Espoon kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma. Jalavapuiston koulu

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma. Jalavapuiston koulu"

Transkriptio

1 Espoon kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma Jalavapuiston koulu

2 Espoon kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma Jalavapuisto, Kilonpuisto, Tähtiniitty (Kuitinmäki) Kielijako ja politiikka Suomen- ja englanninkielisen opetuksen osuudet vaihtelevat eri kouluissa, kaikissa on kuitenkin pyrkimyksenä opettaa englanniksi luokilla 80 %, luokilla 60 % ja luokilla 50 %. Kouluissa on pohdittu, mitkä aineet opetetaan milläkin luokalla milläkin kielellä. Periaate on, että oppilas omaksuu käsitteet molemmilla kielillä siten, että hän saavuttaa eri oppiaineiden tavoitteet opetuskielestä huolimatta. Tästä periaatteesta käytetään jatkossa käsitettä kaksikielinen opetus. Ratkaisuvaihtoehtoja kaksikielisyyden toteutumiseksi: Kaksikielisyys aineen sisällä yhtenä vuonna kurssit aihepiirien mukaan (esim. historia) osa tunneista kummallakin kielellä (esim. YL englanti / maantieto suomi) Perinteinen malli: yhtenä vuonna kokonaan yhdellä kielellä eli sekä materiaali että opetus samalla kielellä Kaksikielisen opetuksen opettajat käyttävät vain yhtä kieltä oppilasryhmänsä kanssa. Oppilaiden äidinkielellä on kuitenkin tärkeä osa oppimisprosessin tukena: sekä antamassa perusteita kielen oikealle rakentumiselle että selkiinnyttämällä käsitteitä ja sisältöjä (esim. äidinkielinen oppikirja kotona 'taustalukemisena' aineessa, joka muuten opetetaan englanniksi). Kaksikielinen opetus on Espoossa vielä suhteellisen uutta, ja sitä on jatkuvasti kehitetty lähinnä koulukohtaisesti. Koulut ovat luoneet omia linjauksiaan, joita arvioidaan jatkuvasti. Linjauksia voidaan muuttaa kokemusten perusteella. Katsottiin, että ei ole tarvetta tehdä kaikissa kouluissa samalla tavalla, vaan koulut tekevät omat linjauksensa resurssiensa ja kokemustensa perusteella. Varmistetaan, että kaksikielisyys toteutuu kaikissa kouluissa ja kaikissa aineissa. Tämä suunnitelma on pohjana uudelle yhtenäiselle linjaukselle Espoon kaksikielisen opetuksen toteuttamiseksi Jalavapuiston, Kilonpuiston ja Tähtiniityn kouluissa. Suunnitelmaa tarkistetaan tarpeen mukaan kokemusten perusteella.

3 2. Tuntikehys Suunnitelma on laadittu kolmen (3) viikkotunnin mukaan. Tämä toteutuu Kilonpuistossa (pilotoinnin heavy -versio) syksystä -03 alkaen, Jalavapuistossa (pilotoinnin light -versio) ja Tähtiniityssä (ei pilotointia) myöhemmin. 3. Opetuksen osa-alueet Suullinen Kirjallinen Vastaanottaminen Kuunteleminen Lukeminen Tuottaminen Puhuminen Kirjoittaminen Taulukko 1. Kielenoppimisen osa-alueet kaksikielisessä opetuksessa Kielenoppimisen osa-alueet muodostavat erottamattoman kokonaisuuden. Ne linkittyvät luontaisesti toisiinsa, mutta tarkempien oppisisältöjen määrittelemiseksi ne on huomioitava erillisinä. Luokkakohtaiset tavoitteet perustuvat aikaisemmilla luokka-asteilla opittujen taitojen varaan. Opitut taidot kehittyvät myöhempinä vuosina. 4. Yhteistyö suomen kieltä opettavan opettajan kanssa Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja englannin kielellä opettavat opettajat pyrkivät tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyön tarve korostuu 1.-2.luokilla, joilla äidinkielen ja kirjallisuuden tunteja on vähemmän kuin yleisopetuksessa. Opettajat sopivat koulukohtaisesti yhteistyön sisällöistä. Keskeisimpiä yhteistyöalueita ovat opetussuunnitelman kohdat vuorovaikutustaidot ja tiedonhankintataidot. Lisäksi vastuu kirjoituskirjainten opettamisesta on yhteinen. Muita yhteistyön alueita - puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen - tietotekniikan opetus - kirjastoon tutustuminen - muiden englanniksi opetettavien aineiden integrointi suomenkielisen opetuksen kanssa 5. Kulttuurinen osaaminen Kulttuurikasvatuksen painopiste on kielen käytön kulttuurissa. Englanti on kansainvälinen kieli, ja kaksikielinen opetus antaa mahdollisuudet kanssakäymiseen muiden kansojen ja kulttuurien kanssa.

