HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA"

Transkriptio

1 HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009

2 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ENSIVAIHE TOINEN VAIHE LUONNONHOIDON TAVOITTEET LUONNONALUEIDEN HOITOLUOKITUS LUONNON MONIMUOTOISUUS JA SUOJELU AVOIMET LUONTOALUEET METSÄT METSIEN HOITO JA HAKKUUT SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN LIITTEET

3 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille JOHDANTO Helsingin etsien hoito toteutetaan luonnonhoitosuunnitelien ukaan. Luonnonhoitosuunnitela on yksityiskohtainen toteutussuunnitela, jossa kuiokohtaiset ohjeet noudattaat niitä taoitteita, jotka alue- tai iheraluesuunnitelassa on puistokohtaisesti ääritelty. Tää suunnitela perustuu yleisten töiden lautakunnan hyäksyään Haagan aluesuunnitelaan Aluesuunnittelu on tehty uoroaikutuksessa alueen asukkaiden ja uiden yhteistyötahojen kanssa. Sen taustaksi on yös tehty asukaskysely. Saatua palautetta on käytetty hyäksi yös luonnonhoitosuunnitelaa laadittaessa. Alue- ja luonnonhoitosuunnitela liittyät kiinteästi toisiinsa, joten niitä on syytä tarkastella rinnakkain kokonaisuuden yärtäiseksi. Luonnonhoitosuunnitela laaditaan rakennusiraston katu- ja puisto-osaston suunnittelutoiistossa. Projektista astaa etsäsuunnittelija Markus Holstein. Metsäalueiden perusinentointi tehtiin uoden 2006 aikana ja tekeillä olea toienpidesuunnittelu käynnistyi syksyllä Lopullinen suunnitela saatetaan aliiksi osa-alue kerrallaan uosien aikana. Ajantasaiset suunnitelatiedot tallennetaan katu- ja puistoosaston Tforest etsätietojärjestelään. Tähän suunnitelaan sisältyy tulostushetken kuiolistaus, josta ileneät kuiokohtaiset perustiedot, kuaukset, taoitteet ja ehdotetut toienpiteet. Suunnitelan ensiäinen aihe Pohjois-Haagan koillisosassa alistui iie uonna. Siinä ehdotetut toienpiteet on pääosin jo toteutettu iie syksyn aikana. Nyt aliina oat yös Lassila sekä Pohjois-Haaga kokonaisuudessaan. Viieiset alueet eli Etelä- Haaga ja Kiihaka oat tekeillä ja niiden osalta suunnitela alistunee uoden loppuun ennessä. Seuraaaksi toteutukseen on tulossa Lassilla, issä toienpiteet on tarkoitus aloittaa tään uoden aikana. Suunniteliin oi tutustua rakennusiraston asiakaspalelussa tai internetsiuilla osoitteessa Viheralueet > Suunnittelu > Listaus kaikista eneillään oleista ja alistuneista suunnitteluhankkeista > Voiassa oleat luonnonhoitosuunnitelat >... etsäsuunnittelija Markus Holstein (09) , 4

4 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille ENSIVAIHE 2008 Haagan luonnonhoitosuunnitelan ensiaihe eli Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka saatettiin aliiksi 2008, uita alueita aiein. Sieltä oli jo aiein saana uonna poistettu runsaasti kuiuuden tuhoaaa puustoa lähinnä pihojen ja kallioalueiden reunoilta sekä ulkoilureittien arsilta. Kuiuustuhot eiät seuraa suunnitelan kuiorajauksia, joten niiden korjuun jäljiltä aisea olisi jäänyt sekaaksi, uistuttaen keskeneräistä työaata. Näin ollen uut luonnonhoidon toienpiteet oli järkeä toteuttaa heti saassa yhteydessä. Ensiaiheen luontoalueiden kokonaispinta-ala on n. 19 ha. Alueen rajaus käy ili. suunnitelan kansikuasta. 4. TOINEN VAIHE Tää luonnonhoitosuunnitelan toinen aihe kattaa luontoalueet Lassilassa (n. 23 ha) sekä loput eli pääosan (n. 57 ha) Pohjois-Haagasta. Rajausta eri osa-alueiden älillä on aluesuunnitelasta poiketen selkeytetty niin, että Lassilaan luetaan ain Kaupintien pohjoispuoliset luontoalueet. Lisäksi Lassilan yhteyteen otettiin yös Mätäjoen ja Vihdintien älinen alue, joka oli rajattu aluesuunnitelan ulkopuolelle. Nää uutokset tehtiin sen uoksi, että toisiinsa kiinteästi liittyät luontoalueet, kuten esierkiksi Mätäjoen oleat rannat saatiin ukaan saaan suunnitelaan. Leeitä liikenneäyliä käytetään luonnonhoitoalueiden rajaukseen, koska iheryhteydetkin katkeaat niihin. 5. LUONNONHOIDON TAVOITTEET Luonnonhoitosuunnitela on Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjauksen ukainen. Linjaus äärittelee luonnonhoidon yleiset taoitteet seuraaasti: 1. Asuinypäristöt oat iihtyisiä, kestäiä, turallisia ja ne lisääät asukkaiden tereyttä ja hyinointia. 2. Ulkoiluypäristö on toiia ja eläyksellinen. 3. Luonnonypäristön aiseakua on korkealaatuinen ja oaleiainen. 4. Luonnon oniuotoisuus on otettu huoioon ja luonnonsuojelualueiden arot säilytetty. 5. Metsäiset iheralueet oat elinoiaisia ja kestäiä ja niiden oleassaolo turataan yös tuleaisuudessa. 6. Niityt ja pellot oat oniuotoisia. 7. Liikenneäylien ypäristöä hoidetaan huoioiden sekä suoja- että aiseaaikutukset. Aluesuunnitelassa on Haagan luonnonhoidon alueellisiksi taoitteiksi esitetty puuston elinoiaisuus ja kestäyys (ikärakenteen onipuolistainen, puulajisuhteiden säilyttäinen ja onipuolistainen. suosialla jaloja lehtipuita) sekä luonnon oniuotoisuus ja aiseien onipuolisuus. Luonnonhoitosuunnitelan kuiokohtaiset toienpiteet noudattaat aluesuunnitelan taoitteita. 5

5 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille LUONNONALUEIDEN HOITOLUOKITUS Luontoalueet on suunnitelassa yös luokiteltu iheralueiden uuden (2007) hoitoluokituksen ukaisesti. Pääosa etsästä on lähietsää. Isojen liikenneäylien laitailla on suojaetsäkaistaleita. Laajepi etsäalue Pohjois-Haagassa Vantaankosken radan olein puolin on luokiteltu lähiirkistysetsäksi. Lisäksi suunnitela-alueella on puistoetsää ja uutaia aroetsäkohteita. Aoiet tai puoliaoiet luontoalueet oat joko pienialaisia näkyiä puistojen ja kaupunkirakenteen liittyäkohdissa ja reittien yhteydessä, atalakasuisina pidettäiä sähkölinjoja tai laajepia aiseaniittyjä. Muutaalle pienelle etsäalueelle Eliel Saarisen tien itäpään olein puolin on kaaoitettu rakentaista, joten ne on luokiteltu aankäytön uutosalueiksi. Viheralueiden hoitoluokituksen ukainen kartta luontoalueiden osalta on suunnitelan liitteenä (liite 3). 7. LUONNON MONIMUOTOISUUS JA SUOJELU Kohteita, joilla pääasialliseksi taoitteeksi on asetettu luonnonarojen ja oniuotoisuuden ylläpitäinen on yhteensä n. 4,2 ha. Ne joko säästetään luonnonukaisina tai hoidetaan luontoaroja korostaen. Kohteet oat suunnitelassa selkeästi uista erottuina oina kuioinaan, joissa on perustietojen lisäksi tiedot luontoaroista, suojelun perusteista, iitteet tietolähteisiin sekä kuaukset ahdollisista toienpiteistä. Pinta-alallisesti n. puolella kohteista suojelu- tai erityisarot perustuat yleisiin säädöksiin tai suosituksiin (luonnonsuojelulaki, etsälaki, sertifiointi, uut arokkaat) tai aiein todettuihin luontoaroihin (ypäristökeskuksen luontotietojärjestelän uhanalaisten tai harinaisten lajien esiintyät, aroniityt). Näillä perusteilla huoioidut kohteet oat pääasiassa Mätäjoen rantalehtoja. Lisäksi Runar Schildtin puiston eri osissa sijaitsee kole pienialaista erilliskohdetta: kosteikko, suopainanne ja tihkupinta. Luontotietojärjestelässä on linnustollisesti erkittäiksi kohteiksi luokiteltu Mätäjoen ranta-alueet sekä Laajasuonpuisto, jonka itäosa ei enää nykyään ole luonnonaluetta. Suunnittelussa on lisäksi rajattu pääosin toienpiteiden ulkopuolelle n. 2 ha laajuinen luonnontilaisen kaltainen etsikköalue Vihdintien puistoetsän itä-koillisosassa. Alue on pidepään hoitaatta ollutta järeää kuusialtaista sekaetsää, josta löytyy pienialaisesti aarniaisia piirteitä kuten puuston kerroksellisuutta ja paikoin runsaasti erias- 6

6 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille teista lahopuuta. Pohjoisosassa on linnoituskaiantoja sekä pieni kosteikko, keskiosissa reheähköä soistuaa ja eteläosassa pieni kallio rinneetsineen. Alueelta poistetaan jatkossa ainoastaan yksittäisiä aarallisia puita ulkoilutien arresta sekä esakkoa linnoitusalueen poluilta. Myös kaikkialla uualla, ei pelkästään luonnon arokohteissa, oniuotoisuuteen ja aisean yksityiskohtiin kiinnitetään huoiota. Tää tehdään aina tapauskohtaisesti arioiden sekä suunnitelan laatiisen että hoitotöiden toteuttaisen yhteydessä. Vähäpuustoiset kallioalueet rajataan yös pääosin toienpiteiden ulkopuolelle, aikka niitä ei luonnonarokohteiksi luokitellakaan. Kallioita on yhteensä n. 10 ha. 8. AVOIMET LUONTOALUEET Aoiia tai puoliaoiia luontoalueita ja iljelysaita on yhteensä n. 23 ha. Niistä raiattuja sähkölinjojen alusia on 6,5 ha. Viljelysaata suunnittelualueella on 8,5 ha. Se koostuu Konalan taiiston pelloista, joita toistaiseksi käytetään puistopuiden kasattaiseen sekä Lassilan ja Aino Acten puiston iljelypalsta-alueista. Viljelysaat säilyät nykyisen toiinnan puitteissa aoiina kulttuuriaiseina ja ulkoilualueiden osina. Lassilan alueella laajepaa aiseaniittyaluetta on Mätäjoen olein puolin, osittain sähkölinjojen alla. Hoidon taoitteena on luonnonhoidon linjauksen ukaan parantaa alueen luonnon oniuotoisuutta, aiseallista kauneutta ja irkistyskäyttöaroa. Niittyalueita hoidetaan e. periaatteiden, hoitoluokan ja kohdekohtaisten ohjeiden ukaisesti säilyttäen ne aoiina kulttuuriaiseina ja irkistyskäytössä. Taka-Lassilan reunapuiston niittyalue on aiein inentoitu ja koottu hoitosuosituksineen erilliseen niittytietokantaan. Sen osalta kuioilla on iite tietokannan nuerointiin, joten tarkeat tiedot sekä hoito-ohjeistus löytyät sieltä. Tietokantaa olisi jatkossa tarkoitus päiittää uusilla alueilla ja tiedoilla. Osa aoaloista on pienialaisia tien- ja reitinarsinäkyiä tai aukioita pihojen, hoidettujen puistojen ja luonnonalueiden älissä. Pienetkin kohteet on erikseen kuioitu ja taoitteeksi asetettu aoiena tai puoliaoiena säilyttäinen niittäällä, nurialoja leikkaaalla, paikoin esakkoa poistaalla ja ahdollisesti puustoryhiä hoitaalla. Niiden ylläpito puuston hoitoa lukuun ottaatta liittyy yleensä alueiden uuhun hoitoon kuten reittien ylläpitoon tai puistonhoitoon. 9. METSÄT Pohjois-Haagan etsäiset puistoalueet uodostaat periaatteessa kole laajepaa kokonaisuutta. Metsäalue Näyttelijäntien ja Häeenlinnan äylän älissä, kaupunkirakenteen ypäröiä Runar Schildtin puiston pohjoisosa sekä laaja etsäinen alue, joka on yhteydessä edelliseen ja jatkuu Laajasuon- ja Aino Acten puistoista junaradan arteen ja sen länsipuolella aina Vihdintien reunaan asti. Näiltä laajeilta alueilta työntyy kapeapia etsä- ja puistokaistaleita asutuksen äliin ja katujen arsille. Muutaia pienepiä luontoalueita on. Nuijaiestentien arressa ja Laajasuonpuiston itäreunoilla. Lisäksi arsin luonnonukaiset ja paikoin runsaspuustoiset pihat lisääät koko kaupunginosan puuston peittäyyttä ja ihreää yleisilettä. 7

7 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Alueella on onenlaista aastoa sekä erilaisia kasupaikkoja aarista kallioista ja kiikkoisista rinneetsistä tasaaahan ja reheäpiin notkeliin. Alueen keskiosat oat entistä suota, joka on aikanaan ojituksen yötä pääosin uuttunut turekankaaksi. Entisen suon reunailla ja rinteiden alla on paikoin lehtoa ja ojituksen aikanaan uuttaia korpilaikkuja. Junaradan arressa alueen lounaiskulassa on nykyään lehtipuuta kasaaa entistä aatalousaata. Entistä iljelysaata on käytännössä yös koko Lassila. Maasto on alaaa tasaaata, jota on aikanaan ojitettu. Mätäjoen rannat oat reheää lehtoa ja pienet etsäsaarekkeet aoalueiden yhteydessä ja ypärillä oat reheäpohjaisia nekin. Lassilan etsiköistä 90 % kasaa reheyydeltään ähintään lehtoaisella kasupaikalla. Ainoastaan uutaan pienen kallionkupareen yhteydessä on hiean karupia alueita. Sekä Lassilassa että Pohjois-Haagassa on onien kallioalueiden yhteydessä anhoja linnoituskaiantoja ja -rakennelia. Metsien kasupaikat koko alueella Pohjois-Haagan ja Lassilan etsät oat puustoltaan elko hyäkuntoisia ja toistaiseksi kehityskelpoisia. Edellisistä hoitokerroista on kuitenkin jo aikaa, ikä on selästi nähtäissä. puuston ylitiheytenä ja nuoren lehtipuuston riukuuntuisena, aiseien upeutuisena, huonokuntoisten ja kuolleiden puiden äärän lisääntyisenä sekä pensaskerroksen runsaana esakoituisena. Puuston suhteellisen hyä kunto on säännöllisen hoidon tulosta. Ajallaan ja oikealla taalla tehdyt taiikon ja pienpuuston hoitotoiet sekä nuoren puuston harennukset auttaat puustoa jatkossa kehittyään elinoiaiseaksi ja säilyään hyäkuntoisena pidepään. Pääosa anheista, etsätalousterein uudistuskypsistä etsiköistä oidaan ielä säilyttää elinoiaisina puustoa äljentäällä ja huonokuntoisia puita poistaalla. Tällaisissa etsikön elinkaaren iieisissä harennuksissa tehdään saalla jo pikkuhiljaa tilaa alikasoksena kehittyälle uudelle puusukupolelle. Näin on todennäköisepää, että tulea uudistainen oidaan tehdä luontaisesti etsän kerroksellisuus säästäen ja ahdollisian ähän aiseaa uuttaen. Uudistaista ei kuiten- 8

8 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille kaan kannata lykätä loputtoiin. On syytä uistaa, että puusto ikääntyy koko ajan. Jos anhentuaa puustoa ei saada uudistuaan ajallaan, anhan ja heikkokuntoisen puuston äärä lisääntyy ja etsien uudistaistare kasaa entisestään uosi uodelta. Ikäluokittaiset osuudet puuston tilauudesta Puuston ikäluokkajakaua on elko tasainen uilla puulajeilla paitsi ännyllä. Puustoa on aiein uudistettu paljolti luontaisesti, ikä reheäillä kasupaikoilla suosii erityisesti lehtipuita ja tietyissä olosuhteissa yös kuusta. Lehtipuuston osuutta korostaa yös Lassilan alue, issä anhat iljelysaat kasaat lähes yksinoaan lehtipuuta. Männyn osuus korostuu anheissa ikäluokissa. Se on altapuuna karuilla kasupaikoilla, joita Haagassa on selästi äheän sekä kallioilla, issä anha kallioännikkö on jäänyt hoidon ulkopuolelle. Mänty on yös pääpuulajeista pitkäikäisin, joten anhoja, toistasataauotiaita ja anhepiakin ikiäntyjä oidaan säästää uun puuston seassa useaan puusukupolen ajan. Lehtipuilla ja kuusella uudistaistare tulee yleensä astaan äntyä selästi aiein. Lehtipuut alkaat olla anhoja jo n uotiaista lähtien ja kuuset usein jo hiean yli 80-uotiaina. Tään jälkeen niiden kunto saattaa heiketä nopeasti ja erilaisten puustotuhojen riski kasaa selästi. Lisäksi. kuusikoita aiaaa tyilaho aikaistaa onin paikoin kuusen uudistaistaretta. Uudistaisaihetta lähestyiä kuusi- ja lehtipuualtaisia etsiköitä alkaa jo olla elko runsaasti. Puhtaita taiikoita on ähän, utta etsät oat usein kerroksellisia, joten järeän puuston seassa on pitkälle kehittynyt nuorepi puustojakso sekä kehityskelpoista taiikkoa, aikka tää ei keskiaroihin perustuista yhteenedosta ilenekään. Jaloja lehtipuita ja lehtopensaita on runsaasti. Niitä on todettu kasaan 135 kuiolla. Pääasiassa ne oat nuoria, esakon seassa kasaia aahteroita tai tuoipensaita, utta paikoin on yös kookkaapia ja anhepia jaloja lehtipuita. Kokonaispuusto Pohjois-Haagan ja Lassilan alueella uonna 2009 on n

9 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille METSIEN HOITO JA HAKKUUT Suunnitelassa on lukujen ja koodien lisäksi sanallisesti kuattu kunkin etsikkökuion nykytila, hoidon taoite sekä tehtäät toienpiteet. Nää kuaukset sekä tärkeiät kuiotiedot on koottu osa-alueittain liitteenä oleaan kuioluetteloon (Liite 1). Yleisiin tarittaat toienpiteet oat eriasteisia harennuksia, nuorten ja kerroksellisten etsien pienpuuston hoitoa, kuolleiden ja aarallisten puiden poistaista sekä aiseanhoitoa. Puuston uudistaistare on kiireellisin osalla Runar Schildtin puistoa, Aino Acten puiston ypäristön rinteillä sekä pääosalla Krankanpuistoa. Lisäksi on uutaia pienialaisepia kohteita, joissa puusto pitäisi saada uudistaaan. Uudistainen onnistunee pääasiassa luontaisesti, aiheittain järeää puustoa äljentäällä, nuorepaa puustoa ja alikasosta kehittäällä sekä paikoin taiikkoa täydentäen. Puuston ikäluokkajakaua kehittyy hiljalleen nuorepaan suuntaan, kun toienpiteiden yötä kerroksellisissa etsiköissä anhepia puita poistuu nuorepien tieltä ja nuori puusto uuttuu allitseaksi. Hakkuutoienpiteet suunnitelakaudella pinta-ala (ha) kuioita Ylispuustoisen taiikon hoito: 0,14 ha 1 kpl Ensiharennus: 2,83 ha 13 kpl Harennus: 18,50 ha 51 kpl Yksittäisten puiden poisto: 3,67 ha 15 kpl Uudistainen iljeleällä: 0,38 ha 1 kpl Luontaisen uudistainen alistelu: 0,09 ha 1 kpl Suojuspuuhakkuu: 3,77 ha 10 kpl Luontainen uudistainen: 3,03 ha 8 kpl Maiseanhoito: 10,20 ha 43 kpl yhteensä: 42,61 ha 143 kuiolla Luut eiät kaikilta osin ole lopullisia, koska osalla kuioista on tehtää jatkotoienpiteitä suunnitelakauden loppupuolella. Toiskertaisten toienpiteiden tare arioidaan asta kun ensiäisen toienpidekierroksen tulokset oat nähtäissä. Metsänhoitotyöt oat pääasiassa pienpuustonhoitoa eli taiikoiden kehittäistä, esakon poistoa ja näkyien aaaista. Pääosa pienpuustonhoidosta liittyy hakkuutoienpiteisiin eli se tehdään joko hakkuun yhteydessä tai juuri sitä ennen. Pienpuustonhoitoa ei tehdä tasaisesti koko alueella, aan sen yhteydessä säästetään. kehityskelpoisia taiia ja taiiryhiä, katajia, jalojen lehtipuiden taiia, pensaita sekä eliöstölle tärkeitä tiheiköitä harkittuihin kohtiin. Muita etsänhoitotoiia oat taiien istutus uudistaiskuioille ja etsitettäille alueille, sekä taiikoiden täydennysistutus. 10

10 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN Luonnonhoitosuunnitela on luonnonhoidon linjauksen ukainen. Sen taoitteet on hyäksytty aluesuunnitelassa ohjeellisena noudatettaiksi ja se toteutetaan katu- ja puisto-osastolla laaditun uosityöohjelan ukaisesti. Luonnonhoidon toienpiteet tehdään suunnitelan ja työohjeiden ukaisesti. Toteutustyöt oat katu- ja puisto-osaston ylläpitotoiiston etsäastaaan astuulla. Työt tilataan pääosin kaupungin rakentaispalelun ypäristötuotannon luonnonhoitoyksiköltä, jossa astaaa luontoestari johtaa työaiden toteutusta. Toteutuksessa käytetään kaikkia käytettäissä oleia tekniikoita luonnonhoidon linjauksen ukaan. Puunkorjuu tehdään joko etsurityönä tai koneellisesti. Metsäkuljetus tehdään pääasiassa koneellisesti, utta herkissä kohteissa oidaan lähikuljetukseen käyttää yös heosta. Hakkuutähteet korjataan pääosin pois haketettaaksi keskeisiiltä alueilta, kuten asutuksen lähistöltä, ulkoilureittien arsilta ja uilta ilkkaan ulkoilukäytön alueilta. Osa hakkuutähteistä jätetään etsiin aatuaan siellä issä niistä ei ole haittaa alueiden käytölle. Hakkuutyöt tehdään aaperä, aasto ja puulajisto huoioiden ajankohtana, jolloin riski juuristo- tai aastoaurioiden syntyiselle on pienin. Jos aurioita kuitenkin syntyy, ne pyritään korjaaaan ahdollisian nopeasti, tai ainakin iieistään työaan alistuttua. Työt pyritään tekeään siten, ettei niistä aiheudu kohtuutonta haittaa alueilla liikkujille ja lähistön asukkaille. Talisin otetaan huoioon. liikuntairaston ylläpitäät ladut. Pesiistä häiritseät etsätyöt linnustollisesti erkittäillä alueilla ja niiden läheisyydessä soitetaan pesiäajan ulkopuolelle. Linnusto otetaan huoioon yös aiseaniittyjen hoidossa. Työnjohto tarkistaa Helsingin ypäristökeskuksen luontotietojärjestelästä aluetta koskeat luontotiedot ja ottaa huoioon ahdolliset suunnitteluajankohdan jälkeen tapahtuneet uutokset. Suunnitelasta poikkeaista aatiissa kohteissa toteuttaja ottaa yhteyttä alueen etsäsuunnittelijaan ja sopii enettelystä. Luonnonhoitosuunnitela on nähtäillä rakennusiraston internetsiuilla ja asiakaspalelussa. Luonnonhoitotoienpiteistä tiedotetaan asukkaille työohjeen tiedotusohjeiden ukaisesti. Asukkailla on ahdollisuus saada lisätietoja toienpiteistä työnjohtajalta ja suunnittelijalta. Luonnonhoitotyöt pyritään aloittaaan Lassilassa 2009 ja Pohjois-Haagassa LIITTEET Liite 1: Kuioluettelo Liite 2: Hakkuutapojen kuaus Teeoitetut kuiokartat Liite 3: Hoitoluokat Liite 4: Kasupaikat Liite 5: Pääpuulajit Liite 6: Hakkuutoienpiteet Liite 7: Hoitotoienpiteet 11

11 * Kuioiden 1 46 toienpiteet on pääosin tehty syksyllä -08, joten niiden tiedot on siirretty Pohjois-Haagan osion loppuun! * Kuioiden toienpiteet aloitetaan aikaisintaan talella 2009/2010. Vuonna 2009 toteutetaan Lassila, kuiot ! 47 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera Mänty C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Eliel Saarisen tien etsäkaista (iheralue 35009). Kallionrinne pihojen ja kadun älissä. Länsiosa aointa, paikoin ketoaista kalliota, itäosa arsinkin tonttien reunasta puustoisepi. Varttuneita äntyjä, lehtipuustoa sekä esakkoa jonka seassa aahteraa. Jonkin erran pystykuiia puita ja kuollutta esakkoa. Taoite: Maiseallinen kallioetsikkö, ketokasillisuutta. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito aahteraa suosien. Poistetaan kuollut puusto, harennetaan tiheiät ryhät ja poistetaan esakkoa ketokasillisuuden yltä. 48 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Eliel Saarisen tien etsäkaista (iheralue 35009). Ulkoilutien halkaisea puistikko, kuiolla yös uuntaokoppi. Kuiuustuhokuusien poistaisen jäljiltä osittain äljähkö, arttunut koiualtainen sekaetsä. Sekapuustona hiean nuorepia haapoja ja uuta lehtipuustoa sekä uutaia järeitä ikiäntyjä kuion reunoilla. Alikasoksena aihteleasti esakkoa, jonka seassa aahteraa. Osa aahteroista jo kookkaapia. Taoite: Turallinen ulkoilutien arsi ja hiljalleen uudistua lehtipuualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuuston hoito aahteraa suosien. Poistetaan tarpeen ukaan huonokuntoisia puita. Luontainen uudistainen tai ylispuustoisen taiikon hoito asta seuraaalla suunnitelakaudella. 49 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Haapa 2/ha Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu B4 Aoin alue ja näkyä. Vaahteroita. Kuaus: Eliel Saarisen tien etsäkaista (iheralue 35009). Kapea kaistale aaallilla/rinteessä kadun ja piha-alueen älissä. Pääosin puutonta heinikkoa, oleissa päissä nuorta haapaaltaista lehtipuustoa ja esakkoa, seassa jonkin erran aahteraa.

12 Taoite: Puoliaoin alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä suunnitelakaudella. Jatkossa pienpuuston hoitoa. 50 Pinta-ala: 0.59 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Haraaleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu R Maankäytön uutosalue. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Eliel Saarisen tien etsäkaista (iheralue 35009). Vanha, jo huonokuntoinen kuusi-/lehtipuualtainen sekaetsä reheällä, osittain ojitetulla pohjalla. Alla useapi jakso nuorepaa lehtipuustoa ja esakkoa. Reunoilla jonkin erran järeitä anhoja äntyjä. Alue uuttuu aseakaaauutoksen yötä rakennusalueeksi lukuun ottaatta kapeaa kaistaa ulkoilutien arressa kuion länsireunalla, joka säilyy puistokäytäänä. Taoite: - Toienpiteet: - Ainoastaan aarallisten puiden poisto tarittaessa. 51 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu R Maankäytön uutosalue. Vaahteroita. Kuaus: Eliel Saarisen tien etsäkaista (iheralue 35009). Pieni nurkkaus kallion ja risteyksen älissä. Kuiolla yös jonkinlainen anha tienpohja. Keski-ikäistä/nuorta, haapaaltaista lehtipuustoa ja esakkoa, seassa aahteraa. Alue uuttuu aseakaaauutoksen yötä rakennusalueeksi. Taoite: - Toienpiteet: - Ainoastaan aarallisten puiden poisto tarittaessa. 52 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Mänty Muu lehtipuu Pihlaja

13 R Maankäytön uutosalue. Katajia. Kuaus: Eliel Saarisen tien etsäkaista (iheralue 35009). Tienarren kallio puiston reunalla. Kallioäntyjä, katajia, pihlajaaltaista esakkoa, uutaa pystykuia puu. Kuiolla tehty aiseanhoitoa Alue uuttuu aseakaaauutoksen yötä rakennusalueeksi. Taoite: - Toienpiteet: - 53 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Haapa Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Krankanpuisto (iheralue 35009). Pitkänoainen, länsireunasta ulkoilutiehen rajautua kallio/kallioinen alue. Kallioännikkö, jonka seassa uutaia nuorepia haapoja sekä alikasoksena paikoin hyinkin tiheä haapa-pihlaja-aahteraaltainen esakko. Muutaia pystykuiia äntyjä. Alarinteen puolella rajaus naapurikuioon hiean epäselä. Taoite: Luonnontilainen kallioetsä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito paikoin pihlajia ja aahterantaiia säästäen. Mahdolliset aaralliset kuolleet puut oidaan poistaa naapurikuion käsittelyn yhteydessä. 54 Pinta-ala: 0.38 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Krankanpuisto (iheralue 35009). Sekaetsä rinteen alaosassa ja sen alla. Rinteen yläosaa selkeästi reheäpää. Huonokuntoisia puita, lähinnä kuusia aiein poistettu. Valtapuusto arttunutta/anhaa, utta ielä suhteellisen hyäkuntoista. Sekapuustona nuorepia kuusia ja lehtipuustoa sekä paikoin tiheähkö esakkoa, jonka seassa aahteraa. Ulkoilutie nousee rinnettä ylös kuion poikki. Taoite: Turallinen, kerroksellinen sekaetsä, joka aluksi toiii yös suojayöhykkeenä rinteen yläosan uudistaisalueen ja katualueen älissä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito aahteraa ja taiiryhiä säästäen. 55 Pinta-ala: 1.10 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Mänty Kuusi

14 Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Krankanpuisto (iheralue 35009). Laajahko, reheyydeltään aihtelea, osittain kiikkoinen/kallioinenkin rinteen yläosa, jota halkoat ulkoilutiet ja pihoihin johtaat polut. Puusto on järeää, anhaa ännikköä, koiikkoa ja jonkin erran kuusia. Varsinkin koiut alkaat olla karuhkolla kasupaikalla elko huonokuntoisia ja paikoin aarallisiakin. Kuusia on ajan ittaan poistettu niiden kunnon heikennyttyä. Toienpiteiden jäljiltä puusto on paikoin hyinkin äljää. Järeään puuston seassa on aihteleasti nuorepaa puustoa, koiuja, haapoja, pihlajia ja paikoin kuusia. Alikasoksena lehtipuuesakkoa paikoin tiheinä ryhinä. Puusto jatkuu pihojen puolelle ja rajaa on aastossa paikoin aikea hahottaa. Taoite: Vaiheittain uudistua sekaetsä, jota täydennetään istuttaalla. Toienpiteet: Luontainen uudistainen + pienpuuston hoito + täydennysistutus Syntyneitä aukkoja laajennetaan, kehitetään luontaisesti syntynyttä nuorta puustoa sekä täydennetään istuttaalla karupiin kohtiin äntyä ja uualle koiua. Uudistainen etenee aiheittain ja sitä jatketaan seuraaalla suunnitelakaudella. 56 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Mänty Kuusi Pihlaja Mänty C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Krankanpuisto (iheralue 35009). Mäellä, leikkipuiston/hoidetun puistoalueen keskellä. Järeitä anhoja/arttuneita äntyjä ja kuusia sekä jonkin erran nuorta pihlajaa. Ollut hoitoluokassa A3. Taoite: Turallinen puistoetsä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto. Muutetaan hoitoluokaksi C Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Muu lehtipuu Pihlaja B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Krankanpuisto (iheralue 35009). Kallioinen/kiikkoinen, ketoainen aoalue puiston nurkalla. Muutaa pihlaja, lehtipuunesa sekä pihan reunassa pihapensaita. Taoite: Ketoainen aoala. Toienpiteet: Ei toienpiteitä suunnitelakaudella. Jatkossa pidetään apaana esakosta. 58 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Haapa

15 Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Nuijaiestentie suojayöhyke (iheralue 35020). Sekaapuustoinen rinne puiston nurkalla, toiistotontin, ulkoilutien ja sen eteläpuolisen kallion älissä. Nuorta/keski-ikäistyää koiu-haapaaltaista lehtipuustoa, huonokuntoista esakkoa ja uutaia aahteroita. Nuoren puuston seassa yksittäisiä anhoja ja huonokuntoisia koiuja sekä uutaa järeä aiseaänty. Vesakko peittää ulkoilutien näkyät. Taoite: Maiseallinen ja turallinen puustokaistale ulkoilutien arressa, kallion reunassa. Toienpiteet: Maiseanhoitoharennus + pienpuuston hoito aahteroita säästäen. Poistetaan huonokuntoinen puusto ja esakko, harennetaan haaikko/koiikko,...ikiännyt näkyiin. Muutaia koiunrunkoja oi jättää aapuiksi kuion reheiälle osalle. 59 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Nuijaiestentie suojayöhyke (iheralue 35020). Puoliaoin niittyalue toiistotontin, ulkoilutien ja Häeenlinnanäylän älissä. Harakseltaan nuorehkoja uotiaita, aikanaan entiselle aatalousaalle istutettuja, oksaisia äntyjä. Sekapuustona nuoria koiuja, sekä ryhittäin uuta lehtipuustoa ja esakkoa. Kuion pohjoisreunassa, tontin kupeessa pieni alue hiean pideälle kehittynyttä koiikkoa. Taoite: Puoliaoin niitty, jolla puustoryhiä. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. Seuraaalla suunnitelakaudella puustoryhien harennus, pienpuustonhoito. 60 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Mänty Muu lehtipuu Mänty C1 Lähietsä. Katajia. Kuaus: Nuijaiestentie suojayöhyke (iheralue 35020). Kallioalue, jolla osittain elko tiheä äntyaltainen puusto, uutaissa notkoissa sekapuustona kuusia, koiuja. Kuiolla elko runsaasti kuiuustuhoja. Alikasoksena pihlajia, joista yös iso osa on kuollut kuiuuteen. Länsirinne ketoainen, saoin pieni alue kallion koillisosassa ulkoilutien arressa. Kuiolla yös näyttäiä katajia, jotka jääät esakon peittoon. Taoite: Maiseallinen kallioalue, jolla ketolaikkuja. Toienpiteet: Pienpuuston hoito katajien ja ketokasillisuuden eduksi Pystykuiia puita poistetaan naapurikuioiden hoidon yhteydessä.

