LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE"

Transkriptio

1 LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE HKR 2012

2 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO LAUTTASAAREN LUONTOALUEET LUONNONALUEIDEN HOITOLUOKITUS LUONNON MONIMUOTOISUUS JA SUOJELU LUONNONHOIDON TAVOITTEET LUONNONALUEIDEN HOITO SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN LIITTEET

3 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille JOHDANTO Helsingin etsien hoito toteutetaan luonnonhoitosuunnitelien ukaan. Luonnonhoitosuunnitela on yksityiskohtainen toteutussuunnitela, jossa kuiokohtaiset ohjeet noudattaat niitä taoitteita, jotka alue- tai iheraluesuunnitelassa on puistokohtaisesti ääritelty. Tää luonnonhoitosuunnitela perustuu yleisten töiden lautakunnan hyäksyään Lauttasaaren aluesuunnitelaan Suunnittelu on tehty uoroaikutuksessa alueen asukkaiden ja uiden yhteistyötahojen kanssa ja sen taustaksi on tehty asukaskysely. Luonnonhoitosuunnitelan koosteateriaali on ollut nähtäillä rakennusiraston erkkosiuilla suunnittelun edetessä. Luonnonhoitoasioita esiteltiin yleisölle aluesuunnitelan asukastilaisuudessa Lauttasaari-seuran ypäristöryhän kanssa keskusteltiin Tarkepaa palautetta oat lisäksi antaneet Christina Lindén Lauttasaari-seurasta, puutarhuri Mikko Lagerströ sekä luontotoiittaja Juha Laaksonen. Lindénin kanssa on kierretty aastossa, Lagerströ ja Laaksonen oat koentoineet luonnosaiheen karttaa ja kuiotulostetta. Aluesuunnitelan luonnonhoito-osio käytiin erikseen läpi ypäristökeskuksen edustajien kanssa keäällä Kaupunginhallituksen nieää luonnonhoidon työryhä käsitteli aluesuunnitelan luonnonhoito-osiota kokouksessaan Eri aiheissa saatua palautetta on käytetty hyäksi luonnonhoitosuunnitelaa laadittaessa ja kehitysehdotuksia on huoioitu. kuiokohtaisten toienpiteiden ohjauksessa. Luonnonhoitosuunnitela on laadittu rakennusirastossa aastoinentointia yöten oana työnä. Projektista astasi etsäsuunnittelija Markus Holstein. Suunnitela on iieistelty syksyn/talen 2011 aikana. Ajantasaiset suunnitelatiedot on tallennettu katu- ja puisto-osaston Tforest etsätietojärjestelään. Tähän suunnitelaan sisältyy tulostushetken kuiolistaus, josta ileneät kuiokohtaiset perustiedot, kuaukset, taoitteet ja ehdotetut toienpiteet. Alue- ja luonnonhoitosuunnitela liittyät kiinteästi toisiinsa, joten niitä on syytä tarkastella rinnakkain kokonaisuuden yärtäiseksi. Suunniteliin oi tutustua rakennusiraston asiakaspalelussa tai internetsiuilla osoitteessa Viheralueet > Suunnittelu > Listaus kaikista eneillään oleista ja alistuneista suunnitteluhankkeista > Voiassa oleat luonnonhoitosuunnitelat >... etsäsuunnittelija Markus Holstein (09) , arkus.holstein(at)hel.fi 4

4 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille LAUTTASAAREN LUONTOALUEET Lauttasaaren luonnonalueista pääosa sijaitsee erenrannan tuntuassa, laajeilla kaupunkirakenteesta eristyneillä nieillä sekä kapeahkoilla kaistaleilla erenrannan ja asutuksen älissä. Kaksi laajepaa luonnonaluekeskittyää on yös kaupunkirakenteen ypäröiien isojen kallioalueiden, Myllykallion ja Kotkauoren yhteydessä. Merkityksellinen on yös Länsiulapannieen pohjoisreunasta koilliseen Myllykalliolle asutuksen älissä työntyä Isokaaren/Hakolahdentien etsäkäytää, joka toiii ainoana kokonaan etsäisenä ekologisena yhteytenä rantojen ja Lauttasaaren keskiosan älillä. Pieni etsäinen alue on yös urheilupuiston kupeessa länsiäylän pohjoispuolella. Lisäksi yksittäisiä, pienialaisia luontolaikkuja on rakennettujen puistojen yhteydessä, pihojen jatkeena sekä Länsiäylän arressa. Lauttasaaren aluesuunnitelan n. 375 ha suuruisesta kokonaisalasta luonnonhoitosuunnitelaan sisältyiä luontoalueita (etsiä, puistoetsiä, kallioita, rantoja, aoiia/puoliaoiia niittyäisiä alueita) on n. iidennes, eli yhteensä n. 80 ha. Tähän sisältyy kuitenkin n. 20 ha luonnon helaan rakennettua ökkialuetta Länsiulapannieellä sekä Särkinieen ja Veijariuoren puistoissa. Mökkien läheisyydessä luonto on uuntunut ihistoiinnan seurauksena, eikä onin paikoin oi arsinaisesta luonnonalueesta enää puhua. Alueet kuuluat kuitenkin ielä luonnonhoitosuunnitelan piiriin. Länsiulapannieellä on tosin tarkein suunniteltu ainoastaan ökkialueita ypäröiät ranta-alueet sekä nieen keskiosan halki kulkea rakentaaton kaistale. Länsiulapannieen ökkien lähialueet pyritään hoitaaan aina tapauskohtaisesti harkiten, päätaoitteena on jatkossakin säilyttää alue puustoisena. Luontoalueiden sijoittuinen Lauttasaaressa ha % pääosin rantojen läheisyydessä Myllykallion ja Kotkauoren yhteydessä Isokaari-Hakolahdentien etsäkäytäässä 3 4 uualla * 100 * n. 2 ha ero aluesuunnitelan lukuihin johtuu suunnitteluaiheen jälkeisistä aankäytön uutoksista Kasupaikat Lauttasaaren luontoalueet jakautuat pinta-alallisesti elko tasaisesti eri kasupaikkatyyppien älillä. Saaristoluonnolle tyypillistä, osaiikkiaista, pienialaistakin aihtelua on aoiien/ puustoisten alueiden, karujen/reheien ja kuiien/kosteiden kasupaikkojen sekä kiisen/hienojakoisen aaperän älillä. Varsinaisia soita ei ole, utta reheää korpiaista aluetta sisältyy laikuittain kosteisiin rantalehtoihin. Rantaetsistä on aikanaan ojitettu n. 3.5 ha, joten korpiaisen alueen osuus lienee joskus ollut suurepi. Aoiet ja puoliaoiet luontoalueet, kuten erenrannat, niityt, aukiot, osa reitinarsista sekä pihojen ja ökkialueiden lähiaista on luokiteltu uuksi kuin etsäaaksi. Näiltä alueilta on kuitenkin etsien taoin kerätty puusto- ja kasupaikkatietoja. Alueet on laskettu ukaan seuraaaan kaikkien luontoalueiden kasupaikkayhteenetoon. 5

5 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille Kasupaikat kaikilla luonnonalueilla Kitu- / joutoaa 17 % Muu aa * 25 % Kuia kangas 9 % Kuiahko kangas 9 % Lehto 15 % Tuore kangas 12 % Lehtoainen kangas 13 % * Muu aa = tarkein kuioiaton ökkialue, pihaaiset-alueet ja puistoksi uuttua arikkoalue Verrattaessa arsinaiselta etsäaalta tehtyyn yhteenetoon oit todeta Lauttasaaren etsien kasaan keskiäärin uita luonnonalueita reheäillä paikoilla. Metsäisillä alueilla, reheien kasupaikkojen osuus korostuu selästi. Lehtoja sekä lehtoaisia kankaita on olepia kolanneksen erran ja etsäaasta yli 80 % on reheyydeltään ähintään tuoretta kangasta. Toisaalta yös ähäpuustoisia kallioita eli etsäterein kitu- tai joutoaita on elko paljon. Kallioiden lisäksi Lauttasaaren luontoalueiden aaperästä kolannes on eriasteisesti kiikkoista. Kasupaikkatekijöiden runsas aihtelu pienillä alueilla lisää oalta osaltaan luonnonhoidon haasteellisuutta. Metsäaa ja kallioalueet Metsäaan kasupaikat 6

6 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille Puusto Luonnonalueiden pinta-alasta n. 65 % on etsäisiä tai ainakin osittain puustoisia alueita. Puusto uodostaa kasupaikasta riippuen joko hau- tai lehtipuualtaista sekaetsää, koiu- ja teraleppäaltaista lehtietsää tai aaraa äntyaltaista kallioetsää. Sekapuustona on usein onilajista nuorepaa lehtipuustoa, jaloja lehtipuita sekä paikoin anhaa piha- ja puistopuustoa. Lisäksi järeään puuston alle on kehittynyt paikoin tiheää, usein pihlajaaltaista esakkoa sekä reheäillä alueilla lehtopensaikkoa,. runsaasti tuoia. Puoliaoiia, puistoaisepia alueita on runsaasti ulkoilureittien, arsinkin rantareitin arressa sekä ökkialueiden ja pihojen yhteydessä. Niillä puusto uodostuu pääasiassa anhoista yksittäispuista sekä aihteleista puustoryhistä. Kuiuus on erottanut yhtälailla anhoja ikiäntyjä kuin lehtipuustoa ja esakkoakin kallioilla ja karuilla ailla. Pareallakin kasualustalla erityisesti järeät kuuset ja koiut oat paikoin huonokuntoisia ja kuoleat pystyyn. Koiut heikkeneät nähtäästi pääosin anhuuttaan, utta kuuset oat ahdollisesti kärsineet eneän yös iie uosien aihteleista sääolosuhteista. Puuston ikäluokat etsäisillä alueilla Jos jättää karuiat kallioalueet, joilla yksittäiset puut oiat hyinkin olla parisataauotiaita sekä uut lähinnä yksittäispuita ja puuryhiä kasaat alueet huoioiatta ja tarkastelee ainoastaan arsinaisia etsäisiä alueita, oi todeta että pääosa puustosta alkaa olla elko iäkästä. Ainoastaan kyenesosa etsäisistä alueista on puustoltaan nuorta tai nuorehkoa, loput 90 % on jo arttunutta tai anhaa. Jopa puolet etsästä on selkeästi jo hyin anhaa ja etsäterein uudistuskypsyysiän ylittänyttä. Metsäisestä pinta-alasta ainoastaan 7 % eli yhteensä ain uutaan hehtaarin alueella on tällä hetkellä jo uudistuassa oleaa etsää tai kehityskelpoista taiikkoa. Jotta etsät säilyisiät elinoiaisina jatkossakin, olisi puustoa syytä saada selästi nykyistä eneän uudistuaan. 7

7 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille LUONNONALUEIDEN HOITOLUOKITUS Luontoalueet on suunnitelassa luokiteltu altakunnallisen iheralueiden hoitoluokituksen (VYL2007) ukaan ylläpidon laatua ohjaaiin hoitoluokkiin. Hoitoluokituksen ukainen teeakartta on suunnitelan liitteenä (liite 5). Hoitoluokkayhteeneto Lauttasaaren suunnittelualueella Hoitoluokan koodi ja nii kuioita ha B1 Maiseapelto - - ei alueita Lauttasaaressa B2 Käyttöniitty 1 0,14 aoin niittyäinen alue Särkinieen koillispuolella B3 Maiseaniitty - - ei alueita Lauttasaaressa B4 Aoin alue, näkyä 29 5,42 luontaiset aukiot esi. reittien arsilla, jotkin kalliot ja ranta-alueet B5 Aroniitty 16 4,26 Lauttasaaressa ketoja ja erenrantaniittyjä C1 Lähietsä 73 23,51 kaupunkirakenteen yhteydessä, asutuksen lähellä (alueen yleisin etsäluokka) C1.1 Puistoetsä 33 5,16 Lauttasaaressa rakennettujen puistojen yhteydessä ja joidenkin reittien arsilla C1.2 Lähiirkistysetsä 88 14,83 Lauttasaaressa rannoilla ja nieissä, kauepana asutuksesta C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä - - ei alueita Lauttasaaressa C2.1 Ulkoiluetsä - - ei alueita Lauttasaaressa C2.2 Retkeilyetsä - - ei alueita Lauttasaaressa C3 Suojaetsä 3 0,39 Lauttasaaressa Länsiäylän arressa C4 Talousetsä - - ei käytössä Helsingin kaupungin alueilla C5 Aroetsä 23 5,54 etsäiset luonnonarokohteet E Erityisalue 31 16,65 esi. Länsiulapannieen ökkialueet ja jotkin linnoitusalueet S Suojelualue 4 0,82 Lauttasaaressa luontotyyppinä rajatut rantaniityt R Maankäytön uutosalue 10 2,53 kaaauutosalueet tai esi. puistoksi rakentuat luontoalueet 0 Muut alueet 2 0,95 esi. tula-alueiden rantaruoikko * Lisäksi yksi reitinarsikuio Merikylpylänpuistossa on jo luokiteltu A-luokan puistoksi 5. LUONNON MONIMUOTOISUUS JA SUOJELU Suojelu- tai erityisarot perustuat pääosin yleisiin säädöksiin tai suosituksiin (luonnonsuojelulaki, etsälaki, etsien sertifiointi) tai aiein todettuihin luontoaroihin (ypäristökeskuksen luontotietojärjestelän uhanalaisten tai harinaisten lajien esiintyät, aroniityt, linnustollisesti erkittäät alueet). Oleassa oleat suojelualueet, ypäristökeskuksen luontotietojärjestelään tallennetut arokkaat kasillisuuskohteet sekä suunnittelun yhteydessä todetut luonnon arokohteet kuuluat hoitoluokitukseltaan aroniitty- tai aroetsäluokkaan. Ne joko säästetään luonnonukaisina tai hoidetaan luontoaroja korostaen. Luonnonsuojelualueilla toiitaan alueen hoito-ohjeistuksen ukaan. Kohteet oat suunnitelassa selkeästi uista erottuina oina kuioinaan, joissa on perustietojen lisäksi tiedot luontoaroista, suojelun perusteista, iitteet tietolähteisiin sekä kuaukset ahdollisista toienpiteistä. 8

8 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille Erillisiksi kuioiksi rajattuja luonnonarokohteita on yhteensä n. 10 ha. Ne oat yhtä luontotietojärjestelän kasillisuuskohdetta lukuun ottaatta erenrantaalueita, rantaniittyjä, reheiä lehtoja tai kosteikkoja. Rantaniityistä neljä on rauhoitettu luonnonsuojelulain ukaisina luontotyyppeinä. Luonnonhoitosuunnitelan pinta-alat oat puhtaasti aapinta-aloja. Ne on laskettu kantakarttapohjalle piirrettyjen tarkkojen kuiorajausten perusteella. Erot luontotietojärjestelään johtuat siinä käytetystä epätarkeista kohderajauksista. Merenrantakohteiden pinta-aloissa esi. on luontotietojärjestelässä ukana runsaasti esialuetta. Geologiset kohteet, kuten uinaisrannat on erkitty pisteäisenä tietona, joka näkyy kartoilla sekä ypäröiän luontokuion tiedoissa. Laajeille alueille ulottuista luonnonaroista, kuten arokkaiksi luokitelluista lintu- ja lepakkoalueista tulee suunnitelakuioille kohteen tunnistetiedot ja iite luontotietojärjestelään. Mahdolliset erityisolosuhteet luonnonhoidon suhteen huoioidaan jo toienpiteitä suunniteltaessa. Luonnonarokohteiden tapaan huoioidaan yös useokohteet, kuten linnoituslaitteet. Alueella on arokohteiden lisäksi yös uita luontoalueita kuten esi. kallioita, jotka jääät pääosin toienpiteiden ulkopuolelle tai ahdolliset toienpiteet oat hyin pieniuotoisia, lähinnä yksittäisten aarallisten puiden poistoa tai reittien ylläpitoa. Hoito oi yös liittyä luonnonarojen kohentaiseen kuten esi. kallioketojen hoitoon. Luonnon oniuotoisuuden ja aisean yksityiskohtiin kiinnitetään huoiota kaikkialla uuallakin kuin ennalta todetuilla arokohteilla, iie kädessä ielä aastossa toienpiteiden toteutuksen yhteydessä. 9

9 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille LUONNONHOIDON TAVOITTEET Luonnonhoitosuunnitela laaditaan Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjauksen ukaisesti. Linjaus äärittelee luonnonhoidon taoitteet seuraaasti: Asuinypäristöt oat iihtyisiä, kestäiä ja turallisia, ja ne lisääät asukkaiden tereyttä ja hyinointia Ulkoiluypäristö on toiia ja eläyksellinen Luonnonypäristön aiseakua on korkealaatuinen ja oaleiainen. Luonnon oniuotoisuus on otettu huoioon ja luonnonsuojelualueiden arot säilytetty. Metsäiset iheralueet oat elinoiaisia ja kestäiä ja niiden oleassaolo turataan yös tuleaisuudessa. Niityt ja pellot oat oniuotoisia. Liikenneäylien ypäristöä hoidetaan huoioiden sekä suoja- että aiseaaikutukset. Luonnonhoidon linjauksen yleistaoitteita ukaillen, kootut tiedot ja saatu palaute huoioiden Lauttasaaren luonnonhoidon päätaoitteiksi nouseat: Puuston elinoiaisuuden ylläpitäinen ja luontoalueiden säilyinen nyt ja tuleaisuudessa Asukkaiden ja alueilla liikkuien iihtyyys onipuolinen aisea Luonnon oniuotoisuuden ylläpitäinen ja arokohteiden oinaispiirteiden turaainen Asukkaiden ja alueilla liikkuien turallisuus Metsän suojaaikutuksen ylläpitäinen sekä ihistoiinnoista luontoon päin, että päinastoin Meren läheisyyden luoien erityisolosuhteiden huoioiinen 7. LUONNONALUEIDEN HOITO Niityt ja näkyät pyritään säilyttäään aoiina pienpuustoa poistaalla ja alueita säännöllisesti niittäällä. Metsäaukiot joita ei ole tarkoitus säilyttää aoiina joko etsitetään tai niiden annetaan etsittyä luontaisesti. Osa hoidon piirissä oleista etsistä on joko luonnostaan tai ielä edellisien toienpiteiden jäljiltä sellaisessa kunnossa, että arsinaisia etsänhoidollisia hakkuutoienpiteitä ei suunnitelakaudella tarita. Niissä oidaan kuitenkin tehdä pieniuotoisia, lähinnä aiseaan ja turallisuuteen liittyiä toienpiteitä. Tällaisia oat esi. yksittäisten huonokuntoisten ja aarallisten puiden poistainen, reittien ylläpito ja aisean aaaiseksi tehtää pienpuustonhoito. Nuoreissa ja puustoltaan kehityskelpoisissa etsiköissä puustoa kehitetään harentaalla. 10

10 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille Metsän uudistaistare on useilla alueilla ileinen, utta uudistaistoiien sijoittelu rantojen, kallioiden sekä kaupunkirakenteen älisiin etsäkaistaleisiin on hyin haasteellista. Toienpiteet on suunniteltaa hyin pienipiirteisesti, jotta aisea säilyisi jotakuinkin etsäisenä ja jäljelle jäää etsä kestäisi jatkossa. erellisiä sääolosuhteita. Reheillä, lehtipuualtaisilla kohteilla, joilla puusto on kerroksellista, oidaan puustoa usein kehittää jatkossakin kerroksellisena ilan arsinaisia aiseaa uuttaia uudistushakkuita. Vanhoissa sekaetsissä uudistuinen pyritään pääasiassa aikaansaaaan luontaisesti järeää huonokuntoista puustoa äljentäällä, alle kehittyää taiikkoa hoitaalla ja luonnontaiikkoa istuttaen täydentäällä. Kuusikoissa luontainen uudistainen tulisi aloittaa äljentäällä järeän puuston loaan tilaa alolle ja kehittyille taiille hyissä ajoin, ennekuin puusto kauttaaltaan huonokuntoista. Jos luonnontaiia ei kuusikon alla uudistusaiheessa ole, on etsäniljely ainoa aihtoehto. Lauttasaaressa on kuiuustuhojen ja niistä seuranneiden toienpiteiden jäljiltä runsaasti aarahkoja alueita, joilla etsänhoito on taallaan jäänyt kesken. Järeä puusto on jo äljää, utta uutta kehityskelpoista taiikkoa ei ole saatu aikaan. Tällaisilla alueilla huonokuntoisia puita joudutaan todennäköisesti edelleenkin poistaaan, saoin alle kehittynyttä esakkoa ja heinikkoa. Alueita pyritään etsittäään oleassa oleia taiiryhiä täydentäällä ja uutta taiikkoa istuttaalla. Osa tällaisten alueen hoitotoienpiteistä on suunnitelassa kuattu uudistaisen sijasta aiseanhoitona, koska arsinaista uudistaishakkuuta ei enää taritse tehdä. Tää näkyy aiseanhoidon runsautena ja toisaalta iljeleällä uudistaisen pienepänä ääränä hakkuutoienpiteiden yhteenetotiedoissa. Hakkuutoienpiteet alkaalla 10-uotiskaudella 11

11 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille Vesakoituinen ja aiseien upeutuinen sekä etsän alla että aoieilla alueilla tapahtuu reheän kasualustalla nopeasti. Vesakkoa kehittyy karuillekin alueille aian kallioita yöten, issä se usein kuolee ajan ittaan kuiuuteen ja ruentaa onen ielestä aiseaa. Hakkuutoienpiteiden ohella pienpuustonhoito on tärkeä osa Lauttasaaren luonnonalueiden hoitoa. Se sisältyy lisätoienpiteenä lähes kaikille hakkuukuioille, utta sitä tehdään yös uilla alueilla. Pienpuustonhoidon taoitteena on pääasiassa poistaa aiseaa peittäää ja huonokuntoista esakkoa kehityskelpoisia taiia, taiiryhiä ja pensaita säästäen. Alueille jätettäästä pienpuustosta pyritään jatkossa kehittäään sekä taiikkoa uutta etsää uodostaaan että aiseaan sopiaa älikerroksen puustoa järeään puuston alle. Pieniltä alueilta esakko oidaan kuitenkin poistaa aisean parantaiseksi kokonaan. Kaikkien toienpiteiden yhteydessä oleellista on niiden rajaainen luontoon ja aiseaan sopiiksi. Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitelassa kuiointi on tehty arsin pienpiirteisesti kasupaikat, puusto, aisea, aastonuodot, uut ypäristötekijät sekä ihistoiinta huoioiden. Suunnitelakuioita on kaikkiaan 314 kpl. Kun ei oteta lukuun laajoja ökkialuekuioita, on luontokuioiden keskikoko ain n. 0,23 ha. Pieniät yksittäiset kuiot oat ain uutaan aarin suuruisia. Yli hehtaarin kokoisia etsäkuioita ei ole lainkaan. Kuiokohtaisia toienpiteitä suunniteltaessa on yös huoioitu ypäröiän alueen hoito. Todettu hoitotare ei yksin ohjaa toienpidesuunnittelua aan toiinta yksittäisellä kuiolla soitetaan koko etsikön tasolle naapurikuioiden toienpiteet ja niiden toteutusajankohdat huoioiden. 8. SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN Luonnonhoitosuunnitela on Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjauksen sekä Helsingin luonnon oniuotoisuuden turaaisen toiintaohjelan taoitteiden ukainen. Luonnonhoidon taoitteet on hyäksytty Munkkinieen aluesuunnitelassa ohjeellisena noudatettaiksi. Luonnonhoito toteutetaan katu- ja puisto-osastolla laaditun uosityöohjelan ukaisesti. Tapaninpäiän yrsky 2011 teki tuhojaan uutailla alueilla,. Länsiulapannieen, Särkinieen ja Veijariuoren aastoissa. Tuhojen korjaaisen yhteydessä tään suunnitelankin ukaisia töitä on jo osittain tullut tehdyksi, utta arsinaisesti luonnonhoitotyöt Lauttasaaressa on ollut tarkoitus aloittaa keättalella Toienpiteet tehdään suunnitelan ja oleassa oleien työohjeiden ukaisesti. Toteutus on katu- ja puisto-osaston ylläpitotoiiston etsäastaaan astuulla. Työt tilataan pääosin kaupungin rakentaispalelun ypäristötuotannon luonnonhoitoyksiköltä, jossa astaaa luontoestari johtaa työaiden toteutusta. Toteutuksessa käytetään kaikkia käytettäissä oleia tekniikoita luonnonhoidon linjauksen ukaan. Puunkorjuu tehdään joko etsurityönä tai koneellisesti. Metsäkuljetus tehdään pääasiassa koneellisesti. Hakkuutähteet korjataan pääosin pois haketettaaksi keskeisiiltä alueilta, kuten asutuksen lähistöltä, ulkoilureittien arsilta ja uilta ilkkaan ulkoilukäytön alueilta. Osa hakkuutähteistä jätetään etsiin aatuaan siellä issä niistä ei ole haittaa alueiden käytölle. Hakkuutyöt tehdään aaperä, aasto ja puulajisto huoioiden ajankohtana, jolloin riski juuristo- tai aastoaurioiden syntyiselle on pienin. Jos aurioita kuitenkin syntyy, ne pyritään korjaaaan ahdollisian nopeasti, tai ainakin iieistään 12

12 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille työaan alistuttua. Työt pyritään tekeään siten, ettei niistä aiheudu kohtuutonta haittaa alueilla liikkujille ja lähistön asukkaille. Pesiistä häiritseät etsätyöt linnustollisesti erkittäillä alueilla ja niiden läheisyydessä soitetaan pesiäajan ulkopuolelle. Linnusto otetaan huoioon yös aiseaniittyjen hoidossa. Työnjohto tarkistaa Helsingin ypäristökeskuksen luontotietojärjestelästä aluetta koskeat luontotiedot ja ottaa huoioon ahdolliset suunnitteluajankohdan jälkeen tapahtuneet uutokset. Suunnitelasta poikkeaista aatiissa kohteissa toteuttaja ottaa yhteyttä alueen etsäsuunnittelijaan ja sopii enettelystä. Luonnonhoitosuunnitela on nähtäillä rakennusiraston internetsiuilla ja asiakaspalelussa. Luonnonhoitotoienpiteistä tiedotetaan asukkaille työohjeen tiedotusohjeiden ukaisesti. Asukkailla on ahdollisuus saada lisätietoja toienpiteistä työnjohtajalta ja suunnittelijalta. 9. LIITTEET Liite 1: Kuioluettelo Liite 2: Hakkuutapojen kuaus Teeoitetut kuiokartat Liite 3: Kasupaikat Liite 4: Pääpuulajit Liite 5: Hoitoluokat Liite 6: Hakkuutoienpiteet Liite 7: Hoitotoienpiteet 13

13 1 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Kynäjalaia. Metsälehuksia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Laukkanieen puisto (iheralue 23024). LTJ-tunnus: 15/03 LK III, Lepakkokohteet "Lauttasaaren Leislahti" LTJ-tunnus: 14/99 LK III, Linnustokohteet "Laukkanieen puisto" Aaraa, ulkoiluteiden halkoaa puistoetsää. Rannassa yöhyke hoidettua teralepikkoa ja yksittäisiä koiuja. Muu kuio on niittyäinen, jolla kasaa erilaisia puustoryhiä. Muutaia kookkaita ikiäntyjä, rii järeitä lehuksia reitinarressa, jättikokoinen poppeli, uutaia heoskastanjoita, paikoin eri-ikäisiä aahteroita ja nuorepia koiuja. Taoite: Maiseallinen puistoetsä, turalliset reitinarret. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + täydennysistutus + niitto. Harennetaan nuoret koiuryhät ja poistetaan tarpeen ukaan aarallisia puita. Järeitä runkoja oi jättää aalahopuiksi puustoryhien tuntuaan. Osalla alueesta säännöllinen niitto. Istutetaan lisäksi uutaia uusia jalopuuryhiä. 2 Pinta-ala: 0.85 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Teraleppä Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Kuusi Rauduskoiu C1 Lähietsä. Metsälehuksia. Tuoia. Vaahteroita. Pähkinäpensas. Kuaus: Laukkanieen puisto (iheralue 23024). LTJ-tunnus: 15/03 LK III, Lepakkokohteet "Lauttasaaren Leislahti" LTJ-tunnus: 14/99 LK III, Linnustokohteet "Laukkanieen puisto" Aikanaan ojitettu, tonttien kadun ja ulkoilutien rajaaa, polkujen halkoa alue rannan ja pihojen älissä. Kerroksellinen, hyin aihtelea ja keskiosiltaan aara sekaetsä. Vanhoja äntyjä, kuusia ja koiuja sekä arttunutta ja nuorepaa uuta lehtipuustoa, haapaa, teraleppää, raitaa, pihlajaa, jaloja lehtipuita sekä kookkaita tuoia. Puuston loassa paikoin esakkoa ja pensaikkoa. Osa puustosta on huonokuntoista ja saattaa olla jopa aaraksi poluille ja iereisille pihoille. Taoite: Luontaisesti lehtipuustolle ja jalopuille järeään puuston loassa uudistua lehtoetsä. Toienpiteet: Ylispuustoisen taiikon hoito + täydennysistutus. Huonokuntoisia koiuja ja kuusia ja poistetaan aiheittain nuorean puuston tieltä ja pihojen kupeesta. Kuiolla säästetään sopiiin kohtiin lahopuuta ja pensaikkoa. Istutetaan aariin kohtiin ryhittäin kuusia, teraleppiä ja taia tai uita jalopuita.

14 3 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Vaahtera Pihlaja Muu lehtipuu Rauduskoiu Teraleppä Tuore lehto (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Laukkanieen puisto (iheralue 23024). LTJ-tunnus: 15/03 LK III, Lepakkokohteet "Lauttasaaren Leislahti" LTJ-tunnus: 14/99 LK III, Linnustokohteet "Laukkanieen puisto" Arokas elinypäristö: tuore lehto Luonnontilaisen kaltainen rantalehto Laukkanieentien itäpuolella. Vanhaa, järeää teralepikkoa, uutaia koiuja ja yksi kuusi tienarressa. Järeän puuston loassa nuorepia teraleppiä ja sekalehtipuustoa,. pihlajaa, aahteraa, raitaa sekä puuaisia tuoia. Alikasoksena esakkoa ja paikoin tiheää lehtopensaikkoa. Taoite: Luonnontilainen rantalehto, turallinen tienarsi. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa oidaan aarallisia puita tienarresta kaataa aalahopuiksi. 4 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu Tuoi C1.1 Puistoetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Nackapuisto (iheralue 23026). LTJ-tunnus: 15/03 LK III, Lepakkokohteet "Lauttasaaren Leislahti" LTJ-tunnus: 15/99 LK II, Linnustokohteet "Nackapuisto" Kapea tonttien/ulkoilutien älinen kaistale ja ulkoilutien arsi. Piha-alueiden jatketta, heinikkoa/nurikkoa. Aiepi puusto on pääosin poistettu. Reitin arressa koiu, aahtera, pari pihlajaa ja uutaia pensaita Taoite: Turallinen ulkoilutienarsi. Toienpiteet: - Alue lienee asukkaiden hoidossa. 5 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Teraleppä Muu lehtipuu Vaahtera Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita.

15 Kuaus: Nackapuisto (iheralue 23026). LTJ-tunnus: 15/03 LK III, Lepakkokohteet "Lauttasaaren Leislahti" LTJ-tunnus: 15/99 LK II, Linnustokohteet "Nackapuisto" Aiein harennettua, anhaa, järeää teralepikkoa rantaruoikon ja ulkoilutien älissä. Leppien lisäksi kuusi, uutaia koiuja sekä nuorepaa lehtipuustoa ja pensaikkoa,. pihlajaa, tuoea ja aahteraa. Taoite: Luonnontilaisen kaltainen rantalehto, turallinen ulkoilutienarsi. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa oidaan poistaa aarallisia puita ja esakkoa tai karsia oksia ulkoilutien arresta. Maalahopuita säästetään kauepana reitistä. 6 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Teraleppä Pihlaja Raita Vaahtera C1.1 Puistoetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Nackapuisto (iheralue 23026). LTJ-tunnus: 15/03 LK III, Lepakkokohteet "Lauttasaaren Leislahti" LTJ-tunnus: 15/99 LK II, Linnustokohteet "Nackapuisto" Pihojen ja rannanyötäisen ulkoilutien älinen, reheähköpohjainen kaistale. Puusto on harennettu puistoaisen äljäksi ja puiden alaoksia on karsittu. Keski-ikäistä/arttunutta sekapuustoa ja nuorepia lehtipuita, pensaita, heinikkoa sekä piha-/kalliokaseja. Taoite: Turallinen ulkoilutienarsi/puistoetsä. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. Alue lienee ainakin osittain asukkaiden hoidossa. 7 Pinta-ala: 0.71 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Teraleppä Tularanta/ruoikko Kuaus: Nackapuisto (iheralue 23026). LTJ-tunnus: 15/03 LK III, Lepakkokohteet "Lauttasaaren Leislahti" LTJ-tunnus: 15/99 LK II, Linnustokohteet "Nackapuisto" Rantakaistaletta, ruoikoksi aihettuaa tularantaa ja korkeakasuista, kosteaa heinikkoa. Siellä täällä rantakaistaleelle työntyää teralepikkoa ja pensaikkoa. Muutaa käytössä olea laituri sekä paikoin anhoja laiturirakenteita. Taoite: - Toienpiteet: -

16 8 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Vaahtera Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja C1.1 Puistoetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Nackapuisto (iheralue 23026). LTJ-tunnus: 15/99 LK II, Linnustokohteet "Nackapuisto" Taoite: Puoliaoin puistoetsä/niitty ja turallinen reitinarsi. Toienpiteet: Säännöllinen niitto/esoinen asukkaiden toiesta. Vaaralliset puut poistetaan tarpeen ukaan. Asukkaiden kanssa tehty hoitosopius niiton/esoisen osalta. 9 Pinta-ala: 1.05 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Hieskoiu Teraleppä Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Tuore lehto (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kostea lehto (Arokas elinypäristö). Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Nackapuisto (iheralue 23026). LTJ-tunnus: 15/03 LK III, Lepakkokohteet "Lauttasaaren Leislahti" LTJ-tunnus: 15/99 LK II, Linnustokohteet "Nackapuisto" Arokas elinypäristö: kostea/tuore lehto Laajahko, pensaikkoinen, teraleppä-koiualtainen rantalehto rantaiian ja ulkoilutien älissä. Luonnontilaisen kaltaista, arttunutta, järeähköä lehtipuustoa, jota kuitenkin uutaista kohdista on aiein äljennetty erinäköalan ylläpitäiseksi. Lähepänä rantaa teralepikkoa, uu kuio koiualtainen. Kookkaaan puuston loassa useapi kerros sekalaista nuorepaa lehtipuustoa, esakkoa ja tiheää lehtopensaikkoa. Taoite: Luonnontilainen arokas elinypäristö, rantalehto/pensasluhta. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa oi aarallisia puita kaataa aalahopuiksi tai karsia oksia ulkoilutien arresta. 10 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Kuusi Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu

17 C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Nackapuisto (iheralue 23026). LTJ-tunnus: 15/99 LK II, Linnustokohteet "Nackapuisto" Tontteja reunustaa, ulkoilutiehen rajautua kaistale järeää koiualtaista lehtipuustoa. Seassa uutaia kookkaita kuusia. Järeän puuston loassa nuorepaa lehtipuustoa. aahteroita, pihlajia, huonokuntoinen raita sekä uutaa kuusikin. Alikasoksena esakkoa ja pensaikkoa. Koiikko on elko tiheää, utta ielä hyäkuntoista. Taoite: Kerroksellinen, koiualtainen lehtietsä. Maiseallinen ja turallinen reitinarsi sekä pihojen reuna-alue. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito. Harennetaan tiheiät koiuryhät ja poistetaan aaralliset puut. Kehitetään hiljalleen nuorta puustoa anhean loaan. 11 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Nackapuisto (iheralue 23026). Vanhan tontin ja Lahnalahdentien ja entisen pihatien älinen kapea nurkkaus. Vastaaanlaista koiualtaista lehtipuustoa, kuin pohjoispuolisella laajeassa etsikössäkin. Seassa uutaia erikokoisia kuusia ja teraleppiä, kookkaita pihlajia, raita sekä uutaia kookkaapia tuoia. Alikasoksena esakkoa ja pensaikkoa. Taoite: Turallinen, hiljalleen uudistua, lehtipuualtainen reunaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito. Harennetaan tiheiät puustoryhät ja poistetaan aaralliset puut. Kehitetään hiljalleen nuorta puustoa anhean loaan. Säästetään jalopuita ja pensaita. 12 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: C1 Lähietsä. Kuaus: Nackapuisto (iheralue 23026). LTJ-tunnus: 15/03 LK III, Lepakkokohteet "Lauttasaaren Leislahti" LTJ-tunnus: 15/99 LK II, Linnustokohteet "Nackapuisto" Kapea rantakaistale piha-alueen jatkeena. Alue ei juurikaan erotu pihasta. Muutaia yksittäisiä koiuja, saaan tapaan kuin pihallakin. Vanha kiilaiturinpohja jatkuu kuiolta ruoikon keskelle. Taoite: - Toienpiteet: -

18 13 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Kuusi Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Teraleppä Kostea lehto (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuore lehto (Arokas elinypäristö). Taia. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Nackapuisto (iheralue 23026). LTJ-tunnus: 15/03 LK III, Lepakkokohteet "Lauttasaaren Leislahti" Arokas elinypäristö: kostea/tuore lehto Pihojen älinen, Lahnalahdentien reunasta rantaan ulottua, ojanarsilehto. Tuoipensaikkoa ja. Puusto on luonnontilaisen kaltaista, rantaosasta teraleppäaltaista, kadunarressa haapa-koiualtaista. Lehtipuiden loassa yös yksi kookkaapi kuusi. Kuion koillisreunalla lisäksi kookas tai. Kookkaaan puuston loassa nuorepaa lehtipuustoa, pihlajaa, raitaa, aahteraa, sekalaista esakkoa ja tuoipensaikkoa. Kuiolla yös kotkansiipikasustoja. Taoite: Luonnontilaisen kaltainen lehtokaistale. Turallinen piha-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa oidaan aarallisia puita kaataa aapuiksi. 14 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Teraleppä Tularanta/ruoikko. Kuaus: Nackapuisto (iheralue 23026). LTJ-tunnus: 15/03 LK III, Lepakkokohteet "Lauttasaaren Leislahti" LTJ-tunnus: 15/99 LK II, Linnustokohteet "Nackapuisto" Epäselää rantakaistaletta, ruoikkoa ja ruoikoksi aihettuaa tularantaa sekä lounaispuoleisen teralepikon halki ruoikkoon laskea anha oja. Taoite: - Toienpiteet: - 15 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita.

19 Kuaus: Nackapuisto (iheralue 23026). LTJ-tunnus: 15/03 LK III, Lepakkokohteet "Lauttasaaren Leislahti" LTJ-tunnus: 15/99 LK II, Linnustokohteet "Nackapuisto" Lahnalahdentien, pihan, enearikon ja rannan rajaaa, ojitettu teraleppälehto. Vaihtelean kokoista teralepikkoa, uutaia koiuja, nuorepaa lehtipuustoa, esakkoa ja pensaikkoa. Maastoa on aiein uokattu ja kuiolla on ojia/aaalleja. Reunaallilla kasaa esakko, pensaikko ja puiden oksisto työntyy pikkuhiljaa keyen liikenteen äylälle. Taoite: Luonnontilaisen kaltainen rantaetsä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito kadunarressa. 16 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Raita Teraleppä Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Koiusaarentie ranta-alue (iheralue 23027). Jäännöspuustoa rannan ja Koiusaarentien älissä. Katupenkan esakkoa, anhoja kookkaita koiuja, ryhä järeitä ikiäntyjä kuion eteläosassa, uutaia kookkaapia raitoja ja rannassa teraleppää. Puusto on äljää ja anhaa, utta ielä arsin hyäkuntoista. Taoite: Maiseapuustokaistale. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Säästetään jalopuuntaiet, pensasryhät ja rannan teralepikko. 17 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Raita Vaahtera Muu lehtipuu Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Kuaus: Koiusaarentie ranta-alue (iheralue 23027). Kaupunkirakenteen puristuksessa sijaitsea reheäpi notko rannan/enelaiturin, Koiusaarentien ja eneilijöiden pysäköintiin käytetyn aukion älissä. Järeitä ylispuukoiuja ja - teraleppiä, uutaa kookkaapi raita ja aahtera sekä useapi jakso keski-ikäistä ja nuorepaa koiikkoa/teralepikkoa. Alipana aihteleasti esakkoa ja pensasaista raitaa. Alue on elko epäsiistin oloinen. Puuston loassa on roskia ja puutarhajätteitä, lisäksi kuiolta lienee kaiettu onkiatoja. Taoite: Suojaaa, kerroksellinen lehtipuuetsikkö. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito. Harennetaan nuorepaa puustoa. Säästetään pienpuuston hoidossa jalopuuntaiet ja pensaikko.

20 18 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Raita Rauduskoiu Muu lehtipuu Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Lauttasaaren urheilupuisto (iheralue 23030). Pihojen ja ulkoilureitin/polun reunustaa/halkoa rinteenaluskaistale. Kuiolta on ajan ittaan poistettu huonokuntoisia puita ja nykypuusto on osittain äljää/ryhittäistä. Vanhepien ylispuukoiujen ja kuion pohjoispään kuusien loassa aihteleaa nuorepaa koiikkoa, pihlajikkoa, uuta lehtipuustoa ja esakkoa. Paikoin kookkaapia, onihaaraisia pihlajia, joita oisi säästää. Taoite: Ajanittaan uudistua, kerroksellinen, lehtipuualtainen etsikkö. Toienpiteet: Harennus/ensiharennus + pienpuuston hoito. Poistetaan saalla uutaa aarallinen ylispuu. Pienpuustonhoidossa säästetään yös aahterat ja parhaat pihlajat. 19 Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Muu lehtipuu Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Lauttasaaren urheilupuisto (iheralue 23030). Kiikkoinen, kuntoradan reunustaa rinne, jolla nuorehko, aikanaan istutettu ännikkö. Seassa uutaia kuusia, koiuja ja pihlajia sekä hiean nuorepaa lehtipuustoa ja pihlajaaltaista esakkoa. Lähinnä kuion eteläosassa uutaia kookkaita ylispuukoiuja. Taoite: Elinoiainen, äntyaltainen sekaetsä. Toienpiteet: Ensiharennus + pienpuuston hoito. Nykyiset ylispuut säästetään. 20 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Kuusi C1 Lähietsä. Vaahteroita. Vuorijalaia.

21 Kuaus: Lauttasaaren urheilupuisto (iheralue 23030). Pihojen ja kuntoradan älinen rinteenaluskaistale. Vaihtelean kokoista koiu-kuusialtaista sekaetsää. Kuiolta on ajan ittaan poistettu pihanreunapuita ja huonokuntoista puustoa. Nykypuusto on aihtelean kokoista, kerroksellista ja eri-ikäistä jäännöspuustoa. Alipana esakkoa ja kuusentaiia, paikoin yös uutaa jalopuuntaii. Taoite: Turallinen, kerroksellinen, koiualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + pienpuustonhoito. Poistetaan loput ylispuukuuset. Pienpuustonhoidossa säästetään yös jalopuuntaiet. 21 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Raita Muu lehtipuu Pihlaja Mänty Rauduskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Lauttasaaren urheilupuisto (iheralue 23030). Karu, osittain kiikkoinen, ulkoilutien ja kuntoradan halkoa äenlaki. Ryhittäin, hiljalleen hareneaa, anhaa ännikköä, jonka loassa paikoin nuorepia äntyjä sekä pääosin huonokuntoisia koiuja. Koko kuiolla yös pensasaisia, onihaaraisia pihlajia, jotka oat paikoin jo elko kookkaita. Taoite: Maiseallinen äki, jolla elinoiaisia puustoryhiä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuuston hoito. Poistetaan lähinnä pystykuiia puita, suositaan äntyä ja pihlajaa. Kehitetään ajan ittaan nuorta puustoa anhean loaan. 22 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Rauduskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Raita Muu lehtipuu C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Leissaari (iheralue 23031). LTJ-tunnus: 15/03 LK III, Lepakkokohteet "Lauttasaaren Leislahti" Länsiäylän ja rannan älinen kaistale rantareitin olein puolin. Osittain niitettyä aoaluetta. Länsiäylän ja reitin älisessä notkossa ylitiheää, nuorta/nuorehkoa teraleppää, sekalehtipuustoa ja jonkin erran koiuja ja joitakin jalopuita. Puusto kuolee ajan ittaan ylitiheyteen ja suojaaikutus ähenee. Taoite: Elinoiainen, turallinen suojaetsä sekä niitetty reitinarsi. Toienpiteet: Ensiharennus + pienpuustonhoito + säännöllinen niitto.

22 23 Pinta-ala: 0.59 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Rauduskoiu C1.2 Lähiirkistysetsä. Lehtikuusia. Metsälehuksia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Leissaari (iheralue 23031). LTJ-tunnus: 15/03 LK III, Lepakkokohteet "Lauttasaaren Leislahti" Pieni niei (Leissaari), jonka keskiosa on loiarinteistä äkeä. Kuion läpi kiertää ulkoilutie, josta erkanee rantaan ieiä kinttupolkuja. Järeitä, anhoja koiuja ja kuusia, joiden loassa useapi jakso aihteleaa, lehtipuustoa,. haapaa, pihlajaa, jaloja lehtipuita ja rannassa teraleppää. Kuion keskellä kookas lehusryhä, uutaia jalaia ja uutenkin puistoaista puustoa. Vesakkoa altaa alaa lähes koko kuiolla. Kuion lounaisosa ja arsinkin ulkoilutien arsi on osittain puistoainen ja aara/niittyäinen. Reitin arressa lisäksi leähdyspenkki ja puistopensaita. Varsinkin kuuset oat huonokuntoisia, uutaa niistä on kuollut pystyyn ja yksi on jo kaatunutkin. Taoite: Lehtipuualtainen, osittain puistoainen etsikkö, niitetty reitinarsi ja luonnontilaisepi rantakaistale. Toienpiteet: Varoainen aiseanhoito + pienpuuston hoito + säännöllinen niitto. Poistetaan huonokuntoisia ja aarallisia puita. Harennetaan tiheiät nuoren puuston ryhät. Kehitetään taiikkoa ja pensaikkoa esoalla ja osaa alueesta niittäällä. Puuston loaan oisi harkittuihin kohtiin yös aata erinäkyää. PUISTOMAISELLE KUVIONOSALLE LAADITAAN TARKEMPI HOITO-OHJE! 24 Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Leissaari (iheralue 23031). Aoin rantakallio. Taoite: Luonnontilainen rantakallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 25 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Teraleppä Kuusi Haapa Teraleppä Pihlaja Kuusi Rauduskoiu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Leissaari (iheralue 23031). LTJ-tunnus: 15/03 LK III, Lepakkokohteet "Lauttasaaren Leislahti"

23 Leissaaren eteläosan rinne ja notkela, joka ainakin osittain lienee upeenkasanutta, entistä esialuetta. Kookkaan kuusen sekä uutaan ylispuukoiun loaan, niittyäiselle pohjalle kehittynyttä nuorta lehtipuustoa, haapaa, koiua ja teraleppää ja kuion pohjoisreunalla pihlajaa. Lisäksi esakkoa, joitakin kuusentaiia ja puistopensaita. Taoite: Lehti-/sekaetsä Toienpiteet: Ensiharennus/harennus + pienpuuston hoito. Reitinarsi niiton piirissä. PUISTOMAISELLE KUVIONOSALLE LAADITAAN TARKEMPI HOITO-OHJE! 26 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Leissaari (iheralue 23031). LTJ-tunnus: 15/03 LK III, Lepakkokohteet "Lauttasaaren Leislahti" Länsiäylän ja rannan älinen aoalue rantareitin olein puolin. Muutaia lehtipuuryhiä ja esakkoa. Taoite: Niitetty reitinarsi ja ranta-alue. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. Vesakkoakin oisi paikoin poistaa naapurikuioiden hoidon yhteydessä. 27 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Teraleppä Pihlaja Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Kuaus: Maaolahden ranta-alueet (iheralue 23032). LTJ-tunnus: 15/03 LK III, Lepakkokohteet "Lauttasaaren Leislahti" Kapea etsikkökaistale Länsiäylän liittyärapin kupeessa sekä rantaa yötäileän ulkoilutien arressa. Pääasiassa arttunutta/keski-ikäistä teralepikkoa, jonka seassa eri-ikäisiä koiuja ja nuorepaa lehtipuustoa. Kuion länsinurkalla ryhä ikiäntyjä. Järeäpi puusto rapin puolella, rinteen alaosassa, rannassa ain riistö nuorta lehtipuustoa/esakkoa. Taoite: Turallinen, aiseallinen suojaetsä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito. Poistetaan aaralliset lehtipuut ja harennetaan tiheiät puustoryhät. Kehitetään nuorta puustoa järeään loaan. 28 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Maaolahden ranta-alueet (iheralue 23032). LTJ-tunnus: 15/03 LK III, Lepakkokohteet "Lauttasaaren Leislahti" Länsiäylän rapin ja rannan älinen aoalue rantareitin olein puolin. Muutaia yksittäisiä lehtipuita, puuryhiä ja esakkoa. Taoite: Niitetty reitinarsi ja ranta-alue. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. Huonokuntoista esakkoa oisi yös paikoin poistaa.

24 29 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: C1 Lähietsä. Kuaus: Pohjoiskaari ranta-alue (iheralue 23037). Aoin, ruoikkoon rajautua rantakallio. Taoite: Luonnontilainen rantakallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 30 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Pohjoiskaari ranta-alue (iheralue 23037). Epäselästi erottua piha-alueen jatke rannan tuntuassa. Harakseltaan järeitä koiuja ja teraleppiä sekä anha änty. Rannan ja rantakallion kupeessa ryhittäin nuorepia teraleppiä ja uuta lehtipuustoa. Alue ei sijaintinsa uoksi liene juurikaan yleisessä käytössä, aikka puistoa onkin. Huonokuntoinen puusto ja esakko on kuiolta aikanaan poistettu. Taoite: Puustoinen alue pihojen jatkeena. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 31 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Metsälehuksia. Tuoia. Kuaus: Kotkauori (iheralue 22010). LTJ-tunnus: 16/99 LK III, Linnustokohteet "Kotkauori (Lauttasaaren esitorni)" Osittain piha-alueen parkkipaikkaa. Pieni aoalue, äelle ieän tien arressa ja parkkipaikan ypäristössä. Nurea, heinikkoa sekä uutaa nuori lehtipuu ja pensas. Kuiolla yös lehuksen taii. Taoite: Puoliaoin näkyä. Toienpiteet: Niitto ajoittain osalla kuiota. Hoitunee asukkaiden toiesta. 32 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp c Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita.

25 Kuaus: Kotkauori (iheralue 22010). LTJ-tunnus: 16/99 LK III, Linnustokohteet "Kotkauori (Lauttasaaren esitorni)" LTJ-tunnus: 2109 LK I, Geologiset kohteet: Muinaisrantaerkki, Litorina-eren rantakiikko (rinteen yläosassa) Kiikkoinen rinnenotko kallion ja piha-alueiden älissä. Pääosin pihlajaesakon ja pensaikon altaaa aiepi uudistusala. Siellä täällä uutaia koiun ja uiden lehtipuiden taiia. Ylepänä kuion eteläosassa pieni alue kallionaluslehtoa, jossa kookkaapia aahteroita, koiuja, raitoja ja pihlajia sekä hiean parepikuntoista taiikkoa. Kuion halkaisee kalliolle ieä kinttupolku. Taoite: Lehtietsäksi uudistua alue. Toienpiteet: Taiikon/nuoren etsänhoito + laikutus + koiun täydennysistutus. 33 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Raita Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Kotkauori (iheralue 22010). LTJ-tunnus: 16/99 LK III, Linnustokohteet "Kotkauori (Lauttasaaren esitorni)" LTJ-tunnus: 2109 LK I, Geologiset kohteet: Muinaisrantaerkki, Litorina-eren rantakiikko (rinteen yläosassa) Rinnettä nouseaa pihatietä reunustaa rinteen yläosa. Aieissa hakkuissa säästetty äljä, anha ylispuukoiikko. Kuion länsiosassa pienellä alueella koiujen sijasta äntyjä. Järeiden puiden loassa eri ikäistä pihlajikkoa, joitakin raitoja ja aahteroita sekä pihlajaaltaista esakkoa. Koiut oat hyin huonokuntoisia ja alkaat olla aaraksi. Myös nuori lehtipuusto on hoitaatonta ja huonokuntoista. Taoite: Turallinen, lehtipuustolle uudistua kallionalusrinne/tienarsi. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto + pienpuuston hoito + koiun täydennysistutus. Säästetään ännyt ja ahdollisesti uutaa parepikuntoinen koiu. AJOSSA VAROTTAVA MUINAISRANTAA! 34 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp c Muu lehtipuu Pihlaja Raita Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu B4 Aoin alue ja näkyä. Tuoia. Kuaus: Kotkauori (iheralue 22010). LTJ-tunnus: 16/99 LK III, Linnustokohteet "Kotkauori (Lauttasaaren esitorni)" Lähes puuton, ketoainen tasanne kallioalueen rinteessä. Ypärillä jonkinlainen entinen kiijalka. Ylärinteen alla ja kiijalan reunoilla kaistale huonokuntoista lehtipuustoa ja pensaikkoa. Taoite: Aoin keto. Toienpiteet: Huonokuntoisten lehtipuiden ja esakon poisto. Jatkossa esakon poisto säännöllisin älein.

26 35 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Kotkauori (iheralue 22010). LTJ-tunnus: 16/99 LK III, Linnustokohteet "Kotkauori (Lauttasaaren esitorni)" LTJ-tunnus: 2109 LK I, Geologiset kohteet: Muinaisrantaerkki, Litorina-eren rantakiikko (rinteen yläosassa) Pihateihin ja kadunarteen rajautua pohjoisrinteen alaosa. Järeä, anha, koiualtainen rinneetsä, jossa koiujen lisäksi äntyjä ja kuusia. Järeän puuston loassa useapi jakso nuorepaa lehtipuustoa ja uutaia kuusiryhiä sekä alipana pihlajaaltaista esakkoa ja lehtopensaikkoa. Melko runsaasti nuorta aahteraa. Taoite: Kerroksellinen sekaetsä, jossa yös aahteraa ja lehtopensaita. Turalliset kadun- ja pihateidenarret Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto + pienpuuston hoito. Poistetaan aarallisia, huonokuntoisia puita. Kehitetään nuorepaa puustoa. AJOSSA VAROTTAVA MUINAISRANTAA! 36 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Mänty Rauduskoiu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Kotkauori (iheralue 22010). LTJ-tunnus: 16/99 LK III, Linnustokohteet "Kotkauori (Lauttasaaren esitorni)" Pihatien ja kadunarren älinen, kapea kallionaluskaistale. Sekalaista, kuiuuden aiaaaa jäännöspuustoa. Varttuneita koiuja, nuorepaa lehtipuustoa ja esakkoa. Myös uutaa kookkaapi koiu ja ikiänty. Osa huonokuntoisista puista nojallaan kadulle päin. Taoite: Turallinen kadunarsi ja kallioaisea. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto + pienpuuston hoito. Poistetaan aarallisia, huonokuntoisia puita. Kehitetään nuorta lehtipuustoa ja aiseaa. 37 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp c Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä.

27 Kuaus: Kotkauori (iheralue 22010). LTJ-tunnus: 16/99 LK III, Linnustokohteet "Kotkauori (Lauttasaaren esitorni)" Lähes puuton, pihaan ja kadunarteen rajautua kallionlaki. Paikoin kuiuudesta kärsiää pihlajikkoa ja uutaa pystykuia änty. Painanteissa jonkin erran ketoaista kasillisuutta. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 38 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp c Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Mänty C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Kotkauori (iheralue 22010). LTJ-tunnus: 16/99 LK III, Linnustokohteet "Kotkauori (Lauttasaaren esitorni)" Pieni tasanne kadun arressa kallionrinteen alla sekä rinteelle, piha-alueen reunaan nousea notko. Pari järeää kallioäntyä sekä nuorta, pihlajaaltaista lehtipuustoa, esakkoa ja pensaikkoa. Hoitaatonta jäännöspuustoa kuiuustuhon jäljiltä. Osa lehtipuustosta kärsii yhä kuiuudesta ja alusta heinittyy. Taoite: Aarahko, aiseaetsikkö kallion kupeessa. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Kehitetään nuoren lehtipuuston ryhiä, jaloja lehtipuita ja pensaita. 39 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Pihlaja Mänty Kuusi Rauduskoiu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Kotkauori (iheralue 22010). LTJ-tunnus: 16/99 LK III, Linnustokohteet "Kotkauori (Lauttasaaren esitorni)" Kiikkoinen etsikkökaistale kalliorinteen alla. Vanhean koiikon, uutaan kuusen ja ikiännyn loaan kehittynyttä, nuorepaa, kerroksellista koiualtaista lehtipuustoa. Puusto on arsin tiheää ja alipana kasaa pihlajaaltaista esakkoa. Kuiolta on ajan ittaan poistettu aarallisia, huonokuntoisia puita. Taoite: Kerroksellinen lehtietsä rinteessä ikiäntyjen ja järeäpien koiujen loassa. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito. Poistetaan saalla järeät kuuset ja uutaa aarallinen koiu. Pienpuuston hoidossa säästetään yös aahterat ja parhaat pihlajat.

28 40 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Kotkauori (iheralue 22010). LTJ-tunnus: 16/99 LK III, Linnustokohteet "Kotkauori (Lauttasaaren esitorni)" Kadun, kallion ja piha-alueen älinen, ulkoilutien halkaisea nurkkaus. Niittyäistä aoaluetta sekä ulkoilutien arressa ryhä järeitä äntyjä ja kuusia. Inentointihetkellä niittäätön. Taoite: Puistoetsä niitetyllä pohjalla. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. Ulkoilutienarren hoito ulotetaan jatkossa koko kuiolle. 41 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Muu lehtipuu Pihlaja C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kuaus: Kotkauori (iheralue 22010). LTJ-tunnus: 16/99 LK III, Linnustokohteet "Kotkauori (Lauttasaaren esitorni)" Puistoetsätasanne kallioalueella, ulkoiluteiden risteyksen ypärillä. Järeitä, anhoja kallioisen alueen ikiäntyjä ja jonkin erran nuorepia äntyjä. Pihlajaesakkoa lähinnä kuion reunoilla, kallion kupeessa. Ulkoiluteiden arret puistonhoidon piirissä. Taoite: Puistoetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito esottuilla alueilla. Kehityskelpoiset taiet ja jalot lehtipuut säästetään. 42 Pinta-ala: 1.94 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Mänty Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Kotkauori (iheralue 22010). LTJ-tunnus: 16/99 LK III, Linnustokohteet "Kotkauori (Lauttasaaren esitorni)" Kotkauoren länsipuoliskon laaja kallioalue, jolla yös uutaia tontteja sekä etelärinteellä ulkoilureittejä. Kulunut, laajalti puuton ja kuiuustuhojen aiaaa kallio. Vanhoja ikiäntyjä, pystykuiia kallioäntyjä sekä keloja ja aapuita. Vähintään puolet aieasta puustosta on kuollut. Myös nuori puusto ja esakko on onin paikoin kärsinyt kuiuudesta. Lakialueiden älissä puustoisepia painanteina ja halkeaia, joissa puusto on parein säilynyt hengissä. Maasto on aikeakulkuista, joten luonnonhoitotoiien tekeinen olisi hyin hankalaa. Taoite: Luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Muutaia kuolleita puita oi tarpeen ukaan polkujen arsilta kaataa aapuiksi.

29 43 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tontti Pääpuulaji: E Erityisalue. Kuaus: Kotkauori (iheralue 22010). LTJ-tunnus: 16/99 LK III, Linnustokohteet "Kotkauori (Lauttasaaren esitorni)" Piha-alue. 44 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Rauduskoiu Pihlaja Raita Vaahtera Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Kuusi Rauduskoiu Tuore lehto (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Kotkauori (iheralue 22010). LTJ-tunnus: 16/99 LK III, Linnustokohteet "Kotkauori (Lauttasaaren esitorni)" Arokas elinypäristö: Tuore lehto. Tonttien ja kadun rajaaa lehtoruutu kiikkoisen kallionrinteen alla. Tuoretta pensaslehtoa, jossa kiikkoisuus heikentää hiean puuston kasuoloja. Hoitaatonta, nuorta/keski-ikäistä lehtipuustoa, seassa runsaasti aahteraa ja lehtopensaikkoa. Kuiolta on ajan ittaan poistettu aarallisia, huonokuntoisia puita. Jäljellä on ielä yksi järeä koiu ja kuusi. Taoite: Vaahteraaltainen lehto. Turallinen ja aiseallinen kadunarsi/pihanreuna. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito aahteraa suosien. Poistetaan aaralliset puut. Osa rungoista jätetään kuiolle aapuiksi. Siistitään tonttien reunat ja kadunarsi. 45 Pinta-ala: 0.95 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Kotkauori (iheralue 22010). LTJ-tunnus: 16/99 LK III, Linnustokohteet "Kotkauori (Lauttasaaren esitorni)" LTJ-tunnus: 1409, Geologiset kohteet: Maiseakallio (kuion pohjoisosa) Laajahko, yhtenäinen kallioalue. Puuttoia, kuluneita kallionlakia sekä niiden älisiä notkelia, halkeaia, kiikkoa ja louhikkoa. Notkoissa pihlajaaltaista lehtipuuesakkoa, pensaikkoa sekä paikoin uutaia anhoja kallioäntyjä. Iso osa aieasta puustosta on kuollut kuiuuteen, joten kuiolla on runsaasti eri asteista lahopuuta. Maasto on aikeakulkuista, joten luonnonhoitotoiia ei oi kuiolla tehdä. Taoite: Luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

30 46 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Vaahtera Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Mänty Mänty C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Kotkauori (iheralue 22010). LTJ-tunnus: 16/99 LK III, Linnustokohteet "Kotkauori (Lauttasaaren esitorni)" Kiikkoinen kallionrinne kadun ja laajean kallion älissä. Vanhoja ikiäntyjä ja hiean nuorepia kallioäntyjä, joista osa on kuollut pystyyn. Mäntyjen lisäksi ryhittäin aahteraa, sekalehtipuustoa, pihlaja-aahteraaltaista esakkoa ja paikoin kuiolle leinnyttä pihapensaikkoa. Alue on hoitaattoan oloinen. Taoite: Maiseallinen kallion reunaetsikkö, jossa ikiäntyjä, uutaia keloja ja niiden loaan kehittyää aahterikkoa. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito. Poistetaan osa kuolleista ännyistä. Harennetaan aahteratiheiköt. Säästetään pienpuustonhoidossa aahteraa ja parhaita pihlajia. 47 Pinta-ala: 0.66 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Vaahtera Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kuaus: Kotkauori (iheralue 22010). LTJ-tunnus: 16/99 LK III, Linnustokohteet "Kotkauori (Lauttasaaren esitorni)" Tasanne/notkela kallioalueen keskellä, esitornin, huilapihan ja aidatun leikkikentän kupeessa, esitornille ja pihaan tuoan tien arressa. Kuion läpi kulkee yös kinttupolkuja. Aiean aiseanhoitohakkuun jäljiltä anhoja, järeitä ikiäntyjä, paikoin anhoja koiuja ja uutaa aahtera. Koko kuiolla ryhittäin pihlajaaltaista nuorta lehtipuustoa, esakkoa ja pensaikkoa sekä paikoin yös nuoria äntyjä. Tontin kupeessa hiean tiheäpää nuorta lehtipuustoa ja leikkipaikan tuntuassa nuorta koiikkoa ja uutaia raitoja. Pienen kosteikon kohdalla pajukkoa. Taoite: Maiseallinen, turallinen tasanne kallioalueella. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito. Poistetaan huonokuntoiset puut. Harennetaan tiheiät nuoren puuston ryhät. Kehitetään nuorta lehtipuustoa, jaloja lehtipuita ja pensaita. 48 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä.

31 Kuaus: Kotkauori (iheralue 22010). LTJ-tunnus: 16/99 LK III, Linnustokohteet "Kotkauori (Lauttasaaren esitorni)" Pääosin aoin kallionlaki, jonka reunoilla kallioäntyjä, pihlajaaltaista esakkoa ja pensaikkoa. Etelärinne on porrasainen ja sillä kasaa jonkin erran ketoaista kasillisuutta. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 49 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Kotkauori (iheralue 22010). LTJ-tunnus: 16/99 LK III, Linnustokohteet "Kotkauori (Lauttasaaren esitorni)" Kapeahko, ulkoilutien halkaisea kallionaluskaistale piha-alueiden reunassa. Järeitä, anhoja kallioisen alueen äntyjä ja jonkin erran nuorepia äntyjä harakseltaan/aihteleina ryhinä. Järeän puuston loassa paikoin yksittäisiä nuoria lehtipuita ja pihlajaaltaisia esakkoryhiä. Paikoin uutaia jaloja lehtipuita. Taoite: Maiseallinen puistoetsä ja ulkoilutien arsi. Toienpiteet: Pienpuuston hoito esottuilla alueilla. Kehityskelpoiset taiet, jalot lehtipuut ja pensaat säästetään. 50 Pinta-ala: 0.38 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Vaahtera Muu lehtipuu B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Klaarantie korttelipuisto (iheralue 22019). Epäselästi ypäröiiin pihoihin rajautua, kulunut kallioalue. Pihanurikot jatkuat puiston puolelle kallionnotkeliin. Keskellä yksi kallioänty, jokunen lehtipuu sekä paikoin esakkoa/pensaikkoa, joka sekin on paljolti pystykuiaa. Osalla alueesta ketoaisia laikkuja. Taoite: Pihaainen kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Aluetta oisi ajoittain siistiä/siiota, ahdollisesti taloyhtiöiden toiesta. 51 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Haapa Muu lehtipuu B4 Aoin alue ja näkyä.

32 Kuaus: Koirakienniei, Mutterin tausta 1270 (iheralue 22026). Piha-alueen eristää, pääosin aoin kallio/rantakiikko. Muutaa kallioänty, jokunen lehtipuu ja esakkoryhä. Alue ei juurikaan erotu piha-alueesta. Taoite: Rantakallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 52 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Mänty C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kuaus: Pohjoisnieen puisto, koillisranta (iheralue 22012). Rantakallion ja ulkoilutien älinen, pieni rinne hoidetun puistoalueen yhteydessä. Järeitä, anhoja koiuja ja yksi kookas ikiänty. Vanhojen puiden loassa nuorepia koiuja, hiean kookkaapia pihlajia, uutaa aahtera ja pihlaja-sekalehtipuuesakkoa. Taoite: Maiseallinen puistoetsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuuston hoito. Poistetaan huonokuntoiset puut ja hoidetaan aiseaa. 53 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Muu lehtipuu Pihlaja C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Pohjoisnieen puisto, koillisranta (iheralue 22012). Pääosin aoin rantakallio hoidetun puistoalueen reunassa. Kuion pohjoispäässä ryhä ikiäntyjä, joista yksi on pystykuia. Etelärinteellä huonokuntoista haapa-pihlajaesakkoa. Taoite: Luonnontilainen rantakallio. Toienpiteet: Pienpuustonhoito. Poistetaan kuollut ja huonokuntoinen esakko. 54 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Rauduskoiu Teraleppä R Maankäytön uutosalue. Tuoia. Vaahteroita.

33 Kuaus: Länsiäylä Vaskilahdensali (iheralue 23018). Tiealueen, länsipuolisen etsikön ja ruoikon älinen hoitaaton rantapuustokaistale. Tiheää, nuorehkoa/keski-ikäistä teraleppä-koiualtaista tiheikköä sekä runsaasti esakkoa ja pensaikkoa. Kuion länsiosassa, naapurikuioon liittyen uutaia anhoja, kookkaita puita, joiden loassa nuori puusto on ryhittäistä. (Taoite: Luonnonukainen rantakaista.) (Toienpiteet: Pienpuustonhoito kapealla kaistaleella tiealueen reunassa.) EI TOIMENPITEITÄ, MAANKÄYTTÖ MUUTTUU KAAVOITUKSESSA! 55 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Metsälehus Vaahtera Vuorijalaa Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu R Maankäytön uutosalue. Metsälehuksia. Tuoia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Länsiäylä Vaskilahdensali (iheralue 23018). Tiealueen, länsipuolisen tontin ja rantapuuston älinen, osittain kiikkoinen lehtorinne, jolla anha, äljäpuustoinen koiu-jalopuualtainen etsikkö, uutaia järeitä äntyjä ja rannan tuntuassa pari kuusta. Seassa nuorepia lehtipuita ja esakkoryhiä. Jalopuusto koostuu kookkaista aahteroista, lehuksista ja jalaasta, hiean nuoreista jalopuista ja niiden taiista. Kuiolla yös anha kiijalka ja kiiaidan jäänteet. (Taoite: Jalopuualtainen etsikkö.) (Toienpiteet: Pienpuustonhoito esakoituneella alueella.) EI TOIMENPITEITÄ, MAANKÄYTTÖ MUUTTUU KAAVOITUKSESSA! 56 Pinta-ala: 0.63 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu R Maankäytön uutosalue. Vaahteroita. Kuaus: Koiusaari ja Koiusaari/Vaskisalentie (iheralueet ja 23036). LTJ-tunnus: 6/03 LK III, Lepakkokohteet "Vaskilahti" (kuion eteläosa) Kiikkoinen, keskiosasta kallioinen, keyen liikenteen äylän arresta Länsiäylän reunaan nousea rinne. Kuion keskellä tontti ja puutalo. aihtelea, arttunut/anha, koiuäntyaltainen sekaetsä. Seassa järeitä, anhoja ylispuita sekä nuorepia lehtipuita ja pihlajaaltaista esakkoa. Puusto on osittain tiheää ja paikoin jo huonokuntoistakin. (Taoite: Turallinen, kerroksellinen suojaetsä.) (Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito.) EI TOIMENPITEITÄ, MAANKÄYTTÖ MUUTTUU KAAVOITUKSESSA!

34 57 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Tontti Pääpuulaji: R Maankäytön uutosalue. Kuaus: Koiusaari ja Koiusaari/Vaskisalentie (iheralueet ja 23036). LTJ-tunnus: 6/03 LK III, Lepakkokohteet "Vaskilahti" Keyen liikenteen äylään rajautua, etsikön keskelle työntyä tontti. Jonkin erran astaaaa puustoa, kuin ypäristössäkin. Tontin rajaus aastossa hiean epäselä. (Taoite: Piha-alue.) (Toienpiteet: - ) EI TOIMENPITEITÄ, MAANKÄYTTÖ MUUTTUU KAAVOITUKSESSA! 58 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Raita Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Kuaus: Koiusaari (iheralue 22001). Reheäpohjainen alue Koiusaaren eteläkärjen ja sataa-alueen älissä. Jonkinlaista entistä rantaaata, joka työntyy sataarakenteiden keskelle. Varttunutta/anhaa koiikkoa, paikoin nuorepia koiuja, teraleppiä, raitoja, esakkoa ja pensaikkoa. Kuion eteläosassa luonnonukaisen oloinen laikku, jossa. kookkaita tuoia. (Taoite: Elinoiainen koiikko, jonka loassa rantalehtolaikkuja.) (Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito.) EI TOIMENPITEITÄ, MAANKÄYTTÖ MUUTTUU KAAVOITUKSESSA! 59 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Pihlaja Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja C5 Aroetsä. Kuaus: Koiusaari (iheralue 22001). LTJ-tunnus: 3/91 LK II, Arokkaat kasillisuus- ja kasikohteet "Lauttasaaren Koiusaaren eteläkärki" (kuion eteläosa) Osittain kiikkoinen, rantakallioon rajautua etsikkö pursiseuran ökin ypärillä, rannan ja sataa-alueen älissä. Vanhaa ikiännikköä, jonka loassa eri-ikäisiä koiuja, pihlajia ja pihlajaaltaista esakkoa. Puusto on elko luonnontilaista ja kuiolla on jonkin erran eriasteista lahopuuta. Kuion eteläosat sisältyät luontotietojärjestelän arokkaan erenrantaalueen rajaukseen.

35 Taoite: Luonnonukainen rantaetsikkö, turallinen pihapiiri. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarpeen ukaan oi aarallisia puita poistaa tai paikoin kaataa aapuiksi. 60 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty B5 Aroniitty. Kuaus: Koiusaari (iheralue 22001). LTJ-tunnus: 3/91 LK II, Arokkaat kasillisuus- ja kasikohteet "Lauttasaaren Koiusaaren eteläkärki" (kuion eteläosa) Aoin, sileäksi kulunut rantakallio ja rantakiikkoa. Muutaa ryhä eri-ikäisiä kitukasuisia kallioäntyjä. Kuio sisältyy pääosin luontotietojärjestelän arokkaan erenranta-alueen rajaukseen. Taoite: Luonnontilainen rantakallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 61 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Teraleppä Teraleppä Pihlaja Merenranta-alue (LSL-luontotyyppi). S Suojelualue. Kuaus: Koiusaari (iheralue 22001). LTJ-tunnus: 13, Suojelukohde, luonnonsuojelulain luontotyyppi "Koiusaaren erenrantaniitty" LTJ-tunnus: 3/91 LK II, Kasillisuuskohteet "Lauttasaaren Koiusaaren eteläkärki" Arokas elinypäristö: Merenranta-alue, rantaniitty Pääosin aoin, kiikkoinen erenranta sekä uutaa laikku rantalepikkoa. Luonnontilaiseen errattaa alue, jolla on tyypillinen ja edustaa erenrantakasillisuus. Taoite: Luontotyypin oinaispiirteiden säilyttäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa ypäristökeskuksen erillinen ohjeistus. 62 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Tontti Pääpuulaji: E Erityisalue. Kuaus: Koiusaari (iheralue 22001). Pursiseuran ökki ja sen pihapiiri. Taoite: - Toienpiteet: -

36 63 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Raita Muu lehtipuu Muu lehtipuu Rauduskoiu C1.1 Puistoetsä. Tuoia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Vaskiniei (iheralue 22003). LTJ-tunnus: 6/03 LK III, Lepakkokohteet "Vaskilahti" Aara, reheäpohjainen ulkoilutienarsi pihojen, Sotkatien loppupään ja rantalehdon älissä. Harakseltaan järeitä koiuja, joiden loassa uutaa kuusi, teraleppä, raita, aahtera, jalaa ja jokunen runkoainen tuoi. Tonttien kupeessa anhoja raitoja sekä yksittäisiä uita lehtipuita. Rannan tuntuassa teralepikkoa. Osa reitinarresta on aoaluetta, jota on käytetty. puutaaran arastointiin. Vesakkoa ja pensaikkoa on aihteleasti. Osa puustosta on arsin huonokuntoista, arsinkin raidat oat jo anhuuttaan heikentyneet. Taoite: Turallinen, puoliaoin puistoetsä, jossa yös jaloja lehtipuita. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito + teralepän/jalopuiden täydennysistutus. Osaa alueesta tulisi yös ajoittain niittää. 64 Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Tuore lehto (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kostea lehto (Arokas elinypäristö). Tuoia. Kuaus: Vaskiniei (iheralue 22003). LTJ-tunnus: 6/03 LK III, Lepakkokohteet "Vaskilahti" LTJ-tunnus: 12/99 LK II, Linnustokohteet "Vaskiniei" Arokas elinypäristö: tuore/kostea lehto Teraleppäaltainen rantalehtonotkela ja rannan tuntuassa kaistale puutonta tulaaluetta. Myös puustoisella alueella on painanteita, joissa esi ajoittain seisoo. Aoien rannan reunaa yötäilee paljon käytetty polku. Puusto on luonnontilaisen kaltaista järeää teralepikkoa, seassa jonkin erran koiuja, arsinkin kuion reunoilla sekä uutaa kuusi. Tuulen kaataia kuusia on aiein poistettu. Kookkaaan puuston loassa pihlajaaltaista nuorepaa lehtipuustoa ja uutaa nuori kuusi. Alipana reheää lehtopensaikkoa, tuoea, seljaa sekä pihlajaesakkoa. Taoite: Luonnonukainen arokas elinypäristö, rantalehto/pensaslehto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa oi aarallisia puita kaataa aapuiksi. Polku säilytetään kulkukelpoisena ja turallisena.

37 65 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Kuusi Haapa Raita Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Vaskiniei (iheralue 22003). LTJ-tunnus: 12/99 LK II, Linnustokohteet "Vaskiniei" Lehtonotkelasta Vaskinieentien reunaan nousea loia rinne. Tien artta yötäilee anha ränsistynyt perinneaita. Puusto on järeää anha koiikkoa, paikoin kuusia sekä kuion itäosassa haapoja ja nuorepia kuusia. Kookkaaan puuston loassa aihteleasti nuorepaa puustoa, pihlajia, raitoja sekä uutaa nuorepi kuusi ja jalo lehtipuu. Alipana pihlajaaltaista esakkoa ja pensaikkoa. Huonokuntoisia, aarallisia puita on kuiolta aiein poistettu. Taoite: Maiseallinen, aiheittain uudistua lehtipuualtainen sekaetsä sekä turalliset tienarret Toienpiteet: Luontainen uudistainen aiheittain + pienpuustonhoito + täydennysistutus. Poistetaan lähinnä aarallisia lehtipuita ja kuusia. Istutetaan suojapuuston alle kuusiryhiä ja jaloja lehtipuita, esi. jalaia. Perinneaita uusitaan, joten luonnonhoitotoiet on syytä tehdä saassa yhteydessä, kun anha aita on poissa tieltä. 66 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Vaskiniei ja Vaskiniei LIV:n osa (iheralueet ja 22076). LTJ-tunnus: 6/03 LK III, Lepakkokohteet "Vaskilahti" (kuion koillisreuna) LTJ-tunnus: 12/99 LK II, Linnustokohteet "Vaskiniei" Vaskinieentien ja enerantaan ieän tienarren älinen sektori, jolla jonkin erran linnoituskupareita ja kuion eteläreunalla anha ränsistynyt perinneaita. Kerroksellinen sekaetsä, josta on ajan ittaan poistettu anhoja kuusia. Toienpiteen jäljiltä kuiolle on äljähkön järeän koiikon loaan kehittynyt ryhittäin nuorepaa lehtipuustoa ja kuusikkoa. Lehtipuusto on pääasiassa pihlajaa, utta seassa on yös. koiua, raitaa ja aahteraa. Alipana pihlajaaltaista esakkoa, uutaia jalopuuntaiia ja lehtopensaikkoa. Nuorta puustoakin on jo ajan ittaan hoidettu. Taoite: Maiseallinen, järeiden koiujen loassa kehittyä kerroksellinen sekaetsä. Toienpiteet: Koiikon aiheittainen äljennys + pienpuustonhoito + täydennysistutus. Poistetaan ajan ittaan järeitä puita nuorepien tieltä. Kaadettaia puita jätetään paikoin aapuiksi. Istutetaan aarapiin kohtiin kuusiryhiä ja jaloja lehtipuita. Perinneaita uusitaan, joten luonnonhoitotoiet on syytä tehdä saassa yhteydessä, kun anha aita on poissa tieltä.

38 67 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja E Erityisalue. Kuaus: Vaskiniei LIV:n osa (iheralue 22076). LTJ-tunnus: 6/03 LK III, Lepakkokohteet "Vaskilahti" LTJ-tunnus: 12/99 LK II, Linnustokohteet "Vaskiniei" Kallioinen nieenkärki pienenesataan yhteydessä. Kuion eteläosa rantasaunan pihaaata. Tiepohjaa, polkuja, rakenteita ja kulunutta aastoa. Järeitä anhoja koiuja, uutaia äntyjä, nuorta pihlajikkoa ja rannassa teralepikkoa. Saunan eteläpuolella uutaia nuoria kuusia. Taoite: Turallinen, aiseallinen pihaaa ja sataa-alue Toienpiteet: Pienpuuston hoito esakoitualla alueella. Yksittäisiä aarallisia puita oi poistaa tarpeen ukaan. 68 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Kuaus: Vaskiniei ja Vaskiniei LIV:n osa (iheralueet ja 22076). LTJ-tunnus: 12/99 LK II, Linnustokohteet "Vaskiniei" Nieien älinen rantalehtonotko. Kuion halki kulkee polku ja rannassa on eneitä. Aiein käsitelty puusto on iie aikoina jätetty luonnontilaan. Järeitä, anhoja teraleppiä ja koiuja sekä rannan tuntuassa eri-ikäistä teralepikkoa. Järeän puuston loassa kookkaapia pihlajia, tuoia ja pihlajaesakkoa. Taoite: Luonnontilaisen kaltainen rantalehto. Turallinen lähiypäristö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa oi aarallisia puita kaataa aapuiksi. 69 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c Mänty C1.2 Lähiirkistysetsä.

39 Kuaus: Vaskiniei ja Vaskiniei LIV:n osa (iheralueet ja 22076). LTJ-tunnus: 12/99 LK II, Linnustokohteet "Vaskiniei" Aoin, kulunut rantakallio. Reunalla uutaa kallioänty ja pihlajapensas. Taoite: Luonnonukainen rantakallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 70 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Vaskiniei (iheralue 22003). LTJ-tunnus: 12/99 LK II, Linnustokohteet "Vaskiniei" Rantakallion ja saunaseuran pihan älinen, kulunut polun halkoa äki ja rantaan iettää rinne. Vanha järeä ikiännikkö, joka rinteellä on hiean nuorepi ja tiheäpi. Mäntyjen loassa järeitä anhoja koiuja ja lähepänä piha-aluetta hiean nuorepia koiuja. Kuiolla yös uutaia nuoria äntyjä, koiuja ja pihlajia sekä pihan liepeillä istutettuja jaloja lehtipuita. Alikasoksena aihteleasti pihlajaaltaista esakkoa. Taoite: Maiseallinen äki ja luonnonukaisepi rantakaistale. Toienpiteet: Pienpuuston hoito taiiryhiä kehittäen. Hoitotoiet keskittyät pihan lähiaastoon. 71 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tontti Pääpuulaji: E Erityisalue. Kuaus: Vaskiniei (iheralue 22003). LTJ-tunnus: 12/99 LK II, Linnustokohteet "Vaskiniei" Saunaseuran pihaaa ja siihen liittyä ranta-alue. Yksittäispuita, järeitä, anhoja äntyjä, kookkaita jaloja lehtipuita istutettuja puistopuita, pensaita ja puutarhakaseja. Alue on saunaseuran hoidossa. Taoite: Pihaainen alue ja saunaranta. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Vaarallisia puita oi tarittaessa poistaa. 72 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Raita Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita.

40 Kuaus: Vaskiniei (iheralue 22003). LTJ-tunnus: 4/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Riihilahden pohjoisranta" (kuion eteläosa, luontoarot rannalla) LTJ-tunnus: 12/99 LK II, Linnustokohteet "Vaskiniei" Saunaseuran pihaaan ja linnoitusallin älinen, rannan tuntuaan rajautua, hiean kiikkoinen rinne. Järeä, anha koiu-äntyaltainen sekaetsikkö, joka on pihan tuntuassa äljepi/puistoainen. Taoite: Hiljalleen uudistua aiseaetsä, jossa ikiäntyjen loassa koiua ja jaloja lehtipuita. Toienpiteet: Väljennys + pienpuustonhoito + täydennysistutus. Poistetaan lähinnä koiuja ja esakkoa luontaisesti kehittyän ja kuiolle istutettaan taiikon tieltä. Istutetaan koiu- ja tairyhiä. Rantayöhyke jätetään luonnonukaiseaksi. 73 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Raita Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Vaskiniei (iheralue 22003). LTJ-tunnus: 4/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Riihilahden pohjoisranta" (kuion eteläosa, luontoarot rannalla) LTJ-tunnus: 12/99 LK II, Linnustokohteet "Vaskiniei" Vanha linnoitusalli Vaskinieentien ja erenranta-alueen älissä. Kohde erkitty opastaululla. Kupareen laella nuorta lehtipuustoa ja pihlajaaltaista esakkoa. Kuion reunoilla ja rinteillä järeitä koiuja, joitakin kuusia ja uutaa anha ikiänty. Lisäksi jonkin erran nuorepia koiuja ja kuusia sekä paikoin riukuuntunutta raitaa ja pihlajaa. Taoite: Puoliaoin, turallinen aiseakupare/linnoituslaite ja tienarsi. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito Poistetaan aaralliset puut, lähinnä kuuset sekä riukuuntunut lehtipuusto ja aiseaa peittää esakko. Säästetään aiseaan sopiat taiet, pensaat ja jalot lehtipuut. 74 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp c Rauduskoiu Pihlaja Raita Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Vaskiniei (iheralue 22003). LTJ-tunnus: 12/99 LK II, Linnustokohteet "Vaskiniei" Linnoituskupareiden ja rannan älinen notko, joka on ileisesti aiean yrskytuhon tai huonokuntoisen puuston poistaisen jäljiltä aukea alue. Kuion keskellä yksi raita sekä eteläpuolisen kuion reunassa nuori aahtera ja jalaa. Reunoilla lisäksi uutaa järeä koiu, kuusi sekä erikokoisia pihlajia. Reheä pensaikko ja ruoho-/heinäkasillisuus allitsee. Kuiolle istutettu lisäksi uutaia pyökkejä kesällä 2011.

41 Taoite: Koiu- /jalopuualtainen etsikkö. Toienpiteet: Pienpuustonhoito + heinäntorjunta + täydennysistutus. Mahdollisesti kuokkalaikutus sekä koiu- ja lehusryhien istutus. Lisäksi alkuaiheessa esakon/heinikon säännöllinen poisto. Ajoneuojen pääsyä aastopoluille oisi rajoittaa aidalla, eräjällä tai kiillä. 75 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Raita Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Kuaus: Vaskiniei (iheralue 22003). LTJ-tunnus: 12/99 LK II, Linnustokohteet "Vaskiniei" Vanhaa linnoitusallia Vaskinieentien kupeessa. Kupareen laki on pihlajanesaa lukuun ottaatta lähes puuton. Kuion reunoilla yksittäisiä, kookkaita kuusia ja koiuja. Rinteillä riukuuntunutta lehtipuustoa, koiua, pihlajaa ja raitaa, erityisesti pohjoisreunalla tienarressa. Taoite: Puoliaoin aiseakupare/linnoituslaite, turallinen tienarsi. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito Poistetaan aaralliset puut, riukuuntunut lehtipuusto ja aiseaa peittää esakko. Säästetään aiseaan sopiat taiet, pensaat ja jalot lehtipuut. 76 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Vaskiniei (iheralue 22003). LTJ-tunnus: 4/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Riihilahden pohjoisranta" (kuion eteläosa, luontoarot rannalla) LTJ-tunnus: 12/99 LK II, Linnustokohteet "Vaskiniei" Kiikkoinen, rantaan iettää rinne ja sen itäreunassa anhoja äntyjä kasaa kannas. Järeää, anhaa sekaetsää, joka olisi jo selkeästi uudistuskypsää. Järeän puuston loassa useapi kerros pihlajaaltaista lehtipuustoa, esakkoa sekä paikoin lehtopensaikkoa. Kuion halki risteilee polkuja. Taoite: Vanha aiseaetsä rannan tuntuassa. Toienpiteet: Pienpuustonhoito Säästetään pensaikkoa, aahterantaiia ja kookkaaiksi kehittyiä pihlajia. Muutaan etrin leyinen rantayöhyke jätetään luonnonukaiseaksi, lukuun ottaatta uutaia näkeäsektoreita. Naapurikuion istutus oisi jatkua osittain tällekin alueelle.

42 77 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Pihlaja Raita Muu lehtipuu Tuoi C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Vaskiniei (iheralue 22003). LTJ-tunnus: 12/99 LK II, Linnustokohteet "Vaskiniei" Aiean yrskytuhon jäljiltä aara/osittain aukea alue reheässä notkelassa Vaskinieentien, rantareitin, linnoitusallin ja rantalehdon älissä. Reunoilla jäännöspuustona järeitä kuusia, koiuja ja uutaa kookkaapi teraleppä sekä nuorepia raitoja ja pihlajia sekä yksittäin että ryhissä. Kuion keskiosa on lähes puutonta, reheän pensaikon ja korkean ruoho-/heinäkasillisuuden altaaaa aukiota. Tuoi altaa paikoin alaa. Kuiolle istutettu lisäksi uutaia pyökkejä kesällä Taoite: Metsittyä tuhoalue, jatkossa sekaetsää kasaa lehto sekä turalliset tienarret Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuustonhoito + heinäntorjunta + täydennysistutus. Poistetaan lähinnä aarallisia, tuulelle alttiita puita ja uudistaista haittaaaa esakkoa. Lehtopensaikko säästetään. Istutetaan kuusiryhiä, teraleppää ja ahdollisesti paikoin jaloja lehtipuita. Kaadettaia lehtipuita säästetään paikoin aalahopuiksi. 78 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Pihlaja Raita Muu lehtipuu Pihlaja Raita Kuusi Rauduskoiu C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kuaus: Vaskiniei (iheralue 22003). Kapea, puistoainen kaistale pihojen ja ulkoilutien älissä sekä puustorii ulkoilutien länsipuolella. Jäännöspuustoa ajan ittaan tapahtuneen huonokuntoisten puiden poistaisen jäljiltä. Muutaa järeä, anha koiu ja kuusi sekä aihtelean kokoista nuorepaa lehtipuustoa, raitaa, pihlajaa, uutaa teraleppä ja kuion eteläosassa aahteraa. Vesakko on aiein poistettu, utta reheällä pohjalla uutta kehittyy koko ajan. Taoite: Turallinen, puoliaoin puistoetsä, jossa yös jaloja lehtipuita.. Toienpiteet: Huonokuntoisen puuston poisto + pienpuustonhoito + koiun/lehuksen täydennysistutus. Säästetään aahterat, näyttäiät raidat ja pihlajat. Istutetaan taiia ryhiin ja ulkoilutien länsipuolelle riiin. Osaa alueesta oisi ajoittain niittää.

43 79 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Teraleppä Pihlaja Teraleppä Muu lehtipuu Pihlaja Tuoi Muu lehtipuu Tuore lehto (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuoia. Kuaus: Vaskiniei (iheralue 22003). LTJ-tunnus: 4/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Riihilahden pohjoisranta" LTJ-tunnus: 12/99 LK II, Linnustokohteet "Vaskiniei" Arokas elinypäristö: tuore lehto Itäreunasta rantareittiin rajautua, reheä rantalehto, joka on osittain tula-alueella. Puusto on järeää teralepikkoa, uutaia koiuja ja yksi kitua kuusi. Järeän puuston loassa nuorepia teraleppiä, pihlajaa, raitaa ja runsaasti tuoea, sekä runkoaisena että pensastona. Kuiolla on tulaeden kasaaaa ainesta ja jonkin erran pientä roskaa. Lisäksi lehdon läpi kulkee kuluneita polkuuodostuia. Taoite: Luonnonukainen rantalehto, turallinen reitinarsi. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa oidaan aarallisia puita tienarresta kaataa aalahopuiksi. Kaadetuilla rungoilla oisi yrittää ehkäistä aston kuluista ja ohjata läpikulkua polulle, joka kiertää lehdon pohjoispuolitse. 80 Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty. Hietikko (Arokas elinypäristö). Tuore lehto (Arokas elinypäristö). Kostea lehto (Arokas elinypäristö). Kuaus: Vaskiniei (iheralue 22003). LTJ-tunnus: 4/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Riihilahden pohjoisranta" LTJ-tunnus: 12/99 LK II, Linnustokohteet "Vaskiniei" Arokas elinypäristö: erenranta-alue, hietikko, tuore/kostea lehto. Aointa ranta-aluetta, kiikkoa/rantakalliota, osittain hiekkarantaa sekä laajalti ajoittain tuliaa rantaniittyä/ruoikkoa. Aoalueen reunoilla yksittäispuita, puuryhiä ja pensaita. Ylepänä kuio aihettuu rantalehdoksi, lepikoksi ja lehtoaiseksi etsäksi. Taoite: Merenranta-alueen oinaispiirteiden säilyttäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa ypäristökeskuksen ohjeistus. Roskat ja nuotionjäänteet tulisi kuitenkin siiota pois.

44 81 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Haapa Teraleppä Raita Pihlaja Mänty C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kuaus: Vaskiniei (iheralue 22003). Tonteilta rantaan iettää, ulkoilutien ja polkujen halkoa rinne. Vaihteleaa, anhaa jäännöspuustoa, järeitä koiuja, uutaa änty, kuusi ja teraleppä. Seassa jonkin erran nuorta lehtipuustoa,. haapaa, raitaa, pihlajaa ja teraleppää. Tonttien kupeessa pihapensaikkoa. Vesakkoa on säännöllisesti pidetty kurissa. Taoite: Meren suuntaan suojaaa, äljähkö puistoetsä pihojen jatkeena. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuustonhoito. 82 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Vaskiniei (iheralue 22003). Aointa rantaa ja ruoikkoa. Rannalla yös laitureita. Taoite: Luonnonukainen ranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 83 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Mänty Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Rauduskoiu C1 Lähietsä. Saarnia. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Vaskiniei (iheralue 22003). Rannan ja tonttien älinen, osittain reheähköpohjainen, ulkoilutien ja polkujen halkoa rinne. Vanhan, järeän koiualtaisen puuston loaan kehittynyt sekalaista lehtipuustoa, uutaia nuorepia äntyjä sekä rannan tuntuassa teraleppiä. Kuiota on hoidettu huonokuntoisia puita ajan ittaan poistaalla. Jäljellä on ielä yös uutaia anhoja äntyjä, jokunen kuusi sekä anhoja teraleppiä. Pihlajaesakkoa on koko kuiolla, seassa jaloja lehtipuita ja lehtopensaikkoa sekä paikoin pihoilta leinneitä puutarhakaseja. Muutaat järeistä koiuista alkaat jo iän yötä heikentyä. Taoite: Maiseallinen, turallinen, aiheittain uudistua puistoetsä, jossa yös jaloja lehtipuita ja lehtopensaita. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. Harennetaan nuoren puuston ryhiä, poistetaan aarallisia puita ja tehdään tilaa alla kehittyälle nuorelle lehtipuustolle. Rannan puolelta poistetaan ainoastaan pihlajaesakkoa. Tarpeen ukaan oisi aoiipiin kohtiin jatkossa istuttaa lisää jalopuuntaiia.

45 84 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Mänty Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Vaskiniei (iheralue 22003). Osittain kallioinen, ulkoilutien halkoa kaistale tonttien ja rannan älissä. Vaihteleaa järeää anhaa puustoa, ikiäntyjä, koiuja, kuusia ja teraleppiä. Tonttien puolella äljän ännikkökoiikon loassa nuorepia lehtipuita, esakkoa ja pihapensaita. Rantaosuus kallioisepi ja koskeattoapi. Jäljellä oleat kuuset oat kaikki rannan puolella. Taoite: Turallinen, eren suuntaan suojaaa puustokaistale ulkoilutienarren ja pihojen jatkeena. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. Poistetaan huonokuntoiset puut ja pidetään esakkoa kurissa. Aaripiin kohtiin oisi istuttaa uutaan lehtipuuryhän. Rantaosuus säilytetään luonnonukaisepana. 85 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Rauduskoiu Teraleppä Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Teraleppä E Erityisalue. Kuaus: Vaskiniei ja Länsiulapanniei (iheralueet ja 22071). LTJ-tunnus: 7/03 LK III, Lepakkokohteet "Länsiulapanniei" Tien kääntöpaikka, aointa hiekkarantaa ja uutaia laitureita. Lisäksi puustokaistale ulkoilutien ja aorannan älissä. Järeitä koiuja ja teraleppiä sekä jonkin erran sekalaista nuorepaa puustoa ja esakkoa. Taoite: Hoidettu ranta-alue. Toienpiteet: Pidetään esakkoa kurissa säännöllisesti. Vaaralliset puut poistetaan jatkossa tarpeen ukaan. 86 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Raita Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja

46 C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 7/03 LK III, Lepakkokohteet "Länsiulapanniei" LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Kapea ulkoilutien halkoa kaistale tonttien, ökkialueen ja rannan älissä. Harakseltaan anhoja äntyjä ja koiuja, joiden loassa nuorepia lehtipuita, pihlajaaltaista esakkoa ja paikoin pensaikkoa. Alusta on paikoin elko heinittynyt. Taoite: Maiseapuiden loaan kehittyä lehtietsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuustonhoito. Kehitetään nuorta lehtipuustoa ja poistetaan pihlajaesakkoa. Istutetaan koiuja uutaaan ryhään. 87 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 7/03 LK III, Lepakkokohteet "Länsiulapanniei" LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Pieni rinteenalunen tonttien ja ökkialueen älissä, ulkoilutien ja ökkialueelle ieän reitin risteyksen kupeessa. Väljähkö, anha, äntyaltainen sekaetsä. Sekapuustona joitakin koiuja ja kuusia, alla paikoin nuorepia lehtipuita,. pihlajia ja aahteroita. Maasto on kulunutta ja esakkoa on säännöllisesti poistettu. Osa nuoreasta puustosta on heikkokuntoista. Taoite: Aara äntyaltainen aiseapuusto, ökkialueen yhteydessä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. Poistetaan huonokuntoisia puita ja pidetään pihlajaesakkoa kurissa. Jatkossa aaripiin kohtiin oisi istuttaa lehtipuuryhiä. 88 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 7/03 LK III, Lepakkokohteet "Länsiulapanniei" LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Pieni, kulunut, ökkialueelle jatkua kallioaukio, jonka halki kulkee polku. Yksi elossa olea änty ja reunoilla pihlajaesakkoa. Taoite: Kallioaukio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

47 89 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 7/03 LK III, Lepakkokohteet "Länsiulapanniei" LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Kapea, karuhko, polkujen halkoa rinnekaistale ökkialueiden älissä. Vanhaa sekä onen kokoista nuorepaa, karuhkon alueen ännikköä. Jonkin erran äntyjä on kuollut kuiuuteen/ylitiheyteen. Mäntyjen lisäksi uutaia huonokuntoisia koiuja ja kuusia. Järeään puuston loassa nuorepia lehtipuita, pihlajaaltaista esakkoa, aahteraa ja ökkialueilta leinnyttä pihapensaikkoa. Taoite: Maiseallinen ännikköäki. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito taiia ja pensaita säästäen. 90 Pinta-ala: 1.00 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Laajahko, polkujen halkoa, ökkien älistä erenrantaan ulottua kallioalue. Puuttoia, kuluneita kallionlakia sekä niiden älisiä puustoisia notkelia ja halkeaia. Eri-ikäistä kallioännikköä, koiu-pihlajaesakkoa ja reunoilla sekalaista lehtipuuesakkoa. Pääosa aieasta kalliopuustosta on kuollut kuiuuteen, joten kuiolla on runsaasti eri asteista lahopuuta. Taoite: Luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 91 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Teraleppä Mänty Muu lehtipuu Muu lehtipuu

48 C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Pieni kaistale järeää anhaa rantaännikköä, uutaia koiuja, teraleppiä sekä esakkoa ja pajukkoa ökkialueen, rannan ja kallioalueen älissä, linnoituskaiannon yhteydessä. Rannan yötäinen polkureitti kulkee kuion halki. Taoite: Luonnonukainen rantaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 92 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Pihlaja Mänty Haapa Pihlaja Mänty Mänty Haapa C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Mökkialueen reunasta kallioalueelle työntyä pieni notko, jossa tiheä haapa-pihlajaaltainen esakko sekä kole kookkaapaa haapaa. Kuiolla lisäksi eri-ikäistä kallioalueen ännikköä. Notkoon on kerätty jonkin erran risuja. Puusto jatkuu hiean saankaltaisena yös ökkialueen puolelle. Taoite: Haaikkoa kallioalueen kupeessa. Toienpiteet: Nuoren etsän hoito. 93 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty. Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Arokas elinypäristö: Merenranta-alue Kiikkoinen/kallioinen erenrantakaistale. Saankaltaista rantaa kuin nieen itäpuoliset arokkaiksi luokitellut ranta-alueet. Taoite: Luonnonukainen erenranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 94 Pinta-ala: 2.84 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: E Erityisalue. Myrskytuho. Kuaus: Länsiulapanniei kesäajat ja Länsiulapanniei (iheralueet ja 22071). LTJ-tunnus: 7/03 LK III, Lepakkokohteet "Länsiulapanniei" (kuion pohjoispuolisko) LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Tiheään rakennettu ökkialue. Aoalueita, pihaaata, käytäiä, polkuja, parkkipaikkaa, etc... Mökkien loassa aihteleasti äljähköä järeää puustoa, nuorepia lehtipuita, esakkoryhiä, pihapensaita, sekalaisia rakennelia ja istutuksia. Alueen luonto on lähes täysin uuntunutta. Tapaninpäiän (2011) yrsky kaatoi paikoin puustoa ökkien älistä.

49 Taoite: Turallinen puusto ökkien lähistöllä. Toienpiteet: Ei suunnitelan ukaisia toienpiteitä Vaarallisten puiden poistot tarpeen ukaan, tapauskohtaisesti harkiten. Uusien puustoryhien istuttaista harkitaan seuraailla suunnitelakausilla erikseen ökkiläisten kanssa. 95 Pinta-ala: 6.10 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: E Erityisalue. Myrskytuho. Kuaus: Länsiulapanniei kesäajat ja Länsiulapanniei (iheralueet ja 22071). LTJ-tunnus: 7/03 LK III, Lepakkokohteet "Länsiulapanniei" (kuion pohjoisreuna) LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Tiheään rakennettu ökkialue. Aoalueita, pihaaata, käytäiä, polkuja, parkkipaikkaa, etc... Mökkien loassa aihteleasti äljähköä järeää puustoa, nuorepia lehtipuita, esakkoryhiä, pihapensaita, sekalaisia rakennelia ja istutuksia. Alueen luonto on lähes täysin uuntunutta. Tapaninpäiän (2011) yrsky kaatoi paikoin puustoa ökkien älistä. Taoite: Turallinen puusto ökkien lähistöllä. Toienpiteet: Ei suunnitelan ukaisia toienpiteitä Vaarallisten puiden poistot tarpeen ukaan, tapauskohtaisesti harkiten. Uusien puustoryhien istuttaista harkitaan seuraailla suunnitelakausilla erikseen ökkiläisten kanssa. 96 Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Mänty Teraleppä Pihlaja Mänty B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Merenrantaa ökkialueen kohdalla, osittain eneiden säilytyspaikkaa, saunarantaa, rantakallioita sekä kiikkoista, karkeahiekkaista rantaa ja paikoin rantaniittyä. Reunoilla luonnonukaista rantapuustoa. Ranta-aluetta rajaa osittain nieeä kiertää polkureitti. Taoite: Toiinnallinen ranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 97 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä.

50 Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Polkujen halkoa, puoliaoin kaistale rakennusten, linnoitusallin ja aoien ranta-alueen älissä. Väljää aiseapuustoa, rannan ikiäntyjä, nuorepia äntyjä, uutaia koiuja ja pari kuoleaa kuusta. Alla paikoin pihlajaaltaista esakkoa sekä uutaia ännyntaiia. Nuorepi puusto on elko huonokuntoista. Alue on aiein ollut eneän ökkiläisten käytössä ja hoidetupi, utta esi. esoinen/niitto on iie uosina jäänyt äheälle. Taoite: Suojaaa rantaännikkö ja aiseallinen pihaaan reuna-alue. Toienpiteet: Pienpuustonhoito + säännöllinen niitto. Vesoinen ja niitto oisiat jatkossa olla osana ökkialueen ylläpitoa. 98 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Rantaetsikön reunakaistale saunan/pihaaan ieressä. Rannan yötäinen polkureitti kulkee kuion pohjoisreunassa. Ikiäntyjä, uutaia koiuja, pihlajia, esakkoa ja ännyntaiia. Nuorepi puusto ja esakko jonkin erran huonokuntoista. Taoite: Maiseallinen pihanreunaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 99 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu Pihlaja Mänty Rauduskoiu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Mökkialueen ja rantaetsän älinen, kiikkoinen rinne/rinteenalunen, aiepi kuiuustuhoalue. Tuhon jäljiltä alue on uudistettu istuttaalla ja puusto on nykyisellään aihteleaa ännyntaiikko, jonka loassa koiu-pihlajaaltaista esakkoa. Jäännöspuustona järeitä ylispuuäntyjä ja uutaia koiuja sekä paikoin nuoria lehtipuita yksittäin ja ryhissä. Heinikko altaa paikoin alaa. Taoite: Elinoiainen äntyaltainen sekaetsä. Toienpiteet: Taiikonhoito + paikoin ielä heinäntorjunta. Kehitetään yös lehtipuustoa ännyn ohella.

51 100 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu C5 Aroetsä. Rantaetsä (Luonnontilainen). Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 5/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Länsiulapannieen eteläranta - Takaniei" LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Kapea, luonnonukainen rantaetsäkaistale aoien erenrannan ja rannanyötäisen polkureitin älissä. Puusto on eri-ikäistä ja aihteleaa, osittain aarapaa, osittain tiheikköä. Ikiännikköä, kituia kuusia, kieroja, haarautuia koiuja, rantalepikkoa sekä järeään puuston loassa nuorepaa puustoa, esakkoa ja pensaikkoa. Eri asteista lahopuutakin on runsaasti. Taoite: Luonnonukainen, suojaaa rantaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 101 Pinta-ala: 0.64 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Mänty Rauduskoiu Teraleppä Pihlaja Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty. Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 5/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Länsiulapannieen eteläranta - Takaniei" LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Arokas elinypäristö: Merenranta-alue Kiikkoinen/kallioinen erenrantakaistale, joka rajautuu luonnonukaisena säilytettäään rantapuustoon. Saankaltaista rantaa kuin iereisen Takanieen luontotyyppinä suojeltu ranta-alue. Taoite: Merenrantaniityn oinaispiirteiden säilyttäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa ypäristökeskuksen erillinen ohjeistus. 102 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Pihlaja Raita Muu lehtipuu Pihlaja

52 C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Myrskytuho. Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Mökkialueen linnoitusallin, ranta-alueen älinen, ulkoilureitin ja polkujen halkoa tasaaaalue. Aiepi luontainen uudistainen ei ole onnistunut ja alue on nykyisellään heinikon ja huonokuntoisen esakon altaaa sekä polkujen lähistöltä aaraksi kulunut. Reunoille säästetty ylispuukuusikko on paljolti lahonnut ja kuollut pystyyn, jäljellä enää ain uutaia äntyjä ja koiuja. Pihlajaaltaisen esakon seassa uutaia aahteroita ja ökkialueen kupeessa puutarhapensaita. Tapaninpäiän (2011) yrsky kaatoi puustoa tältä ja iereisiltä kuioilta, joten hakkuun osalta ehdotettu toienpide on jo tehty! Taoite: Uudistua sekaetsä ja turalliset reitit. Toienpiteet: (Kuolleiden puiden) ja esakon poisto + istutus + toistua taiikonhoito ja heinäntorjunta. Osa kuolleista kuusista jätetään aapuiksi kuion reunoille. Pensaikko, aahterat ja kehityskelpoiset taiiryhät säästetään. Istutetaan koiua, uutaia kuusiryhiä ja ahdollisesti karupiin kohtiin äntyä. 103 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 5/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Länsiulapannieen eteläranta - Takaniei" LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Laakea, kulunut rannasta nousea kallio. Kallioäntyjä aokallion reunoilla sekä keskellä pienenä ryhänä. Mäntyjen loassa pihlajaaltaista esakkoa. Puusto on osittain pystykuiaa. Taoite: Luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Pystykuiaa reunaesakkoa oi poistaa naapurikuion hoidon yhteydessä. 104 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Raita Kuusi Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Myrskytuho. Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Polkujen halkoa säästökuusikko, aoalueen, kallion ja pohjoispuolisen koiualtaisen etsikön älissä. Puusto on pääasiassa anhaa, järeähköä kuusikkoa. Sekapuustona uutaa änty sekä jokunen nuorepi lehtipuu ja kuion reunalla uutaia järeitä koiuja. Alipana paikoin esakkoa ja uutaa kuusentaii. Varsinkin kuion eteläosassa, aoalan reunassa oat kuuset kuolleet pystyyn. Tapaninpäiän (2011) yrsky kaatoi puustoa tältä ja iereisiltä kuioilta.

53 Taoite: Säästöpuustoa, uudistuien alojen keskellä. Turalliset polkureitit. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Reuniaiset kuolleet kuuset rajataan eteläpuoliseen uudistuskuioon ja osa niistä kaadetaan aapuiksi. 105 Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 5/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Länsiulapannieen eteläranta - Takaniei" LTJ-tunnus: 7/03 LK III, Lepakkokohteet "Länsiulapanniei" LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Mökkialueelta erenrantaan iettää loia, reheähköpohjainen rinne. Kuion halki kulkee paljon käytettyjä kinttupolkuja. Puusto on aikanaan harennettua järeää koiikkoa, jossa sekapuustona jonkin erran äntyjä, joitakin kuusia sekä pienen esiuran arressa uutaa teraleppä. Järeän puuston alle kehittynyt useapi jakso nuorepaa sekapuustoa,. kuusia, koiuja, raitoja, pihlajaa ja uutaa jalopuu. Alipana pihlajaaltaista esakkoa, paikoin aahteraa, tuoea sekä ökkialueelta leinnyttä puutarhapensaikkoa. Taoite: Kerroksellinen, järeän puuston loaan kehittyä sekaetsä. Toienpiteet: Järeän puuston äljennys + pienpuustonhoito + kuusen täydennysistutus. Kehitetään nuorepaa puustoa järeän puuston/puustoryhien loassa. Maalahopuita säästetään kauepana poluista. 106 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 5/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Länsiulapannieen eteläranta - Takaniei" LTJ-tunnus: 7/03 LK III, Lepakkokohteet "Länsiulapanniei" LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Kaistale aointa, kiikkoista rantakaistaletta, jonka reunassa rantatörällä aihteleaa luonnonukaista rantapuustoa. Rannalla pidetään yös eneitä. Taoite: Luonnonukainen erenranta ja puustokaistale. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Veneiden läheltä oi aaralliset puut tarpeen ukaan poistaa.

54 107 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 5/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Länsiulapannieen eteläranta - Takaniei" LTJ-tunnus: 7/03 LK III, Lepakkokohteet "Länsiulapanniei" LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Mökkialueen, ulkoilutien ja rannan älinen, polkujen halkoa rinne, jolla anha, kookas/kerroksellinen kuusialtainen etsikkö. Sekapuustona paikoin järeitä koiuja sekä järeän puuston loassa uutaa nuorepi kuusi ja pihlaja. Vesakkoa ei juuri ole aaston koan kulutuksen uoksi. Puusto on iästä huoliatta toistaiseksi elko hyäkuntoista. Taoite: Kerroksellinen kuusialtainen sekaetsä. Turallinen lähialue ja reitinarsi. Toienpiteet: Ei toienpiteitä suunnitelakaudella. Puuston kuntoa seurataan ja aaralliset puut poistetaan tarpeen ukaan. Muutaia reitin suuntaan nojaaia pihlajia oisi poistaa reitinarren ylläpidon yhteydessä. 108 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Länsiulapanniei (iheralue 22071). LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Aara tien-/ulkoilutienarsikaistale rinteessä, tonttien ja ökkialueen älissä. Harakseltaan anhoja äntyjä, seassa yksittäinen järeä koiu ja kuusi. Järeiden puiden loassa nuorepia lehtipuita, pihlajaaltaista esakkoa ja paikoin aahteraa. Taoite: Puoliaoin aiseapuukaistale sekä turallinen reitinarsi-/risteysalue ja pihaaa. Toienpiteet: Pienpuustonhoito. Säästetään aahterat ja kehityskelpoiset uut taiet. 109 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu C1.1 Puistoetsä.

55 Kuaus: Takanieen puisto (iheralue 22043). LTJ-tunnus: 5/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Länsiulapannieen eteläranta - Takaniei" LTJ-tunnus: 7/03 LK III, Lepakkokohteet "Länsiulapanniei" LTJ-tunnus: 9/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapanniei" Pihan ja ulkoilutien älinen, itäreunaltaan teraleppälehtoon rajautua rinne/rinteenalunen, josta on huonokuntoinen puusto ja alikasos aiein poistettu. Puusto ulottuu aian talon iereen. Ryhä järeitä kuusia ja reitinarressa pari koiua. Taoite: Turallinen piha-alue ja reitinarsi. Toienpiteet: Ei toienpiteitä suunnitelakaudella. Puuston kuntoa seurataan ja aaralliset puut poistetaan tarpeen ukaan. 110 Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Rauduskoiu Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Tuore lehto (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kostea lehto (Arokas elinypäristö). Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Takanieen puisto (iheralue 22043). LTJ-tunnus: 5/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Länsiulapannieen eteläranta - Takaniei" LTJ-tunnus: 7/03 LK III, Lepakkokohteet "Länsiulapanniei" LTJ-tunnus: 10/99 LK II, Linnustokohteet "Takanieenlahden pohjukka" Arokas elinypäristö: Tuore/kostea lehto. Laajahko, teraleppäaltainen lehtoalue pihojen ja rantareitin älissä. Tonttien kupeessa kostea painanne, jonka tuntuassa anhepaa, luonnontilaisen kaltaista teralepikkoa. Vesi seisoo ajoittain puiden juurilla. Rantareitin arressa pieni aukio ja sen ypärillä ryhittäin tiheää, nuorta/keski-ikäistyää teralepikkoa, jonka seassa jonkin erran koiuja ja uuta lehtipuustoa. Alikasoksena lehtipuuesakkoa, pajukkoa, lehtopensaikkoa sekä paikoin kuusentaiia, joita ei pitäisi päästää leiäään lehtoon. Taoite: Teraleppälehdon oinaispiirteiden ylläpitäinen ja lähialueen turallisuus. Toienpiteet: Nuoren puuston alueella harennus + pienpuustonhoito. Luonnonukaisella osalla ei toienpiteitä. Vaaralliset puut oi tarpeen ukaan kaataa kuiolle. Koko kuiolla säästetään lahopuuta ja pensaikkoa. 111 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Takanieen puisto (iheralue 22043). LTJ-tunnus: 5/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Länsiulapannieen eteläranta - Takaniei" (kuion rantaosa ulkoilutiehen asti) LTJ-tunnus: 7/03 LK III, Lepakkokohteet "Länsiulapanniei" LTJ-tunnus: 10/99 LK II, Linnustokohteet "Takanieenlahden pohjukka" Aoin, niitetty alue rantareitin ja tonttien älissä sekä reitin eteläpuolinen, kiikkoinen Takanieenlahden rantakaistale, joka epäselästi aihettuu ruoikoksi. Muutaa kookas koiu, neljän teralepän ryhä ja länsireunalla hopeapajuja. Lisäksi hiean esakkoa ja ruusupensasta sekä pihojen reunassa paikoin puutarhakasillisuutta.

56 Taoite: Puoliaoin niittyäinen alue ja rantakaista. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. 112 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Vaahtera Kostea lehto (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Takanieen puisto (iheralue 22043). LTJ-tunnus: 7/03 LK III, Lepakkokohteet "Länsiulapanniei" LTJ-tunnus: 10/99 LK II, Linnustokohteet "Takanieenlahden pohjukka" Arokas elinypäristö: Kostea lehto. Puistokäytäien rajaaa, puroaisen ojan halkoa, etinen lehtoalue, hoidetun puiston ja pihojen jatkeena. Vesi seisoo ajoittain osalla kuiota. Teraleppälehtoa/-korpea, jossa puusto on kauttaaltaan aiein hoidettua. Varttuneen teralepikon seassa jokunen koiu, aahtera ja uu lehtipuu sekä jonkin erran esakkoa. Taoite: Teraleppälehdon oinaispiirteiden ylläpitäinen ja lähialueen turallisuus. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto + pienpuustonhoito. Kehitetään nuorta teralepikkoa ahdollisuuksien ukaan, eikä päästetä uita puulajeja altaaaan alaa. 113 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Haapa Raita Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kuaus: Takanieen puisto (iheralue 22043). Kadun, puistokäytään, hoidetuan puiston ja pihaa reunustaien aitojen/pensasaidan rajaaa, puoliaoin puistoetsäkaistale. Viiden haaan ryhä kadun kupeessa ja kyenkunta haapaa itäpuolisen tontin reunalla. Lisäksi uutaa aahtera ja raita sekä kaikkien e. puulajien esakkoa. Puiston puolella yös pihakaseja. Osaa alueesta on aiein niitetty ja reitinarsi on hoidettua nurikkoa Taoite: Turallinen, puoliaoin puistoetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto + pienpuustonhoito + niitto. Kehitetään nuorta aahterikkoa. Osaa alueesta tulisi yös ajoittain niittää. 114 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Teraleppä Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty.

57 Kuaus: Takanieen puisto (iheralue 22043). LTJ-tunnus: 5/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Länsiulapannieen eteläranta - Takaniei" LTJ-tunnus: 7/03 LK III, Lepakkokohteet "Länsiulapanniei" LTJ-tunnus: 10/99 LK II, Linnustokohteet "Takanieenlahden pohjukka" (kuion pohjoispää) Arokas elinypäristö: Merenranta-alue Kiikkoinen erenrantakaistale, joka osittain rajautuu luonnonukaisena säilytettäään teraleppäaltaiseen rantapuustoon. Teralepikkoa jo paikoin yös rantakaistaleella. Saankaltaista aorantaa kuin nieen eteläpuolinen luontotyyppinä suojeltu alue. Taoite: Merenrantaniityn oinaispiirteiden säilyttäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa ypäristökeskuksen erillinen ohjeistus. 115 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Takanieen puisto (iheralue 22043). LTJ-tunnus: 5/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Länsiulapannieen eteläranta - Takaniei" (kuion eteläosa ulkoilutiehen asti) LTJ-tunnus: 7/03 LK III, Lepakkokohteet "Länsiulapanniei" Ulkoiluteiden halkoa, epäselästi rajautua, aihtelea sekaetsikkö hoidetun puiston ja ranta-alueen älissä. Eri-ikäisiä rantaäntyjä, ryhä järeitä kuusia, anhoja huonokuntoisia koiuja, uutaa kookkaapi teraleppä, nuorepia koiuja, älikerroksen lehtipuustoa,. pihlajaa, aahteraa, raitaa, teraleppää ja tuoea. Alipana aahtera-pihlajaesakkoa, lehtopensaikkoa sekä paikoin puutarhapensaita. Osa lehtipuustosta on huonokuntoista ja esakkokin onin paikoin pystykuiaa. Taoite: Maiseallinen, turallinen, reitinarsietsä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. Harennetaan tiheipiä puustoryhiä, poistetaan aarallisia puita ja tehdään paikoin tilaa nuorealle lehtipuustolle, jalopuille ja pensaille. 116 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Teraleppä Teraleppä Teraleppä Pihlaja Muu lehtipuu B4 Aoin alue ja näkyä. Vaahteroita. Kuaus: Takanieen puisto (iheralue 22043). LTJ-tunnus: 5/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Länsiulapannieen eteläranta - Takaniei" LTJ-tunnus: 7/03 LK III, Lepakkokohteet "Länsiulapanniei" Aointa/puoliaointa, ajoittain tuliaa aluetta arsinaisen rantakaistan ja ulkoiluteiden älissä. Keskiosa puutonta, osittain kiikkoista, heinikkoa ja rantakasillisuutta kasaa niittyä. Reunoilla yksittäisiä ikiäntyjä ja uutaia koiuja ja lehtipuu-esakkoryhiä sekä rannan puolella teralepikkoa.

58 Taoite: Aara erenrantaniitty. Turallinen reitinarsipuusto. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto + pienpuuston hoito + niitto. Poistettaia puita oi katkoa pökkelöiksi ja jättää aapuiksi. 117 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Takanieen puisto (iheralue 22043). LTJ-tunnus: 5/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Länsiulapannieen eteläranta - Takaniei" Aoin, sileäksi kulunut rantakallio ja kietty anha laiturin pohja. Taoite: Luonnontilainen rantakallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 118 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Teraleppä Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty. Kuaus: Takanieen puisto (iheralue 22043). LTJ-tunnus: 5/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Länsiulapannieen eteläranta - Takaniei" Arokas elinypäristö: Merenranta-alue Puuton, kiikkoinen/kallioinen erenrantakaistale. Saankaltaista rantaa kuin iereinen luontotyyppinä suojeltu alue. Taoite: Merenrantaniityn oinaispiirteiden säilyttäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa ypäristökeskuksen erillinen ohjeistus. 119 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Pihlaja Raita Haapa Muu lehtipuu Pihlaja B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Takanieen puisto (iheralue 22043). LTJ-tunnus: 5/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Länsiulapannieen eteläranta - Takaniei" Maiseapuuston ja osittain anhojen linnoitusrakenteiden reunustaa aoin kenttä. Reunoilla anhoja rantaäntyjä ja järeitä koiuja, paikoin nuorepaa lehtipuustoa esakkoa ja pensaikkoa,. haapaa, pihlajaa ja raitaa. Kuiolla lisäksi pelastusrengas ja roska-astia. Taoite: Aoin/puoliaoin kenttä. Toienpiteet: Säännöllinen niitto/nuren leikkuu.

59 120 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Haapa Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Takanieen puisto (iheralue 22043). LTJ-tunnus: 5/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Länsiulapannieen eteläranta - Takaniei" Kapea, luonnonukainen reunusetsikkö aoien rannan ja nieen keskellä sijaitseaa kenttää reunustaan linnoitusallin älissä, kiikkoisella pohjalla. Ikiäntyjä, eri-ikäistä rantaännikköä, uutaia koiuja, nuorepia haapoja, teraleppiä ja pihlajia sekä pihlajahaapa-leppäesakkoa. Taoite: Luonnonukainen suojaetsä rannan ja hoidetun alueen älissä Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 121 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Teraleppä Merenranta-alue (LSL-luontotyyppi). S Suojelualue. Kuaus: Takanieen puisto (iheralue 22043). LTJ-tunnus: 17, Suojelukohde, luonnonsuojelulain luontotyyppi "Takanieen erenrantaniitty" LTJ-tunnus: 5/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Länsiulapannieen eteläranta - Takaniei" Arokas elinypäristö: Merenranta-alue, rantaniitty Aoin, kiikkoinen, paikoin hiean kallioinen erenranta. Luonnontilaiseen errattaa alue, jolla on tyypillinen ja edustaa erenrantakasillisuus. Taoite: Luontotyypin oinaispiirteiden säilyttäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa ypäristökeskuksen erillinen ohjeistus. 122 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä Lp 2/ha c Teraleppä Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty. Kuaus: Takanieen puisto (iheralue 22043). LTJ-tunnus: 5/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Länsiulapannieen eteläranta - Takaniei" LTJ-tunnus: 7/03 LK III, Lepakkokohteet "Länsiulapanniei" Arokas elinypäristö: Merenranta-alue Kapea, puuton, kiikkoinen erenrantakaistale. Saankaltaista rantaa kuin iereinen luontotyyppinä suojeltu alue.

60 Taoite: Merenrantaniityn oinaispiirteiden säilyttäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa ypäristökeskuksen erillinen ohjeistus. 123 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Teraleppä Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Isokaari-Hakolahdentie etsäyöhyke (iheralue 22027). LTJ-tunnus: 11/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapannieen ekologinen käytää" Lounaaseen, ulkoilutien/ökkialueen reunaan loiasti nousea, polkujen halkoa rinne pihojen ja tienarren älissä. Vanha kuusialtainen sekaetsä, joka on ajan ittaan tuulituhojen ja aarallisten puiden poiston yötä äljentynyt osittain aaraksi. Kuiolla kuusien lisäksi, järeitä koiuja, uutaia äntyjä, jokunen teraleppä, haapa, aahtera ja raita sekä alikasoksena pihlajaaltaista esakkoa. Taoite: Järeän puuston loaan uudistua sekaetsä. Ypäröiän alueen turallisuus. Toienpiteet: Kuusikon äljennys + pienpuustonhoito + täydennysistutus. Poistetaan lähinnä tuulituhoille alttiita kuusia ja uutaia koiuja. Säästetään ännyt, osa koiuista, uut lehtipuut ja nuoreat kuuset. Pienpuustonhoidossa säästetään kehityskelpoiset taiet, jalopuut ja pensaat. Laikutetaan aarat kohdat ja istutetaan niihin kuusentaiia. Maalahopuita säästetään kuion keskiosiin ja koillispuolisen lehtonotkon yhteyteen. 124 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Haapa Teraleppä Kuusi Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Tuore lehto (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kostea lehto (Arokas elinypäristö). Tuoia. Vaahteroita. Myrskytuho. Kuaus: Isokaari-Hakolahdentie etsäyöhyke (iheralue 22027). LTJ-tunnus: 11/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapannieen ekologinen käytää" Arokas elinypäristö: Tuore/kostea lehto. Pihojen ja polunarren älinen reheä lehtopainanne, jonka pohjalla esi ajoittain seisoo. Kuion keskellä järeitä teraleppiä ja koiuja, reunoilla järeää kuusikkoa sekä pohjoisreunalla yksittäinen haapa. Järeän puuston loassa ja alla sekalaista nuorta lehtipuustoa, esakkoa ja pensaikkoa, aahteraa, pihlajaa, tuoea sekä pajukkoa. Jonkin erran lahopuuta,. koiu- ja leppäpökkelöitä ja aapuiksi kaadettuja kuusia. Tapaninpäiän (2011) yrsky kaatoi kuiolle lisää kuusia luoteispuoleisten tonttien kupeesta. Taoite: Kostean/tuoreen lehdon oinaispiirteiden ylläpitäinen sekä ypäröiän alueen turallisuus. Toienpiteet: Ei arsinaisia toienpiteitä suunnitelakaudella. Vaarallisia puita oi tarpeen ukaan ajan ittaan kaataa kuiolle aalahopuiksi. Myös ahdolliset syntyät kuusentaiet on lehdosta syytä ajoittain poistaa.

61 125 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Kuusi Kuusi Rauduskoiu C5 Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Kuaus: Isokaari-Hakolahdentie etsäyöhyke (iheralue 22027). LTJ-tunnus: 7/91 LK I, Kasillisuuskohteet " Kyyluodontienarren etsänlaita" (kuion länsiosa) LTJ-tunnus: 11/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapannieen ekologinen käytää" Entinen pieni niittyaukio, jota ileisesti tuulituho on laajentanut länteen päin, kuusialtaisen etsän keskelle, polkuuodostuan olein puolin. Tienarren niitty on aiein täysin esottunut/taiettunut ja kookkaapien nuorten koiujen ja haapojen loaan on jo kehittynyt uusia kuusentaiia ja nuorepaa esakkoa. Upeenkasu jatkuu edelleen länteen leinneelle aaralle kaistaleelle. Kuion reunoilla ja arsinkin epäääräisesti rajautuassa länsipäässä on jäljellä taiikon kehittyistä haittaaia ylispuita, kuusia ja uutaia koiuja. Taoite: Uudistua, kerroksellinen lehtipuualtainen sekaetsä ja aara, niittyäinen tienarsi. Toienpiteet: Ylispuuston poisto + taiikon-/pienpuuston hoito. Poistetaan taiikkoa haittaaat ylispuut, erityisesti kuuset. Muutaia aalahopuita säästetään. Tienarren osalta ypäristökeskuksen erillinen ohjeistus. 126 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Kuusi Pihlaja Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Isokaari-Hakolahdentie etsäyöhyke (iheralue 22027). LTJ-tunnus: 11/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapannieen ekologinen käytää" Länsireunaltaan pihoihin rajautua pieni kupare, jonka kaakkoisosan poikki kulkee polku. Tiheä arttunut kuusikko, jonka seassa uutaa änty, koiu, hiean nuorepia kuusia sekä jokunen kookkaapi pihlaja. Alikasoksena pihlajaaltaista esakkoa ja reunoilla uutaa kuusentaii. Taoite: Kerroksellinen kuusialtainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito. Poistetaan paikoin yös uutaia järeäpiä puita.

62 127 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Pihlaja Mänty C1 Lähietsä. Kuaus: Isokaari-Hakolahdentie etsäyöhyke (iheralue 22027). LTJ-tunnus: 11/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapannieen ekologinen käytää" Kiikkoinen, polun reunustaa/halkoa rinne, joka pohjoisreunaltaan rajautuu pihaan ja kadunarteen. Tiheä, arttunut kuusikko / kuusialtainen sekaetsä. Seassa hiean anhepia kuusia, ikiäntyjä, koiuja sekä uutaa haapa ja pihlaja. Alikasoksena pihlajaaltaista esakkoa. Taoite: Kerroksellinen, turallinen kuusialtainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito. Poistetaan yös järeäpiä puita, jotka oiat olla aaraksi. Pienpuustonhoidossa säästetään kehityskelpoiset taiet ja parhaat pihlajat. 128 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Vaahtera Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Isokaari-Hakolahdentie etsäyöhyke (iheralue 22027). LTJ-tunnus: 11/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapannieen ekologinen käytää" Reheä rinteenalunen, puistoruudun luoteisnurkassa katujen arteen rajautuen. Aiein laajepaan kuusialtaiseen kuioon liittynyt alue, joka on tässä huonokuntoisia kuusia poistaalla äljennetty lehtipuualtaiseksi suojuspuuetsiköksi. Eri-ikäisiä koiuja, haapoja, uutaa änty ja teraleppä sekä alle kehittynyttä nuorepaa sekalehtipuustoa,. aahteraa. Kuion kaakkoisosassa on ielä jonkin erran kuusia jäljellä. Maalahopuuta on toienpiteiden yhteydessä yös säästetty. Taoite: Kerroksellinen, aahteraaltainen lehtietsä. Toienpiteet: Ylispuuston äljennys + pienpuuston hoito. Poistetaan kuuset sekä osa koiuista ja ännyistä. Harennetaan aahterataiikko ja poistetaan pihlajaesakkoa. Maalahopuita säästetään.

63 129 Pinta-ala: 0.55 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Isokaari-Hakolahdentie etsäyöhyke (iheralue 22027). LTJ-tunnus: 11/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapannieen ekologinen käytää" Katujen älinen, polkujen halkoa ja itäreunasta ulkoilutiehen rajautua, puistoruutu, jolla anha ja tiheä, kerroksellinen kuusietsä. Seassa paikoin koiuja ja äntyjä sekä eri kokoista nuorepaa puustoa. Reunoilla yös jokunen haapa. Alikasosta on lähinnä aariissa kohdissa ja kuion reunoilla. Taoite: Kerroksellinen, turallinen kuusialtainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito. Harennetaan tiheipiä puustoryhiä ja poistetaan saalla aarallisia järeitä puita. Osa rungoista jätetään kuiolle aapuiksi. Pienpuustonhoidossa säästetään kehityskelpoiset taiet. 130 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Pihlaja Raita Muu lehtipuu Vaahtera Kuusi Rauduskoiu C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kuaus: Isokaari-Hakolahdentie etsäyöhyke (iheralue 22027). Kapea, pihoihin rajautua, aihteleapuustoinen/puoliaoin ulkoilutienarsi. Alue on hiean hoitaattoan oloinen. Pohjoisosassa aaraa aluetta ja nuorta aahterikkoa. Eteläosassa kookkaapaa jäännöspuustoa, haapaa, koiua ja uutaia kuusia. Rajaus iereiseen pihaan on hiean epäselä, nurikko jatkuu yös puiston puolelle. Kuiolla anha uuntaokoppi. Taoite: Maiseallinen, turallinen aahteraaltainen puistoetsä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. 131 Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Muu lehtipuu Vaahtera C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita.

64 Kuaus: Isokaari-Hakolahdentie etsäyöhyke (iheralue 22027). Pihoihin rajautua, kapea ulkoilutienarsi. Pihojen ja reitin äli on puuton, lukuun ottaatta koiuriiä tontin rajalla. Reitin länsipuoli on puoliaoin, siellä riistö eri-ikäisiä koiuja, raitoja ja aahteraaltaista esakkoa. Taoite: Turallinen, puoliaoin puistoetsä. Toienpiteet: Säännöllinen pienpuuston hoito ja heinikon niitto. Vaaralliset puut poistetaan tarpeen ukaan. 132 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Isokaari-Hakolahdentie etsäyöhyke (iheralue 22027). LTJ-tunnus: 11/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapannieen ekologinen käytää" Katujen älinen, polkujen halkoa ja itäreunasta ulkoilutiehen rajautua, reheähkö/kiikkoinen kuusietsä, luoteispuoliselle pienelle kallioalueelle nousean rinteen alaosissa. Vanhaa kuusikkoa, jonka seassa koiuja ja yksittäisiä äntyjä. Puusto on jonkin erran kerroksellista, eli järeän puuston loassa yös hiean nuorepia kuusia ja lehtipuita. Alipana pihlajaaltaista esakkoa, paikoin nuoria kuusia ja kuusentaiia. Taoite: Ajanittaan aiheittain uudistua, turallinen sekaetsä. Toienpiteet: Väljennys + pienpuuston hoito + kuusen täydennysistutus. Harennetaan tiheipiä puustoryhiä ja tehdään jo syntyneisiin aukkoihin pikkuhiljaa tilaa nuorelle puustolle. Pienpuustonhoidossa säästetään kehityskelpoiset taiet, aahterat ja pensaat. 133 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Isokaari-Hakolahdentie etsäyöhyke (iheralue 22027). LTJ-tunnus: 11/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapannieen ekologinen käytää" Rinteen karuat yläosat kallioalueen kupeessa, katualueen arressa. Alue toiii koululaisten tupakkapaikkana, joten aasto on kulunutta ja polkujen halkoaa. Aiein eteläpuoliseen kuioon kuulunutta, kuusialtaista etsikköä, joka on kuiuustuhojen yötä äljentynyt ja uuttunut pääosin lehtipuualtaiseksi. Eri-ikäisiä koiuja, aihteleaa sekalehtipuustoa, esakkoa sekä osittain ielä änty- ja kuusialtaistakin aluetta. Keski-ikäisen pääpuuston lisäksi yös kookkaapia ikiäntyjä sekä järeitä ylispuukoiuja ja -kuusia.

65 Taoite: Turallinen, kerroksellinen sekaetsä. Toienpiteet: Maiseanhoitoharennus + pienpuuston hoito. Harennetaan tiheipiä puustoryhiä, poistetaan aarallisia puita ja kehitetään nuorepaa puustoa anhean loaan. 134 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Isokaari-Hakolahdentie etsäyöhyke (iheralue 22027). LTJ-tunnus: 11/99 LK III, Linnustokohteet "Länsiulapannieen ekologinen käytää" (kuion kaakkoisosa) Pihoja reunustaa ja pihoille jatkua kallio. Aidattu piha-alue työntyy pitkälle kallioalueen keskelle. Tyypillistä puoliaointa kallioetsää, aaraat lakialueet ja niiden älissä puustoisepia notkoja. Myös reunoilla on eneän puustoa ja kallio aihettuu elko epäselästi iereiseksi kallioiseksi etsiköksi. Eri-ikäisiä kallioäntyjä yksittäin ja ryhinä, painanteissa ja reunoilla lisäksi huonokuntoisia koiuja ja pystyyn kuiuaa pihlaja-koiuesakkoa, yös pystykuiia äntyjä ja keloja. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Mahdolliset aaralliset puut tontin kupeesta poistetaan tarittaessa. 135 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Mänty C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Isokaari-Hakolahdentie etsäyöhyke (iheralue 22027). Kiikkoinen/puoliksi kallioinen notko äellä, kallionlakialueiden, pihan ja katualueen älissä. Lähinnä jäännöspuustoa kuiuustuhojen jäljiltä. Vaihteleasti kallioisen alueen äntyjä, uutaia anhoja koiuja ja kuusia, paikoin nuorepia puita sekä aihteleasti esakkoa ja pensaita. Pystykuiia ja huonokuntoisia puita on edelleen runsaasti. Varsinkin pökkelöityät koiut ja yksittäiset kuuset oiat ajan ittaan olla aaraksi. Taoite: Turallinen, aiseapuustonotkela kallionlakien älissä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito. Poistetaan pääosa kuolleesta puustosta ja harennetaan tiheiät nuoren puuston ryhät. Osa rungoista jätetään kuiolle aapuiksi. Pienpuuston hoidossa säästetään parhaat pihlajat, kehityskelpoiset taiet ja pensaikko.

66 136 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Isokaari-Hakolahdentie etsäyöhyke (iheralue 22027). Pääosin puuton kallio katualueen kupeessa. Kallioäntyjä, jokunen koiu ja pihlajaaltaista esakkoa reunoilla sekä uutaassa notkossa. Pystykuiia puita ja kuollutta esakkoa kuiien kesien jäljiltä. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Kuollutta esakkoa poistetaan ja aaralliset pökkelöt oi kaataa aapuiksi naapurikuioiden hoidon yhteydessä. 137 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Rauduskoiu Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Isokaari-Hakolahdentie etsäyöhyke (iheralue 22027). Kapea, puoliaoin kallionaluskaistale risteysalueen reunassa, sähkökopin ypärillä. Muutaia yksittäispuita ja puustoryhiä, eri-ikäisiä koiuja ja pihan reunassa kookkaapi raita sekä jonkin erran esakkoa. Puusto on osittain hyin huonokuntoista ja esakkokin pystykuiaa. Taoite: Maiseallinen, turallinen kadunarsipuisto. Toienpiteet: Pienpuustonhoito. Vaaralliset pystykuiat puut poistetaan saalla. 138 Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Tontti Pääpuulaji: C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Isokaari-Hakolahdentie etsäyöhyke (iheralue 22027). Pieni, epäselästi pihan puolelle jatkua kallionaluskaistale katualueen kupeessa. Puuston loassa nurikkoa ja pihapensaita jotka lieneät taloyhtiön hoidossa. Kallioisen alueen äntyjä, jokunen koiu ja pihlajaaltaista esakkoa kallion kupeessa. Muutaa pystykuia koiu ja kuollutta esakkoa. Taoite: Turallinen piha-alueen reuna. Toienpiteet: - Kuollutta esakkoa poistetaan ja aaralliset pökkelöt oi kaataa aapuiksi naapurikuioiden hoidon yhteydessä.

67 139 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Teraleppä Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Myllykallion tontti ja Myllykallio (iheralueet ja 22028). Koulupihan, kadun ja ulkoilutien rajaaa, kausikostea painanne. Nykyisellään kerroksellinen, koiualtainen sekaetsä. Kuuset oat pääosin kuolleet ileisesti kosteusolojen aihteluun. Sekapuustona uutaia haapoja, teraleppiä, raitoja ja pihlajia. Pihlajaaltaisen esakon seassa jonkin erran koiua, haapaa ja aahteraa. Taoite: Koiualtaisen suojapuuston alle uudistua sekaetsä. Toienpiteet: Väljennys + pienpuuston hoito + täydennysistutus. Poistetaan kuolleet kuuset, aaralliset ja huonokuntoiset reunapuut sekä äljennetään tihein lehtipuusto. Säästetään kehityskelpoiset aahterat ja uut lehtipuuntaiet. Istutetaan reunoille kuusta ja uualle ahdollisesti koiua/teraleppää ensin laikuttaen/ätästäen. 140 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp c Pihlaja Raita Muu lehtipuu Pihlaja Raita B4 Aoin alue ja näkyä. Metsälehuksia. Vaahteroita. Kuaus: Myllykallion tontti ja Myllykallio (iheralueet ja 22028). Koulupihan ja ulkoilutien älinen kapea, ketoainen rinnekaistale aokallion ja puustoisen alueen älissä. Vanhepi puusto on aikanaan kuollut kuiuuteen ja sen tilalle on kehittynyt sekalaista lehtipuustoa ja esakkoa ja pensaita, seassa. aahteraa ja lehusta. Alue on oiakkaasti heinittyässä. Taoite: Aoin/puoliaoin keto, jolla yksittäisiä lehtipuita, jalopuita ja pensaita. Toienpiteet: Säännöllinen pienpuuston hoito ja heinikon niitto. 141 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Myllykallion tontti ja Myllykallio (iheralueet ja 22028). Koulupihan ja ulkoilutien älinen, kulunut, aara, etelärinteeltään ketoainen kalliokaistale. Muutaa kallioänty sekä oleissa päissä uutaa nuori lehtipuu. Vesakkoa lähinnä ain kallion reunoilla. Kalliota käytetään läpikulkuun.

68 Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Kuollut reunaesakko poistetaan naapurikuioiden hoidon yhteydessä. 142 Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Myllykallion tontti ja Myllykallio (iheralueet ja 22028). Epäääräinen, kiikkoinen/kallioinen jäännöspuustokaistale tonttien ja ulkoilutien älissä. Harakseltaan anhahkoa kallioisen alueen ännikköä, nuorepia äntyjä, ulkoilutien arressa joitakin koiuja ja haapoja sekä siellä täällä huonokuntoista kuollutta/kuoleaa älikerroksen lehtipuustoa. koiua, raitaa ja pihlajaa. Alipana nuorta pihlajaaltaista esakkoa ja paikoin aahteroita. Kuio on arsin hoitaattoan oloinen arsinkin pienpuuston osalta. Taoite: Aara, turallinen pihojen reunaetsikkö. Toienpiteet: Maiseanhoito + toistua pienpuuston hoito. 143 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Myllykallion tontti ja Myllykallio (iheralueet ja 22028). Koulupihan ja ulkoilutien älinen, kapea, kallioinen kaistale. Muutaa kallioänty, painanteissa uutaa koiu ja esakkoa. Iso osa puustosta kuollut kuiuuteen. Kalliota käytetään läpikulkuun ja sen reunalla on selkeää polkuuodostuaa. Taoite: Maiseallinen kallio. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Poistetaan kuollut esakko. 144 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu C1 Lähietsä.

69 Kuaus: Myllykallion tontti ja Myllykallio (iheralueet ja 22028). Ulkoilureitin/polun halkoa kallionrinteenalunen koulupihan kupeessa. Kuiolla jonkinlainen aukio, lieneekö anha pelikenttä. Puusto on anhaa, järeää kallioisen alueen ännikköä, joka on osittain pihaaisen äljää. Sekapuustona uutaia koiuja, uutaa huonokuntoinen kuusi ja koulupihan reunalla nuorepaa koiikkoa. Järeän puuston loassa huonokuntoista esakkoa ja kuion eteläreunalla yös nuorepia äntyjä. Kallion kupeessa pieni kosteikko, jonka tuntuassa pajukkoa ja hiean tiheäin esakkoa. Taoite: Väljä aiseaännikkö. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. Poistetaan huonokuntoisia puita ja pidetään esakko kurissa. Koulupihan reunassa kehitetään koiuryhiä. Kosteikko säästetään luonnonukaisena. 145 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Mänty Rauduskoiu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Järeä, kuusialtainen sekaetsä kiikkoisessa rinteessä, ulkoiluteiden älissä sekä kapeana kaistaleena leikkipuiston eteläreunalla. Sekapuustona jonkin erran koiuja ja äntyjä. Vesakkoa eneän kuion reunoilla. Kuusten kunto alkaa iän yötä jo heiketä, utta ne kestäneät ielä seuraaalle suunnitelakaudelle. Taoite: Turallinen, kuusialtainen sekaetsä. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto + pienpuustonhoito. Kehitetään saalla jo nuorta lehtipuustoa järeän puuston loaan. 146 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Kuusi Rauduskoiu Haapa Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Kuusi Mänty C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Leikkipuiston ja ulkoilutien pohjoispuolinen, kallion reunaan rajautua haapaaltainen kaistale. Järeiden aiseaäntyjen ja kuusien alla ryhittäin tiheää arttunutta/keskiikäistä/nuorta haaikkoa, uutaia nuorepia kuusia, koiuja ja pihlajia sekä tiheää pihlajaaltaista esakkoa. Taoite: Kerroksellinen haaikko aiseaäntyjen loassa. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito.

70 147 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Loia, kiinen rinne tonttien, ulkoilutien ja leikkipuiston älissä. Toinen ulkoilutie ja polku halkoat kuion eteläosaa. Järeä, eri-ikäinen kuusikko, jossa sekapuustona järeitä koiuja. Välikerroksena jo järeytynyttä pihlajaa ja uutaia raitoja. Nuorta esakkoa on niukein. Taoite: Kuusialtainen sekaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä suunnitelakaudella. Ainoastaan aaralliset puut poistetaan tarpeen ukaan. 148 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Viereisiä kuioita hiean karupi kaistale kalliokupareen ypärillä, uuten kuusialtaisen rinneetsän keskellä, tonttien ja ulkoilutien älissä. Toinen ulkoilutie kulkee kuion eteläosan poikki. Aiepi kuiuus- tai tuulituhoalue. Järeitä, eri-ikäisiä koiuja äljänä suojapuustona. Niiden loassa nuorepia koiuja, raitoja ja pihlajia, joitakin pensaita ja esakkoa. Kuion reunoilla ielä jäljellä uutaia kuusia. Taoite: Suojapuuston alla uudistua sekaetsä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito + koiun täydennysistutus. 149 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Mänty C1 Lähietsä.

71 Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Kulunut, kiikkoinen/lohkareinen rinne kirkon tontin ja ulkoiluteiden älissä. Varttunut/anha tiheä kuusikko, jossa sekapuustona koiuja ja uutaa änty. Alue toiii päiäkotilasten leikkipaikkana, joten aasto on kauttaaltaan kulunutta ja alikasosta on ain kuion reunoilla. Puusto on uudistuskypsää ja selkeästi ylitiheää, utta alueen käyttöä ajatellen uudistainen ei ielä tule kysyykseen. Taoite: Turallinen, kerroksellinen kuusialtainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus. Poistetaan huonokuntoiset puut, harennetaan tiheiät kohdat ja tehdään tilaa koiuille. 150 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Mänty Kuusi Rauduskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Länsipuolisen kuusikon reunaan, ulkoilutien ja kallioalueen kupeeseen kehittynyt aara koiualtainen puustokaistale. Väljää, keski-ikäistä koiikkoa, uutaia naapurikuioon liittyiä äntyjä ja kuusia sekä jonkin erran huonokuntoista esakkoa. Taoite: Puoliaoin, aiseallinen etsänreuna. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Muutaat kuolleet puut oi poistaa naapurikuion toienpiteiden yhteydessä. 151 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Pääosin täysin puuton, pihaan, leikkipuistoon ja ulkoilutienarteen rajautua laakea kallio. Kaksi kallioäntyä, joista toinen pystykuia, pohjoisreunalla kookas, oksainen ikiänty, itäpäässä uutaa koiu ja reunoilla nuorta pihlajikkoa, joka sekin on osittain pystykuiaa. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Kuolleet puut oi poistaa naapurikuion toienpiteiden yhteydessä.

72 152 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Pihojen ja leikkipuiston ja kallion älinen, ulkoiluteiden ja polkujen halkoa järeä, yli-ikäinen, koiu-kuusialtainen sekaetsä. Puusto on ajan ittaan tehdyn huonokuntoisten puiden poistaisen jäljiltä aukkoinen. Alle on kehittynyt nuorta lehtipuustoa, pihlajaa, raitaa ja aahteraa. Vanha puusto on edelleen heikentyessään ja äljentyessään altis tuulituhoille ja aaraksi lähiypäristölle. Taoite: Järeiden koiujen loaan uudistua sekaetsä. Toienpiteet: Väljennys + pienpuustonhoito + täydennysistutus. Säästetään parhaat koiut suojapuustoksi. Kehitetään luontaista taiikkoa ja täydennetään istuttaalla kuusi-/koiuryhiä ja paikoin jalopuita. 153 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Raita Vaahtera C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Kapea, ulkoilutien ja pihojen älinen kaistale leikkipuiston kupeessa. Järeää, anhaa ännikköä ja koiikkoa, joiden alla aihteleasti nuorta lehtipuustoa, pääosin pihlajaa, uutaa raita sekä kuion päädyissä aahteraa. Vesakkoa ja pensaita ain harakseltaan. Taoite: Turallinen, pihaainen puustoalue. Toienpiteet: Pienpuuston hoito suunnitelakauden lopussa. Puiden kuntoa seurataan ja aaralliset puut poistetaan tarpeen ukaan. 154 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä.

73 Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Kallionalusnurkkaus koulun ja piha-alueiden älissä. Vaihteleasti jäännöspuustoa ja puoliksi aoaluetta. Kaksi ikiäntyä, yksi kuusi, uutaia kookkaapia koiuja, ryhä nuorepia koiuja sekä uutaia pihlajaryhiä. Pihan reunassa suojattuja puuntaiia. Taoite: Puoliaoin, ketoainen kallioaisea pihojen jatkeena. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Kehitetään nuoren puuston ryhiä, yksittäispuita ja pensaita. 155 Pinta-ala: 3.92 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Mänty Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). LTJ-tunnus: 1408, Geologiset kohteet: Maiseakallio (kuion keski- ja länsiosat) Myllykallion pääosa, eli länsireunaltaan pihoihin rajautua, kulunut, laajalti puuton kallio lakialueen lintutorneineen, linnoituslaitteineen ja niihin liittyine ulkoilureitteineen. Pääosa kallion aieasta puustosta on kuollut kuiuuteen ja alueella on runsaasti pystykuiia kallioäntyjä, keloja ja aapuita. Myös esakko on onin paikoin kuollutta. Jäännöspuustona yksittäin anhoja kitukasuisia ikiäntyjä ja nuorepia äntyryhiä sekä paikoin kallionkoloissa lehtipuustoa, esakkoa/pensaikkoa, pääasiassa koiua, haapaa ja pihlajaa. Maasto on aikeakulkuista, joten kuiuustuhojen korjaainen koko kalliolta ei tule kysyykseen. Taoite: Maiseallinen kallioalue, jolla on sekä hoidettuja, että luonnonukaisepia alueita. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito osalla alueesta. Hoidetaan linnoituslaiteiden lähiypäristö, reittienarret sekä pihojen lähialueet. Kallion pohjoisrinteen runsaslahopuustoinen alue sekä kallion aoiepi lounaisosa jätetään luonnonukaisiksi. Tehtäät toienpiteet rajataan tarkein aastossa. 156 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Haapa Pihlaja Haapa Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Puustoisepi rinnenotkela kalliolle nousean tien ja siitä länteen erkanean polun olein puolin. Pienellä alueella uinaisrantakiikkoa. Järeän ikiännikön loaan kehittynyt haapa-pihlajaaltainen nuorepi puustojakso. Alla tiheä pihlajaaltainen esakko. Puusto on kuiuustuhojen jäljiltä osittain huonokuntoista. Koiut, kolasosa ännyistä ja osa nuoreastakin lehtipuustosta on kuollut pystyyn.

74 Taoite: Haapaaltaista lehtipuustoa aiseaännikön loassa. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito. Poistetaan huonokuntoinen lehtipuusto sekä pääosa kuolleista ännyistä, arsinkin tienarresta. Kehitetään nuorta lehtipuustoa ja pensaita. TOIMENPITEISSÄ VAROTTAVA MUINAISRANTAA! 157 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Karukkokangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Noro (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Arokas elinypäristö: Noro. Kalliorinteen peräkkäisiä notkelia, joita yöten esi irtaa. Välitasanteilla että kerääiä painanteita. Puusto aihtelee, kuion keskiosassa järeähköä, eri-ikäistä kallioännikköä ja kosteissa painanteissa. koiua, haapaa, pajukkoa sekä pihlajaaltaista esakkoa. Puustoa on kuitenkin selästi eneän kuin ypäröiällä kallioalueella. Valuaedet ja suojaaa kasillisuus ylläpitäät uusta kallioalueesta poikkeaaa, kosteudesta riippuaista elinypäristöä. Taoite: Luonnontilainen noron lähiypäristö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 158 Pinta-ala: 0.72 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Kuusi Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Loia, kiikkoinen rinne tonttien ja ulkoilutien älissä. Pohjoispäässä ulkoilutiet kulkeat kuion poikki. Eri-ikäinen kuusikko, jossa sekapuustona järeitä äntyjä ja koiuja sekä nuorepaa lehtipuustoa. Taoite: Elinoiinen, kerroksellinen kuusialtainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito. Poistetaan paikoin yös järeäpiä puita ja kehitetään nuorepia puustojaksoja.

75 159 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). LTJ-tunnus: 2108 LK I, Geologiset kohteet: Muinaisrantaerkki, Litorina-eren rantakiikko Kiikkoinen Myllykallion reunakaistale, joka rajautuu osittain koira-aitaukseen ja ulkoilutiehen. Kalliolle ieä ulkoilutie kulkee lisäksi kuion pohjoisosan poikki. Aara äntyaltainen jäännöspuukaistale, josta ielä suunnitteluaiheessa poistettiin kuollutta puustoa. Ikiäntyjen lisäksi koiuja ja uutaia kuusia sekä nuorepia äntyjä, koiuja ja pihlajia. Alikasoksena pientä pihlajaaltaista esakkoa. KUVION KESKIVAIHEILLA TILAPÄINEN LOUHINTATYÖMAA (n. 25x25) Taoite: Uudistua äntyaltainen kallionreunaetsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito + ännyn kylö/istutus. TOIMENPITEISSÄ VAROTTAVA POHJOISPÄÄN MUINAISRANTAA! 160 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Raita Vaahtera Muu lehtipuu Pihlaja B4 Aoin alue ja näkyä. Vaahteroita. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Aoin/puoliaoin, polkujen ja ulkoilureitin halkoa alue pihojen ja kallionrinteen älissä. Yksittäispuita ja puuryhiä, kallion kupeessa äntyjä, uualla eri-ikäisiä koiuja ja uutaia uita lehtipuita,. pihlajaa, raitaa ja aahteraa. Koko kuiolla ryhittäin pihlajaaltaista esakkoa. Lehtipuusto ja esakko on osittain huonokuntoista. Taoite: Puoliaoin ketoainen alue, jolla puuryhiä ja pensaita. Toienpiteet: Pienpuustonhoito + säännöllinen niitto Poistetaan pystykuia esakko ja kaadetaan uutaia kuolleita puita aapuiksi. 161 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Raita Muu lehtipuu

76 C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). LTJ-tunnus: 2108 LK I, Geologiset kohteet: Muinaisrantaerkki, Litorina-eren rantakiikko (kuion itäosa) Osittain kiikkoinen kallionalusrinne, joka rajautuu koira-aitaukseen ja ulkoilutiehen. Suunnitteluaiheessa tehdyn kuolleiden kuusien poistaisen jäljiltä äljää koiualtaista sekaetsää, jossa koiujen lisäksi äntyjä ja uutaia kuusia. Järeän puuston loassa nuorepaa lehtipuustoa,. pihlajaa ja raitaa sekä alipana tiheä pihlajaaltainen esakko, jonka seassa uutaa aahtera. Taoite: Järeiden koiujen ja äntyjen loaan uudistua sekaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto + pienpuuston hoito + koiun täyd.istutus. Kehitetään nuorepaa puustoa ja täydennetään taiikkoa koiuryhillä. TOIMENPITEISSÄ VAROTTAVA MUINAISRANTAA! 162 Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Pihoihin, ulkoiluteihin ja koira-aitaukseen rajautua rinteen keskiosa, jota ulkoilutiet ja polut yös halkoat. Varttunutta/anhaa kuusikkoa, uutaia äntyjä, koiuja ja pihlajia sekä pihlajaaltaista esakkoa. Alueelta on lähiaikoina poistettu aarallisia kuolleita kuusia, joten puusto on tällä hetkellä ikäänsä nähden suhteellisen hyäkuntoista Taoite: Turallinen kuusialtainen etsikkö. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito. Poistetaan huonokuntoisia puita ja harennetaan tiheiät puustoryhät. Kehitetään nuorta lehtipuustoa aaraissa kohdissa. 163 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Aoin alue/entinen pelikenttä piha-alueen reunassa, ulkoilutien arressa. Toiii kääntöpaikkana ja piha-alueen huoltoreittinä. Taoite: Aoin alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Vesottua/etsittyä reuna hoituu naapurikuioiden hoidon yhteydessä.

77 164 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Raita Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Vaahtera C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Pihoihin rajautuan rinteen yläosan tasanne, jonka halki kulkee pihoihin ieä polku. Väljää, kerroksellista sekaetsää, jossa anhojen kuusien ja koiujen loassa ryhittäin nuorepia kuusia, koiuja ja uita lehtipuita. Alikasoksena esakkoa ja pensaikkoa, jonka seassa yös aahteraa. Taoite: Turallinen, uudistua sekaetsä. Toienpiteet: Ylispuustoisen taiikon hoito + koiun täydennysistutus. Poistetaan osa ylispuista nuorean puuston tieltä. Kehitetään nuorta puustoa, jalopuita ja pensaita sekä istutetaan kuiolle koiuryhiä. 165 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Mänty Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Kadunarteen/pihoihin rajautuan rinteen hiean karupi reunakaistale. Kuiota halkoo pihoihin ieä polku. Aaraa arttunutta koiikkoa, uutaa nuori änty, pari kookkaapaa pihlajaa ja aahteraa. Alla ryhittäin pihlajaaltaista esakkoa. Muutaa koiu on kuollut pystyyn OSA ALUEESTA ON KAAVOITTUMASSA RAKENTAMISEEN. Taoite: Turallinen, puoliaoin polunarsi, jossa yksittäisiä lehtipuita, aahteraa ja pensaita. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuustonhoito. Poistetaan kuolleet puut ja huonokuntoinen esakko. 166 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja R Maankäytön uutosalue.

78 Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Kapea puustokaistale Lauttasaarentien ja pihojen älissä. Varttunutta/anhaa, ryhittäistä koiikkoa, seassa uutaa kuusia, teraleppiä ja yksi haapa kuion länsipäässä. Järeiden puiden loassa jo kookkaiksi enyneitä pihlajia. Vesakkoa on arsin ähän. OSA ALUEESTA ON KAAVOITTUMASSA RAKENTAMISEEN. Taoite: Turallinen puustokaistale tilanjakajana kadun ja tonttien älissä. Toienpiteet: Maiseanhoito. Poistetaan aaralliset puut ja huonokuntoisiat pihlajat sekä harennetaan tiheiät koiuryhät. 167 Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu R Maankäytön uutosalue. Vaahteroita. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Pieni kadun ja pysäköintialueen arteen rajautua rinteen alaosa, jossa nuori, tiheä istutusännikkö. Seassa uutaa kookkaapi koiu sekä alikasoksena ryhittäin esakkoa ja kuusentaiia. Ulkoilutie rajaa kuion lounaisreunaa ja toinen kulkee kuion poikki. OSA ALUEESTA ON KAAVOITTUMASSA RAKENTAMISEEN. Taoite: Kerroksellinen, äntyaltainen sekaetsä. Toienpiteet: Ensiharennus. Kehitetään kuusia ja lehtipuita äntyjen loassa. 168 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Muu lehtipuu Pihlaja R Maankäytön uutosalue. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Pieni pysäköintialueen reunaan rajautua kallionnyppylä. Yksi ikiänty, uutaa nuorepi änty ja koiu sekä kallionreunassa pihlajaesakkoa. Muutaa puu kuollut pystyyn. OSA ALUEESTA ON KAAVOITTUMASSA RAKENTAMISEEN. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Kuolleet puut oi poistaa naapurikuion toienpiteiden yhteydessä. 169 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja

79 C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Ulkoiluteiden rajaaa ja halkoa, koira-aitaukseen rajautua kaistale, joka on aiepien puustotuhojen jäljiltä aara. Lisäksi iso osa kuion aa-alasta on ulkoilutietä, joten etsäpohjaa on lähinnä kapeina kaistaleina. Kuolleiden kuusien poistaisen jäljiltä, jäännöspuustona uutaa järeä änty, koiu ja joitakin elossa säilyneitä kuusia. Niiden alla kookasta pihlajikkoa, pihlajaaltaista esakkoa ja uutaa aahtera. Taoite: Uudistua sekaetsä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito + kuusen/koiun istutus. Kehitetään nuorta lehtipuustoa esakon seasta sekä täydennetään taiikkoa kuusella ja koiulla. 170 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu R Maankäytön uutosalue. Vaahteroita. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Pyörätien ja pysäköintialueen reunakaistale, jonka läpi kulkee polku. Kuiolla yös anha kiiaita. Järeä sekaetsä, josta on ajan ittaan poistettu huonokuntoisia kuusia. Jäljellä on järeitä ikiäntyjä sekä kookkaita koiuja ja haapoja. Seassa nuorepia koiuja, haaparyhiä sekä ielä uutaia järeitä kuusia. Välikerroksena pitkälle kehittynyttä pihlajikkoa, sekalehtipuustoa ja uutaia nuoria kuusia. Alikasoksena tiheä pihlajaaltainen esakko, jonka seassa uuta lehtipuustoa ja uutaa aahterantaii. OSA ALUEESTA ON KAAVOITTUMASSA RAKENTAMISEEN. Taoite: Lehtipuualtainen sekaetsä aiseaäntyjen loassa. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito. Poistetaan huonokuntoisia puita ja harennetaan tiheiät nuoren puuston ryhät. Kehitetään nuorta lehtipuustoa esakon seasta. 171 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Taia. Vaahteroita. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Pohjaltaan kiikkoinen, järeä sekaetsä, jota on aiein äljennetty ryhittäiseksi ja äntykoiualtaiseksi. Seassa ielä jonkin erran järeitä kuusia, nuorepia koiuja, kookkaita pihlajia, uita lehtipuita ja uutaia nuorepia kuusia. Aukeaat kohdat oat esottuneet tai esottuassa. Pihlajaaltaisen esakon seassa, aahteraa, uutaa taentaii, adelaa ja lehtopensaikkoa.

80 Taoite: Uudistua, kerroksellinen sekaetsä. Toienpiteet: Järeän puuston aiheittainen äljennys + pienpuustonhoito + täyd.istutus. Poistetaan aiheittain järeitä puita nuorepien tieltä. Kehitetään nuorta puustoa ja istutetaan karupiin kohtiin änty- ja reheäpiin koiuryhiä. 172 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja B4 Aoin alue ja näkyä. Vaahteroita. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Kallioinen/kiikkoinen, ketoainen kallionreunusrinne pihojen ja kadun älissä. Pensaita ja yksittäispuita, ikiäntyjä, koiuja, haaparyhä, uutaia uita lehtipuita sekä huonokuntoista pihlajaaltaista esakkoa ja paikoin pensaikkoa, alusta heinittynyt. Alueen läpi kulkee polkuja, joita käytetään läpikulkuun. iereisen koulun pihaan. Taoite: Maiseallinen keto, jolla yksittäispuita, puuryhiä ja pensaita. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. Poistetaan huonokuntoiset puut ja pystykuia esakko. Länsireunan pajukosteikko säästetään koskeattoana. Osaa alueesta oisi niittää säännöllisesti. 173 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu Pihlaja B4 Aoin alue ja näkyä. Vaahteroita. Kuaus: Myllykallio (iheralue 22028). Laakea, kulunut kallio tonttien jatkeena, Myllykalliontien arressa, koulupihaa astapäätä. Muutaa änty, koiu, pihlaja ja aahtera sinnitteleät hengissä kuiuustuhojen jäljiltä. Runsaasti pystykuiaa puustoa ja esakkoa. Taoite: Maiseallinen kallioalue. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. Säästetään elää puusto ja kehityskelpoiset taiiryhät. 174 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu C1 Lähietsä.

81 Kuaus: Merikylpylänpuisto/Takanieen puisto (iheralue 22014). Piha-aidan ja rantareitin äliin eristyksiin jäänyt painanne aiepaa rantalepikkoa. Kosteikko, jossa tulaesi ajoittain seisoo. Haaroittuia, pensasaisia teraleppiä, koiuja, uuta lehtipuustoa ja pensaikkoa. Taoite: Rantakosteikko. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarpeen ukaan aaralliset puut oi poistaa puistonhoidon yhteydessä. 175 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Mänty Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Rauduskoiu C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Merikylpylänpuisto (iheralue 22038). LTJ-tunnus: 39/99 LK II, Linnustokohteet "Merikylpylän puisto" (ku itäpää) Vanha, ryhittäiseksi äljentynyt teralepikko ulkoiluteiden olein puolin, uiarannan palelurakennusten ypärillä. Teraleppien lisäksi uutaa änty ja koiu. Puustoa on hoidettu ajan ittaan aarallisia puita poistaalla. Kuiolla on kuitenkin jonkin erran huonokuntoisia puita ja anhoja pökkelöitä. Taoite: Turallinen puistoetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + ahdollinen täydennysistutus Vaaralliset puut poistetaan. Istutuksista neuoteltaa erikseen puistonhoitajien kanssa. 176 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: A3 Käyttö- ja suojaiheralue. Kuaus: Merikylpylänpuisto (iheralue 22038). LTJ-tunnus: 39/99 LK II, Linnustokohteet "Merikylpylän puisto" Aoaluetta tontin ja ulkoilutien älissä sekä ulkoiluteiden rajaaassa koliossa. Tontin kulalla järeä teraleppä ja risteyskoliossa kaksi istutettua/tuettua puistopuuta. Nurea, heinikkoa, joka on iie aikoina jäänyt niittäättä. Taoite: Puoliaoin nurialue. Toienpiteet: Niitto ajoittain osalla kuiota. Hoitunee puistonhoidon yhteydessä. 177 Pinta-ala: 0.38 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Teraleppä Mänty Kuusi Hieskoiu Teraleppä Kuusi Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Tuoia.

82 Kuaus: Merikylpylänpuisto (iheralue 22038). LTJ-tunnus: 39/99 LK II, Linnustokohteet "Merikylpylän puisto" Pihan, ulkoiluteiden, pelikentän ja katualueen rajaaa reheäpohjainen puistoetsäalue uiarannan pohjoispuolella. Pääasiassa järeää, anhaa koiikkoa, jonka seassa jonkin erran teraleppiä, nuorepia kuusia, uutaia äntyjä yksittäin ja ryhänä kuion keskellä alikasoksena pihlajaa ja tuoea. Aluetta on hoidettu ajan ittaan aarallisia puita ja esakkoa poistaalla, utta uudistuistakin olisi jo syytä saada käyntiin. Taoite: Maiseallinen, ajan ittaan uudistua puistoetsä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito + täydennysistutus Huonokuntoiset aaralliset puut ja pääosa kuusista poistetaan. Kehitetään puustoryhiä ja istutetaan aukeipiin osiin teraleppää, koiua tai jalopuita. 178 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Teraleppä Kuusi Teraleppä Muu lehtipuu Pihlaja C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Merikylpylänpuisto (iheralue 22038). LTJ-tunnus: 39/99 LK II, Linnustokohteet "Merikylpylän puisto" Uiaranta-alueen, pelikentän ja kadun älinen, ulkoilutien halkoa puistoetsäkaistale. Järeä, anha koiikko-teralepikko, seassa uutaa änty sekä kuion eteläpäässä pari kuusta. Vanha puusto alkaa paikoin olla huonokuntoista. Alikasosta ei juurikaan ole lukuun ottaatta kuion eteläosan jo kookkaaksi kasanutta pihlajapensaikkoa. Taoite: Maiseallinen, turallinen, uudistua puistoetsä. Toienpiteet: Väljennys + pienpuustonhoito + täydennysistutus Säästetään ännyt sekä ryhittäin parhaat koiut ja teralepät. Istutetaan suojapuuston loaan teraleppää, koiua tai jalopuita. 179 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Rauduskoiu Hieskoiu Teraleppä Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Merikylpylänpuisto (iheralue 22038). LTJ-tunnus: 39/99 LK II, Linnustokohteet "Merikylpylän puisto" Kapea epäselästi rajautua jäännöspuustokaistale aidatun tontin ja rantapuiston ulkoiluteiden arressa. Aiepaa rantalepikkoa, joka on jäänyt eristyksiin tontin ja puiston rakentuisen jäljiltä. Erikokoista teralepikkoa ja jokunen koiu. Taoite: Puistoainen puustokaistale. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + pienpuustonhoito. Kehitetään esakon seasta nuorta lehtipuustoa.

83 180 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Rauduskoiu Tuore lehto (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kostea lehto (Arokas elinypäristö). Kuaus: Telan puisto (iheralue 22044). LTJ-tunnus: 7/98 LK II, Kasillisuuskohteet "Heosenkenkälahden itäranta" (kuion lounaisosa ulkoilutien länsipuolella) LTJ-tunnus: 39/99 LK II, Linnustokohteet "Merikylpylän puisto" Arokas elinypäristö: tuore / kostea lehto Ulkoilureittien halkoa ja osittain reunustaa, reheä rantalehto. Kuiolla painanteita, joissa ajoittain seisoaa että. Rannan puolella tyypillistä rantakaistan teralepikkoa, uualla eriikäistä, teraleppäaltaista lehtipuustoa, uutaia järeitä koiuja, nuorepia koiuja, jokunen änty ja yksi kuusikin. Järeään puuston loassa huonokuntoisia nuorepia lehtipuita, pensaita, pihlajaaltaista esakkoa. Eriasteista lahopuuta on elko runsaasti. Taoite: Luonnonukainen rantalehto, turalliset reitinarret. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa oidaan reunaesakkoa poistaa ja aarallisia puita kaataa aalahopuiksi. 181 Pinta-ala: 0.74 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Telan puisto (iheralue 22044). LTJ-tunnus: 39/99 LK II, Linnustokohteet "Merikylpylän puisto" Ulkoilureittien halkoa/reunustaa, kadunarteen rajautua, reheä rantaetsä. Kerroksellista koiualtaista lehtipuustoa, järeitä rauduskoiuja, uutaia järeitä äntyjä, hieskoiikkoa, teralepikkoa, kadunarressa paikoin haapoja ja kuion keskellä ryhä kookkaita kuusia. Haupuitakin lienee aiein ollut eneän, utta niitä on ajan ittaan aarallisina poistettu. Järeän puuston loassa useapi jakso nuorepaa lehtipuustoa, joitakin kuusentaiia, paikoin lehtopensaita ja alipana pihlajaaltaista esakkoa. Lahopuuta on runsaasti. Huonokuntoiset reunapuut tuulialttiilla paikalla oat ajan ittaan aaraksi. Taoite: Luontaisen kaltainen, kerroksellinen, reunoilta uudistua rantaetsä. Turalliset reitit ja lähiypäristö. Toienpiteet: Reunapuuston äljennys/aarallisten puiden poisto + pienpuuston hoito + täydennysistutus Osa poistettaista puista kaadetaan aalahopuiksi. Kehitetään nuorta puustoa ja pensaikkoa. Täydennetään paikoin teralepällä/kuusella. Keskiosa jätetään luonnontilaiseaksi.

84 182 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Kuusi Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Rauduskoiu C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Telan puisto (iheralue 22044). LTJ-tunnus: 39/99 LK II, Linnustokohteet "Merikylpylän puisto" Kapea etsänreunakaistale lastentarhaa ypäröiän aidan ulkopuolella, ulkoilutien arressa sekä pysäköintiaukion ypärillä. Vaihteleasti aarapaa aluetta, yksittäispuita ja puustoryhiä. Kookkaapia koiuja, haapoja, teraleppiä ja sekalehtipuustoa, lisäksi uutaa nuori kuusi sekä jokunen esakko/pensaikkoryhä. Huonokuntoisia, aarallisia puita on säännöllisesti poistettu ja esakkoa on pidetty kurissa. Taoite: Turallinen, aloa läpäiseä puistoetsä lastentarhan ypärillä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. Vaarallisia puita poistetaan aina tarpeen ukaan. 183 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu Teraleppä C1 Lähietsä. Kuaus: Telan puisto (iheralue 22044). LTJ-tunnus: 39/99 LK II, Linnustokohteet "Merikylpylän puisto" Rantaniityn, ulkoilureittien rajaaa reheäpohjainen kaistale, jolla kerroksellinen, teraleppäaltainen lehtietsä. Ylispuustona järeäpiä teraleppiä sekä uutaa änty ja koiu. Järeään puuston loassa nuorepaa teraleppäaltaista lehtipuustoa, lehtopensaita. Järeät puut alkaat jo olla huonokuntoisia ja uutaia leppiä on tuuli katkonut. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen lehtoetsä. Turalliset reitit ja lähiypäristö. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto + nuorean puuston harennus + pienpuuston hoito Osa poistettaista järeistä puista katkotaan ataliksi pökkelöiksi tai kaadetaan aalahopuiksi. Kehityskelpoiset taiet ja lehtopensaikko säästetään. 184 Pinta-ala: 0.91 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty.

85 Kuaus: Telan puisto (iheralue 22044). LTJ-tunnus: 7/98 LK II, Kasillisuuskohteet "Heosenkenkälahden itäranta" LTJ-tunnus: 39/99 LK II, Linnustokohteet "Merikylpylän puisto" Arokas elinypäristö: Merenranta-alue, rantaniitty Vesialueen osalta oiakkaasti ruoikoitua, aoin erenranta-alue. Rantaniitty rajautuu rannanyötäiseen ulkoilutiehen. Tien arressa, paikoin yös rannan puolella uutaia teraleppäryhiä. Taoite: Merenrantaniityn oinaispiirteiden säilyttäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa ypäristökeskuksen erillinen ohjeistus. Ruoikkoa oisi kuitenkin ajoittain niittää. 185 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Hieskoiu Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuore lehto (Arokas elinypäristö). Kuaus: Telan puisto (iheralue 22044). LTJ-tunnus: 7/98 LK II, Kasillisuuskohteet "Heosenkenkälahden itäranta" LTJ-tunnus: 39/99 LK II, Linnustokohteet "Merikylpylän puisto" Arokas elinypäristö: tuore lehto Rantareitin uusta ranta-alueesta erottaa kaistale entistä rannan teralepikkoa. Reitti patoaa kuiolle ajoittain seisoaa että. Eri-ikäistä, teraleppäaltaista lehtipuustoa, uutaia järeitä koiuja ja rantaäntyjä. Järeään puuston loassa nuorepaa lehtipuustoa, pensaita ja pihlajaaltaista esakkoa. Kuio sisältyy luontotietojärjestelän arokkaan erenranta-alueen rajaukseen. Taoite: Luonnonukainen rantalehto, turalliset reitinarret. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa oi aarallisia puita kaataa aalahopuiksi. 186 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Metsälehuksia. Taia. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Telan puisto (iheralue 22044). LTJ-tunnus: 39/99 LK II, Linnustokohteet "Merikylpylän puisto" Entinen puistonhoitajien arikko/pihaaa kadulta tuoan tiepohjan päässä. Keskellä aiein ileisesti kääntöpaikkana toiinut aukio. Kuiolla kii- ja täyttöaakasoja sekä paikoin naapurikuioihin liittyiä yksittäispuita, koiuja, aahteroita ja oenapuita. Aukion länsi- ja pohjoispuolen on allannut runsas kasusto sekalaista pensaikkoa sekä ieraslajeja,. jättitatarta ja jättiputkea. Taoite: Pihaainen aukio, jonka reunat hiljalleen etsittyät. Toienpiteet: Vieraslajien torjunta. Pohjoisreunan ulkoilutien oisi ehkä siirtää kiertäään anhaa tiepohjaa yöten.

86 187 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Tai Vaahtera Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Taia. Vaahteroita. Kuaus: Telan puisto (iheralue 22044). LTJ-tunnus: 39/99 LK II, Linnustokohteet "Merikylpylän puisto" Lastentarhan pihaan, ulkoilutiehen ja Särkinieentiehen rajautua, anhan tiepohjan halkaisea puistonurkkaus. Eri-ikäisiä jaloja lehtipuita järeähkön haaikon-koiikon loassa. Alla esakkoa, jossa yös jalopuita. Taoite: Elinoiainen, turallinen lehtietsä, jossa jaloja lehtipuita.. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito jalopuita suosien. Lisäksi ylispuista oisi poistaa kadulle päin nojaaia haapoja. 188 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Tai Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Taia. Vaahteroita. Kuaus: Telan puisto (iheralue 22044). LTJ-tunnus: 39/99 LK II, Linnustokohteet "Merikylpylän puisto" Rannan, kadunarren ja tonttien älisen ruudun eteläpuolisko. Alueen pohjoisosa on aiein toiinut puistonhoidon arikkona. Osittain puutarha- /pihaainen alue, jolla aihtelean koiualtaisen sekaetsän loassa entisiä pihapuita ja pensaita,. oenapuita, päärynäpuu sekä huoattaan paljon jaloja lehtipuita. Lieneekö koko alue jonkinlaista entistä huilapihaa? Rannanpuoleinen nurkka on luonnonukaisepaa rantaetsää. Taoite: Puistoetsä, jossa järeiden puiden loassa jalopuita, pihapuita ja pensaita. Toienpiteet: Ylispuiden äljennys + pienpuustonhoito + täydennysistutus. Tehdään paikoin lisätilaa jalopuille ja nuorealle puustolle. Istutetaan uutaiin aukkokohtiin lisää jalopuuntaiia. Maapuita säästetään paikoin. Rannanpuoleinen, koiualtainen alue jätetään luonnonukaiseaksi. 189 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Telan puisto (iheralue 22044).

87 LTJ-tunnus: 39/99 LK II, Linnustokohteet "Merikylpylän puisto" Luontotietojärjestelän arokkaan erenranta-alueen rajauksen eteläpuolelle jäää kaistale aointa erenrantaa. Rantareitin arressa kietty tulaalli, jonka tuntuassa riissä uutaa koiu ja teraleppä. Kuion rajaus uuttunee hiean, kun rantareitti siirtyy kulkeaan rantaa yöten entisen enearikkoalueen halki. Taoite: Ranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 190 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Douglaskuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Telan puisto (iheralue 22044). LTJ-tunnus: 39/99 LK II, Linnustokohteet "Merikylpylän puisto" Ulkoilutien halkoaa, osittain nurikkopohjaista, äljää puistoetsää/ osittain pihaaisesti hoidettua aluetta nykyisen ja rakentuan tonttialueen älissä. Järeitä koiuja sekä uutaa ikiänty, joiden loassa kookkaita pihlajia ja rannan tuntuassa teraleppiä. Jonkin erran sekalehtipuustoa ja pihapensaita. Särkinieentien puoleisessa päädyssä istutettuja Douglaskuusia ja uutaia pyökintaiia. Alue uuttunee jatkossa entistäkin puistoaiseaksi, kunhan asunnot alistuat. Taoite: Maiseallinen, turallinen puistoetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja aarallisten puiden poisto. 191 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Muu alue Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Telan puisto (iheralue 22044). LTJ-tunnus: 39/99 LK II, Linnustokohteet "Merikylpylän puisto" Rantareitti siirtyy kulkeaan rantaa tätä kuiota yöten entisen enearikkoalueen halki. Taoite: Aara ranta-alue ja reitinarsi. Toienpiteet: Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Douglaskuusi 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Pihlaja Douglaskuusi Rauduskoiu Haapa C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita.

88 Kuaus: Telan puisto (iheralue 22044). LTJ-tunnus: 39/99 LK II, Linnustokohteet "Merikylpylän puisto" Aaraa, ulkoilutien ja polkujen halkoaa nuorta/keski-ikäistä puistoetsää rakentuan tonttialueen ja katujen älissä. Muutaia äntyjä, eri-ikäisiä koiuja ja teraleppiä, uutaia pihlajia ja yksi kookkaapi aahtera sekä aikanaan istutettuja Douglaskuusia ja poppeleita. Alue uuttunee jatkossa entistä puistoaiseaksi, kun asunnot alistuat. Taoite: Maiseallinen, turallinen puistoetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä suunnitelakaudella. Vaarallisten puiden poisto tarpeen ukaan. 193 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Telan puisto (iheralue 22044). Tontin, kadunarren ja rantareitin älinen, polun halkoa heinikkoalue. Reunapuusto liittyy naapurikuioon. Taoite: Niitetty reitinarsi ja ranta-alue. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. 194 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Pihlaja B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Telan puisto (iheralue 22044). Aointa, ajoittain tuliaa erenranta-aluetta rantaiian ja rantareitin älissä. Reitin arressa kapea, teraleppäaltainen rantapuustokaitale. Seassa uutaa järeä koiu ja alla jonkin erran nuorepia puita ja pihlajaaltaista esakkoa. Taoite: Luonnonukainen ranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Mahdolliset aaralliset puut hoituat naapurikuion hoidon yhteydessä. 195 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Raita Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Telan puisto (iheralue 22044). Ulkoilutien halkoa, kulunut puistoetsäkaistale tonttien ja rannan älissä. Vaihteleaa järeää jäännöspuustoa, ikiäntyjä, koiuja, uutaa kuusi ja rannan tuntuassa teraleppiä. Järeän puuston loassa ryhittäin nuorepia lehtipuita,. raitoja ja pihlajia sekä jonkin erran esakkoa.

89 Taoite: Turallinen, puistoetsikkö ulkoilutien arressa, pihojen jatkeena. Toienpiteet: Ei toienpiteitä suunnitelakaudella. Puuston kuntoa seurataan. Tuleaisuudessa aaripiin kohtiin oisi istuttaa uutaia taiiryhiä. 196 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Telan puisto (iheralue 22044). Piha-alueen kupeesta rantareitinarteen työntyä pieni, lähes puuton kallio. Reunoilla uutaa kallioänty ja koiu sekä kuiaa esakkoa. Tontin reunassa kallioalue uutettu pihaksi/puutarhaksi. Siellä nurikkoa, uoriäntyjä, pensaita ja pihakaseja. Taoite: Maiseallinen kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Kuollut esakko poistetaan naapurikuion hoidon yhteydessä. 197 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Rauduskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Reunaetsää pihojen, pysäköintikentän ja teollisuustontin älisessä nurkassa. Kerroksellinen, pääosin keski-ikäinen koiu-haapaaltainen lehtietsä, jossa sekapuustona uutaia äntyjä ja kuusiryhiä sekä anhepia ylispuukoiuja, jotka alkaat olla huonokuntoisia. Alla useapi jakso nuorepaa lehtipuustoa ja esakkoa. Taoite: Kerroksellinen lehtipuualtainen reunaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito. Poistetaan yös huonokuntoisia ylispuita. Kehitetään nuorepia puustojaksoja anhean puuston loassa. Maalahopuita säästetään. 198 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita.

90 Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Jäännöspuustoa tonttien, Särkinieeen ieän tien ja pysäköintialueen älissä sekä pienessä erillisessä saarekkeessa pysäköintikentän kupeessa. Puustoryhiä, järeitä koiuja, uutaia äntyjä, kuusia ja raitoja. Tonttien puoleisella reunalla paikoin pihapensaita ja istutettuja kuusentaiia. Pysäköintialueen käyttö aikuttaa olean elko "illiä". Taoite: Turallinen pihojen ja pysäköintialueen reunapuusto. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito. Huonokuntoiset puut poistetaan, tiheiät ryhät harennetaan, esakkoa poistetaan ja taiia kehitetään. 199 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu C1 Lähietsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Puustoisepi kaistale laakean kallioalueen reunoilla ja länsipuolisen pysäköintikentän kupeessa. Vanhoja kallioisen alueen äntyjä ja nuorepia äntyjä aihteleina ryhinä. Mäntyjen loassa reunasta naapurikuioksi aihettuaa lehtipuustoa, koiuja ja haapoja sekä yksittäisiä kuusia. Alikasoksena haapa-koiualtaista esakkoa ja paikoin kuusentaiia. Puusto on aiein käsiteltyä ja suhteellisen hyäkuntoista. Taoite: Elinoiainen änty-lehtipuualtainen reunaetsä. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + pienpuuston hoito. Kehityskelpoiset taiet säästetään. 200 Pinta-ala: 0.77 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Mänty Muu lehtipuu Mänty C1 Lähietsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Lakea, polkujen halkoa kallio ökkialueen ja kerrostaloalueen älissä. Paljaaksi kulunutta, pääosin puutonta aokalliota. Reunoilla ja uutaissa painanteissa anhoja kallioäntyjä yksittäin ja pieninä ryhinä. Osa puustosta on aikanaan kuollut kuiuuteen. Kerrostalon kupeessa puustoisepi kaistale, josta taloyhtiö on toionut huonokuntoisia puita poistettaan. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Naapurikuion hoidon yhteydessä poistetaan aaralliset puut pihan reunasta.

91 201 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Aointa notkoa reunustaan rinteen yläosat Särkinieeen ieän tien arressa, tonttien ja kallioalueen älissä. Kuion luoteisosan halki kulkee lisäksi paljon käytetty polku. Väljäpuustoinen rinne, jolla järeä, anha aiseaännikkö. Sekapuustona eri-ikäisiä koiuja ja jonkin erran uuta lehtipuustoa,. pihlajia, jokunen raita sekä tienarressa onihaarainen teraleppä. Aluetta on pidetty aarana säännöllisesti esoalla, utta sen sijaan oisi esakosta jatkossa kehittää kuiolle yös uutta nuorta lehtipuustoa. Taoite: Turallinen, aiseallinen reunapuusto. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuuston hoito + täydennysistutus. Huonokuntoiset puut poistetaan, keloja säästetään. Luonnontaiia kehitetään ja istutetaan kuiolle uutaia jalopuuryhiä (tai/lehus). 202 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu B2 Käyttöniitty. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Tonttien ja kallioalueen älinen, ulkoilutien halkoa niittynotkela, joka tonttien edustalla uuttuu nurikoksi. Reunoilla yksittäispuita, uutaa onihaarainen ikiänty, uutaa kookas koiu ja jokunen nuorepi koiu. Kuion kaakkoisreunaa käytetään puutaaran arastointiin. Taoite: Aoin/puoliaoin niittyäinen alue. Osalla kuiota puutaaraarasto. Toienpiteet: Osalla kuiota säännöllinen niitto. Reunoilta oisi poistaa kuollutta esakkoa naapurikuioita hoidettaessa. 203 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä.

92 Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 8/03 LK III, Lepakkokohteet "Särkinieen puisto" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Selkeärajainen kallio, jonka laella puustoisepi tasanne. Reunat pääosin aokalliota, issä aiepi puusto on kuollut kuiuuteen ja pystykuiia puita on paikoin poistettukin. Puustoisealla alueellakin on ryhittäin kuolleita puita. Puusto on lähinnä eri-ikäistä kallioännikköä uutaat aieat kuuset ja koiut oat kuolleet. Alikasoksena painanteissa pihlajaaltaista esakkoa. Taoite: Luonnonukainen kallio ja lahopuukeskittyä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Vaaralliset puut kaadetaan tarpeen ukaan aapuiksi. 204 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 8/03 LK III, Lepakkokohteet "Särkinieen puisto" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Tonttien kupeesta anhalle laiturille ulottua, eteläosasta kapenea hiekkaranta. Kuion keskiaiheilla yksi teraleppä. Taoite: Aoin ranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 205 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Teraleppä Mänty Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 8/03 LK III, Lepakkokohteet "Särkinieen puisto" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Kallion, ulkoiluteiden ja pihatien rajaaa, loia, hiean kiikkoinen rinne piha-alueen pohjoispuolella, hiekkarannan kohdalla. Harakseltaan järeitä, anhoja äntyjä, jokunen koiu sekä rannan tuntuassa ryhä teraleppiä. Järeän puuston loassa nuorepaa lehtipuustoa, lähinnä haapaa, pihlajaa ja raitaa, joista iieainitut oat huonokuntoisia, kuoleia. Lisäksi pihlajaaltaista esakkoa ja paikoin uutaia istutettuja ännyntaiia. Taoite: Maiseaäntyjen loaan kehittyä sekaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto + pienpuuston hoito + täydennysistutus. Kehityskelpoiset taiet, haaat, aahterat ja pensaat säästetään. Muutaia lehtipuunrunkoja säästetään aapuiksi. Istutetaan karupiin kohtiin äntyä ja uualle koiua.

93 206 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Haapa Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Rauduskoiu Haapa C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 8/03 LK III, Lepakkokohteet "Särkinieen puisto" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Muutaasta kookkaaasta haaasta leinnyt nuori haaikko aidatun pihan ja kallionrinteen älissä, tien olein puolin. Haaikkoa ja haapaesakkoa, jonka seassa. pihlajaa ja aahteraa. Kuiolla yös huonokuntoinen koiu äellä tienarressa. Taoite: Haaikko, jonka loassa aahteraa ja uuta lehtipuustoa. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + pienpuuston hoito. 207 Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Tontti Pääpuulaji: E Erityisalue. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 8/03 LK III, Lepakkokohteet "Särkinieen puisto" (kuion itäreuna) LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Aidattu piha-alue sekä sitä ypäröiät aoiet rakennusten lähialueet ja tienarret. Taoite: - Toienpiteet: Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu E Erityisalue. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Ulkoilutien, pihan ja rannan rajaaa jyrkänteenaluskaistale, jossa puustoa eneajojen ypärillä. Järeitä äntyjä, kuusia ja koiuja sekä hiean nuorepia kuusia, koiuja ja haapoja. Vanhiat kuuset alkaat olla huonokuntoisia. Taoite: Turalliset reitinarret ja piha-alue. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto + koiuryhien harennus.

94 209 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Jyrkkä rinne ulkoilutien ja rannan älissä. Pääosin puutonta, kiikkoista/kallioista rinnettä. Pienellä alueella puustona eri-ikäisiä koiuja ja paikoin esakkoa. Taoite: Luonnonukainen rantakaista. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 210 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkialueelta rantaa kohti iettää, ulkoilureittiin rajautua rinteen alaosa. Kuion reunalla kaksi ökkiä. Järeä, eri-ikäinen, kuusialtainen sekaetsä, joka on hiljalleen äljentyässä kahdeksi erilliseksi puustoryhäksi. Aariin kohtiin on jo kehittynyt nuorta puustoa, esakkoa ja haupuuntaiia. Taoite: Kerroksellinen sekaetsä. Turallinen reitinarsi ja ökkialue. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto. 211 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Mänty Kuusi Muu lehtipuu Rauduskoiu Kuusi C1.2 Lähiirkistysetsä.

95 Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkialueelta rantaa kohti iettää, ulkoilureittiin rajautua rinteen alaosa. Kuiolla reitinarressa yksi ökki. Vesakkoa, luonnontaiia sekä osittain aikanaan istutettua taiikkoa, äntyä kuusta, uutaia koiuja, uuta lehtipuustoa ja pensaita. Reitinarressa pieni alue hiean kookkaapaa kuusikkoa. Ylispuustona uutaia järeitä koiuja, älikerroksen lehtipuita ja pari kookkaapaa kuusta. Taoite: Hiljalleen kehittyä sekaetsä. Turallinen reitinarsi ja ökkialue. Toienpiteet: Taiikonhoito. Jatkossa aarallisten puiden poisto tarpeen ukaan. 212 Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Rauduskoiu Kuusi Kuusi E Erityisalue. Taia. Vaahteroita. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkialue, luonto on paljolti uuntunutta. Pihaaata, pensaita, istutuksia, yksittäispuita, puuryhiä. Järeitä koiuja ja kuusia sekä nuorepia lehtipuita ja jaloja lehtipuita. Lisäksi paikoin esakkoa ja aiein istutettuja taiiryhiä,. äntyä ja kuusta. Järeät puut oat paikoin arsin huonokuntoisia ja tuulelle alttiita. Taoite: Turallinen puusto ökkien lähistöllä. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto + taiiryhien hoito. Jatkossa aarallisten puiden poisto tarpeen ukaan. 213 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkejä äljän ylispuuston loassa, reittien halkoaalla länsirinteellä. Järeitä koiuja ja erikokoista, nuorepaa lehtipuustoa sekä alipana sekalaista esakkoa, pensaita ja aiein istutettuja taiiryhiä,. kuusia ja jokunen änty. Alue on aiein oiakkaasti heinittynyt, utta puuntaiet alkaat pikkuhiljaa päästä niskan päälle. Taoite: Uudistua, ryhittäinen sekaetsä Turallinen reitinarsi ja ökkialue. Toienpiteet: Taiiryhien hoito. Jatkossa aarallisten puiden poisto tarpeen ukaan.

96 214 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Mänty Kuusi Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkejä aikanaan äljennetyn sekaetsän loassa, rannan kupeessa, ulkoilureitin arressa. Ikiäntyjä, anhoja, järeitä kuusia ja koiuja sekä erikokoista älikerroksen puustoa. Alipana on esakkoa/taiikkoa, joka kuion eteläosassa on äntyä ja lehtipuustoa sekä pohjoisosassa kuusta. Taoite: Uudistua sekaetsä. Turallinen reitinarsi ja ökkialue. Toienpiteet: Ylispuustoisen taiikon hoito + toistua pienpuuston hoito Poistetaan aaralliseksi käyää ylispuustoa aiheittain ökkien läheltä ja taiikon tieltä. Kuusia ei kehitetä kuion kiikkoisessa eteläosassa. 215 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Teraleppä Haapa Muu lehtipuu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Arokas elinypäristö: Merenranta-alue Aoin, kiikkoinen erenrantakaistale, joka rajautuu lehtipuualtaisen rantapuustoon. Osa puustosta sisältyy tähän rantakuioon. Saankaltaista rantaa kuin nieen etelä- ja itäpuoliset arokkaiksi luokitellut ranta-alueet. Taoite: Luonnonukainen erenranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 216 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja

97 B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" (kuion rantaalue) LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Rannasta ylös linnoitusallin reunaan ulottua kallio. Rantapuolisko kulunutta, polkujen halkoaa aokalliota ja kallion poikki kulkean ulkoilutien yläpuolella ökkialuetta. Ulkoilutien arressa jonkin erran ännikköä, uutaia koiuja, pihlajia ja esakkoryhiä. Mökkien ypärillä kallioista pihaaata, pensaita ja istutuksia Taoite: Luonnonukainen rantakallio ja kallioinen ökkialue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 217 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Teraleppä Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja E Erityisalue. Taia. Myrskytuho. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkialue, luonto on paljolti uuntunutta. Pihaaata, pensaikkoa, istutuksia, yksittäispuita. Reunoilla eneän puustoa, rajaus puustoisepaan ulkoilutienarteen on epäselä. Järeitä koiuja, nuorepia koiuja, jokunen teraleppä ja itäreunalla nuorepia kuusia, lisäksi pihapuina. pihlajia, tai ja ännyntaiia. Tapaninpäiän (2011) yrsky kaatoi tältä ja iereiseltä kuiolta. kookkaita kuusia ja koiuja. Taoite: Turallinen puusto ökkien lähistöllä. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto. Jatkossa aarallisten puiden poisto aina tarpeen ukaan harkiten. 218 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp c Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu E Erityisalue. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Vanhaa linnoitusallia, kallion korkeialla laella. Uloan allin ja sen sisäpuolisen kupareen älistä kulkee ulkoilureitti. Vallin laella niitettäää aoaluetta, joka on painanteen kohdalta päässyt jo esottuaankin. Kuiolla lisäksi kole järeää koiua. Taoite: Maiseallinen, ketoainen linnoituslaitteen lähialue. Toienpiteet: Pienpuustonhoito + säännöllinen niitto. Katajat ja aiseaan sopiat pensaat säästetään. Valli pidetään säännöllisen niiton piirissä.

98 219 Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Rauduskoiu Muu lehtipuu E Erityisalue. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkialue äellä, pientä kalliota ypäröiällä tasanteella. Aluetta rajaaat ulkoilutiet ja lännessä linnoitusalli. Luonto on kauttaaltaan uuntunutta, pihaaista. Pensaikkoa, istutuksia ja yksittäispuita. Kallion pohjoispuolella äntyjä, kuion reunoilla koiuja ja nuoria kuusia. Lisäksi siellä täällä sekalaista nuorepaa puustoa ja esakkoa. Rajaus reunustaiin puustoisepiin kuioihin on paikoin epäselä. Taoite: Turallinen puusto ökkien lähistöllä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Jatkossa aarallisten puiden poisto aina tarpeen ukaan harkiten. 220 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp c Mänty Muu lehtipuu Pihlaja B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Lähes puuton kalliokupare ökkialueen keskellä. Pieni pystyyn kuollut puustoryhä, ainoastaan yksi elossa olea ikiänty. Painanteissa ja reunoilla esakkoa, joka sekin on paljolti pystykuiaa. Lisäksi paikoin pihakaseja ja pensaita. Taoite: Maiseallinen kallio ökkialueen yhteydessä. Toienpiteet: Maiseanhoito Poistetaan kuolleet puut ja kuia esakko, säästetään näyttäiät kelot ja parhaat pihlajat. 221 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkipihojen ja ulkoilutien äliin aikanaan istutettu nuori puustokaistale. Mäellä äntyjä ja alepana rinteessä koiuja. Seassa luonnonesakkoa ja ökkipihoilta leinnyttä pihapensaikkoa.

99 Taoite: Elinoiainen sekaetsä. Toienpiteet: Nuoren etsän hoito Mäntyjä oisi saalla yös pystykarsia. 222 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkejä puuston loassa arsinaisen ökkialueen ja ulkoilureitin älissä. Vaihtelean, järeän jäännöspuuston loaan kehittyää, kerroksellista sekaetsää. Vanhoja äntyjä, anhoja, järeitä kuusia ja uutaia koiuja sekä erikokoista nuorta/arttunutta sekapuustoa, pääasiassa kuusikkoa/koiikkoa. Alipana ryhittäin esakkoa/taiikkoa. Taoite: Kerroksellinen sekaetsä. Turallinen ökkialue ja reitinarsi. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuuston hoito Poistetaan aiheittain aaralliseksi käyää ylispuustoa ökkien läheltä ja nuorean puuston tieltä. 223 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Aidatun piha-alueen, kallion ja ulkoilureitin rajaaa, keskeltä kausikostea jäännöspuustoalue. Kuiolla yös jonkinlainen ruokintapaikka. Kuion pohjoisosassa aaraa piha-alueen reunaa, pihaan liittyiä rakenteita ja uutaia istutettuja pihtoja. Tälle alueelle aiein säästetyt kuuset oat kaikki kuolleet kosteusolojen aihteluun. Eteläpuolisen kallion ypäristössä äntyjä, kookas koiu, nuorepia koiuja, ryhä haapoja, uutaia raitoja ja pihlajia sekä huonokuntoisia nuorepia kuusia. Kuiolla lisäksi esakkoa, pajupensaikkoa ja uutaia reitin arteen aikanaan istutettuja kuusentaiia. Tapaninpäiän (2011) yrsky kaatoi tältäkin kuiolta uutaia puita. Taoite: Uudistua, kerroksellinen sekaetsä. Turallinen piha-alue ja reitinarsi. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito + täydennysistutus. Poistetaan huonokuntoisia ylispuukuusia, nuorean puuston tieltä. Pienpuustonhoidossa säästetään kehityskelpoiset taiet ja pensaat. Täydennetään paikoin taiikkoa kuusta istuttaalla.

100 224 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Piha-alueen kulalta ulkoilureittien arteen ulottua laakea kallioinen alue. Aiepi puusto on suurelta osin kuollut kuiuuteen ja poistettu. Jäljellä on kallioäntyjä sekä uutaa kuusi ja koiu. Kallionkoloihin kehittyy koiualtaista esakkoa. Taoite: Luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 225 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. Myrskytuho. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Kapea, puustoisepi kaistale ulkoilureitin olein puolin, ökkialueen ja linnoitusallin älissä. Vaihtelean, järeän koiikon loassa uutaa haapa ja leppä, sekalaista älikerroksen kuusikkoa ja lehtipuustoa sekä alikasosesakkoa, jonka seassa. aahteraa ja taia. Koiut alkaat olla huonokuntoisia ja osa niistä nojaa aarallisesti ulkoilutien suuntaan kuion tuulialttiissa länsiosassa. Tapaninpäiän (2011) yrsky kaatoi puustoa tältä ja iereisiltä kuioilta. Taoite: Koiualtainen etsä, jonka loaan kehittyy nuorta lehtipuustoa ja kuusia. Turallinen reitinarsi ja ökkialue. Maiseallinen linnoituslaitteen lähialue.. Toienpiteet: Harennus/äljennys + pienpuuston hoito + täydennysistutus. Poistetaan aaralliset puut, harennetaan tiheiät ryhät, kehitetään älikerroksen puustoa ja taiikkoa. Täydennetään taiikkoa istuttaalla kuusiryhiä. 226 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Haapa Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja E Erityisalue. Vaahteroita.

101 Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkialue, tiheän anhan koiikon loassa. Sekapuustona kuion itäosassa jonkin erran anhoja kuusia ja uutaa kookkaapi haapa. Alikasoksena yksittäisiä kookkaapia pihlajia ja uutaia nuoria kuusia sekä haapa-pihlajaesakkoa. Mökkipihat oat elko aoiia, niillä lähinnä pensaita, istutuksia, ja yksittäispuita. Järeät puut alkaat olla paikoin arsin huonokuntoisia ja tuulelle alttiita. Kuion halki kulkee ulkoilutie ja useapia polkuja. Taoite: Uudistua lehtipuualtainen sekaetsä. Turallinen ökkialue. Toienpiteet: Järeän puuston äljennys + pienpuustonhoito. Säästetään järeät haaat sekä parhaita koiuja ja koiuryhiä. Kehitetään ökkipihojen älialueilla älikerroksen puustoa ja taiikkoa, koiua, haapaa, aahteraa, pensaita sekä paikoin yös kuusta ja pihlajaa. 227 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Mänty Kuusi Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu E Erityisalue. Vaahteroita. Myrskytuho. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Vanha linnoitusalli, kiiseinää ja ulkoilutien arteen rajautua linnoituslaitealue allin sisäpuolella. Vallin laella esottaaa/niitettäää aoaluetta. Puusto on allannut ison osan alueesta hoidon jäätyä ähäiseäksi. Nuorta lehtipuustoa ja esakkoa,. pihlajaa, haapaa, aahteraa ja raitaa. Lisäksi eri-ikäisiä järeitä puita yksittäin ja ryhinä sekä allilla että sen sisäpuolella. Puusto ja esakkoa on paikoin arsin huonokuntoista. Tapaninpäiän (2011) yrsky kaatoi tältä ja iereiseltä kuiolta. kookkaita kuusia ja koiuja. Taoite: Maiseallinen, turallinen, aoin/puoliaoin linnoituslaitteen lähialue ja ulkoilutienarsi. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto + pienpuustonhoito + säännöllinen niitto. Poistetaan kuolleet ja aaralliset puut sekä aiseaa peittää esakko. Säästetään aiseaan sopiat pensaat ja jalot lehtipuut. Valli pidetään säännöllisen niiton piirissä. 228 Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Teraleppä Haapa Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita.

102 Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkejä puuston loassa, rannanyötäiseen polun/ulkoilureitin, kallion ja linnoitusallien rajaaassa notkossa. Puusto on anhaa, jokseenkin hoitaattoan oloista koiikkoa ja uutaia ikiäntyjä sekä useapi jakso nuorepaa lehtipuustoa, koiua, haapaa, teraleppää, pihlajaa, raitaa, uutaia kuusia ja alipana sekalaista esakkoa. Koiikko on yliikäistä, huonokuntoista ja selkeästi aaraksi ökkien läheisyydessä. Tapaninpäiän (2011) yrsky kaatoi tältä ja iereisiltä kuiolta. kookkaita kuusia ja useita koiuja. Taoite: Uudistua lehtipuualtainen sekaetsä ja turalliset ökkipihat. Toienpiteet: Koiikon äljennys + pienpuuston hoito + täydennysistutus. Poistetaan aaralliset puut ökkien läheltä, äljennetään koiikkoa ja tehdään tilaa nuoreille puustoryhille. Säästetään luonnontaiia ja pensaita. Täydennetään paikoin kuusentaiilla. 229 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu C5 Aroetsä. Vanha hau- tai sekaetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Rannanyötäiseen polkuun/ulkoilureittiin rajautua luonnonukainen, puustoinen rantakaistale. Osittain karkeaa/kiikkoista eren kasaaa rantaallia. Järeitä ikiäntyjä, uutaia kuusia, anhoja kierorunkoisia koiuja ja rannan puolella teralepikkoa. Järeän puuston loassa useapi jakso nuorepaa puustoa, alipana pihlaja-teraleppäesakkoa. Taoite: Luonnonukainen rantaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 230 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Pihlaja Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Arokas elinypäristö: Merenranta-alue Puuton, kiikkoinen/kallioinen erenrantakaistale. Saankaltaista rantaa kuin iereinen luontotyyppinä suojeltu alue. Taoite: Luonnonukainen erenranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

103 231 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Pihlaja Merenranta-alue (LSL-luontotyyppi). S Suojelualue. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 14, Suojelukohde, luonnonsuojelulain luontotyyppi "Särkinieen erenrantaniitty" LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Arokas elinypäristö: Merenranta-alue, rantaniitty Aoin, kiikkoinen, idässä rantakallioon rajautua erenranta. Luonnontilaiseen errattaa alue, jolla on tyypillinen ja edustaa erenrantakasillisuus. Taoite: Luontotyypin oinaispiirteiden säilyttäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa ypäristökeskuksen erillinen ohjeistus. 232 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Arokas elinypäristö: Merenranta-alue Puuton, kiikkoinen/kallioinen erenrantakaistale. Saankaltaista rantaa kuin iereinen luontotyyppinä suojeltu alue. Taoite: Luonnonukainen erenranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 233 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Teraleppä Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Rannasta etsikön keskelle työntyä, kulunut kallio. Painanteissa kallioäntyjä, joista osa pystykuiia. Reunoilla uutaa pihlaja ja teraleppä. Kuiolta on ileisesti aiepi ökki purettu pois.

104 Taoite: Luonnonukainen rantakallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 234 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Teraleppä Teraleppä Pihlaja Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Ulkoilutien, rantakallioiden, teralepikkokaistaleen ja rantaa yötäileän polun rajaaa, anha rantaännikkö, kiikkoisella/kallioisella kankaalla. Kuiolla yös anha ökki. Vanhoja äntyjä, joista puolet pystykuiia sekä uutaia teraleppiä, eri kokoista pihlajikkoa ja paikoin haapa-pihlajaesakkoa. Taoite: Luonnonukaisen kaltainen rantaännikkö. Turallinen, aiseallinen reitinarsi ja ökkialue. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito. Poistetaan aarallisiat pystykuiat puut, kehitetään nuorta lehtipuustoa. 235 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Pieni kallio reheään alueen keskellä. Kallion kupeessa uutaia ökkejä. Saalikkoa ja heinikkoa, kalliopuusto on aiein kokonaan kuollut. Kallion eteläreunassa kaksi kuusta, jotka nekin oat huonokuntoisia. Reunoilla yös pensaikkoa. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Kuuset oi tarpeen ukaan poistaa. 236 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Kuusi Rauduskoiu C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita.

105 Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Pohjoispuolisen kallion, ulkoiluteiden ja eteläpuolisen ökkikaistan rajaaa loia rinne, joka on aiein uudistettu kuusialtaiseksi anhan suojapuuston loaan. Ylispuustona järeitä koiuja ja ryhä järeitä kuusia. Nuori puusto koostuu hakkuun yhteydessä säästetyistä kuusiryhistä, pihlajaaltaisesta lehtipuustosta, esakosta ja pensaikosta sekä nuoreista kuusentaiista. Taoite: Elinoiainen sekaetsä. Turalliset reitinarret ja ökkialue. Toienpiteet: Ylispuustoisen taiikon hoito + ahd. täydennysistutus. Poistetaan taiikkoa haittaaia ylispuita sekä jatkossa aaraa aiheuttaat puut. Säästetään ylispuista noin puolet. Myös osa poistettaista puista jätetään aapuiksi. Kuion pohjoisosaan, reitinarteen oisi istuttaa uutaia jaloja lehtipuita. 237 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Kuusi Teraleppä Pihlaja Raita Vuorijalaa Kuusi Teraleppä Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Ulkoiluteiden risteyksestä etelään jatkua kapea, reheä/kostea notko, jonka eteläpäästä on kaiettu rannan suuntaan irtaaa oja. Puusto on aikanaan, puustotuhon seurauksena lähes kokonaan poistettu ja kuio on sen jälkeen jäänyt oan onnensa nojaan, ettyään ja heinittyään. Yksittäispuina uutaa teraleppä ja raita sekä yksi koiu ja kuusi. Paikoin pensaikkoa sekä uutaa teralepän ja aahteran esa. Kuion reunalla, iereisen WCrakennuksen takana yös kookas kynäjalaa. Taoite: Teraleppä-jalopuualtainen lehtoetsä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito + heinäntorjunta + istutus. Istutetaan kuiolle teraleppää ja reunoille jaloja lehtipuita, ahdollisesti yös kynäjalaaa iereisen kookkaan kynäjalaan läheisyyteen. 238 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Haapa Vaahtera Mänty Muu lehtipuu Haapa Rauduskoiu Haapa Teraleppä C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Ulkoilutien halkaisea, reheäpi notko kallioisen alueen keskellä, pienen aoalueen ja WCrakennuksen eteläpuolella. Muutaan kookkaaan jäännöspuun, koiun, haaan, aahteran ja teralepän loaan ajan ittaan kehittynyt äljä, nuori/keski-ikäinen haaikko. Alla haapa-lehtipuuesakkoa, ännyntaii, paikoin aahteran- ja ahdollisesti yös jalaantaiia. Alue on heinittynyt, utta heinikko pysynee arjostuksen yötä parein kurissa.

106 Taoite: Haapaaltainen lehtietsä, jonka loassa jaloja lehtipuita. Turallinen reitinarsi. Toienpiteet: Nuoren etsän hoito. 239 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Mänty Kuusi Raita Muu lehtipuu Pihlaja Mänty E Erityisalue. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkialue kallioisessa rinteessä linnoitusallin ja ulkoiluteiden älissä. Mökkipihoja niiden älissä aihteleasti kallioännikköä, uutaa kuusi, pihlajia sekä uutaa kookkaapi raita. Paikoin pihlajaaltaista esakkoa, pihoilla pensaita ja istutuksia. Linnoitusallin kupeessa uutaia anhoja, järeäpiä ikiäntyjä sekä kuion itäpäässä, kallion kupeessa yös jokunen koiu. Taoite: Turallinen puusto ökkien lähistöllä ja reittien arressa. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuuston hoito. Jatkossa aarallisten puiden poisto tarpeen ukaan. 240 Pinta-ala: 0.60 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Teraleppä B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Laakea, paljaaksi kulunut rantakallio. Painanteessa uutaia kallioäntyjä ja rannalla teraleppiä. Taoite: Luonnonukainen rantakallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 241 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Hieskoiu Teraleppä Mänty Teraleppä Pihlaja Muu lehtipuu Mänty C1.2 Lähiirkistysetsä.

107 Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Luonnonukaista puustoa rantakallion reunoilla ja äliköissä. Vanhoja ikiäntyjä, eri-ikäistä ranta- ja kallioännikköä sekä paikoin teralepikkoa, pihlajikkoa, esakkoa ja pensaikkoa. Kuiolla on yös ielä uutaa ökki ja rannassa säilytetään eneitä. Taoite: Luonnonukainen rantaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito reitin arressa. Jatkossa ahdolliset aaralliset puut oi kaataa aapuiksi. 242 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Ulkoiluteiden halkoa notkela kallioiden, ökkialueen ja rannan älissä. Kuiolla ielä uutaa ökkikin. Harakseltaan anhoja järeitä koiuja ja rannassa teraleppiä sekä kallion kupeessa ikiäntyjä. Kookkaaan puuston loassa tiheähköä nuorepaa lehtipuustoa,. eri kokoisia haapoja, teraleppiä, pihlajia, aahteroita, esakkoa ja tuoipensaikkoa. Taoite: Kerroksellinen lehtipuualtainen etsikkö. Turalliset reitit. Toienpiteet: Taiikonhoito Kehitetään luonnontaiia ja pensaita. Jatkossa aarallisten puiden poisto tarpeen ukaan. 243 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Rauduskoiu Haapa Haapa Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Myrskytuho. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Pihan ja linnoitusalueen älinen, ulkoilutien halkaisea kaistale. Aiepien toienpiteiden yhteydessä säästetyn, järeään puuston loaan kehittynyttä, sekalaista nuorepaa puustoa. Järeitä äntyjä, koiuja, uutaa kuusi sekä kookas haapa. Nuorepi puusto on pääasiassa haaikkoa, uutaia koiuja ja sekalehtipuustoa/esakkoa,. nuorta aahteraa. Linnoitusallin puolella järeäpien koiujen loassa ryhittäin nuorepaa kuusikkoa. Tapaninpäiän (2011) yrsky kaatoi puita tältä ja iereiseltä kuiolta.

108 Taoite: Ikiäntyjen loaan kehittyä lehtipuualtainen sekaetsä. Turallinen ulkoilutienarsi ja aiseallinen linnoitusalue. Toienpiteet: Järeän puuston äljennys + pienpuuston hoito. Poistetaan järeät kuuset ja huonokuntoiset koiut. Harennetaan tiheiät lehtipuuryhät. Kehitetään nuorta puustoa ja jaloja lehtipuita. 244 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Kuusi Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Myrskytuho. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 8/03 LK III, Lepakkokohteet "Särkinieen puisto" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Piha-alueen ja teiden älinen, reheähköpohjainen, heinittyä nurkkaus. Järeitä ikiäntyjä, uutaa kuusi, nuorepia koiuja ja kuusia, haapa sekä kookas pihlaja. Alikasoksena pihlajaa, jokunen aahtera sekä seljapensaita. Tapaninpäiän (2011) yrsky kaatoi puita tältä ja iereiseltä kuiolta. Taoite: Turallinen pihan lähiaisea, jossa ikiäntyjen loaan kehittyää lehtipuustoa sekä jaloja lehtipuita. Toienpiteet: Pienpuuston hoito + täydennysistutus + heinäntorjunta. Istutetaan kuiolle uutaa lehusryhä. 245 Pinta-ala: 0.73 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu E Erityisalue. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 8/03 LK III, Lepakkokohteet "Särkinieen puisto" (kuion itäpuolisko) LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Vanha linnoitusalli sekä ulkoilutien arteen rajautua linnoituslaitealue allin sisäpuolella. Vallin laella niitettäää aoaluetta ja anhoja äntyjä, uutaia huonokuntoisia koiuja ja kuusia sekä ryhittäin nuorta lehtipuustoa ja esakkoa. Myös nuori puusto on paikoin arsin huonokuntoista. Tapaninpäiän (2011) yrsky kaatoi tältä ja iereiseltä kuiolta. kookkaita kuusia ja koiuja. Taoite: Maiseallinen, turallinen, aoin/puoliaoin linnoituslaitteen lähialue ja ulkoilutienarsi. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto + pienpuustonhoito + säännöllinen niitto. Poistetaan kuolleet ja aaralliset puut sekä aiseaa peittää esakko. Säästetään aiseaan sopiat taiet, pensaat ja jalot lehtipuut. Valli pidetään säännöllisen niiton piirissä.

109 246 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Teraleppä Hieskoiu Hieskoiu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Tuore lehto (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kostea lehto (Arokas elinypäristö). Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 8/03 LK III, Lepakkokohteet "Särkinieen puisto" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Arokas elinypäristö: tuore/kostea lehto Rantareitin, linnoitusallin ja ökkialueen älinen kostea painanne. Jonkinlaisia anhoja kaiantoja, joissa esi ajoittain seisoo. Reheää teraleppälehtoa, jossa eri-ikäisiä teraleppiä ja hieskoiuja sekä reunoilla kookkaapia rauduskoiuja ja uutaia äntyjä. Alikasoksena nuorepaa lehtipuustoa, esakkoa ja pensaikkoa, teraleppää, pihlaja, aahteraa ja tuoia. Yksi ökeistä on elkein lehdon puolella. Taoite: Luonnonukainen teraleppälehto. Turalliset reitit ja ökkialue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Vaarallisia puita kaadetaan tarittaessa aapuiksi. Reitinarren ylläpito on yös soitettaa luontokohteen yhteyteen. 247 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Mänty Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 8/03 LK III, Lepakkokohteet "Särkinieen puisto" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Arokas elinypäristö: Merenranta-alue Aoin, kiikkoinen erenranta, joka rajautuu luonnonukaiseen rantapuustokaistaleeseen. Kuion koillisosassa rantapuusto jatkuu yös tälle kuiolle. Saankaltaista aluetta kuin läheiset luontotyyppinä suojellut ranta-alueet. Taoite: Luonnonukainen erenranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

110 248 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Mänty Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu E Erityisalue. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 8/03 LK III, Lepakkokohteet "Särkinieen puisto" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkialuetta linnoitusallin, ulkoilureitin ja ranta-alueen älissä. Kiikkoista kangasaata ja ökkien keskellä pieni kalliokupare. Lounaisreunaltaan kuio rajautuu etiseen teraleppälehtoon ja yksi ökeistä on elkein lehdon puolella. Harakseltaan järeitä koiuja ja ikiäntyjä sekä nuorepaa lehtipuustoa, esakkoa, pensaita ja puutarhakasillisuutta ryhittäin ökkien älissä. Osittain pihaaista aoaluetta ja ökeille ieiä polkuja. Taoite: Turallinen, aiseallinen ökkialue ja reitinarsi. Toienpiteet: Pienpuustonhoito taiia ja pensaita säästäen. Vaarallisia puita poistetaan tarpeen ukaan. 249 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu C5 Aroetsä. Vanha hau- tai sekaetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 8/03 LK III, Lepakkokohteet "Särkinieen puisto" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Kalliota reunustaa rinne, joka eteläreunastaan rajautuu tienarteen. Kuion halkaisee entinen tienpohja. Vanhaa sekaetsää järeiden ikiäntyjen loassa. Vanhoja koiuja, uutaia kuusia, nuorepia koiuja ja kuusia sekä järeään puuston loassa pihlajaa ja sekalehtipuustoa. Tienarressa nuorta puustoa on eneän. Taoite: Luonnonukaisepi anha etsikkö. Turallinen tienarsi. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Vaaralliset puut kaadetaan tarpeen ukaan aapuiksi.

111 250 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Teraleppä Muu lehtipuu Tuore lehto (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kostea lehto (Arokas elinypäristö). Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 8/03 LK III, Lepakkokohteet "Särkinieen puisto" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Arokas elinypäristö: tuore/kostea lehto Rantareittien, polun ja Särkinieeen ieän tien halkoa/rajaaa kostea painanne pienen rantapoukaan jatkeena. Teraleppälehtoa, jossa järeitä, anhoja teraleppiä, reunoilla uutaia äntyjä, jokunen koiu ja yksi kuusi sekä järeään puuston loassa sekalaista nuorepaa lehtipuustoa, esakkoa ja pensaikkoa,. kookkaita tuoia. Taoite: Luonnonukaista uistuttaa teraleppälehto ja turalliset reitit. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto + pienpuuston hoito. Tienarren aarallisia ja risteysnäkyää peittäiä puita kaadetaan aalahopuiksi. Reitinarsien pienpuustonhoidossa suositaan tuoea. 251 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Mänty Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Kallion, ökkialueen ja ulkoilutien älinen, kiikkoinen rinne, joka on aikanaan uudistettu äntyjä istuttaalla. Puusto on nykyisellään aihteleaa, ryhittäistä ännyntaiikkoa ja pihlajaaltaista esakkoa. Ylispuina yksi kookas ikiänty sekä riistö kookkaapia pihlajia. Taoite: Mäntyaltainen sekaetsä. Toienpiteet: Nuoren etsän hoito Kehitetään yös lehtipuustoa ännyn ohella.

112 252 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Mänty Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Mänty Kuusi Rauduskoiu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 8/03 LK III, Lepakkokohteet "Särkinieen puisto" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Tiheähköä, hoitaatonta jäännöspuustoa ulkoilureittien risteyksen ypärillä, teralepikon ja rantakallion älissä. Kuion halki kulkee yös rantaan ieiä polkuja sekä alaistuksen sähköjohdot. Vanhoja järeitä koiuja, uutaa järeä änty ja kuusi sekä aihteleaa nuorepaa puustoa, koiua, äntyä, raitaa, pihlajaa, uutaia kuusia ja teraleppiä sekä pihlajaaltaista esakkoa. Varsinkin koiut alkaat olla iän yötä huonokuntoisia ja tuulituhoille alttiita. Taoite: Maiseallinen, turallinen reitinarsi. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto + pienpuustonhoito. 253 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 8/03 LK III, Lepakkokohteet "Särkinieen puisto" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Rannasta reitin arteen ulottua, pieni rantakallio. Aokallion reunoilla eri-ikäisiä kallioäntyjä, joista osa on pystykuiia. Kallion kupeessa lisäksi uutaa koiu, pari kookasta äntykeloa ja pihlajaesakkoa. Taoite: Luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 254 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Mänty Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty.

113 Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 8/03 LK III, Lepakkokohteet "Särkinieen puisto" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Arokas elinypäristö: Merenranta-alue Aoin, kiikkoinen kallioinen erenranta, joka rajautuu luonnonukaiseen rantapuustokaistaleeseen sekä idässä uiarantaan. Saankaltaista aluetta kuin läheiset luontotyyppinä suojellut ranta-alueet. Taoite: Luonnonukainen erenranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 255 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Mänty C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 8/03 LK III, Lepakkokohteet "Särkinieen puisto" (kuion länsiosa) LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Rannanyötäisen polun ja aoien rannan älinen, kiikkoinen, kauttaaltaan kulunut, polkujen halkoa, aihtelea rantapuustokaistale. Järeitä ikiäntyjä, erikokoisia rantaäntyjä, kuusia, eri-ikäisiä koiuja sekä nuorepaa puustoa, joitakin teraleppiä ja ryhittäin pihlajaaltaista esakkoa. Kuiolla yös uutaia keloja ja elko runsaasti uutakin lahopuuta. Taoite: Luonnonukainen rantaetsä. Turalliset polut ja uiaranta. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Vaaralliset puut oi kuitenkin kaataa aapuiksi. 256 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Mänty C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 8/03 LK III, Lepakkokohteet "Särkinieen puisto" (kuion länsiosa) LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Rannanyötäisen ulkoilutien ja luonnonukaisean rantapuuston älinen loia, kiikkoinen rinne, jolla aihteleaa, arttunutta-anhaa koiikkoa ja uutaia ikiäntyjen ja anhojen kuusten ryhiä. Seassa nuorepaa lehtipuustoa ja eri-ikäistä pihlajaaltaista esakkoa. Kookkaapi puusto on jo huonokuntoista ja tuulialttiilla paikalla se alkaa olla aaraksi reiteille ja iereiselle ökkialueelle.

114 Taoite: Järeän aiseapuuston loaan uudistua sekaetsä. Turalliset reitit ja pihat. Toienpiteet: Järeän puuston äljennys + pienpuuston hoito + täydennysistutus. Poistetaan aaralliset puut, tehdään tilaa nuorelle puustolle äljentäällä koiikkoa ryhittäiseksi. Säästetään kookkaapaa pihlajikkoa erhopuustoksi ja istutetaan aarapiin kohtiin änty- ja koiuryhiä. 257 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Mänty Muu lehtipuu Pihlaja Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 8/03 LK III, Lepakkokohteet "Särkinieen puisto" (kuion länsiosa) LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Aikanaan äntyä istuttaalla uudistettu, kapea kaistale rinteessä ökkialueen ja ulkoilutien älissä, uutaan ikiännyn ja järeiden koiujen loassa. Taiista osa on kuollut ja jäljellä on äljä äntytaiikko, jonka seassa pihlajaaltaista esakkoa sekä yksittäisiä hiean kookkaapia nuoria puita. Osa järeistä koiuista reitin arressa alkaa olla huonokuntoisia ja latat kasaat alaistuksen sähköjohtoihin. Taoite: Mänty-lehtipuualtainen sekaetsä. Turallinen, aiseallinen reitinarsi ja ökkialue. Toienpiteet: Ylispuustoisen taiikon hoito + pienpuuston hoito. Poistetaan aaralliset puut, kehitetään taiikkoa ja poistetaan esakkoa. Tarpeen ukaan taiikkoa oi täydentää istuttaalla koiuryhiä. 258 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp c Pihlaja Mänty Rauduskoiu Pihlaja Pihlaja Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Kapea kaistale rinteessä ökkialueen ja ulkoilutien älissä, Nuorepaa puustoa ja pihlajaaltaista esakkoa uutaan ikiännyn ja järeiden koiujen loassa. Varsinaista kehityskelpoista taiikkoa ei ole saaan tapaan kuin länsipuolisella äntytaiikkokuiolla. Osa järeistä koiuista reitin arressa alkaa olla huonokuntoisia. Taoite: Pihlajikko järeän puuston loassa. Turallinen, aiseallinen reitinarsi ja ökkialue. Toienpiteet: Ylispuustoisen taiikon hoito + pienpuuston hoito. Poistetaan aaralliset puut ja kehitetään pihlajikkoa äliaiheen puustoksi järeän puuston loaan. Säästetään kehityskelpoiset uiden puulajien taiet.

115 259 Pinta-ala: 0.49 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja E Erityisalue. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkialue, osittain kalliolla ja kalliorinteessä sekä kiikkoisessa rinteessä kallion alla. Eriikäistä, kuiuustuhojen yötä äljentynyttä, äntyaltaista puustoa, paikoin koiuja ja kuusia sekä nuorepia äntyjä ja koiuja. Lisäksi ryhittäin pihlajaaltaista esakkoa, pihoilla pensaita ja istutuksia. Osa puustosta ja esakostakin on aikanaan kuiuuden runteleaa. Taoite: Turallinen puusto ökkien lähistöllä. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto + pienpuuston hoito. Muutaan kelon oinee säästää. Jatkossa aarallisten puiden poisto tarpeen ukaan. 260 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Muu lehtipuu Mänty C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Kallion, kerrostalotontin ja ökkialueen rajaaa nurkka, jossa on ielä säästynyt pienialainen anha sekaetsä. Tälläkin kuiolla on yksi ökki kallion kupeessa. Järeitä anhoja koiuja ja kuusia, ikiäntyjä sekä runsaasti hiean nuorepaa koiikkoa. Lisäksi uutaia nuoria koiuja, kuusia ja pihlajia sekä pihlajaesakkoa. Järeä puusto alkaa olla huonokuntoista. Taoite: Uudistua, kerroksellinen sekaetsä. Turallinen, aiseallinen piha- ja ökkialue. Toienpiteet: Järeän puuston äljennys + pienpuustonhoito + täydennysistutus. Poistetaan huonokuntoiset järeät koiut ja kuuset. Kehitetään nuorta puustoa sekä täydennetään taiikkoa koiulla ja kuusella.

116 261 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Mänty Hieskoiu Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Kerrostalotontin ja ökkialueen älinen, idässä ulkoilutien reunaan rajautua reheähkö, loia rinne. Aiepi sekaetsikkö on ajan ittaan puustotuhojen yötä äljentynyt haraksi sieenpuustoksi. Järeiden koiujen ja uutaien ikiäntyjen lisäksi on yös säästynyt paikoin nuorepia lehtipuita, uutaia kuusiryhiä sekä aartuisen yötä reheöitynyttä lehtopensaikkoa/pajukkoa Kehityskelpoista taiikkoa suhteellisen ähän, lähinnä aihteleia esakkoryhiä, uutaia ännyntaiia ja paikoin aahteraa. Taoite: Uudistua sekaetsä. Turallinen, aiseallinen reitinarsi, piha- ja ökkialue. Toienpiteet: Taiikonhoito + täydennysistutus. Kehitetään nuorta puustoa, säästetään parhaat pensaat ja täydennetään taiikkoa koiulla ja uutaalla jalopuuryhällä esi. lehuksilla. Vaaralliset puut poistetaan tai kaadetaan aapuiksi tarpeen ukaan. 262 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Raita Vaahtera Pihlaja Raita Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Ulkoiluteiden, WC:n ja saunarakennuksen rajaaa ruutu, jonka halki irtaa anha perattu esiuoa. Nuorepaa puustoa ja esakkoa, raitaa, pihlajaa, aahteraa sekä pihapensaikkoa äljäksi käyneen ylispuuston, koiujen ja uutaan ikiännyn loassa. Taoite: Nuorta lehtipuustoa ja jaloja lehtipuita järeän puuston loassa. Turallinen, aiseallinen reitinarsi ja ökkialue. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Poistetaan esakkoa ja osa illiintyneestä pensaikosta kehityskelpoisen taiikon tieltä. Kuiolle oisi ahdollisesti istuttaa uutaia kookkaapia jalopuuntaiia.

117 263 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Raita Muu lehtipuu Pihlaja C1.1 Puistoetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Ulkoiluteiden risteysalueen rajaaa pieni kolio, jossa ielä yksi ökkikin. Kole järeää ikiäntyä, kaksi järeää koiua, yksi kookkaapi raita, erikokoisia pihlajia, pihlajaesakkoa, pensaikkoa ja heinittyää aoaluetta. Taoite: Turallinen aiseapuustoryhä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito + taien istutus. Poistetaan esakkoa nuorten lehtipuiden ja kehityskelpoisten taiien tieltä. Täydennetään istuttaalla uutaia taia tai uita jalopuita. 264 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Mänty C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Ulkoilutien ja kallioisen ökkialueen älinen loia rinne, jonka halki kulkee sähkö- tai puhelinlinja. Muutaia ikiäntyjä sekä säästynyttä nuorepaa lehtipuustoa, esakkoa ja aikanaan istutettuja ännyntaiia. Lisäksi uutaa pensas ja aahterantaii. Taoite: Uudistua, aiseallinen reitinarsi ja ökkialue. Toienpiteet: Pienpuuston hoito + heinän torjunta + täydennysistutus. Poistetaan esakkoa säästettään taiikon, pensaiden ja jalopuiden tieltä. Täydennetään taiikkoa istuttaalla äntyryhiä ja uutaia taia. 265 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita.

118 Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Pieni ruutu ulkoilutien, kerrostalopihan ja kallioisen ökkialueen älissä. Kuion halki kulkee yös sähkö- tai puhelinlinja. Puistoaiseksi äljennettyä järeää puustoa, ikiäntyjä, koiuja ja uutaia kuusia sekä erikokoista älikerroksen lehtipuustoa, pihlajaa, raitaa, aahteraa ja joitakin nuorepia kuusia. Lisäksi ökkialueelta leinnyttä puutarhapensaikkoa, istutettuja kuusentaiia ja aahteraa ja sekalaista esakkoa. Taoite: Puistoetsä, turallinen reitinarsi ja ökkialue. Toienpiteet: Täydennysistutus + toistua pienpuuston hoito. Kehitetään taiikkoa, aahteraa ja yksittäisiä pensaita. Täydennetään uutailla taentaiilla. Jatkossa aarallisten puiden poisto tarpeen ukaan. 266 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Raita Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Puustoisepi painanne kallioisen ökkialueen ja kerrostalotontin älissä. Harakseltaan anhoja kallioisen alueen äntyjä, uutaia koiuja, jokunen kuusi ja raita sekä yksittäinen, jo huonokuntoinen haapa. Lisäksi paikoin esakkoryhiä. Taoite: Maiseallinen kallioisen alueen puustonotko. Turalliset pihat. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto pihan reunasta. Kelottuia äntyjä säästetään. 267 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Haapa Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Melkonkadun päästä etelään jatkua, kallioiden, ökkialueen ja kerrostalotonttien rajaaa, reheähkö notko. Kuion läpi kulkee koassa käytössä olea, ökkialueelle ieä polku. Aiepi anha, kuusialtainen sekaetsä on kärsinyt kosteusolojen aihtelusta ja kuuset oat pääosin kuolleet. Jäljellä on nykyisellään järeä haapaaltainen lehtietsä, jossa sekapuustona koiuja ja alla nuorepaa sekalehtipuustoa sekä nuorepia kuusia. Alikasoksena on esakkoa ja pensaikkoa uualla paitsi kuion keskellä, polkujen yhteydessä issä aasto on kulunutta. Huonokuntoista ja kuollutta puustoa on arsin paljon. Kuusien lisäksi yös koiuja ja kuion reunoilla äntyjä on kuollut pystyyn.

119 Taoite: Uudistua/kerroksellinen, haapaaltainen lehtietsä. Turalliset pihat ja polut. Toienpiteet: Järeän puuston äljennys + pienpuuston hoito. Kehitetään nuorepia puustojaksoja anhean haaikon loassa. Poistetaan huonokuntoiset puut ja harennetaan tiheiät nuoren puuston ryhät. Maalahopuita säästetään. 268 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty E Erityisalue. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkialue puoliksi kalliolla ja puoliksi kiikkoisissa kallioalueen äliköissä. Ryhittäin eriikäistä kallioalueen ännikköä, seassa ielä jokunen koiu ja kuusi. Alikasoksena paikoin erikokoisia pihlajia, uutaia koiun- ja haaantaiia sekä pihlajaaltaista esakkoa. Pihojen yhteydessä osittain illiintyneitä pihapensaita ja puutarhakaseja. Pystykuiaa ja huonokuntoista puustoa on ielä elko runsaasti. Taoite: Turallinen puusto kallioisella ökkialueella. Toienpiteet: Vaarallisten pystykuiien puiden poisto + pienpuuston hoito. Keloryhiä säästetään paikoin. Pienpuustonhoidossa säästetään kehityskelpoiset taiet, pensaat ja pihakasit. 269 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Mänty Rauduskoiu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Hiean reheäpi ja kosteapi painanne ökkialueen ja kallioiden älissä. Vanha puusto on aiein äljennetty haraksi sieenpuustoksi. Järeiden äntyjen ja koiujen alle on istutettu kuusentaiia, joiden seuraksi on kehittynyt luontaista lehtipuuesakkoa. Kuion läpi kulkee epäselä polku, jonka arresta kuusentaiien latoja on katkottu. Taoite: Uudistua sekaetsä. Toienpiteet: Heinäntorjunta + pienpuuston hoito. Vaaralliset puut poistetaan tai kaadetaan aapuiksi tarpeen ukaan. 270 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c Mänty C1.2 Lähiirkistysetsä.

120 Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Ulkoilutien arresta ökkialueelle työntyä, puuton kulunut kallioharjanne. Ypäröiillä ökkipihoilla kallioäntyjä, utta ne oat naapurikuiolla. Hiean ketoaista kasillisuutta ja ökkipihoilta leinnyttä pensaikkoa. Taoite: Luonnonukainen aokallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 271 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Ulkoilutien arresta ökkialueen äliköihin ja kallionkupeeseen työntyä reunapuustokaistale. Maasto on kauttaaltaan kulunutta, kuion halki kulkee ökeille ieä pääpolku ja siitä haarautuia pienepiä polkuja. Aiepi puusto on kuiuuden ja tuulituhojen yötä äljentynyt lähinnä jäännöspuustoryhiksi ja yksittäispuiksi. Jäljellä on arttuneita koiuja, yksittäisiä äntyjä ja yksi kookas kuusi. Alikasoksena on eri-ikäistä pihlajikkoa ja pihlajaaltaista esakkoa. Kuion itäpäässä on lisäksi ryhä nuoria haapoja. Puusto kärsii yhä toistuasti kuiuus- ja tuulituhoista. Koiutkin alkaat jo iän yötä käyään aarallisiksi. Taoite: Turallinen, aara reitinarsiaisea, jolla puustoryhiä. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto + pienpuuston hoito + täydennysistutus. Kehitetään nuoria puita ja taiia esakon seasta. Säästetään alkuaiheessa yös pihlajia. Täydennetään taiikkoa uutailla koiuryhillä ja ahdollisesti yös taentaiilla. 272 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Kosteikko (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kostea lehto (Arokas elinypäristö). Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Arokas elinypäristö: kosteikko, kostea lehto. Kostea, ajoittain seisoan eden altaaa notko ulkoilutien ja uiarannan älissä. Puusto on elko luonnontilaista, ainoastaan aarallisia reunapuita on ajanittaan poistettu. Eri-ikäistä teralepikkoa, haapoja, reunoilla järeitä rauduskoiuja ja keskellä hieskoiua lisäksi sekalaista nuorepaa puustoa, pihlajaa, raitaa ja uutaa kuusi. Alikasoksena pihlajahaapaaltaista esakkoa Kuiolla on jonkin erran pysty- ja aalahopuuta.

121 Taoite: Kosteikon oinaispiirteiden ylläpitäinen. Elinoiainen, kerroksellinen puusto ja turallinen lähialue. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Kehitetään nuorepaa puustoa ja pensaikkoa. Jatkossa aarallisten puiden kaatainen aapuiksi tarpeen ukaan. 273 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Mänty Pihlaja Rauduskoiu Pihlaja Mänty Kuusi Rauduskoiu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Rantaan iettää rinne ulkoilutien ja rannanyötäisen polun älissä. Kuion poikki risteilee rantaan ieiä kinttupolkuja joiden kohdalla aasto on arsin kulunutta. Länsipäässä kuio rajautuu pieneen kosteikkoon. Varttunut/eri-ikäinen koiikko, jonka seassa paikoin anhepia edellisen puusukupolen puita, koiujen lisäksi ikiäntyjä ja uutaa kuusi. Alla onijaksoinen nuorepi puusto ja tiheä pihlajaaltainen esakko. Lehtipuuston lisäksi yös uutaia nuoria äntyjä. Pääpuusto on ielä suhteellisen hyäkuntoista. Taoite: Kerroksellinen, lehtipuualtainen etsikkö järeän puuston loassa. Turallinen lähiypäristö ja reitinarsi. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto + toistua pienpuuston hoito. Kehitetään nuorepaa lehtipuustoa järeän puuston loaan. Säästetään alkuaiheessa yös pihlajia. 274 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Teraleppä Mänty Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Mänty Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Rannanyötäisen polun, aoien rannan ja rantalepikon älinen, luonnonukainen rantapuustokaistale. Eri-ikäisiä rantaäntyjä, koiuja, teraleppiä, nuorepaa lehtipuustoa ja pihlajaaltaista esakkoa. Kuiolla yös jonkin erran eriasteista lahopuuta. Taoite: Luonnonukainen rantaetsä. Turalliset polut ja uiaranta. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Vaaralliset puut oi tarpeen ukaan kaataa aapuiksi.

122 275 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Rauduskoiu Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Ulkoilutien, leikkipuiston ja linnoitusallin älinen kaistale, josta järeä puusto on ajan ittaan huonon kunnon ja luonnontuhojen yötä pääosin poistettu. Jäljellä on yksittäisiä koiuja sekä pieni koiikkokaistale leikkipuiston kupeessa. Lisäksi kuion länsireunan polunarressa on jokunen kookkaapi haapa, yksi raita ja uutaa aahtera. Muuten kuion on kauttaaltaan allannut lehtipuuesakko, joka on paljolti pihlajaa, utta seassa on yös. koiua, haapaa ja uutaa aahterakin. Taoite: Uudistua lehtietsä. Turallinen lähiypäristö. Toienpiteet: Taiikon hoito. Säästetään haapaa, koiua, aahteraa ja alkuaiheessa yös parhaita pihlajia. Täydennetään ahdollisesti taiikkoa lehtipuuistutuksin. Vaaralliset puut poistetaan tarpeen ukaan. 276 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Pihlaja Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Mänty C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Ulkoilutien arresta ökkialueen ja pienen kallion äliin työntyä aara jäännöspuustokaistale. Kuion halki kulkee ökeille ieä polku ja uutenkin rajaus ökkipihoihin on häilyä. Aiepi puusto on kuiuuden ja tuulituhojen yötä äljentynyt lähinnä yksittäispuiksi ja uutaiksi puuryhiksi. Jäljellä on yksittäisiä anhoja äntyjä, uutaia haapoja ja joitakin kookkaapia pihlajia. Alikasoksena pihapensaita ja pihlajaaltaista esakkoa. Pihlajan lisäksi haapaa, koiuja, raitaa, pajua ja uutaa aahtera. Puusto kärsii yhä toistuasti kuiuus- ja tuulituhoista. Taoite: Puoliaoin aisea, jossa pensaita ja uudistuaa lehtipuustoa. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Säästetään haapaa, koiua, jalopuita, pensaita sekä alkuaiheessa yös parhaita pihlajia. Vaaralliset puut poistetaan tarpeen ukaan.

123 277 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Ulkoilutien arresta ökkien äliin työntyä, puuton kallio. Tuuli ja kuiuus on aikanaan tuhonnut aieat kallioännyt ja jäljellä on ain uutaa runko keloutuassa. Mökkipihojen yhteydessä pensaita ja istutuksia. Taoite: Luonnonukainen aokallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 278 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Pieni aokallio ökkialueen kupeessa. Reunalla uutaa pystykuia kallioänty sekä kallion eteläpäässä aaerkkinä yksinäinen aahtera. Jonkin erran pihakaseja ja istutuksia. Taoite: Aokallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 279 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu E Erityisalue. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkialue kallioiden älissä, rinteen yläosassa. Koko alue käytännössä ökkien pihaa. Eriikäisiä kallioalueen äntyjä sekä arttuneita-anhoja koiuja ja kuusia, jotka alkaat olla heikentyneitä karulla kasupaikalla. Alikasoksena pihapensaita ja paikoin pihlajaaltaista esakkoa. Kuiaa ja huonokuntoista puustoa on elko runsaasti. Taoite: Turallinen puusto kallioisella ökkialueella. Toienpiteet: Maiseanhoito. Poistetaan aarallisia ja huonokuntoisia puita. Säästetään kehityskelpoiset taiet, pensaat ja pihakasit.

124 280 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Kerrostalon ja ökkialueen älinen, aoin, kuiuustuhoista kärsinyt kallio. Muutaa ökki itse kallioalueellakin. Kallioäntyjä ain yhtenä ryhänä pienessä painanteessa, ökkipihojen yhteydessä istutuksia, pihakaseja ja pensaita. Taoite: Kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 281 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu E Erityisalue. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkialue kalliolla. Vanhaa/eri-ikäistä kallioalueen ännikköä, seassa jonkin erran huonokuntoisia kuusia ja koiuja. Alikasoksena nuorepaa äntyä, koiua, pihlajaa sekä pihojen yhteydessä uita lehtipuita, pensaita ja puutarhakaseja. Vesakko on elko lailla hoitaatonta. Pystykuiaa ja huonokuntoista puustoa on elko runsaasti. Taoite: Turallinen puusto kallioisella ökkialueella. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto + pienpuuston hoito. Tihein äntyryhä harennetaan saalla. Pienpuustonhoidossa säästetään kehityskelpoiset taiet, pensaat ja pihakasit. 282 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja E Erityisalue. Vaahteroita.

125 Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkialue, kiikkoisessa rinteessä, tiheän anhan-arttuneen koiikon loassa. Sekapuustona uutaia kuusia ja yksittäisiä äntyjä sekä järeään puuston loassa yksittäisiä raitoja ja pihlajia, uutaa nuori kuusi sekä ryhittäin pihlajaaltaista esakkoa. Mökkipihat oat hiean aarapia. Kuion halki kulkee polkuja. Taoite: Turallinen koiualtainen lehtipuusto ökkialueella. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + pienpuustonhoito. Poistetaan aarallisia puita, kehitetään ökkipihojen älialueilla kaikkia puustojaksoja. 283 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu E Erityisalue. Vaahteroita. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkialue rinteen reheäässä alaosassa, kosteikon reunassa, tiheän anhan-arttuneen koiikon loassa. Sekapuustona haapaa sekä järeään puuston loassa ryhittäin nuorepaa lehtipuustoa ja pihlajaaltaista esakkoa. Mökkipihat oat aarapia. Kuion pohjoisreunaa yötäilee polku. Taoite: Turallinen lehtipuusto ökkialueella. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + pienpuustonhoito. Poistetaan aarallisia puita, kehitetään ökkipihojen älialueilla kaikkia puustojaksoja. 284 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Hieskoiu Teraleppä Rauduskoiu Hieskoiu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kosteikko (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuore lehto (Arokas elinypäristö). Kostea lehto (Arokas elinypäristö). Reheä korpi (Arokas elinypäristö). Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Arokas elinypäristö: kosteikko, tuore/kostea lehto, reheä korpi. Kostea, ajoittain seisoan eden altaaa painanne ökkialueelta iettään rinteen alla, ulkoilutien kupeessa, eteläpuolisen linnoituslaitteen kohdalla. Puustoa on äljästi kahtena ryhänä, itäosassa reunoilla raudus- ja keskellä hieskoiua sekä lännessä järeitä teraleppiä, koiuja, uuta lehtipuustoa ja uutaia aahteroita. Alikasoksena itäpäässä pajukkoa/esakkoa ja lännessä lehtipuunesaa lähinnä ain järeiden puiden tyillä. Kuiolla on runsaasti pysty- ja aalahopuuta ja sitä on tietoisesti lisätty säästäällä kaadettuja runkoja ja pystypökkelöitä. Kohde on toiinut esierkkinä luontoarojen ja lahopuun säästäisestä. Reitinarressa on yös tästä kertoa opastaulu.

126 Taoite: Elinypäristön oinaispiirteiden ylläpitäinen ja ypäröiän alueen turallisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Jatkossa aarallisten puiden kaatainen aapuiksi tarpeen ukaan. Opastaulu tulisi uusia. 285 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Merenranta-alue (LSL-luontotyyppi). S Suojelualue. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 15, Suojelukohde, luonnonsuojelulain luontotyyppi "Vattunieen erenrantaniitty" LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Arokas elinypäristö: Merenranta-alue, rantaniitty Pääosin aoin, kiikkoinen/kallioinen, uiarannan ja itäpuolisen rantakallion älinen erenranta. Paikoin rannalle leiäää teralepikkoa. Luonnontilaiseen errattaa alue, jolla on tyypillinen ja edustaa erenrantakasillisuus. Taoite: Luontotyypin oinaispiirteiden säilyttäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa ypäristökeskuksen erillinen ohjeistus. 286 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Arokas elinypäristö: Merenranta-alue, rantaniitty Puuton, kiikkoinen/kallioinen erenrantakaistale luontotyyppirajauksen ja rantaiian älissä. Saankaltaista rantaa kuin luontotyyppinä suojeltu aluekin. Taoite: Luonnonukainen erenranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 287 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Pihlaja Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Arokas elinypäristö: Merenranta-alue, rantaniitty Kiikkoinen/kallioinen erenrantakaistale luontotyyppirajauksen ja rantapuuston älissä. Teralepikko-koiikko jatkuu paikoin yös tälle rantakuiolle. Muuten saankaltaista rantaa kuin luontotyyppinä suojeltu aluekin.

127 Taoite: Rantaniityn oinaispiirteiden säilyttäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa ypäristökeskuksen erillinen ohjeistus. 288 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu E Erityisalue. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkialue rantalepikon, linnoitusallin ja leikkikentän älissä. Melko tiheitä puustoryhiä koostuen järeistä, eri-ikäisistä koiuista ja haaoista sekä paikoin yös pihlajista, raidoista ja rannan puolella yös uutaista teralepistä. Sekapuustona/alikasoksena ryhittäin nuorta lehtipuustoa ja esakkoa, paikoin aahteraa sekä pihoilla istutuksia ja pensaita. Osa puustosta ja arsinkin esakosta on kuiunut tai kuiuassa pystyyn. Taoite: Turallinen ökkialue, jolla aiheittain uudistuia puustoryhiä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. Harennetaan tiheipiä puustoryhiä ja poistetaan aarallisia puita. Kehitetään nuorepaa puustoa, haapoja ja aahteroita ökkipihojen älialueilla. 289 Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Pihlaja Raita Haapa Muu lehtipuu E Erityisalue. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Vanha linnoitusalli sekä ulkoilutien arteen rajautua aoin nurialue. Myös allin laella niitettäää aoaluetta. Vallin etelärinteellä sekä alueen itänurkalla yksittäispuita ja ryhittäin nuorta lehtipuustoa/esakkoa, koiuja, haapoja, pihlajaa, raitaa ja aahteraa. Alue aatisi oikeastaan toistuapaa, puistotason hoitoa. Taoite: Maiseallinen, turallinen, aoin/puoliaoin linnoituslaitteen lähialue ja ulkoilutienarsi. Toienpiteet: Pienpuustonhoito + säännöllinen niitto. Poistetaan aiseaa peittää esakko. Kehitetään aiseaan sopiia taiia, pensaita ja jaloja lehtipuita. Siiotaan pois oksat ja kaatuneet puunrungot. Valli pidetään säännöllisen niiton piirissä.

128 290 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Rannasta ökkien äliin työntyä, kapea, lähes puuton kallio. Pohjoispäässä ökki kalliolla. Muutaa kallioänty sekä jokunen koiu- ja pihlajapökkelö. Lisäksi paikoin esakkoryhiä, ökin kupeessa yksi aahtera, kallioista pihaaata, pensaita ja istutuksia. Taoite: Luonnonukainen kallio ja kallioinen ökkialue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 291 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu E Erityisalue. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkialue rannan, linnoitusallin ja itäpuolisen, hiean puustoisean alueen älissä. Väljäpuustoinen alue, jonka keskellä aukioita. Ryhittäistä lehtipuustoa, eri-ikäisiä koiuja, nuorepaa haaikkoa, pihlajia, yksittäisiä aahteroita sekä esakkoryhiä ja pensaita. Mökit eneänkin kuion reunalla, puuston tuntuassa. Taoite: Turallinen ökkialue, jolla puustoryhiä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. Harennetaan tiheipiä puustoryhiä ja poistetaan aarallisia puita. Kehitetään nuorepaa puustoa, haapoja ja aahteroita. 292 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Mänty C1.2 Lähiirkistysetsä.

129 Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Väljää, arttunutta-anhaa koiikkoa rannasta pohjoiseen työntyässä reheäässä notkelassa, ökkialueen ja rantakallion älissä. Sekapuustona yksittäisiä teraleppiä, kallion kupeessa uutaa anha änty ja rannan tuntuassa eneän eri-ikäistä teralepikkoa. Alikasoksena nuorepia lehtipuita, pensaita ja pihlaja-leppäesakkoa. Kuiolla on jonkin erran, kuollutta ja huonokuntoista puustoa, utta aahan kaatuneet tai katkenneet puut on ajan ittaan ileisesti ökkiläisten toiesta kerätty pois. Varsinaista etsänhoitoa kuiolla ei liene ähään aikaan tehty. Taoite: Lehtipuualtainen aiseaetsikkö. Turallinen ökkialue. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. Poistetaan aarallisia reunapuita ja pystyyn kuoleaa pihlajaesakkoa. Pökkelöitä oi kaataa aapuiksi. Rantayöhyke jätetään luonnontilaan. 293 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Reheäpohjainen, aikanaan ojitettu notkela ulkoilutien olein puolin, kallioiden sekä, ökki- ja linnoitusalueiden älissä. Järeä, arttunut haaikko, jonka seassa paikoin koiuja ja nuorepia haapoja sekä alikasoksena aahteraa ja ryhittäin uuta lehtipuuesakkoa. Taoite: Kerroksellisen haaikon loaan kehittyä aahterikko. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + pienpuustonhoito. Tehdään saalla jo tilaa nuoreille puustojaksoille ja aahteralle. 294 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)"' Ulkoilutien arresta pohjoiseen ökkien äliin työntyä, kapea, puuton kallio. Kulunutta kalliota käytetään kulkuyhteytenä ökeille ja yksi ökeistä on kalliolla kuion pohjoispäässä. Kallionreunalla yksi kallioänty, painanteessa haarautua koiu sekä paikoin huonokuntoista pihlajia. Mökkipihojen yhteydessä pensaita ja istutuksia. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

130 295 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu E Erityisalue. Vaahteroita. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkialue kallioiden älisessä, hiean reheäässä notkelassa. Puustona järeää, osittain tiheää haaikkoa, kuion pohjoisosassa järeän koiikon loassa haapoja, uutaa kuusi ja änty. Järeään puuston loassa nuorepaa lehtipuustoa, haapaa, koiua, pihlajaa, aahteraa, raitaa ja uutaia kuusia. Alikasoksena pihlajaaltaista esakkoa, illiintynyttä pensaikkoa ja pihakaseja. Kuion poikki kulkee polku. Taoite: Turallinen lehtipuusto ökkialueella. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + pienpuustonhoito. Poistetaan aaralliset puut, kehitetään kaikkia puustojaksoja. Pienpuustonhoidossa säästetään kehityskelpoisia taiia, jaloja lehtipuita, yksittäisiä pensaita ja pensasryhiä. 296 Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu E Erityisalue. Taia. Vaahteroita. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkialue kerrostaloalueen ja kallioiden älissä, kiikkoisen/kallioisen rinteen yläosassa. Kiien äliköt kuitenkin elko reheäpohjaisia. Mökkejä on aiein ollut eneän, sillä siellä täällä on entisiä pihapiirejä. Puusto on ajan ittaan äljentynyt yksittäispuiksi/puustoryhiksi. Pääasiassa keski-ikäisiä haapoja, uutaia koiuja ja äntyjä sekä yksittäisiä kuusia. Seassa joitakin nuorepia puita ja ökkipihojen älissä alikasoksena haapaaltaista esakkoa, uutaia jalopuita, sekalaista pensaikkoa ja pihakaseja. Taoite: Turallinen, uudistua puusto ökkialueella. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Säästetään kehityskelpoiset taiet, jalopuut, pihakasit sekä parhaat yksittäispensaat ja pensasryhät.

131 297 Pinta-ala: 0.62 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Mänty Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Kerrostalon pihan, pysäköintialueen ja ökkialueen ja kadun rajaaa, kapea, pitkänoainen kallio. Eteläosa aokalliota ökkialueen kupeessa. Kerrostalon ieressä täyttöaarinne, pysäköintialue sekä aanalaisten tilojen sisäänkäynti. Pohjoisosa kerrostalojen kupeesta, äeltä alas kadunarteen iettäää kalliorinnettä, jolla aihteleaa ja osittain huonokuntoista, äntyaltaista kalliopuustoa. Paikoin roskia sekä uutaia anhoja puupinoja. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Roskat ja puupinot siiotaan kuitenkin pois. 298 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Kapea kaistale kallionrinnettä/kiikkoista kallionalusetsikköä kadun arressa, pohjoispäässä osittain katujen älissä. Hoitaatonta, huonokuntoista jäännöspuustoa, kallioäntyjä, anhoja koiuja, nuorepia koiuja ja haapoja, ryhä nuorepia kuusia, sekalaista nuorepaa lehtipuustoa, esakkoa ja pensaikkoa, paikoin yös uutaa aahtera. Hoitaattouuden ja aiepien kuiuustuhojen seurauksena kuiolla on runsaasti erilaista lahopuuta, keloja, pystykuiia puita, lehtipuupökkelöitä ja aapuita sekä pystykuiaa esakkoa. Osa lahopuista alkaa olla aaraksi kadun arressa. Taoite: Kerroksellinen kallionalusetsikkö. Turallinen katualue. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito. Poistetaan aaralliset reunapuut ja kehitetään nuoren puuston ryhiä. Keloja ja aapuita säästetään.

132 299 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Teraleppä Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Tuore lehto (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Taia. Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Arokas elinypäristö: tuore lehto Järeäpuustoinen, kausikostea teraleppälehto loiassa rinteessä rannan ja ulkoilutien älissä, pihaaan kupeessa. Valuaedet irtaaat kuion halki rantaan uutaaa utkitteleaa uoaa yöten. Puustona anhoja järeitä teraleppiä, koiuja ja uutaia äntyjä, järeän puuston loassa nuorepaa, heikkokuntoista lehtipuustoa sekä alla esakkoa ja pensaikkoa. Kuiolle on yös istutettu uutaia taia. Kohteella on selkeitä luontoaroja, kosteus, kookkaat teralepät ja lahopuu oat erkityksellisiä. kasillisuudelle, linnustolle ja pieneliöstölle. Toisaalta anhat puut etenkin kuion reunoilla käyät ajan ittaan aarallisiksi lähiypäristölle. Taoite: Elinypäristön oinaispiirteiden säilyttäinen ja ypäröiän alueen turallisuus. Toienpiteet: Yksittäisten aarallisten puiden poisto + pienpuuston hoito kuion reunoilla. Osa kaadettaista rungoista oi jäädä kuiolle, uutaia puita oisi yös katkoa pökkelöiksi. Reunan pienpuustonhoidossa säästetään jaloja lehtipuita, pensaita ja kehityskelpoisia taiia. 300 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Raita Teraleppä Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Arokas elinypäristö: erenranta-alue Kapea kaistale luonnontilaisen kaltaista, kiikkoista hiekkarantaa teraleppälehdon yhteydessä. Pääosin puuton alue, ainoastaan yksittäisiä lehtipuita lehdon reunassa, uutaa teraleppä, koiu ja onihaarainen raita. Taoite: Luonnonukainen erenranta. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 301 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Teraleppä Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu

133 C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Aara jäännöspuustokaistale ulkoilutien, kallion ja ökkialueen älissä. Ryhittäin eri-ikäisiä koiuja, haapoja, uutaa teraleppä ja kuusi. Jonkin erran nuorepaa lehtipuustoa, aahteraa, esakkoa ja pensaikkoa, paljolti yös aoaluetta. Osa nuoreasta puustosta on huonokuntoista. Taoite: Maiseallinen lehtipuualtainen etsikkö, jossa jaloja lehtipuita. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + pienpuuston hoito + täydennysistutus. Puustoryhiä, luonnontaiia ja pensasryhiä kehitetään. täydennetään taiikkoa jalopuuryhillä (tai/lehus) ja ahdollisesti yös koiulla. 302 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkejä kallioalueella. Ulkoilutien arresta länteen työntyä kallio, josta noin puolet on ökkikäytössä. Kulunutta, pinnaltaan aihteleaa ja epätasaista kalliota, jossa painanteita ja halkeaia. Harakseltaan yksittäisiä kallioäntyjä, painanteissa ja reunoilla sekalaista lehtipuustoa ja pihapensaita ja istutuksia. Kallion itäreunalla kookas ikiänty. Taoite: Kallioalue, osittain ökkialuetta. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 303 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Raita Muu lehtipuu Muu lehtipuu E Erityisalue. Vaahteroita. Kuaus: Särkinieen ja Veijariuoren kesäaja-alue (iheralue 22059). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Mökkialue rinteessä kallioiden ja reheään puustonotkon älissä. Aarapien ökkipihojen ypärillä yksittäispuita ja puustoryhiä koostuen järeistä, eri-ikäisistä koiuista ja haaoista sekä kuusiryhästä. Sekapuustona ja alikasoksena ryhittäin nuorta lehtipuustoa ja esakkoa, paikoin aahteraa sekä pihoilla istutuksia ja pensaita. Taoite: Turallinen ökkialue, jolla aiheittain uudistuia puustoryhiä. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto + pienpuustonhoito. Kehitetään nuorepaa puustoa, aahteroita ja pensaita ökkipihojen älialueilla.

134 304 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Pääosin puuton, kulunut kallioalue/rantakallio. Ryhä kallioäntyjä, kallion reunoilla paikoin järeitä ikiäntyjä, kallion kupeessa, ulkoilutien arressa nuoria lehtipuita ja pensaikkoa. Kallion eteläpäässä taliuintiseuran käytössä olea rakennus. Taoite: Kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 305 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Raita Muu lehtipuu Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Kosteikko (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuore lehto (Arokas elinypäristö). Tuoia. Vaahteroita. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Arokas elinypäristö: kosteikko, tuore lehto Kausikostea lehtopainanne hiean hankalassa paikassa, pienessä ulkoiluteiden eristäässä koliossa. Puustona eri-ikäisiä, järeitä teraleppiä ja koiuja sekä uutaa raita. Niiden loassa esakkoa ja pensaikkoa,. pajukkoa, tuoea ja aahteraa. Vanhat puut käyät ajan ittaan aarallisiksi lähiypäristölle. Niistä uutaia onkin jo ajan ittaan kaatunut. Taoite: Elinypäristön oinaispiirteiden ylläpitäinen ja ypäröiän alueen turallisuus. Toienpiteet: Yksittäisten aarallisten puiden poisto + pienpuuston hoito kuion reunoilla. Osa kaadettaista rungoista oi jäädä kuiolle, uutaia puita oisi yös katkoa pökkelöiksi. Pienpuustonhoidossa säästetään jaloja lehtipuita ja pensaita. 306 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Raita Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu E Erityisalue. Vaahteroita.

135 Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Vanhaa linnoitusallia, ulkoilutienartta, huoltotien kääntöpaikkaa sekä iereisen rakennuksen pihaaata. Kuiolla yös anha ilatorjuntatykki sekä linnoitteista kertoa opastaulu. Laajalti niitettäää aoaluetta sekä allilla, että sen ypäristössä. Paikoin yksittäispuita ja tiheäpiä puustoryhiä, eri-ikäisiä koiuja, onihaaraisia pihlajia, raitoja, sekalaista nuorepaa lehtipuustoa, esakkoa ja pensaikkoa. Osa puustosta on huonokuntoista ja esakkokin on päässyt elko lailla illiintyään. Tuuli kaataa usein puita allilta. Alue aatisi oikeastaan toistuapaa, puistotason hoitoa. Taoite: Maiseallinen, turallinen, aoin/puoliaoin linnoituslaitteen lähialue, ulkoilutienarsi ja pihapiiri. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuustonhoito + säännöllinen niitto. Poistetaan huonokuntoiset puut ja aiseaa peittää esakko. Kehitetään aiseaan sopiia taiia, pensaita ja jaloja lehtipuita. Siiotaan pois oksat ja kaatuneet puunrungot. Valli pidetään säännöllisen niiton piirissä. Jatkossa aarallisten puiden poisto tarpeen ukaan. 307 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Raita Muu lehtipuu Pihlaja B4 Aoin alue ja näkyä. Tuoia. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Pieni, aoin notko kallion ja linnoitusallin älissä. Aiepi puusto on pääosin kuollut ja lahoaassa. Koiupökkelöitä, reunalla ielä uutaa teraleppä, pihlaja ja raita. Heinikko ja pensaikko altaaat alueen. Taoite: Luonnonukainen niittynotko. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 308 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Katajia. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Aara, paljaaksi kulunut rantakallio, joka ylepänä aihettuu hiean puustoisepi kallioalueeksi ja rajautuu lopulta linnoitusallin reunaan. Keskiosan painanteissa ja reunoilla runsaain eri-ikäisiä kallioäntyjä, joista osa on kuollut kuiuuteen. Myös aiepi lehtipuusto on nykyisin pääosin pystykuiaa ja tilalle puskee pihlajaaltaista esakkoa. Kuion halki kulkee rantaa seurailea polku. Taoite: Luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

136 309 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Pihlaja Raita Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Kallioalueen kupeeseen työntyä rinnenotko aidatun koirarannan ieressä. Luonnonukaista kallio-/rantapuustoa, josta iso osa on pystykuiaa, pökkelöitynyttä tai jo aahan kaatunutta. Eri-ikäisiä koiuja, yksi kallioänty, uutaia teraleppiä, nuorepaa lehtipuustoa, pihlajaa, raitaa ja haapaa sekä pihlajaaltaista esakkoa ja uutaia tuoia. Kuiolla runsaasti eriasteista lahopuuta. Taoite: Luonnonukainen rantaetsikkö ja lahopuukeskittyä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Mahdolliset aaralliset puut oi tarpeen ukaan kaataa aapuiksi. 310 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Haapa Muu lehtipuu C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Reheäpi notko aidatun koirarannan ja aaran linnoitusallialueen älissä. Tiheä, järeiden haapojen ryhä, reunoilla yksittäisiä haapoja ja kuion länsiosassa uutaia järeitä koiuja sekä pystykuiia, onihaaraisia pihlajia ja paikoin tuoipensaikkoa. Järeiden puiden loaan on kehittynyt nuori ylitiheä haaikko/haapaesakko. Taoite: Elinoiainen, nuori haaikko järeiden puiden loassa. Toienpiteet: Taiikon/nuoren etsän hoito. 311 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Teraleppä Teraleppä Rauduskoiu Muu lehtipuu Rauduskoiu Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Tuoia. Vaahteroita.

137 Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Yksittäisiä jäännöspuita, puuryhiä ja pensaikkoa aoieksi aiseoidun tienarren, linnoitusalueen ja rantakallion älissä. Raitaa, pajukkoa, esakkoa, kolen ännyn ryhä sekä uutaia koiuja ja teraleppiä. Taoite: Puistoainen puusto-/pensaikkokaistale. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Säästetään pensaikko ja kehityskelpoiset taiet. Myös kuollut puusto siiotaan pois. 312 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Kallio Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu B4 Aoin alue ja näkyä. Kuaus: Veijariuoren ja Särkinieen puisto (iheralue 22060). LTJ-tunnus: 10/91 LK I, Kasillisuuskohteet "Särkiniei-Veijariuorenniei" (kuion eteläranta) LTJ-tunnus: 5/99 LK III, Linnustokohteet "Vattuniei (Särkiniei-Veijariuori)" Aoiia, kuluneita rantakalliota, niiden älistä kiikkoa sekä kiinen aallonurtaja. Pohjoispäässä aluetta rajaaat linnoitusalli ja uialaiturille ieä tie. Kallion reunoilla paikoin nuorta lehtipuustoa, esakkoa ja pensaikkoa. Taoite: Luonnonukainen ranta-alue Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 313 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu R Maankäytön uutosalue. Vaahteroita. Kuaus: Vattunieenpuisto (iheralue 22049). Katualueiden rajaaa illiintynyt puistikko, jonka keskellä anha leikkipaikka. Puistikon luoteisnurkka, jossa järeitä koiuja, uutaia teraleppiä ja ikiäntyjä sekä nuorepaa aahteraaltaista lehtipuustoa, jonka seassa raitaa ja pihlajaa. ALUE ON MUUTTUMASSA PUISTOKSI. Taoite: - Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto tarpeen ukaan.

138 314 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Hieskoiu Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu Metsälehus R Maankäytön uutosalue. Metsälehuksia. Vaahteroita. Kuaus: Vattunieenpuisto (iheralue 22049). Katualueiden rajaaa illiintynyt puistikko, jonka keskellä anha leikkipaikka. Järeää koiualtaista lehtipuustoa, uutaia kuusia ja äntyjä, anhoja puistopuita, lehuksia ja aahteraa sekä nuorepaa lehtipuustoa ja illiintynyttä puistopensaikkoa. ALUE ON MUUTTUMASSA PUISTOKSI. Taoite: - Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto tarpeen ukaan.

139 Liite 2 Helsingin kaupungin etsien hakkuutaat 1. Ylispuustoisen taiikon hoito Taoitteena on turata luontaisesti aikaansaatujen taiikoiden jatkokehitys ähentäällä taiikon kehitystä haittaaaa ylispuustoa. Toienpide oidaan tehdä useaassa aiheessa ottaen huoioon ylispuiden ja kasatettaan nuoren puuston puulaji sekä taiikon kehitysasteesta riippua latusten tilan- ja alontare. Valoa aatiien nuorten koiikoiden, haaikoiden ja änniköiden päällä kasaaa ylispuustoa poistetaan taiikon kehityksen turaaiseksi, kuitenkin ain ikäli niitä on eneän kuin kpl/ha. Taoiteltua aiseallista aihtelua saadaan jättäällä aiseallisesti näyttäiä, hahokkaita säästöpuita erityisesti reittien arsille ja näkyiin kohteisiin. Vanhan lehtiylispuuston (koiu ja haapa) kuoleinen ja pökkelöityinen antaa tilaa arjostusta kestään kuusitaiikon kehittyiselle. 2. Ensiharennus Nuoren etsän ensiäinen harennus. 3. Harennus Tehdään tilaa kehitettäälle puustolle ja kehitetään puulajisuhteita toiottuun suuntaan. 4. Yksittäisten puiden poisto Poiitaan yksittäisiä huonokuntoisia ja aarallisia puita. Lähinnä reittien ja teiden arsilta sekä yleensäkin alueilta, jotka oat ilkkaassa ulkoilukäytössä. 5. Uudistainen iljeleällä Metsän uudistetaan istuttaalla tai kyläällä. Käytetään silloin kun luontaista taiikkoa ei ole ahdollista aikaansaada kohtuullisessa ajassa. Uudistusalalle jätetään kuitenkin aina useita puuyksilöitä / puuryhiä säästö- ja aiseapuustoksi. Lisäksi uudistusalalle jätetään huonokuntoisia puita kehittyään pökkelöiksi ja keloiksi taiikon keskelle. Uudistusalalta poistetaan yös taiien kehitystä haittaaa pienpuusto. Koneellista aanuokkausta ei käytetä laajassa ittakaaassa. 6. Luontaisen uudistainen alistelu Luontaiseen uudistaiseen alistautuinen alkaa jo puuston iieisen harennuksen yhteydessä. Tällöin luodaan puustoa riittäästi harentaalla sieenten tuottaiselle, sieenten itäiselle ja taiien kasulle sopiat olosuhteet: aan pinnalle saadaan lisää aloa ja läpöä ja juuristokilpailu ähenee. Uudistaiseen alistaassa hakkuussa etsästä poistetaan yös tereitä ja elinoiaisia puita uuden taiiaineksen tieltä. Uudistaisen alistelun sijaan oi joissain tapauksissa olla syytä iettiä onko kyse ielä harentaisesta tai äljentäisestä. Tää oi olla aiheellista sellaisissa etsi-

140 Liite 2 köissä, joissa korostetaan luonnontilaisen etsän kaltaisuutta ja kehitetään puustoa onijaksoisena. Tällöinhän ei issään aiheessa tehdä arsinaista uudistaista aan puustoa kehitetään jatkuasti ja kaikki toienpiteet oat ns. kasatushakkuita. Rajaneto näissä tapauksissa on usein aikeaa. 7. Suojuspuuhakkuu Sisältyy kaupungin ulkoiluetsissä luontaiseen uudistaiseen tai sen alisteluun, koska niissäkin säästettäät ylispuuäärät usein lähenteleät jopa suojuspuuston runkoääriä. Toienpidettä periaatteessa kuitenkin käytetään aikkakin eri niikkeellä. Ulkoiluetsissä yös osa suojuspuustosta säästetään jatkossa kehittyän nuoren etsän sekaan. 8. Luontainen uudistainen Uuden puusukupolen aikaansaainen luontaista sieenainesta hyäksi käyttäen. Edellyttää useiiten kasaan puuston aiheittaista tai oiakasta harentaista. Muutailla uudistusaloilla osa uudistushakkuun yhteydessä säästettäästä sieen- tai suojapuustosta poistetaan yöhein kehittyän nuoren etsän tieltä, osa säästetään aiseapuiksi, puuryhiksi ja ne saaat jatkossa kehittyä luontaisesti uuden puusukupolen seassa. Luontaisessa uudistaisessa oidaan aihtoehtoisesti käyttää ns. reikäenetelää, jossa anhasta etsästä poistetaan suuria puita taiiryhien ypäriltä. Menetelää käytetään erityisesti aiseallisesti herkiillä alueilla. Uudistainen tällä taoin kestää uotta ja aatii usein toistuaa hoitoa. Reikiä suurennetaan taiettuisen edetessä. 9. Maiseanhoito Maiseien ja näkyien aaaista. Hakkuukertyä on yleensä hyin pieni. Voi lisäksi olla esi. reitinarsien hoitoa, pienpiirteisiä harennuksia, huonokuntoisten puiden poistoa, yksittäisten puiden poistoa ääränlaiselta kasualustalta, jalopuuston ehdoilla tehtäiä toienpiteitä, etc. Säästöpuista Ulkoiluetsissä on aikea arioida keskiääräistä runkoäärää uudistaisen yhteydessä säästettäälle puustolle. Jopa raja uudistushakkuun kasatushakkuun älillä oi ajoittain häärtyä. Usein kehitetään talousetsän kannalta selkeästi uudistuskypsää etsikköä onijaksoisena kasatusetsänä tai uudistetaan aiseasyistä luontaisesti yös sellaisia alueita, jotka talousetsissä selkeästi päätehakattaisiin. Ulkoiluetsissä uudistaisen yhteydessä säästettäästä puustosta osaa ei poisteta taiikon kehityttyä aan sitä jätetään kehittyän nuoren etsän sekaan. Karuiilla kasupaikoilla säästetään pääasiassa äntyjä ja reheäillä alueilla koiuja, uita lehtipuita ja ahdollisesti kuusia. Erityisesti järeitä haapoja ja uitakin oniuotoisuuden kannalta arokkaita järeitä lehtipuita pyritään aina säästäään. Säästöpuiksi jätetään aiseaa hallitseien järeiden puiden lisäksi yös ns. toisaroista puustoa kehittyään lahopuuksi sekä yös nuorta puustoa, esi. lehtipuutiheiköitä

141 Liite 2 kosteikkoihin ja painanteisiin. Säästöpuut yös ääräytyät sen ukaan illaista puustoa kyseisellä kuiolla lähtötilanteessa on. Kategorisesti ei kannata säästää tiettyä puuäärää ain säästäisen uoksi, aan on alittaa aiseaan, aastonuotoihin ja kasupaikalle parhaiten sopiat puut. Jos niitä on ähän, säästetään äheän, jos taas paljon säästetään eneän. Säästöpuita alittaessa on ulkoiluetsissä yös otettaa huoioon alueella liikkujien turallisuus. Alueilla joilla on ilkasta ulkoilukäyttöä, on alittaa säästöpuiksi sellaisia puita, joilla on jatkossa edellytykset säilyä pystyssä. Tuulelle alttiilla kohteilla on ietittää ille etäisyydelle reiteistä ja rakenteista säästöpuut sijoittuat ja säästetäänkö esi. pintajuurisia kuusia ja laajalatuksisia lehtipuita ai ieluuin tukeapia äntyjä ja hiean atalakasuisepaa puustoa. Kannattaa yös uistaa, että oniuotoisuuden kannalta pystypuun eroinen oi olla aahan kaadettu aapuu. Uudistusalat oat usein hyin pieniä ja aastonuotojen ukaan huoaaattoiksi rajattuja. Viisikin säästöpuuta uutaan aarin alalla astaa jo elkoista runkoäärää hehtaarilla. Uudistusaloja ei yöskään rajata ypäröiään etsään iiasuorin linjoin, aan uudistusalan puolelle jätetään tiheäpiä puustoryhiä, paikoin taas naapurikuion reunayöhykettä äljennetään. Tällöin on aikea sanoa oatko säästöpuut loppujen lopuksi uudistusalalla ai naapurikuiolla. Pääsääntöisesti oitaneen sanoa, että ulkoiluetsissä säästöpuita jätetään erkittäästi eneän kuin. talouskäyttöön aratuissa etsissä. Lisäksi niiden laatuun ja sijoitteluun kiinnitetään hyin paljon huoiota. Säästöpuuäärä saattaa kohteesta riippuen aihdella uutaasta kyenestä useihin satoihin (runkoa/ha).

142 Kasupaikat liite 3 k 0,0 0,2 0,4 lehto lehtoainen kangas tuore kangas kuiahko kangas kuia kangas karukko kangas kallioaa ja hietikko

143 Pääpuulajit liite 4 k 0,0 0,2 0,4 änty kuusi koiu haapa teralappä e douglaskuusi pihlaja aahtera

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2022 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2010 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Tforest.. LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Alue: --- Meilahden HKS Kuiot:. Lehto Rauduskoiu Teraleppä Tai Rauduskoiu Raita /ha Tai Lp /ha Jalopuuetsä (Arokas elinypäristö). C Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Meilahden

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan luontoalueet...

Lisätiedot

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2017 2026 Helsingin kaupungin rakennusirasto 3.4.2017 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. nykytila... 3 2.1. Kasupaikat... 4 2.2. Puusto...

Lisätiedot

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E 2 0 1 3 2022 H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u

Lisätiedot

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 26.1.2016 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2006 2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille 2006 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2016 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.5.2016 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2014 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Kallahdennieen luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2014-2023

Lisätiedot

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma Kulosaaren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 17.11.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 2/148 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitela Helsingin kaupungin rakennusirasto 2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT 7. Joulukuuta 5 Helsingin kaupungin rakennusirasto SISÄLLYSLUETTELO ASUKAS JA SIDOSRYHMÄYHTESITYÖ... LIITE MAASTOKYSELY... 6 TULOKSET...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AALTOLA 434-482-4-30 17.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 7 1,3 AALTOLA 434-482-4-30 8 2,2 AALTOLA 434-482-4-30 Kuiahko

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA 2.1.2018 MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA Kouolan kaupunki Tekniikka- ja ypäristöpalelut Maaoaisuus ja paikkatieto Päiitetty 22.12.2017 Kouolan kaupunki PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin 020 615 11 www.kouola.fi

Lisätiedot

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä:

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä: 0 0 5 k 601-402-4-55 601-402-4-55 METSÄMAA Tila Pihtipudas (601) 1 Siu 1 (1) Mittakaaa 1:10 000 Kiinteistörekisterin tiedoissa oi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuuus

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 23 0,3 PEHKU-HUOVILA 182-414- 17-58 Kuia kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 31.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 1,8 Heinäsuo I 174-420-7-1 Tuore kangas, astaaa suo Paikoin

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha Siu (1) 18.10.17 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ läpiitta, c kpl/ kasu ³// Toienpiteet kuiolla

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AITTOKANGAS 588-410-4-.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 327 3,0 AITTOKANGAS 588-410-4- T1 - Taiikko alle 1,3 328

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

Hakkuumäärä hakkuutavoittain

Hakkuumäärä hakkuutavoittain Hakkuumäärä kkuutaoittain 2015-2024 Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina 2015-2019: 142234 ja uosina 2020-2024: 0 Liite PatuL 1 / 24.9.2015 Siu 11a 28.8.2015 Hakkuutapa

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) LÄNSIPOHJOLA 623-402-1-8.6.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 0,5 LÄNSIPOHJOLA 623-402-1- Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 76 0,4 RAIMOLA 595-427-2-87 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) LEVIKKO 576-415-6-202 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 53 1,6 LEVIKKO 576-415-6-202 Tuore kangas, astaaa suo

Lisätiedot

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS OTSO Metsäsuunnitela PLUS 2016-2025 Oistaja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Pl 18 Lappeenranta FI-53101 puh. OTSO Yhteyshenkilö Keppainen Jussi jussi.keppainen@otso.fi Metsäsuunnitelan nuero 41160984 Seuraaien

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 63 1,3 KEKKOLA 595-427-3-40 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30 05.12.2008 Siu 21/1 100 3,9 Tuore kangas, Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kuusi luettelo m3/ m3/kuio mä ku mä ku m3// 95 25 242 952 361 356 22 45 129 15 7,5 Harennus Pohjaesialue. C1 Lähimetsä. Maaston

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjela Tio Laherto PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) TEURAVUOMA 273-401-37-18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 6 5,0 TEURAVUOMA 273-401-37- kasatusetsikkö

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) 2008 2017 tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa LUMO seminaari 3.6.2014 Helsingin ympäristökeskus Tiina Saukkonen, luonnonhoidon

Lisätiedot

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 43,4, josta kansanpuistoalueen osuus on noin 32 ja ulkomuseon osuus noin 11,4.

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus Kuio m3/ m3/ cm m kpl/ m2/ m3// m3/kuio m3/ 19.11.2012 Siu 20/1 84 3,8 Kuiahko kangas 50 135 36 27 10 7 1880 9 3,0 Nuoren metsän hoito Kiinen keskikarkea tai karkea Mänty 55 123 33 27 11 7 1110 8 2,6 Mänty

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys

Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys Liite 4 Rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto 16.2.2011 Järjestökommentit (Jyri Mikkola, Keijo Savola) 20.2.2011 sinisellä. Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys Vuorovaikutusmenettely

Lisätiedot

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA Lieksan seurakunta on suojellut Metsien suojeluohjelman (METSO) mukaisesti Ympäristöministeriön päätöksellä yksityiseksi luonnonsuojelualueiksi tässä oppaassa lyhyesti esitellyt

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis Nuorallatanssia kaupunkimetsissä Tiina Saukkonen luonnonhoidon suunnitteluvastaava metsänhoitaja Metsä- ja viherpäivät Helsinki 2012 24. 25.5.2012 1 Nuorallatanssia kaupunkimetsissä 1. Luonnonhoidosta

Lisätiedot

Håkansbölen kartanon työväenmäki Matti Liski ja Niina Alapeteri Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy PUUT 29.1.2008 LIITE 2 nro alue nro laji Suomalainen nimi halkaisija (cm) kuntoluokk a ikäluokka Muut

Lisätiedot

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4 METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT Joenmäki, 700 474-1-4 Sivu 2/21 METSO -kohteen kasvupaikka- ja puustotiedot Suojelurajauksen metsäalue voidaan jakaa kolmeen pääkuvioon 63, 57 ja 55. Kuvio

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Kalliojärven Pitkäjärven alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa. Alue

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella KUULUTUS VARELY/1583/217 14.11.217 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella Varsinais-Suoen elinkeino-, liikenne- ja ypäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén ENNALLISTAJAN POLKU KARTTA Pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot