KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019"

Transkriptio

1 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009

2 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. SUUNNITTELUALUE 3. SUUNNITELMAN LAATIMINEN JA VUOROVAIKUTUS 4. LUONNONHOIDON TAVOITTEET 5. AVOIMET ALUEET 6. METSÄT 7. LUONNONHOIDON KUSTANNUKSET 8. SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN 9. LIITTEET 9.1 KUVIOLUETTELO 9.2 HAKKUUT TEEMAKARTTA 9.3 HOITOTIOIMENPITEET -TEEMAKARTTA 2

3 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille JOHDANTO Käpylän aluesuunnitela hyäksyttiin yleisten töiden lautakunnassa ohjeellisena noudatettaaksi. Käpylän luonnonhoitosuunnitela on aluesuunnitelan ukainen. Aluesuunnitelan laadinnan aikana käytiin laaja uoroaikutus alueen asukkaiden ja uiden yhteistyötahojen kanssa. Saatua palautetta on käytetty hyäksi luonnonhoitosuunnitelaa laadittaessa. Aluesuunnitelassa on esitetty luonnonypäristön eli etsien ja aointen alueiden tila. M. kuaukset alueen aiseasta, ulkoilu- ja irkistyskäytöstä, kaaoituksesta, etsien kasupaikoista, puustosta ja niityistä ja Helsingin ypäristökeskuksen selittäistä luonnon arokohteista löytyät aluesuunnitelasta. Luonnon oniuotoisuuden huoioon ottainen on yös kuattuna aluesuunnitelassa. Käpylän aluesuunnitelassa esitetään alueittaiset taoitteet luonnonypäristön hoitoon. Ne ohjaaat luonnonhoitosuunnitelan kuiokohtaisia toienpiteitä. Tästä syystä luonnonhoitosuunnitelaa tulee tarkastella yhdessä aluesuunnitelan kanssa. Aluesuunnitelan lisäksi luonnonhoidon toienpiteitä ohjaaat uonna 2010 kaupunginhallituksen ahistaat Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjausten taoitteet. Luonnonhoitosuunnitela on toteutustason suunnitela. Siinä kuataan kuioittain toteutettaat luonnonhoitotoienpiteet kuten hakkuut, hoitotoienpiteet ja niitot aikatauluineen. Luonnonhoitotoienpiteet tehdään katu- ja puisto-osaston laatian luonnonhoidon työohjeen ukaisesti. Hoitotoienpiteiden toteutus aloitetaan uoden 2010 aikana. Taoitteiden saauttaiseksi tarittaat toiskertaiset toienpiteet tullaan päiittäään rakennusiraston etsätietojärjestelässä oleaan luonnonhoitosuunnitelaan ennen alueen toista hoitokierrosta. Luonnonhoitosuunnitela on laadittu rakennusiraston katu- ja puisto-osaston suunnittelutoiistossa. Käpylän aluesuunnitela ja luonnonhoitosuunnitela on nähtäillä rakennusiraston asiakaspalelussa ja internetsiuilla osoitteessa Moleat suunnitelat on tehnyt luonnonhoidon suunnitteluastaaa, etsänhoitaja Tiina Saukkonen, jolta oi tarittaessa kysyä lisätietoja (eail: tai p ). Helsingissä

4 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueeseen kuuluu suurin osa Käpylän kaupunginosasta sekä osia Koskelan ja Oulunkylän kaupunginosista. Suunnittelualueena olean kaupunkialueen koko on noin 181,5 hehtaaria. Luonnonhoidon alueita on yhteensä 43 hehtaaria, josta 96 % on etsiä. Käpylän etsiä käytetään pääasiassa ulkoiluun. Metsillä on yös erkitystä suojayöhykkeinä rata-alueen suuntaan. Maiseallisesti erkittäin ja ulkoilijoiden eniten suosia Taiaskallion alue on yös sotahistoriallisesti tärkeä kohde. Kuia Käpylän etsistä (iereinen siu) ja uudet hoitoluokat (seuraaa aukeaa). 4

5 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille

6 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille

7 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille SUUNNITELMAN LAATIMINENJA VUOROVAIKUTUS Luonnonhoidon suunnittelu alue- ja luonnonhoitosuunnitelaan tehtiin uonna 2008 ja Maastoinentointi suunnitelan lähtötiedoiksi tehtiin kesällä Inentointi- ja suunnitelatiedot tallennettiin katu- ja puisto-osaston etsätietojärjestelään. Aluesuunnitelan aikana käytiin laaja uoroaikutus asukkaiden ja sidosryhien kanssa. Lähtökohdista tehtiin asukaskysely postitse. Suunnittelun aikana järjestettiin suunnitelanäyttely Käpylän kirjastoon ja asukastilaisuus Karjala-talolla. Asukkailta saatiin runsaasti palautetta. Sen ukaan etsien ja niittyjen hoidosta on huolehdittu jokseenkin hyin. Asukkaiden ukaan Taiaskallion, Louhenpuiston ja Nyyrikinpuiston iheralueet taritseat kiireisiin kunnostusta ja niiden hoitoa tulee tehostaa. Luonnon, aiseien, näkyien ja historian kannalta arokkain alue asukkaiden ielestä on Taiaskallio. Louhenpuistossa ja Taiaskalliolla on asukkaiden ukaan turattouutta, joka johtuu häiriökäyttäytyisestä, juopottelusta, narkoaaneista ja jengeistä. Asukkaat toioiat, että etsiin jätetään lisää lahopuuta ja tiheikköjä, saalla näitä yös astustettiin. Asukastoieet on otettu suunnitelassa huoioon keskittäällä hoitotoienpiteet huonokuntoisipiin etsiin ja pusikoituneisiin kohtiin ulkoilureittien arsilla. Taiaskallion pohjoisrinteillä jatketaan huonokuntoisten etsien uudistaista. Tiheäkasuisia etsäalueita harennetaan ja lisätään puuston kasutilaa sen elinoiaisuuden parantaiseksi. 4. LUONNONHOIDON TAVOITTEET Luonnonhoitosuunnitela perustuu yleisten töiden lautakunnan hyäksyään ohjeellisena noudatettaaan Käpylän aluesuunnitelaan. Aluesuunnitelassa on esitetty luonnonhoidon alueelliset taoitteet. Luonnonhoidon suunnitelan kuiokohtaiset toienpiteet suunniteltiin aluesuunnitelan taoitteiden ukaisesti. Luonnonhoitosuunnitela perustuu rakennusiraston laatiaan Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjaukseen, joka äärittelee luonnonhoidon taoitteet seuraaasti: 1. Asuinypäristöt oat iihtyisiä, kestäiä ja turallisia, ja ne lisääät asukkaiden tereyttä ja hyinointia 2. Ulkoiluypäristö on toiia ja eläyksellinen 3. Luonnonypäristön aiseakua on korkealaatuinen ja oaleiainen. 4. Luonnon oniuotoisuus on otettu huoioon ja luonnonsuojelualueiden arot säilytetty. 7

8 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Metsäiset iheralueet oat elinoiaisia ja kestäiä ja niiden oleassaolo turataan yös tuleaisuudessa. 6. Niityt, pellot, pienedet, rannat sekä saaristo oat oniuotoisia. 7. Liikenneäylien ypäristöä hoidetaan huoioiden sekä suoja- että aiseaaikutukset. Käpylän alue on tiiiisti rakennettua ja alueella on ain kaksi laajepaa etsäaluetta, Louhenpuisto ja Taiaskallio. Niitä hoidetaan sekä etsien suojaaikutukset että irkistyskäyttö huoioon ottaen. Muut etsäalueet oat pienikokoisia ja hajallaan kaupunkirakenteen sisällä. Niittyalueet oat pieniä ja niitä on ain uutaa. Niitä hoidetaan säilyttäen ne aoiina ja irkistyskäytössä. Metsäisten alueiden hoitotoienpiteet keskitetään huonokuntoisipien puustoalueiden kunnostukseen ja uudistaiseen. Ulkoilureittien arsilla ja oleskelualueilla nostetaan iheralueiden hoitotasoa. Upeenkasaneita näkyiä aataan ja ypäristön pusikkoisuutta aarretaan harennuksin ja pienpuuston hoitotoiin. Taoitteena on elinoiainen, kestää ja nykyistä puistoaisepi iihtyisä lähiypäristö. Luonnon oniuotoisuus otetaan hoitotoiissa huoioon. Käpylän etsiä on uudistettu aiheittain jatkuasti pikkuhiljaa iieisen 60 uoden ajan. Metsien elinoiaisuus ja tuleien sukupolien etsät turataan edelleen jatkaalla etsien aiheittaista uudistaista. Ylitiheitä etsäalueita hoidetaan harennushakkuin, jolloin niiden elinoiaisuus säilyy pidepään. Hakkuutoienpiteet tehdään ulkoilijoiden turallisuus ja iihtyisyys huoioiden. Toienpiteistä tiedotetaan ajoissa ennen niiden toteutusta. Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelualueita. Sen sijaan alueella on Helsingin kaupungin ypäristökeskuksen ylläpitään luontotietojärjestelän ukaan paikallisesti arokkaita linnustollisia ja geologisia kohteita, jotka on otettu suunnittelussa huoioon. Suunnittelun aikana aastossa haaitut luonnon oniuotoisuuden kannalta arokkaiat reheäkasuiset etsäkohteet on rajattu suunnitelaan ja ne jätetään hoitotoienpiteiden ulkopuolelle. Niitä on yhteensä 2,88 ha, ikä on 7,6 % alueen etsien pinta-alasta. Lahopuuta jätetään e. etsäkohteiden lisäksi yös hoidettaiin etsiin. Kaikki hoitotoiet toteutetaan siten, että lähiluonnolle, kuten paikalliselle linnustolle ja eläiistölle, ei aiheudu kohtuutonta haittaa. Linnustolle jätetään pienpuuston hoidon yhteydessä aihteleia tiheikköjä sopiiin kohtiin. Uudistushakkuiden yhteydessä jätetään oniuotoisuutta lisääiä säästöpuuryhiä ja nuorta lehtipuustoa uudistusalojen reunoille. 8

9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille AVOIMET ALUEET Käpylän alueella on ain 0,75 hehtaaria niittyjä. Rauninkallion niitty on käyttöniittyä, jota hoidetaan säännöllisesti. Hoidon taoitteena on parantaa alueen luonnon oniuotoisuutta, aiseallista kauneutta ja irkistyskäyttöaroa. Niittyalueiden lisäksi aoiiin luonnonalueisiin kuuluat aokalliot ja sähkölinjojen alla olea aoiena ylläpidettää johtokatu. Aokallioilla ei tehdä luonnonhoitotoienpiteitä. Ne, saoin kuin etsissä oleien ulkoilureittien arret, siiotaan roskista puhtaanapitoohjelan ukaisesti. Johtokatu raiataan uosittain Helsingin Energian toiesta johtokatujen turallisuusääräysten takia. 6. METSÄT Metsien tila uonna 2009 Valtaosa Käpylän etsistä sijaitsee elko reheillä rinneailla. Tästä syystä suunnittelualueen etsäaan yleisiät kasupaikat oat tuoretta kangasetsää ja lehtoaista kangasetsää. Kallioiset ja kuieat kasupaikat oat kuiahkoa ja kuiaa kangasetsää. Kallioiden reunojen painanteissa on uutaia lehtoja. Metsien hoidon taoitteet Suunnittelualueen etsien ikärakenne painottuu ikäluokkiin ja 61 80, joissa on oleissa n. 24 % puuston tilauudesta. anne on etsien kestäyyden ja elinoiaisuuden osalta hyä näiden luokkien kohdalla. annetta parantaa kyseisten luokkien suhteellisen tasainen puulajijakaua. Vanheissa ikäluokissa tilanne on hyä äntyaltaisissa etsissä, jotka säilyttäät elinoiaisuutensa pitkälti yli 150 uoden 9

10 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille iän. Sen sijaan luokassa näkyä kunnoltaan heikentyneiden kuusialtaisten etsien runsaus tuo esiin kyseisten etsien uudistustarpeen lähipien parin uosikyenen aikana. Käpylän etsiä on uudistettu iie uosikyenten aikana jonkin erran. Tää näkyy nuoriassa ikäluokassa (1 20 ). Metsien uudistaista tullaan edelleen jatkaaan tuleaisuuden puusukupolien turaaiseksi. Käpylän alueen etsien ikä aihtelee taiikoista anhoihin 130-uotisiin etsiin. Vanhiat etsät sijaitseat Taiaskallion pohjoisrinteillä. Taiaskallion etsät oat nuorepia, koska ne hakattiin pois sotauosien aikaan alueen ilatorjuntapatteristojen tulitussektoreiden takia. Nää alueet on sittein etsitetty. Taiaskallion pohjoisrinteillä ja Louhenpuistossa on ulkoilukäytössä oleaa etsää uudistettu sotien jälkeen säännöllisesti ja sitä on syytä jatkaa edelleen. Tää aristaa alueen säilyän yös ulkoilun kannalta turallisena paikkana. 10

11 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Metsien kehitysluokkajakaua eli etsien ikäluokkaa kuaaa jakaua uoden 2009 alussa painottuu selästi arttuneisiin ja uudistuskypsiin eli ikääntyneisiin etsiin. Taiikoiden ja nuorten etsien osuus on liian pieni ja sitä tulee suurentaa. Jakauaa korjataan läheäs ulkoilu- ja irkistysetsien taoitejakauaa eli taiikoiden äärää lisätään kun huonokuntoisia ikääntyneitä etsiä uudistetaan. Suunnitellut hakkuut, istutukset ja uut hoitotoienpiteet Vuosina toteutettaat hakkuupinta-alat oat yhteensä 7,93 ha ja ne toteutetaan heti suunnitelakauden ensiäisellä iisiuotisjaksolla. Tää on 21 % suunnittelualueen etsäalueiden pinta-alasta (38 ha). Hakkuupinta-alasta on harennushakkuita 1,79 ha ja ensiharennuksia 1,78 ha. Uudistushakkuita iljellen eli pienaukkohakkuita tehdään yhteensä 0,98 ha aukkokokojen aihdellessa 0,11 0,27 ha. Luontaista uudistaista tehdään 0,7 ha ja luontaiseen uudistaiseen tähtääiä aiseanhoitohakkuita (poiintahakkuu, erikoishakkuu) yhteensä 2,68 ha. Hakkuuäärä etsä- ja kituaalla on suunnittelujakson aikana Tää on 33 % etsien kasusta ( ). Eli puustoäärä tulee selästi kasaaan hoitohakkuista huoliatta seuraaan kyenuotisjakson aikana. Tää lisää yös puuston hiilinielua eli puuston kykyä sitoa ilan hiilidioksidia. 11

12 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Suunnittelujaksolla uudistettaat anhat ja lahoikaiset kuusialtaiset etsät tullaan istuttaaan rauduskoiulle, kuuselle ja ännylle sekä luontaisen uudistaisen täydennyksenä yös taelle. Uudistettaat taiikot taritseat kehittyäkseen runsaasti aloa, istä syystä uudistainen on osittain tehtää pienaukkohakkuulla. Uudistainen tehdään aaston uotoja noudattaen ja uudistusaloille jätetään säästöpuuryhiä aukkoaikutelaa pienentäään ja luonnon oniuotoisuutta turaaaan. Uusia etsiä istutetaan yhteensä 1,71 hehtaarin alueelle. Taiikonhoitoa tehdään 3,8 hehtaarilla. Tiheiillä nuorilla ja arttuneilla etsäalueilla on harennushakkuutare. Harennushakkuu on yleisin hakkuutoienpide Käpylän etsissä. Harennushakkuissa ahistetaan puuston eri-ikäisrakennetta aina kun se on ahdollista. Tää tarkoittaa, että harennuksessa poistetaan eri-ikäisiä ja kokoisia alean latuskerroksen puita niin, että puustoon jää elinoiainen etsä kasaaan. Pienpuustoa hoidetaan raiauksin eli näkyiä ulkoilureittien arsilla aarretaan. Pienpuustoa jätetään alepaan latuskerrokseen tuoaan puustoon eri-ikäisrakennetta. Reittialaisiet otetaan esille raiauksin. Maisean tärkeitä kohtia kuten esierkiksi kookkaita yksittäisiä äntyjä otetaan raiauksin esiin. Linnustolle ja eläiistölle jätetään riittäästi suojapaikkoja hoidettaillakin alueilla. Tää toteutetaan tekeällä hoitotyöt aihteleasti jääää pienpuustoa ryhitellen. Pienpuuston hoitoa eli etsien alikasoksena olean esakon raiausta ulkoilureittien arsilta ja keskeisiltä oleskelualueilta tehdään ensiäisen iisiuotiskauden aikana yhteensä 7,7 hehtaarin alueella. Metsäalueiden keskiosiin jätetään tiheäpi pensaskerros ja pienpuusto luonnon oniuotoisuutta turaaaan. Metsäalueilla on paikoin tiheä aastoon kulunut polkuerkosto. Näillä alueilla kuluneisuutta korjataan leittäällä käytetyiille aastopoluille etsänhoitotöissä syntynyttä hakkuutähdehaketta. Myös uihin kuluneipiin kohtiin leitetään haketta. Kallio- tai suoalueille ei haketta kuitenkaan leitetä. 12

13 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Metsien hakkuu- ja hoitotöiden arioitu yhteispinta-ala on 29 ha tulealla suunnitelakaudella , kun oletetaan, että taiikonhoito ja pienpuuston hoidosta puolet tehdään toisen kerran suunnitelakauden aikana. Luonnonhoitotoienpiteet suunnitelakaudella (ha). Hakkuut Ensiharennus 1,78 Harennus 1,79 Uudistainen iljellen 0,98 Luontainen uudistainen 0,7 Maiseanhoitohakkuu 2,68 Hakkuut yhteensä 7,93 Hoitotyöt Maanpinnan käsittely 2,6 Männyn istutus 0,6 Kuusen istutus 0,7 Rauduskoiun istutus 0,2 Taen istutus 0,2 Taiikon perkaus 3 0,9 Taiikonhoito 3,8 tarkistetaan yöhein Pienpuuston hoito 7,67 tarkistetaan yöhein Niitto (ha/) 0,75 0,75 Johtokatujen raiaus (ha/) 1,52 1,52 Hoitotyöt yhteensä 28,97 13

14 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille LUONNONHOIDON KUSTANNUKSET Luonnonhoidon kustannukset on laskettu suunnitelan ukaisille toteutettaille hehtaareille. Laskennassa on käytetty uoden 2008 toteutuneiden taajaaetsien luonnonhoitotöiden kustannusten ukaista toteutuneiden hehtaarien ukaan laskettua yksikköhintaa /ha. Hinta ei sisällä puhtaanapitoa, rakenteellista kunnossapitoa ja luonnonhoidon asiantuntijapalelujen kustannuksia. Käpylän etsien hoidon kustannukset oat ariolta n suunnitelakauden aikana. Kustannusariot tarkentuat uosittain katu- ja puisto-osaston ylläpitotoiistossa tehtäiin seuraaaa uotta koskein talousarioehdotuksiin ja toiintasuunniteliin. Suurin osa kustannuksista kertyy uonna 2010 tehtäistä hakkuista ja pienpuuston hoitotoienpiteistä. Maiseaniittyjen hoidon yksikköhinta on /ha uoden 2008 kustannusten ukaan. Niittyjen hoidon kustannusario suunnitelakaudelle on SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN Luonnonhoidon toteutussuunnitela on luonnonhoidon linjausten ja yleisten töiden lautakunnan uonna 2009 hyäksyän Käpylän aluesuunnitelan ukainen. Hakkuut on ohjeloitu tehtääksi suunnitelakauden ensiäisellä iisiuotisjaksolla. Niiden toteutus on sisällytetty uoden 2010 uosityöohjelaan. Myös hoitotyöt on ohjeloitu aloitettaaksi uoden 2010 aikana. Hakkuutoienpiteistä tiedotetaan hyissä ajoin aastotiedottein ja tarpeen ukaan kotitalouksiin jaettain tiedottein. Puunkorjuu tehdään joko etsurityönä tai koneellisesti. Metsäkuljetus tehdään koneellisesti. Hakkuutähteet kerätään pois haketettaaksi keskeisiistä lähiirkistysalueen etsistä. Puutaara, hakkuutähteet ja uut hakkuun jäljet korjataan nopeasti hakkuiden jälkeen. Puutaara yydään etsäteollisuudelle ja hakkuutähteistä tehtää hake bioenergiaksi. Haketta oidaan käyttää yös kuluneisuuden korjaaiseen. Osa hakkuutähteistä oidaan jättää etsiin, ikäli niistä ei ole haittaa ulkoilulle. Hakkuutyöt tehdään ajankohtana, jolloin ei synny aastoaurioita. Laajeat hakkuut, eli uudistus- ja harennushakkuut, soitetaan linnuston pesiäajan ( ) ulkopuolelle. Luonnonhoitotoienpiteet, sekä hakkuut, raiaukset että niittotyöt tehdään siten, että niistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa ulkoilulle. Suunnittelualueella tehtäistä tai sinne suunniteltaista tässä suunnitelassa ainitseattoista luonnonhoitotöistä on aina soittaa katu- ja puisto-osaston suunnittelutoiiston luonnonhoidon suunnittelusta astaaan kanssa. Poikkeuksena tähän oat yksittäisten aarallisten puiden poistot, jotka oidaan tehdä Helsingin kaupungin rakentaispalelussa työnjohdon alonnassa. Luonnonhoitosuunnitelaan oi tutustua rakennusiraston asiakaspalelussa ja internetsiuilla Luonnonhoitotoienpiteistä tiedotetaan työaiden toteutuksen 14

15 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille yhteydessä aastotiedottein. Asukkailla on ahdollisuus kysyä lisätietoja toienpiteistä työnjohtajalta ja suunnittelijalta. 9. LIITTEET LIITE 1. KUVIOLUETTELO LIITE 2. HAKKUUTOIMENPITEET TEEMAKARTTA LIITE 3. HOITOTOIMENPITEET -TEEMAKARTTA 15

16 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille KUVIOLUETTELO Metsätietojärjestelä Tforest, Kunta 91 Helsinki, Alue 154, Lohko 15, Metsäsuunnitela 18, KÄPYLÄ, Suunnittelija 2008 Tiina Saukkonen, Inentoija 2007 Sauli Myllyäki, Tforest -puuston laskenta tehty Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Haapa Raita Vaahtera Pihlaja Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti 2010 Pienpuuston hoito Heti C3 Suojaetsä. Tuore lehto. Tuoia. Vaahteroita. Varttunut haapaaltainen lehto sijaitsee kerrostalon, radan ja tien älissä. Puustossa on runsaasti yös aahteroita. Kuiolla on kaksi anhaa huonokuntoista koiua. Puusto on paikoin aukkoinen, paikoin hyin tiheä. Metsään on tuotu runsaasti puutarhajätettä. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Tiheät puustokohdat harennetaan poistaalla niistä 25 % puuston pohjapinta-alasta. Saalla tehdään pienpuuston hoito ain ulkoilutien reunayöhykkeellä. Kuion sisäosissa ei pienpuuston hoitoa tehdä. 2 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Rauduskoiu 16

17 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Rauduskoiu Vaahtera Raita Haapa C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Puustoltaan ryhittäinen etsikkökuio sijoittuu asuinkorttelin ja kadun äliin. Puustoryhien älissä on niittyäisiä alueita. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 3 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C3 Suojaetsä. Aokallio Taoite: Luonnonukainen kallioetsä, joka on osa suojaetsäyöhykettä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä. 4 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Teraleppä Haapa Pihlaja Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti 2010 Pienpuuston hoito Heti C3 Suojaetsä. 17

18 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Varttunut rauduskoiualtainen lehtisekaetsä on paikoin hyin tiheää. Taoite: Elinoiainen onikerroksinen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään harennushakkuu ja pienpuuston hoito. 5 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Vaahtera Raita Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti A3 Käyttö- ja suojaiheralue. Vaahteroita. Puistoaisen etsikön kautta kulkee ulkoilutie. Osa kuiosta on. hiekkasiiloa ja puusto sijaitsee ain kuion reunoilla. Taoite: Hoidettu, nykyistä puistoaisepi etsikkö. Toienpide: Puusto harennetaan rauduskoiua suosien ja raitaa poistaen. 6 Pinta-ala: 0.81 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito B4 Aoin alue ja näkyä. Johtokadun alue raiataan uosittain. Työn tilaa erillisenä toienpiteenä Helsingin energia. 18

19 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Vaahtera Pihlaja Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Mäntysekaetsä on puustoltaan äljää. Pensaskerroksessa kasaa runsaasti haaan ja aahteran taiia. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään pienpuuston hoito toteutusjakson 2015 alussa. 8 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Raita Pihlaja Haapa Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuiolle on yksittäisten ylispuiden alle luontaisesti syntynyt tiheä taiikko, haapaa, rauduskoiua ja aahteraa. 19

20 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään taiikonhoito toteutusjakson 2015 alussa. 9 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Maiseaniityn reunassa kasaa uutaa yksittäinen raita. Taoite: Maiseaniitty. Toienpide: Maiseaniittyä hoidetaan kerran kesässä niittäen. Niittojätettä ei kerätä. 10 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Vaahtera Haraaleppä Raita Haapa Rauduskoiu Paju Haraaleppä Vaahtera C3 Suojaetsä. Tuore lehto. Tuoia. Vaahteroita. Terttuselja. Lehtoetsä on arttunutta rauduskoiualtaista sekaetsää, jossa on yös raitaa, haraaleppää ja aahteraa. Pensaskerros on tiheä. Metsikkö suojaa asuinkerrostaloa liikenteen päästöiltä. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 20

21 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.59 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Haapa Kuusi Pihlaja Haapa Vaahtera C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Radan ja ulkoilureitin älissä olea suojapuustoyöhyke on anhaa kuusikkoa, jonka seassa on uutaia äntyjä ja runsaain arttuneita haapoja. Osa kuusista on huonossa kunnossa. Pienpuusto on tiheää nuorta pihlajaa ja haapaa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Huonokuntoiset ja aaralliset puut poistetaan tarittaessa ulkoilutien reunasta. Vanhojen ja heikentyneiden kuusten uudistainen tehdään asta seuraaalla suunnitelajaksolla. 12 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito Heti C1.2 Lähiirkistysetsä. Ylispuustoinen äntytaiikko on elinoiainen, utta pihlajaesakon aiaaa. 21

22 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Elinoiainen ja uudistua lähiirkistysetsä. Toienpide: Mäntytaiikon taiikonhoito, jossa poistetaan äntyjä haittaaat pihlajat. Sieenpuuännyt jätetään kuiolle aiseapuiksi. 13 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Pihlaja Mänty Kuusi Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito Heti C3 Suojaetsä. Varttuneessa taiikossa on rauduskoiua ja haapaa. Taiikon eteläosa on tiheäkasuisepi kuin pohjoisosa. Kuiolla on uutaa ylispuuänty ja -koiu Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään taiikonhoito eli pihlajan poisto ja taiikon harennus. Ylispuut jätetään aiseapuiksi. 14 Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Rinteessä kasaa äljäpuustoinen arttunut ännikkö. Muutaa 22

23 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille änty on kuollut. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelajaksolla. 15 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Vaahtera Kuusi Pihlaja Haapa Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito Heti C3 Suojaetsä. Tuoia. Vaahteroita. Varttunut haapasekaetsä sijaitsee radan ja johtokadun älissä. Aleassa latuskerroksessa on tiheä luontainen taiikko, jossa on. kuusta. Taoite: Elinoiainen onikerroksinen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään pienpuuston hoito, jossa tehdään kasutilaa kuusentaiille ja aahteroille. 16 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Teraleppä Haapa Kuusi

24 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä Männyn istutus Laikutus Moniuotoisuus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Vanhan kuusialtainen sekaetsä on huonokuntoista. Osa puista on jo kaatunut ja poistettu, istä syystä etsä on aukkoinen ja harapuustoinen. Taoite: Elinoiainen ja uudistua lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolta poistetaan kaikki kuuset. Männyt ja haapa jätetään säästöpuiksi. Aukkokohdat laikutetaan ja niille istutetaan äntytaiikko 16.1 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Teraleppä Haapa Kuusi Pihlaja Moniuotoisuus: C1.2 Lähiirkistysetsä. Vanhan kuusialtainen sekaetsä on huonokuntoista. Osa puista on jo kaatunut ja poistettu, istä syystä etsä on aukkoinen ja harapuustoinen. Taoite: Elinoiainen ja uudistua lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolta poistetaan kaikki kuuset seuraaalla suunnitelakaudella. Männyt ja haapa jätetään säästöpuiksi. Aukkokohdat laikutetaan ja niille istutetaan äntytaiikko 24

25 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Rauduskoiu Vaahtera Raita Haapa Kuusi C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Ylispuustoinen kuusentaiikko on aukkoinen ja ryhittäinen. Ylispuurauduskoiut oat hyäkuntoisia. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei hoitotaretta tällä suunnitelajaksolla. 18 Pinta-ala: 0.70 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito B4 Aoin alue ja näkyä. Johtokadun alue raiataan uosittain. Työn tilaa erillisenä toienpiteenä Helsingin energia. 19 Pinta-ala: 0.67 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Teraleppä Haapa Kuusi Pihlaja C5 Aroetsä. Noro. 25

26 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Lehtoaisen anhan kuusisekaetsän keskellä irtaa pieni noro. Saniaiset kasaat norouoan reunalla. Pintakasillisuus on uuten niukkaa puuston arjostuksen ja aanpinnan kuluneisuuden takia. Taoite: Luonnon oniuotoisuuskohde, joka säilytetään. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä. Ainoastaan ulkoilureitin reunasta oidaan kaataa aaralliset puut. 20 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Pihlaja C3 Suojaetsä. Kallioalueella kasaa uutaia äntyjä ja lehtipuustoryhiä. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 21 Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito Heti C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoreen kangasetsän ännikkö on hyäkuntoinen. Pensaskerroksessa on tiheä pihlaja-alikasos. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään pienpuuston hoito. 26

27 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 1.12 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Kallioetsäalueella on anhepia äntyryhiä ja uutaia nuorepia koiuja, äntyjä ja kuusia. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 23 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito E Erityisalue. 24 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Raita Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti 2010 Pienpuuston hoito Heti C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. 27

28 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Varttunut rauduskoiualtainen sekaetsä on lehtoaista kangasetsää. Pienpuusto on tiheäkasuista pihlajaa ja rauduskoiua, seassa yös uutaa aahtera ja tuoi. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään harennushakkuu rauduskoiua suosien ja pienpuuston hoito aahteraa ja koiua suosien. Linnustoa arten jätetään uutaia pienialaisia pensastiheikköjä. 25 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Rauduskoiu Haapa Raita Vaahtera Kuusi Rauduskoiu C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Lehtoainen kangasetsä on sekaetsää, jossa on anhoja kuusia ja hiean nuorepia rauduskoiuja sekä haapoja. Osa kuusista on huonossa kunnossa. Maanpinta on kulunutta, koska kuiolla on runsas ulkoilukäyttö. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. Kuusten uudistainen tehdään asta seuraaalla suunnitelakaudella. 26 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haraaleppä Raita

29 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Haapa C1.2 Lähiirkistysetsä. Lehtipuusekaetsässä on. haapaa ja rauduskoiua ja se on hyäkuntoista. Taoite: Elinoiainen lähisekaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 27 Pinta-ala: 0.66 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Pähkinäpensas. Tuoreen kangasetsän puusto on rauduskoiualtaista, äljää ja aukkoista. Seassa on uutaia huonokuntoisia anhoja kuusia sekä uutaa änty. Pensaskerrokseen on kasanut runsaasti haapaa rauduskoiua ja pihlajaa. Siellä on yös pähkinää. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään pienpuuston hoito toteutusjakson 2015 alussa. 28 Pinta-ala: 0.66 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haraaleppä Kuusi Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Raita

30 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Rauduskoiu Pihlaja Tuoi C5 Aroetsä. Tuoia. Vaahteroita. Lehtoainen kangasetsä on puustoltaan eri-ikäisrakenteista ja ryteikköistä sekaetsää. Pääpuulajina on haraaleppä ja sekapuustona on rauduskoiu, haapa, raita ja kuusi. Alueella ei ole ulkoilukäyttöä hankalan saautettauuden ja puuston ryteikköisyyden takia. Alue on linnustollisesti arokas kohde. Taoite: Luonnon oniuotoisuuskohde. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä. 29 Pinta-ala: 0.91 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito C3 Suojaetsä. Katuun ja ilkkaaseen ulkoilureittiin rajautua etsäalue on puustoltaan aukkoinen sekaetsä. Vallitseana puulajina oat anhat kuuset, joista osa on huonokuntoisia. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Vaarallisiksi heikentyät kuuset poistetaan tarittaessa. Ulkoilureitin reunassa tehdään 5 kuluttua pienpuuston hoito. Kuion puuston uudistaiseen ryhdytään seuraaalla suunnitelakaudella. 30

31 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä Kuusen istutus Rauduskoiun istutus Ennakkoraiaus Laikkuätästys Moniuotoisuus: C3 Suojaetsä. Vanhan ja huonokuntoisen kuusikon läpi kulkee ilkasliikenteinen ulkoilureitti. Osa puista on kuollut ja niitä on poistettu aiein, istä johtuen etsään on syntynyt pieniä aukkoja. Aukkokohtiin on kasanut pihlajaesakko ja uutaia rauduskoiun taiia. Metsässä on roskia ja juopottelupaikan jälkiä. Taoite: Elinoiainen ja uudistua suojaetsä, joka on turallista ulkoiluypäristöä. Toienpide. Kuiolle tehdään pienaukko poistaalla siltä kaikki kuuset. Männyt ja rauduskoiut jätetään kuiolle aiseapuiksi. Pihlajaesakko ennakkoraiataan. Rauduskoiun taiet säästetään jos ahdollista. Maanpintaa laikkuätästetään ja siihen istutetaan rauduskoiua ja kuusta ryhittäin, puolet kupaakin Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu

32 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Moniuotoisuus: C3 Suojaetsä. Haapa Kuusi Pihlaja Vanhan ja huonokuntoisen kuusikon läpi kulkee ilkasliikenteinen ulkoilureitti. Osa puista on kuollut ja niitä on poistettu aiein, istä johtuen etsään on syntynyt pieniä aukkoja. Aukkokohtiin on kasanut pihlajaesakko ja uutaia rauduskoiun taiia. Metsässä on roskia ja juopottelupaikan jälkiä. Taoite: Elinoiainen ja uudistua suojaetsä, joka on turallista ulkoiluypäristöä. Toienpide. Kuiolle tehdään pienaukko poistaalla siltä kaikki kuuset seuraaalla suunnitelakaudella. Männyt ja rauduskoiut jätetään kuiolle aiseapuiksi. Pihlajaesakko ennakkoraiataan. Rauduskoiun taiet säästetään jos ahdollista. Maanpintaa laikkuätästetään ja siihen istutetaan rauduskoiua ja kuusta ryhittäin, puolet kupaakin. 31 Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja C3 Suojaetsä. Rinteen harapuustoinen sekaetsä on arttunutta. Pensaskerroksessa on pihlajaesakkoa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Ulkoilureitin arrelta poistetaan yksittäiset uutaat kuolleet kuuset. 32

33 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Haapa Haapa Vaahtera C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kallioalueella kasaa uutaia äntyryhiä. Taoite: Luonnonukainen lähiirkistysalueen kallioalue. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä. 33 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Pihlaja Pihlaja Rauduskoiu Haapa Mänty Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito Heti Moniuotoisuus: C3 Suojaetsä. Rauduskoiu-haapataiikkoon on kasanut hyin runsas pihlajaesakko. Ylispuina on uutaia äntyjä, rauduskoiuja ja haapoja. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään taiikonhoito rauduskoiun ja haaan hyäksi pihlajat poistaen. 33

34 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: E Erityisalue. 35 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Raita Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Heti C3 Suojaetsä. Nuori kasatusetsä on pääosin kuusikkoa. Sen seassa on yös hiean anhepaa rauduskoiua ja haapaa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuusikossa tehdään ensiharennus. 36 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Paju Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Kallioalueella on uutaia puustoryhiä. Suurin osa näistä on kuollut etsäpalon seurauksena. Luontaista koiutaiikkoa on syntynyt kuolleen puuston tilalle. 34

35 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Elinoiainen ja uudistua kallioalueen puusto. Toienpide: Kuolleet puut poistetaan. 37 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Haapa Kuusi Kuusi Moniuotoisuus: C3 Suojaetsä. Vilkkaasti käytetyn ulkoilutien reunassa olean tuoreen kangasetsän anhan kuusikon kunto on heikentynyt. Osa puista on jo kuollut. Kuusten seassa on uutaia anhoja äntyjä ja arttuneita kookkaita haapoja. Taoite: Elinoiainen ja uudistua suojaetsä. Toienpide: Vanha kuusikko uudistetaan pieneukkohakkuulla seuraaalla suunnitelakaudella. Kaikki kuuset poistetaan ja kuiolla oleat ännyt sekä kookkaat aahterat jätetään aiseapuiksi. Maanpintaa käsitellään laikkuätästyksellä istutusta ja taiien hyää kasuun lähtöä arten ja uudistusalalle istutetaan kuusen taiikko. Taiikossa tehdään heinäntorjunta ensiäisinä kasuuosina Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Haapa Kuusi Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä

36 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Moniuotoisuus: C3 Suojaetsä. Kuusen istutus Laikkuätästys Vilkkaasti käytetyn ulkoilutien reunassa olean tuoreen kangasetsän anhan kuusikon kunto on heikentynyt. Osa puista on jo kuollut. Kuusten seassa on uutaia anhoja äntyjä ja arttuneita kookkaita haapoja. Taoite: Elinoiainen ja uudistua suojaetsä. Toienpide: Vanha kuusikko uudistetaan pieneukkohakkuulla. Kaikki kuuset poistetaan ja kuiolla oleat ännyt sekä kookkaat aahterat jätetään aiseapuiksi. Maanpintaa käsitellään laikkuätästyksellä istutusta ja taiien hyää kasuun lähtöä arten ja uudistusalalle istutetaan kuusen taiikko. Taiikossa tehdään heinäntorjunta ensiäisinä kasuuosina Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Haapa Kuusi Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä Kuusen istutus Laikkuätästys Moniuotoisuus: C3 Suojaetsä. Vilkkaasti käytetyn ulkoilutien reunassa olean tuoreen kangasetsän anhan kuusikon kunto on heikentynyt. Osa puista on jo kuollut. Kuusten seassa on uutaia anhoja äntyjä ja arttuneita kookkaita haapoja. Taoite: Elinoiainen ja uudistua suojaetsä. Toienpide: Vanha kuusikko uudistetaan pieneukkohakkuulla. Kaikki kuuset poistetaan ja kuiolla oleat ännyt sekä kookkaat aahterat jätetään aiseapuiksi. Maanpintaa käsitellään laikkuä- 36

37 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille tästyksellä istutusta ja taiien hyää kasuun lähtöä arten ja uudistusalalle istutetaan kuusen taiikko. Taiikossa tehdään heinäntorjunta ensiäisinä kasuuosina Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Haapa Kuusi Kuusi Moniuotoisuus: C3 Suojaetsä. Vilkkaasti käytetyn ulkoilutien reunassa olean tuoreen kangasetsän anhan kuusikon kunto on heikentynyt. Osa puista on jo kuollut. Kuusten seassa on uutaia anhoja äntyjä ja arttuneita kookkaita haapoja. Taoite: Elinoiainen ja uudistua suojaetsä. Toienpide: Vanha kuusikko uudistetaan pieneukkohakkuulla seuraaalla suunnitelakaudella. Kaikki kuuset poistetaan ja kuiolla oleat ännyt sekä kookkaat aahterat jätetään aiseapuiksi. Maanpintaa käsitellään laikkuätästyksellä istutusta ja taiien hyää kasuun lähtöä arten ja uudistusalalle istutetaan kuusen taiikko. Taiikossa tehdään heinäntorjunta ensiäisinä kasuuosina Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Haapa Kuusi Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä Kuusen istutus Laikkuätästys

38 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Moniuotoisuus: C3 Suojaetsä. Vilkkaasti käytetyn ulkoilutien reunassa olean tuoreen kangasetsän anhan kuusikon kunto on heikentynyt. Osa puista on jo kuollut. Kuusten seassa on uutaia anhoja äntyjä ja arttuneita kookkaita haapoja. Taoite: Elinoiainen ja uudistua suojaetsä. Toienpide: Vanha kuusikko uudistetaan pieneukkohakkuulla. Kaikki kuuset poistetaan ja kuiolla oleat ännyt sekä kookkaat aahterat jätetään aiseapuiksi. Maanpintaa käsitellään laikkuätästyksellä istutusta ja taiien hyää kasuun lähtöä arten ja uudistusalalle istutetaan kuusen taiikko. Taiikossa tehdään heinäntorjunta ensiäisinä kasuuosina. 38 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Pihlaja Haapa C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Mäntyaltainen arttunut sekaetsä on kasupaikaltaan reheä ollakseen kituaan kallioetsää. Tää johtuu siitä, että alueelle läjitetty iie uosisadalla jätteitä ja saiaata. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpidetaretta tällä suunnitelakaudella. Alueen aaperä on syytä tutkia, ikäli alueen aankäyttö uuttuu nykyisestä. 38

39 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Haapa Pihlaja Mänty Kuusi C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Ulkoilutiehen rajautuu äntyaltainen harapuustoinen ja puistoainen sekaetsä. Muutaa reitin arrella olea rauduskoiu on kuollut. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuolleet puut poistetaan ulkoilutien arrelta. 40 Pinta-ala: 0.50 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Metsäpaloalue tai sitä astaaa kuloalue. Kallioalueella on uutaia puustoryhiä. Suurin osa näistä on kuollut etsäpalon seurauksena. Luontaista koiutaiikkoa on syntynyt kuolleen puuston tilalle. Taoite: Elinoiainen ja uudistua kallioalueen puusto. Toienpide: Kuolleet puut poistetaan. 39

40 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi C1.2 Lähiirkistysetsä. 42 Pinta-ala: 0.59 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Haapa Mänty Kuusi C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Ulkoilutietä kehystää puistoainen ja äljä äntysekaetsä. Seassa on uutaia kuusia, joista osa on kuollut. Taoite: Elinoiainen puistoetsä. Toienpide: Kuolleet puut poistetaan ulkoilutien reunalta. 43 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Haapa C1.2 Lähiirkistysetsä. Kalliopainanteessa kasaa uutaia äntyjä ja nuorta haapaa ryhittäin. Pintakasillisuus on kulunutta runsaan ulkoilukäytön seurauksena. 40

41 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Elinoiainen kallioalueen lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei toienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 44 Pinta-ala: 0.48 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito Heti C1.2 Lähiirkistysetsä. Kallionkoloissa kasaa eri-ikäisrakentaista äntyetsää. Seassa on yös uutaia yksittäisiä rauduskoiuja ja kuusia. Pensaskerros on paikoin hyin tiheää pihlaja- ja haapaesakkoa. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään pienpuuston hoito. 45 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Luontainen uudistainen Heti Rauduskoiun luontainen uudistainen Taen istutus Laikutus

42 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Pienpuuston hoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Katualueeseen rajautuan tuoreen kangasetsän anha kuusikko on hyin huonossa kunnossa. Kuiolla on uutaa yksittäinen anhepi änty, rauduskoiu ja haapa. Pensaskerroksessa on pihlajaesakko. Kuiolla on yksittäisiä taen taiia. Taoite: Elinoiainen ja uudistua lähiirkistysetsä. Toienpide: Metsikkö uudistetaan luontaisesti poistaalla kaikki kuuset. Männyt, rauduskoiut ja haaat jätetään äljäksi suojuspuustoksi. Saalla raiataan pihlajaesakko kokonaan pois. Luontaisesti kasaneet taen taiet säästetään. Aukkokohdat laikutetaan rauduskoiun luontaisesti kyläytyän taiiaineksen kasupaikoiksi. Aukkokohtiin istutetaan kole (3) tairyhää, joihin tulee aina 10 kpl taen etsitystainta kuhunkin. Lähes kaikki ylispuut poistetaan aroasti taiikonhoidon yhteydessä seuraaalla suunnitelakaudella. 46 Pinta-ala: 0.61 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Haapa Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Kallioalue on suuriaksi osin aokalliota. Vanhat ännyt ja niiden juurella oleat nuoreat haaat kasaat kalliopainanteessa. Alueen ulkoilukäyttö on erittäin ähäistä, koska se on aikeasti saautettaissa. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä. 47 Pinta-ala: 0.52 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 42

43 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela uosille Mänty Haapa Pihlaja Vaahtera Vaahtera Haapa Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Metsälehuksia. Vaahteroita. Kallioalueella oleissa painanteissa kasaa äntyjä, haapaa ja aahteraa. Kuion pohjoisosassa kasaa etsälehuksia. Alueen ulkoilukäyttö on ähäistä, koska sille kulku on hankalaa. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä. 48 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty C1.2 Lähiirkistysetsä. Kallioalue on osa koulun pihaa ja sillä on kuolleita äntyjä. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuolleet puut poistetaan. HUOM! LISÄÄ TOIMENPIDE! 49 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Pihlaja Pihlaja Mänty

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0.

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0. Siu 20 (1) Nimetön 623-423-5-127 24.9.2014 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä Metsäsanasto 2 (12) Johdanto Maisematyölupahakemuksia tehdessään eri tahojen suositellaan kutsuvan eri hakkuutapoja tässä sanastossa esitetyillä nimillä. Tekstin tarkoituksena on selventää ja yhtenäistää

Lisätiedot

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 26.1.2016 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2016 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.5.2016 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E 2 0 1 3 2022 H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2006 2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille 2006 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA METSIKKÖKUVIO - METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA TOIMENPITEET 1 2 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2017 2026 Helsingin kaupungin rakennusirasto 3.4.2017 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 31.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 1,8 Heinäsuo I 174-420-7-1 Tuore kangas, astaaa suo Paikoin

Lisätiedot

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0.

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0. Siu 20 (1) Kannasto 743-425-5-221 3.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka 1 0,9 Lehtomainen kangas Nuori kasatusmetsikkö Kuioluettelo / 11.11.2013 Siu 19/1 a, / a, / läpimitta, cm pituus, m runkoluku, kpl/ m2/ // Yhteensä 25 107 124 117 15 16

Lisätiedot

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024 Sivu 13 12.5.2015 Hakkuut kuvioittain vuna 2015-2024 Kuvio Hakkuutapa Korjuu- Ehdotettu Pinta- Hakkuumäärä yhteensä ja puutavaralajeittain Lisäksi energiapuuta, m³ Tulot ja menot, 20 Harvennus Talvi 2015

Lisätiedot

Metsänhoitoa kanalintuja suosien

Metsänhoitoa kanalintuja suosien RIISTAMETSÄNHOITO Metsänhoitoa kanalintuja suosien Riistametsänhoito on helppoa, ja sen menetelmät sopivat tavallisen talousmetsän hoitoon. Metsänhoitotöissä voidaan ottaa riista huomioon läpi metsikön

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017

Lisätiedot

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku,

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II SUUNNITELMA 1 (6) PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II 1. Tehtävä Tehtävänä oli suunnitella Kajaanin kaupungin metsien hakkuut ja niihin liittyvät hoitotyöt Pöllyvaaran, Hetteenmäen ja Nakertajan

Lisätiedot

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2014 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Kallahdennieen luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2014-2023

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 YLEISTÄ Tavoitteena oli selvittää lajin esiintymistä suunnitelluilla tuulivoima-alueilla. Selvitysalueiden laajuuden vuoksi valittiin niiltä kartta-

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Risto Ranta, Hannu Niemelä 9.10.2013 08.10.13 1 Taustaa MTK:n/SLC:n ja Energiateollisuus ry:n yhteinen suositus Viime vuosien myrskyt Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 HKR 2012 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille 2012 2021 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. JOHDANTO... 4 3. LAUTTASAAREN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén ENNALLISTAJAN POLKU KARTTA Pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma Kulosaaren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Puistometsäsuunnitelmassa korostuu luonnon monimuotoisuus. Näillä lähivirkistysalueilla pyritään säilyttämään puusto elinvoimaisena harvennuksilla

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 1 1,0

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

Yleistä. Suunnitelmien maastotyöt on tehty huolella, mikä näkyy muun muassa onnistumisena kuvioinneissa sekä kasvupaikkojen määrittämisessä.

Yleistä. Suunnitelmien maastotyöt on tehty huolella, mikä näkyy muun muassa onnistumisena kuvioinneissa sekä kasvupaikkojen määrittämisessä. Luonnonhoitoryhmän ympäristöjärjestöasiantuntijoiden kommentit ja kehitysehdotukset liittyen Reijolan ja Lauttasaaren aluesuunnitelmaluonnoksiin (Sirkku Manninen, Jyri Mikkola & Keijo Savola 3.9.2010)

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Metsäsuunnitelma antaa vankan pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja sen arvonmääritykseen. Suunnitelma tehdään metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 76 Ympäristölautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Tia Lähteenmäki,

Lisätiedot

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. nykytila... 3 2.1. Kasupaikat... 4 2.2. Puusto...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 76 0,4 RAIMOLA 595-427-2-87 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä:

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä: 0 0 5 k 601-402-4-55 601-402-4-55 METSÄMAA Tila Pihtipudas (601) 1 Siu 1 (1) Mittakaaa 1:10 000 Kiinteistörekisterin tiedoissa oi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuuus

Lisätiedot

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis Nuorallatanssia kaupunkimetsissä Tiina Saukkonen luonnonhoidon suunnitteluvastaava metsänhoitaja Metsä- ja viherpäivät Helsinki 2012 24. 25.5.2012 1 Nuorallatanssia kaupunkimetsissä 1. Luonnonhoidosta

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Pohjois-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan luontoalueet...

Lisätiedot

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Peruskarttalehdet 2032 08, 2032 09 Kirkkonummen kunnan alueella, Vitträsk-järven ja Jorvaksen välillä on säilynyt hämmästyttävän

Lisätiedot

Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys

Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys Liite 4 Rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto 16.2.2011 Järjestökommentit (Jyri Mikkola, Keijo Savola) 20.2.2011 sinisellä. Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys Vuorovaikutusmenettely

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) 2008 2017 tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa LUMO seminaari 3.6.2014 Helsingin ympäristökeskus Tiina Saukkonen, luonnonhoidon

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

Hakkuumäärä hakkuutavoittain

Hakkuumäärä hakkuutavoittain Hakkuumäärä kkuutaoittain 2015-2024 Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina 2015-2019: 142234 ja uosina 2020-2024: 0 Liite PatuL 1 / 24.9.2015 Siu 11a 28.8.2015 Hakkuutapa

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen?

Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen? Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen? Jatkuva kasvatus tarkoittaa metsätaloutta, jossa maa on jatkuvasti puuston peittämä. Avohakkuu ja viljely eivät kuulu jatkuvaan kasvatukseen, mutta kaikki muut hakkuutavat

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus

Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos (METLA) 24.5.2012 1 Eri-ikäismetsän kasvatus käytännössä: poiminta- ja pienaukkohakkuut peitteisenä kasvattamisen filosofia ts.

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 225. Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 225. Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1 1010/10.03.01/2015 Tekninen lautakunta 25 18.3.2015 Tekninen lautakunta 49 13.5.2015 225 Valtuustokysymys Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus. Katariina Pylsy 30.9.2015

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus. Katariina Pylsy 30.9.2015 Sastamalan kaupungin metsäomaisuus Katariina Pylsy 30.9.2015 Metsäomaisuuden laajuus 2013 Vammala Mouhijärvi Suodenniemi Kiikoinen Äetsä Ritajärvi Yhteensä Metsämaa 823 568 289 108 203 192 Kitumaa 81 54

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) TEURAVUOMA 273-401-37-18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 6 5,0 TEURAVUOMA 273-401-37- kasatusetsikkö

Lisätiedot

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2022 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot

53 ELEKTRONIN SUHTEELLISUUSTEOREETTINEN LIIKE- MÄÄRÄ

53 ELEKTRONIN SUHTEELLISUUSTEOREETTINEN LIIKE- MÄÄRÄ 53 LKTRONIN SUHTLLISUUSTORTTINN LIIK- MÄÄRÄ 53. Lorentz-uunnos instein esitti. 95 erikoisen suhteellisuusteorian eruseriaatteen, jonka ukaan kaikkien luonnonlakien tulee olla saoja haainnoitsijoille, jotka

Lisätiedot