KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE"

Transkriptio

1 KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008

2 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille

3 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO SUUNNITTELUALUE SUUNNITELMAN LAATIMINENJA VUOROVAIKUTUS LUONNONSUOJELU JA LUONNON MONIMUOTOISUUS NIITTYJEN HOITO METSIEN HOITO...8 Toienpiteet suunnitelakaudella SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN Kuiokohtaiset toienpiteet Liitekartat...73 Ehdotetut hakkuut...73 Metsänhoitotyöt...73 Hoitoluokat

4 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille JOHDANTO Helsingin etsien hoito toteutetaan luonnonhoitosuunnitelien ukaan. Luonnonhoitosuunnitela on yksityiskohtainen toteutussuunnitela, jossa kuiokohtaiset ohjeet noudattaat niitä taoitteita, jotka alue- tai iheraluesuunnitelassa on puistokohtaisesti ääritelty. Tää suunnitela perustuu yleisten töiden lautakunnan hyäksyään Keski-Vuosaaren ja Rastilan aluesuunnitelaan Aluesuunnittelun aikana on käyty laajaa uoroaikutusta alueen asukkaiden ja uiden yhteistyötahojen kanssa. Saatua palautetta on käytetty hyäksi yös tätä luonnonhoitosuunnitelaa laadittaessa. Luonnonhoitosuunnitela on laadittu rakennusiraston katu- ja puisto-osaston suunnittelutoiistossa. Projektia on johtanut etsäsuunnittelija Tio Virtanen. Maastotöitä toienpiteiden äärittäiseksi tehtiin uoden 2007 aikana ja uoden 2008 alussa. Ajantasaiset suunnitelatiedot on tallennettu katu- ja puisto-osaston etsätietojärjestelään. Tässä suunnitelassa on tulostushetken kuiolistaus ja toienpiteet suunnitelakauden alkupuolelle. Taoitteiden saauttaiseksi tarpeelliset toiskertaiset toienpiteen tullaan päiittäään etsätietojärjestelään ennen alueen toista hoitokierrosta. Aluesuunnitela uodostaa oleellisen osan tästä suunnitelasta. Hoitotaoitteiden asettelu on tehty aluesuunnittelun yhteydessä ja tätä suunnitelaa on luettaa rinnan aluesuunnitelan kanssa kokonaisuuden yärtäiseksi. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 86 hehtaaria. Tästä etsäaata on noin 76,6 hehtaaria. Metsäalueet jakautuat eri hoitoluokkiin siten, että lähiirkistysetsiä on n. 61 hehtaaria, ulkoiluetsiä 3,5 hehtaaria, suojaetsiä 1,2 hehtaaria ja aroetsiä n. 11 hehtaaria. Niittyjen osalta suunnitelaa täydennetään yöhein, koska etenkin alueen itäosissa tapahtuu rakentuisen yötä jatkuia uutoksia. 4

5 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille SUUNNITTELUALUE Suunnitela-alueeseen kuuluat Rastilan ja Keski-Vuosaaren alueet, jotka oat Vartiokylänlahden, Vuotien, Niinisaarentien ja Laianrakentajantien rajaaan alueen sisällä. Idässä alue rajautuu Vuosaaren sataa-alueeseen ja golfkenttään. 5

6 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille SUUNNITELMAN LAATIMINENJA VUOROVAIKUTUS Luonnonhoitosuunnitela on toteutustason suunnitela, joka ohjaa yksityiskohtaisein etsissä ja niityillä tehtäiä luonnonhoitotoienpiteitä. Luonnonhoitosuunnitelassa toienpiteet noudattaat niitä taoitteita, jotka aluesuunnitelassa on ääritelty. Yleisten töiden lautakunta hyäksyi kokouksessaan Keski-Vuosaaren ja Rastilan aluesuunnitelan ohjeellisena noudatettaaksi. Aluesuunnitelassa on puistokohtaisesti ääritelty hoidon taoitteet seuraaaksi kyenuotiskaudeksi. Taoitteet noudattaat Helsingin luonnonhoidon linjausta, jonka oniaroiset hoitotaoitteet ottaat huoioon niin luonnon oniuotoisuuden kuin irkistyskäytön tarpeet. Linjaus äärittelee luonnonhoidon taoitteet seuraaasti: 1. Asuinypäristöt oat iihtyisiä, kestäiä ja turallisia, ja ne lisääät asukkaiden tereyttä ja hyinointia 2. Ulkoiluypäristö on toiia ja eläyksellinen 3. Luonnonypäristön aiseakua on korkealaatuinen ja oaleiainen. 4. Luonnon oniuotoisuus on otettu huoioon ja luonnonsuojelualueiden arot säilytetty. 5. Metsäiset iheralueet oat elinoiaisia ja kestäiä ja niiden oleassaolo turataan yös tuleaisuudessa. 6. Niityt ja pellot oat oniuotoisia. 7. Liikenneäylien ypäristöä hoidetaan huoioiden sekä suoja- että aiseaaikutukset. Puistokohtaisten taoitteiden, Helsingin luonnonhoidon linjauksen ja työohjeiden ukaisesti ääritettiin kuiokohtaisesti toienpiteet, jotka ohjaaat luonnonhoitotöiden toteutusta. Merkittäissä uudistaiskohteissa järjestettiin aankäyttö- ja rakennuslain 128 :n ukainen toienpiteen ähäisyyden ariointi Katselusiehistö katsoi lausuntonaan toienpiteet aankäyttö- ja rakennuslain 128 :n tarkoittaalla taalla ähäisiksi. Katselusta johti Helsingin kaupungin rakennusalontairaston kaupunkikuaosaston rakennusestari Kaarle Veijalainen. Aluesuunnittelun yhteydessä tehtiin asukaskysely ja järjestettiin yleisötilaisuuksia sekä aastokäelyitä, joissa keskusteltiin asukkaiden ja alueen käyttäjien kanssa taoitteista ja tarpeista, joita eri tahoilla oli esittää. Suunnitelassa on tehty koproisseja erilaisten taoitteiden yhteensoittaiseksi. Aoiessa keskustelussa ilapiiri ja yärtäys hoidettujen ja hoidon ulkopuolelle jätettyjen alueiden erkityksestä on arasti lisääntynyt. Viheralueiden erkityksestä asukkaille ja irkistykselle ei ollut eriielisyyttä. Maisealliset näkökannat korostuiat asukastilaisuuksissa ja puistoaisesti hoidettuja iheralueita toiottiin etenkin Vuosaaren keskuspuiston alueella. Kuitenkin alueen säilyinen luonnonukaisena iheralueena on tärkeää. Metsän tunnela suureilla etsäalueilla on arostettua. Tiiiissä asuinypäristössä turallisuuden tunnetta korostettiin, eikä ryteiköitä haluta ilkkaasti käytettyjen ulkoiluteiden arsille. Toisaalta yärrettiin luonnon oniuotoisuuttakin ja koproissit lahopuun ja tiheikköjen jättäiselle oat hyäksyttyjä. Ulkoilijoiden turallisuudesta ei oida tinkiä reittien arrella, utta syrjäiseillä osilla esierkiksi pystyyn lahoaia puita oidaan jättää riskin ollessa jo arsin pieni. Lahopuun jättäisessä otetaan huoioon aisealliset näkökohdat niin, ettei parhaille näkyille 6

