EUROOPPALAISET JA KRIISI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPPALAISET JA KRIISI"

Transkriptio

1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 21. lokakuuta 2011 EUROOPPALAISET JA KRIISI Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB-parlametri 76.1) Tiivistelmä Otos: EU-27 ( unionin kansalaista) Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset Tutkimusmenetelmä: tietokoneavusteiset henkilöhaastattelut Tutkimusajankohta: 3. syyskuuta syyskuuta 2011, TNS opinion -verkoston toteuttama Tämä Eurobarometri-tutkimus aiheesta "Eurooppalaiset ja kriisi" on neljäs Euroopan parlamentin tilaama tutkimus. Ensimmäinen tutkimus toteutettiin tammikuussahelmikuussa 2009 kuusi kuukautta ennen Euroopan parlamentin vaaleja, toinen syyskuussa 2010 ja kolmas huhtikuussa-toukokuussa TNS Opinion -verkosto toteutti tämän tutkimuksen syyskuuta 2011 haastattelemalla henkilökohtaisesti :ta eurooppalaista, jotka olivat täyttäneet 15 vuotta. Kahden tutkimuksen toteuttamisajankohtien välillä oli viisi kuukautta, joiden aikana tapahtui paljon kansallisella, unionin ja kansainvälisellä rahoitus- ja talousalalla. Luottoluokituslaitokset alensivat kolmen valtion luokitusta valtionvelkakriisin yhteydessä. Poliittisiin tapahtumiin liittyen on syytä muistaa, että neljässä EU:n jäsenvaltiossa toimitettiin parlamenttivaalit ja kahdet muut vaalit toimitetaan 20. marraskuuta 2011 mennessä. Lisäksi kuudessa muussa valtiossa on järjestetty presidentin-, alue- tai paikallisvaalit. Edellisessä tutkimuksessa eurooppalaisille esitettiin kysymyksiä rahoitustoimiin sovellettavasta verosta, jota heidän enemmistönsä kannatti (61 prosenttia). Tällä kertaa vastaajille esitettiin niiden kysymyksien lisäksi, jotka koskevat Euroopan parlamentin kannanottoja ja joita on jo esitetty aikaisemmissa tutkimuksissa, ensimmäistä kertaa luottoluokituslaitoksia ja euroobligaatioita (niin sanotut "eurobondit") koskevia kysymyksiä. Ennen analyysin aloittamista on syytä muistuttaa, että unionin keskiarvo on painotettu ja että kuuden asukasluvultaan suurimman jäsenvaltion osuus keskiarvosta on noin 70 prosenttia. 1

2 Mitä suuria suuntauksia tutkimuksesta ilmenee? - Unionin keskiarvot ovat pysyneet suhteellisen vakaina viiden kuukauden aikana. Sitä vastoin on tärkeää huomata, että vaihtelu saattaa olla hyvin voimakasta eri jäsenvaltioissa. - Tutkimuksessa vahvistuu yleisen mielipiteen lisääntyvää kärjistymistä koskeva suuntaus, joka havaittiin jo edellisissä tutkimuksissa. Johtuuko se EU:ssa käytävästä keskustelusta, jossa pohditaan, miten olisi vastattava maailmanlaajuiseen kriisiin ja sen seurauksiin EU:ssa ja erityisesti euroalueella? - Eurooppalaisten enemmistö on edelleen huolestunut siitä, miten kriisi vaikuttaa heidän omaan tilanteeseensa. - Odotukset ovat samalla pessimistisiä: entistä useammat eurooppalaiset katsovat, että kriisi jatkuu monta vuotta. - Nämä pelonaiheet voivat ilmetä eri tavoin eri jäsenvaltioissa mutta vastaajien enemmistö kannattaa yhä koordinoitujen toimien toteuttamista EU:ssa. - Niiden eurooppalaisten osuus, jotka katsovat, että yleisesti ottaen euro on vähentänyt kriisin kielteisiä vaikutuksia, on pysynyt vakaana, kun taas päinvastaisella kannalla olevien määrä on hieman vähentynyt. Tätä kysymystä koskevat kannat vaihtelevat hyvin selvästi eri jäsenvaltioissa. - Luottoluokituslaitoksista poliittisissa, taloudellisissa ja rahoitusalan piireissä käytyjen keskustelujen käsitteleminen tiedotusvälineissä saattaa olla syynä siihen, että eurooppalaisten enemmistö on jo kuullut luottoluokituslaitoksista. Enemmistö kannattaa eurooppalaisen luottoluokituslaitoksen perustamista. - EU:ssa on aloitettu hiljattain keskustelu euro-obligaatioista: kaikissa EU-27:n jäsenvaltioissa kaksi viidestä eurooppalaisesta on jo kuullut euro-obligaatioista; vastaava osuus on 46 prosenttia euroalueella. Euro-obligaatioista kuulleiden vastaajien suhteellinen enemmistö ilmaisee kannattavansa niitä euroalueella. 2

3 Luottoluokituslaitokset Joidenkin jäsenvaltioiden luokituksien aleneminen on todennäköisesti syynä siihen, että kansalaiset ovat kuulleet useammin luottoluokituslaitoksista. Niinpä 50 prosenttia eurooppalaisista on kuullut luottoluokituslaitoksista (27 prosenttia tietää, mitä ne ovat, kun taas 23 prosenttia ei oikeastaan tiedä, mitä ne ovat) ja 49 prosenttia ei ole kuullut niistä. Näille 50 prosentille eurooppalaisista, jotka ovat kuulleet luottoluokituslaitoksista, esitettiin kolme täsmentävää lisäkysymystä: - 65 prosenttia heistä katsoo, että luottoluokituslaitoksilla "on ollut merkittävä rooli talouskriisin kehittymisessä", kun 18 prosenttia on eri mieltä väittämästä prosenttia toteaa katsovansa, että "riippumattoman eurooppalaisen luottoluokittajan perustaminen tasapainottaisi nykyisten luottoluokittajien valtaa." - 64 prosenttia vastaajista toteaa, että "luottoluokittajien tarjoamat tiedot hyödyttävät taloudellisten toimijoiden päätöksentekoa", kun niiden on tehtävä päätöksiä. Vastaajista 21 prosenttia on päinvastaisella kannalla. Euron vaikutus Ajankohtana, jolloin euron tulevaisuutta koskeva keskustelu käy kuumimmillaan, on havaittavissa, että käsitys euron vaikutuksesta on pysynyt vakaana EU-27:ssä, vaikka käsitys vaihteleekin suuresti eri jäsenvaltioissa. "Yleisesti ottaen euro on vähentänyt kriisin kielteisiä vaikutuksia":f - vastaajista 54 prosenttia (-3) EI ole samaa mieltä väittämästä. Prosenttiluku on vähentynyt 14 valtiossa ja erityisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa (-21), Bulgariassa (-11), Espanjassa (-10) ja Romaniassa (-9). Kielteinen käsitys on sitä vastoin kasvanut 13 valtiossa, erityisesti Ruotsissa (+14), Suomessa (+12), Alankomaissa (+11), Itävallassa (+10) ja Slovakiassa (+7). - niiden vastaajien määrä, jotka ovat samaa mieltä väittämästä, on pysynyt vakaana EU-27:ssä. Määrä on kasvanut seitsemässä valtiossa. On syytä panna merkille, että tällä kannalla on 43 prosenttia Yhdistyneen kuningaskunnan vastaajista (+17). Johtuuko ilmiö rahoitus- ja talousalan kriisistä käydyn keskustelun kiihtymisestä kyseisessä valtiossa? Seuraavina ovat Espanja, 32 prosenttia (+5), Kreikka, 40 prosenttia (+4) ja Kypros, 30 prosenttia (+4). 3

4 Jäsenvaltioiden julkisen velan osittainen muuntaminen yhteiseksi velaksi o Kun eurooppalaisilta kysytään mahdollisuudesta muuntaa jäsenvaltioiden julkinen velka osittain yhteiseksi velaksi, 61 prosenttia katsoo, että se "olisi välttämätöntä jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden nimissä", 57 prosenttia katsoo, että se "lujittaisi jäsenvaltioiden taloudellista vakautta" ja 50 prosenttia katsoo, että se "mahdollistaisi kriisin kustannusten pienentämisen". o Keitä julkisen velan osittainen muuntaminen yhteiseksi velaksi hyödyttäisi tai rankaisisi? Vastaajista 66 prosenttia katsoo, että kyseinen toimenpide hyödyttäisi erityisesti pahimmissa vaikeuksissa olevia jäsenvaltioita ja 62 prosenttia katsoo, että se rankaisisi erityisesti sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät ole vaikeuksissa. Euro-obligaatiot/eurobondit Euro-obligaatioista euroalueella käytävä keskustelu on kiihtynyt viime kuukausien aikana. Vaikka kyse on uudesta asiasta, useampi kuin kaksi viidestä eurooppalaisesta EU-27:ssä on kuullut euro-obligaatioista ja lähes yksi kahdesta eurooppalaisesta euroalueella. o Tietoisuus euro-obligaatioista on uusi käsite suurelle yleisölle. Tästä syystä, kun kaikilta vastaajilta kysyttiin, olivatko he jo "kuulleet eurobondeista", 57 prosenttia vastasi kieltävästi ja 42 prosenttia myöntävästi. Näitä EU-27:ssä saatujen tuloksien analyysia on täydennettävä: euroalueen vastaajista 46 prosenttia oli kuullut euro-obligaatioista, kun taas 53 prosenttia ei ollut kuullut niistä. Sitä vastoin ainoastaan 35 prosenttia kansalaisista euroalueen ulkopuolella oli kuullut niistä. o Kanta euro-obligaatioihin: kun 46 prosentilta euroalueen vastaajista, jotka olivat "kuulleet eurobondeista", kysyttiin, kannattivatko he vai vastustivatko he niitä aiheesta tietämänsä perusteella, 38 prosenttia ilmoitti kannattavansa ja 33 prosenttia vastustavansa niitä. Budjettipolitiikkojen lähentäminen Budjettipolitiikkojen lähentäminen kuuluu ensisijaisiin painopisteisiin taloushallinnon parantamiseksi suunniteltujen toimien joukossa. o Kun vastaajilta kysyttiin, onko syytä käydä alustavia neuvotteluja "eurooppalaisten instituutioiden ja kansallisten poliittisten instituutioiden välillä kansallisten talousarvioiden luonnosteluvaiheessa", 67 prosenttia ilmoitti kannattavansa asiaa ja 18 prosenttia vastustavansa sitä. 4

5 o Mikäli "yhdessä sovittuja, velkaa ja julkista alijäämää koskevia sääntöjä" ei noudateta joissakin jäsenvaltioissa, 68 prosenttia eurooppalaisista kannattaa automaattisten, asteittain nousevien taloudellisten pakotteiden määräämistä. o Euroalueen ja euroalueen ulkopuolisten valtioiden väliset erot ovat huomattavia: - Ensimmäisen kysymyksen kohdalla vallitsee 14 prosenttiyksikön ero asiaa kannattavien euroalueen vastaajien (72 prosenttia) ja euroalueen ulkopuolisten vastaajien (58 prosenttia) välillä. - Toisen kysymyksen kohdalla vallitsee 11 prosenttiyksikön ero euroalueen vastaajien (72 prosenttia) ja euroalueen ulkopuolisten vastaajien (61 prosenttia) välillä. Taloudellinen solidaarisuus kriisiaikana o Kysymys esitettiin ensimmäistä kertaa syyskuussa 2010 Euroopan rahoitusvakausvälineen käyttöönoton seurauksena (ERVV, toukokuu 2010). Tuolloin 49 prosenttia eurooppalaisista piti "suotavana", että heidän kotivaltionsa "auttaa taloudellisesti muita, vakavien talous- ja rahoitusongelmien kanssa kamppailevia" EU:n jäsenvaltioita; 39 prosenttia vastusti asiaa. o Tämä tutkimus toteutettiin samaan aikaan Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vaiheikkaasta ratifioinnista käytyjen keskustelujen kanssa. Asian kannatus vaihtelee vain vähän EU:ssa: 50 prosenttia (+1). Vastaajista 44 prosenttia (+5) ilmoittaa sitä vastoin vastustavansa tällaista solidaarisuutta, joskin vaihtelu on voimakasta valtiosta toiseen. Kriisiin reagoiminen o Eurooppalaiset asettavat edelleen jäsenvaltioiden välisen koordinaation etusijalle kriisin torjumiseksi. Enemmistö (55 prosenttia) katsoo, että he olisivat "paremmin suojassa tämänhetkisen kriisin vaikutuksilta", mikäli heidän kotivaltionsa ottaisi käyttöön toimia yhteisesti sovitulla tavalla muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa. Vastaajista 35 prosenttia katsoo, että he olisivat "paremmin suojassa", mikäli heidän kotivaltionsa "ottaisi käyttöön toimenpiteitä, joita se toteuttaisi yksin". o Todettakoon vastaajien kannasta EU:n jäsenvaltioiden toimintaan, että niiden määrä, jotka katsovat, että jäsenvaltiot ovat "pyrkineet toimimaan yhteisesti sovitulla tavalla muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa", on hyvin voimakkaassa nousussa: heidän osuutensa on nyt 48 prosenttia (+10). 5

6 Milloin kasvu alkaa uudelleen? Vaikka eurooppalaisten enemmistö katsoo, että jäsenvaltiot pyrkivät torjumaan kriisiä yhteisesti sovitulla tavalla, he eivät kuitenkaan suhtaudu yhtä optimistisesti lähitulevaisuuteen. Niinpä 41 prosenttia eurooppalaisista (+5) katsoo, että "kriisi jatkuu monta vuotta". Ainoastaan kahdeksan prosenttia (-6) arvioi, että "olemme jo palaamassa kasvun tielle". *** Huom. Keskeiset tutkimustulokset esitellään liitteen taulukoissa ja kaavioissa. Lisätietoja on saatavilla kahdesta liitteestä eli valtiokohtaisista selvityksistä ja Powerpoint-esityksestä. Lisätietoja: Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Jacques Nancy Tutkimus ja kansalliset selvitykset ovat saatavilla Euroopan parlamentin Eurobarometri-sivustolla: 6

