ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE"

Transkriptio

1 ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008

2 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO SUUNNITTELUALUE SUUNNITELMAN LAATIMINENJA VUOROVAIKUTUS LUONNONSUOJELU JA LUONNON MONIMUOTOISUUS NIITTYJEN HOITO METSIEN HOITO Metsien hoitotaoitteet...16 Toienpiteet suunnitelakaudella, uonna 2009 toteutettaat työt SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN Kuiokohtaiset toienpiteet Liitekartat Karttaliite 1. Hoitoluokat... Karttaliite 2. Hakkuut uonna Karttaliite 3. Pienpuustonhoito Karttaliite 4. Kuiokartta... 2

3 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille JOHDANTO Helsingin etsien hoito toteutetaan luonnonhoitosuunnitelien ukaan. Luonnonhoitosuunnitela on yksityiskohtainen toteutussuunnitela, jossa kuiokohtaiset ohjeet noudattaat niitä taoitteita, jotka alue- tai iheraluesuunnitelassa on puistokohtaisesti ääritelty. Tää suunnitela perustuu yleisten töiden lautakunnan hyäksyään Herttonieen, Herttonieen rannan ja Roihuuoren iheraluesuunnitelaan Viheraluesuunnittelun aikana on käyty laajaa uoroaikutusta alueen asukkaiden ja uiden yhteistyötahojen kanssa. Saatu palaute on otettu huoioon tätä suunnitelaa laadittaessa. Luonnonhoitosuunnitela on laadittu rakennusiraston katu- ja puisto-osaston suunnittelutoiistossa. Projektia on johtanut etsäsuunnittelija Tio Virtanen. Maastotyöt toienpiteiden äärittäiseksi tilattiin ypäristötuotannon luonnonhoitoyksiköltä ja niitä teki astaaa luontoestari Mikko Vuohelainen. Ajantasaiset suunnitelatiedot on tallennettu katu- ja puisto-osaston etsätietojärjestelään. Tässä suunnitelassa on tulostushetken kuiolistaus ja toienpiteet suunnitelakauden alkupuolelle. Taoitteiden saauttaiseksi tarpeelliset toiskertaiset toienpiteen tullaan tarittaessa päiittäään etsätietojärjestelään ennen alueen toista hoitokierrosta. Viheraluesuunnitela uodostaa oleellisen osan tästä suunnitelasta. Hoitotaoitteiden asettelu on tehty iheraluesuunnittelun yhteydessä ja tätä suunnitelaa on luettaa rinnan iheraluesuunnitelan kanssa kokonaisuuden yärtäiseksi. Suunnittelualueen luonnonhoitoalueiden pinta-ala on noin 70 hehtaaria. Tästä etsäaata on noin 57 hehtaaria ja uut alueet niittyinä tai erillissuunnitelien ukaan hoidettaia alueita. Roihuuoren ja Herttonieen rannan iheralueet oat tiiiin kaupunkirakenteen keskellä oleia lähiirkistysetsiä, joiden hoito on tärkeää iihtyyyden ja aisean kannalta. 3

4 2. SUUNNITTELUALUE Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Suunnitela-alueeseen kuuluat Roihuuoren (R), Herttonieen rannan (Hr) ja Herttonieen teollisuusalue (T). Suunnitela-alue koostuu tiiiin kaupunkirakenteen äliin jääistä pienialaisista etsiköistä ja laajeista etsäalueista, kuten Roihuuoren etsäselänteestä, Roihuuoren koillisosan etsästä, joka rajautuu Marjanieen siirtolapuutarhaan, Porolahdenpuistosta ja Strösin kartanoalueesta sekä pääosin yksityisoistuksessa oleasta Herttonieen kartanopuistosta, jota kaupunki hoitaa sopiuksen ukaisesti. Strösin kartanopuistoon on alistuassa inestointihankkeena erillinen suunnitela, jonka ukaan aluetta hoidetaan. Herttonieen kartanopuistoon ja Porolahden puistoon on yös tekeillä hoito- ja kehittäissuunnitela, jotka ohjaaat niiden alueiden hoitoa ja kehittäistä. Porolahden puistossa osalla etsäalueista on hoito- ja kehittäissuunnitelan taoitteet otettu jo huoioon. 4

5 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille SUUNNITELMAN LAATIMINEN JA VUOROVAIKUTUS Luonnonhoitosuunnitela on toteutustason suunnitela, joka ohjaa yksityiskohtaisein etsissä ja niityillä tehtäiä luonnonhoitotoienpiteitä. Luonnonhoitosuunnitelassa toienpiteet noudattaat niitä taoitteita, jotka iheraluesuunnitelassa on ääritelty. Yleisten töiden lautakunta hyäksyi kokouksessaan Herttonieen ja Roihuuoren iheraluesuunnitelan ohjeellisena noudatettaaksi. Viheraluesuunnitelassa on puistokohtaisesti ääritelty hoidon taoitteet seuraaaksi kyenuotiskaudeksi. Taoitteet noudattaat Helsingin luonnonhoidon linjausta, jonka oniaroiset hoitotaoitteet ottaat huoioon niin luonnon oniuotoisuuden kuin irkistyskäytön tarpeet. Linjaus äärittelee luonnonhoidon taoitteet seuraaasti: 1. Asuinypäristöt oat iihtyisiä, kestäiä ja turallisia, ja ne lisääät asukkaiden tereyttä ja hyinointia 2. Ulkoiluypäristö on toiia ja eläyksellinen 3. Luonnonypäristön aiseakua on korkealaatuinen ja oaleiainen. 4. Luonnon oniuotoisuus on otettu huoioon ja luonnonsuojelualueiden arot säilytetty. 5. Metsäiset iheralueet oat elinoiaisia ja kestäiä ja niiden oleassaolo turataan yös tuleaisuudessa. 6. Niityt ja pellot oat oniuotoisia. 7. Liikenneäylien ypäristöä hoidetaan huoioiden sekä suoja- että aiseaaikutukset. Puistokohtaisten taoitteiden, Helsingin luonnonhoidon linjauksen ja työohjeiden ukaisesti ääritettiin kuiokohtaisesti toienpiteet, jotka ohjaaat luonnonhoitotöiden toteutusta. Katu- ja puisto-osaston suunnittelutoiisto tilasi aastotyöt siltä osin ypäristötuotannon luonnonhoitoyksiköltä. Toienpide-ehdotukset tarkistettiin ja iieisteltiin iheraluesuunnitelan ukaiseksi. Luonnos oli nähtäillä rakennusiraston asiakaspalelussa ja Roihuuoren kirjastossa syksyllä 2007, jolloin alueen asukkaat saiat koentoida suunnitelaa. Puuston uudistaiseen liittyillä kohteilla järjestettiin aankäyttö- ja rakennuslain 128 :n ukainen toienpiteen ähäisyyden ariointi Katselusta johti Helsingin kaupungin rakennusalontairaston kaupunkikuaosaston rakennusestari Kaarle Veijalainen. Kohteilla istutetaan suunnitelan ukaan heikkokuntoisten ja kuolleiden puiden tilalle uusia puuntaiia niin, että alueet säilyät tuleaisuudessakin etsäisinä. Aluesuunnittelun yhteydessä tehtiin asukaskysely ja järjestettiin yleisötilaisuuksia sekä aastokäelyitä, joissa keskusteltiin asukkaiden ja alueen käyttäjien kanssa taoitteista ja tarpeista, joita eri tahoilla oli esittää. Suunnitelassa on haettu koproisseja erilaisten taoitteiden yhteensoittaiseksi. Aoiessa keskustelussa ilapiiri ja yärtäys hoidettujen ja hoidon ulkopuolelle jätettyjen alueiden erkityksestä on lisääntynyt. Viheralueiden erkityksestä irkistykselle ei ollut eriielisyyttä, utta aiseallisten näkökohtien, turallisuuden ja luonnonsuojelun yhteensoittaisessa näkökannat aihteliat hyinkin paljon. Maisean huoioon ottainen on korostunut etenkin asutuksen lähietsissä, utta yös kulttuuriaikutukseltaan rikkaiden kartanoypäristöjen kohdalla. 5

6 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Ulkoilijoiden turallisuus on tärkeää reittien arrella, utta syrjäiseillä osilla esierkiksi pystyyn lahoaia puita oidaan jättää. Lahopuun jättäisessä otetaan huoioon aisealliset näkökohdat niin, ettei parhaille näkyille jätetä risukkoisia alueita ja aapuita lahoaaan. Reittien arsien aoiuus lisää turallisuuden tunnetta. Luonnonsuojelun näkökohdat on otettu suunnitelassa huoioon jättäällä. linnustollisesti arokkaita kosteikkoalueita hoidon ulkopuolelle. Jalopuiden istuttainen rikastuttaa osaltaan alueen luontoa ja astaa yös ahdolliseen ilaston uutoksen tuoaan haasteeseen. Monilajisten sekaetsien oidaan odottaa seliään parhaiten ypäristössä tapahtuien uutosten keskellä. 4. LUONNONSUOJELU JA LUONNON MONIMUOTOISUUS Alueen aisean ja luonnon nykytilaa on selitetty kattaasti iheraluesuunnitelan osan 1/4 kappaleessa 2. Roihuuorelle on tyypillistä karujen kallioalueiden jyrkkä aihtuinen reheiin lehtoihin. Roihuuoressa lehtojen osuus kasupaikoista on noraalia suurepi kuin uualla kaupungissa. Meren läheisyydellä on yös alueen ilastoon oat aikutuksensa. Ypäristökeskuksen luontotietojärjestelässä on erkitty Porolahteen ja Tiiliruukinlahteen lepakoiden kannalta tärkeä alue. Kanaat ja kartanopuisto sekä pienenesataat oat lepakoiden saalistusalueita. Rantayöhykkeen käsittely on aroaista ja etsiköitä harennetaan keyesti, jotta uutokset eiät ole liian nopeita. Hoitotyöt toteutetaan lepakkokohteilla taliaikaan, jolloin lepakot oat horroksessa talipiiloissaan esierkiksi rakennusten kellareissa ja inteillä. Tään luonnonhoitosuunnitelan toienpiteet eiät heikennä lepakkojen elinolosuhteita. Linnuston suosiiseksi pensaikkoa uudistetaan siten, että jatkuasti on tarjolla sopiia tiheitä pensaikkoja lintujen suojapaikoiksi. Lahopuustoa lisätään niillä kohteilla, joilla ei olla ristiriidassa aiseallisten taoitteiden kanssa. Roihuuoren etsässä entisen hyppyriäen alarinteellä luonnontilaan jätetyn korpipainanteen läheisyydessä on hyiä kohteita, joilla oidaan lahopuuta lisätä. Moniuotoisuutta lisätään yös hoidetuilla alueilla jättäällä aapuita ja pökkelöitä lahoaaan. Turallisuus otetaan aina huoioon, kun kuolleita puita jätetään pystyyn. Toienpiteiden ajoittaisella oikeaan aikaan ältetään aastoon syntyiä jälkiä ja linnustolle ja uulle eläiistölle syntyiä häiriöitä. Vaihteleat etsiköt eri-ikäisine puustoineen ja onipuolinen puulajien alikoia luoat erilaisia elinypäristöjä, jolla alueen oniuotoisuus säilyy ja lisääntyy. Lisääntyä ulkoilu- ja irkistyskäyttö pyritään ohjaaaan reiteille pitäällä ne hyäkuntoisina ja houkutteleina. Jalopuuston suosiinen hoidetuissa etsiköissä ja luonnontilaiset rantateralepikot lisääät luonnon rikkautta. Jalopuita tullaan suunnitelan ukaan yös istuttaaan useaan eri kohteeseen. 6

7 5. NIITTYJEN HOITO Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Suunnittelualueella on useita niittyjä, jotka oat jo hoidon piirissä. Strösinlahdenpuiston suunnitelissa on joitakin lisäyksiä niittynä hoidettaiin alueisiin. Tässä suunnitelassa ne eiät ielä ole ukana, koska suunnittelu on kesken ja ne toteutetaan inestointihankkeena. Niittyjä hoitoluokassa B2 on yhteensä 6,7 ha. Oheen on koottu niittykuiot tietoineen pienen sijaintia selentään kartan kanssa. 93 Pinta-ala: 1.15 Moniuotoisuus: B2 Käyttöniitty. (Viheralue 64029) Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Niittynä hoidettaa alue. B2 - hoitotapa D, niitto 1 kertaa, jätettä ei kerätä pois. 7

8 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.55 Moniuotoisuus: B2 Käyttöniitty. (Viheralue 54073) Puustoinen niittyalue Toienpiteet: Niittynä hoidettaa alue. B2 - hoitotapa F, esoalla hoidettaa niitty. Herttonieen teollisuusalueella. 8

9 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.12 Moniuotoisuus: B2 Käyttöniitty. (Viheralue 54076) Niittyalue Toienpiteet: Niittynä hoidettaa alue. B2 - hoitotapa D, niitto 1 kertaa, jätettä ei kerätä pois. Herttonieen teollisuusalueella Pinta-ala: 0.21 Moniuotoisuus: B2 Käyttöniitty. (Viheralue 54076) Niittyalue Toienpiteet: Niittynä hoidettaa alue. B2 - hoitotapa D, niitto 1 kertaa, jätettä ei kerätä pois. 9

10 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.60 Moniuotoisuus: B2 Käyttöniitty. Maria Haarénin äki (Viheralue 54024) Roihuuori. Niittyalue, jolla kasaa puustoa. Toienpiteet: Heinä niitetään uosiohjelan ukaan. Huonokuntoisia puita poistetaan yksittäin. Niittynä hoidettaa alue. B2 - hoitotapa C, niitto 2 kertaa, jätettä ei kerätä pois. 10

11 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 1.02 Moniuotoisuus: B2 Käyttöniitty. Peukaloisenpuisto. (Viheralue 54028) Roihuuori Niittynä hoidettaa alue. B2 - hoitotapa C, niitto 2 kertaa, jätettä ei kerätä pois. 11

12 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.97 Moniuotoisuus: B2 Käyttöniitty. Kipparuori. (Viheralue 54036) Herttonieenranta Lähes aoin kallio, uutaia äntyjä. Pienpuustona pihlajaa. Kallioniitty. Arokas kasillisuuskohde LTJ 74/90. Toienpiteet: Hoidetaan niittynä. B2 - E, käsityöaltainen kohde 153 Pinta-ala: 0.50 Moniuotoisuus: B2 Käyttöniitty. Taia. Vaahteroita. Kipparuori. (Viheralue 54036) Kuiahkolla kankaalla harakseltaan 80-uotiasta äntyä, sekä koiuja, haapoja ja aahteroita. Pienpuustona pihlajaa, koiua, pajua. Niittyluokituksen kohde aroniitty. Toienpiteet: Hoidetaan niittynä. B2 - E, käsityöaltainen kohde 12

13 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.78 Moniuotoisuus: B2 Käyttöniitty. Vaahteroita. Tuorinnieenpuisto (Viheralue 54110) Herttonieenranta Lähes aoin kallio, uutaia äntyjä ja koiuja. Toienpiteet: Hoidetaan niittynä. B2 - hoitotapa E, käsityöaltainen kohde. 13

14 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.53 Moniuotoisuus: B2 Käyttöniitty. Tuorinniei. (Viheralue 54110) Herttonieenranta Niitty Toienpiteet: Hoidetaan niittynä. B2 - itäosa hoitotapa E, käsityöaltainen kohde ja länsiosa hoitotapa A niitto 2 kertaa jäte kerätään pois. 14

15 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.07 Moniuotoisuus: B2 Käyttöniitty. Herttonieen kartanoalue (Viheralue 54037) 159 Pinta-ala: 0.24 Moniuotoisuus: B2 Käyttöniitty. Hoidetaan erillisen suunnitelan ukaisesti. Hoidetaan niittynä B2 - hoitotapa F, esoalla hoidettaa niitty. Herttonieen kartanoalue (Viheralue 54037) Hoidetaan erillisen suunnitelan ukaisesti. Niitty, B2 - hoitotapa B niitto 1 kertaa, jäte kerätään pois. 15

16 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille METSIEN HOITO Luonnonhoidon linjauksen ukaan uusi hoitoluokitus otetaan käyttöön Helsingissä. Tällä alueella hoitoluokituksen tarkistus on ielä osittain kesken, utta luonnos on kuitenkin tään suunnitelan liitteenä. Nyt toteutettaissa toienpiteissä noudatetaan käytössä oleia työohjeita ja laatujärjestelää. Luonnonhoitotyöt toteutetaan katu- ja puisto-osastolla laaditun uosityöohjelan ukaisesti. Toteutustyöt oat katu- ja puisto-osastolla ylläpitotoiiston etsäastaaan astuulla. Työt tilataan pääosin rakennusiraston ypäristötuotannon luonnonhoitoyksiköltä, jossa astaaa luontoestari astaa ja johtaa työaan toteutusta. Metsien hoitotaoitteet Viheraluesuunnitelassa on jokaiselle puistoalueelle ääritelty taoitteet, joiden ukaan kuiokohtaiset taoitteet ja toienpiteet on ääritelty. Viie uosien kuiat kesät oat koetelleet anhoja puustoja äkien rinteillä ja kallioisilla kasupaikoilla. Näiden heikkokuntoisten etsien kuntoon saattainen on ensiaroisen tärkeää, että tuleilla sukupolilla on kauniita irkistysetsiä käytössään. Vaiheittainen uudistainen pienialaisten aukioiden ja aloisapien etsiköiden kautta luontaista uudistuista hyödyntäen ja istuttaalla uusia puun taiia on aiseallisesti parhaita keinoja tässä aatiassa työssä. Maiseapuiden jättäisellä aina, kun se on ahdollista, oidaan uutosta aiseassa lieentää. Taiikot taritseat huolenpitoa ja hoitoa, jotta ne akiintuat ja pääseät hyään kasuun. Odottainen ei tässä aiheessa ole aihtoehto, koska työt kasautuat silloin tuleaisuuteen ja aisealliset auriot olisiat suuret. Puuston onilajisuus ja eri-ikäisrakenne tekeät etsistä kestääpiä kaupunkiypäristön aatiissa olosuhteissa. Toienpiteet suunnitelakaudella, uonna 2009 toteutettaat työt Hakkuut Harennus 6,44 Yksittäisten puiden poisto 24,02 Suojuspuuhakkuu 1,70 Uudistainen iljeleällä 1,13 Ensiharennus 0,14 Maiseanhoito 0,18 Yhteensä 33,61 ha 16

17 Hoitotyöt uonna 2009 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pienpuuston hoito 40,14 Metsälehuksen istutus 1,71 Kuusen istutus 2,19 Vuorijalaan istutus 1,78 Rauduskoiun istutus 0,63 Saarnen istutus 4,01 Männyn istutus 2,10 Taen istutus 4,17 Männyn täydennysistutus 0,46 Kuusen luontainen uudistainen 0,29 Taiikonhoito 0,28 Männyn kylö 1,33 Ennakkoraiaus 0,11 Yhteensä 59,22 Istutettaat taiiäärät esi. taen osalta eiät näy taulukossa suoraan, aan pintaala 4,17 ha on niiden kuioiden yhteenlaskettu ala, joilla taen istutusta osalla kuiosta on suunnitelassa esitetty. Kuioluettelossa on kuaus-kentässä selostettu itä toienpiteitä kohteella on tarkoitus tehdä. 7. SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN Luonnonhoitosuunnitela on luonnonhoidon linjausten ukainen. Sen taoitteet on hyäksytty iheraluesuunnitelassa ohjeellisena noudatettaiksi ja se toteutetaan uosityöohjelan ukaisesti. Luonnonhoidon toteutus tehdään suunnitelan ja työohjeiden ukaisesti. Hoitotyöt tällä suunnitela-alueella tehdään pääsääntöisesti etsurityönä. Metsäkuljetus tehdään koneellisesti. Hakkuutähteet kerätään pois haketettaaksi keskeisiistä lähiirkistysalueen etsistä. Osa hakkuutähteistä oidaan hakettaa ja jättää etsiin, ikäli niistä ei ole haittaa ulkoilulle. Hakkuutyöt tehdään ajankohtana, jolloin ei synny aastoaurioita. Laajeat toienpiteet soitetaan yös linnuston pesiäajan ulkopuolelle. Linnuston pesiinen otetaan huoioon yös aiseaniittyjen niitossa. Luonnonhoitotoienpiteet; hakkuut, raiaukset ja niittotyöt tehdään siten, että niistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa ulkoilulle. Talisin otetaan huoioon. liikuntairaston ylläpitäät ladut. Vastaaa työnjohtaja tarkistaa Helsingin ypäristökeskuksen luontotietojärjestelästä aluetta koskeat luontotiedot ja ottaa huoioon niissä ahdolliset uutokset. Hoitotöihin liittyissä uutoksia aatiissa kohteissa toteuttaja ottaa yhteyttä alueen etsäsuunnittelijaan ja sopii enettelystä. Luonnonhoitosuunnitela on nähtäillä rakennusiraston internetsiuilla ja asiakaspalelussa. Luonnonhoitotoienpiteistä tiedotetaan asukkaille työohjeen tiedotusohjeiden 17

18 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille ukaisesti. Asukkailla on ahdollisuus saada lisätietoja toienpiteistä työnjohtajalta ja suunnittelijalta. 18

19 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Kuiokohtaiset toienpiteet KUVIOLUETTELO Kunta: 91 HELSINKI Suunnittelualue: 154 Lohko: 43 Roihuuori, Hertonieenranta ja teollisuusalue a: Oistaja: Herttoniei HELSINGIN KAUPUNGINKANSLIA Metsikkökuiot: 1 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Lehtikuusi 2/ha 3/ha Lehtikuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1 Lähietsä. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 65026) Itääylän arressa lehto, jossa istutettu 50-uotias lehtikuusikko. Lisäksi uutaia teraleppiä. Pienpuustona harakseltaan pihlajaa, terttuseljaa, teraleppää. Toienpiteet: Lehtikuusikon harennus. 2 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha 3/ha Hieskoiu Haraaleppä Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1 Lähietsä. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 65026) Itääylän arressa lehto, jossa 50-uotiasta teraleppää sekä uutaia kouja ja haraaleppiä. Pienpuustona pihlajaa, teraleppää, terttuseljaa, tuoea. Toienpiteet: Teralepikon harennus ja pienpuuston hoito. 19

20 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Hieskoiu Lehtikuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1 Lähietsä. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 65026) Lehto, jossa 50-uotiasta koiua sekä uutaia lehtikuusia. Pienpuustona harakseltaan haapaa, aahteraa, pihlajaa, terttuseljaa. Toienpiteet: Koiikon harennus. 4 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha 3/ha Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Lehtoainen kangas, jossa 80-uotiasta koiua sekä kuusta. Pienpuustona pihlajaa, tuoea, aahteraa. Linnustollisesti arokasta aluetta LTJ kohde 2/03. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. 20

21 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Haapa Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Metsälehuksen istutus Heti /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Pienialainen lähes aoin alue. Lehtoainen kangas jossa haaparyhä, pienialainen kallio. Linnustollisesti arokasta aluetta LTJ kohde 2/03. Toienpiteet: Aoielle alueelle etsälehuksen istutus. 6 Pinta-ala: 0.72 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haraaleppä 2/ha 3/ha Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Raita Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Suojuspuuhakkuu Heti 2009 Kuusen istutus Metsälehuksen istutus Vuorijalaan istutus Pienpuuston hoito Heti C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Lehto, jossa 80-uotiasta koiua ja haapaa, lisäksi nuorepaa haapaa, haraaleppää, teraleppää ja raitaa. Pienpuustona paikoitellen runsaasti pihlajaa, tuoea haraaleppää, aahteraa, herukkaa,uutaia jalaia. Linnustollisesti arokasta aluetta LTJ kohde 2/03 Taoite: Kerroksellinen onilajinen lehtipuualtainen sekaetsä. Pensaskerroksen uusiutuinen ja istutukset turaaat linnuston suojapaikat tuleaisuudessa. Toienpiteet: Kuiolta poistetaan raitoja, haraaleppiä ja huono- 21

22 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille kuntoiset haaat ja koiut. Pienpuuston hoito, jossa jätetään yös pienialaisia käsitteleättöiä kohtia linnuston suojapaikoiksi. Aoieksi jääneille kohdille istutetaan ryhittäin jalaaa, etsälehusta sekä kuusta. Kuusta istutetaan etenkin Itääylän puolelle kehittyään elu- ja näkösuojaksi. 7 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Raita 2/ha 3/ha Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Raita Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Vuorijalaan istutus C1 Lähietsä. Raitoja. Vaahteroita. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Lehtoaisella kankaalla 50-uotiasta raitaa, lisäksi joitakin koiuja, haapoja ja haraaleppiä. Pienpuustona pihlajaa, pajua, aahteraa, tuoea. Toienpiteet: Heikkokuntoinen anha puusto poistetaan, pienpuuston hoito. Luontaista taiiainesta käytetään hyäksi. Kuiolle istutetaan jalaaa sekä koiua ryhiin. 8 Pinta-ala: 0.50 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Pihlaja Raita Pihlaja Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Vaahteroita. 22

23 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Lehtoaisella kankaalla 80-uotiasta koiua. Lisäksi joitakin kuusia, äntyjä, raitoja ja haapoja. Pienpuustona pihlajaa, tuoea, pajua, haraaleppää, teraleppää, aahteraa. Linnustollisesti arokasta aluetta LTJ kohde 2/03. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto. Pienpuuston hoito, lisää tilaa annetaan aahteralle ja teralepälle. 9 Pinta-ala: 0.48 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Kuiahko kangas osittain kallioista aluetta. Kuiolla 90-uotiasta äntyä sekä koiua. Pienpuustona pihlajaa, haapaa, koiua, pajua. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. 10 Pinta-ala: 0.53 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha 23

24 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Lehtoaisella kankaalla 80-uotiasta koiua, kuusta sekä joitakin äntyjä. Lisäksi haapaa, pihlajaa, haraaleppää. Pienpuustona pihlajaa, tuoea, aahteraa, pajua. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Siirtolapuutarhan reunassa oleia puita poistetaan ökkien läheltä. Yhteys ökkiläisiin. 11 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Kuusi Pihlaja Raita Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti 2009 Pienpuuston hoito Heti /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Lehtoaisella kankaalla 85-uotiasta koiua, sekä nuorepaa 45- uotiasta kuusta, pihlajaa, pajua. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, pajua, tuoea, taikinanarjaa. Osittain linnustollisesti arokasta aluetta LTJ kohde 2/03. Toienpiteet: Harennus, jossa nuorten kuusten päältä poistetaan osa koiuista. Paikoitellen harennetaan kuusiryhiä. Pienpuuston hoito. 12 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Metsälehuksen istutus E Erityisalue. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Lähes aoin alue, jossa LIV:n kuntotelineet. Koiu sekä uutaia pajupensaita. Toienpiteet: Kuuiolle istutetaan uutaia etsälehusryhiä. 24

25 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.91 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Haapa Raita Muu lehtipuu Raita Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Saarnen istutus /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Lehto, jossa 85-uotiasta koiua, haapaa, raitaa, kuusta sekä teraleppää. Pienpuustona runsaasti pihlajaa, tuoea, pajua, aahteraa, haapaa. Linnustollisesti arokasta aluetta LTJ kohde 2/03. Toienpiteet: Pienpuuston hoito, jätetään yös koskeattoia alueita lähinnä tuoipöheiköitä. Pienpuuston hoidossa annetaan tilaa aahteralle. Muutaaan äljepään kohtaan istutetaan saarniryhiä. 14 Pinta-ala: 0.74 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Raita Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Raitoja. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Lehto, jossa 85-uotiasta koiua, lisäksi jonkin erran haapaa sekä uutaia äntyjä ja kuusia. Pienpuustona runsaasti pihlajaa, haapaa, tuoea, aahteraa, terttuseljaa. 25

26 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Linnustollisesti arokasta aluetta LTJ kohde 2/03. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. 15 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Raita Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Männyn istutus /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Tuore kangas. Puustoltaan aihtelea kuio. Muutaia 115- uotiaita äntyjä, lisäksi 55-uotiasta äntyä, haapaa, koiua sekä nuorepaa kuusta. Kuio osin aukkoinen. Pienpuustona pihlajaa, haapaa, aahteraa. Linnustollisesti arokasta aluetta LTJ kohde 2/03. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto. Pienpuuston hoito, uutaiin äljepiin kohtiin istutetaan äntyä. 16 Pinta-ala: 0.55 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. 26

27 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Kallioinen alue jossa aihtelean ikäisiä äntyjä. Lisäksi pihlajaa, koiua, haapaa. Pienpuustona pihlajaa, koiua, haapaa, pajua. Kuiolla hiidenkirnu. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. 17 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Rauduskoiu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Metsälehuksia. Vaahteroita. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Kerrostalojen ierellä kapea kaistale lehtoaista kangasta, jossa 70-uotiasta koiua sekä haapaa. Lisäksi nuorepaa 40-uotiasta kuusta ja haapaa. Metsälehusryhä. Pienpuustona ulkoilutien arressa runsaasti pajua, haapaa, haraaleppää, pihlajaa, koiua. Arokas kasillisuuskohde LTJ 72/90. Kallionaluslehtoa, joka osin pilalla jättipalsain uoksi. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Muutaia kuusiryhiä harennetaan. Metsälehuksille annetaan lisää tilaa. 18 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haraaleppä 2/ha 3/ha Hieskoiu Haraaleppä Haraaleppä Muu lehtipuu Raita Muu lehtipuu Tuoi

28 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Muu lehtipuu Vaahtera C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Lehto, jossa 50-uotiasta haraaleppää sekä joitakin koiuja. Pienpuustona runsaasti tuoea, haraaleppää, aahteraa. Linnustollisesti arokasta aluetta LTJ kohde 2/03. Toienpiteet: Ulkoilutien arrelta poistetaan yksittäisiä huonokuntoisia puita turallisuuden uoksi, uuten ei toienpiteitä. 19 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1 Lähietsä. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Lähes aoin siirtolapuutarhan epäirallinen parkkipaikka. Muutaa järeä koiu. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 20 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taen istutus Heti 2009 Suojapuusto. C1 Lähietsä. Kuaus: Siirtolapuutarhan eteläpuoli. (Viheralue 64001) Puoliaoin alue, jonkin erran pajupensasta. Toienpiteet: Istutetaan taia harakseltaan aoiiin kohtiin. 21 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Hieskoiu Teraleppä Hieskoiu Haapa Teraleppä Raita Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha 28

29 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Kuaus: C1 Lähietsä. Taia. Vaahteroita. Tulisuontien eteläpuoli. Ulkoilutien ja rannan älissä lehtoaisella kankaalla 40-uotiasta koiua, teraleppää sekä haapaa. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, haapaa, teraleppää, tuoea, taea. Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Lisää tilaa annetaan nuorille aahteroille ja taille. 22 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Haapa Mänty Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Taia. Vaahteroita. Kuaus: Tulisuontien eteläpuoli. (Viheralue 64029) Kuiahkolla kankaalla harakseltaan 200-uotiaita äntyjä sekä 90- uotiaita koiuja. Pienpuustona pihlajaa, pajua, koiua, aahteraa, äntyä, taea. Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. 23 Pinta-ala: 0.50 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Pihlaja /ha 29

30 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille C1 Lähietsä. Kuaus: Tulisuontien eteläpuoli. (Viheralue 64029) Kallioinen alue jossa harakseltaan aihtelean ikäisiä äntyjä, joitakin koiuja ja haapoja. Pienpuustona pihlajaa, koiua, haapaa. Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 24 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Tulisuontien eteläpuoli. (Viheralue 64029) Kuiahkolla kankaalla 200-uotiasta äntyä sekä joitakin koiuja. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, tuoea. Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. 25 Pinta-ala: 0.69 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haraaleppä 2/ha Haraaleppä Raita Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Haraaleppä Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera /ha 30

31 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Suojuspuuhakkuu Pienpuuston hoito Kuusen istutus Taen istutus Vuorijalaan istutus C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Luikintien pohjoispuoli. (Viheralue 54007) Lehto, jossa 40-uotiasta haraaleppää sekä jonkin erran 60- uotiasta koiua sekä haapaa. Pienpuustona runsaasti pihlajaa, haraaleppää, aahteraa, terttuseljaa, pajua. Haraalepät oat heikkokuntoisia ja alkaneet uudistuaan luontaisesti. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 5/03 Taoite: Ulkoilutien ja teollisuusalueen älistä haraalepikkoa uudistetaan tekeällä aukioita, joihin istutetaan pitkäikäisiä lehtipuita niin, että syntyy onilajinen kerroksellinen lehtipuualtainen sekaetsä. Teollisuustonttien rajalle istutetaan yös kuusia kehittyään suojaksi, joka toiii yös talella. Ypäristö säilyy lintujen kannalta suotuisana huoliatta selkeästä uutoksesta alueella. Heinikkoon ja pensaisiin pesiät linnut hyötyät toienpiteestä. Toienpiteet: Kuiolta poistetaan haraalepät sekä osa koiuista. Haraaleppiä jätetään teollisuusalueen laitaan suojapuustoksi. Alueilta, joista iso puusto kaadetaan, poistetaan yös pienpuusto kokonaisuudessaan. Aoiille alueille jalaan ja taen istutus. Taet istutetaan ulkoilutien arteen. Teollisuusalueen reunaan istutetaan kuusta suojapuustoksi. Luontaisesti syntyneitä aahteroita jätetään. Pökkelöitä jätetään ahdollisuuksien ukaan. 26 Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Haraaleppä Raita Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Roihuuorentien arsi. (Viheralue 54007) Lehto, jossa 70-uotiasta koiua, lisäksi jonkin erran haraalep- 31

32 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille pää ja haapaa. Pienpuustona runsaasti pihlajaa, haapaa, aahteraa, pajua, haraaleppää. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 5/03 Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito, jossa jätetään paikoin yös suojaaaa tiheikköä lintujen suojapaikoiksi. 27 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Pihlaja Pihlaja Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Roihuuorentien arsi. (Viheralue 55025) Pieni kupare risteysalueella. Tuoreella kankaalla 50-uotiasta koiua sekä äntyä. Pienpuustona pihlajaa. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 28 Pinta-ala: 0.64 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Kuusi Hieskoiu Haapa Haraaleppä Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. 32

33 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Kuaus: Roihuuorentien arsi. (Viheralue 55025) Lehto, jossa 80-uotiasta koiua, lisäksi haapaa, kuusta ja haraaleppää. Pienpuustona pihlajaa, haraaleppää, pajua, aahteraa. Taoite: Turallinen ja aiseallisesti iihtyisä etsänreuna, jossa pyritään kehittäään kerroksellisuutta. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. 29 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Tontti Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Kuusi Hieskoiu Haapa Haraaleppä Muu lehtipuu /ha Kuaus: C1 Lähietsä. Aattikoulun tontti. Lehto, jossa 80-uotiasta koiua, lisäksi haapaa, kuusta ja haraaleppää. Pienpuustona pihlajaa, haraaleppää, pajua, aahteraa. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 30 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha 3/ha Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Pihlaja Pihlaja Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Prinsessantien eteläpuoli. (Viheralue 54008) Tuoreella kankaalla 80-uotiasta koiua, lisäksi joitakin äntyjä ja 33

34 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille kuusia. Pienpuustona pihlajaa, haapaa, aahteraa. Taoite: Roihuuorentien arressa puustoa kehitetään kerrokselliseksi sekaetsäksi. Prinsessantien eteläpuolella huolehditaan turallisuudesta ja tutkitaan istutusten ahdollisuus anhean puuston äliin ja äljepiin kohtiin. Taoitteena on luoda eri-ikäistä puustoa kehittyään tuleaisuuden aralle. Kuieilla kasupaikoilla kallion läheisyydessä suositaan äntyä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 31 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Kuaus: Prinsessantien eteläpuoli. (Viheralue 54008) Kallioinen alue jossa uutaia pihlajia. Taoite: Kallion läheisyydessä suositaan äntyä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 32 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Tontti Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Kuaus: C1 Lähietsä. Aattikoulun tontti. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 33 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Haapa Muu lehtipuu /ha 34

35 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Männyn istutus Rauduskoiun istutus C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Prinsessantien eteläpuoli. (Viheralue 54008) Tuoreella kankaalla 80-uotiasta koiua, iso puusto aukkoista. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, terttuseljaa, pajua. Taoite: Roihuuorentien arressa puustoa kehitetään kerrokselliseksi sekaetsäksi. Prinsessantien eteläpuolella huolehditaan turallisuudesta ja tutkitaan istutusten ahdollisuus anhean puuston äliin ja äljepiin kohtiin. Taoitteena on luoda eri-ikäistä puustoa kehittyään tuleaisuuden aralle. Kuieilla kasupaikoilla kallion läheisyydessä suositaan äntyä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Alueilta joissa isoa puustoa ei ole poistetaan kaikki pienpuusto aahteraa lukuunottaatta. Näille alueille istutetaan äntyä ja koiua. 34 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Vaahtera Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Prinsessantien eteläpuoli. (Viheralue 54008) Lehtoaisella kankaalla 70-uotiasta kuusta sekä koiua. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, terttuseljaa, taikinanarjaa. Taoite: Roihuuorentien arressa puustoa kehitetään kerrokselliseksi sekaetsäksi. Prinsessantien eteläpuolella huolehditaan turallisuudesta ja tutkitaan istutusten ahdollisuus anhean puuston äliin ja äljepiin kohtiin. Taoitteena on luoda eri-ikäistä puustoa kehittyään tuleaisuuden aralle. Kuieilla kasupaikoilla 35

36 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille kallion läheisyydessä suositaan äntyä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Nuorelle aahteralle annetaan lisää tilaa. 35 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Raita Pihlaja Raita Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Metsälehuksen istutus /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Lehtoaisella kankaallajossa harakseltaan 80-uotiaita koiuja sekä uutaa kuusi. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, herukkaa, koiua, uutaa jalaa. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto. Pienpuuston hoito, jalaille, aahteroille ja koiuille annetaan lisää tilaa. Aoiille alueille istutetaan uutaa lehusryhä. 36 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Kallioinen alue jossa uutaia äntyjä, koiuja sekä haapoja. Pienpuustona pihlajaa, pajua, aahteraa. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 36

37 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha 3/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä Männyn istutus Metsälehuksen istutus Vuorijalaan istutus C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Lehtoaisella kankaalla sekaa ja aukkoinen puusto. Isopana puustona koiuja kuusia sekä haapoja. Pienpuustona pihlajaa, pajua, aahteraa sekä jalaaa. Toienpiteet: Heikkokuntoiset koiut ja kuuset poistetaan kuion hyäkuntoisia haaparyhiä lukuunottaatta. Pienpuusto poistetaan lähes kokonaan jalaia ja aahteroita lukuunottaatta. Aukkopaikkoihin istutetaan äntyä, jalaaa ja etsälehusta. 38 Pinta-ala: 0.54 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Kuusi Kuusi Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti 2009 Pienpuuston hoito Heti /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. 37

38 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Lehtoaisella kankaalla 80-uotiasta koiua sekä nuorepaa 40- uotiasta kuusta. Pienpuustona pihlajaa, tuoea, aahteraa, herukkaa. Toienpiteet: Nuoren kuusen päältä poistetaan koiuja, kuusta harennetaan paikoitellen. Pienpuuston hoito. 40 Pinta-ala: 0.54 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä Männyn istutus /ha C1 Lähietsä. Kuaus: Luikintien pohjoispuoli. (Viheralue 54007) Tuoreella kankaalla harassa asennossa 70-uotiasta koiua, lisäksi äntyä ja joitakin kuusia. Pienpuustona pihlajaa, haapaa, aahteraa. Taoite: Mäntyaltainen elinoiainen sekaetsä. Toienpiteet: Osa heikoista ja huonokuntoisesta puustosta poistetaan, ja näille kohdille istutetaan äntyä. Koko alueelle pienpuuston hoito. 41 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Mänty Mänty Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha 38

39 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Kuaus: C1 Lähietsä. Luikintien pohjoispuoli. Pienialainen kallio, jossa uutaia äntyjä. Pienpuustona pihlajaa ja haapaa. (Viheralue 54078) Yleiskaaassa rakentaiseen arattua aluetta. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 42 Pinta-ala: 0.78 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Haraaleppä Raita Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuusen istutus Taen istutus /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Luikintien pohjoispuoli. (Viheralue 54007) Lehto, jossa 60-uotiasta koiua sekä jonkinerran haapaa ja haraaleppää. Pienpuustona runsaasti pihlajaa, haraaleppää, pajua, haapaa, aahteraa. Pääosiltaan linnustollisesti arokas kohde LTJ 5/03 Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Ulkoilutien arteen istutetaan paikoitellen ryhiin taea. Teollisuusalueen reunaan istutetaan kuusiyöhyke. Linnuston kannalta alue säilyy lehtipuualtaisena ja lehtipuupökkelöt oidaan jättää pystyyn alueen keskellä. 43 Pinta-ala: 1.04 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha 3/ha Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Kuusi

40 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taen istutus Kuaus: C1 Lähietsä. Luikintien pohjoispuoli. Tuoreella kankaalla 80-uotiasta koiua, kuusta ja äntyä. Lisäksi nuorepaa kuusta. Pienpuustona pihlajaa, haapaa, aahteraa. (Viheralue 54078) Yleiskaaassa rakentaiseen arattua aluetta. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Nuorepien kuusten päältä poistetaan joitakin koiuja. Kuion pohjoisreunalla aian ulkoilutien arteen istutetaan paikoitellen taea ryhiin. 44 Pinta-ala: 0.50 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Luikintien pohjoispuoli. Kallioinen alue jossa aihtelean ikäistä äntyä, lisäksi joitakin koiuja. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, pajua. (Viheralue 54078) Yleiskaaassa rakentaiseen arattua aluetta. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. 45 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha 3/ha 40

41 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuaus: C1 Lähietsä. Luikintien pohjoispuoli. Pienialainen kallio, uutaa änty. Pienpuustona pihlajaa. (Viheralue 54078) Yleiskaaassa rakentaiseen arattua aluetta. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 46 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuaus: C1 Lähietsä. Luikintien pohjoispuoli. Pienialainen kallio, jossa uutaia äntyjä. Pienpuustona pihlajaa. (Viheralue 54078) Yleiskaaassa rakentaiseen arattua aluetta. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 47 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Luikintien pohjoispuoli. Tuoreella kankaalla 80-uotiasta äntyä sekä koiua. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, haapaa, terttuseljaa. (Viheralue 54078) Yleiskaaassa rakentaiseen arattua aluetta. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. 41

42 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.51 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Muu lehtipuu 2/ha Rauduskoiu Haapa Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Raita Haapa Muu lehtipuu Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito Heti /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Luikintien pohjoispuoli. Tuoreella kankaalla harakseltaa 80- uotiaita koiuja, lisäksi nuorepaa koiua sekä haapaa. Pienpuustona pihlajaa, haapaa, koiua, aahteraa, pajua. Puusto aukkoista. (Viheralue 54078) Yleiskaaassa rakentaiseen arattua aluetta. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto. Pienpuuston hoito aahteraa suosien. 49 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha 3/ha Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taen istutus Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Luikintien pohjoispuoli. Lehtoaisella kankaalla 80-uotiasta koiua sekä kuusta, lisäksi nuorepaa kuusta. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa. (Viheralue 54078) Yleiskaaassa rakentaiseen arattua aluetta. 42

43 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Ulkoilutien reunaan istutetaan uutaia tairyhiä. 50 Pinta-ala: 0.53 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha 3/ha Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Roihuuorentien arsi. Lehtoaisella kankaalla 80-uotiasta koiua, lisäksi jotakin äntyjä ja kuusia. Pienpuustona runsaasti pihlajaa lisäksi aahteraa sekä taea. Itäosaltaan kuuluu linnustollisesti arokkaaseen kohteeseen LTJ 5/03 (Viheralue 54078) Yleiskaaassa rakentaiseen arattua aluetta. Toienpiteet: Pienpuuston hoito, jossa jätetään tiheikköjä lintujen suojapaikoiksi. 51 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Roihuuorentien arsi. Aukkoinen alue jossa tuoreella kankaalla 90- uotiasta koiua, äntyä sekä uutaa kuusi. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, koiua. Linnustollisesti arokasta kohdetta LTJ 5/03 (Viheralue 54078) Yleiskaaassa rakentaiseen arattua aluetta. 43

44 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpiteet: Pienpuuston hoito ja kaksi kuollutta koiua poistetaan. 52 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Prinsessantien eteläpuoli. (Viheralue 54008) Kallioinen alue jossa uutaia pihlajia, haapoja ja aahteroita. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 53 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Muu lehtipuu 2/ha Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Männyn täydennysistutus /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Roihuuorentien arsi. (Viheralue 54008) Kapea kaistale asutuksen ja Roihuuorentien älissä. Lehtoaisella kankaalla harakseltaan 80-uotiaita koiuja. Pienpuustona haapaa, pihlajaa, aahteraa. Osin aointa aluetta. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Aoiille alueille istutetaan kookkaita ännyntaiia. 54 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa /ha 44

45 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Prinsessantien eteläpuoli. (Viheralue 54008) Tuoreella kankaalla 80-uotiasta äntyä sekä koiua, lisäksi nuorepaa haapaa. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, haapaa. Taoite: Prinsessantien eteläpuolella huolehditaan turallisuudesta ja tutkitaan istutusten ahdollisuus anhean puuston äliin ja äljepiin kohtiin. Taoitteena on luoda eri-ikäistä puustoa kehittyään tuleaisuuden aralle. Kuieilla kasupaikoilla kallion läheisyydessä suositaan äntyä. Toienpiteet. Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Lisää tilaa annetaan nuorelle aahteralle. 55 Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Kallioinen alue jossa uutaa änty. Pienpuustona uutaia pihlajaryhiä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 56 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Punahilkantie 14 itäpuoli. (Viheralue 64048) 45

46 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Kallioinen alue jossa uutaia äntyjä, haaparyhiä. Pienpuustona pihlajaa, pajua, terttuseljaa. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Paikoitellen ännyn istutus aoiille alueille.. 57 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Lehtoaisella kankaalla uutaa 80-uotias koiu. Pienpuustona pihlajaa, pajua, aahteraa, jalaaa. Taoite: Jalopuuetsikkö Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Jalaille annetaan lisää tilaa. Kuiolle istutetaan uutaia jalaaryhiä. 58 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Lehtoaisella kankaalla harakseltaan huonokuntoista 60-uotiasta haapaa sekä koiua. Pienpuustona pihlajaa, haapaa, tuoea, pa- 46

47 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille jua, aahteraa. Taoite: Uusi elinoiainen sekaetsä kuiuuteen kuolleiden puiden tilalle. Toienpiteet: Huonokuntoiset koiut poistetaan. Haaparyhät jääät ja joitakin aiseapuita jätetään. Pienpuusto poistetaan lähes kokonaan. Männyn ja jalaan istutus. 60 Pinta-ala: 0.74 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Katajia. Kuaus: Vuorenpeikontien länsipuoli. (Viheralue 54007) Kallioinen alue, jossa harakseltaan aihtelean ikäistä äntyä. Lisäksi joitakin koiuja. Pienpuustona pihlajaa, koiua, haapaa, katajaa, äntyä. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 4/03. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 61 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: E Erityisalue. Kuaus: Vuorenpeikontien länsipuoli. (Viheralue 54007) Koira-aitaus. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 4/03. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 62 Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Haapa Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Haraaleppä Raita /ha 47

48 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Muu lehtipuu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Luikintien länsipuoli. (Viheralue 54007) Lehtoaisella kankaalla 60-uotiasta koiua, lisäksi joitakin haapoja ja haraaleppiä. Pienpuustona runsaasti haapaa, pihlajaa, pajua. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 4/03. Toienpiteet: Puuston keyt harennus ja pienpuuston hoito. 63 Pinta-ala: 1.10 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Hieskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Kuaus: Vuorenpeikontien länsipuoli. (Viheralue 54007) Lehtoaisella kankaalla 90-uotiasta koiua, kuusta ja äntyä. Lisäksi joitakin haapoja. Pienpuustona runsaasti pihlajaa, haapaa, pajua, haraaleppää. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 4/03. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Kostea painanne jätetään toienpiteiden ulkopuolelle. 64 Pinta-ala: 0.62 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Mänty /ha 48

49 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Taia. Vaahteroita. Kuaus: Luikintien länsipuoli. (Viheralue 54007) Kuiahkolla kankaalla 80-uotiasta äntyä sekä jonkin erran koiua sekä haapaa. Pienpuustona pihlajaa, pajua, aahteraa, taea. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Kuion pohjoisosa jätetään ilan toienpiteitä. 65 Pinta-ala: 1.01 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Kuaus: Luikintien länsipuoli. (Viheralue 54007) Kallioinen alue jossa uutaia 100-uotiaita äntyjä, joista suurin osa pystyyn kuollutta. Pienpuustona pihlajaa, pajua, aateraa sekä uutaa oenapuu. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Hahokkaat äntykelot jätetään pystyyn. 66 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Haapa Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha 49

50 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Luikintien länsipuoli. (Viheralue 54007) Kallioinen alue, jossa aihtelean ikäistä äntyä ja joitakin haapoja. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, haapaa. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Hahokkaat äntykelot jätetään pystyyn. 67 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Luikintien länsipuoli. (Viheralue 54033) Kapea etsäkaistale tontin ja kentän älissä. Tuoreella kankaalla 80-uotiasta äntyä, kuusta sekä koiua. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, pajua sekä yksi oenapuu. Taoite: Mäntyaltaista arttunutta sekaetsää hoidetaan elinoiaisena ja turallisuus huoioon ottaen. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Nuorelle aahteralle annetaan lisää tilaa Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty /ha 50

51 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Rauduskoiu Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Luikintien länsipuoli. (Viheralue 54033) Kapea etsäkaistale tonttien älissä. Tuoreella kankaalla 80- uotiasta äntyä, kuusta sekä koiua. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, pajua Taoite: Mäntyaltaista arttunutta sekaetsää hoidetaan elinoiaisena ja turallisuus huoioon ottaen. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. 68 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Raita Pihlaja Raita Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Heti 2009 Pienpuuston hoito /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Siirtolapuutarhan länsipuoli. (Viheralue 64048) Tuoreella kankaalla kuiuustuhojen korjuun jäljiltä harakseltaan 80 uotiaita koiuja. Pienpuustona pihlajaa, pajua. Toienpiteet: Yksittäiset heikkokuntoiset puut poistetaan, pienpuusto poistetaan istutettailta alueilta. Männyn ja jalaan istutus ryhiin. 69 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Haapa Pihlaja /ha 51

52 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Siirtolapuutarhan eteläpuoli. (Viheralue 64001) Tuoreella kankaalla osin kallioinen alue 30-uotiasta haapaa sekä pihlajaa. Pienpuustona aahteraa, pihlajaa, pajua, tuoea. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto. Pienpuuston hoito aahteraa suosien. 70 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Kuusi Rauduskoiu Raita Haapa Hieskoiu Haapa Haraaleppä Raita Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Siirtolapuutarhan eteläpuoli. (Viheralue 64001) Lehto jossa 55-uotiasta koiua sekä haapaa, lisäksi joitakin pajuja sekä teraleppiä. Puusto osin aukkoinen. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, tuoea, jalaaa ja pajua. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, poistetaan lähinnä huonokuntoisia pajuja. Pienpuuston hoito, tilaa annetaan jalaille. Puustoltaan äljepiin kohtiin istutetaan jalaaryhiä. Osa raidoista jätetään aapuiksi luonnon oniuotoisuuden edistäiseksi. 52

53 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.89 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Hieskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Siirtolapuutarhan eteläpuoli. (Viheralue 64001) Lehto, jossa 50-uotiasta koiua, lisäksi joitakin pajuja, haraaleppiä sekä haapaa. Pienpuustona koiua, haapaa, pihlajaa, tuoea, terttuseljaa sekä pajua. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 72 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Hieskoiu Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito /ha C1 Lähietsä. Kuaus: Reheällä kasupaikalla aihtelea lehtietsä, jossa kasaa n. 40- uotiaita puita, koiua haapaa y. Toienpide: Harennus ja pienpuustonhoito 73 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Mänty /ha 53

54 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Rauduskoiu Pihlaja Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Vuorenpeikontien länsipuoli. (Viheralue 54072) Pienialainen kallio, jossa uutaia äntyjä ja koiuja. Pienpuustona pihlajaa. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 4/03. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 74 Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Pihlaja Muu lehtipuu /ha C1 Lähietsä. Kuaus: Vuorenpeikontien länsipuoli. (Viheralue 54007) Tuoreella kankaalla 70-uotiasta koiua, lisäksi joitakin äntyjä ja kuusia. Pienpuustona harakseltaan pihlajaa, pajua, aahteraa. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 75 Pinta-ala: 0.61 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha 54

55 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Kuaus: C1 Lähietsä. Vuorenpeikontien länsipuoli. (Pohjoisosa iheraluetta 54007, eteläosa 54072) Lehtoaisella kankaalla 85-uotiasta koiua, äntyä sekä kuusta. Lisäksi joitakin haapoja, sekä nuorepaa 20-uotiasta kuusta. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, haapaa, pajua, terttuseljaa. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 4/03. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Nuorten kuusten päältä poistetaan joitakin koiuja. 76 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Detaljikaaa (Virkistysalue). C1 Lähietsä. Kuaus: Vuorenpeikontien länsipuoli. (Viheralue 54007) Vanhan hyppyriäen alastulorinne. Lehto jossa nuorta lehtipuutiheikköä. Pajua, haapaa, aahteraa. Toienpiteet: Nuori puusto poistetaan. Alue pidetään laskettelurinteenä. 77 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Hieskoiu Teraleppä Kuusi Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Paju /ha C5 Aroetsä. Kuaus: Vuorenpeikontien länsipuoli. (Viheralue 54007) Korpipainanne, jossa 60-uotiasta koiua sekä joitakin teraleppiä ja kuusia. Pienpuustona runsaasti pajua, pihlajaa ja teraleppää. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 4/03. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Annetaan kehittyä luontaisesti. 55

56 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 1.47 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Kuaus: C1 Lähietsä. Vuorenpeikontien länsipuoli. (Pohjoisosa iheraluetta 54007, eteläosa 54072) Laaja-alinen kallioalue, joka jatkuu koulun tontin alueelle. Puustona harakseltaan aihtelean ikäistä äntyä sekä koiua. Pienpuustona pihlajaa, koiua, pajua,katajaa. Toienpiteet: Ulkoilureittien läheisyydestä poistetaan huonokuntoiset ja kuolleet puut ja hoidetaan pienpuustoa. 79 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Paju 2/ha Muu lehtipuu Paju /ha Detaljikaaa (Virkistysalue). C1 Lähietsä. Kuaus: Vuorenpeikontien länsipuoli. (Viheralue 54007) Vanha hyppyriäen alastulorinne. Korpi, jossa luontaisesti syntynyt nuori lehtipuutiheikkö. Pajua, teraleppää, pihlajaa, tuoea, koiua. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 4/03. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 80 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu /ha 56

57 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito Detaljikaaa (Virkistysalue). C1 Lähietsä. Pihlajia. Kuaus: Vuorenpeikontien länsipuoli. (Viheralue 54007) Tuoreella kankaalla 90-uotiasta koiua, äntyä ja kuusta. Lisäksi nuorepaa haapaa ja kuusta. Pienpuustona pihlajaa, haapaa, pajua, aahteraa. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 4/03. Toienpiteet: Ulkoilutien reunasta poistetaan nuoret kuuset, jolloin näkyä korpipainanteeseen aautuu. 81 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Suojuspuuhakkuu Männyn istutus Kuusen luontainen uudistainen C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Vuorenpeikontien länsipuoli. (Viheralue 54007) Tuoreella kankaalla 90-uotiasta koiua ja äntyä. Lisäksi nuorepaa 40-uotiasta kuusta. Pienpuustona pihlajaa, haapaa, pajua. Kuion eteläosassa pieni aukea ala. Toienpiteet: Osa nuorten kuusten päällä oleista koiuista poistetaan. Joitakin nuorten kuusten ryhiä harennetaan. Pienpuuston hoito. Kuion eteläosan pienelle aukealle alueelle ännyn istutus. 57

58 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Mänty Kuusi Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Pihlajia. Kuaus: Vuorenpeikontien länsipuoli. (Viheralue 54007) Tuoreella kankaalla uutaa 100-uotias änty. Pienpuustona pihlajaa, pajua, katajaa, aahteraa. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 83 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha 3/ha Mänty C1 Lähietsä. Kuaus: Vuorenpeikontien eteläpuoli. (Viheralue 54042) Kallioinen alue jossa 120-uotiaita äntyjä joista osa pystyyn kuolleita. Pienpuustona harakseltaan pihlajaa, tuoea, aahteraa. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Mäntykelot jätetään aiseapuiksi. 84 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu /ha C1 Lähietsä. Kuaus: Vuorenpeikontien eteläpuoli. (Viheralue 54042) Pihaan liitetty alue. Muutaia äntyjä nurikkoa. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 58

59 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha 3/ha Mänty C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Vuorenpeikontien eteläpuoli. (Viheralue 54042) Kuiahkolla kankaalla 100-uotiasta äntyä. Pienpuustona harakseltaan pihlajaa ja aahteraa. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 86 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Tulisuontien eteläpuoli. Rakentaaton tontti. (Viheralue 54001) Tuoreella kankaalla 100-uotiasta äntyä, lisäksi joitakin kuusia ja koiuja.pienpuustona pihlajaa, pajua, aahteraa. Luonnonhoidon taoitteet: Kaksijaksoinen sekaetsä, jonka turallisuudesta huolehditaan. Toienpiteet: Yksittäisten huonkuntoisten puiden poisto. Pienpuuston hoito. 87 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Rauduskoiu Pihlaja Raita Vaahtera /ha 59

60 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Muu lehtipuu Vaahtera Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Tulisuontien eteläpuoli. (Viheralue 64029) Tuoreella kankaalla uutaia 100-uotiaita äntyjä sekä koiuja. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, koiua, pajua. Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Toienpiteet: Nuoren lehtipuuston hoito, tilaa annetaan aahteralle ja koiulle. 88 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Tulisuontien eteläpuoli. (Viheralue 64029) Lehtoaisella kankaalla harakseltaan 130-uotiaita äntyjä, 90- uotiasta koiua, kuusta sekä teraleppää. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, pajua, taea, terttuseljaa, teraleppää. Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. 60

61 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Tulisuontien eteläpuoli. (Viheralue 64029) Puustoltaan aihtelea alue. Muutaia isoja kuusia, lisäksi koiuja, haapaa, aahteraa. Pienpuustona pihlajaa, tuoea, aahteraa. Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. 90 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha 3/ha Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Suojuspuuhakkuu Vuorijalaan istutus C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Tulisuontien eteläpuoli. (Viheralue 64029) Lehto, jossa 50-uotiasta koiua, lisäksi teraleppiä lähinnä ulkoilutien arressa. Pienpuustona pihlajaa, tuoea, aahteraa, taikinanarjaa, jalaaa. Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Toienpiteet: Ulkoilutien teraleppien läheisyydestä poistetaan uita lehtipuita. Koiikkoon tehdään uutaia äljepiä kohtia joihin istutetaan jalaaa. Pienpuuston hoito. 61

62 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha 3/ha Rauduskoiu Hieskoiu Raita Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Tulisuontien eteläpuoli. (Viheralue 64029) Lehto, jossa 45-uotias koiikko. Pienpuustona pihlajaa, tuoea, aahteraa, pajua. Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Toienpiteet: Koiikon harennus, pienpuuston hoito. 92 Pinta-ala: 0.85 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Haraaleppä Teraleppä Raita Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Tulisuontien eteläpuoli. (Viheralue 64029) Lehto, jossa 40-uotiasta koiua, lisäksi joitakin teraleppiä, haapoja ja haraaleppiä. Pienpuustona pihlajaa, tuoea, pajua, aahteraa, haapaa. Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 62

63 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 1.15 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. Kuaus: (Viheralue 64029) Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Niittynä hoidettaa alue. B2 - hoitotapa D, niitto 1 kertaa, jätettä ei kerätä pois. 94 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Hieskoiu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Teralepän istutus /ha C1 Lähietsä. Kuaus: Tulisuontien eteläpuoli. (Viheralue 64029) Puoliaoin alue. Lehtoaisella kankaalla uutaia koiuja. Pienpuustona pajua, tuoea. Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Toienpiteet: Mustapuron arteen istutetaan uutaia teraleppäryhiä. 95 Pinta-ala: 0.84 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Teraleppä Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1 Lähietsä. Raitoja. Tuoia. Kuaus: (Viheralue 54076) Lehtoaisella kankaalla kasaa noin 60-uotias arttunut rauduskoiikko, jossa kasaa lisäksi jonkin erran haapoja, haraaleppiä 63

64 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille ja teraleppiä. Taoite aloisa elinoiainen koiikko. Toienpiteet: Koiikko harennetaan, pienpuustonhoito tarittaessa Pinta-ala: 0.55 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. Kuaus: (Viheralue 54073) Puustoinen niittyalue Toienpiteet: Niittynä hoidettaa alue. B2 - hoitotapa F, esoalla hoidettaa niitty Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. Kuaus: (Viheralue 54076) Niittyalue Toienpiteet: Niittynä hoidettaa alue. B2 - hoitotapa D, niitto 1 kertaa, jätettä ei kerätä pois Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. Kuaus: (Viheralue 54076) Niittyalue Toienpiteet: Niittynä hoidettaa alue. B2 - hoitotapa D, niitto 1 kertaa, jätettä ei kerätä pois. 96 Pinta-ala: 0.76 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Mänty Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha 64

65 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille C1 Lähietsä. Taia. Vaahteroita. Kuaus: Tuhkiontien länsipuoli. (Viheralue 54072) Tuoreella kankaalla joitakin 130-uotiaita äntyjä sekä 90-uotiaita koiuja. Lisäksi nuorepaa koiua, äntyä sekä haapaa. Pienpuustona pihlajaa, haapaa, pajua, tuoea, pähkinäpensasta. Osittain linnustollisesti arokas kohde LTJ 4/03. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. 97 Pinta-ala: 0.81 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha 3/ha Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Teraleppä Kuusi Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Vuorenpeikontien länsipuoli. (Viheralue 54072) Lehtoaisella kankaalla 75-uotiasta koiua, jonkin erran kuusta, haapaa ja teraleppää. Lisäksi nuorepaa kuusta. Pienpuustona pihlajaa, haapaa, aahteraa, tuoea, paatsaaa, pähkinäpensasta. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 4/03. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Nuorten kuusten päältä poistetaan joitakin koiuja. 98 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1 Lähietsä. Kuaus: Tuhkiontien länsipuoli. (Viheralue 54072) Pienialainen kallio, uutaia äntyjä. Pienpuustona pihlajaa. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 65

66 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.80 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Katajia. Vaahteroita. Kuaus: Tuhkiontien länsipuoli. (Viheralue 54072) Kuiahkolla kankaalla 120-uotiasta äntyä, lisäksi nuorepaa koiua. Pienpuustona pihlajaa, kuusta, koiua. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 100 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Raita Mänty Mänty Haapa Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Vuorenpeikontien länsipuoli. (Viheralue 54072) Tuoreella kankaalla 80-uotiasta äntyä sekä koiua. Lisäksi joitakin kuusia ja haapoja. Pienpuustona pihlajaa, tuoea, taikinanarjaa, pajua. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. 66

67 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 1.66 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Katajia. Vaahteroita. Kuaus: Vuorenpeikontien länsipuoli. (Viheralue 54072) Laaja-alainen kallioalue, jossa aihtelean ikäistä äntyä sekä koiua. Pienpuustona pihlajaa, haapaa, koiua. Toienpiteet: Leikkipuiston sekä ulkoilureittien läheisyydestä poistetaan huonokuntoiset ja kuolleet puut sekä hoidetaan pienpuustoa. 102 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Raita /ha Kuaus: C1 Lähietsä. Osa Japanilaistyylistä puistoa. 103 Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu /ha 67

68 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Tulisuontien eteläpuoli. (Viheralue 64029) Kuiolla kallioisia kohtia. Tuoreella kankaalla 160-uotiasta äntyä, 100-uotiaita kuusia ja koiuja. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, koiua, taea. Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. 104 Pinta-ala: 2.39 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: A2 Käyttöiheralue. Kuaus: Strösin kartano. (Viheralue 64002) Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Hoitoluokka A2 105 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Teraleppä Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Teraleppä Muu lehtipuu Raita Tuoi Vaahtera /ha C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Tulisuontien eteläpuoli. (Viheralue 64029) Lehto, jossa onenikäistä teraleppää, sekä iso salaa. Myös aoiia alueita. Pienpuustona tuoea, teraleppää, pihlajaa, aahteraa. Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä 68

69 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.64 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. Kuaus: Tulisuontien eteläpuoli. (Viheralue 64029) Lähes aoin alue, uutaia pajuja ja tuoia. Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä 107 Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Haapa Teraleppä Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Tulisuontien eteläpuoli. (Viheralue 64029) Lehto, jossa järeää 90-uotiasta teraleppää, lisäksi koiua, kuusta äntyä sekä haapaa. Pienpuustona runsaasti tuoea. pihlajaa, teraleppää. Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Toienpiteet: Ulkoilutien läheisyydestä poistetaan yksittäisiä huonokuntoisia puita ja hoidetaan pienpuustoa. 108 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Hieskoiu Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Vaahtera /ha 69

70 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Tulisuontien eteläpuoli. (Viheralue 64029) Lehtoaisella kankaalla koiua, teraleppää sekä uutaia haapoja ja aahteroita. Pienpuustona pihlajaa, tuoea, aahteraa, Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Toienpiteet: Puuston harennus sekä pienpuuston hoito. 109 Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Tulisuontien eteläpuoli. (Viheralue 64029) Kuiahkolla kankaalla 200-uotiasta äntyä, lisäksi nuorepaa 90- uoiasta koiua, äntyä ja kuusta. Pienpuustona pihlajaa, tuoea, aahteraa, koiua, haapaa. Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. 70

71 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.51 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Hieskoiu Haapa Raita Hieskoiu Raita Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Kuaus: Tulisuontien eteläpuoli. (Viheralue 64029) Lehto, jossa 40-uotiasta koiua sekä uutaia haapoja ja raitoja. Pienpuustona haapaa, pihlajaa, pähkinäpensasta. Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 111 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. Kuaus: Tulisuontien eteläpuoli. (Viheralue 64029) Lähes aoin alue. Kantoesoina noussutta pientä teraleppää sekä pajua. Muutaa koiu. Erillinen Strösinlahdenpuiston suuunnitela, jonka ohjeita noudatetaan hoitotyössä Hoidetaan aoiena 112 Pinta-ala: 0.62 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1 Lähietsä. Kuaus: (Viheralue 54073) Kiresiehenkatu. Kallioinen alue. Puusto osin palanut. Harakseltaan aihtelean ikäistä äntyä sekä koiua. Pienpuustona pihlajaa, koiua. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 71

72 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1 Lähietsä. Kuaus: Tuhkiontien länsipuoli. (Viheralue 54072) Aoin kenttä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 114 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha 3/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Haapa Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Tuhkiontien länsipuoli. (Viheralue 54072) Tuoreella kankaalla 40-uotiasta koiua, lisäksi joitakin haapoja. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, terttuseljaa. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 115 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha 3/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Haapa Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 72

73 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Tuhkiontien länsipuoli. (Viheralue 54072) Tuoreella kankaalla 30-uotiasta koiua, lisäksi joitakin haapoja. Pienpuustona haapaa, pihlajaa, pajua. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. 116 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha 3/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Haapa Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Tuhkiontien länsipuoli. (Viheralue 54072) Tuoreella kankaalla 30-uotiasta koiua. Lisäksi haapaa ja joitakin äntyjä. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, pajua. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 117 Pinta-ala: 0.56 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1 Lähietsä. Kuaus: Tuhkiontien länsipuoli. (Viheralue 54072) Kallioinen alue jossa uutaia äntyjä, joista osa pystyyn kuolleita. Pienpuustona pihlajaa, haapaa, katajaa. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto sekä pienpuuston hoito ulkoilureitin läheisyyteen. Tutkitaan taiettaista kyläällä ännyn sieeniä sopiiin kohtiin. 73

74 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Kuaus: Tuhkiontien länsipuoli. (Viheralue 54072) Entinen arastokenttä. Reunoilla uutaia raita- ja haaparyhiä. Kunnostettu ja istutettu jalopuita,. taia. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto. 119 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Männyn istutus /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Tuhkiontien länsipuoli. (Viheralue 54072) Tuoreella kankaalla harakseltaan 100-uotiasta äntyä sekä nuorepaa koiua. Pienpuustona runsaasti pihlajaa, pajua, aahteraa. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Pieneät pihlajat poistetaan kokonaan. Osa isoista pihlajista jätetään kasaaan. Hyäkuntoiset nuoret aahterat jätetään kasaaan. Alueelle istutetaan äntyä ryhittäin. 120 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Kuaus: Tuhkiontien länsipuoli. (Viheralue 54072) Aoin kenttä esitornin kupeella. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 74

75 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 1.33 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Männyn kylö /ha C1 Lähietsä. Katajia. Kuaus: Tuhkiontien länsipuoli. (Viheralue 54072) Kallioinen alue, jossa aihtelean ikäistä äntyä sekä joitakin koiuja. Pienpuustona pihlajaa, katajaa. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Hahokkaat äntykelot jätetään pystyyn. Tutkitaan onko ahdollisuutta luoda kyläällä uusia ännyntaiia painanteissa, joissa on kiennäisaata riittäästi. 122 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Raita Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Tuhkiontien länsipuoli. (Viheralue 54072) Lehtoaisella kankaalla 120-uotiasta äntyä, lisäksi nuorepaa 75

76 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille koiua. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Nuorelle aahteralle annetaan lisää tilaa. 123 Pinta-ala: 0.55 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha 3/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Pähkinäpensas. Satuaanpuisto Keijukaistenpolun ja Satuaanpolun älissä. (Viheralue 54027) Kerrostalojen keskellä, lehtoaisella kankaalla 80-uotiasta koiua ja haapaa. Lisäksi joitakin 100-uotiaita äntyjä. Pienpuustona pihlajaa, haapaa, pähkinäpensasta, tuoea, aahteraa. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Pähkinäpensaille riittäästi tilaa, pohjakerros pidetään elko aoiena. Pähkinäpensaat ja ahdolliset jalopuuntaiet erkitään aastossa ennen pienpuustonhoitoa. 124 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha 3/ha Rauduskoiu Kuaus: C5 Aroetsä. Strösinlahden laiturialue. Lähes aoin alue. Veneaitauksen ieressä koiukaistale. Niityllä päärynäpuu. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 270/99. Kaaassa ei ole puistoa. Liikuntairaston hallinnassa. Toienpidetare: Saarnen istutus ryhiin aoielle niitylle. 76

77 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Hieskoiu Muu lehtipuu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Saarni Tuoi Vaahtera /ha Kuaus: C5 Aroetsä. Saarnia. Tuoia. Vaahteroita. Strösinlahden laiturialue. Lehto, jossa tiheä 55-uotias teralepikko. Pienpuustona runsaasti tuoea, pihlajaa, aahteraa, uutaa saarni. Arokkaan kasillisuuskohteen LTJ 73/90 itäistä laitaa. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 270/99. Kaaassa ei ole puistoa. Liikuntairaston hallinnassa. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 126 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Haapa Teraleppä Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Vaahtera Haapa Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Tuhkiontien länsipuoli. Pieni etsäsaareke jossa lehtoaisella kankaalla 40-uotiasta haapaa sekä joitakin aahteroita ja koiu. Pienpuustona haapaa, aahteraa, terttuseljaa. Toienpiteet: Haaikon harennus, pienpuuston hoito. 77

78 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Muu lehtipuu Raita Muu lehtipuu Raita Vaahtera Rauduskoiu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Tuhkiontien länsipuoli. Lehtoaisella kankaalla joitakin 50- uotiaita koiuja. Lisäksi pajua, poppelia. Pienpuustona pajua, aahteraa, tuoea. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito Pinta-ala: 0.60 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. Kuaus: Maria Haarénin äki (Viheralue 54024) Niittyalue, jolla kasaa puustoa. Toienpiteet: Heinä niitetään uosiohjelan ukaan. Huonokuntoisia puita poistetaan yksittäin. Niittynä hoidettaa alue. B2 - hoitotapa C, niitto 2 kertaa, jätettä ei kerätä pois. 128 Pinta-ala: 0.63 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Haraaleppä Muu lehtipuu Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Vaahtera /ha 78

79 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Saarnen istutus C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Abraha Wetterin tien arsi. (Viheralue 54028) Lehto, jossa n. 70-uotiasta koiua, teraleppää, haapaa, haraaleppää, aahteraa, raitaa. Pienpuustona tuoea, pihlajaa, pajua, aahteraa. Toienpiteet: Teraleppien läheisyydestä poistetaan uita puita. Kuion pohjoisosaan tehdään uutaia puustoltaan äljepiä alueita poistaalla heikkokuntoisia puita ja tilalle istutetaan saarnea. Pienpuuston hoito Pinta-ala: 1.02 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. Kuaus: Peukaloisenpuisto. (Viheralue 54028) Niittynä hoidettaa alue. B2 - hoitotapa C, niitto 2 kertaa, jätettä ei kerätä pois. 129 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: A3 Käyttö- ja suojaiheralue. C1 Lähietsä. Kuaus: (Viheralue 54028) A-hoitoluokan alue. 130 Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Teraleppä Hieskoiu Haraaleppä Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu /ha Kosteikko (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Porolahden puisto. (Viheralue 54229) Abraha Wetterintien arsi. Lehto, joka on ollut pitkään koskeattoana. Kuiolla 55-uotiasta teraleppää, lisäksi koiua sekä har- 79

80 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille aaleppää. Pienpuustona runsaasti pihlajaa, teraleppää, haraaleppää, aahteraa, tuoea. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 270/99. Toienpiteet: Ulkoilutien ja Abraha Wetterintien arsilta poistetaan huonokuntoiset puut. Muuten kuion annetaan kehittyä luontaisesti. 131 Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera /ha Kuaus: C5 Aroetsä. Tuoia. Vaahteroita. Strösinlahden laiturialue. Lehto, jossa 70-uotiasta koiua, lisäksi joitakin haraaleppiä ja raitaa. Muutaia oenapuita. Puusto osin aukkoista. Pienpuustona pihlajaa, tuoea, aahteraa, pajua. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 270/99. Kaaassa ei ole puistoa. Liikuntairaston hallinnassa. Toienpidetare: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto. Kuiolle tehdään uutaia puustoltaan äljiä kohtia, joihin istutetaan saarnea. 132 Pinta-ala: 0.54 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha 3/ha Mänty Rauduskoiu Teraleppä Hieskoiu Haapa Haraaleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuaus: C5 Aroetsä. Tuoia. Vaahteroita. Huoattaa lehtipuu. Strösinlahden laiturialue. Allikkoista teraleppäluhtaa, ajoittain eden aiaaia alueita. Puusto osin aukkoista. Kuiolla 70- uotiasta koiua, teraleppää, haraaleppää, haapaa sekä uutaa isohko saarni. Lisäksi uutaia 110-uotiaita äntyjä. Pienpuustona tuoea, pihlajaa, teraleppää, aahteraa, saarnea. Aro- 80

81 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille kas kasillisuuskohde LTJ kohde 78/90. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 270/99. Kaaassa ei ole puistoa. Liikuntairaston hallinnassa. Toienpidetare: Yksittäisten aarallisten puiden poisto. Pienpuuston hoito, jossa poistetaan pihlajaa ja aahteraa reittien arsilla. Luhta-alueella ältettää tarpeetonta liikkuista herkästi haaoittuien kosteikkopintojen takia. 133 Pinta-ala: 1.19 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha 3/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Saarnen istutus Taen istutus C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Porolahden puisto. (Viheralue 54229) Abraha Wetterintien arsi. Lehto, jossa 80-uotiasta koiua, lisäksi haapaa, teraleppää, äntyä, raitaa. Pienpuustona runsaasti tuoea, haapaa, aahteraa, pihlajaa, herukkaa, terttuseljaa, uutaa jalaa. Kuiolla keskiosassa pystyyn kuolleita puita, aoiepaa aluetta. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 3/03. Alueelle on alistuassa Porolahden rantapuiston hoito- ja kehittäissuunnitela, jossa esitetyt hoidon taoitteet ja toienpiteet otetaan huoioon luonnonhoitotöissä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto. Aoiia alueita laajennetaan jonkin erran, ja niihin istutetaan saarnia ja taia. Koko kuiolle pienpuuston hoito, utta uutaa tiheikkö jätetään linnuston suojapaikaksi. 134 Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Haapa Haapa /ha 81

82 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Porolahden puisto. (Viheralue 54229) Abraha Wetterintien arsi. Tuoreella kankaalla 50-uotisata koiua, lisäksi joitakin haapoja ja teraleppiä. Koiupökkelöitä. Pienpuustona harakseltaan haapaa, pajua, teraleppää, pihlajaa, koiua. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 270/99. Lepakkokohteen laitaa rantayöhykkeessä LTJ 30/3 Toienpiteet: Koiikon lieä harennus, joka kohdistuu huonokuntoisiin puihin. Kuion pohjoisosaan aoien kosteikkoalueen iereen jätetään koiupökkelöitä. Pienpuuston hoito. Käytään alaistuksen sähköjohtoa arottaa hoitotöissä. 135 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1 Lähietsä. Kuaus: Porolahden puisto. (Viheralue 54229) Abraha Wetterintien arsi. Lähes aoin kosteikkoalue. Muutaia pajupensaita sekä koiupökkelöitä. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 270/99. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 136 Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha 3/ha Rauduskoiu Teraleppä Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Vaahtera Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Porolahden puisto. (Viheralue 54029) 82

83 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Abraha Wetterintien arsi. Lehto, jossa 80-uotiasta teraleppää, koiua, haapaa, salaaa. Pienpuustona runsaasti teraleppää, pajua, pihlajaa, tuoea. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 270/99. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. Pohjakerros jätetään kuitenkin elko peitteiseksi. 137 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Metsälehuksen istutus C1 Lähietsä. Saarnia. Tuoia. Kuaus: Porolahden puisto. (Viheralue 54229) Abraha Wetterintien arsi. Lähes aoin alue. Lehto, jossa uutaia pajupensaita, terttuseljaa, tuoea. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 270/99. Toienpiteet: Lehuksen istutus ryhiin, siten että pieni aukio säilyy. 138 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Teraleppä Rauduskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1 Lähietsä. Saarnia. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Porolahden puisto. (Viheralue 54229) Abraha Wetterintien arsi. Lehto, jossa 70-uotiasta teraleppää, lisäksi jonkin erran koiua, haapaa, uutaa saarni. Pienpuustona teraleppää, tuoea, aahteraa, saarnea. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 270/99. Lepakkokohteen laitaa rantayöhykkeellä LTJ 30/3 Toienpiteet: Puuston harennus, jossa suositaan teraleppää ja saarnea. Teraleppät oiat jäädä tiheäiksi ryhiksi. Pienpuuston hoito. 83

84 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 1.27 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Teraleppä Raita Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Saarnen istutus /ha C1 Lähietsä. Saarnia. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Porolahden puisto. (Viheralue 54229) Abraha Wetterintien arsi. Lehtoaisella kankaalla 60-uotiasta koiua, lisäksi jonkin erran teraleppää ja haapaa. Pienpuustona paikoin runsaasti pihlajaa, haapaa, tuoea, aahteraa ja haraaleppää. Puusto paikoin aukkoista. Toienpiteet: Koiikon harennus. Muutaia aukeapia alueita laajennetaan, ja näihin kohtiin istutetaan saarnea siten, että syntyy puun saarnietsikkö. 140 Pinta-ala: 0.52 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Hieskoiu Haraaleppä Teraleppä Muu lehtipuu Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1 Lähietsä. Saarnia. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Porolahden puisto. (Viheralue 54229) Abraha Wetterintien arsi. Lehto, jossa 45-uotiasta teraleppää, 84

85 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille haraaleppää sekä koiua. Kuiolla uutaa iso salaa. Pienpuustona tuoea, pihlajaa, teraleppää, haraaleppää, aahteraa, pajua, uutaa saarni. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 270/99. Toienpiteet: Ulkoilutien ja Abraha Wetterintien älinen alue jätetään kehittyään luontaisesti. Ulkolutien eteläpuolen puusto harennetaan ja pienpuusto hoidetaan. 141 Pinta-ala: 0.51 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha 3/ha Rauduskoiu Hieskoiu Teraleppä Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Porolahden puisto. (Viheralue 54229) Abraha Wetterintien arsi. Lehtoaisella kankaalla 45-uotias koiikko. Lisäksi joitakin teraleppiä ja haapoja. Pienpuustona pihlajaa, haapaa, pajua, aahteraa. Linnustollisesti arokas kohde LTJ 270/99. Lepakkokohteen laitaa LTJ 30/3 Toienpiteet: Koiikon keyt harennus, pienpuuston hoito. Rantapuustoa käytään ja kanaan älissä harennetaan teraleppää suosien. 144 Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Haapa Mänty Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Raita Muu lehtipuu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha 85

86 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille C1 Lähietsä. Saarnia. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Abraha Wetterintien arsi. Rakentaaton tontti. (Viheralue 54068) Lehto, jossa 35-uotiasta koiua, lisäksi haapaa ja raitaa. Puusto erittäin tiheää. Pienpuustona tuoea, aahteraa, herukkaa, haapaa, pajua. Kaaoitussuunnitela, jossa alueelle rakentaista joskus tuleaisuudessa Toienpiteet: Harennus, jossa poistetaaan huonokuntoista puustoa. 145 Pinta-ala: 0.52 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Kuaus: Detaljikaaa (Rakentaiseen arattu alue). C1 Lähietsä. Niitty/Lehdesniitty. Abraha Wetterintien arsi. Rakentaaton tontti. (Viheralue 54068) Puoliaoin alue jossa uutaia äntyjä ja koiuja. Pienpuustona tuoea, pajua. Kaaoitussuunnitela, jossa alueen itäosa uokrataan puutarhaliikkeelle. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 146 Pinta-ala: 0.61 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Kuaus: Detaljikaaa (Rakentaiseen arattu alue). Abraha Wetterintien arsi. Rakentaaton tontti. Aoin kenttä. Kaaoitussuunnitela, jossa alue uokrataan puutarhaliikkeelle. Toienpiteet: Ei toienpiteitä 147 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Haapa Teraleppä Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Raita /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. 86

87 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Kuaus: Abraha Wetterintien arsi. Rakentaaton tontti. (Viheralue 54068) Lehtoaisella kankaalla 45-uotiasta koiua, teraleppää, haapaa. Pienpuustona pihlajaa, teraleppää, haapaa, tuoea. Kaaoitussuunnitela, jossa alue uokrataan puutarhaliikkeelle. Toienpiteet: Ei toienpiteitä 148 Pinta-ala: 0.52 Kasupaikka: Tontti Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Rauduskoiu Teraleppä Hieskoiu /ha Kuaus: Suojapuusto. Pihlajia. Tontti, johon kaaoitetaan rakentaista 149 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Vaahtera Teraleppä Muu lehtipuu Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Tuore lehto (Muu arokas elinypäristö). C3 Suojaetsä. Jalopuuetsä (Muu arokas elinypäristö). Saarnia. Vaahteroita. Kuaus: Kipparlahdenranta. (Viheralue 54081). Lehto, jossa 80-uotiasta teraleppää, aahteraa sekä joitakin koiuja. Pienpuustona runsaasti tuoea, aahteraa. Kuion pohjoisreunalla oiajohto. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto 150 Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha 3/ha 87

88 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Mänty Rauduskoiu Vaahtera Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Kuaus: Kipparlahdenranta. (Viheralue 54081). Lehtoaisella kankaalla 50-uotiasta koiua, äntyä, aahteraa, kuusta sekä teraleppää. Pienpuustona pihlajaa, aahteraa, tuoea, teraleppää. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto, pienpuuston hoito. 151 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu /ha C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Kuaus: Kipparlahdenranta. (Viheralue 54081). Kapea lehtipuukaistale Itääylän ja enesataan älissä. Kuiolla 40-uotiasta koiua ja haapaa. Pienpuustona haapaa, pajua, aahteraa. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 152 Pinta-ala: 0.97 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. Kuaus: Kipparuori. (Viheralue 54036) Lähes aoin kallio, uutaia äntyjä. Pienpuustona pihlajaa. Kallioniitty. Arokas kasillisuuskohde LTJ 74/90. 88

89 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpiteet: Hoidetaan niittynä. B2 - E, käsityöaltainen kohde 153 Pinta-ala: 0.50 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu /ha B2 Käyttöniitty. Taia. Vaahteroita. Kuaus: Kipparuori. (Viheralue 54036) Kuiahkolla kankaalla harakseltaan 80-uotiasta äntyä, sekä koiuja, haapoja ja aahteroita. Pienpuustona pihlajaa, koiua, pajua. Niittyluokituksen kohde aroniitty. Toienpiteet: Hoidetaan niittynä. B2 - E, käsityöaltainen kohde 155 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Huoattaa lehtipuu. Kuaus: Porolahden puisto. (Viheralue 54031) Johan Sederholin tien arsi. Lehtoaisella kankaalla 40-uotiasta koiua, lisäksi uutaa haapa. Pienpuustona harakseltaan haapaa, pajua, koiua, aahteraa, uutaa terijoen salaa. Toienpiteet: Koiikon harennus. Pienpuuston hoito, kuitenkin niin että kuion eteläreunen pienpuusto jätetään käsitteleättä. 89

90 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Mänty Teraleppä Hieskoiu Haapa Teraleppä Raita Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ennakkoraiaus /ha Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Herttonieen kartanoalue (Viheralue 54037) Hoidetaan erillisen suunnitelan ukaisesti. 157 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Kuaus: (Viheralue 54031) 158 Pinta-ala: 0.56 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1 Lähietsä. Kuaus: Sorsauorenpuisto. (Viheralue 54102) Lähes aoin kallio, uutaia koiuja ja äntyjä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä 159 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Hieskoiu Muu lehtipuu /ha Kuaus: B2 Käyttöniitty. Herttonieen kartanoalue (Viheralue 54037) Hoidetaan erillisen suunnitelan ukaisesti. Niitty, B2 - hoitotapa B niitto 1 kertaa, jäte kerätään pois. 90

91 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Hieskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha Kuaus: C1 Lähietsä. Herttonieen kartanoalue (Viheralue 54037) Hoidetaan erillisen suunnitelan ukaisesti. 161 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rauduskoiun istutus Heti Kuaus: C1 Lähietsä. Herttonieen kartanoalue (Viheralue 54037) Hoidetaan erillisen suunnitelan ukaisesti. 162 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha 3/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Haapa Muu lehtipuu Vaahtera Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Herttonieen kartanoalue (Viheralue 54037) Hoidetaan erillisen suunnitelan ukaisesti. 91

92 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Raita Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Sorsauoren puisto. (Viheralue 54102) Tuoreella kankaalla 50-uotiasta koiua, aahteraa, äntyä. Pienpuustona harakseltaan pihlajaa, pajua, aahteraa, syreeniä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 164 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Muinaisjäännös. Hauta/kalisto. Pihlajia. Kuaus: Sorsauoren puisto. (Viheralue 54102) Kallioinen alue, jossa harakseltaan aihtelean ikäistä äntyä sekä koiua. Pienpuustona pihlajaa, koiua. Toienpieet: Ei toienpiteitä. 165 Pinta-ala: 0.78 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: 2/ha 3/ha Mänty B2 Käyttöniitty. Vaahteroita. Kuaus: Tuorinnieenpuisto (Viheralue 54110) 92

93 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Lähes aoin kallio, uutaia äntyjä ja koiuja. Toienpiteet: Hoidetaan niittynä. B2 - hoitotapa E, käsityöaltainen kohde Pinta-ala: 0.53 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: 2/ha 3/ha Mänty B2 Käyttöniitty. Kuaus: Tuorinniei. (Viheralue 54110) Niitty Toienpiteet: Hoidetaan niittynä. B2 - itäosa hoitotapa E, käsityöaltainen kohde ja länsiosa hoitotapa A niitto 2 kertaa jäte kerätään pois. 166 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Vaahtera Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Tuorinnieenpuisto (Viheralue 54110) Lehto, jossa 80 uotiasta teraleppää, koiua, aahteraa sekä uutaia järeitä 160-uotiaita äntyjä. Pienpuustona teraleppää, pihlajaa, tuoea, aahteraa. Toienpiteet; Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto. 93

94 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.53 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Tuorinnieenpuisto (Viheralue 54110) Tuoreella kankaalla 160-uotiasta äntyä, lisäksi nuorepaa 100- uotiasta koiua ja äntyä. Joitakin aahteroita. Pienpuustona pihlajaa, tuoea, pajua. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto. 168 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: 2/ha 3/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Kuaus: B2 Käyttöniitty. Herttonieen kartanoalue (Viheralue 54037) Hoidetaan erillisen suunnitelan ukaisesti. Hoidetaan niittynä B2 - hoitotapa F, esoalla hoidettaa niitty. 169 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Teraleppä Mänty Rauduskoiu Teraleppä Hieskoiu Muu lehtipuu /ha 94

95 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1 Lähietsä. Merenranta-alue. Teraleppiä. Pihlajia. Vaahteroita. Kuaus: Tuorinnieenpuisto (Viheralue 54110) Toienpide: Harennus. 287 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Tuorinnieenpuisto (Viheralue 54110) 9. Liitekartat Karttaliite 1. Hoitoluokat Karttaliite 2. Hakkuut uonna 2009 Karttaliite 3. Pienpuustonhoito 2009 Karttaliite 4. Kuiokartta 95

96

97

98

99

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 26.1.2016 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E 2 0 1 3 2022 H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u

Lisätiedot

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2017 2026 Helsingin kaupungin rakennusirasto 3.4.2017 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2016 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.5.2016 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2014 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Kallahdennieen luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2014-2023

Lisätiedot

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. nykytila... 3 2.1. Kasupaikat... 4 2.2. Puusto...

Lisätiedot

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan luontoalueet...

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 17.11.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 2/148 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma Kulosaaren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 HKR 2012 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille 2012 2021 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. JOHDANTO... 4 3. LAUTTASAAREN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2022 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitela Helsingin kaupungin rakennusirasto 2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AALTOLA 434-482-4-30 17.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 7 1,3 AALTOLA 434-482-4-30 8 2,2 AALTOLA 434-482-4-30 Kuiahko

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2010 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 31.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 1,8 Heinäsuo I 174-420-7-1 Tuore kangas, astaaa suo Paikoin

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Tforest.. LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Alue: --- Meilahden HKS Kuiot:. Lehto Rauduskoiu Teraleppä Tai Rauduskoiu Raita /ha Tai Lp /ha Jalopuuetsä (Arokas elinypäristö). C Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Meilahden

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT 7. Joulukuuta 5 Helsingin kaupungin rakennusirasto SISÄLLYSLUETTELO ASUKAS JA SIDOSRYHMÄYHTESITYÖ... LIITE MAASTOKYSELY... 6 TULOKSET...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 63 1,3 KEKKOLA 595-427-3-40 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AITTOKANGAS 588-410-4-.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 327 3,0 AITTOKANGAS 588-410-4- T1 - Taiikko alle 1,3 328

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 76 0,4 RAIMOLA 595-427-2-87 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 23 0,3 PEHKU-HUOVILA 182-414- 17-58 Kuia kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) TEURAVUOMA 273-401-37-18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 6 5,0 TEURAVUOMA 273-401-37- kasatusetsikkö

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) LÄNSIPOHJOLA 623-402-1-8.6.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 0,5 LÄNSIPOHJOLA 623-402-1- Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA 2.1.2018 MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA Kouolan kaupunki Tekniikka- ja ypäristöpalelut Maaoaisuus ja paikkatieto Päiitetty 22.12.2017 Kouolan kaupunki PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin 020 615 11 www.kouola.fi

Lisätiedot

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha Siu (1) 18.10.17 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ läpiitta, c kpl/ kasu ³// Toienpiteet kuiolla

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) LEVIKKO 576-415-6-202 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 53 1,6 LEVIKKO 576-415-6-202 Tuore kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Hakkuumäärä hakkuutavoittain

Hakkuumäärä hakkuutavoittain Hakkuumäärä kkuutaoittain 2015-2024 Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina 2015-2019: 142234 ja uosina 2020-2024: 0 Liite PatuL 1 / 24.9.2015 Siu 11a 28.8.2015 Hakkuutapa

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä:

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä: 0 0 5 k 601-402-4-55 601-402-4-55 METSÄMAA Tila Pihtipudas (601) 1 Siu 1 (1) Mittakaaa 1:10 000 Kiinteistörekisterin tiedoissa oi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuuus

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS OTSO Metsäsuunnitela PLUS 2016-2025 Oistaja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Pl 18 Lappeenranta FI-53101 puh. OTSO Yhteyshenkilö Keppainen Jussi jussi.keppainen@otso.fi Metsäsuunnitelan nuero 41160984 Seuraaien

Lisätiedot

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30 05.12.2008 Siu 21/1 100 3,9 Tuore kangas, Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kuusi luettelo m3/ m3/kuio mä ku mä ku m3// 95 25 242 952 361 356 22 45 129 15 7,5 Harennus Pohjaesialue. C1 Lähimetsä. Maaston

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa.

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa. ROVANIEMI / Alue 26 / Metsäsuunnitelma 999 / ALAPEHKONEN / Lohko 8 Kuio Kuioluettelo ikä, tilauus tukkia, kuitua, pituus, runkoluku, ppa, kasu, kuiolla 12 1,0 Tuore kangas 100 68 69 8 58 16 12 720 11 1,8

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis Nuorallatanssia kaupunkimetsissä Tiina Saukkonen luonnonhoidon suunnitteluvastaava metsänhoitaja Metsä- ja viherpäivät Helsinki 2012 24. 25.5.2012 1 Nuorallatanssia kaupunkimetsissä 1. Luonnonhoidosta

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) 2008 2017 tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa LUMO seminaari 3.6.2014 Helsingin ympäristökeskus Tiina Saukkonen, luonnonhoidon

Lisätiedot

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus Kuio m3/ m3/ cm m kpl/ m2/ m3// m3/kuio m3/ 19.11.2012 Siu 20/1 84 3,8 Kuiahko kangas 50 135 36 27 10 7 1880 9 3,0 Nuoren metsän hoito Kiinen keskikarkea tai karkea Mänty 55 123 33 27 11 7 1110 8 2,6 Mänty

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjela Tio Laherto PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 43,4, josta kansanpuistoalueen osuus on noin 32 ja ulkomuseon osuus noin 11,4.

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 1 1,0

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Luonnos 14.12.2009 / Virpi Sahi Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Suunnitelman ja toteutuksen vertailua kuvioittain joulukuu 2009 Yleistä hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Lisätiedot

Metsänhoitoa kanalintuja suosien

Metsänhoitoa kanalintuja suosien RIISTAMETSÄNHOITO Metsänhoitoa kanalintuja suosien Riistametsänhoito on helppoa, ja sen menetelmät sopivat tavallisen talousmetsän hoitoon. Metsänhoitotöissä voidaan ottaa riista huomioon läpi metsikön

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 34 0,8

Lisätiedot

Metsätyöohjelma 2015, LIITE 1

Metsätyöohjelma 2015, LIITE 1 3934/14.03.02/2014 Metsätyöohjelma 2015, Espoon kaupunki 2014 1 Yhteenveto Metsätyöohjelma 2015, Liite 1 sisältää toimenpidekartat kohteille, joilla ei ole luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaa. Lisätietoja:

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén ENNALLISTAJAN POLKU KARTTA Pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Kuva 19 Kilon koulun lähimetsän kenttä- ja pohjakerros kuviolla 120 on paikoin melko kulunut runsaan käytön seurauksena

Kuva 19 Kilon koulun lähimetsän kenttä- ja pohjakerros kuviolla 120 on paikoin melko kulunut runsaan käytön seurauksena 30 Kilo Etelä-Leppävaara Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Kuva 19 Kilon koulun lähimetsän kenttä- ja pohjakerros kuviolla 120 on paikoin melko kulunut runsaan käytön seurauksena Runsaasti käytetyt,

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4 METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT Joenmäki, 700 474-1-4 Sivu 2/21 METSO -kohteen kasvupaikka- ja puustotiedot Suojelurajauksen metsäalue voidaan jakaa kolmeen pääkuvioon 63, 57 ja 55. Kuvio

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUMISEVAN MAISEMASELVITYS

HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUMISEVAN MAISEMASELVITYS HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUISEVAN AISEASELVITYS KUISEVANTIE YLIPÄÄ AISEARAKENNE 1:20 000 LAAKSO VAIHETTUISVYÖHYKE SELÄNNE AISEALLISESTI ARVOKAS ALUE: - KALLIOT: PUUSTOINEN KALLIOALUE - KYLÄILJÖÖ: PUUSTOSAAREKKEISSA

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot