TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014, KAARIMALLIN VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014, KAARIMALLIN VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET"

Transkriptio

1 Hallitus TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014, KAARIMALLIN VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET 1/07/72/720/2010 hall 4 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento p , suunnittelija Satu Rönnqvist p Helsingin seudun tulevan taksa- ja lippujärjestelmän perusperiaatteeksi on valittu kaarimalli, jossa vyöhykekaarten rajat perustuvat ensisijaisesti etäisyyteen Helsingin keskustasta. Hinnoittelussa lähtökohtana on, että pääkaupunkiseudun alueella (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) on ainakin kausilipuilla kahden kaaren minimiostos. Mallista on valmistunut jatkoselvitys, jossa tarkennetaan kaarten rajojen sijaintia ja lippujen hinnoitteluperiaatteita. Hallitukselle esitetään, että se pyytää asiasta jäsenkuntien lausunnot päätöksentekoa varten. Uusi taksa- ja lippujärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön aikaisintaan vuoden 2016 alussa. Nykyinen matkalippujärjestelmä Nykyinen matkalippujärjestelmä otettiin käyttöön pääkaupunkiseudulla vuonna 1986, kun seutulippu toteutettiin. Uusi lippu mullisti joukkoliikenteen käytön, kun samalla 30 päivän kausilipulla sai matkustaa rajattomasti kaikissa joukkoliikennevälineissä. Käyttöön tulivat kuntien sisäiset ja seutuliput. Vyöhykkeiden rajat perustuivat kuntarajoihin. Seuraava suuri muutos toteutui 1990-luvun lopulla, kun matkakorttijärjestelmä otettiin vaiheittain käyttöön. Vuoden 2002 loppuun mennessä elektroniset matkakortit olivat korvanneet aikaisemmat pahviset kausi- ja sarjaliput. Matkakortin käyttö toi mukanaan aikaisempaa joustavammat vuorokauden kausiliput ja edulliset kertamatkat matkakortin arvolla maksettaessa. Lippujärjestelmän perusperiaatteet kuten vyöhykerajat pysyivät kuitenkin ennallaan. Helsingin seutu muodostaa yhteisen työssäkäyntialueen, jossa kuntarajoja ylitetään päivittäin säännöllisillä matkoilla. Nykyjärjestelmässä pitkätkin kunnan sisäiset matkat ovat edullisia, mutta kuntarajan ylittävät matkat ovat kalliita riippumatta matkan pituudesta. Korkea hintaporras kuntarajalla ei tue kuntien yhteistoimintaa palvelujen järjestämisessä yli kuntarajojen. Seudun kunnat ovat pyrkineet kehittämään palvelujaan yhä enemmän yhdessä siten, että palveluja voidaan käyttää yli kuntarajojen (päivähoito, terveyskeskukset, koulut, kirjastot, uimahallit yms.). Nykyinen tariffijärjestelmä ei tue tätä kehitystä. Nykyisen matkakorttijärjestelmän ominaisuudet rajoittavat mahdollisuuksia laajentaa lippujärjestelmää alueellisesti. Järjestelmää voidaan laajentaa vain pääkaupunkiseutua reunustaviin lähikuntiin lippujärjestelmän ns. kolmannelle vyöhykkeelle. HSL:n jäsenkunnista kolmannen vyöhykkeen kuntia ovat Kerava ja Kirkkonummi sekä alkaen Sipoo. Nykyisessä kuntarajoihin perustuvassa vyöhykejärjestelmässä Sipoon ja Helsingin välille syntyi kahden vyöhykkeen hintaporras. Mahdolliset kuntaliitokset muuttavat

2 nykyjärjestelmässä maksualueiden rajoja. Taksa- ja lippujärjestelmän kehittäminen Helsingin seudun tulevan taksa- ja lippujärjestelmän (TLJ2014) kehittämistyö käynnistyi vuonna 2006 samaan aikaan matkakorttijärjestelmän uudistamishankkeen (LIJ2014) kanssa. Teknisen järjestelmän uudistaminen antaa mahdollisuuden uusia myös taksa- ja lippujärjestelmää sekä laajentaa lippujärjestelmää alueellisesti. Järjestelmien uudistamishankkeet liittyvät kiinteästi toisiinsa, joten niiden on myös aikataulullisesti edettävä yhdessä. Taksa- ja lippujärjestelmän kehittämistyön tavoitteena on, että uusi järjestelmä on kasvavan Helsingin seudun tarpeisiin soveltuva, hyvin toimiva sekä asiakkaan kannalta selkeä ja oikeudenmukainen järjestelmä, jota voidaan sen elinkaaren aikana tarvittaessa laajentaa vaiheittain. Kehittämistyön ohjaus siirtyi joukkoliikenteen organisaatiomuutoksen myötä YTV:n hallitukselta HSL:n hallitukselle vuoden 2010 alussa. HSL:n hallituksen ohjauksessa työ on edennyt seuraavasti: Hallituksen päätös : Tulevan taksajärjestelmän perusratkaisussa kaikkien päälippulajien hinnoittelu perustuu vyöhykkeisiin Lähetekeskustelussa hallitus piti seudullisen lippujärjestelmän kannalta tärkeänä, että tuleva vyöhykemalli voisi perustua muuhun kuin olemassa oleviin kuntarajoihin. Päätöksen perusteella käynnistettiin jatkotyö, jossa tarkennettiin vyöhykemallia, lippujen hinnoitteluperiaatteita ja hintasuhteita. Jatkoselvitykset valmistuivat vuoden 2010 lopulla (Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän vyöhykemallit ja hinnoittelu, HSL:n raportti 31/ ). Hallitus pyysi vyöhykemalleista HSL:n jäsenkuntien ja muiden Helsingin seudun kuntien lausunnot. Hallituksen päätös : Tulevan taksa- ja lippujärjestelmän perusperiaatteeksi valitaan kaarimalli, jossa vyöhykekaarten rajat perustuvat ensisijaisesti etäisyyteen Helsingin keskustasta ja jossa pääkaupunkiseudun alueella (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) on ainakin kausilipuissa minimiostoksena kaksi kaarta. Etäisyyden lisäksi voidaan ottaa huomioon, että toiminnallisesti yhtenäisiä palvelualueita ei jaeta eri vyöhykekaarille. Jatkotyössä määritettävät vyöhykerajat voivat tarvittaessa mukailla myös kuntarajoja sekä merkittäviä maantieteellisiä rajoja kuten vesistöt tai suuret liikenneväylät. Päätöksen perusteella HSL on teettänyt tarvittavat jatkoselvitykset ja vaikutustarkastelut. Työhön sisältyvät suositukset kaarten rajojen sijainnista ja lippujen hinnoitteluperiaatteista. Jatkoselvitys on tehty kiinteässä yhteistyössä HSL:n jäsenkuntien virkamiesten kanssa. Työn ohjaus-ryhmässä ovat olleet Helsingin, Espoon ja Vantaan edustajat. Konsulttina on ollut Strafica Oy. Työssä on järjestetty kuntakohtaisia tapaamisia suurimpien jäsenkuntien opetus- ja sosiaalitoimien edustajien kanssa sekä yksi laajempi työseminaari, johon osallistui myös kehyskuntien edustajia. Selvityksessä on otettu huomioon hallituksen linjausten lisäksi kuntien edellisellä lausuntokierroksella esiin nostamia lisäselvitystarpeita. Kuntien lausunnoissa tuotiin myös voimakkaasti esiin uuteen malliin liittyvät

3 taloudelliset vaikutukset ja riskit. Kaarimallin vyöhykkeiden vaihtoehdot Kaarimallin vyöhykkeiden rajojen sijaintia koskevissa tarkasteluissa on otettu huomioon ensisijaisesti etäisyys Helsingin keskustasta. Lisäksi on selvitetty seuraavia asioita: - maankäytön kehittyminen lähivuosina (uudet asunto- ja työpaikka-alueet) - kuntien peruspalvelujen alueellinen saavutettavuus, palvelualueiden rajat ja kehittämistavoitteet - nykyinen joukkoliikenneverkosto ja sen kehittämissuunnitelmat, erityisesti runkolinjat - vyöhykerajojen hahmotettavuus, esim. merkittävät liikenneväylät, vesistöt, metsäalueet ja pelto-aukeat. Vyöhykerajoihin liittyen on pidetty suotavana, että kukin kunta sijaitsee enintään kahdella kaarella. Silloin kunnallisten palvelujen käyttöön riittää kahden kaaren lippu, joka on minimiostos pääkaupunkiseudun alueella. Lippujärjestelmän selkeyden kannalta taas on suotavaa, että yksittäinen linja ei ylitä vyöhyke-kaaren rajaa enempää kuin yhden kerran. Pääkaupunkiseudulla kaarten rajoille löydettiin kolme päävaihtoehtoa, joista on laadittu vaikutustarkastelut ja vertailut. Vaihtoehto 1: Perusvaihtoehto "Perusvaihtoehdossa" kaarten rajat kulkevat pitkin runkolinjaston pysäkkejä ja suuria väyliä, kuten Kehä II ja Kehä III, sekä vesistöjä, metsiä ja peltoja myötäillen. Kaarten rajojen etäisyys Helsingin keskustasta on melko hyvin tasapainossa niin idässä kuin lännessä. Kukin kunta sijaitsee maksimissaan kahdella kaarella. Poikkeuksena on Helsingissä Östersundom, joka sijaitsee C-kaarella johtuen pitkästä etäisyydestä Helsingin keskustaan. Kaarten A ja B välinen raja leikkaa raideliikenteen maksimikuormituskohdat. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella olevat kehyskunnat sijoittuvat kaarimallissa pääasiassa kaarille D ja E. D-kaarella sijaitsevat Sipoo, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi ja Kirkkonummi sekä suuri osa Vihdistä. D- ja E -kaarten raja määritellään tarkemmin myöhemmin, kun ulompien kehyskuntien HSL-jäsenyys ajankohtaistuu. Yleiskuva perusvaihtoehdosta sekä tarkemmat kuvat A- ja B -kaarien rajasta sekä B- ja C-kaarien rajasta on esitetty oheismateriaalissa (kuvat 1a - 1g). Vaihtoehto 2: Suur-Matinkylä B-kaarella Tämä vaihtoehto perustuu mm. Espoon ja Helsingin lausuntoihin. Vaihtoehto on "perusvaihtoehdon" mukainen lukuun ottamatta Etelä-Espoota, jossa B- ja C-kaaren raja kulkee lännempänä. AB-alue kattaa sekä nykymetron idässä että Länsimetron Matinkylään. Yleiskuva vaihtoehdosta sekä tarkempi kuva B- ja C-kaarien rajasta Matinkylässä on esitetty oheismateriaalissa (kuvat 2a - 2b).