7 LIITTEET TULOKSET JÄSENVALTIOITTAIN I. LUOTTOLUOKITUSLAITOKSET...8 II. EURON VAIKUTUS...9 III. JÄSENVALTIOIDEN JULKISEN VELAN OSITTAINEN MUUNTAMINEN YHTEISEKSI VELAKSI...10 IV. EUROBONDIT...16 V. BUDJETTIPOLITIIKKOJEN LÄHENTYMINEN...18 VI. TALOUDELLINEN SOLIDAARISUUS KRIISIAIKANA...20 VII. KRIISIIN REAGOIMINEN...21 VIII. MILLOIN KASVU ALKAA UUDELLEEN?...23 Jäljempänä olevia taulukoita laadittaessa on käytetty seuraavia tutkimuksia: Tutkimusajankohta: 3. syyskuuta syyskuuta 2011 Otos: henkilökohtaisesti haastateltua henkilöä Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset Parlamentin tilaama TNS Opinion -verkoston toteuttama tutkimus EB 75 Tutkimusajankohta: 13. huhtikuuta - 2. toukokuuta 2011 Otos: henkilökohtaisesti haastateltua henkilöä Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset Parlamentin tilaama TNS Opinion -verkoston toteuttama tutkimus EB 74 Tutkimusajankohta: 26. elokuuta syyskuuta 2010 Otos: henkilökohtaisesti haastateltua henkilöä Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset Parlamentin tilaama TNS Opinion -verkoston toteuttama tutkimus Huom: Lukijoita on syytä muistuttaa siitä, että mielipidetutkimuksen tulokset ovat arvioita, joiden täsmällisyys riippuu otoksen suuruudesta ja havaitusta prosenttiluvusta muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina. Otoksien ollessa noin haastattelun suuruisia (yleensä jäsenvaltioiden tasolla käytetty otoksen suuruus) todellinen prosenttiosuus eli jos olisi haastateltu koko väestöä vaihtelisi seuraavien luotettavuusvälien kehyksessä: Havaitut prosenttiluvut Luotettavuusvälit tai 90% tai 80% 30% tai 70% 40% tai 60% 50% +/- 1,9 %- yksikköä +/- 2,5 %- yksikköä +/- 2,7 %- yksikköä +/- 3,0 %- yksikköä +/- 3,1 %- yksikköä 7

8 I. LUOTTOLUOKITUSLAITOKSET Q: Kertokaa, kuinka samaa tai eri mieltä olette luottoluokittajista tietämänne perusteella. Riippumattoman eurooppalaisen luottoluokittajan perustaminen tasapainottaisi nykyisten luottoluokittajien valtaa. Totally agree Tend to agree Tend to disagree Totally disagree CY 5 BE 4 NL 3 3 DE 4 30% AT SK 5 2% HU 30% 4 FI 2 4 SI 3 LU 2 IT 4 1 EL 3 4 FR SE 2 1 ES EU PL 2 3 2% PT 4 1 CZ LV 4 1 EE 4 1 BG 40% 2% IE 1 MT 4 LT 1 UK RO 4 8

9 II. EURON VAIKUTUS Q: Oletteko seuraavan väittämän kanssa samaa mieltä vai eri mieltä: yleisesti ottaen euro on vähentänyt kriisin kielteisiä vaikutuksia. Euro Total 'Agree' Total 'Disagree' EB 75 Diff. EB 75 Diff. EB 75 Diff. April 2011 September EB75 April 2011 September EB75 April 2011 September EB75 UK ES EL 3 40% CY 2 30% BG % FR RO PL 2 2 = PT = EU = IE LV LT HU SI % EE LU 4 40% -5 50% CZ % BE % + 1 MT % 52% IT DE SK % FI 50% NL = SE AT

10 III. JÄSENVALTIOIDEN JULKISEN VELAN OSITTAINEN MUUNTAMINEN YHTEISEKSI VELAKSI Q: Kertokaa, kuinka samaa tai eri mieltä olette seuraavista tätä aihetta koskevista väittämistä. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden julkisen velan osittainen muuntaminen yhteiseksi velaksi Totally agree Tend to agree Totally disagree Tend to disagree Would benefit only those Member States which are in the worst difficulties 2 40% 1 Would penalise those Member States which are not in difficulty 3 Would be necessary in the name of solidarity between Member States Would reinforce the financial stability of the Member States Would allow to reduce the cost of the crisis

11 Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden julkisen velan osittainen muuntaminen yhteiseksi velaksi hyödyttäisi vain pahimmissa vaikeuksissa olevia jäsenvaltioita. Total 'Agree' Total 'Disagree' LV 80% 1 SI 7 1 AT 7 1 LU 7 1 CY 7 SK 7 1 FI 7 FR 7 1 LT 7 1 BE 72% 2 2% EE 72% 1 BG 7 1 DE 7 2 PL 7 1 SE 7 CZ 6 2 HU 6 EU PT 6 1 NL 6 UK 6 2 IT 2 RO 6 1 MT 5 1 IE ES EL 5 40% 11

12 Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden julkisen velan osittainen muuntaminen yhteiseksi velaksi rankaisisi niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vaikeuksissa. Total 'Agree' Total 'Disagree' FI 7 2% AT 7 1 LV 7 DE 7 SK 72% SE 6 2 LU 6 FR 6 2 SI 6 2 BE 6 2% LT 6 UK 6 EE 6 2 CZ EU27 2 PT 6 2 PL 60% 1 NL 60% IT 5 BG 5 1 HU 5 3 IE 5 2 RO 50% 2 CY 4 4 ES 4 30% MT 3 2 EL 5 12

13 Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden julkisen velan osittainen muuntaminen yhteiseksi velaksi olisi välttämätöntä jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden nimissä. Total 'Agree' Total 'Disagree' EL 8 CY 82% 1 PT 7 IT 72% 1 BE 7 2 2% HU NL 6 2 ES CZ 6 30% IE 6 PL 6 1 LT 6 2 LU 6 30% MT 1 EU EE 60% FR 60% 2 DE 5 40% SK 5 SE 5 4 BG 5 1 RO SI 5 3 AT 52% 4 LV 5 4 UK FI 13

14 Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden julkisen velan osittainen muuntaminen yhteiseksi velaksi lujittaisi jäsenvaltioiden taloudellista vakautta. Total 'Agree' Total 'Disagree' CY 8 EL 7 72% NL 70% PT HU 6 BE 6 2 IT 6 1 ES 1 CZ MT 6 2 SE 60% SK 5 IE 5 EU PL 5 2 LT 5 30% 1 EE 5 LU 5 3 LV 5 3 UK 5 1 RO 5 FR 50% SI 4 BG AT 4 4 DE 4 4 FI 52% 14

15 Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden julkisen velan osittainen muuntaminen yhteiseksi velaksi mahdollistaisi kriisin kustannusten pienentämisen. Total 'Agree' Total 'Disagree' EL 7 CY 7 1 PT HU 6 IT 6 1 NL 5 2 BE 5 3 IE 5 CZ 5 ES 5 2 SK 5 LV 5 3 MT 5 LT 52% PL 5 2 EU27 50% 3 1 EE 50% 3 SE 4 4 UK 4 1 RO 4 30% SI 4 FR 4 4 LU FI 40% 5 BG 3 2 AT 3 50% DE 5 15

16 IV. EUROBONDIT Q: Oletteko kuullut eurobondeista? No Yes, and you know what they are Yes, but you do not really know what it is 80% RO 7 PT 7 1 FR 7 1 SE 6 LT 6 2 LV 6 2 HU 6 PL 6 UK BE BG 6 CY 5 1 MT 5 2 ES 5 2 EE 5 EU SK 5 AT 5 30% 2% IT 5 2% FI 52% 2 SI 5 2 LU 4 2 CZ 4 IE 3 DE 3 2 NL 3 3 EL

17 Q: Kannatatteko vai vastustatteko eurobondi-järjestelmän luomista aiheesta tietämänne perusteella?* Totally in favour Fairly in favour Fairly opposed Strongly opposed PT 4 BE 4 IT 4 2 SK LU 1 EL 1 3 AT 3 2 NL 1 2 CY % FR 3 ES 1 2 IE 4 MT 50% EURO ZONE SI 2 1 EE FI DE 2 2 *Perusta: kysymys esitettiin 42 prosentille vastaajista, jotka olivat kuulleet eurobondeista, yksinomaan euroalueen jäsenvaltioissa. 17

18 V. BUDJETTIPOLITIIKKOJEN LÄHENTYMINEN Q: Kertokaa, kannatatteko vai vastustatteko seuraavia EU:n jäsenvaltioiden budjettipolitiikkojen lähentymistä koskevia toimenpiteitä. 1. Alustavat neuvottelut eurooppalaisten instituutioiden ja kansallisten poliittisten instituutioiden välillä kansallisten talousarvioiden luonnosteluvaiheessa Total 'In favor' Total 'Opposed' NL 82% CY 80% DE 7 1 SI 7 IT 7 1 BE 7 FI 7 SK 7 1 HU 7 1 PT 7 EL 70% 1 AT 6 EU LU 6 1 LT 6 1 BG 6 RO 6 CZ 6 2 FR ES 6 1 PL SE 6 5 LV 5 2 EE 5 1 MT 5 IE 4 1 UK 4 18

19 2. Automaattiset, asteittain nousevat taloudelliset pakotteet niille EU:n jäsenvaltioille, jotka eivät noudata yhdessä sovittuja, velkaa ja julkista alijäämää koskevia sääntöjä Total 'In favor' Total 'Opposed' FI 8 SK 8 NL 7 1 CY BE 7 2% SE 7 HU 7 1 IT 7 1 SI 7 1 FR 7 1 DE 7 AT 72% PT 7 1 CZ 70% LU 6 LT EU ES 6 1 PL 6 1 EL 2 RO EE BG 5 UK MT 52% 3 LV IE 4 19

20 VI. TALOUDELLINEN SOLIDAARISUUS KRIISIAIKANA Q: Missä määrin olette seuraavan väittämän kanssa samaa tai eri mieltä: kriisiaikana (KOTIVALTIOMME) on suotavaa auttaa taloudellisesti muita, vakavien talous- ja rahoitusongelmien kanssa kamppailevia EU-jäsenmaita. EB 74 Aug - Sept 2010 Total 'Agree' Total 'Disagree' Sept 2011 Diff - EB 74 EB 74 Aug - Sept 2010 Sept 2011 Diff - EB 74 EB 74 Aug - Sept 2010 Sept 2011 LU 5 72% NL % DE % -7 PL EL 4 52% = 2% -4 MT % BG ES 4 52% % CZ % 60% = = -2 RO FR 5 52% HU EU % IT 5 5 = SE 6 6 = BE 6 60% % -1 UK % LT 40% IE LV % -3 SK PT SI AT 5 50% FI 5 52% EE CY 70% Diff - EB 74 20

21 VII. KRIISIIN REAGOIMINEN Q: Olisitteko kansalaisena paremmin suojassa tämänhetkisen kriisin vaikutuksilta, jos? (OUR COUNTRY) adopted measures and applied them individually (OUR COUNTRY) adopted measures and applied them in a coordinated way with the other EU countries EB 75 April -May 2011 Sept 2011 Diff. - EB 75 EB 75 April -May 2011 Sept 2011 Diff. - EB 75 EB 75 April -May 2011 Sept 2011 Diff. - EB 75 SE CY % % + 1 FI EE FR = HU IE 30% LT 2 30% BG SK AT 40% 40% = 52% 50% ES = 70% NL = 72% PT 2 2 = RO 3 3 = 52% CZ 50% = + 1 LU = + 1 MT PL % EU BE % + 1 LV DE 30% IT % 60% = + 4 UK 6 60% = + 4 SI -7 50% EL %

22 Q: Sanoisitteko, että tähän asti useat Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat kriisin edessä...? Tended to act in a coordinated way with the other EU countries Tended to act individually EB 74 Aug - Sept 2010 Sept 2011 Diff. - EB 74 EB 74 Aug - Sept 2010 Sept 2011 Diff. - EB 74 EB 74 Aug - Sept 2010 Sept 2011 Diff. - EB 74 DE % BG % 1-11 PT FR BE LV UK RO SE 3 50% SK 4 52% EU LT LU = -9 IT IE MT PL EE % -6-1 EL % AT 4 50% CY HU 4 50% % SI FI 6 70% ES % NL CZ 52%

23 VIII. MILLOIN KASVU ALKAA UUDELLEEN? Q: Kun ajatellaan kasvun palautumista (KOTIVALTIOOMME), niin mikä seuraavista näkemyksistä on lähinnä omaanne? The crisis is going to last for many years A return to growth will start in the coming years A return to growth will start in the coming months We are already returning to growth EL PT FR HU SI LT ES IE RO BG CY LV UK IT EU27 SK CZ EE BE DE PL NL AT LU MT FI SE % 50% 50% % % % 2% 2% 2% 2% 2% 1 1 2% %

KRIISI JA TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA V

KRIISI JA TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA V Viestinnän pääosasto Osasto C Kansalaissuhteet YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Brysselissä 21. toukokuuta 2012 KRIISI JA TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA V Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB 77.2) Tiivistelmä

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri marraskuu Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko: Menetelmä:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) EUROALUE JA MUU KUIN EUROALUE Tässä eriteltävät eroavuudet

Lisätiedot

Tiedotuksen pääosasto Osasto D Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. lokakuuta Eurooppalaiset ja kriisi

Tiedotuksen pääosasto Osasto D Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. lokakuuta Eurooppalaiset ja kriisi Tiedotuksen pääosasto Osasto D Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. lokakuuta 2010 Eurooppalaiset ja kriisi Euroopan parlamentin Eurobarometri (Parlametri-tutkimus 74.1)

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) AMMATTIRYHMIEN TARKASTELU Tämä ammattiryhmien välisten erojen

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Euroopan komissio - Lehdistötiedote Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Bryssel 21. joulukuuta 2018 Tänään julkaistun uuden Eurobarometri-kyselyn

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

I. EUROOPPALAISET JA RAHANSIIRTOVERO A. Rahansiirtoveron kannatus...10 II. EUROOPPALAISET JA KRIISIN JÄLKEINEN AIKA...14

I. EUROOPPALAISET JA RAHANSIIRTOVERO A. Rahansiirtoveron kannatus...10 II. EUROOPPALAISET JA KRIISIN JÄLKEINEN AIKA...14 Viestinnän pääosasto Osasto C Kansalaissuhteet YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 22. kesäkuuta 2011 EUROOPPALAISET JA KRIISI Euroopan parlamentin Eurobarometri (Parlametri-tutkimus.2) Yhteenveto

Lisätiedot

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4)

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 6. helmikuuta 2013 Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 7 maaliskuuta 2012 8 maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 15. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) Bryssel, joulukuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3 hk Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 25. maaliskuuta 2009 Eurobarometri (EB 71): tammi helmikuu 2009 Alustavat tulokset:

Lisätiedot

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Parlametri 2016 Analyyttinen yhteenveto Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija: Jacques Nancy, Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

Lisätiedot

Eurobarometri 74.3 EUROOPAN UNIONI JA ENERGIA. Toteuttanut TNS Opinion & Social -verkosto Euroopan parlamentin puolesta

Eurobarometri 74.3 EUROOPAN UNIONI JA ENERGIA. Toteuttanut TNS Opinion & Social -verkosto Euroopan parlamentin puolesta 1 Eurobarometri 74.3 EUROOPAN UNIONI JA ENERGIA Toteuttanut TNS Opinion & Social -verkosto Euroopan parlamentin puolesta Tiedotuksen pääosaston koordinoima tutkimus TNS Opinion & Social 40 Hermann Debroux

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

TAULUKKO I: EU:N JÄSENVALTIOIDEN KALASTUSLAIVASTOT VUONNA 2014 (EU28)

TAULUKKO I: EU:N JÄSENVALTIOIDEN KALASTUSLAIVASTOT VUONNA 2014 (EU28) EUROOPAN UNIONIN KALASTUSALA LUKUINA Seuraavissa taulukoissa on yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) eri osa-alueiden perustilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden kalastuslaivastot vuonna 2014 (taulukko

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2011 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 76.3)

Parlametri marraskuu 2011 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 76.3) Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 11. tammikuuta 2012 Parlametri marraskuu 2011 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 76.3) ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija:

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (Standard EB 74.3 energiasta) Eurooppalaiset ja energia

Euroopan parlamentin Eurobarometri (Standard EB 74.3 energiasta) Eurooppalaiset ja energia Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 31. tammikuuta 2011 Parlametri-tutkimus tammikuu 2011 Euroopan parlamentin Eurobarometri (Standard EB 74.3

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 27/10/2009 EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Kevään 2010 Eurobarometrin mukaan EU-kansalaiset haluavat tiukempaa talouspolitiikan ohjausta

Kevään 2010 Eurobarometrin mukaan EU-kansalaiset haluavat tiukempaa talouspolitiikan ohjausta IP/10/1071 Bryssel 26. elokuuta 2010 Kevään 2010 Eurobarometrin mukaan EU-kansalaiset haluavat tiukempaa talouspolitiikan ohjausta Eurooppalaisista 75 % on sitä mieltä, että talous- ja rahoituspolitiikan

Lisätiedot

Erityiseurobarometri 75.1 Euroopan parlamentin Eurobarometri. Eurooppalaiset ja energia (Osa II)

Erityiseurobarometri 75.1 Euroopan parlamentin Eurobarometri. Eurooppalaiset ja energia (Osa II) Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 19. huhtikuuta 2011 Erityiseurobarometri 75.1 Euroopan parlamentin Eurobarometri Eurooppalaiset ja energia (Osa

Lisätiedot

Euroopan parlamentin erityisbarometri 75.2. Vapaaehtoistyö

Euroopan parlamentin erityisbarometri 75.2. Vapaaehtoistyö Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteista vastaava osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin erityisbarometri Vapaaehtoistyö Bryssel 27. kesäkuuta 2011 YHTEENVETO Kattavuus: EU27 (26

Lisätiedot

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 AINEISTOTUTKIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA 2009 Äänestämättä jättäminen ja äänestyskäyttäytyminen vuonna 2009

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 29-1 2.2.211 Anni Kallio Erasmus-liikkuvuus 7/8-9/1 Outgoing from Finland 7/8 to 9/1 27-8 28-9 29-1 3265 34363529 687 975 12 112177139 435 656 656 SMS SMP STA STT Opiskelijavaihto

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4)

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4) Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 20. elokuuta 2012 Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 (28 150

Lisätiedot

Tilastoliite osaan 1 KOLMAS TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA YHTEENKUULUVUUTTA KOSKEVA KERTOMUS 65

Tilastoliite osaan 1 KOLMAS TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA YHTEENKUULUVUUTTA KOSKEVA KERTOMUS 65 Tilastoliite osaan 1 65 A1.1 Työllisyys nykyisen EUn alueella, 1996 ja 2002 Työllisyysaste (% työikäisestä väestöstä) 1996 2002 EU15 59,9 64,2 Muut jäsenvaltiot 61,7 65,1 Koheesiomaat 51,5 60,2 Kreikka

Lisätiedot

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta IP/08/1397 Bryssel 25. syyskuuta 2008 Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta Kuinka EU voisi taata laajakaistaisen internet-yhteyden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 TIIVISTELMÄ Eurooppalaiset ja energiansäästö Henkilökohtaiset toimintatavat... 7

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 TIIVISTELMÄ Eurooppalaiset ja energiansäästö Henkilökohtaiset toimintatavat... 7 Eurobaromètre Spécial SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 TIIVISTELMÄ... 5 1. Eurooppalaiset ja energiansäästö... 7 1.1 Henkilökohtaiset toimintatavat... 7 1.2 Energialaskujen pienentämiseksi toteutettavia

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta 2014-2017 Erasmus+ lähtevän liikkuvuuden kehitys 2014-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 4239 4580 4772 1360 1322 1442 1052 1027 985 925 977 970 Opiskelijaliikkuvuus

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Analyyttinen yhteenveto

Analyyttinen yhteenveto Viestinnän pääosasto Osasto C - Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 24. maaliskuuta 2009 EUROOPPALAISET JA TALOUSKRIISI Eurobarometri-standardi (EB 71) Perusjoukko: EU 15+ Otos: EU

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1 SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi 1 Onnellisuus ja hyvinvointipolitiikka Pohjoismaisessa tutkimusperinteessä hyvinvointi on

Lisätiedot

Kansainvälisen rekisteröinnin nro

Kansainvälisen rekisteröinnin nro Viimeisin päivitys 032016 HAKUS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKIN Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) Hakijanedustajan viite (enintään 20 merkkiä) Mod.011 Hakija Oikeushenkilön nimi tai etunimi ja sukunimi

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel 30. tammikuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/ / / / / / / / / 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE - Belgia 88 102 109

Lisätiedot

NURMISEMINAARI. Maidon markkinakatsaus

NURMISEMINAARI. Maidon markkinakatsaus NURMISEMINAARI Pudasjärvi 11.-12.1.2011 Maidon markkinakatsaus Eeva Brofeldt, Valio Oy Nyt on alkanut vasikoiden vuosi Maitotuotteiden kotimaan myynnin nousijat ja laskijat Kevyttuotteiden osuus maitotuotteiden

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE -

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen. Jyväskylä

Mauri Pekkarinen. Jyväskylä Maakunta- ja soteuudistuksen työseminaari Mauri Pekkarinen Jyväskylä 12.1.2018 Mauri Pekkarinen 1 Koheesiopolitiikan saanto (koheesio, EAKR ja ESR) maittain, mukaan lukien tukitasot EAKR ESR Koheesiorahasto

Lisätiedot

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28) (LUKUUN OTTAMATTA MUKAUTUKSIA)

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28) (LUKUUN OTTAMATTA MUKAUTUKSIA) YHTEINEN MAATALOUSPOLITIIKKA LUKUINA Alla olevissa taulukoissa esitetään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) eri osa-alueiden tilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden maatalous ja elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28)

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28) YHTEINEN MAATALOUSPOLITIIKKA LUKUINA Alla olevissa taulukoissa esitetään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) eri osa-alueiden tilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden maatalous ja elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Energia-alan painopisteet Euroopassa José Manuel Barroso

Energia-alan painopisteet Euroopassa José Manuel Barroso Energia-alan painopisteet Euroopassa José Manuel Barroso Euroopan komission puheenjohtaja Eurooppa-neuvoston kokous 22.5.2013 Uusia realiteetteja globaaleilla energiamarkkinoilla Finanssikriisin vaikutus

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 404 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 404 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. elokuuta 2017 (OR. en) 11585/17 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 28. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: SOC 546 EMPL 416 FSTR 55 CADREFIN 86 REGIO 80 Euroopan komission

Lisätiedot

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 16.12.2009 EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus

Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus EUROOPAN PARLAMENTTI Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus Raportti Tutkimusajankohta: huhti-toukokuu 2011 Julkaisu: lokakuu 2011 Erityiseurobarometri 75.2 TNS Opinion & Social Tutkimus on

Lisätiedot

Komission raportti sähköisestä viestinnästä: kahdeksan EU-maata Yhdysvaltojen edellä laajakaistan levinneisyysvertailussa

Komission raportti sähköisestä viestinnästä: kahdeksan EU-maata Yhdysvaltojen edellä laajakaistan levinneisyysvertailussa IP/08/40 Bryssel, 19. maaliskuuta 2008 Komission raportti sähköisestä viestinnästä: kahdeksan EU-maata Yhdysvaltojen edellä laajakaistan levinneisyysvertailussa Tanska, Suomi, Alankomaat ja Ruotsi ovat

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 444 final LIITTEET 1 6.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 444 final LIITTEET 1 6. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. syyskuuta 2015 (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 14. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 116 final LIITTEET 1 4.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 116 final LIITTEET 1 4. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7114/17 ADD 1 TRANS 105 SAE Lähettäjä: Saapunut: 7. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 24/07/2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä) Viimeksi päivitetty: 04/2013

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014.

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 435 final ANNEX 1 LIITE Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014 asiakirjaan KOMISSION

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 217 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-217 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Euroopan komissio pyrkii pienentämään huomattavasti sukupuolten välistä palkkakuilua

Euroopan komissio pyrkii pienentämään huomattavasti sukupuolten välistä palkkakuilua IP/10/236 Bryssel 5. maaliskuuta 2010 Euroopan komissio pyrkii pienentämään huomattavasti sukupuolten välistä palkkakuilua Euroopan komissio aikoo toteuttaa useita toimenpiteitä miesten ja naisten välisen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä PYYTÄVÄN VIRANOMAISEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTU (VAPAAEHTOINEN) LOMAKE I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä Palvelujen

Lisätiedot

Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari Salossa 14.1.2011. Toimitusjohtaja Kari Aakula

Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari Salossa 14.1.2011. Toimitusjohtaja Kari Aakula Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa Seminaari Salossa 14.1.2011 Toimitusjohtaja Kari Aakula Valio Oy 14.1.2011 1 Valio Oy:n hankintaosuuskunnat 1.1.2011 1. Evijärven Osm. 2. Härmän Seudun Osm.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Ruokamenot kuluttajan arjessa

Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot kuluttajan arjessa Tieteiden yö Rahamuseossa 13.1.2011 Jarkko Kivistö Ekonomisti Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot Kuinka suuren osan tuloistaan kuluttajat käyttävät elintarvikkeisiin?

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 TIIVISTELMÄ Kattavuus: Perusjoukko: Tutkimusmenetelmä:

Lisätiedot

MAAKOHTAINEN TIETOSIVU: SUOMI

MAAKOHTAINEN TIETOSIVU: SUOMI Euroopan investointiohjelma Tilannekatsaus Toukokuu 2018 MAAKOHTAINEN TIETOSIVU: SUOMI JUNCKERIN EUROOPAN INVESTOINTIOHJELMA SUOMESSA FI Suomessa Junckerin komission Euroopan investointiohjelmaan kuuluvan

Lisätiedot

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Kuolleiden lukumaara 7.5.2010 H1N1 pandemic 2009 Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Pasi Penttinen, European Centre for Disease Prevention and Control 22 April 2010, Helsinki, Suomi Virallisesti ilmoitetut

Lisätiedot