P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A"

Transkriptio

1 P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u s i r a s t o

2 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS 3. KUVIOITTAINEN SUUNNITELMA 4. LIITTEET 4.1 Metsien hakkuut 4.2 Metsien hoito 2

3 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille JOHDANTO Puotilan Vartiokylän - Fallpakan aluesuunnitela hyäksyttiin yleisten töiden lautakunnassa ohjeellisena noudatettaaksi. Luonnonhoidon toteutussuunnitela on aluesuunnitelan ukainen. Aluesuunnitelan laadinnan aikana käytiin laaja uoroaikutus alueen asukkaiden ja uiden yhteistyötahojen kanssa. Aluesuunnitelaluonnokseen saatiin lisäksi koentit luonnonhoidon työryhässä oleilta luontojärjestötöiltä, jotka on otettu alistelussa huoioon. Puotilan Vartiokylän - Fallpakan aluesuunnitelassa on esitetty luonnonypäristön eli etsien ja aointen alueiden kuten niittyjen tila. Kuaukset alueen aiseasta, ulkoiluja irkistyskäytöstä, kaaoituksesta, etsien kasupaikoista, puustosta, niityistä ja Helsingin ypäristökeskuksen selittäistä luonnon arokohteista löytyät aluesuunnitelasta. Luonnon oniuotoisuuden huoioon ottainen on yös kuattuna aluesuunnitelassa. Puotilan Vartiokylän - Fallpakan aluesuunnitelassa esitetään alueittaiset taoitteet luonnonhoitoon. Ne ohjaaat luonnonhoitosuunnitelan kuiokohtaisia toienpiteitä. Tästä syystä tätä luonnonhoidon toteutussuunnitelaa tulee tarkastella yhdessä Puotilan Vartiokylän - Fallpakan aluesuunnitelan kanssa. Aluesuunnitela on nähtäillä Rakennusiraston Internet -siulla osoitteessa: Luonnonhoitosuunnitela on toteutustason suunnitela. Siinä kuataan kuioittain toteutettaat luonnonhoitotoienpiteet kuten hakkuut ja uut hoitotoienpiteet aikatauluineen. Luonnonhoitotoienpiteet tehdään luonnonhoidon työohjeiden ukaisesti. Hoitotoienpiteiden toteutus aloitetaan uoden 2013 aikana. Taoitteiden saauttaiseksi tarittaat toiskertaiset toienpiteet tullaan päiittäään rakennusiraston etsätietojärjestelässä oleaan luonnonhoitosuunnitelaan ennen alueen toista hoitokierrosta. Aluesuunnitela ja luonnonhoidon toteutussuunnitela oat nähtäillä rakennusiraston asiakaspalelussa ja Internet-siuilla osoitteessa Suunnittelusta on astannut etsäsuunnittelija Antti Siuruainen, jolta oi tarittaessa kysyä lisätietoja. Helsingissä Antti Siuruainen Metsäsuunnittelija

4 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS Hoitohakkuiden, pienpuuston ja taiikoiden hoito Luonnonhoitotoienpiteitä on esitetty noin 26 hehtaarille hoidon piirissä oleien etsien (hoitoluokat C1-C3) pinta-alasta, joka on 65 ha. Muut hoidon piirissä oleat etsäalueet jääät hoitotoienpiteiden ulkopuolelle suunnitelakauden aikana. Kaikilla etsäalueilla tullaan tekeään suunnitelakauden aikana tarittaessa aarallisten puiden tai yrskypuiden kaatoja. Toiskertaiset pienpuuston hoitotoienpiteet, joiden pinta-ala ei ielä sisälly alla oleaan taulukkoon, tehdään suunnitelakauden jälkiäisellä puoliskolla. Metsien hoitotoienpiteiden pinta-alat: Metsien hoito ha Suojuspuuhakkuu 0,2 Ylispuuston poisto 1,1 Harennukset 11,33 Yksittäisten puiden poisto 9,2 Maiseahakkuu 5 Hakkuut yhteensä 26,3 Pienpuuston hoito 25,97 Taiikon hoito 2,62 Pienpuusto ja taiikonhoito yhteensä 28,58 Hoitotoienpiteiden nettopinta-alat alat, joilla pelkkä hakkuu 21,72 alat, joilla on pelkkä pienpuuston tai taiikon hoito 4,4 hoidettaat alueet yhteensä 26,3 Suunnittelualueella ei tehdä yhtään uudishakkuita. Sen sijaan uutailla kohteilla on tarkoitus edistää taiikon elinoiaisuutta poistaalla niiden päältä ylispuita. Tällaisia kohteita on arsinkin alueen eteläosassa Juoruäessä, jossa taiikon päällä on anhaa huonokuntoista ja kuollutta kuusta. Lisäksi uudistuista ja kerroksellisuutta edistetään latusaukkojen kautta eli paikoissa, issä on kuolleita tai heikentyneitä puita tai puuryhiä. Vajaa puolet suunnittelualueen hoitotöistä on eriasteisia harennushakkuita. Harennuskohteet oat pitkälti nuoria tai arttuneita koiikoita, jotka nyt harennetaan ensi kertaa, jotta ne niiden latuskerros säilyisi elinoiaisena ja yhteyttäänä. Lisäksi harentaisella parannetaan etsien kerroksellisuutta, sillä allitsean jakson harentainen luo pareat edellytykset pensaskerroksen elinoiaisuudelle lisääntyneen alon ja rainteisuuden takia. Yksittäisten puiden poistoa lähinnä ulkoilureittien, teiden ja rakennusten arsilta on noin kolannes kaikista hoitotöistä. Noin iidennes suunnittelualueella tehtäistä hoitotöistä on aiseanhoitoa, tällä työlajilla pyritään yleensä aaaaan lähi- ja kaukoaiseia ja ottaaan etsästä joitain yksittäisiä kohteita esille, kuten 4

5 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille esierkiksi näyttäiä puu- ja pensasryhiä. Alueella tehdään yös jonkin erran ylispuustoisen taiikon hoitoa ja suojuspuuhakkuuta, joissa poistetaan isopaa puustoa kasatettaan kerroksen yltä. Suunnittelualueen eteläosassa, Juoruäessä on huoattaia jalopuuesiintyiä. Jalopuusto on pääosin nuorta ja arttunutta taea, joka on onessa kohdin lehtipuuesakon ja kuusikon tukahduttaaa. Lisäksi Puotilan kartanon edessä oleilla pihapiirin puistoetsäkuiolla on. isoa lehusta ja poppelia. Lisäksi koko suunnittelualueella esiintyy tasaisesti nuorta aahteraa ja taea pensaskerroksen seassa sekä yksittäisiä isopia yksilöitä. Pensaskerroksen jaloa lehtipuuston ypärille tehdään niin sanottu reikäperkaus, jossa jalon lehtipuuyksilön ypäristö apautetaan uusta lehtipuuesakosta. Isoan jalon lehtipuun ypäri pyritään luoaan ähintään kahden etrin apaa yöhyke oksien kärjestä poistaalla niiden ypäriltä kasua haittaaa puusto. Lisäksi jalojen lehtipuiden yllä oleat ylispuut, suuriaksi osaksi kuusikot, pyritään kaataaan pois jaloa lehtipuustoa ahingoittaatta. Suunnittelualueen yhteispinta-ala on 65 hehtaaria. Pienpuuston hoitoa tehdään tästä alasta ajaalle 29 hehtaarille eli noin ajaalle puolelle suunnittelualueen pinta-alasta. Taiikonhoitoa tehdään ajaalle kolelle hehtaarille eli noin iidelle prosentille alueen kokonaispinta-alasta. Hoitotöiden pinta-aloista on syytä uistaa, että suuriaksi osaksi toienpiteet eiät koske koko kuiota, aan osa kuiosta jää aihteleasti toienpiteiden ulkopuolella ja lopulla kuiolla hoidon intensiteetti aihtelee kuion puuston luonteen ukaan. Lisäksi pienpuuston hoito tehdään läpäisyperiaatteen ukaan niin, että se on aina aihteleaa, eli osa pensaskerroksesta jää koskeattoaksi, osasta poistetaan osa ja 5

6 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille osaan kuiota tehdään aukkoja. Näin pensaskerroksesta saadaan aihtelea ja siellä on näkyiä sekä lintujen ja uiden pensaskerroksen lajien elinypäristöt eiät aarannu. Lisäksi pienpuuston hoidolla poiitaan lehtipuuesakon seasta näyttäiät ja arokkaiat puuyksilöt sekä näyttäiät pensasryhät. Hoitotoienpiteiden toteutustapa Harennus- ja uudistushakkuita ei tehdä älisenä lintujen pesintäaikana. Yksittäisiä aarallisia puita oidaan poistaa reittien arsilta ja tonttien reunoilta yös kesäaikana. Myös pienpuuston- ja taiikon hoitoa oidaan tehdä taiikoissa ja ulkoilureittien arsilla kesäaikaan. Luonnon oniuotoisuuden ja erityisesti linnuston kannalta arokkaiat reheäkasuiset lehtokohteet jätetään hoitotoienpiteiden ulkopuolelle. Hakkuut ja uut etsänhoitotoienpiteet tehdään ulkoilijoiden turallisuus ja iihtyisyys huoioiden. Niistä tiedotetaan Internetissä, paikallislehdissä, aastossa aastokyltein sekä asukkaille kotiin jaettaien tiedotteiden aulla ennen toienpiteiden toteutusta. Puunkaato tehdään pääasiassa etsurityönä ja puunkorjuu koneellisesti. Hakkuutähteet korjataan haketettaaksi keskeisiiltä alueilta, kuten asutuksen lähistöltä, ulkoilureittien arsilta ja uilta ilkkaan ulkoilukäytön alueilta. Osa hakkuutähteistä jätetään etsiin aatuaan siellä issä niistä ei ole haittaa alueiden käytölle. Hakkuutyöt tehdään aaperä, aasto ja puulajisto huoioiden ajankohtana, jolloin riski juuristo- tai aastoaurioiden syntyiselle on pienin. Jos aurioita kuitenkin syntyy, ne pyritään korjaaaan ahdollisian nopeasti, tai ainakin iieistään työaan alistuttua. Rakennusiraston katu- ja puisto-osasto tilaa luonnonhoitotyöt Helsingin kaupungin rakennuspalelu STARA:n luonnonhoitoyksiköltä. Työn toteuttaista aloa rakennuspalelu STARA:n astaaa luontoestari tarkistaa Helsingin ypäristökeskuksen luontotietojärjestelästä aluetta koskeat luontotiedot ja ottaa huoioon ahdolliset suunnitteluajankohdan jälkeen tapahtuneet uutokset ennen toteutusta. Luonnonhoitotöiden toteutusaiheissa asukkailla on ahdollisuus saada lisätietoja ja esittää palautetta STARA:n astaaalle työnjohtajalle sekä luonnonhoidon asiantuntijoille rakennusirastoon. 6

7 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille KUVIOITTAINEN SUUNNITELMA 1 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Vaahtera Pihlaja Tuoi Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Suojuspuuhakkuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Fallpakan puisto Lehtoaisen kankaan kasupaikka, jossa isoipana puustona järeitä koiuja, joiden seassa yös kohtuullisen järeitä aahteroita. Pienpuustona sekalaista lehtipuuta. Taoite. Kerroksellinen koiu-aahteraaltainen lehtietsä. Toienpiteet: Yläjakson koiikon äljennys, niin että aahterat saaat elintilaa. Pienpuuston hoito. 2 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Raita Tuoi Vaahtera B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Fallpakan puisto Niitty, issä kasaa ähän pajuja ja uutaia isopia haapoja ja koiuja. Taoite: Luontainen niittykasillisuus. Toienpiteet: Alue on niiton piirissä. 7

8 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Vaahtera Pihlaja Tuoi Vaahtera Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kurkioisionpuisto itäinen Sekapuustoinen lehtoaisen kankaan etsikkö, jossa isoipana puustona järeitä koiuja, sekä ähän kuusta, äntyä ja haapaa. Välijaksolla jonkin erran aahteraa, raitaa ja isoa tuoea. Pensaskerros onin paikoin tiheä ja se sisältää eniäkseen pihlajaa, tuoea, koiua ja aahteraa. Taoite: Viihtyisä ja turallinen tontin- ja reitinarsietsä.. Toienpiteet: Maiseahoito, poistetaan huonokuntoiset ja kuolleet puut, harennetaan tiheipiä puustoryhiä. Tehdään lisäksi pienpuuston hoito niin, että hahokkaiat pensasryhät ja taiiyksilöt jääät pystyyn. Suositaan erityisesti näyttäiä tuoiryhiä. 4 Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Hieskoiu Hieskoiu Pihlaja Vaahtera Tuoi Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 8

9 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toiskertainen pienpuuston hoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Osin tontin ja ulkoilureitin rajaaa kuio. Entistä laidun- ja heinäniittyä, josta sarkaojat uistuttaat alueen aieasta käytöstä. Reheä ja kostea ojituksen aikuttaa koren uuntua. Isoipana puustona lähes puhtaasti järeitä koiuja. Kuion läpi enee polku, jonka arressa ei juurikaan pienpuustoa, uuten pensaskerroksessa pääosin isoja hahokkaita tuoiryhiä. Taoite: Viihtyisä ja turallinen tontin- ja reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito, jossa hahokkaiat tuoiryhät säästetään. 5 Pinta-ala: 0.75 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Hieskoiu Pihlaja Tuoi Vaahtera Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Korpi. Vaahteroita. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Entistä laidun- ja heinäniittyä, josta sarkaojat uistuttaat alueen aieasta käytöstä. Kuio on ojituksen takia koren uuntua, jossa kasaa eri läpiittaista, pääosin arttunutta hieskoiikkoa. Pensaskerroksessa. tuoea, koiua, pajua ja raitaa. Taoite: Elinoiainen ja eri-ikäisrakenteinen koiikko. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito, harennetaan kaikkia läpiittaluokkia. Kaikki koneellinen työ tehtää aan ollessa jäässä. 9

10 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Hieskoiu Pihlaja Tuoi Vaahtera Rauduskoiu C5 Aroetsä. Kostea lehto. Vaahteroita. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Puronarren ja toienpidekuion rajaaa kapea puron älitön lähiypäristö. Puustona eri kokoista hieskoiua, joka on pääosin arttunutta. Pensaskerroksessa pääosin tuoea, pihlajaa ja koiua. Kenttäkerroksessa esiangeroa sekä suoputkea ja kosteikkokaseja, kuten kurjenjalkaa, terttualpia ja rantayrttiä. Kuio toiii tuki- ja yhdysalueena arokkaille elinypäristöille. Taoite: Luontainen puronarsipuusto ja -kasillisuus. Ekologinen yhteys. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 7 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa Haapa Hieskoiu Tuoi Pihlaja Haapa C5 Aroetsä. Kostea lehto. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Pieni reheä puronarsikuio. Puustona arttunutta haapaa ja koiua. Pensaskerroksessa tuoea, pihlajaa ja haapaa. Kuio toiii tuki- ja yhdysalueena arokkaille elinypäristöille. 10

11 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Taoite: Luontainen puronarsipuusto ja kasillisuus. Ekologinen yhteys. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 8 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Katajia. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Rinnekuio, joka rajautuu alapuoleltaan ulkoilureittiin. Isoipana puustona pääasiassa arttunutta kuusta ja äntyä, joiden seassa haapaa ja koiua. Pensaskerroksessa. pihlajaa, koiua ja ähän katajaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä ulkoilureitinarsietsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Lisäksi tiheipiä puustoryhiä oidaan harentaa. 9 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Katajia. 11

12 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Kurkioisionpuisto itäinen Tuoreen kankaan kallioinen kuio, jossa runsaasti pihlajaa ja ähän katajaa. Ylispuuna uutaa änty. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Turallinen tienarsietsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 10 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Katajia. Kurkioisionpuisto itäinen Nuorta tuoreen kankaan etsää, allitseassa jaksossa eniäkseen koiua. Lisäksi ähän haapaa ja aaistus kuusta. Pensaskerroksessa. pihlajaa, koiua ja jonkin erran katajaa. Taoite: Elinoiainen ja sekapuustoinen tienarsietsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 11 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Tuoi Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. 12

13 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Varttunut koiikko reheällä kasupaikalla ulkoilureitin ja tonttien älissä. Pensaskerroksessa tuoea, pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Valoisa, iihtyisä ja elinoiainen reitin- ja tontinarsikoiikko. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 12 Pinta-ala: 0.65 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Hieskoiu Teraleppä Raita Paju Tuoi C5 Aroetsä. Korpi. Tuoia. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Entistä laidun- ja heinäniittyä, josta sarkaojat uistuttaat alueen aieasta käytöstä. Kostea ja reheä kuio, jota ojitus on jonkin erran kuiattanut. Vallitseassa jaksossa arttunutta koiua ja älijaksolla nuorta koiua, haraaleppää ja kookasta tuoea. Pensaskerroksessa runsaasti kookasta tuoea ja pajua. Taoite: Luontainen kosteikkokasillisuus ja puusto. Ekologinen yhteys. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 13 Pinta-ala: 1.13 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Paju Hieskoiu Paju Hieskoiu Haraaleppä Tuoi

14 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Rauduskoiu Tulaniitty/luhta (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kostea lehto. Korpi. Pajuja. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Entistä laidun- ja heinäniittyä, josta sarkaojat uistuttaat alueen aieasta käytöstä. Aukeahko ähäpuustoinen ja reheä ja kostea kuio, jota ojitus on kuiattanut. Isoipana puustona nuorta ja arttunutta koiua ja ähän tera- ja haraaleppää. Pensaskerroksessa runsaasti pajua, sekä äheän tuoea, terttuseljaa ja koiua. Kenttäkerroksessa esiangeroa sekä suoputkea ja kosteikkokaseja, kuten kurjenjalkaa, terttualpia ja rantayrttiä. Taoite: Luontainen kosteikkokasillisuus ja puusto. Ekologinen yhteys. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 14 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä Teraleppä Hieskoiu Haraaleppä Tuoi Tuoi Pihlaja Raita Kostea lehto (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Teraleppiä. Tuoia. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Reheä ja kostea puronarsikuio, jossa isoipana puustona pääosin teraleppää, koiua ja haraaleppää. Välijaksolla runsaasti runkoaisia isoja tuoia. Pensaskerroksessa yös erittäin paljon tuoea, jonka lisäksi yös pajua. Taoite: Luontainen puronarsikasillisuus ja puusto. Ekologinen yhteys. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 14

15 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa Hieskoiu Haapa Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Rinnekuio, joka rajautuu alapäästään ulkoilureittiin. Jonkin erran nuorta koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa tiheästi kookkaita pihlajaryhiä, joiden seassa pienepää pihlajaa, haapaa, koiua ja aahteraa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito, säästetään hahokkaat pihlajaryhät. 16 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Pihlaja Vaahtera Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ylispuustoisen taiikon hoito Taiikonhoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuion eteläpäässä: LTJ-kohde 12/91. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Broändan rinnelehto. 15

16 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Suojuspuuetsikkö reheässä rinteessä. Alla erittäin tiheästi nuorta kuusta, jonka seassa pihlajaa ja aahteraa. Ylispuustona järeitä koiuja ja ähän haapaa. Taoite: Elinoiainen nuori/arttunut kuusikko. Toienpiteet: Ylispuuston äljennys ja kuusikon harennus. Ylispuusto poistetaan arboristityönä katkoalla ylhäältä päin, tällöin arotaan alla oleia taiia. Osa koiun tyistä jätetään pystyyn kauepana ulkoilureitistä. Lisäksi osa poistettaista puista oidaan jättää aapuuksi kuusikon sekaan kaueas reitistä. 17 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa Haapa Hieskoiu Tuoi Rauduskoiu Vaahtera C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-kohde 12/91. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Broändan rinnelehto. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Reheä ulkoilureitinarsikuio, jossa isoipana puustona arttunutta haapaa, jonka seassa hiean arttunutta koiua. Pensaskerroksessa pääosin tuoea ja aahteraa. Taoite: Luontainen lehtokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 16

17 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Metsälehus Kuusi Pihlaja Tuoi Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Tuore lehto (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Metsälehuksia. Taia. LTJ-kohde 12/91. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Broändan rinnelehto. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Rinnelehto, jossa isoipana puustona koiua, äntyä, kuusta ja haapaa. Lisäksi uutaia lehuksia. Pensaskerroksessa tiheästi tuoea ja pihlajaa, sekä uuta lehtipuuta. taea. Kasillisuuslajistona. ustakonnanarjaa, keätlinnunhernettä, siniuokkoa ja kieloa. Taoite: Luontainen lehtopuusto ja kasillisuus. Lisäksi turallisuus ja iihtyisyys ulkoilureitin arressa. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto ulkoilureitin arresta. Pienpuuston hoito ulkoilureitin älittöään läheisyyteen. Kaadetut puut jätetään lahopuuksi. 19 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja

18 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. LTJ-kohde 12/91. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Broändan rinnelehto Kurkioisionpuisto itäinen Tontteihin rajautua kuio, jossa isoipana puustona. arttunutta kuusta, koiua ja äntyä. Pensaskerroksessa. pihlajaa, koiua ja aahteraa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Huoioidaan asukastoieet. 20 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Pihlaja Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Kurkioisionpuisto itäinen Tuoreen kankaan äenlakikuio, jossa isoipana puustona hiukan äntyä, koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa pihlajaa, äntyä ja koiua, sekä hiukan taea. Taoite: Elinoiainen ja jalopuustoinen nuori sekaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito ännyn, koiun ja taen hyäksi. 18

19 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Kurkioisionpuisto itäinen Tuoreen kankaan äenlakikuio, jossa isoipana puustona äntyä ja hiukan koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa pihlajaa, äntyä ja koiua, sekä hiukan taea. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja lahopuustoa sisältää nuori sekaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito ännyn, koiun ja taen hyäksi. 22 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu Paju C1.2 Lähiirkistysetsä. Räe. Pajuja. Kurkioisionpuisto itäinen Pieni soistunut kangas. Isoipana puustona ähän koiua ja äntyä. Pensaskerroksessa pajua ja koiua. Taoite: Luontainen räepuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 19

20 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 1.18 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Hieskoiu Pihlaja Tuoi Rauduskoiu Paju Vaahtera Teraleppä Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C5 Aroetsä. Kostea lehto. Korpi. Teraleppiä. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Entistä laidun- ja heinäniittyä, josta sarkaojat uistuttaat alueen aieasta käytöstä. Hieskoiualtainen ojitettu reheä puronarsikuio, jota ojitus on kuiattanut. Isoipana puustona eri kokoista hieskoiua, joka on pääosin arttunutta. Muuna puustona. teraleppää, raitaa ja pihlajaa. Pensaskerroksessa pääosin pajua, tuoea, pihlajaa ja koiua. Kenttäkerroksessa esiangeroa sekä suoputkea ja kosteikkokaseja, kuten kurjenjalkaa, terttualpia ja rantayrttiä. Kuio toiii tuki- ja yhdysalueena ja arokkaille elinypäristöille. Taoite: Luonnontilainen puronarsi- ja kosteikkokasillisuus. Ekologinen yhteys. Ulkoilureitin arressa iihtyisyys ja turallisuus. Toienpiteet: Pienpuuston hoito ulkoilureittien arteen. 24 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Paju Tuoi Teraleppä Haraaleppä Raita Hieskoiu

21 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille C5 Aroetsä. Kostea lehto. Puronarsi. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Mellunkylänpuron ja ulkoilureitin rajaaa pitkä ja kapea puron älitön lähiypäristö. Puustona pääosin nuorta ja arttunutta koiua, jonka seassa tera- ja haraaleppää ja raitaa. Pensaskerroksessa pääosin pajua, tuoea, pihlajaa ja koiua. Kenttäkerroksessa esiangeroa sekä suoputkea ja kosteikkokaseja, kuten kurjenjalkaa, terttualpia ja rantayrttiä. Kuio toiii tuki- ja yhdysalueena ja arokkaille elinypäristöille. Taoite: Luontainen puronarsipuusto ja kasillisuus. Ekologinen yhteys. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 25 Pinta-ala: 0.58 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Tuoi Pihlaja Vaahtera Hieskoiu Hieskoiu Haraaleppä Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Korpi. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Entistä laidun- ja heinäniittyä, josta sarkaojat uistuttaat alueen aieasta käytöstä. Ojituksen takia koren uuntua. Isoipana puustona eri kokoista, pääosin arttunutta hieskoiikkoa. Pensaskerroksessa pääosin pajua, tuoea, pihlajaa, aahteraa ja koiua. Kenttäkerroksessa esiangeroa sekä suoputkea ja kosteikkokaseja, kuten kurjenjalkaa, terttualpia ja rantayrttiä. 21

22 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Taoite: Luontainen korpikasillisuus ja puusto. Reitin arressa: Viihtyisä reitinarsietsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito ulkoilureitin arteen. 26 Pinta-ala: 0.55 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Haraaleppä Raita Pihlaja Vaahtera Tuoi Hieskoiu C1.2 Lähiirkistysetsä. Korpi. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Entistä laidun- ja heinäniittyä, josta sarkaojat uistuttaat alueen aieasta käytöstä. Paikoin aarahko, reheä kuio, jota ojitus on kuiattanut. Isoipana puustona äljästi arttunutta hieskoiua, jonka lisäksi hiean haraaleppää ja raitaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, tuoea ja pajua. Taoite: Luontainen kosteikkokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 27 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Korpi. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Aukea puuton pieni korpikuio, jota ojitus on kuiattanut. Entistä laidun- ja heinäniittyä, josta sarkaojat uistuttaat alueen aieasta käytöstä. Taoite: Jalopuutaiikko. Toienpiteet: Jalopuun istutus. 22

23 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.59 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Haraaleppä Tuoi Tuoi Pihlaja Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kostea lehto (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuoia. Vaahteroita. Haraaleppää. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Tuore lehto, jossa pääosin järeää koiua ja huonokuntoista haraaleppää. Pensaskerroksessa runsaasti eri kokoista tuoea, jonka lisäksi. pihlajaa ja koiua. Myös eriasteista lahopuuta. Taoite: Luontainen lehtokasillisuus ja puusto. Reitinarressa turallisuus ja iihtyisyys. Toienpiteet: Huonokuntoisten leppien kaato aapuuksi. Lisäksi pienpuuston hoito ulkoilureitin älittöään läheisyyteen. 29 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu Mänty Kuusi Hieskoiu Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. 23

24 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Lehtoaisen kankaan etsikkö, jossa isoipana puustona osin anhaa ja huonokuntoista kuusta ja koiua. Lisäksi jonkin erran arttunutta ja anhaa äntyä. Välijaksolla ähän nuorepaa kuusta. Pensaskerroksessa eniäkseen pihlajaa. Kuiolla paljon pystykuiia kuusia. Taoite: Maalahopuustoinen, sekapuustoinen ja eri-ikäisrakenteinen etsikkö. Lähellä ulkoilureittä iihtyisä ja turallinen. Toienpiteet: Kuolleiden ja huonokuntoisten puiden kaato. Ulkoilureitistä kauepana oleat puut oi jättää aalahopuuksi. Pienpuuston hoito. 30 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Pihlaja Tuoi C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Pieni kalliokuio, jossa uutaa änty sekä pihlajaa. Kuiolla jätteitä. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Jätteiden siious.. 31 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa Haapa Pihlaja Tuoi Vaahtera Rauduskoiu

25 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Haapaaltainen kallion, ulkoilureitin ja ojan rajaaa kuio. Varttuneen haaan lisäksi jonkin erran arttunutta koiua. Pensaskerroksessa pihlajaa, aahteraa, tuoea ja haapaa. Taoite: Elinoiainen, aloisa ja iihtyisä reitinarsietsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 32 Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Haraaleppä Tuoi Raita Pihlaja Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Koiualtainen, iljelyspalstojen ja ulkoilureittiin rajautua kuio. Varttuneen koiun seassa hiean haapaa, haraaleppää ja raitaa. Pensaskerroksessa pihlajaa, tuoea, raitaa ja aahteraa. Taoite: Viihtyisä ja turallinen reitin- ja pellonreunaetsikkö. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto. Pienpuuston hoito. 25

26 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Tuoi Hieskoiu B3 Maiseaniitty ja laidunalue. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Puoliksi aoin, niittyäinen kuio. Puustona arttunutta koiua ja raitaa. Taoite: Niittyäinen, aloisa ja aoin kuio. Toienpiteet: Niitto? 34 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu Rauduskoiu Paju Tuoi Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Viljelyspalstan ja ulkoilureittien rajaaa reheä ja kostea kuio, jossa pääosin nuorta hieskoiikkoa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, tuoea ja pajua. Taoite: Elinoiainen, iihtyisä ja aloisa arttunut koiikko. Toienpiteet: Ensiharennus ja pienpuuston hoito. 26

27 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 2.69 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto läntinen (iljelypalsta) Viljelyspalsta. Taoite: Alue säilyy nykyisessä tilassaan. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 36 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B5 Aroniitty. HKR-tunnus: 14. Perinneaisea Kurkioisionpuiston aroniityt. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Perinneaisea. Kurkioisionpuiston aroniityt. Taoite: Luontainen niittykasillisuus. Toienpiteet: ks. HKR:n perinneaiseien hoito. 37 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B5 Aroniitty. HKR-tunnus 14. Perinneaisea Kurkioisionpuiston aroniityt. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Perinneaisea. Kurkioisionpuiston aroniityt. Taoite: Luontainen niittykasillisuus. Toienpiteet: ks. HKR:n perinneaiseien hoito. 27

28 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Tuoreen kankaan sekapuustoinen etsäsaareke. Isoipana puustona järeää äntyä ja seassa arttunutta koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa. pihlajaa ja koiua. Taoite: Sekapuustoinen ja kerroksellinen niittyetsäsaareke. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 39 Pinta-ala: 2.11 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Niitty. Taoite: Alue pysyy aoiena. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 40 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Haraaleppä Haapa

29 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Paju C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Puron artta yötäileä kuio. Puustona pääosin nuorta koiua, jonka seassa haraaleppää ja haapaa. Taoite: Luontainen puronarsikasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 41 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Hieskoiu Haapa Pihlaja Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Varttunut kuusikko reheässä rinteessä. Kuusikon seassa hiean koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa. pihlajaa ja koiua. Taoite: Viihtyisä ulkoilureitinarsietsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 42 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Paju Paju Hieskoiu C5 Aroetsä. Kostea lehto. Korpi. 29

30 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Pieni aukea kuio. Entistä laidun- ja heinäniittyä, josta sarkaojat uistuttaat alueen aieasta käytöstä. Isoipana puustona uutaa arttunut hieskoiu. Pensaskerroksessa pääosin pajua. Kenttäkerroksessa esiangeroa sekä suoputkea ja kosteikkokaseja, kuten kurjenjalkaa, terttualpia ja rantayrttiä. Taoite: Luonnontilainen korpi- ja kosteikkokasillisuus. Ekologinen yhteys. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 43 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu Mänty Hieskoiu Teraleppä Haraaleppä Tuoi Hieskoiu C5 Aroetsä. Kostea lehto. Teraleppiä. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Entistä laidun- ja heinäniittyä, josta sarkaojat uistuttaat alueen aieasta käytöstä. Koiualtainen reheä ja ojitettu puronarsikosteikko, jota ojitus on osittain kuiattanut. Nuoren ja arttuneen koiikon seassa. tera- ja haraaleppää, raitaa ja pihlajaa. Pensaskerroksessa pääosin pajua, tuoea, pihlajaa ja koiua. Kenttäkerroksessa esiangeroa sekä suoputkea ja kosteikkokaseja, kuten kurjenjalkaa, terttualpia ja rantayrttiä. Kuio toiii tuki- ja yhdysalueena ja arokkaille elinypäristöille. Taoite: Luonnontilainen puronarsi- ja kosteikkokasillisuus. Ekologinen yhteys. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 30

31 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Jalopuun täydennysistutus C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Lähes puuton aukea pieni kuio. Taoite: Elinoiainen taiikko. Toienpiteet: Jalopuun istutus. 45 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Mänty Teraleppä Haapa Paju Tuoi Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Ulkoilureittien risteysalueella olea nuori reheä sekaetsä, jossa eniäkseen nuorta koiua, jonka seassa äntyä, haapaa ja teraleppää. Pensaskerroksessa. pihlajaa, pajua, tuoea ja haapaa. Taoite: Elinoiainen ja iihtyisä ulkoilureitinarsietsä. Toienpiteet. Ensiharennus ja pienpuuston hoito. 31

32 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.82 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä Hieskoiu Haraaleppä Teraleppä Teraleppä Paju Tuoi Raita Kostea lehto (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Korpi. Teraleppiä. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Entistä laidun- ja heinäniittyä, josta sarkaojat uistuttaat alueen aieasta käytöstä. Teraleppäaltainen ojitettu, reheä ja kostea puronarsikorpi, Teralepän seassa. koiua, raitaa ja pihlajaa. Pensaskerroksessa pajua, tuoea, pihlajaa ja koiua. Kenttäkerroksessa esiangeroa sekä suoputkia ja sarkaojien arsilla kurjenjalkaa, terttualpia ja rantayrttiä. Taoite: Luonnontilainen puronarsi- ja kosteikkopuusto ja - kasillisuus. Ekologinen yhteys. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 47 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä Teraleppä Tuoi Paju Rauduskoiu Kostea lehto (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Korpi. Teraleppiä. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Entistä laidun- ja heinäniittyä. Teraleppäaltainen ojitettu luhtainen puronarsikorpi, lepän seassa. koiua, raitaa ja pihlajaa. Pen- 32

33 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille saskerroksessa kiiltopajut hallitseina, joiden lisäksi.. tuoea, pihlajaa ja koiua. Kenttäkerroksessa kukkiat. esiangero sekä suoputki ja sarkaojien arsilla onet uutkin kosteikkokasit kuten kurjenjalka, terttualpi ja rantayrtti. Taoite: Luonnontilainen luhtainen puronarsi- ja kosteikkokasillisuus. Ekologinen yhteys. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 48 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Järeähköä koiua kasaa ulkoilureitin ja iljelyspalstojen rajaaa kuio. Pensaskerroksessa. pihlajaa ja koiua. Taoite: Viihtyisä ja turallinen reitin- ja siirtolapuutarhan reunaetsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto. Pienpuuston hoito. 49 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Pihlaja Paju Raita Teraleppä Tuoi Pihlaja Vaahtera

34 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Teraleppiä. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Reheä ja kostea kuio, jossa pääosin arttunutta hieskoiikkoa, jonka seassa teraleppää, raitaa ja järeää pihlajaa. Pensaskerroksessa eniäkseen kookasta tuoea, jonka lisäksi koiua, pajua ja pihlajaa. Taoite: Sekapuustoinen, elinoiainen ja aloisa etsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito ulkoilureitin arteen. 50 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Hieskoiu Pihlaja Tuoi Pihlaja Vaahtera C1.2 Lähiirkistysetsä. Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Muusta ypäristöstä korkeaalla olea pääosin tuoreen kankaan sekaetsä, jossa isoipana puustona arttunutta äntyä ja koiua ja ähän järeää pihlajaa. Pensaskerroksessa. pihlajaa ja koiua. Taoite: Eri-ikäisrakenteinen, sekapuustoinen ja reunoiltaan turallinen etsikkö. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto reittien ja uuntajan 34

35 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille läheisyydestä. Pienpuuston hoito. 51 Pinta-ala: 0.84 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Teraleppä Teraleppä Paju Hieskoiu Haapa Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Teraleppiä. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Kurkioisionpuisto itäinen Ojitettu kostea ja reheä koren uuntua, jossa eniäkseen arttunutta teraleppää ja jonkin erran koiua, sekä äheän raitaa ja haraaleppää. Pensaskerroksessa. tuoea, pihlajaa, pajua ja koiua. Taoite: Elinoiainen, aloisa ja iihtyisä reunaetsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito kuion laidoille, keskiosa jätetään luonnontilaan. Puun korjuu aan ollessa jäässä. 52 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Kurkioisionpuisto itäinen Ulkoilureitin arren olein puolin niittyä kapeana kaistaleena. Taoite: Hoidettu iihtyisä reitinarsi. Toienpiteet: Niitto kaksi kertaa kesässä. 53 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty

36 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Rauduskoiu Pihlaja R Maankäytön uutosalue. LTJ-kohde: Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde. Mellunkylä, harju. Tankoainio Pihapiiriin ja taloon rajoittua kuio, jossa isoipana puustona järeitä äntyjä ja koiuja. Pensaskerroksessa. pihlajaa. Kuiolla on erittäin paljon roua ja jätteitä. Taoite: Jätteistä ja rousta apaa kuio. Toienpiteet: Jätteiden ja roujen keräys. 54 Pinta-ala: 0.50 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Raita Teraleppä Rauduskoiu Paju Hieskoiu Vaahtera Tuoi R Maankäytön uutosalue. Vaahteroita. Kuion länsiosassa: LTJ-kohde: Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde. Mellunkylä, harju. Maankäytön uutosalue. Tankoainio Tiheä, riukuuntunut nuoren ja arttuneen etsän rajoilla olea sekalehtipuuetsikkö, jossa eniäkseen koiua, jonka seassa raitaa, olepia leppiä, tuoea ja aahteraa. Pensaskerroksessa yös tuoea ja pajua. Kuion alarinteessä on oja. Taoite: Valoisa, elinoiainen ja sekapuustoinen etsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 36

37 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa Haapa Vaahtera Vaahtera Pihlaja R Maankäytön uutosalue. LTJ-tunnus: 2106, Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Mellunkylä, harju. Tankoainio Pieni talon ja pihapiirin oaaa kuio, jossa isoipana puustona haapaa. Välijaksolla aahteraa ja pensaskerroksessa aahteraa ja haapaa. Taoite: Viihtyisä ja turallinen pihapiirin etsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. Otetaan asukastoieet huoioon. 56 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa Haapa Rauduskoiu Paju Tuoi Haapa Rauduskoiu R Maankäytön uutosalue. Tankoainio Itääylän ja paloasean äliin jäää kuio, jonka läpi enee yös puro. Puustona pääosin nuorta haapaa ja koiua ja ähän pajua. Taoite: Luontainen puronarsikasillisuus ja elun ja pölyn esto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 37

38 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa Hieskoiu Haapa Pihlaja Teraleppä R Maankäytön uutosalue. Linnanpajantien puistokaista Pitkä ja kapea ojanartta ukailea kuio, jossa puustona eniäkseen nuorta koiua ja haapaa. Taoite: Luontainen puronarsikasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 58 Pinta-ala: 1.10 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Linnauoren puisto, pohjoinen Niitty. Taoite: Alue pysyy aoiena. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 59 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa Haapa Haapa Vaahtera Tuoi R Maankäytön uutosalue. Vaahteroita. LTJ-tunnus: 2106, Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Mellunkylä, harju. 38

39 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Linnauoren puisto, pohjoinen Lähes puhdas arttuneen haaikon kuio ulkoilureitin ja pellon älissä. Pensaskerroksessa. aahteraa ja tuoea. Taoite: Elinoiainen ja aloisa reunaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 60 Pinta-ala: 2.45 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Linnauoren puisto, keskinen Hoidettu niittyalue Taoite: Alue pysyy aoiena Toienpiteet: Niitto x kertaa uodessa. 61 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu R Maankäytön uutosalue. Kuion etelä ja länsireunassa: LTJ-kohde: 11/91, Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet, Linnauorenpuiston kukkaniitty. Linnauoren puisto, keskinen Pieni kuio reheä puronarsikuio, jossa aukeita älipintoja ja harakseltaan järeää koiua. Pensaskerroksessa. pihlajaa ja koiua. Taoite: Luonnontilainen puronarsietsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 39

40 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B5 Aroniitty. Tunnus: HKR 15. Perinneaisea Linnauorenpuiston perinneketo. Tunnus: 7. Perinneaisea Linnanuorenpuiston keto. LTJ-tunnus: 11/91. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Linnauorenpuiston kukkaniitty. Linnauoren puisto, keskinen Perinneaisea. Linnauorenpuiston perinneketo. Helsingin rakennusiraston hoitaa aroniitty. Taoite: Luontainen niittykasillisuus. Toienpiteet: Ks. perinneaiseien hoito. 63 Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Raita Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Tuoi R Maankäytön uutosalue. Vaahteroita. Kuion länsireunassa: LTJ-kohde: 11/91, Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet, Linnauorenpuiston kukkaniitty. Linnauoren puisto, keskinen Reheä puronarsietsikkö, jossa isoipana puustona pääosin arttunutta koiua, jonka seassa haraaleppää. Pensaskerroksessa koiua, tuoea, pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Luonnontilainen puronarsietsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 40

41 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa Haapa Raita Muu lehtipuu Rauduskoiu R Maankäytön uutosalue. Vaahteroita. Linnauoren puisto, keskinen Pääosin haapaaltainen pieni puustoinen alue niityn ja tontin rajassa. Taoite: Turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 65 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Pienpuuston hoito Lisätiedot: R Maankäytön uutosalue. Linnauoren puisto, keskinen Paikoin tiheä, paikoin aukkoinen arttunut taiikko/nuori etsikkö, jossa koiua tiheissä puustoryhissä aoiien älipintojen älissä. Lisäksi ähän isopaa puustoa. Taoite: Elinoiainen ja kerroksellinen arttunut suojaetsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 41

42 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.72 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Tuoi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus R Maankäytön uutosalue. Vaahteroita. Linnauoren puisto, etelä Varttunut koiikko reheällä kasupaikalla. Koiun seassa hiean raitaa ja olepia leppiä. Pensaskerroksessa. koiua, tuoea, pajua ja aahteraa. Taoite: Valoisa ja elinoiainen ja kerroksellinen koiikko. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Moleilla toienpiteillä tähdätään yös kerroksellisuuden kehittäiseen. 67 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Tuoi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus R Maankäytön uutosalue. Vaahteroita. Linnauoren puisto, etelä Puron älitön lähiypäristö. Rajattu erikseen toienpidekuiosta. Varttunut koiikko, jonka seassa hiean raitaa ja olepia leppiä. Pensaskerroksessa. koiua, tuoea, pajua ja aahteraa. Taoite: Luonnontilainen puronarsikasillisuus ja -puusto. 42

43 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 68 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Paju Tuoi Hieskoiu R Maankäytön uutosalue. Linnauoren puisto, etelä Paikoin aukea, paikoin etsäinen kuio, jossa aoiet älipinnat aihteleat puustoryhien kanssa. Isoipana puustona erikokoista koiua. Taoite: Aoiet älipinnat eiät etsity. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 69 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Tuoi Paju R Maankäytön uutosalue. Linnauoren puisto, etelä Puronarsikuio, jossa isoipana puustona järeitä koiuja. Pensaskerroksessa. koiua, tuoea ja pajua. Taoite: Luontainen puronarsikasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 43

44 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 1.62 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Vaahtera Raita Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito B2 Käyttöniitty. Linnauoren puisto, etelä Puoliaoin niittyalue, jossa pieniä etsäsaarekkeita siellä täällä. Metsäsaarekkeissa eniäkseen nuorta koiua ja ähän kuusta ja äntyä. Luoteiskulassa lisäksi huonokuntoisia raitoja. Maata kaiettu kuopille. Kaakkoiskulassa epäirallinen taitopyörärata. Taoite: Aoin, hoidettu ja niitetty aiseaniitty. Toienpiteet: Metsittyneiltä osilta poistetaan kaikki puusto. Lisäksi huonokuntoisten raitojen poisto rakennusten ierestä. Alue palautetaan aoieksi aiseaniityksi. Puuston poiston jälkeen kuoppien tasoitus ja niitto kaksi kertaa uodessa. Aluetta alistetaan näillä toienpiteillä kaaan ukaiseen käyttöön. 71 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus R Maankäytön uutosalue. 44

45 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Linnauoren puisto, etelä Nuori koiikko reheällä kasupaikalla aoien niityn ja yksityisen tontin älissä. Pensaskerroksessa koiua, aahteraa ja pihlajaa. Taoite: Elinoiainen, aloisa ja iihtyisä arttunut koiikko. Toienpiteet: Ensiharennus ja pienpuuston hoito. Viereinen lähiasukas (Borgsin kartano) toioo harennusta. 72 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Raita Hieskoiu Raita Hieskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi R Maankäytön uutosalue. Linnauoren puisto, etelä Aoiia älipintoja sisältää kuio, jonka puustoisilla osilla nuorta koiua ja raitaa. Taoite: Viihtyisä ja elinoiainen reunaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito puustoisille osille. 73 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Raita Teraleppä Tuoi Vaahtera Rauduskoiu Tuoi Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito

46 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille R Maankäytön uutosalue. Tuoia. Vaahteroita. Linnauoren puisto, etelä Lehto, jossa isoipana puustona järeää koiua ja haapaa, älijaksolla raitaa, aahteraa ja kookasta tuoea. Pensaskerroksessa pääosin tuoea ja aahteraa. Kuiolla paljon ränsistynyttä ja konkelossa oleaa puuta, kuion ile ryteikköinen ja epäsiisti. Metsikön läpi kulkee paljon käytetty polku ja epäirallinen teppupyörärata. Taoite: Elinoiainen, iihtyisä ja turallinen etsikkö. Toienpiteet: Maiseanhoito, poistetaan huonokuntoiset ja kuolleet puut, harennetaan tiheipiä puustoryhiä ja tehdään pienpuuston hoito. 74 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Vaahtera Raita Tuoi Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus R Maankäytön uutosalue. Vaahteroita. Linnauoren puisto, etelä Varttunut koiikko reheällä kasupaikalla. Koiun seassa jonkin erran teraleppää, aahteraa ja uutaa raita. Pensaskerroksessa pääosin tuoea ja aahteraa. Taoite: Elinoiainen, aloisa ja iihtyisä reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 46

47 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Rauduskoiu Haraaleppä Teraleppä Paju Tuoi Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus R Maankäytön uutosalue. Linnauoren puisto, etelä Niitynreunaa ukailea alaa lehtokuio, jossa isoipana puustona eniäkseen nuorta koiua, jonka seassa haraaleppä ja raitaa. Pensaskerroksessa. koiua, tuoea ja pajua. Taoite: Estetään niityn reunan etsittyinen. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 76 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Haraaleppä Raita Paju Tuoi Teraleppä R Maankäytön uutosalue. Linnauoren puisto, etelä Reheä ja kostea puronarsikuio. Isoipana puustona eniäkseen runkoaista raitaa ja hieskoiua, jonka seassa haraa- ja teraleppää. Pensaskerroksessa. koiua, tuoea ja pajua. Taoite: Sekapuustoinen, kerroksellinen ja lahopuustoinen puronarsietsä. 47

48 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 77 Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Raita Tuoi Vaahtera Paju Hieskoiu Tuoi Kuusi R Maankäytön uutosalue. Lehtikuusia. Linnauoren puisto, etelä Puronarsikuio, jossa isoipana puustona eniäkseen arttunutta koiuja, jonka lisäksi haapaa ja pari kuusta. Pensaskerroksessa paikoin runsaasti koiua, tuoea ja pajua. Tihein puusto kasaa anhojen sarkaojien läheisyydessä, sarkaojien älissä aoiia älipintoja. Maalahopuuta. Taoite: Luontainen puronarsikasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 78 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa Hieskoiu Haapa Haapa Hieskoiu R Maankäytön uutosalue. Vaahteroita. Linnauoren puisto, etelä Aoin kuio, jossa puusto ja aoiet älipinnat aihteleat. Isoipana puustona erikokoista koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa. pajua, tuoea ja haapaa. Taoite: Kuion aoiet älipinnat eiät etsity. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 48

49 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa Haapa Rauduskoiu Paju Tuoi Haapa Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus R Maankäytön uutosalue. Siirtolohkare. Linnauoren puisto, etelä Haapaaltainen kuio, haaan seassa hiean koiua. Pensaskerroksessa. tuoea, pajua, pihlajaa, haapaa ja koiua. Taoite: Elinoiainen ja aloisa haapaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 80 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Paju Paju Tuoi Hieskoiu C5 Aroetsä. Tuore lehto. Pajuja. Vaahteroita. LTJ-kohde 276/99, Linnustollisesti arokas kohde, Vartiokylänlahden pohjukka. Linnauoren puisto, etelä Entistä laidun- ja heinäniittyä, josta sarkaojat uistuttaat alueen aieasta käytöstä. Kostea ja reheä kuio, jossa aoiet pensaspeitteiset älipinnat ja isoan puuston ryhät aihteleat. Isoipana puustona harakseltaan eri kokoista koiua. Pensaskerroksessa runsaasti pajua, sekä paikoin tuoea. Kuio toiii tuki- ja yhdys- 49

50 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille alueena ja arokkaille elinypäristöille. Taoite: Ekologinen yhteys. Elinoiainen pajukko. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 81 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Tuoi Vaahtera C5 Aroetsä. Siirtolohkare. Tuore lehto. LTJ-tunnus: 42/2010, Linnustollisesti arokas kohde, Broända. Linnauoren puisto, etelä Kostea, reheä ja pieni ulkoilureitin risteysalueelle rajautua kuio. Kuiolla altapuustona teraleppää ja koiua. Pensaskerroksessa runsaasti hahokkaita tuoipensaita ja jonkin erran aahteraa. Kuiolla iso siirtolohkare. Kuio toiii tuki- ja yhdysalueena ja arokkaille elinypäristöille. Taoite: Ekologinen yhteys. Luontainen lehtokasillisuus ja -puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 82 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä Teraleppä Hieskoiu Tuoi Pihlaja C5 Aroetsä. Puronarsi. Teraleppiä. Linnauoren puisto, etelä Kostea ja reheä puronartta yötäileä kuio, jossa isoipana puustona pääosin arttunutta teraleppää, jonka seassa koiua ja raitaa. Pensaskerroksessa. tuoea ja pajua. Kuio toiii tuki- ja yhdysalueena ja arokkaille elinypäristöille. Taoite: Ekologinen yhteys. Luontainen puronarsipuusto ja kasil- 50

51 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille lisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 83 Pinta-ala: 0.67 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Raita Tuoi Vaahtera Paju Hieskoiu Tuoi Kuusi C5 Aroetsä. Tuore lehto. Lehtikuusia. Linnauoren puisto, etelä Entistä laidun- ja heinäniittyä, josta sarkaojat uistuttaat alueen aieasta käytöstä. Kostea ja reheä sekapuustoinen ja eriikäisrakenteinen puronarsikuio. Isoipana puustona eniäkseen nuorta ja arttunutta koiuja, haapaa ja pari kuusta. Pensaskerroksessa paikoin runsaasti pihlajaa, koiua, tuoea ja pajua. Tihein puusto kasaa anhojen sarkaojien läheisyydessä, sarkaojien älissä aoiepia älipintoja. Taoite: Ekologinen yhteys. Luontainen puronarsikasillisuus ja puusto. Turallisuus reitin arressa. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Reitin arren puuston kuntoa tarkkailtaa, jos haaitaan huonokuntoisia puita ne oidaan kaataa ja jättää aalahopuuksi. 84 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Paju Tuoi Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto

52 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille C1.2 Lähiirkistysetsä. Teraleppiä. LTJ-kohde 276/99, Linnustollisesti arokas kohde, Vartiokylänlahden pohjukka. Linnauoren puisto, etelä Puronartta ja tontinrajaa yötäileä kuio, jossa isoipana puustona pääosin arttunutta teraleppää, jonka seassa koiua ja raitaa. Pensaskerroksessa. tuoea ja pajua. Taoite: Luontainen puronarsipuusto ja kasillisuus. Turallisuus tonttirajoilla. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto tonttirajasta. Kaadetut puut jätetään aalahopuuksi. 85 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä Teraleppä Paju Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-kohde: 13/91, Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet, Varjakanpuiston teraleppäluhta. LTJ-kohde 276/99, Linnustollisesti arokas kohde, Vartiokylänlahden pohjukka. LTJ-kohde: 2319, Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Vartiokylä, liejukerrostua. Linnauoren puisto, etelä Aukeahko, teiden ja sähkökaapin sisältää kuio, jossa teraleppäkoiutaiikkoa siellä täällä. Taoite: Elinoiainen nuori etsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 52

53 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Teraleppä Hieskoiu Teraleppä C1.2 Lähiirkistysetsä. Linnauoren puisto, etelä Pieni aoin kuio. Muutaa teraleppä ja koiu. Taoite: Luontainen niitty- ja kosteikkokasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 87 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haraaleppä Rauduskoiu Haraaleppä Teraleppä Tuoi Paju C5 Aroetsä. Tuore lehto. LTJ-kohde 276/99, Linnustollisesti arokas kohde, Vartiokylänlahden pohjukka. Haraaleppäaltainen kosteahko ja reheä kuio, kuiolla lisäksi teraleppää ja koiua. Pensaskerroksessa olepia leppiä, koiua ja pihlajaa. Kuio toiii tuki- ja yhdysalueena ja arokkaille elinypäristöille. Taoite: Ekologinen yhteys. Luontainen niitty- ja kosteikkokasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 88 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Paju Teraleppä

54 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Paju C5 Aroetsä. Reheä korpi. Teraleppiä. LTJ-kohde 276/99, Linnustollisesti arokas kohde, Vartiokylänlahden pohjukka. Linnauoren puisto, etelä Lähes pelkästään pajua kasaa reheä ja kostea kuio, jossa uutaa nuori teraleppä. Taoite: Ekologinen yhteys. Luontainen kosteikkokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 89 Pinta-ala: 0.67 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Haapa Paju Tuoi Rauduskoiu Reheä korpi (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuore lehto. Tulaetsä, etsäluhta. Teraleppiä. LTJ-kohde: 13/91, Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet, Varjakanpuiston teraleppäluhta. LTJ-kohde: 2319, Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Vartiokylä, liejukerrostua. Linnauoren puisto, etelä Vartiokylänlahden pohjukassa sijaitsea teraleppäaltainen reheä korpi. Teralepän lisäksi yös koiua, haraaleppää ja raitaa. Eriasteista lahopuuta huoattaan paljon, lahopuusto koostuu pääosin raidasta ja lepästä. Pensaskerroksessa pääosin tuoea ja pajua. Korkeat teralepät seisoat järeinä luhtaisen ja lähdeaikutteisen kasillisuuden keskellä. Runsaita kasilajeja oat esiangero, ranta- ja terttualpi, kurjeniekka, suoputki, suo-orokki, rantaatara ja punakoiso. Vaateliaita lehtokaseja oat lehtopalsai sekä puro- ja luhtalitukka. 54

55 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Taoite: Ekologinen yhteys. Luonnontilainen lehtokorpikasillisuusja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 90 Pinta-ala: 0.38 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Teraleppä Vaahtera Tuoi Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. LTJ-kohde 276/99, Linnustollisesti arokas kohde, Vartiokylänlahden pohjukka. Kuion itäosassa: LTJ-kohde: 2319, Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Vartiokylä, liejukerrostua. Linnauoren puisto, etelä Lehdon kasupaikka, jossa kasaa pääosin arttunutta/anhaa koiua, jonka seassa raitaa ja teraleppää. Pensaskerroksessa koiua, pihlajaa, tuoea, aahteraa ja leppää. Taoite: Viihtyisä ja turallinen tien ja ulkoilureitinarsietsä. Toienpiteet: Poistetaan kuolleet huonokuntoiset puut, lähinnä raidat tien ja ulkoilureitin läheisyydestä ja tehdään pienpuuston hoito. 91 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Kuusi Haapa Vaahtera Pihlaja Vaahtera

56 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Linnauori Kapea kuio, joka rajautuu ulkoilureitin ja kallioalueen äliin. Pääpuustona isoja aahteroita, arttunutta koiua, haapaa ja kuusta. Pensaskerroksessa aahteraa ja pihlajaa. Taoite: Viihtyisä ja turallinen reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Reitin lähiypäristö hoidetaan siistiksi ja iihtyisäksi. 92 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Muu lehtipuu Rauduskoiu Kuusi C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Linnauori Kallioisella äenrinteellä olea kuio, jossa anhoja juoksuhautoja. Puustona anhaa äntyä, arttunutta kuusta ja koiua. Taoite: Kulttuurihistoriallisten arojen huoiointi. Toienpiteet: Oltaa yhteydessä useoirastoon. Juoksuhautojen ja uiden kulttuurihistoriallisten yksityiskohtien hoito useoiraston ohjeiden ukaan. 93 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Vaahtera Vaahtera Pihlaja

57 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Paju Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Linnauori Yksityisen tontin ja kallioisen äen äliin jäää kapeahko kuio. Isoipana puustona anhoja äntyjä, koiua ja huonossa kunnossa oleaa kuusta. Välijaksolla pihlajaa ja aahteraa. Pensaskerroksessa raitaa, pihlajaa, pajua ja aahteraa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Huoioidaan asukastoieet. 94 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Teraleppä Tuoi Pihlaja Vaahtera Haraaleppä Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Teraleppiä. LTJ-kohde 276/99, Linnustollisesti arokas kohde, Vartiokylänlahden pohjukka. Vartiokylänlahden pohjukka Yksityisen tontteihin rajautua reheä, eniäkseen arttunutta koiua kasaa etsikkö. Koiun lisäksi arttunutta teraleppää ja jonkin erran raitaa ja haraaleppää. Pensaskerroksessa runsaasti kookasta tuoea, jonka lisäksi pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Elinoiainen, turallinen, kerroksellinen ja iihtyisä tontinreunaetsä. 57

58 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 95 Pinta-ala: 1.41 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Teraleppä Tuoi Paju Reheä korpi (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuore lehto. Tulaetsä, etsäluhta. Tuoia. LTJ-kohde: 13/91, Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet, Varjakanpuiston teraleppäluhta. LTJ-kohde 276/99, Linnustollisesti arokas kohde, Vartiokylänlahden pohjukka. LTJ-kohde: 2319, Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Vartiokylä, liejukerrostua. Kuion eteläosa: LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Vartiokylänlahden pohjukka Vartiokylänlahden pohjukassa sijaitsea teraleppäaltainen ja osin luhtainen reheä korpi. Teralepän lisäksi yös koiua, haraaleppää ja raitaa. Eriasteista lahopuuta huoattaan paljon, lahopuusto koostuu pääosin raidasta ja lepästä. Pensaskerroksessa pääosin tuoea ja pajua. Korkeat teralepät seisoat järeinä luhtaisen ja lähdeaikutteisen kasillisuuden keskellä. Runsaita kasilajeja oat esiangero, ranta- ja terttualpi, kurjeniekka, suoputki, suo-orokki, rantaatara ja punakoiso. Vaateliaita lehtokaseja oat lehtopalsai sekä puroja luhtalitukka. Taoite: Luonnontilainen, luhtainen korpi- ja lehtokasillisuus- ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 96 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Paju Teraleppä Paju

59 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Tulaniitty/luhta (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. LTJ-kohde: 13/91, Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet, Varjakanpuiston teraleppäluhta. LTJ-kohde: 2319, Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Vartiokylä, liejukerrostua. LTJ-kohde 276/99, Linnustollisesti arokas kohde, Vartiokylänlahden pohjukka. Vartiokylänlahden pohjukka Luhtainen pajukko. Ruoikkoalue aihettuu etelästä päin pajuluhdaksi, jossa pensaikko on pääosin kiilto- ja ustuapajua. Vetisen aan reheässä kenttäkerroksessa kasaa runsaasti kurjeniekkaa, rantaalpia, ehkaa, esiangeroa, korpikaislaa, punakoisoa sekä iita- ja korpikastikkaa. Vähän teraleppiä. Taoite: Luontainen kosteikkopuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 97 Pinta-ala: 1.33 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Teraleppä Rauduskoiu Haraaleppä Teraleppä Raita Tuoi Hieskoiu Reheä korpi (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Teraleppiä. LTJ-kohde: 13/91, Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet, Varjakanpuiston teraleppäluhta. LTJ-kohde: 2319, Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Vartiokylä, liejukerrostua. LTJ-kohde 276/99, Linnustollisesti arokas kohde, Vartiokylänlahden pohjukka. Vartiokylänlahden pohjukka Vartiokylänlahden pohjukassa sijaitsea teraleppäaltainen lehtokorpi. Teralepän lisäksi yös koiua, haraaleppää ja raitaa. Eriasteista lahopuuta huoattaan paljon, lahopuusto koostuu pääosin raidasta ja lepästä. Korkeat teralepät seisoat järeinä osin luhtaisen ja lähdeaikutteisen kasillisuuden keskellä. Pensaskerroksessa runsaasti tuoea. Runsaita kasilajeja oat esiangero, ranta- ja 59

60 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille terttualpi, kurjeniekka, suoputki, suo-orokki, rantaatara ja punakoiso. Vaateliaita lehtokaseja oat lehtopalsai sekä puro- ja luhtalitukka. Taoite: Luonnontilainen lehtokorpikasillisuus- ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 98 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Paju Teraleppä Paju Tulaetsä, etsäluhta (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. LTJ-kohde: 13/91, Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet, Varjakanpuiston teraleppäluhta. LTJ-kohde: 2319, Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Vartiokylä, liejukerrostua. LTJ-kohde 276/99, Linnustollisesti arokas kohde, Vartiokylänlahden pohjukka. Vartiokylänlahden pohjukka Luhtainen pajukko. Ruoikkoalue aihettuu pajuluhdaksi, jossa pensaikko on pääosin kiilto- ja ustuapajua. Vetisen aan reheässä kenttäkerroksessa kasaa runsaasti kurjeniekkaa, ranta-alpia, ehkaa, esiangeroa, korpikaislaa, punakoisoa sekä iita- ja korpikastikkaa. Vähän teraleppiä. Taoite: Luontainen rantakosteikkopuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 99 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. LTJ-kohde: 2319, Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Vartiokylä, liejukerrostua. LTJ-kohde 276/99, Linnustollisesti arokas kohde, Vartiokylänlahden pohjukka. Vartiokylänlahden pohjukka Aoin niitettää alue. 60

61 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Taoite: Aoin niittyalue. Toienpiteet: Kuio on niiton piirissä. 100 Pinta-ala: 0.70 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Kosteikko (Muu arokas elinypäristö). 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Vartiokylänlahden pohjukka Ruoikko, issä atalat järiruoikko-, ruoko- ja pajuluhta-alueet uodostaat onipuolisen kosteikkokokonaisuuden: reheän ruoikon, jossa järiruo on lisäksi kasaat. sinikaisla, erikaisla ja Helsingissä arsin paikoittainen luhtakastikka. Taoite: Luonnontilainen kosteikkokasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 101 Pinta-ala: 1.81 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Kosteikko (Muu arokas elinypäristö). 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Vartiokylänlahden pohjukka Ruoikko, issä atalat järiruoikko-, ruoko- ja pajuluhta-alueet uodostaat onipuolisen kosteikkokokonaisuuden: reheän ruoikon, jossa järiruo on lisäksi kasaat. sinikaisla, erikaisla ja Helsingissä arsin paikoittainen luhtakastikka. Taoite: Luonnontilainen kosteikkokasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 102 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Vartiokylänlahden pohjukka 61

62 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pieni kuio, jossa kasaa tiheästi koiuesakkoa. Taoite: Elinoiainen nuori etsä. Toienpiteet: Taiikonhoito. 103 Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Vartiokylänlahden pohjukka Asukkaiden hoitaa rantaniitty. Taoite: Niittyä hoidetaan. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 104 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Teraleppä Teraleppä Rauduskoiu C1.2 Lähiirkistysetsä. Teraleppiä. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. LTJ-kohde: 2319, Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Vartiokylä, liejukerrostua. LTJ-kohde 276/99, Linnustollisesti arokas kohde, Vartiokylänlahden pohjukka. Vartiokylänlahden pohjukka Varttunut teralepikkö lehtoaisella kankaalla. Lepän seassa ähän koiua. Taoite: Elinoiainen rantateralepikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 105 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu Rauduskoiu Hieskoiu

63 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. LTJ-kohde: 2319, Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Vartiokylä, liejukerrostua. LTJ-kohde 276/99, Linnustollisesti arokas kohde, Vartiokylänlahden pohjukka. Vartiokylänlahden pohjukka Varttunut lehtoaisen kankaan hies- ja rauduskoiikko. Pensaskerros puuttuu. Taoite: Valoisa, elinoiainen ja hoidettu rantaetsä. Toienpiteet: Harennus. 106 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Vartiokylänlahden pohjukka Rantaniitty. Taoite: Niittyä hoidetaan. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 107 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Vartiokylänlahden pohjukka Asukkaiden hoitaa rantaniitty. Taoite: Niittyä hoidetaan. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 108 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu

64 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Teraleppä C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. LTJ-kohde: 2319, Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Vartiokylä, liejukerrostua. LTJ-kohde 276/99, Linnustollisesti arokas kohde, Vartiokylänlahden pohjukka. Vartiokylänlahden pohjukka Pieni kuio, jossa lähes yksinoaan arttunutta koiua. Lisäksi kole teraleppää. Asukkaat hoitaat pensaskerrosta Taoite: Viihtyisä hoidettu rantaetsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 109 Pinta-ala: 0.55 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Vartiokylänlahden pohjukka Ruoikko. Hankeohjelan yötä tää ruoikko niitetään jatkossa. Taoite: Niitto Toienpide: Niitto. 110 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Raita Teraleppä B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Vartiokylänlahden pohjukka Hoidettua nurialuetta. Kuion laidalla yli-ikäinen kuusiaita, jossa huonokuntoisia puita. Selitettää, onko kuusiaita kaupungin ai tontin puolella. Taoite: Hoitoluokan uutos B3 tai A? Toienpiteet: Hoitoluokan uutos. Jos kuusiaita on kaupungin puolella, on harkittaa huonokuntoisipien kuusien kaataista ja ken- 64

65 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille ties koko kuusiaidan uusiista. 111 Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Vaahtera Mänty Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Muu lehtipuu Vaahtera Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Varjakanäki Tuoreen kankaan kallioinen kuio, jossa isoipana puustona erittäin huonokuntoisia koiuja ja kuusia. Lisäksi pari hyäkuntoista äntyä. Välijaksolla aahteraa ja pihlajaa, pihlaja osin huonokuntoista. Taoite: Siisti, turallinen ja iihtyisä lähietsä. Toienpiteet: Kuolleiden ja huonokuntoisten poisto pienpuuston hoito jaloa lehtipuustoa suosien. 112 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa Haapa Rauduskoiu Pihlaja Tuoi Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Linnalahdenpuisto Lehtoaisen kankaan etsikkö, jossa pääpuustona altaosin järeää haapaa, jonka seassa jonkin erran koiua. 65

66 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Taoite: Kerroksellinen ja onilajinen lähietsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 113 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Linnalahdenpuisto Lehtoaisen kankaan kuio, jossa puusto yksinoaan arttunutta kuusikkoa. Taoite: Elinoiainen arttunut kuusikko. Toienpiteet: Ensiharennus. 114 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Linnalahdenpuisto Lehtoaisen kankaan kapea reunaetsikkö puiston ja tontin älissä. Pääpuustona nuoren ja arttuneen etsän rajoilla oleaa äntyä, jonka seassa arttunutta koiua ja uutaa raita. Taoite: Elinoiainen ja turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Harennus ännylle. Pienpuuston hoito. 66

67 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Linnalahdenpuisto Lehtoaisen kankaan kuio, jossa puusto yksinoaan arttunutta kuusikkoa. Taoite: Elinoiainen arttunut kuusikko. Toienpiteet: Ensiharennus. 116 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Kuusi Tuoi Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Linnalahdenpuisto Lehtoaisen kankaan kuio, jossa altapuustona arttunutta koiikkoa. Koiikon seassa yös haraaleppää ja hienen haapaa. Aluspuustona pienepää tuoea, aahteraa, pihlajaa ja koiua. Puistopuoli istuttanut paikalle rauduskoiua. Taoite: Kerroksellinen, sekapuustoinen ja iihtyisä lähietsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 67

68 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Tuoi Tuoi Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Linnalahdenpuisto Lehtoaisen kankaan pieni kuio, jossa järeitä koiuja. Pensaskerroksessa tuoea ja pihlajaa ja raitaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä lähietsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 118 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Metsälehus Mänty Vaahtera Rauduskoiu Haraaleppä Metsälehus Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.1 Puistoetsä. Metsälehuksia. Vaahteroita. Linnalahdenpuisto Aoin, niittyäinen hoidettu alue. Isoipana puustona hiean nuorta äntyä, haraaleppää, koiua ja aahteraa. Pensaskerroksessa. istutettuja lehuksia. Taoite: Hoidettu C1.1 puistoetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Niitto? 68

69 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haraaleppä Rauduskoiu Haraaleppä Raita Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Linnalahdenpuisto Lehto, jossa lähes yksinoaan arttunutta haraaleppää, jonka seassa hiean koiua. Pensaskerroksessa tuoea ja aahteraa. Aian tonttirajassa huonokuntoisia ja kuolleita leppiä. Taoite: Turallinen ja iihtyisä lähietsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 120 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Vaahtera Pihlaja C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Linnalahdenpuisto Koiu-aahteraaltainen etsikkö hoidetun A-alueen ja tonttien älissä. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 69

70 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Tuoi Pihlaja C3 Suojaetsä. Linnalahdenpuisto Tiheä, nuorta kuusta, tuoea ja pihlajaa sisältää pieni kuio. Taoite: Itääylän elu- ja pölyesteenä toiia suojaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 122 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja C3 Suojaetsä. Linnalahdenpuisto Tuoreen kankaan kapea, pitkä Itääylää yötäileä sekaetsikkö. Puustona altaosin nuoren ja arttuneen etsän rajoilla oleaa kuusta, jonka seassa hiean äntyä ja järeää pihlajaa. Ylispuuna uutaa järeäpi koiu. Taoite: Itääylän elu- ja pölyesteenä toiia suojaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 123 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Vaahtera Kuusi Haapa

71 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Itääylä/Uiskotie Lehtoaisen kankaan etsikkö, jota rajaa yksityisen tontit ja Itääylä. Isoipana puustona pääosin arttunutta koiikkoa, jonka seassa hiean aahteraa ja haapaa. Ylispuuna hiean järeää kuusta Taoite: Elinoiainen ja kerroksellinen suojaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poistoa asukastoieiden ukaan. 124 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Vaahtera Kuusi Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Nissaksenpuisto Kapea tuoreen kankaan kuio tonttien älissä. Muutaia isoja koiuja, joiden alla nuoria aahteroita ja kuusia. Taoite: Turallinen tontinreunaetsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Puita oidaan poistaa asukastoieiden ukaan. 125 Pinta-ala: 0.01 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Vaahtera Vaahtera Pihlaja C1 Lähietsä. Reitkallinkujan puistokaista Kapea kaista talojen ieressä. Kuion keskellä kulkee polku. Siuil- 71

72 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille la kasaa aahteraa ja pihlajaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä etsäkaistale. Toienpiteet: Puiden kuntoa tarkkaillaan. 126 Pinta-ala: 1.17 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Vartiokylänlahdenranta/Leppäniei Ruoikko. Taoite: Niitto Toienpide:? 127 Pinta-ala: 0.58 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Paju Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Pajuja. Vaahteroita. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. LTJ-kohde: 2319, Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Vartiokylä, liejukerrostua. Kuion pohjoispäässä: LTJ-kohde 276/99, Linnustollisesti arokas kohde, Vartiokylänlahden pohjukka. Vartiokylänlahdenranta/Leppäniei Lehtoaisen kankaan arttunut koiikko. Pensaskerroksessa eniäkseen koiua, pajua ja jonkin erran aahteraa. Taoite: Elinoiainen ja aloisa koiikko. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Pienpuuston hoidossa hahokkaat pajuryhät ja aahterat jätetään. Rantaiian puusto jätetään käsitteleättä. 72

73 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu Teraleppä Hieskoiu Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Kosteikko. Tulaetsä, etsäluhta. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. LTJ-kohde: 2319, Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Vartiokylä, liejukerrostua. Vartiokylänlahdenranta/Leppäniei Paikoin aukea, luhtaainen kosteikkoalue, jossa isoipana puustona uutaia koiuja ja teraleppiä, jotka lähinnä ulkoilureitin arressa. Pensaskerroksessa lähinnä pajua ja koiua. Taoite: Luontainen kosteikkopuusto ja kasillisuus. Reitin ja tontin arrella turallisuus ja näkyät. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito ulkoilureitin ja tonttien arteen. 129 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Teraleppä Teraleppä Rauduskoiu Tuoi Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Teraleppiä. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. LTJ-kohde: 2319, Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Vartiokylä, liejukerrostua. Vartiokylänlahdenranta/Leppäniei Veneiden säilytyspaikan keskellä olea rajoiltaan epäääräinen kuio, jonka läpi enee yös tie. Puustoltaan pääosin arttunut- 73

74 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille ta/anhaa teraleppää, jonka joukossa koiua. Välijaksolla hiean tuoea ja pihlajaa. Taoite: Elinoiainen ja turallinen lepikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 130 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu Teraleppä Hieskoiu Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. LTJ-kohde: 2319, Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Vartiokylä, liejukerrostua. Vartiokylänlahdenranta/Leppäniei Isoipana puustona nuorta ja arttunutta koiua ja teraleppää. Pensaskerroksessa lähinnä pajua ja koiua. Taoite: Reitin ja tonttien turallisuus. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito ulkoilureitin ja tonttien arteen. 131 Pinta-ala: 0.98 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ruoikon niitto Hoidon ulkopuolella olea alue. Vartiokylänlahdenranta/Leppäniei Ruoikko. Niitetään hankesuunnitelan ukaan. Taoite: Näkyät ulkoilureitiltä Vartiokylänlahdelle. Toienpiteet: Ruoikon niitto. 74

75 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Vartiokylänlahdenranta/Leppäniei Ruoikko. Taoite: Näkyät ulkoilureitiltä Vartiokylänlahdelle. Toienpiteet:? 132 Pinta-ala: 0.54 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Pihlaja Tuoi Haapa Teraleppä Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Vaahteroita. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Puotilan kartanon puisto Reheä ja kostea rantaetsikkö, jossa arttunut koiikko. Koiun seassa hiean teraleppää. Pienpuustona tuoea, koiua, pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Elinoiainen ja aloisa arttunut koiikko. Lisäksi näkyä ulkoilureitiltä Vartiokylänlahdelle. Toienpiteet: Tiheipien puuston osien harennus ja pienpuuston hoito. Rantapuustoa ei käsitellä. 75

76 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.73 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Tuoi Pihlaja Korpi (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Teraleppiä. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Puotilan kartanon puisto Luhtainen ja etinen reheä teraleppäetsikkö. Pensaskerroksessa tuoea ja pihlajaa. Taoite: Luonnontilainen teraleppäluhdan kasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 134 Pinta-ala: 0.66 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Puotilan kartanon puisto Ruoikko. Taoite: Näkyät ulkoilureitiltä Vartiokylänlahdelle. Toienpiteet:? 135 Pinta-ala: 0.72 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Haapa Teraleppä Hieskoiu C1.2 Lähiirkistysetsä. Teraleppiä. 76

77 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Puotilan kartanon puisto Kuio, jossa aukeat älipinnat ja puustoryhät aihteleat osaiikkiaisesti. Vanha tulaallitus rajaa osin kuion reunoja. Puustona eri ikäistä koiua, joka on pääosin arttunutta. Lisäksi jonkin erran haapaa. Pensaskerroksessa koiua ja pihlajaa. Taoite: Kuion nykyinen aoin luonne säilyy. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 136 Pinta-ala: 0.55 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Haapa Raita Hieskoiu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Puotilan kartanon puisto Reheä ja kostea kuio, jossa pääosin arttunutta hieskoiua. Kuiota rajaa idästä päin anha tulaalli. Pienpuustona pääosin aahteraa, koiua, tuoea ja terttuseljaa. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja aloisa reitinarsikoiikko. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 137 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Hieskoiu C1.2 Lähiirkistysetsä. 77

78 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Puotilan kartanon puisto Aukea kuio, jossa aukeiden älipintojen älissä nuorta ja arttunutta koiua. Taoite: Aukeiden älipintojen etsittyinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 138 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Haapa Raita Hieskoiu Vaahtera Hieskoiu C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Puotilan kartanon puisto Reheä kuio, jossa eri-ikäistä, utta pääosin arttunutta koiikkoa. Koiun seassa hiean raitaa ja haapaa. Pienpuustona pääosin aahteraa ja koiua. Taoite: Suojayöhyke teraleppäetsikön tueksi. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 139 Pinta-ala: 1.04 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Rauduskoiu Tuoi Raita Vaahtera Hieskoiu Vaahtera Teraleppä Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus

79 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Vaahteroita. Puotilan kartanon puisto Varttunut koiikko reheällä kasupaikalla. Koiun lisäksi hiean aahteraa, raitaa ja teraleppää. Pienpuustona tuoea, koiua, pihlajaa ja aahteraa. Lisäksi hiean taea. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja aloisa koiikko. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Pienpuuston hoidolla pyritään luoaan kerroksellisuutta ja sekapuustoisuutta, jotta etsästä saataisiin kaksijaksoinen. Harennuksessa suositaan teraleppää. 140 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Tuoi Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Puotilan kartanon puisto Kapea pitkä lehtoaisen kankaan kuio iljelysten ja ulkoilureitin älissä. Puustona iäkästä raitaa ja arttunutta koiua. Pensaskerroksessa tuoea ja pihlajaa. Taoite: Viihtyisä reitinarsi- ja iljelyspalstan reunaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 141 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Tuoi Hieskoiu C1.1 Puistoetsä. 79

80 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. LTJ-kohde: 275/99. Linnustollisesti arokas kohde, Loosarinpuisto lähialueineen. Puotilan kartanon puisto Pieni kapea puistoainen käytää, jossa arttunutta koiua sekä uutaa raitaryhä. Taoite: Viihtyisä reitinarsietsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 142 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Raita Tuoi Raita Teraleppä Tuoi Rauduskoiu Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Teraleppiä. Puotilan kartanon puisto Reheä kuio ulkoilureitin ja tonttien älissä. Isoipana puustona pääosin iäkästä raitaa, tuoea ja jonkin erran koiua ja teraleppää. Pensaskerroksessa pääosin järeää tuoea. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitin- ja tonttien arren etsä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto. Pienpuuston hoito. 143 Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Tuoi

81 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille C1.1 Puistoetsä. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. LTJ-kohde: 275/99. Linnustollisesti arokas kohde, Loosarinpuisto lähialueineen. Ruotsinsalen puistikko Pieni kapea puistoainen käytää, jossa uutaa arttunut haapa ja koiu. Taoite: Viihtyisä reitinarsietsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 144 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Teraleppä Vaahtera Tuoi Tai Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Teraleppiä. Taia. Vaahteroita. LTJ-kohde: 275/99. Linnustollisesti arokas kohde, Loosarinpuisto lähialueineen. Loosarinpuisto Lehtoaisen kankaan etsikkö, jossa isoipana puustona pääosin rauduskoiua, sekä jonkin erran kuusta ja teraleppää. Välijaksolla pihlajaa ja tuoea. Pensaskerroksessa tuoea ja aahteraa, sekä puiston istuttaaa taea. Taoite: Siisti, iihtyisä ja sekapuustoinen lähietsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito jaloa lehtipuustoa suosien. 81

82 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.49 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Rauduskoiu Kuusi Teraleppä Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. LTJ-kohde: 275/99. Linnustollisesti arokas kohde, Loosarinpuisto lähialueineen. Loosarinpuisto Lehtoaisen kankaan etsikkö, jossa onenlajinen sekapuusto. Isoipana puustona äntyä, kuusta, koiua, teraleppää. Pensaskerroksessa saat puulajit, sekä aahteraa, taia ja pihlajaa. Taoitteet: Viihtyisä ja turallinen tontin ja ulkoilureitin iereinen etsikkö. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto tonttirajoista ja ulkoilureitin arrelta ja pienpuuston hoito. 146 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Loosarinpuisto Tuoreen kankaan pieni kuio teiden ja tontin rajaaana. Isoipana puustona äntyä koiua. Pensaskerroksessa ähän pihlajaa ja aahteraa. 82

83 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Taoite: Turallinen ja iihtyisä lähietsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 147 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Vaahtera Pihlaja Mänty Rauduskoiu Vaahtera Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Metsälehuksia. Taia. Vaahteroita. Rusthollarinpuisto Osin puistoainen kuio, jossa osin huonokuntoista ylispuukoiua ja uutaa änty. Välijaksolla isopaa aahteraa. Kuiolla on lisäksi puistopuolen istuttaia koiuja ja taia. Pensaskerroksessa lisäksi aahteraa, koiua, pihlajaa, taia ja ähän lehusta. Osa isoista koiuista kuolleita. Taoite: Turallinen, siisti ja iihtyisä lähietsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito jaloa lehtipuuta suosien. 148 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Vaahtera Kuusi

84 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Rauduskoiu Haapa Pihlaja Vaahtera Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Rusthollarinpuisto Lehtoaisen kankaan etsikkö, jossa allitseassa jaksossa tasaisesti kuusta, haapaa, koiua ja ähän äntyä. Välijaksolla aahteraa, haapaa ja pihlajaa. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, kuusta ja tuoea. Taoite: Siisti, aloisa ja iihtyisää lähietsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito jaloa lehtipuuta suosien. 149 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Rusthollarinpuisto Varttunut taiikko, jossa eniäkseen pihlajaa ja aahteraa. Lisäksi istutettu puistosuunnitelaan ukaan uutaia Mongolianaahteroita. Taoite: Siisti ja iihtyisä reitinarsietsikkö. Elinoiainen taiikko. Toienpiteet: Pienpuuston hoito aahteran ja Mongolianaahteran hyäksi. Reitinarren niitto. 84

85 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Rauduskoiu Mänty Vaahtera Kuusi Vaahtera Haapa Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Rusthollarinpuisto Tuoreen kankaan aoin ja aloisa kuio rakennusten älissä. Isoipana puustona pääosin koiua, haapaa ja uutaa kuusi. Välijaksolla ja pensaskerroksessa aahteraa ja pihlajaa. Taoite: Siisti ja iihtyisä tontin- ja reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 151 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Vaahtera Rauduskoiu Haraaleppä Teraleppä Pihlaja Vaahtera Raita Pihlaja Vaahtera Metsälehus Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Teraleppiä. Metsälehuksia. Taia. Vaahteroita. 85

86 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Rusthollarinpuisto Lehtoaisen kankaan kuio, jossa pääosin järeää rauduskoiua. Välijaksolla teraleppää, aahteraa ja pihlajaa. Kuiolla lisäksi erittäin järeä lehus. Pensaskerroksessa pihlajaa, aahteraa ja pari taea. Taoite: Valoisa, siisti ja iihtyisä tontin- ja reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito jaloa lehtipuuta suosien. 152 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Rauduskoiu Metsälehus Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Taiikonhoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Metsälehuksia. Vaahteroita. Rusthollarinpuisto Lehtoaisen kankaan kuio, jossa ylispuustona järeitä koiuja ja allitseassa jaksossa nuorta kuusikkoa ja jonkin erran koiua ja uutaa etsälehus. Taoite: Elinoiainen sekapuustoinen nuori etsä.. Toienpiteet: Kuusikkoa haittaaan ylispuiden poisto ja nuoren etsän harennus. 153 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa Rauduskoiu Haapa Haapa Pihlaja Vaahtera Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 86

87 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. Rusthollarinpuisto Lehdon kasupaikka, jossa pääosin arttunutta haapaa ja yös jonkin erran koiua. Pienpuustona haapaa, pihlajaa ja istutettua taea. Taoite: Viihtyisä ja turallinen tontin- ja reitinarsietsikkö.. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 154 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kuio, joka rajoittuu pääosin A-hoitoluokan puistoon ja tonttirajaan. Kuion puusto pääosin arttunutta äntyä, jonka lisäksi hiean kuusta, koiua ja aahteraa. Pienpuusto haraa. Taoite: Viihtyisä, puistoainen etsikkö. Toienpiteet: Harennus. 155 Pinta-ala: 0.90 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Vaahtera Tai Pihlaja Rauduskoiu Pihlaja

88 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. Puotilan leikkiäki Suurialta osin tuoreen kankaan kuio, jossa isoipana puustona kilpikaarnaista äntyä, sekä kuusta, koiua ja haapaa, isoa taea, aahteraa sekä huonokuntoista pihlajaa. Pienpuustona pääosin pihlajaa, jonka seassa aahteraa ja taea. Kuiolla on sähkörakennus ja sen ja asutuksen läheisyydessä on aoiepaa. Kenttäkerros paikoin kulunut. Kuion länsiosa on reheäpää uuhun kuioon errattuna (Voi tarittaessa kuioida oaksi kuiokseen). Taoite: Viihtyisä, turallinen, eri-ikäisrakenteinen, sekapuustoinen ja jalopuustoinen etsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto tonttirajoista. Lisäksi taia ja aahteroita arjostaien puiden poisto. Pienpuuston hoito. 156 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Liikuntairaston hallinnassa. Tuoreen kankaan etsikkö, jossa isoipana puustona eniäkseen järeää äntyä, jonka seassa jonkin erran kuusta ja koiua. Välijaksolla huonokuntoista pihlajaa. Pienpuustona aahteraa ja pihlajaa. Kenttä- ja pohjakerros paikoin kulunutta ja roskaista. Taoite: Turallinen ja iihtyisä lähietsä. Toienpiteet: Kuion pohjoispäässä olean ison kuiuneen ännyn poisto ja huonokuntoisten isojen pihlajien poisto. Pienpuuston hoito. 88

89 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Raita Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Pihlaja Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Klaauntien ala-aste Kapea, pieni, osin läheisen rakennuksen pihapiiriin kuulua kuio, jota yöten enee keyen liikenteen äylä. Isoipana puustona arttunutta koiua. Välijaksolla raitaa ja huonokuntoisia pihlajia. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa ja jonkin erran aahteraa. Taoite: Puistoaisena hoidettu turallinen ja iihtyisä kuio. Toienpiteet: Huonokuntoisten isopien pihlajien poisto ja pienpuuston hoito aahteraa suosien. 158 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Lehtikuusi Lehtikuusi C3 Suojaetsä. Lehtikuusia. Klaauntien ala-aste Lehtoaisen kankaan pieni kuio Itääylän ieressä, jossa kasaa yksinoaan arttunutta lehtikuusta. Pensaskerros puuttuu. Taoite: Kerroksellinen suojaetsä Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 89

90 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Rauduskoiu Haraaleppä Haapa Lehtikuusi C3 Suojaetsä. Meripellonäki Kapea ja pitkä kaistale Itääylän ja keyen liikenteen äylän älissä. Kuion etsiköllä tärkeä rooli Itääylän elun ja pölyn aientajana. Pääpuustona arttunut kuusikko, joka on istutettu säännöllisiin rieihin keyen liikenteen äylän puoleiselle kuion osalle. Kuusiryhän laidoilla pääosin nuorta ja arttunutta koiua ja haraaleppää, sekä hiean lehtikuusta. Lehtipuuston alla paikoin tiheä pienpuusto, jossa pääosin lehtipuuesaa. Taoite: Kerroksellinen ja sekapuustoinen suojaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 160 Pinta-ala: 0.72 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa Haapa Pihlaja Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Haapa Teraleppä Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Pähkinäpensas. Meripellonäki Pääosin järeää haapaa ja koiua kasaa lehtipuuetsä, jossa alajaksolla jonkin erran aahteraa ja pihlajaa. Pensaskerroksessa tuoea, aahteraa, pihlajaa ja taikinaarjaa. Kuiolla on huoattaan paljon eri-ikäistä aalahopuuta. Kuiolla on lisäksi uutaia pähkinäpen- 90

91 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille saita ja iso tai. Taoite: Sekapuustoinen ja kerroksellinen suojaetsä, sekä lahopuuston ylläpito. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto tonttirajasta ja tienarresta. 161 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C3 Suojaetsä. Meripellonäki Lähes puuton jyrkkärinteinen kallionlakialue, issä kasaa uutaia haapoja ja huonokuntoista pihlajaa ja yksi iso koiu. Kuion rajalla jätteitä. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 162 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Haapa Rauduskoiu Pihlaja Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C3 Suojaetsä. Meripellonäki Vanha kuusikko, jonka laidoilla koiua, raitaa ja pihlajaa. Isoan puuston alla pihlajanesakkoa harassa. Kuiolla huoattaan paljon aalahopuuta. Taoite: Pikku hiljaa anhan puuston alle uudistua kerroksellinen suojaetsä. Lisäksi aalahopuuston ylläpito ja lisäys. Toienpiteet: Huonokuntoisten pihlajien ja raitojen poisto tonttirajasta. 91

92 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C3 Suojaetsä. Meripellonäki Pieni lähes puuton kallioalue. Taoite. Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 164 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Haapa Pihlaja Raita Kuusi Teraleppä Vaahtera Saarni Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C3 Suojaetsä. Meripellonäki Lehtoaisen kankaan pitkä ja kapea suojaetsä Vuotien ja taloyhtiön älissä. Vallitseassa jaksossa pääosin rauduskoiua, jonka seassa äntyä, kuusta ja älijaksolla haapaa ja uutaa teraleppä. Taoite: Elinoiainen ja kerroksellinen suojaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto. 92

93 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu Raita Vaahtera Metsälehus Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito Pienpuuston hoito C1.1 Puistoetsä. Metsälehuksia. Vaahteroita. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Juoruäki Kartanon pihapiirin ryteköitynyt reheä puistoetsikkö, jossa pääpuustona isoja poppeleita. Lisäksi pari lehusta, aahteraa, raitaa ja pari koiua. Välijaksolla ähän nuorta kuusta. Pensaskerroksessa sekalaista lehtipuustoa. Kuiolla lisäksi aalahopuuta. Kuion ile on epäsiisti ja hoitaaton. Taoite: Siisti, hoidettu kartanonpihaetsikkö.. Kunnostus ja hoitoluokan uutos A-hoitoluokkaan. Toienpiteet: Maiseanhoitohakkuu, jossa poistetaan raidat, koiut ja nuoret pihtakuuset. Kuiolle jätetään ainoastaan poppelit ja hyäkuntoiset lehukset. Pienpuuston hoidossa poistetaan koko pensaskerros. 166 Pinta-ala: 0.69 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Tai Mänty Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Tai Pihlaja Metsälehus Vaahtera Pihlaja

94 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito Taiikonhoito C1.1 Puistoetsä. Taia. Vaahteroita. Pähkinäpensas. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Juoruäki Lehtoaisen kankaan etsikkö, jossa pääosin arttunutta taea. Lisäksi neljä isoa lehusta idän puoleisen käytään reunailla. Muuna puustona hiean järeää ylispuustoista äntyä, koiua ja kuion eteläosassa kuusta. Alajaksolla pihlajaa, koiua ja aahteraa. Pensaskerroksessa pihlajaa, aahteraa, koiua, taea ja uutaa pähkinäpensas. Taoite: Viihtyisä, puistoainen kartanonpiha-taietsä. Toienpiteet: Maiseanhoito, poistetaan kaikki kuolleet ja huonokuntoiset puut kuiolta. Lisäksi kaikki kuuset. Myös taia arjostaia ja haittaaia puita poistetaan niin, että taen oksien kärjestä on noin kahden etrin apaa tila. Taiikonhoito jaloa lehtipuustoa suosien. Muulla pienpuuston hoidolla kuiosta tehdään siisti, aloisa ja puistoainen eli pensaskerrokseen jätetään käytännössä ainoastaan elinkelpoisiat taet. Puhdistetaan lisäksi kiiaidan ypäristö pensaista. Pienpuustoa oidaan jättää aahan hoidon jälkeen esakoituisien estäiseksi kuion keskiosiin. 167 Pinta-ala: 0.48 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Tai Mänty Rauduskoiu Kuusi Vaahtera Vaahtera Rauduskoiu Pihlaja Tai Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito C1.1 Puistoetsä. Taia. Vaahteroita. Pähkinäpensas. 94

95 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Juoruäki Lehtoaisen kankaan eri-ikäisrakenteinen etsikkö jossa järeipänä puustona huonokuntoista ja kuollutta kuusta ja ähän järeää äntyä. Välijaksolla järeää taea ja aahteraa ja lisäksi arttunutta haapaa ja koiua. Pensaskerroksessa pihlajaa, aahteraa, koiua, tuoea, taea ja pähkinäpensasta. Taoitteet: Siisti, iihtyisä, hoidettu ja jalopuustoinen kartanopuistoetsikkö. Toienpiteet: Poistetaan kaikki kuuset ja uut huonokuntoiset ja kuolleet puut. Lisäksi uuta puustoa poistetaan taien ja aahteroiden ypäriltä. Pienpuuston hoito jalojen lehtipuiden ja pähkinäpensaiden hyäksi. 168 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Pihlaja Kuusi Pihlaja Kuusi Pihlaja Tai Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito C1.1 Puistoetsä. Taia. Vaahteroita. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Juoruäki Lehtoaisen kankaan sekapuustoinen etsikkö, jossa pääosin arttunutta ja anhaa kuusta. Välijaksolla nuorepaa kuusta, koiua, aahteraa, haapaa, huonokuntoista pihlajaa ja ähän taea. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, koiua, kuusta, aahteraa ja taea. Taoite: Siisti, hoidettu puistoainen ja jalopuustoinen puistoetsikkö. Toienpiteet: Maiseanhoito, poistetaan anhat ylispuustoiset kuu- 95

96 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille set, sekä uut yksittäiset kuolleet, huonokuntoiset ja konkelossa oleat puut. Lisäksi jalojen lehtipuiden ypäriltä apautetaan tilaa ähintään kahden etrin etäisyydellä oksien kärjestä. Pienpuuston hoito tehdään jaloa lehtipuustoa suosien ja niin, että kuiosta saadaan aloisa, iihtyisä ja puistoainen. 169 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Rauduskoiu Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Tai Tai Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.1 Puistoetsä. Taia. Vaahteroita. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Juoruäki Lehtoaisen kankaan arttunut sekapuustoinen etsikkö, jossa pääasiassa nuorta ja arttunutta kuusta, koiua, taea, pihlajaa ja aahteraa. Ylispuuna uutaa järeä änty. Pensaskerroksessa pihlajaa, kuusta, aahteraa ja taea. Taoite: Siisti, hoidettu puistoainen ja jalopuustoinen puistoetsikkö. Toienpiteet: Tiheipien puustoryhien harennus ja pienpuuston hoito jaloa lehtipuustoa suosien. Taien ypäriltä apautetaan noin kahden etrin tila oksien kärjestä. Hoidolla pyritään siihen, että kuiosta saadaan siisti, hoidettu ja puistoainen. 96

97 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.58 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Tai Vaahtera Mänty Rauduskoiu Lehtikuusi Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Lehtikuusia. Taia. Vaahteroita. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Juoruäki Ylispuustoinen lehtoaisen kankaan arttunut etsä, jossa ylispuuna koiua ja lehtikuusta ja uutaa änty. Vallitsealla jaksolla pääosin nuorta ja arttunutta äntyä tiheästi, jonka seassa koiua, kuusta ja lehtikuusta. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, aahteraa ja taea. Taoite: Siisti, hoidettu puistoainen ja jalopuustoinen etsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito jaloa lehtipuustoa suosien. 171 Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Tai Vaahtera Kuusi Rauduskoiu Lehtikuusi

98 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ylispuustoisen taiikon hoito Taiikonhoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Juoruäki Ylispuustoinen taiikko, jossa ylispuustona järeitä äntyjä ja huonokuntoisia kuusia. Välijaksolla nuoria kuusia parina ryppäänä. Taiikossa pihlajaa, koiua, aahteraa, taea. Taoite: Viihtyisä, hoidettu, elinoiainen ja jalopuustoinen nuori etsikkö. Toienpiteet: Huonokuntoisten ylispuukuusien poisto ja taiikonhoito jaloa lehtipuustoa, lehtikuusta, koiua ja äntyä suosien. 172 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Tai Rauduskoiu Kuusi Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Juoruäki Tuoreen kankaan sekapuustoinen etsikkö, jossa pääosin järeää äntyä ja kuusta. Välijaksolla nuorepaa kuusta, koiua ja ähän taea. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, koiua, kuusta, aahte- 98

99 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille raa ja taea. Taoite: Elinoiainen, iihtyisä, turallinen ja hoidettu etsä. Pensaskerroksen jalon lehtipuuston ja älijakson nuorean jalopuuston puuston elinoiaisuus. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ulkoilureitin ja taien läheisyydestä. Pienpuuston hoito jaloa lehtipuustoa suosien. Puhdistetaan lisäksi kiiaidan ypäristö pensaista. Kuion pohjoiskärki jätetään toienpiteiden ulkopuolelle. 173 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Tai Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Pähkinäpensas. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Juoruäki Varttunut taiikko, jossa kasatettaana puulajina rauduskoiu. Taiikossa yös erittäin paljon pihlajaa ja jonkin erran aahteraa, taea ja uutaa pähkinäpensas. Taoite: Elinoiainen, seka- ja jalopuustoinen nuori etsä. Toienpiteet: Taiikonhoito jaloa lehtipuustoa, pähkinäpensasta ja koiua suosien. Puhdistetaan lisäksi kiiaidan ypäristö pensaista. 174 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Tai Pihlaja Kuusi Rauduskoiu

100 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Juoruäki Tuoreen kankaan sekapuustoinen etsikkö, jossa isoipana puustona pääosin järeää äntyä. Välijaksolla arttunutta kuusta, koiua ja ähän taea. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, koiua, kuusta, aahteraa ja taea. Taoite: Viihtyisä, hoidettu jalopuustoinen puistoainen etsä. Pensaskerroksen ja älijakson nuorean puuston elinoiaisuus. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ulkoilureitin ja taien läheisyydestä. Taien ypärille ähintään kaksi etriä tilaa. Pienpuuston hoito jaloa lehtipuustoa suosien. Puhdistetaan lisäksi kiiaidan ypäristö pensaista. 175 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Mänty Rauduskoiu Tai Mänty Lehtikuusi Lehtikuusi Tai Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Lehtikuusia. Taia. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Juoruäki Varttunut lehtoaisen kankaan jalopuustoinen etsikkö, jossa isoipana puustona ylispuustoista järeää äntyä ja iso koiu. Vallit- 100

101 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille sealla jaksolla pääosin arttunutta kuusta sekä lisäksi äntyä, koiua ja taea. Kuiolla yös uutaia eri ikäisiä lehtikuusia. Pienpuustona pihlajaa, kuusta, koiua ja taea. Taoite: Viihtyisä, hoidettu, puistoainen ja jalopuustoinen puistoetsikkö. Toienpiteet: Harennus, jossa tehdään tilaa erityisesti isoille taille, taen oksien kärjestä apautetaan tilaa noin kaksi etriä. Lisäksi pienpuuston hoito jaloa lehtipuustoa suosien. 176 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Lehtikuusi Rauduskoiu Tai Rauduskoiu Mänty Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ylispuustoisen taiikon hoito Taiikonhoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Juoruäki Tuoreen kankaan ylispuustoinen taiikko. Ylispuuna järeää äntyä, koiua, huonokuntoista kuusta ja lehtikuusta. Pienpuustossa pihlajaa, äntyä, koiua, taea ja aahteraa. Taoite: Viihtyisä, hoidettu, elinoiainen ja jalopuustoinen nuori etsikkö. Toienpiteet: Poistetaan ylispuustosta huonokuntoiset kuuset. Lisäksi taiikonhoito jaloa lehtipuustoa, koiua ja äntyä suosien. 101

102 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Tai Pihlaja Kuusi Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Pähkinäpensas. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Juoruäki Tuoreen kankaan etsikkö, jossa isoipana puustona järeää äntyä, kuusta ja ähän koiua. Välijaksolla arttunutta ja nuorta kuusikkoa ja ähän koiua sekä uutaa nuori tai. Pensaskerroksessa pihlajaa, koiua, taea ja pähkinäpensasta. Taoite: Viihtyisä, turallinen ja kerroksellinen sekapuuetsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto ulkoilureitin arresta. Vapautetaan lisäksi nuoret taet uusta arjostaasta puustosta niin, että taen oksien kärjestä on noin kahden etrin apaa tila. Lisäksi pienpuuston hoito taen, koiun ja pähkinäpensaan hyäksi. Kuion pohjoisnipukka jätetään koskeattoaksi. 178 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Tai Vaahtera Muu lehtipuu

103 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Juoruäki Varttunut taiikko lehtoaisella kankaalla. Pääpuustona eniäkseen pihlajaa, terttuseljaa, tuoea, jonkin erran aahteraa, sekä uutaa tai. Kasatettaana puulajina rauduskoiu ja tai. Taoite: Elinoiainen, jalopuustoinen nuori etsä. Toienpiteet: Taiikonhoito koiun, aahteran ja taen hyäksi. Puhdistetaan lisäksi kiiaidan ypäristö pensaista. 179 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Tai Pihlaja Tai Mänty Lehtikuusi Kuusi Mänty Tai Toienpide Kiireellisyys Vuosi Toienpiteet: Ylispuustoisen taiikon hoito Taiikonhoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Juoruäki Tuoreen kankaan ylispuustoinen taiikko. Ylispuustona huonokuntoista kuusta ja järeitä äntyjä. Pensaskerroksessa pihlajaa, koiua, taea ja lehtikuusta. Isoiat taet puistopuolen istuttaia. Taoite: Elinoiainen, jalopuustoinen, iihtyisä ja hoidettu nuori etsä. 103

104 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpiteet: Kaikkien ylispuustoisten kuusien poisto ja taiikonhoito, jossa suositaan taea, äntyä, koiua ja lehtikuusta. 180 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Pihlaja Tai Mänty Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Juoruäki Tuoreen kankaan etsikkö, jossa pääpuuna nuorta koiua ja ähän erran nuorta äntyä ja taea. Pensaskerroksessa pihlajaa, äntyä, koiua, aahteraa ja taea. Taoite. Elinoiainen ja kerroksellinen koiu-taietsä. Toienpiteet: Ensiharennus ja pienpuuston hoito jaloa lehtipuustoa suosien. 181 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Pihlaja Vaahtera Tai Lehtikuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus

105 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Juoruäki Tuoreen kankaan etsikkö, jossa lähes yksinoaan arttunutta ännikköä. Lisäksi ylispuuna yksi iso lehtikuusi. Pensaskerroksessa pihlajaa, aahteraa ja taea. Taoite: Elinoiainen ja iihtyisä reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Männikön harennus. Pienpuuston hoito jaloa lehtipuustoa suosien. 182 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. LTJ-kohde: 31/03, Lepakkokohteet, Vartiokylänlahti. Juoruäki Lehtoaisen kankaan etsikkö, joka rajautuu ulkoilutien ja tontin äliin. Isoipana puustona järeää äntyä, kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä tontin- ja tienreunaetsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten heikentyneiden puiden poisto ja pienpuuston hoito aahteraa suosien. 105

106 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille LIITTEET Teeakartat etsänhoitotoienpiteistä Metsien hakkuut Metsien hoito Teeakarttojen selitteet: Luonnon oniuotoisuutta turaaa lahopuu Hakkuiden yhteydessä etsiin jätetään harkittuihin kohtiin osa kaadettaista rungoista aahan lahopuuksi. Myös pökkelöitä ja pystylahopuita jätetään. Lahopuut kuuluat etsän luontaiseen kiertokulkuun. Ylispuustoisen taiikon hoito Taiikon kasuolosuhteita parannetaan poistaalla sen kasua haittaaia kookkaita puita. Osa puista jätetään pysyästi kasaaan etsään aiseapuiksi. Ensiharennus Nuorta puustoa harennetaan. Toienpide parantaa puuston ja pintakasillisuuden kasuolosuhteita sekä etsikön irkistyskäyttöahdollisuuksia. Harennus Metsän harentaisella ohjataan puuston kehitystä ja parannetaan etsän irkistyskäyttöahdollisuuksia. Toienpiteessä suositaan sekaetsärakennetta ja sitä, että etsässä kasaisi eri-ikäistä puustoa. Yksittäisten puiden poisto Yksittäisiä huonokuntoisia ja aarallisia puita poistetaan niiden heikentyneen kunnon takia. Toienpide kohdistuu yleensä reittien ja teiden arsille sekä ilkkaassa ulkoilukäytössä oleille alueille. Uudistainen iljeleällä Metsäaluetta uudistetaan pienipiirteisesti aiheittain pienaukkoja tekeällä. Kuiorajauksen kokoinen pienaukko tehdään poistaalla siitä puusto. Osa puista oidaan jättää aiseapuiksi. Pienaukossa ahdollisesti oleat taiiryhät säästetään ja istutettaan taiikon kasua haittaaa esakko poistetaan. Tarittaessa taiien istutus- tai kylöpaikat laikutetaan eli aanpintaa rikotaan taiien kasuolosuhteiden parantaiseksi. Luontaisen uudistainen alistelu Metsän luontaista uudistaista alistellaan äljentäällä järeäpää puustoa. Maanpinnalle lisää aloa tuoa toienpide parantaa puustosta luontaisesti syntyien taiien elinahdollisuuksia. Luontainen uudistainen Metsää uudistetaan luontaisesti äljentäällä järeäpää puustoa ja poistaalla sitä taiiryhien tieltä. Toienpide tehdään kohteilla, joissa on 106

107 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Puotilan Vartiokylän - Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille tehty luontaisen uudistaisen alistelua, tai jossa on jo runsaasti luontaisesti syntyneitä taiia. Uudistusalalle oidaan jättää osa puista pysyästi kasaan etsän aiseapuiksi. Suojuspuuhakkuu Suojuspuuhakkuu on etsän luontaisen uudistaisen toienpide. Vanhean puuston alla kasaalle taiikolle tehdään kasutilaa. Toienpide tehdään kohteilla, joissa on tehty luontaisen uudistaisen alistelua, tai jossa on jo runsaasti luontaisesti syntynyttä taiikkoa. Uudistusalalle oidaan jättää osa puista pysyästi kasaan etsän aiseapuiksi. Maiseanhoito Maiseanhoito on tapauskohtaisesti ääritelty erikoishakkuutoienpide, jossa puustoa poistetaan esi. näkyien edestä tai reitin arrelta. Maiseanhoitoa oidaan tehdä esierkiksi niittyalueiden kunnostuksen yhteydessä tai otettaessa aiseasta esiin jalopuita, hienoja aiseapuita tai kulttuurihistoriallisia kohteita. Pienpuuston hoito Pienpuuston hoito on etsässä olean puuston alla pensaskerroksessa kasaan nuoren puuston hoitoa. Se parantaa etsän irkistyskäyttöahdollisuuksia. Pienpuuston hoidossa poistetaan alikoiden lehtipuuesakkoa ja tehdään kasutilaa etsässä oleille luontaisesti syntyneille taiille. Tällöin ne pystyät kasaaan kookkaaiksi ja tuoaan etsään toiottaaa puuston sekaetsä- ja eri-ikäisrakennetta. Osa pensastiheiköistä jätetään linnuston ja eläiistön suojapaikoiksi. Taiikon hoito Taiikon hoito on luontaisesti syntyneen, istutetun tai kyletyn taiikon harentaista ja taiikkoa haittaaan uun kasillisuuden kurissa pitäistä. Taiikon hoito parantaa yös etsikön irkistyskäyttöahdollisuuksia. 107

108

109

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 26.1.2016 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2016 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.5.2016 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2014 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Kallahdennieen luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2014-2023

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 17.11.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 2/148 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2017 2026 Helsingin kaupungin rakennusirasto 3.4.2017 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma Kulosaaren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan luontoalueet...

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2006 2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille 2006 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. nykytila... 3 2.1. Kasupaikat... 4 2.2. Puusto...

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2022 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT 7. Joulukuuta 5 Helsingin kaupungin rakennusirasto SISÄLLYSLUETTELO ASUKAS JA SIDOSRYHMÄYHTESITYÖ... LIITE MAASTOKYSELY... 6 TULOKSET...

Lisätiedot

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 HKR 2012 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille 2012 2021 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. JOHDANTO... 4 3. LAUTTASAAREN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitela Helsingin kaupungin rakennusirasto 2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Tforest.. LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Alue: --- Meilahden HKS Kuiot:. Lehto Rauduskoiu Teraleppä Tai Rauduskoiu Raita /ha Tai Lp /ha Jalopuuetsä (Arokas elinypäristö). C Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Meilahden

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AALTOLA 434-482-4-30 17.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 7 1,3 AALTOLA 434-482-4-30 8 2,2 AALTOLA 434-482-4-30 Kuiahko

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2010 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) LÄNSIPOHJOLA 623-402-1-8.6.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 0,5 LÄNSIPOHJOLA 623-402-1- Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA 2.1.2018 MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA Kouolan kaupunki Tekniikka- ja ypäristöpalelut Maaoaisuus ja paikkatieto Päiitetty 22.12.2017 Kouolan kaupunki PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin 020 615 11 www.kouola.fi

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AITTOKANGAS 588-410-4-.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 327 3,0 AITTOKANGAS 588-410-4- T1 - Taiikko alle 1,3 328

Lisätiedot

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä:

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä: 0 0 5 k 601-402-4-55 601-402-4-55 METSÄMAA Tila Pihtipudas (601) 1 Siu 1 (1) Mittakaaa 1:10 000 Kiinteistörekisterin tiedoissa oi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuuus

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 76 0,4 RAIMOLA 595-427-2-87 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 31.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 1,8 Heinäsuo I 174-420-7-1 Tuore kangas, astaaa suo Paikoin

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 23 0,3 PEHKU-HUOVILA 182-414- 17-58 Kuia kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha Siu (1) 18.10.17 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ läpiitta, c kpl/ kasu ³// Toienpiteet kuiolla

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) LEVIKKO 576-415-6-202 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 53 1,6 LEVIKKO 576-415-6-202 Tuore kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 63 1,3 KEKKOLA 595-427-3-40 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) TEURAVUOMA 273-401-37-18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 6 5,0 TEURAVUOMA 273-401-37- kasatusetsikkö

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Hakkuumäärä hakkuutavoittain

Hakkuumäärä hakkuutavoittain Hakkuumäärä kkuutaoittain 2015-2024 Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina 2015-2019: 142234 ja uosina 2020-2024: 0 Liite PatuL 1 / 24.9.2015 Siu 11a 28.8.2015 Hakkuutapa

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30 05.12.2008 Siu 21/1 100 3,9 Tuore kangas, Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kuusi luettelo m3/ m3/kuio mä ku mä ku m3// 95 25 242 952 361 356 22 45 129 15 7,5 Harennus Pohjaesialue. C1 Lähimetsä. Maaston

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS OTSO Metsäsuunnitela PLUS 2016-2025 Oistaja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Pl 18 Lappeenranta FI-53101 puh. OTSO Yhteyshenkilö Keppainen Jussi jussi.keppainen@otso.fi Metsäsuunnitelan nuero 41160984 Seuraaien

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus Kuio m3/ m3/ cm m kpl/ m2/ m3// m3/kuio m3/ 19.11.2012 Siu 20/1 84 3,8 Kuiahko kangas 50 135 36 27 10 7 1880 9 3,0 Nuoren metsän hoito Kiinen keskikarkea tai karkea Mänty 55 123 33 27 11 7 1110 8 2,6 Mänty

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa.

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa. ROVANIEMI / Alue 26 / Metsäsuunnitelma 999 / ALAPEHKONEN / Lohko 8 Kuio Kuioluettelo ikä, tilauus tukkia, kuitua, pituus, runkoluku, ppa, kasu, kuiolla 12 1,0 Tuore kangas 100 68 69 8 58 16 12 720 11 1,8

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjela Tio Laherto PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Vaakkolammin pohjois- ja länsipuolella olevat puiston metsäiset osat. Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluu VHT 14:n mukaisessa luokituksessa

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén ENNALLISTAJAN POLKU KARTTA Pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 1 1,0

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0.

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0. Siu 20 (1) Kannasto 743-425-5-221 3.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu.

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu. Kunta Alue Ms 49 1 32 Lohko Kuviokirja 2012 Sivu 1 / 83 Kuvio Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji Osa 8 Kunta 49 Alue 1 Ms 32 1 100 0,2 ha Muu maa B3 Maisemaniitty ja laidunalue Kevyenliikenteenreitti.

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Luonnos 14.12.2009 / Virpi Sahi Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Suunnitelman ja toteutuksen vertailua kuvioittain joulukuu 2009 Yleistä hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Lisätiedot

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) 2008 2017 tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa LUMO seminaari 3.6.2014 Helsingin ympäristökeskus Tiina Saukkonen, luonnonhoidon

Lisätiedot