Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma"

Transkriptio

1 Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitela Helsingin kaupungin rakennusirasto 2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali on 2 c.

2 2/55 Sisällysluettelo JOHDANTO LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 5 LIITE 1. Kuioselosteet Kaunissaari Kaunissaaren piha-, niitty ja luonnonsuojelukuiot, joiden tilan päiitetty kesällä 2015: Eestiluoto ypäristöineen: Hanskinen: LIITE 2. Helsingin kaupungin etsien hakkuutaat Ylispuustoisen taiikon hoito Ensiharennus Harennus Yksittäisten puiden poisto Uudistainen iljeleällä Luontaisen uudistainen alistelu Suojuspuuhakkuu Luontainen uudistainen Maiseanhoito Säästöpuista LIITE 3. Kartta Kaunissaaren hakkuutöistä LIITE 4. Kartta Kaunissaaren pienpuuston hoidosta LIITE 5. Hanskisen kuiokartta LIITE 6. Eestiluodon kuiokartta... 51

3 3/55 JOHDANTO Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon hoito ja kehittäissuunnitela hyäksyttiin yleisten töiden lautakunnassa ohjeellisena noudatettaaksi. Esittelijän ehdotuksesta poiketen Yleisten töiden lautakunta päätti hyäksyä Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestinluodon hoito- ja kehittäissuunnitelan uutettuna seuraailta osin: 1. Kaunissaaren rantaaisean sekä tuulituhojen älttäiseksi kuiokohtaisia toienpiteitä ei uloteta 50 etriä läheäs rantaa kuin silloin, jos siihen on turallisuuteen liittyät perusteet, jotta aseakaaaerkinnän ukainen alueen luonne säilyy ja jotta ältytään tuulituhoilta. Rantareittien älittöässä läheisyydessä oleat aaralliset puut oidaan poistaa. Saaren itäosan telttailualueella yös uut kaatuaaaralliset puut oidaan poistaa. 2. Kaunissaaren MALU -aluerajauksen sisäpuolella olean kuio 50:n harennushakkuut eiät ole perusteltuja ja altistaisiat saaren yös tuulituhoille. Kuio korataan yksittäisten puiden poistolla turallisuussyistä reittien älittöästä läheisyydessä. 3. Kaunissaaren MALU -aluerajauksen sisäpuolella kaadetuista puista ähintään 30 % jätetään luontoon lahopuuksi lukuun ottaatta a) rakennusten pihapiirejä sekä niiden älitöntä läheisyyttä. b) kirjanpainajatoukan aurioittaia puunrunkoja. Yllä ainitun kohdan 1. rajaus on erkitty toienpidekarttoihin punaisella iialla, joka yötäilee rantaa koskeia toienpidekuioita 50 etrin päässä rantaiiasta. Kohta 2. on jo huoioituna toienpidekartoissa ja kuiotekstissä. Kohta 3. huoioidaan MALU-rajausten sisällä oleaa puustoa käsiteltäessä. Kyseinen MALU-rajaus näkyy toienpidekartoissa niin ikään punaisena iiana, joka halkaisee saaren pohjois-etelä-kaakkoissuuntaisena, MALU-alue on tästä iiasta länteen päin. Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon hoito ja kehittäissuunnitelassa on esitetty luonnonypäristön eli etsien ja aointen alueiden tila. Kuaukset alueen aiseasta, ulkoilu- ja irkistyskäytöstä, kaaoituksesta, etsien kasupaikoista, puustosta, niityistä ja luonnon arokohteista löytyät hoito ja kehittäissuunnitelasta. Luonnon oniuotoisuuden huoioon ottainen on yös kuattuna hoito ja kehittäissuunnitelassa. Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon hoito ja kehittäissuunnitelassa esitetään alueittaiset taoitteet luonnonhoitoon. Ne ohjaaat luonnonhoitosuunnitelan kuiokohtaisia toienpiteitä. Tästä syystä tätä luonnonhoidon toteutussuunnitelaa tulee tarkastella yhdessä Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon hoito ja kehittäissuunnitelan kanssa. Hoito ja kehittäissuunnitela on nähtäillä rakennusiraston Internet siulla. Luonnonhoitosuunnitela on toteutustason suunnitela. Siinä kuataan kuioittain toteutettaat luonnonhoitotoienpiteet kuten hakkuut ja uut hoitotoienpiteet. Luonnonhoidon toienpiteet tehdään luonnonhoidon työohjeiden ukaisesti. Hoitotoienpiteet ajoitetaan suunnitelakauden alkupuolelle. Taoitteiden saauttaiseksi tarittaat toiskertaiset toienpiteet tullaan tekeään suunnitelakauden puolessa älissä ja loppupuolella.

4 4/55 Hoito- ja kehittäissuunnitela ja luonnonhoidon toteutussuunnitela oat nähtäillä rakennusiraston Internet-siuilla. Suunnittelusta on astannut etsäsuunnittelija Antti Siuruainen. Työn tilaaisesta, toteutuksesta ja työn alonnasta astaa etsäastaaa Tio Virtanen. Helsingissä Antti Siuruainen Tio Virtanen Metsäsuunnittelija Metsäastaaa

5 5/55 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS Hoitosuunnitela on laadittu 10-uotiskaudeksi. Suunnitelakaudella on tarkoitus tehdä hakkuutöitä ain kertaluonteisesti. Hoitotöitä, kuten pienpuuston hoitoa tai taiikonhoitoa, tullaan suunnitelakaudella tekeään 1-3 kertaa kohteesta riippuen. Turallisuuden uoksi tehtäiä yksittäisten puiden poistoja tehdään tarpeen ukaan. Taoitteena on etenkin Eestiluodon osalta, että siellä käydään tekeässä hoitotyöt suunnitelakauden alussa, jonka jälkeen siellä ei pitäisi olla taretta ähään aikaan hoitokäynteihin. Hanskisista on ökkiläisten toieesta lähes uosittain poistettu aarallisia puita, tätä työtä joudutaan tekeään lähes uosittain. Hoitotarekartat löytyät karttaliitteistä. Korjuu tehdään pääosin koneellisesti ja korjattu puu kuljetetaan lautalla antereelle. Hoitotyöt ja yksittäiset puunkaadot tehdään etsurityönä. Myös arokkaiden luontokohteiden hoito tapahtuu etsurityönä. Ylispuustoisen taiikon hoito Ensiharennus Harennus Yksittäisten puiden poisto Luontaisen uudistaisen alistelu Suojuspuuhakkuu Luontainen uudistainen Yhteensä 1,8 ha 5,5 ha 8,6 ha 22,3 ha 10,1 ha 2,3 ha 0,5 ha 53,5 ha Kaunissaaren hakkuutyöt taulukossa ja pyläsdiagraissa Pienpuuston hoitoa on erkitty 39 hehtaarille ja taiikonhoitoa 9 hehtaarille. Näillä hoitotoienpiteillä pyritään poiiaan esakon ja kuusitiheikköjen seasta kasatuskelpoisia tulean puusukupolen yksilöitä sekä näyttäiä pensaita

6 6/55 esiin. Li säksi pienpuuston hoidolla pyritään aaaaan lähi- ja kaukonäkyiä etsän sisään. Pienpuuston hoitosektori reitistä etsään päin soitetaan kunkin kuion aaston, puuston, topografian ys. seikkojen ukaan. Hoitotöiden pinta-aloista on syytä uistaa, että suuriaksi osaksi toienpiteet eiät koske koko kuiota, aan osa kuiosta jää aihteleasti toienpiteiden ulkopuolella ja lopulla kuiolla hoidon intensiteetti aihtelee kuion puuston luonteen ukaan. Pienpuuston hoito on aina aihteleaa, eli osa pensaskerroksesta jää koskeattoaksi, osasta poistetaan osa ja osaan kuiota tehdään aukkoja. Näin pensaskerroksesta saadaan aihtelea ja siellä on näkyiä sekä lintujen ja uiden pensaskerroksen lajien elinypäristöt eiät aarannu. Lisäksi pienpuuston hoidolla poiitaan lehtipuuesakon seasta näyttäiät ja arokkaiat puuyksilöt sekä näyttäiät pensasryhät. Istutus Pienpuuston hoito Taiikonhoito 3,6 ha 39 ha 9 ha Kaunissaaren hoitotyöt hehtaareittain Luonnon oniuotoisuuden kannalta arokkaiat kohteet jätetään hoitotoienpiteiden ulkopuolelle. Metsänhoitotoienpiteet tehdään ulkoilijoiden turallisuus ja iihtyisyys huoioiden. Niistä tiedotetaan Internetissä ja aastossa aastokyltein ennen toienpiteiden toteutusta. Puunkaato tehdään osin haresterilla koneellisesti ja osin etsurityönä ja puunkorjuu koneellisesti. Hakkuutähteet korjataan haketettaaksi keskeisiiltä alueilta, kuten rakennusten lähistöltä, ulkoilureittien arsilta ja uilta ilkkaan ulkoilukäytön alueilta. Osa hakkuutähteistä jätetään etsiin aatuaan siellä issä niistä ei ole haittaa alueiden käytölle. Hakkuutyöt tehdään aaperä, aasto ja puulajisto huoioiden ajankohtana, jolloin riski juuristo- tai aastoaurioiden syntyiselle on pienin. Jos aurioita kuitenkin syntyy, ne pyritään korjaaaan ahdollisian nopeasti, tai ainakin iieistään työaan alistuttua. Rakennusiraston katu- ja puisto-osasto tilaa luonnonhoitotyöt osittain yksityisiltä etsäpaleluyrittäjiltä ja osin Helsingin kaupungin rakennuspalelu STARA:n luonnonhoitoyksiköltä.

7 7/ Niittyjen ja pihapiirien hoito Pihapiirit 1) Kaunissaaressa Pihapiirien hoito ei sisälly nykyisiin uokrasopiuksiin. Osa ökkiläisistä hoitaa pihaa niittäällä talon lähialueen, issä eniten liikutaan ja oleskellaan. Osa pihoista on iltei täysin hoitaatta. Yksittäisten puiden kaadot hoitaa joko Kaunissaaren henkilökunta tai Staran luonnonhoitoyksikkö. Pihapiirit tulee rajata kartoille. Vuokrattaien ökkien pihan hoito tulee sopia jatkossa (LiV ja uokralaiset). Hoidettaan piha-alueen hoitoastuut ja hoidon taoite olisi hyä kirjata uokrasopiuksiin. Niillä pihoilla, joissa on arokasta kasillisuutta tai anhoja koristekaseja tulee laatia erillinen hoitosuunnitela. Hoitosuunnitelan toteutuksesta soitaan (LiV, uokralaiset) Pihojen kasillisuus on pääosin luonnonukaista niittykasillisuutta. Pääasiallinen hoitotoii on niitto kerran kesässä ja niittojätteen haraointi ja poisienti. Niittojätteen kopostointiahdollisuudet saarella tulee selittää. Metsäisten pihapiirien ongelana on esakoituinen. Lehtiesakon raiaus kerran kaudessa on yös ahdollista, jolloin raiatun ateriaalin oi jättää aastoon. Pihapiirien puiden hoito on pääosin yksittäisten, huonokuntoisten puiden kaatoa ja hakkuutähteiden siiousta. Puunrungot oidaan hyödyntää polttopuuna. 2) Pihapiirien hoito Eestiluodolla Saariryhän kolen tilan pihapiirien hoito kuuluu uokralaisille. 3) Pihapiirien hoito Hanskisen saarella Saaren kesäökkien pihojen hoidosta astaaat ökkiläiset. Suurin osa pihoista on luonnonukaisia, utta joissakin pihoissa ökkiläiset oat istuttaneet koristekaseja ökkien läheisyyteen. On tärkeää, että istutetut kasit eiät pääse leiäään ypäröiään luontoon tai pihapiiri laajene huoattaasti ypäristöön. Asiasta tulee tiedottaa esi. kesäökkiyhdistyksen kokouksessa. Erityisesti haitallisten ieraskasien leiäinen saaristoluontoon pitää yrittää estää.

8 8/55 LIITE 1. Kuioselosteet 1.1 Kaunissaari 3 Pinta-ala: 2.62 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Kuusi /ha Yleiskaaa, hyäksytty (Suojeluääräys). C5 Aroetsä. Yleiskaaassa luo/29-erkintä: Kaunissaaren länsipään teraleppälehto. Luontoyhteenedon ukainen aro ja nuerointi: Paikallisesti arokas 34. Varttunut koiualtainen sekaetsä. Entisen Västergårdenin tilan pihapiiriä, joka on ollut aoiepi. Alueen kehittäinen riippuu liikuntairaston suunnitelista. Puuston turallisuudesta huolehditaan ja näkyäsektoreita pidetään aoiena. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito reitin ja rakennusten ypärillä. 4 Pinta-ala: 0.76 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c 3/ha Teraleppä Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Pihlajia. Teraleppää rantayöhykkeessä. Kuusia poistetaan, lehtipuita ja etenkin teraleppää suositaan. Hoito kohdistetaan uutaaan näkyäsektoriin ja polun arteen. 5 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Tontti Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto E Erityisalue. Rakennus nro. 12, uokrattu Vieheeikot ry:lle. Hienolla paikalla eren äärellä sijaitsea huonokuntoinen anha huila. Pihapiiri on kasaassa upeen. Metsänreuna on etenkin ökin itäpuolella jo iltei kiinni

9 9/55 rakennuksessa. Itäpuolella on kaatunut, konkelossa olea puu aian huussin lähellä. Mökin sisääntulo ja näkyä erelle on yös upeenkasanut. Pihassa on ileisesti yrskytuhon jäljiltä korjattu joitakin yksittäisiä puita erenpuoleiselta pihalta. Rannalla kasaa teraleppiä. Toienpiteet: Pihapiiristä kaadetaan puita, erityisesti rakennuksen itäpuolelta ja sisääntuloäylän arrelta. Kaikki hakkuutähteet kerätään pihapiiristä ja iedään pois tai poltetaan. 6 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu /ha Tuore lehto (Metsälain tärkeä elinypäristö). Metsälain ukainen arokas elinypäristö. (AThOT -lehto) Arokas lehto, anha kuusialtainen, iäkkäitä huonokuntoisia koiuja. Jäljellä olea puusto tasaikäistä. Pohja- ja kenttäkerroksessa kauttaaltaan oksia, risuja ja runkoja. Runsaasti adelaa. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 6.1 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Taiikonhoito /ha Tuore lehto (Metsälain tärkeä elinypäristö). Metsälain ukainen arokas elinypäristö. (AThOT -lehto) Arokas lehto, jonka anha kuusialtainen puusto on alkanut uudistua luontaisesti yrskyssä syntyneiden aukkojen kautta. Runsaasti tuulen kaataia anhoja kuusia, kaadettuja runkoja. Kuion pohjoispäässä iäkkäitä huonokuntoisia koiuja. Jäljellä olea puusto tasaikäistä. Pohja- ja kenttäkerroksessa kauttaaltaan oksia, risuja ja runkoja. Runsaasti adelaa. Toienpiteet: Taoitteena reheä kerroksellinen lehtoetsä. Osa alueen kaatuneista rungoista korjataan alueelta. Polun arrelta ja tontteihin/pihapiireihin

10 10/55 rajautuilta alueilta kaadetaan huonokuntoisia puita. Osa rungoista jätetään aapuiksi. Taiikonhoito, suositaan lehtipuustoa. 7 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi Tuore lehto (Metsälain tärkeä elinypäristö). Metsälain ukainen arokas elinypäristö. Arokas lehto, iäkkäitä huonokuntoisia koiuja. Jäljellä olea puusto tasaikäistä. Pohja- ja kenttäkerroksessa kauttaaltaan oksia, risuja ja runkoja. Runsaasti adelaa. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 7.1 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto /ha Tuore lehto (Metsälain tärkeä elinypäristö). Metsälain ukainen arokas elinypäristö. Arokas lehto, jonka anha kuusialtainen puusto on pääosin kaatunut yrskyssä. Alue heinittynyt ja luontaisesti osittain taiettunut. Kuiia ja kuolleita puita, joista osa aassa. Kuion pohjoispäässä iäkkäitä huonokuntoisia koiuja. Jäljellä olea puusto tasaikäistä. Pohja- ja kenttäkerroksessa kauttaaltaan oksia, risuja ja runkoja. Runsaasti adelaa. Toienpiteet: Taoitteena reheä kerroksellinen lehtoetsä. Osa alueen kaatuneista rungoista korjataan alueelta. Polun arrelta ja tontteihin/pihapiireihin rajautuilta alueilta kaadetaan huonokuntoisia puita. Osa rungoista jätetään aapuiksi. Taiikon hoito, suositaan lehtipuustoa. 8 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha

11 11/55 Myrskyssä syntynyt aukko, johon on syntynyt luontainen taiikko. Lahopuita aassa, jotka saaat aatua paikoilleen. Toienpiteet: Taiikonhoito 10 Pinta-ala: 1.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Luontaisen uudistaisen alistelu /ha Varttunut kuusikko, jossa kuusentaiikkoa syntytnyt luontaisesti alikasokseksi. Luontaista uudistuista edistetään tekeällä pieniä aloaukkoja taiiryhien ypärille. Osa kuiosta on aiein kaatunut yrskyssä rannassa olean huilan eteläpuolella. Toienpiteet: Yksittäisten kuusien poiinta taiiryhien päältä ja pienpuuston hoito. 11 Pinta-ala: 2.58 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto /ha Vanhaa tiheää kuusikkoa. Kirjanpainajatuhoja, 12 puuta kuollut pystyyn. Uudistuinen alkanut osalla kuiosta luontaisesti. Toienpiteet: Vaarallisten yksittäisten puiden poisto reitin ja rakennusten läheisyydestä. Pienpuuston hoito reitin arteen. 12 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Merenrantaa. Kiikkoa ja kallioita.

12 12/ Pinta-ala: 0.55 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Merenrantaa. Kiikkoa ja kallioita Pinta-ala: 0.76 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Merenrantaa ja esijättöaata. Kiikkoa, ruoikkoa ja kallioita Pinta-ala: 0.80 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Merenrantaa. Kiikkoa ja kallioita. Merkitty yleiskaaaan /s 171 alueeksi (alue tai kohde, jolla ypäristö säilytetään). 17 Pinta-ala: 0.78 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c 3/ha Hieskoiu Kuusi C5 Aroetsä. Hoitaaton sekaetsä. Luonnontilaisesti kehittyä. Aarniaisia piirteitä, jonka uoksi jätetään hoidon ulkopuolelle. 18 Pinta-ala: 1.21 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto /ha Tuulituhojen ja kirjanpainajan aiheuttaa aukea, jossa runsaasti kuollutta ja kuoleassa oleaa puuta. Tuhopuuston raiaus. Kuusen ja/tai koiun istutus.

13 13/ Pinta-ala: 0.69 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä Rauduskoiun istutus /ha Tuulituhojen ja kirjanpainajan uhkaaa etsä, jossa runsaasti kuollutta ja kuoleassa oleaa puuta. Puuston uudistainen. Kuusen ja/tai koiun istutus Pinta-ala: 0.94 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä Rauduskoiun istutus /ha Pienialainen suo (Muu arokas elinypäristö). Tuulituhojen ja kirjanpainajan uhkaaa etsä, jossa runsaasti kuollutta ja kuoleassa oleaa puuta. Puuston uudistainen. Kuusen ja/tai koiun istutus Pinta-ala: 0.68 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä Rauduskoiun istutus /ha

14 14/55 Tuulituhojen ja kirjanpainajan uhkaaa etsä, jossa runsaasti kuollutta ja kuoleassa oleaa puuta. Puuston uudistainen. Kuusen ja/tai koiun istutus. 19 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Suojuspuuhakkuu Kuusen luontainen uudistainen /ha Vanha heikkokuntoinen kuusikko, joka on uudistunut luontaisesti. Taiikon pelastaiseksi ylispuita poistetaan päältä, jolloin taiet saaat kasutilaa. Koiuja jätetään säästöpuiksi. Pienpuustonhoito taiikkoon. 20 Pinta-ala: 4.03 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Kuusi Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Taiikonhoito /ha Tuulen aiheuttaa tuho (Keskinkertainen). Kallio. Ylispuustoinen kuusialtainen taiikko. Kehitetään kerroksellisena sekaetsänä. Toienpiteet: Harennus ja taiikonhoito.

15 15/55 21 Pinta-ala: 1.37 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ylispuustoisen taiikon hoito Taiikonhoito /ha Erittäin hyä luontaisesti syntynyt kuusentaiikko, joka on hoidettaa kiireellisesti. Toienpiteet: Ylispuuston poisto, jossa otetaan kuusia ja jätetään koiuja säästöpuiksi. 22 Pinta-ala: 1.46 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Lp 2/ha c 3/ha Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Vanha kuusikko, joka on kohtalaisessa kunnossa. Pidetään pääosin lepotilassa. Ulkoilupolun arrelta poistetaan ain yksittäiset heikkokuntoiset ja aaralliset puut. Pienpuuston hoito, jossa rantayöhyke otetaan huoioon. 23 Pinta-ala: 1.59 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha Pihlajia. Nuori etsä, joka taritsee kiireellisen taiikonhoidon.

16 16/55 Kehitetään sekaetsäksi. 24 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Hieskoiu Haapa Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto /ha Reheä lehto, jossa kasaa saniaisia ja puustona on koiikkoa. Alla kasaa hyiä nuoria kuusia, joille tehdään kasutilaa poistaalla joitakin heikopia koiuja päältä. Pitkällä aikaälillä alueesta kehitetään kerroksellinen lehtipuualtainen sekaetsä. Jalopuiden istuttaista pihapiirin läheisyyteen oidaan harkita. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto 26 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto /ha Rantaetsikkö, josta osa niittyäistä puoliaointa pihapiiriä. Yksittäisten puiden poistolla parannetaan alueen turallisuutta. Rantapuustoa säästetään. 27 Pinta-ala: 1.16 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Suojuspuuhakkuu Rauduskoiun istutus /ha

17 17/55 Puusto anhaa ja heikkokuntoista. Osittain jo roahtanut tuulessa. Toienpiteet: Uudistainen aiheittain. Heikkoja kuusia poistetaan. Koiuja jätetään. Istutetaan koiuja aoiiin paikkoihin. 29 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Raitoja. Tuoreella kankaalla kasaa anha koiikko rannassa. Reitin arressa pidetään huolta turallisuudesta. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto tarittaessa. 30 Pinta-ala: 0.73 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Suojuspuuhakkuu Männyn istutus /ha Heikkokuntoinen kuusialtainen sekaetsä, jossa kuuset oat kärsineet pahoin kuiuudesta ja suuri osa on kuollut pystyyn. Alueella on telttailua ja ulkoilukäyttöä. Pystyyn kuolleet puut uodostaat turallisuusriskin ja kiireelliset toiet alueen kunnostaiseksi ja taiikon perustaiseksi on aloitettaa. Toienpiteet: Heikkokuntoiset ja kuolleet puut poistetaan. Kuion pohjoisrannan puustoa säästetään ahdollisian paljon. Männyt säästetään ja aoiiin kohtiin istutetaan ännyn taiia Pinta-ala: 0.88 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Mäntyaltainen etsä, jossa kuuset oat kärsineet pahoin kuiuudesta ja suuri osa on kuollut pystyyn. Alueella on telttailua ja ulkoilukäyttöä. Pystyyn kuolleet puut uodostaat

18 18/55 turallisuusriskin ja kiireelliset toiet alueen kunnostaiseksi ja taiikon perustaiseksi on aloitettaa. Toienpiteet: Heikkokuntoiset ja kuolleet puut poistetaan Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Hiean ajaa kuusentaiikko reitistön olein puolin. Toienpiteet: Taiikonhoito kuusen hyäksi. 31 Pinta-ala: 0.62 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Kuusi Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rauduskoiun täydennysistutus /ha Myrskyn kaataa aukko, joka on ryteikköinen ja osittain pusikoitunut. Jonkin erran kehityskelpoista taiiainesta. Pienpuuston hoito, jossa taiiryhiä harennetaan. Mäntyä suositaan. Täydennys koiuntaiilla. Lahopuut saaat aatua paikoilleen ja kulkeinen ohjataan poluille, joita kunnostetaan. 32 Pinta-ala: 0.65 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi /ha C5 Aroetsä. Vanha hau- tai sekaetsä. Kituaan kalliota. Ei toienpiteitä. 33 Pinta-ala: 1.97 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Mänty /ha C5 Aroetsä. Vanha hau- tai sekaetsä.

19 19/55 Vanha kuusialtainen etsä, joka on heikkokuntoinen ja kuusia on alkanut kuiua pystyyn. Pääosiltaan jätetään kehittyään luonnontilaisena. Toienpiteet: Reitin arresta poiitaan kuolleet ja aaralliset puut pois turallisuuden uoksi. Reitti on tärkeä saaren ypärikulkea yhteys ja sen kunnostainen on tarpeen. 34 Pinta-ala: 1.26 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c 3/ha Teraleppä Kuusi Hieskoiu C5 Aroetsä. Vanha hau- tai sekaetsä. Kostea teraleppälehto. Annetaan kehittyä luonnontilaisena. Ei toienpiteitä. 35 Pinta-ala: 6.36 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Mänty Rauduskoiu /ha C5 Aroetsä. Vanha hau- tai sekaetsä. Lehtokorpi (Muu arokas elinypäristö). Vanha kuusialtainen sekaetsikkö, jossa kosteita osin soistuneita painanteita. Annetaan kehittyä luonnontilaisena. Reitin arressa kuion länsiosassa aaralliset konkelot kaadetaan aahan ja jätetään lahoaaan paikoilleen. 36 Pinta-ala: 0.83 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi /ha C5 Aroetsä. Vanha hau- tai sekaetsä. Luonnontilaisena kehittyä kallioinen kituaa. Ei toienpiteitä.

20 20/55 37 Pinta-ala: 1.26 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c 3/ha Hieskoiu Teraleppä Kuusi C5 Aroetsä. Varttunut hieskoiualtainen korpi, joka saa kehittyä luonnontilaisena. Ei toienpiteitä. 38 Pinta-ala: 9.03 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Mänty Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Luontaisen uudistaisen alistelu /ha Varttunut kuusialtainen sekaetsä, jossa kuusen lisäksi äntyjä ja koiuja. Säännöllisesti hoidettua etsää, jossa paikoin tiheää alikasoskuusikkoa. Luontaista uudistuista edistetään taiettuneilla kohteilla harentaalla päällä kasaia kuusia. Mäntyjä suositaan ja jätetään kehittyään säästöpuiksi. Toienpiteet: Puustoryhien harennus ja pienpuuston hoito taiiryhiin. 39 Pinta-ala: 1.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito Tiheä luontaisesti syntynyt ylispuustoinen kuusen taiikko. Toienpiteet: Taiikonhoito, jossa jätetään kehityskelpoisia lehtipuuntaiia sekapuustoksi. Ylispuukoiujen kaulaus. 40 Pinta-ala: 0.95 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Hieskoiu /ha

21 21/55 C5 Aroetsä. Vanhoja äntyjä ja nuorepaa kuusta kasaa puustoinen räe. Annetaan kehittyä luonnontilaisena. Ei toienpiteitä. 41 Pinta-ala: 1.03 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto /ha Tuoreen kankaan arttunut äntyaltainen sekaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto reitin arresta. 42 Pinta-ala: 0.89 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Hieskoiu Kuusi Kuusi Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha Lehtoaisella kankaalla arttunut kaksijaksoinen hieskoiikko, jonka alle syntynyt luontaisesti kuusen taiikko. Toienpiteet: Koiikon harennus taiikkoa säästäen. Pienpuustonhoito. 43 Pinta-ala: 0.63 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Nuori kuusialtainen etsikkö. Syntynyt yrskyn tekeään aukkoon. Toienpiteet: Nuoren etsän hoito.

22 22/55 44 Pinta-ala: 1.34 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto /ha Lehtoaisella kankaalla kasaa anha kuusialtainen sekaetsä, jonka alle on paikoin syntynyt luontaisesti taiikkoa. Pienpuustonhoito taiiryhiin. 45 Pinta-ala: 1.18 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Teraleppä Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto /ha Raitoja. Reheällä kasupaikalla arttunut koiualtainen lehtietsä. Reitin arressa ja rakennusten lähellä huolehditaan turallisuudesta. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto tarittaessa. 48 Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty C5 Aroetsä. Vanha hau- tai sekaetsä. Pirunpelto. Kituaan kallio ja kiikko. 49 Pinta-ala: 2.43 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Rantakallioita ja kiikkoa.

23 23/ Pinta-ala: 0.76 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Rantakallioita ja kiikkoa. 50 Pinta-ala: 1.31 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto /ha Vanha kuusikko, jossa puusto on osittain kuianut pystyyn. Taoitteena aiseallisesti kaunis ja ulkoilijoiden kannalta turallinen sekaetsä. Vanhat ännyt säästetään ja luontaisesti käynnistyässä uudistuisessa suositaan äntyjä. Taoite: Turallinen reitinarsietsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto, jossa kuollutta ja heikkokuntoista kuusikkoa poistetaan. Pienpuuston hoito, jossa äntyä suositaan. 51 Pinta-ala: 1.57 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Mänty Rauduskoiu /ha C5 Aroetsä. Vanha hau- tai sekaetsä. Vanha kuusialtainen sekaetsä, joka saa kehittyä luonnontilaisena Ei toienpiteitä. 52 Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty Kituaan kalliota ja kiikkoa.

24 24/55 53 Pinta-ala: 0.66 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Hieskoiu Teraleppä Kuusi /ha C5 Aroetsä. Korpinotkela, joka kehittyy luonnontilaisena. Ei toienpiteitä. 54 Pinta-ala: 0.51 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Mänty Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Luontainen uudistainen /ha Vanha kuusialtainen sekaetsä, jonka luontainen uudistuinen on käynnissä. Myrsky kaatanut kuion pohjoisosassa puustoa. Toienpiteet: Luontainen uudistainen. Vaaralliset ja heikot puut poistetaan ensiaiheessa ja taiiryhiin tehdään pienpuuston hoito. 55 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu /ha Vanha hau- tai sekaetsä. Myrskyssä kaatunut anha kuusikko, jossa luontaisesti syntynyttä taiikkoa. Toienpiteet: Taiikonhoito. 56 Pinta-ala: 1.61 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty Nuotiopaikka.

25 25/55 Kituaan kalliota. Rannassa grillikatos. 57 Pinta-ala: 1.55 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Tuoreella kankaalla arttunut äntyaltainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus, jossa heikkokuntoista puustoa poistetaan äntyä suosien. 58 Pinta-ala: 1.43 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty Kituaan kalliota. 59 Pinta-ala: 2.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha Kallio. Valoisa äntyaltainen sekaetsä. Telttailualuetta. Toienpiteet: Lieä harennus, jossa poistetaan kuusia. 60 Pinta-ala: 0.92 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Tuulen aiheuttaa tuho (Voiakas). Nuori etsikkö, jossa äntyä, koiua ja kuusta. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen etsikkö.

26 26/55 Toienpiteet: Ensiharennus ja pienpuuston hoito. 61 Pinta-ala: 2.83 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c 3/ha Rauduskoiu Mänty Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kallio. Tuoreella kankaalla kasaa äntyaltainen sekaetsä, jossa luontainen uudistuinen käynnissä. Suositaan äntyä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito kuion koilliskulassa. 62 Pinta-ala: 3.99 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Koiualtainen nuori etsä. Kuusta alikasoksessa. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen arttunut etsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 63 Pinta-ala: 1.40 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Yleiskaaa, hyäksytty (Suojeluääräys). C5 Aroetsä. Pihlajia. Suurin osa kuiosta erkitty yleiskaaaan luo/33 erkinnällä: Kaunissaaren Österrudin teraleppäluhta. Luontoyhteenedon ukainen aro: paikallisesti arokas. Teraleppäluhta, arokas luontokohde. Teraleppien lisäksi kosteikossa kasaa koiua ja joitakin kuusia. Alueen halki on rakennettu ulkoilutie. Toienpiteet: Pienpuuston hoito reittien läheisyydessä. Teraleppäluhta saa kehittyä uuten luonnontilaisena.

27 27/55 64 Pinta-ala: 1.29 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto /ha Lehtoaisella kankaalla anha äntyaltainen sekaetsä, jossa lisäksi koiuja ja kuusia. Turallisuudesta huolehditaan ulkoilureitin arressa. 65 Pinta-ala: 4.75 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto /ha Lehtoaisella kankaalla anha kuusialtainen sekaetsä. Sekapuuna jonkin erran koiuja ja äntyjä. Heikkokuntoisia kuusia, joista osa on kuollut pystyyn. Keskeistä ulkoilualuetta, jossa telttaillaan ielellään. Turallisuudesta tulee huolehtia. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto. Luontaisesti syntyneiden taiiryhien päältä ja reunoilta poistetaan puuryhiä. Taiikonhoito taiiryhiin. 66 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ylispuustoisen taiikon hoito Taiikonhoito Myrskyn kaataan etsän tilalle luontaisesti syntynyt sekapuustoinen nuori etsä. Toienpiteet: Nuoren etsän hoito. Ylispuukoiujen kaulausta jatketaan.

28 28/55 68 Pinta-ala: 1.49 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä Lp 2/ha c 3/ha Teraleppä Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Rantateralepikkö. Polun turallisuudesta huolehditaan. Luonnonukaisesti kehittyä teralepikko. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto tarittaessa. 69 Pinta-ala: 1.61 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Lp 2/ha c 3/ha Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Myrskytuho (Voiakas). Nuotiopaikka. Luontaisesti uudistua anha kuusikko. Suurin osa puustosta on kaatunut yrskyissä. Taiettuinen tapahtuu luontaisesti. Kuion itäpäässä kaunis lapi. Toienpiteet: Taiikonhoito taiiryhiin. Rannassa suositaan teraleppää, uuten suositaan äntyä. Taoitteena onilajinen sekaetsä. 71 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty Katajia. Pihlajia. Kituaan kalliota. 73 Pinta-ala: 0.74 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Pirunpelto. Rantakallioita ja kiikkoa.

29 29/55 74 Pinta-ala: 0.65 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Pirunpelto. Rantakallioita ja kiikkoa Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Sataan aallonurtajaa Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Vesistö Pääpuulaji: Pirunpelto. Kluui.

30 30/ Kaunissaaren piha-, niitty ja luonnonsuojelukuiot, joiden tilan päiitetty kesällä 2015: S Suojelualue Merenranta-alue (Luonnonsuojelulain luontotyyppi). Kenttäorakko. Kaunissaaren erenrantaniitty. Suojelualue. (Luonnonsuojelulain luontotyyppi, rajauspäätös ). Uhanalainen kenttäorakko ja harinainen rantahirenjuuri. Kenttäorakkokasustot elinoiaisia ja laajoja, useita satoja kukkiia yksilöitä kuion pohjoispäässä ja fladan länsipuolella ( ). Toienpiteet: Pystytettää telttailun kieltää kyltti. 2 Pinta-ala: 0.32 Vesistö Kaunissaaren flada, joka on erieden ollessa korkealla syysyrskyjen aikaan yhteydessä ereen. Arokas luontokohde.?? 2008: Pihapiiri on kasaassa upeen. Metsänreuna on etenkin ökin itäpuolella jo iltei kiinni rakennuksessa. Itäpuolella on kaatunut, konkelossa olea puu aian huussin lähellä. Mökin sisääntulo ja näkyä erelle on yös upeenkasanut. Pihassa on ileisesti yrskytuhon jäljiltä korjattu joitakin yksittäisiä puita erenpuoleiselta pihalta. Rannalla kasaa teraleppiä. Toienpiteet: Pihapiiristä kaadetaan puita, erityisesti rakennuksen itäpuolelta ja sisääntuloäylän arrelta. Kaikki hakkuutähteet kerätään pihapiiristä ja iedään pois tai poltetaan. 2015: Rantanäkyiä aattu, aaralliset puut poistettu pihapiiristä ja hakkuutähteet iety pois. Huilan itäpäädyssä olea huonokuntoinen raita poistettaa. 9 Pinta-ala: 0.51 Tontti E Erityisalue. Vanhan huilan pihapiiri erenrannan tuntuassa, rakennus nro. 11, uokrattu Hakanieen enekerholle. 2008: Myrskytuhon ja kuiuuden runteleia kuolleita ja huonokuntoisia kuusia on kaadettu äskettäin pihapiiristä. Pihapiirin länsilaidalla kasaa suuri huonokuntoinen koiu. Merenpuoleisessa osassa piha on etsäinen. Pihapiiriä hoidetaan. Pihaan on istutettu koristekaseja ja pihan lehtoaista aluskasillisuutta niitetään.

31 31/55 Toienpiteet: Huonokuntoiset puut kaadetaan pihapiiristä ja iereisiltä etsäkuiolta. Kaikki hakkuutähteet iedään pihapiiristä pois. Varistetaan, että pihapiiri niitetään uosittain. Näköala erelle turataan poistaalla säännöllisesti esakkoa ja kuusen taiia pihan pohjoispuolella. 2015: Huonokuntoinen koiu kaadettu. Alueen länsilaidan huonokuntoisia kuusia poistetaan. Rungot iedään pihapiiristä. 13 Pinta-ala: 0.30 Tontti E Erityisalue. Vuokraökin pitkänoainen pihapiiri saaren länsipäädyssä hienon hiekkarannan edustalla. Pihapiiri rajautuu etsäkuioihin paitsi lännen suunnalta. 2008: Pihapiiri on pääosin upeenkasanutta niittyä, jossa siellä täällä illiintyneitä orjanruusupensaita. Niityn altalajeina oat karhunputki, adela, erilaiset ohdakkeet ja heinät. Talon lähelle on istutettu syreenejä ja juhannusruusua, joita ei hoideta. Pihapiirin edessä olea hiekkaranta on upeenkasanut. Uiarannan leikkiälineet, penkki ja pöytä oat huonossa kunnossa ja iltei kasillisuuden seassa. Uiaranta on suojainen, atala ja saaren paras pikkulasten ranta. Rannalla on keittokatos. Toienpiteet: Niitty niitetään kerran kesässä ja niittojäte kerätään pois. Ruusut säästetään. Koristepensaat lannoitetaan ja leikataan tarittaessa. Metsänreunan puustoa raiataan, jotta etsä ei kasaisi liian lähelle rakennusta. Hiekkarannan kalusteet uusitaan. Merenrannan kasillisuutta raiataan säännöllisesti niin, että rantaa oi käyttää uiarantana. 2015: Pihapiirin niitty otettu niiton piiriin. Ruusupensaat ja syreenit leikattu alas. Uiarantaa kunnostettu ja kasillisuutta rannalla niitetty. Pihalle rakennettu uusi keittokatos ja penkkiryhä. Toienpiteenä uosittainen niitto ja uiarannan siistinä pitäinen. Metsänreunalta leiäää esakkoa raiataan ajoittain pois, jolla ehkäistään pihan upeenkasua. 14 Pinta-ala: 0.45 Tontti E Erityisalue. 2008: Pihapiiri on upeenkasanut, anhoja laidun-, pelto- ja niittyaukeita ei juurikaan enää ole. Reheät aat oat uuttuneet lehdoiksi (kuio 3). Mökin lähialueita niitetään, uuten jäljellä oleat aukeat kasaat iehenkorkuista heinää, uohenputkea, adelaa ja nokkosta. Mökiltä erelle ei ole enää näköyhteyttä. Hieno, anha

32 32/55 hirsinen ajarakennus talosta luoteeseen on iltei etsän ypäröiänä. Mökin lounaisnurkalla kasaa iso raita. Toienpiteet: akeskuksen entisöinnin laajuus tulee sopia yhdessä liikuntairaston ja Sipoon kunnan ypäristöiranoaisten kanssa. Alueen kunnostukseen ja hoitoon tulee laatia erillinen suunnitela. Jotta rakennukset pysyät kunnossa tulee puustoa raiata niiden ypäriltä ja niittyjä hoitaa säännöllisesti. Niittojäte kerätään pois. Näköala erelle aataan kaataalla yksittäisiä puita. Mökin länsipäädyssä kasaan anhan unkarinsyreenin ypäriltä poistetaan pensasta haittaaa uu kasillisuus. Niitto ulotetaan pihapiirin länsilaidalla rantaan asti, huoioiden arokas lehtoalue (Sipoon rannikon ja saariston osayleiskaaan erkintä, kohde luo/29) 2015: Pihapiirin raita on roahtanut. 15 Pinta-ala: 1.31 C5 Aroetsä. Niitty/Lehdesniitty. Osittain etsittynyt niitty, joka on ollut aikoinaan ent. Västergårdenin peltoa. Pihapiirin perällä, etelälaidalla sijaitsee anha lähes upeenkasanut pelto. Tää alue on nykyisin kosteaa suuruohoniittyä ja eteläpäästä jo pitkälle etsittynyt. Toienpiteet: Vanhan pellon annetaan etsittyä lehdoksi. Alueelle oidaan haluttaessa istuttaa esi. jaloja lehtipuita. 16 Pinta-ala: 0.32 Tontti E Erityisalue. Vanhan huilan pihapiiri, uokraökki. Osittain etsittynyt niitty, joka on ollut aikoinaan entisen Vestergården tilan peltoa ja laidunaita. Pihassa grillikatos ja huussi. 2008: Pihapiirissä on edelleen jäljellä anhoja pihakoiuja ja pihakedon kaseja lähinnä pihapiirin keskellä sijaitsealla kuulla. Koiujen alla sinnitteleät kuian kedon kasit kuten keltaatara, kissankello, ahdekaunokki, heinätähtiö, ahoansikka ja isoaksaruoho. Pihapiiri on yös kasanut upeen ökin länsipuolella, issä pihaaata peittää tiheä adelapöheikkö. Länsilaidalta työntyät kuusen, pihlajan ja uiden lehtipuiden taiet pihaaalle. Aian ulkoilutien arressa kasaa koea, anha pihakuusi sekä onihaarainen teraleppä. Toienpiteet: Huonokuntoinen pihlaja kaadetaan pihan länsilaidalta. Hieno kuusi ja teraleppä otetaan esiin raiaaalla uuta puustoa pois, jolloin saadaan yös näkyä erelle auki. Raiaus toistetaan säännöllisin älein, jottei näkyä kasa upeen uudelleen. Vadelapöheikkö raiataan alas pariin kertaan kesässä, jonka jälkeen pihapiiri niitetään uosittain ja niittojäte iedään pois. Pihapiirin etsänreunaa harennetaan, jotta saadaan etsittyinen pysäytettyä.

33 33/55 Ainakin osa niitystä pitäisi sen arokkaan perhoslajiston ja kasillisuuden uoksi säilyttää aoiena ja estää alueen etsittyinen. Hoito ja kunnostus tehdään erillisen suunnitelan ukaan. 2015: Pihapiirin upeenkasu jatkuu. Pihan niitto tulee käynnistää ahdollisian pian, jottei piha etsity kokonaan. Kasillisuudessa etsälajit altaaat niittykasilta elintilaa. Vuonna 2008 haaituista huonokuntoisista puista osa kaatunut tai katkennut. Jäljellä oleien huonokuntoisten puiden pikainen poistainen on tarpeen. 25 Pinta-ala: 0.30 Tontti E Erityisalue. Mökki etsän keskellä ulkoilutien eteläpuolella, uokrattu rakennus x. Pihapiirissä on hakaainen tunnela. Mökkiä ypäröiät reheät etsäalueet. 2008: Mökin tuntuassa kasaa äljästi koiuja, joiden alla on nuoria kuusia ja pihlaja- ja haapaesaa. Rakennuksen älitöntä pihapiiriä niitetään, joten kasillisuudessa esiintyy tyypillisiä tuo-reen niityn kaseja. Rakennuksen ja ulkoilutien älissä kasaa kostea, reheä niitty, inkä altalajeina oat esiangero, nokkonen ja uohenputki. Niityltä oli kaadettu puustoa tai korjattu yrskytuhoja ja risut sekä osa rungoista oli jätetty aastoon. Toienpiteet: Pihapiirin niittyä niitetään ja niittojäte haraoidaan pois. Liikuntairaston kanssa on keskusteltaa, onko resursseja kunnostaa pihapiirin ja ulkoilutien älinen kostea niittyalue. Alue tulee peruskunnostaa ennen kuin niittotyö on ahdollista. Peruskunnostus aatii ainakin alueen raiausta ja ojituksen. Vaihtoehtona on etsitys, jolloin ökki jää etsän keskelle. 2015: Kaadetaan pihapiirin huonokuntoisiat puut. 28 Pinta-ala: 0.44 Tontti E Erityisalue. Liikuntairaston toiisto ja asiakaspalelupiste. Kuio rajautuu rantaan, issä yhteysenelaituri. 2008: Pihapiirissä huonokuntoisia, tasaikäisiä, harsuja kuusia. Pohjakerros on erittäin kulunutta ja osa kuusen juuristosta paljaana. Paikoin kasillisuutta ei ole lainkaan. Pihapiirissä. infotaulu, pöytäpenkkejä ja henkilökunnan kalustoa. Rakennusten läheisyydessä oleat kuuset alkaat olla aarallisia heikon kuntonsa uoksi.

34 34/55 Toienpiteet: Kuuset ja aaralliset koiut poistetaan. alle istutetaan harakseltaan rauduskoiuja, utta ei liian lähelle rakennuksia. Istutusten kasuun lähtö turataan taiisuojin. 2015: Toienpiteet tehty. Istutetut taiet tulee suojata. Kuion länsipäässä on anha huila pihapiireineen, joka on henkilökunnalle uokrattu asunto. Huila sijaitsee aian rannan tuntuassa yhteysenelaiturin tuntu-assa. Rakennuksen eteläpuolella on kapea kaistale pihaa ökin ja ulkoilutien älissä. Kaistaleella on todennäköisesti ollut aiein perennapenkki, ikä on sittein jätetty hoitaatta ja kasaa lähinnä nokkosta ja uohenputkea. Talon länsilaidalla kasaa japanintatarta ja suuri jättipalsaikasusto, ikä on leinnyt tien eteläpuoleiselle etsäalueelle. Merenpuoleista pihaa reunustaa kuusien, koiujen ja haapojen uodostaa etsänreuna (kuio 26). Pihassa kasaa taikinanarjaa, haapaesaa ja jäänteitä niittykasillisuudesta kuten ahdekaunokkia, päiänkakkaraa, nuritädykettä, poiulehteä ja säräkuisaa. Metsänreunalle rakennetun grillipaikan ieressä on huonokuntoinen koiu. Toienpiteet: Huonokuntoiset puut kaadetaan. Pihan pohjoispuolelta oidaan poistaa yksittäisiä puita, jotta piha saadaan aloisaaksi. Pihan entiset niittyalueet niitetään ja niittojäte iedään pois. Myös jättipalsaikasusto niitetään ähintään kaksi kertaa kesän aikana ja niittojäte iedään pois (huolehdittaa, ettei se leitä sieeniä uualle saareen, kopostiin jätettä ei kannata iedä). 2015: Haitallisten ieraslajien torjunta on käynnistetty ja pihapiiri otettu niiton piiriin. Huonokuntoisia puita kaadettu pihapiiristä. 46 Pinta-ala: 4.74 S Suojelualue Niitty/Lehdesniitty (Muu arokas elinypäristö). B5 Aroniitty. Kaunissaaren pohjoisrannan niittyalue. Arokas perinnebiotooppi, Östergården -tilan anhaa pihapiiriä. Harinaisia ja tyypillisiä keto- ja niittykaseja. Arokas perhosten elinypäristö. Malikaapuyökkönen ERA201391, Hertta Sipoon rannikon ja saariston osayleiskaaassa erkitty suojelualueeksi. Alueella anha päärakennus (kahila), aittarakennus, uokrattu rakennus ja uusi arasto/huoltorakennus. Nykyisin laajin aoin alue saaressa. Ketokaseja. keltaatara, nurilaukka, ahdekaunokki, äkikaura, tuoksusiake, keto-orokki, keltaaksaruoho sekä runsaana anhaa koriste- ja hyöty-kasia koiruohoa. Upea anha saarni ja kotipihlaja kasaat raintolan itäpuolella olealla pienellä kupareella. Alue on kasaassa upeen,. adela illiintynyt. Vuokratun ökin ja raintolan edustalla keto on uuttunut pihanureksi kulutuksen ja nuren leikkuun seurauksena. Länsilaidalla niittykasillisuus on uuntunutta. Paikalle tuotu ultaa, jonka yötä esiintyy juolaehnää, pujoa. Vanhat juhannussyreenit raintolan edustalla sinnitteleät adela-pöheikköjen seassa. Niittyalueen itälaita on tuoretta, paikoin kosteaa niittyä, issä kasaa. esiangero, adela, rantakukka, ranta-alpi, kastikka ja reunassa teraleppä.

35 35/ : Toienpiteet: Pihapiirit rajataan, jotta ketoalueen kasillisuus säilyy ahdollisian laajana kokonaisuutena. Niitto kerran kesässä elo-kuun lopussa ja jäte iedään pois, erityisesti laitojen reheät osat. Kuiina kesinä keskeisintä ketoa ei taritse niittää. Vadelapöheiköt raiataan 2 krt kesässä, jäte iedään pois. Laiduntainen selitetään erikseen. Lapaat soeltuisiat parhaiten kuiien niittyjen laiduntajiksi, ranta-alueilla ja reheäällä itäreunalla karja. Metsittyinen estetään esoalla. Juhannusruusut leikataan alas ja nuoret adelat reitään keäästä alkaen säännöllisesti kasustoista pois. Juhannusruusukasustoja pienennetään ja kasustojen juuriesoja niitetään säännöllisesti. Huoltoarikon tausta siiotaan ja niitetään. Vanhan saarnen ja pihlajan ypäriltä poistetaan puita haittaaa esakko säännöllisesti. 2015: Pihapiirin ruoholeikkurilla leikatut osat uuttuneet nurialtaisiksi. Vadela altalajina reheillä niittylaikuilla. Juhannusruusut taantuneet. Arokasta ketokasillisuutta esiintyy edelleen niityn äheän käytetyillä alueilla ja siellä issä aaperä ohuepaa ja hiekkaaltaista. Ketoneilikkaa ja koiruohoa eli alia kasaa siellä täällä runsaana. Vanhaa arokasta saarnea haittaaat uut puut tulee kaataa, yös roahtanut anha pihlaja saarnen ierestä. Niittotyöstä ja raiauksista tulee sopia liikuntairaston, raintolayrittäjän ja paikallisyhdistyksen kanssa. Arokkaalle niittyalueelle tulee laatia yhdessä hoitosuunnitela Pinta-ala 0,12 ha Tontti E Erityisalue. Vuokraökki tai liikuntairaston henkilökunnan asunto. Kapea, pieni pihapiiri arokkaan ketoalueen länsilaidalla. 2008: Mökin edustalla, ulkoilutien arrella huonokuntoinen pihakoiu. Pihapiiri kasanut upeen. Erityisesti talon pohjoispuoli kokonaan upeenkasanut ja siellä kasaat pihasyreenit huonossa kunnossa. Pihapiirissä hieno pihakuusi ja pihan itäpuolella edustaa pihaketo, jossa saankaltainen kasillisuus kun iereisellä kedolla. Pihapiiriin istutettu kurtturuusu leinnyt kedolle. Toienpiteet: Huonokuntoinen pihakoiu kaadetaan. Mökin pohjoispuolelta poistetaan puustoa, erityisesti rakennuksen läheltä ja syreenien päältä. Pihaketo niitetään elokuun lopussa ja niittojäte iedään pois. Kurtturuusun esoja reitään kedolta ja/tai leikataan säännöllisesti, jotta ruusu ei altaa lisää alaa. 2015: Huonokuntoisia puita ja pohjoispuolen syreenejä haittaaia puita poistetaan. Talon itäpäädystä poistetaan rakennusta arjostaa nuori koiu. Ohjeistetaan ketoalueen hoito, nyt pidetty nurena (ruohonleikkurilla?). Kurtturuusu häitetään kokonaan, jottei leiä arokkaalle ketoalueelle.

36 36/55 47 Pinta-ala: 0.18 S Suojelualue. Merenranta-alue (Luonnonsuojelulain luontotyyppi). Kaunissaaren lounainen erenrantaniitty LTEO 10622, rajauspäätös Toienpiteet: Telttailu kiellettää, asennetaan kyltti. 67 Pinta-ala: 0.46 S Suojelualue. Merenranta-alue (Luonnonsuojelulain luontotyyppi). Eteläinen erenrantaniitty LTEO10623, rajauspäätös Rannalla kasaa. harinaista rantahirenjuurta. Hirenjuuri kasusto elinoiainen ja kukkiia kaseja runsaasti ( ). Toienpiteet: Pystytetään rannalle telttailun kieltää taulu. 70 Pinta-ala: 0.29 S Suojelualue. Merenranta-alue (Luonnonsuojelulain luontotyyppi). Kaunissaaren etelä- ja lounaisrannan erenrantaniityt LTA010243, rajauspäätös Niityllä keltaataraa ja iso kurtturuusupensas niityn itäpäässä teraleppien edustalla ( ). Toienpiteet: Pystytetään rannalle telttailun kieltää taulu. Poistetaan kurtturuusupensas juurineen. Ruusujätteet poltetaan Pinta-ala: 0.06 Tontti E Erityisalue. Vanhan huilan kallioinen pihapiiri, rakennus 2, saaren isännän ökki. Hara kallioännikkö, jonka korkeialla laella ökki. Mökin pihapiirissä esiintyy kuiaa kallioketoa ökin itä- ja länsipuolella. Kedolla kasaa. keto-orokkia, ahoansikkaa, isoaksaruohoa, ahopukinjuurta, kyläkarhiaista, pölkkyruohoa, kissankelloa, uhan-alaista keltaataraa ja harinaista taha-ailakkia. Mäntyjen lisäksi pihlajaa ja atalia katajia. Mökin edustalla kituliaasti kasaia piha-syreenejä ja uutaa kalliotuhkapensas. Toienpiteet: Pihapiirissä kulun ohjaus saunalle tarpeen. Pihaketoa ei tule uuttaa nurikoksi, sen arokkaan lajiston uoksi.

37 37/55 72 Pinta-ala: 0.32 S Suojelualue. Merenranta-alue (Luonnonsuojelulain luontotyyppi). Kaunissaaren etelä- ja lounaisrannan erenrantaniityt. Rajauspäätös Rannalla kasaa kenttäorakkoa ja keltaataraa. Kenttäorakkokasustot elinoiaisia, satoja kukkiia yksilöitä. Myös keltaatarakasustot runsaita ( ). Rantaniityn poikki kulkee kapea tallattu polku. Toienpiteet: Telttailu kiellettää, asennetaan kyltti. Jos kulku rantakalliolle niityn poikki lisääntyy, asennetaan opastaulu niitylle ja kielletään kulku Pinta-ala: 0.23 Tontti E Erityisalue. Vanha huilan pihapiiri, uokraökki Mökki pihapiireineen on etsän keskellä. Mökin ypärillä tuoreen niityn ja lehtoaisen kankaan kasilajistoa: uohenputki, puna-ailakki, kielo, poiulehti, aihettuu etsälajistoon. 2008: Piha niitetty, jotta pihapiiri pysyy aoiena. Pihapiirissä kasaa huonokuntoinen suuri koiu. Toienpiteet: Tunnela etsän keskelle rakennetusta ökistä säilytetään, utta pihapiiriä hoidetaan edelleen kerran kesässä tapahtualla alikoialla niitolla (kielot ja yksittäiset uut säästettäät kasustot jätetään niittäättä). Niitto talon ypäriltä ja saunalle asti. Niittojäte kuljetetaan pois. Huonokuntoiset puut kaadetaan. Erityisesti talon länsilaidan puustoa raiataan ja yksittäisiä puita kaadetaan. Risut y. hakkuutähde iedään pihapiiristä pois ja poltetaan. 2015: Huonokuntoinen pihakoiu kaadettu. Pihapiirin nuorta puustoa poistettu ja länsilaitaa aattu Pinta-ala: 0.05 Tontti E Erityisalue. 2008: Ulkoilutien arrella sijaitsea uudehko uokraökki, jota kunnostetaan käyttöön. Pihapiirissä puucee ja puuaja ökin takana. Mökin piha aukeaa pohjoiseen. Pihalla niitetty niittyalue, jossa on yös hoitaattoia orjanruusupensaita. Pihapiirin luoteisnurkalla on kaksi kuollutta kuusta ja aikoinaan aukealla kasanut suuri koiu. Mökin ja puuceen älissä etsänreunalla. koiranheisipensas.

38 38/55 Toienpiteet: Mökin edustan niitty niitetään elokuun lopulla ja niittojäte iedään pois. Kulkuäylä ja ökin edusta niitettää säännöllisein, jotta syntyy pihanuri. Kuolleet kuuset kaadetaan ja hakkuujäte kuljetetaan pihapiiristä. Suuren koiun kunto tarkistetaan ja sen ypäriltä kaadetaan puustoa. Mökin reunojen etsän rajaa raiataan, jotta saadaan pihapiiri suureaksi. Jatkossa huolehditaan säännöllisistä raiauksista. 2015: Pihapiiri uusittu ja huonokuntoiset puut kaadettu. Pihan niittyäisiä osia niitetään säännöllisesti Pinta-ala: 0.05 Tontti E Erityisalue. Vanhan huilan pihapiiri, rakennus 3, uokrattu Yliskylän enekerholle 2008: Huilan edustalla hoitaatonta niittyä, jossa kasaa. keltaataraa, säräkuisaa, kissankelloa, ahoansikkaa, erilaisia heiniä, orjanruusua, runsaasti adelaa. Mökin länsipuolella yös anha koristekasi, suopayrtti. Metsänreuna (kuio 63) on kasanut iltei rakennukseen kiinni. Pihan edustalla kasaa hieno, anha kotipihlaja. Mökin länsi-laidalla kasaa pihapiiriin ennen kuulunut suuri kasusto pajuangeroa. Merenranta ökin koillispuolella on kasaassa upeen. pihlajia, teraleppiä. Pihapiirin itälaidalla on säännöllistä telttailua. enekerhojen leirejä kesäkaudella. Telttojen ierellä aasto on hyin kulunutta. Toienpiteet: Niitty niitetään kerran kesässä ja niittojäte iedään pois. Merinäköalaa aataan poistaalla puustoa. Metsänreunan puustoa harennetaan, jotta ökin takapiha jää aoieksi. Pajuangerokasua raiataan säännöllisesti, jotta se ei pääse leiäään. 2015: Hieno ketoainen niittyalue, joka otettu niiton piiriin. Merinäköalaa aattu hienoaraisesti. Takapihan etsänreunaa tulee raiata. adelapöheikköä ja yksittäisiä arjostaia nuoria kuusia poistaa, jottei pihapiiri kasaa uudelleen upeen. Orjanruusupensaiden ypäriltä poistetaan adelaa ja nuoria pihlajia.

39 39/ Eestiluoto ypäristöineen: 1 Pinta-ala: 2.09 Rönnhället. Pieni kallioinen saari Eestiluodon luoteispuolella. Alue säilytetään luonnontilaisena kalliosaarena. Saari ja sen läheiset luodot oat linnustollisesti arokkaita. 2 Pinta-ala: 0.76 Kanaholen, luonnontilainen pieni kalliosaari Träsklandetin pohjoispuolellla. Saaressa kasaa uutaa kitukasuinen änty. Eteläosassa rantaniityllä pieni esiintyä kenttäorakkoa (erityisesti suojeltaa laji, rajauspäätöstä lajin kasupaikalle ei ole tehty). Tieto kenttäorakosta on 1980-luun kasillisuusinentoinneista. Alue säilytetään luonnontilaisena. Kenttäorakon esiintyä tulee tarkistaa ja tehdä tarittaessa erityisesti suojeltaan lajin rajauspäätös. 3 Pinta-ala: 0.44 S Suojelualue. Alörsörnen luoto Eestiluodon luoteiskulassa. Eestiluodon Alörsörnen-Alören luonnonsuojelualue, joka on perustettu YSA Suojelualueella kasaa erityisesti suojeltaa laji kenttäorakko ja uhanalainen keltaatara. Puustona on joitakin kitukasuisia äntyjä ja teraleppiä. Säilytetään luonnontilaisena. Suojelualue erkitään aastoon asianukaisin kyltein. 4 Pinta-ala: 0.20 S Suojelualue. Eestiluodon pohjoisrannan Alörenin niei. Eestiluodon Alörsörnen-Alören luonnonsuojelualue, joka on perustettu YSA Suojelualueella kasaa erityisesti suojeltaaa kenttäorakkoa ja uhanalaista keltaataraa sekä harinaista lehtokieloa. Rantaniityllä on huonokuntoinen suojelualuekyltti. Alueella WC, joka pitäisi siirtää toiseen paikkaan pois suojelualueelta. Suojelualue erkitään asianukaisin kyltein. Telttailu alueella kielletään. Kurttulehtiruusukasusto raiataan niityltä ja raiausjäte iedään alueelta pois. Ruusun häittäinen aatii rauhoitusääräyksistä poikkeaisen uoksi luan Uudenaan ypäristökeskukselta.

40 40/55 5 Pinta-ala: 0.35 S Suojelualue. Eestiluodon pohjoisrannan Alörenin niei. Eestiluodon Alörsörnen-Alören luonnonsuojelualue, joka on perustettu YSA Rantakalliota. 6 Pinta-ala: 0.38 S Suojelualue. Eestiluodon pohjoisrannan Alörenin niei. Eestiluodon Alörsörnen-Alören luonnonsuojelualue, joka on perustettu YSA Suojelualuetta, jossa kasaa erityisesti suojeltaaa kenttäorakkoa ja uhanalaista keltaataraa. Merenrantaniittyä, joka säilytetään luonnontilaisena. Suojelualue erkitään asianukaisin kyltein. Kulkeinen ohjataan erkityille poluille. 7 Pinta-ala: 3.71 Eestiluoto. Rantakalliota, jossa eneiden kiinnitysrenkaita pohjois- ja itärannalla. 8 Pinta-ala: 6.66 Eestiluoto. Eri-ikäinen äntyaltainen sekaetsä, jossa reheiissä painanteissa kasaa koiuja ja kuusia. Kuuset oat kuolleet kuiuuteen. Myös nuorepi puusto on onin paikoin kuollut pystyyn. Alue on kesäisin ulkoilukäytössä ja polkuja risteilee sinne tänne. Toienpiteet: Yksittäisten kuolleiden ja huonokuntoisten puiden pois-to pääosin reittien ja polkujen arrelta. Rungot oiat jäädä lahopuiksi, ellei saarella ole polttopuukäyttöä. Pienpuustonhoito, jossa taii-ryhiä harennetaan luontaisen uudistuisen edistäiseksi. Myös aiseallinen näkökohta otetaan huoioon. Rantayöhyke jätetään tiheäksi tuulen aikutuksen ähentäiseksi.

41 41/55 9 Pinta-ala: 0.22 Eestiluoto. Karuhkolla kasupaikalla kasaa eri-ikäinen ännikkö. Monin pai-koin jäkälää ja kaunista saaristoännikköä. Ei toienpiteitä polkujen aoiena pitäisen lisäksi. 10 Pinta-ala: 2.14 Eestiluoto. Karuhkolla kasupaikalla kasaa eri-ikäinen ännikkö. Monin paikoin jäkälää ja kaunista saaristoännikköä. Ei toienpiteitä polkujen aoiena pitäisen lisäksi. 11 Pinta-ala: 1.43 Eestiluoto. Karuhkolla kasupaikalla kasaa eri-ikäinen ännikkö. Monin paikoin jäkälää ja kaunista saaristoännikköä. Ei toienpiteitä polkujen aoiena pitäisen lisäksi. 12 Pinta-ala: 0.66 Eestiluoto. Karuhkolla kasupaikalla kasaa eri-ikäinen ännikkö. Monin paikoin jäkälää ja kaunista saaristoännikköä. Ei toienpiteitä polkujen aoiena pitäisen lisäksi. 13 Pinta-ala: 1.69 Tontti 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Åbergien anha kalastustila. Vuokrattu alue, yksityiskäytössä. Pihapiirissä anha niitty, jossa onipuolinen perhoslajisto. Maiseallisesti erkittää kulttuuriypäristö.

42 42/55 14 Pinta-ala: 2.09 Tontti 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Liljebergin anha kalastustila. Vuokrattu alue, yksityiskäytössä. Pihapiirissä niittyä, joka on arokasta onipuolisen perhoslajiston kannalta. Maiseallisesti erkittää kulttuuriypäristö. 15 Pinta-ala: 0.91 Tontti 16 Pinta-ala: Hoidon ulkopuolella olea alue. Vuokrattu alue. Yksityiskäytössä. Eestiluoto. Rantakalliota. 17 Pinta-ala: 0.91 Eestiluoto. Rantakalliota. 18 Pinta-ala: Pinta-ala: 1.15 Eestiluoto. Karuhkolla kasupaikalla kasaa eri-ikäinen ännikkö. Monin pai-koin jäkälää ja kaunista saaristoännikköä. Ei toienpiteitä polkujen aoiena pitäisen lisäksi. Eestiluoto. Männikkö kuialla kasupaikalla. Mäntyjen lisäksi jonkin erran koiuja ja jokunen teraleppä eteläosassa.

43 43/55 20 Pinta-ala: 0.13 Ei toienpiteitä polkujen arsien aarallisten puiden poistaisen lisäksi. Kallioalue saaren korkeialla kohdalla, jossa on puolustusoiien anha tulenjohtotorni. Tornissa on tällä hetkellä Merenkulkulaitoksen tutka. 21 Pinta-ala: 0.68 C5 Aroetsä. Eestiluoto. Reheä lehto, jossa kasaa arttunut koiualtainen sekaetsä. Lehdossa kasaa elko runsaasti haapaa, paikoin pensasaista tuoea. Paikallisesti arokas luontokohde. Pensaskerroksessa kasaa koiranheittä ja lehtokuusaaa, pohjakasillisuutena. hieno lehtokieloesiintyä. Kuion kalliorinteessä kasaa. yös lehtoarhoa ja keto-orokkia. Pesiälinnustoon kuuluu idänuunilintu. Alueella on luonnonuistoerkkinä rauhoitettu siirtolohkare. Siirtolohkareesta kertoan taulun uusiinen. 22 Pinta-ala: 1.69 Tontti 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Boxbergien anha kalastustila. Vuokrattu alue yksityiskäytössä. Pihapiirin niityillä arokasta perhoslajistoa. Maiseallisesti erkittää kulttuuriypäristö. 23 Pinta-ala: 0.20 S Suojelualue. Merenranta-alue (Luonnonsuojelulain luontotyyppi). S Suojelualue. Träsklandet, Luonnonsuojelulain ukainen erenrantaniitty. Päätös suojelusta LTA Pinta-ala: 0.13 C5 Aroetsä. Träsklandet. Pienialainen aoin saranea. Reunoilla kasaa lehtipuustoa. teraleppiä, jotka työntyät ähitellen suon keskustaa kohti.

44 44/55 25 Pinta-ala: 0.76 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty Träsklandet. Lehtoaisella kasupaikalla kuiuustuhoista kärsinyt arttunut sekaetsikkö, jossa kuuset oat kuolleet lähes kaikki. Toienpiteet: Kuiat kuuset poistetaan, jolloin luontaisesti syntyälle taiiainekselle saadaan kasutilaa ja alueen ulkoilukäytön turallisuus paranee. Osa puista oi jäädä lahopuuksi aahan luonnon oniuotoisuuden turaaiseksi. 26 Pinta-ala: 0.28 Träsklandet. Rantakalliota. 27 Pinta-ala: 1.48 Träsklandet. Rantakalliota Pinta-ala: 1.52 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Träsklandet. Kuiahkolla kasupaikalla äntyaltainen etsikkö, jossa uutaa lehtipuu sekapuuna. Yksittäisiä kuolleita puita. Yksittäisten puiden poisto. Puuston annetaan pää-sääntöisesti kehittyä luonnontilaisena, utta turallisuuden uoksi aaralliset puut kaadetaan pois. Osa puista oi jäädä lahopuuksi aahan luonnon oniuotoisuuden turaaiseksi. 29 Pinta-ala: 0.61 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Träsklandet. Tuoreella kankaalla kasaa arttunut sekaetsikkö, jossa änty on pääpuulaji. Kuuset oat osittain kuolleet kuiuuteen.

45 45/55 Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto. 30 Pinta-ala: 2.29 Granlandet. Rantakallio. 31 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Granlandet. Mäntyaltainen osittain soistunut etsikkö kallioisen saaren keskellä. 32 Pinta-ala: 0.20 Granlandet ähäpuustoinen kuio, jossa uutaia äntyjä harakseltaan. 33 Pinta-ala: 0.83 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Granlandet. Kuiahkolla kankaalla kasaa arttunut äntyaltainen etsä. 34 Pinta-ala: 0.46 Kutuhället. Kituaan ännikkö, jossa jonkin erran lehtipuita sekapuuna. 35 Pinta-ala: 3.85 Kutuhället. Aointa rantakalliota. Saaressa hyä luonnonsataa ja telttailu sallittu. Saarella kasaa uhanalaista keltaataraa.

46 46/ Hanskinen: 40 Pinta-ala: 5.43 Hanskinen. Rantakallio. 41 Pinta-ala: 1.33 Pääpuulaji: Mänty Hanskinen. Kituaan ännikköä. Alueella paljon ökkejä. 42 Pinta-ala: 5.11 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Hanskinen Osittain kuiahkoa kangasta, jossa äntyaltainen puusto ja osittain tuoretta kangasta, jossa lisäksi kuusia ja paikoin koiuja. Kuiuustuho on tappanut kuusia huoattaan äärän. Taoite: Turallinen ja aiseallisesti kaunis kesäajasaari, jossa eriikäinen äntyaltainen sekaetsä. Toienpiteet: Kuolleiden ja heikentyneiden puiden poisto. Osa poistettaista rungoista jätetään lahopuuksi aastoon. Uudistuinen tapahtuu pääosin luontaisesti, utta suuripiin aukioihin oidaan istuttaa äntyä ja reheiillä paikoilla koiua. 43 Pinta-ala: 1.29 Pääpuulaji: Mänty Hanskinen. Kituliasta ännikköä. Alueella paljon ökkejä. 44 Pinta-ala: 0.19 Pääpuulaji: Mänty Hanskinen. Kituaan ännikköä. Alueella paljon ökkejä.

47 47/55 45 Pinta-ala: 0.16 Pääpuulaji: Mänty Hanskinen. Kituaan ännikköä. Alueella paljon ökkejä. 46 Pinta-ala: 0.49 Pääpuulaji: Mänty Hanskinen. Kituaan ännikköä. Alueella paljon ökkejä. 47 Pinta-ala: 0.05 Vesistö Pinta-ala: 3.36 Riistanhoitoalue. S Suojelualue. Hanskisen kallio. Silokallioinen, lähes puuton saari. Pesiälinnusto on hyin onipuolinen. Pesiälinnustoon kuuluu. uhanalainen selkälokki. Metsästys sallittu etsästysaikojen puitteissa. Maihinnousu on kielletty älisenä aikana.

48 48/55 LIITE 2. Helsingin kaupungin etsien hakkuutaat 2.1 Ylispuustoisen taiikon hoito Taoitteena on turata luontaisesti aikaansaatujen taiikoiden jatkokehitys ähentäällä taiikon kehitystä haittaaaa ylispuustoa. Toienpide oidaan tehdä useaassa aiheessa ottaen huoioon ylispuiden ja kasatettaan nuoren puuston puulaji sekä taiikon kehitysasteesta riippua latusten tilan- ja alontare. Valoa aatiien nuorten koiikoiden, haaikoiden ja änniköiden päällä kasaaa ylispuustoa poistetaan taiikon kehityksen turaaiseksi, kuitenkin ain ikäli niitä on eneän kuin kpl/ha. Taoiteltua aiseallista aihtelua saadaan jättäällä aiseallisesti näyttäiä, hahokkaita säästöpuita erityisesti reittien arsille ja näkyiin kohteisiin. Vanhan lehtiylispuuston (koiu ja haapa) kuoleinen ja pökkelöityinen antaa tilaa arjostusta kestään kuusitaiikon kehittyiselle. 2.2 Ensiharennus Nuoren etsän ensiäinen harennus 2.3 Harennus Tehdään tilaa kehitettäälle puustolle ja kehitetään puulajisuhteita toiottuun suuntaan. 2.4 Yksittäisten puiden poisto Poiitaan yksittäisiä huonokuntoisia ja aarallisia puita. Lähinnä reittien ja teiden arsilta sekä yleensäkin alueilta, jotka oat ilkkaassa ulkoilukäytössä. 2.5 Uudistainen iljeleällä Metsän uudistetaan istuttaalla tai kyläällä. Käytetään silloin kun luontaista taiikkoa ei ole ahdollista aikaansaada kohtuullisessa ajassa. Uudistusalalle jätetään kuitenkin aina useita puuyksilöitä / puuryhiä säästö- ja aiseapuustoksi. Lisäksi uudistusalalle jätetään huonokuntoisia puita kehittyään pökkelöiksi ja keloiksi taiikon keskelle. Uudistusalalta poistetaan yös taiien kehitystä haittaaa pienpuusto. Koneellista aanuokkausta ei käytetä laajassa ittakaaassa.

49 49/ Luontaisen uudistainen alistelu Luontaiseen uudistaiseen alistautuinen alkaa jo puuston iieisen harennuksen yhteydessä. Tällöin luodaan puustoa riittäästi harentaalla sieenten tuottaiselle, sieenten itäiselle ja taiien kasulle sopiat olosuhteet: aan pinnalle saadaan lisää aloa ja läpöä ja juuristokilpailu ähenee. Uudistaiseen alistaassa hakkuussa etsästä poistetaan yös tereitä ja elinoiaisia puita uuden taiiaineksen tieltä. Uudistaisen alistelun sijaan oi joissain tapauksissa olla syytä iettiä onko kyse ielä harentaisesta tai äljentäisestä. Tää oi olla aiheellista sellaisissa etsiköissä, joissa korostetaan luonnontilaisen etsän kaltaisuutta ja kehitetään puustoa onijaksoisena. Tällöinhän ei issään aiheessa tehdä arsinaista uudistaista aan puustoa kehitetään jatkuasti ja kaikki toienpiteet oat ns. kasatushakkuita. Rajaneto näissä tapauksissa on usein aikeaa. 2.7 Suojuspuuhakkuu Sisältyy kaupungin ulkoiluetsissä luontaiseen uudistaiseen tai sen alisteluun, koska niissäkin säästettäät ylispuuäärät usein lähenteleät jopa suojuspuuston runkoääriä. Toienpidettä periaatteessa kuitenkin käytetään aikkakin eri niikkeellä. Ulkoiluetsissä yös osa suojuspuustosta säästetään jatkossa kehittyän nuoren etsän sekaan. 2.8 Luontainen uudistainen Uuden puusukupolen aikaansaainen luontaista sieenainesta hyäksi käyttäen. Edellyttää useiiten kasaan puuston aiheittaista tai oiakasta harentaista. Muutailla uudistusaloilla osa uudistushakkuun yhteydessä säästettäästä sieen- tai suojapuustosta poistetaan yöhein kehittyän nuoren etsän tieltä, osa säästetään aiseapuiksi, puuryhiksi ja ne saaat jatkossa kehittyä luontaisesti uuden puusuku- polen seassa. Luontaisessa uudistaisessa oidaan aihtoehtoisesti käyttää ns. reikäenetelää, jossa anhasta etsästä poistetaan suuria puita taiiryhien ypäriltä. Menetelää käytetään erityisesti aiseallisesti herkiillä alueilla. Uudistainen tällä taoin kestää uotta ja aatii usein toistuaa hoitoa. Reikiä suurennetaan taiettuisen edetessä. 2.9 Maiseanhoito Maiseien ja näkyien aaaista. Hakkuukertyä on yleensä hyin pieni. Voi lisäksi olla esi. reitinarsien hoitoa, pienpiirteisiä harennuksia, huonokuntoisten

50 50/55 puiden poistoa, yksittäisten puiden poistoa ääränlaiselta kasualustalta, jalopuuston ehdoilla tehtäiä toienpiteitä jne Säästöpuista Ulkoiluetsissä on aikea arioida keskiääräistä runkoäärää uudistaisen yhteydessä säästettäälle puustolle. Jopa raja uudistushakkuun kasatushakkuun älillä oi ajoittain häärtyä. Usein kehitetään talousetsän kannalta selkeästi uudistuskypsää etsikköä onijaksoisena kasatusetsänä tai uudistetaan aiseasyistä luontaisesti yös sellaisia alueita, jotka talousetsissä selkeästi päätehakattaisiin. Ulkoiluetsissä uudistaisen yhteydessä säästettäästä puustosta osaa ei poisteta taiikon kehityttyä aan sitä jätetään kehittyän nuoren etsän sekaan. Karuiilla kasupaikoilla säästetään pääasiassa äntyjä ja reheäillä alueilla koiuja, uita lehtipuita ja ahdollisesti kuusia. Erityisesti järeitä haapoja ja uitakin oniuotoisuuden kannalta arokkaita järeitä lehtipuita pyritään aina säästäään. Säästöpuiksi jätetään aiseaa hallitseien järeiden puiden lisäksi yös ns. toisaroista puustoa kehittyään lahopuuksi sekä yös nuorta puustoa, esi. lehtipuutiheiköitä

51 51/55 LIITE 3. Kartta Kaunissaaren hakkuutöistä LIITE 4. Kartta Kaunissaaren pienpuuston hoidosta LIITE 5. Hanskisen kuiokartta LIITE 6. Eestiluodon kuiokartta

52 52/55 Liitekartta 3. Isoan puuston hoitotare Kaunissaari

53 53/55 Tään iian länsipuolella on Kaunissaaren MALU -alue. Aluerajauksen länsipuolella kaadetuista puista ähintään 30 % jätetäänluontoo n lahopuuksi lukuun ottaatta a) rakennusten pihapiirejä sekä niiden älitöntä läheisyyttä.b) kirjanpainajatou kan aurioittaia puunrunkoja Tää iia 50 etrin rantaetsäraja, jonka rannanpuoleisella osalla ei saa tehdä uuta, kuin turallisuuteen liitttyiä hakkuita Liitekartta 4. Pienpuuston hoitotare Kaunissaari

54 54/55 Liitekartta 5. Hanskinen kuiokartta

55 55/55 Liitekartta 6. Eestiluoto - kuiokartta

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 26.1.2016 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E 2 0 1 3 2022 H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u

Lisätiedot

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2016 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.5.2016 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma Kulosaaren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 17.11.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 2/148 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2014 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Kallahdennieen luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2014-2023

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan luontoalueet...

Lisätiedot

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2017 2026 Helsingin kaupungin rakennusirasto 3.4.2017 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017

Lisätiedot

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. nykytila... 3 2.1. Kasupaikat... 4 2.2. Puusto...

Lisätiedot

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2006 2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille 2006 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2022 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 HKR 2012 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille 2012 2021 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. JOHDANTO... 4 3. LAUTTASAAREN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2010 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT 7. Joulukuuta 5 Helsingin kaupungin rakennusirasto SISÄLLYSLUETTELO ASUKAS JA SIDOSRYHMÄYHTESITYÖ... LIITE MAASTOKYSELY... 6 TULOKSET...

Lisätiedot

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA 2.1.2018 MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA Kouolan kaupunki Tekniikka- ja ypäristöpalelut Maaoaisuus ja paikkatieto Päiitetty 22.12.2017 Kouolan kaupunki PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin 020 615 11 www.kouola.fi

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AALTOLA 434-482-4-30 17.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 7 1,3 AALTOLA 434-482-4-30 8 2,2 AALTOLA 434-482-4-30 Kuiahko

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 31.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 1,8 Heinäsuo I 174-420-7-1 Tuore kangas, astaaa suo Paikoin

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Tforest.. LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Alue: --- Meilahden HKS Kuiot:. Lehto Rauduskoiu Teraleppä Tai Rauduskoiu Raita /ha Tai Lp /ha Jalopuuetsä (Arokas elinypäristö). C Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Meilahden

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä:

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä: 0 0 5 k 601-402-4-55 601-402-4-55 METSÄMAA Tila Pihtipudas (601) 1 Siu 1 (1) Mittakaaa 1:10 000 Kiinteistörekisterin tiedoissa oi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuuus

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) LEVIKKO 576-415-6-202 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 53 1,6 LEVIKKO 576-415-6-202 Tuore kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AITTOKANGAS 588-410-4-.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 327 3,0 AITTOKANGAS 588-410-4- T1 - Taiikko alle 1,3 328

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 76 0,4 RAIMOLA 595-427-2-87 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) LÄNSIPOHJOLA 623-402-1-8.6.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 0,5 LÄNSIPOHJOLA 623-402-1- Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hakkuumäärä hakkuutavoittain

Hakkuumäärä hakkuutavoittain Hakkuumäärä kkuutaoittain 2015-2024 Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina 2015-2019: 142234 ja uosina 2020-2024: 0 Liite PatuL 1 / 24.9.2015 Siu 11a 28.8.2015 Hakkuutapa

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 23 0,3 PEHKU-HUOVILA 182-414- 17-58 Kuia kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30 05.12.2008 Siu 21/1 100 3,9 Tuore kangas, Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kuusi luettelo m3/ m3/kuio mä ku mä ku m3// 95 25 242 952 361 356 22 45 129 15 7,5 Harennus Pohjaesialue. C1 Lähimetsä. Maaston

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 63 1,3 KEKKOLA 595-427-3-40 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS OTSO Metsäsuunnitela PLUS 2016-2025 Oistaja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Pl 18 Lappeenranta FI-53101 puh. OTSO Yhteyshenkilö Keppainen Jussi jussi.keppainen@otso.fi Metsäsuunnitelan nuero 41160984 Seuraaien

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha Siu (1) 18.10.17 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ läpiitta, c kpl/ kasu ³// Toienpiteet kuiolla

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) TEURAVUOMA 273-401-37-18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 6 5,0 TEURAVUOMA 273-401-37- kasatusetsikkö

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén ENNALLISTAJAN POLKU KARTTA Pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita?

Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita? Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita? Metsäkeskus 2014 { 2 } Mene metsään - tarkastele etenkin vanhoja kuusikoitasi! Löydätkö pystyyn kuolleita yksittäisiä

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjela Tio Laherto PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 1 1,0

Lisätiedot

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus Kuio m3/ m3/ cm m kpl/ m2/ m3// m3/kuio m3/ 19.11.2012 Siu 20/1 84 3,8 Kuiahko kangas 50 135 36 27 10 7 1880 9 3,0 Nuoren metsän hoito Kiinen keskikarkea tai karkea Mänty 55 123 33 27 11 7 1110 8 2,6 Mänty

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0.

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0. Siu 20 (1) Nimetön 623-423-5-127 24.9.2014 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa.

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa. ROVANIEMI / Alue 26 / Metsäsuunnitelma 999 / ALAPEHKONEN / Lohko 8 Kuio Kuioluettelo ikä, tilauus tukkia, kuitua, pituus, runkoluku, ppa, kasu, kuiolla 12 1,0 Tuore kangas 100 68 69 8 58 16 12 720 11 1,8

Lisätiedot

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Vaakkolammin pohjois- ja länsipuolella olevat puiston metsäiset osat. Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluu VHT 14:n mukaisessa luokituksessa

Lisätiedot

Metsähallituksen suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt. Päivi Virnes Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut 27.11.

Metsähallituksen suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt. Päivi Virnes Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut 27.11. Metsähallituksen suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt Päivi Virnes Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut 27.11.2007 Suojelualueiden ennallistaminen Ihmistoiminnan kautta vahingoittuneiden

Lisätiedot

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0.

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0. Siu 20 (1) Kannasto 743-425-5-221 3.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Laitila 4.- 5.9.2012 Hannele Kekäläinen ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Maatalousympäristöt Suomen viidenneksi

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

Epoon asemakaavan luontoselvitys

Epoon asemakaavan luontoselvitys Epoon asemakaavan luontoselvitys Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 Lotta Raunio 1. Johdanto Tämä luontoselvitys koostuu olemassa olevan tiedon kokoamisesta sekä maastokäynneistä ja se

Lisätiedot