Helsingin seudun joukkoliikenteen lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa. Lausunnot ja kannanotot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12.11.2013. Helsingin seudun joukkoliikenteen lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa. Lausunnot ja kannanotot"

Transkriptio

1 Helsingin seudun joukkoliikenteen lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Lausunnot ja kannanotot

2 2 1 HSL-KUNNAT 1.1 HELSINKI Kaupunginhallitus Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymälle lippujen hinnoitteluperiaatteita ja hintasuhteita uudessa taksa- ja lippujärjestelmän vyöhykemallissa koskevasta asiasta seuraavan lausunnon: Uuden taksajärjestelmän perusperiaatteeksi on valittu kaarimalli, jossa vyöhykkeiden rajat perustuvat ensisijaisesti etäisyyteen Helsingin keskustasta. Uudessa järjestelmässä lyhyet kuntarajan ylittävät matkat muuttuvat halvemmiksi. Tämän seurauksena lipputulot vähenevät, mikä pääkaupunkiseudun kuntien joukkoliikennepoliittisissa tavoitteissa tai taloudellisissa resursseissa olevista eroista johtuen voi aiheuttaa joukkoliikenteen rahoitukseen ongelmia. Lipputulojen vähenemistä on pyritty kompensoimaan nostamalla hinnoittelun perustasoa ja erityisesti kertalipun hintaa. Nykyisin Helsingin sisäisellä kausilipulla matkustavien lipun hinta nousisi noin 9 %:lla. Helsingissä huomattava valtaosa matkoista on nykyisiä kaupungin sisäisiä matkoja ja jatkossa vyöhykkeiden AB sisäisiä matkoja. Joukkoliikenteen hintajouston ollessa -0,3 sisäisellä lipulla matkustavien lipun hinnan korotus esitetyllä 9 %:lla vähentäisi kyseisiä joukkoliikenteen matkoja 2,7 %:lla. Kuntarajat ylittävien matkojen määrä kasvaa vastaavasti arvioituna huomattavasti vähemmän. HSL:n esitys uudessa vyöhykemallissa sovellettavista lippujen hinnoitteluperiaatteista ja lippujen hintasuhteista (esitykseen sisältyvät

3 3 alennuslippuja koskevat muutokset huomioiden) turvaa esityksen mukaan Helsingin osalta vähintään nykyisentasoisen lipputulokertymän. HSL:n arvion mukaan esityksen mukainen hinnoittelu jopa vähentäisi Helsingin kaupungin rahoitustarvetta. Arvioon liittyy kuitenkin huomattavaa epävarmuutta erityisesti matkustajamäärien kehityksen osalta. Matkustajamäärien kehittymisen arviointia vaikeuttaa osaltaan Kehäradan ja Länsimetron käyttöönotto samoihin aikoihin vyöhykemalliin siirtymisen kanssa. Helsingin kaupunki on aikaisemmissa taksa- ja lippujärjestelmää, vyöhykemallia ja lippujen hinnoittelua koskevissa lausunnoissaan pitänyt välttämättömänä, että lippujärjestelmän uudistamisen yhteydessä toteutettavilla ja tulevien vuosien tariffiratkaisuilla turvataan riittävä lipputulokertymä. Lippujärjestelmäuudistus ei saa perustua kaupungin rahoitusosuuden kasvattamiseen nykyisestä. Lippujen hinnoittelumuutoksilla ei myöskään saisi heikentää joukkoliikenteen houkuttelevuutta Helsingin sisäisessä liikenteessä. Yksittäisen kunnan mahdollisuudet vaikuttaa alueensa joukkoliikenteen lippujen hintoihin vähenevät tulevaisuudessa. Taksa- ja lippujärjestelmää edelleen valmisteltaessa on selvitettävä, miten kunnat ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä voisivat yhdessä määritellä keskipitkän aikavälin tavoitteita lippujen hinnoittelupolitiikalle ja joukkoliikenteen rahoitustarpeelle eri osapuolten tavoitteiden ja resurssien puitteissa. Jotta yksittäisen HSL-alueen kunnan heikko taloudellinen tilanne ja mahdollisuus tukea joukkoliikennettä ei merkittävästi heikentäisi mahdollisuuksia kilpailukykyiseen lippujen hinnoitteluun koko HSLalueella, tulee eri kahden vyöhykkeen alueet (AB ja BC) olla hinnoiteltavissa erikseen. Tämä mahdollisuus sisältyy HSL:n esitykseen. Lisäksi pitäisi varautua ratkaisuun, joka tarvittaessa mahdollistaa kausilippujen erilaisen hinnoittelun kuntalaisuuden perusteella sen mukaan, kuinka paljon kukin kunta on valmis

4 4 matkustamista tukemaan. Kertalipun hinnan korotus suhteessa muiden lippujen hintoihin on kannatettavaa. Vaikka lipputuloja menetettäisiin kertalippujen myynnin vähenemisenä, nopeuttaa ajoneuvossa tapahtuvan myynnin väheneminen liikennettä ja tekee liikennöinnistä täsmällisempää. Aiempien selvitysten perusteella joukkoliikenteen houkuttelevuuden kannalta arvo- ja kausilippujen hintoja olisi tavoiteltavaa laskea ja kertalippujen hintaa korottaa. Lausuntopyynnössä esitettyjä kausi-, arvo- ja kertalippujen hintasuhteita voidaan pitää tarkoituksenmukaisina. Esitys seniorilipusta on liikennepoliittisesti kannatettava. Iäkkäitä tulisi muun muassa liikenneturvallisuussyistä kannustaa liikkumaan oman auton sijasta joukkoliikenteellä. Lisäksi joukkoliikenteen kustannustehokkuuden näkökulmasta ruuhka-ajan matkustajamääriä olisi kannattavaa ohjata eri keinoin ruuhkien väliselle ajalle. Esityksen mukaan 70 vuotta täyttäneet voivat päiväliikenteessä klo 9-14 kulkea puoleen hintaan arvolipulla. Jos lipputyypistä saadaan myönteisiä kokemuksia, kannattaa ikärajan tarkistamista nuorempiinkin ikäluokkiin harkita taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa. Kelan maksamaa takuueläkettä ja Kelan maksamaa vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä tai työttömyyseläkettä saaville toteutetaan 50 prosentin alennus arvolippuun sitomatta sitä aikaan. Lastenlipun ikärajan korottaminen yhdellä vuodella on liikennepoliittisesti tarkoituksenmukaista. Ehdotus siitä, että kunnat suoraan ostaisivat omille erityisryhmilleen maksuttomasti myönnettävät liput, on kannatettava. HSL:n tulisi jatkossakin harkita liikennepoliittisin perustein annettavat alennukset, mutta sosiaalisin perustein myönnettävien alennusten ja ilmaislippujen on syytä olla kunkin kunnan itse ratkaistavissa.

5 5 Taksa- ja lippujärjestelmän kehittäminen esitetyllä tavalla tekee joukkoliikenteen käytön koko seudulla matkustajille edullisemmaksi. Tämän johdosta asukkaiden verotuksessaan tekemät työmatkakustannusten vähennykset pienenevät, millä on vaikutusta kuntien verotulojen lisäksi valtion verotukseen. Valtion verotulot siis kasvavat, koska kunnat tukevat joukkoliikennettä alhaisemmilla lippujen hinnoilla. Arvion mukaan valtion verotulot kasvavat esitetyllä hinnoittelumuutoksella vuosittain 5-10 miljoonaa euroa. HSL:n tulee edellyttää valtiolta, että tämä kuntien rahoittama valtion saama lisätulo palautetaan kunnille lisäämällä vastaava summa Helsingin seudulle kohdistettavaan suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukeen. 1.2 ESPOO Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallituksen konsernijaosto antoi Helsingin Seudun liikenne-kuntayhtymälle lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista seuraavan lausunnon: 1 Vyöhykekaarten väliset hintasuhteet Espoo edellyttää, että uudessa järjestelmässä AB-lipun hinnan tulee olla samansuuruinen BC-lipun hinnan kanssa. Asukkaiden tasavertainen kohtelu edellyttää, että lyhyet joukkoliikennematkat ovat Espoon kaikissa osissa samanhintaisia. Espoon asutus jakautuu uudessa vyöhykejärjestelmässä B- ja C-kaarille. Mikäli hinnoittelu toteutetaan HSL:n esityksen mukaan, lyhyetkin C-kaaren sisäiset joukkoliikennematkat muuttuisivat aikaisempaa kalliimmiksi ja olisivat jatkossa 20 % kalliimpia kuin vastaavat matkat muualla Espoossa. Koska sekä AB-, että BC-vyöhykkeet tarjoavat nykyistä kunnan sisäistä lippua laajemman matkustusalueen, on nykyistä laajemmalla alueella matkustamiseen oikeuttavasta lipusta syytä periä nykyistä kunnan sisäistä lippua korkeampi hinta. Tällä perusteella Espoo esittää, että sekä AB- että BC-liput olisivat samanhintaisia ja niiden hintataso HSL:n esittämää AB-hintaa korkeampi. Tällöin Espoon asukkaiden keskinäinen tasavertaisuus toteutuu ja AB-lippujen käyttöönotosta Espoolle aiheutuvaa lipputulon menetystä voidaan pienentää. ABC-lipun hinta ja käyttöalue vastaa nykyistä seutulippua. Espoo kannattaa ABC-lipun osalta HSL:n esitystä. 2 Lippulajien väliset hintasuhteet Espoo puoltaa HSL:n esitystä lippulajien välisistä hintasuhteista. Espoo edellyttää, että ABvyöhykkeellä arvo- ja kertaliput ovat samanhintaisia kuin BC-vyöhykkeellä. 3 Lapset ja nuoret Espoo puoltaa lasten lippujen yläikärajan nostamista 17 vuoteen.

6 6 Espoo puoltaa HSL:n esittämää lapsi- ja opiskelija-alennuksen säilyttämistä 50 %:ssä aikuisten lippujen hinnasta. Espoo puoltaa opiskelija-alennuksen rajaamista HSL-alueella vakituisesti asuviin opiskelijoihin sekä ulkomaalaisiin vaihto-opiskelijoihin, jotka opiskelevat Helsingin työssäkäyntialueella sijaitsevissa oppilaitoksissa. Espoo ei pidä perusteltuna yli 30-vuotiaiden opiskelijoiden rajaamista normaalin opiskelijaalennuksen ulkopuolelle. Espoo vastustaa HSL:n esitystä 30 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden joukkoliikennealennusten siirtämisestä Espoon sosiaalitoimen vastuulle. Esitys ei vähennä byrokratiaa eikä säästä kokonaiskustannuksia, vaan merkitsisi matkustusoikeuden tarkistamisen ja siihen liittyvän byrokratian siirtämistä HSL:stä kuntiin, etäälle joukkoliikenteen järjestämisestä tai rahoituksesta vastaavista tahoista. Yli 30-vuotiaiden opiskelijoiden muodostama kohderyhmä on pieni. Siitä ei muodostu kohtuutonta lisärasitetta HSL:lle, jonka tehtäviin joka tapauksessa kuuluu vuotiaiden opiskelijoiden matkustusoikeuden tarkistaminen. 4 Ikäihmiset Espoo puoltaa seniorilipun perustamisesta HSL:n esittämällä tavalla, jolloin 70 vuotta täyttäneillä HSL-alueen vakituisilla asukkailla on henkilökohtaisella matkakortilla matkustaessaan oikeus 50 % alennukseen aikuisen arvolipun hinnasta päivällä klo 9-14 alkavilla matkoilla. 5 Muiden alennus- ja vapaalippujen siirtäminen kuntien ostopalveluiksi Espoo vastustaa HSL:n esitystä siirtää mm. alle 70 vuotiaiden kansaneläkeläisten eläkeläisalennusten, pyörätuolilla liikkuvien, invalidien sekä pientä lasta vaunuissa tai rattaissa kuljettavien henkilöiden matkustamisen tukeminen kuntien sosiaalitoimen (harkinnanvaraisena) ostopalveluna järjestettäväksi. Menettely siirtäisi joukkoliikennealennusten myöntämiseen ja matkustusoikeuden tarkistamiseen liittyvää virkatyötä HSL:stä kuntien vastuulle, mikä lisäisi siihen liittyvää byrokratiaa eikä lisäisi rahoituksen läpinäkyvyyttä. Erilaisiin hinta-alennuksiin oikeutettu matkustajajoukko on kirjava. Siksi selkeää tahoa, jolle joukkoliikenteen matkustusoikeuden / vapaalipun myöntäminen, virkamiestyö ja rahoitus kuuluisi on kunnissa erittäin vaikea osoittaa. 6 Taksa- ja lippujärjestelmän käyttöönotto ja sen aikataulu HSL esittää, että uusi vyöhykejako otettaisiin käyttöön vuoden 2016 alussa eli samaan aikaan Länsimetron ja sen liityntäliike

7 7 1.3 VANTAA Vantaan kaupunginhallitus

8 8

9 9

10 KAUNIAINEN Kaupunginhallitus KH päätti antaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitukselle seuraavan lausunnon lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa: Yleistä: Uusi vyöhykkeisiin perustuva kaarimalli ja tariffijärjestelmän uudistaminen on voimakkaasti erityisesti Kauniaisten kaupungin kunta osuuden lisärahoitustarvetta kasvattava ratkaisu. Samanaikaisesti käynnissä on muitakin joukkoliikenteen kustannuksia ja kuntaosuuksia kasvat tavia hankkeita (Kehärata, Länsimetro, Kutsu plus-liikenteen laajentaminen, liityntäpysäköinnin ratkaisut). Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouteen kokonaisuudessaan kohdistuvat lisääntyvät paineet huomioon ottaen tämä suuntaus ei ole realistinen. HSL:n jäsenkunnat ovat toistuvasti vuosittain antamissaan lausunnoissa toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä painottaneet sen tärkeyttä, että lipputulojen ja kuntaosuuksien välinen suhde on pidettävä keskenään tasapainossa. Vuoden 2014 alustavassa taloussuunnitelmassa lipputulojen osuus HSL:n toimintatuotoista on n. 48 % kuntaosuuksien muodostaessa n. 49 % HSL:n toimintatuotoista. Nyt kuitenkin tariffijärjestelmän uudistaminen vyöhykkeisiin perustuvassa kaarimallissa olisi HSL:n hallituksen esityksen toteutuessa johtamassa käytännössä joukkoliikenteen rahoituksen painopisteen siirtymiseen erityisesti kausilippujen käyttäjiltä kuntaosuuksiin. Tarkempi prosentuaalinen jakauma ei käy valmisteluaineistosta ilmi. Muutos on toki joukkoliikenteen käyttäjien näkökulmasta myönteinen, ja sillä saat taa olla toivottu joukkoliikenteen käyttöä lisäävä vaikutus. Vyöhykekaarten väliset hintasuhteet: Infopaketissa esitetyn taulukon 3 mukaan Kauniaisten kaupungin lisärahoitustarve kaikissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa olisi 0,6 milj. nykytilanteeseen verrattuna. Kysymyksessä olisi merkittävä muutos prosentuaalisesti, käytännössä kunta osuuden kaksinkertaistuminen vuoden 2013 tasoon nähden. Ainoastaan vaihtoehdossa 3, jossa AB-lipun hintaa korotettaisiin (AB, BC, ABC, 60/60/100), Kauniaisten lisärahoitustarve olisi pienempi, 0,3 milj. lisäystä nykyiseen kuntaosuuteen. Lippujen väliset hintasuhteet:

11 11 Hallituksen esitys lippujen välisistä hintasuhteista on kausilipulla matkustamista suosiva, ja lähtökohtana onnistunut joukkoliikenteen houkuttelevuuden kannalta. Kertalipun hinnankorotus kompensoituu matkustusalueen laajenemisena. Edullinen, lyhyen matkan vaihto-oikeudeton lippu jää esityksessä kokonaan puuttumaan (erillishinnoiteltua raitiovaunulippua lukuun ottamatta). Tällainenkin lippu tarvittaisiin täydentämään valikoimaa ja houkuttelemaan uusia tai satunnaisia joukkoliikenteen käyttäjiä. Suhteellisen kallis lyhyiden matkojen lippu tarkoittaa aina henkilöauton valintaa niille, joilla on auto käytettävissään. Lapset ja nuoret: Lastenlipun yläikärajan nostaminen täysi-ikäisyyteen ulottuvaksi on looginen peruste ja kannatettava esitys. Kustannusvaikutukset olisivat Kauniaisten osalta 0,01 milj. vuodessa. Ikäihmiset ja muut mahdolliset alennusryhmät: Seniorilipun käyttöönottaminen päiväsaikaan saattaisi toki olla jossain määrin sekä liikenteen turvallisuutta edistävä tekijä että keino tasata liikenteen ruuhkahuippuja, mutta ei ole lähtökohtaisesti muuten kannatettava lipunhintojen alennusperuste. Vähävaraisuus ei liity ikään, ja ennemmin tulisi pyrkiä karsimaan automaattisia alennusryhmiä ja pyrkiä tukemaan muulla tavoin henkilöitä, joiden katsotaan olevan aidosti taloudellisen tuen tarpeessa. Esimerkiksi (nuoriso)työttömyyden tai muun syrjäytyneisyyden ollessa yhteiskunnallinen ongelma, ei ole oikeudenmukaista myöntää alennuslippuja vain senioreille. Elämän laatu ja kohtuuhintaiset liikkumispalvelut tuleekin voida turvata iästä riippumatta kaikille, ja kohdentaa mahdollista avustusta tasapuolisesti niille, jotka tukea tarvitsevat. Mikäli ruuhkahuippujen tasaamista pidetään tavoiteltavana lippujen hinnoittelun keinoin, voitaisiin harkita kaikille myönnettävää alennuslippua, joka olisi voimassa esim. klo välisenä aikana. Tällöin kaikki epäsäännöllisiä työaikoja noudattavat, vuoro työtä tekevät tai työelämän ulkopuolella olevat henkilöt voisivat olla kohde ryhmänä. Kuitenkin, kaikkia mahdollisia alennuksia harkittaessa, tulee huolellisesti punnita saavutettavat hyödyt menetettyihin tuloihin nähden, ja painottaa erityisesti liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta olennaisia seikkoja. Muut, sosiaalisin tai muin perustein esitetyt lipunhintojen alennukset eivät kuulu HSL:n harkintaan. Näin ollen, Kauniainen kannattaa mahdollisten uusien alennus- ja vapaalippuihin matkustamaan oikeutettujen ryhmien joukkoliikennematkojen tukemisen siirtämistä kuntien ostopalveluiksi. Näin menetellen voitaisiin kohdistaa harkinnanvaraista sosiaalista tai muun perusteen mukaista tukea sitä aidosti tarvitseville.

12 12 Alennusperusteet nykyisille kohderyhmille (opiskelijat, invalidit, vähävaraiset eläkeläiset, pientä lasta vaunuissa tai rattaissa kuljettavat henkilöt) kannattaa säilyttää yhtenäisten, seudullisten käytäntöjen vuoksi ennallaan. Nykyisten kohderyhmien matkojen tukemisen siirtoa kuntien ostopalveluiksi Kauniainen ei kannata, sillä kuntaosuus on muutenkin kasvamassa voimakkaasti.

13 KERAVA Keravan kaupunginhallitus

14 14

15 KIRKKONUMMI Kunnanhallitus Kunnanhallitus päätti 1 tehdä seuraavan muutoksen esityslistan liitteenä olevaan lausuntoon kohtaan D: Seniorilippu on voimassa muulloin paitsi ruuhka-aikoina klo 7-9 ja muilta osin hyväksyä esityslistan liitteenä olevan lausunnon ja nimetä lausunnon johon on sisällytetty edellinen muutos Kirkkonummen lausunnoksi Helsingin seudun joukkoliikenteen lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista. A. Vyöhykekaarten väliset hintasuhteet Kirkkonummen kunta pitää selvityksessä esitettyjä vyöhykekaarten välisiä hintasuhteita pääpiirteissään hyväksyttävinä. Kirkkonummen kunta näkee kuitenkin D-vyöhykkeen lipun hinnankorotuksen 60 euroon perusteltuna. Uudistuvan taksa- ja lippujärjestelmän yhtenä tavoitteena on vyöhykerajojen madaltaminen. D-vyöhykkeen lipun hinnan korotuksella saadaan hintaeroa CDvyöhykkeeseen madallettua. D-vyöhykeen lipun korkeampaa hintaa puoltavat lisäksi vyöhykkeen alhaisempi asukastiheys sekä suuremmat matkapituudet muihin vyöhykkeisiin verrattuna. B. Lippulajien väliset hintasuhteet HSL:n hallituksen esityksessä mainittujen kausi-, arvo- ja kertalipun keskinäisten hintasuhteiden voidaan katsoa olevan Kirkkonummen kunnan kannalta pääosin perusteltuja ja hyväksyttäviä. C. Lapset ja Nuoret Kirkkonummen kunnan mielestä lastenlipun ostoiän korottaminen vuodella on paremmin linjassa lakisääteisen lapsi-aikuinen erottelun kanssa, ja siten perusteltua. Esityksen kustannusvaikutusten voidaan todeta olevan varsin maltillisia myös muiden alennusryhmien osalta. Kirkkonummi hyväksyy esityksen, jossa lastenlipun saavat ostaa 7-17-vuotiaat ja opiskelijalipun vuotiaat. Alennuksen suuruus on 50 %. D. Ikäihmiset Esityksen mukaan vakituisesti HSL-alueella asuville 70 vuotta täyttäneille henkilöille perustetaan seniorilippu, joka on päiväliikenteessä klo 9-14 alkavilla matkoilla kelpaava arvolippu. Lipun hinta

16 16 on 50 % aikuisen arvolipun hinnasta. Muina aikoina matkakortilta veloitettaisiin normaali aikuisten arvolipun hinta. Selvityksessä seniorilipun uskotaan siirtävän ikäihmisiä oman auton käytöstä joukkoliikenteeseen ainakin pääkaupunkiseudulla. Hinnoittelun voidaan todeta myös kannustavan ikäihmisiä suunnittelemaan matkansa ruuhka-aikojen ulkopuolelle, mikä tasoittaa ruuhkahuippuja. Kirkkonummen kunta pitää seniorilipun käyttöön ottoa perusteltuna. E. Muiden alennus- ja vapaalippuihin sekä ilman lippua matkustamaan oikeutettujen ryhmien joukkoliikennematkojen tukemisen siirtäminen kuntien ostopalveluksi Kirkkonummen kunta toteaa, ettei sillä ole nykyisessä taloustilanteessaan mahdollisuutta alkaa hankkimaan asiakkaille lisäpalveluita. Kunta toteaa, että millään matkustajaryhmällä ei julkisen joukkoliikenteen ilmainen käyttömahdollisuus poista ainakaan kokonaan tarvetta yksilöllisiin taksimatkoihin, ja se joutuisi maksamaan vapaakortit siten lisäpalveluna. Sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkaiden matkat kuukaudessa rajoittuvat keskimäärin vain 5 matkaan (oikeus 8), joten matkakorttijärjestelmä tulisi usean kohdalla kalliimmaksi ja/tai rajoittaisi matkustusoikeutta koskemaan kunnan sisäisiä matkoja. Ongelma on, että asiakkaista suurin osa tarvitsee matalalattiabusseja ja junia, jotta matkustaminen onnistuu. 1.7 SIPOO Sipoon kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, että kunta yhtyy KUUMA-kuntien yhteiseen lausuntoon lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista HSL:n uudessa vyöhykemallissa. Lisäksi kunta antaa omalta osaltaan liitteen mukaisen lausunnon. HSL-kuntayhtymän jäsenenä Sipoon kunta toteaa hinnoitteluperiaatteesta ja hintasuhteista HSL:n uudessa vyöhykemallissa seuraavaa: Lippualue ja erilaiset lipputuotteet HSL:n valitseman kaarimallin mukainen lippualue käsittää koko Helsingin seudun ja laajemmassa mittakaavassa myös Helsingin seudun ulkopuolella sijaitsevia kuntia. Kun tehdään päätöksiä hinnoitteluperiaatteista, on otettava huomioon, etteivät HSL:n lipputuotteet käy muualla kuin HSL-alueen kunnissa (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi, Sipoo ja Vantaa). Muissa Helsingin seudun kunnissa ovat voimassa toisenlaiset lippujärjestelmät ja toisenlaiset lipputuotteet. Sama pätee matkoihin HSL-alueen kunnista muihin kuntiin, kuten Sipoosta Porvooseen, Pornaisiin ja Järvenpäähän. Sipoon kunta toivoo, että HSL tekee yhteistyötä Uudenmaan ELY-keskuksen ja muiden toimivaltaisten viranomaisten sekä liikennöitsijöiden kanssa, jotta mahdollisimman sujuvasti toimiva lippujärjestelmä saataisiin aikaan erilaisia lipputuotteita yhteensovittaen. Pääkaupunkiseudun suuret liikenneinvestoinnit ja lippuhinnoittelu Lähivuosina HSL:n jäsenkuntien maksuosuudet kasvavat voimakkaasti pääkaupunkiseudun suurten liikenneinvestointien takia. HSL:n jäsenkuntien subventio-osuuden olisi jatkossakin pysyttävä %:n tasolla siten, että lipputuloilla katettaisiin puolet HSL:n menoista.

17 17 Sipoon kunta katsoo, että sekä HSL:n jäsenkuntien lippujen että yleislippujen hinnoittelussa olisi otettava huomioon suurten liikenneinvestointien aiheuttamat kustannukset. D-kaaren lippu HSL:n laatiman selvityksen mukaan aikuisten kausilippu olisi D-kaarella 50 euroa (30 päivää). D-kaaren lippu olisi voimassa koko Sipoossa (lukuun ottamatta Myyraksen aluetta, joka kuuluu C-kaarelle), Keravalla ja Kirkkonummella sekä myös Järvenpäässä, Tuusulassa, Nurmijärvellä ja Vihdissä, mikäli nämä kunnat liittyvät HSL-kuntayhtymään. Sipoon kunta totesi lausunnossaan HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille , että sisäisen kausilipun hinta on liian alhainen, kun otetaan huomioon pitkät matkaetäisyydet kunnan sisällä (30 päivän sisäinen kausilippu maksaa 45,90 euroa). Jäsenkunnissa ei tarvitse olla samanhintaisia lipputuotteita. Matkaolosuhteet ovat hyvin erilaiset kehyskunnissa ja tiiviisti asutulla pääkaupunkiseudulla. Lippujen hinnoittelussa olisi aina otettava huomioon kustannustason nousu, mahdolliset arvonlisäveron korotukset ja HSL:n jäsenkuntien subventio-osuuden %:n periaate. Tähän viitaten Sipoon kunta toivoo, että D-kaaren lipun perushinta olisi 60 euroa (30 päivää) 50 euron sijasta huolimatta KUUMA-lausunnossa mainituista vaikutuksista matkustuskäyttäytymiseen. Myös arvolipun hintaa on korotettava vastaavasti (hintasuhteet, pitkät matkaetäisyydet). Lippujen hintasuhteet Sipoon kunta toteaa, että uuden vyöhykemallin lipputuotteet on hinnoiteltu nykyisen hintatason mukaisesti. Mikäli lippujen perushintoja korotetaan, tämä vaikuttanee lippujen hintasuhteisiin. HSL:n selvityksessä D-kaaren lipun hinta olisi 50 euroa (30 päivää). Arvolipun hinta olisi 2 euroa ja kertalipun hinta olisi 3,50 euroa/matka. Tällä hetkellä HSL:n arvolippu maksaa 1,90 euroa Sipoossa. Matkahuollon kertalippu maksaa 3,30 6,80 euroa matkan pituudesta riippuen (1 30 km). HSL:n kertalippu otetaan Sipoossa käyttöön elokuussa 2014, jolloin satunnaismatkustajien matkat tulevat edullisemmiksi, koska HSL:n kertalipun hinta on 2,80 euroa. HSL:n selvityksessä ABCD-kaaren lipun hinta olisi 140 euroa (30 päivää), arvolipun hinta olisi 5,60 euroa ja kertalipun hinta olisi 10 euroa/matka. Tällä hetkellä koko HSL-alueen (lähiseutu 3) lippu maksaa 138,70 euroa (30 päivää), arvolippu 5,60 euroa ja Matkahuollon kertalipputaksa on 7,40 euroa/matka (Nikkilä Kamppi). HSL:n kertalipun hinta olisi 7,00 euroa. Selvityksen mukaan 80 % matkustajista käyttää kausilippua (10 % arvolippua ja 10 % kertalippua). Sipoon kunnan mielestä on perusteltua, että eri lipputuotteiden hinnoittelussa otetaan huomioon matkaetäisyydet siten, että pidemmät matkat maksavat enemmän kuin lyhyemmät matkat kaarimallin aluejaon mukaisesti. On hyväksyttävissä, että kausilippujen osalta uudet taksat pohjautuvat nykyisiin hintoihin ja että lippujen hintojen väliset suhteet ovat selvityksen mukaisia, mikäli D-lipun perushinta korotetaan 60 euroon. AB-, BC-, ABC-, BCD-, CD-, D- ja ABCDliput on kuitenkin hinnoiteltava siten, että HSL-alueen jäsenkuntien subventio-osuus olisi jatkossakin enintään %:n tasolla. Puolet HSL:n menoista on katettava lipputuloilla. Lapset ja nuoret Sipoon kunnan mielestä lastenlipun ikärajan korottaminen vuodella 17 vuodesta 18 vuoteen on perusteltua, koska lapset saavuttavat aikuisiän 18-vuotiaina. Kunta toivoo, että HSL omalta osaltaan pyrkisi vaikuttamaan siihen, että valtion viranomaisten suunnitteleman, koko maan kattavan lipputuotteen ikärajat olisivat samat kuin HSL:n.

18 18 Ikäihmiset Sipoon kunta puoltaa seniorilipun käyttöönottoa 70 vuotta täyttäneille vakituisesti HSL-alueella asuville päiväliikenteessä klo 9 14, koska tätä nykyä ainoastaan vähätuloiset eläkeläiset kuuluvat alennusryhmään. Kunta toteaa kuitenkin, että kylissä asuvat ikäihmiset eivät välttämättä pysty hyötymään tästä edusta puutteellisten liikenneyhteyksien takia. Ostopalvelut KUUMA-kuntien yhteisessä lausunnossa todetaan, että olisi valittava yhtenäinen toimintamalli koko seudulle, mikäli siirrytään ostopalveluihin tiettyjen alennus- ja vapaalippujen osalta. 2 MUUT HELSINGIN SEUDUN KUNNAT 2.1 KUUMA-KUNTIEN YHTEINEN LAUSUNTO Kuuma-komissio

19 19

20 20

21 JÄRVENPÄÄ Kaupunginarkkitehti MÄNTSÄLÄ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päätti, että sillä ei ole huomautettavaa eikä lisättävää laadittuun "Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa" tehtyyn esitykseen. 2.4 TUUSULA Tuusulan kunnanhallitus HSL:n tulevaan taksa- ja lippujärjestelmään 2014 sisältyvässä kaarimallissa kehyskunnat jakautuvat pääasiassa D- ja E-kaarille. HSL:n nykyisistä jäsenkunnista Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo kuuluvat D-kaarelle. Muilta osin D- ja E-kaarien rajojen todetaan tarkentuvan vasta myöhemmin, mikäli näillä kaarilla sijaitsevia kehyskuntia liittyy HSL:n jäseniksi. Tuusulan kunta jakautuu tämän hetken mallissa C-, D- ja E-kaarille. D- ja E-kaarien lippujen asiakashinnoitteluun ei HSL:n hallituksen esityksessä oteta täysin tyhjentävästi kantaa. Myös kaariyhdistelmien C-D-E, D-E ja A-B-C-D-E hinnat puuttuvat esityksestä. Kokonaiskuva jää vielä avoimeksi ilman tarkempaa selvitystä, joka sisältäisi D- ja E-kaarien lippujen asiakashinnoittelun. D-kaaren kausilipun hinnaksi on tarjottu esityksessä 50 euroa/30 päivää (5 euron tarkkuudella). Koska vuotiaat ovat Tuusulassa merkittävä joukkoliikenteen käyttäjäryhmä, iso osa matkoista tehtäisiin käytännössä alennuslipuilla eli noin 25 euron/30 päivää hintaan. Nykyisin kaarimallin

22 22 D-kaarta vastaavalla vyöhykkeellä käytetään käytännössä Tuusulalipun 1. vyöhykkeen lippua (34 /30 päivää) tai Järvenpää-Tuusula -lippua (44 /30 päivää). Näiden lippujen asiakashintoihin ei matkustajan ikä vaikuta. Kaarimallin lipunhinnoittelulla suuri osa matkustajista saisi kausilippunsa nykyistä halvemmalla. Samalla aikuisten lipunhinnat todennäköisesti nousisivat. Hinnoittelu vaikuttaa joukkoliikenteen käytön houkuttelevuuteen ja todennäköisesti tässä tilanteessa, puhtaasti lipun hinnoittelun perusteella, lisäisi nuorten matkustamista ja vähentäisi työikäisten aikuisten matkustamista. Joukkoliikenne on tärkeä myös Tuusulan ja Helsingin välisillä matkoilla. Kaarimallissa tämä tarkoittaa A-B-C-D -kaariyhdistelmän matkalippua. Esitetty hintataso 140 euroa/30 päivää on jonkin verran korkeampi kuin nykyinen Tuusulalipun 3. vyöhykkeen asiakashinta 108 euroa/30 päivää. Tosin A-B-C-D -kaaren lippu sisältää mahdollisuuden tehdä liityntämatkan joukkoliikenteellä esim. Helsingin sisällä, jolloin kokonaisuus tulee tällaista liityntää tarvitsevalle matkustajalle nykyistä edullisemmaksi. Kaarimallin käyttöönoton tietämille ajoittuu muutamia merkittäviä muutoksia joukkoliikennejärjestelmässä nykyisellä HSL-alueella. Länsimetro sekä Kehärata tulevat käyttöön. Todennäköisesti HSL-alueen laajeneminen kehysalueelle tulee jollain tasolla käsittelyyn. Kaarimallin käyttöönotto on sinällään myös iso muutos. Tuusulan kunnan ehdotus on, että vyöhykekaarten matkalippujen hintasuhteista ei tehtäisi toistaiseksi periaatepäätöstä vaan muodostettaisiin vain hintojen lähtötasoa, jolla kaarimalli otetaan käyttöön. Periaatepäätös hintasuhteista tehtäisiin esimerkiksi vasta muutaman toimintavuoden jälkeen, kun kaarimallin ja muiden järjestelmämuutosten vaikutuksista on todellista näyttöä. Lippulajien välisten hintasuhteiden osalta Tuusulan kunnalla ei ole esityksestä poikkeavaa kantaa. Lasten ja nuorten lippujen ikärajojen osalta kunnan kanta on se, että ikäluokittelun tulisi olla yhdenmukainen HSL:n, VR:n sekä valtakunnallisen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän kesken. Selvityksessä käsitellyt ikäluokkavaihtoehtojen perustelut jäävät vähäisiksi, eikä kunta näe syytä yläikärajan nostamiseen vuodella 16 ikävuodesta 17 vuoteen. Esitys seniorilipun perustamisesta on periaatteessa hyvä. Jos rinnalle jää kuitenkin myös eläkeläisten alennuslippu, eikä kunnille jää mahdollisuutta päättää seniorilipun käyttöönotosta, seniorilipun tarve jää hieman epäselväksi. Määritelmänsä mukaisella seniorilipulla halutaan ohjata ikäihmisten liikkumista ruuhkatuntien ulkopuolelle. Mikäli tällaiseen ohjaamiseen on todella tarvetta tai sillä saavutetaan esim. joukkoliikennekaluston käytön tehostumista ruuhkien ulkopuolella, voisi ajatella, että olisi mielekästä tarkastella myös samankaltaisen lipputuotteen perustamista yleisemmin aikuisten ikäluokalle. Näin lipputukikulujen nousun vastapainoksi voisi syntyä myös jonkinlaista säästöä ruuhkatuntien vuoro- tai kalustotarpeessa. Tuusulan kunta pitää seniorilipun tarvetta epäselvänä. Joukkoliikennematkojen tukemisen siirtäminen kuntien ostopalveluksi olisi varsin merkittävä periaatteellinen päätös. Kuten taustaselvityksessä todetaan, rajanveto liikennepoliittisten ja sosiaalisten tai sosiaalipoliittisten perusteiden välillä ei ole yksiselitteistä ja osa nykyisistä alennus- ja vapaalippumatkojen piiriin kuuluvista ryhmistä on muodostunut sekä liikenne- että sosiaalipoliittisin perustein. Ostopalveluksi siirtäminen mm. eläkeläisten, pyörätuolilla liikkuvien, invalidien sekä lasta vaunuissa tai rattaissa kuljettavien henkilöiden osalta lisää kuntien tehtävämäärää todennäköisesti kustannuksiakin. Yleisesti valittavan toimintamallin tulisi olla yhtenäinen koko seudulla ainakin siltä osin kun asiakasryhmälle myönnettävän lippualennuksen tai maksuttomuuden syy on johdettavissa lii-

23 23 kenneturvallisuusperusteista. Esimerkiksi lastenvaunuissa ja -rattaissa lasta kuljettavien henkilöiden, pyörätuolilla liikkuvien tai rollaattoria käyttävien henkilöiden suhteen valittavaa linjaa tulisi noudattaa koko seudulla samalla tavalla. Tämä varmistuisi parhaiten, jos päätös tuen myöntäminen on HSL:n hallinnassa. 3 KANNANOTOT 3.1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN VANHUSNEUVOSTOT Samrådet i Helsingfors (kannanotto saapunut )

24 Ylioppilas- ja opiskelijakuntien kannanotto (lähetetty Helsingille, Espoolle ja Vantaalle) Kannanotto: Ylioppilas- ja opiskelijakunnat iloitsevat joukkoliikenteen kehittämisestä, mutta vaativat kaikkien opiskelijoiden tasapuolista kohtelua Me allekirjoittaneet pääkaupunkiseudulla toimivat ylioppilas- ja opiskelijakunnat lähestymme Helsingin/ Espoon/ Vantaan kaupunginhallitusta ajankohtaisella joukkoliikenneasialla. Pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakunnat haluavat kiittää Helsingin/ Espoon/ Vantaan kaupunginhallitusta panoksesta Helsingin seudun liikenteen taksa- ja lippujärjestelmän kehittämiseen. Viime vuonna hyväksyttiin Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen toteutusohjelma Yksi ohjelman strategisista linjauksista koskee liikenteen päästöjen vähentämistä suosimalla mm. raide- ja muuta joukkoliikennettä. Nyt HSL:llä ja kunnilla olisi tuhannen taalan paikka panostaa joukkoliikenteeseen nostamalla sen käyttöastetta ja näin saavuttaa myös MAL-ohjelmassa linjattuja tavoitteita. HSL:n hallituksen kesäkuussa 2012 päättämä kaarimallisiin vyöhykkeisiin perustuva malli vastaa opiskelijoiden vuonna 2008 esittämiä toiveita. Erityisen iloisia järjestöt ovat 50 %:n opiskelija-alennuksen säilymisestä, mikä kasvattaa tulevatkin opiskelijasukupolvet joukkoliikenteen käyttäjiksi. Opiskeluaikana omaksutut liikkumistottumukset säilyvät myös valmistumisen jälkeen ja tuottavat näin pitkäkestoisia vaikutuksia ihmisten liikkumiseen myös tulevaisuudessa. Me allekirjoittaneet opiskelijajärjestöt pidämme HSL-alueen matkalippujen 50 %:n opiskelija-alennusta pääkaupunkiseudulla opiskelun ehdottomana edellytyksenä, sillä oppilaitokset sijaitsevat usein erillään opiskelija-asunnoista. Oppilaitosten rajaamaan vain HSL:n alueelle olisi ollut erittäin haitallista ja hankaloittanut monien opiskelijoiden asemaa julkisen liikenteen asiakkaina. Pääkaupunkiseudulta liikutaan opintojen perässä myös kehyskuntiin ja juuri näitä opiskelijoita tulee erityisesti kannustaa joukkoliikenteen pariin. Opiskelijoiden käytettävissä olevat varat ovat viime vuosina inflaation myötä laskeneet, eikä lippujen hinnan nostaminen olisi ollut tämänkään valossa kohtuullista. Esimerkkinä mainittakoon, että Helsingin yliopiston keskiverto-opiskelijalla jää tällä hetkellä asumismenojen jälkeen keskimäärin noin 230 euroa kuukaudessa laskuihin, liikkumiseen ja ruokaan (Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön tutkimus, kevät 2012).

25 25 HSL:n kunnille lausuntokierrokselle lähtenyt esitys rajaisi uudessa taksa- ja lippujärjestelmässä opiskelija-alennuksen saajat vain alle 30-vuotiaisiin. Opiskelijajärjestöt ovat kuitenkin sitä mieltä, että kaikkia opiskelijoita on kohdeltava tasavertaisesti ja opiskelijaalennuksen tulisi kuulua kaikenikäisille opiskelijoille. Tänä päivänä käytössä olevasta 30 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden opintotuen saamiseen sidotusta alennuksesta tulisi luopua. Alennus olisi myönnettävä kaikille opiskelijoille iästä riippumatta. Ikä ei takaa parempaa tulotasoa, ja katsommekin, että ottaessaan leikkurin käyttöön HSL:n seudun kunnat harjoittaisivat ikään perustuvaa syrjintää. Mikäli HSL kokee alennuksen kaikille opiskelijoille liian kalliiksi, pitäisimme välttämättömän tärkeänä edes nykytilanteen säilyttämistä, jossa opiskelija-alennus myönnetään opintotukeen oikeutetulle opiskelijalle. Opiskeluaika on nykyisellään rajoitettu rajauslain myötä seitsemään vuoteen, joten ikuisesti oppilaitoksissa roikkuvia, vain etuuksia halajavia opiskelijoita ei korkeakouluissa enää ole. Opinnot aloitetaan Suomessa verrattain myöhään, ja 30 vuotta täyttäneitä päätoimisia, opiskelija-alennukseen oikeutettuja opiskelijoita löytyy tänä päivänä pääkaupunkiseudulta arviolta noin Nämä ihmiset eivät eroa tulotasoltaan alle 30-vuotiaista opiskelijoista, sillä kaikilla opintotukea nostavilla opiskelijoilla on samat tulorajat. Maaliskuun kehysriihessä opintotukeen tehty lisärajaus vuodessa suoritettavasta 20 opintopisteen minimiopintosuorituksesta rajaa myös mahdollisuuden opintotukipäätösten väärinkäytöstä pois. Opiskelijajärjestöt pitävätkin yli 30-vuotiaiden opintotukipäätöksen saaneiden opiskelijoiden asemaa hyvin kriittisenä. Opiskelijaetuuksien epääminen hidastaisi entistä enemmän kyseisen ryhmän valmistumista ja työelämään siirtymistä. Me allekirjoittaneet opiskelijajärjestöt ja World Student Capital-verkoston jäsenet toivomme, että Helsinki / Espoo / Vantaa tulevaisuudessa yhä aktiivisemmin kuulisi myös opiskelijoita kuntalaisten keskeisistä palveluista päätettäessä. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Arcada studentkår ASK Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diako HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA Helsingin yliopiston ylioppilaskunta Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAUREAMKO Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Svenska Handelshögskolans Studentkår Taideyliopiston ylioppilaskunta

Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa (HSL)

Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa (HSL) Yhdyskuntalautakunta 102 20.08.2013 Kaupunginhallitus 216 28.08.2013 Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa (HSL) 1086/997/2007 YLK 102 HSL uudistaa seudun

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 159 19.11.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 Hallitus 159 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (6) 86 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin seudun

Lisätiedot

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset HSL:n matkaliput ja eläkeläiset Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 5.12.2016 Nykytilanne Lippujen hinnoittelu ja eläkeläiset 50 % HSL:n menoista tulee kattaa lipputuloilla,

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 167 10.12.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 Hallitus 167 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 198 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 12.12.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 Valtuusto 198 14.11.2016 240 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

TERVETULOA - VÄLKOMMEN!

TERVETULOA - VÄLKOMMEN! Vanhusneuvosto Helsingin vanhusneuvoston ja eläkeläisjärjestöjen seminaari HSL:N LIPPUJEN HINNAT JA ELÄKELÄISALENNUS TERVETULOA - VÄLKOMMEN! OHJELMA: 13.00 Avaus ja vanhusneuvoston esittäytyminen 13.15

Lisätiedot

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä LIITE 2 1 (7) Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput sekä oikeus matkustaa ilman lippua Helsingin seudun uudessa vyöhykemallissa (kaarimalli) HSL:n hallituksen kokous 10.2.2015 YHTEENVETO ASIAKASRYHMISTÄ,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (ANTTILA) KOSKIEN JOUKKOLIIKENTEEN VAPAA- TAI ALENNUSLIPPUJEN MYÖNTÄMISTÄ IKÄIHMISILLE HKL Halke 2007-2242 / 666 10.10.2007 (Määräaika

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072 Hallitus 151 23.10.2012 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2013 370/07/72/721/2012 hall 151 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen,

Lisätiedot

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 23.11.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 44 Asianro 3719/08.01.00/2012 Kuopion ja Siilinjärven maaseutuliikenteen lippujen hinnoittelu 1 Hinnoittelun periaatteet Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124 Hallitus 124 24.10.2017 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2018 526/02.02.00.00/2017 Hallitus 124 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelijat Osastonjohtaja Mari Flink, p. 040 715 0440,

Lisätiedot

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Hallitus 142 22.10.2013 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Infopaketti lausunnonantajille 8.5.2013 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHTIA... 1 Nykyinen taksa-

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p Hallitus 150 25.10.2011 HSL-LIIKENTEEN LIPPUJEN HINNAT 2012 62/07/72/720/2010 hall 150 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ Hallitus 59 25.03.2014 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ 457/00.01.013/2013, 16/07.72.721/2014 Hallitus

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö erityisryhmien alennuslipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua

Lausuntopyyntö erityisryhmien alennuslipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (10) 1 Lausunto erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa vyöhykemallissa HEL 2015-002286 T 08 02 00 Lausuntoehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (5) 470 V Ryj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite pienituloisimpien maksuttomasta joukkoliikennekortista päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 32 Asianro 6085/08.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 32 Asianro 6085/08.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 14 23.4.2015 32 Asianro 6085/08.01.00/2014 Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteen opiskelijaliput Päätöshistoria 23.4.2015 14 Va. suunnittelupäällikkö Tanja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 %

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 % Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721/2014 Hallitus 152 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 7 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (RISSANEN) KOSKIEN OPISKELIJALIPUN MYÖNTÄMISTÄ KANSAINVÄLISILLE VAIHTO- OPISKELIJOILLE HKL 2009-190, Halke 2008-2375/666, 19.2.2009

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija Hallitus 136 27.10.2015 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2016 428/07.72.721/2015 Hallitus 136 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

Kuntaosuuksien tasosta (s ) Lipun hintojen keskimääräiset muutokset (s ) Tarkastusmaksun korottaminen (s. 39)

Kuntaosuuksien tasosta (s ) Lipun hintojen keskimääräiset muutokset (s ) Tarkastusmaksun korottaminen (s. 39) Sivu 2 / 5 länsimetron liityntälinjastoon siirtymisen jälkeen. Joukkoliikenteen kilpailukykyä suhteessa yksityisautoiluun tulee pyrkiä edelleen parantamaan ruuhkautumisen ehkäisemiseksi ja ympäristöhaittojen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista

Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallitus 71 24.02.2014 5 13722-2013 (032) Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista Tiivistelmä: Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat alkaen

HSL:n lippujen hinnat alkaen HSL:n lippujen hinnat 1.1.2018 alkaen Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän

Lisätiedot

KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi

KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi Valtuusto 87 03.10.2011 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäsenyys 1492/05.05.01/2010 KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi Helsingin

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija Hallitus 106 25.10.2016 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2017 416/07.72.721/2016 Hallitus 106 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI HSL/PLE + Sipoon kunta/rlö/hul 14.9.2011 SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI Johdanto/tausta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) perustettiin kesäkuussa

Lisätiedot

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 14.12.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Tausta PKS:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoteen 2014 mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016 PKSkoordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen 2016 HSLH 11.4.2017 / Yhtymäkokous 23.5.2017 1 Yhtymäkokous 26.5.2015 5 Yhtymäkokous kehotti HSL:n hallitusta: ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion

Lisätiedot

3.11.2009. Aikuinen. 1.1.2010 alkaen. Lapsi 3.11.2009

3.11.2009. Aikuinen. 1.1.2010 alkaen. Lapsi 3.11.2009 (ESITYS) Aikuisten lippuja myydään HSL:n Aikuisen lippu, seutulippualueella* 17 vuotta Aikuinen subventoitu hinta täyttäneille henkilöille (ei edellytetä vakinaista HSL-kuntalaiselle asumista) kaarimallissa

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 HSL:n yhteistyöalue 6 perustajakuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Perustettu 17.6.2009 Vihti Hyvinkää Nurmijärvi Mäntsälä

Lisätiedot

TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014, KAARIMALLIN VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET

TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014, KAARIMALLIN VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET Hallitus 4 24.01.2012 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014, KAARIMALLIN VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET 1/07/72/720/2010 hall 4 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston

Lisätiedot

Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p.

Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p. Hallitus 100 12.06.2012 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014 VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET 1/07/72/720/2010 hall 100 Esittelijä Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston

Lisätiedot

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Matkakortilla kaikki matkat HSL:n kolmas vyöhyke laajenee Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput tulevat käyttöön Sipoon bussiliikenteessä vuoden 2012 alussa.

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE Hallitus 3 20.01.2015 ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE 1/07.72.720/2010 Hallitus 3 Esittelijä

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN 1 HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2017 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 139. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 139. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 08.05.2017 Sivu 1 / 1 1404/2017 08.01.00 139 Valtuustoaloite ilmaisista joukkoliikennematkoista koululuokkien retkille (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Ahtiainen, puh. 050

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 47 25.09.2014. 47 Asianro 6085/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 47 25.09.2014. 47 Asianro 6085/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) 47 Asianro 6085/08.01.00/2014 Kuopio - Siilinjärvi -joukkoliikenteen lippujärjestelmä Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat 2014

HSL:n lippujen hinnat 2014 HSL:n lippujen hinnat 2014 Lippujen hinnat sisältävät 10%:n arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Palvelupisteessä hyvityksistä perittävä käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2012 1 (7) 398 Ryj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite maksuttoman joukkoliikenteen kokeilusta HEL 2012-008629 T 00 00 03 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) 203 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen HEL 2014-005456 T 05 03 00 Päätös

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu Yhteenveto lausunnoista

Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu Yhteenveto lausunnoista Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu Yhteenveto lausunnoista 1. HSL-KUNNAT Helsinki Helsinki suhtautuu alustavan myönteisesti kehitettyyn kaarimalliin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STAOS REGISTRATORSKONTOR 7.03.2013 1/07/72/720/2010

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STAOS REGISTRATORSKONTOR 7.03.2013 1/07/72/720/2010 II HSL HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STAOS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit 02.`. 04. 2013 AUSUNTOPYYNTÖ 1 (3) 'jnro/onr Tehtävgluckko Jakelun mukallippgiftskiass 2c ~~ - Ö e)s CC 7.03.2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.05.2017 Sivu 1 / 1 [Ennakkotieto] 1404/2017 08.01.00 Kaupunginhallitus 139 8.5.2017 75 Valtuustoaloite ilmaisista joukkoliikennematkoista koululuokkien retkille Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 25.08.2014 Sivu 1 / 1 3421/08.01.00/2014 48 HSL-kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän keskinäisen Länsimetron ja Kehäradan joukkoliikenneinfran kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla 11 2013 Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 42 26.03.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 hall 42 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Mikäli tutkimus on osoitettu taloudessanne lapselle, pyydämme vanhempia tai huoltajaa vastaamaan lapsen puolesta. Ovatko henkilötietonne oikein saatekirjeessä? Mikäli

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 07.11.2016 Sivu 1 / 1 1975/2016 00.04.01.00 79 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen 15.11.2016 toimiohjeen antaminen ja edustajan määrääminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

Turun seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys. Raporttiluonnos 4.9.2012

Turun seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys. Raporttiluonnos 4.9.2012 Turun seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys Raporttiluonnos 4.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Taustaa... 3 1.2 Työn tavoitteet ja sisältö... 3 2 Nykyinen taksajärjestelmä... 5 3 Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

Tampereen seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys

Tampereen seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys Hanna Kalenoja, Pasi Metsäpuro & Jouni Wallander Tampereen seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys Joukkoliikenteen maksuvyöhykkeet ja lippujärjestelmävaihtoehdot Tutkimusraportti 83 Tampereen

Lisätiedot

HSL-lippujen hinnat 2017

HSL-lippujen hinnat 2017 HSL-lippujen hinnat 2017 Kaikkien lippujen hinnat sisältävät 10 prosentin arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana klo 2.00 4.30 liput ovat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b 3 21.2.2008 pöydälle pantu asia LAUSUNTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 RAPORTTILUONNOKSESTA Kslk 2008-32,

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymälle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti hallinto-ja strategiajohtaja Ilmari Mäkinen Kellokosken joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 :n 2 momentin ja 5 :n 1 momentin muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä 2014 HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia 1 Reunaehtoja Taksa- ja lippujärjestelmä ei voi olla samanaikaisesti sekä kuntatalouden

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 19.08.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 19.08.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Käsiteltävä tässä kokouksessa 2 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017

Lisätiedot

ARVIO JÄRVENPÄÄN HSL-LIPPUTUEN KUSTANNUSVAIKUTUKSISTA

ARVIO JÄRVENPÄÄN HSL-LIPPUTUEN KUSTANNUSVAIKUTUKSISTA ARVIO JÄRVENPÄÄN HSL-LIPPUTUEN KUSTANNUSVAIKUTUKSISTA 13.2.2017 HSL-LIPUN TUKEMISEN TOIMINTAMEKANISMI Lipun hinnan alentamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia vain todellisen käytön (460 hlö/kk) mukaisesti

Lisätiedot

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Pori 29.1.2013 Mikä PILETTI on? PILETTI-järjestelmä on toimivaltaisten viranomaisten yhteinen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmäpalvelu,

Lisätiedot

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Haltijakohtainen kausilippu, aikuinen, 14 päivän hinta 53,40 61,50 15,2 % Haltijakohtainen kausilippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 26,70 30,80

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti joukkoliikenteestä vastaava osastonjohtaja Tero Anttila Jokelan joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot,

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu)

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu) Hallitus 53 03.05.2016 MOBIILILIPPUJEN JA TEKSTIVIESTILIPUN HINTOJEN TARKISTAMINEN 428/07.72.721/2015 Hallitus 53 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 16.11.2015 Sivu 1 / 1 2177/2015 00.04.01.00 65 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2015, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Hyrylän joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat joukkoliikennesuunnittelija

Lisätiedot

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Kehärata ja Länsimetro JOSE 20.5.2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Joukkoliikenneinfran kustannusten kohdistaminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/

Osavuosikatsaus 1/ Osavuosikatsaus 1/2015 1.1. 30.4.2015 HSLH 26.5.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisällys Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2015 Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2015

Lisätiedot

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA?

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? www.kotka.fi/joukkoliikenne SUURIMMAT MUUTOKSET ASIAKKAILLE Samat tuotteet ja taksajärjestelmä käytössä koko seudulla (Hamina-Kotka-Pyhtää)

Lisätiedot

Lipputuotteet ja asiakashinnat

Lipputuotteet ja asiakashinnat Lipputuotteet ja asiakashinnat Liikenteessä noudatetaan seuraavia lippu- ja maksujärjestelmää koskevia periaatteita, ellei yksittäisissä ostokohteissa ole toisin määrätty: 1) Kaikissa autoissa tulee voida

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan.

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018

Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018 Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 164 25.08.2015 Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018 1150/00.04.02/2015

Lisätiedot

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Waltti Tvv = toimivaltainen viranomainen 1. Matkakorttimaksu (yksikäyttökortti)» Kertaluonteinen maksu» Kirjaus: Myyntituotot tai Liiketoiminnan tuotot (liikelaitos);

Lisätiedot

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen joukko liikennealueen, jolla on helppoa ja edullista liikkua. Yhden

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää Yhdyskuntatekniikan lautakunta 60 25.08.2016 Kunnanhallitus 269 12.09.2016 Kunnan lausunto HSL- kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 538/08.01.00/2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Lisätiedot

et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721 /2014 Hallitus 152

et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721 /2014 Hallitus 152 et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Saap. Anl. h/, 2 Dno, / d 0 Hallitus 152 21.10.2014 Kä%it, Behand MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721 /2014 Hallitus 152 Esittelijä Valmistelija

Lisätiedot