EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin"

Transkriptio

1 Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin Perusjoukko: EU 18+ (Itävalta 16+) Otos: EU-27 ( EU:n kansalaista) 1 Äänioikeutettuja vastaajia: Tutkimusajankohta: Euroopan parlamentin verkkosivuilla 2 on julkaistu neljä parlamentin laatimaa, toisiinsa liittyvää tiedotetta vaalien jälkeisestä kyselystä. Tässä viidennessä analyysissa keskitytään äänestystulosten jakautumiseen ikäryhmittäin sekä erityisesti vuotiaiden (Itävallassa vuotiaiden) äänestystapaan verrattuna 27 jäsenvaltion EU:n (EU27) keskiarvoon ja kansalliseen keskiarvoon. Tämä analyysi on tehty käyttämällä vaalien jälkeisestä Eurobarometritutkimuksesta / Euroopan parlamentilta saatuja sosiodemografisia tietoja. Edellinen tutkimus äänestystulosten jakautumisesta sukupuolikohtaisesti 3 osoitti, ettei miesten ja naisten äänestystavassa ole suuria eroja: naisten äänestysaktiivisuus oli keskimäärin hieman miesten äänestysaktiivisuutta heikompi (naisista äänestämässä kävi 42 prosenttia ja miehistä 44 prosenttia), mutta naiset äänestivät miehiä enemmän kahdeksassa jäsenvaltiossa. Toisaalta naiset kokevat EU:n etäisemmäksi kuin miehet: naiset kokevat EU:n olevan abstrakti taho, joka on kaukana heidän päivittäisestä elämästään. Naiset kokevat talous-, rahoitus- ja sosiaalikriisin vaikuttaneen heihin voimakkaasti. He ovat yleisesti vähemmän kiinnostuneita politiikasta kuin miehet. Kun naiset ovat kiinnostuneita politiikasta, he ovat kiinnostuneempia paikallis- ja aluepolitiikasta kuin kansallisesta politiikasta. 1 Tämän vaalien jälkeisen kyselyn tulosten edustavuus on varmistettu painottamalla vastauksia sosio-demografisesti jäsenvaltiokohtaisesti ja sitten kansainvälisesti EU:n tasolla

2 Miten vuotiaat nuoret (naiset ja miehet) äänestivät? Vaikka koko EU:n keskimääräinen äänestysaktiivisuus oli 43 prosenttia, vuotiaista äänesti vain 29 prosenttia (14 prosenttiyksikköä vähemmän). Sen sijaan 55 vuotta täyttäneistä äänioikeuttaan käytti 50 prosenttia. Vuonna 2004 äänestysaktiivisuus näissä kahdessa ikäryhmässä oli 33 prosenttia ja 59 prosenttia. EU:n nuorimman ikäluokan keskiarvo, 29 prosenttia, pitää kuitenkin sisällään huomattavia kansallisia vaihteluja: sen erot kansallisiin keskiarvoihin nähden vaihtelevat +2:sta 28:aan prosenttiyksikköön. Sama havainto koskee yhtä lailla vuotiaiden äänestysaktiivisuutta. Muualla kuin Belgiassa ja Luxemburgissa, joissa äänestäminen on pakollista, tämän ikäryhmän jäsenvaltiokohtainen äänestysaktiivisuus vaihteli 77 prosentista 12 prosenttiin. Ei ole yllättävää, että vasta ensimmäistä tai toista kertaa äänestävien nuorten keskuudessa äänestysprosentti jäi huomattavasti heikommaksi kuin vanhempien äänestäjien keskuudessa. Tämä suuntaus korostuu kansallisissa vaaleissa, joissa keskimääräinen äänestysaktiivisuus on EU:ssa 72 prosenttia mutta vuotiaiden kohdalla vain 38 prosenttia ( 34 prosenttiyksikköä). Kuinka lähellä nuoret tuntevat olevansa poliittisia puolueita? Ei ollut yllättävää, että vuotiaat vastasivat muita useammin, etteivät he tunteneet olevansa lähellä mitään poliittista puoluetta. Yleisesti 43 prosenttia EU:n kansalaisista vastasi, että he tunsivat olevansa lähellä jotakin poliittista puoluetta, mutta vuotiaista näin vastasi vain 30 prosenttia ( 13 prosenttiyksikköä). Sen sijaan 55 vuotta täyttäneillä on vakiintuneempi poliittinen identiteetti (52 prosenttia). Vastauksissa on jälleen suuria sukupolvien välisiä eroja, jotka näkyvät erityisesti jäsenvaltiokohtaisesti: poliittisten puolueiden läheisyyttä koskevien tuntemusten osalta nuorten vastaajien keskiarvojen ja kansallisten keskiarvojen väliset erot vaihtelivat 1:stä 31:een prosenttiyksikköön. Milloin nuoret päättivät mennä äänestämään? Kuten edellä todettiin, nuoret eivät tunne olevansa yhtä lähellä poliittisia puolueita kuin vanhemmat vastaajat. Voidaankin pohtia, onko tämä yksi niistä syistä, jotka vaikuttavat heidän äänestyshalukkuuteensa ja siihen, missä vaiheessa he tekevät päätöksen äänestämisestä. Vain 30 prosenttia vuotiaista vastasi äänestävänsä aina samalla tavalla, kun taas kaikista vastaajista näin vastasi 50 prosenttia ( 20 prosenttiyksikköä). Toisaalta nuoret päättivät keskimääräistä useammin äänestämisestään vaalikampanjan loppuvaiheessa: 17 prosenttia heistä teki päätöksen muutama viikko ennen vaaleja (+4 prosenttiyksikköä), kun taas EU27:n keskiarvo on 13 prosenttia, ja 17 prosenttia teki päätöksen muutama päivä ennen vaaleja (+8 prosenttiyksikköä), kun taas EU-27:n keskiarvo oli 9 prosenttia. Siispä ehdokkaiden vaaliväittelyt vaalikampanjan aikana vaikuttivat nuoriin voimakkaammin kuin muihin äänestäjiin. Kun nuorilta kysyttiin, miksi he kävivät 2/42

3 äänestämässä, 7 prosenttia (+2 prosenttiyksikköä) vastasi, että tiedot, joita he olivat saaneet vaalikampanjan aikana, saivat heidät äänestämään. EU:ssa kaikista vastaajista näin vastasi keskimäärin 5 prosenttia. Lisäksi pohdimme, voiko vuotiaiden heikko äänestysaktiivisuus Euroopan parlamentin vaaleissa ja heidän äänestyspäätöksensä epävarmuus johtua siitä, ettei nuorilla ole yhtä paljon tietoa Euroopan unionista kuin vanhemmilla vastaajilla. Voi olla tarpeen pohtia sitä, minkä verran Euroopan unionia käsitellään toisen asteen oppilaitosten opintoohjelmissa kaikissa 27 jäsenvaltiossa. On mahdollista, että jos nuoret tutustuisivat paremmin Euroopan unioniin toisen asteen koulutuksessa, he ymmärtäisivät sitä paremmin ja heillä olisi riittävästi tietoa, jotta he voisivat muodostaa poliittinen identiteettinsä ja tehdä äänestyspäätöksen. Mitkä olivat nuorten syyt äänestää? Vanhempien vastaajien tavoin nuoret ilmoittivat useimmiten menevänsä äänestämään hoitaakseen kansalaisvelvollisuutensa: nuorista näin vastasi 46 prosenttia ( 1 prosenttiyksikkö), kun taas EU:n keskiarvo oli 47 prosenttia 1. Sukupolvien välillä oli eroja siinä, missä määrin äänestämistä perusteltiin "eurooppalaisilla" syillä: 22 prosenttia (+3 prosenttiyksikköä) nuorista äänesti siksi, että he katsoivat voivansa saada aikaan muutoksia äänestämällä, 18 prosenttia (+6 prosenttiyksikköä), 18 prosenttia (+5 prosenttiyksikköä) äänesti siksi, että he tunsivat olevansa EU:n kansalaisia, ja 8 prosenttia (+2 prosenttiyksikköä) äänesti siksi, että he katsoivat EU:n olevan tärkeässä osassa heidän jokapäiväisessä elämässään. Lisäksi 16 prosenttia vuotiaista äänesti siksi, että he kannattavat EU:ta (±0 prosenttiyksikköä). Kuitenkin 3 prosenttia heistä ( 2 prosenttiyksikköä) äänesti kiinnostuksesta eurooppalaisia asioita kohtaan. Mitkä asiat saivat nuoret äänestämään? Kyselyyn vastanneille esitetyistä 15 syystä, jotka todennäköisesti motivoisivat äänioikeutettuja äänestämään, äänioikeuttaan käyttäneet vuotiaat nuoret (29 prosenttia) valitsivat samat pääsyyt kuin vanhemmatkin äänestäjät. Katsomme kahden tärkeimpänä pidetyn syyn osoittavan, että vuotiaat ovat muita ikäryhmiä enemmän huolissaan talous-, rahoitus- ja sosiaalikriisistä. a) Nuorten suurin huolenaihe (46 prosenttia, +5 prosenttiyksikköä) oli talouskasvu (EU27:ssa 41 prosenttia). Kansalliset erot olivat suhteellisen suuret, kuten muidenkin kysymysten kohdalla. Vastausten epäyhtenäisyyden ei pitäisi tulla yllätyksenä BKTtilastojen muutosten valossa. Eurostatin mukaan vuonna 2008 jäsenvaltioiden asukasta kohden laskettu BKT ostovoimapariteettina ilmaistuna vaihteli 41 prosentista 276 prosenttiin EU27:n keskiarvosta. b) vuotiaiden nuorten toiseksi suurin huolenaihe (41 prosenttia, +4 prosenttiyksikköä) oli työttömyyden pelko (keskiarvo 37 prosenttia). Tämäkään ei ole yllättävää, sillä Eurostatin mukaan työttömyysaste oli lokakuussa 2009 aktiivisen väestön 1 Enintään kolme vastausta, annettujen vastauksien summa. 3/42

4 keskuudessa 9,3 prosenttia, kun taas alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli 20,7 prosenttia. c) Nuoret olivat muita ikäryhmiä vähemmän huolissaan tulevista eläkkeistään. Nuorista vain 11 prosenttia mainitsi tämän syyn, kun taas vastaajien keskiarvo oli 22 prosenttia ( 11 prosenttiyksikköä). Mitkä olivat syyt jättää äänestämättä? Äänestämättä jättäneet vuotiaat nuoret (71 prosenttia) ilmoittivat muita vastaajia useammin (20 prosenttia, +3 prosenttiyksikköä) syyksi, etteivät he olleet kiinnostuneita politiikasta (EU27:n keskiarvo 17 prosenttia). He olivat kuitenkin yleisesti vähemmän tyytymättömiä (19 prosenttia, 9 prosenttiyksikköä) politiikkaan (keskiarvo 28 prosenttia). Nuorten kolmanneksi suurin syy jättää äänestämättä oli se, että heillä liian kova kiire, ettei heillä ollut aikaa tai että heidän piti mennä töihin. Tämän syyn esitti 16 prosenttia vuotiaista, mikä on +6 prosenttiyksikköä EU:n keskiarvoa enemmän (10 prosenttia). Lisäksi nuoret vastasivat keskimääräistä useammin (5 prosenttia, +2 prosenttiyksikköä) jättäneensä äänestämättä siksi, että heillä oli ollut ongelmia rekisteröitymisen tai äänestyskortin kanssa (keskiarvo 3 prosenttia). Nämä kaksi syytä jättää äänestämättä antavat aihetta pohtia, voitaisiinko joillakin äänestämistä helpottavilla toimenpiteillä lisätä vuotiaiden nuorten äänestysaktiivisuutta tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa. Samalla kuitenkin suhteellisen pieni osa (5 prosenttia, 3 prosenttiyksikköä) vuotiaista nuorista vastasi, etteivät he olleet täysin tyytyväisiä Euroopan parlamenttiin instituutiona (EU:n keskiarvo 8 prosenttia). Luottavatko nuoret muita enemmän EU:hun? Koko otosta tarkasteltaessa vastauksista voidaan havaita, että nuoret luottavat pääsääntöisesti EU:hun muita ikäryhmiä enemmän. Nimittäin 54 prosenttia (+4 prosenttiyksikköä) vuotiaista nuorista luottaa EU:n toimielimiin (kun taas EU:n keskiarvo on tältä osin 50 prosenttia), 74 prosenttia nuorista pitää maansa jäsenyyttä Euroopan unionissa hyvänä asiana (+5 prosenttiyksikköä) ja 68 prosenttia tuntee olevansa Euroopan unionin kansalainen (+4 prosenttiyksikköä). Kun nuorilta kysyttiin heidän kiintymyksestään kotimaataan ja Eurooppaa kohtaan, 86 prosenttia ( 5 prosenttiyksikköä) kertoi olevansa kiintynyt kotimaahansa ja 66 prosenttia (+2 prosenttiyksikköä) kertoi olevansa kiintynyt Eurooppaan. Lisäksi vuotiaat nuoret ovat yleisesti muita vähemmän kiinnostuneita politiikasta: 30 prosenttia nuorista vastasi olevansa kiinnostunut politiikasta ( 9 prosenttiyksikköä). 4/42

5 Huom. Lukijoille muistutetaan, että tutkimuksen tulokset ovat arvioita, joiden tarkkuus, muiden asioiden pysyessä muuttumattomina, riippuu otoksen koosta ja noudatetusta prosenttiosuudesta. Kun otokset käsittävät noin tuhat haastattelua, todelliset prosenttiosuudet toisin sanoen prosenttiosuudet, jotka saataisiin tilanteessa, jossa koko väestöä olisi haastateltu vaihtelevat seuraavien luotettavuusvälien puitteissa: Havaitut prosenttiosuudet Luotettavuusvälit 10 % tai 90 % ± 1,9 prosenttiyksikköä 20 % tai 80 % ± 2,5 prosenttiyksikköä 30 % tai 70 % ± 2,7 prosenttiyksikköä 40 % tai 60 % ± 3,0 prosenttiyksikköä 50 % ± 3,1 prosenttiyksikköä EUROSTAT Jäsenvaltioiden väestö ikäryhmittäin 1. tammikuuta 2008 EU27 % YHTEENSÄ % ,90 % ,36 % ,66 % ,94 % Huom. Nämä luvut eivät vastaa potentiaalisten äänestäjien kokonaismäärää, vaan äänestysikäistä väestöä. Äänestäjiä koskevat tiedot riippuvat nimittäin kansallisista vaalimenettelyistä, jotka vaihtelevat jäsenvaltiokohtaisesti. 5/42

6 SISÄLLYSLUETTELO I. ÄÄNESTYSPROSENTTI JA POLIITTINEN SITOUTUMINEN... 7 A. Äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna B. Äänestäminen kansallisissa vaaleissa... 9 C. Vertailu: nuorimman ikäryhmän äänestysaktiivisuus Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009 ja edellisissä kansallisissa vaaleissa D. Poliittinen sitoutuminen II. EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN VAALIKAMPANJAN NÄKYVYYS III. ÄÄNESTÄJÄT PROFIILI JA PERUSTELUT A. Äänestyspäätöksen tekemisen ajankohta B. Äänestämisen syyt C. Äänestysperusteet IV. ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄNEET PROFIILI JA PERUSTELUT A. Äänestämättä jättämistä koskevan päätöksen tekemisen ajankohta B. Äänestämättä jättämisen syyt V. MIELIPITEET EUROOPAN PARLAMENTISTA JA EUROOPAN UNIONISTA JA SUHTAUTUMINEN NIIHIN A. Euroopan parlamentti B. Euroopan unioni a. Kiinnostus politiikkaa kohtaan b. Kiintymys Eurooppaa tai omaa kotimaata kohtaan, tunne EU:n kansalaisuudesta c. Kuva siitä, että Euroopan parlamentti ottaa kansalaisten huolenaiheet huomioon VI. VAALITULOSTEN SAAMISEN MERKITYS /42

7 I. ÄÄNESTYSPROSENTTI JA POLIITTINEN SITOUTUMINEN A. Äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009 Kysymys 1. Äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna EU:n keskiarvot ja keskiarvot sukupuolittain. EU Erotus ÄÄNESTI 43% 29% 14 36% 44% 50% EI ÄÄNESTÄNYT 57% 71% % 56% 50% Kaavio vuotiaiden ikäryhmän äänestysaktiivisuus Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009 jäsenvaltiokohtaisesti jaoteltuna. 100% 90% 92% 88% 80% 77% 70% 60% 59% 53% 50% 40% 41% 39% 39% 39% 36% 30% 20% 31% 31% 29% 28% 27% 27% 27% 25% 25% 23% 21% 21% 20% 15% 14% 13% 12% 12% 10% 0% LU* BE* MT IT CY EL PT LV DK AT SE IE EU27 HU DE EE ES BG FR CZ RO FI UK SI NL SK LT PL Äänestysaktiivisuus vuonna 2009 pidetyissä Euroopan parlamentin vaaleissa kasvoi iän myötä: nuorimmassa ikäryhmässä (18 24-vuotiaat) äänestysaktiivisuus oli 29 prosenttia, kun taas 55 vuotta täyttäneiden ryhmässä se oli 50 prosenttia. Yleisen äänestysaktiivisuuden ja nuorimman ryhmän äänestysaktiivisuuden välinen erotus on koko EU:ssa 14 prosenttiyksikköä. 7/42

8 Kysymys 1. Äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009 jäsenvaltioittain ja sukupuolittain jaoteltuna. YHT Erotus PT 37% 39% +2 34% 35% 39% LU# 91% 92% +1 89% 92% 90% MT 79% 77% -2 82% 75% 80% BE# 90% 88% -2 92% 92% 90% CZ 28% 23% -5 29% 28% 29% IT 65% 59% -6 66% 65% 66% CY 59% 53% -6 41% 60% 71% SK 20% 13% -7 17% 20% 23% RO 28% 21% -7 18% 28% 35% HU 36% 28% -8 38% 37% 38% LT 21% 12% -9 15% 19% 29% AT 46% 36% % 47% 51% EL 53% 41% % 51% 62% PL 25% 12% % 26% 30% SI 28% 15% % 22% 41% EU27 43% 29% % 44% 50% BG 39% 25% % 39% 46% SE 46% 31% % 40% 53% LV 54% 39% % 54% 62% UK 35% 20% % 38% 52% FR 41% 25% % 40% 49% DE 43% 27% % 40% 49% EE 44% 27% % 44% 51% ES 45% 27% % 52% 49% FI 40% 21% % 36% 50% DK 60% 39% % 62% 66% NL 37% 14% % 40% 46% IE 59% 31% % 63% 68% # Jäsenvaltiot, joissa äänestäminen on pakollista. Nuorimman ryhmän äänestysaktiivisuuden jäsenvaltiokohtaisessa tarkastelussa ilmeni erittäin suuria eroja. Portugalissa ja Luxemburgissa nuorimpien äänestäjien äänestysaktiivisuus itse asiassa ylitti maan keskiarvon (erotus +2 prosenttiyksikköä Portugalissa ja +1 prosentti Luxemburgissa). Useimmissa jäsenvaltioissa suuntaus on se, ettei nuorimpien äänestäjien äänestysaktiivisuus yltänyt keskimääräiselle tasolle. Suurimmat erot olivat havaittavissa Irlannissa ( 28 prosenttiyksikköä), Alankomaissa ( 23 prosenttiyksikköä) ja Tanskassa ( 21 prosenttiyksikköä). 8/42

9 B. Äänestäminen kansallisissa vaaleissa Kysymys 9. Äänestäminen edellisissä kansallisissa vaaleissa jäsenvaltioittain ja sukupuolittain jaoteltuna. EU Erotus ÄÄNESTI 72% 38% % 77% 82% EI ÄÄNESTÄNYT* 28% 62% % 23% 18% Huom. Tämä kysymys esitettiin kaikille kyselyyn vastanneille. * Sisältää vastaajat, jotka vastasivat "en tiedä". Heitä oli 2,8 prosenttia EU:ssa (2,8 prosenttia vuotiaiden ryhmässä, 3,6 prosenttia vuotiaiden ryhmässä, 3 prosenttia vuotiaiden ryhmässä ja 2,4 prosenttia 55 vuotta täyttäneiden ryhmässä). Äänestysprosentti edellisissä kansallisissa vaaleissa kasvoi myös iän myötä. Se oli jokaisen tutkitun ikäryhmän kohdalla suurempi kuin äänestysprosentti vuonna 2009 pidetyissä Euroopan parlamentin vaaleissa. Nuorimman ryhmän äänestysprosentin ja yleisen keskimääräisen äänestysprosentin välinen ero oli 34 prosenttiyksikköä. Ero oli suurempi kuin samojen ryhmien äänestysprosenttien välinen ero Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009 (mutta suurempi osa vastaajista äänesti kansallisissa vaaleissa kuin Euroopan parlamentin vaaleissa). Kaavio vuotiaiden ikäryhmän äänestysaktiivisuus edellisissä kansallisissa vaaleissa jäsenvaltiokohtaisesti jaoteltuna. 80% 70% 73% 69% 67% 65% 64% 60% 50% 40% 30% 56% 56% 53% 53% 51% 51% 47% 47% 43% 42% 39% 39% 38% 37% 35% 33% 31% 29% 28% 27% 26% 26% 23% 20% 10% 0% BE LU CY DK EL LT MT RO AT SK IT ES PT NL FI FR SI EU27 CZ LV IE HU BG EE PL SE UK DE 9/42

10 Kysymys 9. Äänestäminen edellisissä kansallisissa vaaleissa jäsenvaltioittain ja ikäryhmittäin jaoteltuna. YHT Erotus RO 63% 53% % 61% 69% LU# 81% 69% % 79% 87% LT 68% 56% % 66% 76% SK 68% 51% % 68% 74% BE# 91% 73% % 94% 94% AT 72% 53% % 72% 84% CZ 56% 37% % 56% 65% CY 89% 67% % 91% 96% EL 87% 64% % 93% 90% DK 89% 65% % 91% 94% PT 71% 47% % 73% 80% PL 55% 27% % 59% 64% IT 81% 51% % 88% 83% ES 78% 47% % 82% 88% SI 70% 39% % 66% 84% EU27 72% 38% % 77% 82% MT 91% 56% % 95% 97% EE 63% 28% % 68% 72% UK 61% 26% % 69% 81% LV 72% 35% % 73% 86% NL 80% 43% % 87% 83% FR 76% 39% % 80% 87% FI 80% 42% % 80% 90% HU 70% 31% % 74% 80% BG 70% 29% % 75% 81% IE 76% 33% % 82% 93% DE 72% 23% % 77% 84% SE 84% 26% % 91% 93% # Jäsenvaltiot, joissa äänestäminen on pakollista. Prosenttiluvut on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun, mikä voi muuttaa erotusta ±1 prosenttiyksikön verran. Kaikkien jäsenvaltioiden nuorimpien vastaajaryhmien analyysissa ilmeni valtavia eroja tosin yhdessäkään maassa nuorimmat vastaajat eivät äänestäneet muita ikäryhmiä aktiivisemmin. Ruotsissa nuorimman ryhmän äänestysprosentti oli 58 prosenttiyksikköä pienempi kuin yleinen äänestysprosentti Ruotsin viimeisissä kansallisissa vaaleissa, kun taas Romaniassa ero oli vain 10 prosenttiyksikköä. 10/42

11 C. Vertailu: nuorimman ikäryhmän äänestysaktiivisuus Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009 ja edellisissä kansallisissa vaaleissa Kysymykset 1 ja 9. Vertailu: vuotiaiden ikäryhmän äänestysaktiivisuus Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009 ja edellisissä kansallisissa vaaleissa jäsenvaltiokohtaisesti jaoteltuna. EP:n vaalit 2009 Kansalliset vaalit Erotus LU# 92% 69% +23 MT 77% 56% +21 BE# 88% 73% +15 IT 59% 51% +8 SE 31% 26% +5 LV 39% 35% +4 DE 27% 23% +4 EE 27% 28% -1 IE 31% 33% -2 HU 28% 31% -3 BG 25% 29% -4 UK 20% 26% -6 PT 39% 47% -8 EU27 29% 38% -9 CY 53% 67% -14 FR 25% 39% -14 CZ 23% 37% -14 PL 12% 27% -15 AT 36% 53% -17 ES 27% 47% -20 FI 21% 42% -21 EL 41% 64% -23 SI 15% 39% -24 DK 39% 65% -26 NL 14% 43% -29 RO 21% 53% -32 SK 13% 51% -38 LT 12% 56% -44 # Jäsenvaltiot, joissa äänestäminen on pakollista. Vaikka EU:ssa yleisesti nuorimman vastaajaryhmän äänestysprosentti oli korkeampi edellisissä kansallisissa vaaleissa kuin vuonna 2009 pidetyissä Euroopan parlamentin vaaleissa, kuten edellä on mainittu, näin ei kuitenkaan ollut kaikissa jäsenvaltioissa. Seitsemässä maassa vuotiaiden vastaajien äänestysprosentti oli korkeampi vuonna 2009 pidetyissä Euroopan parlamentin vaaleissa kuin edellisissä kansallisissa vaaleissa (LU, MT, BE, IT, SE, LV, DE). Kuudessa näistä maista kyseisen ryhmän äänestysprosentti vuonna 2009 pidetyissä Euroopan parlamentin vaaleissa ylitti EU:n keskiarvon (29 prosenttia nuorimman ikäryhmän kohdalla). Se jäi keskiarvon alapuolelle vain Saksassa. 1 Muissa valtioissa nuoret äänestivät aktiivisemmin edellisissä kansallisissa vaaleissa kuin vuonna 2009 pidetyissä Euroopan parlamentin vaaleissa. Asteikon ääripäitä edustavat Liettua (ero 44 prosenttiyksikköä), Slovakia (38 prosenttiyksikköä) ja Romania (32 prosenttia). 1 On huomattava, että jotkut tähän ikäryhmään kuuluneet vastaajat eivät ehkä olleet vielä riittävän vanhoja äänestämään edellisissä kansallisissa vaaleissa, mutta he olivat saaneet äänioikeuden vuonna 2009 pidettyihin Euroopan parlamentin vaaleihin mennessä. Koska erot ovat niin suuret, tällä voidaan katsoa olevan merkitystä. 11/42

12 D. Poliittinen sitoutuminen Kysymys 10. Tunnetteko olevanne lähellä jotakin poliittista puoluetta? Vastaukset jäsenvaltioittain ja ikäryhmittäin jaoteltuna. EU Erotus Kyllä, hyvin lähellä 13% 7% -6 8% 12% 19% Kyllä, melko lähellä 30% 23% -7 28% 30% 33% Ei, ei erityisen lähellä 28% 27% -1 30% 30% 25% Ei, ei lainkaan lähellä 26% 41% % 25% 21% EOS 3% 2% -1 3% 3% 2% Kyllä* 43% 30% % 42% 52% Ei** 54% 68% % 55% 46% * "Kyllä, hyvin lähellä" ja "Kyllä, melko lähellä" vastanneiden yhteismäärä. ** "Ei, ei erityisen lähellä" ja "Ei, ei lainkaan lähellä" vastanneiden yhteismäärä. Huom. Tämä kysymys esitettiin kaikille kyselyyn vastanneille. Kaavio 3. Poliittinen sitoutuminen. EU:n keskiarvot ikäryhmittäin. No, not close at all 21% 25% 31% 41% No, not really close 25% 27% 30% 30% Yes, somew hat close 23% 28% 30% 33% Yes, very close 7% 8% 12% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 55 years and more years years years Sitoutuminen poliittiseen puolueeseen lisääntyy iän myötä: nuorimmassa ryhmässä oli eniten vastaajia, jotka eivät kokeneet puolueita lainkaan läheisiksi. Kun myöntävät vastaukset "Kyllä, hyvin lähellä" ja "Kyllä, melko lähellä" laskettiin yhteen, myöntävästi vastanneiden osuus oli nuorimmassa vastaajaryhmässä 13 prosenttiyksikköä pienempi kuin kaikkien vastaajien keskuudessa koko EU:ssa. Kun nuorten vastauksia verrattiin esimerkiksi 55 vuotta täyttäneiden vastaajien vastauksiin, ero kasvoi 22 prosenttiyksikköön. 12/42

13 Kysymys 10. Tunnetteko olevanne lähellä jotakin poliittista puoluetta? vuotiaiden vastaukset jäsenvaltiokohtaisesti jaoteltuna. YHT Erotus DK 37% 37% = IT 59% 58% -1 EE 47% 44% -3 LV 35% 31% -4 PT 45% 41% -4 MT 78% 73% -5 FI 46% 40% -6 BG 40% 34% -6 CZ 34% 28% -6 RO 26% 16% -10 LT 40% 30% -10 HU 42% 31% -11 FR 38% 27% -11 PL 31% 19% -12 EU27 43% 30% -13 IE 34% 21% -13 SK 47% 33% -14 UK 22% 8% -14 SI 35% 20% -15 CY 60% 44% -16 NL 62% 45% -17 BE 54% 37% -17 ES 50% 32% -18 DE 49% 28% -21 LU 57% 34% -23 AT 55% 32% -23 EL 56% 29% -27 SE 59% 28% -31 Huom. Taulukossa esitetään "Kyllä, hyvin lähellä" ja "Kyllä, melko lähellä" vastanneiden yhteismäärä. Yhdessäkään maassa nuoret vastaajat eivät tunteneet olevansa lähellä jotakin poliittista puoluetta useammin kuin maan kaikki vastaajat keskimäärin. Vain Tanskassa niiden vuotiaiden vastaajien osuus, jotka vastasivat, että he tunsivat olevansa lähellä jotakin poliittista puoluetta, oli sama kuin kansallinen keskiarvo (37 prosenttia). Muissa jäsenvaltioissa erotus oli negatiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että nuoret vastaajat tunsivat olevansa lähellä jotakin puoluetta harvemmin kuin maan kaikki vastaajat keskimäärin. Ero on suurin Ruotsissa ( 31 prosenttiyksikköä), Kreikassa ( 27 prosenttiyksikköä) sekä Itävallassa ja Luxemburgissa (molemmissa 23 prosenttiyksikköä). 13/42

14 II. EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN VAALIKAMPANJAN NÄKYVYYS Kysymys 8. Muistatteko nähneenne televisiossa, Internetissä tai julisteissa Euroopan unionin kampanjan, jossa kehotetaan ihmisiä äänestämään europarlamenttivaaleissa, tai muistatteko lukeneenne siitä sanomalehdissä tai kuulleenne siitä radiossa? EU:n keskiarvot ja keskiarvot sukupuolittain. EU Erotus Kyllä 67% 66% -1 64% 69% 67% Ei 30% 31% +1 32% 29% 30% EOS 3% 3% = 4% 2% 3% Se, kuinka hyvin nuorin ikäryhmä oli pannut merkille Euroopan parlamentin vaaleja koskevan kampanjoinnin, ei poikennut merkittävästi koko EU:n keskiarvosta (66 prosenttia ja 67 prosenttia). Kaavio 4. Vuonna 2009 pidettyjä Euroopan parlamentin vaaleja koskevan kampanjoinnin näkyvyys vuotiaiden vastaukset jäsenvaltiokohtaisesti jaoteltuna. 100% 90% 90% 80% 70% 60% 81% 81% 79% 79% 75% 73% 72% 70% 70% 69% 68% 68% 68% 67% 66% 66% 64% 63% 63% 63% 63% 62% 60% 57% 56% 56% 50% 47% 40% 30% 20% 10% 0% MT CY EE CZ ES LU SK HU DE LT SE EL PL AT FR EU27 FI LV PT SI NL DK RO IE UK BE IT BG Nuorimmassa vastaajaryhmässä kampanja huomattiin parhaiten Maltassa (90 prosenttia), Kyproksessa ja Kreikassa (molemmissa 81 prosenttia) kampanja huomattiin heikoimmin Bulgariassa (47 prosenttia), Italiassa ja Belgiassa (molemmissa 56 prosenttia). 14/42

15 Kysymys 8. Muistatteko nähneenne televisiossa, Internetissä tai julisteissa Euroopan unionin kampanjan, jossa kehotetaan ihmisiä äänestämään europarlamenttivaaleissa, tai muistatteko lukeneenne siitä sanomalehdissä tai kuulleenne siitä radiossa? vuotiaiden vastaukset jäsenvaltiokohtaisesti jaoteltuna. YHT Erotus CZ 75% 79% +4 CY 78% 81% +3 ES 76% 79% +3 BE 53% 56% +3 UK 54% 57% +3 EL 66% 68% +2 PL 66% 68% +2 BG 45% 47% +2 MT 89% 90% +1 EE 80% 81% +1 LU 74% 75% +1 DE 69% 70% +1 FR 66% 67% +1 RO 62% 62% = EU27 67% 66% -1 LT 72% 70% -2 LV 66% 64% -2 AT 72% 68% -4 IT 60% 56% -4 PT 67% 63% -4 FI 71% 66% -5 HU 79% 72% -7 SK 82% 73% -9 SI 75% 63% -12 IE 72% 60% -12 NL 78% 63% -15 DK 79% 63% -16 SE 86% 69% -17 Huom. "Kyllä"-vastausten määrä. Tämä kysymys esitettiin kaikille kyselyyn vastanneille. Vaikka eroa EU:n keskiarvoon ei ollut, muistikuvat kampanjasta muuttuivat analysoitaessa vuotiaiden ikäryhmän tuloksia jäsenvaltiokohtaisesti. Nuorimmat vastaajat muistivat kampanjan keskimääräistä paremmin 13 jäsenvaltiossa, mutta erot olivat pieniä ja vaihtelivat 4 prosenttiyksiköstä (Tšekin tasavalta) vain 1 prosenttiyksikköön (Malta, Viro, Luxemburg, Saksa ja Ranska). Toisaalta 13 maassa vuotiaiden ikäryhmä muisti kampanjan keskimääräistä kansallista tulosta huonommin. Ero oli suurin Ruotsissa ( 17 prosenttiyksikköä), Tanskassa ( 16 prosenttiyksikköä) ja Alankomaissa ( 15 prosenttiyksikköä). 15/42

16 III. ÄÄNESTÄJÄT PROFIILI JA PERUSTELUT Huom. Seuraavat kysymykset (3a, 4d ja 5) esitettiin vain vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009 (43 prosenttia koko EU:ssa). A. Äänestyspäätöksen tekemisen ajankohta Kysymys 3a. Milloin päätitte äänestää sitä poliittista puoluetta tai ehdokasta, jolle annoitte äänenne äskeisissä europarlamenttivaaleissa? EU:n keskiarvot ja keskiarvot sukupuolittain. EU Erotus Olette aina äänestänyt tällä tavoin. 50% 30% % 47% 58% Päätitte muutamia kuukausia sitten. 21% 28% +7 26% 22% 17% Päätitte muutamia viikkoja sitten. 13% 17% +4 14% 13% 12% Päätitte muutamia päiviä ennen 9% 17% +8 9% 9% 8% Päätitte vaalipäivänä. 6% 8% +2 8% 8% 4% EOS 1% - * 2% 1% 1% Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa. *Tapauksia puuttui, ja siksi erotusta ei voida laskea. Näitä tuloksia ei voida verrata ikäryhmittäin nuorimman vastaajaryhmän erityispiirteiden vuoksi (heille ei ole nuoren iän vuoksi muodostunut vielä äänestystottumuksia, minkä vuoksi he valitsevat harvoin vaihtoehdon "Olette aina äänestänyt tällä tavoin"). 16/42

17 B. Äänestämisen syyt Kysymys 4d. Mitkä olivat pääsyynne äänestää europarlamenttivaaleissa? EU:n keskiarvot ja keskiarvot sukupuolittain. EU Erot us Se on kansalaisvelvollisuus 47% 46% -1 42% 48% 49% Äänestätte aina 40% 28% % 39% 43% Tukeaksenne poliittista puoluetta, jota kannatatte 24% 23% -1 24% 24% 25% Voitte saada aikaan muutoksia äänestämällä 19% 22% +3 20% 21% 17% Kannatatte EU:ta 16% 16% = 16% 18% 16% Tunnette olevanne eurooppalainen / EU:n kansalainen 13% 18% +5 15% 13% 12% Ilmaistaksenne sen, että olette eri mieltä 11% 12% +1 12% 12% 9% Tukeaksenne maanne hallitusta 9% 9% = 9% 8% 9% EU näyttelee tärkeää osaa jokapäiväisessä elämässänne 6% 8% +2 8% 7% 5% Rangaistaksenne maanne hallitusta 5% 6% +1 5% 7% 5% Olette erittäin kiinnostunut eurooppalaisista asioista 5% 3% -2 8% 5% 5% Vaalikampanjan aikana saamanne tiedot saivat teidät 5% 7% +2 5% 4% 4% Rangaistaksenne EU:ta 2% 2% = 2% 3% 2% (VAIN MAISSA, JOISSA ÄÄNESTÄMINEN ON PAKOLLISTA) Äänestäminen on pakollista 2% 3% +1 2% 2% 2% Muu syy (SPONTAANI) 1% 2% +1 1% 1% 1% EOS 1% 0% -1 1% 1% 1% Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa. Vastaajat saivat valita korkeintaan kolme vaihtoehtoa. Taulukossa esitetään vastausten määrä. Ikäryhmän kolme tärkeintä syytä on LIHAVOITU. Nuorimman vastaajaryhmän pääsyyt äänestää eivät poikenneet suuresti keskimääräisistä vastauksista EU:ssa. Yksittäisten vastausten osuuksia tarkasteltaessa voitiin havaita eroja. Näitäkään tuloksia ei voida verrata ikäryhmittäin nuorimman vastaajaryhmän erityispiirteiden vuoksi (heille ei ole nuoren iän vuoksi muodostunut vielä äänestystottumuksia, minkä vuoksi he valitsevat harvoin vaihtoehdon "Olette aina äänestänyt tällä tavoin"). Kaavio 5. Äänestämisen syyt. EU:n keskiarvot vuotiaiden ikäryhmässä. This is your duty as citizen You alw ays vote To support the political party you feel close to You can make things change in voting on the European elections You feel European/ citizen of the EU You are in favour of the EU To express your disagreement To support your Government The EU plays an important role in your everyday life The information you received during the campaign convinced you to go to vote To impose sanctions to your Government You are very interested in European affairs (ONLY WHERE VOTING COMPULSORY) Because voting is compulsory To impose sanctions to the EU 23% 22% 18% 16% 12% 9% 8% 7% 6% 3% 3% 2% 28% 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Kansalaisvelvollisuus oli selvästi nuorimmalle vastaajaryhmälle tärkein syy äänestää edellisissä Euroopan parlamentin vaaleissa (46 prosenttia). Seuraavalla sijalla olivat tottumus (28 prosenttia, mutta kuten edellä mainittiin, tätä tulosta on tulkittava varovasti) ja äänestäminen äänestäjän kannattaman poliittisen puolueen tukemiseksi (23 prosenttia vastauksista). Kysymys 4d. Mitkä olivat pääsyynne äänestää europarlamenttivaaleissa? vuotiaiden vastaukset jäsenvaltiokohtaisesti jaoteltuna. 17/42

18 SE ON KANSALAISVELVOLLISUUTENI YHT Erotus BE# 37% 49% +12 SE 71% 83% +12 PL 44% 55% +11 CZ 29% 39% +10 LU# 60% 70% +10 RO 73% 79% +6 AT 35% 39% +4 IT 35% 36% +1 NL 43% 44% +1 BG 63% 63% = EU27 47% 46% -1 HU 30% 29% -1 PT 43% 42% -1 UK 41% 39% -2 DE 40% 38% -2 IE 68% 66% -2 EE 55% 52% -3 CY 78% 75% -3 FR 65% 57% -8 MT 74% 65% -9 FI 54% 45% -9 DK 64% 54% -10 EL 60% 50% -10 LV 61% 51% -10 LT 62% 51% -11 ES 57% 43% -14 SK 63% 47% -16 SI 63% 44% -19 Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa. # Maat, joissa äänestäminen on pakollista. Yhdeksässä jäsenvaltiossa velvollisuudentunto oli vuotiaille vastaajille tärkeämpi syy äänestää kuin kaikille vastaajille keskimäärin. Näin oli erityisesti Belgiassa (missä äänestäminen on pakollista, erotus 12 prosenttiyksikköä), Ruotsissa (myös 12 prosenttiyksikköä) ja Puolassa (11 prosenttiyksikköä). Asteikon toista ääripäätä edustivat Slovenia ( 19 prosenttiyksikköä), Slovakia ( 16 prosenttiyksikköä) ja Espanja ( 14 prosenttiyksikköä): näissä maissa velvollisuudentunto oli nuorille äänestäjille huomattavasti vähäpätöisempi syy äänestää kuin kansalaisille keskimäärin. Tämä suuntaus ilmeni 17 maassa. 18/42

19 Kysymys 4d. Mitkä olivat pääsyynne äänestää europarlamenttivaaleissa? vuotiaiden vastaukset jäsenvaltiokohtaisesti jaoteltuna. HALUSIN TUKEA KANNATTAMAANI POLIITTISTA PUOLUETTA YHT Erotus AT 31% 48% +17 IE 19% 33% +14 NL 31% 44% +13 FI 20% 28% +8 UK 21% 28% +7 SK 41% 45% +4 FR 18% 22% +4 BG 45% 49% +4 DE 34% 38% +4 LU 17% 19% +2 CY 42% 43% +1 LT 23% 24% +1 LV 20% 21% +1 HU 30% 30% = DK 21% 20% -1 EU27 24% 23% -1 PL 14% 13% -1 PT 10% 9% -1 IT 22% 19% -3 EE 18% 13% -5 BE 24% 18% -6 RO 31% 25% -6 CZ 23% 16% -7 ES 17% 9% -8 SI 26% 13% -13 SE 29% 15% -14 MT 36% 20% -16 EL 31% 12% -19 Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa. Jäsenvaltioiden välillä ilmeni jälleen suuria eroja analysoitaessa nuorimpien äänestäjien taipumusta äänestää tukeakseen kannattamaansa puoluetta. Nuoret vastaajat esittivät tämän syyn yhtenä kolmesta syystä paljon useammin kuin saman maan vastaajat keskimäärin Itävallassa (48 prosenttia nuorista itävaltalaisista esitti tämän syyn; erotus 17 prosenttiyksikköä), Irlannissa (tämän vastauksen antaneiden nuorten osuus oli 14 prosenttiyksikköä kansallista keskiarvoa korkeampi) ja Alankomaat (erotus 13 prosenttiyksikköä). Asteikon toista ääripäätä edustivat Kreikka ( 19 prosenttiyksikköä), Malta ( 16 prosenttiyksikköä) ja Ruotsi ( 14 prosenttiyksikköä): näissä maissa nuoret äänestäjät pitivät tätä syytä huomattavasti vähäpätöisempänä kuin saman maan kansalaiset keskimäärin. 19/42

20 Kysymys 4d. Mitkä olivat pääsyynne äänestää europarlamenttivaaleissa? vuotiaiden vastaukset jäsenvaltiokohtaisesti jaoteltuna. TUNNEN OLEVANI EUROOPPALAINEN / EU:N KANSALAINEN YHT Erotus SK 13% 32% +19 CZ 15% 33% +18 EE 15% 32% +17 ES 6% 15% +9 FR 23% 32% +9 IT 10% 18% +8 LT 10% 18% +8 RO 7% 15% +8 AT 16% 23% +7 PL 13% 20% +7 EL 8% 15% +7 MT 11% 18% +7 HU 9% 15% +6 EU27 13% 18% +5 BG 10% 14% +4 DE 23% 27% +4 LV 8% 12% +4 BE 13% 15% +2 SI 11% 12% +1 DK 17% 17% = CY 5% 4% -1 FI 16% 15% -1 IE 5% 3% -2 PT 6% 3% -3 LU 24% 15% -9 NL 18% 9% -9 SE 14% 4% -10 UK 4% - * Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa. *Tapauksia puuttui, ja siksi erotusta ei voida laskea. Eri äänestyssyistä se, jonka kohdalla EU:n keskiarvon ja vuotiaiden ikäryhmän keskiarvon välinen ero oli suurin, oli tunne eurooppalaisuudesta / EU:n kansalaisuudesta (5 prosenttiyksikköä). Nuorimmassa ikäryhmässä 18 prosenttia vastaajista valitsi tämän syyn, joten se oli viidenneksi usein esitetty syy (koko EU:n otannasta näin vastasi 13 prosenttia, sija kuudes). Nuorimman ikäryhmän tulosten maakohtainen jaottelu kuitenkin osoittaa, ettei suuntaus ollut sama kaikkialla. Nuorimman ikäryhmän keskiarvon ja kansallisen keskiarvon välinen ero oli suurin Slovakiassa, missä niiden nuorten osuus, jotka vastasivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa siksi, että he tunsivat olevansa eurooppalaisia / EU:n kansalaisia, oli 19 prosenttiyksikköä suurempi kuin vastaava osuus maan kaikista äänestäjistä. Erotus oli suuri myös Tšekin tasavallassa (+18 prosenttiyksikköä) ja Virossa (+17 prosenttiyksikköä). Tilanne oli päinvastainen Ruotsissa, missä niiden nuorten osuus, jotka esittivät tämän syyn olleen yksi pääsyistään äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009, oli 10 prosenttiyksikköä maan keskiarvoa pienempi. Sama koski Alankomaita ja Luxemburgia (molemmissa 9 prosenttiyksikköä). 20/42

21 C. Äänestysperusteet Kysymys 5. Mikä asia saa teidät äänestämään europarlamenttivaaleissa? EU:n keskiarvot ja keskiarvot ikäryhmittäin. EU Erot us Talouskasvu 41% 46% +5 46% 45% 36% Työttömyys 37% 41% +4 43% 40% 32% Eläkkeiden tulevaisuus 22% 11% % 21% 26% EU:n rooli maailmassa 22% 23% +1 25% 24% 21% EU:n toimielinten valta ja toimivaltuudet 19% 21% +2 19% 21% 18% Rikollisuus 18% 17% -1 17% 19% 19% Inflaatio ja ostovoima 18% 14% -4 17% 19% 18% Maahanmuutto 16% 18% +2 17% 16% 15% Ilmastonmuutoksen torjunta 16% 18% +2 17% 18% 15% Eurooppalaiset arvot ja identiteetti 16% 16% = 17% 16% 15% Energia 13% 13% = 14% 12% 13% Yhteisvaluutta euro 12% 14% +2 13% 13% 11% Terrorismi 11% 10% -1 10% 12% 12% Maatalous 11% 10% -1 8% 11% 11% Elintarviketurvallisuus 9% 9% = 9% 10% 8% Muu (SPONTAANI) 4% 3% -1 3% 4% 4% Ei mikään (SPONTAANI) 12% 10% -2 11% 11% 13% EOS 3% 3% = 2% 3% 4% Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa. Vastaajat saivat valita korkeintaan kolme vaihtoehtoa. Taulukossa esitetään vastausten määrä. Ikäryhmän kolme tärkeintä syytä on LIHAVOITU. Kolme pääsyytä, jotka saivat äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009, olivat kaikissa ikäryhmissä samat. Kaikissa ikäryhmissä talouskasvu oli ensimmäisellä sijalla ja työttömyys toisella sijalla. Oli ymmärrettävää, että kolmannella sijalla oleva syy, eläkkeiden tulevaisuus, koettiin sitä tärkeämmäksi mitä vanhempia vastaajat olivat. Kaavio 6. Äänestysperusteet. EU:n keskiarvot vuotiaiden ikäryhmässä. Economic grow th Unemployment The role of the EU in the international scene The pow er and competences of the European institutions The fight against climate change Immigration Crime European values and identity The single currency, the Euro Inflation and purchasing pow er The energy The future of pensions None (SPONTANEOUS) Agriculture Terrorism The food security 23% 21% 18% 18% 17% 16% 14% 14% 13% 11% 10% 10% 10% 9% 41% 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Nuorimmassa ikäryhmässä kolmannella ja neljännellä sijalla olivat kaksi Euroopan unioniin liittyvää syytä eli EU:n rooli maailmassa (23 prosenttia) ja EU:n toimielinten valta ja toimivaltuudet (21 prosenttia). 21/42

22 Kysymys 5. Mikä asia saa teidät äänestämään europarlamenttivaaleissa? vuotiaiden vastaukset jäsenvaltiokohtaisesti jaoteltuna. TALOUSKASVU YHT Erotus CZ 43% 69% +26 UK 23% 40% +17 MT 42% 57% +15 ES 49% 62% +13 BE 39% 50% +11 SK 56% 67% +11 AT 43% 53% +10 CY 51% 56% +5 HU 59% 64% +5 EU27 41% 46% +5 NL 31% 36% +5 FR 29% 33% +4 EL 56% 60% +4 FI 31% 34% +3 IT 41% 43% +2 LU 37% 38% +1 DE 46% 46% = EE 42% 42% = LV 57% 57% = IE 62% 61% -1 PL 48% 45% -3 PT 43% 40% -3 DK 32% 29% -3 RO 55% 52% -3 LT 54% 49% -5 SI 38% 32% -6 BG 63% 57% -6 SE 34% 24% -10 Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa. Vastaajat saivat valita korkeintaan kolme vaihtoehtoa. Niiden vuotiaiden osuus, jotka vastasivat talouskasvun olevan yksi pääsyy, jonka vuoksi he äänestivät Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009, oli 5 prosenttiyksikköä suurempi kuin EU:n kaikkien ikäryhmien keskiarvo (kaikista eri vastauksista erotus oli tässä suurin). Tšekin tasavallassa talouskasvu oli paljon tärkeämpi syy nuorille vastaajille kuin kaikille vastaajille keskimäärin (erotus +26 prosenttiyksikköä) sekä kaikkein tärkein asia nuorille vastaajille kaikkiin muihin jäsenvaltioihin verrattuna (69 prosenttia). Erotus oli toiseksi suurin Yhdistyneessä kuningaskunnassa (missä sen maininneiden nuorten vastaajien osuus oli 17 prosenttiyksikköä kansallista keskiarvoa suurempi) ja kolmanneksi suurin Maltalla (+15 prosenttiyksikköä). Ruotsissa suuntaus oli päinvastainen: talouskasvu oli nuorimmalle ryhmälle vähäpätöisempi syy kuin maan kaikille vastaajille keskimäärin (erotus 10 prosenttiyksikköä). Sama koski Bulgariaa ja Sloveniaa ( 6 prosenttiyksikköä). 22/42

23 Kysymys 5. Mikä asia saa teidät äänestämään europarlamenttivaaleissa? vuotiaiden vastaukset jäsenvaltiokohtaisesti jaoteltuna. TYÖTTÖMYYS YHT Erotus EE 32% 55% +23 SI 35% 57% +22 LV 42% 58% +16 RO 39% 52% +13 ES 65% 77% +12 FI 22% 33% +11 MT 37% 48% +11 SK 39% 50% +11 LU 36% 46% +10 PL 33% 43% +10 IT 36% 44% +8 BE 33% 41% +8 CY 39% 46% +7 UK 25% 32% +7 IE 64% 71% +7 PT 48% 53% +5 NL 11% 15% +4 SE 31% 35% +4 EU27 37% 41% +4 BG 46% 49% +3 AT 44% 47% +3 EL 60% 62% +2 DK 25% 26% +1 FR 38% 36% -2 HU 51% 48% -3 DE 30% 20% -10 LT 35% 20% -15 CZ 29% 13% -16 Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa. Vastaajat saivat valita korkeintaan kolme vaihtoehtoa. Myös työttömyys oli vuotiaille vastaajille tärkeämpi äänestämiseen vaikuttanut syy kuin koko EU:n vastaajille keskimäärin (41 prosenttia vs. 37 prosenttia). Nuorimman vastaajaryhmän tuloksia tarkasteltaessa havaittiin, että sitä pidettiin tärkeimpänä Espanjassa (77 prosenttia), Irlannissa (71 prosenttia) ja Kreikassa (62 prosenttia). Tässä ryhmässä jäsenvaltioiden väliset erot olivat vielä suuremmat kuin arvioitaessa talouskasvun merkitystä. Kolme jäsenvaltiota, joissa nuoret esittivät tämän syyn paljon useammin kuin saman maan vastaajat keskimäärin, olivat Viro (55 prosenttia vastauksista, erotus maan keskiarvoon +23 prosenttiyksikköä), Slovenia (57 prosenttia ja +22 prosenttiyksikköä) ja Latvia (58 prosenttia ja +16 prosenttiyksikköä). Kansalliseen keskiarvoon verrattuna nuoret pitivät työttömyyttä huomattavasti vähäpätöisempänä syynä Tšekin tasavallassa (erotus 16 prosenttiyksikköä), Liettuassa ( 15 prosenttiyksikköä) ja Saksassa ( 10 prosenttiyksikköä). 23/42

24 Kysymys 5. Mikä asia saa teidät äänestämään europarlamenttivaaleissa? vuotiaiden vastaukset jäsenvaltiokohtaisesti jaoteltuna. EU:N ROOLI MAAILMASSA YHT Erotus LT 16% 44% +28 BG 23% 43% +20 CZ 19% 36% +17 SK 26% 40% +14 EE 18% 31% +13 DE 33% 45% +12 IE 11% 21% +10 LV 10% 18% +8 AT 29% 35% +6 IT 26% 30% +4 RO 20% 23% +3 EU27 22% 23% +1 HU 15% 14% -1 PT 15% 14% -1 SI 18% 16% -2 SE 23% 20% -3 MT 21% 16% -5 UK 11% 6% -5 DK 27% 21% -6 ES 10% 3% -7 BE 17% 9% -8 LU 26% 18% -8 PL 15% 6% -9 EL 26% 16% -10 FR 26% 16% -10 NL 27% 17% -10 CY 26% 14% -12 FI 26% - * Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa. Vastaajat saivat valita korkeintaan kolme vaihtoehtoa. *Tapauksia puuttui, ja siksi erotusta ei voida laskea. Vastausten osuuksien perusteella EU:n rooli maailmassa on nuorimmalle ikäryhmälle kutakuinkin yhtä tärkeä asia kuin EU:n kansalaisille keskimäärin. Näin ei kuitenkaan ollut kaikissa jäsenvaltioissa. Ero tämän asian merkityksessä äänestämisen kannalta oli suurin Liettuassa (44 prosenttia vastauksista vuotiaiden ikäryhmässä, kun taas kansallinen keskiarvo oli 16 prosenttia, erotus +28 prosenttiyksikköä), Bulgariassa (erotus +20 prosenttiyksikköä) ja Tšekin tasavallassa (+17 prosenttiyksikköä). Kansalliseen keskiarvoon verrattuna asia oli nuorille äänestäjille vähäpätöisin Kyproksella ( 12 prosenttiyksikköä) sekä Alankomaissa, Ranskassa ja Kreikassa (kaikissa 10 prosenttiyksikköä). 24/42

25 IV. ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄNEET PROFIILI JA PERUSTELUT Huom. Seuraavat kysymykset (3b ja 4b) esitettiin vain vastaajille, jotka ilmoittivat jättäneensä äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009 (57 prosenttia koko EU:ssa). A. Äänestämättä jättämistä koskevan päätöksen tekemisen ajankohta Kysymys 3b. Milloin päätitte jättää äänestämättä äskeisissä europarlamenttivaaleissa? EU:n keskiarvot ja keskiarvot ikäryhmittäin. EU Erotus Ette äänestä koskaan. 22% 33% % 18% 16% Päätitte muutamia kuukausia sitten. 18% 11% -7 14% 20% 23% Päätitte muutamia viikkoja sitten. 15% 8% -7 12% 18% 18% Päätitte muutamia päiviä ennen vaaleja. 16% 17% +1 14% 16% 18% Päätitte vaalipäivänä. 16% 14% -2 18% 18% 13% EOS 13% 17% +4 14% 10% 12% Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat jättäneensä äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa. Vastaajat saivat valita korkeintaan kolme vaihtoehtoa. Taulukossa esitetään vastausten määrä. Näitä tuloksia ei voida verrata ikäryhmittäin nuorimman vastaajaryhmän erityispiirteiden vuoksi (nuoren ikänsä vuoksi he valitsevat useammin vaihtoehdon "Ette äänestä koskaan", vaikka tämä saattoi olla heidän ensimmäinen tilaisuutensa käyttää äänioikeuttaan). 25/42

26 B. Äänestämättä jättämisen syyt Kysymys 4b. Mitkä olivat pääsyynne jättää äänestämättä äskeisissä europarlamenttivaaleissa? EU:n keskiarvot ja keskiarvot ikäryhmittäin. Erotu EU s Luottamuksen puute / tyytymättömyys politiikkaan 28% 19% -9 26% 32% 31% yleensä Ei ole ylipäänsä kiinnostunut politiikasta 17% 20% +3 17% 15% 15% Äänellä ei ole vaikutusta / ääni ei muuta mitään 17% 12% -5 17% 17% 18% Matkoilla / poissa kotoa 10% 11% +1 11% 10% 9% Liian kiire / ei aikaa / työ 10% 16% +6 14% 11% 5% Ei tiedä paljoakaan EU:sta, Euroopan parlamentista 10% 9% -1 12% 8% 12% tai europarlamenttivaaleista Äänestää harvoin tai ei koskaan 10% 14% +4 12% 9% 6% Ei ole kiinnostunut Euroopan asioista 9% 7% -2 7% 10% 9% Ei ole täysin tyytyväinen Euroopan parlamenttiin 8% 5% -3 7% 9% 10% instituutiona Sairaus / terveydellinen ongelma äänestysaikana 7% 2% -5 4% 5% 14% Julkisen keskustelun / vaalikampanjoinnin puute 6% 5% -1 5% 6% 6% Perhesyyt/harrastukset 5% 5% = 7% 5% 5% Vastustaa Euroopan unionia 4% 2% -2 2% 6% 5% Rekisteröitymis- tai äänestyskorttiongelmat 3% 5% +2 4% 3% 2% Ei tiennyt vaaleista 2% 3% +1 2% 1% 1% Muu (SPONTAANI) 6% 9% +3 5% 6% 6% EOS 3% 5% +2 3% 2% 3% Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat jättäneensä äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa. Neljän ikäryhmän kolme tärkeintä syytä on LIHAVOITU. Nuorimmat vastaajat, jotka eivät äänestäneet Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009, ilmoittivat pääsyykseen kiinnostuksen puutteen politiikkaa kohtaan. He antoivat tämän vastauksen myös useammin kuin EU:n vastaajat keskimäärin (20 prosenttia vs. 17 prosenttia). Toisella sijalla oli luottamuksen puute / yleinen tyytymättömyys politiikkaan, mutta tämän syyn nuoret esittivät selvästi keskimääräistä harvemmin (19 prosenttia vs. 28 prosenttia). Mielenkiintoista on se, että kolmantena syynä mainittiin liiallinen kiire: niiden äänestämättä jättäneiden nuorten osuus, jotka antoivat tämän vastauksen, oli 6 prosenttiyksikköä keskiarvoa suurempi (16 prosenttia vs. 10 prosenttia). 26/42

27 Kysymys 4b. Mitkä olivat pääsyynne jättää äänestämättä äskeisissä europarlamenttivaaleissa? vuotiaiden vastaukset jäsenvaltiokohtaisesti jaoteltuna. LUOTTAMUKSEN PUUTE / YLEINEN TYYTYMÄTTÖMYYS POLITIIKKAAN YHT Erotus LU# 11% 31% +20 EL 51% 52% +1 MT 31% 30% -1 PL 29% 27% -2 IE 20% 18% -2 DK 8% 5% -3 FI 18% 15% -3 PT 28% 24% -4 CZ 39% 33% -6 LT 24% 17% -7 DE 32% 25% -7 IT 37% 30% -7 EE 24% 16% -8 SK 37% 29% -8 ES 24% 15% -9 FR 21% 12% -9 AT 25% 16% -9 LV 28% 19% -9 RO 44% 35% -9 EU27 28% 19% -9 BG 45% 34% -11 UK 20% 6% -14 BE# 18% 3% -15 SE 21% 4% -17 HU 36% 16% -20 NL 21% 1% -20 CY 44% 22% -22 SI 30% 6% -24 Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat jättäneensä äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa. Vastaajat saivat valita korkeintaan kolme vaihtoehtoa. Taulukossa esitetään vastausten määrä. # Jäsenvaltiot, joissa äänestäminen on pakollista. Kuten edellä mainittiin, nuorimmat vastaajat, jotka eivät äänestäneet Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009, ilmoittivat keskimääräistä harvemmin syyksi luottamuksen puutteen tai tyytymättömyyden politiikkaan (nuorista näin vastasi EU:ssa keskimäärin 19 prosenttia, kun taas kaikkien ikäryhmien keskiarvo oli 28 prosenttia). Vain Luxemburgissa (missä äänestäminen on pakollista) niiden nuorten osuus, jotka jättivät äänestämättä ja ilmoittivat tämän syyksi, oli huomattavasti kansallista keskiarvoa suurempi (+20 prosenttiyksikköä). Kreikassa ero oli prosenttiyksikön suurempi. Muissa jäsenvaltioissa vuotiaat esittivät tämän syyn huomattavasti keskimääräistä harvemmin. Ero oli suurin Sloveniassa ( 24 prosenttiyksikköä), Kyproksella ( 22 prosenttiyksikköä), Alankomaissa ja Unkarissa (molemmissa 20 prosenttiyksikköä). 27/42

28 Kysymys 4b. Mitkä olivat pääsyynne jättää äänestämättä äskeisissä europarlamenttivaaleissa? vuotiaiden vastaukset jäsenvaltiokohtaisesti jaoteltuna. KIINNOSTUKSEN PUUTE POLITIIKKAA KOHTAAN YHT Erotus MT 29% 65% +36 LU# 19% 33% +14 HU 29% 42% +13 BG 24% 34% +10 IE 15% 25% +10 SE 8% 18% +10 CZ 22% 31% +9 DE 15% 23% +8 ES 26% 33% +7 LV 13% 20% +7 EL 17% 24% +7 SI 17% 24% +7 IT 12% 17% +5 AT 19% 24% +5 FR 10% 14% +4 UK 14% 17% +3 EU27 17% 20% +3 PT 23% 25% +2 RO 16% 17% +1 FI 17% 18% +1 DK 11% 11% = LT 13% 13% = CY 25% 23% -2 PL 22% 20% -2 BE# 11% 8% -3 NL 6% 1% -5 EE 18% 12% -6 SK 22% 15% -7 Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat jättäneensä äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa. Vastaajat saivat valita korkeintaan kolme vaihtoehtoa. Taulukossa esitetään vastausten määrä. # Jäsenvaltiot, joissa äänestäminen on pakollista. Koko EU:n tasolla nuorten vastaajien suurin syy jättää äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009 oli kiinnostuksen puute politiikkaa kohtaan (20 prosenttia vastauksista, kun taas vastaava luku oli 17 prosenttia, kun kaikkien ikäryhmien vastaukset laskettiin yhteen). Nuorin ikäryhmä piti tätä syytä tärkeämpänä kuin saman maan vastaajat keskimäärin 19 jäsenvaltiossa. Ero oli selvästi suurin Maltassa (+36 prosenttiyksikköä). Se oli suuri myös Luxemburgissa (+14 prosenttiyksikköä) ja Unkarissa (+13 prosenttiyksikköä). Kuudessa maassa tilanne oli päinvastainen: nuoret eivät pitäneet kiinnostuksen puutetta politiikkaa kohtaan yhtä merkittävänä syynä kuin saman maan vastaajat keskimäärin. Erotus oli suurin Slovakiassa ( 7 prosenttiyksikköä), Virossa ( 6 prosenttiyksikköä) ja Alankomaissa ( 5 prosenttiyksikköä). 28/42

29 Kysymys 4b. Mitkä olivat pääsyynne jättää äänestämättä äskeisissä europarlamenttivaaleissa? vuotiaiden vastaukset jäsenvaltiokohtaisesti jaoteltuna. ÄÄNELLÄ EI OLE VAIKUTUSTA / ÄÄNI EI MUUTA MITÄÄN YHT Erotus IT 18% 25% +7 BG 31% 34% +3 FR 10% 13% +3 LU# 5% 6% +1 MT 11% 12% +1 ES 10% 10% = LV 38% 38% = HU 22% 21% -1 NL 10% 7% -3 UK 9% 6% -3 IE 7% 4% -3 EL 24% 20% -4 PT 11% 7% -4 SE 13% 8% -5 EU27 17% 12% -5 CZ 22% 16% -6 CY 21% 15% -6 AT 35% 29% -6 SI 23% 17% -6 FI 21% 14% -7 RO 17% 10% -7 DE 30% 21% -9 LT 21% 12% -9 SK 19% 10% -9 PL 13% 2% -11 EE 17% 5% -12 BE# 11% - * DK 7% - * Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat jättäneensä äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa. Vastaajat saivat valita korkeintaan kolme vaihtoehtoa. Taulukossa esitetään vastausten määrä. # Jäsenvaltiot, joissa äänestäminen on pakollista. *Tapauksia puuttui, ja siksi erotusta ei voida laskea. Nuoret vastaajat ilmoittivat huomattavasti keskimääräistä harvemmin äänestämättä jättämisen syyksi sen käsityksen, ettei äänellä ole vaikutusta (12 prosenttia, kun taas EU:n keskiarvo oli 17 prosenttia). Tämä suuntaus ilmeni 18 jäsenvaltiossa, voimakkaimmin Virossa ( 12 prosenttiyksikköä), Puolassa ( 11 prosenttiyksikköä), Slovakiassa, Liettuassa ja Saksassa (kaikissa kolmessa 9 prosenttiyksikköä). Sen sijaan viidessä maassa nuoret esittivät tämän syyn useammin kuin saman maan vastaajat keskimäärin, erityisesti Italiassa (+7 prosenttiyksikköä), Bulgariassa ja Ranskassa (molemmissa +3 prosenttiyksikköä). 29/42

ASK QK3a IF "VOTED", CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b

ASK QK3a IF VOTED, CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b QK Europarlamenttivaalit pidettiin 7. kesäkuuta. Jotkut suomalaiset eivät syystä tai toisesta äänestäneet näissä vaaleissa. Äänestittekö Te itse äskeisissä? Äänesti Ei äänestänyt FL Q TREND MODIFIED ASK

Lisätiedot

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 AINEISTOTUTKIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA 2009 Äänestämättä jättäminen ja äänestyskäyttäytyminen vuonna 2009

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 27/10/2009 EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 24/07/2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo

Lisätiedot

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3 hk Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 25. maaliskuuta 2009 Eurobarometri (EB 71): tammi helmikuu 2009 Alustavat tulokset:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 TIIVISTELMÄ Kattavuus: Perusjoukko: Tutkimusmenetelmä:

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto Direction générale de la Communication Direction C - Relations avec les citoyens Bryssel 24. heinäkuuta 2009 VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Euroopan komissio - Lehdistötiedote Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Bryssel 21. joulukuuta 2018 Tänään julkaistun uuden Eurobarometri-kyselyn

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen kysely 2009

Vaalien jälkeinen kysely 2009 Eurobarometrierityistutkimus EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan komissio 2009 Raportti Tutkimus tehty kesä-heinäkuussa 2009 Julkaistaan marraskuussa 2009 Special Eurobarometer 320/ Wave 71.3 TNS opinion & social

Lisätiedot

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Parlametri 2016 Analyyttinen yhteenveto Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija: Jacques Nancy, Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi Bryssel, 2. maaliskuuta 2009 FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Yhteenvetoanalyysi Euroopan parlamentti ja komissio päättivät kansainvälisen naistenpäivän aattona ja ennen

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4 Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 11.12.2008 Standardi Eurobarometri (EB 70 1 ) syksy 2008 Alustavat tulokset: EU:n

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 7 maaliskuuta 2012 8 maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri marraskuu Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko: Menetelmä:

Lisätiedot

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta 2014-2017 Erasmus+ lähtevän liikkuvuuden kehitys 2014-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 4239 4580 4772 1360 1322 1442 1052 1027 985 925 977 970 Opiskelijaliikkuvuus

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

Tilastoliite osaan 1 KOLMAS TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA YHTEENKUULUVUUTTA KOSKEVA KERTOMUS 65

Tilastoliite osaan 1 KOLMAS TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA YHTEENKUULUVUUTTA KOSKEVA KERTOMUS 65 Tilastoliite osaan 1 65 A1.1 Työllisyys nykyisen EUn alueella, 1996 ja 2002 Työllisyysaste (% työikäisestä väestöstä) 1996 2002 EU15 59,9 64,2 Muut jäsenvaltiot 61,7 65,1 Koheesiomaat 51,5 60,2 Kreikka

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi.

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) uusi tutkimus osoittaa, että EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 (28 150

Lisätiedot

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4)

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 6. helmikuuta 2013 Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/ / / / / / / / / 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE - Belgia 88 102 109

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 217 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-217 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE -

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 15. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1198/2011) Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel 30. tammikuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko:

Lisätiedot

Sidosryhmien kuuleminen pienyrityksiä koskevan politiikan muotoilussa kansallisella ja alueellisella tasolla

Sidosryhmien kuuleminen pienyrityksiä koskevan politiikan muotoilussa kansallisella ja alueellisella tasolla Sidosryhmien kuuleminen pienyrityksiä koskevan politiikan muotoilussa kansallisella ja alueellisella tasolla 01/06/2004-30/09/2004 Osa I. Taustatiedot Valtio AT - Itävalta 9 (4.5) BE - Belgia 13 (6.5)

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN JÄLKEEN TOTEUTETTU TUTKIMUS

Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN JÄLKEEN TOTEUTETTU TUTKIMUS Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014. Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN

Lisätiedot

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Brysselissä 8. helmikuuta 2010 Naiset ja Euroopan unioni kesäkuussa 2009 pidettyjen Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

KRIISI JA TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA V

KRIISI JA TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA V Viestinnän pääosasto Osasto C Kansalaissuhteet YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Brysselissä 21. toukokuuta 2012 KRIISI JA TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA V Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB 77.2) Tiivistelmä

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) AMMATTIRYHMIEN TARKASTELU Tämä ammattiryhmien välisten erojen

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Ikääntymisen vaikutukset EU-maiden lakisääteisiin eläkejärjestelmiin

Ikääntymisen vaikutukset EU-maiden lakisääteisiin eläkejärjestelmiin ELÄKETURVAKESKUS MUISTIO 1 (7) Ikääntymisen vaikutukset EU-maiden lakisääteisiin eläkejärjestelmiin EU:n talouspoliittisen komitean (Economic Policy Committee, EPC) työryhmä, ns. AWG-työryhmä (the Ageing

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija:

Lisätiedot

TAULUKKO I: EU:N JÄSENVALTIOIDEN KALASTUSLAIVASTOT VUONNA 2014 (EU28)

TAULUKKO I: EU:N JÄSENVALTIOIDEN KALASTUSLAIVASTOT VUONNA 2014 (EU28) EUROOPAN UNIONIN KALASTUSALA LUKUINA Seuraavissa taulukoissa on yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) eri osa-alueiden perustilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden kalastuslaivastot vuonna 2014 (taulukko

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä PYYTÄVÄN VIRANOMAISEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTU (VAPAAEHTOINEN) LOMAKE I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä Palvelujen

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Strasbourg, 12. joulukuuta 2008 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28) (LUKUUN OTTAMATTA MUKAUTUKSIA)

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28) (LUKUUN OTTAMATTA MUKAUTUKSIA) YHTEINEN MAATALOUSPOLITIIKKA LUKUINA Alla olevissa taulukoissa esitetään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) eri osa-alueiden tilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden maatalous ja elintarviketeollisuus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

EUROOPPALAISET JA KRIISI

EUROOPPALAISET JA KRIISI Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 21. lokakuuta 2011 EUROOPPALAISET JA KRIISI Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB-parlametri 76.1)

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) Bryssel, joulukuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28)

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28) YHTEINEN MAATALOUSPOLITIIKKA LUKUINA Alla olevissa taulukoissa esitetään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) eri osa-alueiden tilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden maatalous ja elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Ruokamenot kuluttajan arjessa

Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot kuluttajan arjessa Tieteiden yö Rahamuseossa 13.1.2011 Jarkko Kivistö Ekonomisti Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot Kuinka suuren osan tuloistaan kuluttajat käyttävät elintarvikkeisiin?

Lisätiedot

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE)

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Kolmas lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA

KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA Tärkein äänestämään ajava tekijä kuntavaaleissa oli velvollisuuden tunne, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Enemmän kuin neljä

Lisätiedot

Analyyttinen yhteenveto

Analyyttinen yhteenveto Viestinnän pääosasto Osasto C - Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 24. maaliskuuta 2009 EUROOPPALAISET JA TALOUSKRIISI Eurobarometri-standardi (EB 71) Perusjoukko: EU 15+ Otos: EU

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) EUROALUE JA MUU KUIN EUROALUE Tässä eriteltävät eroavuudet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1 SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi 1 Onnellisuus ja hyvinvointipolitiikka Pohjoismaisessa tutkimusperinteessä hyvinvointi on

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Naiset ja Euroopan parlamentin vaalit. Tärkeimmät tulokset

Naiset ja Euroopan parlamentin vaalit. Tärkeimmät tulokset Flash Eurobarometri Euroopan komissio Naiset ja Euroopan parlamentin vaalit Tutkimusajankohta: helmikuu 09 Julkaisu: maaliskuu 09 Flash Eurobarometri 6 The Gallup Organisation Tämä tutkimus on Euroopan

Lisätiedot