4 Vaihtoehto 3: Kehä III B-kaaren ulkorajana Vantaalla Tässä vaihtoehdossa B- ja C-kaaren raja ulottuu perusvaihtoehtoa laajemmalle. B-kaari kattaa Vantaalla Myyrmäen ja Martinlaakson alueet, Espoossa Laaksolahden ja Viherlaakson alueet sekä Kauniaisen kokonaisuudessaan. Matinkylässä linjaus on sama kuin vaihtoehdossa 2. Yleiskuva vaihtoehdosta sekä tarkempi kuva B- ja C-kaarien rajasta Vantaalla ja Espoossa on esitetty oheismateriaalissa (kuvat 3a - 3e). Lippujen hintasuhteet Nykyisessä taksa- ja lippujärjestelmässä tärkeimmät lipputyypit ovat kausi-, arvo- ja kertaliput. Lippulajit muodostetaan lipputyypin, lipun kelpoisuusalueen (vyöhykkeiden lukumäärä) ja asiakasryhmän perusteella. Selvityksessä lipputyypit ja -lajit ovat nykyjärjestelmän mukaisia, ainoastaan niiden kelpoisuusalueet muuttuvat vyöhykkeiden muuttuessa kuntakohtaisista vyöhykkeistä kaarikohtaisiksi. Lippujen hinnoista ei ole tehty esityksiä, koska niistä päätetään erikseen vuosittain talousarvion yhteydessä. Vaihtoehtojen vertailua varten on kuitenkin mallitarkasteluissa käytetty esimerkkihintoja, jotka mukailevat nykyistä hintatasoa. Hallituksen päätöksen mukaisesti kaarimallissa on kahden kaaren minimiostosperiaate pääkaupunki-seudun kausilipuissa eli A-, B- ja C-kaarten alueella. Työryhmä suosittelee, että periaate koskee kaikkia ABC-alueen lipputyyppejä eli kausilippujen lisäksi arvo- ja kertalippuja. Suositus tarkoittaa sitä, että kausi-, arvo- ja kertalippuja tulee ostaa ABC-alueella minimissään aina kahdelle vyöhykkeelle (AB tai BC). Yhden vyöhykkeen lippuja ei myytäisi ABC-kaarilla/kaarille. D- ja E-vyöhykkeen lippuja samoin kuin järjestelmän mahdollisen laajentamisen myötä ulompien kaarien lippuja voisi kuitenkin ostaa myös yksittäisille vyöhykekaarille. Järjestelmä mahdollistaa nykytyyppisen, vain raitiovaunuliikenteessä kelpaavan raitiovaunulipun säilyttämisen. Raitiovaunulippu ostettaisiin nykyiseen tapaan matkakortin arvolla. Lippu vastaa Helsingin lausunnossa esitettyä "citylippua", jonka tavoitteena on lausunnon mukaan palvella satunnaista liikkumista kantakaupungin raitiotieverkostolla. Työryhmä suosittelee lisäksi, että ABC-alueen kaariyhdistelmien hinnat sidottaisiin toisiinsa siten, että AB-kaarien yhteishinta on sama kuin BC-kaarien yhteishinta. Kytkentä helpottaisi B- ja C-kaarten välisen rajan määrittelyä. ABC-kaaren yhteishinta olisi enintään AB- ja BC-kaarten lippujen hintojen summa. Uudessa järjestelmässä otetaan käyttöön vyöhykelisälippu. Se on lippu, jonka matkustaja ostaa silloin, kun hän haluaa matkustaa voimassa olevaa kausilippuaan laajemmalle alueelle. Lisälippu ostetaan kortinlukijalta matkakortin arvolla. Työryhmä suosittelee, että vyöhykelisälipun hinta on sama kuin arvolipun hinta sillä vyöhykkeellä, jolle matkustajan kausilippu ei ulotu. Pääkaupunkiseudun alueella arvolipussakin olisi kahden kaaren minimiostos, joten esimerkiksi AB-kausilipun käyttäjä maksaisi ABC-alueen matkasta lisähintana BC-kaarien arvolipun hinnan.

5 Vaikutusarviot Kaarimallissa vyöhykerajat määräytyvät ensisijaisesti matkan pituuden mukaan eivätkä nykytyyppisesti kuntarajojen mukaan. Jatkotyön kuluessa on vahvistunut käsitys siitä, että kaarimalli on kestävä vaihto-ehto laajenevalle Helsingin seudulle, vaikka seudun kuntarakenteessa tapahtuisi muutoksia. Joukkoliikenteen hinta työmatkoilla Joukkoliikenteellä tehtyjen työmatkojen hintaa on tarkasteltu kausilippujen hintojen ja työmatkojen keski-pituuksien mukaan. Nykytilanteessa joukkoliikennematkat ovat matkan pituuteen nähden kalleimpia itäisessä Espoossa (Leppävaaran, Otaniemen ja Tapiolan alueella), josta tehdään paljon lyhyitä seutumatkoja, sekä Helsingin kantakaupungissa, jossa tehdään lyhyitä kunnan sisäisiä matkoja. Kaarimallissa laskennalliset kilometrihinnat halpenevat. Kahden kaaren miniostoksen vuoksi kaarten rajalle ei enää muodostu suurta hintaporrasta. Helsingin kantakaupungissa kausilipulla tehdyt matkat ovat edelleen kalliita matkan pituuteen nähden, mutta joukkoliikenteen palvelutaso on myös seudun korkein. Kulkutapa- ja suoritemuutokset Kaarimallin vaikutuksia kulkutapaan, matkustajamääriin ja matkojen suuntautumiseen on arvioitu liikennemallitarkastelujen avulla. Joukkoliikennematkat yli kuntarajojen lisääntyvät huomattavasti, samoin poikittaisen joukkoliikenteen käyttö. Edullisen matkustusalueen laajentuessa joukkoliikennematkojen keskipituus kasvaa. Kaarimalli vähentää henkilöautoliikennettä erityisesti kehäteillä ja säteittäisillä pääväylillä. Liityntäpysäköintipaikkojen tarve eri alueilla muuttuu riippuen kaarten rajojen sijainnista. Kaarimallin vaikutukset joukkoliikenteen käyttöön vuoden 2020 tilanteessa ovat ennustemallien mukaan samaa suuruusluokkaa kuin Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ) esitettyjen hankkeiden vaikutukset. Vaihtoehdossa 1 ("perusvaihtoehto") joukkoliikenteen käyttö lisääntyy molempiin suuntiin erityisesti metrossa Helsinki-Tapiola-välillä sekä junissa Helsinki-Leppävaara-välillä. Kasvua on myös kuntarajojen tuntumassa sekä kehämäisillä runkoyhteyksillä (Jokeri, Kehärata). Vaihtoehdossa 2 (Suur-Matinkylä B-kaarella) joukkoliikennematkat lisääntyvät perusvaihtoehtoon verrattuna metrossa Helsinki-Matinkylä-välillä. Vaihtoehdossa 3 (B-vyöhykkeen ulkoraja Kehä III:lla) joukkoliikennematkat lisääntyvät edellisiin vaihtoehtoihin verrattuna junissa Helsinki-Myyrmäki-välillä. Matinkylän suunnalla vaikutukset ovat samantyyppisiä kuin vaihtoehdossa 2. Liikennöintikustannusten, lipputulojen ja rahoitustarpeen muutokset Kaarimalli nostaa etenkin Helsingin, Espoon ja Vantaan rahoitusosuuksia, jos ABC-alueen lippujen hinnat noudattavat nykytasoa. Tämä johtuu siitä, että AB- tai BC-kaarien lippu riittää matkaan, jolla nykytilanteessa tarvitaan pääkaupunkiseudun kunnat kattava seutulippu. Matkat halpenisivat huomattavasti ja lipputulokertymä pienenee, vaikka matkustajamäärät ennusteen mukaan kasvavat. Rahoitusosuudet kasvavat kaikissa vaihtoehdoissa eniten Espoossa ja Vantaalla, koska erityisesti niiden asukkaiden joukkoliikenteen käyttö lisääntyy ja matkat halpenevat.

6 Perusvaihtoehdossa Helsingin vuosittainen rahoitustarve olisi vuonna 2020 noin 7,6 milj. euroa suurempi kuin nykytyyppisessä lippujärjestelmässä, Espoon 10,3 milj. euroa suurempi ja Vantaan 8,1 milj. euroa suurempi. Vaihtoehdossa 2 (Suur-Matinkylä B-kaarella) Espoon rahoitusosuus kasvaisi lähes 2 milj.euroa perusvaihtoehtoon verrattuna. Vaihtoehdossa 3 (B-vyöhykkeen ulkoraja Kehä III:lla) Espoon rahoitustarve olisi yli 2 milj.euroa suurempi kuin perusvaihtoehdossa ja 0,2 milj. euroa suurempi kuin 2-vaihtoehdossa. Vantaan rahoitustarve kasvaisi yli 3 milj. euroa perusvaihtoehtoon verrattuna. Kuntien kokonaisrahoituksen tarvetta pienentää työmatkakulujen verovähennyksen mahdollinen pieneneminen matkalippujen hintojen halventuessa nykytilanteeseen verrattuna. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kunnallisverotulojen kasvu voisi olla 1-2 milj.euroa vuosittain. Rahoitustarpeeseen voidaan vaikuttaa lippujen hintatasolla, josta päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä, sekä muilla tariffipoliittisilla keinoilla kuten kausi-, arvo- ja kertalippujen keskinäistä hintarakennetta muuttamalla tai alennusryhmäkäytäntöjä tarkistamalla. Näitä keinoja ei ole käsitelty tässä selvityksessä, vaan niitä selvitetään tarvittaessa erikseen. Vaikutukset maankäyttöön ja ympäristöön Nykyjärjestelmässä kaukanakin sijaitsevat oman kunnan palvelut ovat joukkoliikenteen hinnoittelun kannalta houkuttelevampia kuin naapurikunnan palvelut. Kaarimalli ja kahden kaaren minimiostos parantavat lähipalvelujen houkuttelevuutta kuntarajasta riippumatta. Kaarimalli tukee tältä osin yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja palvelujen kehittämistä yli kuntarajojen. Perusvaihtoehdossa B- ja C-kaari ovat maankäytön kannalta tasapainoisia, koska asukkaiden ja työ-paikkojen osuus koko lippualueen kokonaismääristä ovat melko samansuuruisia. Vuoden 2020 tilanteessa ABCD-alueen asukkaista 33 % asuisi B-kaarella ja 30 % C-kaarella. Työpaikoista vastaavat osuudet olisivat 30 % ja 25 %. Vaihtoehdoissa 2 ja 3 B-kaaren merkitys kasvaa ja C-kaaren vähenee siten, että yhä suurempi osuus asukkaista ja työpaikoista sijaitsisi B-kaarella. Kaarimallilla on myönteisiä vaikutuksia ympäristöön. Henkilöautoliikenteen määrä ja ruuhkat vähenevät oleellisesti kuormitetuimmilla pääväylillä Helsingin keskustaan sekä kehäteillä. Samalla vähenevät liikenteen päästöt ja onnettomuudet. Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset Tarkastelluille vaihtoehdoille on laskettu yhteiskuntataloudelliset tunnusluvut. Ne riippuvat kuitenkin merkittävästi lippujen hinnoista, jotka laskelmissa ovat nykytasoa mukailevia esimerkkihintoja. Yhteiskuntataloudellisissa laskelmissa liikennekustannukset kasvavat enemmän kuin lipputulot, jolloin liikenteen tuottajan (käytännössä HSL-kuntien) haitat kasvavat rahoitustarpeen kasvaessa. Matkustajan hyödyt kasvavat lippujen hintojen alentuessa. Lipun hinnanmuutos houkuttelee vaihtamaan kulkutapaa ja muuttaa myös matkustamisen suuntautumista. Ulkoiset vaikutukset - ruuhkien, päästöjen ja onnettomuuksien väheneminen - ovat myönteisiä. Joukkoliikenteen lippujen hintojen alentaminen onkin aina yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa. Hintoja ei voida kuitenkaan

7 määrättömästi alentaa, koska subventio rahoitetaan ainakin nykytilanteessa lähes yksinomaan kuntien verovaroin. Kuntatalous asettaa siten rajat matkustajan ja ulkoisten hyötyjen kasvattamiselle. Työryhmän suositus kaarten rajoista Vaikutustarkastelujen perusteella työryhmä suosittelee vaihtoehtoa 2, jossa Suur-Matinkylä on B-kaarella. Muilta osin rajat noudattaisivat vaihtoehdon 1 eli "perusvaihtoehdon" mukaista linjausta. C- ja D-kaaren sekä sitä ulompien kaarien rajat määriteltäisiin tarkemmin sitä mukaa, kun uusia kehyskuntia liittyisi HSL:ään. Ehdotus (SR) Hallitus päättää a) merkitä tiedoksi selvityksen kaarimallin vyöhykerajoista ja lippujen hintasuhteista b) pyytää HSL:n jäsenkunnilta ja Kuuma-kunnilta lausunnot selvityksessä esitetyistä vaihtoehdoista ja suosituksista. Käsittely Päätös Liitteet Täytäntöönpano Kunnajohtaja Tarmo Aarnio saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. 1a-1g: Vaihtoehto 1 "Perusvaihtoehto" (kuvat) 2a-2b: Vaihtoehto 2 "Suur-Matinkylä B-kaarella" (kuvat) 3a-3e: Vaihtoehto 3 "Kehä III B-kaaren ulkorajana Vantaalla" (kuvat) 4. Luonnos lausuntopyynnöstä 5. Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän kaarimallin vyöhykerajat ja lippujen hinnoitteluperiaatteet (raporttiluonnos) Lausuntopyyntö HSL:n jäsenkunnille ja Kuuma-kunnille

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 23.11.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p.

Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p. Hallitus 100 12.06.2012 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014 VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET 1/07/72/720/2010 hall 100 Esittelijä Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston

Lisätiedot

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 14.12.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 167 10.12.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 Hallitus 167 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b 3 21.2.2008 pöydälle pantu asia LAUSUNTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 RAPORTTILUONNOKSESTA Kslk 2008-32,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (6) 86 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin seudun

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu Yhteenveto lausunnoista

Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu Yhteenveto lausunnoista Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu Yhteenveto lausunnoista 1. HSL-KUNNAT Helsinki Helsinki suhtautuu alustavan myönteisesti kehitettyyn kaarimalliin

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 159 19.11.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 Hallitus 159 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko

Lisätiedot

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset HSL:n matkaliput ja eläkeläiset Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 5.12.2016 Nykytilanne Lippujen hinnoittelu ja eläkeläiset 50 % HSL:n menoista tulee kattaa lipputuloilla,

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p Hallitus 159 23.11.2010 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN 2014 VYÖHYKEMALLIT 1/07/72/720/2010 hall 159 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, suunnittelija

Lisätiedot

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla 11 2013 Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124 Hallitus 124 24.10.2017 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2018 526/02.02.00.00/2017 Hallitus 124 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelijat Osastonjohtaja Mari Flink, p. 040 715 0440,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STAOS REGISTRATORSKONTOR 7.03.2013 1/07/72/720/2010

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STAOS REGISTRATORSKONTOR 7.03.2013 1/07/72/720/2010 II HSL HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STAOS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit 02.`. 04. 2013 AUSUNTOPYYNTÖ 1 (3) 'jnro/onr Tehtävgluckko Jakelun mukallippgiftskiass 2c ~~ - Ö e)s CC 7.03.2013

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Tausta PKS:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoteen 2014 mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ Hallitus 59 25.03.2014 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ 457/00.01.013/2013, 16/07.72.721/2014 Hallitus

Lisätiedot

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016 PKSkoordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen 2016 HSLH 11.4.2017 / Yhtymäkokous 23.5.2017 1 Yhtymäkokous 26.5.2015 5 Yhtymäkokous kehotti HSL:n hallitusta: ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 42 26.03.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 hall 42 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 198 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä

Lisätiedot

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 HSL:n yhteistyöalue 6 perustajakuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Perustettu 17.6.2009 Vihti Hyvinkää Nurmijärvi Mäntsälä

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat alkaen

HSL:n lippujen hinnat alkaen HSL:n lippujen hinnat 1.1.2018 alkaen Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI HSL/PLE + Sipoon kunta/rlö/hul 14.9.2011 SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI Johdanto/tausta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) perustettiin kesäkuussa

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p Hallitus 150 25.10.2011 HSL-LIIKENTEEN LIPPUJEN HINNAT 2012 62/07/72/720/2010 hall 150 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p Hallitus 33 23.03.2010 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN 2014 PERIAATTEET 1/07/72/720/2010 hall 33 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 050 380 7033, suunnittelija

Lisätiedot

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Joukkoliikenteen vuorovälien tihentämisen vaikutuksia on tutkittu laatimalla HSL:n liikennemallilla malliajoja. Malliajon avulla saadaan

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä 2014 HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia 1 Reunaehtoja Taksa- ja lippujärjestelmä ei voi olla samanaikaisesti sekä kuntatalouden

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Infopaketti lausunnonantajille 8.5.2013 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHTIA... 1 Nykyinen taksa-

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

24.1.2012. Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 kaarimallin vyöhykerajat ja lippujen hinnoitteluperiaatteet. www.hsl.

