Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkaselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkaselvitys"

Transkriptio

1 Työraportti Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkaselvitys Olli Sylvänne Timo Kaskinen Pekka Kuussaari EP-Logistics Helmikuu 2003 Pesivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

2 ~---- TEKUÄORGANISAATIO: EP-Logistics Oy Nuijamiestentie 5 C Helsinki TILAAJA: Posiva Oy Töölönkatu Helsinki TILAAJAN YHDYS HENKILÖ: Nils-Christian Wikström TILAUSNUMERO: 9723/02/TIMO EP-Logistics Oy:n YHDYSHENKILÖ: EP-Logistics Oy:n HYVÄKSYJÄ: ' l; '1. f,i/t_~ ---~~ d Olli Sylvänne,i' POSIV A TYÖRAPORTTI Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkasel vi tys,... 1,/?,.r.,--. ' /,... c / // ( \.. /.'(.~: /L-!/(:_._..? --. ~<... e::-.. ~ t"' /(./ {, /'-,......,/ Pekka Korpiharj~ Toimitusjohtaja TILAJAAN TARKASTAJA: /,(.?.. :2 e;, 0 3

3 ~ - - KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS LAITOKSEN LOGISTIIKKASELVITYS TIIVISTELMÄ Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos käsittää maanpinnalle rakennettavan kapselointilaitoksen, muita maanpäällisiä laitoksia ja loppusijoitustilan, joka sijoitetaan syvälle peruskallioon. Tämä raportti käsittelee loppusijoitustoiminnan käytännön logistiikkaa. Kyseessä on kirjoituspöytätutkimus, joka on koottu käyttäen hyväksi useasta vuosien Pasivan suunnitteluraportista kerättyjä tietoja. Loppusijoituslaitoksen logistiikkakuvaus käsittelee laitoksen useimpia päivittäisiä rutiinitoimintoja. Näitä ovat: Loppusijoitustunne Iien louhinta, rakentaminen ja kuljetukset Tunnelien valmistelu kapselien loppusijoitusta varten Käytettyjen polttoainenippujen kuljetussäiliöiden vastaanotto Kapselointiprosessi Bentoniittitiilien valmistus, muuraus Kapselien loppusijoitus Täyttömateriaalin valmistus ja lopputäyttö. Kuljetus- ja käsittelyvolyymeillä on tietty syklisyys. Tunnelien louhinta oletetaan tehtäväksi keskeytymättä 3 vuoden tarpeeseen, lopputäyttää tehdään 2 viikon jaksoissa 4 viikon välein ja kapselien sijoitusta 2 viikon jaksoissa 4 viikon välein. Tästä syystä virrat vaihtelevat voimakkaasti ja tämä on pyritty tuomaan esiin. Kuljetus- ja käsittelymäärät ovat huomattavat, näistä ylivoimaisesti suurin on louhe, vajaa 5000 maan päälle kuljetettavaa kuormaa aktiivilouhintajakson aikana, lopputäyttö 1300 kuormaa vuosittain jatkuvasti. Raportti käsittelee ja kokoaa yhteen materiaalivirrat, käsittelymenetelmät ja käsittelylaitteet, puskuroinnin, varastoinnin ja kuljetukset. Raportissa ehdotetaan muutamia muutoksia eräisiin toimintatapoihin. Kapselointilaitoksen sijoitukseen ja materiaalin kuljetuksiin on tehty suosituksia. Logistiikan kannalta "kuumat" kohdat, ajorampin sijainti, louheauma, murskausprosessi, bentoniittivarasto, bentoniittitiilien valmistus ja lopputäyttöaineen valmistus ehdotetaan sijoitettavaksi toisiinsa nähden lähekkäin ajomatkojen minimoimiseksi. Myöskin bentoniittitiilipuskurin sijoitusta on ehdotettu muutettavaksi. Suunnittelu pohjautuu 60 kapselin vuotuiseen loppusijoitusvolyymiin. Avainsanat: käytetty ydinpolttoaine, logistiikka, kapselointi, bentoniitti, loppusijoitus, louhinta, täyttö

4 A STUDY OF THE OPERATONAL LOGISTICS IN THE DISPOSAL PLANTFORSPENTNUCLEARFUEL ABSTRACT The final disposal plant for spent nuclear fuel comprises an encapsulation facility that will be built on the surface, other support activities above ground, and a repository that will be constructed deep in the bedrock. This report analyses the final repository operational logistics. The desktop research report is compiled of data taken from several existing planning reports covering the planning periods The logistics specialised description of the final repository considers most areas in the daily operation ofthe facility. Among these are: Disposal tunnel excavation, construction and transports Tunnet preparation for canisters Reception of spent nuclear fuel transport casks Encapsulation process Preparation of bentonite blocks for canister holes, block laying Final disposal of canisters Preparation of backfilling materia! and backfilling. Thetransport and handling volumes have certain cycles. Rock will be excavated during one contiguous period in 3 years, backfilling takes two weeks in a month and the deposition of canisters also two weeks. Thus the material flows vary greatly due to their cyclical nature. The transport and handling volumes are considerable, by far largest single item being excavated rock with about 5000 annual truck loads during the active excavation period, backfilling is about 1300 loads yearly at a steady pace. The report covers and summarises material flows, handling methods and equipment, buffering, storage and transports. It suggests some changes to operational procedures. Proposals have been made as to the location of the encapsulation facility and the methods of material transport. The logistical "hot" issues, entry of the main transport ramp, rock field, rock crushing process, bentonite storage, bentonite brick production and backfiller production are all proposed to be located close to each other to minimise driving distance. It has also been proposed that the bentonite block buffer should rather be located at the brick production building than in the tunnel system. The materia! flow dimensioning is based on final disposal of 60 spent fuel canisters. Keywords: spent nuclear fuel, operational logistics, encapsulation, bentonite, final repository, excavation, backfilling.

5 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYSLUETTELO... 1 ALKUSANAT JOHDANTO JA RAPORTIN TARKOITUS Tavoitteet ja rajaukset Dokumentointijärjestelmän kuvaus 6 2 LOGISTISEN PROSESSINKUVAUS Kokonaisprosessin kuvaus Päätunnusluvut ja materiaalivirrat Loppusijoitustoiminnan syklit Virtauskaaviot 12 3 LOPPUSIJOITUSTUNNELIEN RAKENTAMINEN JA LOUHEEN MURSKAUS Tunnusluvut ja materiaalivirrat Louhinnanja murskauksen siirrot Tunnelien varustelun siirrot Rakentamisen, tunnelienvarustelun ja murskauksen siirto- ja käsittelylaitteet 15 4 KAPSELOINTI Tunnusluvut ja materiaalivirrat Kapselointilaitoksen siirrot ja siirtolaitteet Kapselointilaitoksen sijainnin vaihtoehtotarkastelu Vaihtoehdon A päätoiminnot Vaihtoehdon B päätoiminnot Vaihtoehtojen vertailu Kapselin kuljetusvaihtoehtotarkastelu tunnelissa vs. kuilussa 30 5 BENTONIITTITIILIEN VARASTOINTI, VALMISTUS, KULJETUS JA MUURAUS Bentoniitin kuljetuspakkaus Bentonii tti tiili valmistus Bentoniitin siirrot ja siirtolaitteet Vaihtoehtotarkastelu bentoniittilohkoille valmistus/osto Sijainti Bentoniitin virrat

6 2 6 KAPSELEIDEN LOPPUSIJOITUS JA TUNNELEIDEN TÄYTTÖ Kapseleiden loppusijoitus Tunneleiden lopputäyttö Kuljetusjärjestelyt maan alla Tunnusluvut ja materiaalivirrat Loppusijoituksen ja tunneli en täytön siirtolaitteet 7 PIENVIRRAT Räjähdysaineet Muu ydinjäte Tavarakuljetukset Öljykuljetukset Tutkimuskäyttö ja henkilöliikenne 48 8 YHDISTETYT MATERIAALIVIRRAT Materiaalivirrat loppusijoitustunneleissa Materiaalivirrat ajorampissa Materiaalivirrat kuilussa Materiaalivirrat maanpäällisissä osissa 54 9 LÄHDELUETTELO LIITTEET

7 3 ALKUSANAT Logistiikkaselvitys laadittiin syksyn 2002 aikana Timo Äikkään aloitteesta. Posiva Oy:ltä työtä koordinoivat Nils-Christian Wikström ja Sami Niiranen. EP-Logisticsilta projektiryhmään osallistuivat Olli Sylvänne, Timo Kaskinen ja Pekka Kuussaari.

8 5 1 JOHDANTO JA RAPORTIN TARKOITUS Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos rakennetaan ja sen toiminta alkaa Tämän raportin kirjoittamishetkellä on menossa esisuunnitelman tarkennusvaihe. Suunnittelun tarkennusvaihe valmistuu ja raportoidaan Loppusijoitustoimintaan liittyy useita materiaalivirtoja, joita tähän mennessä on analysoitu yksittäisinä tapahtumina ja toimintoketjuina. Syksyllä 2002 nähtiinkin tarpeelliseksi koota yhteen logistiikan kannalta oleellinen tieto ja tutkia koko laitoksen toimintaa myös logistisena järjestelmänä. Työn nimi on "Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkasuunnitelma". 1.1 Tavoitteet ja rajaukset Logistiikkasuunnitelman tavoitteena on selvittää seuraavat asiat: Kokonaismateriaalivirrat sisältäen pohtoaineeseen ja kapseleihin, louhintaan ja rakentamiseen, bentoniittiin sekä tunneli en täyttömateriaaliin ja täyttöön liittyvät virrat Yhdistettyjen materiaalivirtojen tarkastelu; jaotteluna ovat loppusijoituksen maanpäälliset osat, maanalaiset osat, kuilut ja tunnelit sekä kaikkien virtojen yhteenveto Laitoksen logistisen prosessin kuvaus normaalitilanteessa Tehdä vaihtoehtotarkastelu logistisesta näkökulmasta seuraavista kokonaisuuksista: kapselin kuljettaminen kuilussa vs. tunnelissa; kapselointilaitoksen paikka erillinen tai KPA-varaston vieressä; hentoniittilohkojen osto/valmistus. Rajauksena työlle ovat: Työssä keskitytään ainoastaan normaalin täyttövaiheen logistiikkaan. Rakennustoiminnasta on tällöin mukana pelkästään loppusijoitustunneleiden louhinta ja varustelu MateriaaliviiToissa keskitytään päävirtoihin, pienvirrat listataan mutta niitä ei analysoida tarkemmin Ajorampin toteuttamisesta on tehty päätös, jonka johdosta sellaisia vaihtoehtoja ei tarkastella, joissa louheet ja täyttömateriaalit siirretään hissin välityksellä. Hissikäyttöä tarkastellaan ainoastaan kapselikuljetusten osalta.