16 61 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Nuijaiestentie suojayöhyke (iheralue 35020). Aikanaan istutettu, nuorehko, ännikkö keyen liikenteen sillalle johtaan penkan reunoilla. Oksainen ja käyässä pikkuhiljaa ylitiheäksi. Ulkoilutien länsipuolella pari haapaa ja koiua. Taoite: Turallinen ulkoilutienarren ännikkö. Toienpiteet: Puustoryhien harennus. Yksittäiset lehtipuunesat poistetaan toienpiteen yhteydessä. 62 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Nuijaiestentie suojayöhyke (iheralue 35020). Kiikkoinen kallionalusrinne, joka on osittain kuiahkoa pensaslehtoa. Puusto anhaa, aiein aoalueen reunassa kasanutta, järeäoksaista ikiännikköä, jonka seassa anhoja, huonokuntoisia tai pystyynkuolleita kuusia ja koiuja. Järeän puuston alla aikanaan esakosta kehittynyt riukuainen pihlajaaltainen iidakko sekä pystyyn kuiuneita nuoria kuusia. Lisäksi lehtopensaita ja nuorepaa esakkoa. Taoite: Uudistua lehtietsä, lehtopensaita ja tairyhiä ikiäntyjen loassa. Toienpiteet: Luontainen uudistainen + pienpuuston hoito + taen täydennysistutus. Poistetaan huonokuntoiset puut ja pääosa esakosta. Säästetään ikiännyt, jalopuiden taiet sekä lehtopensaat. Istutetaan lounaisrinteen kuiaan lehtoon tairyhiä. 63 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Haapa Haapa Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Rauduskoiu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Nuijaiestentie suojayöhyke (iheralue 35020). Etelään iettää loia rinne, joka lienee alun perin entistä aoaluetta, niittyä tai pihaaata. Heinikkoinen alue, jolla harakseltaan nuorta lehtipuustoa ja puustoryhiä, pääasiassa koiuja, haapoja ja jonkin erran aahteroita. Kuiolla yös harakseltaan anhepia järeitä koiuja sekä uutaia tiheitä arttuneepien koiujen ryhiä. Keskellä syreenipensaikko. Taoite: Aara, aiseallinen puiston reunaetsikkö. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + pienpuuston hoito aahterat ja syreenit säästäen. Poistetaan yös järeitä koiuja tiheistä ryhistä.

17 64 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Pihlaja Haapa Muu lehtipuu Rauduskoiu Haapa C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Nuijaiestentie suojayöhyke (iheralue 35020). Tiheä, nuori/keski-ikäinen haaikko-koiikko reheällä pohjalla aoalueen reunalla ja ulkoilutien arressa. nuorean puuston seassa yös uutaia järeäpiä haapoja sekä anhepia koiuylispuita. Alikasoksena haapa-/pihlajaesakkoa, jonka seassa uutaia aahteroita ja pari nuorta kuusta. Taoite: Elinoiainen lehtipuuetsikkö. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito aahterat säästäen. Poistetaan paikoin yös kookkaapia järeäoksaisia puita nuorepien tieltä. 65 Pinta-ala: 0.50 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Pihlaja Muu lehtipuu B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Nuijaiestentie suojayöhyke (iheralue 35020). Häeenlinnanäylään rajautua aoin/puoliaoin niitty/nurialue, jolla yksittäisiä lehtipuita ja lehtipuuryhiä. Taoite: Säilytetään aoiena. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. 66 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Raita Muu lehtipuu C3 Suojaetsä. Kuaus: Nuijaiestentie suojayöhyke (iheralue 35020). Keski-ikäinen/arttunut koiikko toiistotontin ja Häeenlinnanäylän älissä. Seassa uutaa raita ja alikasoksena pajukkoa ja sekalaista lehtipuuesakkoa. Pohjoisreunastaan kuio rajautuu kanaaojaan. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpiteet: Puustoryhien harennus kauden loppupuolella + pienpuustonhoito taiiryhiä säästäen.

18 67 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Paju 2/ha Hieskoiu Haapa Paju C3 Suojaetsä. Kuaus: Nuijaiestentie suojayöhyke (iheralue 35020). Koiikon keskelle työntyä aukio eteläpuolisen pysäköintipaikan jatkeena Häeenlinnanäylän ieressä. Jonkin erran pajukkoa ja haapa-/koiuesakkoa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpiteet: Laikutus + kuusen/koiun istutus. 68 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Muu lehtipuu Rauduskoiu Kuaus: C1 Lähietsä. Linnoitusrakennelia. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Kiikkoinen, alaosastaan reheäpi rinne linnoituskallion ypärillä. Eteläreuna osittain kapeana kaistaleena tontin ja kallion älissä, itäosa nousee äen päälle. Lännessä kuio rajautuu keyen liikenteen äylään. Lisäksi kapea ulkoilutie ja uutaa polku kulkee kuion halki. Kuiuustuhojen korjuun jäljiltä harakseltaan aihteleaa arttunutta lehtipuualtaista sekapuustoa ja puustoryhiä. Varttuneen puuston alla kookkaapia pihlajia, uutaia pensaita sekä pihlajaaltaista, esakkoa, jonka seassa uutaa kuusentaii ja aahtera. Karuilla paikoilla esakko on kuiunut pystyyn. Taoite: Elinoiainen, aarahko aiseaetsikkö rinteessä. Toienpiteet: Maiseanhoitoharennus + pienpuustonhoito. Poistetaan huonokuntoiset puut, harennetaan tiheiät puustoryhät ja poistetaan pääosa esakosta jalopuut, pensaat ja parhaat pihlajat säästäen. 69 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Kuaus: C1 Lähietsä. Linnoitusrakennelia. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Ulkoilutien halkaisea kallioäki. Ulkoilutien pohjoispuoli pääosin aokalliota, eteläpuoli pihanreunaan rajautuen kiikkoista linnoitusaluetta, karua utta ei arsinaista kalliota. Linnoitusalueella ja kallion reunoilla arttunutta kallioalueen ännikköä, jonka seassa uutaia koiuja ja kuusia sekä jonkin erran nuorepaa puustoa ja pihlajaaltaista esakkoa. Osa puustosta huonokuntoista.

19 Taoite: Maiseallinen, ketoainen kallio- ja linnoitusalue. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito näyttäiät pihlajapensaat säästäen. Poistetaan huonokuntoiset puut, harennetaan tiheiät äntyryhät. 70 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Järeä, anha kerroksellinen sekaetsä rinteessä ulkoilutien ja tontin älissä. Kuion eteläosassa ainoastaan kapea kaistale puustoryhiä. Kuio leenee länteen tontin pohjoispuolella. Vaihteleaa järeää puustoa, koko kuiolla kuusia ja koiuja, pääasiassa rinteen karuissa yläosissa järeitä ikiäntyjä. Järeän puuston alla jo hiean pideälle kehittynyttä nuorta kuusikkoa ja lehtipuustoa sekä alikasoksena esakkoryhiä, paikoin nuorta aahteraa. Taoite: Turallinen, hiljalleen uudistua, kerroksellinen sekaetsä. Toienpiteet: Luontainen uudistainen + pienpuustonhoito taiia ja aahteroita säästäen. Poistetaan pääosa anhoista kuusista, arsinkin kuion karuista osista. Säästetään ännyt sekä järeitä koiuja ylis- ja aiseapuustoksi nuoren etsän sekaan. 71 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Mänty Kuusi Haapa Kuusi Hieskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Kuaus: C1 Lähietsä. Linnoitusrakennelia. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Ulkoiluteiden halkoa ja länsireunasta ulkoilutien reunaan rajautua, reheähkö notkon pohja. Kuion keskellä ojana toiia linnoituskaianto. Tiheässä kasaaa, anhaa ja hyin kookasta kuusikkoa. Sekapuustona hiean nuorepia kuusia, uutaia järeitä äntyjä ja haapoja. Lisäksi nuorepaa lehtipuustoa, esakkoa ja jonkin erran kuusentaiia. Kuion pohjoispäästä pieneltä alueelta järeä puusto puuttuu. Vanhakin puusto on ielä elko hyäkuntoista ja sen soisi kestään ahdollisian pitkään, arsinkin kun naapurikuiolta joudutaan järeää puustoa poistaaan. Taoite: Turallinen, aiheittain reunoilta järeän puuston sekaan uudistua sekaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuustonhoito taiiryhät säästäen. Poistetaan huonokuntoisiat puut tiheiistä ryhistä sekä pohjoispään taiettuneen alueen reunasta. 72 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu

20 Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Kuaus: C1 Lähietsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Ulkoiluteiden ja niiden risteyksen halkoa äki, jonka laella pieni kallio. Rinteet kuiaa/kuiahkoa, alaosat tuoretta kangasta. Järeä anha ännikkö, jonka seassa kuusia ja koiuja. Järeän puuston seassa, arsinkin notkelissa nuorta/keski-ikäistä kuusikkoa, lehtipuustoa sekä pihlajaaltaista esakkoa ja kuusentaiia. Kuuset arsinkin äen päällä ja rinteen yläosissa karuhkolla kasupaikalla. Taoite: Maiseaännikkö ja rinteen alaosissa äntyjen sekaan kehittyä sekaetsä Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito näyttäät pihlajat ja taiiryhät säästäen. Poistetaan kuuset ja esakko karuilta alueilta. 73 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Haapa Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Ulkoilutien halkaisea reheähkö ja kosteahko rinteen alusalue päiäkoti- ja toiistotontin älissä. Järeä, anha kuusikko, jonka seassa uutaia äntyjä ja koiuja. Järeän puuston seassa jo pitkälle kehittynyttä nuorta/keski-ikäistä kuusialtaista puustoa. Alla nuoria kuusia, lehtipuita ja tiheää esakkoa. Osalta kuiota on järeitä ylispuita jo poistettu ja saaa toienpidettä pitäisi jatkaa, jotta nuoreat puustojaksot pääseät kehittyään edelleen. Kuiolla yös uutaia huonokuntoisia sekä jo pystyyn kuolleita puita, jotka on syytä poistaa (. päiäkotitontin reunassa). Taoite: Turallinen, uudistua, kerroksellinen kuusi ja lehtipuualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Luontainen uudistainen + nuorepien puustoryhien harennus + pienpuustonhoito. Väljennetään järeä puusto suojuspuuston tiheyteen, kuusen osuutta ähentäen. 74 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Mänty Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Kallioinen, tontteihin rajautua rinne, jolla aara arttunut/anhahko kallioännikkö. Osalla kuiota sekapuustona hyäkuntoisia keski-ikäisiä haapoja ja koiuja sekä huonokuntoisia pihlajia. Kuiolla on lisäksi ollut nuorepia kuusia, jotka oat pääosin kuolleet pystyyn. Järeän puuston seassa aihteleasti pihlajaaltaista esakkoa sekä uutaassa kallionraossa ja

21 painanteissa nuoria aahteroita. Vesakostakin iso osa kuiunut pystyyn. Taoite: Aara, aiseallinen kallioalue piha-alueen jatkeena. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito Poistetaan kuollut puusto, kuuset, huonokuntoiset pihlajat ja koiut. Vesakkoa poistettaessa säästetään näyttäiät pihlajat, aahterat ja katajat. 75 Pinta-ala: 0.65 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Hieskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Maastoltaan ja puustoltaan aihtelea ulkoilutien halkaisea alue, joka on pieneltä alueelta kostea/soistunut. Ileisesti aikanaan huonokuntoisten anhojen puiden poistaisen jälkeen kehittyään lähtenyt nuorehko/keski-ikäinen kuusialtainen sekaetsä. Kuiolla ielä runsaasti ylispuustoa, koiuja ja haapoja sekä kuion reunoilla kuusia ja äntyjä. Alikasoksena nuorepia kuusia ja pihlajaaltaista esakkoa, jonka seassa aahteraa. Taoite: Hiljalleen uudistua kuusi- ja lehtipuualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + pienpuustonhoito suunn.kauden loppupuolella. Kehitetään puustoa kerroksellisena, äljennetään yös ylispuustoa. 76 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haraaleppä 2/ha Kuusi Hieskoiu Haraaleppä Kuusi Hieskoiu Haraaleppä Muu lehtipuu Hieskoiu Teraleppä Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Reheä, ojan halkaisea notko päiäkodin aidan, kerrostalotontin ja ulkoilutien älissä. Varttunut ryhittäinen haraalepikko, jonka seassa uuta lehtipuustoa ja kuion itäosassa kuusia. Kuiolla yös uutaia kookkaapia koiuja ja teraleppiä. Puustoa harennettu ja esakkoa poistettu äskettäin. Taoite: Elinoiainen lehtipuualtainen sekaetsä Toienpiteet: Pienpuustonhoito suunnitelakauden loppupuolella. 77 Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Kuusi

22 Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Kiikkoinen, kosteapohjainen, aikanaan osittain ojitettu alue. Nykypuusto on äljää ja aihteleaa jäännöspuustoa toistuan huonokuntoisten puiden poistaisen jäljiltä. Järeästä puustosta on ielä jäljellä pystyyn kuoleia kuusia, yksittäisiä koiuja, haapoja lähinnä ryhänä kuion eteläosassa rinteen alla sekä äntyjä karuilla paikoilla kuion reunoilla. Järeään puuston seassa paikoin nuorta lehtipuustoa ja uutaia kuusia sekä alikasoksena tiheää pihlajaaltaista esakkoa, jonka seassa hiean aahteraa. Osa puista on hyin heikkokuntoisia, pystyyn kuoleia tai jo kuolleita. Kuion halki kulkee ulkoilutie ja uutaia polkuja. Taoite: Turallinen, uudistua sekaetsä. Toienpiteet: Suojuspuuhakkuu + pienpuustonhoito + kuusen/koiun täydennysistutus Poistetaan huonokuntoinen puusto, ännyt ja hyäkuntoiset lehtipuut jätetään suojapuustoksi, kehityskelpoisia taiiryhiä ja aahteroita säästetään. 78 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Rauduskoiu Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Kiikkoinen rinne aoien äki-/piha-alueen jatkeena. Kallioäntyjä ja anhoja koiuja, joiden loassa tiheää keski-ikäistä ja nuorepaa lehtipuustoa, haapoja, pihlajia ja raitoja. Alikasoksena aihteleaa, pihlajaaltaista esakkoa. Osa nuoreasta puustosta ylitiheää ja huonokuntoista. Taoite: Väljähkö aiseapuusto rinteessä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. Poistetaan huonokuntoisia puita, harennetaan tiheiät puustoryhät parhaat pihlajat ja aahterat sekä kehityskelpoiset taiet säästetään. 79 Pinta-ala: 0.50 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Muu lehtipuu Kuaus: B4 Aoin alue ja näkyä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Aointa, paikoin ketoaista kalliota ja kallioalueen reunaa pihojen jatkeena. Yksittäisiä pensaita, esakkoryhiä ja uutaia yksittäispuita. Taoite: Pihaainen kallio-/aoalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 80 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty

23 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera Mänty Rauduskoiu Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Hoitaatonta jäännöspuustoa kalliorinteen, tontin ja Näyttelijäntien älissä, jalkakäytään/pyörätien arressa. Tiheähkö änty-koiualtainen järeä puusto, jonka seassa uutaa heikkokuntoinen kuusi sekä keski-ikäistä ja nuorepaa lehtipuustoa, haapaa, pihlajaa ja aahteraa. Alikasoksena esakkoa, jonka seassa aahteraa. Taoite: Maiseallinen, turallinen kadunarsipuusto. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. Pääpaino on pienpuustonhoidolla, jossa poistetaan pääosa esakosta lähinnä aahteroita säästäen. Lisäksi poistetaan huonokuntoisia ja aarallisiksi käyiä puita sekä harennetaan tiheiät haapa- ja lehtipuuryhät. 81 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Haapa Rauduskoiu Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Rauduskoiu Kuaus: C1 Lähietsä. Linnoitusrakennelia. Katajia. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Pihaan rajautua, osittain ketoainen rinnekallio. Pääosin aokalliota, itäreunalla linnoituskaiantojen kupeessa äntyryhä. Rinteen alla kadun ja parkkipaikan reunassa puustoinen kaistale, jossa nuorta lehtipuustoa, esakkoa ja pari kookkaapaa puuta. Taoite: Ketoainen kallio, jonka ypärillä puustoinen kaistale. Toienpiteet: Pienpuustonhoito rinteen alla katajat, pensaat ja kehityskelp. taiet säästäen. 82 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Haapa 2/ha Haapa Mänty Haapa Pihlaja Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Mänty Kuaus: C1 Lähietsä. Katajia. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Ulkoilutien halkaisea pieni kalliokupare. Eteläosa osittain ketoainen, uutaia katajia. Eteläpuolisen tontin reunassa, aokallion jatkeena jonkin erran puustoa ja esakkoa. Taoite: Aoin, osittain ketoainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä suunnitelakaudella.

24 83 Pinta-ala: 0.75 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Mänty Kuusi Kuaus: C1 Lähietsä. Linnoitusrakennelia. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Laajahko ulkoiluteiden halkoa äenlaki. Osittain kallioaluetta, osittain kallioista/kiikkoista äkeä, jolla linnoituslaitteita. Väljähkö, anha/arttunut ännikkö, sekapuustona uutaia koiuja, haaparyhiä ja ulkoilutien arressa uutaia huonokuntoisia kuusia. Pohjalla aihteleasti esakkoa, esakkoryhiä, jotka paikoin kuiuneet pystyyn. Muutaia katajia. Taoite: Turallinen, aara kallioisen alueen äntyaltainen etsikkö. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. Poistetaan huonokuntoiset puut, harennetaan tiheiät äntyryhät. 84 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuaus: C1 Lähietsä. Linnoitusrakennelia. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Kiikkoinen, linnoitushaudan halkoa rinne kostean notkon ja kallioalueen älissä. Järeitä anhoja äntyjä, kuusia, koiuja ja haapoja aihteleasti ryhittäin kuion eri osissa. Järeän puuston seassa aihteleasti nuorepaa puustoa ja puustoryhiä. Pohjalla pihlajaaltainen esakko, jonka seassa uutaia kuusentaiia ja aahteroita. Kuion itäreunaa yötäilee ahkerasti käytetty polku. Kuio pyritään säilyttäään etsäisepänä kulissina aarapuustoisen alueen reunassa. Taoite: Turallinen, elinoiainen, kerroksellinen sekaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuustonhoito. Poistetaan aiheittain huonokuntoisia/aarallisia ylispuita nuorean puuston tieltä, kehitetään nuorepaa puustoa ja taiikkoa. 85 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita.

25 Kuaus: Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Tontteihin rajautua aikanaan ojitettu notko. Järeä puusto aiein äljennetty lehtipuualtaiseksi. Pääpuustona tällä hetkellä järeitä, arttuneita/anhoja koiuja sekä yksittäisiä haapoja ja teraleppiä. Siellä täällä, lähinnä kuion reunoilla järeitä, anhoja kuusia ja kuion keskellä ryhä äntyjä. Järeän puuston alla aihteleankokoista lehtipuustoa, hieskoiuja, teraleppiä, uutaia raitoja, pihlajia ja aahteroita sekä yksittäisiä nuoria kuusia. Pohjalla tiheä pihlajaaltainen esakko. Joitakin pystyyn kuolleita puita ja uutaia lahopuurunkoja jätetty aapuiksi notkon pohjalle. Kuion länsireunaa yötäilee ahkerasti käytetty polku. Taoite: Järeän lehtipuuston alle kehittyä lehtipuualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuustonhoito. Poistetaan huonokuntoiset/aaralliset ylispuut, tehdään tilaa nuoreille puille ja taiille. 86 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Kuusi Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Teraleppä Kuaus: C1.1 Puistoetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Puroaisen ojan halkoa kolio puistoetsää ulkoiluteiden älissä. Maaperä kulunutta ja tallaantunutta, osittain nurikkoa/niitettyä aluetta. Kookkaita, järeitä kuusia ja koiuja, sekapuustona hiean nuorepaa puustoa sekä 1 änty ja teraleppä. Ojanarressa paikoin pihlajaesakkoa. Kuion koillisosassa kelottua änty. Taoite: Turallinen puistoetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Kuollut änty oidaan tarpeen ukaan poistaa naapurikuioiden hoidon yhteydessä. 87 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Kuaus: C1.1 Puistoetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Kaistale jäännöspuustoa tontin ja ulkoilutien älissä osittain kallioisella pohjalla. Kuion katkaisee lisäksi talojen äliin jatkua ulkoilutie. Puusto on kuiuustuhopuiden poistaisen jäljiltä äljää, lähinnä yksittäispuita. Pohjoisosassa anhoja kallioäntyjä, eteläosassa nuorepia haapoja, lisäksi uutaa koiu ja 1 järeäpi haapa. Alikasoksena esakkoryhiä. Taoite: Väljäpuustoinen, puistoainen kaistale tonttien kupeessa. Toienpiteet: Pienpuustonhoito. Siistitään alikasos, kehityskelpoiset taiet säästäen. 88 Pinta-ala: 0.38 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Hieskoiu Kuusi

26 Hieskoiu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Ulkoiluteiden rajaaa ja halkoa alue ojitettua entistä räettä, nykyään lähinnä turekangasta, jolla kerroksellinen puusto. Varttuneen/anhan räeännikön seassa kuusia ja koiuja. Puusto on itäpuolista kuiota hiean anhepaa ja järeäpää, kuusia ja koiuja on eneän. Välikerroksena ja alikasoksena nuorta lehtipuustoa, uutaia aahteroita, kuusia sekä pihlajaaltaista esakkoa. Taoite: Turallinen, kerroksellinen sekaetsä, joka uudistuu aiheittain luontaisesti. Toienpiteet: Harennus äntyjä ja lehtipuita suosien + pienpuustonhoito taiiryhät/aahterat säästäen. 89 Pinta-ala: 0.60 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Kuusi Kuusi Hieskoiu Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Mänty Kuaus: C1 Lähietsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Räeuuttua, jolla kerroksellinen puusto. Varttuneen/anhan räeännikön seassa jonkin erran kuusia sekä haupuita nuorepaa, hieskoiualtaista lehtipuustoa. Alikasoksena pihlajaaltaista lehtipuuesakkoa ja paikoin nuoria kuusia. Puusto on paikoin hyin tiheää. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito. Kehitetään kaikkia puustojaksoja. 90 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Hieskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Mänty Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Kadunarteen, tienpenkalle asti jatkua entisen suon reuna-alue. Puusto on osittain huonokuntoista ja tiheää. Järeitä kuusia ja koiuja, anhahkoja räeäntyjä, uutaia teraleppiä lisäksi jonkin erran nuorepaa puustoa. Järeään puuston alla älikerroksena ja alikasoksena nuorta lehtipuustoa, kuusia sekä esakkoryhiä. Kuion halkaisee paljon käytetty kinttupolku. Taoite: Turallinen, kerroksellinen sekaetsä. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + aarallisten puiden poisto + pienpuustonhoito Kehitetään kaikkia puustojaksoja, taiiryhät ja nuoret aahterat säästetään.

27 91 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Mänty Hieskoiu Hieskoiu Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Kuaus: C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Räeuuttua, jolla järeää, anhaa/arttunutta hieskoiikkoa sekä äntyjä. Järeän puuston loassa nuorta pihlajaaltaista lehtipuustoa sekä uutaia nuoria kuusia. Alla tiheää esakkoa sekä paikoin pensaikkoa. Järeä puusto jatkuu saankaltaisena ojan eteläpuolisen naapurikuion ja hoidetuan puistonosan puolelle. Jatkossa kuioiden älistä rajausta oisi kehittää luonnonukaiseaksi istuttaalla uutaia kuusia yös ojan eteläpuolelle. Taoite: Järeän suojapuuston alle uudistua kuusi-lehtipuusekaetsä. Toienpiteet: Suojuspuuhakkuu + pienpuustonhoito + kuusen täydennysistutus. 92 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Entisen suon reheähköä reunayöhykettä kadun ja ulkoilutien arressa. Järeä, anha jäännöskuusikko lehtipuualtaisen alueen kulassa. Sekapuustona hiean nuorepia kuusia, uutaa järeä koiu ja yksi änty. Rajaus kosteaan naapurikuioon on hiean epäselä. Lehtipuualueen reunayöhykkeessä kuusien loassa hieskoiuja sekä teraleppä. Alikasos on kaksijaksoinen, tiheän nuoren esakon seassa hiean kookkaapia hieskoiuja, pihlajia ja aahteroita. Kuusikko kaipaisi selkeästi uudistaista, utta sijaitsee sekä aisean että turallisuuden kannalta hyin aralla paikalla. Taoite: Turallinen, järeän puuston loaan uudistua lehtipuualtainen sekaetsä Toienpiteet: Luontaisen uudistaisen alistelu + pienpuuston hoito (+ ahdollisesti täydennysistutus). Pyritään uudistaaan luontaisesti järeitä kuusia äljentäällä ja alikasosta kehittäällä. Säästettään puuston kuntoa on jatkossa seurattaa. Mikäli kuuset heikkeneät ja käyät aarallisiksi, ne poistetaan ja tilalle istutetaan koiuja, teraleppiä tai jaloja lehtipuita. 93 Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Kuusi Hieskoiu Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu

28 Kuaus: Kosteikko (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Arokas elinypäristö: kosteikko Kostea, reheä suonotkela, joka on aikanaan ojitettu. Nykyään ehkä lähinnä uudelleen soistuaa turekangasta. Oja tulii aika ajoin yli ja alue on toisinaan hyin etinen. Puusto on useapijaksoista koiikkoa/teralepikkoa, anhojen, järeiden puiden loassa keski-ikäisiä ja nuorepia puita sekä aihtelean kokoista esakkoa, pihlajaa, hieskoiua, pajukkoa ja aahteraa. Kuion pohjoisreunalla lisäksi joitakin järeitä kuusia. Aluetta lienee iie ajat säästetty eräänlaisena oniuotoisuuskohteena lahopuustoa suosien. Täydellinen luonnontilaisuus ei kuitenkaan soi kadunarteen, hoidetun puiston yhteyteen eikä näin ilkkaan ulkoilukäytön alueelle. Kohdetta tulee hoitaa oniuotoisuutta korostaen ja lahopuustoa säästäen, kuitenkin niin että ypäröiä alue säilyy turallisena ja aisea ypäristöstä katsoen hoidetun oloisena. Rajausta ypäröiään, hoidettuun puistoon tulisi selkeyttää ja reunayöhykettä aiseoida. Taoite: Hoidettu luonnon oniuotoisuuskohde, turallinen, lehtipuualtainen kosteikko. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + reunoilla pienpuuston hoito aahteraa ja pensaikkoa säästäen. Kookkaat kuuset ja huonokuntoiset/aaralliset puut poistetaan kuion reunoilta, osa kaadetaan aapuiksi kuion keskiosaan. 94 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Mänty Kuusi Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Kapea, puustoinen kaistale aaran, puistoaisean alueen reunassa kalliorinteen alla. Vaihteleasti eri-ikäistä puustoa yksittäin ja tiheäpinä ryhinä. Järeitä äntyjä, kuusia ja koiuja, joiden loassa nuorepaa puustoa. Puuston kunto aihtelee, erityisesti järeät koiut sekä osa kuusista alkaat olla elinkaarensa lopussa ja huonokuntoisia. Alikasoksena tiheä, paikoin jo kookkaaksi enynyt pihlajaaltainen esakko. Puistoaisen alueen reunaa on aika ajoin siistitty ja esakkoa siltä osin poistettu. Taoite: Maiseallinen sekaetsäkaistale puiston reunalla. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito taiet, aahterat ja pensaat säästäen. Huonokuntoiset puut poistetaan, tiheiät puustoryhät harennetaan. 95 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Kuusi Haapa Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Kallioiseen pihaaahan rajautua rinne puiston nurkalla. Laajalti kituaakalliota. Alue on kuiuustuhopuiden poistaisen jäljiltä hyin äljäpuustoinen. Yksittäisiä kallioäntyjä ja uutaia koiuja lähinnä naapurikuion reunassa tonteille jatkuen. Kuion itäosassa pienialainen haaikko, jonka yhteydessä lehtipuuesakkoa, uutaa nuori änty ja aahteroita.

29 Taoite: Maiseallinen kalliorinne pihojen jatkeena. Toienpiteet: Vesoittuneella osalla pienpuustonhoito aahteraa suosien. 96 Pinta-ala: 0.67 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Mänty Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu A3 Käyttö- ja suojaiheralue. C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Vaihteleaa äljäpuustoista puistoa osittain nurikkopohjalla, ulkoilureittien arressa. Järeitä, äntyjä ja koiuja, uutaia kuusia ja haapoja, pohjoispuolisen ojan arressa hieskoiuja. Kuion länsiosassa, ojan ja ulkoilutien älissä runsaain puustoa. Itäosa puistoaisepi, siellä yös uutaia istutettuja puistopuita. Taoite: Puisto/puistoetsä. Toienpiteet: Tarittaessa huonokuntoisten puiden poisto sekä puustoryhien harennus. 97 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Pihoihin rajautua rinne, yläosa osittain kallioinen, alaosa kiikkoinen, utta ylärinnettä reheäpi. Ileisesti huonokuntoisen puuston poistaisen jäljiltä äljästi järeitä koiuja ja haapoja, joiden seassa ielä uutaa änty ja kuusi. Järeän puuston loassa nuorepaa älikerroksen puustoa, kuusia ryhänä sekä yksittäisiä lehtipuita. Alikasoksena tiheä, pihlajaaltainen esakko, jonka seassa haapaa, koiua sekä aahteraa. Pihoilta puiston puolelle leinnyt jonkin erran puutarhajätteitä ja roskia. Taoite: Hiljalleen uudistua lehtipuualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito kehityskelp. lehtipuuntaiia, aahteraa, pensaita säästäen. Seurataan roskaantuista, siiottaa tarittaessa. 98 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Haapa Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera Mänty

30 Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Kiikkoinen rinne puiston reunalla, tonttien jatkeena. Kuiuustuhopuiden poistaisen jäljiltä äljäpuustoinen. Jäljellä aihteleankokoisia äntyjä, joista niistäkin jo lähes puolet kuiuneet pystyyn. Lisäksi jonkin erran nuorepaa lehtipuustoa, haapoja, pihlajia ja aahteroita. Alikasoksena pihlaja-/aahteraaltaista esakkoa. Taoite: Maiseaäntyjen loaan kehittyä änty- ja aahteraaltainen sekaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuustonhoito + ännyn täydennysistutus. Kuolleita ja huonokuntoisia puita poistetaan, pienpuustonhoidolla kehitetään aahterikkoa. 99 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Muu lehtipuu Kuaus: C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Asaltoidun ulkoilutien halkaisea puistokaistale tonttien älissä. Eteläosassa anha uuntaorakennus. Pääosin aoaluetta, rajaus pihoihin epäääräinen. Lähinnä pihojen puolella järeitä anhoja äntyjä, anha pensasaita, jonkin erran esakkoa sekä uutaa aahtera. Taoite: Puistokaistale/ulkoilutienarsi. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 100 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Kuaus: B4 Aoin alue ja näkyä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Aoaluetta/osittain nurikkoa ulkoiluteiden arressa. Taoite: Aoin puistoalue/ulkoilutienarsi. Toienpiteet: - Puistonhoitoa. 101 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Mänty Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Aiepaa suonreunaa rinteen alaosassa. Järeä, anha kuusikko, jossa sekapuustona koiuja, uutaia haapoja ja karuilla paikoilla ja erityisesti kuion länsiosassa äntyjä. Puusto on toistaiseksi suhteellisen hyäkuntoista. Alikasoksena aihteleasti nuorta lehtipuustoa, esakkoa ja kuusentaiia. Kuion halkaisee paljon käytetty kinttupolku. Taoite: Puustoinen suojakaistale puiston ja tonttien älissä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito kehityskelpoiset taiiryhät ja aahterat säästäen.

31 102 Pinta-ala: 0.38 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Mänty Kuusi Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Kapea kaistale kiikkoista, osittain kallioista rinteen yläosaa tonttien jatkeena. Järeitä äntyjä, uutaa ännikköryhä sekä yksittäisiä järeitä kuusia karulla kasualustalla. Jonkin erran nuorta/keski-ikäistä lehtipuustoa, haapaa, uutaa koiu, runsaasti pihlajaa ja uutaa aahtera. Lisäksi pihlajaaltaista esakkoa, jonka seassa yös paikoin aahteraa. Rinne on ileisesti kuiuustuhopuiden poistaisen jäljiltä äljäpuustoinen ja aukkoinen. Nuoria aahteroita on kehitetty kuion itäosassa. Taoite: Maiseaännikkö, jonka loaan kehittyy uusi änty-lehtipuualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito + ännyn täydennysistutus aukkoihin. Huonokuntoisia puita poistetaan ja harennetaan tiheiät puustoryhät. Kehitetään nuorta aahterikkoa. 103 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Pihlaja Mänty Kuaus: C1 Lähietsä. Katajia. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Puoliksi aoin kallio rinteessä, pihojen jatkeena, puiston nurkalla. Reunoilla kallioännikköä, joka osittain pystyyn kuollutta. Lisäksi joitakin pensaita, pihlajaesakkoa ja uutaa kataja. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 104 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Mänty Pihlaja Muu lehtipuu Kuaus: C1 Lähietsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Kaakkoispuolisille pihoille ieän polun arsi, aastoltaan kiikkoinen ja kulunut. Vanha järeiden kuusien uodostaa säästöpuuryhä. Lisäksi naapurikuioiden reunoilla uutaa änty ja koiu sekä yksittäisiä nuorepia puita. Tään puistonosan iieiset, ielä jokseenkin elinkelpoiset järeät kuuset

32 Taoite: Turallinen säästöpuuryhä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto. Poistetaan kuolleet ja huonokuntoiset puut ja seurataan jäään puuston kuntoa jatkossa. 105 Pinta-ala: 0.48 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Kuaus: C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Ulkoiluteiden ja tonttien älinen, aikanaan ojitettu rinnenotko. Järeiden, anhojen koiujen, kuusien ja haapojen loaan kehittynyt jo keski-ikäistä sekä nuorepaa kuusikkoa ja nuorta lehtipuustoa, koiua, haapaa, raitaa ja pihlajaa. Lisäksi alikasoksena esakkoa ja uutaia pensaita. Järeän puuston kunto alkaa olla heikentynyttä ja lahopuutakin on jonkin erran. Taoite: Turallinen, aiheittain uudistua, sekaetsä. Toienpiteet: Suojuspuuhakkuu/harennus + pienpuustonhoito + kuusen täydennysistutus. Poistetaan järeitä kuusia ja huonokuntoisia koiuja, harennetaan tiheiät nuorean puuston ryhät. Säästetään kehityskelpoiset taiet, pensaat ja jalot lehtipuut. 106 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Rauduskoiu Haapa Kuusi Pihlaja Raita Muu lehtipuu Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera Kuaus: C1 Lähietsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Kiikkoinen rinteen alaosa/rinteenaluslehto kallioisen piha-alueen jatkeena. Järeäpien koiujen ja haapojen seassa sekalaista nuorepaa/atalapaa lehtipuustoa, raitaa, pihlajaa, aahteraa sekä uutaia kuusia lähinnä naapurikuion reunassa. Alikasoksena paikoin tiheäksi käyää esakkoa/pensaikkoa, jonka seassa yös aahteraa. Maassa lahopuustona uutaa lehtipuunrunko. Pienpuustonhoitoa jo aiein tehty kuion pohjoisosassa. Taoite: Vaahteraaltainen lehtipuuetsikkö. Toienpiteet: Pienpuustonhoito pensaita ja kehityskelpoisia lehtipuuntaiia, erityisesti aahteraa säästäen. 107 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Vaahtera Mänty

33 Kuaus: C1 Lähietsä. Katajia. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Pihoihin rajautua, kallioinen/kiikkoinen rinne, jolla ryhittäin arttunutta kallioännikköä. Osittain ketoaista aoiepaa aluetta. Sekapuustona uutaa kuusi ja koiu. Alikasoksena sekalaista esakkoa ja pensaikkoa, aahteraa, uutaa kataja ja oenapuu. Taoite: Maiseallinen kallioännikkö, jonka loassa ketoaisia aukioita. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito katajat, pensaat ja aahterat säästäen. Huonokuntoiset puut poistetaan, tiheiät puustoryhät harennetaan. 108 Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Ohjaajanpuisto (iheralue 25032). Kallioinen ännikköalue pihojen älisen puiston pohjoispuoliskolla. Jonkin erran kiikkoisessa rinteessä ulkoiluteiden ja tonttien älissä. Maastoltaan kulunut alue, jonka halki kulkee ulkoilureitti ja risteilee useita polkuja. Väljähkön, anhan/arttuneen karukkoännikön lisäksi yksittäisiä koiuja ja pystyyn kuiuneita kuusia. Lisäksi uutaia nuoria lehtipuita. Huonokuntoista ja kuollutta puustoa on ileisesti puistonhoidon yhteydessä poistettu. Taoite: Turallinen, äljähkö aiseapuusto puiston, tonttien ja kallioalueen yhteydessä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Vaarallisia puita oidaan poistaa tarittaessa. 109 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Ohjaajanpuisto (iheralue 25032). Pihojen älisen, pihaaisen puistoalueen eteläosa. Vanhoja/arttuneita äntyjä useaassa ryhässä. Seassa pari koiua ja kole haapaa sekä pihlaja. Taoite: Turallinen, äljähkö aiseapuusto puiston, tonttien ja kallioalueen yhteydessä. Toienpiteet: Maiseanhoito. Poistetaan huonokuntoisiat puut tiheiistä ryhistä. 110 Pinta-ala: 1.17 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Linnoitusrakennelia. Katajia. Vaahteroita.

34 Kuaus: Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Karuhko, osittain kallioinen äki, jolla runsaasti linnoitusrakenteita. Tiheä ulkoilutie- ja polkuerkosto, aasto kauttaaltaan kulunutta. Entinen sekaetsä, jossa kuiuustuhopuiden poistaisen jäljiltä nykyään lähinnä arttunutta/anhaa ännikköä, jonka seassa uutaia koiuja ja haapoja sekä ielä uutaa heikkokuntoinen kuusi. Järeään puuston alla, erityisesti juoksuhaudoissa nuorta pihlajaaltaista lehtipuustoa ja esakkoa, uutaia aahteroita. Runsaasti huonokuntoista puustoa ja lahopuuta. Taoite: Maiseallinen, turallinen äntyaltainen etsikkö, jossa linnoituslaitteita. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito Huonokuntoisia puita poistetaan ja harennetaan tiheiät puustoryhät. 3-5 uoden älein toistualla pienpuustonhoidolla pyritään tuoaan linnoitusaisea parein esiin. Katajat, pensaat, kehityskelpoiset lehtipuut säästetään. 111 Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Kuaus: A3 Käyttö- ja suojaiheralue. Linnoitusrakennelia. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Ulkoiluteiden risteyksen yhteyteen rakennettu leike, linnoituslaitteiden katselupaikka. Taoite: - Toienpiteet: Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuaus: C1.1 Puistoetsä. Linnoitusrakennelia. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa. Jonkin erran kiikkoisessa rinteessä ulkoiluteiden ja tonttien älissä. Väljäksi harennettua arttunutta/anhaa ja järeää änty- ja koiualtaista puustoa sekä uutaia haapoja. Seassa paikoin uutaia nuorepia lehtipuita sekä kuion länsiosassa kuusia. Alikasoksena pihlajaaltaista esakkoa, jota on ainakin kertaalleen poistettu. Paikoin nuorta aahteraa. Jonkin erran huonokuntoista puustoa ja lahopuuta. Taoite: Turallinen, äljähkö aiseapuustokaistale tonttien yhteydessä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuustonhoito Lähinnä huonokuntoisia puita poistetaan. Pienpuustonhoito n. 5 uoden älein pensaita, taiiryhiä ja jaloja lehtipuita säästetään. 113 Pinta-ala: 0.54 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuaus: C1.1 Puistoetsä. Tuoia. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) pohjoisosa.

35 Ulkoiluteiden halkoa rinteen reheähkö alaosa osittain aoien puiston ja tonttien älissä. Paikoin kiikkoa ja anhoja kaiantoja, kuion luoteisosassa lisäksi erillinen puistona hoidettu uistoerkin ypäristö. Puulajisuhteet ja puuston tiheys aihteleat kuiolla hyin paljon. Väljää arttunutta, järeää koiikkoa, jonkin erran haapoja sekä kuion länsiosassa aihtelean kokoisia kuusia. Järeän puuston lisäksi keski-ikäistä ja nuorepaa lehtipuustoa, haapaa, haraaleppää, raitaa ja pihlajaa sekä esakkoa ja paikoin pensaikkoa. Kuion itäosassa alikasos on selästi nuorepaa, lähinnä ain esakkoa. Taoite: Turallinen, aiheittain uudistua, lehtipuualtainen reunaetsä. Toienpiteet: Suojuspuuhakkuu + pienpuustonhoito + jalojen lehtipuiden täydennysistutus. Poistetaan huonokuntoisia ja aarallisiksi käyiä puita, harennetaan tiheiät nuorean puuston ryhät. Säästetään kehityskelpoiset taiet, pensaat ja jalot lehtipuut. 114 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) / Aino Acten puiston (iheralue 25024). Kapea yö tiheää lehtipuustoa ja esakkoa aoien puistoalueen reunalla, entisen reunaojan arressa, iereisen järeän kuusikon loassa. Keski-ikäisiä haapoja, koiuja sekä pienellä alueella leppiä. Seassa nuorepaa, haapaaltaista lehtipuustoa ja esakkoa. Paikoin lehtopensaita ja aahteraa. Taoite: Elinoiainen lehtipuukaistale aoien puiston reunassa. Kaistale toiii jatkossa yös suojaaana kulissina anhaa kuusikkoa uudistettaessa. Toienpiteet: Ensiharennus + pienpuustonhoito taiia, pensaita ja aahteroita säästäen. 115 Pinta-ala: 0.38 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) / Aino Acten puiston (iheralue 25024). Tiheä ja järeä anha kuusikko aoien puistoalueen, ulkoilutien ja pihojen älissä. Kuusten seassa uutaia järeitä koiuja ja joitakin nuorepia lehtipuita. Alikasoksena aihteleasti nuorepaa lehtipuustoa ja esakkoa. Alikasos liittyy osittain aoien puistoalueen reunayöhykkeen lehtipuustoon. Ulkoilutien ja pihojen älissä lähinnä ain kapea puustoriistö. Kuusikon sijainti tonttien ja ulkoiluteiden kupeessa, tuulialttiilla paikalla on siinä äärin riskialtis, että kuion uudistainen on syytä tehdä, ennekuin puuston kunto heikkenee ja se alkaa käydä aaralliseksi. Kuiolla on jo nyt uutaia pystyyn kuolleita kuusia. Taoite: Uusi kuusia ja jaloja lehtipuita kasaa reunaetsä. Toienpiteet: Uudistainen aiheittain + pienpuustonhoito + kuusen / jalopuiden istutus. Säästetään lehtipuustoa erityisesti eteläpuolisen kulissikuion yhteyteen. Istutetaan kuusentaiien lisäksi uutaia etsälehus- tai tairyhiä. Vaihtoehtoisesti kuusen sijaan oisi koko kuion uudistaa jaloille lehtipuille. Toienpiteet tehdään pieni alue kerrallaan aloittaen kuion päistä, issä kuuset oat huonokuntoisipia.

36 116 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Raita 2/ha Rauduskoiu Muu lehtipuu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Raita Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Aino Acten puisto (iheralue 25024) / Pohjois-Haagan kenttä LIV (iheralue 25036). Kuio rajautuu puistorakennuskohteeseen. Tonttien reunasta ulkoiluteiden arteen jatkua loia, reheä rinne. Vaihteleaa hoitaatonta lehtipuustoa, sekalaisia puustoryhiä, joiden älissä aoiepia laikkuja. Siellä täällä kookkaapia koiuja sekä pari huonokuntoista, pystyyn kuoleaa kuusta kuion länsiosassa. Tonttien älissä, ulkoilutien arressa harakseltaan nuorta lehtipuustoa yös tontille jatkuen. Pihan eteläreunalla, ahdollisesti pihan puolella, rii kookkaita koiuja. Kuion lounaisnurkalla nuorta haaikkoa, keskiosassa. leppiä ja aoien puiston tuntuassa raitoja sekä pajupensaikkoa. Kuion itäpäässä ryhä huonokuntoisia hopeapajuja. Lähes koko kuiolla alikasoksena sekalaisia esakko- ja pensaikkoryhiä sekä paikoin aahteraa. Kuiolla yös elko runsaasti eriasteista lahopuuta. Taoite: Maiseallinen, turallinen, oniuotoinen lehtoetsikkö/pensaikko. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito taiet, pensaat, jalot lehtipuut säästäen. Poistetaan huonokuntoisia kookkaapia puita, harennetaan tiheiät puustoryhät. 117 Pinta-ala: 0.60 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Hieskoiu Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kuaus: Aino Acten puiston (iheralue 25024) / Pohjois-Haagan kenttä LIV(iheralue 25036). Puistorakennuskohde Vaihteleasti keski-ikäistä/arttunutta koiikkoa harakseltaan ja paikoin tiheäpinä ryhinä puiston halkaisean kanaaojan arressa. Sekapuustona yksittäisiä uita lehtipuita ja uutaa nuori kuusi. Paikoin alikasosesakkoa ja pensaita. Taoite: Turallinen, puistoainen lehtipuukaistale kanaaojan/puron arressa, hoidetun puiston keskellä. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + pienpuustonhoito pensaita, aahteroita säästäen. Poistetaan huonokuntoiset puut ja harennetaan tiheiät puustoryhät. Ojanarressa kuiorajauksen ulkopuolella uutaa erillinen koiuryhä, jotka hoidetaan saalla taalla. 118 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Paju 2/ha Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Paju Raita

37 B4 Aoin alue ja näkyä. Vaahteroita. Kuaus: Aino Acten puisto (iheralue 25024) / Pohjois-Haagan kenttä LIV (iheralue 25036). Puoliaointa, hoitaatonta niittyä kapealla ojanarsikaistaleella pihojen ja kentän älissä. Pajupensaikkoa, uutaa raita ja koiu. Taoite: Puoliaoin, niitty, jolla yksittäispuita ja pensaita. Toienpiteet: Pienpuustonhoito + säännöllinen niitto. Poistetaan niittoa haittaaa esakko. Hoitoluokka jatkossa B Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Hieskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Haapa C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Aino Acten puisto (iheralue 25024) / Pohjois-Haagan kenttä LIV (iheralue 25036). Lehtipuukaistale ojanarressa, loian rinteen alla, pihojen ja kentän älissä. Nuorta/keskiikäistä haaikkoa, jonka seassa koiua ja jonkin erran uuta lehtipuustoa. Alikasoksena haapaaltaista esakkoa, pensaikkoa ja uutaia aahterantaiia. Puusto jatkuu saankaltaisena jonkin atkaa tontin puolella. Taoite: Lehtipuukaistale puiston reunalla, pihojen jatkeena. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito taiiryhät, pensaat ja aahterat säästäen. Poistetaan yös huonokuntoisia kookkaapia puita. 120 Pinta-ala: 1.30 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: E Erityisalue. Kuaus: Aino Acten puisto VJP (iheralue 25041). Viljelypalstat. Puistorakennuskohde Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Hieskoiu Hieskoiu Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Aino Acte n puisto (iheralueet 25024, 25036, 25041). Kuio rajautuu puistorakennuskohteeseen. Nurkkaus kanaaojan, kadunarren ja kenttäalueen älissä. Aikanaan tiheään ojitettua korpea, nykyistä turekangasta. Vanha, järeä hieskoiikko sekä hiean nuorepia koiuja. Järeään puuston alla nuorehkoa sekalehtipuustoa, tuoia ja uutaia kuusia. Alikasoksena pihlajaaltaista esakkoa, pensaikkoa ja aahteraa. Taoite: Turallinen aiseakoiikko, jonka loassa lehtipuustoa, aahterikkoa ja pensaita. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito aahterat ja tuoet säästäen. Poistetaan huonokuntoiset puut, harennetaan tiheiät ryhät ja kehitetään nuorepia puustojaksoja.

38 122 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Hieskoiu Kuusi Kuusi Hieskoiu Muu lehtipuu Mänty Kuusi Hieskoiu C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Aino Acte n puisto (iheralueet 25024, 25036, 25041). Kuio rajautuu puistorakennuskohteeseen. Nurkkaus sähkölinjan, kadunarren, iljelypalsta-alueen ja ulkoilutien älissä. Aikanaan tiheään ojitettua suonlaitaa, nykyistä turekangasta. Järeän anhan, koiualtaisen sekaetsän loaan kehittynyttä nuorta/keski-ikäistä kuusikkoa. Nuorten kuusten seassa nuorta lehtipuustoa ja paikoin esakkoa. Puusto on tiheää ja kuusikko kärsii tilanpuutteesta. Taoite: Elinoiainen, turallinen sekaetsä, jonka loassa järeitä ylispuita. Toienpiteet: Harennus + ylispuuston äljennys + pienpuustonhoito taiia/pensaita säästäen. Harennetaan nuori puusto, poistetaan pääosa ylispuista säästäen äntyjä ja parhaita koiuja. 123 Pinta-ala: 0.69 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Aino Acte n puisto (iheralueet 25024, 25036, 25041). Sähkölinja. Matalakasuisena pidettäää aoaluetta, iljelypalsta-alueen reunaa ja ulkoiluteitä sähkölinjan alla. Pääosa kuiosta alaaa, länsiosa nousee rinteelle kallioalueen reunaan. Alueen itäpuolisko uuttuu puiston rakentuisen yötä. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä suunnitelakaudella. Hoitoluokitusta tarkennetaan puistorakentaisen alistuttua. 124 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Kuusi Hieskoiu Pihlaja Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Alppiruusupuisto ja Atsaleapuisto (iheralue 35030). LTJ-tunnus: 062/99, linnustollisesti arokkaat kohteet Turekangasta, entistä räettä alppiruusualueen ja kadun älissä. Vanhaa räeännikköä, jonka seassa järeitä kuusia ja koiuja. Lisäksi koko kuiolla harakseltaan arttuneita ja nuorepia kuusia. Pihlajaaltainen esakko altaa alaa. Taoite: Valoisa, turallinen kadunarsietsikkö alppiruusupuiston yhteydessä.

39 Toienpiteet: Väljennys + pienpuustonhoito. Kehitetään kaikkia puustojaksoja ryhittäin, poistetaan yös huonokuntoisia järeitä puita. Pienpuustonhoito säännöllisesti n. 3-5 uoden älein. Muutaia lehtipuuntaiia säästetään. Toienpiteet osittain alppiruusupuiston ehdoilla. 125 Pinta-ala: 0.86 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Alppiruusupuisto ja Atsaleapuisto (iheralue 35030). LTJ-tunnus: 062/99, linnustollisesti arokkaat kohteet Aikanaan ojitetun räeen reunaa, kangasaata/turekangasta ulkoilutien olein puolin. Järeitä anhoja koiuja sekä erikokoisia nuorepia koiuja. Koiikon seassa joitakin järeitä haapoja, uutaia kuusia ja räeäntyjä. Alikasoksena nuoria koiuja, sekalaista lehtipuustoa ja esakkoa, paikoin runsaasti aahteraa. Pienpuustonhoitoa on tehty kuion pohjoisosassa ulkoiluteiden arressa sekä tonttien reunassa. Taoite: Monijaksoinen koiikko, jonka loassa uuta lehtipuustoa ja aahterikkoa. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito. Isot kuuset poistetaan, jotta ne eiät kaatuessaan olisi aaraksi tai ahingoita lehtipuustoa. 126 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Alppiruusupuisto ja Atsaleapuisto (iheralue 35030). LTJ-tunnus: 062/99, linnustollisesti arokkaat kohteet Koiikon reunustaa kaistale anhoja, kookkaita kuusia piha-alueen ja ulkoilutien älissä. Kuiolla lisäksi nuorepaa lehtipuustoa, esakkoa, uutaia kuusentaiia, pensaita ja aahteroita. Kookkaat kuuset oat heiketessään aaraksi sekä pihoille että ulkoilutielle. Taoite: Luontaisesti äljän koiikon alle uudistua kuusi-lehtipuualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Suojuspuuhakkuu + pienpuustonhoito taiet, aahterat ja pensaat säästäen. 127 Pinta-ala: 0.68 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Hieskoiu

40 Haapa Kuusi Muu lehtipuu Mänty C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Alppiruusupuisto ja Atsaleapuisto (iheralue 35030). LTJ-tunnus: 062/99, linnustollisesti arokkaat kohteet Laajahko hoitaaton reunaetsä pihojen ja entisen räeen älisessä loiassa rinteessä. Järeä anha sekaetsä, jonka loaan, erityisesti piha-alueen reunaan kasanut keskiikäistä/nuorepaa kuusikkoa. Lisäksi nuorepaa lehtipuustoa, esakkoa ja pensaikkoa. Melko runsaasti eriasteista lahopuuta. Taoite: Vaihtelea onijaksoinen sekaetsä, jossa tiheiköitä ja hoitaattoia saarekkeita. Toienpiteet: Osalla kuiota harennus + pienpuuston hoito. Nuorta kuusikkoa kehitetään, tiheipiä puustoryhiä harennetaan, reittien ja pihojen lähistöltä sekä kadunarresta poistetaan aarallisia puita. 128 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Alppiruusupuisto ja Atsaleapuisto (iheralue 35030). LTJ-tunnus: 062/99, linnustollisesti arokkaat kohteet Nuretettu kaistale keyen liikenteen äylän ja etsän älissä. Muutaia yksittäispuita. Taoite: - Toienpiteet: Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Mänty Hieskoiu Hieskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Mänty C1 Lähietsä. Kuaus: Alppiruusupuisto ja Atsaleapuisto (iheralue 35030). LTJ-tunnus: 062/99, linnustollisesti arokkaat kohteet Räeännikkö nykyisellä turekankaalla ulkoiluteiden rajaaassa nurkassa. Vanhoja ikiäntyjä, joiden loassa nuorepia äntyjä ja koiuja sekä hieskoiu-/pihlajaesakkoa. Kuiolla polkuja sekä aaston kuluneisuutta. Taoite: Monijaksoinen änty-koiualtainen etsikkö Toienpiteet: Pienpuuston hoito taiia/taiiryhiä säästäen. Seuraaalla suunnitelakaudella puustoryhien harennus. 130 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Hieskoiu Hieskoiu

41 Muu lehtipuu Mänty C1 Lähietsä. Kuaus: Alppiruusupuisto ja Atsaleapuisto (iheralue 35030). LTJ-tunnus: 062/99, linnustollisesti arokkaat kohteet Varttunut/keski-ikäinen ännikkö aikanaan ojitetulla räeellä, sähkölinjan ja Eliel Saarisen tien reunassa. Seassa uutaia anhoja ikiäntyjä, koiuja sekä tiheää hieskoiualtaista esakkoa. Taoite: Räeännikkö, jonka seassa lehtipuita. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito. 131 Pinta-ala: 0.82 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Alppiruusupuisto ja Atsaleapuisto (iheralue 35030). Sähkölinja. Raiattu aoalue sähkölinjan alla, alppiruusupuiston kohdalla. Vesakkoa ja haupuuntaiia kasaaa turekangasta. Taoite: - Toienpiteet: Säännöllinen raiaus. (luonnonhoitosuunnitelasta riippuaton työ) 132 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Mänty Hieskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Alppiruusupuisto ja Atsaleapuisto (iheralue 35030). Kapea kaistale sähkölinjan, ulkoilutien ja alppiruusualueen älissä. Väljähkö, anha räeännikkö, jonka seassa jonkin erran nuorepia äntyjä ja uutaa hieskoiu. Pitkospuut kuion reunalla, aapohja kulunut. Taoite: Räeännikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä suunnitelakaudella. Jatkossa esakon ja huonokuntoisten puiden poisto tarpeen ukaan. 133 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Kuusi Kuusi C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Alppiruusupuisto ja Atsaleapuisto (iheralue 35030). Alppiruusualueelle ieän ulkoilutien ja kadun älinen alue. Laajan, entisen räealueen reheäpää reunakaistaa. Väljennettyä, anhaa, järeää ännikköä, koiuja, uutaia kuusia sekä lähinnä alppiruusuja kaistale hiean nuorepaa puustoa. Alikasosta on raiattu, järeän puuston loaan on säästetty nuoria kuusia sekä kuusentaiikkoa.

42 Taoite: Aarahko, aloisa aiseaetsikkö alppiruusupuiston kupeessa. Toienpiteet: Ei toienpiteitä suunnitelakaudella. Vesakon poisto tarittaessa. Toienpiteet jatkossa alppiruusupuiston ehdoilla. 134 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Raita Kuusi Hieskoiu Muu lehtipuu Rauduskoiu C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Alppiruusupuisto ja Atsaleapuisto (iheralue 35030). Kapea kaistale kadunarressa, entisen suon reunalla. Sekoitus katualueen täyteaata/ojitettua suonlaitaa. Vaihtelean ikäistä ja kokoista, koiualtaista lehtipuustoa sekä joitakin nuoria kuusia. Puusto äljennetty ja esakko poistettu kadunarren näkyän ja turallisuuden sekä toisaalta alppiruusualueen alo-olosuhteiden ylläpitäiseksi. Alue esakoituu hyin nopeasti aloisuuden ja hyän kasualustan ansiosta. Taoite: Valoisa, turallinen kadunarsietsikkö alppiruusupuiston yhteydessä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito Vesakko poistetaan n. 3-5 uoden älein. Muutaia lehtipuuntaiia säästetään. 135 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Kuusi Kuusi C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Alppiruusupuisto ja Atsaleapuisto (iheralue 35030). Keski-ikäinen koiikko turekankaalla alppiruusupuiston aitaan rajautuen. Koiikon keskellä yksi järeä änty ja alikasoksena nuoria kuusia ja kuusentaiia yksittäin ja ryhissä. Vesakkoa on poistettu. Taoite: Elinoiainen koiikko. Toienpiteet: Pienpuustonhoito. Säännöllisesti n. 3-5 uoden älein. Muutaia lehtipuuntaiia säästetään. Toienpiteet osittain alppiruusupuiston ehdoilla. 136 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Hieskoiu Muu lehtipuu Mänty Mänty C1 Lähietsä. Kuaus: Alppiruusupuisto ja Atsaleapuisto (iheralue 35030).

43 Ojitettu entinen räe, nykyään lähinnä räeuuttuaa. Mahdollisesti aikanaan ollut suon etisintä osaa. Keski-ikäistä/arttunutta ännikköä, reunoilla uutaia järeitä ikiäntyjä. Alikasoksena tiheää hieskoiualtaista esakkoa ja uutaia heikkokuntoisia ännyntaiia. Taoite: Räeännikkö. Toienpiteet: Pienpuustonhoito parhaat taiet säästäen. Toienpiteet osittain alppiruusupuiston ehdoilla. 137 Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Alppiruusupuisto ja Atsaleapuisto (iheralue 35030). Aoin, nuretettu kaistale keyen liikenteen äylän ja etsän älissä. Taoite: - Toienpiteet: Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Pihlaja Mänty C1 Lähietsä. Kuaus: Alppiruusupuisto ja Atsaleapuisto (iheralue 35030). Pieni kallio tiealueen ja entisen räeen älissä. Toiii lasten leikkipaikkana. Rinteillä astaaaa puustoa kuin ypäröiällä alueella. Vanhoja räe-/kallioäntyjä ja esakkoryhiä, pihlajaa, koiua ja haapaa. Kallion päällä kyenkunta pystyyn kuollutta äntyä. Taoite: Maiseallinen, turallinen kallioetsä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito parhaat pihlajat säästäen. Poistetaan kuollut puusto. 139 Pinta-ala: 0.70 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Mänty Mänty Hieskoiu Hieskoiu Hieskoiu Mänty C1 Lähietsä. Kuaus: Alppiruusupuisto ja Atsaleapuisto (iheralue 35030). Räeännikkö turekankaalla, aikanaan ojitetulla räeellä. Vanhoja ikiäntyjä, onta jaksoa nuorepaa ännikköä, nuorehkoja hieskoiuja sekä tiheää hieskoiualtaista esakkoa. Kuiolla useita polkuja ja aaston kuluneisuutta. Taoite: Räeännikkö, jonka seassa lehtipuita. Toienpiteet: Tiheipien puustoryhien harennus + pienpuustonhoito parhaat koiuntaiet säästäen.

44 140 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Alppiruusupuisto ja Atsaleapuisto (iheralue 35030). Nuretettu kaistale keyen liikenteen äylän ja etsän älissä. Muutaia yksittäispuita. Taoite: - Toienpiteet: Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Mänty Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Alppiruusupuisto ja Atsaleapuisto (iheralue 35030). Kaistale turekangasta, entistä räettä alppiruusupuiston ja katualueen älissä. Vanhaa/arttunutta räeännikköä, jonka seassa uutaia koiuja. Alikasoksena uutaa nuori kuusi ja ännyntaii sekä aihteleasti ajoittain raiattaaa esakkoa. Taoite: Männikkö alppiruusupuiston yhteydessä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito 3-5 uoden älein. Muutaia lehtipuuntaiia säästetään. Toienpiteet alppiruusupuiston ehdoilla. 142 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Alppiruusupuisto ja Atsaleapuisto (iheralue 35030). Kapea kaistale jalkakäytään kupeessa, entisen räeen reunassa. Varttunutta ja keskiikäistä koiikkoa osittain tiheäpinä ryhinä, paikoin harepana. Alla tiheää nopeakasuista esakkoa, joka peittää näkyän ja leiää jalkakäytään penkalle. Taoite: Elinoiainen, turallinen kadunarsikoiikko alppiruusupuiston yhteydessä. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + pienpuustonhoito. Vesakkoa poistetaan n. 3-5 uoden älein. Muutaia lehtipuuntaiia säästetään. 143 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Muu lehtipuu Vaahtera C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kuaus: Laajasuontien puistikko (iheralue 35015). Kaistale pihan ja kadun älissä. Varttuneita/keski-ikäisiä koiu- ja raitaryhiä sekä kole anhaa äntyä. Alikasoksena aahteroita. Pohjaa aiein niitetty ja esottu.

45 Taoite: Turallinen, puistoainen kadunarsi. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + säännöllinen niitto/esakon poisto. Poistetaan yös kadulle päin nojaaa änty. 144 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Haapa Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Laajasuonpuisto (iheralueet ja 35025). Kupare Eliel Saarisen tien ja rakennettaan alueen älissä. Järeä anha ännikkö, jonka loaan, kasanut keski-ikäistä/nuorepaa lehtipuustoa, kuusia, esakkoa ja kuusentaiia. Taoite: Maiseaetsikkö äellä, tonttien ja kadun älissä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito. Männikkö tuodaan esiin, lehtipuustoa säästetään reunoilla ja uutaia kuusia äliköissä. Toienpiteet kannattaisi tehdä asta rakentaisen alistuttua. 145 Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Mänty Hieskoiu Mänty Hieskoiu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Laajasuonpuisto (iheralueet ja 35025). Jäännöspuustoa rakennusalueen nurkalla tien ja sähkölinjan kupeessa. Koiuja joiden loassa ännyntaiia. Nurkkaus jäänyt aanrakennustöiden yhteydessä erilleen itäpuolisesta kuiosta. Taoite: Puustoryhä. Toienpiteet: Suunnitellaan rakennustöiden alistuttua. 146 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Hieskoiu Mänty Hieskoiu Mänty C1 Lähietsä. Kuaus: Laajasuonpuisto (iheralueet ja 35025). Kapea jäännöskaistale entistä ojitettua isoarpuräettä aanrakennusalueitten älissä. Puusto arttunutta/keski-ikäistä räeännikköä, jonka seassa uutaia hieskoiuja. Alikasoksena hieskoiuesakkoa ja uutaia ännyntaiia. Taoite: Elinoiainen puustokaistale. Toienpiteet: Suunnitellaan rakennustöiden alistuttua.

46 147 Pinta-ala: 0.79 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Laajasuonpuisto (iheralueet ja 35025). Sähkölinja. Vastikään raiattua aoaluetta, kentän reunaa ja ulkoiluteitä sähkölinjan alla. Alue saattaa ielä osittain uuttua ypäristön rakentuisen yötä. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä suunnitelakaudella. Hoitoluokka uutetaan ainakin osittain B4:ksi. 148 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Laajasuonpuisto (iheralueet ja 35025). LTJ-tunnus: 062/99, linnustollisesti arokkaat kohteet Karuhko, osittain kallioinen äki pihojen älissä uuden kenttäalueen laidalla. Kapea polku/ulkoilutie kulkee kuion läpi. Järeä anha ännikkö, jonka sekaan ajan ittaan kasanut onenlaista uuta puustoa. Huonokuntoisia, kuoleia/kuolleita kuusia sekä koiuja, joista anhiat karuhkolla alustalla yös elinkaarensa loppupuolella. Järeän puuston alla aihtelean ikäistä lehtipuustoa ja esakkoa sekä uutaia nuorepia kuusia. Kuion itäosassa äheän järeää puustoa, älikerroksessa jonkin erran hyäkuntoisia haapoja. Kuiolla aiean esakonraiuun jäljiltä uutaia anhoja risukasoja Taoite: Maiseallinen, suojaaa etsikkö kentän laidassa pihojen jatkeena. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito taiiryhät säästäen. Tuodaan aiseaännyt esiin poistaalla huonokuntoiset kuuset ja koiut. Kehitetään nuorta puustoa ja lehtipuuryhiä äntyjen alla. 149 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Hieskoiu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Laajasuonpuisto (iheralueet ja 35025). LTJ-tunnus: 062/99, linnustollisesti arokkaat kohteet Jäännöspuustokaistale entisen suon laitaa pihan ja kenttäalueen älissä. Vanhoja räeäntyjä, joiden seassa arttunutta koiikkoa. Järeään puuston alla tiheä hieskoiupihlajaaltainen esakko. Kuion pohjoispäässä pienellä alueella pelkkää esakkoa. Kookas pystyyn kuollut kuusi kentän laidassa.

47 Taoite: Maiseallinen puustokaistale kentän laidassa. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito. Tuodaan ännikkö parein esiin poistaalla pääosa lehtipuustosta ja harentaalla tiheiät äntyryhät. Säästetään kuitenkin uutaia koiuja kuion reunoilla. Vesakko poistetaan uualta paitsi kuion pohjoispäästä. 150 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Hieskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Kuusi Haapa C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Laajasuonpuisto (iheralueet ja 35025). Hoitaaton etsikkökaistale sähkölinjan, ulkoilutien ja piha-alueiden älissä. Kuion keskiosassa etsäisepi kaistale, jossa järeitä anhoja äntyä ja kuusia sekä uutaia järeitä haapoja ja koiuja aihtelean nuorean lehtipuuston ja tiheän esakon yllä. Muu kuio lähinnä aihteleaa jäännöspuustoa/esakkoa. Taoite: Elinoiainen, turallinen puustokaistale Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto + pienpuuston hoito. Kehitetään aahteraaltaista alikasosta. 151 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Haapa Muu lehtipuu Hieskoiu Raita Tuoi C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Laajasuonpuisto (iheralueet ja 35025). Kapea kaistale sähkölinjan, ulkoilutien ja uuden tontin älisessä notkossa. Tontin reunaan pihan jatkeeksi istutettu puistopuuriistö pihlajia ja koiuja. Muu kuio ileisesti huonokuntoisten puiden poiston jäljiltä aihteleaa jäännösesakkoa haapaa, uuta lehtipuustoa sekä tuoea. Kuiolla lisäksi uutaia erhopuukoiuja uutaa tuoi ja raita. Taoite: Elinoiainen, haapaaltainen lehtipuustokaistale Toienpiteet: Taiikonhoito haapaa, aahteraa ja lehtopensaikkoa suosien. 152 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä.

48 Kuaus: Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Järeä, anha kuusikko rinteessä, aoien puistoalueen reunalla. Vaihtelea puusto on osittain tiheäissä ryhissä, osittain harepaa. Rinteen karupi yläosa työntyy uutaasta kohdasta aleas kuusikon loaan. Järeiden kuusien seassa jonkin erran nuorepaa kuusikkoa, puiston reunasta rinteelle leinnyttä lehtipuustoa, kuion eteläreunassa sähkölinjan arressa uutaia järeitä koiuja. Alikasoksena sekalaista nuorepaa puustoa, esakkoa ja kuusentaiia. Taoite: Vaiheittain uudistua kuusi- ja lehtipuualtainen rinne, jonka loasta näkyy äen aiseaännikkö. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito + koiun täydennysistutus. Nuorean puuston loaan säästetään järeitä lehtipuita ja yksittäisiä kuusia. 153 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Haapa Kuusi Haapa Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Kuaus: C1.1 Puistoetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Varttuneita haapoja, nuorepia kuusia, sekalaista lehtipuustoa ja esakkoa aihteleina ryhinä aoien puiston reunassa, osittain puiston puolelle leittäytyen. Taoite: Elinoiaiset puustoryhät puiston reunalla. Toienpiteet: Pienpuustonhoito. Kuion jatkokehittäinen on riippuainen puiston hoitosuunnitelasta. 154 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Kiikkoinen, kallioinen harjanne kallioalueen jatkeena. Järeä, anha ikiännikkö. Reunoilla äntyjen seassa uutaia koiuja ja pienellä alueella kuusia. Järeän puuston alla nuorepaa puustoa, huonokuntoisia nuoria kuusia, kuusentaiia sekä nuoria lehtipuita ja esakkoa, paikoin uutaia ännyntaiia. Maaston kuluneisuuden perusteella paikka on ulkoilijoiden suosiossa. Taoite: Näyttää aiseaännikkö. Toienpiteet: Pienpuustonhoito paikoin kehityskelpoisia taiia säästäen. 155 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Kuusi Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Hieskoiu

49 Muu lehtipuu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Radanarren hiean soistunut notkela, joka lienee ennen radan ja ulkoiluteiden rakentaista ollut kostea laajealtakin alueelta. Nuorehko hieskoiikko, jossa sekapuustona haapaa, raitaa ja uutaia kuusia, sekä kuion keskellä nuori tai. Nuoren puuston loassa, arsinkin ulkoilutien arressa yös hiean arttuneepaa lehtipuustoa, koiuja, haapoja, leppä ja raita. Alikasoksena tiheä hieskoiu-pihlajaesakko sekä uutaia kuusentaiia. Taoite: Elinoiainen lehtietsä, jonka seassa uutaia jaloja lehtipuita. Toienpiteet: Pienpuustonhoito ypäröiän taiikkokuion hoidon yhteydessä + ensiharennus suunnitelakauden loppupuolella. 156 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Rauduskoiu Haapa Mänty Hieskoiu Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Aikanaan sieenpuuston alle uudistettu etsikkö ulkoiluteiden halkoan notkon rinteillä. Nuorehko äntyaltainen taiikko, jonka seassa koiua, haapaa ja pihlajaa ja uutaia kuusia. Ylispuina järeitä, anhoja äntyjä, notkon pohjalla hieskoiuja sekä rinteessä kookas rauduskoiu. Kuion länsiosassa, junaradan reunassa ryhä kookkaapia nuoria koiuja ja haapoja. Taoite: Kehittyä äntyaltainen sekaetsä. Toienpiteet: Taiikonhoito Ylispuut säästetään. 157 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Kuusi Muu lehtipuu Kuaus: B4 Aoin alue ja näkyä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Sähkölinjan alle ja sen eteläpuolelle jatkuan kallioharjanteen pohjoispää. Kulunut, aoin kallionlaki, jonka reunoilla uutaa kallioänty, nuori kuusi ja pihlajapensas. Taoite: Kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 158 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Hieskoiu

50 Haapa Kuusi Hieskoiu Muu lehtipuu Kuusi Hieskoiu Muu lehtipuu Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Sähkölinjaan, ulkoilutiehen ja lännessä radanarren keyen liikenteen äylään rajautua kuio, joka on keskiosasta pieneltä alueelta soistunut. Sähkölinjan tuntuassa sekä länsireunassa karupaa rinnettä. Kuion halkaisee anha, nykyään polkuna toiia ajoura. Vanhahko, ielä hyäkuntoinen ännikkö, jonka alle kehittynyt nuoria kuusia, kuusentaiia sekä nuorta lehtipuustoa ja esakkoa. Soistuneella alueella, erityisesti ajouran arressa, ryhä keski-ikäisiä hieskoiuja sekä uutaia haapoja. Taoite: Metsäisepi kaistale, kerroksellinen puusto aoalueiden ja nuoren etsän älissä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito kehityskelpoiset taiet säästäen. 159 Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Hieskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Kuaus: B4 Aoin alue ja näkyä. Katajia. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Sähkölinja. Kiikkoista, kallioista kangasaata sähkölinjan alla. Nuori lehtipuuesakko, uutaia katajia siellä tällä. Vesakko poistetaan säännöllisesti sähkölinjalta. Taoite: - Toienpiteet: Säännöllinen esakon raiaus sähkölinjan ylläpitäiseksi. (luonnonhoitosuunnitelasta riippuaton työ) 160 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Muu lehtipuu Pihlaja Kuaus: B4 Aoin alue ja näkyä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Sähkölinja. Aokallio sähkölinjan alla. Paikoin säännöllisesti raiattua pihlajaaltaista esakkoa. Taoite: - Toienpiteet: Osalla kuiota säännöllinen esakon raiaus sähkölinjan ylläpitäiseksi. (luonnonhoitosuunnitelasta riippuaton työ) 161 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Hieskoiu Muu lehtipuu Pihlaja B4 Aoin alue ja näkyä.

51 Kuaus: Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Sähkölinja. Jyrkkä kallionalusrinne puiston reunassa sähkölinjan alla. Kiikkoista, osittain kallioista kangasaata, jolla tiheä, säännöllisesti raiattu lehtipuuesakko. Taoite: - Toienpiteet: Säännöllinen esakon raiaus sähkölinjan ylläpitäiseksi. (luonnonhoitosuunnitelasta riippuaton työ) 162 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haraaleppä 2/ha Hieskoiu Haapa Haraaleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Hieskoiu Muu lehtipuu Kuaus: C1.1 Puistoetsä. Tuoia. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Kapea kaistale hoitaatonta nuorehkoa lehtipuustoa ja esakkoa aoien puistoalueen reunalla, anhan ojan arressa. Haraaleppää, uutaia koiuja, haapoja ja raitoja sekä tiheä esakko, jonka seassa tuoia ja uutaia aahterantaiia. Taoite: Lehtipuukaistale puiston reunassa. Toienpiteet: Ensiharennus + pienpuustonhoito pensaita ja aahteroita säästäen. 163 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Hieskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Sähkölinjan alle ja sen pohjoispuolelle jatkuan aokallion eteläosa. Kulunut, aoin kallionlaki, jonka reunoilla kallioäntyjä ja painanteissa pihlajaaltaista esakkoa sekä uutaia ännyntaiia. Taoite: Kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 164 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa C1.2 Lähiirkistysetsä.

52 Kuaus: Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Sähkölinjan arressa, kallionreunaan rajautuassa notkelassa suojuspuuston alle kehittynyt nuori sekaetsätaiikko. Toistaiseksi koiualtainen, utta äntyä ja kuusta pikkuhiljaa kehittyässä sekaan. Kuiolla lisäksi tiheä sekalehtipuuesakko. Suojapuusto koostuu keskiikäisistä koiuista ja haaoista sekä kolesta ikiännystä kuion itäpäässä. Taoite: Kehittyä, elinoiainen sekaetsä. Toienpiteet: Ylispuustoisen taiikon hoito + toinen taiikonhoito kauden loppupuolella. Osa ylispuista poistetaan taiikon tieltä. 165 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Haapa Pihlaja Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Katajia. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Ulkoilutien arresta lounaaseen nuoren etsän keskelle työntyä, pääosin puuton kallio. Yksi järeä ja uutaa pienepi kallioänty, kallion pohjoisreunalla haapa- ja eteläreunalla pihlajaesakkoa. Lisäksi uutaa kataja ja jonkin erran kuolleita kuusia. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 166 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Teraleppä Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Keski- ja luoteisosaltaan soistunut notko kallioiden älissä. Kuion itäosa on kuiepi ja sen halki kulkee ulkoilutie. Kuion lounaisosassa on kalliojyrkänteen alle jätetty säästöpuuryhä. Järeitä anhoja kuusia, järeähköjä koiuja, haapoja sekä soistualla huonokuntoisia teraleppiä. Vaarallisten puiden poistaisen yötä syntyneisiin aukkoihin sekä järeän puuston alle kehittynyt nuorta kuusikkoa, lehtipuustoa ja esakkoa. Kuion länsipuoliskolla elko paljon luonnon oniuotoisuuden lisääiseksi säästettyä lahopuuta. Taoite: Maiseallinen ja turallinen, aiheittain uudistua sekaetsä / pienialainen oniuotoisuus- ja lahopuukeskittyä. Toienpiteet: Suojuspuuhakkuu + pienpuustonhoito + kuusen täydennysistutus. Käsitellään lähinnä ulkoilutietä olea alue. Suositaan lehtipuita. Soistuasta ja jyrkänteen alta kaadetaan ainoastaan aaralliset puut aapuiksi kuiolle. 167 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Haapa Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu

53 Mänty Kuusi Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Sekaa alue ulkoilutien olein puolin kallioiden äliköissä ja reunoilla. Nuorehkoa/keskiikäistä haapaa, kuusta ja koiua kehittynyt järeiden ikiäntyjen loaan. Paikoin lehtipuuesakkoa. Ulkoilutien lounaispuolella kookkaita huonokuntoisia kuusia karuhkolla alustalla. Taoite: Aarahko ja turallinen lehtipuualtainen sekaetsä aiseaäntyjen loassa, kallioalueen ja ulkoilutien arressa. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito kehityskelpoiset taiiryhät säästäen. Poistetaan huonokuntoisia puita tiheiistä ryhistä sekä kuusia karulta kasualustalta. 168 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Mänty Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Katajia. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Kapea, pitkänoainen kallion lakialue, jota halkoo kulunut polkuuodostua. Aokalliota/puoliaointa, puustoista kallioaluetta. Vaihteleaa, kallioännikköä ja uutaa kallioalueelle leinnyt kuusi ja lehtipuu reunoilla paikoin esakkoa. Kallio aihettuu asteittain ypäröiäksi kallioetsäksi, rajaus paikoin epäselä. Taoite: Luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 169 Pinta-ala: 0.62 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Mänty Kuusi Muu lehtipuu Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Kiikkoinen äenlaki/rinteen yläosa pienten kallioiden älissä, osittain ulkoilutien arressa. Vanha, järeä ännikkö, jonka alle on leinnyt aihtelea nuori kuusikko. Sekapuustona uutaia järeitä kuusia ja koiuja sekä ryhittäin nuorta lehtipuustoa, erityisesti kuion eteläosassa haapoja. Kasupaikka on pääosin liian karu kuuselle, joten nuoret kuuset kuiuat ajan ittaan pystyyn. Taoite: Maiseaännikkö, jonka loaan kehittyy änty-lehtipuualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. Poistetaan pääosa kuusikosta, harennetaan tiheiät puustoryhät. Kehitetään nuorta lehtipuustoa ja ännyntaiia. Rajaus reheäpään rinnekuioon on epäselä. Alikasoksen tulisi jatkossakin aihettua kuusialtaiseksi asteittain. Selkeää, aiseassa näkyää rajausta pyritään älttäään.

54 170 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Mänty Kuusi Kuusi Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Ulkoilutien halkaisea, kiikkoinen rinteen yläosa. Kasupaikan reheyys aihtelee pienialaisesti aaperän kiisyyden uoksi. Vanha, järeä änty-kuusialtainen sekaetsä. Haupuiden seassa yksittäisiä koiuja ja uutaia haapoja. Alikasoksena jo elko pitkälle kehittynyttä nuorta puustoa ja puustoryhiä, kuusia, lehtipuita, esakkoa ja kuusentaiia. Taoite: Luontaisesti uudistua, kuusialtainen sekaetsä. Toienpiteet: Luontainen uudistainen aiheittain + pienpuustonhoito. Poistetaan huonokuntoisia järeitä kuusia ja koiuja nuoren puuston tieltä. Harennetaan tiheiät puustoryhät. Kehitetään nuorta puustoa ja taiikkoa järeän aiseapuuston loassa. Selkeää, aiseassa näkyää rajausta yläpuoliseen kuioon pyritään älttäään. 171 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Reheähkö, kiikkoinen rinteen alaosa. Hyin järeä, anha kuusikko, jonka seassa koiuja, yksittäisiä äntyjä, uutaia haapoja sekä nuorepia kuusia ja lehtipuita,. kookkaita pihlajia. Vähäinen alikasos koostuu pensaista, esakosta ja uutaista kuusentaiista. Taoite: Uudistaista odottaa anha sekaetsä. Toienpiteitä aoien puistoalueen ypärillä porrastetaan jättäällä kuion uudistainen seuraaalle suunnitelakaudelle. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuustonhoito pensaita, aahteroita säästäen. Poistetaan aaralliset puut, ainakin isot huonokuntoiset koiut. Saalla harennetaan tiheipiä kuusiryhiä. 172 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Vihdintien rata-alue (iheralue 25030). Sähkölinja. Erillinen kalliokaistale keyen liikenteen äylän ja junaradan arressa, sähkölinjan alla. Jonkin erran säännöllisesti raiattua esakkoa. Taoite: - Toienpiteet: Säännöllinen esakon raiaus sähkölinjan ylläpitäiseksi. (luonnonhoitosuunnitelasta riippuaton työ)

55 173 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Rauduskoiu Haapa Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Nuorehko kuusikko rata-alueen ja keyenliikenteen äylän arressa. Ylispuina paikoin järeitä koiuja ja haapoja. Kuio sekoittuu paikoin itäpuoliseen kuioon, jonka reunalla on nuoren lehtipuuston ypäröiiä kuusiryhiä. Taoite: Elinoiainen sekaetsä. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + pienpuustonhoito. 174 Pinta-ala: 0.51 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Hieskoiu Muu lehtipuu Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Koiu-haapaaltainen nuori lehtipuuetsikkö rinteessä/notkelassa. Seassa yksittäisiä ylispuita sekä joitakin nuorten kuusten ryhiä, jotka on aikanaan säästetty uudistaisen yhteydessä. Vesakkoa on kertaalleen perattu ja puusto odottaa nyt ensiharennusta. Taoite: Lehtipuualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Ensiharennus + pienpuustonhoito Toienpiteet suunnitelakauden loppupuolella. 175 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Katajia. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Laajahko pinnaltaan kulunut aokallio. Kallion luoteisreuna uodostaa korkeahkon jyrkänteen. Ileisesti suosittu aiseankatselupaikka, joka on yös elkoisen roskaantunut. Muutaia näyttäiä katajia ja kituäntyjä. Lohkareisella, porrasaisella etelärinteellä pensasaista pihlajaaltaista esakkoa sekä uutaia ketoaisia kasillisuuslaikkuja. Lounaisrinteellä ryhä anhoja, järeitä säästöpuita.

56 Taoite: Aoin aiseakallio. Toienpiteet: Ei luonnonhoidon toienpiteitä. Roskat tulisi siiota. 176 Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Kallioiden älinen, ulkoiluteiden halkoa tasanne/notkela, jonka keskellä yös ulkoiluteiden risteys. Ikäisekseen suhteellisen hyäkuntoista sekaetsää. Järeitä ikiäntyjä, anhaa kuusikkoa, arttuneita koiuja ja haapoja. Lisäksi järeän puuston loassa ja alla nuoria kuusia, lehtipuita, kuusentaiia ja esakkoa. Puusto on paikoin hyin tiheää. Taoite: Vaiheittain uudistua, kerroksellinen sekaetsä. Toienpiteet: Vaiheittainen luontainen uudistainen + pienpuustonhoito. Järeitä kuusia poistetaan ajoittain nuorean puuston tieltä, nuoret puustoryhät harennetaan ja taiikkoa kehitetään. 177 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Muu lehtipuu Pihlaja Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Pitkänoainen aokallio, jolla anhoja hyppyriäen rakenteita. Pari kallioäntyä sekä pihlajia kallionotkossa, esakkoa reunoilla. Kallio on elkoisen epäsiisti, roskaantunut ja aalailtu. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei luonnonhoidon toienpiteitä. Roskat tulisi siiota. 178 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Yli-ikäinen, huonokuntoinen kuusikko jyrkässä rinteessä, sähkölinjan ja anhan hyppyriäen älisellä osuudella, aoien puistoalueen ja ulkoilutien reunassa. Kuuset oat lahon aiaaia. Osa on kuollut pystyyn ja uutaa on jo kaatunutkin. Kuiolla sekapuustona järeitä koiuja, uutaia nuorepia kuusia, sekä lähinnä puistonreunassa haapaaltaista nuorta

57 lehtipuustoa. Alikasoksena jo kehityskelottoiksi ehtineitä kuusentaiia sekä aaraissa kohdissa pihlajaesakkoa. Taoite: Uudistaalla aikaansaataa, turallinen sekaetsä. Toienpiteet: Suojuspuuhakkuu + pienpuustonhoito + koiun/kuusen istutus. Poistetaan huonokuntoinen kuusikko, lehtipuita säästetään. Puistonreunan lehtipuukaistale toiii kulissina uudistusalalle. 179 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Haapa Hieskoiu Haapa Haapa Haraaleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuaus: C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Lehtipuukaistale rinteen alla aoien puistoalueen reunalla. Pääosin haapaa, joka on äljennetty haapariistöksi. Kuio on puistorakentaisen yötä uutettaa A3-hoitoluokkaan. Taoite: Lehtipuuriistö etsänreunassa. Toienpiteet: Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Raita Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Vihdintien rata-alue (iheralue 25030). Kapea sähkölinjojen, keyen liikenteen äylän ja anhan tiepohjan rajaaalla kaistale rataalueen kupeessa. Reheähköllä, aikanaan ojitetulla pohjalla, hoitaatonta ja ylitiheää, nuorehkoa/nuorta, koiualtaista lehtipuustoa, esakkoa sekä uutaia kuusentaiia. Taoite: Elinoiainen lehtipuualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito. 181 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Raita Hieskoiu Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Vuorijalaia.

58 Kuaus: Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Keski-ikäinen, tiheydeltään aihtelea koiikko aikanaan ojitetulla, entisellä aatalousaalla. Sekapuustona haapaa sekä paikoin raitoja ja haraaleppiä. Lisäksi esakkoa, tuoipensaita sekä ainakin yksi jalaa. Taoite: Elinoiainen lehtietsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito tuoet ja jalaat säästäen. 182 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Teraleppä Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Kuaus: Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Naapurikuion uudistaisen yhteydessä säästetty kaistale arttunutta lehtipuustoa nuoren etsän keskellä, osittain anhalla ojaallilla. Haapoja, koiuja ja teraleppä, alikasoksena esakkoa ja ojanarressa tiheä tuoipensaikko. Taoite: Säästöpuukaistale, joka ajan ittaan sekoittuu naapurikuioon. Toienpiteet: Pienpuustonhoito tuoet ja kehityskelpoinen taiikko säästäen. 183 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Kiikkoinen, ulkoilupolkuna polkuna toiian anhan tienpohjan halkoa lounaisrinne. Vanha järeä sekaetsä, josta on aikanaan poistettu kuusia. Sekaan on kehittynyt haapaaltainen onijaksoinen lehtipuusto. Alikasoksena nuorta lehtipuustoa ja kuusiryhiä sekä kallionrinteen alla tiheä sekalainen esakko-pensaikko. pihlajaa ja pajua. Taoite: Vaiheittain uudistua, kerroksellinen, lehtipuualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Vaiheittainen luontainen uudistainen + pienpuustonhoito. Järeä puusto äljennetään suojapuustoksi, nuoret puustoryhät harennetaan, taiikkoa kehitetään. 184 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Mänty Hieskoiu Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Kuusi Muu lehtipuu

59 Kuaus: Kosteikko (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Pienialainen suo (Arokas elinypäristö). Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Arokas elinypäristö: kosteikko, pienialainen suo Pieni suopainanne kallioiden ja ulkoilutien älissä. Keskiosa etistä korpea, reunat räettä/soistuaa. Hoitaatonta hieskoiikkoa, teraleppiä sekä räeäntyjä. Alikasoksena lehtipuuesakkoa, pajupensaikkoa ja kituia kuusentaiia. Melko runsaasti lahopuuta. Taoite: Luonnontilainen suopainanne, luonnon oniuotoisuuskohde. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 185 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Sähkölinjan alta puistoon työntyä aokallio. Muutaa kallioänty, koiu, haapa sekä yksittäin pensasaista esakkoa. Kuion kautta kulkee ulkoilupolkuna toiia anha tienpohja. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 186 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Muu lehtipuu Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Loiarinteinen, kulunut aokallio. Muutaia yksittäisiä kallioäntyjä, nuoria lehtipuita sekä esakkoa lähinnä kallion reunoilla. Muutaia pystyyn kuiuneita äntyjä ja kuusia. Etelärinne aihettuu asteittain kallioetsäksi ja kiikkoiseksi kangasaaksi. Taoite: Luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 187 Pinta-ala: 0.88 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Mänty Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Kallionlakiin rajautua, ulkoiluteiden halkoa äki sähkölinjan arressa. Karuhkoa kiikkoista kangasta, rinne sähkölinjan arressa astetta reheäpi. Puusto on kerroksellista ja aihteleaa. Järeitä anhoja äntyjä ja uutaia koiuja, heikkokuntoisia anhoja kuusia. Väliker-

60 roksena ryhittäin keski-ikäistä ja nuorepaa lehtipuustoa, koiuja, haapoja ja pihlajia, yös nuorepia haupuita. Tiheä, pihlajaaltainen esakko altaa alaa. Taoite: Maiseallinen ja turallinen, kerroksellinen sekaetsä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. Poistetaan huonokuntoisia kuusia, harennetaan tiheiät puustoryhät. Kehitetään kaikkia puustojaksoja. 188 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Rauduskoiu Kuaus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Varttunut kuusikko rinteessä, sähkölinjojen eristäässä nurkkauksessa, ulkoilutien ja palstailjelyalueen reunalla. Sekapuustona uutaa änty, koiuja, haapoja, jonkin erran uuta lehtipuustoa sekä nuorepia kuusia. Rinteen yläosassa yksi järeä ylispuukoiu. Vesakkoa lähinnä kuion reunoilla. Taoite: Elinoiainen, turallinen kuusialtainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito. 189 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Vihdintien rata-alue (iheralue 25030). Niitettyä aoaluetta/ nurikkoa täyttöaalla, keyen liikenteen äylän ja sen yötäisen ojan arressa, rata-alueen ieressä. Taoite: - Toienpiteet: Niitto/nurikon leikkuu. 190 Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Kuaus: B4 Aoin alue ja näkyä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Sähkölinja. Niittyäistä aoalaa aikanaan ojitetulla pohjalla sähkölinjan alla. Vesakko- ja pensaikkoryhiä siellä täällä. Vesakkoa poistetaan säännöllisesti sähkölinjan ylläpitäiseksi. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä suunnitelakaudella. 191 Pinta-ala: 0.93 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Kuaus: B4 Aoin alue ja näkyä. Katajia. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Sähkölinja. Lähes puutonta kallioaluetta pääosin sähkölinjan alla. Pieni kaistale kallioaluetta jatkuu sähkölinja-alueen eteläpuolelle tonttien reunaan. Notkoissa esakkoa, jota poistetaan säännöllisesti sähkölinjan ylläpitäiseksi. Varsinkin kuion länsiosassa näyttäiä pyläskatajia jotka säästetään.

61 Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä suunnitelakaudella. 192 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Kuaus: C1 Lähietsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Pieni nurkkaus loiassa kallionrinteessä tontin, katualueen ja sähkölinjan älissä. Vanhaa kallioisen alueen ännikköä, jonka sekaan kehittynyt nuorepaa sekapuustoa. Mäntyjä, uutaa kuusi, kuion itäosassa koiuja ja kadunarressa haapoja. Kuion länsiosassa alikasoksena pihlajaaltaista esakkoa, itäosaa esottu sähkölinjan ylläpidon yhteydessä. Kuiolle tuotu puutarhajätteitä. Taoite: Mänty-lehtipuualtainen aiseaetsikkö. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito kehityskelpoiset taiet säästäen. Harennetaan tiheiät nuoren puuston ryhät ja poistetaan kuuset karulta kasualustalta. 193 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Mänty Kuaus: C1 Lähietsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Kapea kaistale kallionrinteen alla, niittyäisen aoalueen ja sähkölinjan älissä. Järeä anha haaikko, seassa uutaa ikiänty, uutaa koiu, nuorepaa lehtipuustoa sekä läpipääseätön esakko. Järeät haaat arokkaita luonnon oniuotoisuuden kannalta. Taoite: Kerroksellinen haaikko. Toienpiteet: Pienpuustonhoito kehityskelpoiset taiet säästäen. 194 Pinta-ala: 0.60 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu C3 Suojaetsä.

62 Kuaus: Vihdintien rata-alue (iheralue 25030). Reunaetsää reheähköllä, aikanaan ojitetulla pohjalla, keyen liikenteen äylän ja entisen aatalousaan älissä, anhan tiepohjan olein puolin. Tiheäpuustoinen, koiualtainen nuori lehtietsä. Koiun lisäksi haapaa, raitaa, teraleppää, alla tiheä esakko. Taoite: Elinoiainen lehtietsä. Toienpiteet: Ensiharennus + pienpuustonhoito. 195 Pinta-ala: 0.50 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Hieskoiu Muu lehtipuu Raita Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Raita Kuaus: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Aoin/puoliaoin niitty, entinen aatalousaa. Siellä täällä nuoria lehtipuuryhiä ja pensaita. Tonttien kupeessa uutaia anhoja oenapuita. Taoite: Puoliaoin niitty, jolla puustoryhiä (...ikäli alue säilyy luonnonalueena.) Toienpiteet: Säännöllinen niitto ja pienpuustonhoito. 196 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Hieskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu Kuaus: Tihkupinta (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Arokas elinypäristö: tihkupinta Epäääräinen, pienialainen tihkupinta tonteilta jatkuan kallioisen rinteen alla, entisen aatalousaan reunalla. Kosteus oi pohjaeden sijaan tai lisäksi olla peräisin yös ylepää irtaaista huleesistä. Ypäristöään reheäpää kasillisuutta, lehtisaalia, lehtopensaita, lehtipuuesakkoa. Järeään puuston osalta kohde ei juuri eroa ypäröiästä kuioista. Taoite: Elinypäristön oinaispiirteiden säilyttäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Naapurikuiota hoidettaessa säästetään pienpuustoa ja pensaikkoa kohteen yhteydessä. 197 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu C3 Suojaetsä. Vaahteroita.

63 Kuaus: Runar Schildtin puisto (iheralue 26149) eteläosa eli Peikonhapaanpuisto. Vaihteleaa jäännöspuustoa kiikkoisessa/kallioisessa rinteessä tonttien, niityn ja aoien alueen älissä. Järeitä äntyjä, kuusi, uutaia koiuja, haapoja sekä nuorepaa lehtipuustoa. Kuion luoteisosassa tonttien edusta äljennetty aiseapuustoksi, kaakkoisosa puolestaan hoitaaton järeän puuston alla tiheään esottunut. Taoite: Mänty-lehtipuualtainen aiseaetsikkö. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito taiiryhät ja aahterat säästäen. Poistetaan huonokuntoiset puut, harennetaan tiheiät puustoryhät (lähinnä kuion koillispuoliskolla). 198 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Mänty Kuusi Muu lehtipuu Mänty C1 Lähietsä. Kuaus: Orapihlajapuisto (iheralue 25035). Kallioännikkö rinteessä, teollisuustonttien kupeessa, katualeen reunassa. Vanhojen äntyjen seassa useapi jakso nuorepaa ännikköä, uutaia koiuja ja haapoja, nuoria kuusia, lehtipuuesakkoa sekä paikoin ännyn- ja kuusentaiia. Osa ännyistä ja nuorista kuusista kuiunut pystyyn. Taoite: Kerroksellinen äntyaltainen kallioetsä. Toienpiteet: Maiseanhoitoharennus + pienpuustonhoito kehityskelp. taiet säästäen. Suositaan äntyä ja lehtipuita. Poistetaan kuollutta puustoa ja kuuset karulta alustalta. 199 Pinta-ala: 2.22 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Linnoitusrakennelia. Kuaus: Orapihlajapuisto (iheralue 25035). Laaja, kulunut, pääosin aoin kallioalue. Keskiosassa runsaasti linnoitusrakenteita. Ulkoilureitti kulkee alueen halki. Moleissa päissä hiean puustoisepia alueita, joilla pystyyn kuiuia kallioäntyjä. Taoite: Luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 200 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Haapa Vaahtera

64 Raita Pihlaja Vaahtera C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Orapihlajapuisto (iheralue 25035). Loia rinne louhikkoisen kallionreunan ja pihojen älisessä nurkassa. Vaihtelean ikäistä ja kokoista lehtipuustoa, koiuja haapoja, raitoja, pihlajia ja aahteroita. Louhikon tuntuassa uutaia äntyjä ja kuusia. Alikasoksena haapa-pihlaja-aahteraesakkoa. Vaahteraa on elko runsaasti. Taoite: Elinoiainen haapa-aahteraaltainen lehtietsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuuston hoito. Kehitetään aahterikkoa, poistetaan huonokuntoiset puut. 201 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty C1 Lähietsä. Katajia. Kuaus: Orapihlajapuisto (iheralue 25035). Mänty- ja lehtipuualtainen tasanne kallioalueen reunalla, tonttien ja katualueen kupeessa. Haapoja ryhänä kuion länsireunassa, ulkoilureitin arressa. Kuiolta poistettu kuiuustuhopuita, lähinnä kuusia. Työaa oli inentointihetkellä ileisesti ielä keskeneräinen ainakin pienpuustonhoidon ja hakkuutähteiden siioaisen osalta. Kuiolla on ielä runsaasti pystykuiia äntyjä. Hakkuutähteiden sekaan on tuotu puutarhajätteitä. Taoite: Kerroksellinen änty- ja lehtipuualtainen aiseaetsikkö. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito pensaita, katajat ja taiet säästäen. Poistetaan kuollut puusto yös kuion itäosasta, haketetaan hakkuutähteet. 202 Pinta-ala: 0.79 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Mänty C1 Lähietsä. Kuaus: Orapihlajapuisto (iheralue 25035). Hoitaatta jäänyt kallionrinneetsikkö teollisuustonttien kupeessa, itäpäässä katualeen reunassa. Mäntyaltainen sekaetsä, jossa anhojen äntyjen loassa kuusia, koiuja ja haapoja. Lisäksi tiheää esakkoa ja esakkoryhiä. Kuuset karulla kasualustalla huonokuntoisia ja kuoleia. Myös osa ännyistä kuiunut pystyyn. Lehtipuusto pääasiassa nuorepaa ja ielä hyäkuntoista. Taoite: Mänty-lehtipuualtainen aiseaetsikkö. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito kehityskelpoiset taiet säästäen. Harennetaan tiheiät puustoryhät, poistetaan pystyyn kuollutta puustoa sekä huonokuntoisia kuusia.

65 203 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1 Lähietsä. Kuaus: Orapihlajapuisto (iheralue 25035). Pieni, jyrkkäreunainen kalliokupare tontin, kadun ja ulkoilutien älisessä nurkassa. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 204 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Rauduskoiu Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Vihdintien etsäkaista (iheralue 25010). Kallioinen, keyen liikenteen äylän halkoa kaistale Vihdintien arressa. Kuion etelä- ja keskiosassa tiheä nuori ännikkö, pohjoispäässä nuorehkoa lehtipuustoa ja pihlajaa. Ylispuustona järeitä koiuja sekä kuion keskellä, kallion reunassa anhoja äntyjä. Alikasoksena esakkoa ja taiikkoa. Taoite: Maiseallinen, turallinen keyen liikenteen äylän arsi ja Vihdintien suojaetsä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito taiia/taiiryhiä säästäen. Nuoren puuston ensiharennus/harennus. Lisäksi poistetaan uutaia aarallisiksi käyiä ylispuita. Osalla kuiosta ainoastaan pienpuustonhoitoa. 205 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Vihdintien etsäkaista (iheralue 25010). Keyen liikenteen äylään eteläpäästään rajautua, laakea aokallio. Polku kulkee kallion pohjoispään halki. Reunoilla uutaia nuoria koiuja, haapoja ja yksi änty. Runsaasti nuorta puustoa kuiunut pystyyn. Taoite: Kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Pystykuiat puut oi poistaa naapurikuioiden hoidon yhteydessä. 206 Pinta-ala: 0.86 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu

66 Mänty Rauduskoiu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Vihdintien etsäkaista (iheralue 25010). Kallioita ypäröiä ja niiden älinen notkela sähkölinjan sekä Vihdin- ja Kaupintien älissä. Keyen liikenteen äylä kulkee kuion länsiosan halki. Vaihtelea, arttunut/keski-ikäinen koiikko, jonka seassa haapoja, nuorepaa sekalehtipuustoa ja uutaia kuusia. Ylispuustona järeitä anhepia koiuja ja yksittäisiä ikiäntyjä. Alikasoksena tiheää pihlajaaltaista esakkoa, uutaia aahteroita ja kuion eteläosassa nuorta kuusikkoa. Puusto on jokseenkin hoitaattoan oloista. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen lehtipuualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito kehityskelpoista taiikkoa säästäen Kuusia poistetaan karuista kohdista sekä keyen liikenteen äylän arresta. Lisäksi poistetaan paikoin aarallisiksi käyää järeää puustoa. 207 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Vihdintien etsäkaista (iheralue 25010). Sähkölinjan alta länteen jatkua kallio. Länsiosassa jonkin erran kallioännikköä, uutaa koiu, pystyyn kuoleia kuusia ja pihlajikkoa. Länsirinteen alaosissa ketoaisia piirteitä. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 208 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Vihdintien etsäkaista (iheralue 25010). Sähkölinja. Sähkölinjan alle jatkua kallio. Tältä osin täysin puuton. Taoite: - Toienpiteet: Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Vihdintien etsäkaista (iheralue 25010). Sähkölinja. Sähkölinjan alle jatkua kallio. Tältä osin puuton. Taoite: - Toienpiteet: Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu

67 Mänty Kuusi Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Mänty C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Sähkölinjan alta etsän keskelle työntyä kupare. Osittain kalliota, osittain harahkoa, kallioisen alueen ännikköä. Lisäksi uutaia kuusia, koiuja ja kookkaapia pihlajia sekä pihlajaaltaista esakkoa. Joitakin pystyyn kuolleita puita. Taoite: Luonnonukainen kallioetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 211 Pinta-ala: 1.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Kuusi Rauduskoiu Kuusi Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja Mänty Rauduskoiu C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Laajahko alue keski-ikäistä koiu- ja kuusialtaista sekaetsää. Puuston tiheys ja puulajisuhteet aihteleat. Paikoin haapaaltaisia laikkuja. Ylispuina järeitä koiuja ja äntyjä. Alikasoksena hyin tiheää pihlajaaltaista esakkoa, seassa uutaia aahteroita. Kuion pohjoisosa, lähepänä Kaupintietä, uuta kuiota reheäpi, siellä. kookkaita pihlajia. Melko runsaasti eri asteista lahopuuta. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito kehityskelpoinen taiikko säästäen. Poistetaan yös huonokuntoisia ylispuukoiuja. Pienpuustonhoidon yhteydessä säästetään yös uutaia hoitaattoia tiheiköitä sopiiin kohtiin. 212 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Katajia. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Kallioalue Kaupintien ja tonttialueen älisessä nurkassa. Osittain kituaata, osittain puustoisepaa kallioista aluetta. Varttunutta ja nuorepaa ännikköä, jonka seassa ränsistynyttä kuusikkoa ja lehtipuustoa sekä pihlajaaltaista esakkoa ja uutaia katajia. Kuuset ja osa lehtipuustosta kuiuat pystyyn. Taoite: Aara, aiseallinen kallioetsä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito.

68 213 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Kuusi Mänty Haapa Haapa Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Katajia. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Pieni kalliokupare, jolla kole kookasta ikiäntyä ja uutaa kataja. Lisäksi joitakin nuorepia äntyjä, reunalla uutaa huonokuntoinen kuusi sekä haapa-pihlajaesakkoa. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 214 Pinta-ala: 0.76 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Teraleppä Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Osittain soistunutta kangasta, osittain kuiahtanutta suota sähkölinjoihin rajautuen. Vaihtelea sekaetsä, joka kuion pohjoisosan kangasaalla on pääasiassa arttunutta koiualtaista lehtipuustoa ja sen loaan kehittynyttä, aihtelean kokoista kuusikkoa. Suoaisealla eteläosalla kuusikko kehittyy koiujen ja äntyjen loaan. Kuiolla lehtipuustona koiujen lisäksi haapoja ja uutaia teraleppiä. Alikasoksena nuorta kuusikkoa, esakkoa ja paikoin pajupensaita. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito pensaita ja kehityskelpoisia taiia säästäen. Kehitetään kaikkia puustojaksoja. 215 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Sähkölinja. Pääosin aokalliota sähkölinjan alla, toiistotontin kupeessa. Kallion pohjoispuolella pieni alue soistunutta kangasta, josta puusto on raiattu pois. Vesakkoa. Taoite: - Toienpiteet: Säännöllinen esakon raiaus. (luonnonhoitosuunnitelasta riippuaton työ)

69 216 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Haapa Pihlaja Mänty B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Pohjoisessa teollisuus-/toiistotontin puolelle sekä länsireunassa sähkölinjan alle jatkua aokallio. Keskiosassa ja reunoilla jonkin erran kallioännikköä sekä pihlajaaltaista esakkoa. Kallion keskellä yös kaksi järeää ikiäntyä. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 217 Pinta-ala: 0.68 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu C5 Aroetsä. Linnoitusrakennelia. Vanha hau- tai sekaetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Vanha, järeä, osittain jopa aarniainen sekaetsä reheällä, linnoituslaitteiden rikkoalla pohjalla. Monijaksoinen etsä, jossa pääpuustona järeä kuusikko. Sekapuustona anhoja/nuorepia koiuja ja haapoja, nuorepia kuusia sekä karuilla paikoilla järeitä ikiäntyjä. Alla esakkoa, paikoin kuusentaiia ja aahteraa, kaiannoissa lehtopensaikkoa. Taoite: Aarniainen etsikkö, jossa linnoituslaitteita. Toienpiteet: Pienpuustonhoito ulkoilutien, polkujen sekä linnoituslaitteiden lähistöllä. Pensaat ja aahterat säästetään. Kuion reunoilta oi yös poistaa aarallisia puita. 218 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Pihlaja Mänty Rauduskoiu C5 Aroetsä. Vanha hau- tai sekaetsä. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Pieni kallio, joka pohjoisreunaltaan on jyrkähkö, selkeärajainen, utta etelärinne on loiepi, asteittain kangasetsäksi aihettua. Idässä kallio ulottuu ulkoilutien arteen. Aokalliota, kallioäntyjä, reunalla uutaa kuusi ja koiu. Alikasoksena paikoin ännyntaiia, uutaa kataja sekä kuihtuaa pihlajaesakkoa. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

70 219 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Hieskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Kuusi Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu C5 Aroetsä. Vanha hau- tai sekaetsä. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Soistunut notkon pohja ulkoilutien olein puolin. Länsiosa linnoitusalueen tuntuassa, itäreuna junaradan arressa. Nuorta/keski-ikäistä, hieskoiualtaista lehtipuustoa, reunoilla uutaa kuusi. Alikasoksena tiheä pajukko-esakko. Puustoa on aikanaan harennettu, utta sittein kuio jäänyt hoitaatta. Runsaasti lahoa-lahoaaa lehtipuuta, lähinnä pajua. Kohde lienee erkityksellinen. pieneliöstölle, lahopuulajistolle ja linnustolle. Taoite: Luonnonukainen kosteikko-tiheikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Vaaralliset puut ja näkyää peittää pusikko tarittaessa pois radan- ja ulkoilutien reunasta. 220 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu Hieskoiu C1 Lähietsä. Taia. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Junaradan ja tonttien älinen kaistale, ulkoilutien olein puolin. Nuori lehtietsä reheällä kasupaikalla, pääasiassa koiua, haapaa, raitaa ja pihlajaa. Lisäksi tiheä esakko, jonka seassa aahteraa, uutaia pensaita sekä istutusputkilla suojattuja taentaiia, jotka oat jääässä uun puuston arjoon. Kuion eteläosassa, ulkoilutien ja radan älissä nuoren lehtipuuston lisäksi järeitä koiuja ja anha änty. Taoite: Elinoiainen lehtietsä, jossa jaloja lehtipuita ja lehtopensaita. Toienpiteet: Kiireellinen taiikonhoito. Suunnitelakauden lopulla ensiharennus + nuoren etsän hoito. 221 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Mänty Kuusi Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita.

71 Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Radanyötäisen ulkoilutien ja tontin älinen jäännöspuustokaistale reheällä kasupaikalla. Pienellä alueella elko tiheästi anhoja, järeitä, ja hiean nuorepia kuusia, lisäksi uutaa koiu, haapa ja ikiänty. Järeän puuston loassa nuorepaa lehtipuustoa ja tiheää esakkoa ja pensaikkoa. Runsaasti aahteraa. Vanha puusto on huonokuntoista ja saattaa ajan ittaan olla aaraksi pihoille, ulkoilutielle ja junaradalle. Taoite: Uudistua lehtietsä, jossa aahteraa. Toienpiteet: Luontainen uudistainen + pienpuustonhoito taiet ja aahterat säästäen. Järeistä puista säästetään ännyt sekä järeä haapa. 222 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Ulkoiluteiden halkoa puistoetsäkaistale tonttien ja junaradan älissä. Muutaia kookkaita ikiäntyjä, järeitä koiuja ja haapoja. Järeän puuston loassa nuorepia, haapoja, raitoja, haraaleppiä. Kuion pohjoisosassa lähinnä ain kookkaapia puita, eteläosassa lisäksi esakkoa, pensaikkoa ja aahteraa. Taoite: Turallinen puistoetsä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito pensaat ja aahterantaiet säästäen. Vaaralliset puut poistetaan tarittaessa. 223 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Rauduskoiu Muu lehtipuu Vaahtera Rauduskoiu A3 Käyttö- ja suojaiheralue. Vaahteroita. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Istutetut aahterariit, pensaita, nurikkoa ja istutuksia ulkoilutien arressa, pihojen älissä. Taoite: - Toienpiteet: - Hoitoluokka uutetaan A3:ksi. 224 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Vihdintien etsäkaista (iheralue 25010). Aoin kallio keyen liikenteen äylän ja Vihdintien älissä. Reunoilla uutaia pystykuiia äntyjä ja koiuja. Keyen liikenteen äylän reunassa anha ikiänty.

72 Taoite: Aokallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Pystykuiat puut oi poistaa naapurikuioiden hoidon yhteydessä. 225 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Mänty C1 Lähietsä (C3 Suojaetsä). Kuaus: Vihdintien etsäkaista (iheralue 25010). Kallioiden älinen, keyen liikenteen äylän halkoa harjanne Vihdintien ja sähkölinjan älissä. Varttunut äntyaltainen sekaetsä, jossa sekapuustona kuusia, koiuja ja aihteleasti nuorepaa puustoa. Alikasoksena pihlajaaltaista esakkoa ja Vihdintien puolella kuusia. Ylispuina järeitä ikiäntyjä. Taoite: Maiseallinen, turallinen äntyaltainen harjanne ja Vihdintien suojaetsä. Toienpiteet: Harennus äntyjä ja lehtipuita suosien + pienpuustonhoito Vihdintien arressa säästetään alikasos uuta kuiota tiheäpänä. 226 Pinta-ala: 1.48 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja B4 Aoin alue ja näkyä. Katajia. Kuaus: Vihdintien etsäkaista ja Vihdintien puistoetsä (iheralueet ja 25027). Sähkölinja. Leeä, rinnakkaisten Vihdintien suuntaisten sähkölinjojen alusta. Eteläosassa linjan alla ulkoiluteitä sekä niiden risteys. Linjan alla on lisäksi oiksi kuioikseen erotettuja kallioita. Isoan länsipuolisen linjan alusta kallioisepi, inentointihetkellä raiattu katajia säästäen. Itäpuolinen pienepi linja pääosin kalliorinteen alla, issä tiheä lehtipuuesakko. Kuioon sisältyy lisäksi erillinen etsän halki koilliseen kulkea kapea linjakäytää. Vesakkoa poistetaan säännöllisesti sähkölinjojen ylläpitäiseksi. Taoite: - Toienpiteet: Säännöllinen esakon raiaus. (luonnonhoitosuunnitelasta riippuaton työ) 227 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Kuusi Kuusi Muu lehtipuu Mänty

73 C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Sähkölinjan pohjoispuolisesta kuiosta erottaa kaistale linjojen ja ulkoiluteiden älissä. Laikuittain soistunutta, tuoretta kangasta, jolla kaksijaksoinen sekaetsä. Varttuneiden äntyjen ja koiujen loaan kehittynyttä aihteleaa kuusikkoa. Kuiolla yös uutaia järeitä ikiäntyjä ja ulkoilutien arressa anhepia koiuja. Alikasoksena esakkoa, kuusentaiia sekä paikoin paju- ja paatsaapensaita. Puusto on aiein harennettua ja hyäkuntoista. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito pensaita ja kehityskelpoisia taiia säästäen. Kehitetään kaikkia puustojaksoja. Toienpiteet suunnitelakauden loppupuolella. 228 Pinta-ala: 0.66 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Kuusi Hieskoiu Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu C5 Aroetsä. Vanha hau- tai sekaetsä. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Tiheähkö, luonnontilaistua kuusikko/kerroksellinen kuusialtainen etsä aikanaan ojitetussa, reheähkössä notkelassa. Järeän, jo yli-ikäisen kuusikon loassa onta jaksoa nuorepaa kuusikkoa sekä paikoin uutaia äntyjä ja lehtipuita. Alikasoksena aihteleasti kuusentaiia ja esakkoa. Luonnontilaisen kaltainen etsikkö, jossa aarniaisia piirteitä,. runsaasti lahopuuta, sekä aassa että pystyssä. Alue on erkityksellinen. lahopuulajistolle ja linnustolle. Taoite: Aarniainen etsikköalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Vain ulkoilutien arresta kuion pohjoisreunalta, poistetaan tarittaessa aarallisia puita. 229 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Haapa 2/ha Hieskoiu Haapa Kuusi Hieskoiu Haraaleppä Raita Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Kapea, puoliaoin kaistale ulkoilutien ja junaradan älissä alikulkutunnelin olein puolin. Vaihteleasti nuorta/keski-ikäistä lehtipuustoa ja uutaia kuusia. Runsaasti raitaa, sekalaista esakkoa ja pensaikkoa. Taoite: Turallinen puustokaistale ulkoilutien ja radan arressa. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. Poistetaan aaralliset puut, kehitetään lehtipuu- ja pensasryhiä. 230 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä.

74 Kuaus: Vihdintien etsäkaista (iheralue 25010). Pieni aokallio sähkölinjan, keyen liikenteen äylien ja Vihdintien älissä. Muutaa pystykuia änty. Taoite: Aokallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 231 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu C3 Suojaetsä. Kuaus: Vihdintien etsäkaista (iheralue 25010). Pieni kaistale sähkölinjan, keyen liikenteen äylien ja Vihdintien älissä, kallioleikkauksen alla. Nuoria koiuja ja haapoja, esakkoa, puistopensaita. Koiut kuiuat pystyyn. Taoite: Maiseallinen puustoryhä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito Poistetaan huonokuntoinen puusto, tuodaan pensaikko esiin. 232 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu C3 Suojaetsä. Kuaus: Vihdintien etsäkaista (iheralue 25010). Pieni kaistale sähkölinjan, keyen liikenteen äylän ja Vihdintien älissä. Riistö nuoria äntyjä sekä kuion oleissa päissä koiuja, uuta lehtipuustoa ja pensaikkoa. Taoite: Maiseaa jakaat puuryhät. Toienpiteet: Puustoryhien ensiharennus + pienpuustonhoito pensaita säästäen. 233 Pinta-ala: 0.90 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Rauduskoiu Haapa C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Keski-ikäinen, hieskoiualtainen lehtietsä reheällä, aikanaan ojitetulla, entisellä aatalousaalla. Kuio rajautuu sähkölinjoihin ja ulkoiluteihin ja sen itäreunaa halkoo anha kärrytie tai ajoura. Kuiolla koiun lisäksi haaparyhiä, pensasaisia raitoja ja tiheä hieskoiualtainen esakko, jonka seassa paikoin tuoia ja aahteroita. Muutaat koiuista ja haaoista oat järeäpiä ylispuita. Kuiolla jonkin erran roua.

75 Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen lehtietsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito taiet, aahterat ja lehtopensaat säästäen. Kärrytien itäpuolinen pieni notko säilytetään luonnontilassa. 234 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu C5 Aroetsä. Vanha hau- tai sekaetsä. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Radanarren kalliolle notkosta nousea kiikkoinen rinne. Vanhaa, järeää kuusialtaista sekaetsää, rinteen yläosassa anhoja järeitä äntyjä. Kuuset alkaat olla huonokuntoisia. Järeän puuston loassa kerroksellista, nuorepaa sekaetsää, haupuita, koiuja, haapoja ja pihlajia. Alikasoksena huonokuntoista nuorta kuusikkoa ja esakkoa. Melko runsaasti eriasteista lahopuuta, sekä aassa että pystyssä. Luonnontilaisen kaltainen etsikkö, jolla on erkitystä. lahopuulajistolle ja linnustolle. Taoite: Aarniainen etsikköalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 235 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Mänty Kuusi Mänty Rauduskoiu Mänty Haapa Muu lehtipuu C5 Aroetsä. Vanha hau- tai sekaetsä. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Pieni kallio äen laella, junaradan arressa. Osittain aokalliota, etelärinne puustoisepaa kallioaluetta. Pari ikiäntyä, uuten keski-ikäistä/nuorta kallioännikköä, uutaia lehtipuita ja pystyyn kuoleia kuusia. Jonkin erran kuluneisuutta ja roskia. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 236 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Sähkölinja.

76 Sähkölinjan alusta ulkoilutien ja radan älissä. Reheää, aikanaan ojitettua entistä aatalousaata, joka on tiheään esakoitunut. Vesakkoa poistetaan säännöllisesti sähkölinjan ylläpitäiseksi. Kuiolla inentointihetkellä tiheä parietrinen lehtipuuesakko. Taoite: - Toienpiteet: Säännöllinen esakon raiaus. (luonnonhoitosuunnitelasta riippuaton työ) 237 Pinta-ala: 0.55 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Vihdintien etsäkaista ja Vihdintien puistoetsä (iheralueet ja 25027). Nuorehko/keski-ikäinen, hieskoiualtainen lehtietsä reheällä, aikanaan ojitetulla, entisellä aatalousaalla. Kuio rajautuu sähkölinjoihin, ulkoilutiehen ja Vihdintien arteen. Kuiolla yös jonkin erran arttuneepia koiuja ja järeäpiä haapoja. Alikasoksena tiheä esakko, jonka seassa uutaia tuoia ja aahteroita. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen, koiu-haapaaltainen lehtietsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito kehityskelpoiset taiet, aahterat ja lehtopensaat säästäen. 238 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Sähkölinja. Sähkölinjan alusta radan ja Vihdintien älissä. Pääosin entistä, aikanaan ojitettua aatalousaata, joka on tiheään esakoitunut. Inentointihetkellä esakko oli kokonaan raiattu. Kuion länsiosa nousee kalliolle Vihdintien reunaan. Vesakkoa poistetaan säännöllisesti sähkölinjan ylläpitäiseksi. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä suunnitelakaudella. 239 Pinta-ala: 0.49 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Haraaleppä Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Vaihtelea etsikköalue pienen kallion ypärillä, rata-alueiden, Vihdintien ja sähkölinjan älissä. Ulkoilutie halkaisee kuion itäosan. Pääosa kuiosta keskirainteista rinnettä, länsiosa reheää ojanarsinotkoa. Puusto on hoitaatonta osittain huonokuntoista nuorehkoa/keski-ikäistä lehtipuustoa, haapaa ja koiua. Sekapuustona notkossa leppiä ja rinteellä äntyjä. Alikasoksena esakkoa, pensaikkoa ja rinteellä kuoleaa, nuorta kuusikkoa.

77 Taoite: Elinoiainen haapaaltainen lehti-/sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito taiet, aahterat ja lehtopensaat säästäen. Kuolleet ja huonokuntoiset kuuset poistetaan. 240 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Mänty Mänty Kuusi Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Mänty C1.2 Lähiirkistysetsä. Katajia. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Pieni kallioalue ulkoilutien ja radanarren aoalueen älissä. Puustoltaan aihteleaa kallioetsää. Kallion keskiosa aoin, reunat puustoiseat. Muutaia haarautuia ikiäntyjä, nuorepia äntyjä, huonokuntoisia, pystyyn kuoleia kuusia, haapa-pihlajaaltaista esakkoa sekä uutaia näyttäiä katajia. Kalliolla roua ja roskia,. huueruiskuja. Taoite: Maiseallinen kallioalue. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Parannetaan näkyyyttä alikasosta ja kuolleita kuusia poistaalla. Roskat tulisi siiota. 241 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: A3 Käyttö- ja suojaiheralue. Kuaus: Vihdintien puistoetsä (iheralue 25027). Aointa nurikkoaluetta keyen liikenteen äylän ja ulkoilutien risteyksen olein puolin. Taoite: - Toienpiteet: - Hoitoluokka uutetaan A3:ksi.

78 Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 1 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). LTJ-kohde: 20, Luonnonuistoerkki: Käärekuusi (kuion luoteisnurkassa). Ulkoilutien erottaa nurkkaus Näyttelijäntien ja Kaupintien kulassa. Järeitä, anhoja kuusia, joiden sekaan kehittynyt nuorepaa kuusikkoa ja lehtipuita. Nuorepi puustokin jo pitkälti keski-ikäistä. Alikasoksena tiheä, pihlajaaltainen esakko, seassa uutaa aahtera. Taoite: Turallinen, aiheittain uudistua kuusialtainen sekaetsä. Muusta puustosta erottua luonnonuistoerkki. Toienpiteet: Järeiden puiden äljennys + harennus + pienpuuston hoito. Käärekuusta lähinnä olea kookas kuusi ja huonokuntoinen lehtipuu poistetaan, jotta käärekuusi erottuu parein uusta puustosta. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 2 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuaus: C3 Suojaetsä. Alue tullut kaupungille 2006 (Ei iherrekisterissä). Hyäkuntoinen, keski-ikäinen koiikkoryhä Kehä 1: n arressa pysäkille ieän äylän kupeessa. Alikasosesakkoa eneän lähinnä sillan kupeessa ja lisäksi uutaana erillisenä ryhänä. Taoite: Elinoiainen koiikko. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 3 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu C1 Lähietsä. Linnoitusrakennelia. Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Kiikkoinen jyrkkä rinne pihojen jatkeena. Varttunut ännikkö, jonka sekaan karuhkolle pohjalle leinnyt aihtelean kokoista huonokuntoista kuusikkoa. Osa kuusista jo kuollut pystyyn. Lisäksi uutaia yksittäisiä lehtipuita. Puusto on paikoin hyin tiheää, kuion itäosassa

79 selkeästi ylitiheää. Alikasoksena pihlajaaltaista esakkoa, jonka seassa uutaia aahteroita. Kuion länsiosassa anhoja linnoitusrakenteita, joissa roskia ja roua. Pihan reunassa äljepi, hyäkuntoinen ännikkö, joka ei tällä erää aadi toienpiteitä. Taoite: Maiseallinen rinneännikkö. Toienpiteet: Maiseanhoitoharennus kuusen osuutta ähentäen + pienpuuston hoito. Järeiden koiujen kunto tarkastettaa, huonokuntoiset poistetaan. Linnoitusrakenteet siiotaan. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 4 Pinta-ala: 2.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Reheähkö, osittain kiikkoinen rinne ja rinteen alunen Aku Korhosen tien ja eteläpuolisen äellä sijaitsean kerrostaloalueen älissä. Järeästä kuusi-lehtipuu sekaetsästä aiheittain äljentäällä uudistuaan lähtenyt, kuusialtainen sekaetsä, joka on paikoin sekin jo keskiikäistä. Sekapuustona ja alikasoksena nuorta lehtipuustoa ja pihlajaaltaista esakkoa, paikoin aahteroita. Kuiolla on ielä järeiden, anhojen koiujen uodostaa tiheähkö suojapuusto, joka nyt on jo selkeästi nuorean puuston tiellä. Kuusten latat aurioituat osuessaan koiujen oksiin. Metsä on toiinut aiein tärkeänä suojayöhykkeenä Kehä 1: n suuntaan. Suojaerkitys on kuitenkin nykyään Aku Korhosen tienarren rakentaisen yötä jonkin erran aiepaa ähäisepi. Taoite: Kehittyä elinoiainen sekaetsä, jonka seassa yksittäisiä ylispuukoiuja. Toienpiteet: Ylispuuston äljennys + nuorean puuston harennus + pienpuuston hoito. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 5 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Rauduskoiu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Katajia. Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Pieni aokallio, jonka reunoilla paikoin nuorta lehtipuustoa. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 6 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä.

80 Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Laakea, pitkänoainen kallio. Muutaia äntyjä ja paikoin pihlajaesakkoa. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 7 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa C1 Lähietsä. Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Muu oistaja (pieni osa kuion pohjoisosasta). Entinen sähkölinja ja pienen kallioalueen reuna. Pääasiassa puuton alue, joka esottuassa pihlajalle. Muutaa yksittäinen lehtipuu, kuion pohjoisosassa ryhä kuolleita kuusia. Taoite: Metsittäinen. Toienpiteet: Kuolleiden puiden ja esakon poistainen + ännyn (koiun) istutus. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 8 Pinta-ala: 1.03 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Laajahko kiikkoinen, paikoin kallioinen alue, jolla uutaia aaalleja, ahdollisesti anhoja tienpohjia ts. Täystiheä, kaksijaksoinen puusto. Järeä, arttunut/anha koiikko, jonka sekaan kehittynyt nuorepaa kuusikkoa, joka paikoin jo keski-ikäistä. Alikasoksena tiheähkö, pihlajaaltainen esakko. Kuusikko karuiilla alueilla huonokuntoista, paikoin pystyyn kuiuaa. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen, aiheittain uudistua sekaetsä. Toienpiteet: Ylispuuston äljennys + nuorean puuston harennus + pienpuuston hoito. Järeitä koiuja poistetaan eneän kuion keskiosista. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 9 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu C1 Lähietsä.

81 Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Muu oistaja. Keyen liikenteen äylän erottaa painanne Kehä 1:n rapin arressa. Vesitalouden uutoksen aiheuttaa puuston tuhoalue. Entinen arttunut sekaetsä, jossa kaikki kuuset ja osa uustakin puustosta kuollut pystyyn. Osa lehtipuustosta sinnittelee hengissä. Kuollut puusto on keskeisellä, näkyällä paikalla ja se saattaa ajanittaan olla aaraksi sekä rapille että pyörätielle. Taoite: Elinoiainen, turallinen lehtietsä. Toienpiteet: Kuolleiden puiden poisto + lehtipuuston harennus + pienpuuston hoito. Eteläpuolisen kuion esitalouden kunnostus aikuttaa yös tähän kuioon. (...ahdollisesti ruun uusiinen tai siirtäinen ja pohjoispuolisen kuion taaepaan reunaan yltään ojan jatkainen ruulle asti.) Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 10 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuusi Hieskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Muu oistaja (pääosa kuiosta). Keyen liikenteen äylän katkaisea notko, jossa esi seisoo. Seisoan eden aiheuttaa puuston tuhoalue. Varttunut/keski-ikäinen koiualtainen lehtipuuetsä, reunoilla entinen kuusialtainen etsikkö, jossa kaikki kuuset kuolleet pystyyn. Myös osa lehtipuustosta kuollutta tai huonokuntoista. Taoite: Vesitalouden saattainen kuntoon, jatkossa elinoiainen, turallinen lehtietsä. Toienpiteet: Kuolleiden puiden poisto + lehtipuuston harennus + pienpuuston hoito. Vesitalous hoidettaa ensin! (...ahdollisesti ruun uusiinen tai siirtäinen ja pohjoispuolisen kuion taaepaan reunaan yltään ojan jatkainen ruulle asti.) Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 11 Pinta-ala: 0.95 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Kuusi Hieskoiu Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Hieskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Osittain soistunut, aikanaan ojitettu notkela. Tiheä keski-ikäinen hieskoiikko, jossa sekapuustona haapaa ja kuusia. Alikasoksena nuorepia kuusia ja lehtipuuesakkoa. Kuiolla yös anhoja ylispuukoiuja, jotka alkaat olla huonokuntoisia. Kuion pohjoispää osittain ettynyt. Vanha oja päättyy ja esi altaa laajean alueen. Taoite: Elinoiainen, lehtipuualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ylispuiden poisto + harennus + pienpuuston hoito. Pienpuustonhoidossa säästetään parhaat taiiryhät, kuusentaiet ja näyttäiät pihlajat.

82 Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 12 Pinta-ala: 1.17 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Muu oistaja (kuion itäpuolisko). Kallion reuna-alue Aku Korhosen tieltä Häeenlinnanäylän arteen tuoan keyen liikenteen äylän reunassa ja iereisen kallion ypärillä. Väljähkö, arttunut ännikkö, jonka sekaan kasanut lehtipuustoa sekä paikoin nuoria kuusia ja esakkoa. Puusto hyin aihteleaa, osittain aukkoista ja erityisesti keyen liikenteen äylän reunassa lehtipuuston osalta ylitiheää ja hoitaatonta. Osa puustosta kuiunut pystyyn ja kuion länsiosasta kallion kupeesta kuolleita puita onkin jo poistettu. Puustolla on suojaaa erkitys Häeenlinnanäylän suuntaan, utta sitä tulisi kuitenkin hoitaa, jotta se säilyy elinoiaisena, turallisena ja aiseaan istuana. Kuio jatkuu astaaanlaisena keyen liikenteen ja Häeenlinnanäylän älissä, utta tällä osalla on äheän äntyjä ja. runsaasti nuorta haapaa. Taoite: Elinoiainen, aiseallinen suojaetsä. Toienpiteet: Mäntyryhien harennus + lehtipuuston ensiharennus + pienpuuston hoito. Osa kuolleista ännyistä poistetaan osa jätetään kelottuaan. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 13 Pinta-ala: 0.79 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Muu oistaja (kuion itäpuolisko). Kallioalue, jonka pohjoispuoliskon keskellä kulkee leeähköksi kulunut polku ja eteläosan poikki kaksi ulkoilutietä. Osittain aokalliota, reunoilla puustoiseaksi aihettuaa kallioaluetta. Rajaus ypäröiään kuioon paikoin epäselä. Pystykuiia puita poistettu osalta kuiota. Taoite: Luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Ei arsinaisia toienpiteitä. Vesakkoa oisi kuitenkin paikoin poistaa ypäröiän kuion hoidon yhteydessä. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 14 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Muu lehtipuu Pihlaja Mänty B4 Aoin alue ja näkyä. Katajia. Vaahteroita.

83 Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Kallioinen, osittain ketoainen aoalue. Pääosin aokalliota, reunoilla ja äliköissä niittyäistä aluetta. Muutaa järeä änty, uutaa kataja, pihlajia ja pihlajaesakkoa. Osa pihlajista ja katajista kuiuneet pystyyn. Taoite: Ketoainen kallioalue. Toienpiteet: Vesakko sekä kuolleet pihlajat ja katajat poistetaan. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 15 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Kiikkoinen rinteen alaosa kallioäellä sijaitsean asuntoalueen ja Näyttelijäntien älissä. Järeä, arttunut koiikko, jonka seassa uutaa järeä änty ja kuusi sekä pieni haaparyhä. Järeän puuston alle kehittynyt nuorepi kuusikko. Osa kuusista heikkokuntoisia, pystyyn kuoleia. Kuiolla lisäksi osittain tiheä pihlajaaltainen esakko, jonka seassa aahteroita. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen kadunarsietsä. Toienpiteet: Harennus puulajisuhteet säästäen + pienpuuston hoito aahteraa säästäen. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 16 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Tontti Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Pihaaista aluetta tonttien jatkeena. Pieni kallio, pihatie, keinu,... Muutaa haapa, jotka liittyät naapurikuioon. Taoite: Piha-alue Toienpiteet: - Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 17 Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Haapa Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu Haapa C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Kaistale piha-alueen jatkeena, ulkoilutien arressa. Kuion keskellä uutaa ettynyt painanne. Sekalaista, pääasiassa arttunutta puustoa, äntyjä, koiuja ja haapoja sekä järeä kuusiryhä kuion itäosassa. Lisäksi sekalaista nuorepaa lehtipuustoa,. hieskoiua ja raitaa sekä esakkoa, jonka seassa aahteraa. Kuiolta poistettu pystykuiia kuusia, inkä yötä puuston harennus on jo tullut tehdyksi.

84 Taoite: Aara, turallinen sekaetsä ulkoilutien arressa. Toienpiteet: Pienpuuston hoito, jonka yhteydessä parhaat taiet ja aahterat säästetään. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 18 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Reheähkö, kiikkoinen notko ulkoilutien arressa kerrostaloalueen älikössä. Järeä anhahko, utta ielä hyäkuntoinen haaikko, eteläosassa anha koiikko. Sekapuustona uutaa haupuu ja nuorepia lehtipuita. Alikasoksena esakkoa, jonka seassa yksittäisiä pensaita, runsaasti aahteraa sekä uutaa kookkaapi pihlaja. Kuiolta aiein poistettu huonokuntoisia kuusia. Taoite: Maiseallinen lehtipuuetsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito, parhaat taiet, aahterat ja pensaat säästäen. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 19 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Kiikkoisella, osittain kallioisella alueella ulkoilutien ja polun arressa. Sekaa, äljähkö etsikkö, josta poistettu kuiuustuhopuita. Jäljellä uutaia järeitä kuusia ja koiuja, nuorepia haupuita, runsaasti haapaa sekä jonkin erran koiua ja uuta lehtipuustoa. Rajaus naapurikuioihin paikoin epäselä. Alikasoksena aihteleankokoista nuorta lehtipuustoa, esakkoa ja paikoin aahteraa. Taoite: Maiseallinen, haapaaltainen sekaetsä, joka hiljalleen tihenee. Toienpiteet: Pienpuuston hoito, parhaat taiet ja aahterat säästäen. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 20 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Aoin alue, hiekkakenttä, ileisesti anha leikkipaikka. Taoite: - Toienpiteet: -

85 Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 21 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Tontti Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Piha-aluetta. Taoite: Piha-alue Toienpiteet: - Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 22 Pinta-ala: 0.70 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Loia, kiikkoinen, kallioalueen reunasta etelään iettää rinne. Vaihtelea, arttunut/osittain anha ja järeä äntyaltainen sekä länsiosassa koiu- ja haapaaltainen sekaetsä. Järeän puuston seassa yös keski-ikäisiä äntyjä ja lehtipuita. Kuuset pääasiassa keski-ikäisiä tai nuorepia alikasospuita, jotka osittain hyin karulla kasupaikalla. Osa kuusista on jo kuiunut pystyyn. Muun puuston alla kuusentaiia sekä tiheä lehtipuuesakko. Taoite: Vaihtelea, kerroksellinen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus puulajisuhteet pääosin säilyttäen + pienpuuston hoito. Karuiilta alueilta, lähinnä kuion koillisosasta poistetaan lähes kaikki kuuset. Kuion länsija eteläosissa säästetään parhaat yksilöt. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 23 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Mänty Kuusi Hieskoiu Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Ulkoilutien katkaiseaan notkoon uodostunut pieni soistua, jossa esi seisoo. Keskiikäinen hieskoiikko, jonka seassa uutaa änty. Reunoilla uutaa järeäpi ylispuuänty ja -koiu. Alikasoksena pajukkoa ja esakkoa. Taoite: Säästetään oniuotoisuuskohteena. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

86 Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 24 Pinta-ala: 0.86 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Varttunut kuusikko keskiosistaan soistuneessa notkelassa. Kuion reunoilta korjattu kuollutta puustoa ja tällä alueella nyt lähinnä kuusi- ja äntyaltainen sekaetsä. Kuiolla sekapuustona uutaia järeitä rauduskoiuja sekä paikoin nuorepia haapoja ja hieskoiuja. Alikasoksena harakseltaan kuusentaiia ja lehtipuuesakkoa. Taoite: Elinoiainen, kuusialtainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 25 Pinta-ala: 1.03 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Mänty Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty C1 Lähietsä. Katajia. Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Kiinen, osittain kallioinen pihoihin rajoittua rinteen yläosa. Kuiuustuhohakkuun jäljiltä äljähkö, arttunut äntyaltainen sekaetsä. Sekapuustona yksittäisiä kuusia, koiuja ja haapoja sekä paikoin hiean nuorepaa puustoa. Alikasoksena aihteleasti esakkoa sekä kallioisella alueella uutaia katajia. Taoite: Maiseallinen, äntyaltainen rinneetsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 26 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Soistunut notko ulkoilutien olein puolin, ajoittain seisoaa että osalla kuiota. Varttunut, hyäkuntoinen hieskoiikko, jonka seassa äntyjä, kuusia sekä alueen reunoilla haapoja.

87 Järeään puuston seassa ja alla hiean nuorepia kuusia ja lehtipuita sekä lehtipuuesakkoa. Taoite: Koiualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Ei arsinaisia toienpiteitä suunnitelakaudella. Ulkoilutien arresta oisi kuitenkin poistaa esakkoa sekä lähiät nuoret kuuset. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 27 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kuaus: Ida Albergintien puistikko (iheralue 36244). Pihoihin ieän tien itäpuolisesta kuiosta erottaa kaistale. Vastaaat tiedot, taoitteet ja toienpiteet kuin naapurikuiolla. Taoite: Puistoainen, lehtipuualtainen etsikkö. Toienpiteet: Maiseanhoitoharennus + pienpuustonhoito erityisesti aahteraa suosien. Pääosa kuusista poistetaan. Roskat tulisi siiota. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 28 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Kiikkoinen, reheähkö notko Ida Albergin tien pohjoisreunalla pysäköintialueen ja pihojen älissä. Kuion pohjoisreunalla anha uuntaorakennus. Järeä, huonokuntoinen kuusikko, jonka seassa järeiden haapojen ryhiä. Järeän puuston alla sekalaista lehtipuustoa ja esakkoa, runsaasti aahteraa. Kuio epäsiisti, roskainen ja hoitaattoan oloinen. Taoite: Puistoainen, lehtipuualtainen etsikkö. Toienpiteet: Maiseanhoitoharennus + pienpuustonhoito erityisesti aahteraa suosien. Pääosa kuusista poistetaan. Roskat tulisi siiota. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 29 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Haapa Muu lehtipuu

88 Haapa Muu lehtipuu Mänty B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Hara kallioalueen ännikkö kerrostaloalueiden älissä, ulkoilutien arressa. Paikoin uutaa koiuryhä ja kuion keskiosassa pienialainen haaikko. Vesakkoa siellä täällä yksittäin ja ryhinä, pääasiassa haapaa ja pihlajaa, lisäksi uutaa ännyntaii. Taoite: Pihaainen, puoliaoin alue. Toienpiteet: Pienpuuston hoito esottuneilla alueilla. Parhaat taiet säästetään. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 30 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Kuusi Mänty Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Kallioalue äen päällä, puiston reunalla. Länsiosa aokalliota, keskiaiheilla kallioista ännikköä sekä kuion itäreunassa aointa ulkoilutien artta. Männikön seassa uutaa kuusi ja nuorepaa lehtipuustoa sekä pohjoisreunalla tiheää esakkoa, jonka seassa aahteraa. Aokalliolla ja sen reunassa uutaa näyttää, kookkaapi aahtera. Taoite: Luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Pienpuuston hoito aahteraa säästäen kuion keskiosan pohjoisreunalla. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 31 Pinta-ala: 1.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Haapa Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Keskeinen, laajahko ulkoiluteiden ja polkujen halkoa alue notkelassa ja sitä ypäröiillä kiikkoisilla rinteillä. Järeä anha ännikkö ja koiikko. Huonokuntoisia järeitä kuusia on ajan ittaan poistettu, joten niitä on jäljellä ain uutaia. Myös koiut alkaat paikoin olla huonokuntoisia. Varsinkin kuion eteläosassa yös hiean nuorepia äntyjä ja lehtipuita sekä puiston keskellä notkelassa järeähköjä haapoja. Järeään puuston seassa nuorepia osittain huonokuntoisia kuusia ja aihteleaa lehtipuustoa. Alikasoksena pihlajaaltaista esakkoa, jonka seassa aahteraa. Kuion luoteisnurkassa, leikkipuiston pohjoispuolella, pienellä alueella uusta kuiosta poikkeaa puusto,...koiuja ja kuusia nurikkopohjalla. Taoite: Osittain puistoainen, aihtelea sekaetsä ja järeä aiseaännikkö rinteessä. Toienpiteet: Maiseanhoitoharennus + pienpuustonhoito. Harennetaan puustoryhät, poistetaan kuolleita ja huonokuntoisia puita. Poistetaan esakkoa aahterat ja parhaat lehtipuuntaiet säästäen.

89 Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 32 Pinta-ala: 0.59 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Väljähkö, arttunut/anha, koiualtainen sekaetsä kiikkoisessa/kallioisessa rinteessä. Kuiolla anha kallioon louhitun araston sisäänkäynti. Kuio on entisen apuaradan aalialuetta ja sen aaperä tullaan puhdistaaan, jolloin yös pääosa puustosta joudutaan poistaaan. Toienpiteet: Maaperän puhdistaisen yhteydessä. Tehty aiseanhoitoa osalla kuiota! Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 33 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Kallio rinteen yläosassa, pihojen jatkeena. Kuion halkaisee pihoihin ieä polku. Osittain yös kallioiden älistä aoaluetta, ei arsinaista kalliota. Rajaus alapuoliseen puustoisepaan kuioon paikoin epäselä. Kallioäntyjä, uutaa koiu, nuorepia kuusia ja lehtipuita sekä paikoin tiheää esakkoa. Paikoin pystyyn kuiuneita äntyjä, joista pääosa on jo korjattu pois naapurikuion kuiuustuhohakkuun yhteydessä. Nuoret kuuset naapurikuion reunassa oat karulla alustalla ja kuiuneat pystyyn ajan ittaan, jos niitä ei poisteta. Taoite: Kallioalue. Toienpiteet: Pienpuuston hoito osalla kuiota. Poistetaan nuoret kuuset karulta paikalta. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 34 Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu C1 Lähietsä.

90 Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Kiikkoinen, osittain kallioinen rinne ulkoilutien olein puolin, kerrostalon pihaan rajautuen. Varttunut ännikkö, jonka seassa uutaia kuusia, ylispuina yksittäisiä ikiäntyjä ja anhoja, järeitä koiuja. Alla tiheää esakkoa. Kuiuustuhohakkuuna äskettäin poistettu pääasiassa kuusia. Jäljelle jäänyt puusto on tällä hetkellä sopian tiheää Taoite: Mäntyaltainen etsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 35 Pinta-ala: 0.76 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Rauduskoiu Kuusi Hieskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty C1 Lähietsä. Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Ulkoilutien halkoa, osittain kiikkoinen, utta reheähkö rinne ja sen alunen. Kuion itäosassa, ulkoilutien ja Häeenlinnanäylän älissä anhoja kaiantoja, joissa ajoittain seisoaa että. Järeä, anha, osittain jo huonokuntoinen ja ajan ittaan aaralliseksikin käyä kuusialtainen sekaetsä. Puusto on äljentynyt kuiuustuhohakkuun yötä. Järeän puuston alla hiean nuorepaa kuusikkoa ja lehtipuustoa, joka kuitenkin on liian äljää, pitkälle kehittynyttä ja heikkokuntoista uuden puusukupolen aikaansaaista ajatellen. Alikasoksena jonkin erran lehtipuuesakkoa, joka tihenee Häeenlinnanäylää lähestyttäessä. Taoite: Vaiheittain uudistua sekaetsä. Toienpiteet: Luontaisen uudistaisen alistelu + pienpuuston hoito Tehdään etsikön pohjalle tilaa uudelle luontaiselle taiiainekselle. Väljennetään järeää puustoa, lähinnä kuusia ja koiuja poistaen. Poistetaan yös pääosa älikerroksen puustosta. Säästetään taiiryhiä suojayöhykkeeksi Häeenlinnanäylän läheisyydessä. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 36 Pinta-ala: 0.54 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Kuusi Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Kuusi Rauduskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Ulkoiluteiden halkoa, keski-ikäinen/arttunut kuusikko rinteen alaosassa ja sen alla, Häeenlinnanäylän arressa. Ylispuina järeitä, anhoja äntyjä, koiuja sekä uutaa anha kuusi. Muutaia nuoria lehtipuita kuusikon sekapuustona. Alikasoksena jonkin erran lehtipuuesakkoa, joka tihenee Häeenlinnanäylää lähestyttäessä. Taoite: Kerroksellinen, kuusialtainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito. Kuusi- ja koiuylispuista osa poistetaan harennuksen yhteydessä.

91 Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 37 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Rauduskoiu Haapa Vuorijalaa Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Haapa Pihlaja Vaahtera C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: LP Pohjois-Haaga Ida Alberginpuisto (iheralue 36046). Puiston reunassa osittain nurikolla/osittain kallionrinteessä, Näyttelijäntien ja leikkipuiston älissä. Varttunut haaikko, uutaia koiuja sekä 3 kpl puistoon istutettuja jalaia. Alikasoksena aihtelean ikäistä ja kokoista lehtipuustoa, haapaa, pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Puistoetsä. Toienpiteet: Maiseanhoitoharennus + pienpuuston hoito aahteroita säästäen. Jalaien latoille tehdään tilaa poistaalla lähiät haaat, lisäksi poistetaan huonokuntoisia koiuja ja harennetaan tiheiät puustoryhät. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 38 Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Pihlaja Rauduskoiu Haapa Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Laajahko aokallio puiston keskellä. Keski-ikäisten kallioäntyjen ryhiä kallion reunoilla. Nuorepaa lehtipuustoa, haapoja, uutaia koiuja ja pihlajaaltaista esakkoa kallion etelärinteellä sekä ulkoilutien arressa. Paikoin pystyyn kuiuneita puita. Taoite: Luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Ei arsinaisia toienpiteitä. Reitin arresta oisi kuitenkin poistaa pystyyn kuolleet puut ja raiata esakkoa ypäröiän alueen toienpiteiden yhteydessä. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 39 Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Mänty C1 Lähietsä. Vaahteroita.

92 Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Ulkoiluteiden ja polkujen halkoa kaistale pihojen, kallion ja koulupihan älissä. Tasaaata notkelassa sekä kallioalueelle nousea kiikkoinen rinne. Notkelassa harahko, anha ja huonokuntoinen koiikko sekä järeitä haapoja ryhänä koulupihan tuntuassa. Tasaaalla alikasoksena nuorta haapaa ja aahteraa. Rinteellä nuorehkon huonokuntoisen lehtipuuston ja pihlajaesakon seassa ylispuina koiuja ja uutaia järeitä ikiäntyjä. Kuion itäreunalla kerrostalon pihan ieressä kaksi järeää kuusta, joita pohditaan erikseen. Taoite: Vaiheittain uudistua lehtipuuetsä. Toienpiteet: Suojuspuuhakkuu + pienpuustonhoito + koiun täydennysistutus aukkoihin. Väljennetään järeä lehtipuusto suoja-/erhopuustoksi huonokuntoisia puita poistaalla ja tiheiät puustoryhät harentaen. Pienpuustonhoidossa poistetaan heikkokuntoinen, kuia ja kuolea pihlajikko, utta säästetään kehityskelpoisia haapoja ja aahteroita. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 40 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Pieni ulkoiluteiden ypäröiä kallio puiston keskellä. Pääosin aokalliota reunoilla kallioännikköä, nuorta lehtipuustoa ja esakkoa. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 41 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Mänty Kuusi Hieskoiu Teraleppä Kuusi Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Hieskoiu R Maankäytön uutosalue. Kuaus: Maiju Lassilan tien suojaiheralue (iheralue 36102). Pysäköintialueen ja Häeenlinnanäylän suuntaisen keyen liikenteen äylän älissä. Aikanaan ojitettu, utta uudelleen soistunut korpiainen notko. Nuorehko/keski-ikäinen tiheä kuusikko, kuion eteläosassa hiean äljepi teralepikko/hieskoiikko. Kuusikon seassa anhepia ylispuukoiuja. Alikasoksena aihteleasti esakkoa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito parhaat taiiryhät säästäen. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 42 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Pietari Hannikaisen puisto (iheralue 35003). Tonttien älisen ulkoilutien eteläpuolinen aoin, nittyäinen rinne ja pieni kallionnyppylä. Taoite: Nittyäinen aoalue. Toienpiteet: Säännöllinen niitto.

93 Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 43 Pinta-ala: 0.70 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Pietari Hannikaisen puisto (iheralue 35003). Ulkoiluteiden halkaisea, koulupihaan rajautua, reheähkö notkela kerrostaloalueiden älissä. Keskellä anha oja, jonka atalin kohta lienee puiston keskiaiheilla, joten esi ei irtaa kupaankaan suuntaan. Järeä, anha hieskoiualtainen lehtipuuetsikkö. Ojanarressa hyäkuntoisia teraleppiä. Kuion reunoilla haapoja, uutaia äntyjä sekä anhoja jo osittain huonokuntoisiakin kuusia erityisesti länsireunalla pihan ieressä. Yksi kuusista kuollut pystyyn. Järeän puuston sekaan kehittynyt jo useapi jakso aihteleaa nuorta lehtipuustoa,. haapaa, pihlajaa ja aahteraa sekä lisäksi uutaia kuusentaiia. Vanhoista puista osa on huonokuntoisia ja ne alkaat ajan ittaan käyään aarallisiksi ilkkaasti käytetyille ulkoiluteille. Länsipuolisesta taloyhtiöstä pyydetty uutaien puiden poistoa pihan reunasta. Taoite: Lehtipuuetsäksi aiheittain uudistua alue. Toienpiteet: Järeän puuston äljentäinen lehtipuualtaiseksi suojapuustoksi + pienpuuston hoito kehittynyttä nuorta puustoa säästäen. Pääosa kuusista poistetaan. Haapoja, teraleppiä sekä osa koiuista säästetään. Toienpiteet aatiat talikelin ja jäätyneen aan! Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 44 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Rauduskoiu Haapa Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Mänty C1 Lähietsä. Kuaus: Pietari Hannikaisen puisto (iheralue 35003). Pieni, pääosin aoin kallio Eliel Saarisen tien ja Maria Jotunin tien älissä. Keskellä entiseen apuarataan kuuluneen rakenteen kiijalka. Kalliolla uutaa änty, pihlaja ja pihlajaesakkoa, reunoilla koiuja ja haapoja. Osa nuorista lehtipuista ja esakosta kuiunut pystyyn. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei arsinaisia toienpiteitä. Kuolleet puut ja esakkoa oisi kuitenkin poistaa ypäröiän kuion hoidon yhteydessä. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 45 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Haapa Pihlaja Vaahtera Rauduskoiu

94 R Maankäytön uutosalue. Vaahteroita. Kuaus: Maiju Lassilantien puistikko (iheralue 35007). Varttunut koiikko Eliel Saarisen tien ja Maiju Lassilan tien älissä. Sekapuustona haapoja, haraaleppiä ja yksi kuusi. Alikasoksena haapa- ja pihlajaaltainen esakko, jonka seassa aahteraa. Puustolla ja alikasoksellakin suojaaa erkitys asuntoalueen ja tien älissä. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen lehtipuuetsikkö. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito taiiryhiä ja aahteraa säästäen. Kuioiden 1 46 (suunnitelan ensiaihe) ehdotetut toienpiteet on pääosin tehty syksyllä 2008! 46 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Haapa Pihlaja Vaahtera B4 Aoin alue ja näkyä. Vaahteroita. Kuaus: Pietari Hannikaisen puisto (iheralue 35003). Kapea aihtelea kaistale keyen liikenteen äylän ja tonttien älissä. Osittain aointa/puoliaointa aluetta, länsipää nurikkoa, keskiaiheilla pieni kallioinen rinne. Pääosalla aluetta sekalainen riistö aihtelean kokoisia koiuja, seassa uutaa haapa. Puustosta osa ahdollisesti piha-alueen puolella. Alikasoksena pihlaja- ja aahteraesakkoa sekä paikoin pensaikkoa. Taoite: Puistoainen alue. Toienpiteet: Pienpuuston hoito aahteroita säästäen.

95 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) Kuioiden (Lassila) toienpiteet tehdään pääosin uonna 2009! 242 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Mänty Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Kuaus: C3 Suojaetsä. Tiealue Vihdintie / Kehä 1 liittyä (Ei iherrekisterissä). Keyen liikenteen äylien halkoa nuori istutusännikkö rappialueella. Sekapuustona uutaia lehtipuita ja lehtipuuesakkoa. Taoite: Elinoiainen suojapuusto. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + pienpuuston hoito. Toienpiteet suunnitelakauden loppupuolella. 243 Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Kuaus: C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Tiealue Vihdintie / Kehä 1 liittyä (Ei iherrekisterissä). Varttunutta koiikkoa ojanarressa, keyen liikenteen äylien ja Vihdintien älissä rappialueella. Sekapuustona uita lehtipuita ja lehtipuuesakkoa, uutaia aahteroita. Puuston koko ja tiheys aihtelee. Taoite: Elinoiainen, koiualtainen lehtietsä suojapuustona. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + pienpuuston hoito taiet ja pensaat säästäen. Toienpiteet suunnitelakauden loppupuolella. 244 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuaus: C3 Suojaetsä. Tiealue Vihdintie / Kehä 1 liittyä (Ei iherrekisterissä). Kaistale nuorta istutuskuusikkoa rappialueella aoien alueen reunassa. Sekapuustona jonkin erran lehtipuita ja kuusentaiia ja esakkoa. Taoite: Elinoiainen suojapuusto. Toienpiteet: Ensiharennus + pienpuuston hoito lehtipuita kuusikon seassa säästäen. Toienpiteet suunnitelakauden loppupuolella.

96 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) 245 Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Paju Kuaus: B4 Aoin alue ja näkyä. Tiealue Vihdintie / Kehä 1 liittyä (Ei iherrekisterissä). Mätäjoen, Kehä 1:n ja ulkoiluteiden rajaaa kaistale aointa, niittyäistä jokiartta. Ulkoilutien arressa nurikkoa. Eteläreunassa ulkoilutien sillan kupeessa tiheä koiuryhä, jonka alla pajukkoa. Taoite: Aoin/puoliaoin joenarsiniitty. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. Puiden kuntoa seurataan. 246 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuaus: C3 Suojaetsä. Tiealue Vihdintie / Kehä 1 liittyä (Ei iherrekisterissä). Aukio istutuspuuston keskellä, keyen liikenteen äylän ja rappialueen älissä. Vesakoituu ajan ittaan ja kehittyy edelleen lehtietsäksi Taoite: Hiljalleen etsittyä aukio suojapuustokaistaleella. Toienpiteet: Ei toienpiteitä suunnitelakaudella. 247 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Kuaus: C3 Suojaetsä. Metsälehuksia. Vaahteroita. Tiealue Vihdintie / Kehä 1 liittyä (Ei iherrekisterissä). Kaistale nuorta istutuskuusikkoa keyen liikenteen äylän ja rappialueen älissä. Sekapuustona jonkin erran lehtipuita, kuusentaiia sekä alueen reunoilla esakkoa. Kuiolla yös uutaa haapaaltainen laikku sekä yksittäisiä jaloja lehtipuita. Puuston koko ja tiheys aihtelee. Taoite: Elinoiainen suojapuusto. Toienpiteet: Ensiharennus + pienpuuston hoito lehtipuita kuusikon seassa säästäen. Toienpiteet suunnitelakauden loppupuolella. 248 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Rauduskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu B4 Aoin alue ja näkyä. Metsälehuksia. Vaahteroita.

97 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) Kuaus: Tiealue Vihdintie (Ei iherrekisterissä). Keyen liikenteen äylän ja Vihdintien yötäisen kanaaojan älinen, kapea kaistale puistopuupellon reunalla. Niittypohjalla nuoria/keski-ikäisiä/arttuneita koiuja aihteleina ryhinä. Järeään puuston loassa, arsinkin ojanarressa sekalaista esakkoa ja pensaikkoa. Muutaa aahtera ja lehus. Taoite: Puoliaoin, niittyäinen alue, jolla koiu-/lehtipuuryhiä ja yksittäispuita. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito taiiryhät ja jalot lehtipuut säästäen. Säännöllinen niitto. Harennetaan tiheiät koiuryhät, poistetaan aaralliset puut. Niittoalue ulotetaan yös puuston loaan. 249 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Kuaus: C3 Suojaetsä. Lehtikuusia. Metsälehuksia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Tiealue Vihdintie (Ei iherrekisterissä). Kapea, reheähköpohjainen kaistale keyen liikenteen äylän ja Vihdintien älissä, puistopuupellon ieressä. Tiheä, nuorehko/keski-ikäinen, koiualtainen suojaetsä. Koiikon loassa paikoin uita lehtipuita sekä uutaina pieninä ryhinä lehtikuusia ja jaloja lehtipuita, lehuksia, jalaia ja aahteroita. Alikasoksena nuorepaa lehtipuustoa ja esakkoryhiä. Taoite: Kerroksellinen, koiualtainen suojaetsä, jonka loassa lehtikuusia ja jaloja lehtipuita. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito taiiryhät ja jalot lehtipuut säästäen. 250 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Raita Muu lehtipuu B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Kaupintie / Vihdintie (iheralue 26163). Puoliaoin, niittylaikku keyen liikenteen äylän ja Vihdintien älissä, puistopuupellon ieressä. Kuion keskellä keski-ikäinen koiu ja huonokuntoinen raita, reunoilla esakkoa ja pohjoispäässä pajupensaikkoa. Taoite: Puoliaoin, niitty, jolla yksittäispuita. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. Poistetaan niittoa haittaaa esakko, pajupensaikkoa lukuun ottaatta. Ulotetaan niitto jatkossa koko kuiolle. Hoitoluokka jatkossa B Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu C3 Suojaetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Kaupintie / Vihdintie (iheralue 26163). Keyen liikenteen äylien risteyksen ja Vihdintien älinen kaistale puistopuupellon reunalla. Puusto kasaa jonkinlaisella allilla anhan ojan reunassa. Hoitaaton, paikoin jo huonokuntoinen, keski-ikäinen/arttunut, koiualtainen suojaetsä. Sekapuustona. haapaa, raitaa ja pihlajaa. Alikasoksena nuorta lehtipuustoa, aihteleaa esakkoa ja pensaikkoa sekä neljä nuorta kuusta.

98 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) Taoite: Turallinen, kerroksellinen, koiualtainen suojaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito kehityskelpoisia taiia ja pensaita säästäen. Poistetaan yös kookkaapia, huonokuntoisia puita. Hoitoluokka jatkossa C Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Haapa Serbiankuusi Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu C3 Suojaetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Kaupintie / Vihdintie (iheralue 26163). Keyen liikenteen äylien ja Vihdintien älinen, reheä, aikanaan ojitettu kaistale puistopuupellon lounaisnurkalla. Varttunutta, kookasta koiikkoa ja haaikkoa sekä yksittäisiä kuusia. Sekapuustona nuorta/keski-ikäistä lehtipuustoa, uutaia nuoria kuusia sekä keyen liikenteen äylän reunalla ryhä istutettuja serbiankuusia. Alikasoksena tiheää, aihtelean kokoista esakkoa, uutaia aahteroita ja lehtopensaita. Taoite: Turallinen, kerroksellinen, lehtipuualtainen suojaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito taiia, aahteroita ja lehtopensaita säästäen. Poistetaan yös kookkaapia, huonokuntoisia puita. 253 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Kuaus: Kaupintie / Vihdintie (iheralue 26163). Kapea suojapuustokaistale keyen liikenteen äylien ja Vihdintien älissä. Nuorta/keskiikäistä koiikkoa, haaikkoa ja jonkin erran uuta lehtipuustoa. Kuion pohjoisosassa lisäksi arttuneepia äntyjä ja kuusia. Alikasoksena tiheä esakko, uutaia aahteroita ja pensaita. Puusto on hoitaatonta. Taoite: Turallinen, kerroksellinen suojaetsä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito taiia ja pensaita säästäen. Poistetaan huonokuntoiset puut ja kehitetään nuoria puustojaksoja järeäpien loaan. 254 Pinta-ala: 3.59 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: E Erityisalue. Kuaus: Konalan taiisto ja huoltotie (iheralue 26222). Puistopuiden kasatuspelto. Taoite: - Toienpiteet: -

99 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) 255 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Tuoi 2/ha Muu lehtipuu Paju Tuoi Muu lehtipuu Haapa Haapa Muu lehtipuu Vaahtera Tuore lehto (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Konalan taiisto ja huoltotie (iheralue 26222). LTJ-tunnus: 18/03, linnustollisesti arokkaat kohteet Arokas elinypäristö: tuore lehto Pensaikon altaaa, hoitaaton joenrantalehto ulkoilutien ja Mätäjoen älissä. Sekalaista pensaikkoa, tuoia, pajukkoa ja lehtipuuesakkoa. Pohjoispäässä pieni haaikko ja pensaikon keskellä uutaia yksittäisiä lehtipuita,. yksi kookkaapi aahtera. Melko runsaasti lahopuuta. Taoite: Luonnonukainen arokas elinypäristö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Ulkoilutielle työntyiä oksia oidaan karsia tarpeen ukaan. 256 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Haapa Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera Muu lehtipuu Tuore lehto (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kostea lehto (Muu arokas elinypäristö). Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Konalan taiisto ja huoltotie (iheralue 26222). LTJ-tunnus: 18/03, linnustollisesti arokkaat kohteet Arokas elinypäristö: tuore/kostea lehto Tiheäpuustoinen, hoitaaton joenrantalehto ulkoilutien ja Mätäjoen älissä. Nuorta/keskiikäistä haaikkoa ja sekalehtipuustoa. Puuston alla tiheä tuoialtainen lehtopensaikko. Lisäksi lehtipuuesakkoa ja joitakin aahteroita. Runsaasti lahopuuta. Pensaikon kätköissä elko paljon roskia ja anhaa roua. Taoite: Luonnonukainen arokas elinypäristö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Ulkoilutielle nojaaat aaralliset puut oi poistaa ja tielle leiäää esakkoa ja oksia oi karsia tarpeen ukaan. 257 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu B4 Aoin alue ja näkyä.

100 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) Kuaus: Konalan taiisto ja huoltotie (iheralue 26222). Kapea kaistale jäännöspuita puupellon reunassa, ajouran ja kanaaojan älissä. Harakseltaan yksittäisiä aihtelean kokoisia koiuja, koiuryhiä, pensaikkoa ja sekalaista esakkoa. Taoite: Maiseallinen reunapuusto. Toienpiteet: Pienpuuston hoito pensas- ja taiiryhiä säästäen. 258 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Rauduskoiu C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Konalan taiisto ja huoltotie (iheralue 26222). LTJ-tunnus: 18/03, linnustollisesti arokkaat kohteet Joenrantaa kanaaojan olein puolin, ulkoilutien ja Mätäjoen älissä, sähkölinjan tuntuassa. Lehtopensaikkoa, tuoia, pajuja sekä aihtelean kokoisia koiuja ja koiu- /sekalehtipuuryhiä, joiden loassa aoiepia laikkuja. Aoiepaa aluetta erityisesti ulkoilutien arressa. Taoite: Puoliaoin joenranta-alue. Toienpiteet: Laikuittain pienpuustonhoito ja säännöllinen niitto. Rantapensaikkoa ei käsitellä. Huonokuntoiseksi ja aaralliseksi käyiä puita poistetaan tarpeen aatiessa. 259 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Konalan taiisto ja huoltotie (iheralue 26222). Ylitiheä, onijaksoinen koiikko puupellon ja kanaaojan älissä. Alikasoksena nuorta koiikkoa, pensaikkoa ja sekalaista esakkoa. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen koiikko. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito pensas- ja taiiryhiä säästäen. 260 Pinta-ala: 0.71 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: E Erityisalue. Kuaus: Konalan taiisto ja huoltotie (iheralue 26222). Puistopuiden kasatuspelto. Taoite: - Toienpiteet: -

101 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) 261 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Haapa 2/ha Rauduskoiu Haapa B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Konalan taiisto ja huoltotie (iheralue 26222). Aoin/puoliaoin alue puupellon reunalla, ulkoiluteiden risteyksen ypärillä jokiarren pensaikkoon rajautuen. Yksittäisiä nuoria lehtipuita, puuryhiä ja pensaita. Taoite: Puoliaoin, niittyäinen aoala, jolla puustoryhiä. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. Seuraaalla suunnitelakaudella yksittäisten puiden poistoa ja pienpuustonhoitoa. 262 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Konalan taiisto ja huoltotie (iheralue 26222). Puoliaoin kaistale puupeltojen älisen ulkoilureitin reunalla. Vaihtelean ikäisiä ja kokoisia koiuja, uutaia haapoja ja uita lehtipuita ryhinä ja yksittäispuina. Paikoin esakkoa. Taoite: Elinoiaiset puustoryhät. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuustonhoito. Huonokuntoiset puut poistetaan, tiheiät ryhät harennetaan, pidetään älialueet apaana esakosta. 263 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Tuore lehto (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kostea lehto (Muu arokas elinypäristö). Tuoia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Konalan taiisto ja huoltotie (iheralue 26222). LTJ-tunnus: 18/03, linnustollisesti arokkaat kohteet Arokas elinypäristö: tuore/kostea lehto Tiheäpuustoinen, luonnontilaisen kaltainen joenrantalehto ulkoilutien ja Mätäjoen älissä. Varttunutta/keski-ikäistä koiikkoa, haapaa ja sekalehtipuustoa. Puuston alla tiheä onijaksoinen esakko ja tuoialtainen lehtopensaikko. Kuiolla lisäksi uutaia jaloja lehtipuita. Runsaasti lahopuuta. Kohteen luontoaroja lisää se, että astaaaa puustoista lehtoa on tässä Mätäjoen olein puolin. Ulkoilutien ylläpidon ja turallisuuden kannalta on syytä säilyttää uutaan etrin leyinen kaistale hoidon piirissä.

102 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) Taoite: Arokas elinypäristö, arjoisa joenrantalehto ja turallinen ulkoilutienarsi. Toienpiteet: Pääosin ei toienpiteitä. Yksittäisten puiden poisto + pienpuuston hoito ulkoilutien tuntuassa. Ulkoilutielle nojaaat aaralliset puut poistetaan, tienreunaan leiäää esakkoa poistetaan ja oksia oi karsia. 264 Pinta-ala: 1.16 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: E Erityisalue. Kuaus: Konalan taiisto ja huoltotie (iheralue 26222). Puistopuiden kasatuspelto. Taoite: - Toienpiteet: Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu B4 Aoin alue ja näkyä. Metsälehuksia. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Konalan taiisto ja huoltotie (iheralue 26222). LTJ-tunnus: 18/03, linnustollisesti arokkaat kohteet Pääosin aoin/puoliaoin alue ulkoiluteiden risteyksen, Mätäjoen ja sähkölinjan älissä. Jokiarressa hoitaatonta lehtipuustoa, järeäpiä koiuja, nuorepia koiuja, haapoja, teraleppiä, uita lehtipuita sekä esakkoa ja pensaikkoa. Kuion eteläpäässä ryhä istutettuja lehuksia. Taoite: Puoliaoin niitty, luonnonukainen rantaetsikkö. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. Vesakkoa ja pensaikkoa oisi paikoin poistaa puustoisen alueen reunoilta. 266 Pinta-ala: 0.71 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Rauduskoiu Kuusi Hieskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Kaupintie / Vihdintie (iheralue 26163). Varttunut/keski-ikäinen, haapaaltainen sekaetsä reheällä pohjalla. Runsaasti haapaaltaista aluetta, utta paikoin sekapuustona kuusta, koiua ja uuta lehtipuustoa,. kookkaita pihlajia ja raitoja. Alikasoksena runsaasti aihtelean kokoista esakkoa, jonka seassa aahteraa ja lehtopensaikkoa. Puusto on hyällä kasupaikalla ollut tiheähköä, nopeakasuista ja enynyt hyin pituutta. Kuiolla yös paikoin huonokuntoisia puita ja jonkin erran lahopuustoa. Taoite: Kerroksellinen, haapaaltainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito taiiryhiä, aahteraa ja pensaita säästäen. Puulajisuhteet ja kerroksellisuus säilytetään. Poistetaan huonokuntoiset ja aaralliset puut arsinkin ulkoilutien arresta.

103 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) 267 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Mänty Haapa Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Kaupintie / Vihdintie (iheralue 26163). Pääosin aoin kalliokupare. Reunoilla kallioäntyjä, uutaa kookkaapi haapa ja pihlaja sekä pihlaja-haapa-aahteraesakkoa. Kuluneisuutta, roskia, anha nuotiopohja,... Taoite: Luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Roskat tulisi siiota. 268 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Pihlaja Haapa Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Kaupintie / Vihdintie (iheralue 26163). Kalliokupareen ypäriltä etelään jatkua, ypäristöään karupi harjanne, jonka eteläpäässä yös pieni kallionlaki. Järeitä äntyjä, koiuja, uutaia haapoja sekä nuorepaa lehtipuustoa ja pihlajaaltaista esakkoa. Taoite: Järeäpuustoinen aiseaharjanne. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito taiet ja pensaat säästäen. Poistetaan huonokuntoiset puut ja harennetaan tiheiät puustoryhät. 269 Pinta-ala: 0.50 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Kuaus: Etu-Lassilan reunapuisto (iheralue 26130). LTJ-tunnus: 18/03, linnustollisesti arokkaat kohteet Sähkölinja. Aointa niittyaluetta ulkoilutien ja Mätäjokiarren älissä, pääosin sähkölinjan alla. Mätäjoki katkaisee kuion oleista päistä. Muutaia yksittäisiä lehtipuita, jokiarressa pensaikkoa. Taoite: Aoin aiseaniitty. Sähkölinja. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. 270 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Teraleppä

104 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) Hieskoiu Muu lehtipuu Hieskoiu Muu lehtipuu Tuore lehto (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kostea lehto (Muu arokas elinypäristö). Metsälehuksia. Tuoia. Kuaus: Etu-Lassilan reunapuisto (iheralue 26130). LTJ-tunnus: 18/03, linnustollisesti arokkaat kohteet Arokas elinypäristö: tuore/kostea lehto Tiheäpuustoinen, luonnontilaisen kaltainen joenrantalehto sähkölinjan, aoalueen ja Mätäjoen älissä. Vaihtelean kokoista, arttunutta koiikkoa, haapoja ja sekalehtipuustoa, rannassa teraleppiä. Alla tiheä, onijaksoinen esakko-pensaikko. Runsaasti lahopuuta. (Kuiolle aieassa suunnitelassa erkitty kääpälaji, Etelänsäräkääpä,...ei todettu inentoinnin yhteydessä.) Taoite: Arokas elinypäristö joenrantalehto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Puita, jotka uuten kaatuisiat jokeen oisi joskus poistaa, jotta joki ei patoudu ja eden irtaus säilyy riittäänä. 271 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Kaupintie / Vihdintie (iheralue 26163). Ulkoiluteiden rajaaa puoliaoin niittyalue, entistä aatalousaata. Pohjoisreunalla, ulkoilutien arressa riistö anhoja, järeitä koiuja. Aoiella keskiosalla uutaa ryhä nuoria koiuja. Haapaesakko altaa alaa reunoilla. Taoite: Aoin/puoliaoin niitty. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. Vesakkoa poistetaan tarittaessa. 272 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Haapa Haapa Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Kaupintie / Vihdintie (iheralue 26163). Ulkoilutiehen rajautua alue, haaikon altaaaa entistä aatalousaata. Nuorta haaikkoa ja haapaesakkoa aihteleina ryhinä. Ulkoilutien arressa uutaa järeäpi haapa sekä kookas koiu ja pihlaja. Taoite: Haapaetsikkö. Toienpiteet: Ensiharennus + pienpuustonhoito.

105 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) 273 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Hieskoiu Haapa Teraleppä Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Tuore lehto (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kostea lehto (Muu arokas elinypäristö). Tulaniitty/luhta (Muu arokas elinypäristö). Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Kaupintie / Vihdintie (iheralue 26163). Arokas elinypäristö: tuore/kostea lehto Paikoin kiikkoinen ja tulaaikutteinen joenrantalehto selkeärajaisessa notkossa. Järeää lehtipuustoa, anhahkoa hieskoiikkoa, teraleppiä ja jonkin erran haapoja. Lisäksi nuorepi jakso saoja puulajeja sekä. raitaa ja pihlajaa. Puusto on jo jonkin aikaa saanut kehittyä luonnontilassa. Alikasoksena aihtelea esakko-pensaikko,. haapaa, pihlajaa, tuoea, uita lehtopensaita ja uutaia aahteroita. Kuiolla on yös jonkin erran eriasteista lahopuuta. Taoite: Arokas elinypäristö, joenrantalehto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Lännessä keyen liikenteen äylän ja idässä ulkoilutien arressa oi pienpuustoa hoitaa ja aaralliset puut poistaa. 274 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Hieskoiu Haapa Teraleppä Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Rauduskoiu Tuore lehto (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kostea lehto (Muu arokas elinypäristö). Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Kaupintie / Vihdintie (iheralue 26163). Arokas elinypäristö: tuore/kostea lehto Paikoin kiikkoinen ja tulaaikutteinen joenrantalehto selkeärajaisessa notkossa. Järeää lehtipuustoa, anhahkoa hieskoiikkoa, järeitä haapoja ja rannan tuntuassa teraleppiä. Lisäksi nuorepi jakso saoja puulajeja sekä. raitaa ja pihlajaa. Puusto on jo jonkin aikaa saanut kehittyä luonnontilassa. Alikasoksena pensaikkoa,. tuoea, uita lehtopensaita ja pajua sekä esakkoa, jonka seassa aahteroita. Kuiolla on yös jonkin erran eriasteista lahopuuta. Taoite: Arokas elinypäristö, joenrantalehto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Lännessä keyen liikenteen äylän ja idässä ulkoilutien arressa oi pienpuustoa hoitaa ja aaralliset puut poistaa. 275 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Hieskoiu

106 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) Haapa Muu lehtipuu Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Saarnia. Vuorijalaia. Kuaus: Kaupintie / Vihdintie (iheralue 26163). Kaistale keski-ikäistä koiikkoa huoltoasean pihan ja sähkölinjan reunalla. Alikasoksena esakkoa ja pensaikkoa sekä kuion itäosassa uutaia saarnia ja jalaia. Koiikko on hyäkuntoista ja sopian äljää. Taoite: Maiseakoiikko, jonka loassa jaloja lehtipuita. Toienpiteet: Pienpuustonhoito kehityskelpoiset taiet ja jalot lehtipuut säästäen. Harennus seuraaalla suunnitelakaudella. 276 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Serbiankuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu A3 Käyttö- ja suojaiheralue. Tuoia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Kaupintie / Vihdintie (iheralue 26163). Puoliaointa aluetta ulkoilutien olein puolin huoltaon pihan ja Mätäjokiarren etsikön älissä. Niitettyä aoaluetta, nurikkoa, koiuryhiä, uutaa kookas raita, jaloja lehtipuita, pensaita ja puistopuita,. serbiankuusia. Taoite: Puoliaoin niitty/puisto. Toienpiteet: Säännöllinen niitto + pienpuustonhoito jalot lehtipuut ja pensaat säästäen. Pidetään reunoilta leiää esakko poissa hoidetualta alueelta. Muutetaan jatkossa hoitoluokaksi A Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Kuaus: Etu-Lassilan reunapuisto (iheralue 26130). Sähkölinja. Aointa niittyaluetta ulkoilutien olein puolin, pihojen, Kaupintien ja Mätäjoen älissä, sähkölinjojen alla. Jokiarressa ja linjojen älissä uutaia lehtipuita, pensaikkoa ja esakkoa. Niityn halki kulkee useita polkuja. Taoite: Aoin aiseaniitty. Sähkölinja. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. Puustoryhien kuntoa seurataan, aaralliset puut poistetaan tarittaessa. Vesakkoa oisi yös siistiä naapurikuioiden hoidon yhteydessä. 278 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu

107 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) Muu lehtipuu Muu lehtipuu Rauduskoiu B4 Aoin alue ja näkyä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Etu-Lassilan reunapuisto (iheralue 26130). Kaistale ulkoilutien, Mätäjoen ja sen yllä kulkean sähkölinjan älissä. Länsi- ja pohjoisosa linjan ylläpidon uoksi aoiena/atalakasuisena säilytettäää aluetta, jokirantaa, niittyä, pensaikkoa ja esakkoa. Ulkoilutien arressa kaistale sekalaista jäännöspuustoa, jonka keskellä ileisesti alaistuksen sähköjohto. Järeitä huonokuntoisia koiuja, nuorepia koiuja, uuta lehtipuustoa sekä esakkoa ja pensaikkoa,. raitaa, pihlajaa, aahteraa, tuoea ja pajua. Yksi koiun lata katkennut nojalleen naapuripuiden araan. Taoite: Turallinen aiseapuusto ulkoilutien arressa. Puoliaoin jokiranta ja sähkölinja Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito aahteraa ja pensasryhiä säästäen. Poistetaan huonokuntoiset ja aaralliset puut, harennetaan tiheiät ryhät. 279 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Rauduskoiu Hieskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Vaahtera Muu lehtipuu Kuaus: C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. LP Laurinniitty (iheralue 26135). Punnuspolku Sijaintiinsa nähden pihojen ja kadun ieressä hyin kookkaaksi ja tiheäksi arttunut koiikko Punnuspolun yötäisen ojan arressa. Koiujen lisäksi uutaia uita lehtipuita, aahteroita, esakkoa, pensaikkoa ja puutarhakaseja. Hoitaaton puustokaistale arjostaa pihoja tehokkaasti ja kookkaaksi enähtäneet koiut oiat ajanittaan olla yös aaraksi ypäristölleen. Taoite: Maiseallinen, turallinen, koiualtainen puistoetsä. Toienpiteet: Maiseanhoitoharennus + pienpuustonhoito. Poistetaan kookkaipia koiuja, kehitetään aihteleia puustoryhiä ja hiean aarapia alueita niiden äliin. Suositaan atalakasuisepia lehtipuita, aahteroita ja pensaita. Poistettaa puusto erkitään! 280 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Kuaus: A3 Käyttö- ja suojaiheralue. Vaahteroita. LP Laurinniitty (iheralue 26135). Punnuspolku Nurikkokaistale Punnuspolun yötäisen puustoisen ojanarren ja pihojen älissä. Yksittäisiä puistopuita ja tonttien reunapuita,...lehtipuita, aahteroita. Taoite: - Toienpiteet: - Jatkossa hoitoluokka A Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Rauduskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu

108 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) Haapa Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Taka-Lassilan reunapuisto (iheralue 26136). Sähkölinjan, Mätäjokeen laskean kanaaojan ja ulkoiluteiden rajaaa, reheäpohjainen nurkkaus. Tiheähkö ryhä, hoitaattoan oloista jäännöspuustoa, arttuneita järeitä haapoja ja koiuja sekä nuorepia haapoja ja uuta lehtipuustoa. Alikasoksena esakkoa ja pensaikkoa,. haapaa, raitaa, pihlajaa, uutaa aahtera ja tuoi. Taoite: Turallinen aiseapuustoryhä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito aahteraa ja pensaita säästäen. Poistetaan huonokuntoiset ja aaralliset puut, harennetaan tiheiät ryhät. 282 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Teraleppä Tuore lehto (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuoia. Kuaus: Taka-Lassilan reunapuisto (iheralue 26136). LTJ-tunnus: 18/03, linnustollisesti arokkaat kohteet Arokas elinypäristö: tuore/kostea lehto Hoitaaton joenrantalehto sähkölinjan, ulkoilutien ja Mätäjoen älissä. Vaihtelean kokoista, arttunutta koiikkoa, haapoja, teraleppiä ja sekalehtipuustoa. Puuston loassa esakkoa ja pensaikko. Ulkoilutieltä kuljetaan rantaan, joten aasto on jonkin erran kulunutta ja pensaikkoa on äheän kuin astarannalla. Taoite: Arokas elinypäristö joenrantalehto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Huonokuntoiset puut, jotka kaatuisiat jokeen ja aaralliset puut ulkoilutien arresta poistetaan tarittaessa. 283 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Mänty Kuusi Hieskoiu Kuusi Hieskoiu Muu lehtipuu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Taka-Lassilan reunapuisto (iheralue 26136). Nuorehko istutuskuusikko entisellä aatalousaalla, sähkölinjan ja palstailjelyalueen älissä. Sekapuustona yksittäisiä koiuja ja uita lehtipuita, esakkoa ja pensaikkoa. Eteläosassa hiean nuorepaa ja pienikokoisepaa kuusikkoa. Kuiolla yös pienet erilliset laikut äntyä ja koiua. Taoite: Elinoiainen kuusikko/kuusialtainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus/ensiharennus + pienpuustonhoito.

109 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) 284 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Hieskoiu Haapa Teraleppä Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Tuore lehto (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kostea lehto (Muu arokas elinypäristö). Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Taka-Lassilan reunapuisto (iheralue 26136). LTJ-tunnus: 18/03, linnustollisesti arokkaat kohteet Arokas elinypäristö: tuore/kostea lehto Tiheäpuustoinen, luonnontilaisen kaltainen joenrantalehto ulkoilutien, sähkölinjan ja Mätäjoen älissä. Keski-ikäistä, osittain jo järeähköä haaikkoa, koiuja ja teraleppiä sekä nuorepaa sekalehtipuustoa, alla sekalaista esakkoa ja lehtopensaikkoa. Kookkaapi puusto alhaalla jokiarressa, rinteen yläosassa lähinnä pensaikkoa ja pihlajaa. Kohteen luontoaroja lisää se, että astaaaa puustoista lehtoa on tässä Mätäjoen olein puolin. Taoite: Luonnonukainen arokas elinypäristö, arjoisa joenrantalehto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Itäpuolisen aoalueen tulisi aihettua pensaikoksi ja rantaetsäksi asteittain, ei iiasuoraan. 285 Pinta-ala: 1.77 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: E Erityisalue. Kuaus: Lassila VJP (iheralue 26152). Viljelypalsta-alue. 286 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Hieskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Rauduskoiu C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Taka-Lassilan reunapuisto (iheralue 26136). Pitkänoainen reunaetsikkö palstailjelyalueen, ulkoiluteiden, parkkipaikkojen ja tonttien älissä. Vaihteleaa, hiean hoitaattoan oloista, arttunutta/keski-ikäistä/nuorehkoa koiualtaista lehtietsää. Seassa paikoin uuta lehtipuustoa, pensaikkoa ja tiheää esakkoa. Järeipien koiujen loaan kasanut nuorepi puusto on selkeästi ylitiheää. Lähitalojen asukkaat ja palstailjelijät oat toioneet aisean aartaista. Taoite: Turallinen, aiseallinen, kerroksellinen koiualtainen lehtietsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito jalot lehtipuut ja yksittäiset pensaat säästäen. Poistetaan yös kookkaapia koiuja, arsinkin talojen ja ulkoiluteiden läheltä. Palstojen reunasta poistetaan iljelyksille päin työntyä puusto ja esakko.

110 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) 287 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Taka-Lassilan reunapuisto (iheralue 26136). Tiheä, nuorehko istutuskuusikko parkkipaikan reunalla. Taoite: Elinoiainen kuusikko. Toienpiteet: Puustoryhien harennus. 288 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi C1 Lähietsä. Kuaus: Taka-Lassilan reunapuisto (iheralue 26136). Tiheä, nuorehko istutuskuusikko parkkipaikan reunalla. Taoite: Elinoiainen kuusikko. Toienpiteet: Puustoryhien harennus. 289 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Muu lehtipuu Rauduskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Taka-Lassilan reunapuisto (iheralue 26136). Kapea, ain iitisen etriä leeä koiikkokaistale palstailjelyalueen, parkkipaikan ja ulkoiluteiden älissä. Keski-ikäistä koiikkoa, uutaia raitoja, pari haapaa ja änty. Alikasoksena aihteleasti esakkoa. Taoite: Koiuriistö. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito. 290 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Haapa Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Rauduskoiu Haapa C1 Lähietsä. Kuaus: Taka-Lassilan reunapuisto (iheralue 26136). Kapea etsänreuna iljelypalstojen pysäköintialueen kupeessa. Tiheä, nuori haaikko, jonka seassa uuta lehtipuustoa sekä uutaa kookkaapi haapa ja koiu. Iso osa puustosta ielä esakkoa.

111 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) Taoite: Kerroksellinen haapaaltainen lehtietsä. Toienpiteet: Ensiharennus + pienpuustonhoito. 291 Pinta-ala: 1.48 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Mänty C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Taka-Lassilan reunapuisto (iheralue 26136). Laajahko ulkoilutien halkoa etsäsaareke urheilukentän, pihojen, palstailjely- ja niittyalueen älissä. Vaihtelea, onijaksoinen sekaetsä reheähköllä pohjalla. Ylipänä puustojaksona järeitä ikiäntyjä, anhoja koiuja ja kuusia. Kookkaipien puiden loassa arttunutta/keski-ikäistä/nuorepaa kuusi-koiu-lehtipuualtaista puustoa sekä aihtelean kokoista nuorta lehtipuustoa, pihlajaaltaista esakkoa, pensaikkoa ja paikoin aahteroita. Puusto on ielä pääosin hyäkuntoista, lukuun ottaatta anhuuttaan heikentyiä järeitä koiuja. Nuoreat puustojaksot aatisiat jo yös kiireellisesti lisätilaa kehittyäkseen. Pihojen reunasta on pieneltä alueelta poistettu huonokuntoisia puita ja esakkoa. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito taiia, aahteroita ja lehtopensaita säästäen. Harennuksen yhteydessä tehdään tilaa nuoreille puustoryhille. 292 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Taka-Lassilan reunapuisto (iheralue 26136). Nuorehko koiikko aoalueen ja palstailjelyalueen älissä. Seassa istutuskuusiryhiä, joitakin uita lehtipuita ja esakkoa. Taoite: Elinoiainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito. 293 Pinta-ala: 1.11 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Kuaus: Taka-Lassilan reunapuisto (iheralue 26136). Niittynro: Sähkölinja. Aoaluetta, niittyä ja nurikkoa ulkoiluteiden arsilla, suurelta osin sähkölinjan alla. Muutaia yksittäisiä lehtipuita, istutettuja kuusiriistöjä ja -ryhiä, jokiarressa pajupensaikkoa. Taoite: Aoin/puoliaoin niittyalue, ulkoiluteiden arsilla hoidetupi puisto. Sähkölinja. Toienpiteet: Säännöllinen niitto/nurikon leikkuu, sähkölinjan alustan ylläpito.

112 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) 294 Pinta-ala: 1.01 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Kuaus: Taka-Lassilan reunapuisto (iheralue 26136). Niittynro: Puoliaoin, ulkoiluteiden reunustaa ja halkoa aiseaniitty. Ainakin osittain heinittyää, esottuaa hiekkakenttää. Muutaia yksittäisiä lehtipuita ja koiualtaisia lehtipuuryhiä, seassa raitoja, pajuja, esakkoa ja pensaikkoa. Taoite: Aoin/puoliaoin niittyalue, jolla yksittäispuita, puustoryhiä ja pensaita. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. Puustoryhissä ja esakkoalueilla pienpuustonhoito. 295 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Taka-Lassilan reunapuisto (iheralue 26136). Aoalueen ypäröiä, ulkoiluteiden reunustaa reheähköpohjainen etsäsaareke. Nuorehko tiheäpuustoinen, koiualtainen lehtietsä. Seassa haapoja, nuorepaa lehtipuustoa ja esakkoa, pajupensaikkoa sekä uutaa aahterantaii. Puusto jatkuu paikoin koiraaitauksen sisäpuolelle. Taoite: Elinoiainen, koiualtainen lehtietsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito kehityskelpoisia taiia ja aahteraa säästäen. 296 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Tuore lehto (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kostea lehto (Muu arokas elinypäristö). Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Taka-Lassilan reunapuisto (iheralue 26136). LTJ-tunnus: 18/03, linnustollisesti arokkaat kohteet Arokas elinypäristö: tuore/kostea lehto Kaistale joenrantalehtoa rantapenkan alapuolella, aoalueen jatkeena. Tiheähköä, nuorta/keski-ikäistä ja arttunutta koiikkoa, jonka alla tiheä pensaikko-esakko. Taoite: Rantalehdon oinaispiirteiden ja joenarsiaisean ylläpitäinen. Toienpiteet: Maiseanhoitoharennus + pienpuustonhoito pensaat, taiiryhät säästäen. Harennetaan tiheiät koiuryhät, ylläpidetään puuston loasta näkyää jokiarteen Poistetaan saalla huonokuntoiset puut, jotka uuten ajan ittaan kaatuisiat jokeen.

113 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) 297 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Taka-Lassilan reunapuisto (iheralue 26136). LTJ-tunnus: 18/03, linnustollisesti arokkaat kohteet Puoliaointa niittyä ulkoilutien ja puustoisen jokiarren älissä. Muutaia koiuryhiä, pohjoisosassa pensasaisia raitoja ja paikoin esakkoa. Taoite: Puoliaoin niitty. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. Vesakkoa poistetaan tarittaessa. 298 Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa Mänty Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Kuusi Rauduskoiu C3 Suojaetsä. Lehtikuusia. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Kehä 1 / Lassila EV-alue (iheralue 26165). Aoalueen ypäröiä, reheähköpohjainen etsäsaareke Kehä 1:n arressa. Saarekkeen keskellä ypäristöään hiean karupi kupare. Hyin aihtelea, onijaksoinen ja onilajinen sekaetsä. Vanhoja ikiäntyjä, järeitä kuusia ja koiuja sekä keski-ikäistä haaikkoa. Lisäksi nuorepia lehtipuita tasaisesti koko kuiolla ja nuoria haupuita ryhittäin siellä täällä. Alikasoksena lehtipuuesakkoa, kuusentaiia ja pensaita, seassa yös. aahteroita ja uutaia lehtikuusia. Kuuset ja nuoret ännyt paikoin kuolleita tai huonokuntoisia. Kuiolla yös jonkin erran uuta lahopuuta, jota säästetään sopiiin kohtiin. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen suojaetsäsaareke, eläiistön suojapaikka. Toienpiteet: Osalla kuiota harennus + pienpuustonhoito pensaita, tiheiköitä ja kehityskelpoisia taiia säästäen. Harennetaan kupareen ypäristö ja poistetaan huonokuntoista ja aaralliseksi käyää puustoa. Kehä 1:n suuntaan säästetään tiheäpi alikasoskaistale. 299 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu C3 Suojaetsä. Kuaus: Kehä 1 / Lassila EV-alue (iheralue 26165). Isojen ojien ja Kehä 1:n rajaaa puoliaoin alue, joka hiljalleen esottuu ja etsittyy lehtietsäksi. Muutaia nuoria koiuja, esakkoa ja pajuja.

114 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) Taoite: Metsittyä aukio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä suunnitelakaudella. 300 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Muu lehtipuu Rauduskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Mänty Muu lehtipuu C3 Suojaetsä. Kuaus: Kehä 1 / Lassila EV-alue (iheralue 26165). Vesottunutta, etsittyää jouto- /täyttöaata Kehä 1:n eluaidan ja urheilukentän reunaojan älissä. Nuorta koiikkoa, sekalaista lehtipuustoa, esakkoa ja pensaikkoa aihteleina ryhinä. Meluaidan tuntuassa puoliaointa aluetta, jolle istutettu uutaia puistopuita, pensaita sekä nuoria äntyjä. Männyt selästi liian reheällä kasupaikalla. Taoite: Elinoiainen lehtietsä. Toienpiteet: Ensiharennus + pienpuustonhoito. 301 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Teraleppä Muu lehtipuu C3 Suojaetsä. Kuaus: Kehä 1 / Lassila EV-alue (iheralue 26165). 5-8 leeä polunarsi täyttöaaallilla Kehä 1:n eluaidan kupeessa. Teraleppäaltaista esakkoa pääasiassa eluaidan puoleisella reunalla, osittain aidan äliköihin työntyneenä. Taoite: Teraleppäaltainen lehtietsä. Toienpiteet: Taiikonhoito. 302 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Pihlaja Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu Haapa C3 Suojaetsä. Kuaus: Kehä 1 / Lassila EV-alue (iheralue 26165). Varttunut, kerroksellinen, lehtipuualtainen sekaetsä urheilukentän ja Kehä 1:n älissä. Ylispuina kookkaapia koiuja, järeiden haapojen ryhiä sekä kuion keskiosissa järeitä äntyjä. Järeään puuston loassa nuorepaa lehtipuustoa, koiuja, haapoja ja pihlajia sekä alikasoksena tiheä lehtipuuesakko. Taoite: Elinoiainen sekaetsä, suojaetsä Kehä 1:n suuntaan. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito kehityskelpoisia taiiryhiä säästäen. Kehitetään kaikkia puustojaksoja.

115 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) 303 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Mänty Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Kehä 1 suojayöhyke Taka-Lassila (iheralue 26138). Kaistale ulkoilutien ja Kehä 1:n eluallin älissä, länsipäässä koko puiston leeydeltä. Itäpuoliseen kuioon aiein liittynyt suojuspuuetsikkö, jossa kuitenkin nuori puustojakso on kuollut esitalousongeliin ja poistettu. Järeän suojapuuston alla ielä harakseltaan nuorepaa puustoa, taiiryhiä ja esakkoa. Vesakon seassa uutaia aahteroita ja jalaia. Kuion länsiosassa uusta kuiosta poiketen järeä puusto on ielä täystiheää. Taoite: Suojapuuston alle luontaisesti uudistua sekaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito kehityskelpoiset taiet ja jalot lehtipuut säästäen, suunnitelakauden loppupuolella. Kuio liittyy ajoittain laajalti tuliaan ojitusalueeseen, joka tulisi kunnostaa. Ojituksen kunnostus suunnitellaan erikseen. 304 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Haapa Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Rauduskoiu Haapa Hieskoiu Haapa C1 Lähietsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Kehä 1 suojayöhyke Taka-Lassila (iheralue 26138). Tiheä, nuori kuusikko arttuneen/anhan koiu-haapasuojapuuston alla, reheähköllä pohjalla, pääosin pihojen ja ulkoilutien älissä. Kuusien seassa yös jonkin erran nuorta lehtipuustoa. Taoite: Elinoiainen kuusialtainen sekaetsä, jonka seassa järeiden lehtipuiden ryhiä ja reunapuita. Toienpiteet: Ensiharennus + pienpuuston hoito Poistetaan yös osa ylispuista. Kuio liittyy ajoittain laajalti tuliaan ojitusalueeseen, joka tulisi kunnostaa. Ojituksen kunnostus suunnitellaan erikseen. 305 Pinta-ala: 0.71 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: E Erityisalue. Kuaus: Kehä 1 / Lassila EV-alue (iheralue 26165). Kehä 1:n jyrkkäreunainen heinittyä/esottua elualli. Puustoa ei kannata kehittää aaralliseen ja hoidon kannalta hankalaan paikkaan. Taoite: Puuton, pensasaltainen elualli. Toienpiteet: Niitto + esakonraiuu pensaikkoa säästäen.

116 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) 306 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Kuusi Haapa Rauduskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Raita Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Kehä 1 suojayöhyke Taka-Lassila (iheralue 26138). Ojitettu notko ulkoilutien ja Kehä 1:n eluallin älissä. Väljähkö, keski-ikäinen, haapaaltainen suojalehtipuusto, jonka alta nuori puustojakso on pääosin kuollut esitalousongeliin ja poistettu. Lehtipuuston alla ielä paikoin nuorepia puustoryhiä, taiia ja esakkoa. Vesakon seassa uutaia aahteroita ja jalaia. Kuion itäosassa, pahian tula-alueen ulkopuolella nuoria kuusia on säilynyt hengissä, utta ne puolestaan kärsiät liian tiheästä suojapuustosta. Kuioon liittyy yös Laurinäenpolulta jatkua ulkoilutie, jonka arressa on äljäksi harennettua lehtipuustoa. Kehä 1:n rakentainen lienee aikanaan katkaissut anhan laskuojan eikä uusittu ojitus toii. Pahiillaan tulaesi leiää yös piha-alueille. Taoite: Kerroksellinen, lehtipuualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + pienpuuston hoito taiet ja jalopuut säästäen. Kuio liittyy ajoittain laajalti tuliaan ojitusalueeseen, joka tulisi kunnostaa. Ojituksen kunnostus suunnitellaan erikseen. 307 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Hieskoiu Haapa Kuusi Hieskoiu Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Rauduskoiu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Kehä 1 suojayöhyke Taka-Lassila (iheralue 26138). Keski-ikäinen/nuorehko kuusikko pihojen ja ulkoiluteiden älissä. Kuusikon seassa jonkin erran saan ikäistä lehtipuustoa sekä uutaia järeitä ylispuukoiuja. Alikasoksena uutaia kuusentaiia, esakkoa sekä yksittäisiä aahteroita ja jalaia. Maan pinta on painunut esitalouden uutosten seurauksena, joten osa kuusista kasaa ättäillä ja juuristo on näkyissä. Taoite: Elinoiainen kuusialtainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito taiiryhät ja jalot lehtipuut säästäen. Ylispuiden kuntoa seurataan. Vaaralliset ylispuut poistetaan harennuksen yhteydessä. Kuio liittyy ajoittain laajalti tuliaan ojitusalueeseen, joka tulisi kunnostaa. Ojituksen kunnostus suunnitellaan erikseen. 308 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu

117 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) Haapa Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Kehä 1 suojayöhyke Taka-Lassila (iheralue 26138). Ulkoiluteiden rajaaa, reheähköpohjainen kaistale pihojen jatkeena. Suojuspuuston tiheyteen äljennettyä sekaetsää. Järeitä ikiäntyjä, järeitä koiuja ja haapoja, seassa harakseltaan nuorepaa puustoa. Alikasoksena nuoria kuusia, lehtipuita, jonkin erran esakkoa sekä uutaa aahteran ja jalaan taii. Taoite: Turallinen, puistoainen etsikkö pihojen jatkeena. Toienpiteet: Pienpuuston hoito kehityskelpoiset taiiryhät ja jalot lehtipuut säästäen. 309 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Kuusi Rauduskoiu Kuusi Haapa Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Rauduskoiu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Kehä 1 suojayöhyke Taka-Lassila (iheralue 26138). Kehä 1:n elualliin rajautua, ulkoiluteiden halkoa ja reunustaa, arttunut kuusialtainen etsikkö, reheähköllä kasupaikalla. Sekapuustona aihtelean kokoista lehtipuustoa, koiua, haapaa, pihlajaa ja raitaa. Lehtipuustoa eneän kuion pohjoisosassa Kehä 1:n ja ulkoilutien älissä. Ylispuustona 1 järeä ikiänty ja järeitä koiuja, yös osa kuusista on pääpuustoa kookkaapia. Alikasoksena esakkoa sekä yksittäisiä nuoria aahteroita ja jalaia. Vesakkoa on aiein raiattu uualta paitsi kuion pohjoisreunalta. Taoite: Turallinen, kerroksellinen kuusialtainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito taiiryhät ja jalot lehtipuut säästäen. Myös ylispuita poistetaan harennuksen yhteydessä. Pohjoisreunalla säästetään uuta kuiota tiheäpi alikasos suojaksi Kehä 1:n suuntaan. 310 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja Mänty Kuusi Rauduskoiu B4 Aoin alue ja näkyä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Kehä 1 suojayöhyke Taka-Lassila (iheralue 26138). Kehä 1:n eluallin, rautatiesillan ja pysäköintialueen rajaaa kapea kaistale, jonka halki kulkee ulkoilutie. Ulkoilutien pohjoispuoli hiljalleen esottuaa aoaluetta. Eteläpuolella pysäköintialueen reunalla sekalaista jäännöspuustoa, anhoja kuusia, koiuja ja 1 anha änty. Järeiden puiden lisäksi nuorta lehtipuustoa ja esakkoa, raitoja koiuja ja pihlajia sekä uutaia jaloja lehtipuita. Taoite: Turallinen, puoliaoin alue. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito taiiryhät ja jalot lehtipuut säästäen. Poistetaan huonokuntoiset puut.

118 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) 311 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja B4 Aoin alue ja näkyä. Linnoitusrakennelia. Vaahteroita. Kuaus: Kehä 1 suojayöhyke Taka-Lassila (iheralue 26138). Junaradan ja pysäköintialueen älinen, linnoituskaiantojen pirstoa kallio. Laajalti aokalliota, joka on osittain ketoaista. Puusto on lähinnä yksittäisiä kallioäntyjä sekä kaiannoissa jonkin erran kuusia, nuorta lehtipuustoa ja uutaia aahteroita. Alue on hoitaattoan oloinen, kuiuuden jäljiltä runsaasti lahopuustoa ja pystykuiaa esakkoa, kaiannoissa lisäksi paljon roua ja roskia. Taoite: Luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Ei arsinaisia luonnonhoitotoienpiteitä. Kuolleita puita oisi poistaa lähialueen hoidon yhteydessä. Roskat pitäisi siiota kaiannoista. 312 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Haapa Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Linnoitusrakennelia. Katajia. Kuaus: Kehä 1 suojayöhyke Taka-Lassila (iheralue 26138). Junaradan ja toiistotontin älinen nurkkaus, kiikkoista/kallioista rinnettä. Tontin reunassa aara, hiljalleen esottua alue, josta poistettu huonokuntoisia puita ja säästetty ryhä järeitä koiuja. Rinteen yläosissa kallioisen alueen ikiäntyjä, nuorepia äntyjä, sekalaista nuorepaa lehtipuustoa, haapoja, pihlajia ja pystyyn kuoleia koiuja sekä paikoin tiheää pihlajaaltaista esakkoa ja katajia. Linnoituskaiantoja, elko runsaasti lahopuuta. Taoite: Maiseallinen, turallinen kallionalusrinne. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito taiiryhät ja katajat säästäen. Poistetaan huonokuntoista ja kuollutta puustoa. 313 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Muu lehtipuu Haraaleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Näyttelijäntien suojapuisto (iheralue 26145). Kehä 1:n, rautatiesillan ja toiistotontin rajaaa, ulkoilutien halkaisea kaistale. Vaihteleaa, nuorta ja keski-ikäistä lehtipuustoa reheähköllä pohjalla, ulkoilutien olein puolin. Koiu-

119 Haagan LHS (Kunta 91 - Alue Lohko 4 MS 104 Lassila) ja, haraaleppiä, haapoja, sekalehtipuustoa, esakkoa ja pensaikkoa. Kuiolla yös aihtelean kokoisia aahteroita ja joitakin jalaantaiia. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen lehtietsä, jossa jaloja lehtipuita ja lehtopensaita. Turallinen ulkoilutienarsi. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito taiet, pensaat ja jalot lehtipuut säästäen. Harennuksen yhteydessä poistetaan yös kookkaapia puita. 314 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Kuaus: Näyttelijäntien suojapuisto (iheralue 26145). Kehä 1:n ja toiistotontin älisen sekaetsän karuin osa, kiikkoisen kupareen ypäristössä. Kupareella yös anhoja kaiantoja. Pääpuustona ielä järeä, jonkin erran äljentynyt puustojakso äntyjä, kuusia, ja koiuja. Järeän puuston alla onijaksoinen, kuusi- ja lehtipuualtainen nuorepi puustokerros. Alikasoksena aihtelean kokoista pihlajaaltaista esakkoa ja joitakin kuusentaiia ja aahteroita. Kuuset alkaat olla huonokuntoisia, paikoin jo pystyyn kuolleita ja ahdollisesti aarallisia ulkoilutien ja tontin kannalta. Taoite: Turallinen, luontaisesti uudistua kerroksellinen sekaetsä, suojaetsä. Toienpiteet: Luontainen uudistainen + pienpuuston hoito taiet ja jalopuut säästäen. Väljennetään järeää puustoa ja poistetaan huonokuntoisia puita, pääasiassa kuusia. Kehitetään nuorepia puustojaksoja änty-koiualtaisen suojapuuston alla. 315 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu C3 Suojaetsä. Lehtikuusia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Näyttelijäntien suojapuisto (iheralue 26145). Näyttelijäntien, Kaupintien ja toiistotontin älinen, ulkoilutien halkaisea, reheäpohjainen sekaetsä. Vaihteleasti, järeitä kuusia, koiuja, haapoja sekä jonkin erran äntyjä. Järeän puuston alla onijaksoinen, lehtipuualtainen nuorepi puustokerros. Pienellä alueella lehtikuusia. Alikasoksena esakkoa ja pensaikkoa, joitakin aahteroita ja jalaantaiia. Välikerroksen puustoa eneän kuion eteläosissa, pohjoisosassa järeän puuston alla lähinnä esakkoa. Järeä puusto on pääasiassa hyäkuntoista, uutaia heikentyiä haapoja ja koiuja lukuun ottaatta. Taoite: Turallinen, aiheittain uudistua, kerroksellinen sekaetsä, suojaetsä. Toienpiteet: Suojuspuuhakkuu/harennus + pienpuustonhoito taiiryhät, pensaat ja jalot lehtipuut säästäen. Kehitetään kaikkia puustojaksoja, äljennetään järeää puustoa poistaalla huonokuntoisia puita ja kookkaipia kuusia.

120 Liite 2 Helsingin kaupungin etsien hakkuutaat 1. Ylispuustoisen taiikon hoito Taoitteena on turata luontaisesti aikaansaatujen taiikoiden jatkokehitys ähentäällä taiikon kehitystä haittaaaa ylispuustoa. Toienpide oidaan tehdä useaassa aiheessa ottaen huoioon ylispuiden ja kasatettaan nuoren puuston puulaji sekä taiikon kehitysasteesta riippua latusten tilan- ja alontare. Valoa aatiien nuorten koiikoiden, haaikoiden ja änniköiden päällä kasaaa ylispuustoa poistetaan taiikon kehityksen turaaiseksi, kuitenkin ain ikäli niitä on eneän kuin kpl/ha. Taoiteltua aiseallista aihtelua saadaan jättäällä aiseallisesti näyttäiä, hahokkaita säästöpuita erityisesti reittien arsille ja näkyiin kohteisiin. Vanhan lehtiylispuuston (koiu ja haapa) kuoleinen ja pökkelöityinen antaa tilaa arjostusta kestään kuusitaiikon kehittyiselle. 2. Ensiharennus Nuoren etsän ensiäinen harennus. 3. Harennus Tehdään tilaa kehitettäälle puustolle ja kehitetään puulajisuhteita toiottuun suuntaan. 4. Yksittäisten puiden poisto Poiitaan yksittäisiä huonokuntoisia ja aarallisia puita. Lähinnä reittien ja teiden arsilta sekä yleensäkin alueilta, jotka oat ilkkaassa ulkoilukäytössä. 5. Uudistainen iljeleällä Metsän uudistetaan istuttaalla tai kyläällä. Käytetään silloin kun luontaista taiikkoa ei ole ahdollista aikaansaada kohtuullisessa ajassa. Uudistusalalle jätetään kuitenkin aina useita puuyksilöitä / puuryhiä säästö- ja aiseapuustoksi. Lisäksi uudistusalalle jätetään huonokuntoisia puita kehittyään pökkelöiksi ja keloiksi taiikon keskelle. Uudistusalalta poistetaan yös taiien kehitystä haittaaa pienpuusto. Koneellista aanuokkausta ei käytetä laajassa ittakaaassa. 6. Luontaisen uudistainen alistelu Luontaiseen uudistaiseen alistautuinen alkaa jo puuston iieisen harennuksen yhteydessä. Tällöin luodaan puustoa riittäästi harentaalla sieenten tuottaiselle, sieenten itäiselle ja taiien kasulle sopiat olosuhteet: aan pinnalle saadaan lisää aloa ja läpöä ja juuristokilpailu ähenee. Uudistaiseen alistaassa hakkuussa etsästä poistetaan yös tereitä ja elinoiaisia puita uuden taiiaineksen tieltä. Uudistaisen alistelun sijaan oi joissain tapauksissa olla syytä iettiä onko kyse ielä harentaisesta tai äljentäisestä. Tää oi olla aiheellista sellaisissa etsi-

121 Liite 2 köissä, joissa korostetaan luonnontilaisen etsän kaltaisuutta ja kehitetään puustoa onijaksoisena. Tällöinhän ei issään aiheessa tehdä arsinaista uudistaista aan puustoa kehitetään jatkuasti ja kaikki toienpiteet oat ns. kasatushakkuita. Rajaneto näissä tapauksissa on usein aikeaa. 7. Suojuspuuhakkuu Sisältyy kaupungin ulkoiluetsissä luontaiseen uudistaiseen tai sen alisteluun, koska niissäkin säästettäät ylispuuäärät usein lähenteleät jopa suojuspuuston runkoääriä. Toienpidettä periaatteessa kuitenkin käytetään aikkakin eri niikkeellä. Ulkoiluetsissä yös osa suojuspuustosta säästetään jatkossa kehittyän nuoren etsän sekaan. 8. Luontainen uudistainen Uuden puusukupolen aikaansaainen luontaista sieenainesta hyäksi käyttäen. Edellyttää useiiten kasaan puuston aiheittaista tai oiakasta harentaista. Muutailla uudistusaloilla osa uudistushakkuun yhteydessä säästettäästä sieen- tai suojapuustosta poistetaan yöhein kehittyän nuoren etsän tieltä, osa säästetään aiseapuiksi, puuryhiksi ja ne saaat jatkossa kehittyä luontaisesti uuden puusukupolen seassa. Luontaisessa uudistaisessa oidaan aihtoehtoisesti käyttää ns. reikäenetelää, jossa anhasta etsästä poistetaan suuria puita taiiryhien ypäriltä. Menetelää käytetään erityisesti aiseallisesti herkiillä alueilla. Uudistainen tällä taoin kestää uotta ja aatii usein toistuaa hoitoa. Reikiä suurennetaan taiettuisen edetessä. 9. Maiseanhoito Maiseien ja näkyien aaaista. Hakkuukertyä on yleensä hyin pieni. Voi lisäksi olla esi. reitinarsien hoitoa, pienpiirteisiä harennuksia, huonokuntoisten puiden poistoa, yksittäisten puiden poistoa ääränlaiselta kasualustalta, jalopuuston ehdoilla tehtäiä toienpiteitä, etc. Säästöpuista Ulkoiluetsissä on aikea arioida keskiääräistä runkoäärää uudistaisen yhteydessä säästettäälle puustolle. Jopa raja uudistushakkuun kasatushakkuun älillä oi ajoittain häärtyä. Usein kehitetään talousetsän kannalta selkeästi uudistuskypsää etsikköä onijaksoisena kasatusetsänä tai uudistetaan aiseasyistä luontaisesti yös sellaisia alueita, jotka talousetsissä selkeästi päätehakattaisiin. Ulkoiluetsissä uudistaisen yhteydessä säästettäästä puustosta osaa ei poisteta taiikon kehityttyä aan sitä jätetään kehittyän nuoren etsän sekaan. Karuiilla kasupaikoilla säästetään pääasiassa äntyjä ja reheäillä alueilla koiuja, uita lehtipuita ja ahdollisesti kuusia. Erityisesti järeitä haapoja ja uitakin oniuotoisuuden kannalta arokkaita järeitä lehtipuita pyritään aina säästäään. Säästöpuiksi jätetään aiseaa hallitseien järeiden puiden lisäksi yös ns. toisaroista puustoa kehittyään lahopuuksi sekä yös nuorta puustoa, esi. lehtipuutiheiköitä

122 Liite 2 kosteikkoihin ja painanteisiin. Säästöpuut yös ääräytyät sen ukaan illaista puustoa kyseisellä kuiolla lähtötilanteessa on. Kategorisesti ei kannata säästää tiettyä puuäärää ain säästäisen uoksi, aan on alittaa aiseaan, aastonuotoihin ja kasupaikalle parhaiten sopiat puut. Jos niitä on ähän, säästetään äheän, jos taas paljon säästetään eneän. Säästöpuita alittaessa on ulkoiluetsissä yös otettaa huoioon alueella liikkujien turallisuus. Alueilla joilla on ilkasta ulkoilukäyttöä, on alittaa säästöpuiksi sellaisia puita, joilla on jatkossa edellytykset säilyä pystyssä. Tuulelle alttiilla kohteilla on ietittää ille etäisyydelle reiteistä ja rakenteista säästöpuut sijoittuat ja säästetäänkö esi. pintajuurisia kuusia ja laajalatuksisia lehtipuita ai ieluuin tukeapia äntyjä ja hiean atalakasuisepaa puustoa. Kannattaa yös uistaa, että oniuotoisuuden kannalta pystypuun eroinen oi olla aahan kaadettu aapuu. Uudistusalat oat usein hyin pieniä ja aastonuotojen ukaan huoaaattoiksi rajattuja. Viisikin säästöpuuta uutaan aarin alalla astaa jo elkoista runkoäärää hehtaarilla. Uudistusaloja ei yöskään rajata ypäröiään etsään iiasuorin linjoin, aan uudistusalan puolelle jätetään tiheäpiä puustoryhiä, paikoin taas naapurikuion reunayöhykettä äljennetään. Tällöin on aikea sanoa oatko säästöpuut loppujen lopuksi uudistusalalla ai naapurikuiolla. Pääsääntöisesti oitaneen sanoa, että ulkoiluetsissä säästöpuita jätetään erkittäästi eneän kuin. talouskäyttöön aratuissa etsissä. Lisäksi niiden laatuun ja sijoitteluun kiinnitetään hyin paljon huoiota. Säästöpuuäärä saattaa kohteesta riippuen aihdella uutaasta kyenestä useihin satoihin (runkoa/ha).

123

124

125

126

127

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2010 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 HKR 2012 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille 2012 2021 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. JOHDANTO... 4 3. LAUTTASAAREN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2017 2026 Helsingin kaupungin rakennusirasto 3.4.2017 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 26.1.2016 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2022 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren

Lisätiedot

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2006 2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille 2006 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E 2 0 1 3 2022 H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u

Lisätiedot

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan luontoalueet...

Lisätiedot

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2016 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.5.2016 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma Kulosaaren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. nykytila... 3 2.1. Kasupaikat... 4 2.2. Puusto...

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 17.11.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 2/148 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Tforest.. LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Alue: --- Meilahden HKS Kuiot:. Lehto Rauduskoiu Teraleppä Tai Rauduskoiu Raita /ha Tai Lp /ha Jalopuuetsä (Arokas elinypäristö). C Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Meilahden

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2014 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Kallahdennieen luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2014-2023

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitela Helsingin kaupungin rakennusirasto 2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT 7. Joulukuuta 5 Helsingin kaupungin rakennusirasto SISÄLLYSLUETTELO ASUKAS JA SIDOSRYHMÄYHTESITYÖ... LIITE MAASTOKYSELY... 6 TULOKSET...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA 2.1.2018 MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA Kouolan kaupunki Tekniikka- ja ypäristöpalelut Maaoaisuus ja paikkatieto Päiitetty 22.12.2017 Kouolan kaupunki PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin 020 615 11 www.kouola.fi

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AALTOLA 434-482-4-30 17.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 7 1,3 AALTOLA 434-482-4-30 8 2,2 AALTOLA 434-482-4-30 Kuiahko

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 31.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 1,8 Heinäsuo I 174-420-7-1 Tuore kangas, astaaa suo Paikoin

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hakkuumäärä hakkuutavoittain

Hakkuumäärä hakkuutavoittain Hakkuumäärä kkuutaoittain 2015-2024 Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina 2015-2019: 142234 ja uosina 2020-2024: 0 Liite PatuL 1 / 24.9.2015 Siu 11a 28.8.2015 Hakkuutapa

Lisätiedot

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30 05.12.2008 Siu 21/1 100 3,9 Tuore kangas, Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kuusi luettelo m3/ m3/kuio mä ku mä ku m3// 95 25 242 952 361 356 22 45 129 15 7,5 Harennus Pohjaesialue. C1 Lähimetsä. Maaston

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 23 0,3 PEHKU-HUOVILA 182-414- 17-58 Kuia kangas, astaaa suo

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 76 0,4 RAIMOLA 595-427-2-87 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AITTOKANGAS 588-410-4-.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 327 3,0 AITTOKANGAS 588-410-4- T1 - Taiikko alle 1,3 328

Lisätiedot

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä:

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä: 0 0 5 k 601-402-4-55 601-402-4-55 METSÄMAA Tila Pihtipudas (601) 1 Siu 1 (1) Mittakaaa 1:10 000 Kiinteistörekisterin tiedoissa oi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuuus

Lisätiedot

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS OTSO Metsäsuunnitela PLUS 2016-2025 Oistaja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Pl 18 Lappeenranta FI-53101 puh. OTSO Yhteyshenkilö Keppainen Jussi jussi.keppainen@otso.fi Metsäsuunnitelan nuero 41160984 Seuraaien

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) LÄNSIPOHJOLA 623-402-1-8.6.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 0,5 LÄNSIPOHJOLA 623-402-1- Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 63 1,3 KEKKOLA 595-427-3-40 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) TEURAVUOMA 273-401-37-18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 6 5,0 TEURAVUOMA 273-401-37- kasatusetsikkö

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) LEVIKKO 576-415-6-202 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 53 1,6 LEVIKKO 576-415-6-202 Tuore kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha Siu (1) 18.10.17 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ läpiitta, c kpl/ kasu ³// Toienpiteet kuiolla

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus Kuio m3/ m3/ cm m kpl/ m2/ m3// m3/kuio m3/ 19.11.2012 Siu 20/1 84 3,8 Kuiahko kangas 50 135 36 27 10 7 1880 9 3,0 Nuoren metsän hoito Kiinen keskikarkea tai karkea Mänty 55 123 33 27 11 7 1110 8 2,6 Mänty

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa.

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa. ROVANIEMI / Alue 26 / Metsäsuunnitelma 999 / ALAPEHKONEN / Lohko 8 Kuio Kuioluettelo ikä, tilauus tukkia, kuitua, pituus, runkoluku, ppa, kasu, kuiolla 12 1,0 Tuore kangas 100 68 69 8 58 16 12 720 11 1,8

Lisätiedot

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjela Tio Laherto PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

3934/ /2014. Metsätyöohjelma

3934/ /2014. Metsätyöohjelma 3934/14.03.02/2014 Metsätyöohjelma 2015 Espoon kaupunki 2014 Metsätyöohjelma 2015 1 (15) Yhteenveto Metsätyöohjelma 2015 on C-hoitoluokkien vuosityöohjelma, jonka ovat koonneet Espoon kaupunkitekniikka

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Vaakkolammin pohjois- ja länsipuolella olevat puiston metsäiset osat. Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluu VHT 14:n mukaisessa luokituksessa

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4 METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT Joenmäki, 700 474-1-4 Sivu 2/21 METSO -kohteen kasvupaikka- ja puustotiedot Suojelurajauksen metsäalue voidaan jakaa kolmeen pääkuvioon 63, 57 ja 55. Kuvio

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Peruskarttalehdet 2032 08, 2032 09 Kirkkonummen kunnan alueella, Vitträsk-järven ja Jorvaksen välillä on säilynyt hämmästyttävän

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén ENNALLISTAJAN POLKU KARTTA Pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Metsänhoitoa kanalintuja suosien

Metsänhoitoa kanalintuja suosien RIISTAMETSÄNHOITO Metsänhoitoa kanalintuja suosien Riistametsänhoito on helppoa, ja sen menetelmät sopivat tavallisen talousmetsän hoitoon. Metsänhoitotöissä voidaan ottaa riista huomioon läpi metsikön

Lisätiedot