LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA"

Transkriptio

1 Hallitus LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 hall 42 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento puh , Satu Rönnqvist puh Helsingin seudun matkakorttijärjestelmä uusitaan ja koko seudulle toteutetaan ajantasainen matkustajainformaatiojärjestelmä vuoden 2015 loppuun mennessä (LIJ2014-hanke). Samassa yhteydessä valmistellaan seudun tariffijärjestelmän uudistamista. Uudessa vyöhykemallissa vyöhykekaarten rajat perustuvat ensisijaisesti etäisyyteen Helsingin keskustasta. Pääkaupunkiseudun alueella (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) on minimiostoksena kaksi kaarta. HSL:n hallitus päätti kaarten rajoista kesäkuussa Selvitykset lippujen hinnoitteluperiaatteista ovat nyt valmistuneet. Vaihtoehdot koskevat lippujen hintasuhteita kaarten ja lippulajien välillä sekä eri asiakasryhmien lippujen hinnoitteluperiaatteita. Tavoitteena on, että HSL:n nykyinen hallitus linjaa päävaihtoehdot ja pyytää niistä kuntien lausunnot. HSL:n uusi hallitus tekee kuntien lausuntojen pohjalta lippujen hintasuhteita, asiakasryhmiä sekä muita tariffipoliittisia kysymyksiä koskevat linjaukset vuoden 2013 loppuun mennessä. Lippujen hinnat päätetään vasta kaarimalliin käyttöönottoa edeltävän vuoden syksyllä. Uusi kaarimalli otetaan käyttöön aikaisintaan vuoden 2016 alussa. Tausta ja tavoitteet Tulevaa taksa- ja lippujärjestelmää (TLJ) on valmisteltu vaiheittain vuodesta 2006 lähtien, jolloin käynnistettiin matkakorttijärjestelmän uudistamishanke (LIJ2014). Teknisen järjestelmän uudistaminen antaa mahdollisuuden uusia myös taksa- ja lippujärjestelmän periaatteita sekä varautua sen alueelliseen laajentamiseen. (Suunnitteluvaiheet on kuvattu liittessä 1.) Taksa- ja lippujärjestelmän kehittämistyön tavoitteena on ollut, että uusi järjestelmä on kasvavan Helsingin seudun tarpeisiin soveltuva, hyvin toimiva sekä asiakkaan kannalta selkeä ja oikeudenmukainen järjestelmä, jota voidaan sen elinkaaren aikana tarvittaessa laajentaa vaiheittain. Nykyjärjestelmä perustuu vyöhykkeisiin, jotka määräytyvät kuntarajojen mukaan. Nykyjärjestelmän epäkohtiin kuuluvat kalliit lyhyet kuntarajan ylittävät matkat. Korkea hintaporras kuntarajalla ei tue kuntien yhteistoimintaa palvelujen järjestämisessä yli kuntarajojen. Helsingin seutu muodostaa yhteisen työssäkäyntialueen, jossa kuntarajoja ylitetään päivittäin säännöllisillä matkoilla. Seudun kunnat ovat pyrkineet kehittämään palvelujaan yhä enemmän yhdessä siten, että palveluja voidaan käyttää yli kuntarajojen. Nykyinen tariffijärjestelmä ei tue tätä kehitystä. HSL:n hallitus käsitteli tulevan vyöhykemallin kaarten rajojen sijaintia ja lippujen hintasuhteita kokouksessaan Hallitus päätti kuntien lausuntoihin perustuen - tulevan taksa- ja lippujärjestelmän vyöhykekaarien rajoista. Uloimmat

2 kaarten rajat tarkentuvat sitä mukaa, kun uusia kehyskuntia liittyy HSL:n jäseniksi. Kahden kaaren minimiosto on periaatteena A-, B- ja C-kaarten alueella kaikissa päälipputyypeissä eli kausi-, arvo- ja kertalipuissa. (Kuvat liitteissä 2-3) - lisävyöhykelipusta. Uudessa vyöhykemallissa otetaan käyttöön ns. lisävyöhykelippu. Kausilipun käyttäjä voi laajentaa matkustusaluettaan ostamalla matkakortin arvolla lisävyöhykelipun. Hallitus päätti, että lisävyöhykelipun hinta on sama kuin arvolipun hinta sillä vyöhykkeellä tai vyöhykkeiden yhdistelmillä, jolle matkustajan voimassa oleva kausilippu ei ulotu. - raitiovaunulipusta. Nykytyyppinen, vain raitiovaunuissa kelpaava arvolippu toteutetaan myös uudessa järjestelmässä. Lisäksi hallitus päätti, että lippujen hinnoittelusta valitussa kaarimallissa käynnistetään lisäselvitys. Hallituksen edellyttämät selvitykset ovat nyt valmistuneet. Työssä on selvitetty lippujen hintasuhteita kaarten ja lippulajien välillä sekä eri asiakasryhmien lippujen hinnoitteluperiaatteita. Vaihtoehtojen vaikutuksia on arvioitu joukkoliikenteen käytön ja kuntatalouden näkökulmista sekä selvitetty keinoja lieventää kuntien tariffijärjestelmään käytettävien maksuosuuksien kasvua Tavoitteena on, että - HSL:n nykyinen hallitus linjaa päävaihtoehdot ja pyytää niistä kuntien lausunnot. Vaihtoehdot koskevat lippujen hintasuhteita kaarten ja lippulajien välillä sekä eri asiakasryhmien lippujen hinnoitteluperiaatteita. - HSL:n uusi hallitus tekee kuntien lausuntojen pohjalta päätökset lippujen hintasuhteita, asiakasryhmiä sekä muita tariffipoliittisia kysymyksiä koskevista linjauksista vuoden 2013 lopulla. Linjaukset tarvitaan, jotta kaarten ja lippujen hintojen väliset hintasuhteet pysyvät tasapainoisina jatkossakin ja mahdolliset muutokset linjataan kokonaisuuden näkökulmasta. Yksityiskohtaiset lippujen hinnat päätetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä, jolloin kustannusten muutosten perusteella tehtävät hintojen muutokset voidaan tehdä tasapainoisesti ja hintasuhteet säilyvät ennallaan. Uusi taksa- ja lippujärjestelmä voidaan ottaa käyttöön vasta sen jälkeen, kun matkalippujärjestelmän tekninen uudistus on toteutettu nykyjärjestelmään vuoden 2015 loppuun mennessä. Tariffiuudistus voidaan siten toteuttaa aikaisintaan vuonna Uuden tariffijärjestelmän varsinaisista lippujen hinnoista päätettäisiin näin ollen syksyllä 2015 vuoden 2016 talousarvion yhteydessä. Kaarimalli muuttaa lippujen hinnoittelua Kaarimallin vaikutukset matkustajille ja kunnille riippuvat kaarten alueellisen rajauksen lisäksi olennaisesti lippujen hinnoitteluperiaatteista. Nykyisessä tariffijärjestelmässä vyöhykerajat noudattavat kuntarajoja. Matkan hinta ei vastaa matkan pituutta. Kunnan sisäiset matkat ovat edullisia. Kahden vyöhykkeen seutumatkat ovat hinnaltaan noin kaksinkertaisia, vaikka matkaa olisi vain yhden pysäkki- tai asemavälin verran.

3 Kaarimallissa matkojen hinnoittelu perustuu nykyistä enemmän etäisyyteen Helsingin keskustasta/keskustaan. Helsingin keskusta on metropolialueen keskus, jonne maantieteellisistä ja historiallisista syistä suuntautuvat sekä ajoneuvoliikenteen pääväylät että raideliikenneyhteydet. Kaarimallissa nykyistä pääkaupunkiseudun kuntien alueella kelpaavaa kahden vyöhykkeen seutulippua vastaa ABC-lippu. Sillä matkustettu matka on aina pitkä, jolloin lipun hinta vastaa nykyistä paremmin matkan pituutta. Maankäytön kehittyessä Helsingin seudun laajenemisen myötä kehämäisten liikenneyhteyksien kehittäminen on noussut yhä tärkeämpään asemaan ja tulevaisuuden painopistealueeksi. Kaarimalli tukee matkustamista kaaren sisällä poikittaisilla joukkoliikenneyhteyksillä. Hyviä yhteyksiä on jo nyt Kehä I:n tasolla varsinkin kuntien aluekeskusten välillä (Jokerilinja 550). Kysynnän kasvaessa poikittaislinjoja kehitetään vahvistettujen suunnitelmien mukaan. Periaate kahden kaaren minimiostosta ABC-alueella lieventää vyöhykerajojen vaikutusta siten, että niistä ei aiheudu nykyisen kaltaisia suuria hintaportaita vyöhykkeiden välille. Vyöhykerajat muuttuvat, joten hintaporras tulee eri paikkaan kuin nykyisin, esim. kunnan sisälle. Espoon, Vantaan ja Helsingin sisäisten hintaportaiden suuruuteen vaikutetaan AB- ja BC-kaarten hinnoittelulla. Valitusta kaarimallista laaditut vaikutustarkastelut Kaarimalliin liittyviä vaikutustarkasteluja on tehty jo useassa aikaisemmassa vaiheessa (ks. liite 1). Nyt tehdyissä jatkoselvityksissä tarkastelut on tehty vain HSL:n hallituksen päättämien vyöhykerajojen mukaisessa mallissa. Tarkastelut koskevat lippujen hintasuhteiden muutoksia ja niiden vaikutuksia seuraaviin: - joukkoliikenteen käytön/ matkustajamäärien muutokset, kun lippujen hinnoittelua muutetaan - joukkoliikenteen kysynnän muutosten vaikutukset joukkoliikenteen palvelutasoon ja kustannuksiin - joukkoliikenteen tulojen ja kustannusten muutosten vaikutus kuntien rahoitusosuuksiin (HSL-kuntaosuudet) - lippujen hinnoittelun vaikutukset kuntien ja valtion verotuloihin (arviot). Matkustajamäärät ja liikenteen palvelutaso Hinnoitteluvaihtoehtojen vaikutuksia matkustajamääriin on arvioitu liikennemallitarkastelujen avulla. Tuloksena saadaan muutostietoja liikkumisesta ja joukkoliikennevälineiden kuormituksesta. Niiden perusteella on arvioitu vaikutuksia joukkoliikenteen tarjontaan. Mallitarkastelujen kiinteinä lähtökohtina ovat vuoden 2020 maankäyttö (asukkaat ja työpaikat) sekä liikenneverkko, jossa Kehärata ja metro Matinkylään ovat käytössä. Muuttuvana tekijänä on aikuisten kausilipun hinta 30 päivän kohdalla eri vyöhykkeillä. Kaarimallissa lippujen käyttöalueet laajenevat suurella osalla matkustajia nykytilanteeseen verrattuna. Suurin laajennus on ABC-alueella, missä on

4 kahden kaaren minimiostos. Samalla alueella ovat myös suurimmat joukkoliikenteen käyttäjämäärät sekä paras palvelutaso. Matkustus joukkoliikenteellä kuntarajojen yli kasvaa huomattavasti, koska erityisesti lyhyet kuntarajat ylittävät matkat halpenevat. Lisäksi kaarimalli tukee poikittaista joukkoliikennettä, jonka käytön voidaan olettaa lisääntyvän. Lisävyöhykelippu alentaa voimassa olevan kausilipun haltijoiden kausilippualueen ulkopuolelle ulottuvien matkojen hintaa. Mallitarkastelujen mukaan erityisesti espoolaiset ja vantaalaiset lisäävät joukkoliikenteen käyttöä. Kasvava kysyntä edellyttää jossain vaiheessa liikenteen palvelutason lisäämistä, esim. pidempiä junia tai bussivuorojen tihentämistä. Tämä lisää liikennöintikustannuksia. Kuntien rahoituskustannukset HSL:n järjestämän joukkoliikenteen kustannukset rahoitetaan pääosin lipputuloilla ja jäsenkuntien verovaroistaan maksamilla kuntaosuuksilla. Vuonna 2012 lipputulot muodostivat 47,7 % ja kuntaosuudet 49,2 % tuloista. Valtion tuki oli 1 % ja muut tulot 2,1 %. Joukkoliikenteen tuotantokustannuksiin vaikuttavat matkan pituuden lisäksi monet muut tekijät, jotka vaihtelevat liikennemuodon mukaan (bussi, juna, metro, raitiovaunu, lauttaliikenne). Kaarimallissa suuri osa nykyisistä pääkaupunkiseudun seutulipun käyttäjistä ei tarvitsekaan seutulippua vastaavaa ABC-lippua, vaan heille riittää AB- tai BC- lippu. Näiden lippujen hinnoittelu vaikuttaa merkittävästi etenkin Espoon ja Vantaan kuntaosuuksiin. Jos näiden lippujen hinnat noudattelevat nykyistä kuntien sisäisten lippujen hintatasoa, Espoolle ja Vantaalle kohdennetut lipputulot vähenevät ja kuntien rahoitusosuudet kasvavat. Helsingin osuus seutuliikenteen liikennöintikustannuksista voi alentua, koska espoolaisten ja vantaalaisten joukkoliikennematkustuksen kasvaessa Espoo ja Vantaa maksavat nykyistä suuremman osuuden liikenteen kustannuksista. Kehyskuntien (Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo) ja Helsingin keskustan väliset matkat (ABCD-lippu) on malleissa hinnoiteltu nykyistä hintatasoa vastaavasti. ABC-alueen lippujen hinnoittelulla ei nykyisillä matkustajamäärillä ole merkittäviä vaikutuksia kehyskuntien rahoitustarpeeseen. Kunnat ovat olleet lausunnoissaan varsin yksimielisiä siitä, että kuntien rahoitusosuuden tulisi kaarimallissakin olla enintään 50 %. Lippujen hinnoittelun vaikutukset kuntien ja valtion verotuloihin Tuleva taksa- ja lippujärjestelmä muuttaa todennäköisesti työmatkakuluista saatavien verovähennysten määrää. Muutoksen suuruus riippuu siitä, mikä tulee olemaan aikuisten 30 päivän kausilipun hinta ABC-alueella ja missä määrin verottaja ottaa huomioon uuden tariffijärjestelmän hinnoittelun hyväksyessään työmatkavähennyksiä. Tarkastelussa käytettyjen hinnoitteluvaihtoehtojen mukaan kunnallisverotulojen on arvioitu kasvavan Helsingissä 3-5 miljoonaa euroa vuodessa, Espoossa 1,5-3 miljoonaa euroa vuodessa ja Vantaalla 1-2,5 miljoonaa euroa vuodessa. Kehyskuntien osalta kausilippujen hinnoittelu säilyy nykytyyppisenä eikä vaikuta verovähennyksiin. Myös valtion verotulot voivat kasvaa tulevan taksa- ja lippujärjestelmän hinnoittelumuutosten myötä noin 5-10 miljoonaa euroa vuodessa.

5 Vyöhykekaarten väliset hintasuhteet Selvityksessä on laadittu useita erilaisia hinnoitteluvaihtoehtoja vyöhykekaarten välisille hinnoille. Muuttuvana tekijänä on ollut aikuisten kausilipun hinta 30 päivän kohdalla (5 euron tarkkuudella) ABC-alueen vyöhykkeillä. Vaikutusarviot koskevat liikennöintikustannuksia, lipputuloja ja kuntien rahoitustarpeita vuonna 2020 verrattuna nykytyyppiseen tariffijärjestelmään. Rahoitustarpeen muutokset koskevat tässä vain lippujen hintoihin kohdennetun subvention muutoksia. Esimerkiksi suuret, rakenteilla olevat liikennejärjestelmän kehittämishankkeet (kehärata, länsimetro) tulevat joka tapauksessa lisäämään kuntien joukkoliikennekustannuksia merkittävästi nykytasosta. Tarkastellut vaihtoehdot ja niiden vaikutukset tiivistettyinä: VE 1a: AB-kaari 50 euroa, BC-kaari 50 euroa ja ABC-kaari 100 euroa/kk: Espoon ja Vantaan lipputulot vähenevät lippujen hintojen alenemisen johdosta. Liikennöintikustannukset kasvavat, koska liikenteen palvelutarjontaa on lisättävä matkustajamäärien kasvaessa. Espoon rahoitustarve olisi noin 8,6 milj. euroa/vuosi ja Vantaan 7,7 milj. euroa/vuosi suurempi nykytyyppiseen järjestelmään nähden. Helsingin rahoitustarve alenisi hieman (-1,0 milj. euroa/vuosi), koska AB-liput ovat hieman kalliimpia kuin nykyinen Helsingin sisäinen lippu. Kehyskuntien osalta rahoitustarve on lähellä nykytasoa. VE 1b: AB-kaari 50 euroa, BC-kaari 50 euroa ja ABC-kaari 90 euroa/kk: Vaihtoehtoon 1a verrattuna on alennettu ABC-kaaren hintaa 10 eurolla. Vaikutukset kohdentuvat ensisijaisesti Espoolle ja Vantaalle, joiden lipputulot vähenevät jonkin verran ja vastaavasti liikennöintikustannukset kasvavat kysynnän lisäyksen johdosta hieman. Kummankin rahoitusosuus kasvaa vaihtoehtoon 1a verrattuna noin 1 milj. euroa/vuosi (Espoon lisärahoitustarve 9,6-9,8 milj. euroa/vuosi ja Vantaan 8,7-8,9 milj.euroa/vuosi). VE 2a: AB-kaari 50 euroa, BC-kaari 60 euroa ja ABC-kaari 100 euroa/kk: BC-kaaren lipun hinta on korkeampi kuin vaihtoehdossa 1. Lipputulot eivät vähene yhtä voimakkaasti kuin vaihtoehdossa 1. Liikenteen kysyntä ei myöskään kasva yhtä voimakkaasti, joten palvelun lisäystarpeet ja liikennöintikustannusten kasvu jäävät pienemmiksi. Espoon rahoitustarve olisi 5,8 milj. euroa ja Vantaan 4,7 milj. euroa suurempi kuin nykytyyppisessä järjestelmässä (3 milj. euroa vähemmän kuin vaihtoehdossa 1). Helsingin rahoitustarve pienenee tässäkin vaihtoehdossa hieman (-1,4 milj. euroa). VE 2b: AB-kaari 50 euroa, BC-kaari 60 euroa ja ABC-kaari 90 euroa/kk: Vaihtoehtoon 2a verrattuna on alennettu ABC-kaaren hintaa 10 eurolla. Vaikutukset ovat samansuuntaiset kuin vaihtoehdossa 1b. Espoon ja Vantaan rahoitusosuudet kasvaisivat vaihtoehtoon 2a verrattuna noin 1 milj. euroa/vuosi (Espoon lisärahoitustarve 6,8-7,0 milj. euroa/vuosi ja Vantaan 5,7-6,0 milj.euroa/vuosi). VE 3: AB-kaari 60 euroa, BC-kaari 60 euroa ja ABC-kaari 100 euroa/kk: AB-kaaren lipun hintaa on nostettu 10 eurolla vaihtoehtoihin 1 ja 2 verrattuna. Muutoksella olisi eniten vaikutuksia Helsingille ja jonkin verran Espoolle. Helsingin lipputulot kasvaisivat ja matkustajamäärät vähenisivät muihin vaihtoehtoihin ja nykytyyppiseen järjestelmään verrattuna, jolloin rahoitustarvekin pienenisi. Joukkoliikennematkoja voisi siirtyä autolla, kävellen tai pyöräillen tehtäviksi. Espoossa matkustajamäärät kasvavat nykytyyppiseen järjestelmään verrattuna, mutta vähemmän kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2. ABC-kaaren hinnan muuttaminen 90 euroon vaikuttaa Espoolle ja Vantaalle

6 kuten vaihtoehdoissa 1b ja 2b. VE 4: AB-kaari 50 euroa, BC-kaari 70 euroa ja ABC-kaari 100 euroa/kk: BC-kaaren lipun hintaa on nostettu 10 eurolla vaihtoehtoihin 1, 2 ja 3 verrattuna. Muutoksella olisi eniten vaikutuksia Espoolle ja Vantaalle. Lipputulot olisivat hieman suuremmat, mutta matkustajamäärän kasvu hieman pienempi kuin em. vaihtoehdoissa. C-alueella asuvien edullisin lipputuote olisi 20 euroa korkeampi kuin viereisillä kaarilla B tai D asuvilla. Espoon rahoitustarpeen kasvu olisi noin 4 milj. euroa/vuosi ja Vantaan 3 milj.euroa/vuosi. ABC-kaaren hinnan muuttaminen 90 euroon vaikuttaa Espoolle ja Vantaalle kuten vaihtoehdoissa 1b ja 2b. Muissa HSL-kunnissa muutokset ovat melko pieniä kaikissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa. Lippulajien väliset hintasuhteet Päälippulajit ovat kausilippu, arvolippu ja kertalippu. Kausilippu ladataan matkakortille vuorokauden jaksolle ja sillä voi tehdä ladatun kauden aikana rajattoman määrän matkoja valitun lipun kelpoisuusalueella (yksi tai useampia vyöhykkeitä). Arvolippu ostetaan matkakortille ladatulla arvolla. Kertalippu ostetaan automaatista tai liikennevälineessä kuljettajalta tai konduktööriltä. Kerta- ja arvolippuihin sisältyy vaihtoaika. Vaihtoajat on määritelty niin, että matkustaja ehtii normaalisti tehdä lipulla yhden matkan lipun kelpoisuusalueella (vyöhykkeellä) siten, että matkaketjun viimeiseen kulkuneuvoon ehtii nousta lipun voimassaoloaikana. Kestävän tariffipolitiikan näkökulmasta olisi hyvä, jos lippulajien väliset hintasuhteet olisi määritelty. HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä tarvitsisi silloin vuosittain päättää vain siitä, nostetaanko hintatasoa joukkoliikenteen kustannustason nousua vastaavasti vai vähemmän tai enemmän. Yksittäiset lippujen hinnat määräytyisivät sovittujen hintasuhteiden mukaan, jolloin hintasuhteet säilyisivät vakaina vuodesta toiseen. Mahdolliset muutokset hintasuhteisiin päätettäisiin tarvittaessa erikseen. Lippujen hinnan määrittelyn lähtökohdaksi sopii parhaiten aikuisten kausilippu 30 päivän kauden kohdalla. Lähes 80 % HSL:n joukkoliikenteen käyttäjistä matkustaa kausilipulla. Vaikka ladattavan kauden pituuden voi määritellä joustavasti, suuri osa ihmisistä suunnittelee tulonsa ja menonsa kuukausirytmillä. Näin myös joukkoliikenteessä noin 30 päivän kausi (+/- muutamia päiviä) on suosituin valinta. Lippujen hintaan sisältyvä kuntien subventio on kohdistettu ensisijaisesti kausilippuihin, jotta työ- ja koulumatkat sujuisivat mahdollisimman helposti ja joustavasti sekä käyttäjän että liikenteen sujuvuuden ja luotettavuuden kannalta. Kausilippua käyttävä saa tehdä rajattomasti lisämatkoja valitsemallaan kelpoisuusalueella ilman lisämaksua. Kausilipun käyttäjän ei tarvitse näyttää matkakorttiaan kortinlukijalle raideliikenteessä ja bussissakin kortin näyttö on nopea tapahtuma. Kausilippujen suosio on perusteltua turvata myös tulevaisuudessa ja säilyttää lippu kilpailukykyisenä jo melko pienillä matkamäärillä. Arvolippu sopii niille matkustajille, jotka eivät käytä joukkoliikennettä useita kertoja viikossa tai haluavat ajoittain tehdä kausilippunsa kelpoisuusaluetta laajemmalle ulottuvan matkan. Arvolipun osto on liikennevälineissä sujuvampaa ja nopeampaa kuin kertalipun osto. Arvolipun hinnan tuleekin olla

7 edullisempi kuin kertalippu, jotta se houkuttelee matkustajia matkakortin käyttöön. Arvolipun hinta voidaan silloin määritellä 30 päivän kausilipun hinnasta jakamalla se luvulla 25-26, mikä noudattelee pääosin nykytasoa. Arvolipun hinta ei alene niin paljon, että se vähentäisi kausilipun kysyntää. Arvolippua käyttää nykyisin noin 10 % matkustajista. Uudessa tariffijärjestelmässä käyttöön otettavan lisävyöhykelipun hinta on sama kuin arvolipun hinta. Esitetyllä hintasuhteella lisävyöhykelipun hinta pysyy käyttäjän kannalta edullisena. Liian halpa hinta voisi vääristää lippujen hintasuhteita ja käyttöä. Kertalipun hinta määriteltäisiin arvolipun hinnasta kertoimella. Kerroin tulisi määritellä siten, että lippujen hintaero säilyy ja edistää arvolipun käyttöä. Kertalipun hinnoittelulla voidaan vaikuttaa myös liikenteen sujuvuuteen, koska lipun osto kuljettajalta hidastaa bussi- ja raitiovaunuliikennettä. Selvityksessä suositellaan, että kertalipun hinta lasketaan arvolipun hinnasta kertoimella 1,9-2,2. Kertalipun hinnan tulee olla sopiva kolikoilla maksettavaksi, minkä vuoksi hintasuhde olisi ohjeellinen. Kertalippumatkustajat tekevät hieman alle 10 prosenttia Helsingin seudun joukkoliikennematkoista, mutta kertaliput muodostavat yli 20 prosenttia kaikista joukkoliikenteen lipputuloista. Helsingin seudulla on tätä nykyä kansainvälisesti (HSL, Tukholma, Göteborg, Kööpenhamina, Oslo ja Lontoo) vertailtuna halvimmat kertaliput ja myös niiden osuus käytetyistä lipuista on muita korkeampi. Kertalippujen hintoja korottamalla voidaan satunnaisia joukkoliikennematkustajia kannustaa hankkimaan matkakortti ja tekemään matkoja arvolipulla. Matkakortin hankkineen on helppo lisätä joukkoliikenteen käyttöään ja siirtyä tarvittaessa vakituiseksi kausilipun käyttäjäksi. Kertalippujen hinta ei ole yhtä herkkä hintajoustolle kuin muiden lippujen hinta, koska osa matkustajista kuitenkin ostaa kertalipun satunnaisiin matkoihin. Kertalippujen myynti liikennevälineissä kuitenkin luultavasti vähenisi, mikä nopeuttaisi matkatekoa. Joukkoliikenteen sujuvuuden ja luotettavuuden lisääminen on kaikkien matkustajien etu ja lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Matkailijoille ja muille alueille vieraileville on kohtuuhintaisia vuorokausilippuja, joilla voi matkustaa rajoituksetta lipun kelpoisuusalueella sen voimassaoloaikana (1-7 vrk). Kertalipun hinnankorotuksella voitaisiin tukea kaarimallin kausilippujen edullista hintatasoa. Selvityksessä lasketun esimerkin mukaan pääkaupunkiseudun kaupunkien tariffijärjestelmään kohdistuva rahoitustarve pienenisi noin 6 milj.euroa/vuosi, jos aikuisten kertalipun hinta olisi AB-kaarella 3,50 euroa, BC-kaarella 4,00 euroa ja ABC-kaarella 7,00 euroa. Asiakasryhmät Asiakasryhmä ja asiakkaan kotikunta määrittävät, millaisia lippuja asiakas voi ostaa. Nämä lippujen osto-oikeustiedot tallennetaan henkilökohtaiselle matkakortille. Alennus- ja vapaalippuihin ovat oikeutettuja vain HSL-kunnissa vakinaisesti asuvat (poikkeuksena ulkomaiset vaihto-opiskelijat). Nykytilanne Seudun joukkoliikenteen tärkeimmät asiakasryhmät ovat aikuinen (17 v täyttäneet) ja lapsi (7-16 -vuotiaat). Näiden lisäksi on useita alennuksiin oikeutettuja asiakasryhmiä, joista suurin ryhmä on opiskelijat, sekä

8 vapaalippuihin tai maksuttomiin matkoihin oikeutettuja. Aikuisten ja lasten subventoituja lippuja saavat ostaa HSL-kunnissa vakinaisesti ja tilapäisesti henkilöt. Alennus- ja vapaalippuja myönnetään vain HSL-kunnissa vakinaisesti asuville. Joukkoliikennelippujen hintoihin kohdistetun subvention takia aikuisen kausilippukin on alennushintainen, kun sitä verrataan kausilipun omakustannushintaan. Omakustannushinta tarkoittaa tässä yhteydessä sellaista teoreettista joukkoliikennelipun hintaa, jonka asiakas maksaisi, jos lipun hinnalla katettaisiin joukkoliikenteen järjestämisen kustannukset ilman kuntien rahoitusta. Esimerkiksi Helsingin sisäisen kausilipun (30 päivää) omakustannushinta on 125,60 euroa eli aikuisten kausilipun hintaa on todellisuudessa alennettu 65 % tukemalla sitä verovaroin. Lasten lippujen hinnat ovat 50 % aikuisten lipun (jo subventoidusta) hinnasta. Esim. Helsingin sisäisessä lasten kausilipussa alennusta on omakustannushintaan verrattuna 85 %. Nykyisessä tariffijärjestelmässä on kahdenlaisia erityisryhmien alennuslippuja. Alennusryhmään 1 kuuluvat saavat 25 %:n alennuksen aikuisten kausi- ja arvolippujen hinnoista. Tähän ryhmään kuuluvat eläkeläiset, jotka saavat vähennettyä kansaneläkettä (muu Kelan myöntämä eläke paitsi takuueläke) sekä invalidit, joilla on liikuntakykyä heikentävä pysyvä vamma tai pysyvä pitkäaikainen sairaus. Alennusryhmään 1 kuuluvia on huomattavasti vähemmän kuin alennusryhmään 2 kuuluvia. Alennusryhmään 2 kuuluvilla alennus on 50 % aikuisten kausi- ja arvolippujen hinnoista. Tähän ryhmään kuuluvat opiskelijat ja Kelan myöntämää takuueläkettä saavat eläkeläiset. Vapaalippuja myönnetään sokeille, sotainvalideille ja rintamaveteraaneille. Lisäksi on erilaisia tariffimääräyksiä, jotka koskevat mm. oikeutta matkustaa ilman lippua, oikeutta saattajaan sekä pyörätuolia ja rollaattoria käyttäviä matkustajia. Nykyjärjestelmän alennus- ja vapaalippujen myöntämisperusteet ovat joiltain osin sidoksissa muiden viranomaisten päätöksiin ja lainsäädäntöön. Ajan tasalla pysyminen edellyttää säännöllistä yhteydenpitoa näiden alojen asiantuntijoiden kanssa sekä ao. lainsäädännön seuraamista. Lippujärjestelmän kannalta olisi yksinkertaisempaa, jos tällaisia riippuvuussuhteita ei olisi. Muilla aloilla (esim. kuntien sosiaalitoimi, Kela) asiantuntijat sovittelevat yhteen asiakkaan eri tahoilta saamia etuuksia, mutta joukkoliikenteen lippujärjestelmässä tällaista asiakkaan kokonaistilanteen arviointia ja tarveharkintaa ei ole perusteltua eikä mahdollistakaan tehdä. HSL käsittelee vuosittain keskimäärin toistakymmentä lausuntopyyntöä tai aloitetta, joissa esitetään laajennuksia alennus- tai vapaalippujen saajiin tai oikeuksiin matkustaa ilman lippua. Näihin on viime aikoina vastattu kieltävästi. Vastauksissa on viitattu käynnissä olevaan selvitykseen ja todettu, että tavoitteena on tehdä pidemmän aikavälin tariffipoliittisia linjauksia, joihin kuuluvat myös erityisryhmille myönnettäviä alennus- ja vapaalippuja koskevat periaatteet. Kaarimallin vaikutus asiakasryhmiin Uuden tariffijärjestelmän käyttöönotto ja uusien vyöhykkeiden lanseeraus tulee olemaan haastava tehtävä. Tehtävää helpottaa, jos tariffijärjestelmää

9 voidaan nykytilanteesta selkeyttää ja yksinkertaistaa mm. kehittämällä ja yhtenäistämällä alennus- ja vapaalippuoikeuksia. Erityisryhmiä koskevia määräyksiä ja oikeuksia on perusteltua tarkastella uudelleen lippujen hinnoitteluperiaatteissa ja hintasuhteissa tapahtuvien muutosten vuoksi. Kaarimalli alentaa monien seutulippujen käyttäjien kustannuksia, kun osa nykyisistä seutumatkoista muuttuu AB- tai BC-vyöhykkeen matkoiksi. Alennusprosentit lasketaan aikuisten lipun asiakashinnasta. Uuteen tariffijärjestelmään siirtyminen luo mahdollisuuksia yhtenäistää alennusten suuruus ja ottaa käyttöön vain yksi yhteinen alennusprosentti 25 %:n ja 50 %:n sijaan. Euromääräiset lippujen hinnat voivat osalla nykyisen seutulipun käyttäjistä laskea nykytasosta, vaikka alennus olisi pienempi kuin 50 %. Selvityksessä on arvioitu esimerkein muutamien eri alennusprosenttien vaikutuksia. Alennusryhmien yhtenäistäminen ja 30 prosentin alennus pienentäisi kaarimallin lippujen hinnoitteluun tarvittavaa lisärahoitustarvetta pääkaupunkiseudun kuntien osalta runsaat 4 milj. euroa/vuosi. Siirtyminen 35 %:n alennukseen pienentäisi lisärahoitustarvetta noin 3 milj. euroa ja 40 % alennus 2 milj.euroa. Lapset ja nuoret Lastenlipulla saavat matkustaa vuotiaat lapset. Hinta on 50 prosenttia aikuisten lipun asiakashinnasta. Lapsille on kausi-, arvo- ja kertalippuja. Nuorisolle ei ole löydettävissä yksiselitteisiä ikärajoja. VR:llä lastenlipun ikäraja on 6-16 vuotta. Matkahuollon lipuissa lapsia ovat 4-11-vuotiaat ja nuorisoa vuotiaat. Vuoden 2013 alussa voimaan tullut nuorisotakuu katsoo nuoriksi alle 25-vuotiaat tai alle 30-vuotiaat vastavalmistuneet. Jos nuoriksi luetaan kaikki alle 25-vuotiaat, heillä voi HSL:n nykyisessä taksaja lippujärjestelmässä olla käytössään lastenlippu (alle 17-vuotiaat), kunnan koulutoimen myöntämä ja maksama koululaislippu, opiskelijalippu tai aikuisten lippu. Opiskelijalippu voi lisäksi olla vuotiailla sekä niillä 30 vuotta täyttäneillä opiskelijoilla, joilla on Kelan päätös opintotuesta. 17 vuotta täyttäneellä voi myös olla eläkeläisen lippu, jos hän saa Kelan myöntämää kansaneläkettä. Lasten ja nuorten lippujen hinnoitteluun selvityksessä esitetään kahta vaihtoehtoista mallia: VE 1: Nykytyyppinen vaihtoehto, jossa lastenlipulla saavat matkustaa 7-17-vuotiaat ja opiskelijalipulla esim vuotiaat. Lastenlipun ikärajaa korotettaisiin yhdellä vuodella, mikä lisäisi kuntien kustannuksia noin miljoona euroa nykytilanteeseen verrattuna. Alennus olisi edelleen 50 % aikuisen lipun hinnasta. Opiskelijalippujen hinnat säilyisivät edullisina (alennus 50 % tai mahdollisesti pienempi, jos aikuisten kausilippujen hintataso muodostuu sellaiseksi, että opiskelijalippujen euromääräiset hinnat pysyvät kohtuullisina). Selvityksessä suositellaan opiskelijalipun myöntämisperusteiden tarkistamista mm. siten, että opiskelupaikan sijainti rajattaisiin joko HSL-alueelle tai Helsingin seudun työssäkäyntialueelle. Opiskelija-alennus on tarkoitettu ensisijaisesti edistämään asunnon ja oppilaitoksen välisten matkojen tekemistä joukkoliikenteellä. VE2: Lastenlippu-nuorisolippu-opiskelijalippu. Lastenlipun yläikäraja olisi tässä vaihtoehdossa alempi kuin nykyinen, esim.

10 14 tai 15 vuotta. Alennus olisi edelleen 50 % aikuisen lipun hinnasta. Lastenlipun jälkeen olisi käytössä nuorisolippu esim. 20 tai 21 ikävuoteen asti. Nuorisolipun alennus olisi pienempi kuin lastenlipussa (30-40%). Nuorisolipun ikärajan ylittäneillä olisi tarjolla opiskelijalippu esim. 29-vuotiaaksi asti. Opiskelijalipun alennusprosentti olisi sama kuin nuorisolipussa. Opiskelijalipun myöntämisperusteet tarkistettaisiin aluerajauksen osalta kuten vaihtoehdossa 1. Nuorisolipun käyttöönotto tukisi yleisesti nuorten joukkoliikennematkoja ja vähentäisi opiskelijoiden osto-oikeuksien tarkistustyötä. Monet nuoret pitävät välivuoden tai pari harkitessaan tulevaisuuttaan tai eivät saa hakemaansa opiskelupaikkaa. Alennuksella pyrittäisiin edistämään nuorten joukkoliikenteen käyttöä myös ajokortti-iän saavuttamisen jälkeen. Nykyinen opiskelijalippukäytäntö ruuhkauttaa ja työllistää HSL:n ja kuntien palvelupisteiden lisäksi oppilaitosten henkilökuntaa parin kuukauden ajan joka syksy. Muutaman nuorimman ikäluokan saaminen pois näistä ruuhkista helpottaisi ja sujuvoittaisi kaikkien asiakkaiden palvelua. Esitetyt periaatteelliset vaihtoehdot vastaavat muutamien muiden suomalaisten ja pohjoismaisten kaupunkien käytännöistä kerättyjä tietoja. Lastenlipun ikäraja on korkeampi silloin, jos erillistä nuorisolippua ei ole. Lapsille tarjottavat alennukset ovat pääsääntöisesti 50 prosenttia ja nuorten sekä opiskelijoiden noin 30 prosentin luokkaa. Vaihtoehdon 2 kustannukset vaihtelevat sen mukaan, mitkä ovat lastenlipun, nuorisolipun ja opiskelijalipun ikärajat ja alennusprosentit. Ikäihmiset HSL-alueella vakituisesti asuvat ikäihmiset voivat nykyisin saada alennus- tai vapaalippuja, jos he kuuluvat johonkin seuraavista ryhmistä: - Eläkeläinen, jolle on myönnetty Kelan maksama takuueläke tai vähennetty kansaeläke. (Saajat ovat vähävaraisia, koska muut eläkkeet vähentävät Kelan maksamaa eläkettä tai sitä ei saa lainkaan.) - Invalidi, jolla on liikuntakykyä heikentävä pysyvä vamma tai sairaus, jonka haitta-aste on vähintään 55 prosenttia (näkövamman osalta vähintään 75 prosenttia). - Sokea, sotainvalidi tai rintamaveteraani, joille myönnetään seutuvapaalippu pääkaupunkiseudulle. Keravalla ja Kirkkonummella asuville myönnetään kolmen vyöhykkeen lähiseutuvapaalippu. Alennusliput ovat kausi- tai arvolippuja, kertalipuista ei myönnetä alennusta. HSL:n käsiteltäväksi tulleet aloitteet ja esitykset alennus- ja vapaalippuoikeuksien laajentamisesta ovat koskeneet pääosin ikäihmisten joukkoliikennematkoja. Aloitteissa on toivottu joko alennushintaisia tai maksuttomia matkoja tietyn ikärajan ylittäneille (esim. 75 v tai 85 vuotta täyttäneille tai ennen vuotta 1926 syntyneille). Maksutonta joukkoliikennettä ruuhka-ajan ulkopuolella on esitetty mm. 68 vuotta täyttäneille. Aloitteen tekijöille on vastattu, että näitä kysymyksiä selvitetään osana taksa- ja lippujärjestelmän kehittämistä ja mahdollisista muutosesityksistä tullaan pyytämään jäsenkuntien lausunnot.

11 Ikäihmisten joukkoliikennematkojen tukemisella voidaan houkutella autoilevia ikäihmisiä siirtymään joukkoliikenteen käyttäjiksi ainakin pääkaupunkiseudulla tehtävillä matkoilla.turvallisilla ja kohtuuhintaisilla liikkumismahdollisuuksilla on arvioitu olevan myönteinen vaikutus myös ikääntyneiden ja heidän lähipiirinsä elämän laatuun. Selvityksessä esitetään, että ikäihmisten joukkoliikenteen käyttöä edistetään ottamalla käyttöön aikarajattu seniorilippu arvolippuna. Matkakortin arvolla ostettava lippu kelpaisi ruuhkahuippujen ulkopuolella klo 9-14 välisenä aikana alkavilla matkoilla. Lipun alennus olisi 50 % aikuisten arvolipun hinnasta. Muina aikoina seniorin matkakortilta veloitettaisiin normaali aikuisten arvolipun hinta. Seniorien arvolipun kustannukset kunnille vaihtelevat sen mukaan, minkä ikäisille lipun osto-oikeus myönnettäisiin. Jos lippualennus tarjotaan jo 65 vuotta täyttäneille, kuntien rahoituskustannukset lippusubventioihin kasvavat noin 4 milj. euroa/vuosi. 70 vuotta täyttäneille tarjottu alennus kasvattaisi kuntien rahoituskustannuksia runsaat 2 milj. euroa/vuosi. Ikäperusteinen subventio on melko helposti toteutettavissa niin teknisesti kuin tariffijärjestelmän kannalta. Toteutus ei lisää byrokratiaa toisin kuin erilaisia todistuksia edellyttävät myöntämisperusteet. Hallituksen suositukset Selvityksessä tarkasteltuja vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia esiteltiin hallitukselle iltakoulussa ja päiväkoulussa Käydyn keskustelun perusteella hallitus piti asiakkaiden, joukkoliikenteen käytön ja kuntatalouden kannalta suositeltavimpina vaihtoehtoina päätösehdotuksessa esitettyjä vaihtoehtoja. Ehdotus (SR) Hallitus päättää 1) merkitä saadut selvitykset tiedoksi 2) esittää jäsenkunnille, että lippujen hinnoitteluperiaatteet uudessa vyöhykemallissa (kaarimalli) ovat pääpiirteissään seuraavat (listatekstistä ilmenevin perusteluin): - Vyöhykekaarten väliset hintasuhteet: Aikuisten kausilipun hintataso 30 päivän kohdalla (5 euron tarkkuudella) on AB-kaarella 50 euroa, BC-kaarella 60 euroa, ABC-kaarella 90 euroa, D-kaarella 50 euroa ja ABCD-kaarella 140 euroa. - Lippulajien väliset hintasuhteet: Hinnoittelun lähtökohtana on aikuisten kausilippu/30 päivää. Arvolipun hinta saadaan kausilipun hinnasta jakamalla luvulla Kertalipun hinta saadaan kertomalla arvolipun hinta luvulla 1,9-2,2. - Lapset ja nuoret: Lastenlipun yläikärajaa korotetaan yhdellä vuodella, jolloin lipun voivat ostaa 7-17-vuotiaat. Opiskelijalippu myönnetään vuotiaille vakinaisesti HSL-alueella asuville sekä ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille, jotka täyttävät muut opiskelijalipun myöntämisperusteet. Lasten ja opiskelijalippujen hinnat ovat 50 % aikuisten lipun hinnasta (kuten nykyisin). - Ikäihmiset: Perustetaan seniorilippu 70 vuotta täyttäneille

12 vakinaisesti HSL-alueella asuville. Lippu on päiväliikenteessä klo 9-14 alkavilla matkoilla kelpaava arvolippu. Lipun alennus on 50 % aikuisten arvolipun hinnasta. 3) Pyytää kuntien kannanottoa siitä, voidaanko muiden alennus- ja vapaalippuihin sekä ilman lippua matkustamaan oikeutettujen ryhmien joukkoliikennematkojen tukeminen alennus- tai vapaalipuin siirtää kuntien ostopalveluiksi. Tällaisia ostopalveluita ovat jo nykyisin koululaisten lukukausiliput (kuntien opetus- ja sivistystoimet) sekä vammaispalvelulain piiriin kuuluville myönnetyt joukkoliikenteen vapaaliput (Espoon ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimet). Muutos lisäisi kuntalaisille eri sektoreiden kautta annetun tuen läpinäkyvyyttä ja siirtäisi harkinnanvaraisten sosiaalisten tukien myöntämisen oikealle sektorille. 4) velvoittaa HSL:n valmistelemaan lausuntopyynnön ja laatimaan lausunnon antajien käyttöön tietopaketin selvityksessä tehdyistä tarkasteluista ja laskelmista. Käsittely Keskustelun aikana Nina Knaapila teki Hanna Valtasen kannattamana pohjaehdotuksesta poikkeavan vastaehdotuksen "hallitus päättää esittää jäsenkunnille, että lippujen hinnoitteluperiaatteet vyöhykekaarten välisten hintasuhteiden osalta ovat: Aikuisten kausilipun hintataso 30 päivän kohdalla (5 euron tarkkuudella) on AB-kaarella 50 euroa, BC-kaarella 50 euroa ja ABC-kaarella 90 euroa". Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava muutosesitys, oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä pohjaehdotus on JAA ja Knaapilan esitys EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä (Jukka Hako, Tarja Kantola, Juha-Veikko Kurki, Jaana Pelkonen, Laura Rissanen, Hanna-Kaisa Siimes, Hannele Kerola, Arto Välikangas, Tatu Rauhamäki) ja 4 EI-ääntä (Nina Knaapila, Osmo Soininvaara, Hanna Valtanen, Finn Berg). Poissa oli 1 (Weckman). Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus oli voittanut äänin 9-4 (yksi poissa). Keskustelun aikana Hanna Valtanen teki Osmo Soininvaaran kannattamana pohjaehdotuksesta poikkeavan vastaehdotuksen, jonka mukaan "hallitus päättää esittää jäsenkunnille, että lippujen opiskelija-alennukset säilyvät nykyisen mukaisina". Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava muutosesitys, oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä pohjaehdotus on JAA ja Valtasen esitys EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 10 JAA-ääntä (Jukka Hako, Tarja Kantola, Juha-Veikko Kurki, Jaana Pelkonen, Laura Rissanen, Hanna-Kaisa Siimes, Hannele Kerola, Finn Berg, Arto Välikangas, Tatu Rauhamäki) ja 3 EI-ääntä (Nina Knaapila, Osmo Soininvaara, Hanna Valtanen). Poissa oli 1 (Weckman). Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus oli voittanut äänin 10-3 (yksi poissa). Päätös Liitteet Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. 1. Uuden taksa- ja lippujärjestelmän suunnitteluvaiheet 2.Kaarimallin yleiskuvat (Hallituksen päätöksen mukaan) 3.Kaarimallin vyöhykerajat nykyisellä HSL-alueella (Hallituksen päätöksen

13 mukaan)

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 167 10.12.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 Hallitus 167 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko

Lisätiedot

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset HSL:n matkaliput ja eläkeläiset Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 5.12.2016 Nykytilanne Lippujen hinnoittelu ja eläkeläiset 50 % HSL:n menoista tulee kattaa lipputuloilla,

Lisätiedot

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 23.11.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (6) 86 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin seudun

Lisätiedot

Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p.

Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p. Hallitus 100 12.06.2012 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014 VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET 1/07/72/720/2010 hall 100 Esittelijä Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston

Lisätiedot

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä LIITE 2 1 (7) Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput sekä oikeus matkustaa ilman lippua Helsingin seudun uudessa vyöhykemallissa (kaarimalli) HSL:n hallituksen kokous 10.2.2015 YHTEENVETO ASIAKASRYHMISTÄ,

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 159 19.11.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 Hallitus 159 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko

Lisätiedot

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Infopaketti lausunnonantajille 8.5.2013 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHTIA... 1 Nykyinen taksa-

Lisätiedot

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 14.12.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ Hallitus 59 25.03.2014 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ 457/00.01.013/2013, 16/07.72.721/2014 Hallitus

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa (HSL)

Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa (HSL) Yhdyskuntalautakunta 102 20.08.2013 Kaupunginhallitus 216 28.08.2013 Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa (HSL) 1086/997/2007 YLK 102 HSL uudistaa seudun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 198 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä

Lisätiedot

TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014, KAARIMALLIN VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET

TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014, KAARIMALLIN VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET Hallitus 4 24.01.2012 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014, KAARIMALLIN VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET 1/07/72/720/2010 hall 4 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072 Hallitus 151 23.10.2012 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2013 370/07/72/721/2012 hall 151 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen,

Lisätiedot

TERVETULOA - VÄLKOMMEN!

TERVETULOA - VÄLKOMMEN! Vanhusneuvosto Helsingin vanhusneuvoston ja eläkeläisjärjestöjen seminaari HSL:N LIPPUJEN HINNAT JA ELÄKELÄISALENNUS TERVETULOA - VÄLKOMMEN! OHJELMA: 13.00 Avaus ja vanhusneuvoston esittäytyminen 13.15

Lisätiedot

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124 Hallitus 124 24.10.2017 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2018 526/02.02.00.00/2017 Hallitus 124 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelijat Osastonjohtaja Mari Flink, p. 040 715 0440,

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

3.11.2009. Aikuinen. 1.1.2010 alkaen. Lapsi 3.11.2009

3.11.2009. Aikuinen. 1.1.2010 alkaen. Lapsi 3.11.2009 (ESITYS) Aikuisten lippuja myydään HSL:n Aikuisen lippu, seutulippualueella* 17 vuotta Aikuinen subventoitu hinta täyttäneille henkilöille (ei edellytetä vakinaista HSL-kuntalaiselle asumista) kaarimallissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 12.12.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 Valtuusto 198 14.11.2016 240 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat alkaen

HSL:n lippujen hinnat alkaen HSL:n lippujen hinnat 1.1.2018 alkaen Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän

Lisätiedot

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla 11 2013 Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

Lausuntopyyntö erityisryhmien alennuslipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua

Lausuntopyyntö erityisryhmien alennuslipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (10) 1 Lausunto erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa vyöhykemallissa HEL 2015-002286 T 08 02 00 Lausuntoehdotus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 %

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 % Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721/2014 Hallitus 152 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016 PKSkoordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen 2016 HSLH 11.4.2017 / Yhtymäkokous 23.5.2017 1 Yhtymäkokous 26.5.2015 5 Yhtymäkokous kehotti HSL:n hallitusta: ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN 1 HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2017 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p Hallitus 150 25.10.2011 HSL-LIIKENTEEN LIPPUJEN HINNAT 2012 62/07/72/720/2010 hall 150 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija Hallitus 136 27.10.2015 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2016 428/07.72.721/2015 Hallitus 136 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b 3 21.2.2008 pöydälle pantu asia LAUSUNTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 RAPORTTILUONNOKSESTA Kslk 2008-32,

Lisätiedot

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Hallitus 142 22.10.2013 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu)

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu) Hallitus 53 03.05.2016 MOBIILILIPPUJEN JA TEKSTIVIESTILIPUN HINTOJEN TARKISTAMINEN 428/07.72.721/2015 Hallitus 53 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Tausta PKS:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoteen 2014 mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 44 Asianro 3719/08.01.00/2012 Kuopion ja Siilinjärven maaseutuliikenteen lippujen hinnoittelu 1 Hinnoittelun periaatteet Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (ANTTILA) KOSKIEN JOUKKOLIIKENTEEN VAPAA- TAI ALENNUSLIPPUJEN MYÖNTÄMISTÄ IKÄIHMISILLE HKL Halke 2007-2242 / 666 10.10.2007 (Määräaika

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija Hallitus 106 25.10.2016 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2017 416/07.72.721/2016 Hallitus 106 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE Hallitus 3 20.01.2015 ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE 1/07.72.720/2010 Hallitus 3 Esittelijä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STAOS REGISTRATORSKONTOR 7.03.2013 1/07/72/720/2010

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STAOS REGISTRATORSKONTOR 7.03.2013 1/07/72/720/2010 II HSL HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STAOS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit 02.`. 04. 2013 AUSUNTOPYYNTÖ 1 (3) 'jnro/onr Tehtävgluckko Jakelun mukallippgiftskiass 2c ~~ - Ö e)s CC 7.03.2013

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE Hallitus 18 10.02.2015 ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE 1/07.72.720/2010 Hallitus 18 Esittelijä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) 203 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen HEL 2014-005456 T 05 03 00 Päätös

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu Yhteenveto lausunnoista

Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu Yhteenveto lausunnoista Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu Yhteenveto lausunnoista 1. HSL-KUNNAT Helsinki Helsinki suhtautuu alustavan myönteisesti kehitettyyn kaarimalliin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla 11 2013 Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Haltijakohtainen kausilippu, aikuinen, 14 päivän hinta 53,40 61,50 15,2 % Haltijakohtainen kausilippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 26,70 30,80

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI HSL/PLE + Sipoon kunta/rlö/hul 14.9.2011 SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI Johdanto/tausta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) perustettiin kesäkuussa

Lisätiedot

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Matkakortilla kaikki matkat HSL:n kolmas vyöhyke laajenee Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput tulevat käyttöön Sipoon bussiliikenteessä vuoden 2012 alussa.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 7 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (RISSANEN) KOSKIEN OPISKELIJALIPUN MYÖNTÄMISTÄ KANSAINVÄLISILLE VAIHTO- OPISKELIJOILLE HKL 2009-190, Halke 2008-2375/666, 19.2.2009

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,00 0,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,50 0,0 % Yökertaseutulippu 1) 6,00 7,00 16,7 % 2 tunnin lippu, aikuinen 7,00 7,00

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat 2014

HSL:n lippujen hinnat 2014 HSL:n lippujen hinnat 2014 Lippujen hinnat sisältävät 10%:n arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Palvelupisteessä hyvityksistä perittävä käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana

Lisätiedot

12.11.2013. Helsingin seudun joukkoliikenteen lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa. Lausunnot ja kannanotot

12.11.2013. Helsingin seudun joukkoliikenteen lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa. Lausunnot ja kannanotot 1 12.11.2013 Helsingin seudun joukkoliikenteen lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Lausunnot ja kannanotot 2 1 HSL-KUNNAT 1.1 HELSINKI Kaupunginhallitus 16.9.2013 Lausunto

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,50 10,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,80 12,0 % Mobiililippu 5,00 5,50 10,0 % Yökertaseutulippu 1) 7,00 7,00 0,0 %

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti hallinto-ja strategiajohtaja Ilmari Mäkinen Kellokosken joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (5) 470 V Ryj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite pienituloisimpien maksuttomasta joukkoliikennekortista päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p Hallitus 159 23.11.2010 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN 2014 VYÖHYKEMALLIT 1/07/72/720/2010 hall 159 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, suunnittelija

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti joukkoliikenteestä vastaava osastonjohtaja Tero Anttila Jokelan joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot,

Lisätiedot

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen joukko liikennealueen, jolla on helppoa ja edullista liikkua. Yhden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/

Osavuosikatsaus 1/ Osavuosikatsaus 1/2015 1.1. 30.4.2015 HSLH 26.5.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisällys Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2015 Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 32 Asianro 6085/08.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 32 Asianro 6085/08.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 14 23.4.2015 32 Asianro 6085/08.01.00/2014 Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteen opiskelijaliput Päätöshistoria 23.4.2015 14 Va. suunnittelupäällikkö Tanja

Lisätiedot

Sokeiden vapaalipun myöntämisperusteiden tarkistaminen

Sokeiden vapaalipun myöntämisperusteiden tarkistaminen Hallitus 105 25.10.2016 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET VUONNA 2017 418/07.72.720/2016 Hallitus 105 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä 2014 HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia 1 Reunaehtoja Taksa- ja lippujärjestelmä ei voi olla samanaikaisesti sekä kuntatalouden

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Hyrylän joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat joukkoliikennesuunnittelija

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE MAKSUTTOMAN JOUKKOLIIKENTEEN KOKEILUA

LAUSUNTO HELSINGIN VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE MAKSUTTOMAN JOUKKOLIIKENTEEN KOKEILUA Hallitus 121 21.08.2012 LAUSUNTO HELSINGIN VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE MAKSUTTOMAN JOUKKOLIIKENTEEN KOKEILUA 232/00/01/013/2012 hall 121 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 2016 Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 1.1.2016 Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkaehtoja sovelletaan HSL:n järjestämiin joukkoliikennematkoihin

Lisätiedot

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA?

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? www.kotka.fi/joukkoliikenne SUURIMMAT MUUTOKSET ASIAKKAILLE Samat tuotteet ja taksajärjestelmä käytössä koko seudulla (Hamina-Kotka-Pyhtää)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64 30.09.2013 Sivu 1 / 1 1715/08.01.00/2013 64 Lausunnon antaminen Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymälle lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Turun seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys. Raporttiluonnos 4.9.2012

Turun seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys. Raporttiluonnos 4.9.2012 Turun seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys Raporttiluonnos 4.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Taustaa... 3 1.2 Työn tavoitteet ja sisältö... 3 2 Nykyinen taksajärjestelmä... 5 3 Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 HSL:n yhteistyöalue 6 perustajakuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Perustettu 17.6.2009 Vihti Hyvinkää Nurmijärvi Mäntsälä

Lisätiedot

HSL-lippujen hinnat 2017

HSL-lippujen hinnat 2017 HSL-lippujen hinnat 2017 Kaikkien lippujen hinnat sisältävät 10 prosentin arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana klo 2.00 4.30 liput ovat

Lisätiedot

KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi

KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi Valtuusto 87 03.10.2011 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäsenyys 1492/05.05.01/2010 KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi Helsingin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Kehärata ja Länsimetro JOSE 20.5.2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Joukkoliikenneinfran kustannusten kohdistaminen

Lisätiedot

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Joukkoliikenteen vuorovälien tihentämisen vaikutuksia on tutkittu laatimalla HSL:n liikennemallilla malliajoja. Malliajon avulla saadaan

Lisätiedot

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa 2 2015 Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2012 1 (7) 398 Ryj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite maksuttoman joukkoliikenteen kokeilusta HEL 2012-008629 T 00 00 03 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721 /2014 Hallitus 152

et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721 /2014 Hallitus 152 et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Saap. Anl. h/, 2 Dno, / d 0 Hallitus 152 21.10.2014 Kä%it, Behand MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721 /2014 Hallitus 152 Esittelijä Valmistelija

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista

Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallitus 71 24.02.2014 5 13722-2013 (032) Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista Tiivistelmä: Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Lisätiedot

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-02308-07 6.3.2007 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Järvenpään 3. vyöhykkeen lipun kustannusten kohdentuminen Valtion osuus nykytaso nn nn 000 Järvenpää kustannukset Hallinnointi

Lisätiedot

MaaS-palveluiden houkuttelevuus

MaaS-palveluiden houkuttelevuus MaaS-palveluiden houkuttelevuus Kyselytutkimuksen tulokset Helsingin Seudun Liikenteen toimialueella DI-työn tiivistelmä, syyskuu 2017 Hanna Ratilainen 1 Työn tavoitteet Listata MaaS-pakettien ominaisuuksia,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 :n 2 momentin ja 5 :n 1 momentin muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 47 25.09.2014. 47 Asianro 6085/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 47 25.09.2014. 47 Asianro 6085/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) 47 Asianro 6085/08.01.00/2014 Kuopio - Siilinjärvi -joukkoliikenteen lippujärjestelmä Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ

KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 4.6.2018 ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ SISÄLTÖ 1. Kouvolan kaupunki 1 2. Kouvolan joukkoliikenne 1 2.1 Matkustajavirta 1 2.2 Reittikartat 1 2.3 Lipputuotteet

Lisätiedot

Kuntaosuuksien tasosta (s ) Lipun hintojen keskimääräiset muutokset (s ) Tarkastusmaksun korottaminen (s. 39)

Kuntaosuuksien tasosta (s ) Lipun hintojen keskimääräiset muutokset (s ) Tarkastusmaksun korottaminen (s. 39) Sivu 2 / 5 länsimetron liityntälinjastoon siirtymisen jälkeen. Joukkoliikenteen kilpailukykyä suhteessa yksityisautoiluun tulee pyrkiä edelleen parantamaan ruuhkautumisen ehkäisemiseksi ja ympäristöhaittojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 25.08.2014 Sivu 1 / 1 3421/08.01.00/2014 48 HSL-kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän keskinäisen Länsimetron ja Kehäradan joukkoliikenneinfran kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

HSL:n alustava TTS

HSL:n alustava TTS HSL:n alustava TTS2017-2019 KORY 17.6.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Valmistelun eteneminen Alustava TTS2017-2019 valmistellaan HSL:n hallituksen 14.6. kokoukseen ja se lähetetään kunnille

Lisätiedot

MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6.2016-30.9.2016. Lataa aikataulut mukaasi tästä!

MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6.2016-30.9.2016. Lataa aikataulut mukaasi tästä! MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6. -.9. Lataa aikataulut mukaasi tästä! Mestarintie 3 780 Varkaus puh. 41 90 fax 0 741 91 email: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com www.soisalonliikenne.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KUOPION LIIKENNEALUEELLA

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KUOPION LIIKENNEALUEELLA ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KUOPION LIIKENNEALUEELLA ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN KUOPIOON SUUNTAUTUVASSA MAASEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN ELY-keskuksen hankkimassa Kuopion seudun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (5) 144 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite HSL:n opiskelija-alennusten laajentamisesta Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

ARVIO JÄRVENPÄÄN HSL-LIPPUTUEN KUSTANNUSVAIKUTUKSISTA

ARVIO JÄRVENPÄÄN HSL-LIPPUTUEN KUSTANNUSVAIKUTUKSISTA ARVIO JÄRVENPÄÄN HSL-LIPPUTUEN KUSTANNUSVAIKUTUKSISTA 13.2.2017 HSL-LIPUN TUKEMISEN TOIMINTAMEKANISMI Lipun hinnan alentamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia vain todellisen käytön (460 hlö/kk) mukaisesti

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 2015 Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 1.1.2015 Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkaehtoja sovelletaan HSL:n järjestämiin joukkoliikennematkoihin

Lisätiedot