24.1.2012. Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 kaarimallin vyöhykerajat ja lippujen hinnoitteluperiaatteet. www.hsl. 3 24.1.2012 Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 kaarimallin vyöhykerajat ja lippujen hinnoitteluperiaatteet www.hsl.fi Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu)

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu) Hallitus 53 03.05.2016 MOBIILILIPPUJEN JA TEKSTIVIESTILIPUN HINTOJEN TARKISTAMINEN 428/07.72.721/2015 Hallitus 53 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla 11 2013 Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Turun seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys. Raporttiluonnos 4.9.2012

Turun seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys. Raporttiluonnos 4.9.2012 Turun seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys Raporttiluonnos 4.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Taustaa... 3 1.2 Työn tavoitteet ja sisältö... 3 2 Nykyinen taksajärjestelmä... 5 3 Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 12.12.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 Valtuusto 198 14.11.2016 240 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija Hallitus 136 27.10.2015 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2016 428/07.72.721/2015 Hallitus 136 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

HSL:n alustava TTS

HSL:n alustava TTS HSL:n alustava TTS2017-2019 KORY 17.6.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Valmistelun eteneminen Alustava TTS2017-2019 valmistellaan HSL:n hallituksen 14.6. kokoukseen ja se lähetetään kunnille

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Kehärata ja Länsimetro JOSE 20.5.2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Joukkoliikenneinfran kustannusten kohdistaminen

Lisätiedot

KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi

KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi Valtuusto 87 03.10.2011 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäsenyys 1492/05.05.01/2010 KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi Helsingin

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072 Hallitus 151 23.10.2012 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2013 370/07/72/721/2012 hall 151 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen,

Lisätiedot

Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa (HSL)

Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa (HSL) Yhdyskuntalautakunta 102 20.08.2013 Kaupunginhallitus 216 28.08.2013 Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa (HSL) 1086/997/2007 YLK 102 HSL uudistaa seudun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 44 Asianro 3719/08.01.00/2012 Kuopion ja Siilinjärven maaseutuliikenteen lippujen hinnoittelu 1 Hinnoittelun periaatteet Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä LIITE 2 1 (7) Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput sekä oikeus matkustaa ilman lippua Helsingin seudun uudessa vyöhykemallissa (kaarimalli) HSL:n hallituksen kokous 10.2.2015 YHTEENVETO ASIAKASRYHMISTÄ,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö erityisryhmien alennuslipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua

Lausuntopyyntö erityisryhmien alennuslipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (10) 1 Lausunto erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa vyöhykemallissa HEL 2015-002286 T 08 02 00 Lausuntoehdotus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/

Osavuosikatsaus 1/ Osavuosikatsaus 1/2015 1.1. 30.4.2015 HSLH 26.5.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisällys Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2015 Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2015

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE MAKSUTTOMAN JOUKKOLIIKENTEEN KOKEILUA

LAUSUNTO HELSINGIN VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE MAKSUTTOMAN JOUKKOLIIKENTEEN KOKEILUA Hallitus 121 21.08.2012 LAUSUNTO HELSINGIN VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE MAKSUTTOMAN JOUKKOLIIKENTEEN KOKEILUA 232/00/01/013/2012 hall 121 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Vilja Tähtinen/ HSY vilja.tahtinen[at]hsy.fi Päivitetty 1.3.2017 Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne ja työpaikat Liikkuminen Ympäristö

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Hyrylän joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat joukkoliikennesuunnittelija

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti hallinto-ja strategiajohtaja Ilmari Mäkinen Kellokosken joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti joukkoliikenteestä vastaava osastonjohtaja Tero Anttila Jokelan joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot,

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Tuusulan yleiskaavaehdotuksen ennusteet

Tuusulan yleiskaavaehdotuksen ennusteet Tuusulan yleiskaavaehdotuksen ennusteet 22.12.2016 1 Ennusteiden taustat ja analyysit 2 Yleistä Tuusulan liikennemallilla on tuotettu yleiskaavaehdotuksen mukainen ennuste vuodelle 2040 Yleiskaavaehdotuksen

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaavaehdotus. Liikenteellinen arviointi

Uudenmaan maakuntakaavaehdotus. Liikenteellinen arviointi Uudenmaan maakuntakaavaehdotus Liikenteellinen arviointi 30.1.2012 Taustaa Arviointi on jatkotyö Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksen liikennearvioinnille. Tarkastelut on tehty vuoden 2035 ennusteskenaariossa.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

MAL puiteohjelma

MAL puiteohjelma KUUMA-johtokunta 7.2.2017-4 - Liite 4e MAL 2019 -puiteohjelma KUUMA-komissio 20.1.2017 MAL 2019 -puiteohjelman sisältö Puiteohjelman tarkoitus MAL 2019 -puiteohjelmassa on kuvattu Helsingin seudun maankäytön,

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu.

Helsingin seudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu. 31 12.1.2011 Helsingin seudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu www.hsl.fi Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja

Lisätiedot

Liikenne ja autonomistajuus

Liikenne ja autonomistajuus Liikenne ja autonomistajuus Matleena Lindeqvist/ HSL matleena.lindeqvist[at]hsl.fi Päivitetty 1.3.2017 Liikenne ja autonomistajuus Liikennemäärät Henkilöauto heys Helsingin seudun kunnissa 1969 2015 Henkilöautotiheyden

Lisätiedot

JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA

JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA JOJO ARVIO JOUKKOLIIKENTEEN NYKYISESTÄ MÄÄRÄSTÄ Lipputyyppi Arvioidut matkat vuodessa Lipputyyppijakaumat I II III Yht. I II III Yht. Kertalippu, aikuinen 281

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Hallitus 142 22.10.2013 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 %

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 % Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721/2014 Hallitus 152 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat 2014

HSL:n lippujen hinnat 2014 HSL:n lippujen hinnat 2014 Lippujen hinnat sisältävät 10%:n arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Palvelupisteessä hyvityksistä perittävä käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN 1 HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2017 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (ANTTILA) KOSKIEN JOUKKOLIIKENTEEN VAPAA- TAI ALENNUSLIPPUJEN MYÖNTÄMISTÄ IKÄIHMISILLE HKL Halke 2007-2242 / 666 10.10.2007 (Määräaika

Lisätiedot

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-02308-07 6.3.2007 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Järvenpään 3. vyöhykkeen lipun kustannusten kohdentuminen Valtion osuus nykytaso nn nn 000 Järvenpää kustannukset Hallinnointi

Lisätiedot

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla HSY:n sukkulointiaineistot Karttasarja perustuu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon (Tilastokeskus 31.12.2014) Kartoilla tarkastellaan työmatkoja molempiin suuntiin:

Lisätiedot

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty Väestöennusteet Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki tea.tikkanen[at]hel.fi Päivitetty 1.3.217 Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Kuvioissa ja taulukoissa

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija Hallitus 106 25.10.2016 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2017 416/07.72.721/2016 Hallitus 106 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

12.11.2013. Helsingin seudun joukkoliikenteen lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa. Lausunnot ja kannanotot

12.11.2013. Helsingin seudun joukkoliikenteen lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa. Lausunnot ja kannanotot 1 12.11.2013 Helsingin seudun joukkoliikenteen lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Lausunnot ja kannanotot 2 1 HSL-KUNNAT 1.1 HELSINKI Kaupunginhallitus 16.9.2013 Lausunto

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2012 1 (7) 398 Ryj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite maksuttoman joukkoliikenteen kokeilusta HEL 2012-008629 T 00 00 03 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,00 0,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,50 0,0 % Yökertaseutulippu 1) 6,00 7,00 16,7 % 2 tunnin lippu, aikuinen 7,00 7,00

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 25.08.2014 Sivu 1 / 1 3421/08.01.00/2014 48 HSL-kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän keskinäisen Länsimetron ja Kehäradan joukkoliikenneinfran kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 14.2.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 14.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 7 LAUSUNTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA VUODELLE 2014 HKL Halke 2007-2771 / 666, 8.1.2008 (Määräaika 7.3.2008)

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/2 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/2 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/2 1 2 LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN RUUHKAMAKSUSELVITYKSESTÄ HKL 2008-355, Khs 2008-1569 / 641, 8.7.2009 EHDOTUS Johtokunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle esittelijän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 189. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 189. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.06.2013 Sivu 1 / 1 4619/08.01.00/2012 Kaupunginhallitus 381 17.12.2012 189 Selvitys Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,50 10,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,80 12,0 % Mobiililippu 5,00 5,50 10,0 % Yökertaseutulippu 1) 7,00 7,00 0,0 %

Lisätiedot

Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot

Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot Älykäs ja oikeudenmukainen autoilu -seminaari 15.10.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Lisätiedot

Sokeiden vapaalipun myöntämisperusteiden tarkistaminen

Sokeiden vapaalipun myöntämisperusteiden tarkistaminen Hallitus 105 25.10.2016 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET VUONNA 2017 418/07.72.720/2016 Hallitus 105 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen joukko liikennealueen, jolla on helppoa ja edullista liikkua. Yhden

Lisätiedot

Matkanopeudet HSL-alueella 2011

Matkanopeudet HSL-alueella 2011 Matkanopeudet HSL-alueella Matkanopeudet HSL-alueella HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta A PL HSL puhelin (9) 4 www.hsl.fi Lisätietoja: Marko Vihervuori puhelin 9

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE Hallitus 3 20.01.2015 ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE 1/07.72.720/2010 Hallitus 3 Esittelijä

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

Metro Pasilasta eteenpäin

Metro Pasilasta eteenpäin Metro Pasilasta eteenpäin SUY Seppo Vepsäläinen C: 1/2004 METRO PASILASTA ETEENPÄIN Metro on paras osa koko seudun joukkoliikenteen järjestelmää, mutta sen palvelualue on vielä suppea. Laajentaminen on

Lisätiedot