9 6 1.2 Dokumentointijärjestelmän kuvaus Luvussa kaksi on esitetty loppusijoitustoiminnan logistisen kokonaisprosessin kuvaus ja sen jälkeen osakokonaisuudet ovat omissa alaluvuissaan 3-7. Luvussa kahdeksan on yhteenvetomaisesti yhdistetty maanpäälliset, kuilujen ja tunnelien sekä maanalaiset materiaali virrat. Jokaisesta osakokonaisuudesta on kuvattu aluksi tunnusluvut ja materiaalivirrat Materiaalivirroista kuvausmetodina on käytetty vuokaavioita, jossa eri virtoja on kuvattu omin värein ja virtojen volyymitiedot on kirjattu kyseistä virtaa kuvaavan nuolen päälle. Kokonaisuuteen liittyvät tarkemman tason materiaalisiirrot on kirjattu taulukkomuodossa, missä on mukana siirtoon liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Kuvaajia on täydennetty sanallisilla selityksillä. Sovituin osin on mukana vaihtoehtotarkastelut logistisesta näkökulmasta avoimista asioista. Materiaalivirtojen raportoinnissa on käytetty vuosi- ja viikkotason lukuja. Esitetyt luvut perustuvat 60 kapselin loppusijoitusnopeuteen vuodessa, keskeisten pullonkaulalukujen osalta esitetään tarvittaessa myös 100 kapselin loppusijoitusnopeuden aiheuttamat materiaalivirrat Vuodessa on laskettu olevan 50 tehollista työviikkoa. Kuljetusten lukumäärät ovat keskeistä tietoa, joten materiaalien fyysisen määrän raportoinnissa on käytetty luontevasti kuljetuksien suunnitteluun liittyviä suureita. Louheesta, murskeesta ja täyttömateriaalista käytetään pääsääntöisesti kuutiometrejä ja muiden materiaalien osalta tonneja tai kappaleita. Tässä raportissa esiintyvät määrät ja virrat perustuvat eri raporteista saatuihin lähtötietoihin, joiden perusteella on laskettu kunkin päämateriaalin volyymi. Volyymitiedot on muutettu kuljetusmääriksi. Liitteissä 5 ja 6 on koottu yhteen kaikki laskut. Ensimmäinen laskelmista on loppusijoitusnopeudelle 60 kapselia ja toinen 100 kapselia vuodessa. Raportti perustuu sykleihin 3 vuoden louhinta yhdessä vuodessa; 2 viikkoa lopputäyttää 4 viikon jaksoissa.

10 7 2 LOGISTISEN PROSESSIN KUVAUS 2.1 Kokonaisprosessin kuvaus Loppusijoitustoimintaan läheisesti liittyviä laitoksia ja alueita ovat kapselointilaitos, louheauma, murskeauma, murskausalue, ajoramppi ja kuilut, maanalaiset luolastoalueet sekä maanpäälliset varastointi- ja liikennöintialueet. Prosessi lähtee liikkeelle loppusijoitustunnelin poraus- ja räjäytysmenetelmällä tehtävällä louhinnalla. Syntyvä louhe kuljetetaan maan päälle ajoramppia pitkin. Louhinnan yhteydessä suoritetaan tarvittavat tiivistys- ja lujitustyöt. Tunneleiden seiniä ei ruiskubetonoida vaan ruiskubetonia käytetään pääasiassa tunnelin katossa. Louhinnan aikana lattia tasataan murskeella ja tunneliin asennetaan ainoastaan työnaikaiset LVISjärjestelmät. Louhinnan jälkeen lattia puhdistetaan ja tunneli karakterisoidaan. Sen jälkeen loppusijoitusreikien kohdilta kairataan kairasydännäytteet Lopuksi loppusijoitusreikien kohdille valetaan betonikaulukset ja loput tunnelin lattiasta tasoitetaan tii vistetyllä sepelikerroksella. Betonikaulusten läpi porataan loppusijoitusreiät, mistä syntyvä porausmurske imetään säiliöihin ja kuljetetaan ajoramppia pitkin maanpäälle. Loppusijoitusreiän päälle asennetaan teräksinen suojakansi (ajokansi). Kapselointiprosessi alkaa käytetyn polttoaineen kuljetussäiliön vastaanotosta. Loviisan käytetyn polttoaineen kuljetus saapuu Loviisasta ja Olkiluodon lähellä sijaitsevasta ulkovarastosta tai suoraan KPA-varastosta. Käytetyn polttoaineen niput puretaan kuljetussäiliöistä ja siirretään loppusijoituskapseleihin kapselointilaitoksen kuumakammiossa. Tyhjät loppusijoituskapselit on vastaanotettu ja varastoitu kapselointilaitokseen. Kapselin sulkemiseen liittyvien vaiheiden jälkeen kapseli kuljetetaan kapselikuilussa loppusijoitustasolle. Maan alla kapseli siirretään kapselinasennusajoneuvolla loppusijoitustunneliin. Loviisan kapselit ehdotamme sijoitettavaksi eri tunneliin kuin Olkiluodon kapselit niiden pituuserojen vuoksi. Niiden lämpötehoissa on myös eroja, joka saattaa vaikuttaa kapselien lopulliseen sij oitusetäisyyteen. Jokaisen loppusijoitusreiän pohja ja sivut vuorataan bentoniittimuurauksella, jonka jälkeen säteilysuojattu erikoisajoneuvo tuo kapselin paikalle ja sijoittaa sen reikään. Lopuksi kapselin päälle asennetaan hentoniittikiekkoja reiän täytteeksi. Yhden reiän muuraukseen tarvitaan noin 25 t bentoniittia, mikä tekee itse muuraustapahtumankin raskaaksi työ vaiheeksi, johon tarvitaan mekaanisia apuneuvoj a. Hentoniittilohkot ja/tai -renkaat ja -kiekot on Posivan suunnitelmissa ehdotettu valmistettavaksi kapselointilaitoksen yhteydessä toimivassa puristamossa, josta tiilet kuljetaan kapselikuilun kautta välivarastoon ja sieltä loppusijoitustunneliin. Jos kapselointilaitos rakennetaan KPA-varaston viereen, tulee bentoniittitiilien valmistuksen sijaintipaikaksi harkita lähempänä täyttömateriaalin valmistusta oleva paikkaa, josta on hyvät yhteydet bentoniittivarastolle.

11 8 Loppusijoitussyklin päätteeksi loppusijoitettujen reikien kohdilta puretaan tunnelin varustelut ja tämä osa tunnelia täytetään täyttömateriaalilla. Täyttömateriaali kuljetaan maan päällä olevasta sekoittamosta betoniautolla maan alle ajoramppia pitkin. Täyttömateriaalin pääraaka-aineet ovat murske ja bentoniittijauhe. Kokonaisen loppusijoitustunnelin täytyttyä tunnelin suulle rakennetaan usean metrin paksuinen betonitulppa. Päättämättä olevia toiminnallisia päävaihtoehtoja on vielä kaksi: kapselointilaitoksen sijoittaminen loppusijoitustilan alueen sijaan KPA-varaston viereen (polttoainenippujen tuonti sisätiloissa) ja kapselien vienti maan alle hissin sijasta ajoramppia pitkin. Ylläolevaan toimintakuvaukseen vaihtoehdot aiheuttavat joitakin muutoksia, jotka on lähemmin esitelty raportin muissa kohdissa yksityiskohtaisemmin. 2.2 Päätunnusluvut ja materiaalivirrat Loppusijoitustoiminnan piirissä on seuraavia materiaalivirtoja, joita myös tässä raportissa käsitellään: kulj etussäiliö po 1 ttoaineni put kapseli muu ydinjäte räjähdysaineet betoni sementtilaasti inj ektointiin ruiskubetoni täyttömateriaali louhe murske porausmurske sepeli hentoniitti hentoniittitiilet reikien metalliset suojakannet kalliopultit ajoneuvojen polttoaineet lämmitysöljy. Oheisissa lohkokaaviossa on esitetty loppusijoituslaitoksen keskeiset logistiikan tunnusluvut vuosi- ja viikkotasolla. Ylivoimaisesti suurin virta on louhinnasta syntyvä murskevirta, mutta sitä esiintyy 3 vuoden jaksoissa ainoastaan alle 1 vuoden ajan. Alla on louhinnan virta esitetty tämän aktiivivaiheen kuluessa. Kapseloinnin, hentoniittitiilien ja täyttömateriaalin virrat toistuvat samanlaisina neljän viikon jaksoina.

12 9 8 OL-, Kapselointi 60 loppusijoituskapselia Loppusijoitustila Loppusijoitus 60 ~~pselia/a Bentoniittikontit 1467 t Bentoniittitiilet 861 t Bentoniittikiekot 605 t ~~~ ;;: ' Bentoniittikontit 1915 t,,t '.~~~~~!J!o, r::sek~itt~~o :,.":',::; \f F> ~ :,~tdr'%1'':#:-t: <,~r~~ ~-~-~~ -:r?::)>t3,tt~ -/.:: 0 ;~;):<<<>' ',,'1t~ t.>' Täyttömateriaali 7980 m 3 Louhe m 3 Reikien porausmurske 1944 m 3 Kuva 2-1. Loppusijoitustoiminnan päämateriaalivirrat vuositasolla määrinä. 8 OLku etussäiliötä L,_e_o_l_op_p_u_s_iio_it_u_sk_a_p_se_l_ia ---1~ äte Bentoniittitiilet 861 lavaa, Bentoniittikiekot 269 kpl ;.L:Öp~u~~i~Uys~U~. '-,: \ '" «:, ' >.~. N ~-{", '.~qp~9~ijpff\js 60. Ka'ps~h8fä>~;<,~.; ;.;..,,.~,:r~t~~;r:~3,!~>l±f~;;,~;t::z~~\;tt,,!~4~:lf1/~j~~~ ~ ~} '. ;,;; ~~~.:~0 j::f,.::... Murskeen myynti Täyttömateriaali 1330 ajoa 96 bentoniittikonttia Kuva 2-2. Loppusijoitustoiminnan päämateriaalivirrat vuositasolla siirtoina ja ajoina.

13 10 2 loppusijoituskapselia Bentoniittitiilet 17 lavaa, Bentoniittikiekot 5 kpl 2 bentoniittikonttia Vuodessa 50 työviikkoa oa Kuva 2-3. Loppusijoitustoiminnan päämateriaalivirrat viikkotasolla siirtoina ja ajoina. 2.3 Loppusijoitustoiminnan syklit Loppusijoitustoiminta on suurelta osin määräajoin toistuvia toimintaketjuja. Toiminnan keskeisimmät syklit on koottu taulukkoon 2-1. Materiaalivirtojen kannalta keskeisin on loppusijoitustunneleiden louhinta-ajanjakso joka kolmas vuosi. Tällöin normaalien materiaalivirtojen lisäksi tulevat merkittävät louhinnan aiheuttamat siirtotarpeet Käytännön toimintaa ohjaava tekijä on viikkorytmitys loppusijoituksessa. Loppusijoitusnopeudella 60 kapselia/a käytetään neljän viikon sykliä, jossa kaksi ensimmäistä viikkoa loppusijoitetaan kapseleita ja kaksi viimeistä viikkoa täytetään tunnelin periä. Valvontarajoilla estetään aiheeton käynti ja säteilyriski valvonta-alueella, jossa kapseleita loppusijoitetaan ja toisaalta rajoilla estetään "likaisten" kuljetusten (louhe, täyttömateriaali) pääsy loppusijoitusalueelle. Syklien mukaisesti myös loppusijoitustilan valvonta-alueen (kapselipuolen) ja valvomattoman alueen (louhinnan ja lopputäytön) toisistaan erottavat rajat siirretään. Kun kapselien loppusijoitusjakso päättyy, tulee raja avata valvomattomalta alueelta täyttömateriaalin tuontia varten ja toinen valvontaraja estää pääsyn jo täytettyjen tunneleiden alueelle. Hätätilassa on oltava käytettävissä ympäriajomahdollisuus. Näitä asioita tarkastellaan tarkemmin myöhemmissä luvuissa.

14 Taulukko 2-1. Loppusijoitustoiminnan syklit normaalikäyttövaiheessa. ITllnnelien valmistelu Murskaus u~ht,,u~m epäsäänn. 2kk 1'\.UIJt:lul\::;ta louneaumalta murskaamofle Kuljetukset murskaamoita murskeaumalle Lastaus murskaamoita myyntiin Loviisan saapuva polttoaine OL:n saapuva polttoaine 2 kertaa vuodessa 8 kertaa vuodessa 2 kuljetussäiliötä kerralla: 2*84 pofttoainenippua, vastaa 14 kapselia siirretään yksi kuljetussäiliö kerrallaan tarpeen mukaan KPA-varastolta Loppusijoitustoiminta "arustelu ja loppusijoitus unnelien täyttö Jatkuva 4 vkon jakso 4 vkon jakso 4 vkon sykleissä 2vkoa 2 vko ~ ~ eet 2 vkonjakso 2 vkonjakso 2 vkonjakso 2 vkonjakso 2vkonjakso 1 päivä 1 päivä 1 päivä 1 päivä 1 päivä 4 loppusijoitustunnelia työstetään samanaikaisesti, joten vaiheet menevät limikkäin Muurauslaite loppusijoituspaikalle Suojakansi välivarastoon Betoni ~> bentoniitti Bentoniittilaatat välivarastolta -> LST Bentoniittilaatat väilivarastolta -> LST Betonitul tunnelin suulle 4 vkonjakso 1 päivä 2 vko 2-3 kertaa vuodesså 1 vko Muurauslaite Lattiasepeli Täyteainevirta sekoittamofta loppusijoituspaikalle Bentoniittivirta sekoittamoon Murskevirta sekoittamaan Tunneli 5 tunnelia

15 Virtauskaaviot Käytetyn pääjaottelun mukaisesti materiaaliviitoista on vuokaavioesitykset liitteissä 1-4. Mukana on erilliset kaaviot kapseloinnille, bentoniitille ja täyttömateriaalille, loppusijoitustunnelien rakentamiselle sekä näiden kaikkien yhteenveto liitteessä 4. Kaavioissa eri virtoja on kuvattu omin värein ja virtojen volyymitiedot on kirjattu kyseistä virtaa kuvaavan nuolen päälle. Puskurivarastot on kuvattu ellipseinä ja niiden koko on ellipsin sisään kirjatun määrän suuruinen. Kaavioiden kuvaamat prosessit ja materiaalivirrat on kuvattu kyseisissä alaluvuissa yksityiskohtaisesti.

16 13 3 LOPPUSIJOITUSTUNNELIEN RAKENTAMINEN JA LOUHEEN MURSKAUS Loppusijoitustunnelien louhinta on suunniteltu tehtäväksi urakkaluonteisesti joka kolmas vuosi. Tällöin louhitaan 8 loppusijoitustunnelia, mikä vastaa suunnilleen kolmen vuoden tarvetta 60 kapselin vuotuisella loppusijoitusnopeudella. Kyseinen louhintaajanjakso on materiaalivirtojen kannalta aktiivisinta aikaa. Silloin muu toiminta on normaalitasolla ja lisäksi tulevat huomattavat loppusijoitustunneleiden rakentamisesta aiheutuvat kulj etusvirrat. Louhinnan prosessi lähtee liikkeelle panostusreikien poraamisesta ja panostamisesta. Katkon pituus on noin kolme metriä. Tämän jälkeen tunneli tyhjennetään ja suoritetaan räjäytys ja tuuletus. Lastauskoneella ajetaan tämän jälkeen louhe loppusijoitustunnelista keskustunneliin kuorma-autoihin, joilla louhe ajetaan ajoramppia pitkin maan päälle. Louhinnan yhteydessä tehdään tarvittaessa myös tunnelin lujitustöitä. Vastaava sykli toistetaan yhden louhittavan tunnelin osalta vajaa 70 kertaa. Maan päällä louhe puretaan louheaumaan. Louheaumasta se siirretään murskauksen kautta murskeaumaan. Murskaus on suunniteltu myös tehtäväksi erillisurakkana joka toinen vuosi kaksi kuukautta kestävänä ajanjaksona. Tällöin murskataan suunnilleen kahden vuoden louhetuotantomäärä. Tunnelien louhintatöiden yhteydessä tehdään tunnelien lujituksia, joka on suunniteltu tehtäväksi pultituksin ja ruiskubetonoinnilla. Ruiskubetoni tuodaan loppusijoitustunneliin ajoramppia pitkin sekoitussäiliöautolla jostain lähiseudun sekoittamosta. Louhinnan ja lujituksen aikana urakoitsija käyttää omia työnaikaisia sähkö- ja ilmanvaihtojärjestelmiään. Louhinnan jälkeen asennetaan valaistus, sähköt ja ilmanvaihto. Sen jälkeen työnaikainen lattia poistetaan. Tunneli karakterisoidaan. Oletettujen loppusijoitusreikien kohdilta kairataan kairasydännäytteet Lopullisten loppusijoitusreikien kohdille valetaan kauluslaatat ja kauluslaattojen väliset alueet sepelöidään. Ennen loppusijoitusreikien porausta reikien kohdalta poistetaan tunnelin lattiasepelöinti ja siihen valetaan reiän betonikaulus. Betoni tuodaan loppusijoitustunnelille betoniautolla ajoramppia pitkin. Loppusijoitusreikä porataan betonikauluksen läpi ja syntyvä porausmurske kerätään säiliöön, joka ajetaan kuorma-autolla ramppia pitkin maan pinnalle. Reiät voidaan joko porata valmiiksi kaikkien tunnelien osalta louhintajakson aikana tai niitä voidaan porata vuosittain loppusijoituksen vaatima määrä - tässä raportissa käytetään jälkimmäistä tasaista poraustahtia. Liitteessä yksi on vuokaavio louhinnan, tunneli en varustelun ja murskauksen prosessista ja niihin liittyvistä materiaalivirroista.

17 ~ Tunnusluvut ja materiaalivirrat Seuraavissa kuvissa 3-1 ja 3-2 on tunnelien rakentamisen ja louheen murskauksen päätunnusluvut Louheauman ja murskeauman fyysisiä mittoja on kuvattu tarkemmin työraportissa Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus (Kukkola T. 1999a). Ruiskubetoni 750m 3, 125 ajoa LQPPUSIJPITUS.TUNNELEIDEN RAKENTAMINEN Louhintajakso joka kolmas vuosi,, Louhitaan ~:,unnelia Muu rakentaminen betoni _m ' a_jo_a_-.t Räjäytettävä katkö311l tunnelia; Sepeli 180m 3, 10 ajoa.t~s~~sk69~~ua 1~ :. ~jaa p(i)rj~at~o. Louhe m 3, 4750 ajoa LOUHEÅUMÄ& MURSKAUS. Murskausjakso joka toinen vuosikaksikuukautta Murskataan noin kahden vuoden louhe.tuotanto Louheauma 200*250*1 Om Murske m ajoa Täyttömateriaaliksi 6780 m ajoa Räjäytysaineet kg, 535 ajoa Myyntiin Kuva 3-1. Tunneleiden rakentamisen ja murskauksen tunnusluvut vuositasolla. Ruiskubetoni 15m 3, 3 ajoa Muu rakentaminen betoni 5m 3, 1 ajoa ; >-[()~h,iot~]~tib.' j()«#~';. : koln:la~{v...; Loullitå. Louhe 760m3 95 ajoa lok~jp~n~n., >~ ;1 r ~~ Se peli 4m 3,- ajoa Täyttömateriaaliksi 136m 3 23 ajoa Räjäytysaineet 750 kg, 11 ajoa Myyntiin Kuva 3-2. Tunneleiden rakentamisen ja murskauksen tunnusluvut viikkotasolla.

18 Louhinnan ja murskauksen siirrot Taulukossa 3-1 on louhinnan ja murskauksen siirtomäärät kuvattu vuosi- ja viikkotasolla. Kukin erillinen osuus on kuvattu siirtovälineen, - reitin, keston ja volyymien osalta. Siirtomäärinä nämä ovat merkittäviä ja niitä analysoidaan tarkemmin luvussa 8.2, missä käsitellään ajorampin liikennettä. 3.3 Tunnelien varustelun siirrot Tunnelien varustelusta ja loppusijoitusreikien porauksien siirroista on taulukko Rakentamisen, tunnelien varustelun ja murskauksen siirto- ja käsittelylaitteet Taulukossa 3-3 on siirto ja käsittelylaitteet lueteltuna rakentamiseen ja murskaukseen liittyen.

19 Taulukko 3-1. Louhinnan ja murskauksen siirrot mistä minne a vko siirto kesto h siirtoväline Huom. Räjäytysai neet Varasto LST kg 1 Pakettiauto Yhden katkon räjäytysmateriaalit/kuljetus Louhe LST Keskustunneli n 4,3m 3 0,10 Lastauskone keskimäärin200m edestakaisin, lastaus, n. 10 kmlh Louhe Keskustunneli Louheauma m 3 1 Kuorma-auto 20 kmlh, edestakaisin 10 km+ lastaus ja purku Louhe Louheauma Murskain m 3 Kauhakuormaaja 8 vkon murskausjakson aikana Louhe Louheauma Murskain m 3 Kuorma-auto jos matka liian pitkä lastauskoneelle Murske Murskain Murskeauma Kuljetin Murske Murskeauma Kuorma-auto m 3 Kauhakuormaaja! Kuorma-auton lastaukseen Murske Murskeauma Myynti ja muu käyttö m 3 Kuorma-auto Murske Murskeauma Sekoittamo m 3 0,3 Kuorma-auto 1 1 LST loppusijoitustunneli 50 vkoa/a 1-l ""

20 Taulukko 3-2. Tunnelien varustelun siirrot mistä 1 minne 1 a siirtoväline Huom. Kalliopultit varasto LST Ruiskubetoni Sekoittamo LST Se peli varasto LST Betoni Sekoittamo LST Porausmurske LST Varasto maanpäällä Porausmurske Varasto Myynti Porausmurske Varasto Käyttö m m 3 0, m m 3 1 Trukki Betoniauto Kuorma-auto Betoniauto Kuorma-auto Kuorma-auto Kuorma-auto Purku HIAB:IIa, vienti perille trukilla 1 Kauluksien valuun, tunnelin tulppa, muu rakentaminen Loppusijoitusreikien porausmurkse säiliöön Suojakansi Varasto LST ,2 ltrukki LST 1 o ppusijoitustu nneli 50 vkoa/a f-l -...)

21 Taulukko 3-3. Rakentamisen, tunne Iien varustelun ja murskauksen siirto-ja käsittelylaitteet Nrol Laite Siirto- 1 kykym, t Huom. 1 Louheenlastauskone 2 Louheensiirtoajoneuvo 3 Trukki Kauhakuormaaja 5 Kuljetin 6 Kuorma-auto 7 Sekoitussäiliöauto 8 Pakettiauto 1 4, Esimerkiksi Sandvikin T 4000 Kuorma-auto, erilaisia Suojakannen yms. Siirtoihin Louhe aumasta murskaimelle Murske murskaimelta murskeaumaan 10 1 Louheen ja murskeen siirtoihin, porausmurskesäiliön kuljetus, sepelin ja betonijätteiden kuljetukseen Betonin kuljetukseen (ruiskubetonointi ja kauluksien valu) räjäytysaineille

22 19 4 KAPSELOINTI Kapselointilaitos vastaanottaa voimalaitoksilta käytettyjä, yli 20 vuotta varastoituja polttoainenippuja. Niput saapuvat kapselointiin kuljetussäiliöihin suljettuina, jossa ne puretaan kuljetussäiliöistä ja siirretään loppusijoituskapseleihin kapselointilaitoksen kuumakammiossa. Loviisan ja Olkiluodon loppusijoituskapselit ovat halkaisijaltaan samanlaiset (1052 mm), mutta Olkiluodon kapseli on pidempi (3,6 m ja 4,8 m) polttoainenippujen pituuserosta johtuen. Yhteen loppusijoituskapseliin sijoitetaan 12 polttoainenippua. Täyden kapselin paino on alle 25 t. Loviisan laitoksella syntyy vuosittain 30 tu ydinjätettä ja Olkiluodon laitoksella 45 tu. Loviisan 12 polttoainenipussa on 1,44 tu ja Olkiluodon 12 nipussa 2,1 tu, jolloin kummassakin syntyy ydinjätettä 21 tusinaa nippua eli 21 kapselin verran, yhteensä 42 kapselia. Loppusijoitettava määrä eroaa voimalaitoksessa syntyvästä määrästä, koska voimalaitoksille kertyneitä varastoja vähennetään syntyvää määrää enemmän. Myöskin kapselit täytetään valitsemalla niihin eri ikäisiä käytetyn polttoaineen nippuja pyrkien kapselin lämmöntuoton pitämiseen tietyllä alueella (Olkiluoto 1,8 kw, Loviisa 1,4 kw). Loppusijoituslaitoksen keskimääräinen käytännön tarpeen määrittämä vuosivirta on 60 täyttä kapselia ja max. 100 kapselia. Kapselointilaitoksen toiminta on esitetty yksityiskohtaisesti Posiva Oy:n raporteissa Encapsulation plant description, Independent facility (Kukkola T. 2002a) ja Encapsulation plant description, The KP A -store attached and the storage pools connected (Kukkola T. 2002b) kahtena vaihtoehtona sijoitettavaksi erilleen tai KP A-varaston viereen. Kapselointilaitoksesta on laadittu tässä em. raporttien mukaisesti kaksi esitystä, joista toinen kuvaa laitoksen sijoitusta Olkiluodon voimalaitoksesta etäämmällä loppusijoitustilan yläpuolella ja toinen voimalan KP A-varaston välittömässä läheisyydessä. Kumpikin kapselointilaitos sijaitsee maanpinnalla. Bentoniittitiilivalmistus on esitetty raporttien kuvaamalla tavalla. 4.1 Tunnusluvut ja materiaalivirrat Seuraavissa kuvissa 4-1, 4-2, 4-3 kuvataan kapselointilaitoksen logistiset virrat vuosi- ja viikkotasolla volyymitietona (tonnia, m 3 ) ja kappaletietona. Esitetyt virrat pohjautuvat 60 loppusijoituskapselin vuosivirtaan.

23 bentoniittikonttia 20, säkit 2 t Bentoni itti kiekot 269 kiekkoa 5 t, Kuva 4-1. Kapselointilaitoksen vuosivolyymi. Erillinen loppusijoitusalueella sijaitseva laitos (A). Bentoniittitiilet 1 illa 17 t, 171avaa Kuva 4-2. Kapselointilaitoksen viikkovolyymi. Erillinen loppusijoitusalueella sijaitseva laitos (A).

24 0 21 KPA-varaston yhteydessä sijaitseva kapselointilaitos eroaa edelläesitetystä Olkiluodon voimalasta tuodun polttoaineen siirtotavalla. Siirto tehdään KP A-varaston vesialtaasta kapselointilaitoksen kuumakammioon joko nykyisellä kuljetussäiliöllä nosturisiirtona tai toisena vaihtoehtona 12 polttoainenippua ottavan, avoimen siirtokasetin avulla, joka kuljetetaan rakennuksesta toiseen veden alla. ';t,: X,., ~v;:i{{r_\ r;,.0f, c 1 ''''Yt: 1 ;~;~(;ft~i"1l'~.: '~'f'~:;:.r;:.. ~ ~~" ::r::: :,::~: < - x :~,lfcr:~;;,:;( :,:;.,,~ _J >. ~;.4t.g~~~~jstu~~am~j,:~Oe~~Yr~~~asto. --;-~rt-~-~k-~-~e-~~-i~_n... E'iiLO~~Wseiin l>lj~~o~d!~9{tyhji!l. 1 ~ 9L~kapse,lin p(jsk~riv~rasto (tyhj~) 4 Loviisakuljetussäiliötä, 2 kerrallaan 60 loppusijoituskapselia Täytetyt kapselit välivara~toidäärl f;; max. ~uuta~a viik~~-.lca.b~nntis~ca.... Ba~~pn.~s.ilt.. >3.t.ilP',~. 2,.~K~Rs~llrf.~::.:;: vaståanbtto.+bemtopiitfi' 660' m2! p \1fi:t; :;: ~.~:~.:~: +: ~ ':}::.::~1~'0'~ :::J.<;,;:;:::>'\:1,.. :,i 60 lo usi"oituskapselia; a' 25 t Muu ydinjäte 22 m3 73 bentoniitti- : ~ ~.~:: :,,., >,:.. ' ~ ~;;t:<:~~:;.l ~~~-,, ' kanttia (20ft), ' i Bentonr ivalmistus eri.. ~J:::,''.>: v s-ä~k~it ~2--lt---t...:..--+l::s' N'ik~tl~{.. ss~t::~,':'f '' 'T'''j~~i:f <;:,:,: :;; Muu,;~'{~;~:3~ ':"~- -~; ' '~' ~~~~~~.\',''~<J{: {',:; :/~lt~iil.' t t;,: : :;: Bentoniittitiilet lavoilla 861 t, 861 lavaa \,~:,t% Bentoniittikiekot 605 t, 269 kiekkoa Kuva 4-3. Kapselointilaitoksen vuosivolyymi. KPA -varaston vieressä sijaitseva laitos (B).

25 ~~ ~~~~ ~ Olkiluodon siirtokasetti Muu ydinjäte 0,5 m 3..._B_en_t_o_n i_itt_it_iil_e_t _... illa 17 t, 171avaa Kuva 4-4. Kapselointilaitoksen viikkovolyymi. KPA-varaston vieressä sijaitseva laitos (B) Kapselointilaitoksen siirrot ja siirtolaitteet Kapselointilaitoksessa tehtäviä siirtoja on tarkemmin esitelty seuraavissa liitteissä: Taulukko 4-1: Kuljetussäiliöiden siirrot erillisessä kapselointilaitoksessa. Taulukko 4-2: Kuljetussäiliöiden siirrot KPA-varaston yhteydessä olevassa kapselointilaitoksessa. Taulukko 4-3: Kapselien siirrot kapselointilaitoksessa. Taulukko 4-4. Kapseloinnin siirto- ja käsittelylaitteet Taulukossa 4-4 esitetyt kuljetussäiliöiden ja kapselien nosturit voisi mielestämme yhdistää yhdeksi nosturiksi, koska toiminta on samassa tilassa, virta on alhainen ja jos tartunnat ovat erilaiset, voidaan käyttää vaihdettavia tarttujia (vrt. työraportti ). Samoin mielestämme kapselien puskurivaraston ja dekontaminointipaikan nosturien toiminnot voisi olla mahdollista yhdistää (vrt. Encapsulation plant description, Independent facility (Kukkola T 2002a)). Kuljetussäiliöiden ja kapseleiden pääkulkutiet kapselointilaitoksessa (erillinen laitos) on esitetty kuvassa 4-5. Kuljetussäiliöiden ja kapseleiden pääkulkutiet kapselointilaitoksessa (laitos KPAvaraston vieressä) on esitetty kuvassa 4-6.

26 Taulukko 4-1. Kuljetussäiliöiden siirrot erillisessä kapselointilaitoksessa siirtoa/ siirtoa/ siirron siirtoa 1 vko J kesto h 1 väline 1 pesu laioneuvo,,, 1 nostoväl.' kiinnitys~, kääntö pystyasentoon; lasku alas 140 t nosturi; puskuri 4 Loviisan kuljetussäiliölle; varastointi myös Lo kuljetussäiliö siirtokäytävä puskuri 4 0,1 1 siltanosturi ulkona mahdollinen; säiliö Lo kuljetussäiliö puskuri taso +3,5 m 4 0,1 1 siltanosturi sama kuin yllä; laskettu säiliöllä Castor WER Kuljetussäiliö taso +3,5 m kuumakammio 12 0,2 2 siirtovaunu siirto, astian ulkokannen poisto ja säteilysuojan pulttien poisto Kuljetussäiliö kuumakammio 12 0,2 1 nosto,lukitus, astian sisäkannen poisto Kuljetussäiliö kuumakammio taso +3,5 m 12 0,2 1 siirtovaunu sisäkannen kiinnitys, irrotus ja lasku alas Polttoainenippu kuljetussäiliö autoklaavi ,4 6 nipunkäsittelijä 12 nipun siirtoaika Polttoainenippu autoklaavi kapseli nipunkäsittelijä 12 nipun siirtoaika OL kuljetussäiliö ulkovarasto siirtokäytävä 8 0,2 1 ajoneuvo paino 41 t 1 1\.) w OL kuljetussäiliö siirtokäytävä taso +3,5 m 8 0,2 1 siltanosturi Sitten siirto kuumakammioon kuten Lo Kuljetussäiliö. kuumakarnmio t~so+3,5m 12 0,2 1 siirtovaunu Laskee astian alas ja vie käytävän päähän Kuljetussäiliö taso +3,5 m siirtokäytävä 12 0,2 3 siltanosturi nostaa maanpinnan tasolle

27 Taulukko 4-2. Kuljetussäiliöiden siirrot KPA-varaston yhteydessä olevassa kapselointilaitoksessa nostoväl. kiinnitys, kääntö pystyasentoon; lasku alås' 140 t nosturi; puskuri 4 Loviisan kuljetussäiliölle; varastointi myös Lo kuljetussäiliö siirtokäytävä puskuri 4 0,1 1 siltanosturi ulkona mahdollinen; säiliö Lo kuljetussäifiö p4skuri taso +3,5 m ;,4 0,1 1 siltanosturi Sama kuin. yllä; laskettu säiliöllä Castor.WER Lo kuljetussäiliö taso +3,5 m kuumakammio 12 0,2 2 siirtovaunu Siirto, säiliön ulkokannen poisto ja säteilysuojan pulttien poisto Lo kuljetussääliä kuumakammio 12 0,2 1 Nosto kuumakaml1)ioon, lukitus, säiliön sisäkannen poisto Lo kuljetussäiliö kuumakammio taso +3,5 m 12 0,2 1 siirtovaunu Sisäkannen kiinnitys, irrotus ja lasku alas Polttoainenippu kuljetussäiliö autoklaavi ,4 6 nipunkäsittelijä 12 njpun siirtoaika Polttoainenippu autoklaavi kapseli nipunkäsittelijä 12 nipun siirtoaika OL siii1okapseli KPA siirtokäytävä 8 0,2 1 siltånosturi [\.) OL siirtokapseli siirtokäytävä taso +3,5 m 8 0,2 1 siltanosturi Sitten siirto kuumakammioon kuten Lo 1 ~ siirtokapsen taso.+3;5 m kuumakammio 12 0,2 2 siirtovaunu Siirto~ ulkokannen poisto ja säteilysuojan putttien poisto OL siirtokapseli kuumakammio 12 0,2 1 Nosto kuumakammioon, lukitus, sisäkannen poisto OL siirtokapsen kuumakammio taso +3,5 m 12 0,2 1 siirtovaunu Sisäkannen kiinnitys, irrotus ja lasku alas OL siirtokapseli kuumakammio taso +3,5 m 12 0,2 1 siirtovaunu Laskee alas ja vie käytävän päähän siirtokapsen taso +3,5 m siirtokäytävä 12 0,2 3 siltanosturi Lo kuljetussäiliö kuumakammio taso +3,5 m 12 0,2 1 siirtovaunu 1 Laskee alas ja vie käytävän päähän Lo kuljetussäiliö taso +3,5 m siirtokäytävä 12 0,2 3 siltanosturi Nostaa maanpinnan tasolle

28 siirtovaunuun, kapselin nosto, lukitus I~ J~'rtttvfYB,~ijtQi:l<t~'tuksen aja~si lmanipufaajtorrl~uoi~c!ftl.aan)(~r~.~!!!l,r,eunoja;t :~ff[. [\.) U1 ft<o:6~1~~u~!j{t:mt1ltlm~!sil~o~qnitssa i~. :r. :P Rörit~ierr,;~~J<å tus;~ir,tqvaunu pyp,:utaä. kap$ena,. Kapseli Kapseli.:. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Kaps$1in 'posto 'siirtovaunusta kapselin siirtoajoneuvoen Kapselin ajo siirtoajoneuvolla loppusijoitustunneliin 1 Kapselin siirtoajon~u;'.ion asemointi loppusijoitusreiän kohdalle. lsiirtoajoneuvo. Kapselin as~nnus loppusijoitusreikään

29 -, 1 Taulukko 4-4. Kapseloinnin siirto- ja käsittelylaitteet Huom. Kapselien vaakasiirto kapselointilaitoksessa ja nosto kuumakammioon Hissivaunu 1 25 Kapselihissi 30 Kapseliajoneuvo 25 Siltanosturi 140/32 Siltan9St!Jri 25 Siltanosturi 25 Siltanosturi 25 Siltanosturi 25 Portaalinosturi 15 Siltanosturi 15 Siltanosturi 1 Siltanosturi 10 Siltanosturi 5 Siltanosturi 5 Siltanosturi 5 Kanisterinosturi 30 Manipufaattori 2 Manipulaattori 0,5 Manipulaattori 1 Manipulaattori 0,5 Manipufaattori 1 Manipulaattori Perävaunu l 140 Perävaunu 140 Kapselien siirtokuljetus kapselointilaitoksesta hissiin Kap5elien Oa hissivaunun) sekä bentoniitin siirto luolastoon Ottaa kapselin vastaan hissin alapäässä hissivaunulta. Vie loppusijoituspaikkaan ja laskee alas Polttoaineen vastaanottoalueen siltanosturi Uusien kapselien varaston sutanosturi Kapselien puhdistusaseman siltanosturi Kapselien tarkastusaseman siltanosturi Kapselien puskurivaraston siltanosturi Polttoainesailiön kannen irrottava portaalinosturi kuumakammiossa Dekontaminointitilan siltanosturi KUQ(lrikannen nosturi Hitsauskammion siltanosturi Työpajan siltanosturi Kapselin nostokoneistohuoneen siltanosturi Kapselointilaitoksen huoltonosturi Polttoainenippumanipulaattori: nippujen siirto autoklaaviin, kapseliin Kuumakammiossa Kuumakammiossa Kuumakammiossa K!Jumakammiossa Kapselin paikoituslaite OL:n kuljetussäiliöiden siirto laitosalueen KPA-varastolta kapselointilaitokseen Lo:n kuljetussäiliöiden siirto satamasta (tms) kapselointilaitokseen rv ""

30 J "' PORRAS KÄYlÄVÄ 8 EN10NII111KON1TIVARASTO ----r- 4+8 POLTTOAINEEN VASTAANOTTO J'...: 'J_ KUUNAKAMMIO ~»N~.f-7.00 ~ VALVONO l lt.4~'stoin11huone ~ ~~~~~W?~~:~t -~-:~.--~:-~~:~~-~:-~ -~~--:. -: :... ~ :J ""'"'"?f1 PO ~FA~ 1 ~ ~ - ~ 0 ~ ~ _... - ~~ ~ ;-1!1-----'- -ilo BENT101NIIT11 P\JRISTAt UUSIEN LOPP\JSIJOilUS- :.I -t<ap'2l"fide:tt -V;OST~NO"H~ f,l- ~ -. ~ ~ K~~ÄMo ~- PORRAS { PORRAS KÄYTÄVÄ j! '!cru.1 1 i - -.Jokaista...kapsetia -kohti.. on 11 ~rillistä siirtoa: i 1 - vastaarotto puskuriin ~- pusi<u~ -~ - sij~~9käyiävä ! - nosto ~uumakammioon 1 - lasku kuumakammiosta j -: srtrto']a nosto nifsäurseen ' [\.) -...] -(kannen koneistus itse siirtolaitteessa) 4+8 kuljetussäiliötä ja 60 kapselia/vuosi - vienti uä-tarkastusasemaan -vienti ja nosto röntgen-tarkastukseen -nosto pesuun nosturilla - nosto labyrinttiin nosturilla -nosto labyrintista nosturilla hissivaunuun - ajo hissivaunulla hissiin Kuva 4-5. Kapselointilaitoksen päävirrat, erillinen kapselointilaitos

31 il l ~ JJ h{y&-&>4!4('1;wm!ns...:~..,"'"i""'4~1 i - ~ÄYTÄVÄ 1 ~ -~ kasettiala KPAkapselia/a V~R~SlO [\...) CO ! -~ ~ ~ ~~ 1! '~1.;.: " ='--.:==nq!sto.. kuumakammioon 4 kuljetussäiliötä ja 60 kapselia/vuosi ~ ' - lasku kuumakammiosta -siirto ja nosto hitsaukseen - (kannen koneistus itse siirtolaitteessa) - vienti uä-tarkastusasemaan - vienti ja nosto röntgen-tarkastukseen - nosto pesuun nosturilla -nosto labyrinttiin nosturilla - nosto labyrintista nosturilla hissivaunuun -ajo hissivaunulla hissiin Kuva 4-6. Kapselointilaitoksen päävirrat, sijainti KP A -varaston vieressä

32 Kapselointilaitoksen sijainnin vaihtoehtotarkastelu Kapselointilaitokselle on kaksi vaihtoehtoista sijoituspaikkaa: loppusijoitustilan ja kapselikuilun kohdalla (A) tai Olkiluodon ydinvoimalan KPA-varaston yhteydessä (B 1 ja B2). Sijaintivaihtoehdossa A laitos sijoitetaan loppusijoitustilan päälle, jolloin kapselit voidaan laskea suoraan sinne kapselointilaitoksesta pystykuilun kautta. Vaihtoehto B 1 on sellainen, että käytetään nykyistä kuljetussäiliötä, jolla Olkiluodon käytetyt polttoaineniput siirretään rakennuksen sisällä nosturilla KPA-varastosta kapselointilaitokseen. Loviisan polttoaine käsitellään kaikissa vaihtoehdoissa samalla tavalla. Vaihtoehto B2 on puolestaan sellainen, että Olkiluodon KPA-varastosta otettavia loppusijoitettavia nippuja ei sijoiteta kuljetussäiliöön vaan ne siirretään vesialtaissa erityisessä siirtokapselissa kapselointilaitokseen. Vaihtoehto A voidaan toteuttaa myös siten, että kapselit siirretään maan alle pyöräajoneuvolla ramppia pitkin. Suunnittelun lähtökohta on kuitenkin edelleen kapselien siirto kuilun kautta loppusijoitustilaan Vaihtoehdon A päätoiminnot Kuljetus Loviisasta tehdään kuljetussäiliöin (vanha säiliö 30 nipulle tai uusi Castor VVER-440-säiliö 84 nipulle). Kuljetussäiliö puretaan kuljetusvälineestä ja telakoidaan käsittelylaitteiden avulla suoraan tai puskurin kautta kuumakammioon, jossa suoritetaan sen avaaminen, nippujen kuivaus ja niiden sijoitus kapseleihin. Olkiluodon voimalassa polttoaineniput siirretään KPA-varastosta kuljetussäiliöön vastaavalla tavalla ja välinein kuin nykyisin tehdään siirto itse voimalasta KPA-varastoon. Kuljetukseen käytetään nykyistä 48 nippua ottavaa säiliötä. Siirto kapselointilaitokseen tehdään pyöräajoneuvolla. Täytetyt kapselit lasketaan kapselointilaitoksen sisältä lähtevällä hissillä loppusijoitustilaan Vaihtoehdon B päätoiminnot Kuljetus Loviisasta tehdään kuljetussäiliöin (vanha säiliö 30 nipulle tai uusi Castor VVER-440-säiliö 84 nipulle ). Kuljetussäiliöt puretaan kuljetusvälineestä ja telakoidaan käsittelylaitteiden avulla suoraan tai puskurin kautta kuumakammioon, jossa suoritetaan niiden avaaminen, nippujen kuivaus ja niiden sijoitus kapseleihin. Vaihtoehdossa B 1 Olkiluodon käytetyt polttoaineniput siirretään KPA-varastossa normaaliin kuljetussäiliöön ( 48 nippua), joka siirretään laitosnosturilla kapselointilaitokseen ja telakoidaan sen kuumakammioon. Vaihtoehdossa B2 Olkiluodon polttoaineniput siirretään KP A-varastossa veden alla avoimeen kasettiin, josta ne tuodaan vedenalaisella siirtovaunulla kapselointilaitokseen

33 30 kuumakammion alapuolelle ja nostetaan sieltä nippu kerrallaan kuumakammion autoklaaviin. Kasetissa on 12 polttoainenippua. Valmiiden kapselien vienti loppusijoitustilaan voidaan tehdä vaihtoehdossa B kolmella eri tavalla: vienti loppusijoitustilan yläpuolelta pystykuilun kapselihissillä vienti maan alle kapselointilaitoksen vierestä lähtevää ramppia pitkin vienti loppusijoitustilan yläpuolelta lähtevää ramppia pitkin Vaihtoehtojen vertailu Logistisesta näkökulmasta katsottuna vaihtoehto B 1 eli kapselointilaitoksen sijoitus KPA-varaston alueelle on edullisempi, mutta ainoastaan jos kapselikuilua ei rakenneta. Tämä perustuu seuraaviin näkökantoihin: saapuvien Loviisan ja Olkiluodon säiliöiden käsittely on B 1 :ssä identtinen, myöhemmin valmistuvan 5. laitoksen nippujen käsittely muotoutunee myös samanlaiseksi, josta syystä tarvittavien teknisten ratkaisujen määrä on pienempi B2 verrattuna B2:n vesikäytävää ja siihen liittyvää siirtolaitetta ei tarvitse B 1 :ssä kehittää B2 verrattuna B1 :n siirtojen määrä on Y4 vaihtoehdon B2 etu B 1 nähden on, että siirrossa on vähemmän työvaiheita kuin B 1 :ssä (B 1: kannen sulku, nosto, siirto, lasku siirtovälineeseen, ajo siirtovälineenä kuumakammion alle, nosto, kannen aukaisu; B2: ajo kuumakammion alle, nosto) vaihtoehdoissa B 1 ja B2 nippujen lastaus siirtovälineeseen on samanlainen vedenalainen toimenpide eikä ole edullisempi kummallekaan koska kuljetussäiliö on jo olemassa ja jatkuvassa käytössä, työvoimaeroja ei vaihtoehtojen B 1 ja B2 välillä syntyne Olkiluodon kuljetussäiliötä ei tarvitse kuljettaa ulkona kapselointiin toisin kuin vaihtoehdossa A; muuten Aja B 1 ovat samankaltaiset toiminta tapahtuu suojatulla, hyvin valvotulla alueella; vaihtoehtoa A varten on luotava ja ylläpidettävä omia turvaratkaisuja vaihtoehdon A ainoa etu on kapselin todennäköisesti lyhyempi kuljetusmatka. Jos kapselihissi rakennetaan, suosittelemme vaihtoehdon A toteuttamista. Tässä joudutaan valitsemaan joko kuljetussäiliön tai kapselin kuljetus ulkotiloissa. Kuljetussäiliö on turvallisempi siirrettävä ja siirto on koeteltu ratkaisu. Lisäksi siirtotapahtumia on huomattavasti vähemmän (1/4). 4.3 Kapselin kuljetusvaihtoehtotarkastelu tunnelissa vs. kuilussa Ensimmäisenä tarkasteltavana vaihtoehtona on käyttää kapselien siirtoon hissikuilua (tämä on toistaiseksi valittu toteutustapa) ja toisena vaihtoehtona jo päätettyä ajoramppia myös loppusijoituskapselien vientiin. Vaihtoehtojen ominaisuuksia ei ole voitu pisteyttää vaan on käytetty pelkästään toiminnallisista eroista johtuvia laadullisia vaiku-

34 31 tuksia. Johtopäätöksenä on todettava, että saatujen tietojen pohjalta logistisesta näkökulmasta arvioituna erot eivät olleet merkittävät. Ajoneuvolla ajettaessa kapselin siirtojen määrä on vähäisempi, koska siirtoa hissiin ja hissistä pois ei tarvitse tehdä. Valinnassa on ratkaiseva merkitys sillä, mikä riski arvioidaan olevan ns. vapaata reittiä (ohjattava ajoneuvo) käyttävällä siirtovälineenä verrattuna kiinteää reittiä käyttävään hissiin ja yleensäkin täytetyn kapselin tuonnilla valvomattomalle alueelle. Kapselin ajoja on laitoksen elinkaaren aikana n Kapselihissin alustavat päätiedot nostokyky 30 t, ajonopeus 3 m/s, moottoriteho 980 kw. Siirtokapasiteetti on 3 edestakaista siirtoa/h, jos lastaus/purkuaika on yhteensä 15 min. Hissin nopeus ja moottorin teho voisi olla alhaisempi kuljetettaessa viisi kapselia kuukaudessa. Hissin sisämitat ovat n. 3x4 m.

35 33 5 BENTONIITTITIILIEN VARASTOINTI, VALMISTUS, KUL JETUS JAMUURAUS 5.1 Bentoniitin kuljetuspakkaus Loppusijoituskapselit ympäröidään loppusijoitusreiässään alhaalta, sivuilta ja päältä bentoniittitiilillä. Nämä valmistetaan omassa laitoksessa tai ostetaan alihankintana. Hentoniitti on suunniteltu saapuvaksi 20' -merikonteissa suursäkkeihin pakattuna ja varastoidaan konteissa loppusijoituslaitoksen alueelle. Kontit puretaan autoista joko lukilla, konttikurottajalla tai raskaalla trukilla. Hankintahinnaltaan edullisin vaihtoehto on 25 t-trukki. Siirtolaitteiden varastointitehokkuudessa (tilan käytössä) on eroja, mutta tässä sovellutuksessa, jossa kontteja lienee muutama kymmenen eikä tila ole ahdas (tilavaraus 100 konttia) sillä ei ole merkitystä. Vaihtoehtoinen tapa bentoniitin hankintaan olisi tuoda ne laivan ruumassa suursäkeissä sellaisenaan ilman kontteja, purkaa ne satamanosturilla kuorma-autoon ja kuljettaa laitoksen alueelle. Tällöin säästetään kanttien lastaus, purku ja kanttivuokrat Myöskään kontinkäsittelijää ei tarvita. Koska bentoniitin kulutus on kuukausittain lähes vakio, säkkivirta olisi kuukaudessa n. 60 säkkiä tiiliin ja n. 80 säkkiä täyttömassaan. Päivittäisenä yhteisenä keskivirtana tämä on 7 säkkiä. Säkit voidaan laivasta nostaa usean säkin ryppäänä autoon; autosta ne on purettava trukilla tai varaston kattonosturilla yksi kerrallaan ja samoin vietävä varastosta käyttökohteeseensa yksitellen. Siten siirtoja tulee päiväkeskitasolla 14, mikä ei ole paljon. Toinen vaihtoehto on hankkia hentoniitti suoraan jauhekontteihin pakattuna, jolloin kontit voivat toimia purkusiiloina. Seuraavassa bentoniittilogistiikka esitetään Posivan suunnittelemalla käsittelytavalla (suursäkit konteissa). 5.2 Bentoniittitiilivalmistus Kontit siirretään yksi kerrallaan bentoniittipuristamoon. Bentoniittipuristamossa on puskuritilaa muutamalle kontille. Hentoniitti on pakattu konteissa 2t-suursäkkeihin. Säkit puretaan vastapainotrukilla säkin lenkeistä haarukalla nostaen. Jauhamisen jälkeen hentoniitti puristetaan puristimessa joko kiekon tai renkaan osan muotoisiksi tiiliksi. Kiekkotiilissä (halk. n. 1,7 m) täytyy koossapysymisen vuoksi käyttää pronssisia "raudoituksia". Vaihtoehtona ehdotamme lasikuituritilän käyttöä (materiaalit lasi + hartsi). Valmiit tiilet pakataan lavoille (kiekot koonsa vuoksi erikaislavaille ), välivarastoidaan laitoksessa kuljetusta odottamaan ja kuljetetaan toteutusvaihtoehdosta riippuen: trukilla kapselihissille Gos bentoniitin valmistuslaitos on kuilun kohdalla) trukilla lastataan rekkaan n. 30 t ja ajetaan rekalla kapselihissille Gos laitos on etäämpänä kapselikuilusta). Erä puretaan kapselointilaitoksen tiloihin odottamaan hissiä. Siirroissa käytetään kapselointilaitoksen trukkia. Yksi siirtoerä tarvitsee n. 3 siirtokertaa hissillä

36 34 trukilla lastataan rekkaan n. 30 t kerralla ja ajetaan rekalla ajorampin kautta loppusijoitustilan varastoon. Pasivan suunnitelmassa on loppusijoitustilassa 1 kk varmuuspuskuri eli n. 150 lavaa, ilmeisesti tuotantohäiriöiden varalta. Tiilien valmistus voisi olla varasto-ohjautuvaa eli niitä valmistetaan tietty erä sitä mukaa kuin varastomäärä alkaa loppua. Varastoitavia tiiliä on kahta tai kolmea kokoa (pohjarengas tai -tiilet, muuraustiilet ja kansitiilet). Jos keskivarastona halutaan pitää kuukauden määrää, n. kuukauden tarpeen valmistuserän teko alkaisi, kun kahden viikon tarve on jäljellä. Väliaikana henkilöstö voisi olla muissa tehtävissä. Valmistuksen aikatauluttaminen riippuu pääosin valmistuskapasiteetista, mutta jos se vastaa runsaan sadan kapselin tarvitsemaa tehoa, laitos olisi normaalikäyttöaikana (60 kaps./a) puolet ajasta käytössä. Tehollisen valmistusnopeuden tulisi tällöin olla n. 100 tiiltä tunnissa (a' kg). Tämän lisäksi tulee päällyskiekkojen määrä. Bentoniittivaraston tarpeellisuutta maan alla voi kritisoida. Logistiikkaproseduuri on esim. ajoramppivaihtoehdossa seuraavanlainen: tiilivalmistuksessa valmiit lavat siirretään puristimelta trukilla odottamaan kuljetusta trukki lastaa rekan rekka ajaa maan alle n. 3 0 lavan kuorman kera trukki purkaa rekan hentoniittivälivarastoon trukki lastaa toisen rekan välivarastosta (eri päivänä) rekka ajaa loppusijoitustilan suuhun trukki purkaa rekan ja siirtää lavat muurauspaikalle. Ylläoleva vaiheketju toistuu n. 1-2 kertaa viikossa. Edullisempi olisi rakentaa puskuri itse hentoniitti valmistukseen, jolloin toiminnan vaiheet ovat: tiilivalmistuksessa valmiit lavat siirretään trukilla puskuriin odottamaan kuljetusta trukki lastaa rekan rekka ajaa maan alle n. 30 lavan kuorman kera trukki purkaa rekan ja siirtää lavat muurauspaikalle. Siten yhden rekan kuorma vastaa suunnilleen yhteen loppusijoitusreikään tarvittavaa tiilimäärää. 5.3 Bentoniitin siirrot ja siirtolaitteet maan alla Tiililavat siirretään kuorma-autolla ja purkutrukilla loppusijoitusreiän luo. Yhtä loppusijoitusreikää kohden tarvitaan bentoniittia keskimäärin n. 24 t eli käsittäen 14 t = 14 lavallista tiiliä ja 10 t = 5 kpl päällyskiekkoja. Muurausta varten tarvitaan erillislaitteisto tiilien siirtämiseksi alas loppusijoitusreikään. Muurari käyttää samaa laitteistoa reiässä liikkumiseen muuraustyön aikana.

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA TOUKOKUU 2014 1 (10) PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA 0 Täydennyksiä vuoden 2010 periaatepäätöksen ajankohtaan nähden Posivan

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus FI9900142 ~Ttf>~-99-Z/ Työraportti 99-21 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus Timo Saanio Saanio & Riekkola Oy Heikki Raiko VTT Energia 30-4 2 Maaliskuu 1 999 Posivan työraporteissa

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen polttoaine

Ydinvoimalaitoksen polttoaine Ydinvoimalaitoksen polttoaine Teemailta, Pyhäjoen toimisto 23.4.2014 Hanna Virlander/Minttu Hietamäki Polttoainekierto Louhinta ja rikastus Jälleenkäsittely Loppusijoitus Konversio Välivarastointi Väkevöinti

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 17 1

POSIVA OY LIITE 17 1 POSIVA OY LIITE 17 1 Liite 17 Muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys: Selvitys loppusijoitustilojen avattavuudesta, siihen vaikuttavista tekijöistä, avaustekniikasta, avaamisen turvallisuudesta

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus

Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Työraportti 99-30 Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A. FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358'-9-2280 3719 Työ r

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 6 2 OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS

POSIVA OY LIITE 6 2 OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS POSIVA OY LIITE 6 1 Liite 6 Selvitys ydinlaitoksessa valmistettavien, tuotettavien, käsiteltävien, käytettävien tai varastoitavien ydinaineiden tai ydinjätteiden laadusta ja enimmäismäärästä [YEA 32, kohta

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen normaalikäytön. käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden

Loppusijoituslaitoksen normaalikäytön. käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden Työraportti 99-17 Loppusijoituslaitoksen normaalikäytön. käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden määritys päästö- ja annoslaskentaa varten Tapani Kukkola Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100

Lisätiedot

Kapselin kuljetus ajotunnelissa

Kapselin kuljetus ajotunnelissa Työraportti 2005-54 Kapselin kuljetus ajotunnelissa Tila-, järjestelmä- ja toimintakuvaus Timo Kirkkomäki Heikki Raiko Joulukuu 2005 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa ONKALO maanalainen kallioperän tutkimustila Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on valmisteltu Suomessa jo noin 25 vuoden ajan. Alueseulontatutkimusten,

Lisätiedot

Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus

Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus Työraportti 2003-70 Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 2004 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 -----~--- ----- - Työraportti

Lisätiedot

Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus

Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Työraportti 2003-73 Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 2004 1 (1) Fortum Nuclear Services 1 ENP 1 Tapani Kukkola 20.4.2003 NUCL-2135 Jakelu: Korvaa Hyväksyjä,

Lisätiedot

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Työraportti 2002-51 Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Mari Lahti Lokakuu 2002 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus. Työ r a p o r t t i 9 9-4 6 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus. Reijo Riekkola Timo Saanio.Jorma Autio Heikki Raiko Tapani Kukkola Kesäkuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI,

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posiva Oy Posiva on perustettu vuonna 1995 Toimiala: omistajien käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ja muut ydinjätehuollon asiantuntijatehtävät

Lisätiedot

Kapselointilaitoksessa syntyvät ydinjätteet

Kapselointilaitoksessa syntyvät ydinjätteet Työraportti 2000-05 Kapselointilaitoksessa syntyvät ydinjätteet Tapani Kukkola Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI. FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 ABSTRACT NUCLEAR

Lisätiedot

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1 2013 LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO Loppusijoituksen taskutieto 1 2 Loppusijoituksen taskutieto SISÄLTÖ Esipuhe... 4 Posiva... 6 ONKALO lukuina... 7 Loppusijoitus lukuina... 8 Loppusijoituskapseli... 9 Moniesteperiaate...

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö Käytöstäpoisto yleisesti Käytöstäpoiston kustannukset 2 Käytöstäpoisto lyhyesti Hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet,

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Olkiluodon kallioperää tutkitaan kairaamalla maan pinnalta pisimmillään noin kilometrin pituisia reikiä. Kairasydän näytteestä selvitetään kalliossa

Lisätiedot

TTY Porin laitoksen optimointipalvelut yrityksille

TTY Porin laitoksen optimointipalvelut yrityksille TTY Porin laitoksen optimointipalvelut yrityksille Timo Ranta, TkT Frank Cameron, TkT timo.ranta@tut.fi frank.cameron@tut.fi Automaation aamukahvit 28.8.2013 Optimointi Tarkoittaa parhaan ratkaisun valintaa

Lisätiedot

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Työraportti 2003-25 Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Mari Lahti Tero Laurila Kesäkuu 2003 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

Loppusijoitustilojen esisuunnitelma

Loppusijoitustilojen esisuunnitelma Työraportti 2006-93 Loppusijoitustilojen esisuunnitelma Vaihe 2 Timo Saanio Timo Kirkkomäki Paula Keto Tapani Kukkola Heikki Raiko Tammikuu 2007 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31

Lisätiedot

. Loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus

. Loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus Työraportti 2000-04. Loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus Tapani Kukkola Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 (i REPORT 1

Lisätiedot

Metro länteen Asukastilaisuus Sammalvuoren varikon louhinta

Metro länteen Asukastilaisuus Sammalvuoren varikon louhinta Metro länteen Asukastilaisuus Sammalvuoren varikon louhinta Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Sammalvuoren varikon louhinta; työmaa-alue, työajat ja -vaiheet

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Työraportti 2012-69 Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Timo Kirkkomäki Fortum Power and Heat Oy Joulukuu 2012 Posivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä

Lisätiedot

Olkiluodon loppusijoituslaitoksen normaalikavtnn, kavttdhairioiden ja onnettomuustilanteiden maaritvs paastn- ja annoslaskentaa varten

Olkiluodon loppusijoituslaitoksen normaalikavtnn, kavttdhairioiden ja onnettomuustilanteiden maaritvs paastn- ja annoslaskentaa varten Tyoraportti 2003-39 Olkiluodon loppusijoituslaitoksen normaalikavtnn, kavttdhairioiden ja onnettomuustilanteiden maaritvs paastn- ja annoslaskentaa varten Tapani Kukkola Lokakuu 2003 POSIVA OY FIN-27160

Lisätiedot

Kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokone

Kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokone Työraportti 2006-21 Kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokone Tapani Kukkola Paul-Erik Rönnqvist Joulukuu 2006 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

Olkiluodon ydinjätelaitosten käyttöturvallisuusanalyysi

Olkiluodon ydinjätelaitosten käyttöturvallisuusanalyysi Työraportti 2013-51 Olkiluodon ydinjätelaitosten käyttöturvallisuusanalyysi Jukka Rossi Vesa Suolanen VTT Marraskuu 2013 Posivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt

Lisätiedot

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Työraportti 2004-48 Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Tauno Rautio Marraskuu 2004 POSIVA OY FIN-2760 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 3 Fax +358-2-8372 3709

Lisätiedot

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta. Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta hakemuksen ratkaisemattomalta osalta,

Lisätiedot

Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen

Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Työ raportti 2 000-0 7 Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Timo Saanio Matti Kokko Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen suunnitelma 2012

Loppusijoituslaitoksen suunnitelma 2012 Työraportti 2012-50 Loppusijoituslaitoksen suunnitelma 2012 Timo Saanio, Antti Ikonen Saanio & Riekkola Oy Paula Keto B+Tech Oy Timo Kirkkomäki, Tapani Kukkola, Juha Nieminen Fortum Oyj Heikki Raiko VTT

Lisätiedot

Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu

Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu 10.3.2016 Ohjelma Hankkeen esittely, projektipäällikkö Tero Palmu, Länsimetro Oy Finnoon ratatunnelin ja aseman louhinta: työmaaalueet, työajat ja vaiheet,

Lisätiedot

Länsimetro Soukan kirjastolla Länsimetro Oy

Länsimetro Soukan kirjastolla Länsimetro Oy Länsimetro Soukan kirjastolla 25.9.2017 Länsimetro Oy Metro pääkaupunkiseudulla Länsimetro - 21 km - 13 asemaa - Varikko Sammalvuoressa Itäjatke Metro (avattu 1982) - 21 km (6 km tunnelissa) - 17 asemaa

Lisätiedot

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti 21.6.2012 TEM/709/00.04.01/2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Väliraportoinnin tarkoitus ja sisältö Raportoidaan työn edistymisestä elinkeinoministerille

Lisätiedot

Metro länteen asukastilaisuus

Metro länteen asukastilaisuus Metro länteen asukastilaisuus 25.4.2016 Ohjelma Hankkeen esittely, projektipäällikkö Tero Palmu, Länsimetro Oy Espoonlahden aseman ja ratatunnelin louhinta: työmaa-alueet, työajat ja -vaiheet, projektijohtaja

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Olkiluoto 1:n ja 2:n reaktoreissa käytettävä polttoainenippu. -437 m Käytetty ydinpolttoaine sijoitetaan noin 400 metrin syvyyteen. Jo kaksi metriä kalliota

Lisätiedot

Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy

Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy Posivan ohjelma Asennukset, koekäyttö Käyttötoiminnan aloitus noin 2020 Laitosten rakentaminen Käyttölupahakemus ONKALOn rakentaminen

Lisätiedot

Työraportti 2012-65. Jaana Palomäki (ed.) Linnea Ristimäki (ed.) Posiva Oy. Toukokuu 2013

Työraportti 2012-65. Jaana Palomäki (ed.) Linnea Ristimäki (ed.) Posiva Oy. Toukokuu 2013 Työraportti 2012-65 Laitoskuvaus 2012 Kapselointi- ja loppusijoituslaitossuunnitelmien yhteenvetoraportti Jaana Palomäki (ed.) Linnea Ristimäki (ed.) Posiva Oy Toukokuu 2013 Posivan työraporteissa käsitellään

Lisätiedot

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Olkiluoto 4 -yksikköä varten

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Olkiluoto 4 -yksikköä varten Valtioneuvostolle osoitettua periaatepäätöshakemusta koskeva yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Olkiluoto 4 -yksikköä varten Sisällysluettelo Sisällysluettelo...........................................

Lisätiedot

Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista. järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5]

Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista. järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5] POSIVA OY LIITE 7 1 Liite 7 Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista ja ratkaisuista sekä muista järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5] POSIVA OY

Lisätiedot

SÄTEILYSUOJELU KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSELLA

SÄTEILYSUOJELU KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSELLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Kimmo Hilden SÄTEILYSUOJELU KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSELLA Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

Metro länteen Asukastilaisuus Soukka Soukan koulu

Metro länteen Asukastilaisuus Soukka Soukan koulu Metro länteen Asukastilaisuus Soukka 6.10. Soukan koulu Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen, Länsimetro Oy Kiinteistökatselmukset projektipäällikkö Eero Hurmalainen,

Lisätiedot

E P O S I V A O Y

E P O S I V A O Y Työraportti 2008-71 Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen normaalikäytön, käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden määritys päästö- ja annoslaskentaa varten Tapani Kukkola Elokuu 2009 POSIVA

Lisätiedot

Loppusijoitustilojen esisuunnitelma, yhteenvetoraportti

Loppusijoitustilojen esisuunnitelma, yhteenvetoraportti Työraportti 2- Loppusijoitustilojen esisuunnitelma, yhteenvetoraportti Reijo Riekkola Timo Saanio Tapani Kukkola Heikki Raiko Elokuu 2 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN- HELSINKI. FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax

Lisätiedot

Tutustuminen tuotantolinjastoon

Tutustuminen tuotantolinjastoon Tutustuminen tuotantolinjastoon Hands-on harjoitus 1 1 Tehtävät 2 Tuotantolinjasto yleisesti 2.1 Asemien käsitteleminen (Kuva 1) 2.2 Tuotantolinjaston toiminta 3 Jakeluaseman kuvaus 4 Testausaseman kuvaus

Lisätiedot

Loppusijoitustilojen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen

Loppusijoitustilojen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen Työraportti 2006-92 Loppusijoitustilojen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen Timo Kirkkomäki Toukokuu 2007 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kaapeli on arvokas tuote. Kaapelin kuljetuspakkaus on yleensä kela. Paksut laipat voivat vaikuttaa särkymättömiltä, mutta yli neljä tonnia painava kela on suhteellisen

Lisätiedot

abioottinen MI määrä, kg käytetyt koneet ja kulutettu energia maakaatopaikalle

abioottinen MI määrä, kg käytetyt koneet ja kulutettu energia maakaatopaikalle MI määrä, kg käytetyt koneet ja kulutettu energia menevä maa-aines yht. MI / m putkien tuonti 17,853 16,884 969 17,853 36 koneiden tuonti 2,934 2,934 2,934 42 liikennejärjestelyt 146 146 146 yht. 38,934

Lisätiedot

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten Valtioneuvostolle osoitettua periaatepäätöshakemusta koskeva yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013)

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje YVL D.3 koskee ydinlaitoksissa ja ydinvoimalaitoksissa tapahtuvaa a.

Lisätiedot

Posivan hanke tästä eteenpäin

Posivan hanke tästä eteenpäin Posivan hanke tästä eteenpäin ATS vuosikokous 2015 Projektijohtaja Erkki Palonen 2.3.2015 1 Ydinjätehuolto Suomessa 1 LUVAT Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ FORTUM POWER

Lisätiedot

2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA

2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYKSEN TAUSTA 2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 4. VAATIMUKSET SUOMESSA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA 6. KUSTANNUKSET JA

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä. Siirtokuljetusurakka / Tarjouslomake

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä. Siirtokuljetusurakka / Tarjouslomake Lapin Jätehuolto kuntayhtymä YHDYSKUNTASEKAJÄTTEEN JA RAKENNUSJÄTTEEN SIIRTOKULJETUS KITTILÄN, SODANKYLÄN, KEMIJÄRVEN JA IVALON SIIRTOKUORMAUSASEMILTA ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖÖN JA LOPPUSIJOITUKSEEN Siirtokuljetusurakka

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus Työraportti 99-21 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus Timo Saanio Heikki Raiko Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax

Lisätiedot

Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään

Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään t i ( T I: J c j t, FI9700036 POSIVA-96-14 Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään Tekniikkatutkimukset vuosina 1993-1996 Posiva Oy Joulukuu 1996 POSIVA OY A n n a n k a t u 4 2 D. F I

Lisätiedot

Kapseleissa kallioon. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Kapseleissa kallioon. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Kapseleissa kallioon Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa s. 4 s. 6 s. 10 s. 16 s. 20 Johdanto... 4 Vain turvallinen loppusijoitus on mahdollinen... 6 Loppusijoituskapseli Täyttömateriaalit

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1399/2011 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola

Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola A P A J A L A H D E N K U L T A E S I I N T Y M A N K A N N A T T A V U U S T A R K A S T E L U JAKELU KM-ryhmä: Tanila/OKHI, Pihko/OK, Erkkila/OK~ OKME: Rouhunkoski,

Lisätiedot

17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit

17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit Määritelmä: Pääryhmä sisältää kaikki kalliota rikkomalla (louhiminen, poraaminen, hydraulinen puristaminen tms.) tehdyt tilat mukaan lukien pintojen jälkikäsittelyn.

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Vastaanottaja Helsingin kaupunki. Asiakirjatyyppi Selvitys. Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS

Vastaanottaja Helsingin kaupunki. Asiakirjatyyppi Selvitys. Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Helsingin kaupunki Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 30/10/2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heini

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclan ajotasolla varustetut Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon pidemmilläkin ajomatkoilla suunnitellut ulkomitoiltaan

Lisätiedot

Metro länteen Asukastilaisuus Kivenlahti Mainingin koulu

Metro länteen Asukastilaisuus Kivenlahti Mainingin koulu Metro länteen Asukastilaisuus Kivenlahti Mainingin koulu 1.12.2015 Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen, Länsimetro Oy Kivenlahden aseman ja ratatunnelin louhinta; työmaaalue,

Lisätiedot

Olkiluodon loppusijoitustilojen tekniset rakenteet

Olkiluodon loppusijoitustilojen tekniset rakenteet ' Työraportti 2003-67 Olkiluodon loppusijoitustilojen tekniset rakenteet Timo Kirkkomäki Huhtikuu 2004 POSIVA OY FIN-2760 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 3 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti 2003-67

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi FI9600177 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi Heikki Raiko Kesäkuu 1996 POSIVA OY Annankatu 42 D, OO1OO HELSINKI Puhelin (90) 228 030 Fax (90) 2280 3719 POSIVA-96-03 Käytetyn

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 104 Skill Kuljetuslogistiikka. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 104 Skill Kuljetuslogistiikka. Competitor Name Summary Form Skill Number 104 Skill Kuljetuslogistiikka ing Scheme Lock 23-04-2012 13:54:52 Final Lock 26-04-2012 13:04:01 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D

Lisätiedot

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä Juhani Vira Loppusijoituksen suunnittelutavoite Loppusijoitus ei saa lisätä ihmisiin eikä elolliseen ympäristöön kohdistuvaa säteilyrasitusta. Vaatimus

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi POSIVA-96-03 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi Heikki Raiko VTT Energia Kesäkuu 1 996 POSJVA OY Annankatu 42 D, 00100 HELSINki Puhelin (90) 228 030 Fax (90) 2280 3719

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Loppusijoitustunneleiden täyttötekniikka

Loppusijoitustunneleiden täyttötekniikka Työ r a p o r t t i 9 9-7 5 Loppusijoitustunneleiden täyttötekniikka Timo Kirkkomäki Joulukuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 Työ r a

Lisätiedot

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Työraportti 98-36 Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Tauno Rautio Toukokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 Työraportti

Lisätiedot

2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan

2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan 2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1 Muotin valmistus käytettäessä paartilossia Muotinvalmistuksessa on yleensä etu, jos saadaan jakopinta suoraksi, malli suoraan

Lisätiedot

Metro länteen Asukastilaisuus Espoonlahti Espoonlahden kirkko, seurakuntasali

Metro länteen Asukastilaisuus Espoonlahti Espoonlahden kirkko, seurakuntasali Metro länteen Asukastilaisuus Espoonlahti Espoonlahden kirkko, seurakuntasali Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Suunnittelu ennen rakentamista ja rakentamisen

Lisätiedot

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1 LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO Loppusijoituksen taskutieto 1 SISÄLTÖ Posiva... 4 ONKALO lukuina... 5 Loppusijoitus lukuina... 6 Loppusijoituskapseli... 7 Käytetty polttoaine... 8 Käytetyn ydinpolttoaineen

Lisätiedot

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi Incoterms 2000 Finnish www.if.fi KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN TOIMITUSLAUSEKKEET MIKÄ ON? Toimituslauseke on kirjain- tai sanayhdistelmä, jolla sovitaan eräistä kauppasopimuksen ehdoista. MITÄ TOIMITUS-

Lisätiedot

1 (5) WEBER KAPILLAARIKATKON INJEKTOINTI

1 (5) WEBER KAPILLAARIKATKON INJEKTOINTI 1 (5) WEBER KAPILLAARIKATKON INJEKTOINTI Tämä työohje on tarkoitettu apuvälineeksi suunnittelijoille, rakennuttajille, urakoitsijoille sekä korjaustyön valvojille. Työselitystä voidaan käyttää sellaisenaan

Lisätiedot

VERTAILUHINTATAULUKKO LASITUSTYÖT 13.2.2012. Vertailuhinta = yksikköhinta x painotuskerroin

VERTAILUHINTATAULUKKO LASITUSTYÖT 13.2.2012. Vertailuhinta = yksikköhinta x painotuskerroin 1 (5) LASITUSTÖIDEN LASKUTYÖPERUSTEET, PUITESOPIMUS Sijoitus Yritys Vertailuhinta 1 Itä-Helsingin Lasi Oy 22 405,25 2 Helsingin Lasipaja Oy 22 417,78 3 ALT-Lasi Oy 25 274,50 4 Lasitusliike Kivijärvi Oy

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä.

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia Vihreitä betoneita, jotka suunnitellaan kohdekohtaisesti vastaamaan asiakkaan

Lisätiedot

Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7. Ajotilaukset / yhteydenotot:

Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7. Ajotilaukset / yhteydenotot: Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7 Ajotilaukset / yhteydenotot: Antti Kallas 0400 829 707 Petri Kallas 0400 757 105 Jarkko Kallas 040 536 4595 TAI Internet: www.kallas.fi

Lisätiedot

Tutkimuksista turvalliseen loppusijoitukseen

Tutkimuksista turvalliseen loppusijoitukseen Olkiluodon kertomaa: Tutkimuksista turvalliseen loppusijoitukseen Lähes neljän vuosikymmenen ajan käynnissä ollut tutkimustyö on tuottanut kattavasti tietoa, jota hyödynnetään tällä hetkellä käytetyn ydinpolttoaineen

Lisätiedot

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla MITSUBISHI PBF25N2 Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla P= Power Pallet B= Battery F= Fixed platform 25 = 2500kg kapasit. PBF25N2 kiinteällä seisontatasolla ja sivusuojilla/selkänojalla. - Max ajonopeus12km/h

Lisätiedot

Kapselointilaitoksen laitteet ja järjestelmät

Kapselointilaitoksen laitteet ja järjestelmät Työ r a p o r t t i 2 0 0 0-0 3 Kapselointilaitoksen laitteet ja järjestelmät Tapani Kukkola Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719

Lisätiedot

HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014

HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014 Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailu HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014 VARASTOINTI 1 Betoniteollisuuden hyvät turvallisuuskäytännöt sisältävät n. 350 sivua erilaisia hyviä käytäntöjä. Kaikki eivät

Lisätiedot

Voimalaitosjätteen käsittely ja huolto. Ydinjätehuollon päällikkö Mia Ylä-Mella

Voimalaitosjätteen käsittely ja huolto. Ydinjätehuollon päällikkö Mia Ylä-Mella Voimalaitosjätteen käsittely ja huolto Ydinjätehuollon päällikkö Mia Ylä-Mella 27.2.2014 Ydinvoimalaitoksen jätehuolto on tarkoin säädeltyä toimintaa Ydinenergialaki (11.12.1987/990) 6 a (29.12.1994/1420):

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Kontit, tuhka/siirtolavat sekä bio- ja jätesäiliöt

Kontit, tuhka/siirtolavat sekä bio- ja jätesäiliöt RP-jätepuristimet RP-puristin on kehitetty tehokkaaksi ja toimivaksi jätteenkäsittelylaitteeksi kaikkialle missä jätettä syntyy. RPjätepuristimilla saadaan säästöä ja tehoa jätteenkäsittelyyn lukemattomissa

Lisätiedot

2. laskuharjoituskierros, vko 5, ratkaisut

2. laskuharjoituskierros, vko 5, ratkaisut 2. laskuharjoituskierros, vko, ratkaisut Aiheet: Klassinen todennäköisyys, kombinatoriikka, kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava D1. Eräässä maassa autojen rekisterikilpien tunnukset ovat muotoa XXXXNN,

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot