POSIVA OY LIITE 6 2 OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POSIVA OY LIITE 6 2 OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS"

Transkriptio

1 POSIVA OY LIITE 6 1 Liite 6 Selvitys ydinlaitoksessa valmistettavien, tuotettavien, käsiteltävien, käytettävien tai varastoitavien ydinaineiden tai ydinjätteiden laadusta ja enimmäismäärästä [YEA 32, kohta 4]

2 POSIVA OY LIITE 6 2

3 POSIVA OY LIITE 6 3 SELVITYS YDINLAITOKSESSA VALMISTETTAVIEN, TUOTETTAVIEN, KÄSITELTÄVIEN, KÄYTETTÄVIEN TAI VARASTOITAVIEN YDINAINEIDEN TAI YDINJÄTTEIDEN LAADUSTA JA ENIMMÄISMÄÄRÄSTÄ 1 Yleistä Tässä liitteessä kuvataan käytetyn ydinpolttoaineen kulku ydinvoimalaitosten välivarastoinnista kapselilaitokseen ja edelleen loppusijoitukseen, sekä ydinaineiden ja ydinjätteiden enimmäismäärät ja laatu. Lisäksi selvitetään, millaisia ydinjätteitä polttoaineen käsittelyn yhteydessä saattaa syntyä, kuinka suuria nämä jätemäärät saattavat olla ja miten jätteet kerätään ja käsitellään loppusijoituslaitoksen järjestelmillä. Olkiluodossa ja Loviisassa olevat käytetyn ydinpolttoaineen välivarastot ovat tämän tarkastelun ulkopuolella. Myös välivarastoista tapahtuvat kuljetukset ja siirrot tapahtuvat eri lupien alaisuudessa kuin kapselointi- tai loppusijoituslaitoksen toiminta. Ydinenergialain mukaan ydinaineita ovat ydinenergian aikaansaamiseen soveltuvat ns. erityiset halkeamiskelpoiset aineet ja lähtöaineet kuten uraani, plutonium ja torium (Ydin energialaki, 1987). Luonnonuraanissa lähes 99,3 prosenttia on uraanin isotooppia 238 (U-238). Ydinpolttoaineessa väkevöity uraani on käsitelty siten, että sen isotoopin U-235 suhteellinen osuus koko uraanimäärästä kasvaa suuremmaksi kuin 0,7 prosenttia. Suomalaisten ydinvoimalaitosten polttoaine on noin 4-prosenttiseksi, väkevöityä U-235 suhteen uraania. Ydinpolttoaineen tarkempi sisältö kuvataan myöhemmin luvussa 4.1. Plutoniumia syntyy ydinreaktoreissa energian tuotannon yhteydessä. Ydinenergialain mukaan ydinjätettä on a) ydinenergian käytön yhteydessä tai seurauksena syntyneet, käytetyn ydinpolttoaineen muodossa tai muussa muodossa olevat radioaktiiviset jätteet; sekä b) sellaiset ydinenergian käytön yhteydessä tai seurauksena radioaktiivisiksi muuttuneet aineet, esineet ja rakenteet, jotka on poistettu käytöstä ja joiden radioaktiivisuudesta aiheutuvan vaaran vuoksi tarvitaan erityisiä toimenpiteitä 2 Polttoainemäärät eri tiloissa ja tilanteissa 2.1 Kapselointilaitos Normaalitapauksessa polttoaine on kapselointilaitoksessa käsiteltäessä kokonaisina polttoainenippuina. Erittäin harvinaisissa poikkeustapauksissa polttoainetta saattaa esiintyä irrallisina sauvoina, jotka on irrotettu polttoaine-elementeistä lähinnä sauvojen vaurioitumisen johtuen. Nämä sauvat on sijoitettu sauvamakasiineihin, joita voidaan käsitellä kuten polttoaine-elementtiä. Käytetyn polttoaineen määrää on kuvataan siinä säteilymättömänä olleen uraanin massana, vaikka käytetyssä polttoaineessa osa uraanista onkin muuttunut muiksi alkuaineiksi ja hidasta spontaania hajoamista radioaktiivisissa aineissa tapahtuu jatkuvasti. Polttoainenipuissa oleva uraanin määrä ja väkevöintiaste vaihtelee polttoainetyypeittäin ja -erittäin. Keskimääräisten arvojen suhteen yksittäisten polttoaine-elementtien uraanimäärä (kgu) vaihteleen keskiarvoihin verrattuna enintään ± 5 %.

4 POSIVA OY LIITE 6 4 Keskimäärin polttoaine-elementit sisältävät tuoreena uraania seuraavat määrät; BWR 175 kgu, VVER 122 kgu ja PWR 532 kgu. Kun BWR- ja VVER-polttoaine-elementtejä asetetaan kapselia kohti 12 kpl ja PWR-polttoaine-elementtejä 4 kpl, tulee eri polttoainetyyppien lopppusijoituskapselien uraanimääriksi keskimäärin BWR 2100 kgu, VVER 1464 kgu ja PWR 2128 kgu. Polttoaineen kuljetus voimalaitospaikoilta kapselointilaitokselle tapahtuu kuljetussäiliöillä, joissa on tarkoituksenmukaista kuljettaa kerrallaan jokin kapseliin sopivan polttoaine-elementtien monikerta, jotta kapseloimattomia polttoaine-elementtejä ei jäisi käsittelykammioon odottelemaan täydennystä. Sijoitettavat polttoaine-elementit on valittava kuhunkin kapseliin ennen kuljetusta ottaen huomioon jälkilämmön tuotto, säteilytaso ja reaktiivisuus siten, että kapselin lämmöntuotto ja kriittisyysturvallisuus ovat vaaditulla tasolla sekä säteilyannosnopeus kapselin ulkopuolella säilyy riittävän alhaisena. Kuljetussäiliöt hankitaan kullekin laitostyypin ydinpolttoaineelle erikseen. Suurimmilla polttoaine-elementtien uraanimassoilla laskettuna tyypillisten yksittäisten kuljetussäiliöiden uraanimäärät olisivat enimmillään seuraavat: - Castor TVO, 41 BWR-polttoaine-elementtiä, kgu - Castor VVER 440/84, 84 VVER-polttoaine-elementtiä, kgu - Suunniteltu PWR-kuljetussäiliö, 12 PWR-polttoaine-elementtiä, kgu. Taulukkoon 1 on kerätty kapselointilaitoksen eri tiloissa mahdollisesti olevan käytetyn polttoaineen suunnitellut enimmäismäärät. Kapselointilaitoksessa ei ole tarkoitus varastoida polttoainetta yhtään sen enempää kuin toiminnan joustavan suorituksen kannalta on tarpeellista. Pieniä varastoja saattaa syntyä vastaanottohalliin, mikäli esim. Loviisan polttoainetta kuljetetaan merikuljetuksena, jolloin taloudellisuussyistä useamman kuin yhden kuljetussäiliön samanaikainen kuljetus on tarkoituksenmukaista. Laskelmissa on varauduttu enintään 4 kuljetussäiliön varastoimiseen vastaanottohallissa. Taulukko 1. Käytetyn polttoaineen enimmäismäärät kapselointilaitoksen eri tiloissa. Normaalitilanteessa kapselointilaitoksessa on käytettyä ydinpolttoainetta vain murto-osa enimmäismääristä. LAITOKSEN OSA MÄÄRÄ [kgu] KUVAUS Vastaanottohalli 4 x kuljetussäiliötä Vastaanottokäytävä kuljetussäiliö Käsittelykammio kapselia vastaava erä Kapselikäytävä kapseli Kapselien puskurivarasto kapselointilaitoksessa 12 x kapselia Siirtoreitillä kapselointilaitoksen puskurivarastosta LS-tilan puskurivarastoon kapseli YHTEENSÄ Enimmäismäärät yhteensä

5 POSIVA OY LIITE Loppusijoituslaitos Loppusijoituslaitokseen polttoainetta siirtyy kapselin verran kerrallaan ja kapselointinopeudesta riippuen kapselia vuodessa. Loppusijoitustasolla lähellä kapselikuilun alapäätä sijaitsee loppusijoitettavien kapselien puskurivarasto, joka on mitoitettu enintään 30 kapselille. Tämä määrä on tarkoituksenmukainen, jotta valmiiksi täytettyjä ja tarkastettuja loppusijoituskapseleita on kapselointilaitoksen ja loppusijoitustilan kapselien puskurivarastossa yhden sijoitustunnelin loppusijoitusta vastaava määrä. Näin ollen loppusijoitustoiminta voi edetä yksittäisen tunnelin osalta mahdollisimman ripeästi ja jotta tunnelin täyttö puolestaan voi edetä häiriintymättä. Kun suunnitellaan loppusijoitettavaksi Olkiluoto 1-Olkiluoto 4 (OL1-4) ja Loviisa 1-2 (LO1-2) -laitosyksiköistä suunniteltuna käyttöaikana kertyvä Suomeen jäävä polttoaine, on suunnitelmassa varauduttu enintään tu polttoainemäärän loppusijoittamiseen, mikä vastaa noin kpl kapseleita. Tämä määrä on periaatepäätöksen mukainen enimmäismäärä, jossa on nykyisten laitosten käyttösuunnitelmien lisäksi varauduttu myös laitosyksiköiden käyttöiän pidennyksiin ja tehon korotuksiin. Taulukossa 2 on esitetty yksityiskohtaisempi arvio eri laitosyksiköiden polttoaineista. Noin 15 prosentissa PWR-polttoainenippuja on oletettu olevan myös säätöelementit. Taulukko 2. Loppusijoitussuunnitelmaan sisältyvät varaukset eri laitosyksiköiden kertyville polttoainemäärille ja arvioitu keskimääräinen poistopalama. Laitosyksiköt Polttoainetta Kapseleita Palamakeskiarvo (tu) (kpl) (MWd/kgU) OL1+OL ,5 LO1+LO ,6 OL3+OL ,1 YHTEENSÄ Lisäksi loppusijoituslaitokseen on varauduttu sijoittamaan kapselointilaitoksen käyttö- ja käytöstäpoistojätteet yhteensä tilavuudeltaan noin m 3 ja aktiivisuudeltaan GBq. 3 Käytetyn polttoaineen ominaisuudet 3.1 Käytetyn polttoaineen aktiivisuusinventaari Ydinpolttoaineeseen syntyy säteilytyksen seurauksena suuri määrä radionuklideja. Tärkeimpien radionuklidien määrät erilaisissa Suomessa käytössä olevissa polttoainetyypeissä on esitetty taulukossa 3 kapseloinnin kannalta tyypillisessä tilanteessa. Taulukon 3 radionuklidimääriin sisältyvät sekä uraanin ja plutoniumin fissiossa (halkeamisessa) syntyvät halkeamistuotteet ja radioaktiivisessa hajoamisessa syntyvät tytärnuklidit että neutronikaappauksista aiheutuvan aktivoitumisen seurauksena syntyneet radioaktiiviset aineet. Suurin osa fissiotuotteista ja aktinideista on kiinteässä olomuodossa polttoainematriisissa. Jotkut nuklidit, kuten C-14 ja Cl-16, saattavat esiintyä sekä polttoainetableteissa että polttoaine-elementin metallisissa rakenteissa, mutta useimpia nuklideja on merkittävissä määrin vain polttoainetableteissa. Jotkut radionuklidit rikastuvat polttoaineen raerajoille, tablettien halkeamiin ja polttoaineen ja sauvan väliseen rakoon

6 POSIVA OY LIITE 6 6 lämpövaikutteisen erottautumisen seurauksena polttoaineen ollessa säteilytyksen alaisena reaktorissa (kuva 1). Kuva 1. Kaaviokuva radionuklidien esiintymisen jakautumisesta polttoainesauvassa, (Johnson & Tait 1997). Eri polttoainetyyppien kokonaisaktiivisuus jäähdytysajan funktiona poistopalamalla 50 MWd/kgU on esitetty kuvassa 2. Kuva 2. Kolmen Suomessa käytössä ja rakenteilla olevan laitostyypin polttoaineen kokonaisaktiivisuus jäähdytysajan funktiona, kun poistopalama on 50 MWd/kgU analyysin (Anttila 2005) mukaisesti.

7 POSIVA OY LIITE 6 7 Taulukko 3. Nuklidikohtaiset aktiivisuusinventaarit suomalaisille polttoainetyypeille tyypillisellä poistopalama-jäähdytysaika -yhdistelmällä. (Posiva 2013). Nuklidi (a) Puoliintumisaika Kokonaisinventaari 30 vuoden jäähtymisajalla (GBq/tU) Aktiivisuuden jakautuma (%) Polttoainematriisi IRF kaikista komponenteis- ta 1) Zirkoniseos Muut metalliosat Ag-108m 4,38E+02 2,50E ,0 % Am-241 4,32E+02 1,93E ,0 % Am-243 7,37E+03 3,42E ,0 % Be-10 1,51E+06 1,26E-02 95,0 % 5,0 % C-14 5,70E+03 1,61E+02 22,4 % 5,5 % 12,1 % 60,0 % Cl-36 3,01E+05 2,63E+00 73,6 % 8,2 % 18,2 % Cm-245 8,42E+03 1,03E ,0 % Cm-246 4,71E+03 3,57E ,0 % Cs-135 2,30E+06 3,43E+01 95,0 % 5,0 % Cs-137 3,01E+01 3,46E+06 95,0 % 5,0 % I-129 1,57E+07 1,91E+00 95,0 % 5,0 % Mo-93 4,00E+03 2,26E+01 1,4 % 0,1 % 0,2 % 98,3 % Nb-91 6,80E+02 2,86E-04 88,8 % 11,2 % Nb-92 3,47E+07 2,35E-04 1,2 % 98,8 % Nb-93m 1,61E+01 5,08E+03 1,7 % 98,3 % Nb-94 2,03E+04 7,52E+02 42,8 % 57,2 % Ni-59 7,60E+04 2,21E+02 0,3 % 2,9 % 96,8 % Ni-63 1,01E+02 2,47E+04 0,3 % 3,3 % 96,4 % Np-237 2,14E+06 2,37E ,0 % Pa-231 3,28E+04 1,39E ,0 % Pd-107 6,50E+06 9,72E+00 99,0 % 1,0 % Pu-238 8,77E+01 2,64E ,0 % Pu-239 2,41E+04 1,42E ,0 % Pu-240 6,56E+03 3,12E ,0 % Pu-241 1,43E+01 1,75E ,0 % Pu-242 3,75E+05 2,17E ,0 % Ra-226 1,60E+03 Se-79 3,27E+05 4,67E+00 99,6 % 0,4 % Sm-151 9,00E+01 1,74E ,0 % Sn-126 2,30E+05 3,92E ,0 % Sr-90 2,88E+01 2,23E+06 99,0 % 1,0 % Tc-99 2,11E+05 8,48E+02 99,0 % 1,0 %

8 POSIVA OY LIITE 6 8 Nuklidi Puoliintumisaika Kokonaisinventaari 30 vuoden jäähtymisajalla (GBq/tU) Aktiivisuuden jakautuma (%) Poltto- IRF Zirkoniseos (a) aine- matriisi kompo- kaikista nenteis- ta 1) Th-229 7,34E+03 Th-230 7,54E+04 1,32E ,0 % Th-232 1,40E+10 2,06E ,0 % U-233 1,59E+05 3,86E ,0 % U-234 2,46E+05 5,53E ,0 % U-235 7,04E+08 8,15E ,0 % U-236 2,34E+07 1,46E ,0 % U-238 4,47E+09 1,17E ,0 % Zr-93 1,61E+06 1,27E+02 87,9 % 12,1 % Muut metalliosat 1) IRF: instant release fraction (välitön päästöosuus). Osuudet on laskettu IRF-aktiivisuuden ja kokonaisaktiivisuuden suhteena. 3.2 Jälkilämmön kehitys Käytetyn polttoaineen jälkilämmön kehitys riippuu sekä poistopalamasta että polttoaineen käyttöhistoriasta. Jälkilämmön kehitysarviot perustuvat ORIGEN-S ohjelmistopaketilla tehtyihin laskelmiin eri poistopalamille (Posiva ). Tyypilliset tulokset BWR-polttoainetyypille on esitetty kuvassa 3 pitkältä aikaväliltä logaritmisessa mittakaavassa. Eri polttoainetyyppien jälkilämpökäyrät ovat varsin samanlaisia keskenään. Kuva 3. Jälkilämpöteho jäähdytysajan ja poistopalaman (MWd/kgU) funktiona BWR-polttoaineelle, huomaa log-log-mittakaava, (Posiva ).

9 POSIVA OY LIITE 6 9 Keskimääräiset kapseloitavaksi soveltuvan polttoaineen jäähdytysajat on esitetty kuvassa 4. Tarpeellinen jäähtymisaika määräytyy siitä, että kullekin kapselityypille on määritelty korkein sallittu jälkilämpöteho sillä perusteella, että kapselia ympäröivä puskuribentoniitti ei kuumene loppusijoitusolosuhteissa liikaa (lämpötila enintään +100 C). Säteilytason suhteen on kapseloitaessa asetettu kuitenkin lisärajoitus, jonka mukaan yksittäinenkään elementti ei saa olla kapselointilaitoksessa käsiteltäessä alle 20 vuotta jäähtynyt. Käytännössä kapseloitavat polttoaineniput ovat yleensä vuotta jäähtyneitä. Suunnittelemalla kuhunkin kapseliin sopivassa määrin vanhaa enemmän jäähtynyttä polttoainetta ja uudempaa vähemmän jäähtynyttä saavutetaan optimaalinen tulos silloin, kun kaikissa kapseleissa on sijoitushetkellä korkein sallittu jälkilämmöntuotto. Loppusijoituslaitoksen suunnittelun lähtökohtana on ollut, että ilman merkittäviä rakennemuutoksia kyetään käsittelemään polttoaine-elementtejä, joiden keskimääräinen palama on jopa 60 MWd/kgU ja jäähdytysaika lyhimmillään 20 vuotta. Kuva 4. Keskimääräiset tarpeelliset jäähtymisajat eri palamaisille polttoaineille kapselointihetkellä. Vuosittain reaktorista poistettavien polttoainenippujen keskimääräisen poistopalaman on suunniteltu nousevan LO1-2 yksiköissä noin tasolle 47,5 MWd/kgU, Olkiluoto 1-2 yksiköissä noin tasolle 53 MWd/kgU ja Olkiluoto 3-4 yksiköissä noin tasolle 47 MWd/kgU käynnistysvaiheen alemman tason jälkeen. Tällaisten keskiarvojen saavuttaminen edellyttää nippukohtaisen maksimipalaman nousua Olkiluoto 1-4 laitosyksiköillä arvoon 55 MWd/kgU ja Loviisa 1-2 -laitosyksiköillä arvoon 57 MWd/kgU. Eri laitosyksiköiden polttoaineen vaihtohistoria esitetään kuvassa 5. Loviisan laitosyksiköiden käytetyn polttoaineen tiedoista on poistettu käytön alkuvuosien osuus, jonka ajan polttoaineet on palautettu Neuvostoliittoon ja myöhemmin Venäjälle.

10 POSIVA OY LIITE 6 10 Kuva 5. Poistoeräkohtaisen keskimääräisen palaman kehittyminen Suomessa käytössä ja rakenteilla olevissa ydinvoimalaitosyksiköissä. Vuodesta 2012 eteenpäin esitetään suunniteltuja arvoja. Loviisan laitosyksiköiden alkuvuosien polttoainetietoja (vuoteen 1991 asti) ei esitetä, koska kyseiset polttoaineet on viety takaisin Neuvostoliittoon ja myöhemmin Venäjälle. Koko loppusijoitettavan käytetyn ydinpolttoaineen kokonaisaktiivisuus sijoitushetkellä on suuruusluokkaa 9*10 10 GBq. 4 Loppusijoitustoiminnan tuottamat ydinjätteet 4.1 Käyttö- ja käytöstäpoistojätteiden määrä Arvio kapselointilaitoksessa syntyvistä käyttö- ja käytöstäpoistojätteiden määristä on esitetty taulukossa 4 (Paunonen et al. 2012). Taulukko 4. Matala- ja keskiaktiivisten ydinjätteiden loppusijoitustilaan syntyvien käyttö- ja käytöstäpoistojätteiden määrät ennen nestemäisten jätteiden käsittelyä. Kapselointilaitos Tilavuus (m 3 ) Käyttöjäte (kiinteä + nestemäinen) Käytöstäpoistojäte (kiinteä + nestemäinen) Yhteensä Nestemäisten jätteiden kiinteytyksestä syntyy kuivattuna ja pakattuna noin 16 m 3 kiinteää jätettä. Loppusijoitettavaksi tulevan käyttö- ja käytöstäpoistojätteen kokonaismäärä on siten noin m 3.

11 POSIVA OY LIITE Käyttö- ja käytöstäpoistojätteiden aktiivisuusinventaari Kapselointilaitoksen käytön aikana syntyvän jätteen aktiivisuus on peräisin käytetystä polttoaineesta vapautuvista radioaktiivisista aineista. Suurin osa radioaktiivisista aineista päätyy käytön aikaiseen jätteeseen, mutta pieni osa voi päätyä kontaminoituneiden rakenteiden kautta myös käytöstäpoistojätteeseen. Pieni osa polttoaine-elementeistä on menettänyt tiiveytensä jo voimalaitoksella ja pienen osan oletetaan vaurioituvan kapseloinnin aikana. Kapseloinnin aikana vaurioituvan polttoaineen määrää on arvioitu niiden kokemusten pohjalta, joita voimalaitoksella on saatu polttoaineen siirroista. Alustava arvio kapselointilaitoksella syntyvistä jätteistä (Paunonen et al. 2012) perustuu oletukseen, että käyttöhäiriöiden seurauksena arvioidaan vaurioituvan enintään 32 polttoainesauvaa vedessä ja 63 kuivissa olosuhteissa ja kapselointilaitoksen jätteeseen päätyy enintään 12 kg polttoaineesta peräisin olevaa muuta ydinjätettä. Yhteenveto käyttö- ja käytöstäpoistojätteiden aktiivisuusinventaarista on esitetty taulukossa 5. Alarajan arvot ovat odotusarvoja ja ylärajan arvot konservatiivisia arvioita. Taulukko 5. Käyttö- ja käytöstäpoistojätteen aktiivisuusinventaarit. Jätetyyppi Kokonaisinventaari GBq Kapselointilaitoksen käyttöjäte Kapselointilaitoksen käytöstäpoistojäte Yhteensä VIITTEET Anttila, M Radioactive characteristics of the spent fuel of the Finnish nuclear power plants. Posiva Oy, Olkiluoto, Finland. Posiva Working Report Paunonen, M., Kelokaski, P., Eurajoki, T., Kyllönen, J Waste Streams at the Encapsulation Plant. Posiva Oy, Eurajoki, Finland. Posiva Working report Johnson, L.H. & Tait, J.C Release of segregated radionuclides from spent fuel. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB); Stockholm, Sweden. SKB Technical Report TR Posiva Safety case for the disposal of spent nuclear fuel at Olkiluoto Models and Data for the Repository System. Report POSIVA Posiva Oy. (julkaistaan) Raiko, H Canister Design Report POSIVA Posiva Oy. Ydinenergialaki (990/1987). Valtioneuvosto. Edita Oy. Helsinki.

12 12 RAKENTAMISLUPAHAKEMUS

Kehittyneet polttoainekierrot Laskennallinen polttoainekiertoanalyysi. KYT2014 puoliväliseminaari Tuomas Viitanen, VTT KEPLA-projekti

Kehittyneet polttoainekierrot Laskennallinen polttoainekiertoanalyysi. KYT2014 puoliväliseminaari Tuomas Viitanen, VTT KEPLA-projekti Kehittyneet polttoainekierrot Laskennallinen polttoainekiertoanalyysi KYT2014 puoliväliseminaari 2013-04-17 Tuomas Viitanen, VTT KEPLA-projekti 2 Kehittyneet Polttoainekierrot (KEPLA-projekti) Kehittyneissä

Lisätiedot

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013)

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje YVL D.3 koskee ydinlaitoksissa ja ydinvoimalaitoksissa tapahtuvaa a.

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 OHJE 1.11.1999 YVL 6.2 Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset 1 Yleistä 3 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 3 Normaaleita käyttötilanteita koskevat suunnitteluvaatimukset

Lisätiedot

fissio (fuusio) Q turbiinin mekaaninen energia generaattori sähkö

fissio (fuusio) Q turbiinin mekaaninen energia generaattori sähkö YDINVOIMA YDINVOIMALAITOS = suurikokoinen vedenkeitin, lämpövoimakone, joka synnyttämällä vesihöyryllä pyöritetään turbiinia ja turbiinin pyörimisenergia muutetaan generaattorissa sähköksi (sähkömagneettinen

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA TOUKOKUU 2014 1 (10) PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA 0 Täydennyksiä vuoden 2010 periaatepäätöksen ajankohtaan nähden Posivan

Lisätiedot

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Ydinpolttoainekierto Kaivamisesta hautaamiseen Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Kuka puhuu? Tutkijana Helsingin yliopiston Radiokemian laboratoriossa Tausta: YO 2008 Fysiikan opiskelijaksi

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Olkiluodon kallioperää tutkitaan kairaamalla maan pinnalta pisimmillään noin kilometrin pituisia reikiä. Kairasydän näytteestä selvitetään kalliossa

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi FI9600177 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi Heikki Raiko Kesäkuu 1996 POSIVA OY Annankatu 42 D, OO1OO HELSINKI Puhelin (90) 228 030 Fax (90) 2280 3719 POSIVA-96-03 Käytetyn

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi POSIVA-96-03 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi Heikki Raiko VTT Energia Kesäkuu 1 996 POSJVA OY Annankatu 42 D, 00100 HELSINki Puhelin (90) 228 030 Fax (90) 2280 3719

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINE JA REAKTORI

YDINPOLTTOAINE JA REAKTORI OHJE YVL B.4, Luonnos 5 / 11.11.2013 YDINPOLTTOAINE JA REAKTORI 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Reaktorille ja reaktiivisuuden hallintajärjestelmille asetettavat vaatimukset 4 3.1 Reaktorin ja ydinpolttoaineen

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 17 1

POSIVA OY LIITE 17 1 POSIVA OY LIITE 17 1 Liite 17 Muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys: Selvitys loppusijoitustilojen avattavuudesta, siihen vaikuttavista tekijöistä, avaustekniikasta, avaamisen turvallisuudesta

Lisätiedot

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta. Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta hakemuksen ratkaisemattomalta osalta,

Lisätiedot

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posiva Oy Posiva on perustettu vuonna 1995 Toimiala: omistajien käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ja muut ydinjätehuollon asiantuntijatehtävät

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

URAANIN TIE KAIVOKSESTA KÄYTETYN POLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUKSEEN

URAANIN TIE KAIVOKSESTA KÄYTETYN POLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUKSEEN URAANIN TIE KAIVOKSESTA KÄYTETYN POLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUKSEEN Esko Ruokola, STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY YDINPOLTTOAINEKIERRON VAIHEET Polttoainekierron alkupää Uraanin louhinta ja rikastus,

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1 2013 LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO Loppusijoituksen taskutieto 1 2 Loppusijoituksen taskutieto SISÄLTÖ Esipuhe... 4 Posiva... 6 ONKALO lukuina... 7 Loppusijoitus lukuina... 8 Loppusijoituskapseli... 9 Moniesteperiaate...

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö Käytöstäpoisto yleisesti Käytöstäpoiston kustannukset 2 Käytöstäpoisto lyhyesti Hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet,

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen ekologinen riskinarviointi metsäekosysteemissä

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen ekologinen riskinarviointi metsäekosysteemissä Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen ekologinen riskinarviointi metsäekosysteemissä Kuopion yliopisto, Ympäristötieteen laitos Päivi Roivainen KYT-seminaari 26.9.2008 KY, Ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa ONKALO maanalainen kallioperän tutkimustila Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on valmisteltu Suomessa jo noin 25 vuoden ajan. Alueseulontatutkimusten,

Lisätiedot

Työraportti 2012-65. Jaana Palomäki (ed.) Linnea Ristimäki (ed.) Posiva Oy. Toukokuu 2013

Työraportti 2012-65. Jaana Palomäki (ed.) Linnea Ristimäki (ed.) Posiva Oy. Toukokuu 2013 Työraportti 2012-65 Laitoskuvaus 2012 Kapselointi- ja loppusijoituslaitossuunnitelmien yhteenvetoraportti Jaana Palomäki (ed.) Linnea Ristimäki (ed.) Posiva Oy Toukokuu 2013 Posivan työraporteissa käsitellään

Lisätiedot

Hyvä tietää ydinjätteestä

Hyvä tietää ydinjätteestä Hyvä tietää ydinjätteestä Sisällysluettelo Ydinjätteet voidaan jakaa aktiivisuuden perusteella... 3 Käytetty polttoaine... 6 Polttoaineniput reaktorissa...6 Välivarastointi reaktorista poiston jälkeen...

Lisätiedot

SÄTEILYSUOJELU KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSELLA

SÄTEILYSUOJELU KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSELLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Kimmo Hilden SÄTEILYSUOJELU KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSELLA Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Kemiallinen myrkyllisyys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa

Kemiallinen myrkyllisyys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa Työ r a p o r t t i 9 9-1 8 Kemiallinen myrkyllisyys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa Eerikki Raiko Henrik Nordman Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel.

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

Kemiallinen myrkyllisyys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa

Kemiallinen myrkyllisyys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa FI9900140 Työraportti 9918 POÄIV/4 TYÖ 0 **} JS Kemiallinen myrkyllisyys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa Eerikki Raiko Po s iva Oy Henrik Nordman VTT Energia 3 04 2 Maaliskuu 1 999 Posivan

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN KOLLIT JA PAKKAUKSET

RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN KOLLIT JA PAKKAUKSET RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN KOLLIT JA PAKKAUKSET 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 KOLLEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA VASTUU 4 4 PAKKAUSTYYPIT 5 5 PAKKAUSTEN HYVÄKSYMISMENETTELY 5 5.1 Laadunhallinta 5 5.2 Hyväksyntää

Lisätiedot

KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS Seminaarityö. Nils-Johan Näkkäläjärvi Juha Pippola Harri Uusi-Rajasalo Tomi Vänskä

KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS Seminaarityö. Nils-Johan Näkkäläjärvi Juha Pippola Harri Uusi-Rajasalo Tomi Vänskä KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS Seminaarityö Nils-Johan Näkkäläjärvi Juha Pippola Harri Uusi-Rajasalo Tomi Vänskä II SISÄLLYS 1. Johdanto...1 2. Ydinvoima ja ydinjäte...2 2.1 Ydinenergian kaupallinen

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen lausunto ja turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitoksen rakentamisesta

Säteilyturvakeskuksen lausunto ja turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitoksen rakentamisesta / MARRASKUU 2015 B Säteilyturvakeskuksen lausunto ja turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitoksen rakentamisesta Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen

Lisätiedot

Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista. järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5]

Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista. järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5] POSIVA OY LIITE 7 1 Liite 7 Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista ja ratkaisuista sekä muista järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5] POSIVA OY

Lisätiedot

Ydinvoima ja ydinaseet Markku Anttila Erikoistutkija, VTT

Ydinvoima ja ydinaseet Markku Anttila Erikoistutkija, VTT Ydinvoima ja ydinaseet Markku Anttila Erikoistutkija, VTT Energia - turvallisuus - terveys -seminaari Helsinki 18.11.2006 Järjestäjät: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry ja Greenpeace 2 Sisältö Ydinvoima -

Lisätiedot

Diplomityö. Tarkastaja: professori Risto Raiko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston

Diplomityö. Tarkastaja: professori Risto Raiko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston EMMA-STINA PÖYHÖNEN SELVITYS MATALA- JA KESKIAKTIIVISEN YDINJÄTTEEN HUOL- LON KUSTANNUKSISTA JA UUSIEN JÄTTEENKÄSITTELYTEK- NOLOGIOIDEN MAHDOLLISTAMASTA SÄÄSTÖPOTENTIAALIS- TA Diplomityö Tarkastaja: professori

Lisätiedot

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten Valtioneuvostolle osoitettua periaatepäätöshakemusta koskeva yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten Sisällysluettelo

Lisätiedot

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Olkiluoto 4 -yksikköä varten

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Olkiluoto 4 -yksikköä varten Valtioneuvostolle osoitettua periaatepäätöshakemusta koskeva yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Olkiluoto 4 -yksikköä varten Sisällysluettelo Sisällysluettelo...........................................

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Olkiluoto 1:n ja 2:n reaktoreissa käytettävä polttoainenippu. -437 m Käytetty ydinpolttoaine sijoitetaan noin 400 metrin syvyyteen. Jo kaksi metriä kalliota

Lisätiedot

Olkiluoto 3 Ympäristöselvityksistä laitosvalintaan

Olkiluoto 3 Ympäristöselvityksistä laitosvalintaan Olkiluoto 3 Ympäristöselvityksistä laitosvalintaan ATS:n syysseminaari 12.11.2003 Atomivoimaa Suomeen 5.4.2011 1 Ydinlaitoksen lupaprosessi KÄYTTÖ- LUPA YMPÄRISTÖ- VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

TEM:n lisäselvityspyyntöjen johdosta esitämme seuraavaa.

TEM:n lisäselvityspyyntöjen johdosta esitämme seuraavaa. Laadittu: 2.4.2009 Sivu(t) 1 (15) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LAUSUNTO KÄYTETYN POLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA - POSIVAN LISÄSELVITYKSET

Lisätiedot

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen säteily- ja aktiivisuusmittaukset

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen säteily- ja aktiivisuusmittaukset Työraportti 2012-91 Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen säteily- ja aktiivisuusmittaukset Aapo Tanskanen Fortum Power and Heat Oy Nina Paaso Teollisuuden Voima Oyj Helmikuu 2013 Posivan työraporteissa

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1953 Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet Kari Rasilainen & Seppo Vuori VTT Energia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO

Lisätiedot

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2017

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2017 PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2017 Prof. Filip Tuomisto Voimalaitostyypit, maanantai 16.1.2017 Päivän aiheet Ydinvoimalaitosten perusteita Suomen ydinvoimalaitostyypit Mitä muita

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 VALTIONEUVOSTOLLE PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN LAAJENTAMISEKSI OLKILUOTO 4 -YKSIKKÖÄ VARTEN Hakemus Posiva Oy

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (6) FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA

LAUSUNTO 1 (6) FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA LAUSUNTO 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 HELSINKI 7131/815/2008, TEM, 31.1.2007 FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA Säteilyturvakeskus (STUK) esittää, työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti 21.6.2012 TEM/709/00.04.01/2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Väliraportoinnin tarkoitus ja sisältö Raportoidaan työn edistymisestä elinkeinoministerille

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen polttoaine

Ydinvoimalaitoksen polttoaine Ydinvoimalaitoksen polttoaine Teemailta, Pyhäjoen toimisto 23.4.2014 Hanna Virlander/Minttu Hietamäki Polttoainekierto Louhinta ja rikastus Jälleenkäsittely Loppusijoitus Konversio Välivarastointi Väkevöinti

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Työraportti 2012-69 Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Timo Kirkkomäki Fortum Power and Heat Oy Joulukuu 2012 Posivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 16 1

POSIVA OY LIITE 16 1 POSIVA OY 1 Liite 16 Muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys: Ympäristövaikutuksia koskeva ajantasalle saatettu selvitys [Kauppa- ja teollisuusministeriön lausunto Posiva Oy:n YVA-selostuksesta

Lisätiedot

Kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokone

Kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokone Työraportti 2006-21 Kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokone Tapani Kukkola Paul-Erik Rönnqvist Joulukuu 2006 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016 PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016 Prof. Filip Tuomisto Voimalaitostyypit, torstai 14.1.2016 Päivän aiheet Ydinvoimalaitosten perusteita Suomen ydinvoimalaitostyypit Mitä muita

Lisätiedot

Ajankohtaiset asiat TEM:stä. Jorma Aurela ATS:n vuosikokous 28.2.2013

Ajankohtaiset asiat TEM:stä. Jorma Aurela ATS:n vuosikokous 28.2.2013 Ajankohtaiset asiat TEM:stä Jorma Aurela ATS:n vuosikokous 28.2.2013 Ydinenergialain mukaiset lupa-asiat Olkiluoto 3 yksikön käyttölupahakemusta odotetaan ensi vuoden kuluessa. Käyttöönotto 2014-2016?

Lisätiedot

Sähkö on hyvinvointimme perusta

Sähkö on hyvinvointimme perusta Sähkö on hyvinvointimme perusta Suomi on Euroopan Unionin sähköintensiivisin maa Teollisuuden osuus kulutuksesta on noin puolet Suomessa on niukasti tehokkaaseen sähköntuotantoon soveltuvia omia luonnonvaroja

Lisätiedot

POSIVA - TUTKIMUSLAITOKSESTA YDINENERGIAN KÄYTTÄJÄKSI

POSIVA - TUTKIMUSLAITOKSESTA YDINENERGIAN KÄYTTÄJÄKSI POSIVA - TUTKIMUSLAITOKSESTA YDINENERGIAN KÄYTTÄJÄKSI Taustaa ja tilannekatsaus luvituksesta ATS-seminaari 27.1.2011 27.1.2011 Ruuska Vesa 1 Tästä lähdettiin Helsingin Sanomat 11.11.1983 27.1.2011 Ruuska

Lisätiedot

YDINAINEIDEN JA YDINJÄTTEIDEN KULJETUKSET

YDINAINEIDEN JA YDINJÄTTEIDEN KULJETUKSET YDINAINEIDEN JA YDINJÄTTEIDEN KULJETUKSET 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 KULJETUKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA VASTUUT 4 3.1 Yleiset vaarallisten aineiden kuljetussäännökset 4 3.2 Ydinenergian käyttöön liittyvät

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosten turvallisuus SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA

Ydinvoimalaitosten turvallisuus SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Ydinvoimalaitosten turvallisuus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Ydinvoimalaitosten turvallisuus Ydinenergian käyttö

Lisätiedot

Kapseleissa kallioon. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Kapseleissa kallioon. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Kapseleissa kallioon Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa s. 4 s. 6 s. 10 s. 16 s. 20 Johdanto... 4 Vain turvallinen loppusijoitus on mahdollinen... 6 Loppusijoituskapseli Täyttömateriaalit

Lisätiedot

Sivuaktinidien poltto kevytvesireaktorissa

Sivuaktinidien poltto kevytvesireaktorissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07384-11 Sivuaktinidien poltto kevytvesireaktorissa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Karin Rantamäki julkinen 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Menetelmät...3 3 Tulokset...5

Lisätiedot

2.1 Jätteet Käytöstä poistettavat rakennukset maa-alueineen 3

2.1 Jätteet Käytöstä poistettavat rakennukset maa-alueineen 3 OHJE YVL 8.2 / 18.2.2008 Ydinjätteiden ja käytöstä poistettujen ydinlaitosten vapauttaminen valvonnasta 1 Yl e i s t ä 3 2 Yleiset turvallisuusperiaatteet 3 2.1 Jätteet 3 2.2 Käytöstä poistettavat rakennukset

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto 1 Hanke ja sen perustelut 1 Hanke ja sen perustelut Suomessa Teollisuuden Voima Oyj:n,

Lisätiedot

Olkiluodon ydinjätelaitosten käyttöturvallisuusanalyysi

Olkiluodon ydinjätelaitosten käyttöturvallisuusanalyysi Työraportti 2013-51 Olkiluodon ydinjätelaitosten käyttöturvallisuusanalyysi Jukka Rossi Vesa Suolanen VTT Marraskuu 2013 Posivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt

Lisätiedot

Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista

Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista vaikutuksista ja tiedonvälityksestä Eurajoen ja sen naapurikuntien asukkaiden näkökulmasta (SEURA) Tutkijat Professori Tapio

Lisätiedot

2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA

2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYKSEN TAUSTA 2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 4. VAATIMUKSET SUOMESSA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA 6. KUSTANNUKSET JA

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOS- TEKNIIKAN PERUSTEITA

YDINVOIMALAITOS- TEKNIIKAN PERUSTEITA 2 YDINVOIMALAITOS- TEKNIIKAN PERUSTEITA Tapani Eurasto, Juhani Hyvärinen 1, Marja-Leena Järvinen, Jorma Sandberg, Kirsti-Liisa Sjöblom SISÄLLYSLUETTELO 2.1 Reaktorin ydinfysikaaliset perusteet... 26 2.2

Lisätiedot

Ydinvoiman mahdollisuuksista maailman energiapulaan

Ydinvoiman mahdollisuuksista maailman energiapulaan Ydinvoiman mahdollisuuksista maailman energiapulaan Rainer Salomaa Fissio ja fuusio Ydinreaktorisukupolvet Ydinpolttoaineen riittävyys? Milloin fuusio? Fissioreaktio n Neutronit ylläpitävät ketjureaktiota

Lisätiedot

TTY Porin laitoksen optimointipalvelut yrityksille

TTY Porin laitoksen optimointipalvelut yrityksille TTY Porin laitoksen optimointipalvelut yrityksille Timo Ranta, TkT Frank Cameron, TkT timo.ranta@tut.fi frank.cameron@tut.fi Automaation aamukahvit 28.8.2013 Optimointi Tarkoittaa parhaan ratkaisun valintaa

Lisätiedot

Katsaus ydinjätehuollon tilanteeseen Suomessa ja muissa maissa

Katsaus ydinjätehuollon tilanteeseen Suomessa ja muissa maissa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2515 Katsaus ydinjätehuollon tilanteeseen Suomessa ja muissa maissa Seppo Vuori & Kari Rasilainen ISBN 978-951-38-7544-2 (nid.) ISSN 1235-0605 (nid.) ISBN 978-951-38-7545-9

Lisätiedot

Loppusijoituskapselien kuvaus ja kustannusarvio

Loppusijoituskapselien kuvaus ja kustannusarvio Työ ra po rtti-9 7-24 Loppusijoituskapselien kuvaus ja kustannusarvio Heikki Raiko VTT Energia Elokuu 1997 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30 Fax (09) 2280 3719 Työ ra po

Lisätiedot

Kapselin kuljetus ajotunnelissa

Kapselin kuljetus ajotunnelissa Työraportti 2005-54 Kapselin kuljetus ajotunnelissa Tila-, järjestelmä- ja toimintakuvaus Timo Kirkkomäki Heikki Raiko Joulukuu 2005 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372

Lisätiedot

Ainutlaatuista perehdytystä ydinvoima-alalle. Käyttöturvallisuuteen panostetaan

Ainutlaatuista perehdytystä ydinvoima-alalle. Käyttöturvallisuuteen panostetaan Nro 30 KESÄKUU 2015 Ainutlaatuista perehdytystä ydinvoima-alalle Käyttöturvallisuuteen panostetaan Kiehutusvesilaitoskoulutusta Olkiluodossa Fyysikkona insinöörien keskellä KESÄKUU 2015 Ydinvoimaosaamisen

Lisätiedot

Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus

Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus Markku Anttila (VTT) Airi Paajanen, Risto Harjula (HYRL) KYT2010-puoliväliseminaari 26.9.2008, Helsinki 2 Ydinpolttoainekierron strategiset päävaihtoehdot

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2 Esipuhe Esipuhe Tämän Olkiluotoon suunnitellun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennusta

Lisätiedot

FY 2: Energiantuotanto. Tapio Hansson

FY 2: Energiantuotanto. Tapio Hansson FY 2: Energiantuotanto Tapio Hansson Voimalaitokset Suurin osa energiantuotannosta perustuu hyvin yksinkertaiseen periaatteeseen: Pyöritä generaattoria, joka muuttaa liike-energiaa sähköksi. Pyörittäminen

Lisätiedot

YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta

YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta 1 (47) Ydinvoimalaitosten valvonta 0 22.1.2013 YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta 1 Johdanto... 4 2 Soveltamisala... 5 3 Toiminnan luvanvaraisuuteen liittyvät vaatimukset... 6 3.1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

VTT-R TUTKIMUSRAPORTTI. COSI6 VTT:llä. Luottamuksellisuus:

VTT-R TUTKIMUSRAPORTTI. COSI6 VTT:llä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07431-11 COSI6 VTT:llä Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Silja Häkkinen julkinen 2 (6) Raportin nimi COSI6 VTT:llä Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Jaana Avolahti, Työ-

Lisätiedot

Olkiluoto 1- ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden

Olkiluoto 1- ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden Olkiluoto 1- ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden Lisätietoja Teollisuuden Voima Oyj 27160 Olkiluoto Puhelin 02 83811 Internet www.tvo.fi 01 02 HAKEMUS YDINENERGIA-ASETUKSEN 34 :N EDELLYTTÄMÄT SELVITYKSET

Lisätiedot

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1 LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO Loppusijoituksen taskutieto 1 SISÄLTÖ Posiva... 4 ONKALO lukuina... 5 Loppusijoitus lukuina... 6 Loppusijoituskapseli... 7 Käytetty polttoaine... 8 Käytetyn ydinpolttoaineen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ PÄÄTÖS Liite 2 Energiaosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ PÄÄTÖS Liite 2 Energiaosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ PÄÄTÖS Liite 2 Energiaosasto VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS POSIVA OY:N HAKEMUKSEEN SAADA YDINENER- GIALAIN 18 :SSÄ TARKOITETTU LUPA RAKENTAA KAPSELOINTI- JA LOPPUSI- JOITUSLAITOS EURAJOEN

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA OHJE ST 1.5 / 12.9.2013 SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Turvallisuusluvasta

Lisätiedot

Tutkimuksista turvalliseen loppusijoitukseen

Tutkimuksista turvalliseen loppusijoitukseen Olkiluodon kertomaa: Tutkimuksista turvalliseen loppusijoitukseen Lähes neljän vuosikymmenen ajan käynnissä ollut tutkimustyö on tuottanut kattavasti tietoa, jota hyödynnetään tällä hetkellä käytetyn ydinpolttoaineen

Lisätiedot

Ohje YVL D.2, Ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetus (15.11.2013)

Ohje YVL D.2, Ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetus (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (11) Ohje YVL D.2, Ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetus (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL D.2 esitetään ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetusten kuljetusjärjestelyjä

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU OHJE YVL 7.7 / 22.3.2006 YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU 3 2.1 Yleiset periaatteet 3 2.2 Ympäristön säteilytarkkailuohjelma 4

Lisätiedot

YDINENERGIAN NORMAALIKÄYTÖN SÄTEILYVAIKUTUKSET

YDINENERGIAN NORMAALIKÄYTÖN SÄTEILYVAIKUTUKSET 4 YDINENERGIAN NORMAALIKÄYTÖN SÄTEILYVAIKUTUKSET Kirsi Alm-Lytz, Veli Riihiluoma, Olli Vilkamo SISÄLLYSLUETTELO 4.1 Säteilyn lähteet ydinvoimalaitoksilla... 146 4.2 Säteilysuojelu ydinvoimalaitoksilla...

Lisätiedot

Voimalaitosjätteen käsittely ja huolto. Ydinjätehuollon päällikkö Mia Ylä-Mella

Voimalaitosjätteen käsittely ja huolto. Ydinjätehuollon päällikkö Mia Ylä-Mella Voimalaitosjätteen käsittely ja huolto Ydinjätehuollon päällikkö Mia Ylä-Mella 27.2.2014 Ydinvoimalaitoksen jätehuolto on tarkoin säädeltyä toimintaa Ydinenergialaki (11.12.1987/990) 6 a (29.12.1994/1420):

Lisätiedot

Periaatepäätöshakemus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -yksikköä varten

Periaatepäätöshakemus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -yksikköä varten Periaatepäätöshakemus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -yksikköä varten POSIVA OY Olkiluoto 27160 Eurajoki Puh. (02) 8372 31 Fax (02) 8372 3709 www.posiva.fi POSIVA

Lisätiedot

Merkittäviä turvallisuusparannuksia ovat mm.

Merkittäviä turvallisuusparannuksia ovat mm. LAUSUNTO 1 (5) 21.1.2005 G212/9 Kauppa- ja teollisuusministeriö Energiaosasto PL 23 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö 1/330/2004 16.1.2004 SÄTEILYTURVAKESKUKSEN LAUSUNTO OLKILUOTO 3 -YDINVOIMALAITOS-

Lisätiedot

Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käyttöturvallisuusanalyysi

Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käyttöturvallisuusanalyysi Työraportti 2012-71 Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käyttöturvallisuusanalyysi Jukka Rossi Vesa Suolanen Marraskuu 2012 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160 EURAJOKI, FINLAND Tel +358-2-8372

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Olkiluodon 1:n ja 2:n reaktoreissa käytettävä polttoainenippu. Tutkimalla turvallista Ydinvoimalat käyttävät polttoaineenaan uraania, joka muuttuu käytön

Lisätiedot

Hakemus VLJ-luolan käyttölupaehtojen muuttamiseksi

Hakemus VLJ-luolan käyttölupaehtojen muuttamiseksi Hakemus VLJ-luolan käyttölupaehtojen muuttamiseksi Teollisuuden Voima Oyj Teollisuuden Voima Oyj Töölönkatu 4 00100 HELSINKI Puhelin (09) 61 801 Faksi (09) 6180 2570 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ HAKEMUS VLJ-LUOLAN

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen normaalikäytön. käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden

Loppusijoituslaitoksen normaalikäytön. käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden Työraportti 99-17 Loppusijoituslaitoksen normaalikäytön. käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden määritys päästö- ja annoslaskentaa varten Tapani Kukkola Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100

Lisätiedot

Ydinjäte: ikuinen terveysriski

Ydinjäte: ikuinen terveysriski Ydinjäte: ikuinen terveysriski Ydinjäte kuuluu vaarallisimpiin ihmiskunnan tuottamiin materiaaleihin. Se sisältää useita radioaktiivisia ja elimistöön kertyviä aineita, kuten plutoniumia. Plutonium-239:n

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen lausunto Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitoksen rakentamisesta

Säteilyturvakeskuksen lausunto Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitoksen rakentamisesta Lausunto 1 (10) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM/2955/08.05.01/2012 15.2.2013 ja 11.7.2014 Säteilyturvakeskuksen lausunto Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija

Lisätiedot

Olkiluoto 1- ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden

Olkiluoto 1- ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden Olkiluoto 1- ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden Lisätietoja Teollisuuden Voima Oyj 27160 Olkiluoto Puhelin 02 83811 Internet www.tvo.fi 01 02 HAKEMUS YDINENERGIA-ASETUKSEN 34 :N EDELLYTTÄMÄT SELVITYKSET

Lisätiedot

Hyvinvointia ydinsähköllä

Hyvinvointia ydinsähköllä Hyvinvointia ydinsähköllä KIRKKAASTI KÄRJESSÄ Olemme toimittaneet sähköä Olkiluodon saarelta jo yli 30 vuotta turvallisesti ja luotettavasti. Suomalaisen työn, osaamisen ja omistajuuden merkiksi tuottamallemme

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus. Työ r a p o r t t i 9 9-4 6 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus. Reijo Riekkola Timo Saanio.Jorma Autio Heikki Raiko Tapani Kukkola Kesäkuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI,

Lisätiedot

Radioaktiiviset jätteet ja päästöt. 1 Yleistä 3. 2 Säteilyturvallisuusvaatimukset ja jätteiden käsittelysuunnitelma 3

Radioaktiiviset jätteet ja päästöt. 1 Yleistä 3. 2 Säteilyturvallisuusvaatimukset ja jätteiden käsittelysuunnitelma 3 OHJE 1.7.1999 ST 6.2 Radioaktiiviset jätteet ja päästöt 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvallisuusvaatimukset ja jätteiden käsittelysuunnitelma 3 3 Jätteiden käsittelysuunnitelmasta vapauttaminen 4 3.1 Tavanomainen

Lisätiedot

Nuklidikulkeutuminen

Nuklidikulkeutuminen Nuklidikulkeutuminen KYT2014 Loppuseminaari 18.3.2015 Mikko Voutilainen Johdanto Suomessa kiteinen peruskallio on valittu käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikaksi Peruskallio on radionuklidien viimeinen

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen normaalikäytön, käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden aiheuttamien säteilyannosten arviointi

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen normaalikäytön, käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden aiheuttamien säteilyannosten arviointi POSIVA 99-16 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen normaalikäytön, käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden aiheuttamien säteilyannosten arviointi Jukka Rossi Heikki Raiko Vesa Suolanen Mikko

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Turvallisuusluvasta vapautettu, ilmoitusta edellyttävä

Lisätiedot

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Teollisuusneuvos Herkko Plit Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Fennovoiman loppusijoitushanke PAP vuodelta

Lisätiedot

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä Juhani Vira Loppusijoituksen suunnittelutavoite Loppusijoitus ei saa lisätä ihmisiin eikä elolliseen ympäristöön kohdistuvaa säteilyrasitusta. Vaatimus

Lisätiedot