MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021"

Transkriptio

1 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012

2 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS 3. KUVIOITTAINEN SUUNNITELMA 4. LIITTEET 4.1 Metsien hoito hakkuut (2 kpl) 4.2 Metsien hoito pienpuusto (2 kpl) 2

3 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille JOHDANTO Maunulan aluesuunnitela hyäksyttiin yleisten töiden lautakunnassa ohjeellisena noudatettaaksi. Maunulan luonnonhoitosuunnitela on aluesuunnitelan ukainen. Aluesuunnitelan laadinnan aikana käytiin laaja uoroaikutus alueen asukkaiden ja uiden yhteistyötahojen kanssa. Maunulan aluesuunnitelaluonnokseen saatiin luontojärjestöiltä koentteja, joita on otettu alistelussa huoioon. Suunnitelaluonnosta käsiteltiin luonnonhoidon työryhässä. Maunulan aluesuunnitelassa on esitetty luonnonypäristön eli etsien ja aointen alueiden kuten niittyjen tila. M. kuaukset alueen aiseasta, ulkoilu- ja irkistyskäytöstä, kaaoituksesta, etsien kasupaikoista, puustosta, niityistä ja Helsingin ypäristökeskuksen selittäistä luonnon arokohteista löytyät aluesuunnitelasta. Luonnon oniuotoisuuden huoioon ottainen on yös kuattuna aluesuunnitelassa. Maunulan aluesuunnitelassa esitetään alueittaiset taoitteet luonnonhoitoon. Ne ohjaaat luonnonhoitosuunnitelan kuiokohtaisia toienpiteitä. Tästä syystä tätä luonnonhoidon toteutussuunnitelaa tulee tarkastella yhdessä Maunulan aluesuunnitelan kanssa Luonnonhoitosuunnitela on toteutustason suunnitela. Siinä kuataan kuioittain toteutettaat luonnonhoitotoienpiteet kuten hakkuut, hoitotoienpiteet ja niitot aikatauluineen. Luonnonhoitotoienpiteet tehdään luonnonhoidon työohjeiden ukaisesti. Hoitotoienpiteiden toteutus aloitetaan uoden 2012 aikana. Taoitteiden saauttaiseksi tarittaat toiskertaiset toienpiteet tullaan päiittäään rakennusiraston etsätietojärjestelässä oleaan luonnonhoitosuunnitelaan ennen alueen toista hoitokierrosta. Luonnonhoitosuunnitela on laadittu rakennusirastossa. Maunulan aluesuunnitela ja luonnonhoidon toteutussuunnitela oat nähtäillä rakennusiraston asiakaspalelussa ja internetsiuilla osoitteessa Moleat suunnitelat on tehnyt luonnonhoidon suunnitteluastaaa, etsänhoitaja Tiina Saukkonen, jolta oi tarittaessa kysyä lisätietoja. Helsingissä Tiina Saukkonen, luonnonhoidon suunnitteluastaaa, etsänhoitaja Rakennusirasto p

4 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS Hoitohakkuiden, pienpuuston ja taiikoiden hoito Luonnonhoitotoienpiteitä eli hoitohakkuita tai nuorean puuston hoitoa on esitetty n. 20 hehtaarille suunnittelualueen (43 ha) pinta-alasta. Noin puolet suunnittelualueesta jää hoitotoienpiteiden ulkopuolelle suunnitelakauden aikana. Metsien hoito ha ylispuustoisen taiikon hoito 0,21 ensiharennus 2,97 harennus 7,61 yksittäisten puiden poisto 3,25 luontaisen uudistaisen alistelu 0,35 aiseanhoito 0,84 hakkuut yhteensä 15,23 pienpuuston hoito 18,26 taiikon hoito 0,1 pienpuusto ja taiikonhoito yhteensä 18,36 Hoidon nettopinta-alat alat, joilla pelkkä hakkuu 1,22 hakkuualat, joilla yös pienpuuston tai taiikon hoito 14,01 alat, joilla on pelkkä pienpuuston tai taiikon hoito 4,35 hoidettaat alueet yhteensä 19,58 Hakkuupinta-ala uosina on kaikkiaan n. 15 ha istä kertyy /ha puutaaraa. Pääasiassa tehdään harennushakkuita ja nuoren etsän ensiharennuksia. Osalla toteutettaista etsäkuioista harennustoienpiteet kohdistetaan ainoastaan ulkoilureittien arsille tai osalle kuiota. Harennuksilla tuetaan puuston eriikäisrakennetta, siellä issä se on puuston rakenteen kehittäisen kannalta edullista. Lahopuut jätetään aahan ja osa kuolleista ja heikentyneistä puista oidaan kaataa ja jättää yös aalahopuuksi. Pienpuuston ja taiikon hoitoa tehdään uosien aikana kaikkiaan n. 18 hehtaarilla. Pienpuuston hoidolla parannetaan pensaskerroksen elinoiaisuutta ja puuston eri-ikäisrakennetta sekä aataan näkyiä sopiissa kohdissa. Metsien uudistuista edistetään ylispuustoista taiikkoa hoitaalla sekä alistelealla luontaista uudistaista puustoa äljentäen. Maiseanhoitohakkuussa poistetaan aisean reunayöhykkeeltä alikoidusti puustoa. Yksittäisiä puita poistetaan tai jätetään aahan lahopuuksi kohteilla, joissa anhepaa puustoa halutaan ielä säilyttää ja jossa halutaan kehittää puuston eri-ikäisrakennetta. Metsien uudistaistoiia jatketaan seuraaalla suunnitelakaudella. 4

5 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Hoitotoienpiteiden toteutustapa Harennus- ja uudistushakkuita ei tehdä älisenä lintujen pesintäaikana. Sen sijaan yksittäisiä aarallisia puita oidaan poistaa reittien arsilta ja tonttien reunoilta. Pienpuuston- ja taiikon hoitoa oidaan tehdä taiikoissa ja ulkoilureittien arsilla kesäaikaankin. Luonnon oniuotoisuuden ja erityisesti linnuston kannalta arokkaiat reheäkasuiset lehtokohteet jätetään hoitotoienpiteiden ulkopuolelle. Hakkuut ja uut etsänhoitotoienpiteet tehdään ulkoilijoiden turallisuus ja iihtyisyys huoioiden. Niistä tiedotetaan Internetissä, paikallislehdissä, aastossa aastokyltein sekä asukkaille kotiin jaettaien tiedotteiden aulla ennen toienpiteiden toteutusta. Puunkaato tehdään pääasiassa etsurityönä ja puunkorjuu koneellisesti. Hakkuutähteet korjataan haketettaaksi keskeisiiltä alueilta, kuten asutuksen lähistöltä, ulkoilureittien arsilta ja uilta ilkkaan ulkoilukäytön alueilta. Osa hakkuutähteistä jätetään etsiin aatuaan siellä issä niistä ei ole haittaa alueiden käytölle. Hakkuutyöt tehdään aaperä, aasto ja puulajisto huoioiden ajankohtana, jolloin riski juuristo- tai aastoaurioiden syntyiselle on pienin. Jos aurioita kuitenkin syntyy, ne pyritään korjaaaan ahdollisian nopeasti, tai ainakin iieistään työaan alistuttua. Rakennusiraston katu- ja puisto-osasto tilaa luonnonhoitotyöt Helsingin kaupungin rakennuspalelu STARA:n luonnonhoitoyksiköltä. Työn toteuttaista aloa rakennuspalelun astaaa luontoestari tarkistaa Helsingin ypäristökeskuksen luontotietojärjestelästä aluetta koskeat luontotiedot ja ottaa huoioon ahdolliset suunnitteluajankohdan jälkeen tapahtuneet uutokset ennen toteutusta. Luonnonhoitotöiden toteutusaiheissa asukkailla on ahdollisuus saada lisätietoja ja esittää palautetta STARA:n astaaalle työnjohtajalle sekä luonnonhoidon asiantuntijoille rakennusirastoon. 5

6 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille KUVIOITTAINEN SUUNNITELMA Tforest tuloste Helsingin kaupunki Rakennusirasto MAUNULA Kunta: 91 HELSINKI Suunnittelualue: 154 HELSINGIN KAUPUNKI Lohko: 209 a: Oistaja: AS HELSINGIN KAUPUNGINKANSLIA Metsikkökuiot: 1 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Mänty Raita Mänty Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuiolla on kaksi koeaa anhaa äntyä ja uutaia rauduskoiuja. Ulkoilureitin reunassa kasaa pihlajaa, raitaa ja aahteraa. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysalueen etsä. Toienpide: Kuiolla tehdään pienpuuston hoito aahteraa suosien. 6

7 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Teraleppä Pihlaja Raita /ha C3 Suojaetsä. Lehtisekaetsässä on anhepia rauduskoiuja ja haapoja. Niiden alla on leppiä. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla ei ole hoitotoienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. 3 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Haraaleppä Paju Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito Pienpuuston hoito /ha C3 Suojaetsä. 4 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Raita /ha

8 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito C3 Suojaetsä. Kuusen taiikko on tiheäkasuinen. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuusikko ensiharennetaan ja niitä poistetaan 25%. 5 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Teraleppä /ha C3 Suojaetsä. Sekaetsän puusto on onikerroksista lehtipuustoa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla ei ole hoitotoienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. 6 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Rauduskoiu /ha C3 Suojaetsä. Varttunut rauduskoiikko on puustoltaan aukkoinen. Pensas- 8

9 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille kerroksessa on rauduskoiutaiiryhiä ja uutaa paju. Kuiolle on tuotu puutarhajätteitä. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla ei ole hoitotoienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. 7 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Maiseaniitty on otissa etsän ja aidan älissä. Niityllä kasaa. esiangeroa. Taoite: Upeen kasaa niitty. Toienpide: Niitty etsittyy hitaasti upeen osaksi suojaetsää. Ei toienpiteitä. 8 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Paju Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito /ha C3 Suojaetsä. Istutettu kuusikko on tiheäkasuinen. Pensaskerroksessa on pajua. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään ensiharennus ja pienpuuston hoito. 9

10 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Rauduskoiu Vaahtera Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C3 Suojaetsä. Pienialaisessa aahteraetsässä on ylispuina anhepia rauduskoiuja. Taoite: Eri-ikäisrakenteinen lehtisekaetsä. Toienpide: Tiheipiä aahteraryhiä harennetaan suunnitelakauden jälkiäisellä jaksolla. taoitteena puuston eriikäisrakenne. 10 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Vaahtera Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Juoksuhautoja. Rauduskoiualtaisessa sekaetsässä on linnoitusrakennelia. Aleassa latuskerroksessa on aahteraa ja pihlajaa. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään pienpuuston hoito aahteraa suosien. 10

11 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B5 Aroniitty. Kalliokedolla on arokasta niittykasillisuutta, ahoansikkaa ja ketoneilikkaa. Kuio kuuluu kasillisuudeltaan arokkaaseen Patterinäen alueeseen. Taoite: Luonnon arokohde, aroniitty. Toienpide: Kuia kallioketo pysyy aoiena ilan hoitotoienpiteitä. 12 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Pihlaja Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuusen istutus Mekaaninen raiaus Laikkuätästys Mekaaninen heinäntorjunta Mekaaninen perkaus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuiolta on edellisellä suunnittelujaksolla poistettu kuusia, eikä tilalle ole istutettu itään. Kuiolle on jätetty uutaa yksittäinen änty, kuusi ja haapa. Kuusien poiston seurauksena alue on esakoitunut runsaasti pihlajalle, eikä luontainen uudistuinen ole onnistunut. Pensaskerroksessa on an uutaa aahteran taii. Taoite: Elinoiainen ja uudistua lähiirkistysetsä. Toienpide: Pihlajaesakko raiataan pois. Raiaustähteiden 11

12 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille poiston yhteydessä poistetaan yös kuusten poiston yhteydessä kuiolle jääneet hakkuutähdekasat. Vaahteran taiet säästetään. Raiattuihin aukkokohtiin tehdään laikutus ja kuusen istutus. Kuusen taiikkoa hoidetaan ensiäiset uodet tekeällä ekaaninen heinäntorjunta. Ylispuita poistetaan niiden heikentyessä taiikonhoidon yhteydessä. 13 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuusen istutus Mekaaninen raiaus Laikkuätästys Mekaaninen heinäntorjunta Mekaaninen perkaus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Reheä lehtokuio. Kuiolta on edellisellä suunnittelujaksolla poistettu kuusia. Männyt ja rauduskoiut kasaat kuiolla äljässä asennossa. Kuusien poiston seurauksena alue on esakoitunut runsaasti pihlajalle, eikä luontainen uudistuinen ole onnistunut. Kuiolla on ain uutaa yksittäinen taen ja aahteran taii. Taoite: Elinoiainen ja uudistua lähiirkistysetsä. Toienpide: Pihlajaesakko raiataan pois ja uodostuiin aukkokohtiin tehdään laikutus ja kuusen istutus. Yksittäiset taen ja aahteran taiet säästetään. Heinittyistä torjutaan. Kuusen taiikkoa hoidetaan suunnitelan toisella kaudella tekeällä ekaaninen perkaus. Männyt jätetään aiseapuiksi. Koiuja oidaan poistaa niiden heikentyessä yleästä latuskerroksesta tarittaessa. Kadun reunapuustossa tehdään näkyän aaus poistaalla pienpuusto rinteestä. Taoitteena on näkyä kadulta kallioalueelle. 12

13 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vanhepien rauduskoiujen alla on nuorepia aahteroita. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä Toienpide: Kuiolla tehdään pienpuuston hoito aahteraa suosien. Kuolleet pihlajapökkelöt kaadetaan kuiolle lahopuuksi. 15 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito Pienpuuston hoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Sekaetsän pääpuulaji on hyässä kunnossa olea änty. Sekapuustona on. kuusta ja rauduskoiua. Kuion eteläreunassa on kaksi kuollutta kuusta. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. 13

14 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpide: Kuolleet kuuset poistetaan ulkoilureitin reunasta. Ulkoilureitin reunayöhykkeellä tehdään yös pienpuuston hoito. Toienpiteen jälkeen kuiolta korjataan yös aikaisein raiatut risukasat. 16 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuusialtaisessa lehtoaisessa kangasetsässä on sekapuustona äntyä. Osa kuusista on huonossa kunnossa. Pensaskerroksessa on tiheää pihlajaesakkoa ja aahteran taiia. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Heikentyneitä kuusia poistetaan äljennyshakkuulla. Saalla tehdään pienpuuston hoito, jossa poistetaan pihlajaesakkoa. Toienpiteellä apautetaan kasutilaa kuiolla oleille aahteran taiille. Taoitteena on eriikäisrakenteinen puusto. 17 Pinta-ala: 0.64 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito

15 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille B5 Aroniitty. Linnoitusrakennelia. Patterinäen kallioketoalue on niittykasillisuudeltaan arokasta. Alueella on 1. aailansodan aikaisia linnoitusrakennelia. Kalliolla kasaa yksittäisiä anhoja äntyjä. Linnoituskaiannot oat esakoituneet. pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Luonnonarokohde, aroniitty. Myös kulttuurihistoriallisia aroja. Toienpide: Kuiolla tehdään pienpuuston hoito. Vaahterat ja uu lehtipuusto poistetaan kokonaan. Vesakkoa poistetaan yös linnoitusrakenteiden sisältä ja esakoituneesta kuion pohjoisosasta. Taoitteena on, että kuion puustoksi jääät ain anhat ännyt. Muu alue kuiosta on aointa kallioketoa. 18 Pinta-ala: 0.51 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoreen kangasetsän pääpuulajina on änty. Sekapuustona on uutaia kuusia ja rauduskoiuja. Puuston kunto on hyä ja se on tiheydeltään sopia. Pensaskerros on pihlaja- ja haapaesakkoa. Kuiolla on kookas risukasa. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Ulkoilureitin ja kuion halki kulkean polun reunayöhykkeellä (2-3 leeydellä olein puolin) tehdään pienpuuston hoito. Muulla kuion osalla pienpuusto saa jäädä tiheääksi. Raiaustähteiden poiston yhteydessä poistetaan yös kookas oksakasa ulkoilureitin arrelta, joka on jätetty sinne edellisen toienpiteen yhteydessä. 15

16 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Haapa Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Linnoitusrakennelia. Varttunut äntyaltainen sekaetsä on lehtoaista kangasetsää. Puusto on aukkoinen. Kuiolla on linnoitusrakennelia. Pensaskerroksessa on aahteran taiia ja pihlajaa. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään pienpuuston hoito aahteran taiia suosien. Kuolleet puut oidaan kaataa kuiolle lahopuuksi. 20 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja /ha A3 Käyttö- ja suojaiheralue. Rauduskoiualtainen puusto on hoidetun ulkoilureitin reunayöhykettä. Hoitotasoa tulee nostaa, koska alue on puistoaista. Taoite: Hoidettu A3 hoitoluokan iheralue. 16

17 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpide: Hoitoluokka uutetaan A3:ksi. ja aluetta hoidetaan puistoaisesti. 21 Pinta-ala: 1.38 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Lehtoainen kangasetsä on arttunutta kuusialtaista sekaetsää, jossa on sekapuustona äntyä ja rauduskoiua. Kuiolla on anhuksille ja liikuntaesteisille sopia ulkoilureitti, jonka lähiypäristö on hyin hoidettua. Taoite: Hoidettu ja turallinen lähiirkistysetsä. Toienpide. Ulkoilureitin ja polkujen arsien pienpuuston hoito tehdään seuraaan kerran suunnitelakauden jälkiäisen jakson alussa (2016). 22 Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Pihlaja Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. 17

18 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Tuoreen kankaan sekaetsän pääpuulajina on jo anhepi kuusi, seassa rauduskoiuja ja uutaia äntyjä. Puuston tiheys aihtelee. Pensaskerroksessa on pihlajaesakkoa ja uutaia aahteran taiia. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Ulkoilureitin reunayöhykkeellä tehdään pienpuuston hoito 23 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Hieskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pienialainen luontaisesti uudistunut pienialainen taiikko, jossa on hieskoiua, uutaa rauduskoiu ja runsaasti pihlajaa. Taoite: Elinoiainen koiutaiikko. Toienpide: Taiikonhoidolla tehdään koiuntaiille kasutilaa. 24 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Iäkäs kuusikko on lehtoa. Sekapuustona on rauduskoiua, pensaskerroksessa pihlajaa. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. 18

19 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpide: Kuiolla ei ole hoitotoienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. Tarittaessa kuiolla olea yksi kuiunut kuusi oidaan kaataa ja jättää kuiolle lahopuuksi. Uudistaistare ajoittuu seuraaalle suunnitelakaudelle. 25 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Mänty Rauduskoiu Haapa C1.2 Lähiirkistysetsä. Vanhustenpolun rajaaa etsikkö on lehtoaista kangasetsää. Kuusialtaisessa puustossa on seassa rauduskoiuja ja äntyjä. Puuston kunto on hyä. Taoite: Hoidettu ja turallinen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla ei ole hoitotoienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. 26 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Lehtoainen arttunut rauduskoiu-kuusisekaetsä on puustoltaan tiheää. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. 19

20 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpide: Puustossa tehdään keyt harennushakkuu, jossa poistetaan heikentyneitä puita kaikista latuskerroksista. Saalla tehdään pienpuuston hoito, jossa säästetään kuiolla kasaaa paatsaaa. 27 Pinta-ala: 0.60 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Hieno lehtoainen iäkäs kuusikko on hyässä kunnossa. Puuston tiheys aihtelee, pensaskerros on hara. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla ei ole hoitotoienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. 28 Pinta-ala: 0.70 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haraaleppä 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Teraleppä Paju Raita /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Entinen pelto on etsittynyt ojien arsille. Kasupaikka on lehtoa. Ryhittäisessä puustossa allitsee haraaleppä, seassa. rauduskoiua, haapaa ja teraleppää. Kuion sisään on niitetty jännittää reitti. Taoite: Moniuotoinen lähiirkistysetsä, jossa on aisea-, irkistys- ja luontoaroja. 20

21 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpide: Kuiolla ei ole hoitotoienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. 29 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Ulkoillutien reuna on pensoittunut pajua y. Taoite: Maiseatilan jakaja ja linnuston suojapensaikko. Toienpide. Ei hoitoienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. 30 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Niittyojan arsi on pensoittunut pajua y. Taoite: Maiseatilan jakaja ja linnuston suojapensaikko. Toienpide. Ei hoitoienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. 31 Pinta-ala: 3.60 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Yleiskaaa, hyäksytty (Virkistysalue). Niitty/Lehdesniitty. Maiseaniitty rajautuu uuteen asuinalueeseen ja reunaetsiin. Hoidetulla niityllä on uutaia puuryhiä. Niityn kautta kulkee ulkoilureittejä. Taoite: Hoidettu aiseaniitty. Toienpide: Maiseaniittyä niitetään kerran kesässä ja niittojäte kerätään. Hoitotapa B. 32 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. 21

22 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Niittyojan arsi on pensoittunut pajua y. Taoite: Maiseatilan jakaja ja linnuston suojapensaikko. Toienpide. Ei hoitoienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. 33 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C3 Suojaetsä. Varttuneessa lehtisekaetsässä on pääpuulajina haapa. Seassa on rauduskoiua, haraaleppää ja raitaa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään harennushakkuu, jossa poistetaan 25% puustosta. Pienpuusto jätetään tuoaan puustoon onikerroksisuutta. 34 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Metsälehus Haapa Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha 22

23 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille C3 Suojaetsä. Tiheässä lehtisekaetsässä on luontaisesti kasaneen haaan lisäksi istutettua etsälehusta. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään ensiharennus etsälehusta suosien ja pienpuuston hoito. 35 Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Muu lehtipuu Rauduskoiu Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito /ha C3 Suojaetsä. Entinen pelto on etsittynyt. Siinä kasaa ryhittäin rauduskoiua. Kuion pohjoisosassa on istutettua kuusta ryhänä. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla olea kuusiryhä harennetaan. Saalla tehdään pienpuuston hoito. Hoidon taoitteena puuston onikerroksisuus. 36 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Yleiskaaa, hyäksytty (Virkistysalue). Niitty/Lehdesniitty. Maiseaniitty rajautuu uuteen asuinalueeseen ja reunaetsiin. Hoidetulla niityllä on uutaia puuryhiä. Niityn kautta kulkee ulkoilureittejä. Taoite: Hoidettu aiseaniitty. 23

24 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpide: Maiseaniittyä niitetään kerran kesässä ja niittojäte kerätään. Hoitotapa B. 37 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Lp 2/ha c 3/ha Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C3 Suojaetsä. Istutettu kuusikko on tiheäkasuista suojaetsää. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään kuusikon ensiharennus (25% pois) suojapuuston elinoiaisuuden ylläpitäiseksi. 38 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: A3 Käyttö- ja suojaiheralue. 39 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haraaleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Haraaleppä Raita /ha

25 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Muu lehtipuu Paju Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Niityllä olean lehtokuion puusto on ryhittäistä ja paikoin tiheää. Taoite: Elinoiainen ja aiseaan sopia reunaetsä. Toienpide: Tiheät puustoryhät harennetaan. Kuion keskelle aataan näkyäsektori pohjoisesta etelään. Pajut jätetään ojien reunaan. 41 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Maiseaniitty. Taoite: Hoidettu aiseaniitty. Toienpide: Maiseaniittyä niitetään kerran kesässä ja niittojäte kerätään. Hoitotapa B. 42 Pinta-ala: 0.73 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Raita Vuorijalaa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vuorijalaia. 25

26 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Lehtoainen kangasetsä on istutettua tiheäkasuista kuusialtaista suojayöhykeetsää, joka suodattaa Tuusulanäylän epäpuhtauksia. Kuiolla on yös rauduskoiua ja uorijalaaa. Entiset tiepohjat oat kasaassa upeen. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään ensiharennus, jossa poistetaan neljäsosa puista. Harennuksen taoitteena on turata kuusille kasutilaa niin, että alaoksat eiät karsiudu liikaa. Saalla tehdäään pienpuuston hoito. Tiepohjat saaat kasaa upeen luontaisesti. Ulkoilutien reunassa kasaat raidat ja pajut jätetään kasaaan. 43 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito C3 Suojaetsä. Sekaetsän puustossa on yleässä latuskerroksessa ryhittäin kuusia ja rauduskoiuja. Niiden alle on kasanut pihlajaa ja haapaa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Yleästä latuskerroksesta poistetaan heikentyneet puut harennushakkuulla. Aleassa latuskerroksessa tehdään pienpuuston hoito. Taoitteena on eriikäisrakenteinen suojaetsä. 44 Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Lehtikuusi Lp 2/ha c 3/ha Kuusi

27 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Rauduskoiu Lehtikuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito Nuoressa istutetussa suojaetsässä on lehtikuusta, rauduskoiua ja kuusta. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään ensiharennus ja pienpuuston hoito. Taoitteena on onikerroksinen suojapuusto. 45 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Vaahtera Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Pienpuuston hoito Vaahteran luontainen uudistainen C1.2 Lähiirkistysetsä. Pienialaisen etsikön ylispuina on kookkaita haapoja ja uutaa kuusi. Pensaskerroksessa on tiheä nuori aahteristo. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään pienpuuston hoito ja yksi heikentynyt kuusi poistetaan. Laho pihlaja kaadetaan raitin arresta ja rungot jätetään lahopuuksi. 27

28 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 2.32 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: E Erityisalue. Yleiskaaa, hyäksytty (Virkistysalue). Palstailjelyalueella on ain uutaa palsta iljelyksessä. Taoite: Hoidettu palstailjelyalue. Toienpide: Palstailjelyalueen ypäristö pidetään siistinä ja hoidettuna. 47 Pinta-ala: 1.00 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Raita Vuorijalaa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha C3 Suojaetsä. Vuorijalaia. Lehtoainen kangasetsä on istutettua tiheäkasuista kuusialtaista suojayöhykeetsää, joka suodattaa Tuusulanäylän epäpuhtauksia. Kuiolla on yös rauduskoiua ja uorijalaaa. Entiset tiepohjat oat kasaassa upeen. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään harennus, jossa poistetaan neljäsosa puista. Harennuksen taoitteena on turata kuusille kasutilaa niin, että alaoksat eiät karsiudu liikaa. Saalla tehdään pienpuuston hoito. Tiepohjat saaat kasaa upeen luontaisesti. Ulkoilutien reunassa kasaat raidat ja pajut jätetään kasaaan. 28

29 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: C3 Suojaetsä. Kuiolla kasaa uutaia yksittäisiä nuoria rauduskoiuja ja kuusia sekä pajua. Taoite: Suojayöhyke. Toienpide: Ei hoitotoienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. 49 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Pihlaja Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha C3 Suojaetsä. Tuore kangasetsä on istutettua tiheäkasuista kuusialtaista suojayöhykeetsää, joka suodattaa Tuusulanäylän epäpuhtauksia. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään harennus, jossa poistetaan neljäsosa puista. Harennuksen taoitteena on turata kuusille kasutilaa niin, että alaoksat eiät karsiudu liikaa. Saalla tehdään pienpuuston hoito. 50 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu

30 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Haapa Haraaleppä Pihlaja Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito C3 Suojaetsä. Sekaetsä on suojayöhykeetsää, joka rajautuu ulkoilureitteihin. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään harennus ja pienpuuston hoito. 51 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Raita 2/ha Lp c Raita Rauduskoiu Vaahtera /ha C3 Suojaetsä. Entinen pelto on kosteaa lehtoa. Ryhittäisessä ja aukkoisessa puustossa on raitaa ja uutaa rauduskoiu. Aleassa latuskerroksessa on uutaa aahteran taii. Mesiangero allitsee pintakasillisuudessa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla ei ole hoitotoienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. 52 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Kuusi Haapa /ha 30

31 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Muu lehtipuu Haapa Pihlaja Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito C3 Suojaetsä. Kapeassa kadun arren suojayöhykepuustossa on rauduskoiua, uutaa kuusi ja lehtipuustoa. Aleassa latuskerroksessa on pihlaja- ja haapaesakkoa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Puustoa harennetaan poistaen siitä neljännes. Pienpuustoa hoidetaan. Taoitteena on puuston onikerroksisuus. 53 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Luontaisen uudistaisen alis telu Kuusen luontainen uudistainen /ha C3 Suojaetsä. Tontin rajalla olea suojapuusto on rauduskoiualtaista sekaetsää. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolta poistetaan suunnitelan jälkiäisellä jaksolla huonokuntoiset rauduskoiut ja kuuset poiintahakkuulla. Alikasos säästetään, sille uodostuu kasutilaa, ja 31

32 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille puustoa uudistetaan näin aiheittain. 54 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Luontaisen uudistaisen alis telu Kuusen luontainen uudistainen /ha C3 Suojaetsä. Tontin rajalla olea suojapuusto on rauduskoiualtaista sekaetsää. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolta poistetaan suunnitelan jälkiäisellä jaksolla huonokuntoiset rauduskoiut ja kuuset poiintahakkuulla. Alikasos säästetään, sille uodostuu kasutilaa, ja puustoa uudistetaan näin aiheittain. 55 Pinta-ala: 0.58 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Maiseaniittyä hoidetaan säännöllisesti. Sillä kasaa Terijoen salaaa ryhittäin. Taoite: Hoidettu aiseaniitty. Toienpide: Maiseaniittyä niitetään ja niittojäte kerätään. 32

33 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haraaleppä 2/ha Lp c Haraaleppä Rauduskoiu Raita /ha C3 Suojaetsä. Ojan arressa kasaa kapea puustoyöhyke, jossa on nuorta haraaleppää. Kuiolla on kaksi kookasta hopeapajua. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla ei ole hoitotoienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. 57 Pinta-ala: 0.69 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Vaahtera Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Vaahteran luontainen uudistainen Pienpuuston hoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoreen kankaan rauduskoiualtaisessa sekaetsässä on sekapuustona kuusia ja haapaa. Kuiolla on uutaia yksittäisiä kuolleita puita ulkoilureitin arrella. Aleassa latuskerroksessa on aahteraa ja pihlajaa. 33

34 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Yksittäiset kuolleet ja huonokuntoiset puut poistetaan ja kuiolla tehdään pienpuuston hoito. Puuston uudistainen aloitetaan seuraaalla suunnitelakaudella. 58 Pinta-ala: 0.38 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Kallioalueella on ain uutaa puu. Taoite: Lähiirkistysetsän kallioalue. Toienpide: Kuiolla ei ole hoitotoienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. 59 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Muun lehtipuun luontainen uudistainen Pienpuuston hoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Lehtoainen kuusikko on iäkästä. Osa kuusista on kuollut. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuolleet kuuset poistetaan poiintahakkuulla ja rungot iedään pois etsästä. Kuiolla tehdään pienpuuston hoito. Kuion puuston uudistainen tehdään seuraaalla suunnitelakaudella pienaukkohakkuulla. 34

35 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Muun lehtipuun luontainen uudistainen Pienpuuston hoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Lehtoaisean kangasetsän kuusisekaetsä on eriikäisrakenteista. Kuion reunassa on haaparyhä. Kuiolla on uutaa kuollut kuusi. Muut kuuset oat ielä kohtuullisen hyäkuntoista. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuolleet kuuset kaadetaan ja rungot jätetään kuiolle lahopuuksi. Kuiolla tehdään pienpuuston hoito. Kuion puuston uudistainen tehdään seuraaalla suunnitelakaudella pienaukkohakkuulla. 61 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Aokallio on siisti. Taoite: Lähiirkistysetsän kallioalue. Toienpide: Kuiolla ei ole hoitotoienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. 35

36 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Haapa /ha A3 Käyttö- ja suojaiheralue. 63 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Rauduskoiun luontainen uudistainen Pienpuuston hoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Puiston reunaetsän kuuset oat iäkkäitä. Osa puista on heikentynyt. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Huonokuntoiset kuuset poistetaan poiintahakkuulla suunnitelakauden jälkiäisellä puoliskolla. Saalla tehdään pienpuuston hoito. 64 Pinta-ala: 0.60 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Kuusi Rauduskoiu Raita Vaahtera /ha

37 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Maunulan leikkipuiston itäreuna on lehtoaista tiheäkasuista kangasetsää, jossa on rauduskoiuja ja kuusia sekä erilaista ja eri-ikäistä lehtipuustoa. Kuiolla on kole kuollutta kuusta. Pensaskerrokseen on syntynyt luontaista kuusen taiikkoa. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään harennushakkuu, jolla tehdään kasutilaa luontaisesti syntyneelle kuusen taiikolle. Kuolleet kuuset poistetaan. Kuiolla tehdään yös pienpuuston hoito kuusen taiia suosien. Tiheipiä taiiryhiä harennetaan. Toienpiteiden taoitteena on eri-ikäisrakenteinen ja luontaisesti uudistua etsä. 65 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. Käyttöniityllä kasaa pari rauduskoiua ja haapa. Niittyä on niitetty ain osin. Taoite: Hoidettu käyttöniitty. Toienpide: Niittyalue niitetään koko kuion alalta kahdesti kesässä. Niittojätettä ei kerätä. Hoitotapa C. 66 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Rauduskoiu Haraaleppä Haapa /ha 37

38 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Pihlaja Metsälehus C1.2 Lähiirkistysetsä. Järeäkasuisen haaikon seassa on hieno etsälehusryhä. Pensaskerroksessa on aahteraa ja etsälehusta. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla ei ole toienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. Uudistainen aloitetaan aiheittain seuraaalla suunnitelakaudella. 67 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Aokallio on siisti. Taoite: Lähiirkistysetsän kallioalue. Toienpide: Kuiolla ei ole hoitotoienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. 68 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Rauduskoiun luontainen uudistainen C1.2 Lähiirkistysetsä. Rauduskoiikon kunto on heikentynyt. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuolleet rauduskoiut poistetaan poiintahak- 38

39 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille kuulla. 69 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Lp 2/ha c 3/ha Kuusi C1.2 Lähiirkistysetsä. 70 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Haaan luontainen uudistainen /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Haapaetsikkö on eri-ikäisrakenteinen. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuollut pihlaja kaadetaan kuiolle, ettei se kaadu autojen päälle. Ei uuta toienpidetaretta. 71 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Haapa Raita Teraleppä Pihlaja Raita /ha 39

40 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Haaan luontainen uudistainen Pienpuuston hoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Pienialaisessa etsikössä on kuusia, uutaia rauduskoiuja ja haapoja. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolta poistetaan neljä huonokuntoista kuusta poiintahakkuulla. Toienpiteen yhteydessä arotaan alla kasaia nuoria haapoja ja aahteroita Pienpuustoa hoidetaan. 72 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Kallioisella ja puoliaoiella kuiolla on uutaa yksittäinen aahterapensas ja änty. Taoite: Lähiirkistysetsän kallioalue. Toienpide: Kuiolla ei ole hoitotoienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. 73 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Haapa Raita Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha 40

41 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Raittiin rajautua lehtipuusekaetsä on tiheää. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään harennushakkuu lehtipuita suosien. Saalla tehdään pienpuuston hoito. 74 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Haapa Haapa Pihlaja Haapa Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuion pohjoispäässä kadun arressa on pusikoitunut niittyäinen alue. Muu osa kuiosta on paikoin tiheää sekaetsää, jossa on eri-ikäistä kuusta, rauduskoiua ja haapaa. Taoite: Nykyistä puistoaisepi lähiirkistysetsä. Toienpide: Puustoa harennetaan poistaen siitä 25 % pohjapinta-alasta. Huonokuntoiset anheat kuuset poistetaan saalla. Saalla tehdään pienpuuston hoito. Kuion pohjoispään niittyalue raiataan ja niitetään. 75 Pinta-ala: 0.81 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu

42 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Kuusi Haapa Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Vaahteran luontainen uudistainen Pienpuuston hoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Rauduskoiu-kuusisekaetsässä on yös haapaa. Pensaskerroksessa on aahteraa ja pihlajaa. Aluetta käytetään juopottelupaikkana ja se on ulkoilijoille turaton. Ulkoilureitin arrella on kuollut kuusi. Valaisiet oat heikkotehoiset ja ne hukkuat puuston sisään. Taoite: Elinoiainen ja turallinen lähiirkistysetsä. Toienpide: Tiheipiä puuston kohtia harennetaan ja kuiolla tehdään pienpuuston hoito koko kuion alueella. Taoitteena on nykyistä äljepi ja puistoaisepi etsä, jossa on nykyistä selkeäpi näkyyys aleassa latuskerroksessa. Pienpuustoa jätetään ain harkittuihin kotiin runkouotoisina yksittäispuina ja harkittuina ryhinä. Toienpiteen toiotaan ähentään etsikössä tapahtuaa juopottelua, jolloin ulkoilijoiden turallisuuden tunne ja etsän irkistyskäyttöaro paranee. 76 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Vuorijalaa Haapa /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pienessä kallion alla oleassa etsikössä on ylispuina uutaia anhoja ja ielä hyäkuntoisia kuusia. Kuusten alla kasaa nuorepia haapoja, aahteroita ja uutaa uorijalaa. Taoite: Elinoiainen sekaetsä. 42

43 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Toienpide: Vanhoja kuusia poistetaan tarittaessa yksitäin, ikäli ne heikentyät suunnitelakauden aikana. 77 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: A2 Käyttöiheralue. 78 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Kallioisella rinteellä kasaa uutaa nuori aahtera ja pihlaja. Kuiolla on uutaa kaadettu puunrunko lahopuuna. Taoite: Luonnonukainen kalliorinne. Toienpide: Ei toienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. 79 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Pihlaja Pihlaja Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ylispuustoisen taiikon hoito Rauduskoiun luontainen uudistainen /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoreessa kangasetsässä on uutaia anhepia rauduskoiuja. Puuston aukkokohdissa on taiiryhiä, rauduskoiua ja uutaa kuusi. Taiien sekaan on kasanut pihlajaa. ja adelaa sekä seljaa. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä, jossa on eri-ikäistä 43

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä Metsäsanasto 2 (12) Johdanto Maisematyölupahakemuksia tehdessään eri tahojen suositellaan kutsuvan eri hakkuutapoja tässä sanastossa esitetyillä nimillä. Tekstin tarkoituksena on selventää ja yhtenäistää

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA METSIKKÖKUVIO - METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA TOIMENPITEET 1 2 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Lisätiedot

Metsänhoitoa kanalintuja suosien

Metsänhoitoa kanalintuja suosien RIISTAMETSÄNHOITO Metsänhoitoa kanalintuja suosien Riistametsänhoito on helppoa, ja sen menetelmät sopivat tavallisen talousmetsän hoitoon. Metsänhoitotöissä voidaan ottaa riista huomioon läpi metsikön

Lisätiedot

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén ENNALLISTAJAN POLKU KARTTA Pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Pohjois-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita?

Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita? Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita? Metsäkeskus 2014 { 2 } Mene metsään - tarkastele etenkin vanhoja kuusikoitasi! Löydätkö pystyyn kuolleita yksittäisiä

Lisätiedot

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024 Sivu 13 12.5.2015 Hakkuut kuvioittain vuna 2015-2024 Kuvio Hakkuutapa Korjuu- Ehdotettu Pinta- Hakkuumäärä yhteensä ja puutavaralajeittain Lisäksi energiapuuta, m³ Tulot ja menot, 20 Harvennus Talvi 2015

Lisätiedot

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II SUUNNITELMA 1 (6) PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II 1. Tehtävä Tehtävänä oli suunnitella Kajaanin kaupungin metsien hakkuut ja niihin liittyvät hoitotyöt Pöllyvaaran, Hetteenmäen ja Nakertajan

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Puistometsäsuunnitelmassa korostuu luonnon monimuotoisuus. Näillä lähivirkistysalueilla pyritään säilyttämään puusto elinvoimaisena harvennuksilla

Lisätiedot

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Laitila 4.- 5.9.2012 Hannele Kekäläinen ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Maatalousympäristöt Suomen viidenneksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

Håkansbölen kartanon työväenmäki Matti Liski ja Niina Alapeteri Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy PUUT 29.1.2008 LIITE 2 nro alue nro laji Suomalainen nimi halkaisija (cm) kuntoluokk a ikäluokka Muut

Lisätiedot

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka 1 0,9 Lehtomainen kangas Nuori kasatusmetsikkö Kuioluettelo / 11.11.2013 Siu 19/1 a, / a, / läpimitta, cm pituus, m runkoluku, kpl/ m2/ // Yhteensä 25 107 124 117 15 16

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Metsäsuunnitelma antaa vankan pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja sen arvonmääritykseen. Suunnitelma tehdään metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti

Lisätiedot

Toimitus nro 2012-425376 1 (7) Dnro MMLm/16387/33/2012

Toimitus nro 2012-425376 1 (7) Dnro MMLm/16387/33/2012 Toimitus nro 2012-425376 1 (7) HALTUUNOTTOKATSELMUKSEN PÖYTÄKIRJA Kohde: Kantatien nro 68 liikenneturvallisuuden parantaminen, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi, Hoisko - Alajärvi/Vimpeli kuntaraja,

Lisätiedot

Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito

Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito Piirroakuvat: Jari Kostet ja Tom Björklund. Valokuvat: Sami Tossavainen Vaihettumisvyöhykkeet Tarkoitetaan kahden erilaisen ekosysteemin reuna-

Lisätiedot

Metsähallituksen suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt. Päivi Virnes Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut 27.11.

Metsähallituksen suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt. Päivi Virnes Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut 27.11. Metsähallituksen suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt Päivi Virnes Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut 27.11.2007 Suojelualueiden ennallistaminen Ihmistoiminnan kautta vahingoittuneiden

Lisätiedot

Kuopion moottoritien reuna-alueiden kasvillisuuden hoitosuunnitelma

Kuopion moottoritien reuna-alueiden kasvillisuuden hoitosuunnitelma Kohteen nimi: Karjalankadun eritasoliittymä Liittymäaluetyyppi Eritasoliittymä Kiertoliittymä Muu liittymä Laatija päiväys 14.8.2015 muutos Hyväksyjä päiväys muutos Hoitoluokat Hoitoluokkien kuvaus, keskeiset

Lisätiedot

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0.

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0. Siu 20 (1) Nimetön 623-423-5-127 24.9.2014 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus on maisemallisesti tärkeille alueille tehtyä puiden harventamista. Puustoa ei harvenneta tasavälein eikä kaavamaisesti, vain

Lisätiedot

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Peruskarttalehdet 2032 08, 2032 09 Kirkkonummen kunnan alueella, Vitträsk-järven ja Jorvaksen välillä on säilynyt hämmästyttävän

Lisätiedot

Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma. Markku Koskinen ja Jyri Mikkola

Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma. Markku Koskinen ja Jyri Mikkola Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma Markku Koskinen ja Jyri Mikkola Sisältö 1 Johdanto 1 2 Maanomistus- ja suojelutilanne 1 3 Menetelmät 1 4 Alueen kuvaus 1 4.1 Hydrologinen tila.............................

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen?

Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen? Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen? Jatkuva kasvatus tarkoittaa metsätaloutta, jossa maa on jatkuvasti puuston peittämä. Avohakkuu ja viljely eivät kuulu jatkuvaan kasvatukseen, mutta kaikki muut hakkuutavat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 94 Teknisen lautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Sini Miettinen,

Lisätiedot

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Luonnos 14.12.2009 / Virpi Sahi Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Suunnitelman ja toteutuksen vertailua kuvioittain joulukuu 2009 Yleistä hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Lisätiedot

Asia: Kommentit ja muutosesitykset eräisiin Espoon kaupungin metsätyöohjelman vuosien 2011-2013 kohteisiin

Asia: Kommentit ja muutosesitykset eräisiin Espoon kaupungin metsätyöohjelman vuosien 2011-2013 kohteisiin Espoon ympäristöyhdistys ry Pappilantie 5 02770 Espoo 31.8.2011 Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Kotkankatu 9 00510 Helsinki Espoon kaupunki/ Tekninen keskus/ Luonnonhoitoyksikkö/ Pekka Pakkala Asia:

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu Metsäomaisuuden hyvä hoito Kiertoaika Uudistaminen Taimikonhoito Ensiharvennus 1 Harvennushakkuu Metsän kiertoaika Tarkoittaa aikaa uudistamisesta päätehakkuuseen. Vaihtelee alueittain 60 120 vuotta Kierron

Lisätiedot

UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS

UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS 29.4 2012 Eräitä tarkistuksia Maastotarkistukset Syksyllä 2011 (19.9) ja keväällä 2012 suoritettiin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN METSÄSTRATEGIA JA HOITO- JA KÄYTTÖLUOKITUS

KIRKKONUMMEN KUNNAN METSÄSTRATEGIA JA HOITO- JA KÄYTTÖLUOKITUS 1(12) KIRKKONUMMEN KUNNAN METSÄSTRATEGIA JA HOITO- JA KÄYTTÖLUOKITUS 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Metsästrategia.,...3 1.1 Päämäärät..,... 3 2. Toimintaperiaatteet. 3 2.1 Metsien käyttö- ja hoitoluokitus...

Lisätiedot

LAUSUNTO Hervanta-Vuoreksen metsäsuunnitelmaluonnokseen

LAUSUNTO Hervanta-Vuoreksen metsäsuunnitelmaluonnokseen Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry 23.11.2011 Varastokatu 3 33100 Tampere Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry Varastokatu 3 33100 Tampere LAUSUNTO Hervanta-Vuoreksen metsäsuunnitelmaluonnokseen Tampereen

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Risto Ranta, Hannu Niemelä 9.10.2013 08.10.13 1 Taustaa MTK:n/SLC:n ja Energiateollisuus ry:n yhteinen suositus Viime vuosien myrskyt Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys

Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys Liite 4 Rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto 16.2.2011 Järjestökommentit (Jyri Mikkola, Keijo Savola) 20.2.2011 sinisellä. Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys Vuorovaikutusmenettely

Lisätiedot

JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO

JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO Keskijännitelinjojen (20 kv) vierimetsät 4.12.2014 Lähteenä mm. Johtoalueiden vierimetsien hoito -esite Suomen metsäkeskus, Pohjois-Pohjanmaa Julkiset palvelut Irmeli Ruokanen

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Etelä-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

R a p o r t i t. Hakkuutapojen jakautuminen % Avohakkuu 83 Luontainen uudistaminen 13 Ylispuuhakkuu 4

R a p o r t i t. Hakkuutapojen jakautuminen % Avohakkuu 83 Luontainen uudistaminen 13 Ylispuuhakkuu 4 Sivu 1/10 Arviointi-pvm: 01.01.2013... 31.12.2013 R a p o r t i t Muut ehdot : arvioijan organisaatio = 'Kaikki metsäkeskukset' Talousmetsien luonnonhoidon laadunseuranta - RAPORTTI 13:15:45 Arviointiaineiston

Lisätiedot

KULOSAAREN ALSUN LUONNONHOIDON OSIO 23.2.2015

KULOSAAREN ALSUN LUONNONHOIDON OSIO 23.2.2015 KULOSAAREN ALUESUUNNITELMAN LUONNONHOIDON OSIO Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ylläpitämän luontotietojärjestelmän mukaan suunnittelualueella on erilaisia luontoarvoja: geologisia, kasvi- ja linnustokohteita

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

Metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt

Metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt Metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt Laki elinympäristöistä ja samalla käyttörajoitukset voimaan 1.1.1997 Erityisen tärkeitä elinympäristöjä tulee hoitaa ja käyttää siten, että luonnon monimuotoisuudelle

Lisätiedot

Riretu ranta-asemakaavan muutos Salon kaupunki Förby

Riretu ranta-asemakaavan muutos Salon kaupunki Förby Riretu ranta-asemakaavan muutos Salon kaupunki Förby 10.12.2014 SELVITYS LUONTO-OLOISTA JA RAKENNETUSTA YMPÄRISTÖSTÄ Kuva 1. Luontokuviot 10.10.2014 Oy Wixplan Ab 1 Alueen eri luontotyypit Kaavamuutosalue

Lisätiedot

PUISTOMETSIEN JA LUONNONSUOJELUALUEIDEN HOITO OHJELMA 2014 2015. Kiinteistöliikelaitos Anu Nuora Aki Männistö Juha Mäkitalo

PUISTOMETSIEN JA LUONNONSUOJELUALUEIDEN HOITO OHJELMA 2014 2015. Kiinteistöliikelaitos Anu Nuora Aki Männistö Juha Mäkitalo PUISTOMETSIEN JA LUONNONSUOJELUALUEIDEN HOITO OHJELMA 2014 2015 Kiinteistöliikelaitos Anu Nuora Aki Männistö Juha Mäkitalo Paakarlanpuisto JÄÄNYT KESKEN 2013-2014! Puistoalue Toivottu alueen harventamista

Lisätiedot

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013 Harvennus- ja päätehakkuut Matti Äijö 9.10.2013 1 METSÄN HARVENNUS luontainen kilpailu ja sen vaikutukset puustoon harventamisen vaikutus kasvatettavaan metsään (talous, terveys) päätehakkuu ja uudistamisperusteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 76 Ympäristölautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Tia Lähteenmäki,

Lisätiedot

Poiminta- ja pienaukkohakkuut. kaupunkimetsissä

Poiminta- ja pienaukkohakkuut. kaupunkimetsissä Poiminta- ja pienaukkohakkuut kaupunkimetsissä Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos (METLA) 19.12.2012 1 Poimintahakkuu (eri-ikäismetsätalous, jatkuva kasvatus jne...) yksittäisiä suuria, "kypsiä" puita

Lisätiedot

Luontaista häiriödynamiikkaa mukailevat metsänkäsittelymallit: Tutkimussuunnitelman pääkohtia

Luontaista häiriödynamiikkaa mukailevat metsänkäsittelymallit: Tutkimussuunnitelman pääkohtia Luontaista häiriödynamiikkaa mukailevat metsänkäsittelymallit: Tutkimussuunnitelman pääkohtia Juho Pennanen Metsien luontaista häiriödynamiikkaa mukailevat metsänkäsittelymallit -seminaari, Metla,, 4.5.2007

Lisätiedot

Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana. Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus

Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana. Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus Johdanto Metsänomistajan tavoitteet ja metsien luontaiset edellytykset

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde,

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde, Lehdot ja korvet 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 3,5 ha Perälä Yksityinen Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde, Kyllä Vanha

Lisätiedot

Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta

Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta Lapua 26.11.2013 Antti Pajula Suomen metsäkeskus, julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Tasaikäisrakenteinen metsätalous Tavoitteena tasarakenteisen ja -ikäisen

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland Kantakaupungin

Lisätiedot

Luonnonarvokatselmus. Tuomiston kiertoliittymän ja Kilpinokan välisellä alueella. Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelu / Vesa Salonen

Luonnonarvokatselmus. Tuomiston kiertoliittymän ja Kilpinokan välisellä alueella. Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelu / Vesa Salonen Luonnonarvokatselmus Tuomiston kiertoliittymän ja Kilpinokan välisellä alueella Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelu / Vesa Salonen Sastamala 2015 Luonnonarvokatselmus Tuomiston kiertoliittymän ja

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

Muuttuko metsänhoito luonnonmukaisemmaksi metsälakimuutoksilla?

Muuttuko metsänhoito luonnonmukaisemmaksi metsälakimuutoksilla? Muuttuko metsänhoito luonnonmukaisemmaksi metsälakimuutoksilla? Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos (METLA) 2.4.2013 1 Luonnonmukaisempi metsänhoito? Häiriödynamiikkamalli Metsien luontaista kehitystä

Lisätiedot

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis Nuorallatanssia kaupunkimetsissä Tiina Saukkonen luonnonhoidon suunnitteluvastaava metsänhoitaja Metsä- ja viherpäivät Helsinki 2012 24. 25.5.2012 1 Nuorallatanssia kaupunkimetsissä 1. Luonnonhoidosta

Lisätiedot

Tyrnäväjoen itäpuolen metsänhoitotoimenpiteet Meijerialueen kohdalla

Tyrnäväjoen itäpuolen metsänhoitotoimenpiteet Meijerialueen kohdalla Tyrnäväjoen itäpuolen metsänhoitotoimenpiteet Meijerialueen kohdalla Metsäkuviot 1.-4. sijoittuvat Meijerialueen ja Tyrnäväjoen välimaastoon. Koko alue rajautuu pohjoisessa Vanhatiehen, idässä Meijerialueeseen,

Lisätiedot

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku,

Lisätiedot

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄNOMISTAJAN TAVOITTEET METSÄTALOUDELLEEN 2 Puuntuotanto ja myyntitulot Taloudellinen turvallisuus Metsän tunnearvot (sukutila) Virkistys ja vapaa-aika Sijoituskohde

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 Selvityksen tarkoitus Liito-oravaselvityksessä oli tarkoitus löytää selvitysalueella mahdollisesti olevat liito-oravan

Lisätiedot

Toivosen tilan LUONTOSELVITYS. Sastamalan kaupunki / Vesa Salonen

Toivosen tilan LUONTOSELVITYS. Sastamalan kaupunki / Vesa Salonen 0 Toivosen tilan LUONTOSELVITYS Sastamalan kaupunki / Vesa Salonen 2014 1 Toivosen tilan luontoselvitys Toivosen tilan pohjoisreunaa Huiskonkadun yli nähtynä Raportin sisältö: Luontoselvitys... 1 Selvitysalue...

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI METSÄ- JA RIKOSLAIN MUUTTAMI- SESTA

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI METSÄ- JA RIKOSLAIN MUUTTAMI- SESTA Sähköverkko LAUSUNTO 1(5) Kenneth Hänninen 21.3.2013 Maa- ja metsätalousministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo.mmm@mmm.fi Viite Lausuntopyyntönne MMM044;00/2011 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

Yleisohjeita harvennus- ja uudistushakkuiden toteuttamiseen

Yleisohjeita harvennus- ja uudistushakkuiden toteuttamiseen Liite 17 Metsien ja arvokkaiden alueiden hoito- ja käsittelyohjeet Metsien hoito Johdanto Tässä yhteydessä metsillä tarkoitetaan korttelialueiden ulkopuolisia alueita, joista kaavassa käytetään virkistysalueita

Lisätiedot

Maastopyöräpolku Helsingin Keskuspuistoon

Maastopyöräpolku Helsingin Keskuspuistoon 23.10.2015 Tiina Saukkonen luonnonhoidon suunnitteluvastaava metsänhoitaja Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Maastopyöräpolku Helsingin Keskuspuistoon Keskuspuisto on Helsingin tärkein ja suosituin ulkoilualue.

Lisätiedot

Koneellinen kitkentä. Timo Tomperi Arto Väänänen

Koneellinen kitkentä. Timo Tomperi Arto Väänänen Koneellinen kitkentä Timo Tomperi Arto Väänänen Taimikonhoidon tavoite Turvata taimikon jatkokehitys Männyn-, kuusen- ja koivun kasvatuksen päätavoitteena on hyvälaatuisen, järeän puun tuottaminen Laadun

Lisätiedot

Oriveden Punkaniemi ja lähialueet

Oriveden Punkaniemi ja lähialueet Raportti maastokäynnistä 13.9.2013 Juho Kytömäki, LuK Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Oriveden Punkaniemi ja lähialueet Tutustuin Oriveden Pukala-järven koillisrannalla sijaitsevaan Punkaniemen Veljestenlammin

Lisätiedot

Erirakenteinen metsänkasvatus. Tiina Ojansivu 21.10.2014

Erirakenteinen metsänkasvatus. Tiina Ojansivu 21.10.2014 Erirakenteinen metsänkasvatus Tiina Ojansivu 21.10.2014 Metsälain muutokset kasvatushakkuissa Erirakenteinen metsänkasvatus hyväksyttiin metsänkasvatusmenetelmäksi. Poiminta- ja pienaukkohakkuut katsotaan

Lisätiedot

Monimuotoinen metsäluonto

Monimuotoinen metsäluonto Koulumetsät arvoonsa yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta Monimuotoinen metsäluonto Virpi Sahi, joulukuu 2013 Koulumetsä on koulua/päiväkotia lähellä oleva pysyvä metsäluontokohde, joka sopii lasten

Lisätiedot

Kiinteistöliikelaitos Anu Nuora Juha Mäkitalo. Puistometsien ja luonnonsuojelualueiden hoito-ohjelma 2013-2014

Kiinteistöliikelaitos Anu Nuora Juha Mäkitalo. Puistometsien ja luonnonsuojelualueiden hoito-ohjelma 2013-2014 Kiinteistöliikelaitos Anu Nuora Juha Mäkitalo Puistometsien ja luonnonsuojelualueiden hoito-ohjelma 2013-2014 Muut erityispiirteet: Kotimetsä Lähivirkistysalue, luonnonpuisto Luontoselvitykset - Alueen

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus. Katariina Pylsy 30.9.2015

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus. Katariina Pylsy 30.9.2015 Sastamalan kaupungin metsäomaisuus Katariina Pylsy 30.9.2015 Metsäomaisuuden laajuus 2013 Vammala Mouhijärvi Suodenniemi Kiikoinen Äetsä Ritajärvi Yhteensä Metsämaa 823 568 289 108 203 192 Kitumaa 81 54

Lisätiedot

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 YLEISTÄ Tavoitteena oli selvittää lajin esiintymistä suunnitelluilla tuulivoima-alueilla. Selvitysalueiden laajuuden vuoksi valittiin niiltä kartta-

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 1.10.2014 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2014: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2014...

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 225. Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 225. Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1 1010/10.03.01/2015 Tekninen lautakunta 25 18.3.2015 Tekninen lautakunta 49 13.5.2015 225 Valtuustokysymys Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta

Lisätiedot

Kitkevä perkaus työmenetelmän esittely ja tutkimustuloksia onnistumisesta

Kitkevä perkaus työmenetelmän esittely ja tutkimustuloksia onnistumisesta Kitkevä perkaus työmenetelmän esittely ja tutkimustuloksia onnistumisesta Mikael Kukkonen, Projektipäällikkö Metsänhoitotöiden koneellistaminen -kehittämishanke Itä-Suomen yliopiston Mekrijärven tutkimusasema

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot