LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE"

Transkriptio

1 LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012

2 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Sisältö 1. JOHDANTO LUONNONHOIDON TOTEUTUS... 4 Yhteenetotaulukko luonnonhoitotöistä...5 Toienpiteiden toteutustapa TERMISTÖÄ LIITTEET... 8 Kuioluettelo...8 Hoitoluokkakartta...8 Hakkuukartta...8 Hoitotyökartta...8 2

3 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille JOHDANTO Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren aluesuunnitela hyäksyttiin yleisten töiden lautakunnassa ohjeellisena noudatettaaksi. Aluesuunnitelassa hyäksyttyjen periaatteiden ukaan on laadittu yös luonnonhoidon toteutussuunnitela. Aluesuunnitelan laadinnan aikana käytiin uoroaikutusta alueen asukkaiden ja uiden yhteistyötahojen kanssa. Luonnonhoidon työryhältä pyydettiin koentit aluesuunnitelaluonnoksesta kesällä Koentteja saatiin ypäristökeskukselta sekä luontojärjestöiltä. Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren aluesuunnitelassa on esitetty luonnonypäristön eli etsien ja aointen luontoalueiden nykytila. Kuaukset alueen aiseasta, ulkoilu- ja irkistyskäytöstä, kaaoituksesta, etsien kasupaikoista, puustosta, luonnon oniuotoisuuden huoioiisesta sekä tunnetuista luonnon arokohteista löytyät niin ikään aluesuunnitelasta. Aluesuunnitelassa esitetään yös yleiset alueittaiset taoitteet luonnonhoitoon. Ne ohjaaat tään luonnonhoidon toteutussuunnitelan kuiokohtaisia toienpiteitä. Kokonaisuuden yärtäiseksi olepia suunnitelia onkin syytä tarkastella rinnakkain. Luonnonhoidon toteutussuunnitelan on yksityiskohtainen toteutustason suunnitela. Siinä kuataan kuioittain toteutettaa luonnonhoito kuten hakkuut ja uut hoitotoienpiteet aikatauluineen. Luonnonhoito tehdään luonnonhoidon työohjeiden ukaisesti. Hoitotoienpiteiden toteutus aloitetaan uoden 2013 aikana. Taoitteiden saauttaiseksi tarittaat toiskertaiset tai useain toistuat toienpiteet päiitetään rakennusiraston etsätietojärjestelään ennen seuraaaa hoitokierrosta. Moleat suunnitelat löytyät Rakennusiraston Internet siuilta, alla oleista osoitteista. Aluesuunnitela: Luonnonhoidon toteutussuunnitela: Suunnitelat oat yös nähtäillä rakennusiraston asiakaspalelussa. Luonnonhoidon suunnittelusta on astannut etsäsuunnittelija Markus Holstein, jolta oi tarittaessa kysyä lisätietoja. Helsingissä Markus Holstein Metsäsuunnittelija Rakennusirasto p

4 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille LUONNONHOIDON TOTEUTUS Osa hoidon piirissä oleista etsistä on joko luonnostaan tai ielä edellisien toienpiteiden jäljiltä sellaisessa kunnossa, että arsinaisia etsänhoidollisia hakkuutoienpiteitä ei suunnitelakaudella tarita. Niissä oidaan kuitenkin tehdä esi. yksittäisten huonokuntoisten ja aarallisten puiden poistaista, reittien ylläpitoa ja aisean aaaista pienpuustonhoidolla. Nuoreissa ja puustoltaan kehityskelpoisissa etsiköissä puustoa kehitetään harentaalla tiheipiä alueita, jotta puiden latukset ja juuristo saaat kasaessaan taritseaansa lisätilaa. Metsän uudistaistare olisi jo useilla alueilla ileinen, utta uudistainen aiseallisesti erkityksellisillä alueilla, kuten rantojen, kallioiden tuntuassa, teiden ja reittien arsilla sekä hoidetupien puistojen ja piha-alueiden yhteydessä on hyin haasteellista. Toienpiteet on suunniteltaa hyin pienipiirteisesti, jotta aisea säilyisi jotakuinkin yhtenäisenä ja jäljelle jäää puusto sekä kehitettää taiikko kestäisiät jatkossa. aaston kulutusta sekä aihteleia sää- ja tuulioloja. Lehtipuualtaisilla kohteilla, joilla puusto on kerroksellista, oidaan puustoa kehittää säännöllisin äliajoin harentaen ja yksittäisiä anhepia puita poistaen. Kullakin harennuskerralla säästetään yös alle kehittyää nuorta puustoa aarapiin kohtiin, jolloin puusto taallaan jatkuasti uudistuu ilan laajepia, aiseaa uuttaia uudistushakkuita. Vanhoissa sekaetsissä uudistuinen pyritään pääasiassa aikaansaaaan luontaisesti järeää huonokuntoista puustoa äljentäällä, alle kehittyää taiikkoa hoitaalla ja luonnontaiikkoa istuttaen täydentäällä. Kuusikoissa luontainen uudistainen tulisi aloittaa äljentäällä järeän puuston loaan tilaa alolle ja kehittyille taiille hyissä ajoin, ennekuin puusto kauttaaltaan huonokuntoista. Puistoetsissä, teiden ja reittien arsilla sekä asutuksen lähellä puuston hoitotoienpiteitä harkitaan tapauskohtaisesti erikseen. Huonokuntoisia puita joudutaan usein aisea- ja turallisuussyistä poistaaan. Osa tällaisista toienpiteistä on erkitty tähän suunnitelaankin, joko yksittäisten puiden poistaisena tai aiseanhoitona. Tää ääristää hiukan suunnitelan toienpideääriä, sillä pinta-ala lasketaan aina koko kuiolle, aikka kyse olisikin ain yhden tai uutaan puun poistaisesta. Erilaisia hakkuutoienpiteitä on esitetty yhteensä 8,5 hehtaarille etsäisten iheralueiden pinta-alasta, joka on yhteensä noin 13 ha. 4

5 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille Aukiot ja näkyät pyritään säilyttäään aoiina pienpuustoa poistaalla ja alueita säännöllisesti niittäällä. Pienten etsäaukioiden, joita ei pyritä säilyttäään aoiina, annetaan etsittyä luontaisesti ahdollisesti taiikkoa istutuksin täydentäen. Ruoikoituilla ranta-alueilla pyritään ylläpitäään erkittäipiä näkeäsektoreita erillisen ruoikoiden niitto-ohjelan puitteissa. Vesakoituinen ja aiseien upeutuinen, sekä etsän alla, että aoieilla alueilla tapahtuu reheän kasualustalla nopeasti. Vesakkoa kehittyy karuillekin alueille aian kallioita yöten, issä se usein kuolee ajan ittaan kuiuuteen ja ruentaa onen ielestä aiseaa. Hakkuutoienpiteiden ohella pienpuustonhoito on tärkeä osa luonnonalueiden hoitoa. Sillä ylläpidetään onipuolista puulajistoa ja etsiköiden kerroksellisuutta, parannetaan nuoren puuston ja pensaskerroksen elinoiaisuutta sekä aataan näkyiä sopiissa kohdissa. Pienpuustonhoito sisältyy lisätoienpiteenä lähes kaikille hakkuukuioille, utta sitä tehdään paikoin yös uilla alueilla. Taoitteena on pääasiassa poistaa aiseaa peittäää ja huonokuntoista esakkoa kehityskelpoisia taiia, taiiryhiä, jaloja lehtipuita ja pensaita säästäen. Alueille jätettäästä pienpuustosta pyritään jatkossa kehittäään sekä taiikkoa uutta etsää uodostaaan, että aiseaan sopiaa älikerroksen puustoa järeään puuston alle. Pieniltä alueilta esakko oidaan poistaa aisean parantaiseksi kokonaan. Yhteenetotaulukko luonnonhoitotöistä Metsien hoito ha kuioita ensiharennus 0,2 3 harennus 3,0 15 ylispuustoisen taiikon hoito 0,9 5 yksittäisten puiden poisto 1,9 12 uudistainen luontaisesti 0,7 5 aiseanhoito 1,8 10 hakkuut yhteensä 8,5 50 hakkuuseen liittyä hoitotyö 7,1 44 erillinen hoitotyö 2,0 13 kaikki hoitotyöt yhteensä 9,1 57 Toienpideala yhteensä (netto) 10,5 63 Toienpiteiden toteutustapa Harennus- ja uudistushakkuita ei tehdä älisenä lintujen pesintäaikana. Yksittäisiä aarallisia puita oidaan poistaa reittien arsilta ja tonttien reunoilta yös kesäaikana. Myös pienpuuston- ja taiikon hoitoa oidaan tehdä taiikoissa ja ulkoilureittien arsilla kesäaikaan. Luonnon oniuotoisuuden ja erityisesti linnuston kannalta arokkaiat reheäkasuiset lehtokohteet jätetään hoitotoienpiteiden ulkopuolelle. Kaikkien toienpiteiden yhteydessä oleellista on niiden rajaainen luontoon ja aiseaan sopiiksi. Hakkuut ja uut etsänhoitotoienpiteet tehdään ulkoilijoiden turallisuus ja iihtyisyys huoioiden. Niistä tiedotetaan Internetissä, paikallislehdissä, aastossa aastokyltein sekä asukkaille kotiin jaettaien tiedotteiden aulla ennen toienpiteiden toteutusta. Puunkaato tehdään pääasiassa etsurityönä ja puunkorjuu koneellisesti. Hakkuutähteet korjataan haketettaaksi keskeisiiltä alueilta, kuten asutuksen lähistöltä, ulkoilureittien arsilta ja uilta ilkkaan ulkoilukäytön alueilta. Osa hakkuutähteistä jätetään etsiin aa- 5

6 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille tuaan siellä issä niistä ei ole haittaa alueiden käytölle. Hakkuutyöt tehdään aaperä, aasto ja puulajisto huoioiden ajankohtana, jolloin riski juuristo- tai aastoaurioiden syntyiselle on pienin. Jos aurioita kuitenkin syntyy, ne pyritään korjaaaan ahdollisian nopeasti, tai ainakin iieistään työaan alistuttua. Rakennusiraston katu- ja puisto-osasto tilaa luonnonhoitotyöt Helsingin kaupungin rakennuspalelu STARA:n luonnonhoitoyksiköltä. Työn toteuttaista aloa rakennuspalelu STARA:n astaaa luontoestari tarkistaa Helsingin ypäristökeskuksen luontotietojärjestelästä aluetta koskeat luontotiedot ja ottaa huoioon ahdolliset suunnitteluajankohdan jälkeen tapahtuneet uutokset ennen toteutusta. Luonnonhoitotöiden toteutusaiheissa asukkailla on ahdollisuus saada lisätietoja ja esittää palautetta STARA:n astaaalle työnjohtajalle sekä luonnonhoidon asiantuntijoille rakennusirastoon. 3. Teristöä Ylispuustoisen taiikon hoito Taiikon kasuolosuhteita parannetaan poistaalla sen kasua haittaaia kookkaita puita. Osa puista jätetään pysyästi kasaaan etsään aiseapuiksi. Toienpide oidaan tehdä yhdessä tai useaassa aiheessa ottaen huoioon ylispuiden ja kasatettaan nuoren puuston puulaji sekä taiikon kehitysasteesta riippua latusten tilan- ja alontare. Ensiharennus Nuorta puustoa harennetaan. Toienpide parantaa puuston ja pintakasillisuuden kasuolosuhteita sekä etsikön irkistyskäyttöahdollisuuksia. Harennus Metsän harentaisella ohjataan puuston kehitystä ja parannetaan etsän irkistyskäyttöahdollisuuksia. Toienpiteessä suositaan yleensä sekaetsärakennetta ja sitä, että etsässä kasaisi eri-ikäistä puustoa. Yksittäisten puiden poisto Yksittäisiä huonokuntoisia ja aarallisia puita poistetaan niiden heikentyneen kunnon takia. Toienpide kohdistuu yleensä reittien ja teiden arsille sekä ilkkaassa ulkoilukäytössä oleille alueille tai piha- ja puistoalueiden reunaille. Uudistainen iljeleällä Metsikköä uudistetaan istuttaalla tai kyläällä, silloin kun luontaista taiikkoa ei ole ahdollista aikaansaada kohtuullisessa ajassa. Istutettaan taiikon kasua haittaaaa esakkoa poistetaan ahdolliset kehityskelpoiset taii- ja pensasryhät säästäen. Yleensä yös osa järeistä puista säästetään. Tarittaessa taiien istutus- tai kylöpaikat laikutetaan eli aanpintaa rikotaan taiien kasuolosuhteiden parantaiseksi. Luontaisen uudistainen alistelu Metsän luontaista uudistaista alistellaan äljentäällä järeäpää puustoa. Maanpinnalle lisää aloa tuoa toienpide parantaa luontaisesti syntyien taiien elinahdollisuuksia. Luontainen uudistainen Metsää uudistetaan luontaisesti äljentäällä järeäpää puustoa ja poistaalla sitä taiiryhien tieltä. Toienpide tehdään kohteilla, joissa on tehty luontaisen uudistaisen alistelua, tai jossa on jo runsaasti luontaisesti syntyneitä taiia. Uudistusalalle oidaan jättää osa puista pysyästi kasaan etsän aiseapuiksi. Suojuspuuhakkuu Suojuspuuhakkuu on etsän luontaisen uudistaisen toienpide. Vanhean puuston alla kasaalle taiikolle tehdään kasutilaa. Toienpide tehdään kohteilla, joissa on tehty luontai- 6

7 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille sen uudistaisen alistelua, tai jossa on jo runsaasti luontaisesti syntynyttä taiikkoa. Uudistusalalle oidaan jättää osa puista pysyästi kasaan etsän aiseapuiksi. Maiseanhoito Maiseanhoito on tapauskohtaisesti ääritelty erikoishakkuutoienpide, jossa puustoa poistetaan esi. näkyien edestä tai reittien arsilta. Maiseanhoitoa oidaan tehdä esierkiksi niittyalueiden kunnostuksen yhteydessä tai otettaessa aiseasta esiin jalopuita, hienoja aiseapuita tai kulttuurihistoriallisia kohteita. Pienpuuston hoito Pienpuuston hoito on allitsean puuston alla kasaan nuoren puuston ja pensaston hoitoa. Se parantaa etsän irkistyskäyttöahdollisuuksia. Pienpuuston hoidossa poistetaan alikoiden lehtipuuesakkoa ja tehdään kasutilaa etsässä oleille luontaisesti syntyneille taiille. Tällöin ne pystyät kasaaan kookkaaiksi ja tuoaan etsään toiottaaa puuston sekaetsä- ja eri-ikäisrakennetta. Osa pensastiheiköistä jätetään linnuston ja eläiistön suojapaikoiksi. Taiikon hoito Taiikon hoito on luontaisesti syntyneen, istutetun tai kyletyn taiikon harentaista ja taiikkoa haittaaan uun kasillisuuden kurissa pitäistä. Taiikon hoito parantaa yös etsikön irkistyskäyttöahdollisuuksia. Säästöpuu Uudistuan etsikön loaan jätettää aiepien puusukupolien puuyksilö. Karuiilla kasupaikoilla säästetään pääasiassa äntyjä ja reheäillä alueilla koiuja sekä uita lehtipuita, paikoin kuusiakin. Erityisesti järeitä haapoja ja uita oniuotoisuuden kannalta arokkaita järeitä lehtipuita pyritään aina säästäään. Säästöpuiksi jätetään aiseaa hallitseien järeiden puiden lisäksi yös nuorta puustoa, esi. lehtipuutiheiköitä kosteikoihin ja painanteisiin. Maisea-arojen lisäksi säästöpuustoa jätetään yös kehittyään lahopuuksi. Säästöpuut ääräytyät sen ukaan illaista puustoa kyseisellä kohteella lähtötilanteessa on. Kategorisesti ei kannata säästää tiettyä puuäärää ain säästäisen uoksi, aan on alittaa aiseaan, aastonuotoihin ja kasupaikalle parhaiten sopiat puut. Säästöpuita alittaessa on taajaa- ja irkistysetsissä yös otettaa huoioon alueella liikkujien turallisuus. Alueilla joilla on ilkasta ulkoilukäyttöä, on alittaa säästöpuiksi sellaisia puita, joilla on jatkossa hyät edellytykset säilyä pystyssä. Tuulelle alttiilla kohteilla on ietittää ille etäisyydelle reiteistä ja rakenteista säästöpuut sijoittuat ja säästetäänkö esi. pintajuurisia kuusia ja laajalatuksisia lehtipuita ai ieluuin tukeapia äntyjä ja hiean atalakasuisepaa puustoa. Luonnon oniuotoisuuden kannalta yös aahan kaadettu lahoaa puu on erityisen arokas. Uudistusalat oat hyin pieniä ja aastonuotojen ukaan huoaaattoiksi rajattuja. Uudistettaia pienaukkoja ei rajata ypäröiään etsään iiasuorin linjoin, aan uudistusalan puolelle jätetään tiheäpiä puustoryhiä, paikoin taas naapurikuion reunayöhykettä äljennetään. Usein on aikea sanoa oatko säästöpuut loppujen lopuksi uudistusalalla ai naapurikuiolla. Pääsääntöisesti oitaneen sanoa, että ulkoiluetsissä säästöpuita jätetään erkittäästi eneän kuin. talouskäyttöön aratuissa etsissä. Lisäksi niiden laatuun ja sijoitteluun kiinnitetään hyin paljon huoiota. Säästöpuuäärä saattaa kohteesta riippuen aihdella uutaasta kyenestä yli sataan (runkoa/ha). Luonnon oniuotoisuutta turaaa lahopuu Hakkuiden yhteydessä etsiin jätetään harkittuihin kohtiin osa kaadettaista rungoista aahan lahopuuksi. Myös pökkelöitä ja pystylahopuita jätetään. Lahopuut kuuluat etsän luontaiseen kiertokulkuun. 7

8 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille LIITTEET Kuioluettelo Hoitoluokkakartta Hakkuukartta Hoitotyökartta 8

9 1 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Teraleppä Tuoi Vaahtera Muu lehtipuu Tuoi Haapa /ha Tuore lehto (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuusisaarentien puisto Arokas elinypäristö: tuore lehto Kuusinieentien, pihan rajaaa, kapea ojanarsilehto. Puusto on luonnontilaisen kaltaista, tiheää, eri-ikäistä teralepikkoa, tuoipensaikkoa ja uutaa aahteranesa. Kuion lounaisreunalla lisäksi kookas haapa, kuusi ja uutaa hieskoiu. Taoite: Luonnontilaisen kaltainen lehtokaistale. Turallinen katu- ja piha-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Katua ja pihaa haittaaia puita oi tarpeen ukaan poistaa tai karsia. 2 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Teraleppä Kuusi Hieskoiu Muu lehtipuu /ha C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuusisaarentien puisto Pihojen älistä Kuusisaarentien arteen ulottua reheäpohjainen ojanarsi. Aikanaan äljäksi harennettua, arttunutta koiikkoa. Seassa uutaa haapa ja teraleppä. Järeiän puuston loassa aihtelean kokoista, nuorepaa lehtipuustoa, hieskoiua, haapaa, teraleppää, aahteroita, tuoia sekä uutaia kuusia. Alikasosesakkoa on toistaiseksi elko ähän. Taoite: Kerroksellinen lehtietsä. Toienpiteet: Vaaralliset puut oi tarpeen ukaan kaataa aapuiksi. 3 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Rauduskoiu Hieskoiu Kuusi Muu lehtipuu Rauduskoiu C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita.

10 Kuusisaarentien puisto Pihojen ja Kuusisaarentien älinen, ojan halkoa reheäpohjainen koiikkokaistale. Kuiolla yös uuntaorakennus. Tiheää, keski-ikäistä/arttunutta koiikkoa, yksittäisiä haapoja sekä tontin kupeessa ryhä kuusia ja arsinkin kuion länsiosassa anhepia/järeäpiä koiuja, Kookkaaan puuston loassa nuorepaa sekalehtipuustoa ja esakkoa,. hieskoiua, raitaa, haapaa, pihlajaa, aahteraa, tuoea, seljaa sekä paikoin kuusentaiia. Taoite: Kerroksellinen, tien suuntaan suojaaa lehtietsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito. Harennetaan kaikkia puustojaksoja. Kehitetään nuorta puustoa ja pensaikkoa anhean puuston loaan. Kuusiryhän poistaisesta neuotellaan tontinoistajan kanssa. 4 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Rauduskoiu Muu lehtipuu Raita Mänty /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Huoattaa haupuu. Huoattaa haupuu. Kuusisaarentien puisto Nurkkaus pihan, hoidetuan puiston ja Kuusisaarentien älissä. Aikanaan reheälle pohjalle istutettuja, nykyisellään arttuneita, järeäoksaisia ja kierorunkoisia äntyjä. Lisäksi eriikäisiä järeäpiä koiuja, nuorepia koiuja, haapoja, raitoja, uutaia kuusia sekä nuorepaa sekalehtipuustoa ja esakkoa. Kuiolla/osittain tontilla lisäksi ryhä (4kpl) kookkaita ikiäntyjä. Taoite: Maiseallinen, eri-ikäinen, tien suuntaan suojaaa sekaetsikkö. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito. Harennetaan kaikkia puustojaksoja. Kehitetään nuorta puustoa anhean loaan. 5 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Hieskoiu Kuusi Haapa Mänty Muu lehtipuu Rauduskoiu Hieskoiu /ha C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kuusisaarentien puisto Kapea reunakaistale, hoidetupaa puistoa rajaaan ojan ja pihojen älissä, osittain pienen kallion kupeessa. Vaihteleaa jäännöspuustoa, järeitä koiuja, uutaa kookas änty, sekalaisia lehtipuupuuryhiä, nuorepia äntyjä, uutaia huonokuntoisia kuusiryhiä sekä pohjoispäässä riistö haapoja. Paikoin pihlajaa, aahteraa ja pihapensaikkoa. Rajaus tonttiin on epäselä ja puusto jatkuu osittain saanlaisena pihan puolelle. Taoite: Maiseallinen, turallinen puistonreuna. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito. Harennetaan tiheiät puustoryhät ja kehitetään nuorta puustoa anhean loaan.

11 6 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c 3/ha Rauduskoiu Hieskoiu Teraleppä Vaahtera Hieskoiu Kuusi Teraleppä Muu lehtipuu Vaahtera C1.1 Puistoetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuusisaarentien puisto Katualueen, pihan ja hoidetuan puistonosan rajaaa äljäpuustoinen puistoetsä, jonka pohjaa lienee aiein niitetty. Harakseltaan järeitä hieskoiuja, eri-ikäisiä teraleppiä ja kuion länsiosassa rii kuusia. Lisäksi ryhittäin nuorepia lehtipuita, e. puulajien lisäksi. aahteraa ja uutaa tai. Taoite: Maiseallinen, turallinen puistoetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto tarpeen ukaan + pienpuuston hoito + täyd.istutus. Kehitetään nuoren puuston ryhiä anhepien puiden loaan. Istutetaan paikoin uutaia teraleppä- tai jalopuuryhiä. 7 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Hieskoiu Hieskoiu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Vaahtera /ha C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kuusisaarentien puisto Kausikostea aukea ojanarressa, hoidetuan puistonosan jatkeena. Nykyisellään lähinnä nokkosen ja esiangeron altaaaa heinikkoa. Reunoilla uutaia yksittäispuita, puustoja esakkoryhiä, hieskoiuja, teraleppiä ja uutaa nuori aahteraa sekä länsireunalla jonkin erran kanukkaa. Taoite: Metsittyä aukio. Toienpiteet: Niitto/heinäntorjunta + laikutus + teralepän istutus. Reunapuustoa ja pensaikkoa säästetään ja n. 2/3 kuiosta istutetaan. Reunoille oisi istuttaa yös uutaia jaloja lehtipuita. 8 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Kuusi Muu lehtipuu Hieskoiu /ha C1 Lähietsä.

12 Kuusisaarentien puisto Puistoa halkoan ojan ja Kuusisaarentien äliin aikanaan istutettu, nykyisellään järeä kuusikko, jonka loassa ielä anhoja ylispuukoiuja. Kuusikko on nuorehkoa/keski-ikäistä, utta reheällä pohjalla arsin hyäkasuista ja selästi ylitiheää. Alikasosta ei arjostuksen uoksi juurikaan ole. Synkkä ja epäääräinen paikka, jossa. roskia ja leirinjäänteitä. Taoite: Elinoiainen kuusialtainen etsikkö. Toienpiteet: Harennus + uutaien ylispuukoiujen poisto. 9 Pinta-ala: 0.51 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c 3/ha Rauduskoiu Hieskoiu Kuusi Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Taia. Tuoia. Vaahteroita. Lähde. Kuusisaarentien puisto Pihojen ja Kuusisaarentien älinen, aikanaan ojitettu, kostea-/reheäpohjainen alue. Osittain äljää, järeää/arttunutta koiikkoa. Seassa ryhittäin nuorepaa hieskoiua, haapoja, raitoja, leppiä, aahteroita sekä uutaia taia, tuoia, kuusia ja kuusentaiia. Kuion keskellä ojienarsilla paikoin runsaasti kanukkaa. Kuiolla aikanaan kaioksi uutettu lähde. Taoite: Turallinen, kerroksellinen, lehtipuualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Maiseanhoitoharennus + pienpuustonhoito Osa kaadettaista puista jätetään aapuiksi. Kehitetään taiiryhiä ja säästetään pensaikkoa. 11 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Kallioalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Teraleppä /ha B4 Aoin alue ja näkyä. Liljasaarenpuisto LTJ-tunnus: 16/03 LK II, Lepakkokohteet "Lehtisaarensali" LTJ-tunnus: 330/99 LK III, Linnustokohteet "Lehtisaarensali N" Pääosin aoin, kulunut rantakallio. Pystykuia änty, rantaiiassa nuorta teraleppää. rajautuu epäselästi eteläpuoliseen, puustoisepaan kuioon. Taoite: Luonnontilainen rantakallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 12 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Teraleppä /ha

13 Tai Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Taia. Liljasaarenpuisto LTJ-tunnus: 16/03 LK II, Lepakkokohteet "Lehtisaarensali" LTJ-tunnus: 330/99 LK III, Linnustokohteet "Lehtisaarensali N" Pieni ulkoilutien halkaisea kiikkoinen, osittain kallioinen saarietsikkö. Järeitä, anhoja äntyjä ja koiuja sekä rannassa teraleppäkaistaletta. Järeän puuston loassa nuorepaa lehtipuustoa ja esakkoa sekä jonkin erran eri-ikäisiä taia. Taoite: Luonnonukainen saarietsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Huonokuntoisia ja aarallisia puita oi reitinarresta jatkossa kaataa aapuiksi. Tuleaisuudessa tehdään taillekin lisätilaa. 13 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Liljasaarenpuisto LTJ-tunnus: 16/03 LK II, Lepakkokohteet "Lehtisaarensali" LTJ-tunnus: 330/99 LK III, Linnustokohteet "Lehtisaarensali N" Aointa, epäselästi ruoikoksi aihettuaa rantaniittyä/rantakaistaa. Taoite: Luonnonukainen erenranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Ruoikoiden niittokohteet suunnitellaan erikseen. 14 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Hieskoiu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Teraleppä Muu lehtipuu /ha Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty. Tulaniitty/luhta (Arokas elinypäristö). Tuoia. Liljasaarenpuisto LTJ-tunnus: 16/03 LK II, Lepakkokohteet "Lehtisaarensali" LTJ-tunnus: 330/99 LK III, Linnustokohteet "Lehtisaarensali N" Aointa, epäselästi ruoikoksi aihettuaa rantaniittyä/rantakaistaa, järiruokoa ja teraleppäaltaisen puustoreunuksen kupeessa luhtaa, jossa reheä kasusto. esiangeroa, terttualpia ja rentukkaa. Taoite: Luonnonukainen erenranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Ruoikoiden niittokohteet suunnitellaan erikseen. 15 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Teraleppä Muu lehtipuu /ha

14 Rauduskoiu Haapa Teraleppä Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Taia. Liljasaarenpuisto LTJ-tunnus: 16/03 LK II, Lepakkokohteet "Lehtisaarensali" LTJ-tunnus: 330/99 LK III, Linnustokohteet "Lehtisaarensali N" Kapea kiinen täyttöaapenkka Kuusisaarentien ja rannan älissä sillan kupeeseen jatkuen. Riistö tiheää, nuorta koiikkoa, sekalehtipuustoa sekä haapaaltaista esakkoa, jonka seassa koiua, raitaa ja teraleppää ja yksittäinen taikin. Kuion länsipäässä pari anhepaa koiua. Taoite: Turallinen tienarsipuusto. Toienpiteet: Ensiharennus + pienpuustonhoito Harennetaan tiheiät koiuryhät. Pääasiassa kuitenkin ielä pienpuustonhoitoa. 16 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty /ha C1 Lähietsä. Taia. Tuoia. Vaahteroita. Liljasaarenpuisto LTJ-tunnus: 16/03 LK II, Lepakkokohteet "Lehtisaarensali" LTJ-tunnus: 330/99 LK III, Linnustokohteet "Lehtisaarensali N" Hiean karupi kupare Liljasaaren halki Kuusisaareen ieän ulkoilutien (anhan tykkitien) olein puolin, Kuusisaarentien arressa. Aikanaan puistoaisen äljäksi harennettu järeä ikiännikkö, uutaia koiuja ja taia sekä rannepana teraleppiä. Järeän puuston loassa sittein hoitaatta jäänyttä nuorepaa puustoa, esakkoa ja pensaikkoa. Vesakon seassa. taia, aahteroita, tuoia ja joitakin ruusupensaitakin. Nuorepi puusto ja esakko oat ajan ittaan kärsineet kuiuudesta. Reitinartta lienee aikanaan yös niitetty. Taoite: Maiseallinen reitinarsi, lehtipuustoa, pensaita ja taia ikiäntyjen loassa. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito. Rantayöhyke jätetään luonnontilaiseaksi. 17 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty. Tulaniitty/luhta (Arokas elinypäristö). Liljasaarenpuisto LTJ-tunnus: 16/03 LK II, Lepakkokohteet "Lehtisaarensali" LTJ-tunnus: 330/99 LK III, Linnustokohteet "Lehtisaarensali N" Aointa, epäselästi ruoikoksi aihettuaa, ajoittain tuliaa rantakaistaa. Vedessä ja rantaiiassa järiruokoa, kauepana esiangeron altaaaa luhtarantaa. Taoite: Luonnonukainen erenranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Ruoikoiden niittokohteet suunnitellaan erikseen.

15 18 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Hieskoiu Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Raita Tuoi Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu /ha Tuore lehto (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuoia. Liljasaarenpuisto LTJ-tunnus: 16/03 LK II, Lepakkokohteet "Lehtisaarensali" LTJ-tunnus: 330/99 LK III, Linnustokohteet "Lehtisaarensali N" Arokas elinypäristö: tuore lehto Luhtaisen rannan ja Kuusisaarentien älinen rantalehto. Vanhaa, järeää teralepikkoa ja hieskoiuja sekä aihteleaa, nuorepaa lehtipuustoa, leppiä, koiuja, raitaa ja tuoea. Alikasoksena esakkoa ja pensaikkoa. Taoite: Luonnontilainen rantalehto, turallinen tienarsi. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa oi aarallisia puita tienarresta kaataa kuiolle aalahopuiksi. 19 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Tai 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Tai Rauduskoiu Teraleppä Kuusi Muu lehtipuu /ha C1 Lähietsä. Taia. Liljasaarenpuisto LTJ-tunnus: 16/03 LK II, Lepakkokohteet "Lehtisaarensali" LTJ-tunnus: 330/99 LK III, Linnustokohteet "Lehtisaarensali N" Rantaan iettään rinteen alaosa, joka on aikanaan uudistettu taelle. Kaistale rajautuu tontiksi uuttuaan alueeseen. Ylispuina anhoja koiuja, jotka ileisesti nyt pääosin oat tontin puolella. Lisäksi paikoin uutaia hiean kookkaapia teraleppiä, kuusia ja pihlajia. Taien lisäksi ännyntaiia sekä esakkona koiua, pihlajaa ja raitaa. Taoite: Elinoiainen, aiseallinen sekaetsä, jossa taia. Toienpiteet: Taiikonhoito. 20 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Kallioalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja /ha

16 B4 Aoin alue ja näkyä. Taia. Liljasaarenpuisto LTJ-tunnus: 16/03 LK II, Lepakkokohteet "Lehtisaarensali" LTJ-tunnus: 330/99 LK III, Linnustokohteet "Lehtisaarensali N" Kulunut rantakallio, joka rannan puolelta on täysin puuton. Kallion päällä on puustoisepaa aluetta, utta siellä kallio sisältyy suurelta osin tuleaan tonttiin. Taoite: Luonnontilainen rantakallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 21 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu /ha B4 Aoin alue ja näkyä. Liljasaarenpuisto LTJ-tunnus: 16/03 LK II, Lepakkokohteet "Lehtisaarensali" LTJ-tunnus: 330/99 LK III, Linnustokohteet "Lehtisaarensali N" Aointa, epäselästi ruoikoksi aihettuaa rantaniittyä/rantakaistaa ojanarsilehdon jatkeena. Taoite: Luonnonukainen erenranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Ruoikoiden niittokohteet suunnitellaan erikseen. 22 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Liljasaarenpuisto LTJ-tunnus: 330/99 LK III, Linnustokohteet "Lehtisaarensali N" Aoien rantakallion puustoisepi jatke ja Liljasaarentien arteen laskea rinne, tontiksi uuttuan alueen kupeessa. Vanhoja, pääosin huonokuntoisia kuusia ja koiuja sekä uutaia iki- ja kallioäntyjä. Lisäksi uutaia nuorepia kuusia ja tiheää pihlajaaltaista esakkoa. Tontin rakentuessa alue jäisi lähinnä hankalaksi jäännöspuustokaistaleeksi tuulialttiille paikalle. Taoite: Turallinen, aiseallinen asutuksen reunaetsä. Toienpiteet: Suojuspuuhakkuu + pienpuuston hoito + ännyn täydennysistutus. Säästetään ännyt, parhaat koiut ja uutaa nuorepi kuusi. Poistetaan esakkoa kehityskelpoiset taiet ja parhaat pihlajat säästäen. Istutetaan uutaia äntyryhiä.

17 23 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Hieskoiu Hieskoiu Haapa Teraleppä Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu /ha C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Liljasaarenpuisto LTJ-tunnus: 330/99 LK III, Linnustokohteet "Lehtisaarensali N" Liljasaarentien arresta länsipuolisen tontin rajaa yötäillen rantaan laskean ojan ja itäpuolisen kallion älinen kaistale, reheäpohjaista, ajoittain tuliaa lehtoa. Vanhaa teralepikkoa ja hieskoiuja, joiden loaan on kehittynyt hiean nuorepaa lehtipuustoa, lähinnä haapaa ja teraleppää. Alikasoksena ryhittäin tiheää tuoipensaikkoa ja esakkoa, leppää, haapaa, aahteraa ja pihlajaa. Puustoa on aiein käsitelty, utta sittein alue on jäänyt hoidon ulkopuolelle. Taoite: Kerroksellinen lehtietsä, pensaslehto ja turallinen kadunarsi. Toienpiteet: Tiheipien puustoryhien harennus + pienpuustonhoito. Toienpiteet keskittyät kadun läheisyyteen. Poistetaan yös uutaa ylispuukoiu. Kehitetään teraleppää, aahteraa ja lehtopensaikkoa järeään puuston loaan. 24 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Teraleppä Mänty Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu /ha C1 Lähietsä. Taia. Liljasaarentien rantakaista Piha-alueen eristää, kiikkoinen/kallioinen nieenkärki. Vaihteleaa rantapuustoa, rantakaistaleessa erikokoisia teraleppiä ja koiuja sekä uutaia nuoria äntyjä, uualla anhoja ikiäntyjä yksittäin ja ryhissä sekä uutaia näyttäästi kaartuia/haarautuia koiuja. Vanhean puuston loassa aihteleasti nuorepaa puustoa, esakkoa ja puuntaiia. Vesakkoa on ileisesti pyritty pitäään kurissa taloyhtiön toiesta. Taoite: Luonnonukainen rantaetsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Vaarallisia puita oidaan kaataa tarpeen ukaan. 25 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Pihaainen alue Pääpuulaji: E Erityisalue. Liljasaarentien rantakaista Pihaaiseksi uuntunut alue, uutaia yksittäispuita ja pensaita nurikkopohjalla. Alue on taloyhtiön hoidossa. Taoite: - / Toienpiteet: -

18 26 Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Liljasaarentien rantakaista Aointa, ajoittain tuliaa, epäselästi ruoikoksi aihettuaa rantaniittyä/rantakaistaa. Taoite: Luonnonukainen erenranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Ruoikoiden niittokohteet suunnitellaan erikseen. 27 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Hieskoiu Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Raita Muu lehtipuu Mänty /ha C1 Lähietsä. Liljasaarentien rantakaista Reheäpi nurkkaus Liljasaarentien/pysäköintipaikan ja piha-alueen älissä, ranta-alueen jatkeena. Puustoa on aikanaan äljennetty erinäköalan ylläpitäiseksi. Pari ikiäntyä, anhoja teraleppiä, uutaia koiuja yksittäin ja ryhänä, kadunpuoleisella reunalla riistö raitoja. Lisäksi nuorepia lehtipuita sekä alikasoksena uutaia seljapensaita. Myös jättipalsai altaa alaa. Taoite: Maiseallinen puustonurkkaus, turallinen kadunarsi. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto Kaadetaan huonokuntoiset raidat kuiolle aalahopuiksi. Jättipalsaia oisi kitkeä aikkapa asukastalkoilla. 28 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Pihlaja Mänty Rauduskoiu /ha C1 Lähietsä. Taia. Liljasaarentien rantakaista Puustokaistale aoien ranta-alueen ja Liljasaarentien arteen nousean penkan älissä. Puustoa on aikanaan poistettu erinäköalan ylläpitäiseksi. Kuion oleissa päissä pari kookkaapaa äntyä ja keskellä kole arttunutta koiua. Alikasoksena tiheää uutta lehtipuuesakkoa, rannalla teraleppää ja ylepänä pihlajaa, koiua ja uutaia taen kantoesoja. Taoite: Uusi elinoiainen ja aiseallinen lehtietsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito Kehitetään esakon seasta lehtipuuntaiikkoa, lähinnä koiua, leppää ja taia. 29 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Kallioalue Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä.

19 Liljasaarentien rantakaista Pieni, ketoainen aokallio ja Liljasaarentienarren kallioleikkaus. Alue tällä hetkellä puuton. Taoite: Kadunarren ketoainen kalliokupare. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 30 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Taia. Liljasaarentien rantakaista Aiein erinäköalan ylläpitäiseksi äljennetty rantapuustokaistale aoien ranta-alueen ja Liljasaarentien arteen nousean penkan älissä. Vanhepia, järeitä äntyjä ja eri-ikäisiä koiuja sekä kuion länsipään painanteessa yös teraleppiä. Alikasos on aikanaan pääosin kaluttu pois, utta uutta esakkoa on hiljalleen kehittyässä puuston loaan. Taoite: Rantapuustokaistale. Toienpiteet: Pienpuuston hoito Kehitetään esakon seasta lehtipuuntaiikkoa. 31 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu /ha C3 Suojaetsä. Taia. Vaahteroita. Kuusisaarentien pohjoispuolen suojaiheralue Pihojen ja Kuusisaarentien älinen, kapea suojaetsäkaistale pienellä tiensuuntaisella harjanteella. Kiikkoista, osittain kallioistakin kuiahkoa kangasta sekä uutaassa notkossa ja kuion itäpäässä hiean reheäpiä kohtia. Muutaia järeitä ylispuuäntyjä ja -koiuja, utta pääasiassa nuorta/keski-ikäistä, änty-lehtipuualtaista sekaetsää, jonka loaan on kehittynyt esakkoa ja jonkin erran kuusiakin. Paikoin yös aahteraa ja uutaia taentaiia. Taoite: Kerroksellinen, tien suuntaan suojaaa sekaetsä. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + pienpuuston hoito. Kehitetään nuorta puustoa ja pensaikkoa anhean puuston loaan. Säästetään taiiryhät ja jalopuut. 32 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Pihaainen alue Pääpuulaji: E Erityisalue.

20 Lehtisaaren luoteisranta Pihaaiseksi uuntunut alue. Talojen älinen puistokaistale, jossa koiuja ja aahteroita nurikkopohjalla. Alue ei juurikaan erotu ypäröiästä piha-alueesta.. Taoite: - Toienpiteet: - Vaarallisia puita oidaan poistaa tarpeen ukaan. 33 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu /ha C1 Lähietsä. Lehtisaaren luoteisranta Väljäpuustoinen, polkujen halkoa rinne, rannan, pihojen ja Kuusisaarentien älissä, pienen kalliokupareen ja ulkoilutien liittyän/pysäköintipaikan ypärillä. Eri-ikäistä, puistoaisen aaraa sekaetsää. Varttuneita/anhoja koiuja, uutaia järeitä ikiäntyjä, jonkin erran kookkaapia pihlajia ja raitoja sekä rannassa teraleppää. Kuion keskellä ryhä huonokuntoisia kuusia. Järeän puuston loassa ryhittäin nuorepaa lehtipuustoa ja alikasoksena sekalaista esakkoa. Taoite: Maiseallinen puistoetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuuston hoito. Poistetaan tarpeen ukaan huonokuntoisia ja aarallisia puita sekä kehitetään nuoren puuston ryhiä. Rantayöhyke jätetään luonnontilaan. 34 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Kallioalue Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp c Rauduskoiu Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Katajia. Lehtisaaren luoteisranta Pieni, keskiosaltaan ketoainen kalliokupare Kuusisaarentien arressa. Muutaia pensasaisia pihlajia ja katajia sekä pohjalla. ansikkaa. Kallio rajautuu epäselästi ypäröiään äljäpuustoiseen rinteeseen. Taoite: Ketoainen kalliokupare. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 35 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Muu alue Pääpuulaji: E Erityisalue. Lehtisaaren luoteisranta Ulkoilutien liittyä, parkkipaikka. Taoite: - Toienpiteet: -

21 36 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Mänty Hieskoiu Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Lehtisaaren luoteisranta Lehtisaarentien alittaan ulkoilutien, aoien rannan älinen, reheä rantapuustonotko, joka jatkuu tienpenkan kupeessa kunnanrajalle asti. Luonnontilaisen kaltaista rantaetsää, teraleppää, eri-ikäisiä koiuja, uutaia nuorepia äntyjä ja yksi järeä ikiänty. Alla nuorepaa lehtipuustoa, esakkoa (. aahteraa) ja pensaikkoa. Taoite: Luonnonukainen rantapuusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Vaarallisia puita oi tarpeen ukaan kaataa aapuiksi. 37 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Teraleppä Muu lehtipuu /ha B4 Aoin alue ja näkyä. Lehtisaaren luoteisranta Kapea kaistale puoliaointa, ruoikoksi aihettuaa rantaa, anhan laiturin perustukset, rantapuuston reunaa ja aorantaa. Taoite: Luonnonukainen erenranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Ruoikoiden niittokohteet suunnitellaan erikseen. 38 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Teraleppä Raita Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu /ha C1 Lähietsä.

22 Hiidenkiukaanpuiston luoteisosa LTJ-tunnus: 019/99 LK II, Linnustokohteet "Kalkkipaadenpuisto" Vanhaa pelikenttää reunustaa, hoitaatta jäänyt lehtietsä, joka jatkuu Kuusisaarentien arteen sekä kunnanrajan yli Espoon puolelle. Keski-ikäistä ja nuorepaa koiikkoahaaikkoa aihteleina ryhinä, seassa raitoja, arsinkin kentän reunalla sekä paikoin teraleppiä ja uutaa nuori haupuukin. Kookkaaan puuston loassa tiheää, heikkokuntoista esakkoa, joka hoitaattoana kuolee pystyyn. Alusta lienee anhaa täyttöaata. Taoite: Kerroksellinen lehtietsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito. Harennetaan koiu- ja haaparyhät ja kehitetään nuorta puustoa anhean loaan. 39 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu Kuusi /ha C3 Suojaetsä. Kuusisaarentien eteläpuolen suojaiheralue LTJ-tunnus: 019/99 LK II, Linnustokohteet "Kalkkipaadenpuisto" Piha-alueelta laskea rinteen alaosa Kuusisaarentiehen ja ulkoilutietä reunustaaan nurikkoon rajautuen. Kuion pohjoisosan halki kulkee paljon käytetty polku. Vanhojen järeiden koiujen loaan ajan ittaan kehittynyt eri-ikäinen kuusialtainen sekaetsä. Osa kuusista on kookkaapia, lähinnä ylispuita nekin. alikasoksena aihteleasti pihlajaaltaista esakkoa. Koiut alkaat hiljalleen heikentyä ja ne ieät tilaa nuorealta puustolta. Taoite: Kerroksellinen sekaetsä. Turallinen lähialue. Toienpiteet: Harennus + ylispuuston äljennys + pienpuustonhoito. 40 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja C3 Suojaetsä. Kuusisaarentien eteläpuolen suojaiheralue Kuusisaarentien suojaetsäkaistaleen länsiosan kupare/aaalli kerrostalon edustalla. Väljähköä, arttunutta/anhaa koiikkoa sekä kupareen reunoille pikkuhiljaa kehittyiä nuorean puuston ryhiä, esakkoa ja kuusentaiia. Kupareen laella aarapi laikku. Koiikon kunto on jo hiljalleen heikentyässä. Taoite: Kerroksellinen suojaetsä. Turallinen lähialue. Toienpiteet: Ylispuustoryhien äljennys + pienpuustonhoito + täydennysistutus. Poistetaan huonokuntoisiat järeät koiut ja istutetaan aaripiin kohtiin koiuntaiia.

23 41 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu C3 Suojaetsä. Kuusisaarentien eteläpuolen suojaiheralue Kuusisaarentien ja kerrostalopihan älistä kapeaa suojaetsäkaistaletta. Järeää, anhaa koiikkoa sekä kuion länsipäässä, pienen kupareen kupeessa kolen ikiännyn ryhä. Järeän puuston loaan on ajan ittaan kehitetty nuorepaa kuusikkoa ja lehtipuustoa, jotka alkaat paikoin jo oleaan keski-ikäisiä. Paikoin kuitenkin esakkoa ja kuusentaiiakin. Koiikko on ielä liian tiheää nuorean puuston kehityksen kannalta. Taoite: Kerroksellinen suojaetsä. Turallinen lähialue. Toienpiteet: Ylispuuston äljennys + tiheipien ryhien ensiharennus + pienpuustonhoito 42 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu /ha C3 Suojaetsä. Kuusisaarentien eteläpuolen suojaiheralue Kuusisaarentien ja kerrostalopihan älistä kaistaletta aian talon kohdalla. Nuorta/keskiikäistä kuusikkoa, nuoria lehtipuita sekä paikoin esakkoa/kuusentaiia järeiden koiujen loassa. Kuion keskiaiheilla yös yksi kookas ylispuukuusi. Koiut haittaaat paikoin nuorean puuston kehitystä. Taoite: Kerroksellinen suojaetsä. Turallinen lähialue. Toienpiteet: Kerroksellisen etsän harennus + pienpuustonhoito. Poistetaan saalla huonoiat ja nuorta puustoa eniten haittaaat ylispuukoiut. 43 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Haapa Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu /ha C3 Suojaetsä. Taia. Vaahteroita.

24 Kuusisaarentien eteläpuolen suojaiheralue Kuusisaarentien suojaetsäkaistaleen itäpää reheähköllä/kiikkoisella pohjalla aoien puistoalueen ja kerrostalopihan kohdalla. Varttuneen-anhan koiikon sekä uutaien äntyjen ja järeiden haapojen loaan kehittynyttä, aihtelean kokoista nuorta sekalehtipuustoa, esakkoa ja pensaikkoa, pääasiassa taikinaarjaa. Kuiolla yös. taea ja aahteraa. Vanhiat lehtipuut alkaat olla huonokuntoisia ja ne ieät tilaa nuorealta puustolta. Taoite: Kerroksellinen suojaetsä. Turallinen piha- ja puistoalue. Toienpiteet: Ylispuuston äljennys + tiheipien ryhien ensiharennus + pienpuustonhoito. Osa poistettaista puista jätetään aapuiksi kuion keskelle, issä lahopuuta on ennestäänkin. 44 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Teraleppä Raita /ha B2 Käyttöniitty. Hiidenkiukaanpuiston luoteisosa LTJ-tunnus: 019/99 LK II, Linnustokohteet "Kalkkipaadenpuisto" Reheäpohjainen, aoin/puoliaoin rinne/rinteenalunen etsänreunan, pihan ja ulkoilutietä reunustaan hoidetun nurikkoalueen älissä. Taoite: Puoliaoin niittyäinen alue. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. 45 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Haapa Muu lehtipuu /ha B4 Aoin alue ja näkyä. Hiidenkiukaanpuiston luoteisosa LTJ-tunnus: 019/99 LK II, Linnustokohteet "Kalkkipaadenpuisto" Aorantaa, rantakiikkoa sekä paikoin iereisen lehtietsän reunapuita ja esakkoa. Taoite: Luonnonukainen erenranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 46 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Teraleppä Muu lehtipuu /ha B4 Aoin alue ja näkyä.

25 Hiidenkiukaanpuiston luoteisosa LTJ-tunnus: 019/99 LK II, Linnustokohteet "Kalkkipaadenpuisto" Aointa/puoliaointa, ruoikoksi aihettuaa rantakaistaa etsänreunaa. Pohjoispään poukaan kohdalla säilytetään eneitä. Taoite: Luonnonukainen erenranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Ruoikoiden niittokohteet suunnitellaan erikseen. 47 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Taia. Tuoia. Vaahteroita. Hiidenkiukaanpuiston luoteisosa LTJ-tunnus: 019/99 LK II, Linnustokohteet "Kalkkipaadenpuisto" Osittain kiikkoinen rinne pihojen ja rannan älissä. Kuiota halkoo rantareitti ja siltä pihoihin ieiä polkuja. Väljennettyä anhaa ännikköä ja yksittäisiä, eri-ikäisiä koiuja. Nuoreat puustokerrokset on näkyän ylläpitäiseksi lähes kokonaan poistettu ja jäljellä on ain yksittäisiä puita ja pensaita. pihlajia, uutaa koiu, änty ja aahtera. Alikasokseksi on kehittyässä uutta pihlajaaltaista esakkoa. Taoite: Maiseapuustoa pihan ja ulkoilutien älissä. Toienpiteet: Pienpuustonhoito. Pidetään säännöllisesti esakkoa kurissa parhaat taiet ja pensaat säästäen. Rantaosuus säilytetään luonnonukaisepana. 48 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c 3/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Teraleppä Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Hiidenkiukaanpuiston luoteisosa LTJ-tunnus: 019/99 LK II, Linnustokohteet "Kalkkipaadenpuisto" Järeä, haapa-koiualtainen, puistoetsänä hoidettu sekaetsälehto rinteessä, pihan, leikkikentän ja ulkoiluteiden älissä. Kookkaita, eri-ikäisiä koiuja, järeitä haapoja, joitakin kookkaita ikiäntyjä ja uutaa teraleppä sekä hiean nuorepia lehtipuita. Alipana, leikkikentän reunassa on ryhittäin nuorta kuusikkoa. yksittäisiä puita ja pensaita. pihlajia, uutaa koiu, änty ja aahtera. Alikasoksena kehittyää esakkoa ja paikoin pensaikkoa. Taoite: Kerroksellinen, aiseallinen puiston reunaetsä. Turallinen lähiypäristö. Toienpiteet: Tiheipien puustoryhien (lähinnä kuusien) harennus + pienpuustonhoito. Poistetaan yös huonokuntoisiat kookkaat puut. Pienpuustonhoito parhaat taiet ja pensaat säästäen.

26 49 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Teraleppä Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu /ha C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Hiidenkiukaanpuiston luoteisosa LTJ-tunnus: 019/99 LK II, Linnustokohteet "Kalkkipaadenpuisto" Aoien rannan ja ulkoilutien älinen enerantaan ieän anha tiepohjan halkoarantalehto sekä reitinarren luonnonukainen rantaetsäkaistale. Vanhan tiepohjan pohjoispuolella hiean karupaa rantaetsää. Puustona eri-ikäistä teralepikkoa ja pohjoisosassa yös järeitä ikiäntyjä sekä kookkaita koiuja. Alla nuorepaa lepikkoa, joitakin koiuja, pihlajaa ja tuoipensaikkoa. Taoite: Luonnonukainen rantakaista. Turallinen reitinarsi ja lähiypäristö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Tarittaessa oi aarallisia puita kaataa kuiolle aalahopuiksi. 50 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu /ha B4 Aoin alue ja näkyä. Hiidenkiukaanpuiston luoteisosa LTJ-tunnus: 019/99 LK II, Linnustokohteet "Kalkkipaadenpuisto" Aointa/puoliaointa, ruoikoksi aihettuaa rantakaistaa, etsänreunaa ja pieni rantakallio.. Paikoin eneitä. Taoite: Luonnonukainen erenranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Ruoikoiden niittokohteet suunnitellaan erikseen. 51 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu /ha C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita.

27 Hiidenkiukaanpuiston luoteisosa LTJ-tunnus: 019/99 LK II, Linnustokohteet "Kalkkipaadenpuisto" Aikanaan ojitettu, reheä/kostea, äljäpuustoinen teraleppälehto ulkoiluteiden, leikkikentän ja piha-alueen älissä. Puustona harakseltaan anhoja järeitä teraleppiä, kookkaita koiuja, kuion keskellä yksi kuusi sekä tontin reunalla änty ja onihaarainen aahtera. Kuion itäkoillisosassa hiean nuorepia teraleppäryhiä ja uutaia raitoja. Alikasosta, pihlajaa, aahteraa ja tuoipensaikkoa on lähinnä ain tontin kupeessa ja paikoin järeiden puiden tyillä. Alue lienee ajoittain tulaeden alla. Taoite: Luonnonukainen teraleppälehto. Turalliset reitinarret, pihat ja lähiypäristö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä suunnitelakaudella. Tarittaessa oi aarallisia reunapuita poistaa tai kaataa kuiolle aalahopuiksi. 52 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp c Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa /ha B4 Aoin alue ja näkyä. Hiidenkiukaanpuiston luoteisosa Rantareitiltä Tykistökapteenintielle nousean kapeaan ulkoilureitin arsi pihojen älissä Puusto on aikanaan pääosin poistettu. Kadunarressa ketoainen kallionrinne ja alhaalla rantareitin arressa reheäpää aluetta. Kuion reunoilla uutaa kookkaapi koiu sekä haapa ja uutaa nuorepi koiu. Pihojen puolella ikiäntyjä. Kadunarren pihlajat oat kuoleassa kuiuuteen. Alue on hoitaattoan oloinen. Taoite: Puoliaoin niitty/keto. Toienpiteet: Säännöllinen niitto, ehkä 1-2 kertaa kesässä. Kuoleat pihlajat poistetaan. Alue oisi yhtä hyin olla asukkaiden/taloyhtiöiden hoidossa. 53 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Pihaainen alue Pääpuulaji: E Erityisalue. Hiidenkiukaanpuiston luoteisosa LTJ-tunnus: 019/99 LK II, Linnustokohteet "Kalkkipaadenpuisto" Pihaaiseksi uuntunut puuton alue tontin edustalla, ulkoilutien arressa. Taoite: - / Toienpiteet: - Alue ileisesti asukkaiden/taloyhtiön hoidossa. 54 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu /ha C1 Lähietsä. Hiidenkiukaanpuiston luoteisosa LTJ-tunnus: 019/99 LK II, Linnustokohteet "Kalkkipaadenpuisto" Rantakallio ja puoliaoin ulkoilutienarsi sen ieressä. Pari ikiäntyä ja ryhä kookkaita koiuja. Taoite: Kallioinen ranta. / Toienpiteet: Ei toienpiteitä.

28 55 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Hieskoiu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera Kuusi Rauduskoiu Teraleppä /ha C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Kotkansiipi. Hiidenkiukaanpuiston luoteisosa LTJ-tunnus: 019/99 LK II, Linnustokohteet "Kalkkipaadenpuisto" Reheäpohjainen tasanne rantaan iettään, kausikostean rinteen alaosassa, pohjoispuolisen talonpäädyn kohdalla sekä rantareitin arressa. Kuion pohjoisosan halki kulkee polku. Alue on ahdollisesti osittain entistä niittyä tai laidunaata, sillä se on pääosin ähäpuustoinen. Puustoa on lähinnä eteläreunalla, kallion kupeessa sekä rantakaistaleessa. Ryhittäin eri-ikäisiä teraleppiä, pihlajaa, tuoea, raitaa ja aahteraa sekä reunoilla koiuja ja uutaa kookas kuusi. Vesakkoa ja pensaikkoa on lähinnä järeään puuston tyillä. Muuten alue on lähinnä nokkosen, esiangeron, koiranputken, ja adelapensaiden altaaa. Talonpäädyn tasalla on pieni kasusto kotkansiipeä. Taoite: Turalliset reitit ja piha-alue. Luonnonukainen ranta- ja lehtoetsä. Toienpiteet: Yksittäisten aarallisten puiden poisto + pienpuustonhoito reittien arsilla. 56 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu /ha Metso-ohjelaan soeltua kohde. C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kapea kaistale kallioalueelle työntyää reheähköä, kiikkoista rinnettä. Varttunutta/anhaa jäännöspuustoa, anhoja järeitä kuusia ja koiuja sekä iereisen reheän kuion reunalla uutaia teraleppiä. Vanhean puuston loassa eri-ikäisiä kuusia ja nuorepaa lehtipuustoa koiuja, teraleppiä, aahteroita ja pihlajia sekä pihlajaaltaista esakkoa. Vanheat kuuset kuoleat pystyyn ja järeä puustoa alkaa pikkuhiljaa olla koiualtaista. Eriasteista lahopuuta on yös runsaasti. Taoite: Luonnontilainen alue arokkaan elinypäristön yhteydessä. METSO-OHJELMAAN SOVELTUVA ALUE. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 57 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Hieskoiu Haapa Haapa Kuusi Hieskoiu /ha

29 Haapa Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Metsittyä, entinen aoalue (niitty, laidun, kasiaa, ts...) loiassa rinteessä, jonka halki irtaa yläpuolisesta reheästä koresta alkaa oja/noro. Reunoilta kookkaapien koiujen ja haapojen loasta leiäää, aihtelean kokoista haaikkoa ja haapaaltaista esakkoa, pensaikkoa sekä joitakin kuusentaiia. Kuion pohjoisreunaa yötäilee paljon käytetty polku. Taoite: Haapaaltainen lehto ja noronarsi. Toienpiteet: Taiikonhoito. Kehitetään lehtipuustoa, aahteraa ja pensaikkoa, poistetaan kuusentaiet. 58 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Mänty /ha Metso-ohjelaan soeltua kohde. C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kallioiden älisen notkelan kiikkoista reuna-aluetta Tykistökapteenintien eteläpään kääntö- /pysäköintipaikan, tontin ja eteläpuolisen kosteikkopainanteen älissä. Kuion eteläpuoliskon halki kulkee paljon käytettyjä polkuja. Eri-ikäinen koiu-kuusialtainen rinneetsä, jossa lisäksi anhoja, järeitä äntyjä sekä useapi jakso nuorepia kuusi- ja lehtipuuryhiä. Alipana esakkona. pihlajaa, raitaa, koiua ja aahteraa sekä uutaia nuoria äntyjäkin. Nuorepi puusto kaipaisi jo lisätilaa. Taoite: Kerroksellinen sekaetsä ja turallinen lähiypäristö. METSO-OHJELMAAN SOVELTUVA ALUE VAROVAISET TOIMENPITEET, LAHOPUUTA SÄÄSTETÄÄN. Toienpiteet: Ylispuiden äljennys + nuorien puustoryhien harennus + pienpuuston hoito. Poistetaan paikoin huonokuntoisia koiuja ja kuusia ja tehdään siten tilaa nuoreille puustojaksoille. Kehitetään nuorta puustoa ja taiikkoa. Ikiännyt säästetään. 59 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Kuusi Hieskoiu Teraleppä Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu /ha Reheä korpi (Arokas elinypäristö). Metso-ohjelaan soeltua kohde. C5 Aroetsä. Tuore lehto (Arokas elinypäristö). Kostea lehto (Arokas elinypäristö). Teraleppiä. Vaahteroita. Pähkinäpensas.

30 Arokas elinypäristö: reheä korpi, kostea/tuore lehto. Kostea, polkujen reunustaa painanne ja siitä länteen irtaaa noro kallioalueiden älisen notkelan keskellä. Valuaesi uodostaa kosteana kautena jopa pienen laen. Keskiosa on puuton, utta reunoilla ja noron arressa on eri-ikäistä, kerroksellista korpilehtoetsää. Teraleppiä, koiuja ja kuusia sekä sekalaista nuorepaa puustoa, pihlajaa, raitaa, kuusia ja aahteroita sekä pensaikon seassa yös uutaa pähkinäpensas. Kuiolla on runsaasti pysty- ja aalahopuuta. Taoite: Kosteikon ja luonnonukaisen sekaetsikön oinaispiirteiden ylläpitäinen. METSO-OHJELMAAN SOVELTUVA ALUE. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Jatkossa polunarren aarallisten puiden kaatainen aapuiksi tarpeen ukaan. 60 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Raita Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera Rauduskoiu Raita /ha Jalopuuetsä (Arokas elinypäristö). Metso-ohjelaan soeltua kohde. C5 Aroetsä. Tuore lehto (Arokas elinypäristö). Raitoja. Tuoia. Vaahteroita. Arokas elinypäristö: jalopuuetsä, tuore lehto. Kallionrinteen ja eteläpuolisen korpikosteikon älissä, polkujen risteyksen ypärillä. Kiikkoista rinnelehtoa, jonne on uun lehtipuuston loaan kehittynyt nuori aahterikko. Vaahteran lisäksi järeitä koiuja, raitaa, pihlajaa, uutaia kuusia ja lehtopensaikkoa. Kookkaaat koiut ja arsinkin raidat alkaat olla huonokuntoisia. Kuiolta on ajan ittaan poistettu polkujen kannalta aarallisia puita, lähinnä kuiuneita kuusia. Vaahterikko täyttänee ajan ittaan kehittyessään jalopuuetsä-luontotyypin kriteerit. Taoite: Jalopuuetsän oinaispiirteiden ylläpitäinen sekä polkujen turallisuus. METSO-OHJELMAAN SOVELTUVA ALUE VAROVAISET TOIMENPITEET, LAHOPUUTA SÄÄSTETÄÄN. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto + pienpuuston hoito aahteraa suosien. Poistetaan aaralliset puut. Lehtipuiden rungot jätetään kuiolle aapuiksi. Pienpuustonhoidossa poistetaan pihlajaa aahteran tieltä. 61 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Kallioalue Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp c Mänty Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Mänty Rauduskoiu /ha C1 Lähietsä. Keto (Hoidettu). Taia. Vaahteroita. Piha-alueelta etsänreunaan jatkua terassiainen ketokallio, jolta on poistettu aiepien kuiuustuhojen jäljiltä kuollut puusto. Ketokasillisuutta, pihakaseja ja pensaita sekä joitakin esakkoryhiä, yös jokunen aahtera ja tai sekä uutaia ännyntaiia.

31 Taoite: Aara ketokallio pihan jatkeena. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Alue kasillisuuden osalta osittain asukkaiden hoidossa. Tuleaisuudessa on paikoin taretta pienpuustonhoidolle. 62 Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Metso-ohjelaan soeltua kohde. C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kallioalueiden älinen notkela, jonka halki kulkee paljon käytetty polku. Järeä koiikko, karuissa kohdissa anhoja äntyjä ja kuion itäreunassa kookas haapa. Vanhean puuston loassa nuorepia kuusi- ja lehtipuuryhiä. Alipana pihlajaaltaista esakkoa ja paikoin aahteraa. Osa anhoista koiuista on heikossa kunnossa ja kuion itäosassa, kadun arressa uutaa niistä oi olla jo aaraksi. Myös tiheiissä kuusiryhissä osa puista on kuollut pystyyn. Taoite: Kerroksellinen sekaetsä ja turallinen lähiypäristö. METSO-OHJELMAAN SOVELTUVA ALUE VAROVAISET TOIMENPITEET, LAHOPUUTA SÄÄSTETÄÄN. Toienpiteet: Väljennys + puustoryhien harennus + pienpuuston hoito. Poistetaan paikoin huonokuntoisia puita ja tehdään tilaa nuoreille puustojaksoille. Männyt, pareat koiut ja kookas haapa säästetään. Kehitetään nuorta puustoa ja taiikkoa. Maapuita ja pökkelöitä säästetään paikoin. 63 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Raita Haapa Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Mänty /ha C1 Lähietsä. Taia. Vaahteroita. Kallioinen etsäkaistale kerrostalojen, parkkipaikan ja aaraan kalliorinteen älissä. Vanhoja kallioisen alueen äntyjä, pihlaja-haapaesakkoa ja ryhittäin sekalaista nuorepaa lehtipuustoa sekä yksittäisiä kituia kuusia. Kuion rajaus on hiean epäääräinen, sillä puusto jatkuu saanlaisena pihojen puolelle. Eteläosassa on pieni kosteapi laikku, jonka yhteydessä raitoja ja kole haapaa. Muun puuston loassa on yös hiean kookkaapi nuori tai, jolle oisi tehdä lisätilaa. Puusto on kaikkiaan hoitaattoan oloista, kuiuudesta kärsinyttä ja lahopuita on arsin paljon. Talojen asukkaat toioisiat alueen siistiistä. Taoite: Maiseallinen kallioetsikkö pihojen jatkeena. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito. Keloja ja aapuita säästetään. Kehitetään nuorta puustoa anhean loaan.

32 64 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Kallioalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja /ha Metso-ohjelaan soeltua kohde. C1 Lähietsä. Katajia. Taia. Vaahteroita. Epäselästi, puustoisepiin notkoihin, piha-alueeseen sekä etelässä Lehtisaarentien reunaan rajautua kallioalue. Osittain kalliota, louhikkoa ja pieniuotoista jyrkännettä ja osittain pihaaisen alueen jatketta. Pääosin eri-ikäistä kallioännikköä, paikoin uutaia kituia, kuusia, koiuja, haapoja ja pihlajia sekä katajia ja sekaisia esakko- ja pensaikkoryhiä. Alue on kärsinyt kuiuustuhoista, iso osa puustosta on kuollut ja erilaista lahopuuta on runsaasti. Viereisen talon asukkaat toioisiat alueen siistiistä, utta aasto on arsin aikeakulkuista ja kallio on luonnon oniuotoisuudelle erkityksellinen lahopuukeskittyänä. Taoite: Luonnonukainen kallioalue, lahopuukeskittyä. METSO-OHJELMAAN SOVELTUVA ALUE. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Ainoastaan pihan reunayöhykettä oidaan siistiä kuolleesta esakosta ja aaralliset puut poistaa tarpeen ukaan. 65 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Muu alue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja /ha E Erityisalue. Vaahteroita. Muuntaon ypäristö kallion alla, kadun laidassa. Ruohikkoa, puusto-/esakkoryhiä kallion ja naapurikuion kupeessa. Taoite: - Toienpiteet: - 66 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Raita Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu /ha C1 Lähietsä. Taia. Vaahteroita.

33 Kapea kaistale kallioisen rinteen alla, Hiidenkiukaantien arressa. Nuorepaa kuusikkoa ja lehtipuita, koiuja, pihlajia, raitoja, aahteroita sekä uutaa tai aikanaan äljennetyn järeän koiikko-kuusikon loassa. Vesakkoa on ryhittäin. Nuoren puuston latukset kasaat jo ylispuiden oksistoon ja lisätilaa tarittaisiin. Kuion eteläosaan oli inentointiaiheessa kasattu oksia ja puutarhajätteitä, jotka on syytä kuljettaa pois. Taoite: Kerroksellinen, kuusialtainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + ylispuuston äljennys + pienpuustonhoito. Loput ylispuut jätetään säästöpuiksi nuoren etsän sekaan. Osan huonokuntoisista lehtipuista oi yös kaataa aapuiksi. 67 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Muu lehtipuu Pihlaja Pihlaja Mänty /ha Metso-ohjelaan soeltua kohde. C1 Lähietsä. Katajia. Laajean kallioalueen puustoisepi etelärinne tonttien älissä. Aarapia kallioharjanteita ja niiden älissä poleileaa rinnenotkoa. Järeää, anhaa ikiännikköä ja eri-ikäisiä kallioäntyjä, joiden loassa uuta puustoa,. erikokoisia koiuja, kuusia, sekalehtipuustoa, pihlajia, esakko- ja pensasryhiä, ännyn- ja kuusentaiia sekä jonkin erran katajaa. Taoite: Maiseallinen, pääosin luonnonukainen kallioalue. METSO-OHJELMAAN SOVELTUVA ALUE VAROVAISET TOIMENPITEET, LAHOPUUTA SÄÄSTETÄÄN. Toienpiteet: Pienpuuston hoito taiettuneissa notkoissa. Kehitetään taiiryhiä sekä tuodaan paikoin pensaita ja katajia parein näkyiin. 68 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Kallioalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Katajia. Kapea, n leyinen, epäselästi rajautua kaistale kallioalueella tontin ja uinaishaudan älissä. Kuiuus on aiannut ja puolet aieasta puustosta on kuollut pystyyn. Jäljellä harakseltaan eri-ikäisiä kallioäntyjä, joiden loassa pihlajaaltaista esakkoa, nuorta lehtipuustoa, jonkin erran pensaita ja katajia. Taoite: Maiseallinen kallioalue. Toienpiteet: Yksittäisten kuolleiden puiden poisto + pienpuuston hoito. Kehitetään taiiryhiä sekä tuodaan paikoin pensaita ja katajia parein näkyiin.

34 69 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Kallioalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu /ha SM Muinaisuistoalue. S Suojelualue. Hauta/kalisto. Katajia. Lehtisaaren pronssikautinen hauta Pronssikautinen uinaishauta eli hiidenkiuas (pronssikauden alkupuolelta n ekr.). Hauta-alue on suojeltu uinaisuistoalue (aseakaaaerkintä EM). Eri-ikäisiä kallioäntyjä ja lehtipuuesakkoa hautakiikossa ja sen ypärillä. Taoite: Maiseallinen uinaisuistoalue kalliolla. Toienpiteet: Mahdolliset toienpiteet useoiraston ohjeistuksella. Vaarallisia puita ja aiseaa peittäää esakkoa oi tarpeen ukaan poistaa. 70 Pinta-ala: 0.52 Kasupaikka: Kallioalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Katajia. Vaahteroita. Tykistökapteenintien arteen laskea kalliorinne, äellä ja sen alla oleien piha-alueiden älissä. Kalliolla on yös aanalaisiin tiloihin liittyiä rakenteita ja suojakaiteita. Paikoin ketoaista kasillisuutta ja katajaryhiä pienillä kallioterasseilla. Alue on kärsinyt kuiuustuhoista ja iso osa aieasta puustosta on kuollut kuiuuteen. Elossa on ielä yksittäisiä kallioäntyjä, uutaa kookkaapi lehtipuu sekä nuorta pensasaista lehtipuuesakkoa, jota on kehittynyt kuolleiden puiden ja kuiuneen esakon tyille. Runsaasti keloutuia kallioäntyjä sekä eriasteista uutakin lahopuuta. Kalliopuuston uudistainen uuten kuin luontaisesti ajan ittaan lienee ahdotonta. Asukkaat oat toioneet aiseanhoitotoienpiteitä. Taoite: Maiseallinen, pääosin luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Maiseanhoito. Muutailta näkyäsektoreilta pihojen kupeesta kaadetaan kuolleita puita aapuiksi. 71 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Raita Tai Muu lehtipuu Pihlaja Kuusi /ha C1 Lähietsä. Taia. Vaahteroita.

35 Kiikkoinen/kallioinen puustokaistale kalliorinteen alla, Tykistökapteenintien arressa. Aikanaan istutettuja nuoria äntyjä, luontaisesti kehittyneitä koiuja ja uita lehtipuita,. erikokoisia pihlajia, yksi tai, reunoilla raitapensaita ja tasaisesti pihlajaaltaista esakkoa. Aieasta puusukupolesta on aikanaan ylispuina säästetty kookas kuusi ja koiu, joista koiu on jo kuollut pystyyn ja kuusikin on pikkuhiljaa heikentyässä. Taoite: Maiseallinen, turallinen, änty-lehtipuualtainen kadunarsietsikkö. Toienpiteet: Ensiharennus + pienpuuston hoito. Poistetaan yös ylispuukuusi. Pienpuustonhoidossa säästetään aahteraa ja parhaat pihlajat. 72 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Kallioalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Keto. Katajia. Kalliorinne tontin ja alapuolisen kadunarren älissä. Kalliopuusto on kärsinyt kuiuudesta, kuollut pystyyn ja osa kuolleista puista on jo aiein poistettu. Kallioännikköä on ielä hengissä tontin rajalla pihanreunapensaikon seassa sekä itäpuolisen kuion tuntuassa. Kadun arressa uutaa koiu, uualla lähinnä ryhittäin kuiuuden jälkeen uudelleen kehittynyttä koiuesakkoa, pihlajapensaikkoa ja siellä täällä yös uutaia katajia. Pihalta aluat huleedet ylläpitäät reheää ketoaista kasillisuutta uutaassa painanteessa. Taoite: Maiseallinen kallio, jolla ketolaikkuja. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Poistetaan kuollutta esakkoa ketolaikuilta ja näkyäsektoreilta. 73 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Haapa Raita Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu /ha C1 Lähietsä. Taia. Vaahteroita. Lehtipuuston altaaa tasanne kalliorinteen alla kadunarren kallioleikkauksen yläpuolella. Kookkaapia jäännöskoiuja sekä niiden loassa nuorepia koiuja, haapoja ja pihlajia, raitoja, uutaia taia sekä iereisen kuion reunalla äntyjä. Alikasoksena pihlajaaltaista esakkoa. Taoite: Mänty-lehtipuualtainen sekaetsä, jossa yös taia. Toienpiteet: Ensiharennus + pienpuuston hoito. Poistetaan yös uutaa huonokuntoinen ylispuukoiu kadunarresta.

36 74 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Taia. Vaahteroita. Kallioalueella olean pihan reunasta Lehtisaarentien arteen laskea, jyrkähkö rinne kadunarresta pihalle ieän portaikon länsipuolella. Järeä, anha, kuusialtainen rinneetsä, jossa lisäksi koiuja ja uutaia äntyjä. Järeän puuston loassa paikoin nuorepia kuusia sekä laikuittain nuorepaa lehtipuustoa. Alipana pihlajaaltaista esakkoa, pensaita sekä aahteran- ja taentaiia. Kuiolta on aiein poistettu pystykuiia kuusia ja tuulenkaatopuita. Taoite: Vaiheittain uudistua, kerroksellinen sekaetsä. Turallinen kadunarsi ja lähiypäristö. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto + pienpuuston hoito. Poistetaan huonokuntoisepia puita reunoilta ja kuion itäosista. Kehitetään nuorepia puustoryhiä ja taiikkoa järeän puuston loaan. Kadunarren lehtipuukaistale käsitellään erikseen koko kadun italta. 75 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp c Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Piha-alueelta Lehtisaarentien arteen laskea, jyrkähkö rinne, jolta tässä portaiden ja aanalaisten tilojen sisäänkäynnin älistä on aikanaan järeä puusto poistettu. Sen jälkeen nuori lehtipuusto on kadunarren puuriistöä lukuun ottaatta jäänyt pihlajaaltaiseksi, esakkoasteelle sekä edelleen kärsinyt kuiuustuhoista. Kuion reunoilla uutaa ylispuukoiu ja portaiden kupeessa kuusia. Taoite: Luontaisesti uudistua lehtietsä, joka ajan ittaan kehittyy sekaetsäksi. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto kadun arresta + pienpuustonhoito. 76 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Kallioalue Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp c Muu lehtipuu Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Keto.

37 Ketoainen tasanne jyrkähkön kalliorinteen yläosassa, piha-alueen jatkeena. Kuiolla ei puusto juurikaan enesty ja pihalta irtaaat huleedet ja rainteet pitäät yllä ketokasillisuutta. Siellä täällä pihlajapensaita, jotka aika-ajoin kuiuat pystyyn. Taoite: Kallioketo. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 77 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Raita Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu /ha C1 Lähietsä. Taia. Vaahteroita. Pieni nurkkaus kalliorinteen alla, Lehtisaarentien arressa. Tiheähkö, järeä kuusikko, jonka loassa koiuja ja hiean nuorepaa kuusikkoa. Alikasoksena pihlajaaltaista esakkoa, kuusentaiia, pensaita sekä jalopuuntaiia. Lisäksi riistö nuorta/keski-ikäistä, osittain huonokuntoista sekalehtipuustoa kadunarressa. Taoite: Kerroksellinen, kuusialtainen sekaetsä. Turallinen kadunarsi. Toienpiteet: Pienpuustonhoito. Kehitetään taiikkoa, pensaita ja jaloja lehtipuita järeän puuston loaan. Kadunarren lehtipuukaistale käsitellään erikseen koko kadun italta. 78 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Kallioalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Keto. Tuoia. Vaahteroita. Jyrkkä kalliorinne tontin ja alapuolisen Lehtisaarentien älissä. Osa kallioetsästä on tontin puolella ja rajaus on arsin epäselä. Vähäpuustoinen kalliokaistale, joka peittyy alapuolisen puustoisean alueen ja piha-alueen puunlatojen kateeseen. Harakseltaan eri-ikäisiä kallioäntyjä ja jonkin erran nuoria lehtipuita, pihlajaa ja pensaikkoa. Lisäksi pystyyn kuolleita äntyjä ja koiuja. Pihalta aluat huleedet ylläpitäät laikuittain ketoaista kasillisuutta. Taoite: Luonnonukainen kallio, jolla ketolaikkuja. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Pihan kannalta aaralliset puut oi jatkossa tarpeen ukaan kaataa aapuiksi. 79 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu /ha

38 Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja C1.1 Puistoetsä. Taia. Vaahteroita. Kapea puustoreunus kalliokedon ja Lehtisaarentien älissä. Harakseltaan säästettyjä ikiäntyjä, järeitä koiuja ja kuusiryhiä, joiden loaan on kehittynyt ryhittäin nuorepaa koiikkoa, sekalehtipuustoa nuoria kuusia ja esakkoa. Alue uodostaa näyttään aiseakokonaisuuden iereisen kalliokedon kanssa. Taoite: Maiseallinen ketorinne ja turallinen kadunarsi. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. Poistetaan huonokuntoisia puita ja aataan näkyää kadulta kalliokedolle. Kehitetään pienpuustonhoidolla pensas- ja aahteraryhiä sekä yksittäisiä lehtipuita järeiden puiden loaan. Kadunarren lehtipuusto käsitellään saaan tapaan koko kadun italta. 80 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Kallioalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja /ha B4 Aoin alue ja näkyä. Keto. Katajia. Vaahteroita. Keskeltä aoin, piha-alueen kupeesta Lehtisaarentien arteen laskea loia, ketoainen kallionrinne, jonka halki kulkee pari kulunutta polkuuodostuaa. Kulunutta aoaluetta, ketokasillisuutta, uutaia pensaita ja pihlajaesakkoryhiä. Vähäinen kalliopuusto on pääosin kuollut kuiuuteen. Kuion keskellä parin kelon ypärillä ryhä pensaita ja katajia, joiden ypärillä laajahko kalliokielokasusto. Reunoiltaan kuio aihettuu puustoiseaksi kallioksi. Taoite: Aara ketokallio. Toienpiteet: Säännöllinen pienpuuston hoito. Poistetaan esakkoa ketokasillisuuden tieltä. 81 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu C1 Lähietsä.

39 Kaistale anhaa kuusialtaista sekaetsää Lehtisaarentien arressa, kiikkoisella pohjalla, kalliorinteen alla. Vanhoja, jo heikentyneitä kuusia, jonkin erran kookkaita ikiäntyjä ja kadun arressa järeitä oksaisia koiuja. Siellä täällä ja arsinkin kadunarressa nuorepaa kuusikkoa ja lehtipuita järeän puuston loassa. Vesakkoa on ryhittäin aaraissa kohdissa. Kuion rajautuu anhaan yrskytuhoon ja reunoilla kuuset kuiuat pystyyn. Jäljellä oleat kuuset oat arsin alttiita uusille yrskytuhoille. Kuiolla on yös jäänteet anhasta ajasta, jonka ypäristö on kulunut ja roskaantunut. Taoite: Uudistua sekaetsä järeiden aiseapuiden loassa. Turallinen kadunarsi ja lähiypäristö. Toienpiteet: Järeiden, huonokuntoisten kuusien poisto + pienpuustonhoito. Männyt sekä hyäkuntoiset koiut ja kuuset säästetään aiseapuiksi. Majan jäänteet siiotaan toienpiteiden yhteydessä. 82 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp c Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Kuusi /ha C1 Lähietsä. Tuoia. Vaahteroita. Tontin reunaan ja iereisen kallion kupeeseen ulottua entinen puustotuhoaukko, joka on nykyisellään läpipääseättöän tiheän pihlajaaltaisen nuoren lehtipuuston, esakon ja pensaikon altaaa. Lähinnä reunoilla ja rinteen alaosassa ielä järeitä ylispuukuusia, jotka oat arsin alttiita uusille yrskytuhoille. Taoite: Uudistua lehtipuualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Jäännöskuusien poisto + pienpuustonhoito. kehitetään lehtipuiden taiia, säästetään älikerroksen lehtipuita erhopuustoksi. Seurataan jatkossa taiikon kehittyistä ja istutetaan tarpeen ukaan kuusia lehtipuuston loaan. 83 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Hiidenkiukaantien arteen ulottua, kiikkoinen rinne, jolla aiein äljennettyä, järeää koiikkoa, jonka loaan on kehittynyt ja edelleen kehittyässä nuorepaa koiikkoakuusikkoa sekä kuusentaiia ja pihlajaaltaista esakkoa. Kuiolla yös eri-ikäistä aahteraa. Rajaus pihaan on arsin epäselä. Puusto jatkuu tontille ja pihan leikkipaikka leiää etsän loaan. Taoite: Järeän koiikon loaan kehittyä, kerroksellinen sekaetsä. Turallinen piha-alue ja lähiypäristö. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto + pienpuuston hoito. Poistetaan aarallisia, huonokuntoisia puita. Kehitetään nuorepaa puustoa.

40 84 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Kuusi Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu /ha C1 Lähietsä. Hiidenkiukaantien ja Lehtisaarentien rajaaa rinteen alaosa, jossa järeän, koiualtaisen sekapuuston loaan on ajan ittaan kehitetty tiheä nuori/osittain jo keski-ikäistyä kuusikko. Seassa ielä yös kuusentaiia ja paikoin pihlajaaltaista esakkoa. Taoite: Kuusialtainen sekaetsä järeän ylispuuston loassa. Turallinen lähiypäristö. Toienpiteet: Huonokuntoisten ylispuiden poisto + ensiharennus + pienpuuston hoito. Poistetaan aarallisia, huonokuntoisia ja nuorta puustoa haittaaia ylispuita. Kehitetään nuorepaa puustoa ja taiikkoa. Nyt säästettäiä ylispuita ei ole tarkoitus poistaa jatkossa. 85 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Kuusi Raita Muu lehtipuu Pihlaja C1 Lähietsä. Taia. Kapea kaistale anhepaa puustoa rinteen alla, Lehtisaarentien ja risteyksen kupeessa. Ileisesti aiean ylepänä tehdyn uudistaisen yhteydessä säästetty "kulissi". Järeää kuusialtaista sekaetsää, ikiäntyjä ja koiuja. Järeän puuston loassa nuorepaa puustoa ja pihlajaaltaista esakkoa ja uutaa taentaii. Kadun arressa nuorepia koiuja ja onihaaraisia raitoja. Taoite: Maiseallinen, turallinen anhean puuston kaistale, joka ajan ittaan loittuu iereiseen rinneetsään. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito. Poistetaan huonokuntoiset ja aaralliset puut. Kehitetään nuorta puustoa järeään loaan. 88 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Mänty /ha

41 C1 Lähietsä. Taia. Tuoia. Vaahteroita. Myrskytuho. Pyhän Laurin puisto Ypäristöään karupi kupare ulkoiluteiden älissä uuntaorakennuksen ypärillä. Järeitä ikiäntyjä, arttuneita koiuja joiden loassa sekä ypärillä ulkoiluteiden arsilla eriikäistä älikerroksen lehtipuustoa,. pihlajia, tuoia, uutaia taia ja aahteroita. Alikasoksena aihteleasti esakkoa. Tapaninpäiän yrsky 2011 kaatoi puustoa tältä kuiolta ja sen reunoilta. Viereisen puiston ja tontin rakentuinen aikuttaneat yös tään kuion jatkokehitykseen. Taoite: Maiseallinen, turallinen puistoetsä, lehtipuita ja jalopuita ikiäntyjen loassa. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito. Poistetaan huonokuntoisia puita, lähinnä koiuja ja kehitetään nuorta puustoa. 90 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Mänty Kuusi Rauduskoiu /ha C1 Lähietsä. Taia. Tuoia. Vaahteroita. Myrskytuho. Pyhän Laurin puisto Inentointiaiheessa hyin järeää, anhaa kuusialtaista sekaetsää reheällä, ulkoiluteiden halkoalla rinteellä, pihojen, rakentuan puiston ja rantalehdon älissä. Ajan ittaan aarallisten puiden poistaisen jäljiltä syntyneisiin aukkoihin oli kehittynyt nuorepia kuusilehtipuuryhiä ja pihlajaaltaista esakkoa. Kuiolla on yös jonkin erran nuorta jalopuustoa ja lehtopensaikkoa. Sittein Tapaninpäiän yrsky 2011 kaatoi pääosan isoista kuusista ja aurioitti uutakin puustoa, joten etsikkö joudutaan nyt uudistaaan. Taoite: Turallinen, uudistua lehtipuualtainen sekaetsä, jossa jaloja lehtipuita ja lehtopensaita ikiäntyjen loassa. Toienpiteet: Tuhoutuneen puuston poisto + pienpuustonhoito + täydennysistutus. Kehitetään säästynyttä puustoa, jalopuita ja pensaikkoa sekä istutetaan rantalehdon reunaan teraleppää ja uulle kuiolle koiua. Uudistaistoiet tehdään asta iereisen puiston rakentaisen yhteydessä. Myrskytuhopuut kuitenkin poistetaan jo etukäteen. 92 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Kuusi Hieskoiu Teraleppä Pihlaja Raita Muu lehtipuu Mänty /ha C1.1 Puistoetsä. Taia. Tuoia. Vaahteroita. Pyhän Laurin puisto Kaistale aiean sekaetsän jäännöspuustoa uuden koulun ja Kuusisaarentien älissä. Jäljellä anha änty, uutaia nuoria/keski-ikäisiä koiuja sekä harakseltaan nuorepia lehtipuita ja esakkoa. Taoite: Turallinen puustokaistale. Toienpiteet: Pienpuuston hoito.

42 93 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Kallioalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja /ha C1.1 Puistoetsä. Katajia. Pyhän Laurin puisto Pieni kallionyppylä uuden koulun, ulkoilutien ja aoien puistoalueen älissä. Aaraa kalliota, jolla uutaa kallioänty ja katajia, reunalla puustoryhiä. Kalliota reunustaaa puustoisepaa kaistaletta, hoidetaan jatkossa puistona. Taoite: Maiseallinen kalliokupare. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 94 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Muu lehtipuu Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Mänty /ha C1.1 Puistoetsä. Taia. Pyhän Laurin puisto Kapea puustokaistale Kuusisaarentien ja keyen liikenteen äylän älissä. Kuion koillispuoliskolla järeitä ikiäntyjä, joiden loassa ryhittäin esakkoa ja reunoilla nuoria koiuja. Kuion lounaispuoliskolla ikiäntyjä ei ole, siellä nuorehkon koiikon loassa uuta lehtipuustoa ja esakkoa. Kuiolla yös uutaia haupuun- ja taentaiia. Taoite: Maiseallinen puistoetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Kehitetään nuorta puustoa järeään loaan. 96 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Teraleppä Teraleppä Pihlaja Tuoi Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu Teraleppä /ha Tuore lehto (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kostea lehto (Arokas elinypäristö). Tuoia.

43 Pyhän Laurin puisto LTJ-tunnus: 16/03 LK II, Lepakkokohteet "Lehtisaarensali" Arokas elinypäristö: kostea/tuore lehto Teraleppäaltainen rantalehto ulkoilutien, polun ja rantaan irtaaan ojan älissä. Tiheää, arttunutta-anhaa teralepikkoa sekä uutaa kookas koiu ja kuusi. Kookkaaan puuston loassa erikokoisia tuoia, pihlajaa ja uuta lehtopensaikkoa. Reitinarressa puusto on äljepää. Taoite: Rantalehdon oinaispiirteiden ylläpitäinen. Turalliset reitit. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Reitinarren aaralliset puut oi tarpeen ukaan kaataa aapuiksi. 97 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty. Pyhän Laurin puisto LTJ-tunnus: 16/03 LK II, Lepakkokohteet "Lehtisaarensali" Arokas elinypäristö: erenranta-alue Aointa, epäselästi ruoikoksi aihettuaa rantakaistaa rantalehdon jatkeena. Osittain tulaaikutteista rantaniittyä. Taoite: Merenranta-alueen/rantaniityn oinaispiirteiden ylläpitäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Ruoikoiden niittokohteet suunnitellaan erikseen. 98 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Teraleppä Rauduskoiu Teraleppä Muu lehtipuu /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Kalkkipaadenpuiston pohjoisosa LTJ-tunnus: 16/03 LK II, Lepakkokohteet "Lehtisaarensali" Osittain kiikkoinen puustoltaan aihtelea, loia rinnekaistale rannan ja ulkoilureitin älissä. Rannassa pidetään paikoin eneitä. Kuion luoteisosassa tiheäpää arttunutta koiikkoa ja uutaia ikiäntyjä. Etelään päin tultaessa kaistale kapenee ja talojen kohdalla on ähäpuustoisia näkyäsektoreita. Niiden älissä on harakseltaan puustoryhiä, lähinnä koiuja ja äntyjä. Rannan tuntuassa on aihteleasti teraleppiä. Kuiota on ajoittain käsitelty huonokuntoisia ja näkyää estäiä puita sekä esakkoa säännöllisesti poistaalla. Paikoin on puutarhajätteitä ja oksia kasattu rannan puolelle. Taoite: Maiseallinen rantaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Mahdolliset reitinarren aaralliset puut oi tarpeen ukaan poistaa. Puutarhajätteiden kasaainen kuiolle tulisi saada loppuaan. 99 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Pihaainen alue Pääpuulaji: E Erityisalue.

44 Kalkkipaadenpuiston pohjoisosa Pihaaiseksi uuntunut alue. Yksittäisiä kookkaita puita ja puuryhiä. Ikiäntyjä, koiuja, pensaita ja istutuksia nurikkopohjalla. Taoite: - Toienpiteet: - Alue asukkaiden/taloyhtiön hoidossa. 100 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Kalkkipaadenpuiston pohjoisosa Aointa/puoliaointa rantakaistaa, pieni rantakallio, heinikkoa, ruoikkoa. Ulkoilureitin kupeessa yksittäispuita. Taoite: Luonnonukainen erenranta-alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 101 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Pihaainen alue Pääpuulaji: E Erityisalue. Kalkkipaadenpuiston pohjoisosa Pihaaiseksi uuntunut alue. Yksittäisiä kookkaita koiuja, uutaa ikiänty, puutarhapuita, pensaita ja uita istutuksia nurikkopohjalla. Taoite: - Toienpiteet: - Alue asukkaiden/taloyhtiön hoidossa. 102 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Pihaainen alue Pääpuulaji: E Erityisalue. Kalkkipaadenpuiston pohjoisosa Aoaluetta pihojen jatkeena. Taoite: - Toienpiteet: - Alue asukkaiden/taloyhtiön hoidossa. 103 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c 3/ha Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Raita Kuusi Muu haupuu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Tuoia. Kalkkipaadenpuiston pohjoisosa Väljähkö, anha koiikko alaalla, aikanaan ojitetulla niittypohjaisella alueella kadun ja pihojen älissä. Tässä nurkassa hiean tiheäpi alikasos sekä nuoria kuusia ja sebraäntyjä kadun arressa. Vesakkoa on pidetty kurissa esoalla ja niittäällä.

45 Taoite: Aara alue, jossa järeiden puiden loaan kehittyy uutta puustoa. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto + pienpuustonhoito + koiun/teralepän täydennys. Vesakkoa poistetaan säännöllisesti. 104 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Sebraänty 2/ha Lp c Kuusi Hieskoiu Teraleppä Sebraänty Muu lehtipuu Raita Sebraänty Rauduskoiu Teraleppä /ha C1.1 Puistoetsä. Sebraäntyjä. Tuoia. Kalkkipaadenpuiston pohjoisosa Puistoainen kaistale pihaa reunustaan aokaistaleen jatkeena. Väljästi eri-ikäisiä sebraäntyjä, jokunen raita sekä reunoilla kookkaapia koiuja ja teraleppiä ehkä eneänkin iereisiin kuioihin liittyen. Taoite: Puistoetsä Toienpiteet: Ei toienpiteitä suunnitelakaudella. Sebraännyt asukkaiden/taloyhtiön hoidossa. 105 Pinta-ala: 0.50 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c 3/ha Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Haapa Raita Hieskoiu Muu lehtipuu Raita Muu lehtipuu C1.1 Puistoetsä. Kalkkipaadenpuiston pohjoisosa Väljähkö, anha koiikko alaalla, aikanaan ojitetulla niittypohjaisella alueella kadun ja pihojen älissä. Sekapuustona raitaa ja kuion lounaisnurkassa haapaa. Alikasosta on ain hyin ähän ja sitä on ileisesti aiein pyritty pitäään kurissa esoalla ja niittäällä. Taoite: Aara alue, jossa järeiden puiden loaan kehittyy uutta lehtipuustoa. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto + pienpuustonhoito + teralepän täydennysistutus. Vesakkoa poistetaan säännöllisesti. Myös jalopuuryhiä oisi istuttaa. 106 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Pihaainen alue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita /ha E Erityisalue.

46 Kalkkipaadenpuiston pohjoisosa Pihaaiseksi uuntunut alue. Yksittäisiä, kookkaita koiuja ja uutaa raita pihaa reunustaan, niitetyn aoalueen reunoilla. Taoite: - Toienpiteet: - Alue asukkaiden/taloyhtiön hoidossa. 107 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu Tuoi /ha C1.1 Puistoetsä. Tuoia. Kalkkipaadenpuiston pohjoisosa Aikanaan ojitettua, aaraa aluetta tonttien ja rantareitin älissä. Niittyäistä aoalaa sekä teraleppiä yksittäin ja ryhinä. Puiden juurella paikoin esakkoa ja tuoipensaikkoa. Taoite: Teraleppäaltainen rantaetsä. Toienpiteet: Teraleppäryhien istutus. 108 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Teraleppä Hieskoiu Teraleppä Tuoi Mänty Rauduskoiu /ha Kostea lehto (Arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuore lehto (Arokas elinypäristö). Tuoia. Kalkkipaadenpuiston pohjoisosa Arokas elinypäristö: kostea/tuore lehto Luonnonukainen teraleppäranta ulkoilutien ja ruoikkorannan älissä. Kuion koillispäässä, loiassa rinteessä uutaa ikiänty ja koiu. Taoite: Rantalehdon oinaispiirteiden ylläpitäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Reitinarren aaralliset puut oi tarpeen ukaan kaataa aapuiksi. 109 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Muu luontoalue Pääpuulaji: Merenranta-alue (Arokas elinypäristö). B5 Aroniitty. Kalkkipaadenpuiston pohjoisosa Arokas elinypäristö: erenranta-alue Aointa, epäselästi ruoikoksi aihettuaa rantaniittyä/rantakaistaa. Osittain kosteaa/tulaaikutteista, atalakasuista rantaniittyä. Taoite: Merenranta-alueen/rantaniityn oinaispiirteiden ylläpitäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Ruoikon niitto olisi tarpeen osalla aluetta. Ruoikoiden niittokohteet suunnitellaan erikseen.

47 110 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Teraleppä Pihlaja Tuoi /ha C1.1 Puistoetsä. Tuoia. Kalkkipaadenpuiston pohjoisosa Loia, kiikkoinen rinne pihojen ja rannan älissä, ulkoilutien olein puolin. Järeää, anhaa ännikköä ja koiikkoa sekä rannassa teraleppiä. Alikasoksena pihlajatuoipensaikkoa, jota on aiein leikattu asukkaiden toiesta. Muutaa pystyyn kuollut ja huonokuntoinen puu. Taoite: Maiseallinen, turallinen rantapuusto. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto. 111 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Pihaainen alue Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Mänty Rauduskoiu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja E Erityisalue. Tuoia. Kalkkipaadenpuiston pohjoisosa Pihaaiseksi uuntunut alue. Nurikkoa, niitettyä kiikkoista rinnettä. Aoaluetta, järeää koiikkoa, uutaia ikiäntyjä, yksittäisiä pihlajia, pihakaseja sekä leikattuja pensas- /esakkoryhiä. Taoite: - Toienpiteet: - Alue asukkaiden/lähetystön/taloyhtiön hoidossa. 112 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Pihaainen alue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Tai Muu lehtipuu Pihlaja /ha E Erityisalue. Taia. Kalkkipaadenpuiston pohjoisosa LTJ-tunnus: 019/99 LK II, Linnustokohteet "Kalkkipaadenpuisto" Pihaaiseksi uuntunut alue. Yksittäisiä, kookkaita ikiäntyjä, uutaia koiuja, taia ja pihlajia sekä istutettuja pihapuita ja pensaita pääosin nurikkopohjalla. Taoite: - Toienpiteet: -

48 113 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Teraleppä Mänty Kuusi Teraleppä Muu lehtipuu Pihlaja Pihlaja Mänty /ha C1.1 Puistoetsä. Taia. Vaahteroita. Kalkkipaadenpuiston pohjoisosa LTJ-tunnus: 019/99 LK II, Linnustokohteet "Kalkkipaadenpuisto" Loia, kiikkoinen rinne pihojen ja rannan älissä, ulkoilutien olein puolin. Järeää koiikkoa, yksittäisiä ikiäntyjä ja rannassa teraleppiä. Välikerroksena nuoria änty- ja kuusiryhiä, kookkaapia pihlajia ja uutaia jalopuita. Alikasoksena pihlajikkoa, jota on pidetty kurissa asukkaiden toiesta. Taoite: Maiseallinen, turallinen koiikko, jonka loaan kehittyy nuorta puustoa. Toienpiteet: Puustoryhien harennus + pienpuustonhoito. 114 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu C1 Lähietsä. Kalkkipaadenpuiston pohjoisosa LTJ-tunnus: 019/99 LK II, Linnustokohteet "Kalkkipaadenpuisto" Kiikkoinen rinne tonttien ja rannanyötäisen ulkoilutien älissä. Nuorehkoja kuusia järeiden koiujen alla. Puusto on olepien puustojaksojen kehityksen kannalta ylitiheää. Taoite: Kerroksellinen koiikko-kuusikko. Toienpiteet: Harennus + pienpuustonhoito. Kehitetään olepia puustojaksoja. 119 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Kallioalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Mänty Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja /ha SM Muinaisuistoalue. S Suojelualue. Hauta/kalisto. Katajia.

49 Lehtisaaren pronssikautinen hauta Pronssikautinen uinaishauta eli hiidenkiuas. Hauta-alue on suojeltu uinaisuistoalue (aseakaaaerkintä EM). Ryhittäistä kallioännikköä, jonka loassa kituia kuusia, nuoria lehtipuita ja pihlajaaltaista esakkoa sekä paikoin katajia hautakiikon ypärillä. Puustoa on aiein siistitty. Taoite: Muinaisuistoalue luonnonukaista uistuttaalla kallioalueella. Toienpiteet: Mahdolliset toienpiteet useoiraston ohjeistuksella. 120 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Kallioalue Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Mänty Kuusi Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Katajia. Kalkkipaadenpuiston pohjoisosa Melko puustoinen kallio uinaisuistoalueen ja pihojen älissä. Puusto on ryhittäistä kallioännikköä, jonka loassa kituia kuusia, nuoria lehtipuita ja pihlajaaltaista esakkoa sekä paikoin katajia. Puustoa on aiein siistitty. Taoite: Luonnonukaista uistuttaa kallioalue. Toienpiteet: Pienpuustonhoito. Siistitään huonokuntoista esakkoa ja kuoleia kuusentaiia pihojen kupeesta. 121 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu /ha C1 Lähietsä. Kalkkipaadenpuiston pohjoisosa Kiikkoinen kallionalusrinne Kalkkipaadentien arressa, tonttien älissä. Heikentynyt, nuorepi kuusikko kookkaiden koiujen ja kuusien alla. Sekapuustona ja alikasoksena haapaa, raitaa ja pihlajaa. Taoite: Turallinen, aiseallinen, kerroksellinen puusto kallion kupeessa. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuustonhoito. Kehitetään olepia puustojaksoja.

50 122 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu /ha C1 Lähietsä. Saarihuhdanpolun puisto Kapeat puustokaistaleet pihojen älissä, ulkoilutien olein puolin. Vaihteleaa, järeän puuston osalta suhteellisen hyäkuntoista etsikköä. Mäntyjä, koiuja ja uutaia nuorepia kuusia sekä alikasoksena eri-ikäistä sekalehtipuustoa ja pensaikkoa. Alikasos pääasiassa pihlajaa, raitaa ja aahteraa, utta yös uutaia koiun- ja haupuuntaiia. Taoite: Maiseallinen, turallinen puistoetsä. Toienpiteet: Maiseanhoito + pienpuuston hoito. Poistetaan uutaat aaralliset ja huonokuntoiset puut sekä kehitetään nuorta puustoa anhean loaan.

51 Luonnonalueiden hoitoluokat k 0,0 0,2 0,4 B2 Käyttöniitty B4 Aoin alue ja näkyä B5 Aroniitty C1 Lähietsä C3 Suojaetsä C5 Aroetsä E Erityisalue S Suojelualue C1.1 Puistoetsä

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 HKR 2012 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille 2012 2021 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. JOHDANTO... 4 3. LAUTTASAAREN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Tforest.. LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Alue: --- Meilahden HKS Kuiot:. Lehto Rauduskoiu Teraleppä Tai Rauduskoiu Raita /ha Tai Lp /ha Jalopuuetsä (Arokas elinypäristö). C Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Meilahden

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E 2 0 1 3 2022 H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u

Lisätiedot

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 26.1.2016 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2017 2026 Helsingin kaupungin rakennusirasto 3.4.2017 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2016 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.5.2016 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma Kulosaaren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2010 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. nykytila... 3 2.1. Kasupaikat... 4 2.2. Puusto...

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan luontoalueet...

Lisätiedot

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2014 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Kallahdennieen luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2014-2023

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2006 2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille 2006 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 17.11.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 2/148 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitela Helsingin kaupungin rakennusirasto 2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT 7. Joulukuuta 5 Helsingin kaupungin rakennusirasto SISÄLLYSLUETTELO ASUKAS JA SIDOSRYHMÄYHTESITYÖ... LIITE MAASTOKYSELY... 6 TULOKSET...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AALTOLA 434-482-4-30 17.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 7 1,3 AALTOLA 434-482-4-30 8 2,2 AALTOLA 434-482-4-30 Kuiahko

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA 2.1.2018 MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA Kouolan kaupunki Tekniikka- ja ypäristöpalelut Maaoaisuus ja paikkatieto Päiitetty 22.12.2017 Kouolan kaupunki PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin 020 615 11 www.kouola.fi

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 23 0,3 PEHKU-HUOVILA 182-414- 17-58 Kuia kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

Hakkuumäärä hakkuutavoittain

Hakkuumäärä hakkuutavoittain Hakkuumäärä kkuutaoittain 2015-2024 Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina 2015-2019: 142234 ja uosina 2020-2024: 0 Liite PatuL 1 / 24.9.2015 Siu 11a 28.8.2015 Hakkuutapa

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 31.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 1,8 Heinäsuo I 174-420-7-1 Tuore kangas, astaaa suo Paikoin

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AITTOKANGAS 588-410-4-.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 327 3,0 AITTOKANGAS 588-410-4- T1 - Taiikko alle 1,3 328

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha Siu (1) 18.10.17 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ läpiitta, c kpl/ kasu ³// Toienpiteet kuiolla

Lisätiedot

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä:

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä: 0 0 5 k 601-402-4-55 601-402-4-55 METSÄMAA Tila Pihtipudas (601) 1 Siu 1 (1) Mittakaaa 1:10 000 Kiinteistörekisterin tiedoissa oi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuuus

Lisätiedot

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS OTSO Metsäsuunnitela PLUS 2016-2025 Oistaja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Pl 18 Lappeenranta FI-53101 puh. OTSO Yhteyshenkilö Keppainen Jussi jussi.keppainen@otso.fi Metsäsuunnitelan nuero 41160984 Seuraaien

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 76 0,4 RAIMOLA 595-427-2-87 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30 05.12.2008 Siu 21/1 100 3,9 Tuore kangas, Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kuusi luettelo m3/ m3/kuio mä ku mä ku m3// 95 25 242 952 361 356 22 45 129 15 7,5 Harennus Pohjaesialue. C1 Lähimetsä. Maaston

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) LÄNSIPOHJOLA 623-402-1-8.6.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 0,5 LÄNSIPOHJOLA 623-402-1- Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 63 1,3 KEKKOLA 595-427-3-40 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) LEVIKKO 576-415-6-202 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 53 1,6 LEVIKKO 576-415-6-202 Tuore kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjela Tio Laherto PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Vaakkolammin pohjois- ja länsipuolella olevat puiston metsäiset osat. Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluu VHT 14:n mukaisessa luokituksessa

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) TEURAVUOMA 273-401-37-18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 6 5,0 TEURAVUOMA 273-401-37- kasatusetsikkö

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Metsänhoitoa kanalintuja suosien

Metsänhoitoa kanalintuja suosien RIISTAMETSÄNHOITO Metsänhoitoa kanalintuja suosien Riistametsänhoito on helppoa, ja sen menetelmät sopivat tavallisen talousmetsän hoitoon. Metsänhoitotöissä voidaan ottaa riista huomioon läpi metsikön

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

3934/ /2014. Metsätyöohjelma

3934/ /2014. Metsätyöohjelma 3934/14.03.02/2014 Metsätyöohjelma 2015 Espoon kaupunki 2014 Metsätyöohjelma 2015 1 (15) Yhteenveto Metsätyöohjelma 2015 on C-hoitoluokkien vuosityöohjelma, jonka ovat koonneet Espoon kaupunkitekniikka

Lisätiedot

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4 METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT Joenmäki, 700 474-1-4 Sivu 2/21 METSO -kohteen kasvupaikka- ja puustotiedot Suojelurajauksen metsäalue voidaan jakaa kolmeen pääkuvioon 63, 57 ja 55. Kuvio

Lisätiedot

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Luonnos 14.12.2009 / Virpi Sahi Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Suunnitelman ja toteutuksen vertailua kuvioittain joulukuu 2009 Yleistä hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Lisätiedot

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus Kuio m3/ m3/ cm m kpl/ m2/ m3// m3/kuio m3/ 19.11.2012 Siu 20/1 84 3,8 Kuiahko kangas 50 135 36 27 10 7 1880 9 3,0 Nuoren metsän hoito Kiinen keskikarkea tai karkea Mänty 55 123 33 27 11 7 1110 8 2,6 Mänty

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 1 1,0

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Toimenpiteet kuvioittain

Toimenpiteet kuvioittain Toimenpiteet kuvioittain Alaharvennus 24.0 (1 ha, mänty, ppa 26m 2 ) Toimenpide: Männikön alaharvennus - Minimi pohjapinta-ala 10m 2 - Poistetaan pienempiä puita alaharvennuksella, monimuotoisuuden kannalta

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Etelä-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot