1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS"

Transkriptio

1 NAKKILAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT VUOSILUOKITTAIN ERI OPPIAINEISSA JA AIHEKOKONAISUUKSIEN TOTEUTTAMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1.1 Aihekokonaisuudet äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa 1.2 Tavoitteet 1.3 Keskeiset sisällöt 1.4 Arviointi 1.5 Valinnainen äidinkieli luova ilmaisu RUOTSI B-KIELENÄ (B1) VALINNAINEN RUOTSI 3. VIERAAT KIELET 3.1ENLANNIN KIELI (A1) VALINNAINEN ENGLANTI 3.2YLEISTÄ A2- KIELESTÄ RANSKAN KIELI (A2) RANSKAN KIELI (B2) SAKSAN KIELI (A2) SAKSAN KIELI (B2) 4. MATEMATIIKKA VALINNAINEN MATEMATIIKKA 5. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO 6. BIOLOGIA JA MAANTIETO 7. FYSIIKKA JA KEMIA FYSIIKKA KEMIA

2 8. TERVEYSTIETO 9. USKONTO 10. HISTORIA 11. YHTEISKUNTAOPPI 12. MUSIIKKI MUSIIKIN VALINNAINEN RYTMIRYHMÄ 13. KUVATAIDE VALINNAINEN KUVATAIDE 14. KÄSITYÖ 15. LIIKUNTA 16. KOTITALOUS 17. VALINNAISET AINEET MAA- JA METSÄTALOUS JA PUUTARHANHOITO VALINNAINEN TIETOTEKNIIKKA (ATV) 18. PERUSOPETUKSEN OPPILAANOHJAUS

3 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on saada oppilas kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Opetus pohjaa yhteisölliseen käsitykseen kielestä, jonka mukaan tietoisuus yhteisöön kuulumisesta syntyy kielen käyttämisen avulla. Äidinkieli ja kirjallisuus on tieto-, taito- ja taideaine, jonka keskeinen sisältö perustuu kieli- ja kirjallisuustieteeseen sekä viestintätieteisiin. Oppiaineen perustana on laaja tekstin käsite. Tekstit voivat olla puhuttuja ja kirjoitettuja, fiktiivisiä ja asiatekstejä, sanallisia, kuvallisia, äänellisiä ja graafisia sekä näidenyhdistelmiä, painettuja, sähköisiä ja verkkotekstejä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa otetaan huomioon oppilaan aikaisemmat kokemukset ja taidot.oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia monipuoliseen viestintään, lukemiseen ja kirjoittamiseen. Äidinkielen ja sen hallinnan myötä oppilas rakentaa identiteettiään ja itsetuntoaan. Opetuksen tavoitteina ovat perustaitojen oppiminen ja monipuoliset kielenkäyttötaidot. kehittyy aktiiviseksi viestijäksi ja kriittiseksi kuuntelijaksi ja lukijaksi. Hän saa jatko-opintojensa kannalta välttämättömiä tietoja ja taitoja. Hänen suhteensa kulttuuriin syvenee, ja hän haluaa omalla toiminnallaan vaikuttaa yhteiskuntaan. Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelu edellyttää tarkoituksenmukaista oppimisympäristöä. Koulukirjasto, jossa on tarpeellinen määrä monipuolista kirjallisuutta ja myös ajanmukaiset tietoverkkoyhteydet, on välttämätön edellytys tavoitteelliselle äidinkielen ja kirjallisuuden opetukselle. Nykyaikainen koulukirjasto mahdollistaa Nakkilan kunnan opetustoimen TVHstrategian hyödyntämisen äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. 1.1 Aihekokonaisuudet äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa Aihekokonaisuuksien sisällyttäminen äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmaan merkitsee opetuksen eheyttämistä ja ajan haasteisiin vastaamista. Aihekokonaisuuksia ovat Ihmisenä kasvaminen, Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, Viestintä ja mediataito, Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, Turvallisuus ja liikenne sekä Ihminen ja teknologia. Kaikki aihekokonaisuudet, niiden tavoitteet ja sisällöt liittyvät äidinkielessä ja kirjallisuudessa käsiteltäviin aihepiireihin. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus tukee oppilaan itsetunnon ja identiteetin kehittymistä. Ihmisenä kasvaminen aihekokonaisuus näkyy erityisesti kirjallisuuden opetuksessa, vuorovaikutustaitojen sisältökohdissa ja siinä käsityksessä, että tietoisuus yhteisöön kuulumisesta syntyy kielen avulla. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuus on olennainen osa äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta. tulee tietoiseksi omasta kulttuuriperinnöstään ja sen monimuotoisuudesta ja pystyy tarkastelemaan sitä osana eurooppalaista kulttuuria. Viestintä ja mediataito-aihekokonaisuus kuuluu äidinkielen ja

4 kirjallisuuden opetukseen, jonka tavoitteena on oppilaan aktiivinen ja kriittinen lukutaito. kasvaa osallistuvaksi, vaikuttavaksi ja vastuulliseksi viestijäksi ja kriittiseksi median käyttäjäksi. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys otetaan äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa huomioon siten, että oppilaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja kehitetään. Hän oppii käyttämään monipuolisesti kielen vaikuttamisen keinoja, saa valmiuksia sisäiseen yrittäjyyteen ja kykenee kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta sekä Turvallisuus ja liikenne ovat aihekokonaisuuksia, jotka sisältyvät äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen suullisten esitysten, kirjoitelmien, esseiden ja muiden opinnäytteiden aiheina. Ihminen ja teknologia aihekokonaisuus korostuu äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa, siten että oppilas kykenee tekemään järkeviä valintoja ja pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. Tavoitteena on, että oppilas oppii käyttämään tietoverkkoja vastuullisesti ja kriittisesti. 1.2 Tavoitteet Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet ovat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaiset. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on äidinkielen perustaitojen opettaminen ja näiden taitojen syventäminen. oppii sujuvan luku- ja kirjoitustaidon, hän ymmärtää lukemaansa ja hänen tiedonhankintataitonsa karttuvat. Perusopetuksen aikana oppilaan tekstitaidot syvenevät lähiympäristössä tarvittavista taidoista kohti yhteisön ja yleiskielen käytön asettamia vaatimuksia. Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat niin, että hän oppii toimimaan eri viestintätilanteissa aktiivisena puhujana ja kuuntelijana. Tavoitteena on, että oppilas rakentaa vuorovaikutusta ja luo sille myönteistä ilmapiiriä. asettaa itselleen tavoitteita kielenkäyttäjänä ja viestien vastaanottajana. Oppilaan kyky eritellä ja tulkita tekstejä kehittyy. Hän oppii havainnoimaan tekstien kielellisiä keinoja ja arvioimaan lukemaansa. Hän pystyy kriittisesti tarkastelemaan mediatekstejä ja niiden luomaa kuvaa todellisuudesta. Kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan mielikuvitusta, luovuutta, lukutaitoa ja ilmaisuvaroja. ta kannustetaan lukemaan ja harjaannutetaan omien lukukokemustensa jakamiseen. Hänen lukuharrastuksensa monipuolistuu, ja hän saa lukemastaan esteettisiä elämyksiä. kykenee erittelemään kaunokirjallisuutta keskeisten käsitteiden avulla. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää kirjallisuuden yleissivistävän ja kulttuurisen merkityksen. 1.3 Keskeiset sisällöt

5 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaiset äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksensisällöt perustuvat yleisiin ja vuosiluokittain jaoteltuihin tavoitteisiin. Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden sisällöt vuosiluokittain: VUOSILUOKKA 3 Vuorovaikutustaidot rohkaistuu ilmaisemaan itseään ja oppii kuuntelemaan toisia. tehdään pieniä omia esityksiä harjoitellaan erilaisia puhetilanteita harjoitellaan kuuntelemista kerrotaan omista kokemuksista Tekstinymmärtäminen hallitsee sujuvan lukutaidon ja opettelee käyttämään helppoa lukustrategiaa. harjoitellaan ennustamisen strategiaa kuvien, otsikoiden, aikaisempien lukukokemusten avulla opetellaan tukisanalistan ja ajatuskartan tekemistä Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen harjoittelee itsensä ilmaisemista suullisesti ja kirjallisesti. kerrotaan tutusta asiasta harjoitellaan pieniä puhe-esityksiä ja äänenkäyttöä varmennetaan ja tuetaan kirjoituskirjainten käyttöä suunnitellaan omaa tekstiä ajatuskartan avulla kirjoitetaan juonellisia kertomuksia, satuja ja runoja harjoitellaan otsikointia kasvatetaan sanavarastoa kirjoitetaan pieniä tietotekstejä kirjoitetaan erilaisia viestejä (esim. oikeakielinen sähköpostiviesti) harjoitellaan isoja välimerkkejä harjoitellaan vuorosanaviivaa harjoitellaan lauseiden yhdistämistä opetellaan yhdyssanoja harjoitellaan alkukirjaimen käyttöä harjoitellaan tekstinkäsittelyohjelman käyttöä

6 Tiedonhallintataidot oppii hankkimaan tietoa ikäkaudelleen sopivista lähteistä. opetellaan kirjaston käyttöä harjoitellaan itsenäistä työskentelyä erilaisissa oppimisympäristöissä Kielen tehtävät ja rakenne opettelee sanojen ryhmittelyä ja harjoittelee lauseen muodostamista. tarkastellaan kielen tehtäviä opitaan ymmärtämään äänteiden ja kirjainten ero luokitellaan sanoja tarkastellaan sanojen muotoja (yksikkö ja monikko) tarkastellaan lauseopin alkeita Kirjallisuus ja muu kulttuuri opettelee lukemaan erilaista lastenkirjallisuutta ja oppii käyttämään koulunsa ja kunnan kirjastoa. tutustutaan kirjallisuuden lajeihin (esimerkiksi satu, kertomus ja runo) tutustutaan kotiseudun kirjailijoihin esitellään lastenkirjoja innostetaan lukemaan luetaan ja kuunnellaan kokonaisteoksia VUOSILUOKKA 4 Vuorovaikutustaidot oppii keskustelemaan ja ottamaan huomioon viestinsä vastaanottajan. tehdään pieniä näytelmiä muutetaan kertomus näytelmäksi: juonen tärkeimmät kohdat ja henkilöhahmot harjoitellaan näytelmän esittämistä

7 Tekstinymmärtäminen kykenee erottamaan pääasiat kokonaisuudesta. etsitään pääasioita tekstistä laajennetaan ajatuskartta käsitekartaksi Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen kykenee ilmaisemaan itseään kirjallisesti ja rakentamaan pieniä puhetekstejä. suunnitellaan ja pidetään erilaisia puhe-esityksiä kuvaillaan tuttua asiaa harjoitellaan juonellisen kertomuksen rakennetta kasvatetaan sanavarastoa kirjoitetaan tietotekstejä harjoitellaan yleiskielen käyttöä muokataan omaa tekstiä harjoitellaan selkeää käsialaa opetellaan käyttämään vuorosanaviivaa harjoitellaan välimerkkien käyttöä harjoitellaan virkkeen muodostamista Tiedonhallintataidot oppii valitsemaan tarkoituksenmukaisesti tietoa eri lähteistä. käytetään tietokirjoja etsitään tietoa eri lähteistä Kielen tehtävä ja rakenne tutustuu sanojen semantiikkaan ja virkkeen käsitteeseen. tarkastellaan sanastoa (esim. synonyymi, homonyymi, yhdyssanat) laajennetaan sanojen luokittelua opetellaan verbin persoona-, myöntö- ja kieltomuotoja tarkastellaan verbin aikamuotoja

8 opetellaan adjektiivien vertailuasteet tutustutaan pronominilajeihin Kirjallisuus ja muu kulttuuri harjoittelee teoksen tarkastelua, osaa valita itselleen luettavaa ja kertoa lukemastaan. tarkastellaan kirjallisuuskäsitteitä tarkastelua: lisätään henkilögalleriaan päähenkilökäsitteen lisäksi sivu- ja taustahenkilöt; tarkastellaan teoksen kuvaamaa miljöötä; syvennetään juonenkerrontataitoa käsitellään luokan yhteisiä kokonaisteoksia tehdään kirjaesitelmiä käsitellään sarjakuvia VUOSILUOKKA 5 Vuorovaikutustaidot oppii toimimaan aktiivisesti eri tekstiympäristöissä ja käyttämään sanaa, kuvaa ja ääntä vuorovaikutuksessa vastaanottajan kanssa. harjoitellaan dramatisointia tutustutaan elokuvaan työskennellään verkkoympäristössä Tekstinymmärtäminen osaa avata tekstiä eri tapoja käyttäen. avataan tietotekstiä eri tavoin pohditaan tekstin ajatuksia ja vertaillaan tekstejä opetellaan kuvan tulkintaa Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen Oppilaan ilmaisutaito vahvistuu, hän osaa ilmaista omia mielipiteitään, hallitsee juonellisen kertomuksen ja osaa kirjoittaa pieniä tietotekstejä. harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista pidetään esitelmiä

9 tutustutaan kertomuksen lajeihin harjoitellaan kuvauksen kirjoittamista haetaan tietoa ja kirjoitetaan tietotekstejä harjoitellaan mielipiteen kirjoittamista viimeistellään omaa tekstiä palautteen pohjalta harjoitellaan yleiskielen käyttöä vahvistetaan käsialaa varmennetaan virkkeen käyttöä harjoitellaan kappalejakoa harjoitellaan lainausmerkkien käyttöä vahvistetaan oikeinkirjoitusta Tiedonhallintataidot oppii tarkastelemaan kriittisesti ja vertailemaan löytämäänsä tietoa. avataan tietotekstejä arvioidaan luettua ja kuultua tiivistetään asiatekstinä tutustutaan vuorovaikutteisiin tekstiympäristöihin Kielen tehtävät ja rakenne hallitsee sanaluokat pääpiirteissään ja tutustuu lauseoppiin sekä kykenee vertailemaan puhuttua ja kirjoitettua kieltä. varmennetaan sanaluokkia opetellaan sanojen eri muotoja tarkastellaan taivutuksen tehtäviä tekstilauseissa varmennetaan verbien käyttöä harjoitellaan lauseenjäsennystä vertaillaan puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä Kirjallisuus ja muu kulttuuri syventää lukukokemustaan ja osaa hyödyntää lukemaansa. luetaan lasten- ja nuortenkirjallisuutta syvennetään kirjallisuuden lajien tuntemusta ymmärretään faktan ja fiktion ero opetellaan tietokirjallisuuden käyttöä

10 VUOSILUOKKA 6 Vuorovaikutustaidot rohkaistuu ilmaisemaan itseään puhujana, kirjoittajana ja lukijana. Hän oppii aktiiviseksi ja kriittiseksi kuuntelijaksi ja lukijaksi. vahvistetaan viestintärohkeutta ja ilmaisua harjoitellaan väittelyä harjoitellaan kokoustekniikkaa harjoitellaan puhetaitoa (esimerkiksi ex tempore esitykset, esitelmät, juhlapuheet) harjoitellaan kuuntelemista Tekstinymmärtäminen oppii erottamaan asia- ja kaunokirjallisten tekstien tyypillisiä piirteitä, tutustuu sanoma- ja aikakauslehtiin tiedonvälittäjinä. tarkastellaan erilaisia asia- ja kaunokirjallisia tekstejä (esimerkiksi kuvailevat, kertovat, selostavat tekstit) harjoitellaan olennaisen asiasisällön erottamista tekstistä harjoitellaan päätelmien tekemistä tekstistä harjoitellaan lukustrategioita opetellaan mediakriittisyyttä tarkastellaan sanoma- ja aikakauslehtiä ja harjoitellaan kriittistä lukutapaa Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen rohkaistuu ja osaa laatia erilaisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti. tehdään esitelmiä jäsennellään tekstiä: aloitus, käsittely ja lopetus kirjoitetaan erilaisia tekstejä (esimerkiksi kuunnelma, uutinen, mielipide, käsikirjoitus) huolletaan käsialakirjoitusta käytetään tekstinkäsittelyä Tiedonhallintataidot oppii hyödyntämään erilaisia lähteitä tiedonhankintaprosessissa.

11 harjoitellaan tiedon hankkimista erilaisissa oppimisympäristöissä tehdään muistiinpanoja opetellaan tekemään sisällysluettelo ja lähdemerkintöjä tehdään oma projektityö Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin oppii ymmärtämään kieliopillisen kuvauksen perusteita. Hän tutustuu klassikoihin ja ikäkauteensa sopivaan nykykirjallisuuteen ja lukee kokonaisteoksia, tutustuu teatteriin ja elokuvaan elämysten antajina. tarkastellaan sanojen syntyä tarkastellaan puhekielen piirteitä tutustutaan sukulaiskieliin varmennetaan sijamuotoja opetellaan lauseenjäsennyksen pääpiirteet tutustutaan murteisiin perehdytään realismiin ja fantasiaan laajennetaan kirjallisuusvalikoimaa klassikoihin ja nykykirjallisuuteen käsitellään runoutta luetaan kokonaisteoksia analysoidaan kirjallisuutta opittujen peruskäsitteiden avulla, joihin liitetään teema ja sanoma jaetaan teatteri- ja elokuvakokemuksia VUOSILUOKKA 7 Vuorovaikutustaidot kehittää viestintävalmiuttaan puhujana, lukijana ja kirjoittajana. luetaan erilaisia tekstejä ja keskustellaan niistä sekä opettajajohtoisesti että pari- ja ryhmätyönä kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja annetaan niistä palautetta sekä pari- että ryhmätyönä harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita Tekstinymmärtäminen harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuuntelijaksi.

12 luetaan runsaasti sekä kaunokirjallisia tekstejä että tietotekstejä, painopiste kaunokirjallisuudessa avataan tekstejä kaunokirjallisuusanalyysin avulla syvennetään mediatekstien lukutaitoa tehdään erilaisia kuunteluharjoituksia Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen rohkaistuu tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään. kirjoitetaan lähinnä kaunokirjallisiin teksteihin ja tietoteksteihin pohjautuvia aineistokirjoituksia: kertomus,kuvaus, referaatti kaikessa kirjoittamisessa pyritään hyvään asiatyyliin ja selkeään käsialaan prosessikirjoittamisessa hyödynnetään tietotekniikkaa pidetään lyhyitä puhe-esityksiä kiinnitetään huomiota erityisesti tilanteeseen sopivaan kieleen ja vastaanottajaan Tiedonhallintataidot oppii lukemaan tekstiä tavoitteellisesti. harjoitellaan muistiinpanojen tekemistä erilaisista hakuteoksista mutta myös oppikirjateksteistä ja opetuksesta Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin oppii perustietoa oman äidinkielensä rakenteesta ja vaihtelusta. kerrataan ja syvennetään kieliopin perusasioita kerrataan ja syvennetään oikeinkirjoituksen perusasioita luetaan runsaasti sekä yhteisiä että itse valittuja tekstejä luetaan omavalintaisia kirjoja, valinta oman kehitystason mukaan käsitellään kirjallisuuden lajit VUOSILUOKKA 8 Vuorovaikutustaidot

13 kehittää viestintävalmiuttaan ja tilannetajuaan ryhmäviestinnässä. harjoitellaan palautteen antamista ja arvioinnin tekemistä hiotaan keskustelutaitoja erilaisissa kielenkäyttötilanteissa Tekstinymmärtäminen kehittää tekstityyppien ja tekstilajien tuntemustaan ja saa käsityksen median ja tekstien mahdista tuottaa mielikuvia, muokata maailmankuvaa ja ohjata ihmisten valintoja. syvennetään erityisesti tietotekstien lukutaitoa, myös integroiden eri oppiaineisiin perehdytään erilaisiin mediateksteihin ja laaditaan niitä tunnistetaan, eritellään ja tuotetaan keskeisiä tekstilajeja Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen tottuu suunnittelemaan viestintäänsä ja etenemään tavoitteellisesti puhe- ja kirjoitustehtävissään. tuotetaan vaikuttavia kirjoituksia ja puheenvuoroja harjoitellaan argumentointitaitoja harjoitellaan koevastauksen laatimista tuotetaan omia tekstejä lähteitä hyödyntäen, integrointi esim. reaaliaineisiin tarkastellaan puhe- ja kirjakielen käyttöä erilaisissa viestintätilanteissa kerrataan oikeinkirjoitusta Tiedonhallintataidot oppii hakemaan ja käyttämään erilaisia tietolähteitä. syvennetään tiedonhankintataitoja ja arvioidaan lähteiden luotettavuutta harjoitellaan referoinnin taitoja Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syventää tietoa äidinkielensä rakenteesta, monipuolistaa lukuharrastustaan ja saa kokemuksia teatterin ja elokuvan ilmaisukeinoista. opiskellaan tapaluokat opiskellaan lauseenjäsenet käsitellään kirjallisuutta aihapiireittäin ja lajeittain ja luetaan omavalintaisia kokonaisteoksia perehdytään monipuolisesti kielen vaikutuskeinoihin

14 tutustutaan elokuvan lajityyppeihin ja ilmaisukeinoihin, hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Villilän elokuvastudiota VUOSILUOKKA 9 Vuorovaikutustaidot kehittää vuorovaikutustaitojaan ja tottuu siihen, että on erilaisia näkemyksiä ja tapoja osallistua vuorovaikutukseen. harjoitellaan kokoustekniikkaa ja erilaisia kokouspuheenvuoroja käydään kirjallisuuskeskusteluja hiotaan ryhmätyötaitoja Tekstinymmärtäminen kehittyy kriittisenä ja arvioivana lukijana. painotetaan asiatekstien lukutaitoa syvennetään tietoa sekä painetusta että sähköisestä mediasta, painopiste lehtitekstien rakenteessa ja juttutyypeissä Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen kehittyy monipuoliseksi tekstien tekijäksi, joka osaa hyödyntää oppimaansa kielitietoa puhuessaan ja kirjoittaessaan. oppii ottamaan huomioon tilanteen, viestintävälineen ja vastaanottajan teksteissään. kirjoitetaan asiatekstejä, esim. hakemus, raportti, pöytäkirja syvennetään argumentointitaitoja, esim. tutkielman ja runoanalyysin yhteydessä tuotetaan tutkielma lähteitä hyödyntäen, integrointi muihin aineisiin kirjoitetaan kirjallisuusesseet sekä kotimaisesta klassikosta että nykykirjallisuudesta kerrataan ja täydennetään asiatyylin oikeinkirjoitusta Tiedonhallintataidot tottuu tiedonhankinnan ja käytön prosessiin ja oppii käyttämään monenlaisia lähteitä. kirjoitetaan tiivistelmiä, referaatteja, koevastauksia kiinnitetään huomiota lähteiden luotettavuuteen ja monipuolisuuteen

15 Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin oppii tuntemaan Suomen kirjallisuuden vaiheita ja eri maiden klassikkoja ja hänen tietoisuutensa ja näkemyksensa kulttuureista vahvistuu. perehdytään eri kielikuntiin, suomen kielen murteisiin, ominaispiirteisiin ja sanastoon kerrataan kieliopin perusasiat perehdytään kotimaiseen kirjallisuuteen historiasta nykypäivään tutustutaan Kalevalaan draaman keinoin analysoidaan ja tulkitaan kotimaista runoutta 1.4 Arviointi Äidinkielen ja kirjallisuuden arviointi perustuu Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisiin arviointikriteereihin. Opintojen aikainen arviointi on kannustavaa, ja se tukee oppilaan persoonallisuuden kehittymistä ja tavoitteiden mukaista äidinkielen ja kirjallisuuden hallintaa. saa tietoa oppimistavoitteista ja arvioinnin perusteista. Oppimistulosten lisäksi arvioidaan koko oppimisprosessia ja oppilaan työskentelytaitoja, joissa korostuvat suunnitelmallisuus, aktiivisuus, vastuullisuus ja yhteistyökyky. ta kannustetaan omien tavoitteidensa asettamiseen ja itsearviointiin. Arvioinnissa korostetaan myös rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista. Oppilaan edistymistä ja työskentelyä arvioidaan opetussuunnitelman tavoitteet huomioon ottaen. Toisen ja viidennen luokan päättyessä arviointi on suhteessa hyvän osaamisen kuvauksiin. Yhdeksännen luokan arvioinnissa noudatetaan päättöarvioinnin kriteerejä. 1.5 Valinnainen äidinkieli luova ilmaisu Vuosiluokat 8 ja 9 Luovassa ilmaisussa syvennytään sekä suulliseen että kirjalliseen ilmaisuun, painopiste määräytyy oman kiinnostuksen mukaan. Ilmaisutaidolliset tavoitteet myönteinen suhtautuminen ryhmätyöhön yhteisen päämäärätietoisuuden herääminen ja sopivan ilmaisukielen löytäminen suvaitsevaisuus ja pyrkimys kannustaa muita vapautuneisuus ja rohkeus ilmaista itseään oppilastovereiden keskuudessa keskittymiskyvyn ja tarkkaavaisuuden kehittyminen elämyksien kokeminen

16 kehon ilmaisukielen harjoittaminen: ilmeet, eleet, liikkeet sanallisen, musiikillisen ja tanssillisen ilmaisun harjoittaminen erilaisissa tiloissa syventyvä tutustuminen tekstiin ja sen tuottamiseen näyttämöilmaisun perustiedon karttuminen Keskeiset sisällöt rentoutus-, hengitys-, ääni-, keskittymis- ja aistiharjoitukset liikkeen ja äänen yhdistäminen puhumisen osa-alueet, ryhmä-, pari- ja yksilöharjoitukset improvisaatiot draamaharjoitukset käsikirjoitus: näytelmä, kuunnelma

17 2. RUOTSI B-KIELENÄ (B1) Vuosiluokka 7 TAVOITTEET: Kielitaito oppii kommunikoimaan ruotsiksi kaikkein tavallisimmissa kanssakäymistilanteissa, joihin kuuluvat: tervehtiminen, esittely, itsestä kertominen, asuinpaikan esittely, keskustelu harrastuksista, vapaa-ajasta, koulusta ja musiikista sekä matkustustilanteet kirjoittamaan lyhyitä viestejä ruotsiksi, esimerkiksi tekstiviestejä, sähköpostiviestejä ja kortteja Kulttuuritaidot oppii viestimään arkitilanteissa ruotsinkieliselle kulttuurille luontevalla tavalla vertailemaan muiden Pohjoismaiden kulttuureita omaansa Opiskelustrategiat oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja tiedonhankintavälineiden käyttöä arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitoaan KESKEISET SISÄLLÖT: Tilanteet ja aihepiirit esittäytyminen ja itsestä kertominen perhe ja asuminen harrastukset ja vapaa-aika koulu ja oppilastoverit kahvilassa käynti postimerkkien ostaminen matkustaminen

18 Rakenteet persoonapronominit kysymyssanat vad, var, varifrån, vart, hur, när, vem, vems, varför,hurdan numerot kellonajat en- ja ett-suku pronomini den ja det substantiivin yksikön epämääräinen ja määräinen muoto olla-verbit ha ja vara kieltosanat nej ja inte verbin preesens prepositioita verbialkuiset kysymykset apuverbit monikon epämääräinen ja määräinen muoto adjektiivit genetiivi omistuspronominit sanajärjestys Viestintästrategiat kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaikutusstrategiat HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS (ARVOSANA 8) Kielitaito Kuullun ymmärtäminen ymmärtää rajallisen määrän sanoja ja lyhyitä lauseita, kysymyksiä ja kehotuksia, jotka liittyvät henkilökohtaisiin asioihin tai välittömään tilanteeseen joutuu ponnistelemaan ymmärtääkseen yksinkertaisiakin lausumia ilman selviä tilannevihjeitä tarvitsee paljon apua: puheen hidastamista, toistoa, näyttämistä ja käännöstä

19 Puhuminen oppilas osaa vastata itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein puheessa voi olla paljon pitkiä taukoja, toistoja ja katkoksia ääntäminen voi aiheuttaa suuria ymmärtämisongelmia oppilas osaa hyvin suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmaisuja puhuja ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta hänen hallitsemansa harvat kaavamaiset ilmaisut voivat olla melko virheettömiä Tekstin ymmärtäminen oppilas ymmärtää nimiä, kylttejä ja muita hyvin lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä, jotka liittyvät välittömiin tarpeisiin oppilas tunnistaa yksinkertaisesta tekstistä yksittäisen tiedon, jos voi lukea tarvittaessa uudelleen kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennustettavassa yhteydessä on rajallinen Kirjoittaminen osaa viestiä välittömiä tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin osaa kirjoittaa kielen kirjaimet ja numerot kirjaimin, merkitä muistiin henkilökohtaiset perustietonsa ja kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja ja fraaseja osaa joukon erillisiä sanoja ja sanontoja ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja ja ilmaisuja Kulttuuritaidot oppilas saa realistisen käsityksen elämästä ruotsinkielisessä kulttuurissa ja näkökulmia suomalaiseen, suomenruotsalaiseen, ruotsalaiseen ja pohjoismaiseen kulttuuriin Opiskelustrategiat oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle välttämättömiä työtapoja koulussa ja kotona AIHEKOKONAISUUDET ihmisenä kasvaminen kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys viestintä ja mediataito

20 Vuosiluokka 8 TAVOITTEET: Kielitaito oppii kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään viestimään ruotsiksi arkipäivän tavanomaisissa puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen ymmärtämään jokapäiväisen elämän tapahtumia käsittelevää tekstiä tai puhetta tilanneyhteyden tukemana kirjoittamaan lyhyen viestin tutuissa, arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa Kulttuuritaidot oppii ymmärtämään suomenruotsalaista, ruotsalaista ja muuta pohjoismaista elämänmuotoa viestimään ruotsinkielisen kulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa ruotsinkieliselle kulttuurille luontevalla tavalla Opiskelustrategiat oppii erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja kuten pari- ja ryhmätyöskentelyä korvaamaan kielitaitonsa puutteita esim. hakemalla korvaavia sanoja hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa kielenoppimisprosessissaan arvioimaan työskentelyään ja omaa kielitaitoaan KESKEISET SISÄLLÖT: Tilanteet ja aihepiirit koti ja asuminen harrastukset ja vapaa-ajanvietto koulu ja toveripiiri ostoksilla käynti ja julkisten palvelujen käyttö matkustaminen säästä, vaatteista ja ruoasta keskusteleminen erilaisten tunteiden ja mielipiteen ilmaiseminen ihminen ja luonto

21 Rakenteet persoonapronominien objektimuodot imperfekti järjestysluvut den/det/de här ja den/det/de där ajanmääreet adverbit någon ja ingen adjektiivien vertailu perfekti ja pluskvamperfekti prepositiot verbien yhteydessä rinnastuskonjuktiot man-sana Viestintästrategiat kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaikutusstrategiat HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS (ARVOSANA 8) Kielitaito Kuullun ymmärtäminen ymmärtää yksinkertaisia lauseita, kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja, jotka liittyvät henkilökohtaisiin asioihin tai välittömään tilanteeseen pystyy seuraamaan yksinkertaisia, välittömään tilanteeseen tai omaan kokemukseen liittyviä keskusteluja edellyttää normaalia hitaampaa ja kuulijalle kohdennettua yleiskielistä puhetta yksinkertaisenkin viestin ymmärtämisessä Puhuminen oppilas osaa vastata itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin oppilas tarvitsee usein puhekumppanin apua puheessa on taukoja ja muita katkoksia. ääntäminen voi aiheuttaa usein ymmärtämisongelmia oppilas osaa hyvin suppean perussanaston, joitakin tilannesidonnaisia ilmaisuja ja peruskieliopin aineksia

22 alkeellisessakin vapaassa puheessa esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia virheitä Tekstin ymmärtäminen pystyy lukemaan tuttuja ja joitakin tuntemattomia sanoja ymmärtää hyvin lyhyitä viestejä, joissa käsitellään arkielämää tai annetaan yksinkertaisia ohjeita pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä, mutta lyhyenkin tekstikatkelman lukeminen on hyvin hidasta. Kirjoittaminen osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyin lausein osaa kirjoittaa muutamia lauseita ja ilmaisuja itsestään ja lähipiiristään osaa joitakin perussanoja ja sanontoja, mutta alkeellisimmassakin vapaassa tuotoksessa esiintyy paljon kaikenlaisia virheitä Kulttuuritaidot oppilas saa realistisen käsityksen elämästä ruotsinkielisessä kulttuurissa ja näkökulmia suomalaiseen, ruotsalaiseen ja pohjoismaiseen kulttuuriin Opiskelustrategiat oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle välttämättömiä työtapoja koulussa ja kotona AIHEKOKONAISUUDET ihmisenä kasvaminen kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys viestintä ja mediataito Vuosiluokka 9 TAVOITTEET: Kielitaito oppii kertomaan arkielämään liityvien asioiden ohella myös vaativammista kokonaisuuksista kuten ympäristönsuojelusta ja tulevaisuudenvisioistaan

23 ymmärtämään jokapäiväisen elämän tapahtumia käsittelevää tekstiä tai puhetta tilanneyhteyden tukemana kirjoittamaan lyhyen viestin tutuissa, helposti ennakoitavissa olevissa, arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa Kulttuuritaidot oppii ymmärtämään suomenruotsalaista, ruotsalaista ja muuta pohjoismaista elämänmuotoa Opiskelustrategiat oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kuten omien viestien laatimista ja tiedonhankintavälineiden käyttöä tarkkailemaan ja korjaamaan tuotostaan sekä korvaamaan kielitaitonsa puutteita käyttämällä erilaisia ymmärtämis- ja viestintästrategioita arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin KESKEISET SISÄLLÖT: Tilanteet ja aihepiirit monikulttuurisuus ammatinvalinta ja tulevaisuudensuunnitelmat ympäristönsuojelu Pohjoismaat (kulttuuri ja elämänmuoto) Rakenteet sivulause konditionaali imperatiivi infinitiivi prepositioilmauksia refleksiiviverbit Viestintästrategiat kielellinen tai tilannevihjeisiin pohjautuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen oman kielenkäytön tarkkailu puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulle

24 PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Kielitaito Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan. Kulttuuritaidot tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen sekä muiden pohjoismaisten elämänmuotojen ja kulttuurien keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä. tuntee maamme suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden arkipäivän vuorovaikutusmuotoja ja ymmärtää pohjoismaisen yhteistyön merkityksen. Opiskelustrategiat käyttää säännöllisesti opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen. AIHEKOKONAISUUDET ihmisenä kasvaminen kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys viestintä- ja mediataito vastuu ympäristöstä 2.1 Valinnainen ruotsi Vuosiluokka 8 TAVOITTEET: Kielitaito oppii viestimään suullisesti keskeisissä arkipäivän tilanteissa käyttämään matkustamisessa tarvittavaa kieltä kirjoittamaan lyhyitä viestejä omiin kokemuksiin liittyvistä tilanteista

25 Kulttuuritaidot Opiskelustrategiat oppii käyttämään pari- ja ryhmätyötilanteita hyväkseen kielenopiskelussa käyttämään uusia fraaseja omassa ilmaisussaan KESKEISET SISÄLLÖT: Tilanteet ja aihepiirit tapaamisfraasit perheestä kertominen ulkonäkö koti ja asuminen puhelimessa asiointi lipunosto aikatauluista keskustelu tien kysyminen hotellissa asiointi lomamatkasta kertominen ravintolassa asiointi kaupassa asiointi vapaa-ajan harrastuksista kertominen Rakenteet rakenteita kerrataan tarvittaessa Viestintästrategiat oppii käyttämään kielen oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja käyttämään suullisessa viestinnässä tarvittavia strategioita käyttämään pari- ja ryhmätyötilanteita kielen opiskelussa kirjoittamaan lyhyitä viestejä helpoista omiin kokemuksiin liittyvistä tilanteista

26 HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS (ARVOSANA 8) Kielitaito osaa viestiä kohdekulttuurin edustajien kanssa suullisissa arkipäivän kielenkäyttötilanteissa viestiä matkailutilanteissa käyttäen asiaankuuluvia fraaseja Opiskelustrategiat osaa käyttää pari- ja ryhmätyötilanteita hyväkseen kielenopiskelussa käyttää uusia fraaseja omassa ilmaisussaan AIHEKOKONAISUUDET kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, etenkin kaksikielinen identiteetti sekä pohjoismainen yhteistyö 3. VIERAAT KIELET Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään ja arvostamaan myös muiden kulttuureiden elämänmuotoa. oppii myös, että taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito- ja kulttuuriaine. ta ohjataan tarkastelemaan oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan. Itsearviointitaitojen harjoittelu toteutetaan luokka-asteeseen ja opiskeltavaan aineeseen sopivalla tavalla. Oppilaalle annetaan mahdollisuus arvioida oppimis- ja työskentelytaitojaan säännöllisesti. Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opiskelua tuetaan kunnan opetussuunnitelman luvussa 4 kuvatulla tavalla. Välttävän arvosanan saadakseen oppilaan pitää huolehtia opiskeluvälineistään, osallistua tuntityöskentelyyn sekä suorittaa hänelle annetut tehtävät.

27 3.1 Englannin kieli (A1) Vuosiluokka 3 TAVOITTEET: Kielitaito oppii kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä kysymään vastaavia asioita puhekumppanin apuun tukeutuen ymmärtämään puheesta ja tekstistä kaikkein keskeisimmän sisällön kirjoittamaan lyhyitä arkipäivän tilanteisiin liittyviä viestejä Kulttuuritaito oppii tuntemaan kohdekulttuurin ja tutustuu alustavasti suomalaisen ja kohdekulttuurin yhtäläisyyksiin ja eroihin viestimään kohdekulttuurille luontevalla tavalla Opiskelustrategiat harjoittelee itsenäistä ja vastuullista työskentelyä pari- ja ryhmätyötaitoja käyttämään oppikirjaa arvioimaan omaa oppimistaan KESKEISET SISÄLLÖT: Tilanteet ja aihepiirit lähiympäristö ja siihen kuuluvat tutut henkilöt ja asiat Rakenteet oppii kohdekielen keskeisimpiä rakenteita, esim. be-, have-, ja can-verbit persoonapronomineja muutamia yleisimpiä prepositioita monikkomuotoja

28 s-genetiivin Viestintästrategiat kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivin vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaikutusstrategia HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS (ARVOSANA 8) Kielitaito ymmärtää itseensä läheisesti liittyvästä puheesta ja tekstistä kaikkein keskeisimmän sisällön osaa vastata itseään koskeviin helppoihin kysymyksiin osaa perussanastoa ja käyttää yksikertaisia vakioilmauksia ja osaa kirjoittaa tutuimpia sanoja ja sanontoja Kulttuuritaidot osaa hahmottaa, että on olemassa erilaisia kieliä ja kulttuureita Opiskelustrategiat osaa työskennellä vastuullisesti yksin, parin kanssa ja ryhmässä osaa etsiä asioita oppikirjasta harjoittelee oman oppimisensa arviointia AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Vuosiluokka 4 TAVOITTEET: Kielitaito itselle läheisien kysymyksien ymmärtäminen ja niihin vastaaminen lyhyiden, itselle välittömien tarpeiden kirjallinen viestiminen

29 Kulttuuritaidot tunnistaa joitakin kaikkein keskeisimpiä lapsen arkielämän piirteitä omassa ja kohdekulttuurissa Opiskelustrategiat oppii kieltenopiskelun työtapoja ja harjaantuu niissä oppii ottamaan vastuuta itsenäisistä oppimistehtävistä KESKEISET SISÄLLÖT: Tilanteet ja aihepiirit edellisvuoden tilanteiden vahvistaminen koulupäivästä, harrastuksista ja vapaa-ajasta kertominen tien neuvominen Rakenteet edellisvuoden rakenteiden vahvistaminen erilaisten lauseiden muodostaminen preesensissä Viestintästrategiat kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat vastaanottamis-, tuottamis ja vuorovaikutusstrategiat AIHEKOKONAISUUDET Opetuksessa kiinnitetään huomiota ihmisenä kasvamiseen kulttuuri-identiteettiin kansainvälisyyteen Nämä aihekokonaisuudet ilmenevät esim. erilaisten kielen olemassaolon hahmottamisena kielten työtapojen oppimisena ja harjoittelemisena vastuun ottamisena oppimistehtävissä oman kulttuurin tuntemisena ja arvostamisena.

30 Vuosiluokka 5 TAVOITTEET: Kielitaito välttämättömien tarpeiden viestiminen kysyminen ja vastaaminen henkilökohtaisia perustietoja käsittelevissä yhteyksissä suullisesti ja kirjallisesti tekstien ymmärtäminen, kun tilanneyhteys tukee tekstiä ja asia liittyy henkilökohtaiseen kokemusmaailmaan joidenkin tuttujen fraasien virheetön kirjoittaminen Kulttuuritaidot oman kulttuurin tuntemus arvostus ja vertailu kohdekulttuuriin kohteliaisuus luonteva viestintä ikäluokalle sopivalla tavalla Opiskelustrategiat vastuullisuus ja yritteliäisyys kielenoppimistilanteissa pari- ja pientyhmätyöskentelyn käyttämisen harjoittelua oppikirjan ja sanakirjan itsenäisen käytön opettelua oman työskentelyn ja kielitaidon arviointia opettajan ohjauksella KESKEISET SISÄLLÖT: Tilanteet ja aihepiirit edellisvuosien tilanteiden vahvistaminen:henkilötietojen antaminen ja kysyminen, kohtelias kielenkäyttö ja käyttäytyminen aihepiirit käsittelevät oppilaalle tutun lähipiirin lisäksi erityisesti koulua, oppilastovereita, ikäkauteen liittyvää vapaa-aikaa sekä asumista maalla ja kaupungissa Rakenteet edellisvuosien rakenteiden vahvistaminen:preesensmuotojen vahvistaminen, adjektiivin vertailumuodot järjestysluvut sekä tilannesidonnaisia ilmaisuja Viestintästrategiat kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat vastaanottamis- tuottamis- ja vuorovaikutusstrategiat

31 HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS (ARVOSANA 8) Kielitaito Kuullun ymmärtäminen ymmärtää yksinkertaisia lausumia pystyy seuraamaan yksinkertaisia, välittömään tilanteeseen tai omaan kokemukseen liittyviä keskusteluja Puhuminen osaa kysyä ja vastata henkilökohtaisia perustietoja käsittelevissä vuoropuheluissa, puheessa on tosin taukoja Tekstin ymmärtäminen pystyy lukemaan tekstejä, joissa on tuttuja ja joitakin tuntemattomia sanoja lyhyenkin tekstin lukeminen ja ymmärtäminen on hidasta Kirjoittaminen osaa viestiä kirjoittaen välittömiä tarpeita lyhyin lausein Kulttuuritaidot tuntee alustavasti oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisiä eroja ja yhtäläisyyksiä opettelee viestimään arkitilanteissa kohdekulttuurissa luontevalla tavalla Opiskelustrategiat käyttää lähinnä pari- ja pienryhmätyöskentelyssä kielenopiskelun keskeisiä harjoittelumuotoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden käyttöä omissa tuotoksissa sekä sanojen ja sanontojen merkitysten päättelyä asiayhteydestä osaa arvioida työskentelyään ja kielitaitoaan suhteessa annettuihin tavoittesiin opettajan ohjauksella

32 AIHEKOKONAISUUDET Opetuksessa kiinnitetään huomiota ihmisenä kasvamiseen, kulttuuri-identiteettiin ja kansainvälisyyteen Nämä aihekokonaisuudet ilmenevät esim. oman oppimistyylin tunnistamisessa ja kehittymisessä yhdessä toimimisen taitoina suvaitsevaisuutena ja erilaisuuden hyväksymisenä kohdekielen tapakulttuurin oppimisena Vuosiluokka 6 TAVOITTEET: Kielitaito kaikkein tavallisimmissa arkielämän tilanteissa kommunikoiminen yksinkertaisen puheen ja tekstin pääasioiden ymmärtäminen lyhyiden viestien kirjoittaminen puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa Kulttuuritaidot vahvistetaan edellisvuosien aikana opittuja kulttuuritaitoja Opiskelustrategiat vahvistetaan edellisvuosien opiskelustrategioita pyritään lisäämään yritteliäisyyttä ja vastuullisuutta kielen oppimistilanteissa KESKEISET SISÄLLÖT: Tilanteet ja aihepiirit edellisvuosien sisältöjen:omaan itseen, perheeseen, kouluun ja asumiseen liittyvien aihepiirien vahvistaminen käsitellään myös oman ympäristön esittelyä sekä ihmisten, esineiden ja asioiden yksinkertaista kuvailua

33 Rakenteet vuosiluokkien 3, 4 ja 5 rakenteiden vahvistamista preesensin kertaaminen imperfektin oppiminen artikkelit adjektiivien vertailu Viestintästrategiat kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat vastaanottamis- tuottamis- ja vuorovaikutusstrategiat AIHEKOKONAISUUDET ihmisenä kasvaminen kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys viestintä- ja mediataidot, esim. opetellaan erilaisia tiedonhankintataitoja ja harjoitellaan omien tunteiden ja ajatusten esittämistä HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS (ARVOSANA 8) Opiskelustrategiat osaa toimia pari- ja ryhmätyötilanteissa pariltaan apua kysyen ja pariaan neuvoen osaa käyttää sanakirjaa Kulttuuritaidot on tutustunut joihinkin englantia puhuviin maihin Vuosiluokka 7 TAVOITTEET: Kielitaito oppii ymmärtämään selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä, joka käsittelee hänen ikäisensä nuoren elämää tai koostuu selkeästi jäsennellystä yleistiedosta

34 kertomaan vastaavanlaisista asioista suullisesti ja kirjallisesti Kulttuuritaidot oppii vertailemaan omaa ja kohdekulttuuria sekä arvostamaan niitä molempia viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tyypillisissä arkielämän tilanteissa Opiskelustrategiat oppii säännölliselle opiskelulle välttämättömiä strategioita ja työtapoja kuten aktiivisuus pari- ja ryhmätyöskentelyssä ja kotitehtävien säännöllinen tekeminen hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa, esim. valmisohjelmia näkemään, että kielitaidon puutteita voidaan korvata esim. selittämällä sanoja toisin arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitoaan KESKEISET SISÄLLÖT: Tilanteet ja aihepiirit Rakenteet olla, omistaa yleispreesens yleisimperfekti perfekti pluskvamperfekti futuuri adjektiivien vertailu prepositioita adverbeja ajan ilmaisuja sanajärjestys lauseen muodostaminen keskeisiä prepositioita konditionaali alustavasti Viestintästrategiat kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat vastaanottamis- tuottamis- ja vuorovaikutusstrategiat

35 HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS (ARVOSANA 8) Kielitaito Tekstin ymmärtäminen pystyy lukemaan ja ymmärtämään painettuja, ikäkauteensa sopivia tekstejä pystyy hankkimaan uutta tietoa tutuista aiheista ja poimimaan muutamia tietoja vertailua varten yksityiskohtien ymmärtäminen vaatii tekstin uudelleen lukemista Kirjoittaminen selviytyy kirjoittamalla rutiininomaisista arkitilanteista osaa kirjoittaa yksinkertaisen, todellisen tai kuvitellun kuvauksen itselleen tutuista aiheista osaa konkreettista sanastoa, perusrakenteita ja yksinkertaiset sidoskeinot (ja, mutta, koska) kirjoittaa tavallisimmat sanat ja rakenteet melko oikein, mutta tekee toistuvasti virheitä peruskieliopissa ja tuottaa kömpelöitä ilmaisuja Kulttuuritaidot tuntee keskeisiä oman ja kohdekulttuurin eroja Opiskelustrategiat käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle välttämättömiä työtapoja koulussa ja kotona AIHEKOKONAISUUDET ihmisenä kasvaminen kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys viestintä- ja mediataito Vuosiluokka 8 TAVOITTEET:

36 Kielitaito oppii ymmärtämään omaan elämäänsä liittyvän selkeän yleiskielisen puheen ja tekstin lisäksi myös suuremmassa määrin yleistietoa sisältävää kuultua ja luettua selviytymään varmemmin käsiteltyihin aiheisiin pohjautuvista keskusteluista, tarvittaessa puhekumppanin avulla kertomaan vastaavanlaisista asioista suullisesti ja kirjallisesti Kulttuuritaidot oppii luokilla 3-7 esiin tulleiden tavoitteiden lisäksi tuntemaan laajemmin kohdekulttuureja vertailemalla niitä esimerkiksi keskenään ja omaan kulttuuriinsa viestimään ja toimimaan kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla niissä arkipäivän tilanteissa, jotka sisältyvät uusina kyseisen luokkatason opiskeluun Opiskelustrategiat oppii luokilla 3-7 esiin tulleiden tavoitteiden lisäksi käyttämään systemaattisemmin kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja ja opiskelustrategioita, kuten päättelemään merkityksiä asiayhteydestä, korvaamaan kielitaitonsa puutteita esimerkiksi selittämällä sanoja toisin, hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa aikaisempaa enemmän kieliopinnoissaan esimerkiksi käyttämällä internetiä tiedonhankinnassa ja arvioimaan omaa työskentelyään ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan KESKEISET SISÄLLÖT: Tilanteet ja aihepiirit luokilla 3-7 esiin tulleiden tilanteiden ja aihepiirien lisäksi matkustaminen, amerikkalainen ja eurooppalainen elämäntapa terveys ja hyvinvointi, esim. ihmissuhteet ja terveet elämäntavat Rakenteet Luokilla 3-7 esiin tulleiden rakenteiden lisäksi substantiivit: laskettavat ja ei-laskettavat artikkelit yksikkö ja monikko relatiivipronominit muodollinen subjekti paljoussanat verbimuotojen kertaus persoonapronominikertaus

37 artikkelin käyttö maantieteellisten nimien yhteydessä adjektiivit ja adverbit sekä niiden vertailu be able to, have to paikan ja ajan prepositioita modaaliapuverbit ja korvaavia rakenteita refleksiivipronominit futuurin ja 1.konditionaalin sekä ehtolauseiden vahvistus 2.konditionaali ja ehtolause alustavasti liitekysymykset Viestintästrategiat kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaikutusstrategiat HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS (ARVOSANA 8) Kielitaito Kuullun ymmärtäminen pystyy seuraamaan yleistietoon pohjautuvan puheen pääkohtia ymmärtää tavallista sanastoa ja rajallisen määrän idiomeja ymmärtäminen edellyttää yleiskieltä, joka tarvittaessa toistetaan Puhuminen oppilas osaa kertoa tarinan lähiympäristöstään, itseään lähellä olevista asioista keskeisimmät perusrakenteet vahvistuvat mutta vapaassa puheessa esiintyy edelleen paljon virheitä Tekstin ymmärtäminen oppilas pystyy ymmärtämään tuttua aihetta tai arkipäiväisiä asioita käsittelevää tekstiä Kirjoittaminen osaa kirjoittaa lyhyen, yksinkertaisen kuvauksen itseensä tai lähiympäristöönsä liittyvistä jokapäiväisistä asioista kirjoittaa tavallisimmat sanat ja rakenteet oikein Kulttuuritaidot

38 oppilas tutustuu laajemmin oman ja kohdekulttuurin välisiin eroihin Opiskelustrategiat oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle välttämättömiä työskentelytapoja koulussa ja kotona AIHEKOKONAISUUDET ihmisenä kasvaminen kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys viestintä- ja mediataito Vuosiluokka 9 TAVOITTEET: Kieli oppilaan kielitaito yltää 9. luokan loppuvaiheessa kuullun- ja tekstinymmärtämisen osalta toimivaan peruskielitaitoon, taitotasoasteikon tasoon B1.1 sekä puhumisen ja kirjoittamisen osalta kehittyvään peruskielitaitoon, taitotasoasteikon tasoon A2.2 Kulttuuritaidot oppilas tuntee englantia puhuvan maailman henkilöitä, maantietoa, tärkeitä tapahtumia, arkielämän tapakulttuuria oppilas kykenee tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden oppilas pystyy kertomaan perusasioita omasta elinympäristöstään oppilas kykenee kohteliaaseen vuorovaikutukseen englantia puhuvien ihmisten kanssa arkipäivän tyypillisissä tilanteissa Opiskelustrategiat oppilaalle on kehittynyt yhä tavoitteellisempi ja pitkäjänteisempi työtapojen tuntemus ja käyttö sekä vastuullinen työskentely oppimistavoitteiden saavuttamiseksi KESKEISET SISÄLLÖT: Tilanteet ja aihepiirit

39 oppilas tutustuu aihepiireihin, jotka käsittelevät ihmissuhteita, tunne-elämää, terveyttä ja hyvinvointia, opiskelua ja elinkeinoja, tiedotusvälineitä ja mainontaa sekä nuorisokulttuuria Rakenteet oppilas on tutustunut seuraaviin uusiin kielioppiasioihin ja hallitsee ne aikaisemmin esille tulleiden kerrattujen rakenteiden lisäksi kehittyvän peruskielitaidon mukaisesti: passiivi, -ing-muoto, infinitiivi, lisää konditionaalista, epäsuora kysymys ja esitys Viestintästrategiat oppilaalla on tiedossa kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat vastaanottamis-, tuottamissekä vuorovaikutusstrategiat PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT (ARVOSANA 8) Kielitaito Kuullun ymmärtäminen yltää taitoasteelle B1.1 eli toimivaan peruskielitaitoon ymmärtää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia puheesta, joka käsittelee arkielämässä säännöllisesti toistuvia teemoja pystyy seuraamaan yleistietoon perustuvaa puhetta ymmärtää tavallista sanastoa ja rajallisen joukon idiomeja pidemmän viestin ymmärtämiseen tarvitaan hitaampaa puhetta, jota myös toistetaan tarvittaessa Puhuminen yltää taitotasolle A2.2 eli kehittyvään peruskielitaitoon osaa esittää pienen kuvauksen lähipiiristään osallistuu rutiininomaisiin keskusteluihin itselleen tärkeistä asioista, vaikeampia aihepiirejä hän vielä välttelee puhe on sujuvahkoa, joskin taukoja esiintyy ääntäminen on ymmärrettävää, mutta vieras korostus ja ääntämisvirheet ovat tavanomaisia hallitsee kohtalaisesti jokapäiväisen sanaston sekä joitakin idiomaattisia ilmaisuja laajemmin puhuessaan tuottaa virheellisiä rakenteita, jotka saattavat haitata ymmärrettävyyttä

40 Tekstin ymmärtäminen yltää taitotasolle B1.1 eli toimivaan peruskielitaitoon pystyy seuraamaan muutaman sivun pituisista teksteistä pääajatuksia ja tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta löytää tuttuja aiheita käsittelevän tekstin pääasiat arkikokemusten ulkopuolisten tekstien ymmärtäminen voi olla puutteellista Kirjoittaminen yltää taitotasolle A2.2 eli kehittyvään peruskielitaitoon pystyy kirjoittamaan omaan elinympäristöönsä tai omiin kokemuksiinsa pohjautuvan selostuksen tai lyhyen viestin hallitsee tavallisimmat sanat ja sidoskeinot kirjoittaa tavallisimmat sanat ja rakenteet oikein, mutta tekee virheitä harvinaisemmissa ilmaisuissa Kulttuuritaidot oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa Opiskelustrategiat oppilas käyttää säännöllisesti kielen opiskelun ja oppimisen kannalta itselleen sopivia, tehokkaita työtapoja oppilas on oivaltanut kielten opiskelussa tarvittavan viestinnällisen harjoittelun merkityksen AIHEKOKONAISUUDET ihmisenä kasvaminen kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys viestintä- ja mediataito

41 3.2 Valinnainen englanti 8. luokka (1 tai 2 vkt) TAVOITTEET: Kielitaito oppii selviytymään varmemmin käsiteltyihin aiheisiin pohjautuvista keskusteluista ja kirjallisista tuotoksista oppilaan kyky ymmärtää yleiskielen puhetta ja tekstiä syvenee Kulttuuritaidot oppii laajemmin tuntemaan kohdekulttuuria ja vertailemaan sitä omaan kulttuuriinsa Opiskelustrategiat oppii käyttämään systemaattisemmin kielen oppimisen ja opiskelun kannalta tehokkaita työtapoja ja opiskelustrategioita ja käyttämään paremmin hyväksi äidinkielessä oppimaansa oppii hyödyntämään tieto- ja viestintä tekniikkaa aikaisempaa enemmän Keskeiset sisällöt tilanteet ja aihepiirit elämää Suomessa ja Englannissa ystävyys rakenteet peruslauserakenteiden vahvistaminen Viestintästrategiat oppii hyödyntämään vuorovaikutustilanteessa saatua palautetta oppii myös kompensoimaan puuttuvaa kielitaitoaan likimääräisillä ilmaisuilla jossain määrin opettelee yhä enemmän tarkkailemaan omaa kielenkäyttöään AIHEKOKONAISUUDET: erityisesti korostuvat kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä viestintä- ja mediataidot oppilas oppii suvaitsemaan erilaisuutta ja ymmärtämään eri maiden tapoja oppilas oppii viestimään omia tunteita ja ajatuksia oppilas oppii kansainvälisyyttä tietokonetta hyväksi käyttäen

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu Englanti Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä KURSSIT 1 ja 2 TAVOITTEET ymmärtämään selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä,

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 TAVOITTEET oppii ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja sekä yksinkertaisia tekstejä vastaamaan itseään ja lähiympäristöään

Lisätiedot

7.5 Vieraat kielet A-KIELI

7.5 Vieraat kielet A-KIELI 123 7.5 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään

Lisätiedot

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä VALINNAINEN KIELI (B2): KIINA B2-kiina Vuosiluokka: 8 Vuosiviikkotuntia: 2 TAVOITTEET Kielitaito Kuullun ymmärtäminen - oppii ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä tervehdyksiä, kysymyksiä,

Lisätiedot

A 1 kieli englanti. Aihekokonaisuudet sisältyvät luontevasti kieltenopetukseen. Ne tulevat käsitellyiksi sisällöissä ja työtavoissa.

A 1 kieli englanti. Aihekokonaisuudet sisältyvät luontevasti kieltenopetukseen. Ne tulevat käsitellyiksi sisällöissä ja työtavoissa. A 1 kieli englanti Englannin kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia selviytyä kansainvälistyvässä maailmassa ja hyödyntää teknistyvän maailman mahdollisuuksia. Kielitaidon osa-alueet ovat puhuminen,

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

harjoitellaan keskittyvää kuuntelemista opetellaan ulkoa runoja ja loruja luetaan ääneen harjoitellaan oikeinkirjoitusta

harjoitellaan keskittyvää kuuntelemista opetellaan ulkoa runoja ja loruja luetaan ääneen harjoitellaan oikeinkirjoitusta 1. luokka Tavoitteet Sisällöt Vuorovaikutustaid Oppilas osaa kertoa omista asioistaan ja kokemuksistaan toisille ja vastavuoroisesti kuunnella toisia. harjoitellaan suullista ilmaisua luontevissa puhetilanteissa

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET

Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET 7.5.1.3 Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET ymmärtää yksinkertaisia tilannesidonnaisia ilmaisuja ja pystyy itse tuottamaan joitakin lyhyitä ilmaisuja ja lauseita. Hän harjaantuu

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2. Tavoitteet

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2. Tavoitteet Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja vastaamaan itseään ja lähiympäristöään koskeviin kysymyksiin esittämään

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Laaja-alainen osaaminen 1 T1 Rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet Venäjä (A2kieli) VUOSILUOKAT 56 Venäjän kielen opiskelun alkuvaiheessa suullinen viestintä on oppitunneilla tärkeintä. Opiskelun edetessä lisätään kirllista harjoittelua uuden kirjoitusjärjestelmän sisäistämiseksi.

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma YLEISTÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma koostuu 18 kurssista. Kurssien järjestys on vapaa, mutta koska oppiaineen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Ranska A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 1 Liite 1. Ylä-Malmin peruskoulun opetussuunnitelman täydennys 15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 Päätösehdotus: Päätös: Hyväksytään saksa A-kielenä opetussuunnitelma vuosiluokille

Lisätiedot

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2)

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 272 LUOKKA 5 Aihepiirit ja sanasto perhe ja sukulaiset koti, asuminen koulu, koulutavaroita kehon osat värit, adjektiiveja numerot 0-100 harrastuksia ruoka aikasanoja kysymyssanoja

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä parille tai ryhmälle. Oppilas osaa kuunnella toisia.

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä parille tai ryhmälle. Oppilas osaa kuunnella toisia. Tekstien tulkitseminen Tekstinymmärtämisen perus-strategioiden hallinta Toiminta vuorovaikutustilanteissa Vuorovaikutustaitojen kehittyminen Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Ilmaisukeinojen käyttö Puheviestintäti

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 289 YLEINEN TEHTÄVÄ Venäjän kielen opetus tukee koulun yleistä kasvatustehtävää. Venäjän kielen opiskelussa painotetaan suullisen kielitaidon ja viestintävalmiuksien kehittämistä

Lisätiedot

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2017-01-D-38-fi-3 Orig.: EN SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Language III attainment descriptors

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Sarjan perusperiaatteet Insights ja opetussuunnitelman perusteet Insights-sarja noudattaa valtakunnallisia lukion opetussuunnitelman perusteita (LOPS2016). Opiskelija

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan.

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan. Englanninkielisen aineiston löytäminen Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen Kielellinen päättely Kielellisen ympäristön hahmottaminen Arvioinnin kohde Englannin kielen arviointikriteerit

Lisätiedot

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi 9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi Kaiken opetuksen perustana on oppilaiden sosiaalisten taitojen ja ryhmäkykyisyyden rakentaminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 1 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen TAVOITTEET SISÄLLÖT ARVIOINTI Hyvän osaamisen (8) kriteerit.

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen TAVOITTEET SISÄLLÖT ARVIOINTI Hyvän osaamisen (8) kriteerit. Laaja-alainen tavoitteet, sisällöt ja tavoitteisiin perustuvat arviointikriteerit vuosiluokilla 6-9. Laaja-alaisen osaamisen painotukset Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen TAVOITTEET

Lisätiedot

Finnish ONL attainment descriptors

Finnish ONL attainment descriptors Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2016-09-D-19-fi-3 Orig.: EN Finnish ONL attainment descriptors APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE AT ITS MEETING

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 THAIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

RUOTSI A2-KIELENÄ. Yleinen tehtävä

RUOTSI A2-KIELENÄ. Yleinen tehtävä RUOTSI A2-KIELENÄ Ruotsin A2-oppimäärää opiskellaan vapaaehtoisena kielenä. A2-kielen valintaa suositellaan oppilaalle, jolla on jo hyvät tiedot ja taidot äidinkielessä ja englannin kielessä. Yleinen tehtävä

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa.

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa. 1 SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS -OPPIMÄÄRÄ Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Vuorovaikutustilanteissa

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT VIERAAT KIELET Englanti 2013 2014 Vieraat kielet ENGLANTI A1-KIELI EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Vieraan kielen taito edellyttää

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A1 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 Kurdin kielen opetuksen suunnitelma 2005 KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella

Lisätiedot

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet A2- espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet - innostuu kokeilemaan ja kuuntelemaan espanjan kieltä - oppii käyttämään tavallisimpia omaan elämään liittyviä sanoja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

7.2.2. VIERAAT KIELET

7.2.2. VIERAAT KIELET 7.2.2. VIERAAT KIELET 64 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 1 BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Englanti 3. luokka OPPISISÄLLÖT. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (S1)

Englanti 3. luokka OPPISISÄLLÖT. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (S1) Englanti 3. luokka oppilaan kielitietoisuus kehittyy (T1- T4) oppilas tutustuu kielenopiskelun apuneuvoihin ja opiskelumuotoihin (T6, T11) oppilas tutustuu oman työn arviointiin ja suunnitteluun osana

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet

Työskentelyohjeita: Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Äidinkieli ja kirjallisuus SUOMI ÄIDINKIELENÄ PUHUMINEN JA KUUNTELEMINEN Tavoitteet 1. lk ja 2. lk Oppilas oppii kuuntelemaan keskittyen ja eläytyen. Oppilaan vuorovaikutustaidot kehittyvät. Hän osallistuu

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto. ymmärtäminen ja vuorovaikutuksessa toimiminen. Ilmaisu vuorovaikutustilanteis sa

Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto. ymmärtäminen ja vuorovaikutuksessa toimiminen. Ilmaisu vuorovaikutustilanteis sa Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin

Lisätiedot

A-KIELI, ENGLANTI VUOSILUOKAT 1 2

A-KIELI, ENGLANTI VUOSILUOKAT 1 2 7.5 VIERAAT KIELET Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Oppilaan äidinkieli on oppimisen perusta: kieli on oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävä on suunnitelmallisesti kehittää

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa.

Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa. Mäntsälän kunta/perusopetus: Kuntakohtaisen opetussuunnitelman liite CERN LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa. TOIMINNAN KUVAUS Cern-luokan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Suomen kielen ja kirjallisuuden osuus Joensuun seudun opetussuunnitelmassa pohjautuu valtakunnalliseen Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

7.4 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet

7.4 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet 7.3.1 Muut äidinkielet Pietarsaaressa ei tällä hetkellä ole tarvetta laatia paikallista äidinkielen opetussuunnitelmaa muita äidinkieliä varten ja ruotsinkielistä kielikylpyä varten on laadittu oma opetussuunnitelmansa,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Espoon kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma. Jalavapuiston koulu

Espoon kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma. Jalavapuiston koulu Espoon kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma Jalavapuiston koulu Espoon kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma Jalavapuisto, Kilonpuisto, Tähtiniitty (Kuitinmäki) 24.11.04 1. Kielijako ja politiikka

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

LIITE 1 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN SAAMEN KIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI

LIITE 1 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN SAAMEN KIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI LIITE 1 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN SAAMEN KIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI Opetuksen tehtävä Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 1 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Myyrmäen alueellinen opetussuunnitelma

Myyrmäen alueellinen opetussuunnitelma Myyrmäen alueellinen opetussuunnitelma vuosiluokat 1-9 Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 1 Johdanto 2 2 Äidinkieli ja kirjallisuus 3 2.1 Suomi äidinkielenä 3 2.2 Suomi toisena kielenä 11

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Tavoitteet Kohderyhmät Käyttö Suomen kielen Osaamispyörän tavoitteena on tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen osaamista. Osaamispyörä

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot