LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA"

Transkriptio

1 Hallitus LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 Hallitus 159 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento p , Satu Rönnqvist p Helsingin seudun matkakorttijärjestelmä uusitaan ja koko seudulle toteutetaan ajantasainen matkustajainformaatiojärjestelmä vuoden 2015 loppuun mennessä (LIJ2014-hanke). Tämän hankkeen rinnalla on valmisteltu seudun uutta taksa- ja lippujärjestelmää. Uusi vyöhykemalli (ns. kaarimalli) on tarkoitus ottaa käyttöön järjestelmäuudistuksen ja matkakorttien vaihdon jälkeen noin vuonna Uusi vyöhykemalli mahdollistaa tariffijärjestelmän alueellisen laajentamisen ja erilaiset kuntarakennemallit. Vyöhykekaarten rajat perustuvat ensisijaisesti etäisyyteen Helsingin keskustasta. Pääkaupunkiseudun alueella (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) on minimiostoksena kaksi kaarta. HSL:n hallitus päätti vyöhykekaarten rajoista kesäkuussa Uuden vyöhykemallin valmistelu on edennyt vaiheeseen, jossa tarvitaan päätöksiä lippujen hinnoitteluperiaatteista. HSL on pyytänyt kuntien lausunnot vyöhykekaarten ja lippulajien välisistä hintasuhteista sekä eri asiakasryhmien lippujen hinnoitteluperiaatteista. Hallitukselle esitellään kuntien lausunnot. Päätösehdotus valmistellaan hallituksen seuraavaan kokoukseen. Tausta ja tavoitteet Tulevaa taksa- ja lippujärjestelmää (TLJ) on valmisteltu vaiheittain vuodesta 2006 lähtien, jolloin käynnistettiin matkakorttijärjestelmän uudistamishanke (LIJ2014). Teknisen järjestelmän uudistaminen antaa mahdollisuuden uusia myös taksa- ja lippujärjestelmän periaatteita sekä varautua sen alueelliseen laajentamiseen. Tavoitteena on, että uusi taksa- ja lippujärjestelmä on kasvavan Helsingin seudun tarpeisiin soveltuva, hyvin toimiva sekä asiakkaan kannalta selkeä ja oikeudenmukainen järjestelmä, jota voidaan sen elinkaaren aikana tarvittaessa laajentaa vaiheittain. Nykyjärjestelmä perustuu vyöhykkeisiin, jotka määräytyvät kuntarajojen mukaan. Nykyjärjestelmän epäkohtiin kuuluvat kalliit lyhyet kuntarajan ylittävät matkat. Korkea hintaporras kuntarajalla ei tue kuntien yhteistoimintaa palvelujen järjestämisessä yli kuntarajojen. Helsingin seutu muodostaa yhteisen työssäkäyntialueen, jossa kuntarajoja ylitetään päivittäin säännöllisillä matkoilla. Seudun kunnat ovat pyrkineet kehittämään palvelujaan yhä enemmän yhdessä siten, että palveluja voidaan käyttää yli kuntarajojen. Nykyinen tariffijärjestelmä ei tue tätä

2 kehitystä. HSL:n hallitus käsitteli tulevan vyöhykemallin kaarten rajojen sijaintia ja lippujen hintasuhteita kokouksessaan Hallitus päätti kuntien lausuntoihin perustuen - tulevan taksa- ja lippujärjestelmän vyöhykekaarien rajoista: Uloimmat kaarten rajat tarkentuvat sitä mukaa, kun uusia kehyskuntia liittyy HSL:n jäseniksi. Kahden kaaren minimiosto on periaatteena A-, B- ja C-kaarten alueella kaikissa päälipputyypeissä eli kausi-, arvo- ja kertalipuissa. - lisävyöhykelipusta: Uudessa vyöhykemallissa otetaan käyttöön ns. lisävyöhykelippu. Kausilipun käyttäjä voi laajentaa matkustusaluettaan ostamalla matkakortin arvolla lisävyöhykelipun. Hallitus päätti, että lisävyöhykelipun hinta on sama kuin arvolipun hinta sillä vyöhykkeellä tai vyöhykkeiden yhdistelmillä, jolle matkustajan voimassa oleva kausilippu ei ulotu - raitiovaunulipusta: Nykytyyppinen, vain raitiovaunuissa kelpaava arvolippu toteutetaan myös uudessa järjestelmässä. HSL käynnisti jatkoselvityksen, jossa tarkasteltiin lippujen hintasuhteita kaarten ja lippulajien välillä sekä eri asiakasryhmien lippujen hinnoitteluperiaatteita. Vaihtoehtojen vaikutuksia arvioitiin joukkoliikenteen käytön ja kuntatalouden näkökulmista. HSL:n järjestämän joukkoliikenteen kustannukset rahoitetaan pääosin lipputuloilla ja jäsenkuntien verovaroistaan maksamilla kuntaosuuksilla. Jäsenkunnat ovat asettaneet tavoitteeksi, että lipputuloilla katetaan noin 50 % kustannuksista. Vuonna 2012 lipputulot muodostivat 47,7 % ja kuntaosuudet 49,2 % tuloista. Valtion tuki oli 1 % ja muut tulot 2,1 %. Lausuntopyyntö HSL:n hallitus käsitteli lippujen hinnoitteluperiaatteista laadittuja selvityksiä Hallitus päätti esittää jäsenkunnille, että lippujen hinnoitteluperiaatteet uudessa vyöhykemallissa ovat pääpiirteissään seuraavat: - Vyöhykekaarten väliset hintasuhteet: Aikuisten kausilipun hintataso 30 päivän kohdalla (5 euron tarkkuudella) on AB-kaarella 50 euroa, BC-kaarella 60 euroa, ABC-kaarella 90 euroa, D-kaarella 50 euroa ja ABCD-kaarella 140 euroa. - Lippulajien väliset hintasuhteet: Hinnoittelun lähtökohtana on aikuisten kausilippu/30 päivää. Arvolipun hinta saadaan kausilipun hinnasta jakamalla luvulla Kertalipun hinta saadaan kertomalla arvolipun hinta luvulla 1,9 2,2. - Lapset ja nuoret: Lastenlipun ikärajaa korotetaan yhdellä ikävuodella, jolloin lipun voivat ostaa vuotiaat. Opiskelijalippu myönnetään vuotiaille vakinaisesti HSL-alueella asuville

3 sekä ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille, jotka täyttävät muut opiskelijalipun myöntämisperusteet. Lasten ja opiskelijalippujen hinnat ovat 50 % aikuisten lipun hinnasta (kuten nykyisin). - Ikäihmiset: Perustetaan seniorilippu 70 vuotta täyttäneille vakinaisesti HSL-alueella asuville. Lippu on päiväliikenteessä klo 9-14 alkavilla matkoilla kelpaava arvolippu. Lipun alennus on 50 % aikuisten arvolipun hinnasta. - Lisäksi hallitus päätti pyytää kuntien kannanottoa siitä, voidaanko muiden alennus- ja vapaalippuihin sekä ilman lippua matkustamaan oikeutettujen ryhmien joukkoliikennematkojen tukeminen alennustai vapaalipuin siirtää kuntien ostopalveluiksi. Tällaisia ostopalveluita ovat jo nykyisin koululaisten lukukausiliput (kuntien opetus- ja sivistystoimet) sekä vammaispalvelulain piiriin kuuluville myönnetyt joukkoliikenteen vapaaliput (Espoon ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimet). Muutos lisäisi kuntalaisille eri sektoreiden kautta annetun tuen läpinäkyvyyttä ja siirtäisi harkinnanvaraisten sosiaalisten tukien myöntämisen oikealle sektorille HSL on saanut lausunnot kaikilta seitsemältä jäsenkunnaltaan, joita ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo. KUUMA-komissio on antanut yhteisen Kuuma-seudun lausunnon; seutuun kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Lisäksi Järvenpää, Mäntsälä ja Tuusula ovat antaneet omat lausunnot. Järvenpää yhtyy Kuuma-seudun lausuntoon. Mäntsälällä ei ole huomautettavaa eikä lisättävää HSL:n hallituksen esitykseen. Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostot ovat ottaneet kantaa seniorilippuun. Pääkaupunkiseudun kahtatoista ruotsinkielistä eläkeläisyhdistystä edustava Samrådet i SPF Helsingfors on lähettänyt vanhusneuvostojen esitystä tukevan kannanoton. Pääkaupunkiseudulla toimivat ylioppilas- ja opiskelijakunnat ovat lähettäneet kolmelle suurimmalle jäsenkunnalle oman kannanottonsa. Lausunnot ja kannanotot ovat liitteenä 3. Vyöhykekaarten väliset hintasuhteet Vyöhykekaarten hintasuhteilla on suuri vaikutus jäsenkuntien asukkaiden palvelutasoon ja kuntaosuuksiin. HSL:n hallitus esitti, että aikuisten kausilipun hintataso 30 päivän kohdalla (5 euron tarkkuudella) on AB-kaarella 50 euroa, BC-kaarella 60 euroa, ABC-kaarella 90 euroa, D-kaarella 50 euroa ja ABCD-kaarella 140 euroa. Jäsenkuntien näkemykset hallituksen esittämistä hintasuhteista eroavat toisistaan. Helsinki pitää tärkeänä, että yksittäisen HSL-alueen kunnan taloudellinen tilanne ja mahdollisuus tukea joukkoliikennettä eivät heikennä mahdollisuuksia kilpailukykyiseen lippujen hinnoitteluun koko HSL-alueella. Tämän vuoksi kahden vyöhykkeen alueet (AB ja BC) tulee voida hinnoitella erikseen. Tämä mahdollisuus sisältyy HSL:n esitykseen. Lisäksi kausilippujen erilainen hinnoittelu kuntalaisuuden perusteella tulee olla

4 mahdollista. Espoo edellyttää, että AB-lipun hinnan tulee olla samansuuruinen BC-lipun hinnan kanssa. Espoon asutus jakautuu B- ja C-kaarille. Asukkaiden tasavertainen kohtelu edellyttää, että lyhyet joukkoliikennematkat ovat Espoon kaikissa osissa samanhintaisia. Lisäksi Espoo esittää, että näiden lippujen hinta olisi HSL:n esittämää AB-lipun hintaa korkeampi, koska uudet vyöhykkeet tarjoavat nykyistä kunnan sisäistä lippua laajemman matkustusalueen. ABC-lipun osalta Espoo kannattaa HSL:n esitystä, koska lipun hinta ja käyttöalue vastaavat nykyistä seutulippua. Vantaa toteaa lausunnossaan, että vyöhykekaarten väliset hintasuhteet ovat merkittävin osatekijä uudessa järjestelmässä sekä matkustajien että kuntien kannalta. AB- ja BC-vyöhykkeiden lippujen on oltava samanhintaiset, jotta nykyjärjestelmän suuri vyöhykerajan aiheuttama hintaero alenee ja lähipalvelut ovat saavutettavissa samalla hinnalla eri puolella Vantaata asuville. Lipun hinnan on oltava vähintään 50 euroa, jotta Vantaan kaupungin kustannukset pysyvät kestävällä tasolla. Vantaa kannattaa HSL:n esitystä ABC-lipun hinnoittelusta. Vantaa pitää tärkeänä, että CD-vyöhykkeen ja BCD-vyöhykkeiden hinnat (90/120 euroa) olisivat edullisempia kuin HSL:n esityksessä, koska tämä alentaisi hintaporrasta Vantaan ja Keravan sekä Sipoon välillä. Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo esittävät yksimielisesti, että D-vyöhykkeen kausilipun hintataso tulee nostaa esitetystä 50 eurosta 60 euroon. Tällöin ero CD-lippuun kaventuu 30 euroon ja D-vyöhykkeen hinta on linjassa Keski-Uudenmaan seutulipun hintatasoon nähden. D-vyöhykkeen hintaa voi olla tarpeen tarkistaa tulevaisuudessa, kun uusia kehyskuntia liittyy HSL:n jäseniksi. Kuuma-komission lausunnossa ei oteta selvää kantaa hintasuhteisiin. D-kaaren hinnan korotus 60 euroon voisi olla kehyskuntien näkökulmasta perusteltua, joskin sillä arvellaan olevan joukkoliikenteen käytön tai matkojen suuntautumisen kannalta myös epäedullisia vaikutuksia. Komission mielestä D- ja E-kaarilla on voitava käyttää myös muita kuin HSL-lippuja riippumatta siitä, kuuluuko kunta HSL:ään vai ei. Tuusula viittaa lausunnossaan siihen, että kaarimallin käyttöönoton tietämille ajoittuu merkittäviä muutoksia HSL-alueen liikennejärjestelmässä, kun Länsimetro ja Kehärata tulevat käyttöön. Todennäköisesti HSL-alueen laajeneminen kehysalueelle tulee myös jollain lailla käsittelyyn. Tuusula ehdottaa, että vyöhykekaarten lippujen hintasuhteista ei tehtäisi toistaiseksi periaatepäätöstä vaan muodostettaisiin vain hintojen lähtötasoa, jolla kaarimalli otetaan käyttöön. Periaatepäätös tehtäisiin vasta muutaman toimintavuoden jälkeen, kun kaarimallin ja muiden järjestelmämuutosten vaikutuksista on todellista näyttöä. Lippulajien väliset hintasuhteet HSL:n hallitus esitti, että lippujen hinnoittelun lähtökohtana on aikuisten kausilippu/30 päivää. Arvolipun hinta saadaan kausilipun hinnasta jakamalla luvulla Kertalipun hinta saadaan kertomalla arvolipun hinta luvulla 1,9 2,2.

5 Kaikki jäsenkunnat puoltavat hallituksen esitystä. Helsinki toteaa, että kertalippujen hinnan korotus suhteessa muihin lippuihin on kannatettavaa. Vaikka lipputuloja menetettäisiin kertalipun myynnin vähenemisenä, nopeuttaa ajoneuvossa tapahtuvan myynnin väheneminen liikennettä ja tekee liikennöinnistä täsmällisempää. Myös aiempien selvitysten perusteella joukkoliikenteen houkuttelevuuden kannalta arvo- ja kausilippujen hintoja olisi tavoiteltavaa laskea ja kertalippujen hintaa korottaa. Espoo edellyttää lisäksi, että AB-vyöhykkeellä kerta- ja arvoliput ovat samanhintaisia kuin BC-vyöhykkeellä. Vantaa toteaa, että kertalippujen hinnannousu on korkea, mutta hyväksyttävä, koska se koskee satunnaisia matkustajia ja edesauttaa seudulla asuvia siirtymään arvolippujen käyttöön. Kauniainen toteaa, että kausilipuilla matkustavia suosiva hinnoittelu on onnistunut lähtökohta joukkoliikenteen houkuttelevuuden kannalta. Kertalipun hinnankorotus kompensoituu matkustusalueen laajenemisena. Kauniainen kaipaa lisäksi edullista lyhyen matkan kertalippua täydentämään valikoimaa. Kerava pitää esitettyjä hintasuhteita perusteltuina ja kertalipun hinnankorotusta suhteessa muita lippuja enemmän toiminnan kannalta olennaisena. Lippujen hinnoittelulla varmistetaan, että HSL-kuntien maksama kuntaosuus kohdistuu vain jäsenkuntien asukkaiden matkustamisen tukemiseen. Kirkkonummi ja Sipoo pitävät hallituksen esitystä hyväksyttävänä. Kuuma-komission lausunnossa esitettyjä hintasuhteita pidetään kehyskuntien kannalta pääosin hyväksyttävinä, joskin arvolipun osalta esitetään varauksia. Tuusulalla ei ollut huomautettavaa hallituksen esitykseen. Lapset ja nuoret Lastenlippu Kaikki jäsenkunnat kannattavat lausunnoissaan HSL:n hallituksen esitystä siitä, että lastenlipun ikärajaa korotetaan yhdellä ikävuodella, jolloin lipun voivat ostaa vuotiaat. Nykyisin lastenlipulla saavat matkustaa vuotiaat. Lastenlipun alennus säilyy ennallaan (50 % aikuisen lipun hinnasta). Lastenlipun yläikärajan korottaminen vuodella lisää jäsenkuntien kustannuksia yhteensä noin miljoona euroa nykytilanteeseen verrattuna. Sipoo esittää lisäksi, että HSL osaltaan vaikuttaisi siihen, että lastenlipun ikärajat olisivat suunnitteilla olevassa, koko maan kattavassa lippujärjestelmässä saman kuin HSL:n.

6 Kuuma-komission lausunnossa lastenlipun ikärajaan ei oteta selkeää kantaa, koska kustannusvaikutuksia on selvitetty vain HSL-kuntien osalta. Tuusula ei näe syytä ikärajan nostoon. Tuusulan mielestä ikäluokittelun tulisi olla yhtenäinen HSL:n, VR:n ja valtakunnallisen lippu- ja maksujärjestelmän kesken. Opiskelijalippu HSL:n hallitus esitti, että opiskelijalippu myönnetään vuotiaille vakinaisesti HSL-alueella asuville sekä ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille, jotka täyttävät muut opiskelijalipun myöntämisperusteet. Opiskelijalipun alennus säilyy ennallaan (50 % aikuisten lipun hinnasta). Nykytilanteessa myös 30 vuotta täyttäneet opiskelijat voivat saada opiskelijalipun, jos he saavat Kelan myöntämää opintotukea. Opiskelijalipun osalta jäsenkuntien lausunnot poikkeavat toisistaan. Helsinki ei esitä muutoksia hallituksen esitykseen. Espoo puoltaa hallituksen esitystä sekä oppilaitoksen sijainnin rajaamista Helsingin seudun työssäkäyntialueen oppilaitoksiin. Espoo ei pidä perusteltuna 30 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden rajaamista opiskelija-alennuksen ulkopuolelle. Vantaa kannattaa HSL:n hallituksen esitystä. Kauniainen kannattaa opiskelijoiden nykyisten alennusperusteiden säilyttämistä ennallaan. Kerava toteaa, että opiskelijoiden matkustamista on syytä tukea. Kerava ei vastusta opiskelijalipun alennuksen muuttamista 30 %:iin, jos muutoksesta aiheutuva lipputulo merkittävässä määrin kompensoi lastenlipun ikärajan nostosta kunnalle aiheutuvaa lisäkustannusta. Kirkkonummi hyväksyy HSL:n hallituksen esityksen. Sipoo ei myöskään esitä muutoksia hallituksen esitykseen. Kuuma-komission lausunnossa todetaan, että kokonaiskuvan muodostamiseksi esityksen vaikutuksista koko KUUMA-seudulla edellyttäisi lasten, nuorten ja opiskelijoiden tekemien matkojen tarkempaa kuntakohtaista tutkimista. Helsingin seudun ylioppilas- ja opiskelijakunnat ovat lähettäneet Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginhallituksille kannanoton. Siinä kiitetään HSL:n hallituksen kesäkuussa 2012 tekemää päätöstä kaarimaisista vyöhykkeistä sekä hallituksen tekemää esitystä, jossa opiskelija-alennus 50 % säilyy. Opiskelijajärjestöt haluavat, että alennus annetaan kaikille opiskelijoille, myös 30 vuotta täyttäneille. Lisäksi nykyisestä 30 vuotta täyttäneiden alennusoikeuden sitomisesta opintotuen saamiseen tulisi luopua. Ikäihmiset

7 HSL:n hallitus esitti, että perustetaan seniorilippu 70 vuotta täyttäneille vakinaisesti HSL-alueella asuville. Lippu on päiväliikenteessä klo 9-14 alkavilla matkoilla kelpaava arvolippu. Lipun alennus on 50 % aikuisten arvolipun hinnasta. Jäsenkunnat suhtautuvat esitykseen pääosin myönteisesti. Helsinki toteaa, että esitys seniorilipusta on liikennepoliittisesti kannatettava. Iäkkäitä tulisi mm. liikenneturvallisuussyistä kannustaa liikkumaan oman auton sijasta joukkoliikenteellä. Joukkoliikenteen kustannustehokkuuden näkökulmasta matkustajamääriä olisi kannatettavaa ohjata eri keinoin ruuhkien väliselle ajalle. Jos lipputyypistä saadaan myönteisiä kokemuksia, kannattaa ikärajan tarkistamista nuorempiinkin ikäluokkiin harkita taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa. Lisäksi Helsinki esittää, että Kelan maksamaa takuueläkettä ja Kelan maksamaa vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä tai työttömyyseläkettä saaville toteutetaan 50 % alennus arvolippuun sitomatta sitä aikaan. Espoo puoltaa HSL:n hallituksen esitystä. Vantaa kannattaa HSL:n hallituksen esitystä ja toteaa, että se tukee Vantaan palvelulinjaston toteuttamista. Palvelulinjoja tullaan liikennöimään klo 9-14 välisenä aikana. Kauniainen toteaa, että seniorilipun käyttöönottaminen päiväsaikaan saattaisi olla jossain määrin sekä liikenneturvallisuutta edistävä tekijä että keino taata ruuhkahuippuja, mutta ei ole lähtökohtaisesti muuten kannatettava lipunhintojen alennusperuste. Vähävaraisuus ei liity ikään, ja ennemmin tulisi karsia automaattisia alennusryhmiä ja pyrkiä tukemaan muulla tavoin henkilöitä, joiden katsotaan olevan aidosti taloudellisen tuen tarpeessa. Mikäli ruuhkahuippujen tasaamista pidetään tavoiteltavana lippujen hinnoittelun keinoin, voitaisiin harkita kaikille myönnettävää alennuslippua, joka olisi voimassa esim. klo välisenä aikana. Kerava kannattaa hallituksen esitystä. Kirkkonummi esittää, että seniorilippu on voimassa muulloin kuin ruuhka-aikoina klo 7-9 ja Sipoo kannattaa hallituksen esitystä. Sipoo toteaa kuitenkin, että kylissä asuvat ikäihmiset eivät välttämättä pysty hyötymään tästä edusta puutteellisten liikenneyhteyksien takia. Kuuma-seudun lausunnon mukaan seniorilipun kokonaiskustannusvaikutusten arvioimiseksi tarvittaisiin tarkempi selvitys seniorilippuun oikeutettujen sekä heidän tekemiensä matkojen määristä ja suuntautumisesta kaikissa seudun kunnissa. Lausunnossa arvioidaan, että seniorilipun käyttöönotolla ei olisi merkittäviä vaikutuksia kehyskunnissa. Lippu tukisi lähinnä pyrkimyksiä vähentää Helsingin kantakaupungin ruuhkautumista.

8 Tuusulalla ei ole selkeää kantaa seniorilippuun. Tuusula pohtii, olisiko mielekästä tarkastella samankaltaisen lipputuotteen perustamista yleisemmin aikuisten ikäluokalle. Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostot ovat lähettäneet HSL:lle kirjeen, jossa kannatetaan HSL:n hallituksen esitystä ja esitetään, että seniorilippu toteutetaan jo alkaen. Pääkaupunkiseudun kahtatoista ruotsinkielistä eläkeläisyhdistystä edustava Samrådet i SPF Helsingfors on lähettänyt vanhusneuvostojen esitystä tukevan kannantoton. Seniorilippua ei kuitenkaan ole perusteltua toteuttaa enää nykyiseen matkakorttijärjestelmään. Aikadifferoidun uuden lipputuotteen käyttöönotto edellyttäisi järjestelmämuutoksia, jotka voisivat vaarantaa uuden järjestelmän toteutuksen suunnitellussa aikataulussa. Muiden alennus- ja vapaalippuihin ja ilman lippua matkustamaan oikeutettujen ryhmien joukkoliikennematkojen tukemisen siirtäminen kuntien ostopalveluksi HSL:n hallitus pyysi lisäksi kuntien kannanottoa siitä, voidaanko muiden alennus- ja vapaalippuihin sekä ilman lippua matkustamaan oikeutettujen ryhmien joukkoliikennematkojen tukeminen alennus- tai vapaalipuin siirtää kuntien ostopalveluiksi. Tällaisia ostopalveluita ovat jo nykyisin koululaisten lukukausiliput (kuntien opetus- ja sivistystoimet) sekä vammaispalvelulain piiriin kuuluville myönnetyt joukkoliikenteen vapaaliput (Espoon ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimet). Muutos lisäisi kuntalaisille eri sektoreiden kautta annetun tuen läpinäkyvyyttä ja siirtäisi harkinnanvaraisten sosiaalisten tukien myöntämisen oikealle sektorille. Lausuntojen perusteella asia on jäänyt lausunnon antajille epäselväksi ja asiaan kaivataan lisäselvityksiä. Helsingin mielestä ehdotus siitä, että kunnat suoraan ostaisivat omille erityisryhmilleen maksuttomat liput, on kannatettava. HSL:n tulisi jatkossakin harkita liikennepoliittisin perustein annettavat alennukset, mutta sosiaalisin perustein myönnettävien alennusten ja ilmaislippujen on syytä olla kunkin kunnan itse ratkaistavissa. Espoo vastustaa esitystä siirtää nykyisin alennuslippuja saavien eläkeläisten ja invalidien sekä maksuttomiin matkoihin oikeutettujen matkustamisen tukemista kuntien sosiaalitoimen (harkinnanvaraisena) ostopalveluna järjestettäväksi. Menettely siirtäisi näihin liittyvää virkatyötä HSL:stä kuntien vastuulle, mikä lisäisi byrokratiaa eikä lisäisi rahoituksen läpinäkyvyyttä. Vantaa edellyttää lisäselvityksiä siitä, miten muut alennus- ja vapaaliput olisivat toteutettavissa kuntien ostopalveluina huomioiden seudullisen tasapuolisuuden toteutumisen. Olisi syytä selvittää, löytyykö HSL-kuntien kesken yhteistä kantaa näihin, jolloin ne voitaisiin säilyttää HSL:n lippujärjestelmässä. Vantaan mielestä esimerkiksi kaikilla pyörätuolien

9 käyttäjillä tulisi olla oikeus matkustaa ilman lippua. Kauniainen katsoo, että alennuksia harkittaessa tulisi painottaa erityisesti liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta olennaisia seikkoja. Muut, sosiaalisin tai muin perustein esitetyt lipunhintojen alennukset eivät kuulu HSL:n harkintaan. Kauniainen kannattaa mahdollisten uusien alennus- ja vapaalippuihin oikeutettujen ryhmien joukkoliikennematkojen tukemisen siirtämistä kuntien ostopalveluiksi, jolloin tuki voidaan kohdentaa sitä aidosti tarvitseville. Kauniainen ei kuitenkaan kannata nykyisten kohderyhmien matkojen tukemisen siirtämistä ostopalveluksi, sillä kuntaosuus on muutenkin kasvamassa voimakkaasti. Alennusperusteet ja oikeus matkustaa ilman lippua tulee säilyttää ennallaan yhtenäisten seudullisten käytäntöjen vuoksi. Kerava arvelee, että muiden kuin liikennepoliittisin perustein myönnettävien alennus- ja vapaalippujen siirtäminen kuntien ostopalveluiksi lisäisi kunnissa tehtävän työn määrää. Merkittävimpien käyttäjäryhmien alennuskäytäntöjen tulee olla yhteneviä koko seudulla. Mahdollisuus kuntakohtaiseen harkintaan on kannatettavaa esimerkiksi erilaisten aktiiviryhmien osalta ja tällöin etuisuuden tulee aina ilmetä matkakortille ladattuna tietona. Kirkkonummi toteaa, ettei sillä ole nykyisessä taloudellisessa tilanteessa mahdollisuuksia ryhtyä hankkimaan asiakkaille lisäpalveluita. Kunta joutuisi maksamaan vapaakortit lisäpalveluna, koska millään matkustajaryhmällä julkisen joukkoliikenteen maksuton käyttömahdollisuus ei poista ainakaan kokonaan tarvetta yksilöllisiin taksimatkoihin. Sipoon mielestä koko seudulle olisi valittava yhteinen toimintamalli, mikäli tiettyjen alennus- ja vapaalippujen osalta siirrytään ostopalveluun. Ostopalveluihin siirtyminen tehostaisi ja yksinkertaistaisi todennäköisesti HSL:n palvelupisteiden toimintaa, jolloin syntyisi kustannussäästöjä. Kuuma-komissio toteaa, että ostosopimuksiin siirtyminen voisi lisätä kuntien tehtäviä ja kustannuksia. Kuuma-seudun kannalta on toivottavaa, että valittava toimintamalli on yhtenäinen koko seudulla. Myös erityisryhmien alennus- ja vapaalippuperiaatteita pohdittaessa tulee painottaa yhtenäisyyttä (esim. lastenvaunuja ja -rattaita koskeva käytäntö). Tuusulan lausunto myötäilee Kuuma-komission kantaa. Tuusula toteaa lisäksi, että HSL:n tulisi päättää ainakin liikenneturvallisuuteen perustuvat alennukset tai maksuttomat matkat. Näitä olisivat esim. pientä lasta lastenvaunuissa tai rattaissa kuljettavat sekä pyörätuolilla ja rollaattorilla liikkuvat henkilöt. Muita lausunnoissa esiin tuotuja kannanottoja Lipputuloilla katettava osuus kustannuksista Espoo ja Vantaa tiedostavat lausunnoissaan, että uusi vyöhykemalli lisää niiden kuntaosuuksia. Vantaa esittää, että uusi tariffijärjestelmä otetaan käyttöön vasta vuonna Lausuntopyynnössä käyttöönoton arvioitiin alkavan aikaisintaan vuonna Myös Kauniainen on huolissaan

10 kuntaosuutensa kasvusta. Muut jäsenkunnat korostavat lausunnoissaan, että kuntien rahoitusosuus ei saisi nousta nykyisestä ja lipputuloilla tulisi kattaa 50 % kustannuksista. Kerava toteaa, että HSL:ään ei-sopimussuhteessa olevien kuntien asukkaiden on maksettava matkalipustaan hinta, joka vastaa HSL:lle palvelun tuottamisesta aiheutuvia todellisia kustannuksia. Lippujen hinnoittelun vaikutukset kuntien ja valtion verotuloihin Tuleva taksa- ja lippujärjestelmä muuttaa todennäköisesti työmatkakuluista saatavien verovähennysten määrää. Muutoksen suuruus riippuu siitä, mikä tulee olemaan aikuisten 30 päivän kausilipun hinta ABC-alueella ja missä määrin verottaja ottaa huomioon uuden tariffijärjestelmän hinnoittelun hyväksyessään työmatkavähennyksiä. Tarkastelussa käytettyjen hinnoitteluvaihtoehtojen mukaan kunnallisverotulojen on arvioitu kasvavan Helsingissä 3-5 miljoonaa euroa vuodessa, Espoossa 1,5-3 miljoonaa euroa vuodessa ja Vantaalla 1-2,5 miljoonaa euroa vuodessa. Kehyskuntien osalta kausilippujen hinnoittelu säilyy nykytyyppisenä eikä vaikuta verovähennyksiin. Myös valtion verotulot voivat kasvaa tulevan taksa- ja lippujärjestelmän hinnoittelumuutosten myötä noin 5-10 miljoonaa euroa vuodessa. Helsinki katsoo, että HSL:n tulee edellyttää valtiolta, että tämä kuntien rahoittama valtion lisätulo (n miljoonaa euroa/vuosi) palautetaan kunnille lisäämällä vastaava summa Helsingin seudulle kohdistettavaan suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukeen. Ehdotus (SR) Hallitus päättää - merkitä tiedoksi saadut lausunnot - käydä yleiskeskustelun ja antaa valmisteluohjeet - jättää asian pöydälle ja täydennettäväksi päätösehdotuksen osalta seuraavaan kokoukseen. Käsittely Päätös Osaston johtaja Pirkko Lento selosti asiaa. Hallituksen jäsenet Christel Liljeström, Jaana Pelkonen ja teknisen toimen johtaja Olavi Louko poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Hallitus päätti jättää asian pöydälle. Liitteet 1. HSL:n hallituksen päätösote Lausuntopyyntö 3. Lausunnot ja kannanotot 4. Infopaketti lausunnonantajille 5. Kaarimallin vyöhykekartta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (6) 86 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin seudun

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 167 10.12.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 Hallitus 167 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko

Lisätiedot

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset HSL:n matkaliput ja eläkeläiset Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 5.12.2016 Nykytilanne Lippujen hinnoittelu ja eläkeläiset 50 % HSL:n menoista tulee kattaa lipputuloilla,

Lisätiedot

Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa (HSL)

Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa (HSL) Yhdyskuntalautakunta 102 20.08.2013 Kaupunginhallitus 216 28.08.2013 Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa (HSL) 1086/997/2007 YLK 102 HSL uudistaa seudun

Lisätiedot

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 23.11.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ Hallitus 59 25.03.2014 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ 457/00.01.013/2013, 16/07.72.721/2014 Hallitus

Lisätiedot

12.11.2013. Helsingin seudun joukkoliikenteen lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa. Lausunnot ja kannanotot

12.11.2013. Helsingin seudun joukkoliikenteen lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa. Lausunnot ja kannanotot 1 12.11.2013 Helsingin seudun joukkoliikenteen lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Lausunnot ja kannanotot 2 1 HSL-KUNNAT 1.1 HELSINKI Kaupunginhallitus 16.9.2013 Lausunto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 198 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p.

Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p. Hallitus 100 12.06.2012 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014 VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET 1/07/72/720/2010 hall 100 Esittelijä Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston

Lisätiedot

Lausuntopyyntö erityisryhmien alennuslipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua

Lausuntopyyntö erityisryhmien alennuslipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (10) 1 Lausunto erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa vyöhykemallissa HEL 2015-002286 T 08 02 00 Lausuntoehdotus

Lisätiedot

TERVETULOA - VÄLKOMMEN!

TERVETULOA - VÄLKOMMEN! Vanhusneuvosto Helsingin vanhusneuvoston ja eläkeläisjärjestöjen seminaari HSL:N LIPPUJEN HINNAT JA ELÄKELÄISALENNUS TERVETULOA - VÄLKOMMEN! OHJELMA: 13.00 Avaus ja vanhusneuvoston esittäytyminen 13.15

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä LIITE 2 1 (7) Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput sekä oikeus matkustaa ilman lippua Helsingin seudun uudessa vyöhykemallissa (kaarimalli) HSL:n hallituksen kokous 10.2.2015 YHTEENVETO ASIAKASRYHMISTÄ,

Lisätiedot

TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014, KAARIMALLIN VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET

TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014, KAARIMALLIN VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET Hallitus 4 24.01.2012 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014, KAARIMALLIN VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET 1/07/72/720/2010 hall 4 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 12.12.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 Valtuusto 198 14.11.2016 240 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta

Lisätiedot

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 14.12.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Infopaketti lausunnonantajille 8.5.2013 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHTIA... 1 Nykyinen taksa-

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 42 26.03.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 hall 42 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento

Lisätiedot

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124 Hallitus 124 24.10.2017 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2018 526/02.02.00.00/2017 Hallitus 124 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelijat Osastonjohtaja Mari Flink, p. 040 715 0440,

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI HSL/PLE + Sipoon kunta/rlö/hul 14.9.2011 SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI Johdanto/tausta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) perustettiin kesäkuussa

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STAOS REGISTRATORSKONTOR 7.03.2013 1/07/72/720/2010

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STAOS REGISTRATORSKONTOR 7.03.2013 1/07/72/720/2010 II HSL HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STAOS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit 02.`. 04. 2013 AUSUNTOPYYNTÖ 1 (3) 'jnro/onr Tehtävgluckko Jakelun mukallippgiftskiass 2c ~~ - Ö e)s CC 7.03.2013

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Tausta PKS:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoteen 2014 mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (ANTTILA) KOSKIEN JOUKKOLIIKENTEEN VAPAA- TAI ALENNUSLIPPUJEN MYÖNTÄMISTÄ IKÄIHMISILLE HKL Halke 2007-2242 / 666 10.10.2007 (Määräaika

Lisätiedot

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla 11 2013 Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat alkaen

HSL:n lippujen hinnat alkaen HSL:n lippujen hinnat 1.1.2018 alkaen Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 7 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (RISSANEN) KOSKIEN OPISKELIJALIPUN MYÖNTÄMISTÄ KANSAINVÄLISILLE VAIHTO- OPISKELIJOILLE HKL 2009-190, Halke 2008-2375/666, 19.2.2009

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p Hallitus 150 25.10.2011 HSL-LIIKENTEEN LIPPUJEN HINNAT 2012 62/07/72/720/2010 hall 150 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija Hallitus 136 27.10.2015 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2016 428/07.72.721/2015 Hallitus 136 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 %

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 % Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721/2014 Hallitus 152 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 07.11.2016 Sivu 1 / 1 1975/2016 00.04.01.00 79 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen 15.11.2016 toimiohjeen antaminen ja edustajan määrääminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016 PKSkoordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen 2016 HSLH 11.4.2017 / Yhtymäkokous 23.5.2017 1 Yhtymäkokous 26.5.2015 5 Yhtymäkokous kehotti HSL:n hallitusta: ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE Hallitus 3 20.01.2015 ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE 1/07.72.720/2010 Hallitus 3 Esittelijä

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072 Hallitus 151 23.10.2012 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2013 370/07/72/721/2012 hall 151 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen,

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Hallitus 142 22.10.2013 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (5) 470 V Ryj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite pienituloisimpien maksuttomasta joukkoliikennekortista päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu Yhteenveto lausunnoista

Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu Yhteenveto lausunnoista Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu Yhteenveto lausunnoista 1. HSL-KUNNAT Helsinki Helsinki suhtautuu alustavan myönteisesti kehitettyyn kaarimalliin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 44 Asianro 3719/08.01.00/2012 Kuopion ja Siilinjärven maaseutuliikenteen lippujen hinnoittelu 1 Hinnoittelun periaatteet Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 25.08.2014 Sivu 1 / 1 3421/08.01.00/2014 48 HSL-kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän keskinäisen Länsimetron ja Kehäradan joukkoliikenneinfran kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 139. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 139. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 08.05.2017 Sivu 1 / 1 1404/2017 08.01.00 139 Valtuustoaloite ilmaisista joukkoliikennematkoista koululuokkien retkille (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Ahtiainen, puh. 050

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.05.2017 Sivu 1 / 1 [Ennakkotieto] 1404/2017 08.01.00 Kaupunginhallitus 139 8.5.2017 75 Valtuustoaloite ilmaisista joukkoliikennematkoista koululuokkien retkille Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi

KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi Valtuusto 87 03.10.2011 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäsenyys 1492/05.05.01/2010 KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi Helsingin

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b 3 21.2.2008 pöydälle pantu asia LAUSUNTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 RAPORTTILUONNOKSESTA Kslk 2008-32,

Lisätiedot

Kuntaosuuksien tasosta (s ) Lipun hintojen keskimääräiset muutokset (s ) Tarkastusmaksun korottaminen (s. 39)

Kuntaosuuksien tasosta (s ) Lipun hintojen keskimääräiset muutokset (s ) Tarkastusmaksun korottaminen (s. 39) Sivu 2 / 5 länsimetron liityntälinjastoon siirtymisen jälkeen. Joukkoliikenteen kilpailukykyä suhteessa yksityisautoiluun tulee pyrkiä edelleen parantamaan ruuhkautumisen ehkäisemiseksi ja ympäristöhaittojen

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu)

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu) Hallitus 53 03.05.2016 MOBIILILIPPUJEN JA TEKSTIVIESTILIPUN HINTOJEN TARKISTAMINEN 428/07.72.721/2015 Hallitus 53 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista

Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallitus 71 24.02.2014 5 13722-2013 (032) Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista Tiivistelmä: Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p Hallitus 159 23.11.2010 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN 2014 VYÖHYKEMALLIT 1/07/72/720/2010 hall 159 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, suunnittelija

Lisätiedot

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 HSL:n yhteistyöalue 6 perustajakuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Perustettu 17.6.2009 Vihti Hyvinkää Nurmijärvi Mäntsälä

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN 1 HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2017 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija Hallitus 106 25.10.2016 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2017 416/07.72.721/2016 Hallitus 106 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE Hallitus 18 10.02.2015 ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE 1/07.72.720/2010 Hallitus 18 Esittelijä

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat 2014

HSL:n lippujen hinnat 2014 HSL:n lippujen hinnat 2014 Lippujen hinnat sisältävät 10%:n arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Palvelupisteessä hyvityksistä perittävä käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti hallinto-ja strategiajohtaja Ilmari Mäkinen Kellokosken joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

Turun seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys. Raporttiluonnos 4.9.2012

Turun seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys. Raporttiluonnos 4.9.2012 Turun seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys Raporttiluonnos 4.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Taustaa... 3 1.2 Työn tavoitteet ja sisältö... 3 2 Nykyinen taksajärjestelmä... 5 3 Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/

Osavuosikatsaus 1/ Osavuosikatsaus 1/2015 1.1. 30.4.2015 HSLH 26.5.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisällys Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2015 Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2015

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti joukkoliikenteestä vastaava osastonjohtaja Tero Anttila Jokelan joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot,

Lisätiedot

Liikenne ja autonomistajuus

Liikenne ja autonomistajuus Liikenne ja autonomistajuus Matleena Lindeqvist/ HSL matleena.lindeqvist[at]hsl.fi Päivitetty 1.3.2017 Liikenne ja autonomistajuus Liikennemäärät Henkilöauto heys Helsingin seudun kunnissa 1969 2015 Henkilöautotiheyden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 16.11.2015 Sivu 1 / 1 2177/2015 00.04.01.00 65 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2015, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva

Lisätiedot

3.11.2009. Aikuinen. 1.1.2010 alkaen. Lapsi 3.11.2009

3.11.2009. Aikuinen. 1.1.2010 alkaen. Lapsi 3.11.2009 (ESITYS) Aikuisten lippuja myydään HSL:n Aikuisen lippu, seutulippualueella* 17 vuotta Aikuinen subventoitu hinta täyttäneille henkilöille (ei edellytetä vakinaista HSL-kuntalaiselle asumista) kaarimallissa

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla 11 2013 Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Suositukset työsuhdelippuj suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Työsuhdelippu - työnantajan kokonaan tai osittain maksama joukkoliikenteen kausilippu vuoden 2006 alussa voimaan astuneen tuloverolain muutoksen

Lisätiedot

Tampereen seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys

Tampereen seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys Hanna Kalenoja, Pasi Metsäpuro & Jouni Wallander Tampereen seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys Joukkoliikenteen maksuvyöhykkeet ja lippujärjestelmävaihtoehdot Tutkimusraportti 83 Tampereen

Lisätiedot

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Matkakortilla kaikki matkat HSL:n kolmas vyöhyke laajenee Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput tulevat käyttöön Sipoon bussiliikenteessä vuoden 2012 alussa.

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Hyrylän joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat joukkoliikennesuunnittelija

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 32 Asianro 6085/08.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 32 Asianro 6085/08.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 14 23.4.2015 32 Asianro 6085/08.01.00/2014 Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteen opiskelijaliput Päätöshistoria 23.4.2015 14 Va. suunnittelupäällikkö Tanja

Lisätiedot

Sokeiden vapaalipun myöntämisperusteiden tarkistaminen

Sokeiden vapaalipun myöntämisperusteiden tarkistaminen Hallitus 105 25.10.2016 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET VUONNA 2017 418/07.72.720/2016 Hallitus 105 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA?

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? www.kotka.fi/joukkoliikenne SUURIMMAT MUUTOKSET ASIAKKAILLE Samat tuotteet ja taksajärjestelmä käytössä koko seudulla (Hamina-Kotka-Pyhtää)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 19.08.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 19.08.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Käsiteltävä tässä kokouksessa 2 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymälle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA LAUSUNTOPYYNTÖ Dnro 479/07/70/700/2014 24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA Luonnokset Helsingin

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Haltijakohtainen kausilippu, aikuinen, 14 päivän hinta 53,40 61,50 15,2 % Haltijakohtainen kausilippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 26,70 30,80

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (5) 144 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite HSL:n opiskelija-alennusten laajentamisesta Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) 203 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen HEL 2014-005456 T 05 03 00 Päätös

Lisätiedot

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa 2 2015 Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100,

Lisätiedot

HSL:n alustava TTS

HSL:n alustava TTS HSL:n alustava TTS2017-2019 KORY 17.6.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Valmistelun eteneminen Alustava TTS2017-2019 valmistellaan HSL:n hallituksen 14.6. kokoukseen ja se lähetetään kunnille

Lisätiedot

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä 2014 HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia 1 Reunaehtoja Taksa- ja lippujärjestelmä ei voi olla samanaikaisesti sekä kuntatalouden

Lisätiedot

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen joukko liikennealueen, jolla on helppoa ja edullista liikkua. Yhden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto.05.07 Sivu / [Ennakkotieto] 56/07 00.0.00.0 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 5 4.4.07 Kaupunginhallitus 8 8.5.07 7 Siuntion ja Tuusulan kuntien liittyminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän

Lisätiedot

HSL-lippujen hinnat 2017

HSL-lippujen hinnat 2017 HSL-lippujen hinnat 2017 Kaikkien lippujen hinnat sisältävät 10 prosentin arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana klo 2.00 4.30 liput ovat

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,00 0,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,50 0,0 % Yökertaseutulippu 1) 6,00 7,00 16,7 % 2 tunnin lippu, aikuinen 7,00 7,00

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Kehärata ja Länsimetro JOSE 20.5.2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Joukkoliikenneinfran kustannusten kohdistaminen

Lisätiedot