EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma"

Transkriptio

1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 27/10/2009 EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma Perusjoukko: 18 vuotta täyttäneet EU-kansalaiset (Itävallassa 16 vuotta täyttäneet) Otos: EU-27 ( unionin kansalaista) 1 Tutkimusajankohta: 12. kesäkuuta 6. heinäkuuta 2009 Miehet: Naiset: Euroopan parlamentin sivustolla 4 on julkaistu heinäkuun ja lokakuun lopulla kolme parlamentin tekemää vaalien jälkeistä tutkimusta koskevaa asiakirjaa. Käsillä oleva neljäs analyysi koskee mies- ja naispuolisten äänestäjien äänien jakautumista. Analyysin tarkoituksena on kartoittaa Euroopan parlamentin vaaleihin 2009 osallistumiseen vaikuttaneita tekijöitä sukupuolittain. Euroopan parlamentti ja komissio julkaisivat 2. maaliskuuta 2009 eurooppalaisen naistenpäivän yhteydessä naisia ja Euroopan parlamentin vaaleja koskevan tutkimuksen 5. Tutkimuksesta kävi ilmi, että naisäänestäjien mielestä Euroopan unioni ei aja heidän etujaan riittävästi ja että syrjintä palkkauksen suhteen sekä syrjintä työpaikalla ja yhteiskunnassa yleensä ottaen on yhä voimakasta. Tämä selittänee jossain määrin, miksi naiset ilmaisivat maaliskuisessa tutkimuksessa kokevansa EU:n etäiseksi. Samassa tutkimuksessa kävi ilmi, että politiikka on naisten mielestä miehinen ala ja että naiset harjoittavat politiikkaa eri tavalla. Miten on naisäänestäjien nykyisen äänestysaktiivisuuden laita Euroopan parlamentin vaaleissa? Vaikka naiset kokevat EU:n etäiseksi, heidän äänestysaktiivisuutensa on kuitenkin samaa tasoa kuin miesten. Euroopan parlamentin vaaleissa äänesti 43 prosenttia EU:n kaikista äänioikeutetuista. Naisista äänestämässä kävi 42 prosenttia ja miehistä 44 prosenttia. 1 Tämän vaalien jälkeisen analyysin tulokset on painotettu sosiodemografisesti ja poliittisesti edustavuuden varmistamiseksi. 2 Äänioikeutetut miehet. 3 Äänioikeutetut naiset

2 Naiset äänestivät miehiä aktiivisemmin kahdeksassa jäsenvaltiossa; erotus miehiin nähden vaihteli 1:n ja 9 prosenttiyksikön välillä. Kolmessa jäsenvaltiossa naiset ja miehet äänestivät lähes yhtä aktiivisesti. Kuudessatoista valtiossa naiset äänestivät miehiä vähemmän; tällöin erot vaihtelivat 1:stä 10 prosenttiyksikköön. Poliittisen sitoutuneisuuden aste Tutkimuksen mukaan naiset kokevat miehiä harvemmin jonkin tietyn poliittisen ryhmän itselleen läheiseksi. Naisista 41 prosenttia sanoi kokevansa jonkin ryhmän läheiseksi; miehillä vastaava osuus on 45 prosenttia (erotus -4 prosenttiyksikköä). Jäsenvaltioiden väliset erot ovat huomattavia myös tässä suhteessa; ne ulottuvat +7:stä -9 prosenttiyksikköön. Äänestyspäätöksen ajankohta Miehet ja naiset tekivät päätöksensä äänestämisestä tai äänestämättä jättämisestä lähes samanaikaisesti. Sen sijaan keskimäärin 50 prosenttia naisista kertoi, että heillä oli ehdokasta valitessaan kaikki tarpeelliset tiedot, kun miehistä näin ilmoitti 57 prosenttia. Tutkimuksessa käy myös ilmi, että kansalaisia äänestämään kannustava tiedotuskampanja oli saavuttanut naiset miehiä heikommin. Keskimäärin 67 prosenttia kaikista vastaajista kertoi havainneensa tämänkaltaisen kampanjan. Naisista myöntävästi vastasi 64 prosenttia, kun miehillä vastaava osuus on 69 prosenttia. Syyt äänestää Mies- ja naisäänestäjät nimesivät lähes yhtä yleisesti äänestämisen selvästi tärkeimmiksi syiksi kansalaisvelvollisuuteen rinnastettavat syyt. 47 prosenttia kaikista vastaajista kertoi käyneensä äänestämässä tehdäkseen kansalaisvelvollisuuteensa; miehistä näin vastasi 47 prosenttia ja naisista 48 prosenttia. 40 prosenttia sekä miehistä että naisista totesi äänestäneensä, koska oli aina ennenkin äänestänyt. Miesten ja naisten välillä voidaan kuitenkin havaita huomattavia eroja tarkasteltaessa heidän suhtautumistaan Euroopan unioniin. 16 prosenttia vastaajista kertoi äänestäneensä, koska kannattaa EU:ta. Miehillä osuus oli 19 prosenttia ja naisilla 14 prosenttia (-5 prosenttiyksikköä). Erot ovat havaittavissa myös tarkasteltaessa tunnetta EU:n kansalaisuudesta: 13 prosenttia kaikista vastaajista koki itsensä EU:n kansalaisiksi. Miehistä näin koki 15 prosenttia ja naisista 12 prosenttia (-3 prosenttiyksikköä). Äänestämiseen vaikuttaneet tekijät Vastaajille esitettiin 15 tekijää, jotka mahdollisesti voivat motivoida äänestäjää. Näistä vain kahden tekijän kohdalla tuli esiin miesten ja naisten välisiä selviä eroja Niistä ensimmäinen on talouskasvu, jonka mainitsi 41 prosenttia kaikista vastaajista. Miehistä talouskasvun nosti esiin 44 prosenttia ja naisista 38 prosenttia (-6 prosenttiyksikköä). Toinen tällainen tekijä on elintarviketurvallisuus, jonka nimesi keskimäärin 9 prosenttia vastaajista. Miehistä elintarviketurvallisuuden mainitsi 7 prosenttia, kun naisista sen nosti esiin 10 prosenttia (+3 prosenttiyksikköä). 2/29

3 Syyt jättää äänestämättä Sekä miehet että naiset, jotka eivät olleet äänestäneet, mainitsivat syyksi erityisesti luottamuksen puutteen politiikkaan yleensä. Toiseksi yleisin syy oli kiinnostuksen puute politiikkaan ja kolmanneksi yleisin oli tunne siitä, että omalla äänellä ei olisi mitään vaikutusta. Miesten ja naisten välisiä eroja havaittiin kuitenkin eräällä toisella alueella. 10 prosenttia kaikista äänestämättä jättäneistä kertoi jättäneensä äänestämättä, koska heillä ei ole tarpeeksi tietoa EU:sta ja Euroopan parlamentista. Miehistä tämän syyn nimesi 8 prosenttia, kun naisten keskuudessa vastaava osuus oli 13 prosenttia (+5 prosenttiyksikköä). 3/29

4 I. ÄÄNESTYSPROSENTTI JA POLIITTINEN SITOUTUMINEN A. Äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009 Q1. Äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna EU:n keskiarvot ja keskiarvot sukupuolittain EU27 M N ÄÄNESTI 43% 44% 42% EI ÄÄNESTÄNYT 57% 56% 58% Q1. Äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009 LT 21% 16% 25% +9 LV 54% 49% 58% +9 FI 40% 38% 42% +4 MT 79% 77% 81% +4 BG 39% 37% 41% +3 SE 46% 44% 47% +3 DE 43% 42% 44% +2 HU 36% 36% 37% +1 EE 44% 44% 44% = IT 65% 65% 65% = NL 37% 37% 37% = CZ 28% 29% 28% -1 BE 90% 91% 90% -2 UK 35% 36% 34% -2 EU27 43% 44% 42% -2 SK 20% 21% 19% -2 IE 59% 60% 58% -2 FR 41% 42% 39% -3 LU 91% 93% 89% -4 DK 60% 61% 58% -4 PL 25% 27% 22% -5 ES 45% 48% 42% -5 PT 37% 40% 34% -6 SI 28% 32% 25% -6 RO 28% 31% 25% -7 AT 46% 50% 42% -8 CY 59% 64% 55% -9 EL 53% 58% 48% -10 Huom. Tämä kysymys esitettiin kaikille kyselyyn vastanneille; äänestäjien profiili on nähtävissä. Naiset äänestivät miehiä aktiivisemmin kahdeksassa jäsenvaltiossa (taulukon yläosa). Erotus on suurin Latviassa ja Liettuassa, joissa naisten äänestysprosentti ylitti miesten äänestysprosentin 9 prosenttiyksiköllä. Miehet ja naiset äänestivät yhtä aktiivisesti kolmessa valtiossa Alankomaissa, Italiassa ja Virossa. Muissa 17 jäsenvaltiossa miehet äänestivät Euroopan parlamentin vuoden 2009 vaaleissa naisia yleisemmin. Erotus on suurin Kreikassa, jossa se on 10 prosenttiyksikköä. 4/29

5 B. Äänestäminen kansallisissa vaaleissa Q9. Äänestäminen edellisissä kansallisissa vaaleissa: EU:n keskiarvot ja keskiarvot sukupuolittain EU27 M N ÄÄNESTI 72% 72% 72% EI ÄÄNESTÄNYT 25% 28% 28% Huom. Tämä kysymys esitettiin kaikille kyselyyn vastanneille. * Sisältää henkilöt, jotka vastasivat "en osaa sanoa": 3 prosenttia EU:ssa, 2,7 prosenttia miehistä ja 3 prosenttia naisista. Keskimääräin 72 prosenttia vastanneista, sekä miehistä että naisista, oli äänestänyt edellisissä kansallisissa vaaleissa. Yksittäisiä jäsenvaltioita tarkasteltaessa voidaan havaita useita sukupuolten välisiä eroja. Q9. Äänestäminen edellisissä kansallisissa vaaleissa: MT 91% 87% 95% +8 EE 63% 59% 66% +7 LT 68% 64% 71% +7 LV 72% 68% 74% +6 IT 81% 78% 83% +5 LU 81% 78% 83% +5 FI 80% 78% 82% +4 BG 70% 68% 71% +3 UK 61% 59% 62% +3 CY 89% 88% 90% +2 IE 76% 75% 76% +1 SK 68% 68% 69% +1 RO 63% 62% 63% +1 ES 78% 78% 78% = EU27 72% 72% 72% = DE 72% 72% 72% = HU 70% 70% 70% = BE 91% 91% 91% = FR 76% 77% 76% -1 SE 84% 85% 83% -2 SI 70% 71% 69% -2 NL 80% 81% 79% -2 PL 55% 56% 54% -2 CZ 56% 58% 55% -3 DK 89% 91% 87% -4 EL 87% 89% 85% -4 AT 72% 74% 70% -4 PT 71% 75% 67% -8 Naiset äänestivät miehiä aktiivisemmin 13 jäsenvaltiossa. Suurin erotus naisten hyväksi havaittiin Maltalla (8 prosenttiyksikköä); Maltaa seuraavat Baltian maat: Viro (7 prosenttiyksikköä), Latvia ja Liettua (molemmissa 6 prosenttiyksikköä). Miehet äänestivät naisia yleisemmin 10 jäsenvaltiossa. Portugalissa erotus oli 8 prosenttiyksikköä. Portugalin jälkeen tulevat Itävalta, Kreikka ja Tanska, joissa erotus oli 4 prosenttiyksikköä. 5/29

6 D. Poliittinen sitoutuminen Q10. Tunnetko jonkin poliittisen puolueen läheiseksi? EU:n keskiarvot ja keskiarvot sukupuolittain EU27 M N Erotus Kyllä, hyvin läheiseksi 13% 14% 12% -2 Kyllä, jokseenkin läheiseksi 30% 31% 29% -3 En kovinkaan läheiseksi 28% 27% 29% +2 En lainkaan läheiseksi 26% 25% 28% +3 EOS 3% 3% 2% -1 Kyllä* 43% 45% 41% -4 EI** 54% 52% 57% +5 * "Kyllä, hyvin läheiseksi" ja "Kyllä, jokseenkin läheiseksi" vastanneiden yhteismäärä. ** "En kovinkaan läheiseksi" ja "en lainkaan läheiseksi" vastanneiden yhteismäärä. Huom. Tämä kysymys esitettiin kaikille kyselyyn vastanneille. Keskimäärin koko EU:ssa miehet ilmoittivat naisia yleisemmin kokevansa jonkin poliittisen puolueen läheiseksi. Jos vastaukset "kyllä, hyvin läheiseksi" ja "kyllä, jokseenkin läheiseksi" lasketaan yhteen, miesten osuudeksi tulee 45 prosenttia ja naisten osuudeksi 41 prosenttia. Jäsenvaltioiden sisäisiä eroja ei tässä analyysissä tarkastella vertaamalla myöntävien vastausten osuutta EU:n keskiarvoon, vaan tarkastelemalla sukupuolten välisiä eroja sekä jaottelemalla jäsenvaltiot erotuksen suuruuden ja erotuksen positiivisuuden tai negatiivisuuden mukaan. 6/29

7 Q10. Tunnetko jonkin poliittisen puolueen läheiseksi? MT 78% 74% 81% +7 LT 40% 37% 43% +6 EE 47% 46% 48% +2 EL 56% 55% 57% +2 ES 50% 49% 50% +1 FI 46% 47% 47% = SE 59% 59% 59% = LV 35% 36% 34% -2 BE 54% 55% 53% -2 NL 62% 64% 62% -2 BG 40% 42% 39% -3 CY 60% 61% 58% -3 UK 22% 23% 20% -3 CZ 34% 36% 32% -4 IE 34% 36% 32% -4 EU27 43% 45% 41% -4 AT 55% 57% 52% -5 DE 49% 51% 46% -5 SI 35% 37% 32% -5 FR 38% 40% 35% -5 DK 37% 40% 34% -6 HU 42% 45% 39% -6 SK 47% 50% 44% -6 RO 26% 30% 23% -7 IT 59% 63% 55% -8 LU 57% 61% 52% -9 PL 31% 36% 27% -9 PT 45% 50% 41% -9 Huom. Taulukossa esitetään "Kyllä, hyvin läheiseksi" ja "Kyllä, jokseenkin läheiseksi" vastanneiden yhteismäärä. Tämä kysymys esitettiin kaikille kyselyyn vastanneille. Naiset ilmoittavat tuntevansa jonkin poliittisen puolueen läheiseksi miehiä yleisemmin vain viidessä jäsenvaltiossa (Maltalla, Liettuassa, Virossa, Kreikassa ja Espanjassa). Näistä vain kahdessa valtiossa ero on todella merkittävä (7 prosenttiyksikköä Maltalla ja 6 prosenttiyksikköä Liettuassa). Naisten ja miesten vastaukset ovat tältä osin keskenään yhtäläisiä kahdessa valtiossa: Suomessa ja Ruotsissa. Toisaalta tilanne on päinvastainen 21 jäsenvaltiossa, joissa miehet ilmoittavat naisia useammin kokevansa jonkin puolueen läheiseksi. Suurimpia sukupuolten väliset erot ovat Portugalissa, Puolassa ja Luxemburgissa (9 prosenttiyksikköä). 7/29

8 II EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN VAALIKAMPANJAN NÄKYVYYS Q8. Muistatko nähneesi televisiossa, Internetissä tai julisteissa, lukeneesi lehdistä tai kuulleesi radiossa kampanjaa, jossa kehotettiin äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa? EU:n keskiarvot ja keskiarvot sukupuolittain EU27 M N Erotu Kyllä 67% 69% 64% -5 Ei 30% 28% 33% +5 EOS 3% 3% 3% = Kun vastaajilta kysyttiin, muistivatko he jotain kampanjasta, jossa kehotettiin äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa, miehet vastasivat naisia useammin myöntävästi (erotus 5 prosenttiyksikköä). Q8. Muistatko nähneesi televisiossa, Internetissä tai julisteissa, lukeneesi lehdistä tai kuulleesi radiossa kampanjaa, jossa kehotettiin äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa? LT 72% 69% 74% +5 FI 71% 69% 73% +4 EL 66% 65% 68% +3 EE 80% 79% 81% +2 LU 74% 73% 75% +2 CZ 75% 75% 76% +1 LV 66% 66% 67% +1 SE 86% 87% 86% -1 DK 79% 80% 78% -2 IE 72% 73% 71% -2 IT 60% 61% 59% -2 HU 79% 81% 79% -2 SK 82% 84% 80% -4 NL 78% 80% 76% -4 RO 62% 64% 60% -4 EU 67% 69% 64% -5 DE 69% 72% 67% -5 AT 72% 74% 69% -5 SI 75% 78% 73% -5 FR 66% 69% 63% -6 BG 45% 48% 42% -6 ES 76% 79% 73% -6 MT 89% 92% 86% -6 CY 78% 82% 74% -8 UK 54% 58% 50% -8 BE 53% 58% 48% -10 PL 66% 72% 62% -10 PT 67% 73% 62% -11 Huom. Taulukossa esitetään "Kyllä"-vastausten määrä. Tämä kysymys esitettiin kaikille kyselyyn vastanneille. Vaikka miehet keskimäärin vastasivat naisia useammin myöntävästi, erotus on kuitenkin päinvastainen seitsemässä jäsenvaltiossa. Naiset muistivat kampanjan miehiä yleisemmin 8/29

9 Liettuassa, Suomessa, Kreikassa, Virossa, Luxemburgissa, Tšekin tasavallassa ja Latviassa; näissä jäsenvaltioissa erotus vaihteli 5:n ja 1 prosenttiyksikön välillä. Muissa jäsenvaltioissa miehet muistivat kampanjan paremmin. Erotus oli suurin Portugalissa (11 prosenttiyksikköä), Puolassa ja Belgiassa (molemmissa 10 prosenttiyksikköä). 9/29

10 III. ÄÄNESTÄJÄT PROFIILI JA PERUSTELUT Huom. Seuraavat kysymykset (Q3a, Q4d ja Q5) esitettiin vain vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009 (43 prosenttia koko EU:ssa). A. Äänestyspäätöksen tekemisen ajankohta Q3a. Milloin teit päätöksen siitä, mitä puoluetta tai ehdokasta äänestät äskettäisissä Euroopan parlamentin vaaleissa? EU:n keskiarvot ja keskiarvot sukupuolittain EU27 M N Erotus Olen aina äänestänyt samalla tavalla. 50% 50% 50% = Päätin muutama kuukausi ennen vaaleja. 21% 21% 20% -1 Päätin muutama viikko ennen vaaleja. 13% 13% 13% = Päätin muutama päivä ennen vaaleja. 9% 9% 10% +1 Päätin vaalipäivänä. 6% 6% 6% = EOS 1% 1% 1% = Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa. EU:n tasolla tarkasteltaessa ei ole havaittavissa eroja miesten ja naisten äänestyspäätöksen ajankohdassa. Jäsenvaltioiden välillä voidaan kuitenkin havaita huomattavia eroja. Tässä analyysissä on keskitytty erityisesti vastaajiin, jotka totesivat äänestäneensä aina samalla tavalla. Q3a. Milloin teit päätöksen siitä, mitä puoluetta tai ehdokasta äänestät äskettäisissä Euroopan parlamentin vaaleissa? ÄÄNESTÄN AINA SAMALLA TAVALLA. LT 50% 43% 54% +11 ES 60% 55% 66% +11 BE 53% 49% 56% +7 MT 66% 63% 69% +6 SI 54% 51% 57% +6 DE 51% 49% 53% +4 PL 49% 48% 50% +2 LV 17% 16% 18% +2 EE 40% 39% 40% +1 FR 41% 41% 42% +1 HU 54% 53% 54% +1 AT 49% 49% 50% +1 IE 41% 40% 41% +1 EU27 50% 50% 50% = BG 46% 46% 45% -1 CY 76% 77% 76% -1 IT 58% 59% 57% -2 DK 40% 42% 39% -3 EL 63% 64% 61% -3 SE 26% 28% 25% -3 FI 38% 41% 36% -5 RO 48% 51% 45% -6 SK 50% 53% 47% -6 NL 40% 44% 36% -8 CZ 50% 55% 46% -9 PT 58% 63% 52% -11 UK 41% 47% 35% -12 LU 42% 51% 32% -19 Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa. 10/29

11 Kuten jo todettiin, tässä analyysissä on siis tarkasteltu vastaajia, jotka kertoivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa 2009 samalla tavalla kuin aina ennenkin. Koko EU:n keskiarvo on molempien sukupuolten osalta sama (50 prosenttia); jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin monia eroavaisuuksia. 13 jäsenvaltiossa naiset äänestivät miehiä yleisemmin samalla tavalla kuin aina ennen. Tällä tavoin äänestäneiden naisten osuus oli miesten osuuteen nähden erityisen suuri kahdessa valtiossa: Liettuassa ja Espanjassa (erotus 11 prosenttiyksikköä). Aiempaan tapaan äänestäminen on yleisempää miesten keskuudessa 14 jäsenvaltiossa, erityisesti Luxemburgissa (erotus 19 prosenttiyksikköä), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (12 prosenttiyksikköä) ja Portugalissa (11 prosenttiyksikköä). B. Äänestämisen syyt Q4d. Mitkä olivat tärkeimmät syyt päätökseesi äänestää äskeisissä Euroopan parlamentin vaaleissa? EU:n keskiarvot ja keskiarvot sukupuolittain EU27 M N Erotu s Se on kansalaisvelvollisuuteni. 47% 47% 48% +1 Äänestän aina. 40% 40% 40% = Tukeakseni läheiseksi tuntemaani puoluetta. 24% 25% 23% -2 Voin muuttaa asioita äänestämällä Euroopan parlamentin 19% 20% 18% -2 Kannatan EU:ta. 16% 19% 14% -5 Tunnen olevani eurooppalainen / EU:n kansalainen. 13% 15% 12% -3 Ilmaistakseni tyytymättömyyteni. 11% 11% 10% -1 Tukeakseni kotimaani hallitusta. 9% 8% 9% +1 EU:lla on tärkeä merkitys jokapäiväisessä elämässäni. 6% 6% 6% = Rangaistakseni kotimaani hallitusta. 5% 6% 5% -1 Olen erittäin kiinnostunut EU-asioista. 5% 6% 5% -1 Vaalikampanjan aikana kuulemani tiedot saivat minut 5% 4% 5% +1 Rangaistakseni EU:ta. 2% 2% 2% = (VAIN VALTIOISSA, JOISSA ÄÄNESTÄMINEN ON PAKOLLISTA) 2% 2% 2% = Jokin muu vaihtoehto Ä (SPONTAANI VASTAUS) 1% 1% 2% +1 EOS 1% 1% 1% = Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa. Vastaajat saivat valita korkeintaan kolme vaihtoehtoa. Taulukossa esitetään vastausten määrä. Miehet ja naiset asettivat äänestämisen syyt lähes samanlaiseen tärkeysjärjestykseen. Miesten ja naisten välillä ei ollut suuria eroja myöskään yksittäisten syiden kohdalla yhtä syytä lukuun ottamatta. Miehet nimesivät äänestämisen syyksi EU:n kannattamisen huomattavasti naisia useammin (miehistä 19 prosenttia ja naisista 14 prosenttia). 11/29

12 Q4d. Mitkä olivat tärkeimmät syyt päätökseesi äänestää äskeisissä Euroopan parlamentin vaaleissa? SE ON KANSALAISVELVOLLISUUTENI DK 64% 57% 71% +14 PT 43% 37% 49% +12 LV 61% 54% 65% +11 NL 43% 38% 49% +11 FI 54% 49% 58% +9 CZ 29% 25% 33% +8 LT 62% 56% 64% +8 AT 35% 31% 38% +7 UK 41% 38% 44% +6 SE 71% 68% 74% +6 BG 63% 60% 65% +5 EL 60% 58% 62% +4 SK 63% 61% 65% +4 IT 35% 33% 37% +4 ES 57% 55% 59% +4 BE 37% 35% 38% +3 MT 74% 73% 75% +2 EU27 47% 47% 48% +1 FR 65% 65% 66% +1 CY 78% 79% 78% -1 LU 60% 61% 59% -2 RO 73% 74% 72% -2 SI 63% 64% 62% -2 IE 68% 70% 67% -3 HU 30% 32% 28% -4 DE 40% 43% 38% -5 PL 44% 47% 42% -5 EE 55% 58% 52% -6 Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa. Koko EU:n tasolla naiset ilmoittivat miehiä hiukan useammin äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa 2009 täyttääkseen kansalaisvelvollisuutensa (erotus 1 prosenttiyksikkö). Yksittäisissä jäsenvaltioissa havaitut naisten ja miesten väliset erot poikkeavat kuitenkin selvästi tästä. Naiset nimesivät kansalaisvelvollisuuden äänestämisen syyksi miehiä useammin 18 jäsenvaltiossa. Naiset pitävät velvollisuudentunnetta selvästi miehiä tärkeämpänä syynä äänestää Tanskassa (erotus 14 prosenttiyksikköä), Portugalissa (12 prosenttiyksikköä), Latviassa ja Alankomaissa (11 prosenttiyksikköä). Vastaavasti miehet nimesivät kansalaisvelvollisuuden naisia useammin 9 jäsenvaltiossa; erot olivat suurimpia Virossa (6 prosenttiyksikköä), Puolassa ja Saksassa (5 prosenttiyksikköä). 12/29

13 Q4d. Mitkä olivat tärkeimmät syyt päätökseesi äänestää äskeisissä Euroopan parlamentin vaaleissa? ÄÄNESTÄN AINA. LU 19% 15% 23% +8 CY 53% 49% 57% +8 SK 34% 31% 37% +6 FI 54% 51% 56% +5 IE 47% 45% 50% +5 BG 43% 41% 45% +4 DK 59% 57% 61% +4 SI 47% 46% 50% +4 ES 27% 26% 28% +2 LT 51% 50% 52% +2 PT 43% 42% 44% +2 SE 39% 38% 40% +2 FR 44% 44% 45% +1 UK 51% 51% 52% +1 EU27 40% 40% 40% = LV 34% 34% 34% = AT 30% 30% 29% -1 PL 34% 34% 33% -1 EE 46% 47% 45% -2 CZ 48% 49% 47% -2 DE 42% 43% 41% -2 NL 49% 50% 48% -2 RO 33% 34% 32% -2 MT 34% 35% 32% -3 IT 39% 40% 37% -3 EL 29% 31% 27% -4 BE 31% 34% 28% -6 HU 44% 47% 41% -6 Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa. Miesten ja naisten välillä ei ole eroja tavan vuoksi äänestämisen ("Kävin äänestämässä, koska äänestän aina") suhteen koko EU:n tasolla. Eroja löytyy kuitenkin tarkasteltaessa yksittäisiä jäsenvaltioita. Tavan vuoksi äänestäminen on yleisempää naisten kuin miesten keskuudessa 14 jäsenvaltiossa; Latviassa se on yhtä yleistä molemmilla sukupuolilla. Tavan vuoksi Euroopan parlamentin vaaleissa 2009 äänestäneiden miesten ja naisten osuuksien väliset erotukset ovat suurimpia Luxemburgissa, Kyproksella (8 prosenttiyksikköä) ja Slovakiassa (6 prosenttiyksikköä). Toisaalta 12 jäsenvaltiossa miehet nimesivät tämän syyn naisia useammin; erot ovat erityisen suuria Unkarissa ja Belgiassa (6 prosenttiyksikköä). 13/29

14 Q4d. Mitkä olivat tärkeimmät syyt päätökseesi äänestää äskeisissä Euroopan parlamentin vaaleissa? TUKEAKSENI LÄHEISEKSI TUNTEMAANI PUOLUETTA. CY 42% 36% 49% +13 EL 31% 28% 35% +7 MT 36% 35% 38% +3 EE 18% 16% 19% +3 ES 17% 16% 19% +3 IE 19% 18% 20% +2 CZ 23% 22% 24% +2 DE 34% 33% 34% +1 BE 24% 24% 24% = NL 31% 31% 31% = PL 14% 14% 14% = EU27 24% 25% 23% -2 HU 30% 31% 29% -2 FR 18% 20% 17% -3 UK 21% 22% 19% -3 SI 26% 28% 25% -3 BG 45% 47% 43% -4 SE 29% 31% 27% -4 LV 20% 22% 18% -4 FI 20% 22% 18% -4 LU 17% 19% 14% -5 DK 21% 24% 18% -6 IT 22% 25% 19% -6 PT 10% 13% 7% -6 LT 23% 27% 20% -7 AT 31% 34% 27% -7 SK 41% 44% 37% -7 RO 31% 35% 27% -8 Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa. Keskimäärin EU:ssa niiden naisten osuus, jotka kävivät äänestämässä Euroopan parlamentin vaaleissa 2009 tukeakseen läheiseksi tuntemaansa puoluetta, oli 2 prosenttiyksikköä pienempi kuin samasta syystä äänestäneiden miesten osuus. Naiset nimesivät tämän miehiä useammin tärkeimmäksi äänestämisen syyksi 8 jäsenvaltiossa. Miehet mainitsivat tämän syyn naisia yleisemmin 16 jäsenvaltiossa. Miesten ja naisten osuudet olivat yhtä suuret kolmessa valtiossa: Alankomaissa, Belgiassa ja Puolassa. Sukupuolten välinen erotus on suurin Kyproksella, missä 49 prosenttia naisista nimesi tämän yhdeksi kolmesta tärkeimmästä syystä äänestää, kun miehistä sen nimesi vain 36 prosenttia. Erotus on melko suuri myös Kreikassa, jossa näin vastasi 35 prosenttia naisista verrattuna 28 prosenttiin miehistä. Romaniassa sen sijaan läheistä puoluetta olivat halunneet tukea ennen kaikkea miehet; tästä syystä äänestäneiden miesten osuus on 8 prosenttiyksikköä naisten vastaavaa osuutta suurempi. Romanian jälkeen tulevat Slovakia, Itävalta ja Liettua (erotus 7 prosenttiyksikköä). 14/29

15 C. Äänestysperusteet Q5. Minkä asian perusteella päätit äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa? EU:n keskiarvot ja keskiarvot sukupuolittain EU27 M N Erotus Talouskasvu 41% 44% 38% -6 Työttömyys 37% 36% 38% 2 Eläkkeiden 22% 21% 23% 2 EU:n asema 22% 23% 22% -1 EU:n toimielinten 19% 20% 18% -2 Rikollisuus 18% 18% 19% 1 Inflaatio ja 18% 18% 18% = Maahanmuutto 16% 16% 16% = Ilmastonmuutoksen 16% 16% 17% 1 Eurooppalaiset 16% 16% 16% = Energia 13% 14% 13% -1 Yhtenäisvaluutta 12% 13% 11% -2 Terrorismi 11% 11% 12% +1 Maatalous 11% 10% 11% +1 Elintarviketurvallisuus 9% 7% 10% +3 Jokin muu 4% 3% 4% +1 Ei mikään 12% 11% 13% +2 EOS 3% 3% 4% +1 Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa. Vastaajat saivat valita korkeintaan kolme vaihtoehtoa. Taulukossa esitetään vastausten määrä. Miehet ja naiset asettivat heidän äänestämistään motivoineet seikat varsin samankaltaiseen tärkeysjärjestykseen. Syytä on nostaa esiin seuraavat kaksi eroavaisuutta: Talouskasvu kiinnosti miehiä enemmän kuin naisia; sen nosti esiin 44 prosenttia miehistä ja 38 prosenttia naisista. Työttömyys on naisille yhtä tärkeä kysymys kuin talouskasvu (kutakin 38 prosenttia vastauksista). Naiset pitävät elintarviketurvallisuutta tärkeämpänä kuin miehet (erotus 3 prosenttiyksikköä). 15/29

16 Q5. Minkä asian perusteella päätit äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa? TALOUSKASVU CZ 43% 36% 49% +13 EE 42% 36% 46% +10 MT 42% 39% 44% +5 SK 56% 54% 58% +4 BG 63% 62% 64% +2 DK 32% 31% 33% +2 LU 37% 36% 38% +2 DE 46% 45% 46% +1 LV 57% 59% 57% -2 HU 59% 60% 57% -3 BE 39% 41% 37% -4 FI 31% 33% 29% -4 EL 56% 58% 53% -5 LT 54% 58% 52% -6 EU27 41% 44% 38% -6 IT 41% 44% 38% -6 SI 38% 41% 35% -6 NL 31% 35% 28% -7 PL 48% 51% 44% -7 CY 51% 54% 47% -7 SE 34% 38% 30% -8 UK 23% 27% 19% -8 PT 43% 47% 38% -9 RO 55% 59% 50% -9 ES 49% 53% 44% -9 IE 62% 66% 57% -9 FR 29% 34% 24% -10 AT 43% 48% 37% -11 Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa. Koko EU:n tasolla talouskasvu on naisille vähemmän merkittävä motivoiva tekijä kuin miehille; naisista sen nimesi 38 prosenttia ja miehistä 44 prosenttia. 8 jäsenvaltiossa talouskasvu on kuitenkin naisille tärkeämpi tekijä kuin miehille. Nämä valtiot ovat Tšekin tasavalta, Viro, Malta, Slovakia, Bulgaria, Tanska, Luxemburg ja Saksa. Erotus on silmiinpistävin kahdessa ensin mainitussa valtiossa; Tšekin tasavallassa se on 13 prosenttiyksikköä (49 prosenttia naisista, 36 prosenttia miehistä) ja Virossa 10 prosenttiyksikköä (46 prosenttia naisista, 36 prosenttia miehistä). Muissa jäsenvaltioissa miehet pitävät talouskasvua naisia merkittävämpänä tekijänä. Erotus vaihtelee Itävallan 11 prosenttiyksiköstä Latvian vain 2 prosenttiyksikköön. 16/29

17 Q5. Minkä asian perusteella päätit äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa? TYÖTTÖMYYS MT 37% 31% 43% +12 LU 36% 30% 41% +11 EL 60% 55% 65% +10 BG 46% 41% 50% +9 FR 38% 33% 42% +9 PL 33% 29% 37% +8 EE 32% 27% 35% +8 CZ 29% 25% 32% +7 CY 39% 36% 43% +7 IE 64% 62% 66% +4 DK 25% 23% 27% +4 NL 11% 9% 13% +4 PT 48% 46% 50% +4 ES 65% 63% 66% +3 SE 31% 30% 33% +3 IT 36% 34% 37% +3 EU27 37% 36% 38% +2 BE 33% 32% 34% +2 HU 51% 50% 52% +2 AT 44% 43% 44% +1 FI 22% 21% 22% +1 LT 35% 35% 34% -1 UK 25% 25% 24% -1 SI 35% 37% 34% -3 RO 39% 40% 37% -3 SK 39% 41% 37% -4 LV 42% 45% 41% -4 DE 30% 32% 27% -5 Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa. Päinvastoin kuin talouskriisi, työttömyys on naisille miehiä tärkeämpi äänestämistä motivoiva tekijä (keskimääräinen erotus EU:n tasolla 2 prosenttiyksikköä). Naiset pitivät työttömyyttä miehiä tärkeämpänä 20 jäsenvaltiossa. Sukupuolten välinen erotus on suurin Maltalla (12 prosenttiyksikköä), missä 43 prosenttia naisista nimesi työttömyyden yhdeksi vaalien kolmesta tärkeimmästä kysymyksestä, kun miehistä sen nimesi vain 31 prosenttia. Erotus on huomattava myös Luxemburgissa (11 prosenttiyksikköä) ja Kreikassa (10 prosenttiyksikköä). Naiset antoivat työttömyydelle miehiä vähemmän painoarvoa seitsemässä jäsenvaltiossa: Saksassa, Latviassa, Slovakiassa, Romaniassa, Sloveniassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Liettuassa. 17/29

18 Q5. Minkä asian perusteella päätit äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa? ELÄKKEIDEN TULEVAISUUS. BG 43% 36% 49% +13 LV 33% 26% 39% +13 SI 40% 35% 46% +11 CZ 30% 25% 35% +10 DE 19% 14% 24% +10 MT 26% 22% 31% +9 EL 37% 33% 42% +9 LT 38% 32% 41% +9 LU 22% 18% 26% +8 FI 15% 10% 18% +8 FR 19% 15% 22% +7 EE 29% 26% 32% +6 DK 8% 6% 11% +5 RO 48% 46% 51% +5 SK 39% 37% 40% +3 EU27 22% 21% 23% +2 BE 24% 23% 25% +2 SE 8% 7% 9% +2 CY 33% 33% 33% = NL 6% 6% 6% = UK 9% 10% 9% -1 IT 19% 20% 18% -2 HU 49% 50% 48% -2 IE 24% 26% 23% -3 PL 24% 26% 23% -3 PT 24% 26% 22% -4 AT 40% 43% 38% -5 ES 24% 27% 22% -5 Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa. Eläkkeiden tulevaisuus motivoi naisia voimakkaammin kuin miehiä äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa Koko EU:n tasolla 23 prosenttia naisista nimesi sen, siinä missä miehillä vastaava osuus oli 21 prosenttia. Sukupuolten välinen erotus on itse asiassa varsin suuri joissain jäsenvaltioissa. Eläkkeiden tulevaisuus motivoi naisia äänestämään miehiä yleisemmin 17 jäsenvaltiossa. Miesten ja naisten osuudet ovat yhtä suuret kahdessa valtiossa: Kyproksella ja Alankomaissa. Bulgariassa 49 prosenttia naisista ilmoitti eläkkeiden tulevaisuuden yhdeksi äänestämään motivoivaksi tekijäksi; miehillä vastaava osuus on 36 prosenttia. 13 prosenttiyksikön erotus havaittiin myös Latviassa (naisista 39 prosenttia, miehistä 26 prosenttia). Sukupuolten välinen erotus on huomattava myös Sloveniassa (11 prosenttiyksikköä). Jatkumon toisessa päässä on 8 jäsenvaltiota, joissa eläkkeiden tulevaisuus motivoi naisia vähemmän kuin miehiä. Se kiinnosti naisia suhteessa miehiin vähiten Espanjassa, Itävallassa (5 prosenttiyksikköä) ja Portugalissa (4 prosenttiyksikköä). 18/29

19 IV. ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄNEET PROFIILI JA PERUSTELUT Huom. Seuraavat kysymykset (Q3b ja Q4b) esitettiin vain vastaajille, jotka ilmoittivat jättäneensä äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009 (57 prosenttia koko EU:ssa). A. Äänestämättä jättämistä koskevan päätöksen tekemisen ajankohta Q3b. Milloin päätit olla äänestämättä äskettäisissä Euroopan parlamentin vaaleissa? EU:n keskiarvot ja keskiarvot sukupuolittain EU27 M N Erotus En äänestä koskaan. 22% 23% 21% -2 Päätin muutama kuukausi ennen vaaleja. 18% 19% 17% -2 Päätin muutama viikko ennen vaaleja. 15% 14% 15% +1 Päätin muutama päivä ennen vaaleja. 16% 16% 17% +1 Päätin vaalipäivänä. 16% 15% 17% +2 EOS 13% 13% 13% = Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat jättäneensä äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa. Äänestämättä jättäneiden Euroopan parlamentin vaaleissa 2009 äänestämistä koskevan päätöksen ajankohdassa ei ole merkittäviä sukupuolten välisiä eroja. Naisten joukossa niiden vastaajien osuus, jotka jättivät äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa, koska eivät äänestä koskaan, on 2 prosenttiyksikköä pienempi (21 %) kuin miesten joukossa (23 %). Tarkasteltaessa vastaajia, jotka ilmoittivat, etteivät äänestä koskaan, voidaan havaita seuraavanlaisia jäsenvaltioiden välisiä eroja: 19/29

20 Q3b. Milloin päätit olla äänestämättä äskettäisissä Euroopan parlamentin vaaleissa? EN ÄÄNESTÄ KOSKAAN. SE 17% 13% 21% +8 HU 20% 18% 23% +5 PT 15% 13% 18% +5 AT 19% 17% 21% +4 PL 20% 19% 22% +3 IT 16% 15% 17% +2 MT 23% 22% 24% +2 CZ 29% 28% 30% +2 DE 21% 21% 22% +1 NL 19% 19% 19% = EL 8% 9% 8% -1 CY 11% 11% 10% -1 DK 14% 14% 13% -1 EU27 22% 23% 21% -2 LU 57% 58% 55% -3 RO 6% 7% 4% -3 ES 34% 36% 32% -4 BG 14% 17% 13% -4 IE 23% 25% 21% -4 FR 12% 14% 10% -4 FI 22% 25% 19% -6 SK 11% 14% 8% -6 LT 16% 20% 13% -7 LV 21% 25% 17% -8 BE 50% 54% 46% -8% UK 39% 44% 35% -9% SI 24% 29% 19% -10% EE 23% 30% 17% -13% Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat jättäneensä äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa. Yhdeksässä jäsenvaltiossa on enemmän naisia kuin miehiä, jotka eivät äänestäneet äskettäisissä Euroopan parlamentin vaaleissa eivätkä koskaan äänestä. Erotus on suurin Ruotsissa, missä 21 prosenttia naisista ei äänestä koskaan, kun miesten joukossa vastaava osuus on 13 prosenttia. Ruotsalaisnaisten tilanne vastaa eurooppalaisten naisten keskitasoa; miesten taso on sen sijaan huomattavasti alle EU:n keskitason, joka on 23 prosenttia. Toisaalta 17 jäsenvaltiossa vastaajia, jotka eivät äänestäneet Euroopan parlamentin vaaleissa 2009, koska he eivät äänestä koskaan, on enemmän miesten kuin naisten joukossa. Erotus on suurin Virossa, Sloveniassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Miesten ja naisten osuus on yhtä suuri vain Alankomaissa. 20/29

21 B. Äänestämättä jättämisen syyt Q4b. Mitkä olivat tärkeimmät syyt päätökseesi olla äänestämättä äskeisissä Euroopan parlamentin vaaleissa? EU:n keskiarvot ja keskiarvot sukupuolittain EU27 M N Erotus En yleensäkään luota politiikkaan / ole tyytyväinen siihen. 28% 28% 28% = En ole kiinnostunut politiikasta. 17% 16% 17% +1 Äänestäminen ei vaikuta mihinkään / äänestäminen ei muuta 17% 18% 15% -3 Olin lomalla / poissa kotoa. 10% 10% 10% = Olin liian kiireinen / minulla ei ollut aikaa / olin töissä. 10% 11% 10% -1 En ole kovin hyvin perillä EU:sta / Euroopan parlamentista tai 10% 8% 13% +5 Äänestän harvoin / en äänestä koskaan. 10% 11% 9% -2 En ole kiinnostunut Euroopan unioniin liittyvistä asioista. 9% 8% 9% +1 En ole tyytyväinen Euroopan parlamenttiin toimielimenä. 8% 10% 7% -3 Olin sairaana / minulla oli terveysongelmia 7% 5% 9% +4 Julkista keskustelua / vaalikampanjointia oli liian vähän. 6% 7% 5% -2 Osallistuin perheen/vapaa-ajan toimintoihin. 5% 5% 6% +1 Vastustan EU:ta. 4% 4% 4% = Rekisteröinnissä tai äänestyskortissa oli ongelmia. 3% 4% 3% -1 En tiennyt vaaleista. 2% 2% 1% -1 Jokin muu vaihtoehto (SPONTAANI VASTAUS) 6% 7% 6% -1 EOS 3% 3% 3% = Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat jättäneensä äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa. Vastaajat saivat valita korkeintaan kolme vaihtoehtoa. Taulukossa esitetään vastausten määrä. Tärkein syy jättää äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa 2009 on sekä miehillä että naisilla sama: luottamuksen puute tai tyytymättömyys politiikkaan yleensä. Sen nimesi 28 prosenttia sekä miehistä että naisista. Toiseksi tärkein syy sai molemmilta sukupuolilta lähes yhtä suuren kannatuksen. 16 prosenttia miehistä ja 17 prosenttia naisista totesi, ettei ole kiinnostunut politiikasta. Kolmanneksi tärkeimmäksi syyksi nousi käsitys, jonka mukaan äänestämisellä ei ole mitään vaikutusta. Tämänkään syyn kohdalla ei muodostunut suuria sukupuolten välisiä eroja, vaikka naiset (15 %) nimesivätkin tämän hiukan miehiä (18 %) harvemmin. Suurimmat sukupuolten väliset erot tulevat esiin EU:ta/Euroopan parlamenttia tai parlamenttivaaleja koskevan tiedonpuutteen kohdalla. Tämä syy nousi jaetulle neljännelle sijalle. Tiedonpuutteeseen vetosi 13 prosenttia naisista, mutta vain 8 prosenttia miehistä. On aiheellista mainita myös sairauden tai terveysongelmien takia äänestämättä jättäneiden naisten osuus, joka on 9 prosenttia, siinä missä miehistä tämän syyn nimesi vain 5 prosenttia. Jäsenvaltioita erittelevässä analyysissä on tarkasteltu ainoastaan äänestämättä jättämisen yleisintä syytä: luottamuksen puutetta ja tyytymättömyyttä politiikkaan yleensä ottaen. 21/29

22 Q4b. Mitkä olivat tärkeimmät syyt päätökseesi olla äänestämättä äskeisissä Euroopan parlamentin vaaleissa? EN YLEENSÄKÄÄN LUOTA POLITIIKKAAN/ OLE TYYTYVÄINEN SIIHEN. MT 31% 26% 40% +14 DE 32% 28% 36% +8 AT 25% 22% 27% +5 PL 29% 27% 31% +4 SK 37% 36% 39% +3 LV 28% 26% 29% +3 SE 21% 20% 22% +2 PT 28% 27% 28% +1 SI 30% 30% 30% = UK 20% 20% 20% = EU27 28% 28% 28% = BG 45% 46% 45% -1 EL 51% 51% 50% -1 NL 21% 22% 20% -2 CY 44% 45% 43% -2 HU 36% 37% 34% -3 DK 8% 9% 6% -3 FI 18% 19% 16% -3 IT 37% 38% 35% -3 RO 44% 46% 43% -3 FR 21% 23% 19% -4 LU 11% 14% 8% -6 EE 24% 28% 22% -6 ES 24% 27% 21% -6 LT 24% 28% 21% -7 BE 18% 22% 14% -8 IE 20% 25% 16% -9 CZ 39% 47% 33% -14 Huom. Tämä kysymys esitettiin vastaajille, jotka ilmoittivat jättäneensä äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa. Luottamuksen puute tai tyytymättömyys politiikkaan jakaa miehiä ja naisia erityisesti Maltalla, missä tämän syyn nimesi 40 prosenttia naisista ja vain 26 prosenttia miehistä. Sukupuolten välinen ero on päinvastainen Tšekin tasavallassa. Niiden naisten osuus, jotka perustelivat äänestämättä jättämistä tällä syyllä, on 14 prosenttiyksikköä miesten vastaavaa osuutta pienempi. 22/29

23 V. MIELIPITEET EUROOPAN PARLAMENTISTA JA EUROOPAN UNIONISTA JA SUHTAUTUMINEN NIIHIN A. Euroopan parlamentti Q7. Mitkä seuraavista väittämistä vastaavat tai eivät vastaa omaa suhtautumistasi tai mielipidettäsi? EU:n keskiarvot ja keskiarvot sukupuolittain EU27 M N Erotus Olin saanut kaikki tiedot, jotka tarvitsin ehdokkaan valitsemiseen äskettäisissä Euroopan parlamentin vaaleissa. 53% 57% 50% -7 Euroopan parlamentti ottaa huomioon EU:n kansalaisten 46% 48% 44% -4 huolenaiheet. Huom. Tämä kysymys esitettiin kaikille kyselyyn vastanneille. Taulukossa esitetään "Kyllä, jonkin verran" -vastausten määrä. Mies- ja naisvastaajien välillä on huomattavia eroja sen suhteen, kokevatko he saaneensa kaikki tarpeelliset tiedot valitakseen ehdokkaan Euroopan parlamentin vaaleissa. Koko EU:n tasolla 50 prosenttia naisista katsoi saaneensa riittävästi tietoa, kun miesten vastaava osuus on 57 prosenttia. Vastaava ero voidaan havaita tarkasteltaessa näkemyksiä väittämästä, jonka mukaan Euroopan parlamentti ottaa huomioon EU:n kansalaisten huolenaiheet. Naisten ja miesten välinen keskimääräinen erotus koko EU:n tasolla on 4 prosenttiyksikköä; 44 prosenttia naisista ja 48 prosenttia miehistä katsoi väittämän pitävän paikkansa. Analyysissä tarkasteltiin sukupuolten välisiä eroja kussakin jäsenvaltiossa ehdokkaan valitsemiseen tarvittavien tietojen omaamisen osalta, sillä erot ovat suurempia tämän väittämän kohdalla. 23/29

24 Q7. Mitkä seuraavista väittämistä vastaavat tai eivät vastaa omaa suhtautumistasi tai mielipidettäsi? OLIN SAANUT KAIKKI TIEDOT, JOTKA TARVITSIN EHDOKKAAN VALITSEMISEEN ÄSKETTÄISISSÄ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISSA. LU 75% 71% 78% +7 LT 57% 56% 58% +2 LV 66% 65% 66% +1 MT 90% 89% 90% +1 BE 69% 69% 69% = FI 70% 70% 69% -1 DE 56% 57% 55% -2 CZ 49% 50% 48% -2 EE 71% 72% 70% -2 SI 60% 61% 59% -2 BG 49% 52% 47% -5 SK 63% 65% 60% -5 IE 67% 70% 64% -6 CY 79% 82% 76% -6 HU 59% 62% 56% -6 SE 58% 61% 55% -6 PL 42% 45% 39% -6 RO 49% 52% 46% -6 DK 60% 63% 57% -6 EU 53% 57% 50% -7 FR 49% 53% 45% -8 UK 42% 46% 38% -8 AT 62% 67% 59% -8 PT 44% 49% 39% -10 EL 68% 74% 63% -11 IT 60% 65% 54% -11 NL 53% 59% 48% -11 ES 54% 61% 47% -14 Huom. Tämä kysymys esitettiin kaikille kyselyyn vastanneille. Taulukossa esitetään "Kyllä, jonkin verran" -vastausten määrä. Naiset ilmoittivat saaneensa kaikki ehdokkaan valitsemiseen tarvittavat tiedot miehiä useammin vain neljässä jäsenvaltiossa: Luxemburgissa, Liettuassa, Latviassa ja Maltalla. Erotus on kuitenkin todella merkittävä vain Luxemburgissa (7 prosenttiyksikköä). Naiset kokivat tietonsa miehiä yleisemmin puutteelliseksi 22 jäsenvaltiossa. Erotus on suurin Espanjassa (14 prosenttiyksikköä), Alankomaissa, Italiassa ja Kreikassa (kussakin 11 prosenttiyksikköä). Naiset ja miehet pitivät saamiaan tietoja samassa määrin riittävinä vain yhdessä jäsenvaltiossa, Belgiassa. 24/29

25 B. Euroopan unioni Q7. Mitkä seuraavista väittämistä vastaavat tai eivät vastaa omaa suhtautumistasi tai mielipidettäsi? EU:n keskiarvot ja keskiarvot sukupuolittain EU27 M N Erotus Luotan EU:n toimielimiin. 50% 53% 48% -5 (KOTIMAAN) jäsenyys Euroopan unionissa on hyvä asia. 69% 71% 67% -4 Tunnen olevani EU:n kansalainen. 64% 66% 61% -5 Tunnen yhteenkuuluvuutta (KOTIMAAHANI). 91% 92% 91% -1 Tunnen yhteenkuuluvuutta Euroopan unioniin. 64% 67% 61% -6 Olen erittäin kiinnostunut politiikasta. 39% 46% 33% -13 Huom. Tämä kysymys esitettiin kaikille kyselyyn vastanneille. Taulukossa esitetään "Kyllä, jonkin verran" -vastausten määrä. Naiset ilmoittivat näiden väittämien pitävän paikkansa miehiä harvemmin; sukupuolten välisten erojen suuruus kuitenkin vaihtelee. Ero on suurimmillaan politiikkaa koskevan kiinnostuksen kohdalla. 46 prosenttia miehistä ilmoitti väittämän "Olen erittäin kiinnostunut politiikasta" pitävän ainakin jossain määrin paikkansa, kun naisilla vastaava osuus on vain 33 prosenttia. Myös väittämät "Tunnen yhteenkuuluvuutta Euroopan unioniin" ja "Tunnen olevani EU:n kansalainen" toivat esiin huomattavia eroja. Keskimäärin 67 prosenttia miehistä piti yhteenkuuluvuuden tunnetta koskevaa väittämää ainakin jossain määrin totena. Naisista näin ajatteli 61 prosenttia. EU:n kansalaisuutta koskevan väittämän kohdalla naisten ja miesten välinen erotus on 5 prosenttiyksikköä. 25/29

26 Q7. Mitkä seuraavista väittämistä vastaavat tai eivät vastaa omaa suhtautumistasi tai mielipidettäsi? OLEN ERITTÄIN KIINNOSTUNUT POLITIIKASTA. LT 36% 35% 37% +2 LV 66% 65% 66% +1 LU 48% 50% 46% -4 IT 33% 37% 29% -8 RO 20% 24% 15% -9 BG 22% 27% 18% -9 EE 39% 44% 35% -9 ES 30% 35% 25% -10 MT 36% 41% 31% -10 SK 23% 28% 18% -10 SE 40% 45% 35% -10 SI 24% 30% 18% -12 EU 39% 46% 33% -13 FI 47% 53% 40% -13 CZ 24% 31% 17% -14 IE 37% 44% 30% -14 FR 37% 44% 30% -14 DE 62% 69% 54% -15 HU 25% 32% 17% -15 PT 29% 37% 22% -15 EL 47% 54% 39% -15 UK 38% 46% 31% -15 DK 52% 61% 44% -17 PL 28% 37% 20% -17 NL 53% 62% 44% -18 AT 55% 65% 46% -19 BE 40% 51% 31% -20 CY 49% 61% 38% -23 Huom. Tämä kysymys esitettiin kaikille kyselyyn vastanneille. Taulukossa esitetään "Kyllä, jonkin verran" -vastausten määrä. Naiset ilmoittivat olevansa kiinnostuneita politiikasta hiukan miehiä useammin vain kahdessa jäsenvaltiossa (Liettuassa 2 prosenttiyksikön erotuksella ja Latviassa 1 prosenttiyksikön erotuksella). Useimmissa jäsenvaltioissa naiset ovat huomattavasti vähemmän kiinnostuneita politiikasta. Ääriesimerkkejä ovat Kypros (erotus 23 prosenttiyksikköä), Belgia (20 prosenttiyksikköä) ja Itävalta (19 prosenttiyksikköä). 26/29

27 Q7. Mitkä seuraavista väittämistä vastaavat tai eivät vastaa omaa suhtautumistasi tai mielipidettäsi? TUNNEN YHTEENKUULUVUUTTA EUROOPAN UNIONIIN. ES 79% 78% 81% +3 LV 58% 56% 59% +3 FI 64% 63% 65% +2 LU 84% 84% 85% +1 SK 71% 71% 71% = SE 76% 76% 76% = HU 81% 82% 81% -1 EE 71% 71% 70% -1 BG 56% 57% 55% -2 IE 57% 58% 56% -2 DK 80% 81% 78% -3 RO 58% 60% 57% -3 NL 70% 72% 68% -4 LT 48% 50% 46% -4 SI 75% 77% 73% -4 CZ 69% 72% 67% -5 IT 59% 62% 57% -5 AT 62% 65% 60% -5 EU 64% 67% 61% -6 BE 74% 77% 71% -6 EL 53% 57% 50% -7 PL 69% 73% 65% -8 DE 73% 77% 69% -8 FR 62% 67% 58% -9 UK 34% 39% 29% -10 CY 56% 62% 51% -11 MT 64% 70% 59% -11 PT 68% 75% 62% -13 Huom. Tämä kysymys esitettiin kaikille kyselyyn vastanneille. Taulukossa esitetään "Kyllä, jonkin verran" -vastausten määrä. Neljässä jäsenvaltiossa naiset tuntevat yhteenkuuluvuutta Euroopan unioniin hiukan miehiä yleisemmin. Nämä valtiot ovat Espanja, Latvia (molemmissa erotus 3 prosenttiyksikköä), Suomi (2 prosenttiyksikköä) ja Luxemburg (1 prosenttiyksikkö). Useimmissa muissa jäsenvaltioissa (yhteensä 21 valtiossa) naiset tuntevat miehiä selvästi harvemmin yhteenkuuluvuutta Euroopan unioniin. Tämä on erityisen totta Portugalissa (erotus 13 prosenttiyksikköä), Maltalla ja Kyproksella (11 prosenttiyksikköä). Naisten ja miesten vastaukset ovat keskenään yhtäläisiä kahdessa valtiossa: Slovakiassa ja Ruotsissa. 27/29

28 Q7. Mitkä seuraavista väittämistä vastaavat tai eivät vastaa omaa suhtautumistasi tai mielipidettäsi? TUNNEN OLEVANI EU:N KANSALAINEN. FI 74% 72% 75% +3 EE 71% 71% 72% +1 LU 86% 85% 86% +1 SK 78% 78% 79% +1 CZ 60% 60% 60% = ES 82% 82% 82% = LV 51% 51% 50% -1 AT 56% 57% 55% -2 DE 71% 72% 69% -3 RO 54% 56% 53% -3 MT 67% 69% 65% -4 NL 66% 68% 64% -4 EU 64% 66% 61% -5 DK 76% 78% 73% -5 EL 63% 66% 61% -5 IE 69% 72% 66% -6 CY 71% 74% 68% -6 BG 47% 50% 44% -6 FR 64% 67% 61% -6 HU 63% 66% 60% -6 SI 77% 80% 74% -6 UK 37% 41% 34% -7 BE 76% 80% 73% -7 IT 61% 64% 57% -7 LT 63% 67% 60% -7 PL 70% 74% 65% -9 SE 73% 78% 67% -11 PT 70% 76% 64% -12 Huom. Tämä kysymys esitettiin kaikille kyselyyn vastanneille. Taulukossa esitetään "Kyllä, jonkin verran" -vastausten määrä. Useimmissa jäsenvaltioissa miehet tuntevat itsensä EU:n kansalaisiksi naisia yleisemmin. Erotus on suurin Portugalissa (12 prosenttiyksikköä), Ruotsissa (11 prosenttiyksikköä) ja Puolassa (9 prosenttiyksikköä). Vain neljässä jäsenvaltiossa naiset tuntevat miehiä useammin itsensä EU:n kansalaisiksi. Erot ovat kuitenkin pieniä: 3 prosenttiyksikköä Suomessa sekä 1 prosenttiyksikkö Virossa, Luxemburgissa ja Slovakiassa. 28/29

29 VI. VAALITULOSTEN SAAMISEN MERKITYS Q7. Mitkä seuraavista väittämistä vastaavat tai eivät vastaa omaa suhtautumistasi tai mielipidettäsi? On erittäin tärkeää tietää, ketkä ehdokkaat on valittu parlamentin jäseniksi Euroopan parlamentin vaaleissa (KOTIMAASSANI). On erittäin tärkeää tietää, mikä poliittinen puolue on saanut eniten paikkoja Euroopan parlamentin (KOTIMAAN) vaaleissa. EU27 M N Erotus 49% 52% 46% -6 50% 53% 47% -6 Huom. Tämä kysymys esitettiin kaikille kyselyyn vastanneille. Taulukossa esitetään "Kyllä, jonkin verran" -vastausten määrä. Keskimäärin koko EU:ssa naisille on miehiä vähemmän tärkeää saada tietää, ketkä ehdokkaat on valittu Euroopan parlamenttiin tai mikä poliittinen puolue on saanut eniten paikkoja (molemmissa erotus 6 prosenttiyksikköä). Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Lisätietoja: Jacques Nancy ( ) Nives Žun ( ) 29/29

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 AINEISTOTUTKIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA 2009 Äänestämättä jättäminen ja äänestyskäyttäytyminen vuonna 2009

Lisätiedot

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 24/07/2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo

Lisätiedot

ASK QK3a IF "VOTED", CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b

ASK QK3a IF VOTED, CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b QK Europarlamenttivaalit pidettiin 7. kesäkuuta. Jotkut suomalaiset eivät syystä tai toisesta äänestäneet näissä vaaleissa. Äänestittekö Te itse äskeisissä? Äänesti Ei äänestänyt FL Q TREND MODIFIED ASK

Lisätiedot

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3 hk Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 25. maaliskuuta 2009 Eurobarometri (EB 71): tammi helmikuu 2009 Alustavat tulokset:

Lisätiedot

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 16.12.2009 EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008

Lisätiedot

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto Direction générale de la Communication Direction C - Relations avec les citoyens Bryssel 24. heinäkuuta 2009 VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009

Lisätiedot

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Euroopan komissio - Lehdistötiedote Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Bryssel 21. joulukuuta 2018 Tänään julkaistun uuden Eurobarometri-kyselyn

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 TIIVISTELMÄ Kattavuus: Perusjoukko: Tutkimusmenetelmä:

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi Bryssel, 2. maaliskuuta 2009 FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Yhteenvetoanalyysi Euroopan parlamentti ja komissio päättivät kansainvälisen naistenpäivän aattona ja ennen

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Parlametri 2016 Analyyttinen yhteenveto Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija: Jacques Nancy, Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen kysely 2009

Vaalien jälkeinen kysely 2009 Eurobarometrierityistutkimus EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan komissio 2009 Raportti Tutkimus tehty kesä-heinäkuussa 2009 Julkaistaan marraskuussa 2009 Special Eurobarometer 320/ Wave 71.3 TNS opinion & social

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta 2014-2017 Erasmus+ lähtevän liikkuvuuden kehitys 2014-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 4239 4580 4772 1360 1322 1442 1052 1027 985 925 977 970 Opiskelijaliikkuvuus

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 7 maaliskuuta 2012 8 maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri marraskuu Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko: Menetelmä:

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4 Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 11.12.2008 Standardi Eurobarometri (EB 70 1 ) syksy 2008 Alustavat tulokset: EU:n

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/ / / / / / / / / 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE - Belgia 88 102 109

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE -

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi.

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) uusi tutkimus osoittaa, että EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa

Lisätiedot

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Brysselissä 8. helmikuuta 2010 Naiset ja Euroopan unioni kesäkuussa 2009 pidettyjen Euroopan

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 15. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 217 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-217 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 (28 150

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä PYYTÄVÄN VIRANOMAISEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTU (VAPAAEHTOINEN) LOMAKE I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä Palvelujen

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) AMMATTIRYHMIEN TARKASTELU Tämä ammattiryhmien välisten erojen

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Sidosryhmien kuuleminen pienyrityksiä koskevan politiikan muotoilussa kansallisella ja alueellisella tasolla

Sidosryhmien kuuleminen pienyrityksiä koskevan politiikan muotoilussa kansallisella ja alueellisella tasolla Sidosryhmien kuuleminen pienyrityksiä koskevan politiikan muotoilussa kansallisella ja alueellisella tasolla 01/06/2004-30/09/2004 Osa I. Taustatiedot Valtio AT - Itävalta 9 (4.5) BE - Belgia 13 (6.5)

Lisätiedot

Analyyttinen yhteenveto

Analyyttinen yhteenveto Viestinnän pääosasto Osasto C - Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 24. maaliskuuta 2009 EUROOPPALAISET JA TALOUSKRIISI Eurobarometri-standardi (EB 71) Perusjoukko: EU 15+ Otos: EU

Lisätiedot

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija:

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel 30. tammikuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko:

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1198/2011) Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan

Lisätiedot

Tilastoliite osaan 1 KOLMAS TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA YHTEENKUULUVUUTTA KOSKEVA KERTOMUS 65

Tilastoliite osaan 1 KOLMAS TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA YHTEENKUULUVUUTTA KOSKEVA KERTOMUS 65 Tilastoliite osaan 1 65 A1.1 Työllisyys nykyisen EUn alueella, 1996 ja 2002 Työllisyysaste (% työikäisestä väestöstä) 1996 2002 EU15 59,9 64,2 Muut jäsenvaltiot 61,7 65,1 Koheesiomaat 51,5 60,2 Kreikka

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

TAULUKKO I: EU:N JÄSENVALTIOIDEN KALASTUSLAIVASTOT VUONNA 2014 (EU28)

TAULUKKO I: EU:N JÄSENVALTIOIDEN KALASTUSLAIVASTOT VUONNA 2014 (EU28) EUROOPAN UNIONIN KALASTUSALA LUKUINA Seuraavissa taulukoissa on yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) eri osa-alueiden perustilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden kalastuslaivastot vuonna 2014 (taulukko

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE)

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Kolmas lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Strasbourg, 12. joulukuuta 2008 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28) (LUKUUN OTTAMATTA MUKAUTUKSIA)

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28) (LUKUUN OTTAMATTA MUKAUTUKSIA) YHTEINEN MAATALOUSPOLITIIKKA LUKUINA Alla olevissa taulukoissa esitetään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) eri osa-alueiden tilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden maatalous ja elintarviketeollisuus

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Ikääntymisen vaikutukset EU-maiden lakisääteisiin eläkejärjestelmiin

Ikääntymisen vaikutukset EU-maiden lakisääteisiin eläkejärjestelmiin ELÄKETURVAKESKUS MUISTIO 1 (7) Ikääntymisen vaikutukset EU-maiden lakisääteisiin eläkejärjestelmiin EU:n talouspoliittisen komitean (Economic Policy Committee, EPC) työryhmä, ns. AWG-työryhmä (the Ageing

Lisätiedot

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta IP/08/1397 Bryssel 25. syyskuuta 2008 Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta Kuinka EU voisi taata laajakaistaisen internet-yhteyden

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4)

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 6. helmikuuta 2013 Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) EUROALUE JA MUU KUIN EUROALUE Tässä eriteltävät eroavuudet

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 SÄÄDÖKSET Asia: LUONNOS EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan

Lisätiedot

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 European Union CitizenshipFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D

Lisätiedot