ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE"

Transkriptio

1 Hallitus ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE 1/ /2010 Hallitus 3 Esittelijä Valmistelija Rönnqvist p Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento p , projektipäällikkö Satu Helsingin seudun matkakorttijärjestelmä uusitaan ja koko seudulle toteutetaan ajantasainen matkustajainformaatiojärjestelmä vuoden 2015 loppuun mennessä (LIJ2014-hanke). Tiiviissä yhteistyössä tämän hankkeen kanssa on valmisteltu seudun uutta taksa- ja lippujärjestelmää. Uusi vyöhykemalli (kaarimalli) on tarkoitus ottaa käyttöön teknisen järjestelmäuudistuksen ja matkakorttien vaihdon jälkeen noin vuonna Kaarimalli mahdollistaa seudun tariffijärjestelmän alueellisen laajentamisen riippumatta kunta- ja hallintorakenteista. Vyöhykekaarten rajat perustuvat ensisijaisesti etäisyyteen Helsingin keskustasta/ keskustaan. Vyöhykemallin toteutuksen periaatteet on päätetty lukuun ottamatta eräiden alennus- ja vapaalippuja saavien ryhmien matkalippuja sekä oikeutta matkustaa ilman lippua. Hallitukselle esitetään, että se päättää näitä ryhmiä koskevasta esityksestä ja lähettää sen jäsenkuntiin lausunnoille. Hallitus päättää asiasta lausuntokierroksen jälkeen vuoden 2015 aikana. Tausta ja tavoitteet Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmän uudistamista on valmisteltu vuodesta 2006 lähtien, jolloin käynnistettiin matkakorttijärjestelmän uudistamishanke (LIJ2014). Hankkeeseen sisältyy myös ajantasaisen seudullisen matkustajainformaatiojärjestelmän toteutus. Teknisen järjestelmän uudistaminen antaa mahdollisuuden uusia myös taksa- ja lippujärjestelmän periaatteita sekä varautua sen alueelliseen laajentamiseen. Tariffijärjestelmää koskevat päätökset on puolestaan otettava huomioon teknistä järjestelmää uudistettaessa, joten kehittämishankkeita on viety eteenpäin tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Taksa- ja lippujärjestelmän uudistaminen on edennyt vaiheittain niin, että tulevasta järjestelmästä on laadittu selvityksiä ja suosituksia, joista on pyydetty kuntien lausunnot. Lausuntokierroksen jälkeen HSL:n (ja aiemmin YTV:n) hallitus on tehnyt päätökset ja käynnistänyt seuraavaa selvitysvaihetta. Tulevaisuuden järjestelmäksi on valittu nykytilanteesta tuttu vyöhykemalli. Uudessa järjestelmässä vyöhykkeet eivät kuitenkaan enää perustu kuntarajoihin. Vyöhykkeet ovat kaarimaisia ja niiden rajat perustuvat ensisijaisesti etäisyyteen Helsingin keskustasta/ keskustaan

2 (kaarimalli). Tämän takia uusi vyöhykemalli on riippumaton kunta- ja hallintorakenteista. HSL:n hallitus päätti vyöhykekaarten rajoista kesäkuussa Samalla päätettiin, että pääkaupunkiseudun alueella (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) on minimiostoksena kaksi kaarta. Joulukuussa 2013 HSL:n hallitus päätti vyöhykekaarten sekä lippulajien välisistä hintasuhteista uudessa kaarimallissa. Asiakasryhmien osalta päätettiin lasten ja nuorten/opiskelijoiden lipuista. 70 v täyttäneille päätettiin perustaa päiväliikenteessä kelpaava seniorilippu (arvolippu). Hallitus päätti, että muista alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua käynnistetään jatkoselvitys. Jatkoselvitys on nyt valmistunut. Siinä esitetään työryhmän suositukset kaarimallissa käyttöön otettavasta kokonaisuudesta. Tavoitteena on ollut tuottaa päätöksenteon pohjaksi aineisto, jonka perusteella HSL:n hallitus voi lähettää lausuntokierrokselle esityksen vielä avoinna olevien tariffikysymysten ratkaisemiseksi. Tarkoituksena on, että hallitus päättää asiasta lausuntokierroksen jälkeen touko-kesäkuussa Selvityksen laatiminen Työssä selvitettiin lähtökohtia ja toimintaympäristön muutoksia sekä kuvattiin nykytilanne. Niiden pohjalta muodostettiin vaihtoehtoja ja suositukset uusille käytännöille. Vaihtoehtoja tarkasteltiin työpajassa, johon kutsuttiin HSL:n jäsenkuntien joukkoliikenneyhteyshenkilöitä sekä sosiaalija terveystoimen edustajia. Työn aikana tavattiin Helsingin sosiaali- ja terveystoimen edustajia sekä haastateltiin useita asiantuntijoita. Työryhmässä toimi HSL:n eri osastojen edustajia, konsulttina oli Strafica Oy. Työssä selvitettiin Tampereen, Turun ja VR:n nykyisiä lippukäytäntöjä sekä EMTA-verkoston kautta Euroopan metropolialueiden lippukäytäntöjä. Valtakunnallisessa Waltti-järjestelmässä ei ole yhtenäisiä käytäntöjä alennus- ja vapaalipuille, vaan kukin toimivaltainen viranomainen päättää itse järjestelmään toteutettavista lipputuotteista. EMTA-verkostolle marraskuussa 2014 tehtyyn kyselyyn saatiin vastaus 16 metropolialueelta (yhteenveto on liitteenä 3). Erityisryhmien alennus- ja vapaalippukäytännöt sekä oikeus matkustaa ilman lippua vaihtelevat suuresti sekä Suomen suurilla kaupunkiseuduilla että Euroopan metropolialueilla. Eri seuduilla käytössä olevat alennusperusteet ovat muovautuneet pitkälti paikallisten olosuhteiden, historian, joukkoliikenteen rahoitusmallin ja poliittisten linjausten tuloksena. Tästä johtuen muualla toteutetut käytännöt ovat mielenkiintoista taustatietoa, mutta niitä ei ole perusteltua kopioida HSL:n taksa- ja lippujärjestelmään. Helsingin seutua koskevien päätösten tulee perustua HSL:n strategiaan ja arvoihin sekä jäsenkuntien linjauksiin mm. joukkoliikenteen rahoituksen osalta. Lähtökohtina HSL:n strategia ja toimintaympäristön muutokset