7 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille jätetä risukkoisia alueita ja aapuita lahoaaan. Reittien arsien aoiuus lisää yös turallisuuden tunnetta, kun pöheikköön ei oi kukaan piiloutua aaniaan ahdollista uhria. Luonnonsuojelun näkökohdat on otettu suunnitelassa huoioon ääritteleällä aroetsät Vartiokylän lahden rantayöhykkeelle ja koillisosassa Niinisaarentien etsäalueen luhtaiseen keskiosaan. Aroetsiin luokitellut alueet jätetään pääosin hoidon ulkopuolelle kehittyään luonnontilaan. Rantareitin turallisuudesta kuitenkin pidetään huolta. 4. LUONNONSUOJELU JA LUONNON MONIMUOTOISUUS Alueen aisean ja luonnon nykytilaa on selitetty kattaasti aluesuunnitelan osassa A, alueen kuaus ja nykytilan analyysi. Arokkaita luontokohteita oat. aluesuunnitelan kohde 35 Niinisaarentien etsäalue. Siellä on Helsingin oloissa ainutlaatuisia tulaetsiköitä ja luhtaisia sekaetsäalueita, joissa on runsaasti pystyyn kuollutta lahopuuta. Alue on linnustollisesti arokas alue. Lepakoiden kannalta tärkeä Vartiokylän lahden rantayöhyke jätetään luonnontilaan. Vartiokylänlahden pohjukka on yös linnustollisesti arokasta aluetta. Isonastonkujan kalliorinne Vanttikallion etelärinteessä on arokas kasillisuuskohde, utta kärsinyt iie uosien kesäisistä kuiuuskausista. Luonnon oniuotoisuus otetaan huoioon esierkiksi hoitotöiden yhteydessä jätettäissä pienialaisissa tiheiköissä, jotka suoat suojapaikkoja linnustolle. Lahopuun jättäinen lisää lahopuusta riippuaisten eliöiden elinahdollisuuksia. Vuosaari on kuitenkin suureksi osaksi tiheästi rakennettua aluetta, ikä rajoittaa ahdollisuuksia jättää alueita luonnontilaan. Kerrostaloalueet suurine tontteineen, joissa kasaa paljon puustoa, uodostaat kuitenkin iheralueiden kanssa ihreän ypäristön ja tekeät alueesta asukkaiden arostaan kokonaisuuden. 5. NIITTYJEN HOITO Suunnittelualueella on itäosassa iljelypalsta-alueita, joita on iie aikoina kunnostettu. Punakienpuiston niityt uodostaat yhden alueen helistä ja Marielundin puisto on juuri kunnostettu. Vuosaaren liikuntapuiston alueella on laajoja niittyalueita, utta alue on rakentuassa ja kehittyy ähitellen. Tässä suunnitelassa ei niittyjä käsitellä sen enepää. Useiat niittyistä kuuluat erillisten puistosuunnitelien piiriin ja niitä hoidetaan niiden suunnitelien ukaisesti. 7

8 6. METSIEN HOITO Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Luonnonhoidon linjauksessa on soittu, että uusi hoitoluokitus otetaan käyttöön Helsingissä. Tällä alueella hoitoluokituksen tarkistus on ielä osittain kesken, utta luonnos on kuitenkin tään suunnitelan liitteenä. Nyt toteutettaissa toienpiteissä noudatetaan käytössä oleia työohjeita ja laatujärjestelää. Luonnonhoitotyöt toteutetaan katu- ja puisto-osastolla laaditun uosityöohjelan ukaisesti. Toteutustyöt oat katu- ja puisto-osastolla ylläpitotoiiston etsäastaaan astuulla. Työt tilataan pääosin rakennusiraston ypäristötuotannon luonnonhoitoyksiköltä, jossa astaaa luontoestari astaa ja johtaa työaan toteutusta. Toienpiteet suunnitelakaudella Taiikonhoitoa ja pienpuustonhoitoa Taiien istutusta (osalla aluetta) Ensiharennukset Harennukset Yksittäisten puiden poisto Uudistainen iljeleällä (aiheittainen uudistainen) 35,5 ha 9,2 ha 1,1 ha 9,1 ha 27,1,0 ha 3,1 ha Hakkuutöitä tehdään uonna 2008 yhteensä 38,3 hehtaarin alueella. Hoitotöitä tehdään uonna 2008 yhteensä37,4 hehtaarin alueella 7. SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN Luonnonhoitosuunnitela on luonnonhoidon linjausten ukainen. Sen taoitteet on hyäksytty aluesuunnitelassa ohjeellisena noudatettaiksi ja se toteutetaan uosityöohjelan ukaisesti. Luonnonhoidon toteutus tehdään suunnitelan ja työohjeiden ukaisesti. Toteutuksessa käytetään kaikkia käytettäissä oleia tekniikoita luonnonhoidon linjausten ukaan. Puunkorjuu tehdään joko etsurityönä tai koneellisesti. Metsäkuljetus tehdään koneellisesti. Hakkuutähteet kerätään pois haketettaaksi keskeisiistä lähiirkistysalueen etsistä. Osa hakkuutähteistä oidaan jättää etsiin, ikäli niistä ei ole haittaa ulkoilulle. Hakkuutyöt tehdään ajankohtana, jolloin ei synny aastoaurioita. Laajeat hakkuut soitetaan yös linnuston pesiäajan ulkopuolelle. Linnuston pesiinen otetaan huoioon yös aiseaniittyjen niitossa. Luonnonhoitotoienpiteet; hakkuut, raiaukset ja niittotyöt tehdään siten, että niistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa ulkoilulle. Talisin otetaan huoioon. liikuntairaston ylläpitäät ladut. Vastaaa työnjohtaja tarkistaa Helsingin ypäristökeskuksen luontotietojärjestelästä aluetta koskeat luontotiedot ja ottaa huoioon ahdolliset uutokset. Muutoksia aatiissa kohteissa toteuttaja ottaa yhteyttä alueen etsäsuunnittelijaan ja sopii enettelystä. 8

9 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Luonnonhoitosuunnitela on nähtäillä rakennusiraston internetsiuilla ja asiakaspalelussa. Luonnonhoitotoienpiteistä tiedotetaan asukkaille työohjeen tiedotusohjeiden ukaisesti. Asukkailla on ahdollisuus saada lisätietoja toienpiteistä työnjohtajalta ja suunnittelijalta. 9

10 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Kuiokohtaiset toienpiteet Kuioluettelo Kunta: 91 HELSINKI Suunnittelualue: 154 Helsingin kaup. Lohko: 34 a: Oistaja: Vuosaari HELSINGIN KAUPUNGINKANSLIA Metsikkökuiot: 1 Pinta-ala: 1.21 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä Heti 2008 Männyn istutus Heti 2008 Kuusen istutus Heti 2008 C1 Lähietsä. Kuaus: Rantakientie eteläpuoli. Aluesuunnitelan kohde 14. Tuoreella kankaalla pohjoisrinteessä kasaa yli 100-uotias sekaetsä, jossa kasaa äntyjä, kuusia ja koiuja. Lisäksi alikasustona on nuorepia pihlajia ja raitoja. Myrskyn tekeiä pieniä aukioita, joihin on syntynyt kuusen taiia. Toienpiteet: Puustoa uudistetaan aiheittain siten, että oleassa oleia aukioita suurennetaan ja niissä kasaille taiille tehdään tilaa. Heikkokuntoiset puut poistetaan saalla kertaa, utta tienarren puusto jätetään toistaiseksi. Männyt jätetään toisen sukupolen puiksi. Pienpuuston hoito, jossa taiiryhät hoidetaan ja lehtipuuesakkoa poistetaan. Uudistaista jatketaan 10-uotiskauden lopulla tai seuraaan alussa taiien kehittyessä ja anhojen puiden kuntoa säännöllisesti seuraten. Taoitteena on älttää koko etsäalueen kaatuista kerralla. Kestäiät puut tuleat jääään seuraaan sukupolen puiksi. 2 Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Kuusi Raita Pihlaja

11 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Männyn istutus Heti 2008 C1 Lähietsä. Kuaus: Kalikintien ja Rantakientien kulauksessa. Aluesuunnitelan kohde 14. Kasupaikka tuoretta kangasta, jossa kasaa noin 45-uotias äntyaltainen etsikkö, jossa kasaa lisäksi koiuja, pihlajia ja pohjoisosassa jokunen heikkokuntoinen kuusi. Taoite: Elinoiainen ännikkö, jonka kerroksellisuutta kehitetään lisääään suojaaikutusta. Toienpiteet: Yksittäisten heikkokuntoisten puiden poisto ja pienpuustonhoito. Kalikintien arteen istutetaan ännyntaiia. 3 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuaus: C1 Lähietsä. Merikorttitie 8:n pohjoispuolella kaaan LP-aluetta, jossa kasaa ännikköä. Taoite: Hoidetaan turallisuus ja siisteys huoioon ottaen. Toienpiteet: Kuiien puiden poisto 4 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Raita Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuaus: C1 Lähietsä. Merikorttitien länsipuolella kapea osin puistoainen n. 50-uotias ännikkö, jossa kasaa lisäksi uutaia kuiia raitoja ja pihlajia. Aluesuunnitelan kohde 14. Taoite: Elinoiainen puistoainen ännikkö. Toienpiteet: Yksittäisten kuolleiden ja heikkokuntoisten puiden poisto. 11

12 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.64 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuaus: C1 Lähietsä. Kalikintien arressa Purjetien risteyksen eteläpuolella. Aluesuunnitela kohde 13. Mäntyaltainen kuiahkon kankaan ajaa 80-uotias sekaetsä. Taoite: Tere ja hyäkasuinen ännikkö, joka antaa yös suojaa liikenteeltä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto. Tienarren koiuja harennetaan ja poistetaan heikkokuntoisia puita. 6 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Kuusi Kuaus: C1 Lähietsä. Kalikintien ja Heteniityntien risteyksen eteläpuolella. Aluesuunnitelan kohde 22. Tuoreella kankaalla kasaa n. 80-uotias ännikkö, jossa kasaa lisäksi koiuja ja uutaa kuusi. Osa alueesta koulun pihapiirissä? Taoite: Elinoiainen äntyaltainen etsä. Toienpiteet:? 7 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. 12

13 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Kuaus: Kalikintien ja Heteniityntien risteyksen pohjoispuolella. Aluesuunnitelan kohdetta 22. Kuiahkolla kankaalla arttunut noin. 86-uotias ännikkö, jonka seassa kasaa kuusia ja joitakin koiuja. Taoite: Elinoiainen ännikkö. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto. Tienarren koiuja harennetaan ja poistetaan heikkokuntoisia puita. 8 Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Raita Teraleppä Pihlaja C4 Metsä. Kuaus: Vartiokylänlahden ranta, Vanttikallio. Aluesuunnitelan kohde 12. Rannan ja ulkoilutien älissä sijaitsea reheä lehto, jossa kookas n. 60- uotias puusto on pääosin teraleppää, koiua ja raitaa. Pienpuustona pihlajaesakkoa, tuoia, aahteroita, paatsaaa sekä taikinanarjaa. Rantayöhyke arokasta lepakkokohdetta (31/03) ja arokas linnustokohde 276/99. Taoite: Aroetsä. Luonnonarojen aaliinen ulkoilureittien arsien turallisuus huoioon ottaen. Toienpiteet: Vaaralliset puut kaadetaan tarittaessa ja jätetään lahopuuksi aahan. Reittien arsilta raiataan pusikot pois näkyyyden säilyttäiseksi. 9 Pinta-ala: 1.92 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Kuusi Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Männyn istutus Heti 2008 C1 Lähietsä. Kuaus: Vanttikallio länsilaita ja osin pohjoisosa. Aluesuunnitelan kohde 12. Kallioaluetta reunustaa kuia kangas jossa kasaa hieno 145-uotias ännikkö. Kuusta ja koiua on pieni äärä äntyjen lisäksi. Kuusten kunto on heikko. Alla kasaa paikoin tiheitä nuoria kuusiryhiä sekä ähän katajaa. 13

14 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Mäntyaltainen elinoiainen sekaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto, jossa heikkokuntoiset puut poistetaan. Pienpuustonhoidossa suositaan äntyä ja katajaa. Aukkopaikkoihin istutetaan äntyryhiä. 10 Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Rauduskoiu Mänty Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Männyn istutus Heti 2008 Kuaus: C1 Lähietsä. Vanttikallion länsirinteen alaosa ulkoilureitin arressa. Aluesuunnitelan kohde 12. Kasupaikka on tuoretta kangasta, jossa kasaa n. 110-uotias koiuänty-kuusi sekaetsä. Osa kuusista lahoja. Kuion eteläpäässä kasaa pihlajaa ja haapaesakkoa. Taoite: Mäntyaltainen sekaetsä. Puuston uudistainen kuusten osalta tehdään aiheittain poistaalla heikkokuntoisia ja istuttaalla tilalle ännyn taiia. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto. Heikkokuntoiset kuuset poistetaan. Istutetaan rinteeseen ännyn taiia. Pienpuustonhoito. 11 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Kuaus: Vanttikallion pohjoisosa. Aluesuunnitelan kohde 12. Kallioalue jossa lyhytkasuista 85-uotiasta ännikköä ja paikoin tiheä haapa - ja pihlajaesakko. Osa pienpuustosta huonokuntoista. Taoite: Pääosin luonnonukaisesti kehittyä kallioalue. Kuiuuteen kuollut puusto siiotaan aiseallisista syistä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito. 14

15 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Haapa Pihlaja Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Kuaus: Vanttikallio. Aluesuunnitelan kohde 12. Vanttikallion kainalossa olea kuiahkon kankaan osittain kallioinen ännikkö jossa kasaa noin 105-uotiasta ännikköä ja nuorepia n. 30- uotiaita haapoja ja äntyjä. Taoite: Kerroksellinen eri-ikäinen äntyaltainen sekaetsä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito. Lahopuita jätetään. 13 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Pihlaja Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuaus: C1 Lähietsä. Kalikintien arressa Merikorttitien risteyksestä etelään. Aluesuunnitelan kohdetta 13. Kapea tuoreen kankaan arttunut äntyaltainen sekaetsä, jossa kasaa n. 60-uotiasta äntyä ja jonkin erran koiuja sekä pihlajia ja raitoja. Puusto harahkoa ja kuion eteläosassa kuolleita koiuja. Taoite: Hyäkuntoinen aiseallisesti kaunis puoliaoin äntyaltainen etsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuustonhoito. 15

16 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Kuusi Kuusi Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Kuaus: Kalikintien itäreunaa. Aluesuunnitelan kohdetta 22. Tuoreella kankaalla kasaa noin. 80-uotias äntyaltainen etsä, jossa kasaa lisäksi koiuja ja joitakin kuusia. Lisäksi pihlajia aahteroita ja haapoja. Taoite: Elinoiainen siisti äntyaltainen etsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto äntyä suosien. 15 Pinta-ala: 0.51 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Teraleppä Haapa Raita Pihlaja Tuoi C4 Metsä. Kuaus: Vartiokylänlahden ranta, Vanttikallio. Aluesuunnitelan kohde 12. Rannan ja ulkoilutien älissä sijaitsea lehtoainen kangas jossa kasaa 60-uotias hyäkuntoinen koiualtainen etsä. Lähinnä rantayöhykkeellä kasaa teraleppää. Alueella oenapuita, sebraäntyjä sekä syreenipensaita. Pienpuustona pihlajia ja tuoia. Rantayöhyke arokasta lepakkokohdetta (31/03) ja arokas linnustokohde 276/99. Taoite: Aroetsä. Luonnonarojen aaliinen ulkoilureittien arsien turallisuus huoioon ottaen. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto tarittaessa reitin arresta. Rungot jätetään aahan lahopuuksi. Muuten ei toienpiteitä. 16

17 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 3.50 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty C4 Metsä. Kuaus: Vanttikallion lakiosa. Aluesuunnitelan kohde 12. Kallioalue, jossa kasaa harakseltaan hyin anhoja äntyjä, joista osa kelottunut. Taoite: Luonnonukainen kallioalue Toienpiteet: Ei toienpiteitä 17 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Männyn istutus Heti 2008 C1 Lähietsä. Kuaus: Vanttikallion eteläosa. Aluesuunnitelan kohde 12. Kasupaikaltaan osin kuia, kiinen ja yläosaltaan kallioinen kangas, jossa kasaa 115-uotias ännikkö ja kuion alaosassa lehtoaisella kankaalla n. 80-uotiaita haapoja ja joitakin koiuja ja nuorepia pihlajia. Kuiuustuhot heikentäneet alueen puustoa. Kuuluu arokkaaseen kasillisuuskohteeseen Isonastonkujan kalliorinne. ( 14/91) Taoite: Mäntyaltainen ja elinoiainen asutuksen lähietsä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito. Männyn istutus aoiiin kohtiin, joista löytyy sopiaa kiennäisaata. 18 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Kuusi Haapa Teraleppä Mänty Pihlaja Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Männyn istutus Heti 2008 C1 Lähietsä. 17

18 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Kuaus: Vanttikallion keskiosa. Aluesuunnitelan kohde 12. Kallioalueitten älissä sijaitsea tuore kangas, jossa kasaa n. 75- uotiasta onilajista sekaetsää. jossa on runsaasti koiua, jonkin erran kuusia, haapoja, teraleppiä ja äntyjä. Maapohja usein ärkää kallioalueelta aluasta edestä johtuen. Kuiuustuhojen ja puuston heikon kunnon uoksi ähittäinen uudistainen pitäisi aloittaa. Taoite. Monilajinen elinoiainen sekaetsä. Kosteikkoalueen annetaan kehittyä tiheikkönä. Toienpiteet: Heikkokuntoisten puiden poisto ja taiiryhien kehittäinen. Pienpuustonhoito ja taiiryhien istuttainen aukkopaikkoihin. 19 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty C1 Lähietsä. Kuaus: Vanttitien kääntöpaikan pohjoispuolella. Aluesuunnitelan kohde 12. Kallioetsä, jossa kasaa iäkkäitä äntyjä harakseltaan.. Taoite: Luonnonukainen kallioetsä. Toienpiteet. Ei toienpiteitä. 20 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty C1 Lähietsä. Kuaus: Vanttikallion pohjoisosa. Aluesuunnitelan kohde 12. Taoite: Luonnonukainen kallioalue Toienpiteet: Ei toienpiteitä 21 Pinta-ala: 0.71 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Kuusi Haapa Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. 18

19 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Kuaus: Vanttikallion keskiosa. Aluesuunnitelan kohde 12. Kiinen ja kallioinen kuio, jossa ulkoilutiet risteileät. 85- uotiaan ännikön seassa yös kuusia ja koiuja sekä kosteaissa painanteissa pajua sekä pihlajia. Katajia. Taoite: Vaihtelea äntyaltainen etsikkö, jossa kasaa katajia. Toienpiteet: Pienpuustonhoito katajia suosien. 22 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Kuaus: C1 Lähietsä. Vanttikallion keskiosa. Kallioinen aoin alue. Muutaa koiu ja änty. Annetaan kehittyä luonnontilaisena. 23 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Kuaus: Vanttikallion keskiosa. Aluesuunnitela kohde 12. Kuiahkolla kankaalla arttunut äntyaltainen etsä, jossa kasaa lisäksi haapoja. Kuiuustuhoja. Taoite: Elinoiainen äntyaltainen sekaetsä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito 24 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Kuaus: Vanttikallion itäosa. Aluesuunnitelan kohde 12. Kallioinen kituaa, jossa kasaa joitakin äntyjä. Taoite: Siisti luonnonukainen kallioetsä. Toienpiteet: Kuolleiden puiden poistainen aisean siistiiseksi. 19

20 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Kuaus: Vanttikallion itäosa, Kalikintien laita. Aluesuunnitelan kohde 12. Tuore kangas, jonka keskellä käelytie. Noin 80-uotias äntyaltainen puusto, jonka seassa yös kuusia ja koiuja. Osa kuusista heikkokuntoisia. Lehtipuustoa ja pensaikkoa hyin ähän. Taoite: Elinoiainen turallinen äntyaltainen etsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto. Heikkokuntoiset puut poistetaan turallisuuden ja aisean uoksi. Kalikintien arressa lehtipuita harennetaan. 26 Pinta-ala: 0.54 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty C1 Lähietsä. Kuaus: Vanttikallio Rastilantien arressa. Aluesuunnitela kohde 12. Kallioalue, jossa kasaa joitakin kituäntyjä. Luonnonukainen kallioalue. Ei toienpiteitä. 27 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuaus: C1 Lähietsä. Vanttitie 3:n itäpuolella tontin ja uuden ulkoilutien älinen kapea osittain kallioinen etsikköä. Puusto haraa, joitakin äntyjä. Alue kärsinyt pahoja kuiuustuhoja. Taoite. Puoliaoin äntyaltainen etsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten kuiien puiden poisto. 20

21 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Kuaus: C1 Lähietsä. Vanttitie 3:n itäpuolella uuden ulkoilutien itäpuolella. Kapea osittain kallioinen etsikkö, jonka puusto on haraa, joitakin äntyjä. Alue kärsinyt pahoja kuiuustuhoja. Taoite. Puoliaoin äntyaltainen etsikkö. Toienpiteet: - 29 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Kuaus: Rastilantien arressa Vanttikallio. Aluesuunnitelan kohde 12. Tuoreen kankaan arttunut äntyaltainen sekaetsä, jossa kasaa äntyjen lisäksi joitakin koiuja ja uutaa kuusi, jotka eniäkseen kuiuneet pystyyn. Taoite: Elinoiainen äntyaltainen sekaetsä. Toienpiteet: Kuiien puiden poisto 30 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuaus: C1 Lähietsä. Rastilantie 3 tontti. Rakentaaton tontti. Osittain kallioinen kuia kangas, jossa 60-uotias äntyaltainen etsä. Seassa jonkin erran koiuja sekä heikkokuntoisia kuusia. Alue ajoittain erittäin roskaantunut kalliolla sijaitsean "kaljabaarin" uoksi. 21

22 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Siisti puoliaoin kallioetsä, jota hoidetaan kunnes alueelle rakennetaan. Toienpiteet: Yksittäisten kuolleiden puiden poisto alueen siistiiseksi. 31 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuaus: C1 Lähietsä. Kalikintien ja Koukkusaarentien risteyksen pohjoispuolella. Aluesuunnitelan kohdetta 22. Tuoreella kankaalla n. 80-uotiasta ännikköä, jossa kasaa lisäksi koiuja ja joitakin raitoja. Taoite: Elinoiainen puoliaoin ännikkö. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto äntyä suosien. Tontin rajalta harennetaan lehtipuustoa. 32 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Sebraänty 2/ha Sebraänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuaus: C1 Lähietsä. Kalikintien itäpuolella Koukkusaarentien eteläpuolella kapea puistoainen kaistale. Aluesuunnitelan kohdetta 22. Tuoreella kankaalla 1-2 riissä n. 35-uotiaita sebraäntyjä, joiden lisäksi joitakin isoja anhoja äntyjä. Taoite: Puistoainen suojaetsä. Toienpiteet: Muutaan kuian puun poistainen. 33 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Rauduskoiu Mänty

23 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä Heti 2008 Männyn istutus Heti 2008 C1 Lähietsä. Kuaus: Rastilanäki. Aluesuunnitelan kohdetta 1. Tuoreella kankaalla anha erittäin heikkokuntoinen n. 130-uotias kuusikko, jossa kasaa lisäksi jonkin erran äntyjä ja koiuja. Toienpiteet: Metsikön uudistainen. Kuuset kaadetaan ulkoilutien pohjoispuolelta kerralla, utta anhat ännyt säästetään aiseapuiksi. alle istutetaan ännyn ja koiun taiia. 34 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Pihlaja Pihlaja Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Männyn täydennysistutus Heti 2008 C1 Lähietsä. Kuaus: Rastilanäki. Aluesuunnitelan kohdetta 1. Kiinen tuoretta kangasta olea lehtipuualtainen taiikko, jossa kasaa pihlajaa ja ylispuina uutaa koiu ja haapoja. Taoite: Lehtipuualtainen aloisa etsä asutuksen läheisyydessä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito. Istutetaan äntyryhiä aoiiin paikkoihin. 35 Pinta-ala: 0.68 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Hieskoiu Mänty Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Teralepän istutus Heti 2008 C1 Lähietsä. Kuaus: Rastilantie 2:n länsipuolella. Aluesuunnitelan kohdetta

24 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Länsipuolelta riitaloalueeseen rajoittua lehtoainen kostea kangas, jossa kasaa hoidettua kuusialtaista 75-uotiasta sekaetsää. Vain ähän alikasosta, tienlaidassa tiheäpää. Taoite: Elinoiainen kuusialtainen sekaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto. Pienpuustonhoito osalla aluetta. Kostealle alueelle istutetaan teraleppää kuion eteläosassa. 36 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuaus: C1 Lähietsä. Airoparintie 1-3:n länsi- ja pohjoispuolella kapea iheryhteys. Pääosin kuiaa kangasta ja kallioista aluetta. Puusto haraa anhoja äntyjä, joitakin koiuja ja kuusia. Tonttien raja aikeasti hahotettaissa. Taoite: Puoliaoin äntyaltainen alue. Kauniita yksittäisiä puita, turallisuudesta huolehditaan. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto tarittaessa. 37 Pinta-ala: 2.72 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Rauduskoiu Mänty Teraleppä Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Kuaus: Rastilanäki. Aluesuunnitelan kohde 1. Vartiokylänlahden puoleisella rinteellä sijaitsea tuore kangas. Puusto anhaa kuusi - koiu sekaetsää, jossa joitakin isoja äntyjä. Osa kuusista huonokuntoisia. Rannassa kapea teraleppäyöhyke oana kuionaan Nuoria luontaisesti syntyneitä ja istutettuja kuusen ja taen taiia rinteen yläosassa. Alue kuuluu luontotietojärjestelässä lepakkokohteeseen 31/03. Taoite: Moniuotoinen ja aihtelea irkistysetsä, jonka aiheittainen uudistuinen turaa etsän tunnun säilyisen alueella. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto ja taiiryhien hoito pienpuuston hoidon yhteydessä. 24

25 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 1.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Teraleppä C4 Metsä. Kuaus: Rastilanäki. Aluesuunnitelan kohde 1. Vartiokylänlahden rantayöhyke. Puusto anhaa änty - kuusi - koiu sekaetsää ja rannassa nuorepaa teralepikkoa. Osa kuusista huonokuntoisiajossa. Alue kuuluu luontotietojärjestelässä lepakkokohteeseen 31/03. Taoite: Moniuotoinen aroetsä, jossa linnusto ja lepakot otetaan huoioon rantayöhykeen jättäisellä pääosin luonnontilaiseksi. Käytään arren turallisuudesta pidetään huolta kaataalla aaralliset puut aahan. Rungot jätetään lahoaaan paikoilleen. Aluesuunnitelan ukaisesti joissakin kohdissa aataan näkyäsektoreita erelle päin. Toienpiteet: Jätetään luonnontilaan yksittäisten huonokuntoisten puiden kaataista ja näkyäkohtia lukuunottaatta. Näkyäsektoreista soitaan aastokäynnillä etsäsuunnittelijan kanssa. Reitille kasaa pienpuusto raiataan käytään arresta tarpeen ukaan kuion 37 hoidon yhteydessä. 38 Pinta-ala: 0.78 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Haapa Rauduskoiu Mänty Kuaus: C1 Lähietsä. Rastilan leirintäalue Tuore kiinen kangas, jossa kasaa arttuneita n. 65- uotiasta kuusikkoa, jossa lisäksi koiuja, haapoja ja äntyjä. Lehtipuuta ja alla kasaia pensaita ähän. Taoite: Elinoiainen sekaetsä 39 Pinta-ala: 0.66 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Kuaus: Rastilanäki. Aluesuunnitelan kohdetta 1. 25

26 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Kuiahko kiinen heinittynyt kangas. Kuiolla kasaa hyäkuntoinen n. 20- uotias ännyntaiikko, jossa ylispuina uutaia 135-uotiaita koiuja sekä äntyjä. Yksittäisiä taia. Taoite: Mäntyaltainen sekaetsä Toienpiteet: Taiikonhoito, jossa taia suositaan. 40 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Kuaus: C1 Lähietsä. Rastilan leirintäalue Rakennuksia 41 Pinta-ala: 1.10 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuaus: C1 Lähietsä. Rastilan leirintäalue. Tuoreella kankaalla pääosin 70-uotiasta kuusikkoa,jossa lisäksi koiuja ja haapoja. Pensaita kasaa puuston alla hyin ähän. Taoite: Elinoiainen turallinen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto 42 Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuaus: C1 Lähietsä. Rastilantien kääntöpaikasta luoteeseen jatkua kuusiaita. Aluesuunnitelan kohdetta 3. Lehtoaisella kankaalla kasaa 1960-luulla istutettu kuusiaita, joka pohjoisosastaan jo uudistunut. Kuioin etelälaidalla kulkee ulkoilutie ja puusto lehtipuualtaista. Rastilantien arressa puppaao. Taoite: Elinoiainen ja kaunis kuusiaita. Toienpiteet: Heikkokuntoisia puita poistetaan turallisuuden uoksi. Kuusiaidan kuntoa seurataan ja tarittaessa laaditaan suunnitela sen uudistaiseksi. 26

27 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Kuaus: C1 Lähietsä. Aoin alue kääntöpaikan ieressä. 44 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Kuaus: Kuusiaita. Aluesuunnitelan kohde 3. Lehtoaisella kankaalla kasaa kuusiaita, jonka etelälaidalla ulkoilureitti ja lehtipuustoa. Toienpiteet: Poistetaan kuolleet ja heikot puut sekä harennetaan reunassa kasaat koiut. 45 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti 2008 C1 Lähietsä. Kuaus: Veneestarintien luoteispuolella. Aluesuunnitelan kohdetta 3. Tuoreella kankaalla noin 40- uotias äntyaltainen sekaetsä. Puusto on elko epätasaista. Joitakin koiuja ja haapoja. Taia. Ulkoilureitti etelälaidalla. Taoite: Taia suositaan hoidossa. Valoisa äntyaltainen etsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuustonhoito. 27

28 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Raita Haapa Vaahtera Pihlaja Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti 2008 C1 Lähietsä. Kuaus: Lokitie - Airoparintien älinen kapea kaistale. Aluesuunnitelan kohde 9. Lehtoaisella kankaalla kasaa lehtipuusto on pääosin noin 50-uotiasta koiikkoa, jossa on jonkin erran haapoja ja raitoja. Alla kasaa paikoin nuorepia aahteroita, tuoia ja pihlajaa. Varsin oiakkaasti esoittua. Taoite: Valoisa hyäkuntoinen lehtietsä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito ja harennus,jossa otetaan huoioon puiden arjostus tonteille. Risukasojen siious ja infotaulu, jossa opastetaan oikeaan tapaan käsitellä risuja y. puutarhan biojätteitä. 48 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuaus: C3 Suojaetsä. Kalikintien länsipuolella Airoparintien eteläpuolella. Aluesuunnitelan kohdetta 8. Kuian kankaan kuio, jossa 100-uotias äntyaltainen sekaetsä. Alla kasaa pihlajaa paikoin runsaasti. Kuusia kuollut kuiuuteen. Taoite: Siisti tienarsietsä Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto 48.1 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 28

29 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Kuaus: C3 Suojaetsä. Kalikintien arressa Airoparintien pohjoispuolella. Aluesuunnitelan kohdetta 8. Puoliaoin kallioinen tienarsi, josta suoja puuttuu. Eteläosassa äntyjä, keskellä kallioalue ja pohjoisosassa lehtipuita. Taoite: Maiseallisesti siisti tienarsietsä. Toienpiteet: Kuiien puiden poisto 49 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Vaahtera Pihlaja Tai Kuusi Haapa Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Kuaus: Rastilanäki. Aluesuunnitelan kohdetta 1. Kuiahkolla kankaalla noin 18-uotias äntyaltainen onilajinen taiikko, jossa kasaa aahteroita, taia, pihlajia, kuusia, koiuja ja haapoja. Taoite: Monilajinen sekaetsä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito, jossa suositaan hyäkuntoisia taia. 50 Pinta-ala: 0.76 Kasupaikka: Karukkokangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Kuaus: C1 Lähietsä. Rastilan leirintäalue. Kallioalue jossa paikoin anhoja 150-uotiaita äntyjä, kuusia ja paikoin pihlajaa. Alue kohtalaisen kuluisherkkää. Taoite: Luonnonukainen kallioalue. 51 Pinta-ala: 0.99 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Kuusi

30 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuaus: C1 Lähietsä. Rastilan leirintäalue. Kuia kiinen kangas, jossa kasaa anhoja n. 150-uotiaita äntyjä, koiuja sekä ähän kuusia joista osa kuollut. Alla kasaa luontaisesti syntyneitä taia ja aahteroita. Osalla aluetta yös pihlajia ja taikinanarjaa. Taoite: Kaunis, aara äntyaltainen etsä, jossa yös jaloja lehtipuita. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto 52 Pinta-ala: 1.38 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Raita Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito C1 Lähietsä. Kuaus: Keulapuisto. Aluesuunnitelan kohde 6. Reheäpohjainen entistä iljelysaata olea lehtoainen kangas, jossa kasaa arttunutta n. 65-uotiasta koiua ja haapaa. Taoite: Siisti, kasillisuudeltaan elinoiainen lehtipuualtainen korttelipuisto. Osaa puistosta suunnitellaan hoidettaaksi puistoaisein. Toienpiteet: Pienpuustonhoito 53 Pinta-ala: 0.72 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito C1 Lähietsä. Kuaus: Keulapuisto. Aluesuunnitelan kohde 6. Tuoreella kankaalla kasaa äntyaltainen sekaetsä, jossa kasaa lisäksi kuusia ja koiuja. Puusto on osittain eri-ikäistä, joka tekee alueesta oniuotoisean. Kuion länsiosassa aoiepi alue ja uutaia taia. Taoitteet: Elinoiainen äntyaltainen sekaetsä. Toienpiteet: Ei toienpidetaretta. 30

31 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Kuaus: C1 Lähietsä. Keulapuisto Luonnonukainen kallioalue. 55 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Keulapuisto. Aluesuunnitelan kohde 6. Kuiahkon kankaan kuio, jossa n. 85-uotias äntyaltainen sekaetsä. Alue kärsinyt kuiuustuhosta, jonka jälkiä on korjattu pois. Taoite: Elinoiainen turallinen ja eri-ikäistä puustoa kasaa lähietsä. 56 Pinta-ala: 0.66 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa C1 Lähietsä. Kuaus: Kuusiaita. Aluesuunnitelan kohde 3. Hoidetaan erillisen hoitosuunnitelan ukaisesti. 57 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Mänty Pihlaja Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti 2008 Kuusen täydennysistutus Heti 2008 C1 Lähietsä. 31

32 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Kuaus: Veneestarintien puistikko. Aluesuunnitelan kohde 5. Reheällä kasupaikan koiualtainen n. 65-uotias sekaetsä. Tiheä pihlajaesakko, paikoin kehityskelpoisia nuoria kuusia. Taoitteet: Monilajinen sekaetsä, jota kehitetään kerrokselliseksi. Toienpiteet: Heikkokuntoisia puita poistetaan ja pienpuustoa hoidetaan siten, että saadaan kasutilaa kuusille. Istutetaan yös uusia kuusiryhiä. Puutarhajätteiden tuonti puistoon saataa loppuaan. 58 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa C1 Lähietsä. Kuaus: Kuusiaita. Aluesuunnitelan kohde 3. Hoidetaan erillisen hoitosuunnitelan ukaisesti. 60 Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Mänty Hieskoiu Haapa Raita Kuusi Hieskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti 2008 Kuaus: C1 Lähietsä. Niinisaarentien ja Kalikintien risteyksen eteläpuolella. Aluesuunnitelan kohde 15. Reheällä kasupaikalla kerroksellinen hieskoiualtainen sekaetsä, jossa kasaa lisäksi äntyä ja haapaa sekä alikasoksessa kuusta, raitaa ja pihlajia. Alueen eteläpuolelle hiljattain kaiettu ieärilinja, josta puusto kaadettu pois. Taoite: Suojaetsä, jota kasatetaan kerrokselliseksi. Toienpiteet: Varoainen harennus, jossa suositaan kuusia. Pienpuustonhoito. 32

33 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Mänty Rauduskoiu Pihlaja Raita Kuusi C1 Lähietsä. Kuaus: Niinisaarentien arressa. Aluesuunnitelan kohdetta 15. Kuusialtainen tienarren suojapuusto, jossa lisäksi koiuja ja äntyjä. Taoite: Kerroksellinen suojaetsä. 62 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Rauduskoiu Kuusi Mänty Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Niinisaarentien arsi. Aluesuunnitelan kohde 15. Taoite: Kerroksellinen suojaetsä. 63 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Sudenkuoppa. Aluesuunnitelan kohde 19. Alueelle laadittu erillinen puistosuunnitela, jonka ukaan aluetta hoidetaan. Hoitoluokat tarkentuat

34 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Hieskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti 2008 C1 Lähietsä. Kuaus: Ileskorenpuisto. Aluesuunnitelan kohde 17. Tienarressa ja laen älissä koiualtainen sekaetsikkö. Taoite: Monilajinen elinoiainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuustonhoito 65 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Hieskoiu Raita Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti 2008 C1 Lähietsä. Kuaus: Mustalahdentien puistokaista Aluesuunnitela kohde 16. Monilajinen äntyaltainen sekaetsä, jota hoidetaan elinoiaisena. Käytään arressa säilytetään kuusten uodostaa ihreä "seinää" Toienpiteet: Harennus ja pienpuustonhoito. 66 Pinta-ala: 0.58 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Rauduskoiu Mänty Kuusi Pihlaja Raita Rauduskoiu

35 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Sudenkuoppa. Aluesuunnitelan kohde 19. Alueelle laadittu erillinen puistosuunnitela, jonka ukaan alueelle rakennetaan pieni kenttä ja hoidetaan puustoa. Vanha ännikkö säästetään puiston keskiosassa. 67 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Raita Haapa Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Sudenkuoppa. Aluesuunnitelan kohde 19. Alueelle laadittu erillinen puistosuunnitela, jonka ukaan aluetta hoidetaan. 68 Pinta-ala: 0.54 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Sudenkuoppa. Aluesuunnitelan kohde 19. Alueelle laadittu erillinen puistosuunnitela, jonka ukaan aluetta hoidetaan. Hoitoluokat tarkentuat Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuaus: C3 Suojaetsä. Porslahdentien pohjoispäässä länsipuolella. Aluesuunnitelan kohdetta 31. Kapea tienarsi etsä. Taoite: Siisti tienarren suojaetsä 35

36 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Raita Haapa Pihlaja C3 Suojaetsä. Kuaus: Niinisaarentien arressa. Aluesuunnitelan kohdetta 31. Kapea suojaiheralue eluaidan takana. Taoitteena kerroksellisuus. 71 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Porslahdentien puistokaistat (itä) Aluesuunnitelan kohdetta 33. Männikkö, jonka ännyistä kehitetään kauniita aiseapuita. Toienpiteet: Heikkokuntoisia kuusia poistetaan tarittaessa ja tehdään ännyille kasutilaa. 72 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Mänty Raita Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito C1 Lähietsä. Kuaus: Rasailliuksen etsä. Aluesuunnitelan kohdetta 32. Alueelle laadittu erillinen puistosuunnitela, jonka ukaisesti aluetta hoidetaan. Hoidon taoitteita: - elinoiainen eri-ikäinen kasupaikalle tyypillinen puusto - kalliolla suositaan äntyä, katajaa ja pihlajaa - näkyät kalliolle pidetään aoiina - kalliota pidetään aoiena luontaisilta kohdiltaan 36

37 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille polun arressa suositaan yksittäisiä äntyjä ja pihlajia - puiston etualalla parkkipaikkojen takana oleasta etsiköstä kehitetään koiuhakaa Toienpiteet: Puustoa harennetaan ryhissä, jotta saadaan aoiepia ja tiheäpiä kohtia. Vältetään tasaälistä harennusta. Suositaan lehtipuita ja kuusia. Keyt hoitoharennus tehdään uoden älein. Vesakkoa poistetaan kolen uoden älein. 73 Pinta-ala: 0.52 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty C1 Lähietsä. Kuaus: Rasailliuksen etsä. Aluesuunnitelan kohdetta 32. Alueelle laadittu erillinen puistosuunnitela, jonka ukaisesti aluetta hoidetaan. Hoidon taoitteita: - elinoiainen eri-ikäinen kasupaikalle tyypillinen puusto - kalliolla suositaan äntyä, katajaa ja pihlajaa - näkyät kalliolle pidetään aoiina - kalliota pidetään aoiena luontaisilta kohdiltaan - polun arressa suositaan yksittäisiä äntyjä ja pihlajia - puiston etualalla parkkipaikkojen takana oleasta etsiköstä kehitetään koiuhakaa Toienpiteet: Kuolleet katajat ja pihlajat ja osa ännyistä poistetaan, n. 20% kuolleista ännyistä jätetään kelopuiksi. Raitin reuna pidetään siistinä ja esakkoa poistetaan kerran uodessa. Saalla kehitetään runkopuustoa raitin arteen. Puuston latusten tulee saada kehittyä täysikasuisiksi ja tasapainoisiksi. Muualla esakon poisto kolen uoden älein jättäen kehityskelpoisia taiia kasaaan. Pensaskasillisuutta harennetaan ryhissä jättäen näkeäaukkoja. 74 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Hieskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Ileskorenpuisto. Aluesuunnitelan kohde 17. Räe, jonka annetaan kehittyä luonnontilassa. 37

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2006 2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille 2006 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 26.1.2016 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2014 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Kallahdennieen luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2014-2023

Lisätiedot

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2016 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.5.2016 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. nykytila... 3 2.1. Kasupaikat... 4 2.2. Puusto...

Lisätiedot

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan luontoalueet...

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E 2 0 1 3 2022 H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2017 2026 Helsingin kaupungin rakennusirasto 3.4.2017 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 17.11.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 2/148 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma Kulosaaren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitela Helsingin kaupungin rakennusirasto 2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 HKR 2012 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille 2012 2021 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. JOHDANTO... 4 3. LAUTTASAAREN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2010 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2022 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Tforest.. LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Alue: --- Meilahden HKS Kuiot:. Lehto Rauduskoiu Teraleppä Tai Rauduskoiu Raita /ha Tai Lp /ha Jalopuuetsä (Arokas elinypäristö). C Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Meilahden

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA 2.1.2018 MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA Kouolan kaupunki Tekniikka- ja ypäristöpalelut Maaoaisuus ja paikkatieto Päiitetty 22.12.2017 Kouolan kaupunki PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin 020 615 11 www.kouola.fi

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AALTOLA 434-482-4-30 17.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 7 1,3 AALTOLA 434-482-4-30 8 2,2 AALTOLA 434-482-4-30 Kuiahko

Lisätiedot

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT 7. Joulukuuta 5 Helsingin kaupungin rakennusirasto SISÄLLYSLUETTELO ASUKAS JA SIDOSRYHMÄYHTESITYÖ... LIITE MAASTOKYSELY... 6 TULOKSET...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

Hakkuumäärä hakkuutavoittain

Hakkuumäärä hakkuutavoittain Hakkuumäärä kkuutaoittain 2015-2024 Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina 2015-2019: 142234 ja uosina 2020-2024: 0 Liite PatuL 1 / 24.9.2015 Siu 11a 28.8.2015 Hakkuutapa

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 31.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 1,8 Heinäsuo I 174-420-7-1 Tuore kangas, astaaa suo Paikoin

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 76 0,4 RAIMOLA 595-427-2-87 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 23 0,3 PEHKU-HUOVILA 182-414- 17-58 Kuia kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30 05.12.2008 Siu 21/1 100 3,9 Tuore kangas, Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kuusi luettelo m3/ m3/kuio mä ku mä ku m3// 95 25 242 952 361 356 22 45 129 15 7,5 Harennus Pohjaesialue. C1 Lähimetsä. Maaston

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AITTOKANGAS 588-410-4-.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 327 3,0 AITTOKANGAS 588-410-4- T1 - Taiikko alle 1,3 328

Lisätiedot

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS OTSO Metsäsuunnitela PLUS 2016-2025 Oistaja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Pl 18 Lappeenranta FI-53101 puh. OTSO Yhteyshenkilö Keppainen Jussi jussi.keppainen@otso.fi Metsäsuunnitelan nuero 41160984 Seuraaien

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) LÄNSIPOHJOLA 623-402-1-8.6.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 0,5 LÄNSIPOHJOLA 623-402-1- Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) LEVIKKO 576-415-6-202 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 53 1,6 LEVIKKO 576-415-6-202 Tuore kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 63 1,3 KEKKOLA 595-427-3-40 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä:

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä: 0 0 5 k 601-402-4-55 601-402-4-55 METSÄMAA Tila Pihtipudas (601) 1 Siu 1 (1) Mittakaaa 1:10 000 Kiinteistörekisterin tiedoissa oi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuuus

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) TEURAVUOMA 273-401-37-18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 6 5,0 TEURAVUOMA 273-401-37- kasatusetsikkö

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha Siu (1) 18.10.17 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ läpiitta, c kpl/ kasu ³// Toienpiteet kuiolla

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus Kuio m3/ m3/ cm m kpl/ m2/ m3// m3/kuio m3/ 19.11.2012 Siu 20/1 84 3,8 Kuiahko kangas 50 135 36 27 10 7 1880 9 3,0 Nuoren metsän hoito Kiinen keskikarkea tai karkea Mänty 55 123 33 27 11 7 1110 8 2,6 Mänty

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjela Tio Laherto PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 43,4, josta kansanpuistoalueen osuus on noin 32 ja ulkomuseon osuus noin 11,4.

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Vaakkolammin pohjois- ja länsipuolella olevat puiston metsäiset osat. Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluu VHT 14:n mukaisessa luokituksessa

Lisätiedot

Metsänhoitoa kanalintuja suosien

Metsänhoitoa kanalintuja suosien RIISTAMETSÄNHOITO Metsänhoitoa kanalintuja suosien Riistametsänhoito on helppoa, ja sen menetelmät sopivat tavallisen talousmetsän hoitoon. Metsänhoitotöissä voidaan ottaa riista huomioon läpi metsikön

Lisätiedot

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis Nuorallatanssia kaupunkimetsissä Tiina Saukkonen luonnonhoidon suunnitteluvastaava metsänhoitaja Metsä- ja viherpäivät Helsinki 2012 24. 25.5.2012 1 Nuorallatanssia kaupunkimetsissä 1. Luonnonhoidosta

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa.

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa. ROVANIEMI / Alue 26 / Metsäsuunnitelma 999 / ALAPEHKONEN / Lohko 8 Kuio Kuioluettelo ikä, tilauus tukkia, kuitua, pituus, runkoluku, ppa, kasu, kuiolla 12 1,0 Tuore kangas 100 68 69 8 58 16 12 720 11 1,8

Lisätiedot

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Luonnos 14.12.2009 / Virpi Sahi Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Suunnitelman ja toteutuksen vertailua kuvioittain joulukuu 2009 Yleistä hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Lisätiedot

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) 2008 2017 tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa LUMO seminaari 3.6.2014 Helsingin ympäristökeskus Tiina Saukkonen, luonnonhoidon

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Kuva 19 Kilon koulun lähimetsän kenttä- ja pohjakerros kuviolla 120 on paikoin melko kulunut runsaan käytön seurauksena

Kuva 19 Kilon koulun lähimetsän kenttä- ja pohjakerros kuviolla 120 on paikoin melko kulunut runsaan käytön seurauksena 30 Kilo Etelä-Leppävaara Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Kuva 19 Kilon koulun lähimetsän kenttä- ja pohjakerros kuviolla 120 on paikoin melko kulunut runsaan käytön seurauksena Runsaasti käytetyt,

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4 METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT Joenmäki, 700 474-1-4 Sivu 2/21 METSO -kohteen kasvupaikka- ja puustotiedot Suojelurajauksen metsäalue voidaan jakaa kolmeen pääkuvioon 63, 57 ja 55. Kuvio

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén ENNALLISTAJAN POLKU KARTTA Pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot