VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE"

Transkriptio

1 VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011

2 Sisältö 1. Johdanto Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan luontoalueet Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan puistot Kasupaikat Puusto Luonnon oniuotoisuus, luonnonsuojelu ja irkistyskäyttö Luonnonalueiden hoitoluokitus Taoitteet Toteutus Liitteet Kuioluettelo Hakkuutaat Teeakartta hakkuista Teeakartta etsänhoitotöistä Teeakartta hoitoluokista...virhe. Kirjanerkkiä ei ole ääritetty Teeakartta pääpuulajeista Teeakartta kasupaikoista

3 1. JOHDANTO Helsingin etsien hoito toteutetaan luonnonhoitosuunnitelien ukaan. Luonnonhoitosuunnitela on yksityiskohtainen toteutussuunnitela, jossa kuiokohtaiset ohjeet noudattaat niitä taoitteita, jotka aluesuunnitelassa on puistokohtaisesti ääritelty. Tää suunnitela perustuu yleisten töiden lautakunnan hyäksyään Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelaan Suunnittelun aikana on käyty uoroaikutusta alueen asukkaiden ja uiden yhteistyötahojen kanssa. Saatua palautetta on käytetty hyäksi yös tätä luonnonhoitosuunnitelaa laadittaessa. Luonnonhoitosuunnitela on laadittu rakennusiraston katu- ja puisto-osaston suunnittelutoiistossa. Projektia on johtanut etsäsuunnittelija Antti Siuruainen. Metsäalueiden perusinentointi tehtiin uoden 2010 aikana. Ajantasaiset suunnitelatiedot on tallennettu katu- ja puisto-osaston etsätietojärjestelään. Tässä suunnitelassa on tulostushetken kuiolistaus ja toienpiteet suunnitelakauden alkupuolelle. Aluesuunnitelan taoitteiden ukaisesti laaditaan kuiokohtainen luonnonhoitosuunnitela uonna 2011 aikana ja se laitetaan rakennusiraston Internet-siuille Luonnonhoitosuunnitelan toienpiteet tehdään ensiäisellä iisiuotisjaksolla uosien aikana. Kiireellisiät luonnonhoitotyöt liittyät yksittäisten aarallisten puiden poistoon, tiheiden puustojen harentaiseen ja ulkoilureittien arsien ja pientareiden esakoiden raiaaiseen. Toiskertaiset työt, kuten reittien arren pienpuuston hoito, tehdään suunnitelakauden puolessa älissä. 2

4 2. VUOSAAREN ETELÄOSAN ALUESUUNNITELMAN LUONTOALUEET Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan suunnittelualue on sekä luonnonaroiltaan että aisea-aroiltaan erittäin onipuolinen ja aihtelea. Alueen luonnonhoidon piirissä oleilla alueilla on runsaasti ekologisia ja sosiaalisia aroja, joiden yhteensoittainen luo oat haasteensa alueen suunnittelulle. Maiseallisesti aluetta rajaa etelästä ja lännestä eri, ja näiden alueiden erenrantayöhykkeet oat hoidettua etsää, jossa on joitakin lähellä luonnontilaa oleia luonnon aroalueita. Ainoastaan itäosan Uutelan kanaa ja Aurinkolahti oat rakennettua erenrantaypäristöä. Suunnittelualueen länsiosassa (Puistot 1,2,3 ja 4) on kohtuullisen kokoinen, osin luonnontilaisten kaltaisten etsien, korpi- ja räepainanteiden ja geologisten kohteiden uodostaa kokonaisuus, jossa elinypäristöt, lajit ja eliöstöt aihteleat osaiikkiaisesti. Tällä alueella on yös suuri erkitys asukkaille irkistys-, ulkoilu ja aisea-arojen johdosta. Kaikkien iheralueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 135 hehtaaria. Viheralueista luonnonhoidon alueita (etsiä, puistoetsiä, kallioita, rantoja, aoiia/puoliaoiia niittyäisiä alueita) on yhteensä noin 110 hehtaaria. Pääosa luonnonalueista on keskittynyt Vartiokylänlahden itäpuolisille puisto-, etsä- ja ranta-alueille ja Rasinnieeen (puistot 1, 2, 3 ja 4). Suunnittelualueen keski- ja itäosassa etsiköt oat erillään ja pieneissä kokonaisuuksissa. Suunnittelualueen keskiosassa on lisäksi kaksi etsäaluetta, jotka loittuat anhoihin pihapiireihin ja rakennuksiin. Näillä alueilla on osin niittyäistä luonnetta (puistot 9 ja 12). 3

5 2.1. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan puistot 1. Rasinnieen ulkoilupuisto 18. Ian Falinin puisto 2. Rasinnieen luonnonsuojelualue 19. Vanhankallionpuisto 3. Rasinkannas 20. Kultahiekanpuisto 4. Meri-Rastila 21. Katinkullanpuisto 5. Rysäpuisto 22. Solikinpuisto 6. Rastilan nea 23. Poeranssipuisto 7. Ole Kandelinin puisto 24. Kauniinilanpuisto 8. Lohinieenranta 25. Tuoilaisen lähi- 9. Ison Kallahden puisto irkistysalue 10. Haruspuisto 26. Uutelan kanaa 11. Pohjaedenpuisto 12. Ullaksenpuisto 13. Kaionkatsojanpuisto 14. Mustankienpuisto 15. Hiekkajaalanpuisto 16. Lillkallikinpuisto 17. Sikuripuisto 4

6 2.2. Kasupaikat Suurin osa suunnittelualueen aaperästä on tuoretta, keskireheää tai reheää. Kalliokkoja, teitä ja tontteja sekä uita kasupaikka-luokitteleattoia aita on noin reilu iidennes luonnonhoidon pinta-alasta. Tuoreiden ja reheien kasupaikkojen suuri osuus on hyä asia puuston elinoiaisuuden kannalta, sillä kuieilla kasupaikoilla etenkin kuusi kärsii kuiista kesistä. Lisäksi reheät aaperät edistäät sekapuustoisuutta ja yleensäkin luonnon onipuolisuutta yös kenttä- ja pensaskerroksessa. Alueella on yös lukuisia eriuotoisia ja aihteleia kallioaluita, kiikkoja ja uita geologisia uodostuia, edustaipana esierkkinä uinaisranta Meri-Rastilan puistossa. Lisäksi suunnittelualueen länsiosassa on useita eri soita ja soistuia. räeitä, korpia ja niitä lähellä oleia soistuneita etsätyyppejä. 5

7 2.3. Puusto Luonnonalueiden pinta-alasta noin kole neljäsosaa on etsäisiä tai ainakin osittain puustoisia. Puusto uodostuu kaikkein reheiillä alueilla kuusialtaisista sekapuustoista etsistä. Mäntyaltaisia etsiä oat lähinnä kuiahkot, karuat, kallioalueiden yhteyteen sijoittuat etsiköt. Niissäkin on onesti runsaasti koiua, haapaa ja nuorta sekalehtipuustoa ännikön loassa. Sekapuustona on usein onilajista nuorepaa lehtipuustoa, paikoin jaloja lehtipuita sekä anhaa piha- ja puistopuustoja. Lisäksi alueella on järeään puuston alle kehittynyt paikoin tiheää, usein pihlajaaltaista esakkoa sekä reheäillä alueilla lehtopensaikkoa. Jaloja lehtipuita esiintyy Vuosaaren eteläosan suunnittelualueella kohtalaisesti. Vaahteraaltaisia kuioita on kaksi kappaletta ja yhdellä kuiolla pääpuulajina on tai. Jalopuualtaisten kuioiden pinta-ala on yhteensä noin kaksi hehtaaria. Lisäksi jaloja lehtipuita on yksittäin tai erikokoisina ryhinä huoattaalla osalla suunnitelan kaikista kuiosta. Ilahduttaaa on alueen teralepiköiden suhteellisen suuri osuus, joka johtuu pitkälti erenrantayöhykkeiden laajasta pinta-alasta. Puistojen ja pihojen yhteydessä on paikoin ierasperäisiä haupuita sekä piha- ja puistopuustoa yksittäin ja ryhinä. Pensaista tuoet oat paikoin kookkaita ja puuaisia. Puoliaoiilla alueilla ja puistoetsissä puusto uodostuu pääasiassa anhoista yksittäispuista sekä aihteleista puustoryhistä. Rajaus luonnonalueen ja puiston älillä on onin paikoin arsin epäselä. Metsien ikärakenne on kehittynyt niin, että kehityskaarensa loppupuolella oleia tai sitä lähestyiä etsiä on selkeästi eneän kuin nuoria etsiä ja taiikoita. Ainoastaan noin kyenesosa etsäisistä alueista on puustoltaan nuorta tai nuorehkoa, kun taas lähes puolet etsästä on jo anhaa. Puuston kunto on arsinkin anhojen kuusikoiden ja kookkaiden koiujen osalta paikoin heikentyässä. Puita kuolee osittain anhuuttaan ja toisaalta iän, heikon kunnon sekä iie uosien kuiuusjaksojen ja uiden ypäristötekijöiden yhteisaikutuksesta. Vanhaa puustoa olisi syytä uudistaa, jotta alueelle kehittyisi uusia elinoiaisia etsiköitä tuleaisuudenkin tarpeita arten. Suunnittelualueelle on laajalti tyypillistä puuston kerroksellisuus. Metsissä on yleensä allitsean puuston ja puulajin lisäksi paljon erilaista sekapuustoa: sekä kookkaita, anhoja, aiean puusukupolen yksilöitä että onen kokoista nuorepaa puustoa, taiiryhiä, esakkoa ja pensaikkoa. Myös kerroksellisissa etsissä kehittyä nuori puusto aatisi lisätilaa, jotta se oisi jatkossa uodostaa kehityskelpoista uutta etsää anhan tilalle. 6

8 2.4. Luonnon oniuotoisuus, luonnonsuojelu ja irkistyskäyttö Vuosaaren eteläosan suunnittelualue on aisealtaan ja luonnoltaan aihtelea, onialainen ja -lajinen. Alueen länsiosan puistot 1, 2, 3 ja 4 toiiat ekologisena käytäänä yhdessä Vartiokylänlahden kanssa. Edellä ainituissa puistoissa on lisäksi suurin osa alueen arokkaista elinypäristöistä ja luontoaroista, utta yös suurin irkistyskäyttöpaine. Tää ekologisten ja sosiaalisten arojen yhteensoittainen onkin yksi alueen haasteista etsänhoidon näkökulasta. Lisäksi Meri-Rastilan (4) puiston pohjoisosan rakentainen lisää entisestään irkistyskäytön painetta jäljelle jääillä rakentaattoilla alueilla. Vuosaaren eteläosan suunnittelualueella on kaksi luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettua aluetta: Rasinnieen lehto ja Rastilannea. Lisäksi alueella on huoattaan paljon luontotietojärjestelän (LTJ) eri arokkuusasteisiksi luokiteltaia kasillisuus- ja linnustokohteita sekä geologisia kohteita, joiden rajaukset eneät onessa kohdin päällekkäin. Luontotietojärjestelän rajauksen sisällä oleilla kuioilla huoioidaan aina kyseisen kohteen ekologiset, aisealliset ja geologiset arot kuion rajauksia ja toienpiteitä suunniteltaessa. LTJ-kohteelle tai sen läheisyydessä olealle kuiolle erkitään lisäksi 7

9 aina iite kyseisen kohteen tiedoista. Alueen LTJ-kohteista on liite suunnitelan loppuosassa. Erillisiksi kuioiksi rajattuja luonnonarokohteita (S ja C5) on yhteensä noin 13 hehtaaria (23 kuiota). Ne oat pääasiassa tuoreita tai kosteita lehtoja, lahopuualtaisia etsiköitä ja räeisiä tai korpiaisia kosteikkoja. Mahdolliset erityisolosuhteet luonnonhoidon suhteen huoioidaan jo toienpiteitä suunniteltaessa. Luonnonarokohteiden tapaan huoioidaan yös useokohteet, kuten linnoituslaitteet. Alueella on arokohteiden lisäksi yös uita luontoalueita kuten pesiisalueita, kallioalueita, ranta- ja kosteikkoetsiä tai arsinaisten luonnonarokohteiden lähialueita. Nää alueet jääät pääosin toienpiteiden ulkopuolelle tai ahdolliset toienpiteet oat hyin pieniuotoisia, lähinnä yksittäisten aarallisten puiden poistoa tai reittien ylläpitoa. Hoito oi yös liittyä luonnonarojen kohentaiseen, kuten lehtokasillisuuden ja jalopuuston kehittäiseen. Luonnon oniuotoisuuden ja aisean yksityiskohtiin kiinnitetään huoiota kaikkialla uuallakin kuin ennalta todetuilla arokohteilla, iie kädessä ielä aastossa toienpiteiden toteutuksen yhteydessä Luonnonalueiden hoitoluokitus Luonnonalueet luokitellaan uun uassa sijainnin, luonnonoinaisuuksien ja alueiden käyttötarkoitusten ukaan ylläpidon laatua ohjaaiin hoitoluokkiin. Alla oleassa kuassa ja luetteloissa on esitetty hoitoluokitetut etsät teeoittain, yleinen hoitoluokitus ja käytettyjen hoitoluokkien äärä Vuosaaren eteläosan suunnittelualueella. B2 Käyttöniitty on säännöllisesti ylläpidetty aoin tai puoliaoin niitty, joka on koko pinta-alaltaan ulkoilukäytössä. Sen kasipeite uodostuu pääosin ruohoartisista luonnonkaseista. Niityllä oi kasaa yksittäisiä puita ja pensaita sekä puu- ja pensasryhiä. B3 Maiseaniittyjä ja laidunalueita ylläpidetään aoien aisean säilyttäiseksi. Maiseaniityt oat aoiia tai puoliaoiia iheralueita, joiden kasipeite uodostuu pääosin ruohoartisista luonnonkaseista. Maiseaniityillä oi kasaa yksittäisiä puita ja pensaita sekä puu- ja pensasryhiä. Liikkuinen ohjataan käytäille tai niittypoluille. Kapeita aiseaniittyjä oiat olla yös kaistaleet, esierkiksi tien pientareet. B4 Aoiet alueet ja näkyät oat aoiia tai puoliaoiia iheralueita esierkiksi taajaan tuloäylien, teiden ja uiden äylien arrella. Hoitoluokkaan kuuluat yös pienet etsäaukeat, upeutuneet pellot ja johtokatujen alustat sekä aoiet näkyät kuten esierkiksi näkyät näköalapaikoilla ja perinneaiseassa. Näkyät aautuat yös jokitai järiaiseiin sekä erkittäiin luonto- ja aiseakohteisiin. Tähän luokkaan kuuluat alueet, joiden hoito on pelkkää säännöllistä esakon poistoa. B5 Aroniityt oat niittyjä, jotka ääritellään tärkeiksi kulttuuriperinteen, aisean tai luonnon oniuotoisuuden kannalta tai ne oat uuten asukkaille erkittäiä niittyjä. Aroniitty niitetään tai raiataan esoista ja niittojäte iedään pois. Hoito perustuu aina kohdekohtaiseen hoitosuunnitelaan. 8

10 C1 Lähietsän käyttö on päiittäistä ja aapohjan kuluinen usein oiakasta. Lähietsän luontainen pohjakasillisuus oi olla uuttunutta ja sinne oidaan rakentaa kulkuäyliä ja polkuja sekä sijoittaa ähäisiä rakenteita ja istuinpenkkejä. C1.1 Puistoetsä on päiittäisessä runsaassa käytössä olea, aapohjaltaan usein kulunut puistoainen etsäalue, jonka kasillisuus uodostuu pääosin luonnonkaseista. Puistoetsät sijaitseat yleisiin asuinalueiden keskellä tai uuten keskeisellä ulkoilun ja irkistyskäytön painopistealueella. Puistoetsää hoidetaan uoroaikutuksessa asukkaiden kanssa painottaen etsän elinoiaisuutta, iihtyisyyttä, turallisuutta ja aiseaa. Liikkuinen on ohjattu käytäille ja keyen liikenteen äylille. C1.2 Lähiirkistysetsä on päiittäisessä käytössä olea, aapohjaltaan usein kulunut etsäalue, jonka kasillisuus uodostuu luonnonkaseista. Lähiirkistysetsät sijaitseat yleisiin asuinalueiden keskellä tai lähellä niitä. Lähietsää hoidetaan uoroaikutuksessa asukkaiden kanssa painottaen etsän elinoiaisuutta, iihtyisyyttä, turallisuutta, suoja-aroja ja aiseaa. Liikkuinen on ohjattu käytäille ja etsäpoluille. C2.1 Ulkoiluetsä on taajaan yhteydessä tai sen reuna-alueella sijaitsea laajepi etsäalue. Metsää hoidetaan painottaen puuston elinoiaisuuden ohella irkistys-, onikäyttö-, aisea- ja luonnon oniuotoisuusaroja. Ulkoiluetsissä on erilaisia alueen käyttöä paleleia rakenteita sekä polku- ja latuerkkoja. C3 Suojaetsä suojaa liikenteen tai uun päästölähteen pienhiukkasilta, pölyltä ja osin elulta. Se on yös näkösuoja ja suojaa tuuli- ja luihaitoilta. Suojaetsien hoidossa painotetaan puuston ja uun kasillisuuden elinoiaisuutta, onikerroksisuutta ja peittäyyttä taoitteena ahdollisian hyä suojaaikutus. Hoidossa huoioidaan yös aisea ja ahdollinen irkistyskäyttö. Mahdollinen suojaetsissä liikkuinen on ohjattu käytäille ja etsäpoluille. C5 Aroetsä on erityisen tärkeä ja arokas kohde aisean, kulttuurin, luonnon oniuotoisuusarojen tai uiden piirteiden uoksi. Aroetsää hoidetaan kohteen erityisarojen ja oinaispiirteiden aatialla taalla. Luonnon oniuotoisuuskohteiden kyseessä ollessa kohde jätetään usein hoitotoiien ulkopuolelle. Hoitoluokan koodi ja nii kuioita ha B1 Maiseapelto B2 Käyttöniitty B3 Maiseaniitty 3 1,86 Laajepia aoiia tai puoliaoiia niittyalueita B4 Aoin alue, näkyä - - Pienet luontaiset aukiot, jotkin kalliot ja rannat B5 Aroniitty - - C1 Lähietsä Kaupunkirakenteen yhteydessä ja asutuksen lähellä C1.1 Puistoetsä 7 1,49 Suunnittelualueella lähinnä puistojen ja piha-alueiden yhteydessä C1.2 Lähiirkistysetsä C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä Puistot 1, 2, 3 ja 4 C2.1 Ulkoiluetsä C2.2 Retkeilyetsä

11 C3 Suojaetsä Ruoikot 9 4,3 - C5 Aroetsä 10 5,51 Metsäiset luonnonarokohteet E Erityisalue S Suojelualue 13 7,7 Erikseen perustetut suojelualueet tai -kohteet, puistot 2 ja 6 3. TAVOITTEET Vuosaaren eteläosan suunnittelualueen luonnonhoidon suuripana haasteena on huoioida alueen ekologiset, aisealliset ja sosiaaliset arot. Alueella on lukuisia erilaisia luontokohteita ja lisäksi arsinkin alueen länsiosa on suosittua ulkoilu- ja irkistysaluetta ja siellä on erkittäiä lähi- ja kaukoaiseakohteita. Näiden arojen yhteensoittainen luonnonhoidon näkökulasta onnistuu parhaiten pienipiirteisellä luonnonhoidolla, jossa kunkin kuion toienpide on ietitty edellä ainittujen arojen pohjalta. Lisäksi Helsingin kaupungin luonnonhoitoa ohjaa luonnonhoidon linjaus. Linjaus äärittelee luonnonhoidon yleiset taoitteet seuraaasti: 1. Asuinypäristöt oat iihtyisiä, kestäiä ja turallisia ja ne lisääät asukkaiden tereyttä ja hyinointia. 2. Ulkoiluypäristö on toiia ja eläyksellinen. 3. Luonnonypäristön aiseakua on korkealaatuinen ja oaleiainen. 4. Luonnon oniuotoisuus on otettu huoioon ja luonnonsuojelualueiden arot säilytetty. 5. Metsäiset iheralueet oat elinoiaisia ja kestäiä ja niiden oleassaolo turataan yös tuleaisuudessa. 6. Niityt, pellot, pienedet, rannat sekä saaristo oat oniuotoisia. 7. Liikenneäylien ypäristöä hoidetaan huoioiden sekä suoja- että aiseaaikutukset. Luonnonhoidon linjauksen taoitteita ukaillen ja niitä tarkentaen Vuosaaren eteläosan luonnonhoidon päätaoitteiksi nouseat: Puuston elinoiaisuuden ylläpitäinen ja luontoalueiden säilyinen Asukkaiden sekä alueiden käyttäjien iihtyyys ja turallisuus Luonnon oniuotoisuuden ylläpitäinen ja arokohteiden oinaispiirteiden turaainen Metsänhoidon soittainen irkistyskäytön oheen Jalon lehtipuuston ylläpito ja lisääinen Luonnonalueiden ja hoidetupien puistoalueiden ylläpidon yhteensoittainen Varoainen erinäköalojen aaainen Piha- ja kulttuurialueisiin rajautuien etsiköiden hoito Paikoin huonokuntoisen, anhenean ja aarallisen puuston uudistainen 10

12 4. TOTEUTUS Hakkuu- ja hoitotoienpiteet on soitettu Vuosaaren eteläosan alueella niin, että ne kohdistuat isoilla yhtenäisillä etsäalueilla (puistot 1, 2, 3 ja 4) pääasiallisesti ulkoilureittien arsille. Suunnittelualueen uita pienepiä etsäalueita hoidetaan kokonaisaltaisein, koska puuston täytyy olla siellä elinoiaista rakennusten, teiden ja asukkaiden turallisuuden ja iihtyyyden takia. Lisäksi uutailla kuioilla, jotka eiät ole reittien tai rakenteiden älittöässä läheisyydessä, hakkuu- ja hoitotoienpiteet oat perusteltuja puuston riukuuntuisen, kasatettaan taiikon tukehtuisen tai jonkin uun perustellun syyn takia. Hakkuut 17,1 ha 14,1 ha 1,2 ha 2,8 ha 2,5 ha Ylispuustoisen taiikon harennus Ensiharennus Harennus Yksittäisten puiden poisto Maiseanhoito Pääsääntöisesti oi sanoa, että reittien ja rakenteiden ulkoilupuolella oleille etsäalueille ei ole ehdotettu toienpiteitä tällä suunnitelakaudella. Alla oleasta taulukosta oi nähdä, että hakkuutoienpiteitä on esitetty noin kolasosalle suunnittelualueen (110 ha) pinta-alasta. Taulukosta näkee lisäksi, että elkein puolet kaikista ehdotetuista hakkuutoienpiteistä on yksittäisten puiden poistoa. Tää tarkoittaa käytännössä uutaien huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poistoa ulkoilureittien, teiden ja talojen älittöästä läheisyydestä, eikä koko kyseisen kuion pinta-alan käsittelyä. Myöskään uissa hakkuutaoissa ei käydä koko kuiota saanlaisella intensiteetillä läpi, aan toienpiteen oiakkuus aihtelee kuion luonteen ukaan. Jos kuion jokin kohta on esierkiksi aliiksi harahko, siihen ei kohdistu harennustoienpidettä ollenkaan tai se on lieä. Hoitotoienpiteistä ylioiaisesti suurin osa on pienpuuston hoitoa. Pienpuuston hoidolla pyritään parantaaan pensaskerroksen elinoiaisuutta, alikoiaan parhaita puuyksilöitä, parantaaan puulajisuhteita ja aaaalla näkyiä sopiissa kohdissa. Pienpuuston hoito ei siis tarkoita koko pensaskerroksen poistaista, eikä sitä onella kuiolla tehdä kuin reittien arsille. Täten todellinen pienpuuston hoidon pinta-ala on paljon pienepi kuin alla oleassa taulukossa esitetyt hehtaarit. 11

13 Taiikonhoidolla pyritään parantaaan kyseisen kuion kasatettaaksi aiottujen puulajien elinoiaisuutta poistaalla taiien älittöästä läheisyydestä niitä haittaaia puulajeja, useiiten pihlajaa tai uuta altoienaan kasaaa lehtipuuesaa. Monesti yös kasatettaaksi aiottua puulajia täytyy harentaa sen elinoiaisuuden takia. Taiikonhoidossa jätetään siis uitakin kuin kasatettaaksi aiottuja puulajeja sinne, issä niistä ei ole haittaa itse taiikolle. Näin toiitaan yös, jos puulaji on uuten arokas, esierkiksi jalo lehtipuu tai kataja. Hoitotyöt 33,45 ha 5,97 ha 0,39 ha 0,11 ha Pienpuuston hoito Taiikonhoito Männyn istutus Lehuksen istutus Puuntaiien istutuksia on ehdotettu kolelle kuiolle. Kaksi näistä kuioista on reheiä aukkoisia kuioita Rasinnieessä, joille on esitetty lehuksen istutusta. Lisäksi yhdelle kuiahkon kankaan kuiolle on esitetty ännyn istutusta, koska kyseisen kuion pensaskerros puuttuu lähes kokonaan ja kasupaikka on suotuisa ännylle. Luonnon oniuotoisuutta edistetään jättäällä harkitusti sopiiin kohtiin lahopuuta ja poistaalla arjostaia kuusia aloa aatiien kasien ja pensaiden tieltä. Lisäksi hakkuilla oidaan ohjata puulajisuhteita sekapuustoisepaan suuntaan ja ottaalla esille aisean ja oniuotoisuuden kannalta arokkaita puita. Kaikkien toienpiteiden yhteydessä oleellista on niiden rajaainen luontoon ja aiseaan sopiiksi. Vuosaaren eteläosan luonnonhoitosuunnitelassa kuiointi on tehty arsin pienipiirteisesti kasupaikat, puusto, aisea, aastonuodot, uut ypäristötekijät sekä ihistoiinta huoioiden. Suunnitelakuioita kertyi 267 kappaletta. Kuioiden keskikoko on näin ollen ain noin 0,41 hehtaaria. Pieniät yksittäiset kuiot oat ain uutaan aarin suuruisia. Yli hehtaarin kokoisia etsäkuioita on alle kyenen. Kuiokohtaisia toienpiteitä suunniteltaessa on yös huoioitu ypäröiän alueen hoito. Todettu hoitotare ei yksin ohjaa toienpidesuunnittelua, aan toiinta yksittäisellä kuiolla soitetaan koko etsikön tasolle naapurikuioiden toienpiteet ja niiden toteutusajankohdat huoioiden. Uuden luonnonhoidon linjauksen ukaan hakkuu- eikä hoitotoienpiteitä tehdä älisenä lintujen pesintäaikana. Toienpideaikana hakkuut tehdään ulkoilijoiden tur- 12

14 allisuus ja iihtyisyys huoioiden ja niistä tiedotetaan ajoissa uun uassa Internetissä, paikallislehdissä, aastossa aastokyltein sekä asukkaille kotiin jaettaien tiedotteiden aulla ennen toienpiteiden toteutusta. Puunkaato tehdään suurialta osin etsurityönä ja puunkorjuu koneellisesti. Hakkuutähteet korjataan pääosin pois haketettaaksi keskeisiiltä alueilta, kuten asutuksen lähistöltä, ulkoilureittien arsilta ja uilta ilkkaan ulkoilukäytön alueilta. Osa hakkuutähteistä jätetään etsiin aatuaan siellä issä niistä ei ole haittaa alueiden käytölle. Hakkuutyöt tehdään aaperä, aasto ja puulajisto huoioiden ajankohtana, jolloin riski juuristo- tai aastoaurioiden syntyiselle on pienin. Jos aurioita kuitenkin syntyy, ne pyritään korjaaaan ahdollisian nopeasti, tai ainakin iieistään työaan alistuttua. Työt pyritään tekeään siten, ettei niistä aiheudu kohtuutonta haittaa alueilla liikkujille ja lähistön asukkaille. Talisin otetaan huoioon uun uassa liikuntairaston ylläpitäät ladut. Rakennusiraston katu- ja puisto-osasto tilaa luonnonhoitotyöt Helsingin kaupungin rakennuspalelun etsäyksiköltä. Työn toteuttaista aloa rakennuspalelun astaaa luontoestari tarkistaa Helsingin ypäristökeskuksen luontotietojärjestelästä aluetta koskeat luontotiedot ja ottaa huoioon ahdolliset suunnitteluajankohdan jälkeen tapahtuneet uutokset. Kaikissa suunnittelu- ja toteutusaiheissa asukkailla on ahdollisuus saada lisätietoja ja esittää palautetta luonnonhoidon asiantuntijoille rakennusirastoon. 4.1 Reittien arsien hoito ja toiskertaiset työt Meri-Rastilan puiston ulkoilureitistö on reilu iisi kiloetriä (5164,7 ). Jos arioitu reittien arsien hoitosektori on noin pisiillään noin 10 etriä, niin reittien arsien hoidon kokonaispinta-alaksi saadaan noin 10 hehtaaria. Vaikka työ tilataan 10 hehtaarille, on todellinen toteutuspinta-ala pienepi, koska reitinarret hoidetaan aihtelealla leeydellä kunkin reitinarren kuion luonteen ukaan. Lisäksi pensaskerrosta hoidetaan aihteleasti niin, että sitä osa pensaskerroksesta jää ja osa poistetaan. Tää Meri- Rastilan puiston reittien arsien hoito toteutetaan uonna 2012 uun luonnonhoitotyön yhteydessä. Varsinainen toiskertainen reittien arsien pienpuuston ja aarallisten puiden poisto toteutetaan suunnitelakauden puolessaälissä noin LIITTEET Teeakartat Liite 1. Liite 2. Kuioluettelo Hakkuutapaselite Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Liite 7. Liite 8. Liite 9. Hoitoluokat Kasupaikat Pääpuulajit Ikäluokat Meri-Rastilan reittien pph Hakkuut Metsänhoitotyöt 13

15 Liite 1. Kuioluettelo 1 Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty Pihlaja Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Männyn luontainen uudistainen /ha C1 Lähietsä. Katajia. Rasinnieen ulkoilupuisto. Kuian kankaan jyrkkärinteinen kasupaikka, jonka allitsean jakson pääpuustona aiseallisesti näyttäiä äntyjä. Pensaskerroksessa koiua, pihlajaa ja terttuseljaa ja ähän katajia. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja -puusto. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto tien arresta. 2 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito Taiikonhoito /ha C1 Lähietsä. Katajia. Rasinnieen ulkoilupuisto. Tuoreen kankaan etsä, jossa ylispuustona äntyä, kuusta ja ähän koiua. Pensaskerroksessa äntyä ja kuusta. Puusto on aukkoinen sekä ylispuustossa että taiikossa. Lisäksi tontin iereiset kuuset heikkokuntoisia ja tontin asukas toioi niiden poistoa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä lähietsä. Toienpiteet: Poistetaan huonokuntoiset ja kuolleet kuuset tonttirajasta ja tehdään taiikonhoito.

16 3 Pinta-ala: 0.53 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Männyn luontainen uudistainen /ha C1 Lähietsä. Katajia. Rasinnieen ulkoilupuisto. Kuiahkon kankaan etsikkö, jonka allitseassa jaksossa pääpuulajina aiseallisesti näyttäiä äntyjä. Pensaskerroksessa koiua, pihlajaa, kuusta ja katajaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä lähietsä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten ja aarallisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 4 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Männyn istutus Taiikonhoito /ha C1 Lähietsä. Katajia. Rasinnieen ulkoilupuisto. Kuiahkon kankaan ylispuustoinen taiikko. Ylispuustona äntyjä ja uutaa koiu. Taiikossa kasatettaana pääpuulajina koiu, joka on tällä hetkellä ajaatuottoinen. Taoite: Elinoiainen, suositusrajan äärällisesti täyttää arttunut taiikko. Toienpiteet: Taiikonhoito ja ännynistutus. Reikäperkataan koiut esille ja raiataan uuta lehtipuuesaa pois tulealle ännyn istutukselle.

17 5 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Muu lehtipuu Mänty /ha C1 Lähietsä. Katajia. Rasinnieen ulkoilupuisto. Pieni kuiahkon kankaan aloisa äenlakikuio, jonka allitseassa jaksossa ainoastaan uudistuskypsää äntyä. Pensaskerroksessa jonkin erran kuusta, äntyä ja lehtipuuta. Kuio rajautuu eteläpuoleltaan yksityisen tonttiin. Taoite: Elinoiainen, aloisa lähietsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 6 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa Kuusi Rauduskoiu Haapa Haapa /ha C1 Lähietsä. Rasinnieen ulkoilupuisto. Tuoreen kankaan kuio, jonka allitseassa jaksossa pääpuulajina haapa, haaan lisäksi jonkin erran koiua ja kuusta. Pensaskerros on raiattu pois ileisesti asukkaiden toiesta. Kuio rajautuu pohjoispäästään Rasinnieentiehen ja eteläpäästään yksityisen tonttiin. Taoite: Turallinen, aara ja iihtyisä lähietsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 7 Pinta-ala: 0.96 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Haapa Teraleppä Rauduskoiu Vaahtera Raita Pihlaja /ha

18 C5 Aroetsä. Kuiuuden aiheuttaa tuho. LTJ-tunnus: 272/99, linnustollisesti arokas kohde. Rasinnieen ulkoilupuisto. Jyrkkärinteinen erenrantakuio, joka rajoittuu luoteispäästään yksityisen tonttiin. Kuiolla on erittäin paljon eriasteista lahopuuta pystyssä, konkelossa ja aassa. Kuiolla liikkuinen on aikeaa, koska kaatunutta puuta on aassa niin paljon. Pääpuulajina allitseassa jaksossa on arttunut kuusi, jonka seassa jonkin erran koiua. pensaskerroksessa tiheästi pihlajaa. Taoite: Ylläpidetään kuion lahopuujatkuoa. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 8 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Pihlaja Haapa Mänty /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus 37/98, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. LTJ-tunnus 272/99, linnustollisesti arokas kohde. Rasinnieen ulkoilupuisto. Pieni kallioalue. Kallion päällys heinäkasien peittäää ja kuiolla on siellä täällä isoja kiiä. Kuiolla on allitseassa jaksossa käytännössä kole isoa aiseallista äntyä ja pensaskerroksessa koiua, haapaa ja äntyä. Taoite: Luontainen kalliopuusto- ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 9 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Pihlaja Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus 37/98, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet.

19 Kuion länsiosassa: LTJ-tunnus 272/99, linnustollisesti arokas kohde. Rasinnieen ulkoilupuisto. Pieni tuoreen kankaan nuori etsä, jonka allitseassa jaksossa ähän rauduskoiua sekä isoja pihlajia. Pensaskerroksessa pihlajaa, äntyä ja koiua. Taoite: Kerroksellinen, sekapuustoinen etsikkö. Toienpiteet: Taiikonhoito. 10 Pinta-ala: 0.66 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Hieskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus 272/99, linnustollisesti arokas kohde. Rasinnieen ulkoilupuisto. Tuoreen kankaan tiheä arttuneen kasatusetsikön kuusialtainen kuio, kuusen lisäksi ähän koiua. Pensaskerroksessa ähän pihlajaa, lukuun ottaatta tienartta, jossa pienpuustoa eneän. Taoite: Valoisa, aarahko tienarsietsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 11 Pinta-ala: 0.49 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Pihlaja /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus 37/98, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Kuion länsiosassa: LTJ-tunnus 272/99, linnustollisesti arokas kohde. Rasinnieen ulkoilupuisto. Tuoreen kankaan erittäin kiinen kuio, jonka alliseassa jaksossa

20 pääpuulajina koiu ja kuusi. Pensaskerroksessa pihlajaa ja ähän koiua. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen sekapuuetsikkö Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 12 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa Haapa Rauduskoiu Teraleppä Kuusi Muu lehtipuu /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Vaahteroita. LTJ-tunnus 37/98, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. LTJ-tunnus 272/99, linnustollisesti arokas kohde. Rasinnieen ulkoilupuisto. Pieni erenrantakuio, jossa pääpuulajin haapa, lisäksi joukossa on kuusta, koiua ja uutaa änty. Pensaskerroksessa jonkin erran pihlajaa, haapaa, kuusta sekä uutaa aahtera. Kenttäkerros kulunut, koska kuio on paljon käytetty taukopaikka. Kuiolla on. epäirallinen grillipaikka sekä uiaranta. Taoite: Virkistykselliset ja luontoarot oaaa erenrantakuio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 13 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Pihlaja Kuusi Rauduskoiu Mänty Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Taiikonhoito /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 37/98, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. LTJ-tunnus: 272/99, linnustollisesti arokas kohde. Rasinnieen ulkoilupuisto.

21 Tuoreen kankaan nuori etsä, jossa eniäkseen koiua ja haapaa, sekä uutaa järeäpi ylispuustoinen haapa. Alajaksolla taiikossa tiheästi kuusta, pihlajaa, koiua ja ähän äntyä. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen etsä. Toienpiteet: Nuoren etsän harennus ja taiikonhoito. 14 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Mänty Muu lehtipuu /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. Rasinnieen ulkoilupuisto. Kallionlakikuio, jossa aokallio ja jäkäläatto aihteleat kenttäkerroksessa. Vallitseassa jaksossa anhaa ännikköä. Pensaskerroksessa äntyä, pihlajaa ja katajaa. Taoite: Luontainen kalliopuusto- ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 15 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Kuusi Mänty Kuusi Muu lehtipuu /ha C1 Lähietsä. Katajia. Rasinnieen ulkoilupuisto. Kuiahkon kankaan etsikkö yksityisen tontin ja Rasinnieentien älissä. Vallitseassa jaksolla eniäkseen äntyä ja kuusta. Alajaksolla äntyä, kuusta ja pihlajaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

22 16 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Kuusi Mänty Teraleppä /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Teraleppiä. LTJ-tunnus: 37/98, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. LTJ-tunnus: 272/99, linnustollisesti arokas kohde. Rasinnieen ulkoilupuisto. Kuiahkon kankaan erenrantakuio, jonka allitseassa jaksossa pääpuulajina aiseallisesti näyttäiä äntyjä, lisäksi yös hiean kuusta, koiua ja teraleppää. Alajaksolla äntyä ja kuusta, pihlajaa ja teraleppää. Taoite: Luontainen erenrantayöhykkeen puusto- ja kasillisuus, jossa luonto- ja aisea-arot yhdistyät. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 17 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Haapa Rauduskoiu /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Vaahteroita. LTJ-tunnus: 37/98, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. LTJ-tunnus: 272/99, linnustollisesti arokas kohde. Rasinnieen ulkoilupuisto. Ylispuustoinen arttunut taiikko, jonka kasatettaa pääpuulaji rauduskoiu, jonka lisäksi kasatettaana puustona lisäksi äntyä ja kuusta. Lisäksi runsaasti uuta lehtipuustoa. Taoite: Tere ja elinoiainen taiikko, josta tulisi aikanaan nuori sekapuustoinen kasatusetsä. Toienpiteet: Taiikonhoito koiun, ännyn, kuusen ja jalojen lehtipuiden hyäksi. Osa huonokuntoisista ylispuista oidaan kaataa aalahopuuksi.

23 18 Pinta-ala: 0.64 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Haapa Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Kuion pohjoisosassa: LTJ-tunnus: 272/99, linnustollisesti arokas kohde. Rasinnieen ulkoilupuisto. Tuoreen kankaan aloisa ja aara arttunut etsikkö, jonka allitsean jakson pääpuustona änty-kuusialtainen arttunut kasatusetsä, lisäksi jonkin erran haapaa. Pensaskerros suhteellisen hara. Kuion läpi enee epäirallinen ulkoilureitti. Taoite: Sekapuustoinen ja kerroksellinen etsä. Lisäksi ylläpidetään kuion aaraa ja aloisaa luonnetta. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 19 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Kuusi Haapa Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Mänty C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Teraleppiä. LTJ-tunnus 37/98, Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. LTJ-tunnus 272/99 linnustollisesti arokas kohde. Rasinnieen ulkoilupuisto. Tuoreen kankaan erenrantakuio, jonka rantayöhykkeessä teraleppää ja ulopana etsän puolella anhaa kuusta ja äntyä, joiden seassa uutaa haapa ja koiu. Aluskasillisuudessa pihlajaa ja jonkin erran haapaa. Taoite: Luontainen erenrantayöhykepuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

24 20 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Mänty /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Eri-ikäinen etsä. Taikinaarja. LTJ-tunnus: 37/98, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. LTJ-tunnus: 272/99, linnustollisesti arokas kohde. Rasinnieen ulkoilupuisto. Eri-ikäinen lehtoetsä. jossa ylispuustona isoja aiseallisesti näyttäiä äntyjä, koiuja sekä kuusia. Ylispuuston alla tiheä kuusialtainen nuori kasatusetsä. Pensaskerros alon puutteen uoksi harahko, pääosin pihlajaa ja jonkin erran taikinanarjaa. Kenttäkerros yös köyhänlainen alon puutteen uoksi. Taoite: Kerroksellinen, luonnon- ja aiseanarot oaaa aloisa nuori etsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Jätetään arpushaukan pesiiskohteeksi. 21 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Teraleppä Kuusi Teraleppä Rauduskoiu Vaahtera Pihlaja /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Näkyyys aara (yli 100 ). Näkyä pohjoiseen. Näkyä luoteeseen. Eri-ikäinen etsä. Taikinaarja. LTJ-tunnus: 37/98, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. LTJ-tunnus: 272/99, linnustollisesti arokas kohde. Rasinnieen ulkoilupuisto. Lehtoaisen kankaan erenrantakuio, jonka allitsean jakson pääpuulajina teraleppä, lisäksi kuusta ja koiua. Alajaksolla pihlajaa, haapaa ja taikinaarjaa. Taoite: Luontainen erenrantayöhykkeen puusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

25 22 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Metsälehuksen täydennysistutus Taiikonhoito /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Vaahteroita. Taikinaarja. LTJ-tunnus: 37/98, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. LTJ-tunnus: 272/99, linnustollisesti arokas kohde. Rasinnieen ulkoilupuisto. Lehto, jossa ajaatuottoinen nuori taiikko. Kasatettaana pääpuulajina rauduskoiu. Kuiolla kasaa lisäksi runsaasti pihlajaa, sekä taikinaarjaa ja aahteraa. Kuiolta näkyää Vartiokylänlahteen. Taoite: Suositusrajan äärällisesti ylittää elinoiainen sekapuutaiikko. Toienpiteet: Reikäperkaus koiulle. Raiataan lisäksi tilaa koiun ja lehuksen istutukselle taikinaarjat ja aahterat säästäen. 23 Pinta-ala: 0.56 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Pihlaja Haapa /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. Kuion pohjoisosassa: LTJ-tunnus: 272/99, linnustollisesti arokas kohde. Rasinnieen ulkoilupuisto. Kallioinen äenlakikuio, kallion pinnalla paikoin jäkäläattoa. Vallitseassa jaksossa pääpuulajina änty, joka eniäkseen huonokuntoista tai kuollutta. Pensaskerroksessa pihlajaa ja katajaa. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

26 24 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Rasinnieen ulkoilupuisto. Pieni kapea tuoreen kankaan ylispuustoisen taiikon kaistale Rasinnieentien ja kallionlakialueen älissä. Vallitseassa jaksossa pääasiassa äntyjä ja jonkin erran koiua. Alajaksolla arttunut taiikko, jossa tasaertaisesti äntyä ja kuusta, jonka lisäksi jonkin erran haapaa ja koiua. Taoite: Aara ja aloisa ja turallinen kuio, jonka läpi on näkyää takana olealle kalliokuiolle. Toienpiteet: Taiikonhoito. 25 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus /ha C1 Lähietsä. Rasinnieen ulkoilupuisto. Tuoreen kankaan erittäin tiheä nuori kasatusetsä, joka rajautuu länsipäästään yksityisen tonttiin ja pohjoispäästään Rasinnieentiehen. Vallitseassa jaksossa pääosin kuusta, jonka seassa ähän koiua. Vallitsean jakson yläpuolella uutaa iso änty ja koiu ylispuina. Pensaskerros harahko, johtuen nuoren etsän tiheydestä. Kuion aaperä on lisäksi erittäin kiinen. Taoite: Aara, aloisa, kerroksellinen ja turallinen reunaetsikkö. Toienpiteet: Vallitsean jakson ensiharennus sekä pienpuuston hoito.

27 26 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Kuion pohjoisosassa: LTJ-tunnus: 272/99, linnustollisesti arokas kohde. Rasinnieen ulkoilupuisto. Ylispuustoinen lehtoaisen kankaan kasupaikka, jossa ylispuustona järeitä koiuja. Välijaksolla nuorta kuusta. Pensaskerros hara. Taoitteet: Elinoiainen kuusikko. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 27 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus 37/98, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. LTJ-tunnus 272/99, linnustollisesti arokas kohde. Rasinnieen ulkoilupuisto. Tuoreen kankaan kasupaikka, jossa allitseassa jaksossa pääpuulajina näyttäiä äntyjä, sekä pienepää kuusta. Pensaskerroksessa harakseltaan pihlajaa. Kuiolle on jäänyt edellisen hoitokerran jäljiltä oksia ja latoja, jotka ruentaat aiseaa. Kuion läpi kulkee epäirallinen rantapolku. Taoite: Luonnonarot huoioia, aiseallinen ja kerroksellinen änty-kuusi-sekaetsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito ja edelliseltä hoitokerralta jääneiden oksien ja latojen haketus.

28 28 Pinta-ala: 0.53 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. kuion pohjoisosassa: LTJ-tunnus: 272/99, linnustollisesti arokas kohde. Rasinnieen ulkoilupuisto. Osin lehdon, lehtoaisen kankaan ja tuoreen kankaan kasupaikkaa. Isoipana puustona arttunutta kuusta, koiua ja ähän haapaa. Pensaskerroksessa pääosin koiua ja kuusta. Taoite: Valoisa ja sekapuustoinen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 29 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Rasinnieen ulkoilupuisto. Tuoreen kankaan erittäin tiheä nuori kasatusetsikkö, jossa suhteellisen tasaahasti äntyä ja koiua, sekä jonkin erran kuusta. Taoite: Aara ja aloisa sekapuustoinen ja kerroksellinen arttunut kasatusetsikkö. Toienpiteet: Ensiharennus ja pienpuuston hoito.

29 30 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Teraleppä /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Teraleppiä. LTJ-tunnus 21/91, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Rasinnieen ulkoilupuisto. Pitkittäin erenrantaa ukailea kuiahkon kankaan kuio, jossa pääpuulajina aiseallisesti arokkaita äntyjä, seassa lisäksi koiuja ja aian rantayöhykkeellä teraleppää. Pensaskerroksessa kuusta, pihlajaa, sekä teraleppää. Kenttäkerros kulunut. Taoite: Luontainen erenrantapuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 31 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Rasinnieen ulkoilupuisto. Puuton rantakiikko. 32 Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Rasinnieen ulkoilupuisto. Tuoreen kankaan kasupaikka, jossa erittäin tiheä kuusialtainen nuori kasatusetsä. Kuusen lisäksi allitseassa jaksossa kasaa äntyä, koiua ja haapaa. Kuion läpi enee paljon käytetty epäirallinen polku eren rantaan. Koilliskulassa epäirallinen leiripaikka. Taoite: Aara, aloisa, sekapuustoinen ja kerroksellinen ulkoiluetsä,

30 josta olisi osittaista näkyää erelle. Toienpiteet: Ensiharennus ja pienpuuston hoito. Lisäksi edellisen kerran hoitotoienpiteiden jäljiltä jääneet oksat ja latat kerätään ja haketetaan. 33 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus /ha Ulkoilureitti. C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Vaahteroita. LTJ-tunnus: 272/99, linnustollisesti arokas kohde. LTJ-tunnus: 37/39, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Rasinnieen ulkoilupuisto. Lehtoaisen kankaan tiheä nuori kasatusetsikkö, jonka allitseassa jaksossa pääasiassa koiua ja kuusta. Alajaksolla erittäin paljon nuorta kuusta ja koiua. Taoite: Valoisa, kerroksellinen ja iihtyisä sekapuustoinen ulkoiluetsikkö, jonne olisi näkyiä iereiseltä ulkoilureitiltä. Toienpiteet: Vallitsean jakson puuston harennus, sekä pienpuuston hoito kuusen ja koiun hyäksi. 34 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa Haapa Rauduskoiu Pihlaja Metsälehus Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Metsälehuksen istutus Taiikonhoito /ha Ulkoilureitti. C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Metsälehuksia. Vaahteroita. LTJ-tunnus: 37/98, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. LTJ-tunnus: 272/99, linnustollisesti arokas kohde.

31 Rasinnieen ulkoilupuisto. Lehdon kasupaikka, jossa pahasti ajaatuottoinen arttunut taiikko. Kuiolla kasaa pääasiallisesti haapaa ja pihlajaa sekä siellä täällä uutaa istutettu koiu. Lisäksi kuiolle on istutettu toistakyentä lehusta kesällä Taoite: Suositusäärän rajan ylittää, elinoiainen arttunut koiu-lehus taiikko. Toienpiteet: Reikäperkaus koiulle, lisäksi lehuksen täydennysistutus, jonka edeltäänä toienpiteenä raiataan tilaa lehuksen taiille. 35 Pinta-ala: 0.56 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Leähdyspaikka. Ulkoilureitti. C5 Aroetsä. Teraleppiä. Taikinaarja. Kuion eteläosassa: LTJ-tunnus: 272/99, linnustollisesti arokas kohde. LTJ-tunnus 37/98, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Rasinnieen ulkoilupuisto. Vartiokylänlahden ja luonnonsuojelualueen äliin kiilautua erenrantakuio, jonka läpi enee ulkoilureitti. Kuiolla on taukopaikka ja opaskyltti luontokohteista ja -aroista. Kuio on kasupaikaltaan lehto. Pääpuulajina allitseassa jaksossa isoa kuusta, jonka loassa paikoin koiua ja äntyä. Lisäksi rantayöhykkeellä kasaa teraleppäyöhyke koko kuion italla. Pensaskerroksessa kasaa pääosin pihlajaa ja taikinaarjaa. Osittainen erinäkyä taukopaikalta ja ulkoilureitiltä. Taoite: Luonnon oniuotoisuutta ylläpitää ja kehittää etsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 36 Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Rasinnieen ulkoilupuisto. Ruoikko 37 Pinta-ala: 0.60 Kasupaikka: Vesistö Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Rasinnieen ulkoilupuisto.

32 Ruoikkoa. 38 Pinta-ala: 0.82 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty C5 Aroetsä. Vaahteroita. LTJ-tunnus272/99, linnustollisesti arokas kohde. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Rasinnieen ulkoilupuisto. Erittäin tiheä nuoren- ja arttuneen kasatusetsän rajaailla olea kuusikko-koiikko, jonka pensaskerroksessa eniäkseen pihlajaa ja uutaa aahtera. Lisäksi ylispuustona uutaa iso aiseaänty. Kuio rajautuu itäpuoleltaan luonnonsuojelualueeseen. Taoite: Luonnon oniuotoisuutta ylläpitää ja kehittää etsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 39 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Kuusi Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi /ha C5 Aroetsä. Näkyä pohjoiseen. LTJ-tunnus 272/99, linnustollisesti arokas kohde. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Rasinnieen ulkoilupuisto. Valoisa kuiahkon kankaan erenrantakuio, jossa paikoin aokallio näkyillä. Kuion läpi kulkee epäirallinen rantapolku. Vallitsean jakson puustossa eniäkseen aiseallisesti näyttäiä kilpikaarnaisia äntyjä, sekä jonkin erran huonokuntoisia tai kuolleita koiuja ja kuusia. Pensaskerroksessa jonkin erran kuusta ja pihlajaa. Lisäksi kuiolla on oatekoisia taukorakennelia..

33 Taoite: Luonnon oniuotoisuutta ylläpitää ja kehittää etsikkö.. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 40 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Teraleppiä. LTJ-tunnus 21/91, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Rasinnieen ulkoilupuisto. Tuoreen kankaan arttunut etsä, jonka allitseassa jaksossa tasaertaisesti koiua ja kuusta, sekä jonkin erran äntyä. Lisäksi ylispuina aiseallisesti hahokkaita anhoja äntyjä ja koiuja. Pensasja kenttäkerros harahko, johtuen etsän tiheydestä. Kuiolle istutettu puolenkyentä etsälehusta kesällä Taoite: Valoisa, aisean- ja luonnonarot oaaa erenrantayöhyke. Toienpiteet: Kuion antereen puoleisen osan harennus, joka kohdistuu lähinnä kuuseen ja koiuun. Rantayöhyke jätetään leeälti toienpiteiden ulkopuolelle. 41 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Haapa Mänty /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. Rasinnieen ulkoilupuisto. Metsäaan ja kituaan rajoilla olea, kallioinen äenlakikuio. Vallitseassa - ja älijaksossa aiseallisesti hahokkaita äntyjä. Pensaskerroksessa pääasiassa haapaa. Kenttäkerroksessa onin paikoin näyttää jäkäläatto ja sekä siellä täällä yös aokalliota. Kuion luonne on aloisa ja aara. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus.

34 Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 42 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Rasinnieen ulkoilupuisto. Luonnonsuojelualueen parkkipaikka. Taoite: - Toienpiteet: - 43 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Haapa /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Rasinnieen ulkoilupuisto. Luonnonsuojelualueen ja Rasinnieentien äliin jäää kapea ja pitkä tuoreen kankaan kuio. Kuion puusto on nuorta kasatusetsää ja allitseassa jaksossa erittäin tiheä sekapuuetsikkö, pääasiassa koiua, kuusta, haapaa ja äntyä. Pensaskerros on yös erittäin tiheä ja koostuu pääosin kuusesta, koiusta, haaasta ja ännystä. Kaupunkitekniikka tehnyt pienpuuston hoidon ja yksittäisten huonokuntoisten puiden poiston syksyllä Taoite: Välittöässä läheisyydessä olean luonnonsuojelualueen luonnonarot huoioia, sekä tien läheisyyden turallisuudessa huoioon ottaa ekologinen, aiseallinen ja turallinen ulkoilu- ja reunaetsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 44 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Mänty Muu lehtipuu /ha

35 C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. Rasinnieen ulkoilupuisto. Tuoreen kankaan kuio, joka rajautuu etelälaidaltaan kallioon. Vallitseassa jaksossa uudistuskypsää äntyä ja kuusta. Pensaskerros suhteellisen haraa ja kenttäkerros on saaleinen. Kuiolla on jonkin erran huonokuntoista ja kuollutta puustoa. Taoite: Elinoiainen, onijaksoinen ja sekapuustoinen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 45 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Teraleppä Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haraaleppä Kuusi /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Korpi. Teraleppiä. Rasinnieen ulkoilupuisto. Tuoreen kankaan, osin soistunut korpiainen etsikkö. Puustona nuoren ja arttuneen kasatusetsikön rajaailla olea kuusikko, jonka seassa koiua, haapaa, haraa- ja teraleppää. Lisäksi yksittäisiä isoja ylispuita. koiua ja yksi iso teraleppä. Taoite: Kerroksellinen sekaetsä, jonka korpiaisia piirteitä ylläpidetään. Toienpiteet:Ei toienpiteitä. 46 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Rasinnieen ulkoilupuisto. Tuoreen kankaan nuori etsä, jonka pääpuulajina koiu, seassa hiean

36 haapaa ja kuusta. Pensaskerroksessa kuusta, koiua ja pihlajaa. Taoite: Valoisa, aarahko ja kerroksellinen arttunut sekapuuetsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 47 Pinta-ala: 0.59 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Kallioalueita. Katajia. Rasinnieen ulkoilupuisto. Kallionlakikuio, jonka allitseassa jaksossa aiseallisesti hahokkaita äntyjä, lisäksi joukossa uutaa koiu. Välijaksossa lisäksi äntyä ja koiua ja pensaskerroksessa eniäkseen haapaa ja yös katajaa. Paljon kuollutta ja huonokuntoista puuta. Kenttäkerroksessa paikoin jäkäläattoa, paikoin aokallioita. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 48 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Rasinnieen ulkoilupuisto. Pieni tuoreen kankaan koiualtainen kuio Rasinnieentien ja kallioalueen älissä. Kehitysluokaltaan kuio on nuorta kasatusetsää ja luonteeltaan tiheä ja ryteikköinen, joskin kuiolla on yös aukkoinen kohta. Taoite: Turallinen, aloisa ja elinoiainen sekapuuetsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito.

37 49 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Pihlaja C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Rasinnieen ulkoilupuisto. Pieni kapea kaistale luonnonsuojelualueen ja Rasinnieentien älissä. Tuoreen kankaan kasupaikka ja allitseassa jaksossa pääosin äntyä ja kuusta. Välijaksolla pienepää kuusta ja koiua, pensaskerroksessa pihlajaa ja koiua. Kuiolla huoattaan paljon kuolleita ja huonokuntoisia puita. Taoite: Kuio, jossa luonto-, aisea- ja turallisuusnäkökohdat on yhteen soitettu. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 50 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Rasinnieen ulkoilupuisto. Tuoreen kankaan arttunut kasatusetsä. Vallitseassa jaksossa pääosin kuusta ja seassa yös koiua ja haapaa. Kuusikon yläpuolella pari isoa koiua ylispuina. Pensaskerros harahko johtuen alon puutteesta, kenttäkerros saalpeitteinen. Kuion läpi kulkee paljon käytetty epäirallinen polku eren rannalle. Taoite: Aarahko ja aloisa sekapuustoinen etsä, jonne olisi näkyiä kuion läpi eneältä reitiltä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 51 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty

38 Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ylispuustoisen taiikon hoito Taiikonhoito /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Rasinnieen ulkoilupuisto. Ylispuustoinen kuiahkon kankaan arttunut taiikko, jossa kasatettaana pääpuulajina änty ja koiu. Lisäksi paljon lehtipuuta, joka koostuu pääosin pihlajasta. Taoite: Elinoiainen, suositustiheyden aatiukset täyttää änty-koiu taiikko, jolla on edellytykset arttua nuoreksi kasatusetsäksi. Toienpiteet: Huonokuntoisten ylispuiden poisto ja taiikonhoito. 52 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus 21/91, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Rasinnieen ulkoilupuisto. Tuoreen kankaan erenrantaetsikkö. Vallitseassa jaksossa pääpuulajina kuusi, jonka seassa yös äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa pientä kuusta, koiua ja pihlajaa. Kuio on erittäin kiinen ja kenttäkerros saalpeitteinen. Taoite: Luonnon- ja aiseanarot oaaa erenrantaetsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 53 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus 21/91, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Rasinnieen ulkoilupuisto. Pieni aokallioinen nieennokka, josta näköalat erelle etelään päin.

39 Taoite: Luontainen kalliokasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 54 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Pihlaja Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus 21/91, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Rasinnieen ulkoilupuisto. Tuoreen kankaan arttunut taiikko, jossa tasaertaisesti koiua ja haapaa. Taiikon alla pientä kuusta. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen taiikko, joka kehittyisi nuoreksi kasatusetsäksi. Toienpiteet: Taiikonhoito. 55 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Teraleppä Teraleppä Haapa Mänty /ha B4 Aoin alue ja näkyä. LTJ-tunnus 21/91, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Rasinnieen ulkoilupuisto. Pitkä ja kapea erenrantaa ukailea tuoreen kankaan etsikkö, jonka allitseassa jaksossa haapaa, teraleppää ja äntyä. Alajaksolla lisäksi teraleppää ja pihlajaa. Taoite: Luontainen erenrantapuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

40 56 Pinta-ala: 0.93 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu S Suojelualue. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Rasinnieentien luonnonsuojelualue. 57 Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Pihlaja /ha S Suojelualue. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Rasinnieentien luonnonsuojelualue. 58 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 3/ha Mänty S Suojelualue. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Rasinnieentien luonnonsuojelualue. 59 Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 3/ha Mänty S Suojelualue.

41 LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Rasinnieentien luonnonsuojelualue. 60 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu /ha S Suojelualue. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Rasinnieentien luonnonsuojelualue. 61 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Pihlaja Pihlaja Rauduskoiu Kuusi Raita /ha S Suojelualue. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". 62 Pinta-ala: 1.35 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Pihlaja S Suojelualue. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Rasinnieentien luonnonsuojelualue.

42 63 Pinta-ala: 1.33 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu /ha S Suojelualue. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Rasinnieentien luonnonsuojelualue. 64 Pinta-ala: 1.63 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Pihlaja Teraleppä Muu lehtipuu Saarni /ha S Suojelualue. Saarnia. Vaahteroita. Taikinaarja. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti" Rasinnieentien luonnonsuojelualue. 65 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Vaahtera Pihlaja Muu lehtipuu S Suojelualue. Saarnia. Vaahteroita. Taikinaarja. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Rasinnieentien luonnonsuojelualue.

43 66 Pinta-ala: 0.55 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Rauduskoiu Kuusi /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Rasinkannas. Tuoreen kankaan etsikkö, jossa pääpuulajina kuusi, seassa hiean äntyä ja koiua. Kuio on suhteellisen aloisa ja pensaskerros on harahko. Taoite: Turallinen, luonto- ja aisea-arot huoioia kuio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 67 Pinta-ala: 0.81 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Mänty Haapa Vaahtera Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Vaahteran luontainen uudistainen /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Taikinaarja. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Rasinkannas. Isolta puustoltaan paikoin aukkoinen lehtoaisen ja tuoreen kankaan älillä olea kuio. Isoipana puustona eniäkseen koiua, lisäksi yös hiean kuusta, aahteraa ja pihlajaa. Pensaskerroksessa pihlajaa, aahteraa ja uuta lehtipuuta. Kuio on rikkonainen ja rajoittuu useisiin yksityisen tontteihin ja lisäksi lounaasta päin luonnonsuojelualueeseen. Taoite: Siisti, turallinen ja länsiosaltaan luontoarot huoioia etsikkö. Toienpiteet: Siistitään tonttien rajapinnat kuolleista ja huonokuntoisista puista sekä allitseassa jaksosta, että pensaskerroksessa. Luonnonsuojelualueen reuna oidaan jättää koskeattoaksi.

44 68 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Teraleppä Mänty Pihlaja Kuusi Metsälehus Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Männyn luontainen uudistainen /ha C1 Lähietsä. Katajia. Metsälehus. LTJ-tunnus: 20/91, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Rasinkannas. Läheisen kiinteistön pihapiiriin kuulua erenrantakuio, jossa erilaisia apaa-ajan rakennelia, kuten huiaja ja grilli. Kuio on jyrkkärinteinen ja sen allitseassa jaksossa on erittäin anhoja kilpikaarnaisia aiseaäntyjä sekä koiuja ja rannassa teraleppäyöhyke. Alajaksolla pihlajaa, kuusta ja etsälehuksia. Taoite: Kuio, jossa on otettu huoioon ekologiset ja sosiaaliset ja aisealliset arot. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto ja pienpuuston jalojen lehtipuiden hyäksi. 69 Pinta-ala: 1.02 Kasupaikka: Vesistö Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Rasinnieen ulkoilupuisto. Ruoikko. 70 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Rasinnieen ulkoilupuisto. Aointa, epäselästi ruoikoksi aihettuaa rantaniittyä/rantakaistaa.

45 71 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Teraleppä /ha C1 Lähietsä. Katajia. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Rasinkannas. Rasinnieen kannaksella olea, Rasinnieentien ja eren äliin jäää kuiahkon kankaan kuio, jossa allitseassa jaksossa pääpuulajina näyttäiä aiseaäntyjä, joiden seassa hiean koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa äntyä, kuusta ja pihlajaa. Kuio on aloisa ja siltä on näkyiä pohjoiseen erelle päin. Kuiolla on jonkin erran huonokuntoista ja kuollutta puuta. Kesällä ja syksyllä 2010 poistettiin aarallisia puita tien arresta. Taoite: Turallinen, siisti ja aara kuio, jonka läpi olisi ajoittain näkyää pohjoiseen päin tieltä katsottuna. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 72 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Pihlaja Vaahtera Pihlaja Vaahtera /ha C1 Lähietsä. Teraleppiä. Vaahteroita. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Rasinkannas. Kapea ja pieni kuio Rasinnieen kannaksella. Vallitseassa jaksossa on

46 sekapuustoinen koiu-kuusi-aahtera-pihlaja-teraleppä-etsikkö. Pensaskerroksessa esiintyy pihlajaa, aahteraa, taikinaarjaa ja leppää. Kuolleita ja huonokuntoisia puita poistettu Rasinnieentien arrelta syksyllä Taoite: Siisti, turallinen ja elinoiainen sekapuustoinen etsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 73 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 3/ha Teraleppä C1 Lähietsä. Teraleppiä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus 333/99, linnustollisesti arokas kohde. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Rasinkannas. Kapea kaistale Rasinnieenkannaksella, kasupaikaltaan lehto, aaperä on ultaaata. Vallitseassa jaksossa teraleppää. Kuio on pääosin puutonta epäääräistä parkkialuetta. Taoite: Turallinen, luonto- ja aisea-arot huoioia kuio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 74 Pinta-ala: 1.04 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Kuusi Pihlaja Kostea lehto (Muu arokas elinypäristö). C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus 7/94, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti".

47 Lehdon kasupaikka, allitseassa jaksossa pääpuulajina kuusi, jonka seassa koiua, äntyä ja teraleppää. Pensaskerroksessa kuusta, koiua ja pihlajaa. Kenttäkerroksessa onenlaisia lehdon ilentäjäkaseja. Kuolleita ja huonokuntoisia puita poistettu Rasinnieentien arrelta syksyllä Taoite: Kohteen luontoarojen ylläpito ja tienarren turallisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 75 Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Kostea lehto (Muu arokas elinypäristö). C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus 7/94, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Reheä lehtoaisen kankaan ja lehdon älillä aihtelea kasupaikka. Vallitseassa jaksossa pääpuulajina kuusi, jonka seassa koiua, äntyä ja teraleppää. Pensaskerroksessa kuusta, koiua ja pihlajaa. Kenttäkerroksessa uun uassa käenkaalta, siniuokkoa ja lehäsaalta. Taoite: Lehdon luontoarojen ylläpito ja tienarren turallisuus. Toienpiteet: Kuusikon harennus ja pienpuuston hoito. 76 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Kuusi Pihlaja Kuusi /ha

48 Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus: 7/94, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet "Rasinkannaksen lehto". LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Tuoreen kankaan kuio, jonka allitseassa jaksossa pääpuulajina kuusi, jonka seassa äntyä ja hiean koiua ja haapaa. Välijaksolla nuoren kasatusetsän kuusikkoa. Pensaskerroksessa kuusta, koiua ja äntyä. Taoite: Viihtyisä ja turallinen reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 77 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Haapa Kuusi /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Teraleppiä. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Pieni kapea kaistale Rasinnieentien ja yksityisen tontin älissä. Kuio on kasupaikaltaan lehtoa ja aaperä on ultaaata ja aa on ojitettu etelälaidaltaan yksityisen tonttia asten. Vallitseassa jaksossa kuusta, teraleppää ja koiua. Pensaskerroksessa pihlajaa, koiua ja kuusta. Taoite: Luontainen lehtopuusto- ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

49 78 Pinta-ala: 0.99 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Kuusi Pihlaja Kuusi Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kuusen luontainen uudistainen /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Tuoreen kankaan kuio, jonka allitseassa jaksossa pääpuulajina arttunut ja anha kuusi, jonka seassa äntyä ja hiean koiua ja haapaa. Välijaksolla nuorta kuusikkoa. Pensaskerroksessa kuusta, koiua ja äntyä. Taoite: Kerroksellinen, turallinen ja sekapuustoinen ulkoilu- ja lähietsä. Toienpiteet: Yksittäisten huonojen ja kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito reittien ja tonttien läheisyydestä. 79 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Mänty Haapa Pihlaja Rauduskoiu Kataja /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. Katajapensas. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti".

50 Pieni kalliokuio, jossa isopana puustona uutaa kitulias änty ja kuusi. Pensaskerroksessa äntyä, katajaa ja pihlajaa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja -puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 80 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Pihlaja /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Kituaan kalliokuio, jossa kallion päällä reheää kasillisuutta. Vallitseassa jaksossa eniäkseen äntyä ja kuollutta kuusta. Välijaksolla äntyä, pihlajaa ja kuusta. Pensaskerroksessa äntyä ja katajaa. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 81 Pinta-ala: 0.93 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Kuusi Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti".

51 Tuoreen kankaan etsikkö, jossa ylispuuna järeää äntyä ja koiua ja älijaksolla nuorta ja arttunutta kuusikkoa. Pensaskerroksessa eniäkseen pihlajaa ja kuusta. Taoite: Aarahko kerroksellinen sekapuuetsikkö. Toienpiteet: Vallitsean jakson kuusikon harennus ja pienpuuston hoito. Voidaan poistaa harkiten uutaa kuusikon kasua haittaaa ylispuu. 82 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. Vaahteroita. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Kuiahkon kankaan aloisa kuio, josta näkyä luoteeseen erelle Vartiokylänlahteen. Vallitseassa jaksossa aiseallisesti hahokkaita äntyjä ja pensaskerroksessa pihlajaa, haapaa ja aahteraa. Taoite: Tontti- ja ulkoilureitin rajaltaan turallinen kuio. Lisäksi pyritään aaaaan näkyää kuion läpi erelle. Toienpiteet: Maiseahakkuu, poistetaan alaharennuksella lehtipuuesakkoa kuion erenpuoleisesta osasta ja poistetaan aaralliset puut tonttirajasta ja ulkoilureitin ierestä. 83 Pinta-ala: 0.58 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Louhikko/kiikko.

52 LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus 2120, geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Kuiahkon kankaan erittäin louhikkoinen ulkoiluteiden risteysalue. kaikki kuion kuuset oat käytännössä kuolleita. Vallitseassa jaksossa pääpuulajina aiseallisesti hahokkaita äntyjä sekä ähän haapaa. Pensaskerroksessa haapaa ja pihlajaa. Taoite: Turallinen, aiseallinen ja kohteen geologiset arot huoioia kuio. Toienpiteet: Poistetaan huonokuntoiset ja kuolleet puut ja tehdään pienpuuston hoito. Näin saadaan louhikko ja ännikkö esille. Saalla kerätään/haketetaan yös edelliseltä hoitokerralta jääneet risut ja latat. 84 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Kuusi Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Kuiahkon ja tuoreen kankaan älillä olea kasupaikka. Vallitseassa jaksossa haapaa ja äntyä ja älijaksolla kuusta. Pensaskerroksessa koiua, haapaa ja katajaa. Taoite: Kerroksellinen ja sekapuustoinen etsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito.

53 85 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu /ha C5 Aroetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus 2120, geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Maiseallisesti erittäin näyttää kuio, josta aautuu näkyä Vartiokylänlahteen. Kuio on louhikkoinen ja kiikkoinen ja kuion sisällä on pieni aokalliokohta. Kuio on kasupaikaltaan kuiaa kangasta ja allitseassa jaksossa on pääasiassa näyttäiä aiseaäntyjä. Alikasoksena äntyä, kuusta ja pihlajaa. Taoite: Pidetään yllä aiseallisia ja geologisia aroja. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 86 Pinta-ala: 2.28 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Louhikko/kiikko. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus 2120, geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Tuoreen kankaan erenrantakuio, jonka allitseassa jaksossa pääosin kuusta, jonka seassa ähän koiua ja äntyä. Pensaskerroksessa pääosin kuusta ja pihlajaa. Kuio on keskiosaltaan erittäin louhikkoinen ja kenttäkerros on paikoin erittäin kulunut. Kuolleita ja huonokuntoisia puita poistettu ulkoilureitin arrelta syksyllä 2010.

54 Taoite: Maiseallinen, lajistoltaan ja puustoltaan oniuotoinen kuio, jossa on huoioitu kohteen geologiset arot. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 87 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Pihlaja 3/ha Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rauduskoiun istutus C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Syksyllä 2010 reitinarsien kuiuustuhohakkuissa syntynyt pieni aukko, jossa kasaa pientä pihlajaa. Taoite: Elinoiainen koiutaiikko. Toienpiteet: Koiun istutus. 88 Pinta-ala: 0.79 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Kuusi Muu lehtipuu /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Soistuneita painanteita. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus 2120, geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Lehtoaisen kankaan osin soistunut kuio, jonka allitseassa jaksossa pääosin kuusta, seassa yös jonkin erran koiua, äntyä ja teraleppää. Alajaksolla pääosin nuorta kuusta. Taoite: Ylläpidetään ja kehitetään kuion korpiaisia piirteitä.

55 Toienpiteet: Ei toienpiteitä Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Haraaleppä Muu lehtipuu /ha Korpi (Muu arokas elinypäristö). C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus 2120, geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Pieni korpipainanne. Puustona pääosin hieskoiua. Taoite: Ylläpidetään ja kehitetään kuion korpiaisia piirteitä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä Pinta-ala: 0.92 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Kuusi Muu lehtipuu /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Soistuneita painanteita. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus 2120, geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Lehtoaisen kankaan kuio, jonka allitseassa jaksossa pääosin kuusta, seassa yös jonkin erran koiua, äntyä ja teraleppää. Alajaksolla pääosin nuorta kuusta. Kuolleita ja huonokuntoisia puita poistettu ulkoilureitin arrelta syksyllä Taoite: Luonnontilainen kangaskasillisuus ja -puusto.

56 Toienpiteet: Ei toienpiteitä Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Kuusi Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Soistuneita painanteita. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus 2120, geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Lehtoaisen kankaan kuio, jonka allitseassa jaksossa pääosin kuusta, seassa yös jonkin erran koiua, äntyä ja teraleppää. Alajaksolla pääosin nuorta kuusta. Kuolleita ja huonokuntoisia puita poistettu ulkoilureitin arrelta syksyllä Taoite: Luonnontilainen kangaskasillisuus ja -puusto. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Kuusi Muu lehtipuu /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Soistuneita painanteita. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus 2120, geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti".

57 Tuoreen kankaan kiinen rinnekuio, jonka allitseassa jaksossa pääosin kuusta, seassa yös jonkin erran koiua, äntyä ja teraleppää. Alajaksolla pääosin nuorta kuusta. Taoite: Luonnontilainen kangaskasillisuus ja -puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 89 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Aokallion laitaa yötäileä kuiahkon kankaan kuio, jonka allitseassa jaksossa kituliasta äntyä ja kuolleita ja huonokuntoisia kuusia, sekä ähän haapaa ja koiua. Kuion koilliskulassa aukkoinen kohta taiikkoa asten. Pensaskerros on harahko, siellä täällä kuusia ja katajia. Taoite: Sekapuustoinen ja luonnontilaisen kaltainen etsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 90 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Mänty Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä".

58 Ylispuustoinen arttunut taiikko tuoreella kankaalla. Taiikossa äntyä, kuusta, koiua ja pihlajaa. Ylispuustona uutaia äntyjä ja koiuja. Taoite: Elinoiainen ja sekapuustoinen nuori etsä. Toienpiteet: Taiikonhoito. 91 Pinta-ala: 0.63 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Männyn luontainen uudistainen /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Aokalliokuio, jonka allitseassa jaksossa kituliasta, hahokasta äntyä ja jonkin erran yös kuollutta puustoa. Pensaskerroksessa äntyä, koiua ja katajaa. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Kuolleiden ja huonokuntoisten puiden poisto reitin arresta. 92 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Haapa Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Aokallion laitaa yötäileä kallioinen ja kiinen kuio. Vallitseassa jaksossa pääosin eri-ikäistä äntyä. Pensaskerroksessa koiua, haapaa ja katajaa.

59 Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja -puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 93 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Mänty Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Männyn luontainen uudistainen /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Paikoin aukkoinen, paikoin tiheä ylispuustoinen aikeasti rajattaa kuio. Ylispuuna uutaia järeitä koiuja ja änty. Välijaksolla pääosin erikokoista nuorta ja arttunutta kuusta, josta huoattaa osa kuollutta ja huonokuntoista. Taoite: Turallinen, elinoiainen ja sekapuustoinen tontinreunaetsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto tonttirajasta. 94 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Mänty Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus /ha

60 C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Tuoreen kankaan kallioinen ja kiinen tiheä etsikkö, jossa ylispuustona uutaa järeä änty. Välijaksolla tasaisesti nuorta äntyä ja kuusta, jonka seassa koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa eniäkseen pihlajaa ja kuusta. Taoite: Aarahko kerroksellinen sekapuuetsikkö. Toienpiteet: Välijakson änty-kuusikon harennus ja pienpuuston hoito. 95 Pinta-ala: 0.73 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Pihlaja Kataja /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Aokalliokuio, joka rajautuu yksityisen tontteihin. Kuio on paikoin lähes puuton, siellä täällä uutaia kituliaita äntyjä. Pensaskerroksessa äntyä, koiua ja katajaa. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Tonttirajan puuston kuntoa tarkkaillaan. 96 Pinta-ala: 0.67 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus

61 C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Tuoreen kankaan kiinen kasupaikka, jonka alitseassa jaksossa pääpuulajina nuori koiikko, jonka alla pienepää kuusta ja jonkin erran pihlajaa. Taoite: Elinoiainen ja aloisa arttunut etsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 97 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty 3/ha Mänty Mänty Kuusi Pihlaja Mänty Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Männyn luontainen uudistainen C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kuian kankaan kallioinen ulkoilureitin artta ukailea etsikkö. Vallitseassa jaksossa pääosin eri-ikäistä äntyä, jonka seassa ähän kuusta, koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa äntyä, koiua ja pihlajaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto reitinarresta. 98 Pinta-ala: 1.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Kuusi

62 C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Vanha hau- tai sekaetsä (Luonnontilainen). LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Tuoreen kankaan kuusikko, kuusen seassa äntyä ja haapaa. Välijaksolla nuorepaa kuusta. Kuiolla ajouria edellisestä hakkuusta. Taoite: Kerroksellinen ja sekapuustoinen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 99 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Käytännössä puuton äen laella olea aokalliokuio. kuiolla on ain pari äntyä ja katajapensasta. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja -puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 100 Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 3/ha Mänty C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kuion länsiosassa: LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Aokalliokuio, jonka allitseassa jaksossa uutaia kituliaita äntyjä. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja -puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 101 Pinta-ala: 1.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi

63 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Kuusi Muu lehtipuu C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus 274/99, linnustollisesti arokas kohde. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". LTJ-tunnus 2120, geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde. Tuoreen kankaan arttunut kuusialtainen etsikkö, kuusen loassa ylispuustona yös hiean järeitä äntyjä ja siellä täällä koiua. Kuolleita ja huonokuntoisia puita poistettu ulkoilureitin arrelta syksyllä Taoite: Viihtyisä ja eläyksellinen ulkoiluetsikkö, jossa oniuotoisuusnäkökohdat on huoioitu. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 102 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Mänty /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Pieni aokalliokuio, allitseassa jaksossa kituliaita näyttäiä äntyjä. Pensaskerroksessa pienepää äntyä, sekä jonkin erran koiua, pihlajaa ja katajaa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus- ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 103 Pinta-ala: 1.37 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Rauduskoiu /ha

64 Mänty Kuusi Muu lehtipuu C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Suhteellisen iso erenrantakuio, jolla on tauko- ja nuotiopaikka, joka on koassa käytössä. Vallitseassa jaksossa eniäkseen arttuneita kuusia, joitten seassa hiean äntyä ja koiua. Pensaskerros on suhteellisen haraa, se koostuu eniäkseen pihlajasta ja kuusesta. kuiolla on huoattaan paljon kuolleita ja huonokuntoisia kuusia. Kuolleita ja huonokuntoisia puita poistettu ulkoilureitin arrelta syksyllä Taoite: Viihtyisä, turallinen ja eläyksellinen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 104 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Muu lehtipuu /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus 31/03, lepakkokohteet. Pieni erenrantakuio, jossa pääpuulajina allitseassa jaksossa änty, jonka seassa uutaa koiu ja heikkokuntoisia kuusia. Pensaskerroksessa huoattaan paljon äntyä, jonkin erran kuusta ja uuta lehtipuuta. Taoite: aiseallinen ja iihtyisä erenrantaetsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

65 105 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Teraleppä 3/ha Teraleppä C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Teraleppiä. LTJ-tunnus 274/99, linnustollisesti arokas kohde. LTJ-tunnus 31/03, lepakkokohteet. Pieni teraleppäyöhyke erenrannassa. Vallitseassa jaksossa arttunutta teraleppää. Taoite: Luontainen erenrantayöhykkeen puusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 106 Pinta-ala: 2.26 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Rauduskoiu Mänty Haapa Kuusi Muu lehtipuu /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Huoattaan iso tuoreen kankaan erenrantakuio, jonka allitseassa jaksossa pääpuustona arttunut kuusikko, jonka seassa hiean äntyä, haapaa ja koiua. Pensaskerroksessa eniäkseen kuusta ja pihlajaa. Taoite: Sekapuustoinen, kerroksellien, iihtyisä ja eläyksellinen ulkoiluetsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 107 Pinta-ala: 1.37 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Haapa Kuusi Rauduskoiu /ha

66 C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Kallioalueita. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kuion länsiosassa: LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Tuoreen kankaan kuio, jonka allitseassa jaksossa änty-kuusialtainen sekaetsä. Kuion läpi enee paljon käytetty epäirallinen polku. Taoite: Eläyksellinen ja iihtyisä ulkoiluetsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 108 Pinta-ala: 0.59 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Haapa Mänty Pihlaja /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Kallioalueita. Katajia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kuion länsiosassa: LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Aokalliokuio, jonka allitseassa jaksossa kituliasta äntyä. Pensaskerroksessa lähinnä pihlajaa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus- ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 109 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Vähäpuustoinen suo (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. LTJ-tunnus 18/91, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet "Länsi-Rastilan kallionea". LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kallionpainanteessa olea pieni, ärkä aosuo. Enin osa suosta luhtaista neaa, jota luonnehtii pullosara. Räeäisellä laidalla. pallosaraa, tupasillaa, juolukkaa ja suopursua. Taoite: Luontainen suokasillisuus ja -puusto.

67 Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 110 Pinta-ala: 1.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Mänty Pihlaja /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Kallioalueita. Katajia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Tuoreen kankaan ähärainteiseasta päästä olea rinnekuio, jonka allitseassa jaksossa tasaertaisesti kuusta ja äntyä ja lisäksi jonkin erran koiua. Pensaskerroksessa äntyä, kuusta, pihlajaa sekä jonkin erran katajaa. Taoite: Eläyksellinen ja iihtyisä ulkoiluetsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 111 Pinta-ala: 1.06 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kallioinen kuio, jonka kenttäkerroksessa aokallio ja saalpeite aihteleat osaiikkiaisesti. Vallitseassa jaksossa hahokkaita kituliaita äntyjä. Pensaskerroksessa koiua, äntyä ja pajua. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja -puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

68 112 Pinta-ala: 0.68 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Kuion pohjois- ja koillispäässä LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Tuoreen kankaan kiinen kuio, jonka allitseassa jaksossa anhaa kuusta ja hiean äntyä ja koiua. Välijaksolla yös hiean arttunutta koiua. Taoite: Sekapuustoinen, kerroksellinen ja oniuotoinen ulkoiluetsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 113 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Mänty Haapa Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Paju Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Pajuja. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Tuoreen kankaan kuio, jossa allitseassa jaksossa näyttäiä kilpikaarnaisia äntyjä, jonka seassa hiean kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa tiheästi kuusta, pajua, koiua, haapaa ja äntyä. Taoite: Viihtyisä ja aiseallinen sekapuustoinen kuio. Toienpiteet: Maiseanhoito, jossa otetaan hahokkaat ännyt esille poistaalla risautunutta kuusta. Pensaskerroksessa otetaan pienpuuston

69 hoidolla esille näyttäät pajuryhät ja ännyt. 114 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Haapa Muu lehtipuu /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Pieni kalliokuio, jonka allitseassa jaksossa aihtelean ikäistä äntyä ja jonkin erran haapaa. Pensaskerroksessa harahkossa äntyä, koiua, pihlajaa ja katajaa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja -puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 115 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Painanteessa olea tuoreen kankaan nuori kuusikko, jonka seassa koiua. Pensaskerroksessa pienepää kuusta ja äntyä. Ylispuustona uutaa järeäpi änty. Kuio rajautuu pohjoispäästään räeeseen. Taoite: Luontainen ja kerroksellinen sekapuuetsikkö. Toienpiteet. Ei toienpiteitä.

70 116 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Muun lehtipuun luontainen uudistainen /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Aokalliokuio, jonka allitseassa jaksossa kituliaita hahokkaita äntyjä, lisäksi jonkin erran kuollutta puustoa. Pensaskerroksessa pajua ja katajaa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja -puusto. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto ulkoilureitin arresta. 117 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Haapa Kuusi Kuusi Muu lehtipuu /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kuian kankaan kuio, jonka eteläpäästä kulkee ulkoilureitti. Vallitseassa jaksossa näyttäiä, kituliaasti kasaia äntyjä ja jonkin erran haapaa. Pensaskerroksessa pienepää haapaa, kuusta, pihlajaa ja katajaa. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

71 118 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Mänty Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Männyn istutus /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Yksityisen tontteihin rajautua harahko ja kiinen arttunut etsikkö, jossa allitseassa jaksossa koiua, äntyä ja jonkin erran kuusta. Pensaskerroksessa äntyä, katajaa, pihlajaa ja koiua. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsikkö. Toienpiteet: Huonokuntoisten kuusten poisto ja taiikonhoito. Istutetaan äntyä aukkoisiille paikoille. 119 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Haaan luontainen uudistainen /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. Taia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Tuoreen kankaan kuio, jonka allitseassa jaksossa arttunutta koiua,

72 haapaa ja huonokuntoista kuusta. Pensaskerroksessa tiheästi pihlajaa ja siellä täällä koiua, taea ja katajaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsikkö. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto tonttirajasta ja pienpuuston hoito. 120 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 3/ha Mänty C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Aokalliokuio, jonka allitseassa jaksossa kituliaita ja hahokkaita äntyjä. Pensaskerroksessa äntyä, koiua, pihlajaa ja katajaa. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 121 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 3/ha Mänty Vähäpuustoinen suo (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Räe (Muu arokas elinypäristö). LTJ-tunnus: 18/91, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet "Rastilan rinnekorpi". LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kallioalueen painanteessa olea pieni luonnontilaisen kaltainen nea. Vaihettuisyöhykkeillä räe- ja korpiaisia osia. Taoite: Luontainen suopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

73 122 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 3/ha Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Hieskoiu C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 18/91, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet "Rastilan rinnekorpi". LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Tuoreen kankaan osin soistunut korpiainen kuio, jossa puustona eniäkseen arttunutta hieskoiikkoa. Taoite: Moniuotoinen, ekologinen, korpiaisen painanteen jatkuo. Toienpiteet: Poistetaan aaralliset puut ulkoilureitin arresta. 123 Pinta-ala: 1.40 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Haapa Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha Taia. C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Tuoreen kankaan arttuneen ja anhan etsän rajoilla olea sekapuustoinen etsikkö. Vallitseassa jaksossa äntyä, kuusta ja koiua sekä jonkin erran haapaa. Pensaskerroksessa koiua ja kuusta. Kuion luonne aihtelee tiheipien ja harepien puustoryhien älillä osaiikkiaisesti. Taoite: Sekapuustoinen, kerroksellinen aloisa ja iihtyisä ulkoilureitinarsietsikkö.

74 Toienpiteet: Harennus ulkoilureitin arteen ja tiheipiin puustoryhiin sekä pienpuuston hoito. Kuion länsipuolella jätetään käsitteleätön yöhyke "Rastilan rinnekorpi"- LTJ-rajausta asten. 124 Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1 Lähietsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Rysäpuisto. Monijaksoinen tuoreen kankaan kuio. Yläjaksolla pääosin arttunutta koiua ja seassa äntyä ja haapaa. Välijaksolla nuoren ja arttuneen äliailla oleaa kuusta. Pensaskerroksessa pihlajaa ja pientä kuusta. Taoite: Kerroksellinen sekapuuetsikkö. Toienpiteet: Välijakson kuusikon harennus ja yläjakson koiikon äljennys sekä pienpuuston hoito. 125 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Pihlaja Kataja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Männyn luontainen uudistainen /ha C1 Lähietsä. Katajia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kalliokko, jonka allitseassa jaksossa kituliasta äntyä ja pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, sekä hahokkaita katajapensaita.

75 Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja -puusto Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 126 Pinta-ala: 1.11 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Tai Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Männyn luontainen uudistainen /ha Taia. C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kalliokuio, jossa isoipana puustona erikokoista hahokkaita äntyjä. Männyn seassa jonkin erran kuusta, koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa pääosin äntyä, kuusta, koiua pihlajaa ja ähän taea.. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja -puusto. Toienpiteet: Kuolleiden ja huonokuntoisten puiden poisto ulkoilureitin arresta. Pienpuuston ulkoilureitin arteen taea ja ja katajaa suosien. 127 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Tuoreen kankaan kuio, jossa lähes pelkästään nuorta kuusikkoa. Pensaskerros hara, alon puutteen uoksi.

76 Taoite: Elinoiainen arttunut kuusikko. Toienpiteet: Ensiharennus. 128 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 3/ha Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Taiikonhoito C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Taia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Tuoreen kankaan kuio, jossa nuorta ännikköä, jonka seassa uutaa koiu. Pensaskerroksessa koiua ja uutaa tai. Taoite: Elinoiainen ja sekapuustoinen arttunut etsä. Toienpiteet: Harennus ja taiikonhoito. 129 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Taiikonhoito /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 18/91, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet "Rastilan rinnekorpi". LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Tuoreen kankaan sekapuustoinen taiikko, jossa uutaa isopi koiu ylispuuna. Koiikon alla pensaskerroksessa runsaasti kuusta, äntyä ja koiua. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen nuori etsä.

77 Toienpiteet: Ensiharennus ja taiikonhoito. 130 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kuian kankaan kiinen kuio, jossa isoipana puustona näyttäää anhaa äntyä, jonka seassa ähän nuorepaa koiua. Pensaskerroksessa äntyä, koiua ja pihlajaa sekä runsaasti katajaa. Taoite: Kerroksellinen äntyetsä, jossa nuori ännikkö uodostaa ison puuston alle elinoiaisen puustokerroksen.. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 131 Pinta-ala: 0.52 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Mänty Muu lehtipuu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Tuoreen kankaan kiinen ja kallioinen kuio. Vallitseassa jaksossa äntyä, koiua, haapaa ja kuusta. Pensaskerroksessa haapaa, pihlajaa, katajaa ja koiua. Taoite: Sekapuustoinen, elinoiainen ulkoiluetsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito.

78 132 Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kataja Kuusi Mänty Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Muun lehtipuun luontainen uudistainen 3/ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Tuoreen kankaan kallioinen kuio. Vallitseassa jaksossa pääosin äntyä ja kuion itäpuolisessa painanteessa kuusijuotti. Pensaskerroksessa äntyä, kuusta ja katajaa Taoite: Sekapuustoinen, elinoiainen ulkoiluetsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito ulkoilureitin arteen. 133 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Pihlaja /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Mäen laella olea aokalliokuio, jonka allitseassa jaksossa kituliaita hahokkaita äntyjä. Pensaskerroksessa hiean koiua, pihlajaa ja uutaa kataja. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja -puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

79 134 Pinta-ala: 0.81 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Ulkoilureitin ja tonttien älissä olea kapea ja pitkä kuio nuoren etsän kuio. Vallitseassa jaksossa äntyä, koiua sekä hiean kuusta. Taoite:Elinoiainen, sekapuustoinen arttunut etsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 135 Pinta-ala: 1.18 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Kuusi Pihlaja Kuusi C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Tuoreen kankaan kohtuullisen suuri erenrantakuio. Vallitseassa jaksossa pääpuulajina arttunutta ja anhaa kuusta, jonka seassa koiua ja hiean äntyä. Välijaksolla nuorepaa kuusikkoa. Pensaskerroksessa harassa kuusta ja pihlajaa. Taoite: Sekapuustoinen, kerroksellinen, iihtyisä ja eläyksellinen

80 ulkoiluetsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 136 Pinta-ala: 1.35 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Rauduskoiu Pihlaja /ha Korpi (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. LTJ-tunnus: 18/91, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet "Rastilan rinnekorpi". LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Ojitettu korpi, joka on uuttunut kosteipia osia lukuun ottaatta kangasaata astaaaksi etsätyypiksi. Isoipana puustona altaosin arttunutta ja anhaa kuusikkoa, jonka seassa hiean koiua, haapaa ja äntyä. Pensaskerroksessa harahkossa pääosin pihlajaa. Taoite: Ylläpidetään kosteiden painanteiden korpiaisia eleenttejä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 137 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Muu lehtipuu Kuusi Haapa Rauduskoiu Kuusi Mänty C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Taia. LTJ-tunnus: 18/91, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet "Rastilan rinnekorpi". LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Tuoreen kankaan kuio, jossa arttunutta ja anhaa kuusta, jonka seassa koiua, haapaa ja uutaa ylispuustoinen änty. Kuiolta korjattu kuiuustuhoja syksyllä 2010, jonka seurauksena kuion keskellä

81 pienaukko. Taoite: Vähittäinen etsän uudistuinen syntyneeseen pienaukkoon ja uutenkin isoan puuston alle. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 138 Pinta-ala: 0.65 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Pihlaja Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kuiahkon kankaan ylispuustoinen taiikko, jossa ylispuuna ähän järeää näyttäää äntyä ja uutaa koiu. Pensaskerroksessa uun uassa äntyä, koiua, haapaa ja katajaa. Taoite: Elinoiainen ja sekapuustoinen nuori etsä. Toienpiteet: Taiikonhoito. 139 Pinta-ala: 1.15 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kalliokkoalue, jossa isoipana puustona hahokkaita kituliaita äntyjä. Pensaskerroksessa pihlajaa ja ähän kuusta ja koiua. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

82 140 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Tuoreen kankaan kuusialtainen arttunut etsikkö. Kuusen lisäksi äntyä ja ähän koiua. Pensaskerroksessa pihlajaa ja kuusta. Taoite: Viihtyisä ja aiseallinen reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Harennus tiheipiin puustoryhiin ja pienpuuston hoito. 142 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 3/ha Mänty Muinaisranta (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Louhikko/kiikko (Muu arokas elinypäristö). LTJ-tunnus: 2119, Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde "uinaisrantaerkki, rantakiikko". LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Muinaisranta. Puustona näyttäää kituliasta äntyä. Taoite: Ylläpidetään uinaisrannan oinaispiirteitä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

83 143 Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Erittäin kiinen kuiahkon kankaan kuio, kuuluu uinaisrannan aihettuisyöhykkeeseen. Puustona hahokasta arttunutta ja anhaa äntyä ja nuorepaa koiua ja kuusta. Taoite: Ylläpidetään uinaisrannan ilettä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 144 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kuion länsiosassa: LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Kuiahkon kankaan ylispuustoisen taiikon ja nuoren etsän rajoilla olea etsikkö, jossa ylispuuna eniäkseen koiua ja uutaa änty. Taiikossa äntyä ja ähän koiua. Taoite: Elinoiainen nuori kasatusetsä. Toienpiteet: Taiikonhoito.

84 145 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kuion länsiosassa: LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Ylispuustoinen kuiahkon kankaan nuori etsä. Vallitseassa jaksossa eniäkseen äntyä, seassa koiua. Ylispuuna järeitä äntyjä ja uutaa koiu. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen arttunut etsikkö. Toienpiteet: Ensiharennus ja pienpuuston hoito. 146 Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Taia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Osin ulkoilureitteihin rajoittua tuoreen kankaan kuio. Vallitseassa jaksossa pääosin arttunutta kuusta, sekä ähän äntyä, koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa kuusta ja pihlajaa. Kuiolla korjattu kuiuustuhoja syksyllä Taoite: Sekapuustoinen, kerroksellinen ja iihtyisä reitinarsietsikkö.

85 Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 147 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Tuoreen kankaan sekapuustoinen eri-ikäinen etsikkö. Isoipana puustona koiua ja haapaa, älijaksolla nuorepaa kuusta. Pensaskerroksessa pihlajaa ja kuusta. Taoite: Elinoiainen ja kerroksellinen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Välijakson kuusikon harennus ja pienpuuston hoito. 148 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Rauduskoiu /ha Katajia. C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kuion länsiosassa: LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Kalliokko, jossa isoipana puustona harassa anhoja järeitä äntyjä ja huonokuntoisia koiuja. Välijaksolla ähän nuorta kuusta. Pensaskerroksessa pihlajaa ja koiua. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja -puusto.

86 Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 149 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Pihlaja Rauduskoiu Raita Vaahtera Teraleppä Muu lehtipuu /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Vaahteroita. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Pieni erenrantakuio, rannan ja ulkoilureitin älissä. Vallitseassa jaksossa pääpuulajina näyttäiä äntyjä sekä uutaia koiua. Välijaksolla kuollutta ja huonokuntoista kuusikkoa, pihlajaa, raitaa ja teraleppää. Pensaskerroksessa kuusta ja pihlajaa, joista suurin osa kuollutta. Lisäksi aahteraa ja leppää. Taoite: Turallinen ja aiseallinen ja ekologinen erenrantakuio, jonka läpi olisi osittaista näkyää erelle. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 150 Pinta-ala: 0.55 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Raita Pihlaja Pihlaja /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Lehtoaisen kankaan erenrantakuio, jossa allitseassa jaksossa pääpuulajina kuusi, rannepana änty eneistönä. Lisäksi ähän koiua ja erittäin järeitä pihlajia. Pensaskerroksessa paikoin tiheästi pihlajaa, aahteraa ja kuusta. Kuiolta poistettu kuiia kuusia syksyllä Taoite: Viihtyisä, eläyksellinen erenrantakuio.

87 Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 151 Pinta-ala: 2.26 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Pihlaja Haapa C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kuion länsiosassa: LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Kiinen lehtoaisen kankaan ja tuoreen kankaan älillä olea rinteinen kuio. Isoipana puustona järeitä koiuja, alealla jaksolla arttunutta kuusta ja hiean äntyä ja koiua. Pensaskerros hara, siellä täällä pihlajaa ja kuusta. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 152 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kuian kankaan erittäin kiinen kuio, joka on uinaisrannan aihettuisaluetta. Vallitseassa jaksossa kituliasta anhaa äntyä ja jonkin erran kuollutta ja huonokuntoista kuusta. Pensaskerroksessa ähän kuusta ja pihlajaa. Taoite: Maiseallinen kuio, jossa kiikko ja hahokkaat ännyt

88 näkyät ulkoilureitiltä. Toienpiteet: Maiseahakkuu, poistetaan kuolleet ja huonokuntoiset kuuset, jotta saadaan kiikko ja hahokkaat ännyt esiin. 153 Pinta-ala: 0.79 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 3/ha Mänty C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kalliokuio, jossa isoipana puustona hahokkaita aiseallisesti näyttäiä äntyjä. Pensaskerroksessa jonkin erran lehtipuustoa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja -puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 154 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Taia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Tuoreen kankaan nuori etsikkö. Vallitseassa jaksossa koiua, äntyä ja kuusta. Pensaskerroksessa koiua, äntyä ja taea. Taoite: Elinoiainen ja sekapuustoinen arttunut etsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito.

89 155 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kuiahkon kankaan kuio, jossa isoipana puustona änty. Männyn alla älijaksolla huonokuntoista nuorta kuusta ja ähän koiua. Pensaskerros harahko, ähän pihlajaa ja kuusta. Taoite: Turallinen, iihtyisä ja elinoiainen reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Välijakson kuusikon harennus ja huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto ulkoilureitin arresta. Lisäksi pienpuuston hoito. 156 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Pihlaja Kataja Tai /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. Taia. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kalliokuio, jonka allitsea puusto nuoren ja arttuneen etsän rajoilla oleaa äntyä. Pensaskerroksessa pihlajaa, koiua, taea ja näyttäiä katajapensaita. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

90 157 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Vaahtera Vaahtera Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ylispuustoisen taiikon hoito Taiikonhoito /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Vaahteroita. Ylispuustoinen tuoreen kankaan pieni kuio ulkoiluteiden risteysalueella. Ylispuustona järeitä haapoja ja pensaskerroksessa tiheästi aahteraa. Taoite: Viihtyisä ja turallinen reitinarsietsikkö, jossa kasaa elinoiainen aahterikko. Toienpiteet: Muutaan aahteran kasua haittaaan ylispuun poisto ja taiikonhoito aahteran hyäksi. 158 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Vaahtera Vaahtera Pihlaja Mänty Mänty Vaahtera Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Vaahteroita. LTJ-tunnus: 274/99, linnustollisesti arokas kohde "Vartiokylänlahden itäpuolinen etsä". Kallioinen, osin ulkoilureitteihin rajoittua pieni kuio. Isoipana puustona uutaa koiu ja aahtera. Pensaskerroksessa ryhittäin pääosin aahteraa ja ähän pihlajaa. Taoite: Elinoiainen aahterikko. Toienpiteet: Pienpuuston hoito aahteran hyäksi.

91 159 Pinta-ala: 0.74 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Mänty Raita Vaahtera Pihlaja Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Vaahteran luontainen uudistainen /ha Vaahteroita. C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Katajia. Tuoreen kankaan rinnekuio, jonka allitseassa jaksossa pääosin koiua, sekä paikoittain aiseallisesti hahokkaita äntyjä ja uutaa haapa. Välijaksossa isopia aahteroita, pihlajia ja raitoja. Kuion luonne on aloisa ja aoin, puu- ja pensasryhät aihteleat osaiikkiaisesti aoiien älipintojen kanssa. Kenttäkerroksessa onenlaisia ruoho- ja heinäkaseja aoiilla älipinnoilla. Taoite: Säilytetään kuion aloisa ja aoin luonne ja korostetaan aiseapuiden näkyyyttä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten ja kuoleiden puiden poisto, kuion pohjoisosassa Vuotien päässä on kuolleita äntyjä ja koiu aian pyörätien iereesä. Lisäksi pienpuuston hoito, jossa otetaan hahokkaat ännyt esiin ja suositaan aahteraa pienpuuston hoidossa. 160 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Männyn luontainen uudistainen C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Lähes puuton pieni rinteinen kalliokuio. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Kuolleiden äntyjen poisto keyen liikenteen äylän ierestä.

92 161 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Haapa Raita Pihlaja /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Teraleppiä. Lehdon kasupaikka, jossa kasaa teraleppää näyttäissä ryhissä, lisäksi raitaa ja koiua. älijaksolla nuorepaa teraleppää. Pensaskerroksessa pihlajaa, tuoea ja koiua. Taoite: Viihtyisä ja eläyksellinen ulkoiluetsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto reitin arresta ja pienpuuston hoito. 162 Pinta-ala: 0.48 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 3/ha Rauduskoiu Teraleppä Pihlaja Raita Tuoi Teraleppiä. C5 Aroetsä. Tuore lehto (Muu arokas elinypäristö). LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Teraleppäaltainen lehdon kasupaikka. Pensaskerroksessa tiheästi eri-ikäistä tuoea. Taoite: Eliöstöltään ja kasistoltaan oniuotoinen erenrantayöhyke, joka toiii saalla ekologisena käytäänä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 163 Pinta-ala: 1.08 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Teraleppä 3/ha Teraleppä Teraleppiä. B3 Maiseaniitty ja laidunalue.

93 Kuion länsiosassa: LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Niittynä hoidettu aoin/puoliaoin alue. Taoite: Jatkossa, iereisen kaaauutosalueen rakentuessa alue säilynee aoiena, utta hoitoluokitusta tarkennetaan. Toienpiteet: Hoitoluokan nosto. 164 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä Teraleppä Rauduskoiu Muu lehtipuu /ha C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä. Teraleppiä. Kuion länsiosassa: LTJ-tunnus: 31/03, lepakkokohteet "Vartiokylänlahti". Reheä teraleppäaltainen erenrantakuio. Teralepän joukossa ähän koiua ja yksi iso etsälehus. Pensaskerroksessa pääosin tuoea ja koiua. Taoite: Luontainen lehtokasillisuus ja -puusto Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 165 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Meri-Rastila Ruoikko. 166 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Ruoikko. 167 Pinta-ala: 0.70 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Ruoikko.

94 168 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Ruoikko. 169 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Ruoikko. 170 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Pihlaja Kataja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Männyn luontainen uudistainen /ha C1 Lähietsä. Katajia. Rysäpuisto. Kituaan kalliokko, jossa allitseassa jaksossa pääosin kituliasta äntyä ja pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, sekä hahokkaita katajapensaita. Kuion reunoilla yös jonkin erran kuusta ja koiua, josta suurin osa kuollutta ja huonokuntoista. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja -puusto Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto tontin ja ulkoilureitin arresta. 171 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Kuusi Kuusi Pihlaja Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito /ha

95 C1 Lähietsä. Rysäpuisto. Kuusialtainen tuoreen kankaan kasupaikka, jossa pääasiassa anhaa ja arttunutta kuusikkoa ja jonkin erran nuorepaa älijakson kuusta ja paikoin taiiaiheen kuusta. Lisäksi uutaa järeä ylispuustoinen änty ja ähän koiua ja haapaa. Pensaskerros harahko. Taoite: Kerroksellinen ja sekapuustoinen etsä. Toienpiteet: Maiseahakkuu, jossa poistetaan kuolleet ja huonokuntoiset puuryhät ja luodaan näin pienaukkoja, jotka luoat edellytykset luontaiselle uudistuiselle. 172 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Mänty Haapa Pihlaja Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Rauduskoiun luontainen uudistainen /ha C1 Lähietsä. Pähkinäpensas. Rysäpuisto. Lehtoaisen kankaan kasupaikka. Puusto arttuneen ja anhan etsän rajoilla oleaa etsää. Vallitseassa jaksossa pääosin koiua, lisäksi ähän kuusta haapaa ja ähän äntyä. Pensaskerroksessa pihlajaa, kuusta koiua, haapaa ja kuion itäosassa yös pähkinäpensasta. Taoite: Kerroksellinen sekapuuetsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten kuolleiden ja huonokuntoisten puiden poisto ulkoilureitin ja tonttien ierestä ja pienpuuston hoito. 173 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Haapa Pihlaja Kuusi Mänty Haapa Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha

96 Yksittäisten puiden poisto Haaan luontainen uudistainen C1 Lähietsä. Rysäpuisto. Kapea kaistale tonttien älissä. Isoipana puustona pääasiassa koiua, sekä ähän haapaa ja kuusta. Pensaskerroksessa pihlajaa, haapaa, äntyä, raitaa ja uutaa tuoi. Taoite: Turallinen ja iihtyisä ulkoilureitinarsietsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 174 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Männyn luontainen uudistainen /ha C1 Lähietsä. Katajia. Vaahteroita. Rysäpuisto. Kapea etsikkö rakenteiden älissä. Kuio on kasupaikaltaan tuoretta kangasta ja isoipana puustona järeitä äntyjä, koiuja sekä uutaa kuusi. Pensaskerroksessa äntyä, koiua, haapaa, sekä ähän katajaa ja aahteraa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsikkö. Toienpiteet: Huonokuntoisten ylispuiden poisto ja pienpuuston hoito. 175 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu /ha

97 Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C1 Lähietsä. Rysäpuisto. Erittäin tiheä ja hoitaaton etsäkaistale rakennusten älissä. Kuio on kasupaikaltaan tuoretta kangasta ja nuorta kasatusetsää, jonka allitseassa jaksossa tiheästi haapaa, koiua ja ähän kuusta. Pensaskerroksessa haapaa, koiua ja kuusta. Taoite: Turallinen, aara ja iihtyisä älietsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 176 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Haapa Kuusi Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Rauduskoiun luontainen uudistainen /ha C1 Lähietsä. Pähkinäpensas. Rysäpuisto. Koiualtainen tuoreen kankaan kuio ulkoiluteiden risteysalueella. Vallitseassa jaksossa pääosin koiua, älijaksolla ähän haapaa ja kuusta. Pensaskerroksessa pienepää haapaa, koiua, raitaa ja pähkinäpensaita. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. 177 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha

98 Harennus C1 Lähietsä. Rysäpuisto. Tuoreen kankaan kapea pieni kuio rakenteiden älissä, kuion keskellä enee ulkoilureitti. Vallitseassa jaksossa kuusta, koiua, haapaa ja ähän äntyä. Välijaksolla haapaa, pihlajaa, raitaa ja koiua. Pensaskerroksessa pihlajaa, haapaa, raitaa, äntyä ja koiua. Taoite: Turallinen, iihtyisä, kerroksellinen ja sekapuustoinen reunaetsikkö Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 178 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa Rauduskoiu Haapa Raita Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus /ha C1 Lähietsä. Pieni tuoreen kankaan nuori etsikkö ulkoilutien arrella. Vallitseassa jaksossa tiheästi nuorta haapaa ja lisäksi jonkin erran koiua, sekä ähän raitaa ja pihlajaa. Ylispuustona yksi koiu ja haapa. Taoite: Elinoiainen ja sekapuustoinen arttunut etsikkö. Toienpiteet: Ensiharennus ja pienpuuston hoito. 179 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Mänty Kuusi /ha S Suojelualue. Rastilannea. 180 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji:

99 S Suojelualue. LTJ-tunnus: 8/94, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Rastilannean luonnonsuojelualue. 181 Pinta-ala: 0.52 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa S Suojelualue. Rastilan nea. 182 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Mänty Pihlaja Rauduskoiu Mänty Haapa Rauduskoiu Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ylispuustoisen taiikon hoito Taen luontainen uudistainen Taiikonhoito /ha C1 Lähietsä. Taia. Haruspuisto. Lehtoaisen kankaan ylispuustoinen taiikko. Ylispuustona koiua, haapaa, kuusta ja uutaa isopi pihlaja. Koiu ja pihlaja osin huonokuntoista. Pensaskerroksessa koiua, äntyä, taea ja pihlajaa. Kuiolle istutettu lisäksi puistopuolen toiesta kookasta ruotsinpihlajaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitin- ja tontinarsietsikkö Toienpiteet: Huonokuntoisten ylispuiden poisto ja taiikonhoito taen, ännyn ja koiun hyäksi. 183 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji:

100 C1 Lähietsä. Haruspuisto. Pieni lähes puuton kalliokuio. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja -puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 184 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa Mänty Haapa Pihlaja Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Haruspuisto. Tuoreen kankaan paikoin aukkoinen etsä, jossa isopana puustona haapaa, äntyä kuusta ja ähän koiua. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, haapaa ja ähän koiua. Taoite: Viihtyisä ja turallinen reitinarsietsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 185 Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Haapa Kuusi Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1 Lähietsä. Vaahteroita. Haruspuisto.

101 Varttuneen ja anhan etsän äliailla olea tuoreen kankaan tiheä kuusikko. Kuusen seassa hiean haapaa, äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa kuusta, raitaa ja pihlajaa. Taoite: Viihtyisä ja elinoiainen reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 186 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Mänty Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Rauduskoiun luontainen uudistainen /ha C1 Lähietsä. Katajia. Haruspuisto. Tuoreen kankaan arttunut äntyaltainen kuio. Männyn seassa osin heikentynyttä kuusta ja älijaksolla koiua. Pensaskerroksessa äntyä, koiua kuusta, pihlajaa sekä istutettua ruotsinpihlajaa. Taoite: Viihtyisä ja turallinen reunaetsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 187 Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Haapa Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Katajia. Haruspuisto. Mäen laella olea aokalliokuio. Isopana puustona kituliaita hahokkaita äntyjä. Pensaskerroksessa katajaa, haapaa ja pihlajaa. Kuiolla yös huoattaan paljon kelottunutta äntyä. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

102 188 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Raita Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha C1 Lähietsä. Taia. Haruspuisto. Ylispuustoinen kuiahkon kankaan taiikko. Ylispuustona järeitä pääosin äntyjä, älijaksolla koiua ja raitaa siellä täällä ryhinä. Pensaskerroksessa äntyä, kuusta, koiua, haapaa, raitaa ja pihlajaa. Taoite: Turallinen, sekapuustoinen ja kerroksellinen reunaetsikkö. Toienpiteet: Taiikon ja uun hiean suurean pienpuuston hoito. Kiinteistön reunan puita tarkkailtaa ja poistetaan tarittaessa huonokuntoiset puut. 189 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C1 Lähietsä. Haruspuisto. Pieni kapea kaistale ulkoilureitin ja tontin älissä. Isopi puusto eniäkseen nuorta kuusikkoa, seassa ähän äntyä ja koiua. Pensaskerros oleaton puuston tiheyden uoksi. Taoite: Aara ja elinoiainen reitin- ja tontinarsietsikkö. Toienpiteet: Ensiharennus. 190 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi

103 Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1 Lähietsä. Haruspuisto. Pieni arttunut kuusialtainen kuio kallion, tien ja taiikon älissä, kuusen lisäksi hiean haapaa ja äntyä. Pensaskerroksessa harassa pihlajaa. Taoite: Viihtyisä ja turallinen reunaetsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 191 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Tai Kuusi Pihlaja Tai Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ylispuustoisen taiikon hoito Taiikonhoito /ha C1 Lähietsä. Taia. Haruspuisto. Ylispuustoinen tuoreen kankaan taiikko, jonne puistopuoli on istuttanut isoja taia. Ylispuustona pääosin koiua, lisäksi haapa ja kuusi. Pensaskerroksessa taen lisäksi pihlajaa ja kuusta. Taoite: Elinoiainen sekapuustoinen nuori etsä. Toienpiteet: Taiikonhoito taen ja koiun hyäksi. Lisäksi huonokuntoisten ylispuiden poisto. 192 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Haapa /ha

104 Mänty Haapa C1 Lähietsä. Katajia. Haruspuisto. Kalliokuio rinteessä, jossa ähän kituliasta äntyä ja haapaa. Pensaskerroksessa ähän äntyä, haapaa, pihlajaa ja katajia. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja -puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 193 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Mänty Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus /ha C1 Lähietsä. Katajia. Haruspuisto. Kuiahkon kankaan kuio, jossa isoipana puustona äntyä ja älijaksolla nuorta kuusta. Pensaskerroksessa kuusta, äntyä, koiua, pihlajaa ja uutaa kataja. Taoite: Viihtyisä reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Harennus tiheipiin puustoryhiin ja pienpuuston hoito. 194 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa Haapa Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha C1 Lähietsä. Haruspuisto. Tuoreen kankaan ylispuustoinen taiikko. Ylispuustona arttunutta haapaa ja pensaskerroksessa runsaasti haapaa ja ähän koiua.

105 Taoite: Elinoiainen arttunut taiikko. Toienpiteet: Taiikonhoito koiua suosien. 195 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Katajia. Haruspuisto. Kalliokkoalue, jossa isopana puustona uutaa kitulias änty ja koiu. Pensaskerroksessa pihlajaa, koiua ja katajaa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja -puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 196 Pinta-ala: 0.71 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Rauduskoiu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito C1 Lähietsä. Taia. Vaahteroita. Haruspuisto. Lehtoaisen kankaan kuusikko, kuusen seassa koiua ja äntyä. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, koiua, kuusta, aahteraa ja ähän taea. Kuiolla kohtuullisen paljon kuollutta puustoa. Taoite: Elinoiainen, iihtyisä ja turallinen reunaetsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito.

106 197 Pinta-ala: 0.53 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Muu lehtipuu /ha C1 Lähietsä. Katajia. Haruspuisto. Aokallioinen äkinen kuio, jossa isopana puustona kituliaita hahokkaita äntyjä. Pensaskerroksessa koiua ja katajaa. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 198 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Lehtikuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito C1 Lähietsä. Kynäjalaia. Haruspuisto. Pieni aukkoinen lehdon kasupaikka. Isopana puustona pääosin koiua, seassa ähän haapaa, kuusta ja äntyä. Pensaskerrokseen istutettu puistopuolen toiesta jalaia, lisäksi luontaisesti raitaa, koiua ja pihlajaa. Taoite. Elinoiainen ja iihtyisä reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Taiikonhoito jalaan hyäksi. 199 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha

107 Harennus C1 Lähietsä. Vaahteroita. Haruspuisto. Sekapuustoinen arttuneen etsän kuio. Isopi puusto uodostuu pääasiassa kuusesta, koiusta, ännystä haaasta ja raidasta. Pensaskerroksessa koiua, kuusta, pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Elinoiainen ja iihtyisä reitin- ja tontinarsietsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 200 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Raita Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha C1 Lähietsä. Ole Kandelinin puisto. Pieni kapea etsikkökaistale, jonka läpi enee ulkoilureitti. Ylispuustoinen taiikko, jossa paikoin erittäin tiheästi koiua, pihlajaa, haapaa, kuusta ja äntyä. Ylispuustona pääasiassa anhaa aiseallisesti hahokasta äntyä ja ähän kuusta. Taoite: Turallinen, aloisa ja sekapuustoinen reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Taiikonhoito. 201 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Mänty Pihlaja Tai /ha

108 Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C1 Lähietsä. Taia. Ole Kandelinin puisto. Tuoreen kankaan kuio, jonka läpi enee ulkoilureitti. Vallitsean jakson puustona äntyä, sekä jonkin erran koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa äntyä, pihlajaa sekä taea. Länsiosalla kuiota on tehty harennus ja pienpuuston hoito jo aikaisein. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito hoitaattoalle kuion osalle. 202 Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Paju Mänty /ha C1 Lähietsä. Katajia. Ole Kandelinin puisto. Mäkinen kallionlakikuio, jolla allitseassa jaksossa kituliasta näyttäää äntyä. Pensaskerrosta aihteleasti notkoissa ja niissä kasaa pajuryhiä ja äntyä. Kenttäkerros aihtelee aokallion ja kanerikon älillä. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja -puusto. Toienpiteet: Yksittäiset aaralliset puut pois tonttirajasta. 203 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito /ha C1 Lähietsä. Ole Kandelinin puisto.

109 Pieni kapea kuio, jonka läpi enee ulkoilureitti. Vallitseassa jaksossa järeää kilpikaarnaista äntyä. Pensaskerroksessa koiua, kuusta ja pajua. Kuiolla on lisäksi nuorta kuollutta ja huonokuntoista kuusta, joka tekee paikoin etsiköstä epäiihtyisän oloisen. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Maiseahakkuu eli kuolleiden ja huonokuntoisten kuusten poisto ja pienpuuston hoito. 204 Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Haapa Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Taiikonhoito /ha C1 Lähietsä. Ole Kandelinin puisto. Pitkähkö kapea tuoreen kankaan kuio, joka rajautuu tontteihin ja kallioon. Puustona arttuneen taiikon ja nuoren kasatusetsän rajaailla oleaa sekapuustoa, pääasiallisesti koiua, kuusta, haapaa ja äntyä. Taoite: Turallinen ja iihtyisä sekapuustoinen reunaetsä. Toienpiteet: Ensiharennus ja taiikonhoito. 205 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi /ha C1 Lähietsä. Ole Kandelinin puisto. Tuoreen kankaan etsikkö, jonka allitseassa jaksossa eri-ikäistä kuusikkoa. Ylispuustona anhoja järeitä äntyjä ja uutaa koiu. Taoite: Kerroksellinen, sekapuustoinen ja aloisa etsikkö.

110 Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 206 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Kuusi Mänty Pihlaja Tai Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha C1 Lähietsä. Taia. Ole Kandelinin puisto. Tiheä pieni sekapuustoinen arttunut taiikko, jossa kasatettaana lajeina koiu, änty ja tai. Taoite: Elinoiainen koiu-änty-taietsikkö. Toienpiteet. Taiikonhoito. 207 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Männyn istutus /ha C1 Lähietsä. Ole Kandelinin puisto. Valoisa kuiahkon kankaan sieenpuuasentoainen kuio, jonka allitseassa jaksossa pääosin äntyä ja uutaa koiu. Pensaskerros ja kenttäkerros hara, ännyn taiia siellä täällä harassa ypäri kuiota. Taoite: Elinoiainen taiikko sieenpuuston alle. Toienpiteet: Männyn istutus. 208 Pinta-ala: 2.09 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Pihlaja Rauduskoiu /ha

111 Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Muun lehtipuun luontainen uudistainen C1 Lähietsä. Katajia. Ole Kandelinin puisto. Mäkinen kallionlakikuio, jossa aokallio paikoin näkyillä ja se aihtelee osaiikkiaisesti saalpeitteen kanssa. Vallitseassa jaksossa hahokkaita kitukasuisia äntyjä. Pensaskerroksessa jonkin erran koiua, pihlajaa ja katajaa. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto tonttirajoista. 209 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Kuusi Mänty Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito /ha C1 Lähietsä. Ole Kandelinin puisto. Kuiahkon kankaan ylispuustoinen etsikkö, jossa ylispuustona järeitä hahokkaita äntyjä. Välijaksolla kuusikko, joka on lähes täydellisesti kuollutta. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Taoite: Viihtyisä ja aiseallinen lähietsä. Toienpiteet: Maiseahakkuu eli poistetaan kaikki kuuset, jotta saadaan hahokkaat ännyt esille ja kuion ränsistynyt luonne korjattua. Lisäksi hakkuilla on turallisuusnäkökohta, koska kuio rajautuu kiinteistöön. 210 Pinta-ala: 0.53 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja /ha

112 Haapa Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ylispuustoisen taiikon hoito Taiikonhoito C1 Lähietsä. Lohinieenranta. Ylispuustoinen taiikko, jossa ylispuustona järeitä äntyjä sekä osin heikkokuntoisia koiuja. Pensaskerroksessa onilajinen lehtipuuesakko, utta kasatettaaksi pääpuulajeiksi haetaan änty ja koiu. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä, jossa olisi elinoiainen suositusäärät täyttää änty-koiualtainen taiikko. Toienpiteet: Huonokuntoisten koiujen poisto ylispuustosta ja taiikonhoito koiun ja ännyn hyäksi. 211 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Kuusi Pihlaja /ha C5 Aroetsä. Teraleppiä. Vaahteroita. Kuion itäosassa: LTJ-tunnus 9/94, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Lohinieenranta. Lehtoaisen kankaan erenrantakuio. Vallitseassa jaksossa järeitä äntyjä, huonokuntoisia kuusia ja rannassa teraleppäyöhyke. Pensaskerroksessa pihlajaa ja kuusta. Taoite: Luontainen erenrantapuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Poistetaan aaralliset puut ulkoilureitin arresta ja jätetään ne aalahopuuksi. 212 Pinta-ala: 0.62 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Mänty /ha

113 Kuusi Pihlaja Teraleppä C1 Lähietsä. LTJ-tunnus 9/94, arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Lohinieenranta. Pihojen, ulkoilutien ja erenrannan rajaaa tuoreen kankaan kuio. Vallitseassa jaksossa hahokkaita äntyjä, elinkaarensa loppupäässä oleia koiuja sekä teraleppää. Pensaskerroksessa, äntyä, kuusta ja pihlajaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä erenrantakaista, jossa on huoioitu LTJ-kohteen kasillisuus. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto ulkoilureitin arresta 213 Pinta-ala: 0.73 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Lohinieenranta. Ruoikko. 214 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Teraleppä Rauduskoiu Raita Pihlaja Teraleppä Mänty Tuoi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Pihlajan luontainen uudistainen /ha C1 Lähietsä. Ison Kallahden puisto. Pieni lehtoaisen kankaan erenrantakuio, joka rajautuu ereen, tonttiin ja ulkoilutiehen. Vallitseassa jaksossa järeää äntyä, koiua, raitaa, pihlajaa ja teraleppää rannassa. Pensaskerroksessa tuoea, pihlajaa ja katajaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä rantaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito.

114 215 Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 3/ha Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1 Lähietsä. Ison Kallahden puisto. Erittäin pieni tuoreen kankaan kuio aian talon edessä. Käytännössä puhdasta nuorta haaikkoa. Taoite: Turallinen lähietsä. Toienpiteet: Harennus. 216 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Lohinieenranta. Ruoikko. 217 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä Teraleppä Tuoi Raita Rauduskoiu Muu lehtipuu /ha C1 Lähietsä. Ison Kallahden puisto. Kuion on paikoin aukea, niittyäinen ja paikoin tiheä tuoi-teraleppäryteikkö. Kuio on kasupaikaltaan lehto. Vallitseassa jaksossa erittäin isoja hahokkaita tuoipuskia, teraleppää ja hopeapajuja. Saat puulajit toistuat yös pensaskerroksessa. Ulkoilureitin arteen istutettu 4 pyökkiä keäällä Taoite: Ylläpidetään ja kehitetään kuion niittyäistä luonnetta. Toienpiteet: Aoiien kohtien niitto. 218 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji:

115 B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Ison Kallahden puisto. Niittyäinen aoin alue. Kuiolle istutettu puolenkyentä pyökkiä ulkoilureitin arteen keäällä Taoite: Hoitoluokan uutos B3-aiseaniityksi. Toienpiteet: Ruohostus pyökkien ypäriltä. Lisäksi niitto uulle osalle kuiota. 219 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Raita Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Vaahteran luontainen uudistainen /ha C1 Lähietsä. Ison Kallahden puisto. Uiarannan ja yksityisen tontin älissä olea lehtoaisen kankaan ja lehdon rajoilla olea kuio. Vallitseassa jaksossa erittäin järeitä aiseallisesti hahokkaita äntyjä, lisäksi isoja koiuja ja kuusia, sekä raitoja ja pihlajia. Pensaskerroksessa lähinnä pihlajaa, kuusta, sekä uutaa aahtera. Taoite: Turallinen, onilajinen, kerroksellinen ja aiseallinen lähietsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. Otetaan lisäksi talteen edelliseltä hoitokerralta jääneet puut. 220 Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Pihlaja /ha C1.1 Puistoetsä. Kynäjalaia. Ison Kallahden puisto. Uiarannan taustalla olea aloisa tuoreen kankaan kuio, jonka

116 allitseassa jaksossa pääosin järeitä äntyjä, sekä uutaa koiu ja pihlaja. Kenttäkerros on istutettua ja hoidettua nurikenttää. Taoite: iihtyisä ja turallinen oleskelualue. Toienpiteet: Parin huonon koiun poisto. 221 Pinta-ala: 0.56 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Tuoi Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito /ha B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Taia. Ison Kallahden puisto. Vanhaa pihapiiriä/niittyä. Nykyään ylispuustoiseksi taiikoksi kehittynyt anha pihapiiri/niitty, jossa ylispuustona järeitä koiuja ja pensaskerroksessa koiua, tuoea, raitaa ja ähän taea. Taoite: Ylläpidetään ja kehitetään kuion niittyäistä/aoien pihapiirin luonnetta. Toienpiteet: Poistetaan huonokuntoiset puut ja tehdään pienpuustoryhille taiikonhoito/harennus taea ja koiua suosien. Hoitoluokan uutosta B3-niityksi ja sitä yötä aoiiken älipintojen niittoa harkitaan yhdessä niittyastaaan kanssa. 222 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Vaahtera Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1 Lähietsä. Taia. Vaahteroita.

117 Ison Kallahden puisto. Lehtoaisen kankaan kuio, joka rajautuu suurelta osin kallioalueeseen ja yksityisen tonttiin. Vallitseassa jaksossa pääosin hahokkaita äntyjä, ähän koiua sekä kuusta, joka on jo eneän älijaksolla. Pensaskerroksessa äntyä, kuusta, pihlajaa, aahteraa ja taea. Taoite: Turallinen ja iihtyisä pihapiiriin lähietsä.. Toienpiteet: Maiseanhoito/harennus ja pienpuuston hoito taen, aahteran ja ännyn hyäksi. 223 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Vaahtera Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Männyn luontainen uudistainen /ha C1 Lähietsä. Taia. Vaahteroita. Ison Kallahden puisto. Tuoreen kankaan kuio, joka rajautuu osin kallioalueeseen ja yksityisen tonttiin. Vallitseassa jaksossa pääosin hahokkaita äntyjä, ähän koiua sekä kuusta, joka on jo eneän älijaksolla. Pensaskerroksessa äntyä, kuusta, pihlajaa, aahteraa ja taea. Taoite: Turallinen ja iihtyisä sekapuustoinen lähietsä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito taen, aahteran ja ännyn hyäksi. 224 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Rauduskoiu Tuoi Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha

118 C1 Lähietsä. Taia. Ison Kallahden puisto. Lehtoaisen kankaan ja lehdon äliailla olea niityn- ja tienreunakuio, jonka allitseassa jaksossa arttunutta koiikkoa, raitaa ja yksi iso tai. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, tuoea, koiua sekä uutaa tai. Taoite: Siisti, aloisa ja hoidettu niittyetsikkö. Toienpiteet: Poistetaan huonokuntoiset raidat tienarresta ja tehdään harennus koiulle. Lisäksi pienpuuston hoito taea ja koiua suosien. 225 Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Ison Kallahden puisto. Niittyäistä aointa aluetta. Taoite: Hoitoluokan uutos B3-aiseaniityksi. Niittyastaaa tarkastaa ja päättää uutoksesta. 226 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Rauduskoiu Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1 Lähietsä. Ison Kallahden puisto. Lehtoaisen kankaan ja lehdon äliailla olea niityn- ja tienreunakuio, jonka allitseassa jaksossa arttunutta koiikkoa ja raitaa. Pensaskerroksessa pääosin raitaa, tuoea ja koiua. Taoite: Siisti ja aloisa niittyetsikkö. Toienpiteet: Harennetaan tiheipiä puustoryhiä ja luodaan aoiia älipintoja pienpuuston hoidolla. 227 Pinta-ala: 0.63 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu /ha

119 Haapa Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Muun lehtipuun luontainen uudistainen C1 Lähietsä. Ison Kallahden puisto. Tuoreen kankaan kallionrajaa yötäileä pitkä ja kapea kuio. Vallitseassa jaksossa äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa pihlajaa, koiua, haapaa, kuusta ja uutaa kataja ja tai. Taoite: Elinoiainen ja kerroksellinen sekapuuetsikkö, jonka läpi olisi näkyää kallioalueelle. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. Luodaan näkyiä kallioalueelle sopiiin kohtiin. 228 Pinta-ala: 1.79 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Paju /ha C1 Lähietsä. Ison Kallahden puisto. Kuion pohjoispää LIV:in hallinnassa. Iso kallionlakikuio, jossa paljas aokallio ja alaat peitteiset älipinnat aihteleat osaiikkiaisesti. Vallitseassa jaksossa kituliaasti kasanutta hahokasta äntyä. Alaissa reheissä älipinnoissa kasaa pajuryhiä, koiua, pihlajaa ja äntyä. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 229 Pinta-ala: 0.53 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Vaahtera Tai /ha

120 Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Vaahteran luontainen uudistainen C1 Lähietsä. Taia. Vaahteroita. Ison Kallahden puisto. Tuoreen kankaan kuio, joka rajautuu suurelta osin kallioalueeseen ja yksityisen tonttiin. Vallitseassa jaksossa pääosin hahokkaita äntyjä, ähän koiua sekä kuusta, joka on jo eneän älijaksolla. Pensaskerroksessa äntyä, kuusta, pihlajaa, aahteraa ja taea. Taoite: Turallinen ja iihtyisä sekapuustoinen lähietsä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto asutuksen ierestä ja pienpuuston hoito taen, aahteran ja ännyn hyäksi. 230 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Kuusi Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Ison Kallahden puisto. Tuoreen kankaan etsikkö, joka rajautuu ulkoilureitteihin ja yksityisen tonttiin ja Kallikinnieentiehen. Ylispuustona järeää näyttäää äntyä, älijaksolla kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa kuusta, aahteraa ja pihlajaa. Taoite: Viihtyisä ja kerroksellinen reunaetsikkö. Toienpiteet: Välijakson kuusikon harennus ja pienpuuston hoito. 231 Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu /ha

121 Teraleppä Raita Pihlaja Teraleppä Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Teralepän luontainen uudistainen C1 Lähietsä. Ison Kallahden puisto. LIVin hallinnassa. Lehtoaisen kankaan kuio, joka rajautuu kauttaaltaan liikenneäyliin. Vallitseassa jaksossa järeitä hahokkaita äntyjä ja ähän pienepiä koiuja. Välijaksolla teraleppää, raitaa ja kuusta. Pensaskerroksessa pihlajaa, koiua, teraleppää, raitaa ja taikinaarjaa. Taoite: Turallinen, iihtyisä ja kerroksellinen sekapuuetsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. Ennen toienpidettä yhteydessä LIV:iin. 232 Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Pihlaja Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha C1 Lähietsä. Ison Kallahden puisto. Kallion ja koulun pihapiirin äliin rajautua kapea tuoreen kankaan ylispuustoinen taiikko. Ylispuustona arttunutta äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa kasatettaana puulajeina änty, koiu ja tai. Taoite: Elinoiainen sekapuustoinen arttunut taiikko ja nuori etsä. Lisäksi näkyiä takana olealle kallioalueelle. Toienpiteet: Taiikonhoito koiun, ännyn ja taen hyäksi. 233 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu /ha

122 Raita Pihlaja Pihlaja Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1 Lähietsä. Vaahteroita. Pohjaedenpuisto. Lehtoaisen kankaan kuio kalliokon ja Meri-Rastilantien älissä. Isopana puustona pääosin koiua, lisäksi älijaksolla kuusta, raitaa ja haapaa. Pensaskerroksessa pihlajaa, raitaa ja aahteraa. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen, kerroksellinen ja iihtyisä tienarsietsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 234 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Mänty Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Pohjaedenpuisto. Ulkoilureitin ja Meri-Rastilantien äliin jäää kapea etsäkaistale, jossa isopana puustona näyttäiä järeitä äntyjä. Pensaskerroksessa kuusta, koiua, raitaa ja pihlajaa. Taoite: Viihtyisä ja turallinen reunaetsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 235 Pinta-ala: 1.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Pihlaja Muu lehtipuu /ha

123 Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1 Lähietsä. Vaahteroita. Pohjaedenpuisto. Laajahko tuoreen kankaan kuio, jossa isopana puustona pääosin järeää äntyä ja jonkin erran kuusta ja koiua. Välijaksolla nuorta ja arttunutta kuusta ja jonkin erran koiua. pihlajaa ja raitaa. Pensaskerroksessa kuusta, koiua ja pihlajaa. Taoite: Viihtyisä, sekapuustoinen ja kerroksellinen reuna- ja reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Välijakson harennus ja pienpuuston hoito. 236 Pinta-ala: 1.14 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Mänty Mänty Kuusi Kuusi Mänty Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Muun lehtipuun luontainen uudistainen 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Pohjaedenpuisto. Isohko lehtoaisen kankaan kuio, isopana puustona pääasiallisesti arttunutta kuusta, seassa hiean koiua, haapaa ja äntyä. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Elinoiainen ja iihtyisä reitinarsi- ja reunaetsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten kuolleiden ja huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Moleat toienpiteet ainoastaan ulkoilureitin arteen. 237 Pinta-ala: 2.90 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi /ha

124 Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Pihlaja Kataja C1 Lähietsä. Katajia. Pajupensas. Kuion luoteisosassa: LTJ-tunnus: 2129, geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Vuosaari, uinaisrantaerkki. Kuion koillis- ja kaakkoisosassa: LTJ-tunnus: 1522, geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Vuosaari, historiallinen kiilouhos. Pohjaedenpuisto. Laaja kallionlakikuio. Isoipana puustona pääosin kituliaita hahokkaita äntyjä, seassa lisäksi jonkin erran koiua, haapaa ja kuusta. Pensaskerroksessa uun uassa pihlajaa, katajaa, koiua ja pajua. Taoite: Luontainen kalliopuusto- ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 238 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1 Lähietsä. Pohjaedenpuisto. Pieni lähes puuton aokalliokuio. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 239 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Haapa Haapa Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Pohjaedenpuisto. Lehtoaisella kankaalla olea arttunut koiikko. Koiun lisäksi ähän haapaa ja äntyä. Pensaskerroksessa pihlajaa ja haapaa. Taoite: Elinoiainen ja iihtyisä reunaetsä.

125 Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 240 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 3/ha Mänty C1 Lähietsä. Pohjaedenpuisto. Kallioalue, jossa isopana puustona harassa kituliaita äntyjä. Pensaskerroksessa ähän pihlajaa ja äntyä. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 241 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Katajia. Pohjaedenpuisto. Tuoreen kankaan kuio, jossa isopana puustona pääosin äntyä, sekä jonkin erran haapaa ja koiua. Pensaskerroksessa koiua, pihlajaa, katajaa ja raitaa. Taoite: Elinoiainen, onilajinen ja kerroksellinen lähietsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito koiun ja katajan hyäksi. 242 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Haapa Rauduskoiu /ha C1 Lähietsä. Pajupensas. Pohjaedenpuisto. Kalliokuion sisällä olea kuiahkon kankaan anha etsikkö, jossa

126 pääasiallisesti äntyä ja jonkin erran kuusta ja koiua. Pensaskerros katajaa ja pajuryhiä. Taoite: Viihtyisä oniuotoinen lähietsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 243 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1 Lähietsä. Kuion länsiosassa: LTJ-tunnus: 2129, geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Vuosaari, uinaisrantaerkki. Pohjaedenpuisto. Tuoreen kankaan erittäin kiinen kuio, jossa ylispuustona isoja koiuja. Välijaksolla nuorta kuusikkoa. Pensaskerroksessa kuusta ja pihlajaa. Taoite: Elinoiainen ja sekapuustoinen etsä. Toienpiteet: Välijakson kuusikon harennus ja pienpuuston hoito. 244 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Katajia. Kuion pohjoisosassa: LTJ-tunnus: 2129, geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde, Vuosaari, uinaisrantaerkki. Pohjaedenpuisto. Kuiahkon kankaan painanne kallioalueella. Isopana puustona pääosin äntyä ja jonkin erran koiua. Pensaskerroksessa pihlajaa ja äntyä. Kuiolla huoattaan paljon eriasteista lahopuuta. Taoite: Lahopuuston ylläpito ja sen rakenteen kehittäinen.

127 Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 245 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Kuusi Pihlaja Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1 Lähietsä. Ullaksenpuisto. Tuoreella kankaalla järeä rauduskoiikko. Välijaksolla nuorta kuusikkoa ja pensaskerroksessa kuusta, äntyä, pihlajaa ja raitaa. Taoite: Viihtyisä, kerroksellinen ja sekapuustoinen reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Välijakson kuusikon tiheipien puustoryhien harennus ja pienpuuston hoito. 246 Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1 Lähietsä. Pähkinäpensas. Ullaksenpuisto. Tuoreen kankaan kuio, jossa isoipana puustona järeitä äntyjä ja uutaa kuusi. Välijaksolla nuorepaa kuusta. Pensaskerroksessa pihlajaa, koiua, uutaa lehtikuusi ja yksi pähkinäpensas. Tontin reunalta asukkaat toioneet puuston äljennystä. Taoite: Viihtyisä, kerroksellinen ja sekapuustoinen reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Välijakson kuusikon tiheipien puustoryhien harennus ja pienpuuston hoito.

128 247 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Kuusi Mänty Kuusi Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1 Lähietsä. Katajia. Ullaksenpuisto. Tuoreen kankaan ylispuustoinen etsikkö, isoipana puustona järeitä äntyjä ja koiuja. Välikerroksessa hiean kuusta ja äntyä. Pensaskerroksessa kuusta, koiua, raitaa, äntyä ja pihlajaa. Taoite: Viihtyisä sekapuustoinen ja kerroksellinen reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Tiheipien puustoryhien harennus älijakson kuuselle ja ännylle. Tehdään lisäksi pienpuuston hoito. 248 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Mänty Kuusi Mänty Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Taiikonhoito /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Ullaksenpuisto. Tuoreen kankaan ylispuustoinen etsikkö. Ylispuustona uutaa ikiänty, allitseassa jaksossa kuusta, äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa äntyä, koiua, pihlajaa, kuusta ja raitaa. Taoite: Kerroksellinen, sekapuustoinen ja iihtyisä reitinarsietsikkö Toienpiteet: Välijakson puuston harennus ja taiikonhoito.

129 249 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1 Lähietsä. Ullaksenpuisto. Lehdon kasupaikka, Ylispuuna uutaa iso änty ja koiu, niiden alla arttunutta kuusta ja ähän haapaa. Välijaksolla nuorepaa kuusta ja pihlajaa. Pensaskerros hara. Taoite: Viihtyisä, kerroksellinen ja sekapuustoinen reitinarsietsikkö. Lisäksi luontainen lehtokasillisuus, jota autetaan harentaalla kuusikkoa. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 250 Pinta-ala: 0.01 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Ullaksenpuisto. Aoin, ulkoilu- ja pihateiden risteysalue. Taoite: - Toienpiteet: Pinta-ala: 0.59 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha

130 C1 Lähietsä. Vaahteroita. Ullaksenpuisto. Lehtoaisen kankaan kuio, jossa isoipana puustona suhteellisen tiheästi järeää äntyä, jonka seassa hiean koiua. Välijaksolla kuusta, pihlajaa, raitaa ja teraleppää. Pensaskerroksessa pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Viihtyisä, kerroksellinen ja sekapuustoinen reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 252 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito /ha C1 Lähietsä. Metsälehuksia. Ullaksenpuisto. Tuoreen kankaan kuio, jossa isopana puustona järeitä näyttäiä äntyjä. Välijaksolla erittäin huonokuntoista nuorta kuusikkoa ja uutaa lehusryhä. Pensaskerros harahko, siellä pihlajia ja raitaa. Taoite: Viihtyisä ja aara piha- ja reunaetsikkö. Toienpiteet: Maiseahakkuu, jossa poistetaan koko älijakson huonokuntoiset ja kuolleet kuuset. Tehdään lisäksi pienpuuston hoito. 253 Pinta-ala: 0.00 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Teraleppä Mänty Kuusi Rauduskoiu /ha C1.1 Puistoetsä. Teraleppiä. Ullaksenpuisto. Läheisen rakennuksen pihapiiriä. Kuiolla on talisodan uistoerkki ja kuion läpi enee kaksi ulkoilureittiä. Isopana puustona järeitä näyttäiä äntyjä ja uutaa koiu. Rantaiialla teraleppäyöhyke. Taoite: Viihtyisä ja turallinen pihapiiri ja oleskelualue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

131 254 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Tuoi Pihlaja Vaahtera /ha C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Ullaksenpuisto. Pieni pihan ja ulkoilureitin rajaaa kuio, kasupaikkana lehto. Isoipana puustona tasaisesti äntyä, kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa runsaasti eri-ikäistä tuoea, taikinanarjaa ja pihlajaa. Taoite: Kerroksellinen ja sekapuustoinen puusto, jonka alla luontaista lehtokasillisuutta. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 255 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Raita Kuusi Kuusi Pihlaja Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Kuia lehto. Ullaksenpuisto. Ulkoilureitistön rajaaa lehdon kasupaikka, jossa isoipana puustona järeitä äntyjä ja koiuja. Välijaksolla nuorta kuusta ja raitaa. Pensaskerroksessa pientä kuusta, pihlajaa, leppää ja tuoea. Taoite: Viihtyisä, kerroksellinen ja sekapuustoinen reitinarsietsikkö, jossa on lehdon oniuotoisuus on huoioitu. Toienpiteet: Pienpuuston hoito.

132 256 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Pihlaja Raita Rauduskoiu Teraleppä Kuusi Haapa /ha C1 Lähietsä. Teraleppiä. Vaahteroita. Ullaksenpuisto. Ulkoiluteiden ja arastoalueen rajaaa lehdon kasupaikka. Ylispuustona järeitä koiuja, niiden alla arttunutta kuusta, raitaa ja teraleppää. Pensaskerroksessa pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Luontainen lehtokasillisuus ja -puusto.. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 257 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Raita Kuusi Pihlaja Teraleppä Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1 Lähietsä. Teraleppiä. Vaahteroita. Taikinaarja. Ullaksenpuisto. Ulkoiluteiden rajaaa pieni lehtoaisen kankaan kuio. Ylispuustona järeitä äntyjä, älijaksolla teraleppää, raitaa, koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa aahteraa ja pihlajaa. Taoite: Viihtyisä, kerroksellinen ja sekapuustoinen reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 258 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty Vaahtera Raita /ha

133 Mänty Pihlaja Teraleppä Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1 Lähietsä. Teraleppiä. Vaahteroita. Taikinaarja. Ullaksenpuisto. Lehtoaisen kankaan kuio, jossa isoipana puustona aahteraa, raitaa, äntyä ja teraleppää. Pensaskerroksessa pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Viihtyisä kerroksellinen ja sekapuustoinen reitinarsi- ja reunaetsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 259 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu /ha C1.1 Puistoetsä. Sikuripuisto. Pieni rakennusten, teiden ja parkkipaikan rajaaa kuio. Kuion luonne puistoainen, kenttäkerros hoidettua nurea ja pensaskerroksessa puiston pensaita. Puustossa järeitä äntyjä ja ähän pienepää koiua. MUUTTUU A-LUOKAN RAKENNETUKSI PUISTOKSI. Taoite: - Toienpiteet: Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Vaahtera Metsälehus Mänty Pihlaja /ha B2 Käyttöniitty. Vaahteroita. Lillkallikinpuisto. Puistoetsää, jossa kenttäkerros puolihoidettua nurea. Puustona

134 arttunutta koiua ja uutaa änty. Välijaksolla lehusta, aahteraa ja pihlajaa. Pensaskerros puuttuu käytännössä kokonaan, lukuun ottaatta puiston istutuksia. Taoite: Hoidettu puistoetsä. Toienpiteet: Niitto kerran kesässä. Hoitoluokka nostettu C1.1 puistoetsäksi. 261 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Vaahtera Rauduskoiu Vaahtera Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha B2 Käyttöniitty. Taia. Vaahteroita. Lillkallikinpuisto. Pieni kuio puiston, ulkoilureitin ja rakenteiden älissä. Isoipana puustona äntyä, lisäksi älijaksolla pienepää koiua ja ähän aahteraa. Pensaskerroksessa aahteraa, pihlajaa ja taea. Taoite: Kehitetään kuiota puistoaiseaksi. Toienpiteet: Pienpuuston hoito, poistetaan kuolleet ja huonokuntoiset pihlajat ja otetaan tai ja aahtera parein esille. Niitto kerran kesässä. Hoitoluokka nostettu C1.1 pistoetsäksi. 262 Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Pihlaja Tai Kataja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.1 Puistoetsä. Katajia. Taia. Poeranssipuisto. Kuiahkon kankaan kuio, jossa isopana puustona eniäkseen arttunutta äntyä ja ähän koiua. Pensaskerroksessa pihlajaa, katajaa,

135 koiua, ja taea. Kuion luonne on puistoetsääinen, kuiolla on sorastettu reitistö, penkkejä ja pensaskerros on hyin hara. Puistopuoli hoitaa aluetta. Taoite: Pidetään yllä kuion puistoetsääistä luonnetta. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Nostetaan hoitoluokka C1.1 puistoetsäksi. 263 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Kataja Kataja Mänty Rauduskoiu /ha C1 Lähietsä. Katajia. Poeranssipuisto. Jyrkkärinteinen kalliokuio. Isopana puustona pari nuorta äntyä. Pensaskerroksessa näyttäiä katajapensaita, sekä jonkin erran koiua ja ähän äntyä. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja -puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 264 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 3/ha Mänty C1.1 Puistoetsä. Poeranssipuisto. Lähes puuton kalliokuio, jonka läpi enee ulkoilureitistö. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus- ja puusto. Toienpiteet: Nostetaan hoitoluokka C1.1 puistoetsäksi. 265 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu /ha C1 Lähietsä.

136 Solikinpuisto. Kalliokuio, jossa isoipana puustona jossa isoipana puustona uutaa änty. Pensaskerroksessa ähän äntyä ja koiua. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 266 Pinta-ala: 0.82 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Taiikonhoito /ha C1 Lähietsä. Solikinpuisto. Tuoreen kankaan kuio, jossa ylispuustona pääosin järeää äntyä. Välijaksolla hiean nuorta kuusta. Pensaskerroksessa aihteleasti äntyä, kuusta ja koiua. Taoite: Elinoiainen ja sekapuustoinen nuori etsä ylispuiden alle. Toienpiteet: Taiikonhoito. Lisäksi yksittäisten huonokuntoisten ja taiikkoa haittaaien puiden poisto. 267 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1 Lähietsä. Solikinpuisto. Lähes puuton aokalliokuio. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 268 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Mänty Rauduskoiu Pihlaja /ha

137 Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kuusen luontainen uudistainen C1 Lähietsä. Solikinpuisto. Tuoreen kankaan kuio, jossa isoipana puustona anhaa äntyä ja kuusta. Pensaskerroksessa eniäkseen kuusta, sekä hiean pihlajaa, koiua ja raitaa. Taoite: Viihtyisä, kerroksellinen ja sekapuustoinen lähietsä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto. Pienpuuston hoito. Asukasyhdistyksen illassa toiottiin useasti huonokuntoisten puiden poistoa tältä kuiolta.

138 Liite 2 Helsingin kaupungin etsien hakkuutaat 1. Ylispuustoisen taiikon hoito Taoitteena on turata luontaisesti aikaansaatujen taiikoiden jatkokehitys ähentäällä taiikon kehitystä haittaaaa ylispuustoa. Toienpide oidaan tehdä useaassa aiheessa ottaen huoioon ylispuiden ja kasatettaan nuoren puuston puulaji sekä taiikon kehitysasteesta riippua latusten tilan- ja alontare. Valoa aatiien nuorten koiikoiden, haaikoiden ja änniköiden päällä kasaaa ylispuustoa poistetaan taiikon kehityksen turaaiseksi, kuitenkin ain ikäli niitä on eneän kuin kpl/ha. Taoiteltua aiseallista aihtelua saadaan jättäällä aiseallisesti näyttäiä, hahokkaita säästöpuita erityisesti reittien arsille ja näkyiin kohteisiin. Vanhan lehtiylispuuston (koiu ja haapa) kuoleinen ja pökkelöityinen antaa tilaa arjostusta kestään kuusitaiikon kehittyiselle. 2. Ensiharennus Nuoren etsän ensiäinen harennus. 3. Harennus Tehdään tilaa kehitettäälle puustolle ja kehitetään puulajisuhteita toiottuun suuntaan. 4. Yksittäisten puiden poisto Poiitaan yksittäisiä huonokuntoisia ja aarallisia puita. Lähinnä reittien ja teiden arsilta sekä yleensäkin alueilta, jotka oat ilkkaassa ulkoilukäytössä. 5. Uudistainen iljeleällä Metsän uudistetaan istuttaalla tai kyläällä. Käytetään silloin kun luontaista taiikkoa ei ole ahdollista aikaansaada kohtuullisessa ajassa. Uudistusalalle jätetään kuitenkin aina useita puuyksilöitä / puuryhiä säästö- ja aiseapuustoksi. Lisäksi uudistusalalle jätetään huonokuntoisia puita kehittyään pökkelöiksi ja keloiksi taiikon keskelle. Uudistusalalta poistetaan yös taiien kehitystä haittaaa pienpuusto. Koneellista aanuokkausta ei käytetä laajassa ittakaaassa. 6. Luontaisen uudistainen alistelu Luontaiseen uudistaiseen alistautuinen alkaa jo puuston iieisen harennuksen yhteydessä. Tällöin luodaan puustoa riittäästi harentaalla sieenten tuottaiselle, sieenten itäiselle ja taiien kasulle sopiat olosuhteet: aan pinnalle saadaan lisää aloa ja läpöä ja juuristokilpailu ähenee. Uudistaiseen alistaassa hakkuussa etsästä poistetaan yös tereitä ja elinoiaisia puita uuden taiiaineksen tieltä. Uudistaisen alistelun sijaan oi joissain tapauksissa olla syytä iettiä onko kyse ielä harentaisesta tai äljentäisestä. Tää oi olla aiheellista sellaisissa etsi-

139 Liite 2 köissä, joissa korostetaan luonnontilaisen etsän kaltaisuutta ja kehitetään puustoa onijaksoisena. Tällöinhän ei issään aiheessa tehdä arsinaista uudistaista aan puustoa kehitetään jatkuasti ja kaikki toienpiteet oat ns. kasatushakkuita. Rajaneto näissä tapauksissa on usein aikeaa. 7. Suojuspuuhakkuu Sisältyy kaupungin ulkoiluetsissä luontaiseen uudistaiseen tai sen alisteluun, koska niissäkin säästettäät ylispuuäärät usein lähenteleät jopa suojuspuuston runkoääriä. Toienpidettä periaatteessa kuitenkin käytetään aikkakin eri niikkeellä. Ulkoiluetsissä yös osa suojuspuustosta säästetään jatkossa kehittyän nuoren etsän sekaan. 8. Luontainen uudistainen Uuden puusukupolen aikaansaainen luontaista sieenainesta hyäksi käyttäen. Edellyttää useiiten kasaan puuston aiheittaista tai oiakasta harentaista. Muutailla uudistusaloilla osa uudistushakkuun yhteydessä säästettäästä sieen- tai suojapuustosta poistetaan yöhein kehittyän nuoren etsän tieltä, osa säästetään aiseapuiksi, puuryhiksi ja ne saaat jatkossa kehittyä luontaisesti uuden puusukupolen seassa. Luontaisessa uudistaisessa oidaan aihtoehtoisesti käyttää ns. reikäenetelää, jossa anhasta etsästä poistetaan suuria puita taiiryhien ypäriltä. Menetelää käytetään erityisesti aiseallisesti herkiillä alueilla. Uudistainen tällä taoin kestää uotta ja aatii usein toistuaa hoitoa. Reikiä suurennetaan taiettuisen edetessä. 9. Maiseanhoito Maiseien ja näkyien aaaista. Hakkuukertyä on yleensä hyin pieni. Voi lisäksi olla esi. reitinarsien hoitoa, pienpiirteisiä harennuksia, huonokuntoisten puiden poistoa, yksittäisten puiden poistoa ääränlaiselta kasualustalta, jalopuuston ehdoilla tehtäiä toienpiteitä, etc. Säästöpuista Ulkoiluetsissä on aikea arioida keskiääräistä runkoäärää uudistaisen yhteydessä säästettäälle puustolle. Jopa raja uudistushakkuun kasatushakkuun älillä oi ajoittain häärtyä. Usein kehitetään talousetsän kannalta selkeästi uudistuskypsää etsikköä onijaksoisena kasatusetsänä tai uudistetaan aiseasyistä luontaisesti yös sellaisia alueita, jotka talousetsissä selkeästi päätehakattaisiin. Ulkoiluetsissä uudistaisen yhteydessä säästettäästä puustosta osaa ei poisteta taiikon kehityttyä aan sitä jätetään kehittyän nuoren etsän sekaan. Karuiilla kasupaikoilla säästetään pääasiassa äntyjä ja reheäillä alueilla koiuja, uita lehtipuita ja ahdollisesti kuusia. Erityisesti järeitä haapoja ja uitakin oniuotoisuuden kannalta arokkaita järeitä lehtipuita pyritään aina säästäään. Säästöpuiksi jätetään aiseaa hallitseien järeiden puiden lisäksi yös ns. toisaroista puustoa kehittyään lahopuuksi sekä yös nuorta puustoa, esi. lehtipuutiheiköitä

140 Liite 2 kosteikkoihin ja painanteisiin. Säästöpuut yös ääräytyät sen ukaan illaista puustoa kyseisellä kuiolla lähtötilanteessa on. Kategorisesti ei kannata säästää tiettyä puuäärää ain säästäisen uoksi, aan on alittaa aiseaan, aastonuotoihin ja kasupaikalle parhaiten sopiat puut. Jos niitä on ähän, säästetään äheän, jos taas paljon säästetään eneän. Säästöpuita alittaessa on ulkoiluetsissä yös otettaa huoioon alueella liikkujien turallisuus. Alueilla joilla on ilkasta ulkoilukäyttöä, on alittaa säästöpuiksi sellaisia puita, joilla on jatkossa edellytykset säilyä pystyssä. Tuulelle alttiilla kohteilla on ietittää ille etäisyydelle reiteistä ja rakenteista säästöpuut sijoittuat ja säästetäänkö esi. pintajuurisia kuusia ja laajalatuksisia lehtipuita ai ieluuin tukeapia äntyjä ja hiean atalakasuisepaa puustoa. Kannattaa yös uistaa, että oniuotoisuuden kannalta pystypuun eroinen oi olla aahan kaadettu aapuu. Uudistusalat oat usein hyin pieniä ja aastonuotojen ukaan huoaaattoiksi rajattuja. Viisikin säästöpuuta uutaan aarin alalla astaa jo elkoista runkoäärää hehtaarilla. Uudistusaloja ei yöskään rajata ypäröiään etsään iiasuorin linjoin, aan uudistusalan puolelle jätetään tiheäpiä puustoryhiä, paikoin taas naapurikuion reunayöhykettä äljennetään. Tällöin on aikea sanoa oatko säästöpuut loppujen lopuksi uudistusalalla ai naapurikuiolla. Pääsääntöisesti oitaneen sanoa, että ulkoiluetsissä säästöpuita jätetään erkittäästi eneän kuin. talouskäyttöön aratuissa etsissä. Lisäksi niiden laatuun ja sijoitteluun kiinnitetään hyin paljon huoiota. Säästöpuuäärä saattaa kohteesta riippuen aihdella uutaasta kyenestä useihin satoihin (runkoa/ha).

141

142

143

144

145

146 Liite 7. Meri-Rastilan puiston reittien arsien pienpuuston hoito

147

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 26.1.2016 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2016 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.5.2016 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. nykytila... 3 2.1. Kasupaikat... 4 2.2. Puusto...

Lisätiedot

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2014 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Kallahdennieen luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2014-2023

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E 2 0 1 3 2022 H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u

Lisätiedot

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma Kulosaaren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2017 2026 Helsingin kaupungin rakennusirasto 3.4.2017 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 17.11.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 2/148 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 HKR 2012 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille 2012 2021 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. JOHDANTO... 4 3. LAUTTASAAREN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017

Lisätiedot

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2006 2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille 2006 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2022 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitela Helsingin kaupungin rakennusirasto 2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT 7. Joulukuuta 5 Helsingin kaupungin rakennusirasto SISÄLLYSLUETTELO ASUKAS JA SIDOSRYHMÄYHTESITYÖ... LIITE MAASTOKYSELY... 6 TULOKSET...

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2010 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Tforest.. LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Alue: --- Meilahden HKS Kuiot:. Lehto Rauduskoiu Teraleppä Tai Rauduskoiu Raita /ha Tai Lp /ha Jalopuuetsä (Arokas elinypäristö). C Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Meilahden

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AALTOLA 434-482-4-30 17.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 7 1,3 AALTOLA 434-482-4-30 8 2,2 AALTOLA 434-482-4-30 Kuiahko

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA 2.1.2018 MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA Kouolan kaupunki Tekniikka- ja ypäristöpalelut Maaoaisuus ja paikkatieto Päiitetty 22.12.2017 Kouolan kaupunki PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin 020 615 11 www.kouola.fi

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) LEVIKKO 576-415-6-202 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 53 1,6 LEVIKKO 576-415-6-202 Tuore kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 76 0,4 RAIMOLA 595-427-2-87 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 31.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 1,8 Heinäsuo I 174-420-7-1 Tuore kangas, astaaa suo Paikoin

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 23 0,3 PEHKU-HUOVILA 182-414- 17-58 Kuia kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjela Tio Laherto PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä:

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä: 0 0 5 k 601-402-4-55 601-402-4-55 METSÄMAA Tila Pihtipudas (601) 1 Siu 1 (1) Mittakaaa 1:10 000 Kiinteistörekisterin tiedoissa oi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuuus

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AITTOKANGAS 588-410-4-.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 327 3,0 AITTOKANGAS 588-410-4- T1 - Taiikko alle 1,3 328

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) LÄNSIPOHJOLA 623-402-1-8.6.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 0,5 LÄNSIPOHJOLA 623-402-1- Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) TEURAVUOMA 273-401-37-18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 6 5,0 TEURAVUOMA 273-401-37- kasatusetsikkö

Lisätiedot

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS OTSO Metsäsuunnitela PLUS 2016-2025 Oistaja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Pl 18 Lappeenranta FI-53101 puh. OTSO Yhteyshenkilö Keppainen Jussi jussi.keppainen@otso.fi Metsäsuunnitelan nuero 41160984 Seuraaien

Lisätiedot

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha Siu (1) 18.10.17 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ läpiitta, c kpl/ kasu ³// Toienpiteet kuiolla

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 63 1,3 KEKKOLA 595-427-3-40 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

Hakkuumäärä hakkuutavoittain

Hakkuumäärä hakkuutavoittain Hakkuumäärä kkuutaoittain 2015-2024 Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina 2015-2019: 142234 ja uosina 2020-2024: 0 Liite PatuL 1 / 24.9.2015 Siu 11a 28.8.2015 Hakkuutapa

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30 05.12.2008 Siu 21/1 100 3,9 Tuore kangas, Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kuusi luettelo m3/ m3/kuio mä ku mä ku m3// 95 25 242 952 361 356 22 45 129 15 7,5 Harennus Pohjaesialue. C1 Lähimetsä. Maaston

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus Kuio m3/ m3/ cm m kpl/ m2/ m3// m3/kuio m3/ 19.11.2012 Siu 20/1 84 3,8 Kuiahko kangas 50 135 36 27 10 7 1880 9 3,0 Nuoren metsän hoito Kiinen keskikarkea tai karkea Mänty 55 123 33 27 11 7 1110 8 2,6 Mänty

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa.

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa. ROVANIEMI / Alue 26 / Metsäsuunnitelma 999 / ALAPEHKONEN / Lohko 8 Kuio Kuioluettelo ikä, tilauus tukkia, kuitua, pituus, runkoluku, ppa, kasu, kuiolla 12 1,0 Tuore kangas 100 68 69 8 58 16 12 720 11 1,8

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 43,4, josta kansanpuistoalueen osuus on noin 32 ja ulkomuseon osuus noin 11,4.

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS HOITOLUOKITUKSEN MERKITYS Kaavoitusvaiheessa määritetty alustava käyttö ja hoitoluokka kuvaavat alueen laatutavoitetta. Samalla viheralueiden rakentamisen ja hoidon kustannukset

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 1 1,0

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUMISEVAN MAISEMASELVITYS

HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUMISEVAN MAISEMASELVITYS HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUISEVAN AISEASELVITYS KUISEVANTIE YLIPÄÄ AISEARAKENNE 1:20 000 LAAKSO VAIHETTUISVYÖHYKE SELÄNNE AISEALLISESTI ARVOKAS ALUE: - KALLIOT: PUUSTOINEN KALLIOALUE - KYLÄILJÖÖ: PUUSTOSAAREKKEISSA

Lisätiedot

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis Nuorallatanssia kaupunkimetsissä Tiina Saukkonen luonnonhoidon suunnitteluvastaava metsänhoitaja Metsä- ja viherpäivät Helsinki 2012 24. 25.5.2012 1 Nuorallatanssia kaupunkimetsissä 1. Luonnonhoidosta

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Vaakkolammin pohjois- ja länsipuolella olevat puiston metsäiset osat. Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluu VHT 14:n mukaisessa luokituksessa

Lisätiedot

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) 2008 2017 tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa LUMO seminaari 3.6.2014 Helsingin ympäristökeskus Tiina Saukkonen, luonnonhoidon

Lisätiedot

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0.

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0. Siu 20 (1) Kannasto 743-425-5-221 3.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

Yleistä hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 285

Yleistä hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 285 Etelä-Vuosaaren käyttäjäkysely 009 ..-8.6.009 Yleistä 1000 hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 85 - Otantakyselyyn saatiin vastauksia 7 () - Digium-kyselyyn

Lisätiedot