3 Työtä ovat ohjanneet HSL:n strategia ja arvot. HSL:n visiona vuodelle 2025 on, että joukkoliikenne on ykkösvalinta. Helsingin seutu on älykkään, kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnannäyttäjä. HSL:n strategian mukaan HSL:n perustehtävänä on kehittää ja tarjota sujuvia ja luotettavia liikkumisratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Tavoitteena on tarjota selkeää palvelua, mikä tarkoittaa mm. ajantasaisen matkustajainformaation tarjoamista ennen matkaa ja matkan aikana sekä selkeitä, helppokäyttöisiä ja kohtuuhintaisia lippuja. Lippujärjestelmää selkeyttää, kun asiakasryhmiä on mahdollisimman vähän. Tällöin tarvittavien lippulajien määrä vähenee. Kohtuuhintaisuus on silloin myös helpommin hallittavissa, kun kuntien tuki matkalippujen hintoihin kohdennetaan yhdenmukaisesti jäsenkuntien joukkoliikenteen käyttäjille. Erilaiset alennus- ja vapaaliput monimutkaistavat matkalippujärjestelmää. Nykyjärjestelmässä on noin 250 yksittäistä hintaa, joista HSL:n hallitus päättää vuosittain. Uudessa kaarimallissa ongelmat monikertaistuvat, kun alue laajenee ja jokaiselle kaarelle ja sen yhdistelmälle tarvitaan lipputuotteet kaikille asiakasryhmille. Nykyisten alennus- ja vapaalippujen myöntämisperiaatteiden sekä lippuihin oikeuttavien matkakorttien hankkimiseen liittyvien päätösten, sääntöjen ja ohjeiden hahmottaminen on haastavaa niin asiakkaille kuin heitä palvelevalle henkilökunnallekin. Uuden strategian valossa on hyvä selkeyttää HSL:n tehtävää myös erityisryhmien matkojen tukemisessa. HSL:n perustehtävän mukaista on tarjota ja kehittää esteetöntä, kaikille sopivaa ja kohtuuhintaista joukkoliikennepalvelua. HSL:n jäsenkuntien asukkaiden henkilökohtaiselle matkakortille ladattujen matkalippujen hinnat ovat jo vahvasti jäsenkuntien verovaroin tuettuja. HSL:n jäsenkuntien asukkaiden normaalihintaisiin kausilippuihin sisältyy merkittävä kuntien tariffituki (subventio). Ilman subventiota esim. Helsingin sisäinen aikuisten kausilippu (30 vrk) maksaisi asiakkaalle noin 130 euroa, kun se nyt maksaa 49,50 euroa. HSL-alueen matkalippujen hinnat kattavat noin 50 % kustannuksista. Vuonna 2015 kuntien tuki seudun joukkoliikenteen lippujen hintoihin on yhteensä noin 230,5 milj. euroa. Erityisryhmien alennus- ja vapaalippuun oikeutetut saavat lisäalennusta aikuisten lippujen subventoiduista hinnoista. Nykytilanteessa tästä aiheutuva lipputulomenetys/ lisäsubventio on noin 30,8 milj. euroa vuodessa. Lisäsubventiosta valtaosa, yhteensä 27,6 milj. euroa, kohdentuu opiskelijoille. Työryhmä suosittelee, että mahdolliset lisäalennukset, vapaaliput tai oikeus matkustaa ilman lippua perustuisivat jatkossa vain liikennepoliittisiin linjauksiin ja liikenneturvallisuuteen. Perusteiden tulee olla yhtenäiset koko seudulla. Joukkoliikenteen esteettömyyden kehittäminen Nykyiset alennus- ja vapaalippujen myöntämisperusteet ovat syntyneet pääosin 1980-luvulla, jolloin joukkoliikenne ei ollut millään tavalla esteetöntä lukuun ottamatta vuonna 1982 avattua metroa. Viime vuosikymmeninä seudun joukkoliikenteen esteettömyyttä on valtavasti

4 kehitetty ja kehittäminen jatkuu. Joukkoliikennepalvelun ja sen esteettömyyden edistämiseen on käytetty ja tullaan jatkossakin käyttämään HSL:n jäsenkuntien verovaroja satoja miljoonia euroja vuodessa. Merkittävä osa kustannuksista sisältyy HSL:n toimintamenoihin liikennöintikorvauksina (liikenteen operointi), yleiskustannuksina (mm. matkalippu- ja informaatiojärjestelmät) ja infrakustannuksina (suuret joukkoliikennehankkeet). Esteetöntä joukkoliikenteen käyttöä edistävät mm. matalalattiainen kalusto ja lähilinjat, esteetön matkustajainformaatio ja matkalippujärjestelmä sekä esteettömät matkaketjut. HSL:n tilaamasta liikenteestä matalalattiaisia ovat metro kokonaan, lähes kaikki bussit, raitiovaunuista 83 % ja lähijunista 81 %. Tilanne paranee lähivuosina edelleen, kun uusia matalalattiaisia raitiovaunuja ja lähijunia saadaan lisää. Kesällä 2015 käyttöön otettava Kehärata on suunniteltu kokonaan esteettömäksi. Länsimetron liikenteen aloittaminen tulee edistämään esteetöntä liikkumista laajasti koko seudulla. Matkustajainformaation ja matkalippujärjestelmän kehittämisessä on otettu huomioon eri asiakasryhmät. Informaation näkyvyyttä on parannettu ja Reittioppaasta voi hakea reitin esteettömyystiedot. Nykyisen matkakorttijärjestelmän toteutuksessa otettiin huomioon eritysryhmien tarpeita. Tilanne paranee edelleen lähivuosina, kun Lippu- ja informaatiojärjestelmähankkeen (LIJ2014) myötä tulevat parannukset saadaan käyttöön. Esim. busseissa ja raitiovaunuissa otetaan käyttöön pysäkkikuulutukset. Uusissa matkakortin lukulaitteissa on herkkä kosketusnäyttö, joka ei vaadi voimaa arvolipun ostossa tarvittavissa painalluksissa. Näytön koko on suurempi kuin nykyisissä kortinlukijoissa ja näyttöihin on voitu tuoda paljon käyttöä helpottavia toimintoja. Esteettömän matkaketjun turvaamiseksi esteettömyys on otettava huomioon pysäkkien, asemien ja terminaalien rakentamisessa sekä kunnossapidossa. Kehitettävää on edelleen mm. asemien, pysäkkien, terminaalien sekä kävely- pyöräilyreittien kunnossapidossa varsinkin talvisin sekä bussien invaramppien toimivuudessa. Näissä asioissa HSL tekee yhteistyötä jäsenkuntien, Liikenneviraston, ELY:n, VR:n, liikennöitsijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Nykytilanne ja työryhmän suositukset kaarimallissa Nykyiset erityisryhmien alennus- ja vapaalippujen myöntämisperusteet ovat pääosin muotoutuneet yli 30 vuotta sitten. Pääkaupunkiseudun kunnat päättivät perusteista pitkään itse, minkä vuoksi kullakin kunnalla oli omat perusteensa ja alennusprosentitkin vaihtelivat ja 1990-lukujen vaihteessa YTV ja kunnat laativat yhtenäistämisselvityksen, minkä perusteella kunnat yhtenäistivät perusteita vuoden 1993 alusta. Vasta nykyiseen matkakorttijärjestelmään siirryttäessä myöntämisperusteista päättäminen siirtyi YTV:lle ja yhtenäiset perusteet tulivat käyttöön alkaen. Alennusprosentit pysyivät edelleen kuntien päätösvallassa. Lasten ja erityisryhmien lippujen alennusprosentit yhtenäistettiin seudulla alkaen lukuun ottamatta opiskelijalippua, jonka alennusprosentti yhtenäistettiin vasta alkaen.

5 HSL:n hallitus hyväksyi marraskuussa 2009 nykyiset, vuonna voimaan tulleet lippujen osto-oikeudet sekä alennus- ja vapaalippujen myöntämisperusteet pääosin sellaisina kuin ne olivat voimassa vuonna 2009 YTV:n päätösten mukaan. Hallitus lisäsi ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille oikeuden opiskelijalippuun. Myöntämisperusteita täydentää HSL:n toimitusjohtajan vuosittain hyväksymä, Helsingin seudun joukkoliikenteen ammattilaisille tarkoitettu Palvelu- ja myyntiohje. Siinä annetaan yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet päätösten toteuttamisesta. Toimitusjohtaja on tehnyt valtuuksiensa puitteissa pieniä muutoksia ja tarkistuksia myöntämisperusteisiin. Nykyiset osto-oikeudet ja myöntämisperusteet on esitetty liitteessä 1. Alennus- tai vapaaliput ladataan henkilökohtaiselle matkakortille, joten alennusliput ovat kausi- ja arvolippuja. Liikennevälineissä tai ennakkoon myytävistä kertalipuista ei anneta alennuksia (poikkeuksena lastenliput). Oikeus alennus- tai vapaalippuihin on vain HSL -kunnissa vakinaisesti asuvilla (poikkeuksena lapset ja ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat, jotka voivat asua seudulla myös tilapäisesti). Seuraavassa käydään läpi asiakasryhmittäin päätöstilanne tulevan kaarimallin osalta sekä työryhmän suositukset vielä avoinna olevien ryhmien osalta. Aikuiset ja lapset: Kaarimallissa aikuisten lippuja myydään HSL-kunnissa asuville 18 vuotta täyttäneille ja lasten lippuja 7-17 vuotta täyttäneille henkilöille (vakituisesti ja tilapäisesti HSL-alueella asuvat). Lastenlipun yläikärajaa korotetaan yhdellä vuodella 16 vuodesta 17 vuoteen. Lastenlipun hinta on 50 % aikuisten lipun hinnasta. (Päätös HSLH ) Nuoret/opiskelijat: Kaarimallissa opiskelijalippu myönnetään vuotiaille HSL-kunnissa vakituisesti asuville opiskelijoille sekä tilapäisesti asuville ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille, jotka täyttävät muut opiskelijalipun myöntämisperusteet. Opiskelijalipun hinta on 50 % aikuisten lipun hinnasta. Erillistä nuorisolippua ei perusteta, mutta opiskelijalippu kohdennetaan nuorille. Opiskelijalipun tavoitteen on pitää nuoret joukkoliikenteen käyttäjinä ajokortti-iän saavuttamisen jälkeenkin. (Päätös HSLH ) Eläkeläiset: Nykyjärjestelmässä on kaksi eläkeläisryhmää, jotka voivat saada alennuslipun. Takuueläkettä saava on oikeutettu alennuslippuun, jonka lisäalennus on 50 % aikuisten lipun hinnasta (alennusryhmä 2). Kelan myöntämää kansaneläkettä saava on oikeutettu alennuslippuun, jonka lisäalennus on 25 % aikuisten lipun hinnasta (alennusryhmä 1). Eläkeläisten lisäalennuksen peruste on sosiaalipoliittinen (vähävaraisuus). Eläkeläiset/takuueläke -asiakasryhmään kuuluu nykyisin 0,7 % matkakorttiasiakkaista (8 883 matkakorttia). Eläkeläiset/Kelan myöntämä kansaneläke -asiakasryhmään kuuluu 1,9 % matkakorttiasiakkaista ( matkakorttia). Kelan myöntämää kansaneläkettä ovat vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläke. Myöntämisperusteet on näin ollen

6 sidottu eläkelainsäädäntöön ja Kelan päätöksiin, joten hakuprosessi aiheuttaa käyntejä Kelan toimistoissa. Lisäksi HSL:n on pyrittävä seuraamaan Kelan eläkkeisiin kohdentuvia lainsäädännön muutoksia. Alennusoikeutta hakevat asiakkaat joutuvat hakemaan ensin todistuksen Kelan toimistosta, minkä jälkeen he asioivat HSL:n matkakortin palvelupisteessä. Asiakkaan on uusittava oikeus 3 vuoden välein, jolloin tarvitaan uusi Kelan todistus. Oikeus eläkkeisiin voi muuttua, jos asiakkaan tulot muuttuvat. Kansaneläkkeen saajiin kuuluu hyvin eri-ikäisiä. Varsinkin nuorilla työkyvyttömyyseläkkeen saajilla tilanne voi muuttua nopeasti, jos kuntoutus on tehokasta. Työryhmän suositus on, että kaarimalliin ei toteuteta nykyisen kaltaisia eläkeläisten alennusryhmiä. Joukkoliikenteen matkaliput ovat vahvasti subventoituja eikä ole perusteltua, että joukkoliikennesektorin kautta annetaan lisäalennuksia sosiaalipoliittisin perustein. Vähävarainen eläkeläinen voi olla oikeutettu kunnan maksamaan toimeentulotukeen, joka kattaa myös normaalit matkakulut. Liikuntakykyä heikentävä vamma tai sairaus: Nykyjärjestelmässä on Invalidit -asiakasryhmä, johon kuuluva saa 25 %:n lisäalennuksen aikuisten lipun hinnasta (alennusryhmä 1). Eri vammoille ja sairauksille on määritelty haitta-asteet, joten asiakkaan on hankittava asiasta lääkärintodistus HSL:n hakemuslomakkeelle, joten hakuprosessi aiheuttaa käyntejä terveyskeskuksissa ja muilla lääkäreillä. Muista vammaisista poiketen sokeilla on oikeus vapaalippuun, jos näkövamman haitta-aste on vähintään 90 %. Sokeilla on myös automaattisesti oikeus saattajaan (Oikeus saattajaan -kantakortti), kun muut asiakasryhmät saavat oikeuden saattajaan lääkärintodistuksen perusteella. Sokeiden vapaalipun myöntämistä varten vaaditaan silmälääkärin todistus tai Näkövammaiskortti. Invalidit -asiakasryhmään kuuluu nykyisin 0,4 % matkakorttiasiakkaista (5 358 matkakorttia). Sokeat -asiakasryhmään kuuluu 0,1 % matkakorttiasiakkaista (1 124 matkakorttia). Invalidien alennuslippu ja sokeiden vapaalippu on otettu käyttöön 1980-luvulla (Helsingissä jo aiemmin), jolloin vammaisten oli hyvin hankala käyttää joukkoliikennettä. Silloiset päättäjät ovat ehkä ajatelleet, että lisäalennus helpottaa tai hyvittää joukkoliikenteen käytön hankaluutta. Joukkoliikenteen esteettömyyttä on sen jälkeen kehitetty merkittävästi. Moni asiakas, jolla on liikuntakykyä heikentävä vamma tai sairaus, voi opiskella tai käydä töissä joukkoliikennettä käyttäen. Vammaisten edustajien kanssa keskusteltaessa on vahvistunut käsitys, että vammaiset toivovat esteetöntä joukkoliikennettä ja yhdenvertaista kohtelua muiden asiakkaiden kanssa sekä myös eri vammaisryhmien kesken. Uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän valmistelussa on otettu pyritty ottamaan huomioon erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet. Uuden kortinlukijan herkkä kosketusnäyttö ja näytön nykylukijoita suurempi koko helpottavat käyttöä. Näkövammaisten asiakkaiden arvolipun oston helpottamiseksi uusien kortinlukijoiden kosketusnäytön reunoilla on kohoviivat, jotka

7 ohjaavat painikkeille. Myös kortinlukualueella on kohopisteet, jolloin sen löytäminen laitteen pinnasta on mahdollista. Työryhmän suositus on, että kaarimalliin ei toteuteta nykyisen kaltaista Invalidit -asiakasryhmää eikä Sokeat -asiakasryhmää. Joukkoliikenteen matkaliput ovat vahvasti subventoituja eikä ole perusteltua, että joukkoliikennesektorin kautta annetaan lisäalennuksia sosiaalipoliittisin perustein. Vähävarainen liikuntaesteinen voi olla oikeutettu kunnan maksamaan toimeentulotukeen, joka kattaa myös normaalit matkakulut. Vaikeavammaiset kuuluvat vammaispalvelulain piiriin ja heillä on oikeus kunnan (sosiaali- ja terveystoimen) järjestämään kuljetuspalveluun. Ikäihmiset/seniorit: HSL:n hallitus on päättänyt, että kaarimallissa otetaan käyttöön seniorilippu 70 vuotta täyttäneille vakinaisesti HSL-alueella asuville. Lippu on matkakortille ostettava arvolippu, joka kelpaa päiväliikenteessä klo 9-14 alkavilla matkoilla kaikkina viikonpäivinä. Lipun hinta on 50 % aikuisten arvolipun hinnasta. (HSLH ) Nykytilanteessa HSL-alueella ei ole ikäperusteisia alennuksia senioreille. Seniorilipun perustamisen syyt ovat liikennepoliittisia. Tavoitteena on ohjata ikäihmisten matkoja ruuhka-ajan ulkopuoliseen liikenteeseen, jolloin siellä on vapaata kapasiteettia. Päiväliikenteen alemmilla hinnoilla houkutellaan senioreita hankkimaan matkakortti ja käyttämään ainakin ajoittain joukkoliikennettä, jolloin ikäihmisten henkilöauton käyttö voi vähentyä. Seniorilippu palvelee myös monia nykyisin Eläkeläinen -, Invalidi tai Sokea asiakasryhmiin kuuluvia. Matkakortin hankkineista Kelan takuueläkettä saavista yli 30 % ja kansaneläkettä saavista lähes 50 % on 70 vuotta täyttäneitä. Liikuntarajoitteen perusteella matkakortin hankkineista yli 75 % ja sokeiden vapaalipun saaneista yli 40 % on yli 70-vuotiaita. Joulukuun 2013 päätöksen yhteydessä hallitus päätti, että selvitetään, mitä maksaisi seniorilipun ikärajan alentaminen 68 vuoteen tai vaihtoehtoisesti päiväalennuksen tarjoaminen kaikille. Seniorilipun toteuttaminen vähentää lipputuloja, vaikka päivälipun lisäalennus lisääkin ennusteen mukaan seniorien joukkoliikennematkoja. 70 vuotta täyttäneille annettu alennus lisää kuntien maksuosuutta vuoden 2011 väestötietoihin perustuvan arvion mukaan 2,4 milj. euroa vuodessa. 68 vuotta täyttäneille annettava lisäalennus kasvattaisi tulomenetyksen 2,9 miljoonaan eli ikärajan alentaminen kahdella vuodella lisäisi tulomenetystä noin 0,5 milj. euroa vuodessa. 65 vuotta täyttäneille annettava lisäalennus maksaisi kunnille noin 3,9 milj. euroa ja kaikille annettava alennus 7,6 milj. euroa vuodessa. Lisäksi on otettava huomioon, että ikäihmisten määrä ja osuus väestöstä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Uuden alennuslippulajin käyttöönotto on aina riski, koska kaikkia vaikutuksia ei voida luotettavasti ennakkoon arvioida. Nykyisessä matkakorttijärjestelmässä oli muutaman vuoden käytössä päiväliikenteessä alennettu arvolippu, jonka saivat kaikki arvolipun käyttäjät. Alennus ei

8 ohjannut matkustamista päiväliikenteeseen, mutta vähensi lipputuloja niin paljon, että se jouduttiin lopettamaan. Ikäihmisille kohdennetun lisäalennuksen arvioidaan suuntaavaan matkustamista ruuhka-ajan ulkopuoliseen liikenteeseen paremmin kuin kaikille annettavan alennuksen. Työryhmä suosittelee, että seniorilippu otetaan käyttöön 70 vuotta täyttäneille hallituksen aiemman päätöksen mukaan. Lipun käyttöönoton vaikutuksia joukkoliikenteen käyttöön, lipputuloihin ja kustannuksiin seurataan muutaman vuoden ajan. Sen jälkeen voidaan arvioida uudelleen, onko ikärajan alentaminen perusteltua. Suomen sotien veteraanit ovat oikeutettuja vapaalippuihin. Asiakasryhmiä on kaksi, rintamaveteraanit ja sotainvalidit. Rintamaveteraanin vapaalippua varten tarvitaan rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai MR -tunnusta (MR= miinanraivaaja). Sotainvalidin vapaalippua varten tarvitaan valtion tapaturmaviraston todistus invaliditeetista, sotilasvammalain mukainen elinkorkopäätös tai valtiokonttorin todistus siitä, että asiakas kuuluu veteraanietuuden laajennuksen piiriin. Rintamaveteraanien osuus on 1,5 % matkakorttiasiakkaista (4 160 matkakorttia) ja sotainvalidien osuus 0,1 % (356 matkakorttia). Näiden asiakkaiden määrä vähenee koko ajan. Työryhmän suositus on, että Suomen sotien veteraaneille myönnetyt vapaaliput säilytetään ennallaan. Ennen kaarimallin käyttöönottoa vaihdetaan matkakortit, jolloin nämä ryhmät voidaan yhdistää yhdeksi asiakasryhmäksi (esim. sotaveteraani). Oikeus matkustaa ilman lippua Nykyjärjestelmässä on useita ryhmiä, joilla on oikeus matkustaa ilman lippua. Asiakkaita koskevat seuraavat oikeudet: - alle 7-vuotiaat lapset (U-linjojen busseissa vain tietyin ehdoin) - pientä lasta (0-6 v) lastenvaunuissa, -rattaissa tai pyörätuolissa kuljettava henkilö tietyin ehdoin, - pyörätuolia käyttävä henkilö ja hänen saattajansa, kun saatettavalla on Oikeus saattajaan - kantakortti - saattaja, kun saatettavalla on Oikeus saattajaan - kantakortti ja voimassa oleva lippu. Muut oikeudet koskevat joukkoliikennettä palvelevaa henkilökuntaa ja poliiseja. Oikeudet on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1. Työryhmä esittää kaarimallissa muutoksia pientä lasta lastenvaunuissa, -rattaissa tai pyörätuolissa kuljettavien sekä pyörätuolia käyttävien oikeuksiin. Lisäksi esitetään täsmennystä rollaattoria käyttäviä koskeviin

9 ohjeisiin. Pientä lasta (0-6 v) lastenvaunuissa, rattaissa tai pyörätuolissa kuljettavalle henkilölle annettu oikeus matkustaa ilman lippua perustuu alun perin liikenneturvallisuuteen. Oikeus koski vain bussimatkoja, jotta lasta ei tarvitsisi jättää yksin vaunuihin, kun lasta kuljettava henkilö menee ostamaan lipun kuljettajalta tai leimaamaan matkakorttiaan. Myöhemmin päättäjät laajensivat oikeuden koskemaan kaikkia muitakin liikennevälineitä, jolloin oikeus ei enää perustunut liikenneturvallisuuteen. Junissa ja raitiovaunuissa on mahdollista leimata lippu jättämättä lasta yksin vaunuihin. Metroasemilla lipun osto tapahtuu ennen laiturialueelle menoa. Suomenlinnan lautalla lippu hankitaan ja leimataan ennen lautalle menoa. Runkolinjan 550 busseissa on avorahastuskokeilu, jossa matkakortti on mahdollista leimata keskisillalla lastenvaunupaikkojen yhteydessä. Etuus mielletäänkin nykyisin lapsiperheiden sosiaalipoliittiseksi tukemiseksi. Tämän vuoksi sitä on vaadittu laajentamaan myös pientä lasta kantoliinassa kuljettaviin, vaikka he nousevat bussiin etuovesta, sekä pientä lasta pulkassa kuljettaviin. Eräät vanhemmat ovat katsoneet, että oikeus koskee molempia vanhempia, jos lapsiakin on useampia, vaikka vain yksi lapsista olisi vaunuissa tai rattaissa. Työryhmän suositus on, että kaarimallissa pientä lasta vaunuissa, rattaissa tai pyörätuolissa kuljettavalla on oikeus matkustaa ilman lippua niissä busseissa, joissa kertalipun osto tai matkakortin leimaaminen on mahdollista vain edessä. Näin maksuttomuuden perusteeksi palautetaan liikenneturvallisuus ja lippujärjestelmästä aiheutuva joukkoliikenteen esteellisyys. Lippu vaaditaan kaikissa liikennevälineissä, joissa lipun leimaaminen on mahdollista jättämättä lasta yksin eli junassa, metrossa, raitiovaunussa, Suomenlinnan lautalla sekä runkolinjojen busseissa, jos niissä on avorahastus. Joukkoliikenteen matkaliput ovat vahvasti subventoituja eikä ole perusteltua, että joukkoliikennesektorin kautta annetaan lisäksi sosiaalipoliittista tukea. Pyörätuolia käyttäviä henkilöitä koskevat säännöt ovat vuosien varrella tehtyjen yksittäisten päätösten vuoksi muodostuneet ristiriitaisiksi, mikä aiheuttaa hämmennystä käyttäjille sekä kuljettajille ja konduktööreille. Saattajan kanssa liikkuvalla pyörätuolin käyttäjällä oikeus matkustaa ilman lippua, mutta ilman saattajaa hänellä on oltava matkalippu. Pyörätuolia käyttäville ei kuitenkaan anneta tarkastusmaksua, jos he eivät ole voineet ostaa lippua. Lisäksi järjestelmässä on Vantaan sisäisiä linjoja koskeva poikkeus jäänteenä ajoilta, jolloin kunnat päättivät erityisryhmien lipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua. Pyörätuolilla liikkuvilla on oikeus matkustaa ilman lippua Vantaan sisäisillä linjoilla. Kaarimallissa ei ole enää kuntien sisäisiä linjoja tai lippuja. Työryhmän suositus on, että kaarimallissa pyörätuolilla liikkuvalla on oikeus matkustaa ilman lippua niissä busseissa, joissa kertalipun osto tai matkakortin leimaaminen on mahdollista vain edessä. Näin maksuttomuuden perusteena on lippujärjestelmästä aiheutuva joukkoliikenteen esteellisyys. Lippu vaaditaan kaikissa liikennevälineissä, joissa lipun leimaaminen on mahdollista jättämättä lasta yksin eli junassa,

10 metrossa, raitiovaunussa, Suomenlinnan lautalla sekä runkolinjojen busseissa, jos niissä on avorahastus. Oikeus on sama yksin tai saattajan kanssa liikkuville. Käytäntö on silloin yhtenäinen pientä lasta vaunuissa tai rattaissa kuljettavien oikeuden kanssa. Matkalippujen tarkastaja kohtelee pyörätuolilla liikkuvaa matkustajaa samoin kuin muitakin matkustajia. Jos asiakkaalla ei ole voimassa olevaa matkalippua siinä liikenteessä, missä se vaaditaan, tarkastaja määrää tarkastusmaksun tai käyttää tarkastusmaksulain 10. Sen mukaan tarkastusmaksu jätetään määräämättä matkustajalle, jos ilmenee, että matkustaminen ilman asianmukaista matkalippua on johtunut matkustajan ikä, kehitystaso, terveydentila, mielentila tai muu näihin rinnastettava erityinen seikka huomioon ottaen anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta, ajattelemattomuudesta tai tietämättömyydestä taikka jos tarkastusmaksun määräämistä muusta syystä on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana tai perusteettomana Rollaattoria käyttävillä henkilöillä ei ole oikeutta matkustaa ilman lippua. Matkalippujen tarkastustilanteessa rollaattoria käyttävät on kuitenkin rinnastettu pyörätuolilla liikkuviin eli heille ei ole määrätty tarkastusmaksua, jos he eivät ole pystyneet ostamaan lippua. Rollaattoreita voi hankkia vapaasti ja niiden käyttö yleistyy väestön ikääntyessä. Sanktion puuttuessa osa rollaattoria käyttävistä matkustaa säännöllisesti maksutta, kun taas osa maksaa tunnollisesti matkansa. Työryhmän suositus on, että rollaattoria käyttävillä henkilöillä ei ole kaarimallissakaan oikeutta matkustaa ilman lippua. Matkalippujen tarkastaja kohtelee rollaattoria käyttävää matkustajaa samoin kuin muitakin matkustajia. Jos asiakkaalla ei ole voimassa olevaa matkalippua, tarkastaja määrää tarkastusmaksun tai käyttää tarkastusmaksulain 10. Oikeus saattajaan myönnetään lääkärin allekirjoittaman hakemuksen perusteella mihin hyvänsä asiakasryhmään kuuluvalle henkilölle, jolla on pysyvä sairaus tai vamma, jonka vuoksi hän ei voi yksin liikkua joukkoliikenteessä vaan tarvitsee saattajan. Saattajaa tarvitsee osa liikuntaesteisistä ja näkövammaisista. Saattajaa voi tarvita myös hyvin liikkumiskykyinen henkilö, joka muistisairauden vuoksi ei selviä yksin joukkoliikenteessä. Asiakkaalle tehdään matkakortin palvelupisteessä pahvinen Oikeus saattajaan -kantakortti, joka on pidettävä mukana saattajan kanssa matkustettaessa. Saattaja matkustaa maksutta, mutta saatettava tarvitsee oman asiakasryhmänsä mukaisen matkalipun. Työryhmän suositus on, että oikeus saattajaan säilytetään nykytilanteen mukaisena myös kaarimallissa. Jatkotoimenpiteet Esitys kaarimallissa toteutettavista aikuisten ja lasten lippujen osto-oikeuksista, erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin seudun tulevassa taksa- ja lippujärjestelmässä (ns. kaarimallissa) on liitteessä 2. Esitykseen sisältyvät HSL:n hallituksen päättämät muutokset sekä vielä avoinna olevat asiat työryhmän suositusten mukaisina.

11 Hallitus pyytää jäsenkuntien lausunnot muista kuin jo päätetyistä muutoksista. Lausuntokierroksen jälkeen hallitus päättää avoinna olevat asiat touko-kesäkuussa Ehdotus (SR) Hallitus päättää - esittää jäsenkunnille, että Helsingin seudun tulevassa taksa- ja lippujärjestelmässä (ns. kaarimalli) aikuisten ja lasten lippujen osto-oikeudet, erityisryhmien alennus- ja vapaaliput sekä oikeus matkustaa ilman lippua ovat liitteen 2 mukaiset. - pyytää jäsenkuntien lausuntoa erityisryhmien alennus- ja vapaalippuoikeuksiin kaarimallissa esitetyistä muutoksista sekä muutoksista, joita on esitetty ilman lippua matkustavien oikeuksiin. Lausuntoa ei pyydetä muutoksista, joista HSL:n hallitus on jo päättänyt Päätös Asia vedettiin pois listalta. Liitteet 1. Aikuisten ja lasten lippujen osto-oikeudet, erityisryhmien alennus- ja vapaalippujen myöntämisperusteet sekä oikeus matkustaa ilman lippua vuonna Esitys aikuisten ja lasten lippujen osto-oikeuksista, erityisryhmien alennus- ja vapaalippujen myöntämisperusteista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin seudun tulevassa taksa- ja lippujärjestelmässä (ns. kaarimallissa) 3. EMTA-kyselyn yhteenveto (kalvosarja) Täytäntöönpano Päätösote sekä erillinen lausuntopyyntökirje jäsenkunnille

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä LIITE 2 1 (7) Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput sekä oikeus matkustaa ilman lippua Helsingin seudun uudessa vyöhykemallissa (kaarimalli) HSL:n hallituksen kokous 10.2.2015 YHTEENVETO ASIAKASRYHMISTÄ,

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ Hallitus 59 25.03.2014 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ 457/00.01.013/2013, 16/07.72.721/2014 Hallitus

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (6) 86 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin seudun

Lisätiedot

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset HSL:n matkaliput ja eläkeläiset Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 5.12.2016 Nykytilanne Lippujen hinnoittelu ja eläkeläiset 50 % HSL:n menoista tulee kattaa lipputuloilla,

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE Hallitus 18 10.02.2015 ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE 1/07.72.720/2010 Hallitus 18 Esittelijä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (ANTTILA) KOSKIEN JOUKKOLIIKENTEEN VAPAA- TAI ALENNUSLIPPUJEN MYÖNTÄMISTÄ IKÄIHMISILLE HKL Halke 2007-2242 / 666 10.10.2007 (Määräaika

Lisätiedot

Lausuntopyyntö erityisryhmien alennuslipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua

Lausuntopyyntö erityisryhmien alennuslipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (10) 1 Lausunto erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa vyöhykemallissa HEL 2015-002286 T 08 02 00 Lausuntoehdotus

Lisätiedot

TERVETULOA - VÄLKOMMEN!

TERVETULOA - VÄLKOMMEN! Vanhusneuvosto Helsingin vanhusneuvoston ja eläkeläisjärjestöjen seminaari HSL:N LIPPUJEN HINNAT JA ELÄKELÄISALENNUS TERVETULOA - VÄLKOMMEN! OHJELMA: 13.00 Avaus ja vanhusneuvoston esittäytyminen 13.15

Lisätiedot

3.11.2009. Aikuinen. 1.1.2010 alkaen. Lapsi 3.11.2009

3.11.2009. Aikuinen. 1.1.2010 alkaen. Lapsi 3.11.2009 (ESITYS) Aikuisten lippuja myydään HSL:n Aikuisen lippu, seutulippualueella* 17 vuotta Aikuinen subventoitu hinta täyttäneille henkilöille (ei edellytetä vakinaista HSL-kuntalaiselle asumista) kaarimallissa

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI HSL/PLE + Sipoon kunta/rlö/hul 14.9.2011 SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI Johdanto/tausta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) perustettiin kesäkuussa

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen joukko liikennealueen, jolla on helppoa ja edullista liikkua. Yhden

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti joukkoliikenteestä vastaava osastonjohtaja Tero Anttila Jokelan joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot,

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti hallinto-ja strategiajohtaja Ilmari Mäkinen Kellokosken joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat alkaen

HSL:n lippujen hinnat alkaen HSL:n lippujen hinnat 1.1.2018 alkaen Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMÄN JOUKKOLIIKENTEEN ERITYISPIIRTEET JA TÄYDENTÄ- VÄT OHJEET TIETOJA VERTAILUKAUPUNGEISTA

ROVANIEMEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMÄN JOUKKOLIIKENTEEN ERITYISPIIRTEET JA TÄYDENTÄ- VÄT OHJEET TIETOJA VERTAILUKAUPUNGEISTA Liite 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMÄN JOUKKOLIIKENTEEN ERITYISPIIRTEET JA TÄYDENTÄ- VÄT OHJEET TIETOJA VERTAILUKAUPUNGEISTA MAKSUTTOMAAN MATKUSTAMISEEN OIKEUTETUT RYHMÄT Maksuttomaan matkustamiseen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Tausta PKS:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoteen 2014 mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Hyrylän joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat joukkoliikennesuunnittelija

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu)

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu) Hallitus 53 03.05.2016 MOBIILILIPPUJEN JA TEKSTIVIESTILIPUN HINTOJEN TARKISTAMINEN 428/07.72.721/2015 Hallitus 53 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Matkakortilla kaikki matkat HSL:n kolmas vyöhyke laajenee Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput tulevat käyttöön Sipoon bussiliikenteessä vuoden 2012 alussa.

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 2016 Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 1.1.2016 Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkaehtoja sovelletaan HSL:n järjestämiin joukkoliikennematkoihin

Lisätiedot

SUOMI. Lippujen hinnat

SUOMI. Lippujen hinnat SUOMI Lippujen hinnat Kausiliput HSL-kuntien asukkaille HSL-sovelluksella liput aikuisille ja opiskelijoille B B C D B C C D B C D B C D 30 vrk kertaosto 59,70 107,50 98,00 115,80 156,40 30 vrk jatkuva

Lisätiedot

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 23.11.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 167 10.12.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 Hallitus 167 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko

Lisätiedot

Helsinki, Espoo Kauniainen, Vantaa, Kerava Sipoo Tuusula tai Kirkkonummi Siuntio

Helsinki, Espoo Kauniainen, Vantaa, Kerava Sipoo Tuusula tai Kirkkonummi Siuntio Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän hinnasta seuraavilta 15 366

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 198 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUS MATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUS MATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Hallitus 97 16.06.2015 ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUS MATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07.72.720/2010 Hallitus 97 Esittelijä Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa 2 2015 Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100,

Lisätiedot

lnvalidit -asiakasryhmään kuuluu nykyisin O,4yo matkakorttiasiakkaista (5 358 matkakorttia

lnvalidit -asiakasryhmään kuuluu nykyisin O,4yo matkakorttiasiakkaista (5 358 matkakorttia HSL jäsenkunnat ja Helsingin kaupungin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon vammaisneuvostot PERUsTEITA ERITYISRYH MI EN ALENN US- JA VAPAALIPPUJ EN SÄIIYTTÄUtSEEN H ELSI NGI

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 44 Asianro 3719/08.01.00/2012 Kuopion ja Siilinjärven maaseutuliikenteen lippujen hinnoittelu 1 Hinnoittelun periaatteet Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 7 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (RISSANEN) KOSKIEN OPISKELIJALIPUN MYÖNTÄMISTÄ KANSAINVÄLISILLE VAIHTO- OPISKELIJOILLE HKL 2009-190, Halke 2008-2375/666, 19.2.2009

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN 1 HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2017 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124 Hallitus 124 24.10.2017 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2018 526/02.02.00.00/2017 Hallitus 124 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelijat Osastonjohtaja Mari Flink, p. 040 715 0440,

Lisätiedot

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016 PKSkoordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen 2016 HSLH 11.4.2017 / Yhtymäkokous 23.5.2017 1 Yhtymäkokous 26.5.2015 5 Yhtymäkokous kehotti HSL:n hallitusta: ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/

Osavuosikatsaus 1/ Osavuosikatsaus 1/2015 1.1. 30.4.2015 HSLH 26.5.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisällys Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2015 Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2015

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Kaupunkipyörät ja potkulaudat + Vyöhykeuudistus

Kaupunkipyörät ja potkulaudat + Vyöhykeuudistus Kaupunkipyörät ja potkulaudat + Vyöhykeuudistus HSL-info Tarja Jääskeläinen, HSL Kaupunkipyöräpalvelu alkaa 1.4. 238 (huhtikuussa 150) pyöräasemaa Helsingissä ja 107 pyöräasemaa Espoossa. Yhteensä 345

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p Hallitus 150 25.10.2011 HSL-LIIKENTEEN LIPPUJEN HINNAT 2012 62/07/72/720/2010 hall 150 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 12.12.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 Valtuusto 198 14.11.2016 240 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta

Lisätiedot

Sokeiden vapaalipun myöntämisperusteiden tarkistaminen

Sokeiden vapaalipun myöntämisperusteiden tarkistaminen Hallitus 105 25.10.2016 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET VUONNA 2017 418/07.72.720/2016 Hallitus 105 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ

KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 4.6.2018 ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ SISÄLTÖ 1. Kouvolan kaupunki 1 2. Kouvolan joukkoliikenne 1 2.1 Matkustajavirta 1 2.2 Reittikartat 1 2.3 Lipputuotteet

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/434/2015, 20.3.2015 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Infopaketti lausunnonantajille 8.5.2013 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHTIA... 1 Nykyinen taksa-

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA?

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? www.kotka.fi/joukkoliikenne SUURIMMAT MUUTOKSET ASIAKKAILLE Samat tuotteet ja taksajärjestelmä käytössä koko seudulla (Hamina-Kotka-Pyhtää)

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Laura Langer 1.11.2013 Yhteenvedon tarkoitus Yhteenveto on tarkoitettu liikenteenharjoittajien

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 159 19.11.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 Hallitus 159 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko

Lisätiedot

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa %. 2 2015 > ^- K- r* f.^ ^ Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput HSL i-irt Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

Laajenevan seudun tarpeisiin

Laajenevan seudun tarpeisiin Laajenevan seudun tarpeisiin Helsingin seutu kasvaa ja laajenee kovaa vauhtia. Vyöhykeuudistuksella vastataan väestön liikkumisen tarpeisiin ja varmistetaan julkisen liikenteen toimivuus nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymälle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseutu sijoittuu kolmelle sisimmälle vyöhykkeelle ja kehyskunnat vyöhykkeelle D.

Pääkaupunkiseutu sijoittuu kolmelle sisimmälle vyöhykkeelle ja kehyskunnat vyöhykkeelle D. HSL Uudet vyöhykkeet 2019 A B C D Laajenevan seudun tarpeisiin Helsingin seutu kasvaa ja laajenee kovaa vauhtia. Vyöhykeuudistuksella vastataan väestön liikkumisen tarpeisiin ja varmistetaan julkisen liikenteen

Lisätiedot

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen VR laski hintoja pysyvästi Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen Tärkeää tietoa uusista lipputuotteista matkatoimistoille Sisällysluettelo Uudet ja edulliset VR lipputuotteet Lipputuotteet matkatoimistoverkkokaupassa

Lisätiedot

Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa (HSL)

Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa (HSL) Yhdyskuntalautakunta 102 20.08.2013 Kaupunginhallitus 216 28.08.2013 Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa (HSL) 1086/997/2007 YLK 102 HSL uudistaa seudun

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

Hallitus 109 20.08.2013

Hallitus 109 20.08.2013 Hallitus 109 20.08.2013 LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE SELVITYSMIES PAAJASEN SELVITYKSESTÄ, JOKA KOSKEE JULKISIN VAROIN TOTEUTETTUJEN HENKILÖKULJETUSTEN UUDISTAMISTA 243/00.02.020/2012 Hallitus

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija Hallitus 136 27.10.2015 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2016 428/07.72.721/2015 Hallitus 136 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Suositukset työsuhdelippuj suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Työsuhdelippu - työnantajan kokonaan tai osittain maksama joukkoliikenteen kausilippu vuoden 2006 alussa voimaan astuneen tuloverolain muutoksen

Lisätiedot

Kustannusten ja tulojen jakaminen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä; tarkennukset yhteistoimintasopimuksessa sovittuun toimintatapaan

Kustannusten ja tulojen jakaminen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä; tarkennukset yhteistoimintasopimuksessa sovittuun toimintatapaan Page 1 of 9 Liite 1 Kustannusten ja tulojen jakaminen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä; tarkennukset yhteistoimintasopimuksessa sovittuun toimintatapaan Tiivistelmä: Lautakunnalle esitetään tarkennuksia

Lisätiedot

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-02308-07 6.3.2007 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Järvenpään 3. vyöhykkeen lipun kustannusten kohdentuminen Valtion osuus nykytaso nn nn 000 Järvenpää kustannukset Hallinnointi

Lisätiedot

31.3.2015. Sipoon kunnanhallitus /liikennesuunnittelu. Kannanotto HSL-uudistuksiin

31.3.2015. Sipoon kunnanhallitus /liikennesuunnittelu. Kannanotto HSL-uudistuksiin Sipoon vammaisneuvosto Kannanotto 31.3.2015 Sipoon kunnanhallitus /liikennesuunnittelu Kannanotto HSL-uudistuksiin HSL on lähettänyt 10.2.2015 lausuntopyynnön jäsenkunnille otsikolla Erityisryhmien alennus-ja

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio Joukkoliikenteen muutos o Joukkoliikenteen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN ALUEEN MAASEUTULIIKENTEEN WALTTI -KÄYTTÖÖNOTTO

LAPPEENRANNAN ALUEEN MAASEUTULIIKENTEEN WALTTI -KÄYTTÖÖNOTTO LAPPEENRANNAN ALUEEN MAASEUTULIIKENTEEN WALTTI -KÄYTTÖÖNOTTO WALTIN KÄYNNISTYSAIKATAULU Lappeenrannan paikallisliikenne 4.1.2016 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka ELYn Imatra-Joutseno-Lappeenranta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 :n 2 momentin ja 5 :n 1 momentin muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista

Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallitus 71 24.02.2014 5 13722-2013 (032) Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista Tiivistelmä: Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 2015 Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 1.1.2015 Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkaehtoja sovelletaan HSL:n järjestämiin joukkoliikennematkoihin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä 1 YLEISTÄ... 1 2 LIPPUJÄRJESTELMÄ... 1 2.1 Nykyiset lipputuotteet... 1 2.2 Tasataksa-alueen kaupungin tukemat lipputuotteet ja asiakashinnat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 19.08.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 19.08.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Käsiteltävä tässä kokouksessa 2 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan.

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Hallitus 142 22.10.2013 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Waltti Tvv = toimivaltainen viranomainen 1. Matkakorttimaksu (yksikäyttökortti)» Kertaluonteinen maksu» Kirjaus: Myyntituotot tai Liiketoiminnan tuotot (liikelaitos);

Lisätiedot

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Pori 29.1.2013 Mikä PILETTI on? PILETTI-järjestelmä on toimivaltaisten viranomaisten yhteinen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmäpalvelu,

Lisätiedot

HSL:n alustava TTS

HSL:n alustava TTS HSL:n alustava TTS2017-2019 KORY 17.6.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Valmistelun eteneminen Alustava TTS2017-2019 valmistellaan HSL:n hallituksen 14.6. kokoukseen ja se lähetetään kunnille

Lisätiedot

Linkki. Liput, hinnat ja vyöhykkeet. Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne SUOMI

Linkki. Liput, hinnat ja vyöhykkeet. Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne SUOMI SUOMI Linkki Jyväskylän seudun joukkoliikenne Liput, hinnat ja vyöhykkeet Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne Helppoa ja edullista liikkumista Linkillä! Jyväskylän seudun joukkoliikenne

Lisätiedot

Esteetön bussiliikenne

Esteetön bussiliikenne Esteetön bussiliikenne Vammaiset ja vanhukset Helsingin joukkoliikenteessä seminaari 9.3.2015 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Mitä HSL tekee? Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman

Lisätiedot

KESÄAIKATAULUT 1.6.2015 12.8.2015 WWW.KUOPIONALUE.FI

KESÄAIKATAULUT 1.6.2015 12.8.2015 WWW.KUOPIONALUE.FI KESÄAIKATAULUT 1.6.201 12.8.201 WWW.KUOPIONALUE.FI 1 SISÄLLYSLUETTELO LIPUT Walttiin siirtyminen...2 Kertaliput...3 Korteille ladattavat liput...4- Maksuvyöhykkeet...6-7 Tietoa matkustamisesta...8-9 LINJAT

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Elisa Molin 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 1 Reitti: Koskikatu - Joutsenonkatu - Lempeenlietteentie - Karhunkalliontie - Karhunkatu - Joutsenonkatu - Paperharjuntie - Pienmustalammentie - Saimaantie -

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6.2016-30.9.2016. Lataa aikataulut mukaasi tästä!

MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6.2016-30.9.2016. Lataa aikataulut mukaasi tästä! MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6. -.9. Lataa aikataulut mukaasi tästä! Mestarintie 3 780 Varkaus puh. 41 90 fax 0 741 91 email: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com www.soisalonliikenne.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072 Hallitus 151 23.10.2012 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2013 370/07/72/721/2012 hall 151 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STAOS REGISTRATORSKONTOR 7.03.2013 1/07/72/720/2010

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STAOS REGISTRATORSKONTOR 7.03.2013 1/07/72/720/2010 II HSL HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STAOS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit 02.`. 04. 2013 AUSUNTOPYYNTÖ 1 (3) 'jnro/onr Tehtävgluckko Jakelun mukallippgiftskiass 2c ~~ - Ö e)s CC 7.03.2013

Lisätiedot