TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE"

Transkriptio

1 TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011

2 Sisältö 1. Johdanto nykytila Kasupaikat Puusto Luonnon oniuotoisuus, luonnonsuojelu ja irkistyskäyttö Luonnonalueiden hoitoluokitus taoitteet toteutus liitteet Kuioluettelo Hakkuutapaseloste Hoitoluokat Kasupaikat Pääpuulajit Puuston ikä Hoitotyöt

3 1. JOHDANTO Helsingin etsien hoito toteutetaan luonnonhoitosuunnitelien ukaan. Luonnonhoitosuunnitela on yksityiskohtainen toteutussuunnitela, jossa kuiokohtaiset ohjeet noudattaat niitä taoitteita, jotka aluesuunnitelassa on puistokohtaisesti ääritelty. Tää suunnitela perustuu yleisten töiden lautakunnan hyäksyään Taisalon aluesuunnitelaan uosille Suunnittelun aikana on käyty uoroaikutusta alueen asukkaiden ja uiden yhteistyötahojen kanssa. Saatua palautetta on käytetty hyäksi yös tätä luonnonhoitosuunnitelaa laadittaessa. Luonnonhoitosuunnitela on laadittu rakennusiraston katu- ja puisto-osaston suunnittelutoiistossa. Projektia on johtanut etsäsuunnittelija Antti Siuruainen. Metsäalueiden perusinentointi tehtiin uoden 2010 aikana. Ajantasaiset suunnitelatiedot on tallennettu katu- ja puisto-osaston etsätietojärjestelään. Tässä suunnitelassa on tulostushetken kuiolistaus ja toienpiteet suunnitelakauden alkupuolelle. Suunnittelualueen pinta-ala on noin kahdeksan hehtaaria, tästä etsäisiä alueita on noin kuusi hehtaaria ja kallioita, aoiia tai puoliaoiia niittyäisiä alueita on noin kaksi hehtaaria. Aluesuunnitelan taoitteiden ukaisesti laaditaan kuiokohtainen luonnonhoitosuunnitela uonna 2012 aikana ja se laitetaan rakennusiraston Internet-siuille Luonnonhoitosuunnitelan toienpiteet tehdään altaosin ensiäisellä iisiuotisjaksolla uosien aikana. Kiireellisiät luonnonhoitotyöt liittyät yksittäisten aarallisten puiden poistoon, tiheiden puustojen harentaiseen ja pienpuuston hoitoon. 2

4 2. NYKYTILA Taisalon suunnittelualueelle leiaa antaa tekijä on erellisyys. Meri rajaa aluetta joka puolelta ja luonnonhoidon alueet oat pääosin erenrantayöhykkeellä. Luonnonhoidon piirissä oleista rantaetsistä pääosa on lähietsää lukuun ottaatta eteläosan teraleppäaltaisia aroetsäkuioita (puisto 14a). Kaikkien iheralueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 11 hehtaaria. Viheralueista luonnonhoidon alueita (etsiä, puistoetsiä, kallioita, rantoja ja aoiia/puoliaoiia niittyäisiä alueita) on yhteensä 9,38 hehtaaria. Suunnittelualueen luonnonalueet oat pääosin erillään ja pieneissä kokonaisuuksissa. Suunnittelualueen eteläosassa on lisäksi etsäalue, joka loittuu hoidettuun A-luokan iherpuistoon (puisto 14a). 3

5 2.1. Kasupaikat Taisalon aaperä on reheää, yli puolet kasupaikoista on reheähköä tai reheää kangasta. Kalliokkoja, teitä ja tontteja sekä uita luokitteleattoia aita on noin reilu iidennes luonnonhoidon pinta-alasta. Tuoreiden ja reheien kasupaikkojen suuri osuus on hyä asia puuston elinoiaisuuden kannalta, sillä kuieilla kasupaikoilla etenkin kuusi kärsii kuiista kesistä. Lisäksi reheät aaperät edistäät sekapuustoisuutta ja yleensäkin luonnon onipuolisuutta yös kenttä- ja pensaskerroksessa. 4

6 2.2. Puusto Luonnonalueiden pinta-alasta noin neljä iidesosaa on etsäistä tai ainakin osittain puustoista. Puusto uodostuu kaikkein reheiillä alueilla lehtietsästä tai lehtipuualtaisesta sekaetsästä. Muutailla alueilla on ielä reheäpohjaisia kuusialtaisia alueita, utta niissäkin pikkuhiljaa kuusten kunnon heiketessä lehtipuusto altaa alaa. Mäntyaltaisia oat lähinnä kuiahkot, karuat ja kallioalueiden yhteyteen sijoittuat etsiköt. Niissäkin on runsaasti koiua, haapaa ja nuorta sekalehtipuustoa ännikön loassa. Prosenttia pinta-alasta Jalot lehtipuut 10 % Teraleppä 12 % Haapa 6 % Mänty 43 % Koiu 29 % Jaloja lehtipuita esiintyy Taisalon suunnittelualueella runsaasti, sillä noin kyenesosalla koko alueen puustosta pääpuulajina on joko aahtera ja tai tai jalaa. Jalopuualtaisten kuioiden pinta-ala on yhteensä ajaa hehtaari. Lisäksi jaloja lehtipuita on yksittäin tai erikokoisina ryhinä huoattaalla osalla suunnitelan kaikista kuiosta. Ilahduttaaa on alueen teralepiköiden suhteellisen suuri osuus, joka johtuu pitkälti erenrantayöhykkeiden laajasta pinta-alasta. Lisäksi kahdella kuiolla on runsas ja edustaa pähkinäpensaskanta. Luonnonhoidolla oidaan ohjata puulajisuhteita haluttuun suuntaan esierkiksi suosialla sekapuustoisuutta tai ottaalla esille halutut puulajit, esierkiksi jalot lehtipuut tai pähkinäpensaat, uun lehtipuuesakon joukosta. 5

7 Prosenttia pinta-alasta Kalliokot, tiet, tontit ys. 21 % Vanha etsä 27 % Ylispuustoi nen taiikko 9 % Nuori etsä 14 % Varttunut etsä 29 % Metsien ikärakenteesta oi nähdä, että arttuneita tai anhoja etsiä on selkeästi eneän kuin nuoria etsiä ja taiikoita. Taisalon suunnittelualueella etsien elinoiaisuus ja kestäyys on erittäin tärkeää, koska etsiköt oat pienialaisia ja kapeita yöhykkeitä rakenteiden ja teiden äleissä ja koko alue sijaitsee erituulien aikutusalueella. Jos tällaiset etsiköt pääseät rappeutuaan, eiätkä kestä tuulta, oiat aineelliset ahingot olla ittaia koan puuskittaisen tuulen sattuessa. 6

8 2.3. Luonnon oniuotoisuus, luonnonsuojelu ja irkistyskäyttö Taisalon suunnittelualue on aisealtaan ja luonnoltaan aihtelea, onialainen ja - lajinen. Alueen rantayöhykkeen puistot toiiat ekologisena käytäänä alueen sisäosiin yhdessä erenlahtien kanssa. Rantapuistoissa on lisäksi suurin osa alueen arokkaista elinypäristöistä ja luontoaroista, utta yös suurin irkistyskäyttöpaine. Tää ekologisten ja sosiaalisten arojen yhteensoittainen onkin yksi alueen haasteista etsänhoidon näkökulasta. Taisalon suunnittelualueella on neljä luontotietojärjestelän (LTJ) eri arokkuusasteisiksi luokiteltaaa kasillisuus, eläiistö- ja linnustokohdetta. Ensiäinen kohde on alueen etelä- ja itäosien rantayöhykkeille rajautua lepakkokohde. Toinen linnustokohde sijaitsee alueen itäosassa Porolahden rantayöhykkeillä. Kohde on reheä ruohikkoniittyalue, jossa iihtyy onenlajinen esi- ja pienlinnusto. Alueen kahdesta kasillisuuskohteesta toinen on näyttää pähkinäpensasesiintyä, joka on osin lehdossa ja osin kallioisealla alueella. Kohde sijaitsee Leppisaaren puistossa (4). Toinen on Pyörökienpuistossa sijaitsea luhtainen teraleppälehto (14a), joka on luokiteltu kohtalaisen arokkaaksi kasillisuus- ja kasistokohteeksi. Luontotietojärjestelän rajauksen sisällä oleilla kuioilla huoioidaan aina kyseisen kohteen ekologiset, aisealliset ja geologiset arot kuion rajauksia ja toienpiteitä suunniteltaessa. LTJ-kohteelle tai sen läheisyydessä olealle kuiolle erkitään lisäksi aina iite kyseisen kohteen tiedoista. Erillisiksi kuioiksi rajattuja luonnonarokohteita, aroetsiä (C5) on neljä ja ne uodostaat yhteensä 1,24 hehtaaria eli elkein 16 prosenttia suunnittelualueen pinta-alasta. Nää luonnonarokohteet koostuat pähkinäpensas- ja teraleppälehdoista. Alueella on arokohteiden lisäksi yös uita luontoalueita, uun uassa reheiä lehtipuualtaisia erenrantaetsiä. Nää alueet jääät pääosin toienpiteiden ulkopuolelle tai ahdolliset toienpiteet oat hyin pieniuotoisia, lähinnä yksittäisten aarallisten puiden poistoa. 7

9 Hoito oi yös liittyä luonnonarojen kohentaiseen, kuten lehtokasillisuuden ja jalopuuston kehittäiseen. Luonnon oniuotoisuuden ja aisean yksityiskohtiin kiinnitetään huoiota kaikkialla uuallakin kuin ennalta todetuilla arokohteilla, iie kädessä ielä aastossa toienpiteiden toteutuksen yhteydessä Luonnonalueiden hoitoluokitus Luonnonukaiset iheralueet luokitellaan uun uassa sijainnin, luonnonoinaisuuksien ja alueiden käyttötarkoitusten ukaan ylläpidon laatua ohjaaiin hoitoluokkiin. Alla oleassa kuassa on esitetty alueen hoitoluokat teeoittain ja sitä seuraaiin taulukoihin on koottu yleinen hoitoluokitus ja sen kohdekohtainen luokitus Taisalon suunnittelualueella. B2 Käyttöniitty on säännöllisesti ylläpidetty aoin tai puoliaoin niitty, joka on koko pintaalaltaan ulkoilukäytössä. Sen kasipeite uodostuu pääosin ruohoartisista luonnonkaseista. Niityllä oi kasaa yksittäisiä puita ja pensaita sekä puu- ja pensasryhiä. B3 Maiseaniittyjä ja laidunalueita ylläpidetään aoien aisean säilyttäiseksi. Maiseaniityt oat aoiia tai puoliaoiia iheralueita, joiden kasipeite uodostuu pääosin ruohoartisista luonnonkaseista. Maiseaniityillä oi kasaa yksittäisiä puita ja pensaita sekä puu- ja pensasryhiä. Liikkuinen ohjataan käytäille tai niittypoluille. Kapeita aiseaniittyjä oiat olla yös kaistaleet, esierkiksi tien pientareet. B4 Aoiet alueet ja näkyät oat aoiia tai puoliaoiia iheralueita esierkiksi taajaan tuloäylien, teiden ja uiden äylien arrella. Hoitoluokkaan kuuluat yös pienet etsäaukeat, upeutuneet pellot ja johtokatujen alustat sekä aoiet näkyät kuten esierkiksi näkyät näköalapaikoilla ja perinneaiseassa. Näkyät aautuat yös jokitai järiaiseiin sekä erkittäiin luonto- ja aiseakohteisiin. Tähän luokkaan kuuluat alueet, joiden hoito on pelkkää säännöllistä esakon poistoa. B5 Aroniityt oat niittyjä, jotka ääritellään tärkeiksi kulttuuriperinteen, aisean tai luonnon oniuotoisuuden kannalta tai ne oat uuten asukkaille erkittäiä niittyjä. Aroniitty niitetään tai raiataan esoista ja niittojäte iedään pois. Hoito perustuu aina kohdekohtaiseen hoitosuunnitelaan. C1 Lähietsän käyttö on päiittäistä ja aapohjan kuluinen usein oiakasta. Lähietsän luontainen pohjakasillisuus oi olla uuttunutta ja sinne oidaan rakentaa kulkuäyliä ja polkuja sekä sijoittaa ähäisiä rakenteita ja istuinpenkkejä. C1.1 Puistoetsä on päiittäisessä runsaassa käytössä olea, aapohjaltaan usein kulunut puistoainen etsäalue, jonka kasillisuus uodostuu pääosin luonnonkaseista. Puistoetsät sijaitseat yleisiin asuinalueiden keskellä tai uuten keskeisellä ulkoilun ja irkistyskäytön painopistealueella. Puistoetsää hoidetaan uoroaikutuksessa asukkaiden kanssa painottaen etsän elinoiaisuutta, iihtyisyyttä, turallisuutta ja aiseaa. Liikkuinen on ohjattu käytäille ja keyen liikenteen äylille. C1.2 Lähiirkistysetsä on päiittäisessä käytössä olea, aapohjaltaan usein kulunut etsäalue, jonka kasillisuus uodostuu luonnonkaseista. Lähiirkistysetsät sijaitseat 8

10 yleisiin asuinalueiden keskellä tai lähellä niitä. Lähietsää hoidetaan uoroaikutuksessa asukkaiden kanssa painottaen etsän elinoiaisuutta, iihtyisyyttä, turallisuutta, suoja-aroja ja aiseaa. Liikkuinen on ohjattu käytäille ja etsäpoluille. C2.1 Ulkoiluetsä on taajaan yhteydessä tai sen reuna-alueella sijaitsea laajepi etsäalue. Metsää hoidetaan painottaen puuston elinoiaisuuden ohella irkistys-, onikäyttö-, aisea- ja luonnon oniuotoisuusaroja. Ulkoiluetsissä on erilaisia alueen käyttöä paleleia rakenteita sekä polku- ja latuerkkoja. C3 Suojaetsä suojaa liikenteen tai uun päästölähteen pienhiukkasilta, pölyltä ja osin elulta. Se on yös näkösuoja ja suojaa tuuli- ja luihaitoilta. Suojaetsien hoidossa painotetaan puuston ja uun kasillisuuden elinoiaisuutta, onikerroksisuutta ja peittäyyttä taoitteena ahdollisian hyä suojaaikutus. Hoidossa huoioidaan yös aisea ja ahdollinen irkistyskäyttö. Mahdollinen suojaetsissä liikkuinen on ohjattu käytäille ja etsäpoluille. C5 Aroetsä on erityisen tärkeä ja arokas kohde aisean, kulttuurin, luonnon oniuotoisuusarojen tai uiden piirteiden uoksi. Aroetsää hoidetaan kohteen erityisarojen ja oinaispiirteiden aatialla taalla. Luonnon oniuotoisuuskohteiden kyseessä ollessa kohde jätetään usein hoitotoiien ulkopuolelle. Hoitoluokan koodi ja nii kuioita ha B1 Maiseapelto B2 Käyttöniitty B3 Maiseaniitty 4 1,67 - B4 Aoin alue, näkyä B5 Aroniitty - - C1 Lähietsä 17 4 C1.1 Puistoetsä 7 2,12 - C1.2 Lähiirkistysetsä C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä - - C2.1 Ulkoiluetsä C2.2 Retkeilyetsä C3 Suojaetsä C4 Talousetsä C5 Aroetsä 4 1,24-0 Ruoikot 1 0,36 - S Suojelualue TAVOITTEET Taisalon suunnittelualueen luonnonhoidon suuripana haasteena on etsäisten alueiden suhteellisen ähäinen osuus sekä etsiköiden pieni koko ja hajanaisuus. Luonnonhoidon ähäisillä alueilla on suuri käyttöpaine paikallisten asukkaiden taholta ja toisaalta etsäalueiden ieressä asuilla ihisillä on toieita joko puuston hoidosta tai sen hoitaatta jättäisestä. Alueen rantaetsiköissä on ilennyt lisäksi luatonta puunkaa- 9

11 toa eriaiseien aaaiseksi. Lisäksi suunnittelualueella on suhteellisen paljon luontoarokohteita, joiden ekologisia aroja tulee aalia. Näiden odotusten ja toieiden ja arojen yhteensoittainen on luonnonhoidon näkökulasta suurin haaste ja taoite. Onnistuneeseen luonnonhoitoon päästään parhaiten pienipiirteisellä luonnonhoidolla, jossa kunkin kuion toienpide on ietitty edellä ainittujen odotusten ja arojen pohjalta. Lisäksi Helsingin kaupungin luonnonhoitoa ohjaa luonnonhoidon linjaus. Linjaus äärittelee luonnonhoidon yleiset taoitteet seuraaasti: 1. Asuinypäristöt oat iihtyisiä, kestäiä ja turallisia ja ne lisääät asukkaiden tereyttä ja hyinointia. 2. Ulkoiluypäristö on toiia ja eläyksellinen. 3. Luonnonypäristön aiseakua on korkealaatuinen ja oaleiainen. 4. Luonnon oniuotoisuus on otettu huoioon ja luonnonsuojelualueiden arot säilytetty. 5. Metsäiset iheralueet oat elinoiaisia ja kestäiä ja niiden oleassaolo turataan yös tuleaisuudessa. 6. Niityt, pellot, pienedet, rannat sekä saaristo oat oniuotoisia. 7. Liikenneäylien ypäristöä hoidetaan huoioiden sekä suoja- että aiseaaikutukset. Luonnonhoidon linjauksen taoitteita ukaillen ja niitä tarkentaen Taisalon luonnonhoidon päätaoitteiksi nouseat: Puuston elinoiaisuuden ylläpitäinen ja luontoalueiden säilyinen Asukkaiden sekä alueiden käyttäjien iihtyyys ja turallisuus Luonnon oniuotoisuuden ylläpitäinen ja arokohteiden oinaispiirteiden turaainen Metsänhoidon soittainen irkistyskäytön oheen Jalon lehtipuuston ylläpito ja lisääinen Luonnonalueiden ja hoidetupien puistoalueiden ylläpidon yhteensoittainen Merinäköalojen aroainen aaus Paikoin huonokuntoisen, anhenean ja aarallisen puuston uudistainen 4. TOTEUTUS Pääsääntöisesti etelä- ja lounaisosan osin jalopuustoisille erenrantakuioille ei ole ehdotettu toienpiteitä. Hakkuutoienpiteitä on esitetty 3,76 hehtaarille suunnittelualueen (9,38 ha) pinta-alasta eli yli puolet alueista jää hakkuutoienpiteiden ulkopuolelle. Oheisesta teeakartasta näkee lisäksi, että osa ehdotetuista hakkuutoienpiteistä on yksittäisten puiden poistoa. Tää tarkoittaa käytännössä uutaien huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poistoa ulkoilureittien, teiden ja talojen älittöästä läheisyydestä, eikä koko kyseisen kuion pinta-alan käsittelyä. Myöskään uissa hakkuutaoissa ei käydä koko kuiota saanlaisella intensiteetillä läpi, aan toienpiteen oiakkuus aihtelee 10

12 kuion luonteen ukaan. Jos kuion jokin kohta on esierkiksi aliiksi harahko, siihen ei kohdistu harennustoienpidettä ollenkaan tai se on lieä. Hakkuut 2,5 ha 0,7 ha 0,2 ha 0,3 ha Ensiharennus Harennus Yksittäisten puiden poisto Maiseanhoito Hoitotoienpiteistä ylioiaisesti suurin osa on pienpuuston hoitoa (5,07 ha). Pienpuuston hoidolla pyritään parantaaan pensaskerroksen elinoiaisuutta, alikoiaan parhaita puuyksilöitä, parantaaan puulajisuhteita ja aaaaan näkyiä sopiissa kohdissa. Leppisaaren puistossa (4) on kaksi aroetsäkuioita (kuiot 21 ja 22). Näille oleille aroetsäkuioille tehdään pienpuuston hoito pähkinäpensaitten elinoiaisuuden uoksi. Taiikonhoidolla (0,11 ha) pyritään parantaaan kyseisen kuion kasatettaaksi aiottujen puulajien elinoiaisuutta poistaalla taiien älittöästä läheisyydestä niitä haittaaia puulajeja, useiiten pihlajaa tai uuta altoienaan kasaaa lehtipuuesaa. Monesti yös kasatettaaksi aiottua puulajia täytyy harentaa sen elinoiaisuuden takia. Taiikonhoidossa jätetään siis uitakin kuin kasatettaaksi aiottuja puulajeja sinne, issä niistä ei ole haittaa itse taiikolle. Näin toiitaan yös, jos puulaji on uuten arokas, esierkiksi jalo lehtipuu tai kataja. 5,07 ha Hoitotyöt 0,11 ha Pienpuuston hoito Taiikonhoito 11

13 Luonnon oniuotoisuutta edistetään jättäällä harkitusti sopiiin kohtiin lahopuuta ja poistaalla arjostaia kuusia aloa aatiien kasien ja pensaiden tieltä. Lisäksi hakkuilla oidaan ohjata puulajisuhteita sekapuustoisepaan suuntaan ja ottaalla esille aisean ja oniuotoisuuden kannalta arokkaita puita. Kaikkien toienpiteiden yhteydessä oleellista on niiden rajaainen luontoon ja aiseaan sopiiksi. Uuden luonnonhoidon linjauksen ukaan hakkuu- eikä hoitotoienpiteitä tehdä älisenä lintujen pesintäaikana. Toienpideaikana hakkuut tehdään ulkoilijoiden turallisuus ja iihtyisyys huoioiden ja niistä tiedotetaan ajoissa uun uassa Internetissä, paikallislehdissä, aastossa aastokyltein sekä asukkaille kotiin jaettaien tiedotteiden aulla ennen toienpiteiden toteutusta. Luonnon oniuotoisuuden kannalta arokkaiat reheäkasuiset etsäkohteet jätetään hoitotoienpiteiden ulkopuolelle. Lahopuuta jätetään yös hoidettaiin etsiin. Kaikki hoitotoiet toteutetaan siten, että lähiluonnolle, kuten paikalliselle linnustolle ja eläiistölle, ei aiheudu kohtuutonta haittaa. Tiealueilta tuleilta pienhiukkaspäästöiltä suojaaissa etsissä pyritään ylläpitäään onikerroksista ja eri-ikäisistä puustoista koostuaa etsää. Puunkaato tehdään etsurityönä ja puunkorjuu koneellisesti. Hakkuutähteet korjataan pääosin pois haketettaaksi keskeisiiltä alueilta, kuten asutuksen lähistöltä, ulkoilureittien arsilta ja uilta ilkkaan ulkoilukäytön alueilta. Osa hakkuutähteistä jätetään etsiin aatuaan siellä issä niistä ei ole haittaa alueiden käytölle. Hakkuutyöt tehdään aaperä, aasto ja puulajisto huoioiden ajankohtana, jolloin riski juuristo- tai aastoaurioiden syntyiselle on pienin. Jos aurioita kuitenkin syntyy, ne pyritään korjaaaan ahdollisian nopeasti, tai ainakin iieistään työaan alistuttua. Työt pyritään tekeään siten, ettei niistä aiheudu kohtuutonta haittaa alueilla liikkujille ja lähistön asukkaille. Rakennusiraston katu- ja puisto-osasto tilaa luonnonhoitotyöt Helsingin kaupungin rakennuspalelun etsäyksiköltä. Työn toteuttaista aloa rakennuspalelun astaaa luontoestari tarkistaa Helsingin ypäristökeskuksen luontotietojärjestelästä aluetta koskeat luontotiedot ja ottaa huoioon ahdolliset suunnitteluajankohdan jälkeen tapahtuneet uutokset. Kaikissa suunnittelu- ja toteutusaiheissa asukkailla on ahdollisuus saada lisätietoja ja esittää palautetta luonnonhoidon asiantuntijoille rakennusirastoon. 5. LIITTEET 5.1 Kuioluettelo 5.2 Hakkuutapaseloste 5.3 Hoitoluokat 5.4 Kasupaikat 5.5 Pääpuulajit 5.6 Puuston ikä 5.7 Hoitotyöt 5.8 Hakkuutyöt 12

14 Metsikkökuiot: 1 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä c 3/ha Rauduskoiu Teraleppä Tuoi Vaahtera Tuoi Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Teralepän luontainen uudistainen Pienpuuston hoito C1.1 Puistoetsä. Ruonasalen puisto. Merenrantakuio, joka on kasupaikaltaan lehtoa. Isoiapana puustona pääasiassa teraleppää ja koiua. Pensaskerroksessa eniäkseen tuoea. Taoite: Luontainen erenrannan ja lehdon ja kasillisuus ja puusto. Lisäksi osittaiset näkyät ulkoilureitiltä erelle. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto. Lisäksi näkyäsektorien aaus ulkoillureitin ja erenrannan äliin jääälle kuion osalle. Pienpuuston hoito toistetaan suunnitelakauden puoliälissä. 2 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu c Rauduskoiu Mänty Kuusi Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Vaahteran luontainen uudistainen Pienpuuston hoito /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Mäntypaadentie 15 eteläpuoli. Vanha kuusialtainen sekaetsä lehtoaisella kasupaikalla. Muutaia pystyyn kuolleita kuusia ja änty, jotka tien arressa poistettaa turallisuussyistä. Taoite: Pieniuotoisesti uudistua sekaetsä, jossa anhat ännyt

15 säilytetään elinkaarensa loppuun. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 3 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu c 3/ha Kuusi Teraleppä Rauduskoiu Pihlaja Tuoi Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito C1 Lähietsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Hyä). Pihlajia. Raitoja. Taia. Vaahteroita. Mäntypaadentie 15 eteläpuoli. Lehtoaisella kankaalla kasaa arttunut, elinoiainen ja koiualtainen sekaetsä. Koiujen lisäksi uutaia kuusia ja teraleppiä. Pensaskerroksessa pihlajaa, tuoea ja aahteraa, seka uutaa tai. Taoite: Elinoiainen aloisa koiualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito ja harennus. 4 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty c Pihlaja Rauduskoiu Mänty Pihlaja Tuoi Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha C1.1 Puistoetsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Hyä). Merenranta-alue. Taia. Vaahteroita. Suuriaksi osaksi lehtoaisella kankaalla kasaa harahko, puoliaoin rantaetsä, jossa kauniita anhoja äntyjä. Aikoinaan poistetun kuusiryhän tilalle istutettuja puita on luattoasti raiattu ja ahingoitettu. Rannassa on penkkejä, jotka ahkerassa käytössä. Taoite:Monilajinen sekaetsä, jossa anhat ännyt ja nuoret istutetut

16 taet ja koiut uodostaat puistoaisen kauniin rantaetsän. Toienpiteet: Pienpuustoa raiataan tarpeen ukaan, puoliaoien puistoaisen etsikön ylläpitäiseksi. 5 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito C1 Lähietsä. Vaahteroita. Mäntypaadentien ja Paasitien risteyksessä kallioinen alue, jossa reunailla uutaia aahteroita ja pihlajia ja paju. Mäntypaadentien ja Paasitien tieiitta on jäänyt aahterapuskan sisään ja on raiattaa esiin. Taoite: Siisti kallioalue. Toienpiteet: Pienpuuston hoito, jotta liikenneerkit saadaan esiin. 6 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu c 3/ha Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Rauduskoiun luontainen uudistainen Pienpuuston hoito C1 Lähietsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Hyä). Vaahteroita. Paasirinne. Paasirinteen arressa arttunut koiikko, jossa uutaia anhoja äntyjä. Pienpuustona harakseltaan pihlajia, jokunen haapa ja raita. Taoite: Puistoainen aloisa ja elinoiainen koiikko. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Asutuksen reunalta poistetaan huonokuntoisia yksittäisiä puita ja lisäksi asukkaiden toiouspuita. Kun toienpiteitä aletaan tekeään oltaa asukas T.H:hon yhteydessä toiouspuihin liittyen. Tiedusteltaa tarkein suunnittelijalta. 7 Pinta-ala: 1.13 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty c Mänty Rauduskoiu /ha

17 Pihlaja Mänty Rauduskoiu Vaahtera Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Taen luontainen uudistainen Pienpuuston hoito C1 Lähietsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Hyä). Taia. Vaahteroita. Taisalon puiston pohjoisosa. Kuiahkolla ja osin tuoreella kankaalla kasaa hyäkuntoinen arttunut ännikkö, jossa kasaa jokunen koiu ja pienpuustona pihlajia, koiua, aahteraa ja taea. Vanhoja koeita äntyjä kasaa harakseltaan nuorean puuston joukossa. Taoite: Elinoiainen äntyetsä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito taea ja aahteraa suosien. 8 Pinta-ala: 0.69 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty c Mänty Pihlaja Rauduskoiu Vaahtera Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito Pienpuuston hoito /ha C1 Lähietsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Huonokuntoinen). Katajia. Taia. Vaahteroita. Taisalon puisto. Kallioalue, jossa äntyjä on kuollut pystyyn kuiien kesien takia. Taoite: Luonnonukainen kallioalue, jossa on harakseltaan äntyjä, katajia ja keloja. Toienpiteet: Maiseahakkuu, otetaan kuolleet ja huonokuntoiset hahottoat puut pois ja tehdään pienpuuston hoito taea ja aahteraa suosien. 9 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty c 3/ha Mänty

18 Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Tai Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Männyn luontainen uudistainen Pienpuuston hoito C1 Lähietsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Heikentynyt). Taia. Vaahteroita. Taisalon puiston lounaiskula. Päiäkodin ieressä kallioalueen eteläpuolella. Kapea iherkaistale johtaa pientalojen tonttien älistä Mäntypaadentielle. Tuoreella kankaalla kasaa harahko anha äntyaltainen sekaetsä, jossa kasaa äntyjen lisäksi joitakin kuusia ja koiuja. Pienpuustona tiheähkö pihlajaesakko. Taoite: Turallinen aloisa äntyaltainen sekaetsä. Kuusten ja koiujen kuntoa tarkkailtaa. Toienpiteet: Pienpuuston hoito ja heikkokuntoisten puiden poisto. 10 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty c Rauduskoiu Mänty Haapa Pihlaja Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Taen luontainen uudistainen Pienpuuston hoito /ha C1 Lähietsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Heikentynyt). Katajia. Vaahteroita. Taisalon puiston keskiosaa Mäntypaadentien arressa Jatasalentien risteyksessä. Tuoreella kankaalla kasaa sekaetsä, jossa on anhoja äntyjä, nuorepia haapoja ja koiuja sekä pihlajia. Kuion kuuset elinkaarensa päässä. 11 Pinta-ala: 0.12 Taoite: Elinoiainen äntyaltainen sekaetsä Toienpiteet: Yksittäisten heikkokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito.

19 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu c Pihlaja Raita Rauduskoiu Mänty Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha C1 Lähietsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Hyä). Vaahteroita. Taisalon puisto. Kapea etsäkaistale, joka on Mäntypaadentie13 pohjoispuolella tienarressa. Osittain kallioinen harapuustoinen puistoetsä, jossa kasaa uutaia ikiäntyjä, koiuja ja pääasiassa aahterapensaikkoa. Tontin nurialue leittäytyy etsään. Taoite: Valoisa puistoainen sekaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 12 Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Tai c Mänty Pihlaja Tai Tai Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taen istutus Pienpuuston hoito /ha C1.1 Puistoetsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Hyä). Merenranta-alue. Taia. Vaahteroita. Taisalon puisto Taisalon itärannalla. Lehtoaisella kankaalla nuori onilajinen jalopuuetsä, jossa kasaa ylispuina anhoja äntyjä. Alueelle on istutettu aikanaan taia ja jalaia. Luattoia puunkaatoja ja nurikon leittäistä puiston puolelle. Rantaan kulkee jyrkähkö käytää, utta pohjoisen kapean iheryhteyden kautta pääsee rantaan jalkaisin loiaa polkua pitkin. 13 Pinta-ala: 0.14 Taoite: Monilajinen jalopuuetsä, jota iedään puistoaiseen suuntaan. Toienpiteet: Viheralueiden rajat tehdään seliksi naapuruston kanssa. Pienpuuston hoito ja täydennysistutus. Pienpuuston hoito toistetaan suunnitelakauden puoliälissä.

20 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa c Mänty Rauduskoiu Raita Haapa Pihlaja /ha C1.1 Puistoetsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Hyä). Vaahteroita. Taisalon puisto Jatasalentien arressa. Lehtoaisella kankaalla kasaa arttuneita haapoja, koiuja ja aahteroita. Ylispuina uutaa anha änty. Lisäksi pihlajia ja raitoja. Taoite: Monilajinen aloisa puistoainen lehtietsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 14 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty c Mänty Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Männyn luontainen uudistainen Pienpuuston hoito /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Taisalon puisto. Kallioinen rinne Jatasalentie arressa. Kituaalla rinteessä on uutaia keloja ja ikiäntyjä. Taoite: Siisti kallioalue. Toienpiteet: Osalla aluetta tehdään pienpuuston hoito, jolla uutaalle kehityskelpoiselle aahteralle tehdään kasutilaa. 15 Pinta-ala: 1.06 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: c 3/ha Rauduskoiu B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Vanhanäylän puisto. Porolahden rannalla olea ruoikko/niittyalue. Osalla kuiota uorta koiikkoa. Taoite: Viihtyisä ja luonnon oniuotoisuutta edistää rantaniittyalue.

21 Toienpiteet: Niitto osalla kuiota. 16 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Kapea käytää, jota pitkin enee ulkoilureitti. Taoite:- Toienpiteet:- 17 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty c Mänty Mänty Rauduskoiu Pihlaja Kuusi Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Vaahteran luontainen uudistainen Pienpuuston hoito /ha C1 Lähietsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Heikentynyt). Taia. Vaahteroita. Rajaeräjänlehto pohjoisosa. Lehtoaisella kankaalla koeita anhoja äntyj ja jokunen koiu, reheää kasillisuutta etenkin rinteen alaosassa. Paikoin tiheää aahterikkoa ja pihlajia sekä joitakin nuoria taia. Taoite: Mäntyaltainen sekaetsä. Toienpiteet: Joitakin heikkokuntoisia pihlajia poistetaan, jolloin nuorille aahteroille ja pihlajille tulee kasutilaa. 18 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1 Lähietsä. Rajaeräjänlehto pohjoisosa. Kallioalue. Taoite: Siisti luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

22 19 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty c Mänty Vaahtera Pihlaja Haapa Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha C1 Lähietsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Heikentynyt). Taia. Vaahteroita. Rajaeräjänlehto eteläosa. Kallioalueen laidoilla lehtoaisella kankaalla anhoja äntyjä ja nuoria aahteroita ja pihlajia sekä joitakin taen taiia. Tonttien rajalla eteläosassa kasupaikka karupaa ja äntyaltaista. Taoite: Elinoiainen anha ännikkö, jonka alle nousee aahteroita ja taia. Taia suositaan hoidossa. Toienpiteet: Pienpuuston hoito taea ja aahteraa suosien. 20 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty c 3/ha Mänty C1 Lähietsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Huonokuntoinen). Rajaeräjänlehto eteläosa. Kallioaluetta, jossa allitseassa jaksossa kituliaita ja kuolleita äntyjä. Taoite: Luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto tonttirajaan. 21 Pinta-ala: 0.38 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu c Rauduskoiu Haapa Haapa Pihlaja Tai Vaahtera Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha

23 Yksittäisten puiden poisto Muun lehtipuun luontainen uudistainen Pähkinäpensaslehto (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Hyä). Taia. Pähkinäpensas. LTJ-tunnus: 77/90, arokkaat kasillisuuskohteet. Leppisaarenpuisto. Lehtoaisella kankaalla kasaa onilajinen sekaetsä, jossa kasaa noin 20-uotiaita aahteroita, istutettuja taia, haapoja ja pihlajia. Ylispuustona on jokunen anha änty ja arttuneita koiuja ja haapoja. Pensaskerroksessa on useita koeita pähkinäpensaita, joista osa on aikoinaan istutettuja. Pensaskerroksessa esiintyy lisäksi taikinanarja, koiranheisi ja tuoi. Taoite: Monilajinen aloisa lehtipuualtainen pähkinäpensaikko. Toienpiteet: Pienpuuston hoito, jossa pähkinäpensaita ja taia suositaan ja kadulle leiäät pensaat ja puut poistetaan. Arokkaan pohjakasillisuuden uoksi risut poistetaan nopeasti pienpuuston hoidon jälkeen. Toiskertainen pienpuuston hoito saalla ohjeella suunnitelakauden lopussa. Lisäksi yksittäisten huonokuntoisten ja tien päälle roikkuien puiden poisto tien, asutuksen ja polun läheisyydestä. 22 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty c Haapa Rauduskoiu Mänty Mänty Pihlaja Tai Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito /ha C5 Aroetsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Heikentynyt). Kallioalueita. Pähkinäpensas. LTJ-tunnus: 77/90, arokkaat kasillisuuskohteet. Leppisaarenpuisto. Nuori istutettu ännikkö, joka alkaa olla ensiharennusaiheessa. Kasupaikka on tuoreesta kankaasta kuiahkoon kankaaseen, jossa paikoin kallioalueita. Ylispuustona on joitakin anhoja äntyjä ja koiuja sekä haapoja. Pensaskerroksessaon alueen laitailla joitakin pähkinäpensaita. Pohjakasillisuudessa. kieloja ja siniuokkoja. Kuiina kesinä osa ännyistä on kärsinyt ja kuollut pystyyn. Taoite: Pähkinäpensaiden kasuolosuhteet säilytetään ja nuori ännikkö pidetään elinoiaisena.

24 Toienpiteet: Harennus äntyryhiin ja pienpuuston hoito. Pähkinäpensaita suositaan. Pohjakasillisuudessa. kieloja ja siniuokkoa, jonka uoksi risut ja hakkutähteet on poistettaa hyissä ajoin ennen keättä. 23 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1 Lähietsä. Kuellehto, pohjoisosa. Joutoaan kallioalue. Taoite: Siisti kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 24 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera c Mänty Kuusi Haapa Vaahtera Kynäjalaa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha C1 Lähietsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Heikentynyt). Kynäjalaia. Vaahteroita. Kuellehto. Osittain kallioinen aukkoinen lehtipuualtainen sekaetsä reheäpohjaisella lehtoaisella kasupaikalla. Ylispuina uutaa ana kuusi ja änty. Välijaksolla aahteraa, pihlajaa ja raitaa. Pensaskerros suhteelisen hara. Istutettu jalaia. Taoite: Elinoiainen lehtipuuetsä. Toienpiteet: Taiikonhoito jalaalle ja uulle kasatettaalle puulle. 25 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Vaahtera c Vaahtera Mänty Haapa /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuellehto, tien eteläpuolella. Keäällä kaunis kallioinen niitty, jossa kukkii erilaisia kieloja. Reunailla joitakin haapoja ja aahteroita. Taoite: Luonnonukainen kallioalue.

25 Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 26 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä c Vaahtera Teraleppä Vaahtera Pihlaja Pihlaja Tuoi Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha C1.1 Puistoetsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Hyä). Merenranta-alue. Teraleppiä. Vaahteroita. LTJ-tunnus: 30/03, lepakkokohdetiiliruukinlahti ja Porolahti. Väylänsuun puisto Taisalontien arressa. Reheä arttunut teraleppäja aahteraetsikkö, joka on osittain lehtoa ja osittain lehtoaista kangasta. Puuston ikä aihtelee jonkin erran. Pensaskerroksessa tuoia ja nuorta pihlajaa. Taoite: Moniuotoinen teraleppäaltainen lehtietsä, jonka läpi olisi osittaisia näkyäkaistoja erelle. Toienpiteet: Pienpuuston hoito niin, että kuion läpi tulisi näkyää tieltä erelle. Toistetaan suunnitelakauden puoliälissä. 27 Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu c 3/ha Vaahtera Teraleppä Haapa Rauduskoiu Metsälehus Tuoi Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Pienpuuston hoito Muun lehtipuun luontainen uudistainen C1.1 Puistoetsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Hyä). Merenranta-alue. Metsälehuksia. Saarnia. Vaahteroita.

26 LTJ-tunnus: 30/03, lepakkokohde Tiiliruukinlahti ja Porolahti. Tiiliruukinpuisto.Koiualtainen lehto, jossa kasaa onilajinen lehtietsä. Kasupaikka aihtelee lehdosta lehtoaiseen kankaaseen. Puusto arttunutta koiikkoa, jonka lisäksi haapoja, teraleppiä, aahteroita, raitoja ja uutaa lehus. Pensaskerroksessa tuoea, aahteraa, pihlajaa ja saarni. Rantaan johtaa käytää, rannassa laituri. Taoite: Monilajinen lehtietsä, jonka rantayöhyke saa kehittyä luonnontilaisesti. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Pienpuuston puuston hoidolla otetaan jalot lehtipuut ja hahokkaat pensasryhät esille ja luodaan näkyää Taisalon tieltä erelle. Pienpuuston hoito toistetaan suunnitelakauden puoliälissä. 28 Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu c Rauduskoiu Haapa Teraleppä /ha B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Puistoalue, jossa nuorta koiikkoa. Taoite: Hoitoluokan tarkistus? Toienpiteet: Hoitoluokan tarkistus? 29 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Vesistö Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. 30 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä c Teraleppä Vaahtera Tuoi Vaahtera /ha C5 Aroetsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Hyä). Pihlajia. Tuoia. Vaahteroita. LTJ-tunnus: 82/90, arokas kasillisuuskohde. LTJ-tunnus: 30/03, lepakkokohde Tiiliruukinlahti ja Porolahti. Pyörökienpuisto. Teraleppäkorpi, jossa kasaa tiheässä arttuneita teraleppiä ja joitakin aahteroita. Pienpuustossa tuoia, aahteroita,

27 pihlajia. Taoite: Moniuotoinen luonnonaraisesti kehittyä teraleppäkorpi. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 31 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Muun lehtipuun luontainen uudistainen B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Tonttien ja eren älissä aointa aiseaniittyä ja erenranta-aluetta, jota aikea paikantaa aastossa. Puustona. kuollutta ja huonokuntoista hopeapajua, jotka roikkuat kanaaan erelle päin. Taoite: Turallinen ja iihtyisä erenrantayöhyke. Toienpiteet: Poistetaan sellaiset kuolleet ja huonokuntoiset puut tontti- ja esirajasta, jotka oat aaraksi asukkaille ja kanaan eneliikenteelle. 32 Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä c 3/ha Mänty Rauduskoiu Teraleppä Vaahtera Tuoi C5 Aroetsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Hyä). Teraleppiä. Tuoia. LTJ-tunnus:82/90, arokas kasillisuuskohde. LTJ-tunnus:30/03, lepakkokohde Tiiliruukinlahti ja Porolahti Pyörökienpuisto. Teraleppäkorpi, jossa kasaa arttuneita teraleppiä, koiuja ja jokunen änty. Lisäksi kasaa joitakin nuorepia aahteroita. Osittain allikkoista teraleppäluhtaa. Alueen poikki kulkee ulkoilutie. Taoite: Luonnonukainen oniuotoinen teraleppäkorpi, jonka turallisuudesta reitin arressa huolehditaan. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto tarpeen ukaan reitin arressa. 33 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa c 3/ha Kuusi

28 Mänty Vaahtera Rauduskoiu Raita Haapa Vaahtera Paju Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Muun lehtipuun luontainen uudistainen Pienpuuston hoito C1.1 Puistoetsä. Puuston kuntoluokitus 1 (Hyä). Merenranta-alue. Vaahteroita. Laajasalon kanaan arressa sijaitsea anha lehtipuuetsä, jossa kasaa haapoja, koiuja, aahteroita, uutaia raitoja ja ylispuina joitakin anhoja kuusia ja äntyjä. Aoin etsänpohja. Puutarhajätteitä läjitetty Pyörökientien arresta. Kuuluu lepakkokohteeseen Tiiliruukinlahti ja Porolahti LTJ 30/03. Rantaan johtaa hiekkapäällysteinen käytää. Asukkaat hoitaat pensaskerrosta. Taoite: Puistoainen elinoiainen sekaetsä. Toienpiteet: Puita oidaan poistaa harkitusti asukastoieiden ja aiseakuan ukaan. Raiataan syntynyt alusesakko kokonaan pois.

29 Liite 2 Helsingin kaupungin etsien hakkuutaat 1. Ylispuustoisen taiikon hoito Taoitteena on turata luontaisesti aikaansaatujen taiikoiden jatkokehitys ähentäällä taiikon kehitystä haittaaaa ylispuustoa. Toienpide oidaan tehdä useaassa aiheessa ottaen huoioon ylispuiden ja kasatettaan nuoren puuston puulaji sekä taiikon kehitysasteesta riippua latusten tilan- ja alontare. Valoa aatiien nuorten koiikoiden, haaikoiden ja änniköiden päällä kasaaa ylispuustoa poistetaan taiikon kehityksen turaaiseksi, kuitenkin ain ikäli niitä on eneän kuin kpl/ha. Taoiteltua aiseallista aihtelua saadaan jättäällä aiseallisesti näyttäiä, hahokkaita säästöpuita erityisesti reittien arsille ja näkyiin kohteisiin. Vanhan lehtiylispuuston (koiu ja haapa) kuoleinen ja pökkelöityinen antaa tilaa arjostusta kestään kuusitaiikon kehittyiselle. 2. Ensiharennus Nuoren etsän ensiäinen harennus. 3. Harennus Tehdään tilaa kehitettäälle puustolle ja kehitetään puulajisuhteita toiottuun suuntaan. 4. Yksittäisten puiden poisto Poiitaan yksittäisiä huonokuntoisia ja aarallisia puita. Lähinnä reittien ja teiden arsilta sekä yleensäkin alueilta, jotka oat ilkkaassa ulkoilukäytössä. 5. Uudistainen iljeleällä Metsän uudistetaan istuttaalla tai kyläällä. Käytetään silloin kun luontaista taiikkoa ei ole ahdollista aikaansaada kohtuullisessa ajassa. Uudistusalalle jätetään kuitenkin aina useita puuyksilöitä / puuryhiä säästö- ja aiseapuustoksi. Lisäksi uudistusalalle jätetään huonokuntoisia puita kehittyään pökkelöiksi ja keloiksi taiikon keskelle. Uudistusalalta poistetaan yös taiien kehitystä haittaaa pienpuusto. Koneellista aanuokkausta ei käytetä laajassa ittakaaassa. 6. Luontaisen uudistainen alistelu Luontaiseen uudistaiseen alistautuinen alkaa jo puuston iieisen harennuksen yhteydessä. Tällöin luodaan puustoa riittäästi harentaalla sieenten tuottaiselle, sieenten itäiselle ja taiien kasulle sopiat olosuhteet: aan pinnalle saadaan lisää aloa ja läpöä ja juuristokilpailu ähenee. Uudistaiseen alistaassa hakkuussa etsästä poistetaan yös tereitä ja elinoiaisia puita uuden taiiaineksen tieltä. Uudistaisen alistelun sijaan oi joissain tapauksissa olla syytä iettiä onko kyse ielä harentaisesta tai äljentäisestä. Tää oi olla aiheellista sellaisissa etsi-

30 Liite 2 köissä, joissa korostetaan luonnontilaisen etsän kaltaisuutta ja kehitetään puustoa onijaksoisena. Tällöinhän ei issään aiheessa tehdä arsinaista uudistaista aan puustoa kehitetään jatkuasti ja kaikki toienpiteet oat ns. kasatushakkuita. Rajaneto näissä tapauksissa on usein aikeaa. 7. Suojuspuuhakkuu Sisältyy kaupungin ulkoiluetsissä luontaiseen uudistaiseen tai sen alisteluun, koska niissäkin säästettäät ylispuuäärät usein lähenteleät jopa suojuspuuston runkoääriä. Toienpidettä periaatteessa kuitenkin käytetään aikkakin eri niikkeellä. Ulkoiluetsissä yös osa suojuspuustosta säästetään jatkossa kehittyän nuoren etsän sekaan. 8. Luontainen uudistainen Uuden puusukupolen aikaansaainen luontaista sieenainesta hyäksi käyttäen. Edellyttää useiiten kasaan puuston aiheittaista tai oiakasta harentaista. Muutailla uudistusaloilla osa uudistushakkuun yhteydessä säästettäästä sieen- tai suojapuustosta poistetaan yöhein kehittyän nuoren etsän tieltä, osa säästetään aiseapuiksi, puuryhiksi ja ne saaat jatkossa kehittyä luontaisesti uuden puusukupolen seassa. Luontaisessa uudistaisessa oidaan aihtoehtoisesti käyttää ns. reikäenetelää, jossa anhasta etsästä poistetaan suuria puita taiiryhien ypäriltä. Menetelää käytetään erityisesti aiseallisesti herkiillä alueilla. Uudistainen tällä taoin kestää uotta ja aatii usein toistuaa hoitoa. Reikiä suurennetaan taiettuisen edetessä. 9. Maiseanhoito Maiseien ja näkyien aaaista. Hakkuukertyä on yleensä hyin pieni. Voi lisäksi olla esi. reitinarsien hoitoa, pienpiirteisiä harennuksia, huonokuntoisten puiden poistoa, yksittäisten puiden poistoa ääränlaiselta kasualustalta, jalopuuston ehdoilla tehtäiä toienpiteitä, etc. Säästöpuista Ulkoiluetsissä on aikea arioida keskiääräistä runkoäärää uudistaisen yhteydessä säästettäälle puustolle. Jopa raja uudistushakkuun kasatushakkuun älillä oi ajoittain häärtyä. Usein kehitetään talousetsän kannalta selkeästi uudistuskypsää etsikköä onijaksoisena kasatusetsänä tai uudistetaan aiseasyistä luontaisesti yös sellaisia alueita, jotka talousetsissä selkeästi päätehakattaisiin. Ulkoiluetsissä uudistaisen yhteydessä säästettäästä puustosta osaa ei poisteta taiikon kehityttyä aan sitä jätetään kehittyän nuoren etsän sekaan. Karuiilla kasupaikoilla säästetään pääasiassa äntyjä ja reheäillä alueilla koiuja, uita lehtipuita ja ahdollisesti kuusia. Erityisesti järeitä haapoja ja uitakin oniuotoisuuden kannalta arokkaita järeitä lehtipuita pyritään aina säästäään. Säästöpuiksi jätetään aiseaa hallitseien järeiden puiden lisäksi yös ns. toisaroista puustoa kehittyään lahopuuksi sekä yös nuorta puustoa, esi. lehtipuutiheiköitä

31 Liite 2 kosteikkoihin ja painanteisiin. Säästöpuut yös ääräytyät sen ukaan illaista puustoa kyseisellä kuiolla lähtötilanteessa on. Kategorisesti ei kannata säästää tiettyä puuäärää ain säästäisen uoksi, aan on alittaa aiseaan, aastonuotoihin ja kasupaikalle parhaiten sopiat puut. Jos niitä on ähän, säästetään äheän, jos taas paljon säästetään eneän. Säästöpuita alittaessa on ulkoiluetsissä yös otettaa huoioon alueella liikkujien turallisuus. Alueilla joilla on ilkasta ulkoilukäyttöä, on alittaa säästöpuiksi sellaisia puita, joilla on jatkossa edellytykset säilyä pystyssä. Tuulelle alttiilla kohteilla on ietittää ille etäisyydelle reiteistä ja rakenteista säästöpuut sijoittuat ja säästetäänkö esi. pintajuurisia kuusia ja laajalatuksisia lehtipuita ai ieluuin tukeapia äntyjä ja hiean atalakasuisepaa puustoa. Kannattaa yös uistaa, että oniuotoisuuden kannalta pystypuun eroinen oi olla aahan kaadettu aapuu. Uudistusalat oat usein hyin pieniä ja aastonuotojen ukaan huoaaattoiksi rajattuja. Viisikin säästöpuuta uutaan aarin alalla astaa jo elkoista runkoäärää hehtaarilla. Uudistusaloja ei yöskään rajata ypäröiään etsään iiasuorin linjoin, aan uudistusalan puolelle jätetään tiheäpiä puustoryhiä, paikoin taas naapurikuion reunayöhykettä äljennetään. Tällöin on aikea sanoa oatko säästöpuut loppujen lopuksi uudistusalalla ai naapurikuiolla. Pääsääntöisesti oitaneen sanoa, että ulkoiluetsissä säästöpuita jätetään erkittäästi eneän kuin. talouskäyttöön aratuissa etsissä. Lisäksi niiden laatuun ja sijoitteluun kiinnitetään hyin paljon huoiota. Säästöpuuäärä saattaa kohteesta riippuen aihdella uutaasta kyenestä useihin satoihin (runkoa/ha).

32

33

34

35

36

37

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan luontoalueet...

Lisätiedot

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma Kulosaaren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 26.1.2016 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E 2 0 1 3 2022 H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u

Lisätiedot

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2016 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.5.2016 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2014 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Kallahdennieen luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2014-2023

Lisätiedot

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2017 2026 Helsingin kaupungin rakennusirasto 3.4.2017 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2006 2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille 2006 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 17.11.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 2/148 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2022 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 HKR 2012 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille 2012 2021 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. JOHDANTO... 4 3. LAUTTASAAREN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2010 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitela Helsingin kaupungin rakennusirasto 2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT 7. Joulukuuta 5 Helsingin kaupungin rakennusirasto SISÄLLYSLUETTELO ASUKAS JA SIDOSRYHMÄYHTESITYÖ... LIITE MAASTOKYSELY... 6 TULOKSET...

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Tforest.. LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Alue: --- Meilahden HKS Kuiot:. Lehto Rauduskoiu Teraleppä Tai Rauduskoiu Raita /ha Tai Lp /ha Jalopuuetsä (Arokas elinypäristö). C Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Meilahden

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjela Tio Laherto PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA 2.1.2018 MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA Kouolan kaupunki Tekniikka- ja ypäristöpalelut Maaoaisuus ja paikkatieto Päiitetty 22.12.2017 Kouolan kaupunki PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin 020 615 11 www.kouola.fi

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 31.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 1,8 Heinäsuo I 174-420-7-1 Tuore kangas, astaaa suo Paikoin

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AALTOLA 434-482-4-30 17.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 7 1,3 AALTOLA 434-482-4-30 8 2,2 AALTOLA 434-482-4-30 Kuiahko

Lisätiedot

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS OTSO Metsäsuunnitela PLUS 2016-2025 Oistaja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Pl 18 Lappeenranta FI-53101 puh. OTSO Yhteyshenkilö Keppainen Jussi jussi.keppainen@otso.fi Metsäsuunnitelan nuero 41160984 Seuraaien

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 76 0,4 RAIMOLA 595-427-2-87 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Hakkuumäärä hakkuutavoittain

Hakkuumäärä hakkuutavoittain Hakkuumäärä kkuutaoittain 2015-2024 Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina 2015-2019: 142234 ja uosina 2020-2024: 0 Liite PatuL 1 / 24.9.2015 Siu 11a 28.8.2015 Hakkuutapa

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) TEURAVUOMA 273-401-37-18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 6 5,0 TEURAVUOMA 273-401-37- kasatusetsikkö

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AITTOKANGAS 588-410-4-.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 327 3,0 AITTOKANGAS 588-410-4- T1 - Taiikko alle 1,3 328

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 63 1,3 KEKKOLA 595-427-3-40 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 23 0,3 PEHKU-HUOVILA 182-414- 17-58 Kuia kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä:

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä: 0 0 5 k 601-402-4-55 601-402-4-55 METSÄMAA Tila Pihtipudas (601) 1 Siu 1 (1) Mittakaaa 1:10 000 Kiinteistörekisterin tiedoissa oi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuuus

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) LÄNSIPOHJOLA 623-402-1-8.6.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 0,5 LÄNSIPOHJOLA 623-402-1- Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) LEVIKKO 576-415-6-202 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 53 1,6 LEVIKKO 576-415-6-202 Tuore kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30 05.12.2008 Siu 21/1 100 3,9 Tuore kangas, Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kuusi luettelo m3/ m3/kuio mä ku mä ku m3// 95 25 242 952 361 356 22 45 129 15 7,5 Harennus Pohjaesialue. C1 Lähimetsä. Maaston

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha Siu (1) 18.10.17 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ läpiitta, c kpl/ kasu ³// Toienpiteet kuiolla

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

LUUNIEMI IISALMI Yleissuunnitelma. Kirkkokatu 8 A 8, Oulu puh (08) , fax (08)

LUUNIEMI IISALMI Yleissuunnitelma. Kirkkokatu 8 A 8, Oulu puh (08) , fax (08) LUUNIEMI IISALMI Yleissuunnitelma Johdanto Luuniemen alueelta on inventoitu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas kasvillisuus (kuva alla) ja alueelle on tehty ympäristösuunnitelma vuonna 2006 (Suunnittelukeskus

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) 2008 2017 tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa LUMO seminaari 3.6.2014 Helsingin ympäristökeskus Tiina Saukkonen, luonnonhoidon

Lisätiedot

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 12 Säästöpuustoa jätetään uudistusaloille

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 12 Säästöpuustoa jätetään uudistusaloille Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 12 Säästöpuustoa jätetään uudistusaloille Julkaisija - Suomen Metsäsertifiointi ry Toteuttajat - Suomen Metsäsertifiointi ry

Lisätiedot

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 43,4, josta kansanpuistoalueen osuus on noin 32 ja ulkomuseon osuus noin 11,4.

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis Nuorallatanssia kaupunkimetsissä Tiina Saukkonen luonnonhoidon suunnitteluvastaava metsänhoitaja Metsä- ja viherpäivät Helsinki 2012 24. 25.5.2012 1 Nuorallatanssia kaupunkimetsissä 1. Luonnonhoidosta

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS HOITOLUOKITUKSEN MERKITYS Kaavoitusvaiheessa määritetty alustava käyttö ja hoitoluokka kuvaavat alueen laatutavoitetta. Samalla viheralueiden rakentamisen ja hoidon kustannukset

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 1 1,0

Lisätiedot

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä Metsäsanasto 2 (12) Johdanto Maisematyölupahakemuksia tehdessään eri tahojen suositellaan kutsuvan eri hakkuutapoja tässä sanastossa esitetyillä nimillä. Tekstin tarkoituksena on selventää ja yhtenäistää

Lisätiedot

Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys

Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys Metsä- ja Viherpäivät 2012 Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus /ProAgria Keskukset B hoitoluokat Uudet hoidon laatuvaatimukset

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUMISEVAN MAISEMASELVITYS

HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUMISEVAN MAISEMASELVITYS HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUISEVAN AISEASELVITYS KUISEVANTIE YLIPÄÄ AISEARAKENNE 1:20 000 LAAKSO VAIHETTUISVYÖHYKE SELÄNNE AISEALLISESTI ARVOKAS ALUE: - KALLIOT: PUUSTOINEN KALLIOALUE - KYLÄILJÖÖ: PUUSTOSAAREKKEISSA

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot