Rakentaja näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyyden tutkiminen LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentaja 2006 -näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyyden tutkiminen LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 Rakentaja näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyyden tutkiminen LOPPURAPORTTI Sanna Heinilä Tampereen ammattikorkeakoulu

2 Sanna Heinilä LOPPURAPORTTI 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO: MÄÄRITTELYT... 3 RAPORTIN TARKOITUS... 3 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 Tulos...3 Aika...3 Talous...3 PROJEKTIN RAJAUS... 3 PROJEKTIORGANISAATIO... 4 PROJEKTIRYHMÄ... 4 OHJAUSRYHMÄ... 5 TOTEUTUSSUUNNITELMA... 5 TOTEUTUSVAIHEET... 5 TEHTÄVÄLUETTELO... 5 TOIMINTASUUNNITELMA... 5 RISKIEN HALLINTA... 5 BUDJETTI... 6 OHJAUSSUUNNITELMA... 6 KOKOUSSUUNNITELMA... 6 TIEDOTTAMINEN... 6 VALVONTA... 6 ARKISTOINTI... 7 MATERIAALIT... 7 LOMAKKEET... 7 PROJEKTIN ARVIOINTI PROJEKTIN AIKANA... 7 PROJEKTIN ONNISTUMISEN ARVIOINTI... 7 TERVEISET VASTAAVIEN PROJEKTIEN TOTEUTTAJILLE TULEVAISUUDESSA... 8 PROJEKTIN YHTEYSTIEDOT... 8 LIITE 1: PROJEKTIN ASETTAJAN KOMMENTTI PROJEKTIN ONNISTUMISESTA... 9

3 Sanna Heinilä LOPPURAPORTTI 3 (9) Määrittelyt Raportin tarkoitus Tämä loppuraportti kuvaa sitä, missä ja millä tavalla itse projektisuunnitelmasta poikettiin sekä mitä toimenpiteitä muutos aiheutti. Tämän vuoksi tätä raporttia on syytä tarkastella projektisuunnitelman kanssa. Lisäksi paino on toiminnan arvioinnissa, eli missä onnistuttiin ja mitä olisi voinut tehdä paremmin. Raportti pyrkii myös antamaan neuvoja tuleviin vastaaviin projekteihin. Tämä loppuraportti on projektipäällikön kirjoittama ja perustuu projektitiimin pitämään arviointikokoukseen. Projektin tavoitteet Tulos Projektille asetetut tulostavoitteet (a, b, eli tutkimukset) toteutuivat korkealla laadulla. Projektin asettajan palaute (Liite 1) oli myönteinen ja tulokset jopa odotettua paremmat. Tulostavoite c. eli vertailu aiempaan vuoteen jäi aluksi aiottua suppeammaksi, mutta tämä johtui tutkimusten tarkasta vertailukelvottomuudesta, johon ei voitu vaikuttaa. Kehitysvertailua toi kuitenkin hyvin esiin sanalliset palautteet (avoin kehityspalaute). Aika Valmis raportti lähetettiin asettajalle Raportti lähetettiin alkuperäistä suunnitelmaa hieman myöhemmin. Uudesta aikataulusta oli sovittu projektin laajennuksen yhteydessä (palauteseminaari). Raportti ja tulosten esitys kohdistettiin samaan aikaan. Raportti oli projektiryhmällä valmiina Talous Projekti arvioidaan toteutetun kokonaisuudessaan suunnitelman mukaisesti mahdollisimman pienin kustannuksin. Asettaja oli kustannuksiin tyytyväinen. Projektin rajaus Suunnitelman mukaisesta rajauksesta poikettiin lomakkeiden kopiointitehtävissä. Projektiryhmä huolehti lomakkeiden tilaamisesta ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Muutosehdotus tuli juuri tarpeeksi ajoissa ja lomakkeet ehdittiin tilata. Olisi kuitenkin ollut hyväksi tietää muutoksesta aikaisemmin. Asettaja ehdotti projektin laajennusta siten, että tutkimusraportin lisäksi projekti tuottaisi seminaarin, jossa tutkimustulokset esitettäisiin järjestäjäorganisaatiolle. Projektiryhmä suostui laajennukseen oitis, sillä seminaari oli projektille itselleen lisäarvoa tuottava: kirjallista raporttia ei välttämättä moni lue, mutta esitykseen on monen helppo saapua, ja siten tutkimuksesta on enemmän hyötyä.

4 Sanna Heinilä LOPPURAPORTTI 4 (9) Projektiorganisaatio Projektiryhmä Projektiryhmän koon arvioidaan olleen juuri hyvä. Isompi ryhmä olisi vain kangistanut projektia. Nykyinen koko mahdollisti aidon tiimityön. Ryhmän projektinhallintaosaaminen arvioidaan olleen hyvää kokemuksen ja ohjauksen (projektinhallinta koulutus) kautta. Itse messututkimus-substanssiosaamiseen saatiin tukea kurssista (Tilastomatematiikka) ja kirjallisuudesta. Tämä oli ryhmälle tarpeellista, sillä messututkimusta ei ollut aikaisemmin kukaan ryhmästä toteuttanut. Ryhmä oli halukas oppimaan tutkimuksen periaatteista.. Projektipäällikkö. Juicella vahvuus oli aikaisempi projektikokemus. Projektipäällikön rooli oli näkyvin projektin käynnistyksessä, yhteydenpidossa projektin sidosryhmiin ja projektin päättämisessä. Itsearviointina olen miettinyt olenko vaikuttanut projektiin liikaa, mutta ryhmässä arvioidaan, että osa-aluevastaavat ovat saaneet kuitenkin määrätä omia alueitaan tarpeeksi. Projektipäällikkö oli projektiin sitoutunut, mikä auttoi osaltaan myös muita sitoutumaan. Juicella heikkoutena on ajoittainen perfektionismi. Sanna Heinilä. Yleisötyytyväisyysvastaava. Sanna vastasi yleisötutkimuksesta. Sanna tarttui tehtävään hyvin ja kertoi ryhmälle, mitä tutkimus vaati onnistuakseen ja missä kohti hän tarvitsi esimerkiksi apua. Aluevastaavat pystyivät auttamaan toisiaan hyvin (esim. Tuukka sai lisänimen Taulukko-Tuukka Wordtaulukkotaidoistaan). Sanna pärjäsi miesten kanssa loistavasti ainoana naisena. Vahvuutena Sannalla on joustavuus ja mielipiteiden esittäminen.. Näytteilleasettajatyytyväisyysvastaava. Tuukka vastasi näytteilleasettajista. Tuukka teki rooliaan lomakkeiden laatimisesta tutkimuksen yhteenvetoon saakka keskittyneesti. Tuukkaa auttoi myös markkinointitutkimukseen liittyvä kurssi, jolla hän oli projektin aikana. Tuukan vahvuutena on asioiden katsominen siitä näkökulmasta mikä on käytännössä järkevää ja tilanteeseen soveltuvaa sekä suora mielipiteen esittäminen. On selvää, että ryhmä hyötyi kaikkien jäsenten ominaisuuksista, toisaalta saatiin systemaattisuutta ja toisaalta käytännönvinkkejä. Työ oli tiimimäistä, toisille osattiin antaa rakentavaa palautetta (muut arvioivat aina jonkun tekemiä tuotoksia ja niihin löydettiin parannusehdotuksia). Ryhmäläisten kemiat sopivat hyvin yhteen, myös jatkossa tullaan pitämään yhteisiä henkilöstöpäiviä.

5 Sanna Heinilä LOPPURAPORTTI 5 (9) Ohjausryhmä Ohjausryhmän kanssa päästiin hyvin sopimukseen projektista. Myös projektiryhmä toi ajatuksensa esiin siitä, minkä laajuiseen projektiin heillä on mahdollisuus. Ohjausryhmältä arvioidaan saataneen riittävästi tukea, palautetta ja toisaalta tärkeää vapautta toteuttaa projekti. Resursseista huolehtiminen oli varsin priimaa. Toteutussuunnitelma Toteutusvaiheet Vaiheistus arvioidaan järkeväksi. Vaiheissa oli erilaiset toteuttamistavat ja erilaista johtamista. Vaiheissa oli riittävästi joustoa: säännöllisesti oli tekemistä, mutta työt eivät kasaantuneet. Valmistelu-vaiheessa olisi voinut kiinnittää enemmän huomiota itse tutkimusongelmaan ja arvioida kysymysten tarpeellisuutta kriittisemmin. Myös nimilaput näyttelyyn olisi voinut järjestää. Näyttelyvaiheessa kylmien palautepisteiden kynät olisi tullut kiinnittää heti paikalleen. Lisäksi näyttelynjärjestäjän kanssa olisi voinut ennakolta paremmin sopia palautepisteiden paikat näyttelyalueella. Raportin laatimisen vaiheessa arvioidaan hyväksi ratkaisuksi, että kokoonnuimme kolmeksi päiväksi työskentelemään yhdessä kahdelle tietokoneelle. Ajatus ei katkennut raporttia tehdessä ja raportista tuli siten yhtenäinen. Tehtäväluettelo Tehtävät arvioidaan jaetun varsin hyvin toimenkuvien mukaan. Projektipäälliköllä oli yhteensä monia tehtäviä, mutta ne palvelivat roolia. Tehtäväjako selkiytti projektin vaiheita, kaikkien oli helpompi jäsentää, mitä projektin aikana tapahtuu. Toimintasuunnitelma Näyttely toteutettiin lähes juuri työsuunnitelman mukaisesti. Perjantaina tulimme kuitenkin aiottua aikaisemmin näyttelypaikalle valmistelemaan ja muina päivinä tulimme aiottua myöhemmin, sillä tarvetta alkuvalmisteluihin ei ollut. Riskien hallinta Olennaisimmat riskit osattiin ennakoida ja niiden hallinta onnistui projektisuunnitelmassa kirjatuin toimenpitein. Uusia riskejä ei projektin aikana ilmennyt.

6 Sanna Heinilä LOPPURAPORTTI 6 (9) Budjetti Projektipäällikkö hyväksyi asettajan kanssa tarkennetun hankintalistan, jolla projekti todettiin voitavan toteuttaa. Budjetti arvioidaan toteutetun järkevästi ja asianmukaisesti. Ohjaussuunnitelma Projektin ohjaussuunnitelmaan kiinnitettiin tarkoituksellisesti paljon huomiota alusta pitäen. Projektia pyrittiin ohjaamaan kokonaisuutena. Kokoussuunnitelma Kokoussuunnitelma laadittiin projektin alussa ja sitä tarkennettiin tarvittaessa vaiheittain. Kokouksia arvioidaan olleen riittävästi, ne olivat pääsääntöisesti esityslistalla valmisteltuja, niistä laadittiin lyhyitä pöytäkirjoja ja niiden arvioidaan ohjanneen projektia hyvin. Tehokkuus johtui valmistelusta ja pienistä kokousryhmistä. Projektiryhmän kokoukset pidettiin useimmiten koulun ulkopuolella häiriöttömissä tiloissa, mikä myös auttoi kokousten onnistumista. Joitakin kokouksia jouduttiin siirtämään ryhmäläisten menojen takia, mutta niihin sovittiin pian uudet ajat. Huomioitavaa on kuitenkin se, että uusien kokousaikojen sopiminen on aina viestinnälle paljon työtä aiheuttavaa, joten projektin aluksi tehtävä kokoussuunnitelma helpottaa erittäin paljon ohjausta ja viestintää. Tiedottaminen Tiedottaminen oli toinen painotettu ohjauksen väline. Tavoitteena oli nopea ja tehokas täsmäviestintä eli asianomaiset saavat tiedon nopeasti ja siten, että viestissä on vain heihin liittyvää tietoa. Tällöin viestit myös luetaan tarkimmin. Projektin sähköpostiviestit on koottu viestintäasiakirjaan. Tiedottaminen tapahtui suunnitelman mukaisesti pääosin sähköpostilla, vain muutamia puheluita on tarvittu projektin ohjaukseen. Tiedottamisen arvioidaan olleen onnistunutta. Vain muutamia kertoja tiedotus on tapahtunut hieman viime tingassa tai aiheuttanut lieviä väärinkäsityksiä. Tiedotus on ollut luonteeltaan kohdistettua, positiivista ja motivoivaa. Valvonta Valvonta on ollut luonteeltaan ohjaavaa, pikemminkin projektin onnistumista varmistavaa kuin määräävää.

7 Sanna Heinilä LOPPURAPORTTI 7 (9) Arkistointi Arkistointi on suoritettu mahdollisimman yhdenmukaisesti projektin sisällä. Dokumentit noudattavat samaa linjaa ja asemointia keskenään. Tässä projektissa kirjalliseen esittämiseen on kiinnitetty suurta huomiota, sillä projekti oli luonteeltaan raportoivampi kuin toiminnallisempi. Projektia arvioidaan arkistoidun varmasti riittävästi. Projektin asiakirjat on koottu sähköiseen projektikansioon. Materiaalit SPSS-ohjelma palveli projektissa hyvin, joskin sen käyttäminen vaati aikaa, tutustumista ja vaivaa. Kirjallisuuteen perehtyminen oli hyvin tarpeellista. Lomakkeet Osa-aluevastaavat ovat arvioineet palautelomakkeiden onnistumista. Lomakkeet eivät saisi olla yhtään käyttämiämme pidempiä eivätkä tiiviimpiä. Käännä-kehotus tulisi näkyä vielä paremmin, liian moni täytti vain yhden puolen. Jokaisen kysymyksen tärkeys tulee arvioida tarkasti, turhille kysymyksille ei ole tilaa. Arvontaan osallistumisen tila tulisi olla paremmin esillä. Lomakkeita painettaessa paperin puolikiiltopintaisuus ei lisää paljoa hintaa, mutta virallistaa lomaketta. Sen sijaan väripainatus nostaa hintaa moninkertaiseksi. Projektin arviointi projektin aikana Koko projektia arvioitiin aina projektin vaiheiden päättymisen yhteydessä. Arvioitiin onnistuiko päättynyt vaihe ja onko projekti saavuttamassa tavoitteensa. Ulkoista arviointia pyydettiin palautteen muodossa ohjausryhmältä ja sitä saatiin. Koulun puolelta saimme projektin ohjausta koskevaa arviointia ja näyttelyn puolelta sisällöllistä arviointia kysymysten aiheisiin ja painotuksiin. Projektin onnistumisen arviointi Projektin arvioidaan tuottaneet asettajalle juuri sitä lisäarvoa, mitä projektilta odotettiin. Tutkimustulokset kertovat vuoden 2006 Rakentaja-näyttelyn yleisön ja näytteilleasettajien mielipiteitä näyttelystä. Tämän tutkimuksen tiedot voivat näin olla mukana tulevien Rakentaja-näyttelyiden suunnittelussa. Seminaarissa nousikin jo keskustelua keskeisimmistä näyttelyn aiheista ja siitä, miten niitä jatkossa tulisi edelleen kehittää.

8 Sanna Heinilä LOPPURAPORTTI 8 (9) Terveiset vastaavien projektien toteuttajille tulevaisuudessa Projektia asetettaessa kannattaa mahdollisimman tarkasti sopia mihin projekti päättyy ajallisesti, vastuullisesti ja tuloksellisesti. Kannattaa arvioida voidaanko projekti toteuttaa annetuin resurssein ja onko osaaminen projektiryhmässä riittävää, ellei näin ole, tulee resursseja ja osaamista lisätä. Ulkoisia asiantuntijoita ja arvioijia on aina hyödyllistä käyttää. Tutkimusprojektissa on tärkeää määrittää tutkimusongelma ts. mistä juuri tarkalleen halutaan tietoa, ettei tutkita joitain asioita vain varmuuden vuoksi. Messututkimus on aina osaprojekti, joka on riippuvainen päätapahtumastaan. Tärkeää on siis sovittaa tutkimusprojekti pääprojektiin aikataulullisesti ja tyylillisesti eli tulee perehtyä itse tapahtumaan riittävästi. Tämä on tärkeää jo siksikin, että osaa tutkia tapahtuman kannalta tärkeitä asioita ja siten että tuloksista voisi olla hyötyä järjestäjälle. Projektin yhteystiedot Mikäli projektiin liittyy jotain kysyttävää tai haluat lisätietoja tai projektin asiakirjoja nähtävillesi, ota yhteyttä projektipäällikköön:

9 Sanna Heinilä LOPPURAPORTTI 9 (9) Liite 1: Projektin asettajan kommentti projektin onnistumisesta Messututkimus-projekti Rakentaja 2006 näyttely Palaute Projektiryhmän kanssa työskentely Projektiryhmän toiminta oli riittävän oma-aloitteista ja tarvittavien materiaalien hankinta tehtiin hyvissä ajoin ennen näyttelyä. Kustannukset pysyivät ajatelluissa rajoissa. Jokainen ryhmän jäsen toimi mielestämme projektin palavereissa annettujen ohjeiden mukaan. Tiedonkulun onnistuminen Yhteydenpito onnistui hyvin. Projektin asettajan omien tavoitteiden ja tilauksen näkyminen projektissa Raportissa esitetyt kaaviot olivat havainnollistavia joten toivottavasti Rakentaja 2007 näyttely ottaa niistä opikseen. Tutkimuksen taso ylitti kenties odotuksetkin koska ennen ei näin selventävää raporttia ole tehty. Rakentaja 2003 näyttelyssä oli markkinointitutkimuksiin erikoistunut firma tekemässä kävijätutkimusta mutta mielestämme se oli suppeampi. Pelkkien lukujen tiiraaminen ei välttämättä palvele halutulla tavalla. Projektin tuoma lisäarvo asettajalle Tärkein huomioon otettava asia Rakentaja 2007 näyttelyä järjestettäessä on jälleen ennakkomarkkinoinnin määrä. Raportissa ilmeni että ympäristökuntiin tulisi saada paremmin tietoa jolloin kävijöitä saataisiin lisää.

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä

VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä Tiia Harjulampi, suunnittelija, PSSHP 2(13) SISÄLLYS 1. Tausta... 3 2. Microsoft SharePoint... 3 2.1 Toimintaan saattaminen... 3 2.2 Rajoitukset...

Lisätiedot

Pilke Stay Up Late 2015

Pilke Stay Up Late 2015 Pilke Stay Up Late 2015 Tapahtumajärjestäminen Sami Haverinen Anni Ketola Jenni Korhonen Leena Korteniemi Vilma Linna Pauliina Suojärvi Maarit Tähkänen Soluessee Kesäkuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola 1(16) Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) - Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi Hannu Vetola Sisällysluettelo 2(16) 1.Filateelisen kerhotoiminnan nykytilanne...4 2.Tilaisuuden osallistujat...4

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 4/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Hevosyrityksen markkinointi Markkinoinnin kilpailukeinot

Lisätiedot

SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI

SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI Sirpa Kovanen Mervi Kytömäki-Pussinen Janne Toivanen Opinnäytetyö Marraskuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot