MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020"

Transkriptio

1 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011

2 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MUNKKINIEMEN LUONTOALUEET LUONNONALUEIDEN HOITOLUOKITUS LUONNON MONIMUOTOISUUS JA SUOJELU LUONNONHOIDON TAVOITTEET LUONNONALUEIDEN HOITO SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN LIITTEET

3 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille JOHDANTO Helsingin etsien hoito toteutetaan luonnonhoitosuunnitelien ukaan. Luonnonhoitosuunnitela on yksityiskohtainen toteutussuunnitela, jossa kuiokohtaiset ohjeet noudattaat niitä taoitteita, jotka alue- tai iheraluesuunnitelassa on puistokohtaisesti ääritelty. Tää suunnitela perustuu yleisten töiden lautakunnan hyäksyään Munkkinieen aluesuunnitelaan Aluesuunnittelu on tehty uoroaikutuksessa alueen asukkaiden ja uiden yhteistyötahojen kanssa ja sen taustaksi on tehty asukaskysely. Saatua palautetta on käytetty hyäksi yös luonnonhoitosuunnitelaa laadittaessa. Luonnonhoitosuunnitelan koosteateriaali on ollut nähtäillä rakennusiraston erkkosiuilla suunnittelun edetessä. Myös luonnonhoitoasioita esiteltiin yleisölle aluesuunnitelan asukastilaisuudessa Katu- ja puisto-osaston johtoryhä hyäksyi aluesuunnitelan linjaukset Aluesuunnitelan luonnonhoito-osio käytiin ielä erikseen läpi ypäristökeskuksen edustajien kanssa keäällä Kaupunginhallituksen nieää luonnonhoidon työryhä käsitteli aluesuunnitelan luonnonhoito-osiota ensiäisessä kokouksessaan Suunnitelaa pidettiin hyänä ja inforatiiisena. Luontojärjestöt toioiat ielä aroetsä -hoitoluokan C5 laajepaa käyttöä. Keskustelussa todettiin, että rakennusirasto käyttää iheralueiden altakunnallista hoitoluokitusta (Viherypäristöliitto ry 2007). Kyseisen luokituksen ukaisia aroetsäkohteita ei Munkkinieen alueelta jo suunnitelassa esitettyä enepää löytynyt. Työryhäkäsittelyn yhteydessä luontojärjestöiltä saadut uut kuiokohtaiset kehitysehdotukset on huoioitu toienpiteiden ohjauksessa ja kuausteksteissä. Luonnonhoitosuunnitela on laadittu rakennusiraston katu- ja puisto-osaston suunnittelutoiistossa, aastoinentointia yöten oana työnä. Projektista astasi etsäsuunnittelija Markus Holstein. Lopullinen suunnitela alistui syksyn 2011 aikana. Ajantasaiset suunnitelatiedot on tallennettu katu- ja puisto-osaston Tforest etsätietojärjestelään. Tähän suunnitelaan sisältyy tulostushetken kuiolistaus, josta ileneät kuiokohtaiset perustiedot, kuaukset, taoitteet ja ehdotetut toienpiteet. Alue- ja luonnonhoitosuunnitela liittyät kiinteästi toisiinsa, joten niitä on syytä tarkastella rinnakkain kokonaisuuden yärtäiseksi. Suunniteliin oi tutustua rakennusiraston asiakaspalelussa tai internetsiuilla osoitteessa Viheralueet > Suunnittelu > Listaus kaikista eneillään oleista ja alistuneista suunnitteluhankkeista > Voiassa oleat luonnonhoitosuunnitelat >... etsäsuunnittelija Markus Holstein (09) , 4

4 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille MUNKKINIEMEN LUONTOALUEET Munkkinieen suunnittelualueen kaikkien iheralueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 95 ha sisältäen tässä yhteydessä yös Turunäylän luonnonhoidon piiriin sisältyät suojaetsät. Viheralueista luontoalueita (etsiä, puistoetsiä, kallioita, rantoja, aoiia/puoliaoiia niittyäisiä alueita) on hiean yli puolet eli yhteensä n. 55 ha. Pääosa eli n. 60 % luonnonalueista on keskittynyt Turunäylän olein puolin leiäille puisto-, etsä- ja ranta-alueille. Suunnittelualueen eteläosan ainoa etsikkö- ja kalliokeskittyä löytyy Kalastajatorpan lähistöltä Gert Skytten ja Sigurd Steniuksen puistoista. Munkkiuoressa Ulilantien sisäpuolella on puistoalueisiin loittuia pieniä etsiköitä ja puistoetsiä sekä hiean laajepi etsikköalue Ulilanpuiston keskellä. Lisäksi Talinrannan asuntoalueen ypäristössä on jonkin erran rantaetsää sekä hoidetupien puistoalueiden loaan sijoittuia niittyäisiä luonnonalueita Luonnonalueiden sijainti Munkkinieen suunnittelualueella Kalastajatorppa - Saunalahti 6,3 ha 11,5 % Munkinpuisto - Turunäylä - Huopalahdentie 10,9 ha 20,0 % Munkkinieenranta - Lankiniei 8,8 ha 16,0 % Taro - Taronsalen rannat - Turunäylä 3,5 ha 6,5 % Kielosaari - Turunäylä - Ulilanlehdon ulkoiluäylä 9,5 ha 17,5 % Huopalahti - Ulilanpuisto - Ulilankuja 5,8 ha 10,5 % Munkkiuoren keskustan lähipuistot - Turunäylä 9,8 ha 18,0 % Kasupaikat Munkkinieen luontoalueet oat onin paikoin arsin reheäpohjaisia. Lehtoa on n. 16 ha ja lehtoaista kangastakin n. 7 ha. Kun reheiksi kasupaikoiksi lukeutuat yös koret, kosteikot, rannat ja suurin osa alueen niityistä, on reheäpää kasualustaa 5

5 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille lähes 2/3 koko pinta-alasta. Kaikki kosteikot ja korpiaiset alueet (uutaia Huopalahden tularantoja lukuun ottaatta) on joskus aikanaan ojitettu, joten luonnontilaisia soita tai kosteikoita ei ole lainkaan. Soistunutta tai uudelleen soistuaa aluetta sen sijaan on paikoin. Karuat kangasaat sijoittuat lähinnä ain kallioalueiden äliköihin ja rinteille. Vähäpuustoista kallioaluetta on n. 7 ha. Keskirainteisia sekä sitä karupia kangasaita on n. 13 ha, niistäkin 2/3 on kiikkoisia tai kallioisia. Aoiet ja puoliaoiet luontoalueet, kuten erenrannat, niityt, aukiot sekä osa reitinarsista ja puistoaisista etsiköistä on suunnitelassa luokiteltu uuksi kuin etsäaaksi. Näiltä alueilta on yös kerätty puusto- ja kasupaikkatietoja ja ne oliat ukana edellisessä, kaikki luontoalueet kattaassa kasupaikkayhteenedossa. Alla on yhteeneto pelkästään arsinaisilta etsäalueilta. Metsäaa ja kallioalueet Metsäaan kasupaikat Reheien aiden pohjakasillisuus, pensaikko ja esakko altaaat sopiissa olosuhteissa, aloisuuden lisääntyessä alaa hyin nopeasti. Maiseat kasaat upeen ja näkyät häiäät. Suojaisiin lehtoetsiköihin tuntuu kertyän uita alueita helpoin roua ja roskia. Myös pihoilta ja puistoista leiäät puutarhakasit iihtyät hyin ja ieät kasutilaa luonnonkaseilta. Lehtipuu- ja kuusialtainen puusto on nopeakasuista, tiheää ja arttuessaan kookasta. Puiden juuristo oi olla alikehittynyttä ja pinnanyötäistä, ikä puuston anhetessa lisää riskiä. yrskytuhoille. Maaperä on yös altis kuluiselle. Metsien ulkoilukäytön aiheuttaa aaston kuluinen ja juuristoauriot yhdistettynä kosteusolojen aihteluun aiheuttaat erityisesti kuusilla tyilahon leiäistä ja heikentäät puuston kuntoa. 6

6 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille Eliö- ja kasilajisto on oninaista ja runsasta. Myös erilaisten arokkaiden luonnonelinypäristöjen äärä on keskiertoetsiä runsaapaa. Luonnonhoidon ja suojelun soittainen kasupaikkatekijöiden aatiusten ukaiseksi kaupunkirakenteen yhteydessä on arsin haasteellista. Puusto Luonnonalueiden pinta-alasta n. 80 % on etsäisiä tai ainakin osittain puustoisia. Puusto uodostaa kaikkein reheiillä alueilla lehtietsää tai lehtipuualtaista sekaetsää. Muutailla alueilla, kuten Lankinieessä, Munkinpuiston koillisosassa, Ulilanpuistossa ja Ulilanlehdon itäpuolella on ielä reheäpohjaisia kuusialtaisia alueita, utta niissäkin pikkuhiljaa kuusten kunnon heiketessä lehtipuusto altaa alaa. Mäntyaltaisia oat lähinnä karuat, kallioalueiden yhteyteen sijoittuat etsiköt. Niissäkin on runsaasti koiua, haapaa ja nuorta sekalehtipuustoa ännikön loassa. Jaloja lehtipuita on Munkkinieen suunnittelualueella runsaasti. Vaahteraaltaisia kuioita on 12 kpl ja yhdellä kuiolla altalajina on uorijalaa. Jalopuualtaisten kuioiden pinta-ala on yhteensä n. 2 ha. Lisäksi jaloja lehtipuita on yksittäin tai erikokoisina ryhinä jopa 2/3 suunnitelan kaikista kuiosta. Puistojen ja pihojen yhteydessä on paikoin ierasperäisiä haupuita, piha- ja puistopuustoa yksittäin ja ryhinä. Pensaista tuoet oat paikoin kookkaita, puuaisia. Puoliaoiilla alueilla ja puistoetsissä puusto uodostuu pääasiassa anhoista yksittäispuista sekä aihteleista puustoryhistä. Rajaus luonnonalueen ja puiston älillä on onin paikoin arsin epäselä. 7

7 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille Puuston kehitysluokat Puuston kehitysluokkajakauasta oi nähdä, että kehityskaarensa loppupuolella oleia tai sitä lähestyiä etsiä on selkeästi eneän kuin nuoria etsiä ja taiikoita. Ainoastaan kyenesosa etsäisistä alueista on puustoltaan nuorta tai nuorehkoa, kun taas lähes puolet etsästä on jo anhaa ja etsäterein selkeästi uudistuskypsyysiän ylittänyttä. Puuston kunto on arsinkin anhojen kuusikoiden ja kookkaiden koiujen osalta paikoin heikentyässä. Puita kuolee osittain silkkaa anhuuttaan ja toisaalta iän, heikon kunnon sekä iie uosien kuiuusjaksojen ja uiden ypäristötekijöiden yhteisaikutuksesta. Vanhaa puustoa olisi syytä uudistaa, jotta alueelle tuleaisuudenkin tarpeita arten kehittyisi uusia elinoiaisia etsiköitä. Suunnittelualueelle on laajalti tyypillistä puuston kerroksellisuus. Metsissä on yleensä allitsean puuston ja puulajin lisäksi paljon erilaista sekapuustoa, sekä kookkaita, anhoja, aiean puusukupolen yksilöitä, että onen kokoista nuorepaa puustoa, taiiryhiä, esakkoa ja pensaikkoa. Myös kerroksellisissa etsissä kehittyä nuori puusto aatisi lisätilaa, jotta se oisi jatkossa uodostaa kehityskelpoista uutta etsää anhan tilalle. 4. LUONNONALUEIDEN HOITOLUOKITUS Luontoalueet on suunnitelassa luokiteltu altakunnallisen iheralueiden hoitoluokituksen (VYL2007) ukaan ylläpidon laatua ohjaaiin hoitoluokkiin. Hoitoluokituksen ukainen teeakartta on suunnitelan liitteenä (liite 5). 8

8 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille Hoitoluokkayhteeneto Munkkinieen suunnittelualueella. Hoitoluokan koodi ja nii kuioita ha B1 Maiseapelto ei Munkkinieen suunnittelualueella B2 Käyttöniitty 1 2,7 laajepi niittyalue Munkinpuistossa B3 Maiseaniitty 4 1,5 laajepia aoiia tai puoliaoiia niittyalueita B4 Aoin alue, näkyä 19 3,0 pienet luontaiset aukiot esi. reittien arsilla, jotkin kalliot ja ranta-alueet B5 Aroniitty 3 1,1 Munkkinieen suunnittelualueella ähäpuustoisia luhtia C1 Lähietsä 58 13,2 kaupunkirakenteen yhteydessä ja asutuksen lähellä (yleisin etsäluokka kaupungissa) C1.1 Puistoetsä 26 3,7 Munkkinieen suunnittelualueella lähinnä puistojen ja piha-alueiden yhteydessä C1.2 Lähiirkistysetsä 45 12,4 Munkkinieen suunnittelualueella rannoilla ja laajeilla puistoalueilla C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä - - taajaien ulkopuolella,...ei Munkkinieen suunnittelualueella C2.1 Ulkoiluetsä - - taajaien ulkopuolella,...ei Munkkinieen suunnittelualueella C2.2 Retkeilyetsä - - taajaien ulkopuolella,...ei Munkkinieen suunnittelualueella C3 Suojaetsä 31 6,8 Munkkinieen suunnittelualueella lähinnä Turunäylän arressa C4 Talousetsä ei käytössä Helsingin kaupungin alueilla C5 Aroetsä 28 5,8 etsäiset luonnonarokohteet E Erityisalue 2 0,8 Munkkinieen suunnittelualueella koirapuisto ja Gert Skytten puiston tykkibunkkerit S Suojelualue - - Erikseen perustetut suojelualueet tai -kohteet,...ei Munkkinieen suunnittelualueella R Maankäytön uutosalue 4 0,9 Munkkinieen suunnittelualueella tonttiaaksi uuttuat alueet 0 Hoidon ulkopuolella 5 2,8 Munkkinieen suunnittelualueella rantaruoikot ja pienet erilliset esialueet 5. LUONNON MONIMUOTOISUUS JA SUOJELU Suojelu- tai erityisarot perustuat pääosin yleisiin säädöksiin tai suosituksiin (luonnonsuojelulaki, etsälaki, etsien sertifiointi) tai aiein todettuihin luontoaroihin (ypäristökeskuksen luontotietojärjestelän uhanalaisten tai harinaisten lajien esiintyät, aroniityt, linnustollisesti erkittäät alueet). 9

9 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille Ypäristökeskuksen luontotietojärjestelään tallennetut arokkaat kasillisuuskohteet sekä suunnittelun yhteydessä todetut luonnon arokohteet kuuluat hoitoluokitukseltaan aroniitty- tai aroetsäluokkaan. Ne joko säästetään luonnonukaisina tai hoidetaan luontoaroja korostaen. Kohteet oat luonnonhoitosuunnitelassa selkeästi uista erottuina oina kuioinaan, joissa on perustietojen lisäksi tiedot luontoaroista, suojelun perusteista, iitteet tietolähteisiin sekä kuaukset ahdollisista toienpiteistä. Erillisiksi kuioiksi rajattuja luonnonarokohteita on yhteensä n. 7,6 ha (31 kuiota). Ne oat pääasiassa tuoreita tai kosteita lehtoja ja jalopuualtaisia etsiköitä. Lisäksi alueella on luhtaisia, aoiia tai korpiaisia kosteikkoja, puroaisiksi uoautuneita anhoja ojia sekä kaistale luonnonukaista erenrantaa. Yksi lehto-/luhta-alueista eli Ulilankujan lehto on rekisteröity ypäristökeskuksen luontotietojärjestelän arokkaaksi kasillisuuskohteeksi. Geologiset kohteet on erkitty luonnonhoitosuunnitelaan pisteäisenä tietona, joka näkyy kartoilla sekä ypäröiän luontokuion tiedoissa. Laajeille alueille ulottuista luonnonaroista, kuten arokkaiksi luokitelluista lintu- ja lepakkoalueista tulee suunnitelakuioille kohteen tunnistetiedot ja iite luontotietojärjestelään. Mahdolliset erityisolosuhteet luonnonhoidon suhteen huoioidaan jo toienpiteitä suunniteltaessa. Luonnonarokohteiden tapaan huoioidaan yös useokohteet, kuten linnoituslaitteet. Alueella on arokohteiden lisäksi yös uita luontoalueita kuten esi. kallioalueita, ranta- ja kosteikkoetsiä tai arsinaisten luonnonarokohteiden lähialueita, jotka jääät pääosin toienpiteiden ulkopuolelle tai ahdolliset toienpiteet oat hyin pieniuotoisia, lähinnä yksittäisten aarallisten puiden poistoa tai reittien ylläpitoa. Hoito oi yös liittyä luonnonarojen kohentaiseen kuten lehtokasillisuuden ja jalopuuston kehittäiseen. Luonnon oniuotoisuuden ja aisean yksityiskohtiin kiinnitetään huoiota kaikkialla uuallakin kuin ennalta todetuilla arokohteilla, iie kädessä ielä aastossa toienpiteiden toteutuksen yhteydessä. 6. LUONNONHOIDON TAVOITTEET Luonnonhoitosuunnitela on Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjauksen ukainen. Linjaus äärittelee luonnonhoidon taoitteet seuraaasti: Asuinypäristöt oat iihtyisiä, kestäiä ja turallisia, ja ne lisääät asukkaiden tereyttä ja hyinointia Ulkoiluypäristö on toiia ja eläyksellinen Luonnonypäristön aiseakua on korkealaatuinen ja oaleiainen. Luonnon oniuotoisuus on otettu huoioon ja luonnonsuojelualueiden arot säilytetty. Metsäiset iheralueet oat elinoiaisia ja kestäiä ja niiden oleassaolo turataan yös tuleaisuudessa. Niityt ja pellot oat oniuotoisia. Liikenneäylien ypäristöä hoidetaan huoioiden sekä suoja- että aiseaaikutukset. 10

10 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille Luonnonhoidon linjauksen taoitteita ukaillen ja niitä tarkentaen, kootut luontotiedot ja saatu palaute huoioiden Munkkinieen luonnonhoidon päätaoitteiksi uodostuat: Puuston elinoiaisuuden ylläpitäinen ja luontoalueiden säilyinen Asukkaiden sekä alueiden käyttäjien iihtyyys ja turallisuus Luonnon oniuotoisuuden ylläpitäinen ja arokohteiden oinaispiirteiden turaainen Metsän suojaaikutuksen ylläpitäinen. Turunäylän läheisyydessä Metsänhoidon soittainen arsin reheiin kasuolosuhteisiin Runsaslukuisen jalon lehtipuuston huoioiinen Luonnonalueiden ja hoidetupien puistoalueiden ylläpidon yhteensoittainen Meren läheisyyden huoioiinen Piha-alueisiin rajautuien etsiköiden hoito Paikoin huonokuntoisen, anhenean ja aarallisen puuston uudistainen 7. LUONNONALUEIDEN HOITO Niityt ja näkyät pyritään säilyttäään aoiina pienpuustoa poistaalla ja alueita säännöllisesti niittäällä. Metsäaukiot, joiden ei ole tarkoitus säilyä aoiina, annetaan etsittyä luontaisesti. Ruoikoituilla ranta-alueilla pyritään ylläpitäään erkittäipiä näkeäsektoreita erillisen ruoikoiden niitto-ohjelan puitteissa. Osa hoidon piirissä oleista etsistä on joko luonnostaan tai ielä edellisien toienpiteiden jäljiltä sellaisessa kunnossa, että arsinaisia etsänhoidollisia hakkuutoienpiteitä ei suunnitelakaudella tarita. Niissä oidaan kuitenkin tehdä pieniuotoisia, lähinnä aiseaan ja turallisuuteen liittyiä toienpiteitä. Tällaisia oat esi. yksittäisten huonokuntoisten ja aarallisten puiden poistainen, reittien ylläpito ja aisean aaaiseksi tehtää pienpuustonhoito. Metsän uudistaistare on useilla alueilla ileinen, utta uudistainen aiseallisesti erkityksellisillä alueilla, kuten rantojen, kallioiden tuntuassa, teiden ja reittien arsilla sekä hoidetupien puistojen ja piha-alueiden yhteydessä on hyin haasteellista. Toienpiteet on suunniteltaa hyin pienipiirteisesti, jotta aisea säilyisi jotakuinkin yhtenäisenä ja jäljelle jäää puusto sekä kehitettää taiikko kestäisiät jatkossa. aaston lisääntyää kulutusta ja uuttuia tuulioloja. Munkkinieen suunnittelualueen reheillä, lehtipuualtaisilla kohteilla, joilla puusto on kerroksellista, oidaan puustoa kehittää säännöllisin äliajoin harentaen ja yksittäisiä anhepia puita poistaen. Kullakin harennuskerralla säästetään alle kehittyää nuorta puustoa aarapiin kohtiin, jolloin puusto taallaan jatkuasti uudistuu ilan laajepia, aiseaa uuttaia uudistushakkuita. Vanhoissa sekaetsissä uudistuinen pyritään pääasiassa aikaansaaaan luontaisesti järeää huonokuntoista puustoa äljentäällä, alle kehittyää taiikkoa hoitaalla ja luonnontaiikkoa istuttaen täydentäällä. Kuusikoissa luontainen uudistainen tulisi aloittaa äljentäällä järeän puuston loaan tilaa alolle ja kehittyille taiille hyissä ajoin, ennekuin puusto kauttaaltaan huonokuntoista. Jos luonnontaiia ei kuusikon alla uudistusaiheessa ole, on etsäniljely ainoa aihtoehto. 11

11 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille Nuoreissa ja puustoltaan kehityskelpoisissa etsiköissä puustoa kehitetään harentaalla tiheipiä alueita, jotta puiden latukset ja juuristo saaat kasaessaan taritseaansa lisätilaa. Puistoetsissä, teiden arsilla ja asutuksen lähellä puuston hoitotoienpiteitä harkitaan tapauskohtaisesti erikseen. Huonokuntoisia puita joudutaan usein aisea- ja turallisuussyistä poistaaan, aikka tätä ei ielä suunnitteluaiheessa tiedettykään. Joitain tällaisia toienpiteistä on kuitenkin suunnitelaankin erkitty, joko yksittäisten puiden poistaisena tai aiseanhoitona. Tää ääristää hiukan suunnitelan yhteenetoja, koska toienpideala lasketaan aina koko kuiolle, aikka kyse olisikin ain yhden tai uutaan puun poistaisesta. Hakkuutoienpiteet 10-uotiskaudella Vesakoituinen ja aiseien upeutuinen, sekä etsän alla, että aoieilla alueilla tapahtuu reheän kasualustalla nopeasti. Vesakkoa kehittyy karuillekin alueille aian kallioita yöten, issä se usein kuolee ajan ittaan kuiuuteen ja ruentaa onen ielestä aiseaa. Hakkuutoienpiteiden ohella pienpuustonhoito on tärkeä osa Munkkinieen luonnonalueiden hoitoa. Se sisältyy lisätoienpiteenä lähes kaikille hakkuukuioille, utta sitä tehdään paikoin yös uilla alueilla. Pienpuustonhoidon taoitteena on pääasiassa poistaa aiseaa peittäää ja huonokuntoista esakkoa kehityskelpoisia taiia, taiiryhiä, jaloja lehtipuita ja pensaita säästäen. Alueille jätettäästä pienpuustosta pyritään jatkossa kehittäään sekä taiikkoa uutta etsää uodostaaan että aiseaan sopiaa älikerroksen puustoa järeään puuston alle. Pieniltä alueilta esakko oidaan poistaa aisean parantaiseksi kokonaan. Kaikkien toienpiteiden yhteydessä oleellista on niiden rajaainen luontoon ja aiseaan sopiiksi. Munkkinieen luonnonhoitosuunnitelassa kuiointi on tehty arsin pienpiirteisesti kasupaikat, puusto, aisea, aastonuodot, uut ypäristötekijät sekä ihistoiinta huoioiden. Suunnitelakuioita kertyi 219 kpl. Kuioiden keskikoko on näin ollen ain n. 0,24 ha. Pieniät yksittäiset kuiot oat ain uutaan aarin suuruisia. Yli hehtaarin kokoisia etsäkuioita ei ole lainkaan. 12

12 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille Kuiokohtaisia toienpiteitä suunniteltaessa on yös huoioitu ypäröiän alueen hoito. Todettu hoitotare ei yksin ohjaa toienpidesuunnittelua aan toiinta yksittäisellä kuiolla on soitettu koko etsikön tasolle naapurikuioiden toienpiteet ja niiden toteutusajankohdat huoioiden 8. SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN Luonnonhoitosuunnitela on Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjauksen sekä Helsingin luonnon oniuotoisuuden turaaisen toiintaohjelan taoitteiden ukainen. Luonnonhoidon taoitteet on hyäksytty Munkkinieen aluesuunnitelassa ohjeellisena noudatettaiksi. Luonnonhoito toteutetaan katu- ja puisto-osastolla laaditun uosityöohjelan ukaisesti. Luonnonhoitotyöt Munkkinieessä on tarkoitus aloittaa syyskaudella Toienpiteet tehdään suunnitelan ja oleassa oleien työohjeiden ukaisesti. Toteutus on katu- ja puisto-osaston ylläpitotoiiston etsäastaaan astuulla. Työt tilataan pääosin kaupungin rakentaispalelun ypäristötuotannon luonnonhoitoyksiköltä, jossa astaaa luontoestari johtaa työaiden toteutusta. Toteutuksessa käytetään kaikkia käytettäissä oleia tekniikoita luonnonhoidon linjauksen ukaan. Puunkorjuu tehdään joko etsurityönä tai koneellisesti. Metsäkuljetus tehdään pääasiassa koneellisesti. Hakkuutähteet korjataan pääosin pois haketettaaksi keskeisiiltä alueilta, kuten asutuksen lähistöltä, ulkoilureittien arsilta ja uilta ilkkaan ulkoilukäytön alueilta. Osa hakkuutähteistä jätetään etsiin aatuaan siellä issä niistä ei ole haittaa alueiden käytölle. Hakkuutyöt tehdään aaperä, aasto ja puulajisto huoioiden ajankohtana, jolloin riski juuristo- tai aastoaurioiden syntyiselle on pienin. Jos aurioita kuitenkin syntyy, ne pyritään korjaaaan ahdollisian nopeasti, tai ainakin iieistään työaan alistuttua. Työt pyritään tekeään siten, ettei niistä aiheudu kohtuutonta haittaa alueilla liikkujille ja lähistön asukkaille. Talisin otetaan huoioon. liikuntairaston ylläpitäät ladut. Pesiistä häiritseät etsätyöt linnustollisesti erkittäillä alueilla ja niiden läheisyydessä soitetaan pesiäajan ulkopuolelle. Linnusto otetaan huoioon yös aiseaniittyjen hoidossa. Työnjohto tarkistaa Helsingin ypäristökeskuksen luontotietojärjestelästä aluetta koskeat luontotiedot ja ottaa huoioon ahdolliset suunnitteluajankohdan jälkeen tapahtuneet uutokset. Suunnitelasta poikkeaista aatiissa kohteissa toteuttaja ottaa yhteyttä alueen etsäsuunnittelijaan ja sopii enettelystä. Luonnonhoitosuunnitela on nähtäillä rakennusiraston internetsiuilla ja asiakaspalelussa. Luonnonhoitotoienpiteistä tiedotetaan asukkaille työohjeen tiedotusohjeiden ukaisesti. Asukkailla on ahdollisuus saada lisätietoja toienpiteistä työnjohtajalta ja suunnittelijalta. 13

13 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille LIITTEET Liite 1: Kuioluettelo Liite 2: Hakkuutapojen kuaus Teeoitetut kuiokartat Liite 3: Kasupaikat Liite 4: Pääpuulajit Liite 5: Hoitoluokat Liite 6: Hakkuutoienpiteet Liite 7: Hoitotoienpiteet 14

14 Munkkinieen LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 105 MS 105 Munkkiniei) 1 Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Hieskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu /ha C1 Lähietsä. Rantaetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kielosaarenpuisto, länsiosa LTJ-tunnus: 34/03, Lepakkokohteet "Tali" LTJ-tunnus: 8/99 (luokka III), Linnustollisesti arokas kohde "Talin lounaisetsä" Reheäpohjainen rantaetsä kanaaojan, rannanyötäisen ulkoilutien ja ruoikon älissä. Metsikön halki kulkee lisäksi kapea kinttupolku. Puusto on pääasiassa aikanaan äljennettyä, nuorta/keski-ikäistä hieskoiikkoa-haaikkoa ja harentaattoassa rantaiiassa haapojen sijasta teraleppiä. Alikasoksena harakseltaan lehtopensaikkoa, sekalaista esakkoa sekä reheää ruoho- ja heinäkasillisuutta. Taoite: Maiseallinen, turallinen rantaetsä, jossa luonnonukainen rantaiia. Toienpiteet: Tiheipien puustoryhien harennus + pienpuuston hoito suunnitelakauden loppupuolella. Ulkoilutien artta oisi ajoittain yös niittää. 2 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Hieskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu /ha C1 Lähietsä. Rantaetsä. Tuoia. Kielosaarenpuisto, länsiosa LTJ-tunnus: 34/03, Lepakkokohteet "Tali" LTJ-tunnus: 8/99 (luokka III), Linnustollisesti arokas kohde "Talin lounaisetsä" Reheäpohjainen rantaetsä rannanyötäisen ulkoilutien ja ruoikon älissä. Lähialueen rantaetsän haapaaltaisin osuus. Puusto on pääasiassa aikanaan äljennettyä, nuorta/keski-ikäistä haaikkoa-hieskoiikkoa ja rantaiiassa teraleppiä. Alikasoksena esakkoa, lehtopensaikkoa sekä reheää ruoho- ja heinäkasillisuutta. Taoite: Maiseallinen rantaetsä ja turallinen ulkoilutien arsi. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito suunnitelakauden loppupuolella. Rantaiian puustoa ei käsitellä. Ulkoilutien artta oisi ajoittain yös niittää. 3 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Tulaniitty/luhta. Merenranta-alue. Kielosaarenpuisto, länsiosa LTJ-tunnus: 34/03, Lepakkokohteet "Tali" LTJ-tunnus: 51/99 (luokka II), Linnustollisesti arokas kohde "Iso-Huopalahden ranta"

15 Munkkinieen LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 105 MS 105 Munkkiniei) Rantaetsän keskelle työntyä puuton ruoikko-heinikkokaistale. Vesottuu ja etsittyy ajan yötä itsestään. Taoite: - Toienpiteet: - 4 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu Lp 2/ha c 3/ha Hieskoiu C1 Lähietsä. Rantaetsä. Kielosaarenpuisto, länsiosa LTJ-tunnus: 34/03, Lepakkokohteet "Tali" LTJ-tunnus: 51/99 (luokka II), Linnustollisesti arokas kohde "Iso-Huopalahden ranta" Ruoikon keskelle työntyä, nuorta hieskoiikkoa kasaa "nieeke". Muusta rantaetsästä erillään. Taoite: Luonnontilainen rantaetsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 5 Pinta-ala: 0.81 Kasupaikka: Vesistö Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Kielosaarenpuisto, länsiosa LTJ-tunnus: 34/03, Lepakkokohteet "Tali" LTJ-tunnus: 51/99 (luokka II), Linnustollisesti arokas kohde "Iso-Huopalahden ranta" Ruoikkoa sekä kuion pohjoispäässä Huopalahteen laskea kanaaoja. Taoite: - Toienpiteet: - 6 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Tulaniitty/luhta. Merenranta-alue. Kielosaarenpuisto, länsiosa LTJ-tunnus: 34/03, Lepakkokohteet "Tali" LTJ-tunnus: 51/99 (luokka II), Linnustollisesti arokas kohde "Iso-Huopalahden ranta" Rantaetsän keskelle työntyä puuton ruoikko-heinikkokaistale. Vesottuu ja etsittyy ajan yötä itsestään. Taoite: - Toienpiteet: - 7 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Hieskoiu Hieskoiu Haapa Teraleppä Hieskoiu Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu /ha

16 Munkkinieen LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 105 MS 105 Munkkiniei) C1 Lähietsä. Rantaetsä. Tuoia. Kielosaarenpuisto, länsiosa LTJ-tunnus: 34/03, Lepakkokohteet "Tali" LTJ-tunnus: 8/99 (luokka III) ja 51/99 (luokka II), Linnustollisesti arokas kohde "Talin lounaisetsä" ja "Iso-Huopalahden ranta" Reheäpohjainen rantaetsä rannanyötäisen ulkoilutien ja ruoikon älissä. Puusto on pääasiassa aikanaan äljennettyä, nuorta/keski-ikäistä koiikkoa, uutaia haapoja ja rantaiiassa teraleppiä. Koiikko on pohjoispuolisia kuioita hiean anhepaa ja järeäpää. Alikasoksena elko aiean hoidon jäljiltä niukasti esakkoa ja lehtopensaikkoa, kuitenkin runsaasti reheää ruoho- ja heinäkasillisuutta. Taoite: Linnuston kannalta suojaaa rantaetsä ja turallinen ulkoilutien arsi. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto + pienpuuston hoito tarpeen ukaan reitin arresta. Rantaiian puustoa ei käsitellä. Ulkoilutien artta oisi paikoin yös niittää. 8 Pinta-ala: 0.50 Kasupaikka: Vesistö Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Kielosaaren puisto, itäosa LTJ-tunnus: 34/03, Lepakkokohteet "Tali" LTJ-tunnus: 49/99 (luokka III), Linnustollisesti arokas kohde "Kielosaari" Ruoikkoa sekä kuion eteläreunassa Huopalahteen laskea kanaaoja. Taoite: - Toienpiteet: - 9 Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Raita Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Rauduskoiu Haapa /ha C1 Lähietsä. Rantaetsä. Pajuja. Tuoia. Kielosaaren puisto, itäosa LTJ-tunnus: 34/03, Lepakkokohteet "Tali" LTJ-tunnus: 49/99 (luokka III), Linnustollisesti arokas kohde "Kielosaari" Luonnontilaisen kaltaista, ajoittain tuliaa rantaetsää. Vaihtelean ikäistä ja kokoista hieskoiikkoa. Sekapuustona raitaa, teraleppää ja uutaia haapoja sekä paikoin paju- ja tuoipensaikkoa. Seassa elko runsaasti lahopuuta. Taoite: Luonnontilainen rantaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 10 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vuorijalaa 2/ha Lp c Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Vuorijalaa /ha

17 Munkkinieen LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 105 MS 105 Munkkiniei) Hieskoiu Muu lehtipuu Saarni Vuorijalaa Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Saarnia. Tuoia. Vuorijalaia. Kielosaaren puisto, itäosa LTJ-tunnus: 49/99 (luokka III), Linnustollisesti arokas kohde "Kielosaari" Hoidetun puistoalueen ja rantaetsän äliin istutettu jalaaaltainen jalopuuetsikkö. Jalaien lisäksi uutaa saarni sekä istutettuja pensaita. Luonnontilaiseassa rantakaistaleessa hieskoiua, raitaa, haapaa ja uutaia teraleppiä. Taoite: Hoidettu jalaaetsä sekä luonnontilainen rantakaista. Toienpiteet: - Jalaien osalta puistonhoidon piirissä. 11 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Kielosaaren puisto, itäosa Hoidetuan puiston ja ulkoiluteiden ypäröiä niittyalue. Reunoilla puiston puolelle jatkuen yksittäispuita ja puuryhiä. Taoite: Maiseaniitty. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. Puiston hoidon yhteydessä. 12 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Tontti Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Rauduskoiu Muu lehtipuu Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu /ha R Maankäytön uutosalue. Metsälehuksia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kielosaaren puisto, itäosa Ulkoiluteiden ypäröiä, puoliaoin niitty asutuksen loaan työntyässä puistonosassa. Eteläosa istutettujen jalojen lehtipuiden reunustaaa aointa niittyä, pohjoisosassa jäännöspuustoryhiä, joiden loassa esakosta kehittyää uutta lehtipuustoa. Taoite: Puoliaoin aiseaniitty ikäli alue säilyy puistona. Toienpiteet: Nuoren etsän hoito pohjoisosassa + niitto koko kuiolla. Niitto puiston hoidon yhteydessä. 13 Pinta-ala: 0.92 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Tai 2/ha Lp c Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Tai Vuorijalaa /ha

18 Munkkinieen LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 105 MS 105 Munkkiniei) B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Metsälehuksia. Taia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Talinpuisto Kadunarren, ulkoiluteiden ja kentän rajaaa, pääosin aoin niittyruutu. Kuion keskellä äljästi istutettu tairyhä. Kadun arressa riistö nuorehkoja koiuja, lisäksi siellä täällä jaloja lehtipuita, yksittäisiä raitoja ja pajupensaita. Taoite: Puoliaoin niitty, tuleaisuudessa aara puistoetsä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito esakkokohdissa + säännöllinen niitto. Niitto puiston hoidon yhteydessä. 14 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Tai 2/ha Lp c Rauduskoiu Muu lehtipuu Metsälehus Tai Vaahtera Muu lehtipuu Paju /ha B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Metsälehuksia. Taia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kielosaaren puisto, itäosa Hoidetuan puiston ja ulkoiluteiden ypäröiä puoliaoin alue. Reunoilla yksittäisiä lehtipuita ja puuryhiä, koiua, teraleppää, raitaa ja aahteraa sekä pajupensaita. Kuion reunoille ja eteläosaan istutettu jaloja lehtipuita. Taoite: Puoliaoin puistoniitty. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. Puiston hoidon yhteydessä. 15 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Paju /ha Tulaniitty/luhta (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty. Kostea lehto (Arokas elinypäristö). Reheä korpi (Arokas elinypäristö). Kosteikko (Arokas elinypäristö). Kielosaaren puisto, itäosa LTJ-tunnus: 40/91, Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet "Ulilankujan lehto" LTJ-tunnus: 49/99 (luokka III), Linnustollisesti arokas kohde "Kielosaari" Arokas elinypäristö: Luhta, kosteikko, reheä korpi/kostea lehto. Ulkoiluteihin rajautua, osittain huleesien ylläpitää, kesällä kortteen ja osankääin altaaa, laikko. Rantayöhykkeessä, ulkoiluteiden arsilla jonkin erran teralepikkoa ja esakkoa. Kosteikko aihettuu idässä naapurikuion teraleppälehdoksi. Taoite: Luhdan/kosteikon oinaispiirteiden ylläpitäinen ja ulkoiluteiden turallisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Vaaralliset puut oi tarpeen ukaan kaataa kuiolle. Ulkoilutielle leiäää esakkoa oi ajoittain poistaa.

19 Munkkinieen LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 105 MS 105 Munkkiniei) 16 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Kuusi Rauduskoiu /ha Vanha hau- tai sekaetsä (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Pieniä kallioalueita. Tuoia. Vaahteroita. Kielosaaren puisto, itäosa LTJ-tunnus: 40/91, Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet "Ulilankujan lehto" LTJ-tunnus: 49/99 (luokka III), Linnustollisesti arokas kohde "Kielosaari" Arokas elinypäristö: Vanha sekaetsä. Pienten kalliokupareiden ypäristö itäpuolisen reheän lehtonotkon, puistokäytäien ja kadun älissä. Puusto on anhaa, pääosin hoidon ulkopuolelle jäänyttä anhaa sekaetsää. Koko kuiolla anhoja ikiäntyjä, notkoissa järeitä kuusia ja siellä täällä järeitä koiuja. Järeän puuston loassa osittain tiheähkö, kuusi-lehtipuualtainen nuorepi puustojakso. Lisäksi runsaasti esakkoa, lehtopensaikkoa, aahteraa ja jonkin erran kuusentaiia. Kuion reunoilla nuori lehtipuusto altaa alaa ja kuion karuissa osissa nuoren kuusen sijaan eneän pihlajaa ja uuta lehtipuustoa. Lahopuuta on paikoin runsaasti. Kuiolla ileisesti koululaisten luontorasteja Taoite: Luonnontilainen alue ja lahopuukeskittyä arokkaan lehtokohteen yhteydessä. Turalliset kadun- ja reitinarret. Toienpiteet: Ei arsinaisia luonnonhoidon toienpiteitä. Tarpeen ukaan aaralliset puut kaadetaan aapuiksi. Polut pidetään kulkukelpoisina ja risteyksen näkyäalue aoiena esakkoa ja oksia ajoittain poistaalla. 17 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c 3/ha Rauduskoiu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Teraleppä Muu lehtipuu Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kostea lehto (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuore lehto (Arokas elinypäristö). Tuoia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kielosaaren puisto, itäosa LTJ-tunnus: 40/91, Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet "Ulilankujan lehto" LTJ-tunnus: 49/99 (luokka III), Linnustollisesti arokas kohde "Kielosaari" Arokas elinypäristö: Kostea/tuore lehto. Ulkoiluteihin ja kadunarteen rajautua, osittain huleesien ylläpitää, kostea teraleppäaltainen lehto. Puusto on pääosin, kookasta, tiheää, luonnontilaisen kaltaista teralepikkoa. Alikasoksena teraleppäaltaista esakkoa, tuoea ja uita lehtopensaita. Sekapuustona uutaa järeä koiu sekä kadunarsikaistaleessa uuta lehtipuustoa ja esakkoa. Taoite: Teraleppäaltaisen lehdon oinaispiirteiden ylläpitäinen sekä kadun ja ulkoiluteiden turallisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Vaaralliset puut oi tarpeen ukaan kaataa kuiolle. Kadun ja risteysalueiden ierestä esakkoa oisi hiean harentaa.

20 Munkkinieen LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 105 MS 105 Munkkiniei) 18 Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu /ha C1 Lähietsä. Taia. Tuoia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Talinpuisto Puiston/ulkoilutien reunasta pihoille nousea, jyrkähkö, hiean kiikkoinen lehtorinne. Puusto on nykyisellään järeän ännikön-koiikon loaan kehittynyttä aihteleaa keskiikäistä/nuorepaa puustoa, kuusiryhiä, nuorepaa koiua, haapaa, raitaa, pihlajaa sekä runsaasti aahteraa ja lehtopensaikkoa. Kuiolta oli inentointihetkellä paikoin poistettu huonokuntoista puustoa. Taoite: Kerroksellinen, lehtipuualtainen lehtoetsä, järeän aiseapuuston loassa. Toienpiteet: Järeän puuston äljennys + nuorepien puustoryhien harennus + pienpuustonhoito. Jaloja lehtipuita ja lehtopensaita suositaan. Tontin puolelle jäää puustoreunus olisi hyä saada käsiteltyä saassa yhteydessä. Hakkuutähteet siiotaan. Puutarhajätteiden kasaainen etsään tulisi saada loppuaan. 19 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c 3/ha Muu lehtipuu Vaahtera Haapa Muu lehtipuu Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera Kuusi Rauduskoiu Jalopuuetsä (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuore lehto (Arokas elinypäristö). Tuoia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Talinpuisto Arokas elinypäristö: jalopuuetsä, tuore lehto Pihaan, kallioon ja ulkoilutien arteen rajautua, aahteraaltainen hoidettu jalopuuetsä kiikkoisessa lehtorinteessä. Puusto on järeää, anhaa aahterikkoa, jonka loassa sekä useapi jakso nuorepaa aahterikkoa. Alikasoksena esakkoryhiä ja lehtopensaikkoa. Ylispuustona joitakin kookkaita kuusia, koiuja ja ulkoilutien arressa uutaia teraleppiä. Osa järeistä koiuista on aikanaan kuollut pystyyn ja niistä on jäljellä uutaa järeä pökkelö. Myös reitinarren teralepät alkaat olla huonokuntoisia ja ahdollisesti ajan ittaan aarallisia reitin suuntaan nojatessaan. Vaahteraa on runsaasti kaikissa puustojaksoissa. Kohde täyttänee luontotyypin "jalopuuetsä" kriteerit. Taoite: Jalopuuetsikön, rinnelehdon oinaispiirteiden säilyttäinen sekä iereisten tie- ja piha-alueiden turallisuus. Toienpiteet: Pienpuustonhoito jalopuita ja pensaita suosien suunnitelakauden lopulla. Vaarallisia puita poistetaan tarittaessa. Osa rungoista jätetään kuiolle aalahopuiksi.

21 Munkkinieen LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 105 MS 105 Munkkiniei) 20 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp c Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja /ha B4 Aoin alue ja näkyä. Vaahteroita. Talinpuisto Puiston lehtorinteestä itäpuoliselle äelle/piha-alueelle nousea jyrkkäreunainen, puuton kallio. Vähäinen puusto on aiein kuollut kuiuuteen. Reunoilla, kallionkoloissa ja pienillä terasseilla runsaasti reheää pintakasillisuutta, jonkin erran esakkoa ja pensaita. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 21 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Muu lehtipuu Vaahtera /ha B4 Aoin alue ja näkyä. Tuoia. Vaahteroita. Talinpuisto Kallion jatkeena olea rinnetasanne/entinen pelikenttä pihan reunassa. Niittyäistä aoaluetta. Tontin kupeessa aahteraryhä, tuoea, pihapensaita ja pihakaseja. Taoite: Aoin/puoliaoin niittyalue pihan jatkeena. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. Alue oisi jatkossa olla taloyhtiön hoidossa. 22 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Muu lehtipuu /ha B4 Aoin alue ja näkyä. Talinpuisto Kadun ja pihan älinen puuton penkka/rinne. Taoite: Aoalue pihan jatkeena. Toienpiteet: Säännöllinen niitto ja esakon poisto. Hoitoa oisi jatkaa iereisten puustoryhien loaan. Alue oisi jatkossa olla taloyhtiön hoidossa. 23 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Raita Vaahtera Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Rauduskoiu /ha

22 Munkkinieen LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 105 MS 105 Munkkiniei) C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Talinpuisto Kadun, risteyksen ja pihanreunapenkan älinen, kapea ojanarsikaistale. Joksikin aikaa hoitaatta jäänyttä lehtipuustoa. Kuion länsipäässä ryhä järeitä haapoja, keskellä järeä raita ja kookas, anha koiu. Lisäksi koko kuiolla aihteleasti eri kokoista aahterikkoa, koiikkoa ja haaikkoa. Taoite: Maiseallinen, turallinen puustokaistale pihan ja kadun älissä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito. 24 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Teraleppä Vaahtera Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu /ha C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Ulilantie-Rauantie puistoetsä Pihan, kadun ja puistokäytään rajaaa reheä ojanarsinotko puistokaistaleen reunassa. Kookas, jo yli-ikäinen koiualtainen sekaetsä, jonka loaan kehittynyt lähes täystiheä nuorepi aahteraaltainen lehtipuujakso. Alikasoksena esakkoryhiä ja lehtopensaikkoa. Notkon pohjoisrinne lienee aiepaa sekaetsää, josta on ajan ittaan poistettu heikentyneitä, aarallisiksi käyneitä kuusia. Taoite: Vaahteraaltainen lehtietsä koiuryhien loassa. Toienpiteet: Ylispuuston äljennys + pienpuuston hoito Poistetaan aarallisia ylispuita erityisesti kuion reunoilta nuorepaa puustojaksoa taiia ja pensaita säästäen. 25 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu /ha C1 Lähietsä. Taia. Tuoia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Ulilantie-Rauantie puistoetsä Hoidetupaa puistoa reunustaan ojan ja eteläpuolisen piha-alueen älinen kapea reheäpohjainen kaistale. Järeiden lehtipuiden ja länsipäässä kuusikkoryhän alle kehittynyt aihtelea lehtipuusto-esakko-pensaikko, joka jo kaipaisi lisätilaa. Pienellä alueella yös istutettuja kuusen- ja lehtipuuntaiia,. ruotsinpihlajia ja jaloja lehtipuita. Taoite: Turallinen, uudistua lehtipuualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Ylispuuston äljennys + pienpuuston hoito. Poistetaan järeitä puita nuorepien puustojaksojen tieltä ja harennetaan tiheiät nuoren puuston ryhät.

23 Munkkinieen LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 105 MS 105 Munkkiniei) 26 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Metsälehuksia. Taia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Ulilantie-Rauantie puistoetsä Koulupihan ja puistokäytäien risteyksen rajaaa reheä notko puistokaistaleen kulassa. Järeä, koiu-lehtipuualtainen sekaetsä, jonka loaan hoidetuan puiston reunaan istutettu jaloja lehtipuita. Puuston alla jonkin erran pihlajaaltaista esakkoa sekä tiheä, reheä ruoho- ja heinäkasusto. Taoite: Nuoren lehtipuuston ja jalopuiden araan uudistua puistoetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto + pienpuustonhoito + niitto. 27 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu /ha C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Ulilantie-Rauantie puistoetsä Reheä lehtokaistale hoidetuan puiston, puistokäytään ja piha-alueiden älissä. Järeä, anhahko kuusi-koiualtainen sekaetsä, jonka loassa nuorepia kuusia, hieskoiuja ja joitakin teraleppiä. Kuion lounaisosa järeän puuston osalta äljepi ja koiualtainen. Alikasoksena pääosan kuiosta allannut kanukkakasusto sekä paikoin lehtipuuesakkoa. Taoite: Elinoiainen, aiheittain uudistua, lehtipuualtainen lehto. Toienpiteet: Väljennys + pienpuuston hoito + paikoin kanukan niitto. Tehdään hiljalleen tilaa nuorean puuston ryhille. Rajataan kanukkakasuston leiäistä. 28 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja /ha C1.1 Puistoetsä. Ulilantie-Rauantie puistoetsä

24 Munkkinieen LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 105 MS 105 Munkkiniei) Hoidetuan puiston, puistokäytään ja piha-alueen älinen kaistale loiassa rinteessä Ulilantien arressa. Kole järeää ikiäntyä, uutaia eri-ikäisiä koiuja ja pensasaisia pihlajia, osittain aaraa aluetta. Taoite: Kadunarsipuustoa, lehtipuita ikiäntyjen loassa. Toienpiteet: Maiseanhoito + uutaan taen istutus. 29 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Pihlaja Raita Muu lehtipuu Pihlaja /ha C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Ulilantie-Rauantie puistoetsä Koulupihan ja hoidetuan puiston älinen puustokaistale. Järeä, aikanaan puistoaiseksi äljennetty äntyaltainen sekaetsä nurikkopohjalla. Järeän puuston loassa yksittäisiä nuorepia lehtipuita ja istutettuja jaloja lehtipuita. Taoite: Turallinen puistoetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto tarpeen ukaan. Tehdään yös ajan ittaan tilaa alla kehittyille jalopuille. 30 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu /ha C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Ulilanpuisto, länsiosa Riitalopihan ja leikkipuistoon tuoan puistokäytään älinen loia rinne, jolla äljää puustoa/puustoryhiä sekä käytään reunasta puuston loaan poleileaa nurikkoa. Järeiden koiujen loassa nuorepien kuusien ryhiä kuion länsiosassa ja itäosassa sekalaista lehtipuustoa. Kuiolla yös jonkin erran esakkoa ja pensaita sekä yksittäisiä järeitä ikiäntyjä ja uutaa kookas kuusi puistorakennuksen kohdalla. Rajaus puistoon arsin epäselä. Taoite: Kerroksellinen, turallinen puistoetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuustonhoito osalla kuiota. Kehityskelpoiset taiet, jalot lehtipuut ja pensaat säästetään. 31 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu /ha

25 Munkkinieen LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 105 MS 105 Munkkiniei) Muu lehtipuu Vaahtera Muu lehtipuu Mänty Kuusi Rauduskoiu C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Ulilanpuisto, länsiosa Ulkoilutiehen rajautua reheäpohjainen riitalon edusta, josta on ajan ittaan poistettu aarallista ja pihoja arjostaaa järeää puustoa. Jäljellä on ielä joitakin kookkaita äntyjä ja koiuja, utta pääpuusto on nykyisellään nuorepaa sekalehtipuustoa. aahteraa, haapaa ja raitaa. Alikasoksena on jonkin erran esakkoa ja pensaita. Taoite: Kerroksellinen, turallinen reunaetsä, jossa aahteraa. Toienpiteet: Pienpuustonhoito jalot lehtipuut ja pensaat säästäen. 32 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu /ha C1 Lähietsä. Taia. Tuoia. Vaahteroita. Ulilanpuisto, länsiosa Ulkoiluteiden rajaaa lehtopohjainen alue. Leikkipuiston reunassa hiean karupi kaistale järeää puistoetsää. Muu kuio on aihtelea, osittain aukkoinen ja lehtipuualtainen, lähinnä äljää ryhittäistä koiikkoa, joka alkaa olla huonokuntoista. Lisäksi uutaia kookkaita kuusia ja teraleppiä. Ryhittäin nuorepaa sekalehtipuustoa, esakkoa ja pensaita. Kuiolle on yös istutettu yksittäisiä jaloja lehtipuita. Pohja on oiakkaasti ruohottunut ja heinittynyt,. runsaasti esiangeroa. Taoite: Suojapuuston loaan uudistua lehto, jalopuu- ja pensassekoituksella. Toienpiteet: Suojapuuston äljennys + pienpuustonhoito + täydennysistutus Kehityskelpoiset taiet, jalot lehtipuut ja pensaat säästetään. Istutetaan etsälehusta/uita jalopuita aukioihin. 33 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuusi Hieskoiu /ha C1 Lähietsä. Metsälehuksia. Saarnia. Taia. Tuoia. Vaahteroita. Ulilanpuisto, länsiosa

26 Munkkinieen LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 105 MS 105 Munkkiniei) Ulkoiluteiden rajaaa nurkkaus, josta järeä puusto on jo aiein poistettu. Nuorta teralepikkoa, sekalehtipuustoa, jaloja lehtipuita, esakkoa ja pensaita. Rajaus itäpuoliseen suojuspuustokuioon on epäselä, koska osa ylispuista on kuiorajan tuntuassa ja alikasos on olein puolin elko saankaltaista. Taoite: Maiseallinen puistonreuna, jossa jaloja lehtipuita. Toienpiteet: Nuoren etsän hoito jalot lehtipuut ja pensaat säästäen. 34 Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Kuusi Haapa Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Teraleppiä. Metsälehuksia. Saarnia. Taia. Tuoia. Vaahteroita. Ulilanpuisto, länsiosa Ulkoiluteiden rajaaa reheä turekangas, joka lienee aiein ollut kuusi-lehtipuualtaista korpea. Järeitä kuusia on sittein ajan ittaan kaatunut ja niitä on yös poistettu. Jäljellä on kuitenkin ielä kookkaiden kuusien ryhiä. Muu puusto on lähinnä äljää anhaa koiikkoa, jonka alla on lehtipuualtaista taiikkoa. teraleppää ja jaloja lehtipuita sekä lehtopensaikkoa. Kuiolle on yös paikoin istutettu jaloja lehtipuita. Taoite: Kerroksellinen, lehtipuualtainen lehtoetsä, jossa yös jaloja lehtipuita ja lehtopensaita. Toienpiteet: Järeän puuston aiheittainen äljennys + pienpuustonhoito. Kehityskelpoinen taiikko, jalot lehtipuut ja lehtopensaat säästetään. 35 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Pihlaja Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Pihlaja Hieskoiu Teraleppä /ha C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Ulilanpuisto, länsiosa Ulkoiluteiden rajaaa reheäpohjainen, ajoittain etinen kolio, jolla kaksijaksoinen lehtipuusto. Kookkaaan hieskoiikon sekä uutaan teralepän alla nuorta teralepikkoa, pihlajaa, hieskoiua, paikoin aahteraa ja tuoipensaita. Taoite: Elinoiainen, teraleppäaltainen kosteikko, jossa yös jaloja lehtipuita ja lehtopensaita. Toienpiteet: Ensiharennus + pienpuustonhoito. 36 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Kuusi Rauduskoiu

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 HKR 2012 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille 2012 2021 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. JOHDANTO... 4 3. LAUTTASAAREN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2022 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E 2 0 1 3 2022 H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2006 2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille 2006 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 26.1.2016 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2017 2026 Helsingin kaupungin rakennusirasto 3.4.2017 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2016 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.5.2016 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Tforest.. LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Alue: --- Meilahden HKS Kuiot:. Lehto Rauduskoiu Teraleppä Tai Rauduskoiu Raita /ha Tai Lp /ha Jalopuuetsä (Arokas elinypäristö). C Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Meilahden

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2010 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Luonnos 14.12.2009 / Virpi Sahi Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Suunnitelman ja toteutuksen vertailua kuvioittain joulukuu 2009 Yleistä hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan luontoalueet...

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS HOITOLUOKITUKSEN MERKITYS Kaavoitusvaiheessa määritetty alustava käyttö ja hoitoluokka kuvaavat alueen laatutavoitetta. Samalla viheralueiden rakentamisen ja hoidon kustannukset

Lisätiedot

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2014 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Kallahdennieen luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2014-2023

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén ENNALLISTAJAN POLKU KARTTA Pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Vaakkolammin pohjois- ja länsipuolella olevat puiston metsäiset osat. Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluu VHT 14:n mukaisessa luokituksessa

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

Metsänhoitoa kanalintuja suosien

Metsänhoitoa kanalintuja suosien RIISTAMETSÄNHOITO Metsänhoitoa kanalintuja suosien Riistametsänhoito on helppoa, ja sen menetelmät sopivat tavallisen talousmetsän hoitoon. Metsänhoitotöissä voidaan ottaa riista huomioon läpi metsikön

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys

Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys Liite 4 Rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto 16.2.2011 Järjestökommentit (Jyri Mikkola, Keijo Savola) 20.2.2011 sinisellä. Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys Vuorovaikutusmenettely

Lisätiedot

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu.

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu. Kunta Alue Ms 49 1 32 Lohko Kuviokirja 2012 Sivu 1 / 83 Kuvio Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji Osa 8 Kunta 49 Alue 1 Ms 32 1 100 0,2 ha Muu maa B3 Maisemaniitty ja laidunalue Kevyenliikenteenreitti.

Lisätiedot

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4 METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT Joenmäki, 700 474-1-4 Sivu 2/21 METSO -kohteen kasvupaikka- ja puustotiedot Suojelurajauksen metsäalue voidaan jakaa kolmeen pääkuvioon 63, 57 ja 55. Kuvio

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha Siu (1) 18.10.17 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ läpiitta, c kpl/ kasu ³// Toienpiteet kuiolla

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma Kulosaaren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA Lieksan seurakunta on suojellut Metsien suojeluohjelman (METSO) mukaisesti Ympäristöministeriön päätöksellä yksityiseksi luonnonsuojelualueiksi tässä oppaassa lyhyesti esitellyt

Lisätiedot

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) 2008 2017 tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa LUMO seminaari 3.6.2014 Helsingin ympäristökeskus Tiina Saukkonen, luonnonhoidon

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitela Helsingin kaupungin rakennusirasto 2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

METSO-OHJELMA. elinympäristöt. Valinta kriteerit TOTEUTTAA. Ympäristöministeriö & maa- ja metsätalousministeriö

METSO-OHJELMA. elinympäristöt. Valinta kriteerit TOTEUTTAA. Ympäristöministeriö & maa- ja metsätalousministeriö METSO-OHJELMA elinympäristöt pienvedet lehdot lahop.kangasmetsät puustoiset suot metsäluhdat kalliot, louhikot puustoiset perinneymp. Valinta kriteerit TOTEUTTAA Ely-keskus metsäkeskus -pysyvä suojelu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II SUUNNITELMA 1 (6) PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II 1. Tehtävä Tehtävänä oli suunnitella Kajaanin kaupungin metsien hakkuut ja niihin liittyvät hoitotyöt Pöllyvaaran, Hetteenmäen ja Nakertajan

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA Tähän tarvittaessa otsikko PUISTOYKSIKKÖ HENKILÖSTÖRESURSSIT PUISTOTYÖNTEKIJÄT 2,5 HENKILÖÄ PUISTOTYÖNJOHTAJA 1 HLÖ KAUPUNGINPUUTARHURI

Lisätiedot

Kohdekortti 9. (Hervantajärven vanha metsä) ja kohdekortti 49. (Hervantajärvi, Viitastenperä)

Kohdekortti 9. (Hervantajärven vanha metsä) ja kohdekortti 49. (Hervantajärvi, Viitastenperä) Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry. 18.5.2012 Varastokatu 3 33100 Tampere Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Varastokatu 3 33100 Tampere PALAUTE Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelma 2012 2020

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Håkansbölen kartanon työväenmäki Matti Liski ja Niina Alapeteri Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy PUUT 29.1.2008 LIITE 2 nro alue nro laji Suomalainen nimi halkaisija (cm) kuntoluokk a ikäluokka Muut

Lisätiedot

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis Nuorallatanssia kaupunkimetsissä Tiina Saukkonen luonnonhoidon suunnitteluvastaava metsänhoitaja Metsä- ja viherpäivät Helsinki 2012 24. 25.5.2012 1 Nuorallatanssia kaupunkimetsissä 1. Luonnonhoidosta

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2036 Lumivuori, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2036 Lumivuori, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2036 Lumivuori, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Lumivuoren alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä Kurun keskustasta

Lisätiedot

MÄTÄOJAN LUONNONSUOJELUALUE

MÄTÄOJAN LUONNONSUOJELUALUE MÄTÄOJAN LUONNONSUOJELUALUE VANTAAN LUON- NONHELMEKSI Vielä ajanlaskun alun aikoihin Vantaanjoki laski mereen nykyisen Mätäojan kautta. Sitä perua ovat esihistoriallisen ajan merkit asutuksesta Mätäojanlaaksossa

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Kalliojärven Pitkäjärven alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa. Alue

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Laitila 4.- 5.9.2012 Hannele Kekäläinen ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Maatalousympäristöt Suomen viidenneksi

Lisätiedot

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä:

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä: 0 0 5 k 601-402-4-55 601-402-4-55 METSÄMAA Tila Pihtipudas (601) 1 Siu 1 (1) Mittakaaa 1:10 000 Kiinteistörekisterin tiedoissa oi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuuus

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Östersundomin varjokaava hanke Designtoimisto dadadotank

Östersundomin varjokaava hanke Designtoimisto dadadotank Östersundomin varjokaava hanke Designtoimisto dadadotank Kuva Ismo Tuormaa Esityksen sisältö Maankäyttö- ja rakennuslaki ja VAT Hankkeen lähtökohdat Suunnittelualue ja vihervyöhyke Varjokaavan tavoitteet

Lisätiedot

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA Esa Lammi 10.12.2014 1 JOHDANTO Haukilahden Toppelundinpuiston länsiosaan on valmisteilla asuintalojen rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Yleistä. Suunnitelmien maastotyöt on tehty huolella, mikä näkyy muun muassa onnistumisena kuvioinneissa sekä kasvupaikkojen määrittämisessä.

Yleistä. Suunnitelmien maastotyöt on tehty huolella, mikä näkyy muun muassa onnistumisena kuvioinneissa sekä kasvupaikkojen määrittämisessä. Luonnonhoitoryhmän ympäristöjärjestöasiantuntijoiden kommentit ja kehitysehdotukset liittyen Reijolan ja Lauttasaaren aluesuunnitelmaluonnoksiin (Sirkku Manninen, Jyri Mikkola & Keijo Savola 3.9.2010)

Lisätiedot