et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2014 Hallitus 152

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721 /2014 Hallitus 152"

Transkriptio

1 et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Saap. Anl. h/, 2 Dno, / d 0 Hallitus Kä%it, Behand MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2014 Hallitus 152 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija Jarmo Riikonen, p , ryhmäpäällikkö Kari Rissanen (Kutsuplus), p Lippujen hintaesityksessä keskimääräinen hinnankorotus on 3, 8 %. Korotukset kohdistuvat tällä kertaa kausi- ja arvolippuihin. Kuntien sisäisten kausilippujen hintaa korotetaan enemmän kuin seutukausilippujen hintaa, jotta sisäisten ja seutulippujen suuri hintaporras pienenisi. Arvolippujen hintoja korotetaan keskimäärin 4,1 %. Kertalippujen hinnat pysyvät pääosin ennallaan, koska niiden hintoja on korotettu merkittävästi viime vuosina. Kaikkien kuntien sisäisten maksualueiden lippujen hinnat ovat yhtenäiset. Ulkopaikkakuntalaisille myytävien yleiskausilippujen hintoja korotetaan lähemmäs omakustannushintaa. Kutsuplus - liikenne jatkuu kokeiluna vuoden 2015 loppuun. Hallitukselle esitetään, Kutsuplus-liikenteen hinnoitteluperiaatteet säilyvät pääosin ennallaan ja toimitusjohtajalla on oikeus tehdä niihin muutoksia, jotta kysyntää voidaan säädellä hinnoittelulla joustavasti. Joukkoliikenteen tarkastusmaksua esitetään korotettavaksi 80 eurosta 100 euroon. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän hallitus päättää HSL-liikenteessä noudatettavista taksoista ja tariffeista. HSL laatii vuosittain ehdotuksen taloussuunnitelmaksi, joka sisältää mm. tariffien muutoksia koskevat suunnitelmat. Kunnat antavat näistä suunnitelmista lausuntonsa. Matkalippujen hinnat Kesäkuussa kuntiin lausunnolle lähetetyssä alustavassa taloussuunnitelmassa lippujen hintojen keskimääräinen korotus oli 3,7 %. Päätösehdotus on pääosin lausuntopyynnön mukainen ja hinnankorotus on keskimäärin 3,8 %. Matkalippujen hinnat Kesäkuussa kuntiin lausunnolle lähetetyssä alustavassa taloussuunnitelmassa lippujen hintojen keskimääräinen korotus oli 3,7 %. Päätösehdotus on pääosin lausuntopyynnön mukainen ja hinnankorotus on keskimäärin myös 3,8 %.

2 OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 seutuliput pääkaupunkiseutu seutuliput lähiseutu 2 seutuliput lähiseutu 3 Helsingin sisäiset liput Espoon sisäiset liput Vantaan sisäiset liput Keravan/Sipoon sisäiset liput Kirkkonummen sisäiset liput Keskimäärin Lausuntopyyntö 3,4% 3,4 % 4, 0 % 4,0 % 4,0 % 3,3 % 3,6 % 4,6 % 3, 7 % Päätösehdotus 3,4 % 3,4 % 4,0 % 4,1 % 4,0 % 3,4 % 3,5 % 4,6 % 3,8 % Kerta-, arvo- ja kausilippujen hintoja korotetaan keskimäärin seuraavasti: kertaliput 0,5 % arvoliput 4,1,% kausiliput 4,9 % Taloussuunnitelmassa vuonna 2015 HSL:n toimintamenot kasvavat 4,4 % vuoden 2014 ennustetusta tasosta. Kustannuksiin sisältyvät liikenteen operointikustannukset, yleiskustannukset sekä HSL:lie vyörytettävät joukkoliikenteen infrakustannukset. Kuntien lausunnot lippujen hintamuutoksista Jäsenkunnat korostavat lausunnoissaan, että lippujen hintaa tulee korottaa kustannustason nousua vastaavasti. Lausuntopyynnössä esitettyjä hintoja pidetään pääosin hyväksyttävinä. Helsinki: Helsingin sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus +4,0 % on perusteltu, sillä verorahoituksen osuus toiminnan rahoituksessa ei tulisi kasvaa. Lippujen hintojen korotusten yhteydessä tulee arvioida niiden vaikutus matkustajamääriin, jotta vältytään matkustajamäärien vähenemiseltä, eivätkä lippujen hinnat asetu esteeksi käytölle. Korotus on syytä kohdistaa lähinnä kertalippuihin, että hintojen muutos ohjaisi matkustajia käyttämään enemmän arvolippuja. Tämä nopeuttaisi rahastustapahtumaa, poistaisi liikenteen viiveitä ja parantaisi joukkoliikenteen kustannustehokkuutta. Kausilipun ja arvolipun hintaa on korotettava selvästi vähemmän kuin kertalipun hintaa. Lippujen hintojen kohtuullinen korottaminen on talouden tasapainottamiseksi parempi ratkaisu kuin palvelutarjonnan karsiminen. Helsingin kaupungin talouden tulevien vuosien kehitysnäkymä ei mahdollista kaupungin verorahoitusosuuden kasvattamista nykyisestä. HSL:n on jatkuvasti huolehdittava siitä, että lipputulokertymä kasvaa suhteellisesti vähintään HSL:n kokonaiskustannusten (infrakorvaukset mukaan luettuna) kasvua vastaavasti. Lopullisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa on pyrittävä leikkaamaan kustannusten kasvua ja varmistettava riittävä lipputulokertymä. Lipputuloja on varauduttava tarvittaessa korottamaan nyt esitettyä enemmän.

3 HSL HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 Espoo: Espoo pitää matkalippujen hintojen nostoa perusteltuna. Lippujen hinnoittelumuutosten hintasuhteet tulee toteuttaa niin, että sisäisen ja seutukausilipun välinen hintaporras madaltuu ja kuntien osuus on enintään 50 % HSL:lle joukkoliikenteen kustannuksista. Kauniainen: Esitetyt lippujen hintojen korotukset ylittävät operointikustannusten nousun. Hintakorotuksiakin tarvitaan kustannusosuuksien kasvupaineiden kompensoimiseksi, mutta toisaalta Helsingin seudun väestömäärän kasvun pitäisi kuitenkin mahdollistaa lipputulojen kasvu ilman vuosittaisia lipun hintojen korotuksia. Korotuksia ei myöskään tule kohdistaa liikaa arvo- ja kertalippujen hintoihin, sillä niiden suhteellinen kalleus ei houkuttele henkilöautoilijaa joukkoliikenteen käyttäjäksi, eikä tue joukkoliikenteen käyttöä kevyen liikenteen matkaketjussa. Vantaa: Kuntaosuuden tulkintojen lisäksi Vantaan kaupungille vuonna kohdistuvien lipputulojen arviointi on esityksessä olevien tietojen perusteella erittäin vaikeaa. Erityisesti kehäradan ja vyöhykerajojen muutosten vaikutuksista tarvitaan tarkempia tietoja. Lipputuloarviota ja lippujen hintojen vaikutuksia kuntaosuuteen voi käyttää vain suuntaa antavina, mutta yleisen kustannuskehityksen mukainen noin 3 %:n korotus lipun hintoihin on perusteltua. Esityksen mukaan sisäisten ja seudullisten kausilippujen hintaeroa pyritään pienentämään. Vantaa pitää aikaisempien esitysten mukaisesti (vyöhyketariffi) tärkeänä, että sisäisten lippujen hinnat eivät saa oleellisesti nousta nykyisestä edes uuden vyöhyketariffin yhteydessä, koska se heikentäisi kuntalaisten samanarvoisuuden lisäksi oleellisesti uuden Kehäradan käyttöä sisäisillä matkoilla. Kerava: Houkutteleva joukkoliikenne on käyttäjälleen mahdollisimman edullista. Kun kuntien maksuosuutta ei voi kasvattaa rajatta, joudutaan lipunhintojen korotukset hyväksymään. Hintojen korotukset painottuvat arvolippuihin, minkä johdosta hinnoittelu ohjaa nykyistä enemmän joukkoliikenteen säännölliseen käyttöön. Tältä osin muutos on oikean suuntainen. Lipputuotteiden hinnoittelun ja ominaisuuksien tulee olla sellaiset, että subventoidun lipun käyttö on mahdollista vain HSL- alueella asuville. Kirkkonummi: Kirkkonummen kunta katsoo, että lippujen hinnoittelu tulisi määritellä siten, että lipputulojen kasvu on vähintään yhtä suuri kuin kustannustason nousu. Kunnan näkemyksen mukaan lipputulojen osuus HSL:n toimintatuloista (47,6 %) tulisi olla samansuuruinen kuin kuntaosuuksien osuus toimintatuloista (49,2 %). Erotus lipputulojen osuudessa ja kuntaosuuksien osuudessa HSL:n toimintatuloista ei saa kasvaa. Kirkkonummen kunta pitää Kirkkonummen lippujen keskimääräisiä korotuksia hyvinä. Seudulliset kausi- ja arvoliput ovat tällä hetkellä kalliita suhteessa kuntien sisäisiin lipputuotteisiin ja hintaeroa tulisi pienentää entisestään. Kunta pitää hyvänä, että yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen hintoja tarkistetaan. Kirkkonummen kunta ei pidä tarkoituksenmukaisena, että yleis- ja haltijakohtaisiin lippuihin kohdistetaan jäsenkuntien subventiota.

4 HSL HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA Sipoo: Vuonna 2015 seutulippujen hinnankorotus painottuu arvolippuihin ja sisäisten lippujen hinnankorotus kausilippuihin seudullisten ja sisäisten kausilippujen välisen hintasuhteen pienentämiseksi. Keravan ja Sipoon sisäinen kausilippu maksaa nykyisin 46,50 euroa, jos lippu ladataan 30 päiväksi. Keskimäärin Keravan ja Sipoon sisäisten lippujen hinnat nousevat 3,6 % vuoden 2014 hintoihin verrattuna. Yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen hintaa esitetään edelleen korotettavaksi lähemmäs omakustannushintaa. Sipoon kunta pitää lippujen keskimääräisiä korotuksia hyvinä ja oikeansuuntaisina ottaen huomioon vallitseva taloustilanne. Lippujen hinnan kohtuullinen korottaminen on talouden tasapainottamiseksi parempi ratkaisu kuin palvelutarjonnan karsiminen. Sipoon kunta korostaa, että rahoituspohjaa tulisi ensisijaisesti laajentaa valtion tuella ja muilla avustuksilla, koska lippujen hintaa ei voida loputtomasti korottaa. Lipputulot vuonna 2015 Taloussuunnitelmassa lipputuloarviot perustuvat 8 kuukauden toteutuman perusteella tehtyyn lipputuloennusteeseen sekä esitettyihin hinnankorotuksiin ja hintajoustoon. Lausuntopyynnössä lipputuloennusteet perustuivat 4 kuukauden toteutumaan. Taloussuunnitelmassa kuntien sisäisten lippujen hinnat ovat yhtenäiset. Keskimääräiset korotukset ovat erilaiset, koska myytyjen lippujen lippulajijakautuma vaihtelee alueittain. Lippujen hintoihin sisältyy 10 %:n arvonlisävero, joka tilitetään valtiolle. Lipputuloarviot on laskettu ilman arvonlisäveroa. Pääkaupunkiseudun seutuliput (PKS -seutuliput) PKS -seutuliput kelpaavat pääkaupunkiseudun neljän kunnan alueella eli Helsingissä, Espoossa ja Kauniaisissa sekä Vantaalla. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2014 on 107,1 milj. euroa (lausuntopyynnössä 106,9 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa 2015 seutulippujen keskimääräinen korotus on 3,4 %. Näillä perusteilla PKS -seutulipuista arvioidaan kertyvän tuloja yhteensä 111,8 milj. euroa vuonna 2015 (lausuntopyynnössä 111,5 milj. euroa). Lähiseutu 2 ia lähiseutu 3 lipputulot vuonna 2015 Lähiseutu 3 -liput kelpaavat koko HSL-alueella. Lähiseutu 2 -liput kelpaavat muualla HSL-alueella paitsi eivät Helsingissä. Lähiseutu 2 -lippujen hintojen osalta on sovittu vuoden 2006 hintapäätöksen yhteydessä, että hinnat ovat samat kuin pääkaupunkiseudun seutulipuissa. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2014 on 15,7 milj. euroa (lausuntopyynnössä 15,8 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa 2015 lähiseutu 2 -lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 3,4 % ja lähiseutu 3 -lippujen 4,0 %. Lähiseutulipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna yhteensä 16,7 milj. euroa (lausuntopyynnössä 16,8 milj. euroa).

5 HSL HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 5 Helsingin sisäiset lipputulot vuonna 2015 Helsingin sisäiset liput kelpaavat Helsingissä. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2014 on hieman yli 138,5 milj. euroa (lausuntopyynnössä 138,5 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa 2015 Helsingin sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 4,1 %. Helsingin sisäisiä lipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna yhteensä 142,7 milj. euroa (lausuntopyynnössä 142,6 milj. euroa). Espoon ia Kauniaisten alueen sisäiset lipputulot vuonna 2015 Espoon ja Kauniaisten sisäiset liput kelpaavat Espoon ja Kauniaisten yhteisellä vyöhykkeellä. Syksyllä tarkistettu Espoon tuloennuste vuodelle 2014 on 14,4 milj. euroa (lausuntopyynnössä 14,5 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa 2015 Espoon sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 4,0 %. Espoon sisäisiä lipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna yhteensä 14,8 milj. euroa (lausuntopyynnössä 14,5 milj. euroa). Kauniaisille kohdennetaan kauniaislaisten henkilökohtaisilla matkakorteille ladatut kausi- ja arvoliput. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2014 on 0,11 milj. euroa (lausuntopyynnössä 0,11 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa 2015 keskimääräinen hinnankorotus on 5,7 %. Kauniaisten sisäisiä lipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna yhteensä 0,11 milj. euroa kuten lausuntopyynnössäkin. Vantaan sisäiset lipputulot vuonna 2015 Vantaan sisäiset liput kelpaavat Vantaan alueella. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2014 on 10,3 milj. euroa (lausuntopyynnössä 10,2 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa 2015 Vantaan sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 3,4 %. Vantaan sisäisiä lipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna yhteensä 10,6 milj. euroa (lausuntopyynnössä 10,2 milj. euroa). Keravan ia Sipoo-alueen sisäiset lipputulot Kerava-Sipoo-vyöhykkeen sisäiset liput kelpaavat Keravan ja Sipoon yhteisellä vyöhykkeellä. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2014 on yli 0,6 milj. euroa (lausuntopyynnössä alle 0,6 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa Kerava-Sipoo-alueen sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 3,5 %. Kerava-Sipoo-alueen sisäisiä lipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna n.0,65 milj. euroa (lausuntopyynnössä n.0,6 milj. euroa). Kirkkonummen sisäiset lipputulot Kirkkonummen sisäiset liput kelpaavat Kirkkonummella. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2014 on alle 0,5 milj. euroa (lausuntopyynnössä alle 0,5 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa Kirkkonummen sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 4,6 %.

6 HSL HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA Kirkkonummen sisäisiä lipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna yli 0,5 milj. euroa (lausuntopyynnössä yli 0,5 milj. euroa). Yleiskausilippujen ja haltijakohtaisten kausilippujen hinnoittelu Yleiskausilippuja ja haltijakohtaisia kausilippuja myydään kaikille lipun ostajan kuntalaisuudesta riippumatta. Ne on hinnoiteltu kalliimmiksi kuin HSL-kuntien asukkaille myytävät verovaroin subventoidut kausiliput. Tavoitteena on, että näiden lippujen asiakashinta vastaa laskennallista omakustannushintaa eli lippujen hintoihin ei sisälly HSL:n jäsenkuntien maksamaa subventiota. HSL:n laskelmien mukaan etenkin kuntien sisäisten yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen hinnat ovat kuitenkin jääneet selvästi alle omakustannushinnan. Vuoden 2015 hintaesityksessä sisäisten yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen hintoja esitetään korotettavaksi selvästi muita kausilippuja enemmän, lähemmäs laskennallista omakustannushintaa. Tulevinakin vuosina näiden lippujen hintoja on tarkoitus korottaa muita kausilippuja enemmän, kunnes hinnat on saatu kustannusvastaaviksi. Seudullisten yleisja haltijakohtaisten kausilippujen hinnat ovat vuoden 2015 hintaesityksessä omakustannushintaiset. Kuntien sisäisten aikuisten yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen osalta korotusesitys on 15,1 % (30 päivän kauden hinta), kun korotus subventoitujen aikuisten kausilippujen kohdalla on 6,5 %. Pääkaupunkiseudun yleis- ja haltijakohtaisten seutukausilippujen korotusesitys on 3,1 %, kun subventoitujen aikuisten PKS -seutukausilippujen korotus on 2,9 %. Lähiseutu 2 -lippujen hinnat ovat samat kuin pääkaupunkiseudun seutulippujen hinnat. Lähiseutu 3 -yleiskausilippujen ja haltijakohtaisten kausilippujen korotusesitys on 2,8 %, mikä on sama kuin subventoitujen aikuisten lähiseutu 3 -kausilippujen korotus. Yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen hintaesityksen myötä ko. lippujen hintaero subventoituihin kausilippuihin kasvaa kuntien sisäisten lippujen osalta. Tämä kasvattaa myös lippuyhteistyösopimuksen tehneiden kehyskuntien subventio-osuutta, joka määräytyy yleiskausilippujen ja subventoitujen kausilippujen hintaeron ja kehyskuntien asukkaille myytyjen kehyskuntien kausilippujen kappalemäärän tulona. Lippuyhteistyösopimuksen tehneiden kuntien asukkaat voivat ostaa PKS -seutulippuja sekä Helsingin, Espoon ja Kauniaisten sekä Vantaan sisäisiä lippuja samaan hintaan kuin HSL-alueen asukkaat. Lippuyhteistyö ei koske lähiseutu 2 ja lähiseutu 3 -lippuja, Kerava-Sipoon alueen sisäisiä lippuja eikä Kirkkonummen sisäisiä lippuja. Lipputuloennusteisiin sisältyvät muutokset Lipputuloennusteisiin sisältyvät hintajousto, jonka mukaan lippujen kappalemääräinen myynti laskee hintoja korotettaessa, sekä lippujen myynnin arvioidut muutokset. Muutokset johtuvat pääosin Kirkkonummen ja Sipoon

7 OTE PÖYTÄKIRJASTA 7 uusien U-liikennesopimusten sekä Kehäradan käyttöönoton arvioiduista vaikutuksista. Lisäksi lippulajien käytön välillä on tapahtunut siirtymää HSL:n strategian mukaisesti. Kertalippujen käyttö on hinnankorotusten myötä vähentynyt ja matkustajat ovat siirtyneet käyttämään entistä enemmän matkakortille ladattuja kausi- ja arvolippuja. Kutsuplus -liikenteen hinnoittelu HSL:n hallitus päätti ( 151) Kutsuplus -liikenteen hinnoittelusta kaikille avoimessa palvelussa vuonna Samaa hinnoittelua on noudatettu vuonna Kutsuplus - liikenne jatkuu kokeiluna vuoden 2015 loppuun. Vuodelle 2015 osalta esitetään pääosin samanlaista hinnoittelua kuin vuonna esitetään, että toimitusjohtajalla on oikeus päättää hinnoittelun muutoksista, jotta kysyntää voidaan säädellä hinnoittelulla joustavasti. Ryhmätilausalennus useamman asiakkaan matkustaessa samasta lähtöpisteestä samaan päätepisteeseen matkustajamäärien mukaan on: 2 matkustajaa/tilaus: 20 % 3 matkustajaa/tilaus: 30 % 4 matkustajaa/tilaus: 40 % 5 tai useampi matkustaja/tilaus 50 % Normaalimatkan rinnalle tai sen tilalle voidaan tarjota pikamatkoja ja halpoja matkoja, joiden hinnat ovat: Pikamatka: Normaali hinta +40 % Halpa matka: Normaali hinta -20 % Lisäksi tarvittaessa saatetaan tarjota ruuhka-aikojen ulkopuolella noin 20 % edullisempaa hintaa ruuhka-aikojen hintoihin nähden. Korttimaksu Matkakorteista on peritty asiakkailta omakustannushinnan mukainen hinta. Korttimaksu on 5,00 euroa (sis. alv) vuonna Korttimaksuun ei esitetä korotusta vuodelle Palvelupisteen käsittelymaksu Käsittelymaksu on vuodesta 2007 alkaen ollut 6,00 euroa. Käsittelymaksuun ei esitetä korotusta vuodelle Tarkastusmaksu vuodelle 2015 Joukkoliikenteen tarkastusmaksu on ollut 80 euroa vuodesta 2007 alkaen.

8 OTE PÖYTÄKIRJASTA Taloussuunnitelmaan sisältyy tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon. Tarkastusmaksun suuruudesta säädetään liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) asetuksella. HSL:n tulee tehdä tarkastusmaksun korotuksesta esitys LVM:lle, joka päättää maksun suuruudesta. Kuntien lausunnot tarkastusmaksun korotuksesta Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo pitävät HSL:n esitystä tarkastusmaksun korottamisesta 80 eurosta 100 euroon perusteltuna. Helsinki ja Kauniainen haluavat pitää tarkastusmaksun ennallaan. Helsingin kaupunki katsoo, ettei tarkastusmaksu voi olla korkeampi kuin korkein pysäköintivirhemaksu, joka on Helsingissä 80 euroa. Samalla on kuitenkin tehostettava matkalippujen tarkastusta. Kauniaisten kaupungin mukaan matkalippujen tarkastustoiminnan ainoa tavoite tulee olla liputta matkustamisen väheneminen. Tavoitteeseen pääsyä tulee helpottaa satunnaisellekin matkustajalle selkeällä informaatiolla ja helppokäyttöisellä lipunmyyntijärjestelmällä, että perusteettomia tarkastusmaksuja ei lankea matkustajille, jotka eivät tunne järjestelmää. Tarkastusmaksutuloja on arvioitu kertyvän vuonna ,3 milj. euroa. Tarkastusmaksun tason on oltava kohtuullinen suhteessa muihin, esim. pysäköintivirhemaksun suuruuteen tai rikesakkorangaistuksiin. Nykyinen tarkastusmaksu 80 euroa on näin ollen suuruudeltaan riittävä, eikä ole luultavaa, että liputta matkustettaisiin liian alhaisen tarkastusmaksun takia. Ehdotus (SR) Hallitus päättää, että matkalippujen ja muiden maksujen arvonlisäverolliset hinnat alkaen ovat seuraavat (liput ja korttimaksut sis. alv 10 %, käsittelymaksu sis. alv 24 %): a) Pääkaupunkiseudun seutulippujen hinnat ovat liitteen 1 mukaiset. b) Lähiseutu 2 -lippujen hinnat ovat liitteen 2 mukaiset. c) Lähiseutu 3 -lippujen hinnat ovat liitteen 3 mukaiset. d) Helsingin sisäisten lippujen hinnat ovat liitteen 4 mukaiset. e) Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat ovat liitteen 5 mukaiset. f) Vantaan sisäisten lippujen hinnat ovat liitteen 6 mukaiset. g) Kerava-Sipoo-alueen ja Kirkkonummen sisäisten lippujen hinnat ovat liitteen 7 mukaiset. h) Helsingin seudulla järjestettävien yli 100 hengen kongressien ja suurtapahtumien järjestäjille voidaan myydä pääkaupunkiseudulla kelpaavia seudullisia vuorokausilippuja erityishintaan. Hinta määräytyy kulloinkin voimassaolevien pääkaupunkiseudun

9 II HSL HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 9 seudullisten vuorokausilippujen ja Helsingin sisäisten vuorokausilippujen hintojen perusteella. Erityishintaisten vuorokausilippujen saaminen edellyttää sopimusta HSL:n kanssa. i) Ilman asianmukaista lippua matkustavalle asiakkaalle myytävän kertalipun hinta on alin aikuisen ja lapsen kertalipun hinta: aikuinen 3,00 ja lapsi 1,50 euroa. j) Asiakkaalta perittävän matkakortin korttimaksu on 5,00 euroa. k) Palvelupisteessä asiakkaalta perittävä käsittelymaksu on 6,00 euroa. Lisäksi hallitus päättää että Kutsuplus -liikenteen hinnat ovat liitteen 8 mukaiset ja toimitusjohtajalla on oikeus tehdä hintoihin muutoksia. esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että HSL- alueen joukkoliikenteen tarkastusmaksuksi säädetään 100 euroa alkaen Käsittely Keskustelun aikana Björn Månsson teki Hanna Mithikun kannattamana ensimmäisen vastaehdotuksen, että kausilippua korotetaan 2 euroa ja kertahppu a 3,20 euroa. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä pohjaehdotus on JAA ja Månssonin ehdotus EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 11 JAA-ääntä (Ted Apter, Jaana Pelkonen, Janne Tähtikunnas, Markku Weckman, Sirpa Hertell, Ville Ylikahri, Hanna Valtanen, Tarja Kantola, Hannele Kerola, Jukka Hako, Risto Rautava) ja 2 EI-ääntä ( Björn Månsson, Hanna Mithiku) 1 poissa ( Pekka M. Sinisalo). Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus on voittanut äänin Keskustelun aikana Hanna Mithiku teki Hanna Valtasen kannattamana toisen vastaehdotuksen: lisäksi hallitus päättää esittää, että tarkastusmaksu pidetään 80 eurossa. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä pohjaehdotus on JAA ja Mithikun ehdotus EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 10 JAA-ääntä (Apter Ted, Jaana Pelkonen, Janne Tähtikunnas, Markku Weckman, Sirpa Hertell, Tarja Kantola, Hannele Kerola, Jukka Hako, Björn Månsson, Risto Rautava) ja 3 EI-ääntä (Ville Ylikahri, Hanna Valtanen, Hanna Mithiku) 1 poissa ( Pekka M. Sinisalo) Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus on voittanut äänin Hanna Mithiku jätti asiasta eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on liitteenä.

10 OTE PÖYTÄKIRJASTA 10 Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Liitteet Lippujen hintaliitteet 1-7 Kutsuplus -liikenteen hinnoittelu vuonna 2015 liite 8 Täytäntöönpano Päätösote jäsenkunnille, LVM:lle esitys tarkastusmaksun korottamisesta Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä HSL:n kirjaamossa Todistan pöytäkirjanotteen oikeaksi Helsingissä Pirjo Sailavvuuoo-Āsikainen hallintosihteeri

11 OTE PÖYTÄKIRJASTA 11 OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön saa tehdä siitä oikaisuvaatimuksen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Keravan, Vantaan kaupunki tai Kirkkonummen taikka Sipoon kuntaa (HSL:n jäsenkuntia) sekä kuntalain (365/1995) 4 :n mukaisesti näiden kaupunkien ja kunnan jäsenenä oleva henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö (jäsen). Oikaisuvaatimukselle varattu määräaika Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Myöhästynyttä oikaisuvaatimusta ei oteta tutkittavaksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on lähetetty asianosaiselle tiedoksi saantitodistuksin, taikka tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi henkilökohtaisesti taikka, ellei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. HSL:n jäsenkunnan tai tämän jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäville HSL:n kirjaamossa. Oikaisuvaatimuksen muoto Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Siitä on käytävä ilmi, mihin päätökseen se on kohdistettu sekä oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimus perusteluineen. Oikaisuvaatimus on sen tekijän tai tämän valtuuttaman asiamiehen allekirjoitettava. Jos ainoastaan asiamies on allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen, on siinä mainittava asiamiehen ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Jos oikaisuvaatimuksen tekijälle on annettu päätös tiedoksi saantitodistuksin tai henkilökohtaisesti, on oikaisuvaatimukseen liitettävä todistus tiedoksisaantipäivästä. Valituskielto Päätökseen, josta voidaan tehdä oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla kuntalain (365/1995) nojalla. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain nojalla. Oikaisuvaatimuksen osoittaminen ja toimittaminen Oikaisuvaatimus on osoitettava HSL:n hallitukselle ja toimitettava virka-aikana henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä HSL:n kirjaamoon, osoite: Opastinsilta 6 Aa, Helsinki. Lähettäjän omalla vastuulla voi oikaisuvaatimuksen myös lähettää postitse osoitteella: HSL, kirjaamo, PL 100, HSL, telekopiona numeroon (09) tai sähköpostitse osoitteeseen Asiakirjat on toimitettava niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimuksen tekemiselle varatun määräajan päättymistä. OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIASSA 1 Oikaisuohje Hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintalain :n mukaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitukselle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisua sovelletaan myös sellaiseen hankintayksikön päätökseen, johon ei muutoin sovelleta vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annettua lakia (349/2007). Hankintaoikaisu on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

12 OTE PÖYTÅKIRJASTA 12 Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Hankintaoikaisu osoitetaan Helsingin seudun - kuntayhtymän hallitukselle ja toimitetaan virka-aikana henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä HSL:n kirjaamoon, osoite: Opastinsilta 6 Aa, Helsinki. Lähettäjän omalla vastuulla voi oikaisuvaatimuksen myös lähettää postitse osoitteella: HSL, kirjaamo, PL 100, HSL taikka sähköpostitse osoitteeseen hsl hsl.fi. Asiakirjat on toimitettava niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen hankintaoikaisun tekemiselle varatun määräajan päättymistä. Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään.

13 II HSL HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 13 Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava HSL:IIe viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki puh fax , sähköposti:

14 PKS:n seutulippujen hinnat LIITE 1 Li ula it 2014 TAE 201 Muutos% Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,00 0,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,50 0,0% Yökertaseutulippu 1) 6,00 7,00 16,7% 2 tunnin lippu, aikuinen 7,00 7,00 0,0% 2 tunnin lippu, lapsi 7-16 v 3,50 3,50 0,0 % Arvoseutulippu, aikuinen 3,65 3,88 6,3% Arvoseutulippu, lapsi 7-16 v 1,83 1,94 6,0% Arvoseutuiippu, alennusryhmä 1-25% 2,74 2,91 6,2 % Arvoseutulippu, alennusryhmä 2-50% 1,83 1,94 6,0% Yöarvoseutulippu 2) 5,21 5,54 6,3% Vuorokausiliput, aikuinen, 1 vrk hinta 12,00 12,00 0,0 % Lisävuorokausi (2-7 vrk) 6,00 6,00 0,0 % Vuorokausiliput, lapsi 7-16 v, 1 vrk hinta 6,00 6,00 0,0% Lisävuorokausi (2-7 vrk) 3,00 3,00 0,0 % Kausiseutulippu, aikuinen, 14 päivän hinta 50,10 51,60 3,0% Lisäpäivä 2,86 2,94 2,8% Hinta 30 pv kohdalla 95,80 98,6 2,9 % Kausiseutulippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 25,10 25,80 2,8% Lisäpäivä 1,43 1,47 2,8% Hinta 30 pv kohdalla 47,90 49,30 2,9 % Kausiseutulippu, alennusryhmä 1-25%, 14 päivän hinta 37,50 38,70 3,2 % Lisäpäivä 2,15 2,21 2,8% Hinta 30 pv kohdalla 71,90 74,00 2,9 % Kausiseutulippu, alennusryhmä 2-50%, 14 päivän hinta 25,10 25,80 2,8% Lisäpäivä 1,43 1,47 2,8 % Hinta 30 pv kohdalla 47,90 49,30 2,9 % Yleiskausiseutulippu, aikuinen, 14 päivän hinta 78,60 81,00 3,1 % Lisäpäivä 4,49 4,63 3,1 % Hinta 30 pv kohdalla 150,40 155,00 3,1 % Yleiskausiseutulippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 39,20 40,60 3,6 % Lisäpäivä 2,25 2,31 2,7 % Hinta 30 pv kohdalla 75,20 77,50 3,1 % Haltijakohtainen kausiseutulippu, aikuinen, 14 pv hinta 78,60 81,00 3,1 % Lisäpäivä 4,49 4,63 3,1 % Hinta 30 pv kohdalla 150,40 155,00 3,1 % Haltijakohtainen kausiseutulippu, lapsi 7-16 v, 14 pv hinta 39,20 40,60 3,6 % Lisäpäivä 2,25 2,31 2,7 % Hinta 30 pv kohdalla 75,20 77,50 3,1 % Koululaisseutulippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 22,10 22,60 2,3% Lisäpäivä 1,26 1,30 3,2% Hinta 30 pv kohdalla 42,20 43,4 2,8 % Koululaisseutulippu,alennusryhmä 2, 14 päivän hinta 22,10 22,60 2,3 % J Lisäpäivä 1,26 1,30 3,2% Hinta 30 pv kohdalla 42,20 43,40 2,8 % Keskimääräinen hintojen muutos% 3,4 % 1) Kertaseutulipun hinta kaikille asiakasryhmille ma-su klo ) Arvoseutulipun hinta kaikille asiakasryhmille ma-su klo

15 Lähiseutu 2 seutulippujen hinnat LIITE 2 Li ula it 2014 TAE 2015 Muutos% Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,00 0,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,50 0,0% Yökertaseutulippu 1) 6,00 7,00 16,7% 2 tunnin lippu, aikuinen 7,00 7,00 0,0 % 2 tunnin lippu, lapsi 7-16 v 3,50 3,50 0,0 % Arvoseutulippu, aikuinen 3,65 3,88 6,3% oseutulippu, lapsi 7-16 v 1,83 1,94 6,0% Arvoseutulippu, alennusryhmä 1-25% 2,74 2,91 6,2% Arvoseutulippu, alennusryhmä 2-50% 1,83 1,94 6,0% Yöarvoseutulippu 2) 5,21 5,54 6,3% uorokausiliput, aikuinen, 1 vrk hinta 12,00 12,00 0,0% Lisävuorokausi (2-7 vrk) 6,00 6,00 0,0% uorokausiliput, lapsi 7-16 v, 1 vrk hinta 6,00 6,00 0,0% Lisävuorokausi (2-7 vrk) 3,00 3,00 0,0% Kausiseutulippu, aikuinen, 14 päivän hinta 50,10 51,60 3,0% Lisäpäivä 2,86 2,94 2,8% Hinta 30 pv kohdalla 95,80 98,60 2,9 % Kausiseutulippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 25,10 25,80 2,8% Lisäpäivä 1,43 1,47 2,8 % Hinta 30 pv kohdalla 47,90 49,30 2,9 % Kausiseutulippu, alennusryhmä 1-25%, 14 päivän hinta 37,50 38,70 3,2 % Lisäpäivä 2,15 2,21 2,8% Hinta 30 pv kohdalla 71,90 74,00 2,9% Kausiseutulippu, alennusryhmä 2-50%,14 päivän hinta 25,10 25,80 2,8% Lisäpäivä 1,43 1,47 2,8 % Hinta 30 pv kohdalla 47,90 49,30 2,9 % Yleiskausiseutulippu, aikuinen, 14 päivän hinta 78,60 81,00 3,1 % Lisäpäivä 4,49 4,63 3,1 % Hinta 30 pv kohdalla 150,40 155,00 3,1 % Yieiskausiseutulippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 39,20 40,60 3,6 % Lisäpäivä 2,25 2,31 2,7 % Hinta 30 pv kohdalla 75,20 77,50 3,1 % Koululaisseutulippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 22,10 22,60 2,3% Lisäpäivä 1,26 1,30 3,2% Hinta 30 pv kohdalla 42,20 43,40 2,8 % Koululaisseutuiippu,alennusryhmä 2, 14 päivän hinta 22,10 22,60 2,3% Lisäpäivä 1,26 1,30 3,2% Hinta 30 pv kohdalla 42,20 43,40 2,8 % Keskimääräinen hintojen muutos% 3,4 %l1 1) Kertaseutulipun hinta kaikille asiakasryhmille ma-su klo ) Arvoseutulipun hinta kaikille asiakasryhmille ma-su klo

16 Lähiseutu 3 seutulippujen hinnat LIITE 3 Lip pulajit 2014 TAE 2015 Muutos% Kertaseutulippu, aikuinen 7,00 7,50 7,1 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 3,50 3,80 8,6 % Yökertaseutulippu 1) 9,00 9,00 0,0 % 2 tunnin lippu, aikuinen 8,40 9,00 7,1 % 2 tunnin lippu, lapsi 7-16 v 4,20 4,50 7,1 % Arvoseutulippu, aikuinen 5,70 5,96 4,6 % Arvoseutulippu, lapsi 7-16 v 2,85 2,98 4,6% Arvoseutulippu, alennusryhmä 1-25% 4,28 4,47 4,4% Arvoseutullppu, alennusryhmä 2-50% 2,85 2,98 4,6 % Yöarvoseutulippu 2) 7,04 7,36 4,5 % Vuorokausiliput, aikuinen, 1 vrk hinta 18,00 18,00 0,0% Lisävuorokausi (2-7 vrk) 9,00 9,00 0,0 % Vuorokauslllput, lapsi 7-16 v, 1 vrk hinta 9,00 9,00 0,0 % Lisävuorokausi (2-7 vrk) 4,50 4,50 0,0 % Kausiseutulippu, aikuinen, 14 päivän hinta 74,50 76,60 2,8 % Lisäpäivä 4,26 4,38 2,8 % Hinta 30 pv kohdalla 142,60 146,60 2,8 % Kausiseutulippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 37,30 38,30 2,7 % Lisäpäivä 2,13 2,19 2,8% Hinta 30 pv kohdalla 71,30 73,30 2,8 % Kausiseutulippu, alennusryhmä 1-25%, 14 päivän hinta 56,00 57,60 2,9 % Lisäpäivä 3,19 3,28 2,8 % Hinta 30 pv kohdalla 107,00 110,00 2,8% Kausiseutulippu, alennusryhmä 2-50%, 14 päivän hinta 37,30 38,30 2,7 % Lisäpäivä 2,13 2,19 2,8% Hinta 30 pv kohdalla 71,30 73,30 2,8 % Yleiskausiseutulippu, aikuinen, 14 päivän hinta 105,20 108,10 2,8% Lisäpäivä 6,01 6,18 2,8% Hinta 30 pv kohdalla 201,30 206,90 2,8 % Yleiskausiseutulippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 52,6 54,10 2,9 % Lisäpäivä 3,01 3,09 2,7 % Hinta 30 pv kohdalla 100,70 103,50 2,8% Koululaisseutulippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 32,80 33,70 2,7 % Lisä päivä 1,87 1,93 3,2% Hinta 30 pv kohdalla 62,70 64,50 2,9 % Koululaisseutulippu,alennusryhmä 2, 14 päivän hinta 32,8 33,70 2,7 % Lisäpäivä 1,87 1,93 3,2% Hinta 30 pv kohdalla 62,70 64,50 2,9 % Keskimääräinen hintojen muutos% 1) Kertaseutulipun hinta kaikille asiakasryhmille ma-su klo ) Arvoseutulipun hinta kaikille asiakasryhmille ma-su klo ,0 %J

17 Helsingin sisäisten lippujen hinnat LIITE 4 Li ula it 2014 TAE 2015 Muutos% Kertalippu, aikuinen 3,00 3,00 0,0% Kertalippu, lapsi 7-16v 1,50 1,50 0,0% Kertalippu, automaatti, aikuinen 2,50 2,50 0,0 % Kertalippu, automaatti, lapsi 7-16 v 1,30 1,30 0,0% Tekstiviestilippu 2,40 2,40 0,0 % Raitiovaunulippu, automaatti, aikuinen 2,20 2,20 0,0 % Yökertalippu 1) 5,00 5,00 0,0 % 2 tunnin lippu, aikuinen 4,00 4,00 0,0% 2 tunnin lippu, lapsi 7-16 v 2,00 2,00 0,0 % Suomenlinnalippu, aikuinen 5,00 5,00 0,0% Suomenlinnalippu, lapsi 7-16 v 2,50 2,50 0,0% Arvoilppu, aikuinen 1,95 2,00 2,6% Arvoilppu, lapsi 7-16 v 0,98 1,00 2,0% Arvolippu, alennusryhmä 1-25% 1,46 1,50 2,7% Arvolippu, alennusryhmä 2-50% 0,98 1,00 2,0% Arvoilppu, raitiovaunu, aikuinen 1,46 1,50 2,7% Sarvolippu 2) 4,00 4,00 0,0% uorokausiliput, aikuinen, 1 vrk hinta 8,00 8,00 0,0% Lisävuorokausi (2-7 vrk) 4,00 4,00 0,0% uorokausiliput, lapsi 7-16 v, 1 vrk hinta 4,00 4,00 0,0% Lisävuorokausi (2-7 vrk) 2,00 2,00 0,0% Kausilippu, aikuinen, 14 päivän hinta 24,30 25,90 6,6 % Lisäpäivä 1,39 1,48 6,5% Hinta 30 pv kohdalla 46,50 49,50 6,5 % Kausilippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 12,10 13,00 7,4% Lisäpäivä 0,70 0,74 5,7% Hinta 30 pv kohdalla 23,30 24,80 6,4 % Kausilippu, alennusryhmä 1-25%, 14 päivän hinta 18,30 19,40 6,0% Lisäpäivä 1,04 1,11 6,7% Hinta 30 pv kohdalla 34,90 37,10 6,3 % Kausilippu, alennusryhmä 2-50%, 14 päivän hinta 12,10 13,00 7,4% Lisäpäivä 0,70 0,74 5,7% Hinta 30 pv kohdalla 23,30 24,80 6,4% Yleiskausilippu, aikuinen, 14 päivän hinta 53,40 61,50 15,2% Lisäpäivä 3,05 3,51 15,1 % Hinta 30 pv kohdalla 102,20 117,60 15,1 % leiskausilippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 26,70 30,80 15,4% Lisäpäivä 1,53 1,75 14,4% Hinta 30 pv kohdalla 51,10 58,80 15,1 % Haltijakohtainen kausilippu, aikuinen, 14 pv hinta 53,40 61,50 15,2% Lisäpäivä 3,05 3,51 15,1 % Hinta 30 pv kohdalla 102,20 117,60 15, 1 % Haitijakohtainen kausilippu, lapsi 7-16 v, 14 pv hinta 26,70 30,80 15,4% Lisäpäivä 1,53 1,75 14,4% Hinta 30 pv kohdalla 51,10 58,80 15,1 % Koululaislippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 10,60 11,40 7,5% Lisäpäivä 0,62 0,65 4,8% Hinta 30 pv kohdalla 20,50 21,80 6,3 % Koululaislippu, alennusryhmä 2, 14 päivän hinta 10,60 11,40 7,5% Lisäpäivä 0,62 0,65 4,8% Hinta 30 pv kohdalla 20,50 21,80 15,3% Keskimääräinen hintojen muutos0% 4,1 % 1) Kertalipun hinta kaikille asiakasryhmille ma-su klo ) Arvolipun hinta kaikille asiakasryhmille ma-su klo

18 Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat LIITE 5 L i p p u l a j i t 2014 TAE 2015 Muutos% 2015/2014 Kertalippu, aikuinen 3,00 3,00 0,0% Kertalippu, lapsi 7-16v 1,50 1,50 0,0% Yökertalippu 1) 5,00 5,00 0,0% 2 tunnin lippu, aikuinen 4,00 4,00 0,0% 2 tunnin lippu, lapsi 7-16 v 2,00 2,00 0,0% Arvoilppu, aikuinen 1,95 2,00 2,6 % Arvolippu, lapsi 7-16 v 0,98 1,00 2,0% Arvoilppu, alennusryhmä 1-25% 1,46 1,50 2,7% Arvolippu, alennusryhmä 2-50% 0,98 1,00 2,0 % Yöarvoilppu 2) 4,00 4,00 0,0% Vuorokausiliput, aikuinen, 1 vrk hinta 8,00 8,00 0,0 % Lisävuorokausi (2-7 vrk) 4,00 4,00 0,0 % Vuorokausiliput, lapsi 7-16 v, 1 vrk hinta 4,00 4,00 0,0% Lisävuorokausi (2-7 vrk) 2,00 2,00 0,0 % Kausilippu, aikuinen, 14 päivän hinta 24,30 25,90 6,6% Lisäpäivä 1,39 1,48 6,5% Hinta 30 pv kohdalla 46,50 49,50 6,5 % Kausilippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 12,10 13,00 7,4% Lisäpäivä 0,70 0,74 5,7 % Hinta 30 pv kohdalla 23,30 24,80 6,4 % Kausilippu, alennusryhmä 1-25%, 14 päivän hinta 18,30 19,40 6,0% Lisäpäivä 1,04 1,11 6,7% Hinta 30 pv kohdalla 34,90 37,10 6,3 % Kausilippu, alennusryhmä 2-50%,14 päivän hinta 12,10 13,00 7,4% Lisäpäivä 0,70 0,74 5,7 % Hinta 30 pv kohdalla 23,30 24,80 6,4 % Yleiskausilippu, aikuinen, 14 päivän hinta 53,40 61,50 15,2 % Llsäpälvä 3,05 3,51 15,1 % Hinta 30 pv kohdalla 102,20 117,60 15,1 % Yleiskausllippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 26,70 30,80 15,4 % Lisäpäivä 1,53 1,75 1 4, 4 % Hinta 30 pv kohdalla 51,10 58,80 15,1 % Haltijakohtainen kausilippu, aikuinen, 14 päivän hinta 53,40 61,50 15,2% Lisäpäivä 3,05 3,51 15,1 % Hinta 30 pv kohdalla 102,20 117,60 15,1% Haltijakohtalnen kausilippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 26,70 30,80 15,4% Lisäpäivä 1,53 1,75 14,4% Hinta 30 pv kohdalla 51,10 58,80 15,1 % Koululaislippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 10,60 11,40 7,5% Lisäpäivä 0,62 0,65 4,8% Hinta 30 pv kohdalla 20,50 21,80 6,3 % Koululaislippu,alennusryhmä 2, 14 päivän hinta 10,60 11,40 7,5% Lisäpäivä 0,62 0,65 4,8 % Hinta 30 pv kohdalla 20,50 21,80 6,3 % Keskimääräinen hintojen muutos% 4,0 % 1) Kertalipun hinta kaikille asiakasryhmille ma-su klo ) Arvolipun hinta kaikille asiaksaryhmille ma-su klo

19 Vantaan sisäisten lippujen hinnat LIITE 6 Lip p u l a j i t 201 TAE 2015 Muutos% 2015/2014 Kertalippu, aikuinen 3,00 3,00 0,0 % Kertalippu, lapsi 7-16v 1,50 1,50 0,0% Yökertalippu 1) 5,00 5,00 0,0 % 2 tunnin lippu, aikuinen 4,00 4,00 0,0% 2 tunnin lippu, lapsi 7-16 v 2,00 2,00 0,0% Arvolippu, aikuinen 1,95 2,00 2,6% Arvoilppu, lapsi 7-16 v 0,98 1,00 2,0% Arvoilppu, alennusryhmä 1-25% 1,46 1,50 2,7% Arvoilppu, alennusryhmä 2-50% 0,98 1,00 2,0 % Yöarvolippu 2) 4,00 4,00 0,0 % Vuorokausiliput, aikuinen, 1 vrk hinta 8,00 8,00 0,0 % Lisävuorokausi (2-7 vrk) 4,00 4,00 0,0% Vuorokausiliput, lapsi 7-16 v, 1 vrk hinta 4,00 4,00 0,0% Lisävuorokausi (2-7 vrk) 2,00 2,00 0,0% Kausilippu, aikuinen, 14 päivän hinta 24,30 25,90 6,6 % Lisäpäivä 1,39 1,48 6,5% Hinta 30 pv kohdalla 46,50 49,50 6,5 % Kausilippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 12,10 13,00 7,4% Lisäpäivä 0,70 0,74 5,7 % Hinta 30 pv kohdalla 23,30 24,80 6,4 % Kausilippu, alennusryhmä 1-25%, 14 päivän hinta 18,30 19,40 6,0% Lisäpäivä 1,04 1,11 6,7% Hinta 30 pv kohdalla 34,90 37,10 6,3% Kausliippu, alennusryhmä 2-50%,14 päivän hinta 12,10 13,00 7,4% Lisäpäivä 0,70 0,74 5,7% Hinta 30 pv kohdalla 23,30 24,80 6,4 % Yleiskausilippu, aikuinen, 14 päivän hinta 53,40 61,50 15,2% Lisäpäivä 3,05 3,51 15,1 % Hinta 30 pv kohdalla 102,20 117,60 15,1 % Yleiskausilippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 26,70 30,80 15,4 % Lisäpäivä 1,53 1,75 14,4% Hinta 30 pv kohdalla 51,10 58,80 15,1 % Haltijakohtainen kausilippu, aikuinen, 14 päivän hinta 53,40 61,50 15,2 % Lisäpäivä 3,05 3,51 15,1 % Hinta 30 pv kohdalla 102,20 117,60 15,1 % Haltijakohtainen kausilippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 26,70 30,80 15,4% Lisäpäivä 1,53 1,75 14,4% Hinta 30 pv kohdalla 51,10 58,80 15,1 % Koululaislippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 10,60 11,40 7,5% Lisäpäivä 0,62 0,65 4,8 % Hinta 30 pv kohdalla ,80 6,3 % Koululaisilppu,alennusryhmä 2, 14 päivän hinta 10,60 11,40 7,5% Lisäpäivä 0,62 0,65 4,8 % Hinta 30 pv kohdalla 20,50 21,80 6,3 % Keskimääräinen hintojen muutos lo 3,4 % 1) Kertalipun hinta kaikille asiakasryhmille ma-su klo ( 2) Arvolipun hinta kaikille asiaksaryhmille ma-su klo

20 Kolmannen vyöhykkeen sisäisten lippujen hinnat LIITE 7 LI ula it 2014 TAE 2015 Muutos% Kertalippu, aikuinen 3,00 3,00 0,0% Kertalippu, lapsi 7-16v 1,50 1,50 0,0 % Yökertalippu 1) 5,00 5,00 0,0% 2 tunnin lippu, aikuinen 4,00 4,00 0,0 % 2 tunnin lippu, lapsi 7-16 v 2,00 2,00 0,0 % Arvoilppu, aikuinen 1,95 2,00 2,6% Arvolippu, lapsi 7-16 v 0,98 1,00 2,0% Arvolippu, alennusryhmä 1-25% 1,46 1,50 2,7% olippu, alennusryhmä 2-50% 0,98 1,00 2,0 % Yöarvolippu 2) 4,00 4,00 0,0 % Vuorokausiliput, aikuinen, 1 vrk hinta 8,00 8,00 0,0% Lisävuorokausi (2-7 vrk) 4,00 4,00 0,0 % uorokausiliput, lapsi 7-16 v, 1 vrk hinta 4,00 4,00 0,0% Lisävuorokausi (2-7 vrk) 2,00 2,00 0,0% Kausiiippu, aikuinen, 14 päivän hinta 24,30 25,90 6,8% Lisäpäivä 1,39 1,48 6,5% Hinta 30 pv kohdalla 46,50 49,50 6,5 % Kausilippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 12,10 13,00 7,4% Lisäpäivä 0,70 0,74 5,7 % Hinta 30 pv kohdalla 23,30 24,80 6,4 % Kausilippu, alennusryhmä 1-25%, 14 päivän hinta 18,30 19,40 6,0% Lisäpäivä 1,04 1,11 6,7% Hinta 30 pv kohdalla 34,90 37,10 6,3 % Kausilippu, alennusryhmä 2-50%,14 päivän hinta 12,10 13,00 7,4% Lisäpäivä 0,70 0,74 5,7 % Hinta 30 pv kohdalla 23,30 24,80 6,4 % Yleiskausilippu, aikuinen, 14 päivän hinta 53,40 61,50 15,2 % Lisäpäivä 3,05 3,51 15,1 % Hinta 30 pv kohdalla 102,20 117,60 15,1 % Ylelskausilippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 26,70 30,80 15,4 % Lisäpäivä 1,53 1,75 14,4% Hinta 30 pv kohdalla 51,10 58,80 15,1 % Kouluialslippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 10,60 11,40 7,5% Lisäpäivä 0,62 0,65 4,8 % Hinta 30 pv kohdalla 20,50 21,80 6,3% Koululaislippu,alennusryhmä 2, 14 päivän hinta 10,60 11,40 7,5% Lisäpäivä 0,62 0,65 4,8 % Hinta 30 pv kohdalla 20,50 21,80 6,3 % Keskimääräinen hintojen muutos%, Kerava/Sipoo 3,5% J Keskimääräinen hintojen muutos* 19, 4,6% 1) Kertalipun hinta kaikille asiakasryhmille ma-su klo ) Arvolipun hinta kaikille asiaksaryhmille ma-su klo

21 LIITE 8 Kutsuplus -liikenteen hinnoittelu vuonna 2015, sis. alv. Ryhmätilausalennus useamman asiakkaan matkustaessa samasta lähtöpisteestä samaan päätepisteeseen matkustajamäärien mukaan on: 2 matkustajaa/tilaus: 20 % 3 matkustajaa/tilaus: 30 % 4 matkustajaa/tilaus: 40 % 5 tai useampi matkustaja/tilaus 50 % Normaalimatkan rinnalle tai sen tilalle saatetaan tarjota pikamatkoja ja halpoja matkoja, joiden hinnat ovat: Pikamatka: Normaali hinta + 40 % Halpa matka: Normaali hinta -20 % Tällöin keskimääräinen asiakashinta on arviolta 5, Lisäksi tarvittaessa saatetaan tarjota ruuhka-aikojen ulkopuolella n. 20% edullisempaa hintaa ruuhka-aikojen hintoihin nähden.

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 %

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 % Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721/2014 Hallitus 152 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Hallitus 142 22.10.2013 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija Hallitus 136 27.10.2015 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2016 428/07.72.721/2015 Hallitus 136 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( , )

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( , ) MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla (www.hsl.fi) 11.9.2018. Muutoksenhakukielto ( 102-103, 105-111) Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( 92, 93, ) Muutoksenhakukielto hankinta-asiassa ( 96)

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( 92, 93, ) Muutoksenhakukielto hankinta-asiassa ( 96) MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla (www.hsl.fi) 23.8.2018. Muutoksenhakukielto ( 92, 93, 98-101) Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Veriviljelyautomaatti

Veriviljelyautomaatti ILMOITUS HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ 1 (6) Veriviljelyautomaatti Hankinnan kuvaus Veriviljelyautomaatti, joka hankitaan nykyisen laitekannan täydennykseksi (kapasiteetin lisäys yhdelle toimipaikalle) Kuvaus kilpailutus-

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 19.10.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

Valitusviranomainen Päätökseen 5 tyytymätön saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomainen Päätökseen 5 tyytymätön saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto Päätöksistä 1-4, 6, 8-12 ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätökset kos kevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 410/2015 136 ). Valitusviranomainen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47 MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47 MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n

Lisätiedot

Vetokaapit ISLAB 2A-tiloihin

Vetokaapit ISLAB 2A-tiloihin ILMOITUS HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ 1 (6) Vetokaapit ISLAB 2A-tiloihin Hankinnan kuvaus Kiinteiden vetokaappien hankinta Pohjois-Savon aluelaboratorion Puijon laboratorioiden KYSin sairaalan peruskorjaushankkeiden

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Muutoksenhakukielto :t 35-38, 42-43 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2018

Päätöspöytäkirja 2/2018 Päätöspöytäkirja 2/2018 Päätöspvm 9.5.2018 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro TELA/831/10.03.01/2015 Infrayksikön infran rakentamisen toimintayksikön esimies Otsikko Liukuvalettavien reunakivien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus/Lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 17.4.2019 46-55 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Rotem Sigma-tromboelastometrin hankinta

Rotem Sigma-tromboelastometrin hankinta ILMOITUS HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ 1 (6) Rotem Sigma-tromboelastometrin hankinta Hankinnan kuvaus Rotem Sigma-tromboelastometri ja Rotem Live -ohjelmisto potilastulosten Liveseurantaan etänä KYSin ja ISLABin

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN MUUTOKSENHAKUOHJEET JULKINEN HANKINTA Kynnysarvon suuruiset ja sen ylittävät hankinnat HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

Lisätiedot

Pykälät: ja 32-35

Pykälät: ja 32-35 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072 Hallitus 151 23.10.2012 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2013 370/07/72/721/2012 hall 151 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen,

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 12/2018

Päätöspöytäkirja 12/2018 Päätöspöytäkirja 12/2018 Päätöspvm 11.6.2018 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1418/10.03.02/2018 Tilayksikön päällikkö Otsikko NOORMARKUN LÄHIPALVELUKESKUS, HAPPIKESKUKSEN HANKINTA

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin Ruoveden kunnanvaltuusto Valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

Savonlinja Oy 0,610 38, , ,160

Savonlinja Oy 0,610 38, , ,160 Hankintapäätös 1 (5) 24.1.2019 VARELY/3047/2018 Jakelussa mainitut Hankintailmoitus 18.12.2018 Hankintapäätös Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailusta reittipohjaisista

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus/Lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.5.2018 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n (410/2015)

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät

Lisätiedot

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124 Hallitus 124 24.10.2017 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2018 526/02.02.00.00/2017 Hallitus 124 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelijat Osastonjohtaja Mari Flink, p. 040 715 0440,

Lisätiedot

Kapillaarielektroforeesilaitteen hankinta

Kapillaarielektroforeesilaitteen hankinta ILMOITUS HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ 1 (7) Kapillaarielektroforeesilaitteen hankinta Hankinnan kuvaus ISLABin genetiikan laboratoriotutkimukset on keskitetty Pohjois-Savon aluelaboratorion Puijon laboratorioon,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Intranetin ylläpitosopimus jatkuvasta palvelusta TRE:841/07.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 5588958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Päätös 1 (7) Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Päätös 1 (7) Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon Päätös 1 (7) Hammaslääkärityövoiman vuokraaminen Keiteleen hammashoitolaan Hankintapäätökset 6 / 2019 Valmistelija(t) hallintosihteeri Merja Harju, puh. 044 7171213 sähköpostiosoite: Merja.Harju@kuh.fi

Lisätiedot

27 Viranhaltijapäätös 1 / 5

27 Viranhaltijapäätös 1 / 5 Viranhaltijapäätös 1 / 5 10 / 2018 / Hankintapäätös Liikuntatoimen pienoistraktorin hankinta Asiaselostus/perustelu Asian valmistelija: kunnossapitopäällikkö Juha Rojo puh. 0400 550732 Liikuntatoimi on

Lisätiedot

Muutoksenhakuohjeet ( )

Muutoksenhakuohjeet ( ) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) et (147-169 ) Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. Muutoksenhakuohjeet Kunnanhallituksen päätöksiin Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija Hallitus 106 25.10.2016 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2017 416/07.72.721/2016 Hallitus 106 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

DELFIA Xpress laitteisto sikiön kehityshäiriöiden seulontoihin

DELFIA Xpress laitteisto sikiön kehityshäiriöiden seulontoihin 1 (6) DELFIA Xpress laitteisto sikiön kehityshäiriöiden seulontoihin Hankinnan kuvaus Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän sikiöseulonnat on keskitetty Kuopion Savotalon laboratorioon.

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 69/2017

Päätöspöytäkirja 69/2017 Päätöspöytäkirja 69/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 13.12.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2790/02.08.00/2017 Otsikko Kahden sammutusauton hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuslaitos on pyytänyt tarjoukset

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 5/2018

Päätöspöytäkirja 5/2018 Päätöspöytäkirja 5/2018 Päätöspvm 28.5.2018 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/963/02.08.00/2018 Infran kunnossapidon esimies Otsikko Tiemerkintämassan hankinta 2018-2019 Asian esittely

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 ( 5) Kaupunginjohtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 ( 5) Kaupunginjohtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 ( 5) KAJDno-2018-1045 Kajaanin Lyseon sähköurakka Kajaanin kaupungin tilakeskus on pyytänyt EU:n kynnysarvon ylittävästä Kajaanin Lyseon sähöurakasta (alistettu sivu-

Lisätiedot

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Päätöspöytäkirja 1(5) Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Selostus asiasta Tilapalvelut kilpailutti Laajennus J2:n urakoitsijat rajoitetulla menettelyllä. Kiinto- ja rst-kalusteurakan

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJEET / TELA

MUUTOKSENHAKUOHJEET / TELA MUUTOKSENHAKUOHJEET / TELA Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tekninen lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT 20.3.2019 29-45 52- Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n (410/2015)

Lisätiedot

Valitusosoitus. Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 (410/2015)).

Valitusosoitus. Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 (410/2015)). Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 (410/2015)). Pykälät: 63 & 66 Valitusviranomainen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus/Lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 6.6.2018 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n (410/2015)

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai perusteet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

Päätös Päätän, että Uudenmaan liitto osallistuu ensi kertaa järjestettävän Red Carpet -festivaalin käynnistämiseen ja kuluihin.

Päätös Päätän, että Uudenmaan liitto osallistuu ensi kertaa järjestettävän Red Carpet -festivaalin käynnistämiseen ja kuluihin. Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 246 / 2017 29.6.2017 380/02.01.01/2017 Red Carpet 2017 elokuvafestivaalin avustus Hankinnan yleiskuvaus RCFF Elokuvafestivaali Oy on käynnistämässä maahamme uuden,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

Valmistelija ja yhteystiedot: avovastaanottojen päällikkö Sirpa Marjoniemi, p , sirpa.marjoniemi(at)ylasavonsote.fi

Valmistelija ja yhteystiedot: avovastaanottojen päällikkö Sirpa Marjoniemi, p , sirpa.marjoniemi(at)ylasavonsote.fi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Viranhaltijapäätös 1 50/02.08.03.01/2019 Lääkäripalvelujen hankinta Iisalmen terveyskeskukseen Selostus asiasta Valmistelija ja yhteystiedot: avovastaanottojen päällikkö Sirpa

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 92/2018

Päätöspöytäkirja 92/2018 Päätöspöytäkirja 92/2018 Päätöspvm 21.8.2018 Hankinnat Porin kaupunki Sivistystoimiala Dnro PORI/2014/02.08.00/2018 Opetusyksikön päällikkö Otsikko Länsi-Porin koulun opettajanhuoneen kalusteet Asian esittely

Lisätiedot

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) Kaupunkitekniikan johtaja Hankintapäätös

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) Kaupunkitekniikan johtaja Hankintapäätös Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) JARDno-2017-569 Lisäraide 1. vaihe Myllytien kevyen liikenteen sillan ( YKK) ja Myllytien raittien rakentaminen ( SRU2), lisä- ja muutostyö nro 2, hankinta Lähtökohdat

Lisätiedot

Hankinnan vastuujohtaja on Ossi Savolainen. Hankinnan vastuuhenkilö on Jukka Hynninen.

Hankinnan vastuujohtaja on Ossi Savolainen. Hankinnan vastuuhenkilö on Jukka Hynninen. Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 110 / 2019 17.6.2019 606/02.08.04/2018 Hankintapäätös, väliaikainen puitesopimus Hankinnan yleiskuvaus Tämä väliaikainen palvelusopimus liittyy KL-Kuntahankinnat Oy:n

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 2.4.2019 MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-898 Otanmäen koulun muutostyöt päiväkodiksi rakennusurakka Hankinta sisältää Otanmäen koulun entisen lukio-osan muutostyöt päiväkotitiloiksi rakennustekniset

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 75/2018

Päätöspöytäkirja 75/2018 Päätöspöytäkirja 75/2018 Pelastusjohtaja Päätöspvm 9.11.2018 Hankinnat Dnro SATPEL/2672/02.08.00/2018 Otsikko Letkunhuoltojärjestelmän hankinta Asian esittely ja perustelut Kalustomestari Janne Vuorela:

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta

Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 435 / 2017 19.12.2017 510/04.00.02/2016 Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta Hankinnan yleiskuvaus Uusimaa 2019 -hanke

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelun hankinta: ICT ja ruotsinkieliset palvelut Uudellamaalla. Hankinnan laajuus on enintään 200 tuntia 26 viikon aikana.

Asiantuntijapalvelun hankinta: ICT ja ruotsinkieliset palvelut Uudellamaalla. Hankinnan laajuus on enintään 200 tuntia 26 viikon aikana. Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 428 / 2018 30.11.2018 168/08.03.00.00/2018 Asiantuntijapalvelun hankinta: ICT ja ruotsinkieliset palvelut Uudellamaalla Hankinnan yleiskuvaus Uusimaa 2019 -hanke valmistelee

Lisätiedot