4 6. Opetusmenetelmät Kouluilla ja opettajilla on pedagoginen vapaus valita opetusmenetelmänsä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuitenkin opetusmenetelmien ja välineiden valinnassa otetaan huomioon monipuolisuus. Menetelmät ja välineet voivat sisältää esim. - puhuminen ja : - laulut, leikit, riimittely, pelit, - opetuskeskustelut, ryhmäkeskustelut, - draama, esitelmät, esitykset, kerronta, - yksilö- ja ryhmätyö, - ääni- ja videonauhat (valmiit, oppilaiden tuotokset) - opintokäynnit, vierailut, vierailijat, - kirjoittaminen: - tarinat, kertomukset, runot, kirjoitelmat, tutkielmat, näytelmät, - aivoriihet, miellekartat, - työmonisteet, vihkotyö, kirjallinen työ, - julkaisut, tuotokset, taiteet, - lukeminen: - ohjattu lukeminen, yksinluku, ryhmäluku, - kauno- ja tietokirjallisuus, painetut materiaalit, - sanalistat, sanastot, sanakirjat - sähköiset materiaalit, CD-romit, Internet, sähköpostiyhteydet, sähköiset oppimisalustat

5 Puhuminen ja 1. lk - toimii annettujen ohjeiden mukaan - keskittyy kuuntelemaan tarinoita ja keskustelee kuulemastaan - käyttää englantia yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa - kertoo omin sanoin arkipäivän asioista - tunnistaa ja erottaa aakkoset ja äänteet - osaa kertoa lyhyen tarinan omin sanoin kuvien avulla - ilmaisee ajatuksiaan englanniksi - tutustuu kohdekielen kulttuurin piirteisiin - oppii kohdekielen kulttuurille tyypillisiä arkipäivän fraaseja Arviointi: - ymmärtää annetut ohjeet Hyvät tiedot - osaa lähes kaikki keskeiset aakkoset / äänteet - pyrkii käyttämään enimmäkseen englantia kommunikoidessaan opettajan kanssa - kertoo kuulemansa tarinan omin sanoin - osoittaa kiinnostusta kohdekielen kulttuuriin Taulukko 2. Opetussuunnitelman perusteet 1. luokka - tunnistaa aakkoset - tunnistaa perusäänteet - ääntää oikein lukemiaan lyhyitä sanoja - lukee yksinkertaisia lauseita - lukee lyhyitä tarinoita - alkaa ymmärtää lukemaansa - osoittaa kiinnostusta lukemiseen - tunnistaa suurimman osan kirjoitetuista aakkosista / äänteistä - lukee tuttuja sanoja ja osaa käyttää äänteitä vieraiden sanojen tunnistamiseen - lukee lyhyitä lauseita - lukee lyhyitä tarinoita ja ymmärtää lukemaansa - osaa muodostaa kirjaimet - harjoittelee oikeinkirjoitusta ja kirjoittaa lyhyitä sanoja oikein - kirjoittaa yksinkertaisia lauseita ja jopa pieniä tarinoita - kirjoittaa lyhyitä saneluja - kirjoittaa oikein yleisiä yksinkertaisia sanoja - kirjoittaa yksinkertaisia lauseita - kirjoittaa ymmärrettäviä lyhyitä tekstejä - tutustuu kielen perusrakenteisiin (esim. lause, perussanaluokat) - alkaa opiskella systemaattisesti englannin perusäänteitä (esim. lyhyet vokaalit, pitkät vokaalit, yksittäiset konsonantit)

6 Puhuminen ja 2. lk - osaa prosessoida kuulemaansa eri tavoin - käyttää englantia vuorovaikutustilanteissa - ymmärtää erilaisia ohjeita - kuuntelee keskittyneesti erilaisia tekstejä - osallistuu keskusteluihin - käyttää englanninkielisiä lauseita kertoessaan kokemuksistaan - tutustuu kohdekielen kulttuurin piirteisiin - oppii lisää kohdekielen kulttuurille tyypillisiä arkipäivän fraaseja Arviointi: - prosessoi kuulemaansa Hyvät tiedot suullisesti ja kirjallisesti - toimii annettujen ohjeiden mukaan - käyttää englantia puheessaan - kertoo englanniksi arkipäivän tilanteista - osoittaa kiinnostusta kohdekielen kulttuuriin Taulukko 3. Opetussuunnitelman perusteet 2. luokka - lukee tarinoita, runoja, kirjoja, lyhyitä ohjeita ja tietotekstiä - tutustuu erilaisiin teksteihin - erottaa faktan ja fiktion - ymmärtää lukemaansa - ymmärtää tarinan rakenteen - alkaa käyttää sanakirjoja - lukee vaikeuksitta ääneen helppoa tekstiä - lukee erilaisia tekstejä ja kykenee kertomaan ja kirjoittamaan niistä, esim. tarinan keskeiset tapahtumat - kirjoittaa sanoja oikein - kirjoittaa lauseita ja harjoittelee tarinoiden kirjoittamista - tuottaa ymmärrettävää ja luettavaa tekstiä - kirjoittaa opettajan sanelun mukaan - kirjoittaa oikein yleisimmät lyhyet sanat - kirjoittaa erilaisia ymmärrettäviä ja luettavia tekstejä - ymmärtää kielen perusrakenteita - tunnistaa perussanaluokat: verbi, substantiivi, adjektiivi - harjoittelee verbin imperfektimuotoja - tietää nominien yksikköja monikkomuodot - oppii englannin äänteiden kirjoitusasuja ja kirjainyhdistelmiä - harjoittelee erottamaan eri äänteitä toisistaan (wv, b-p jne.) - tunnistaa perussanaluokat - osaa yleisiä epäsäännöllisiä monikkomuotoja

7 Puhuminen ja 3. lk - ymmärtää englantia tarinoissa, esityksissä ja ohjeissa - käyttää englantia erilaisissa puhe- ja vuorovaikutustilanteissa - puhuu selkeästi ja laajentaa sanavarastoaan - esittää kuulemastaan asianmukaisia huomioita ja kysymyksiä - kertoo tarinan omin sanoin ja vastaa sitä koskeviin kysymyksiin - kehittyy ääntämisessä, intonaatiossa ja ilmaisun ilmeikkyydessä - alkaa tutustua kohdekielen kirjallisuuteen Arviointi: - keskittyy kuuntelemiseen Hyvät ja osallistuu aktiivisesti tiedot kuullun käsittelyyn - osoittaa ymmärtäneensä kuulemansa - osallistuu aktiivisesti luokkakeskusteluun - käyttää pääsääntöisesti englantia kertoessaan ja keskustellessaan erityyppisistä asioista - pitää selkeitä suullisia esityksiä - lukee sujuvammin ja varmemmin erilaisia tekstejä - erottaa lukemastaan keskeiset asiat sekä esittää ja perustelee mielipiteitään lukemastaan - tunnistaa tarinoiden ja kirjojen juonen ja henkilöt ja osaa kertoa niistä omin sanoin - harjoittelee lukemaan ilmeikkäästi ääneen - kartuttaa sanavarastoaan lukemalla - osaa käyttää sanakirjoja - löytää aakkostettua tietoa ja materiaalia - alkaa tutustua itsenäisesti kohdekielen kirjallisuuteen - lukee sujuvasti erilaisia tekstejä: faktaa ja fiktiota - ymmärtää lukemansa kokonaisuutena, erottaa siitä keskeiset asiat ja pohtii sitä itsenäisesti - lukee ääneen tekstiin eläytyen ja kielen rytmin huomioiden - kartuttaa sanavarastoaan jatkuvasti - käyttää kirjallisia kielen apuvälineitä - on kiinnostunut kohdekielen kirjallisuudesta - tuottaa helposti luettavia ja ymmärrettäviä erityyppisiä tekstejä - kirjoittaa rakenteellisesti hyviä lauseita - harjoittelee kirjoittamista prosessina - käyttää sanakirjoja oikeinkirjoituksen apuvälineenä - kirjoittaa lukemastaan (esim. lyhennelmä, kuvailu) - kirjoittaa selkeitä ja juonellisia tekstejä - ilmaisee itseään ja omia ajatuksiaan kirjallisesti - kirjoittaa oikein tuttuja pitkiäkin sanoja - käyttää sanakirjoja oikeinkirjoituksen apuna - käyttää yleensä säännöllistä imperfektiä - käyttää säännöllisten verbien imperfektimuotoja ja harjoittelee epäsäännöllisiä - tutustuu adverbiin - harjoittelee adjektiivien vertailua - oppii subjektin ja predikaatin kongruenssia - oppii lisää sanaluokkia: pronominit, prepositiot - oppii joitain jälkiliitteitä (esim. ed, -ing, -ly) - käyttää säännöllisten verbien imperfektimuotoja useimmiten oikein - käyttää subjektin ja predikaatin kongruenssia useimmiten oikein - tuntee yleisimmät pronominit ja prepositiot

8 Taulukko 4. Opetussuunnitelman perusteet 3. luokka Puhuminen ja 4. lk - käyttää englantia vastatessa, suullisissa esityksissä ja vuorovaikutustilanteissa - käyttää englantia myös luokkatovereidensa kanssa ohjatussa tilanteessa - ylläpitää englanninkielistä keskustelua, esim. tekemällä kysymyksiä - seuraa ryhmäkeskustelua ja osallistuu siihen - ymmärtää olennaisen vaikeammastakin puheesta - harjoittelee mielipiteen ilmausta ja perustelemista - käyttää verbin imperfektimuotoja Arviointi: - erottaa olennaisen Hyvät kuulemastaan puheesta tiedot - käyttää selkeää englantia erilaisissa tilanteissa: suulliset esitykset, keskustelut ym. - osallistuu rohkeasti ja aktiivisesti puhetilanteisiin esittämällä mielipiteitä ja tekemällä kysymyksiä Taulukko 5. Opetussuunnitelman perusteet 4. luokka - tutustuu englanninkieliseen kirjallisuuteen ja lukee kirjoja itsenäisesti - tarkastelee lukemaansa eri näkökulmista - ymmärtää kirjoittajan tarkoituksen - käyttää sana- ja tietokirjoja itsenäisesti - käyttää eri tietolähteitä ja osaa yhdistellä löytämäänsä informaatiota - lukee ääneen huolellisesti tekstiin eläytyen ja kielen rytmin huomioiden - lukee säännöllisesti ja itsenäisesti - ymmärtää lukemaansa tekstiä ja osaa tehdä johtopäätöksiä lukemastaan - löytää tietoa tietolähteistä - suunnittelee ja kirjoittaa erilaisia kirjoitelmia: tarinat, runot, kuvailut, asiaraportit, tutkielmat yms. - kirjoittaa selkeästi monipuolista sanastoa käyttäen - kehittyy oikeinkirjoituksessa - saa kirjoitukseensa tukea kieliopin hallinnasta - kirjoittaa selkeitä ja johdonmukaisia erilaisia kirjoitelmia - kuvailee kiinnostavasti asioita, paikkoja, tapahtumia ja henkilöitä - kirjoittaa ja käyttää sanoja ja rakenteita monipuolisesti ja enimmäkseen oikein - alkaa käyttää sivulauseita - hallitsee useimmat epäsäännölliset imperfektimuodot - oppii etuliitteitä ja lisää jälkiliitteitä - harjaantuu välimerkkien käytössä: lainausmerkit, pilkkusääntöjä - oppii alistus- ja rinnastuskonjunktioita - tutustuu aika- ja tapamuotoihin - käyttää säännöllisten verbien imperfektimuotoja useimmiten oikein ja hallitsee yleisimpien epäsäännöllisten verbien imperfektimuodot - kirjoittaa myös sivulauseellisia virkkeitä - käyttää tavallisia välimerkkejä useimmiten oikein

9 Puhuminen ja 5. lk - pitää esitelmiä eri aihealueista - puhuu kuuluvasti ja selvästi - alkaa puhua varmuudella erityyppisissä tilanteissa - valitsee puhetilanteeseen tarkoituksenmukaista sanastoa - kehittyy keskustelutaidoissaan - tottuu kuulemaan kielen eri variaatioita - tutustuu eri lähteisiin: laululyriikka, videot, vierailijat, media ja vertailee niitä omaan kulttuuriin Arviointi: - erottaa olennaisen Hyvät kuulemastaan tiedot vaikeammastakin puheesta - käyttää selkeää englantia erilaisissa tilanteissa ottaen kuulijat huomioon, esim. suulliset esitykset, keskustelut - osallistuu rohkeasti ja aktiivisesti puhetilanteisiin esittämällä mielipiteitä ja tekemällä kysymyksiä Taulukko 6. Opetussuunnitelman perusteet 5. luokka - tunnistaa ja keskustelee eri kirjallisuuden muodoista - alkaa tunnistaa kerronnan sävyjä ja kirjoittamisen tyylejä - alkaa tutustua muihin kulttuureihin kirjallisuuden kautta - kehittää lukurutiinia - alkaa löytää tekstistä tukea syy-yhteyden esittämiselle, perustelulle ja vakuuttamiselle - tutustuu erilaisiin lukutekniikoihin: ennakointi, päättely - lukee ääneen vaikeampia tekstejä eläytyen ja kielen rytmin huomioiden - lukee säännöllisesti ja itsenäisesti - ymmärtää ja analysoi lukemaansa tekstiä ja osaa tehdä johtopäätöksiä lukemastaan - löytää tietoa tietolähteistä ja osaa yhdistellä ja käyttää tietoa - harjoittelee esseen kirjoittamista - alkaa arvioida omia ja toisten kirjoitelmia - ymmärtää prosessikirjoittamisen vaiheet (luonnostelu, oikoluku, viimeistely) - alkaa käyttää tarinoissaan monipuolisesti kerronnan ja kuvailun elementtejä - kirjoittaa erilaisia selkeitä ja johdonmukaisia kirjoitelmia, esim. käyttöohje, sarjakuva, mainos - kuvailee kiinnostavasti asioita, paikkoja, tapahtumia ja henkilöitä - kirjoittaa ja käyttää sanoja ja rakenteita monipuolisesti ja enimmäkseen oikein - osaa suhtautua kriittisesti omaan tekstiinsä - hallitsee aikaisemmin opitut kielioppiasiat - ymmärtää artikkelien käytön - osaa pronominien objekti-, possessiivi- ym. muotoja - käyttää sujuvasti eri aika- ja tapamuotoja - käyttää verbien imperfektimuotoja useimmiten oikein - kirjoittaa sivulauseellisia virkkeitä - käyttää tavallisia välimerkkejä oikein

10 Puhuminen ja 6. lk - käyttää englantia koulutyössään yhä enemmän - ymmärtää eri lähteistä kuulemiansa englannin eri variaatioita - puhuu varmuudella erityyppisissä tilanteissa - alkaa huomioida erilaisten henkilöiden kielellisen ja kulttuurisen taustan Arviointi: Hyvät tiedot - erottaa olennaisen kuulemastaan vaikeammastakin puheesta - käyttää selkeää englantia erilaisissa tilanteissa ottaen kuulijat huomioon, esim. suulliset esitykset, keskustelut - osallistuu rohkeasti ja aktiivisesti puhetilanteisiin esittämällä mielipiteitä ja tekemällä kysymyksiä Taulukko 7. Opetussuunnitelman perusteet 6. luokka - lukee sujuvasti ja alkaa kriittisesti arvioida erilaisia tietotekstejä - tunnistaa kerronnan sävyjä ja kirjoittamisen tyylejä: kerronta, kuvailu, selostus - tukeutuu tekstiin esittäessään syy-yhteyksiä ja perustellessaan näkökantojaan - lukee itsenäisesti - tutustuu johonkin lasten- tai nuortenkirjallisuuden klassikkoon - syventää tietoisuuttaan muista kulttuureista kirjallisuuden kautta - lukee ääneen vaikeampia tekstejä eläytyen ja kielen rytmin huomioiden - lukee säännöllisesti ja itsenäisesti - ymmärtää ja analysoi lukemaansa tekstiä kriittisesti ja osaa tehdä johtopäätöksiä lukemastaan - löytää tietoa tietolähteistä ja osaa yhdistellä ja käyttää tietoa - osaa arvioida tietolähteiden luotettavuutta - kehittyy esseiden ja raporttien kirjoittamisessa - harjoittelee argumentointia esimerkkien ja asiatiedon perusteella - kirjoittaa kehittyneitä tarinoita - kirjoittaa erilaisia selkeitä ja johdonmukaisia kirjoitelmia, esim. käsikirjoitus, uutinen, asiateksti - kuvailee kiinnostavasti asioita, paikkoja, tapahtumia ja henkilöitä - kirjoittaa ja käyttää sanoja ja rakenteita monipuolisesti ja enimmäkseen oikein - osaa suhtautua kriittisesti omaan tekstiinsä, sekä sisältöön että muotoon - syventää aikaisemmin opittuja kielioppiasioita - alkaa käyttää monipuolisia lauserakenteita - epäsäännöllisten verbien 3. muotoja - osaa monipuolisesti verbimuotoja: konditionaali, passiivi, futuuri, perfektit - käyttää verbien imperfektimuotoja useimmiten oikein - kirjoittaa sivulauseellisia virkkeitä monipuolisesti - käyttää välimerkkejä oikein

11 Yläkoulu

12 Puhuminen ja lk - käyttää englantia koulutyössään yhä varmemmin - kehittyy erilaisten tekstien lukemisessa ja tulkitsemisessa (esim. - harjaantuu ja kehittyy esseiden kirjoittamisessa ja argumentointitaidoissa - syventää tietojaan ja taitojaan aikaisemmin opituissa kielioppiasioissa - ymmärtää eri lähteistä muodolliset puheet, - kirjoittaa monipuolisesti - kertaa epäsäännölliset verbit kuulemiansa englannin eri näytelmät, runot) erilaisia ja eri tyylisiä - oppii uusia ja vaikeampia variaatioita (esim. murteet, - harjaantuu lukemaan kielen tekstejä (esim. puheet, lauserakenteita puhekieli, muodollinen kieli) paikallisia ja sosiaalisia variaatioita muodolliset kirjeet, vuoropuhelut, - puhuu varmuudella - oppii erottamaan ja mielipidekirjoitukset) erityyppisissä tilanteissa ja erilaisille henkilöille tulkitsemaan tekstien piilo- ja syvärakenteita - käyttää vaihtelevia ja monipuolisia lauserakenteita (esim. muodolliset puheet, väittelyt, keskustelut) - oppii fiktion ennakoivaa lukemista ja johtopäätösten - tunnistaa ja korjaa virheet kirjoituksessaan - harjaantuu käyttämään tekoa tekstin pohjalta - kehittyy tekstien tulkinnassa kieliopillisesti ja tilannesidonnaisesti oikeita ilmaisuja - lukee sujuvasti ja arvioi kriittisesti erilaisia tietotekstejä ja kirjallisuuden tuntemuksessa esseitä kirjoittamalla - pystyy esittämään syyyhteyksiä ja perustelemaan näkökantoja tekstin pohjalta - lukee itsenäisesti - tutustuu lasten- tai nuortenkirjallisuuden klassikoihin Arviointi: Hyvät tiedot Hyväksytty suoritus Taulukko 8. Opetussuunnitelman perusteet luokka

Espoon kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma

Espoon kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma Espoon kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma 1.Toiminnallinen kaksikielisyys ja kieli oppimisen tärkeimpänä resurssina Kaksikielisessä opetuksessa tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Tämä

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI )

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) OPETTAJA : FARID BEZZI OULU 2013 1/5 Ohjelman lähtökohdat Arabian kieli kuuluu seemiläisiin kieliin, joita ovat myös heprea ja amhara. Äidinkielenä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 Kurdin kielen opetuksen suunnitelma 2005 KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ARABIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. Kielen kuvaus

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. Kielen kuvaus MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Kielen kuvaus Thaikieli on yksi Kaakkois-Aasian valtakielistä ja kuuluu thailaisiin kieliin. Maailmassa thaikieltä äidinkielenään puhuu noin

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 THAIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BOSNIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BOSNIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BOSNIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 1 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Äidinkieli ja kirjallisuus SUOMI ÄIDINKIELENÄ PUHUMINEN JA KUUNTELEMINEN Tavoitteet 1. lk ja 2. lk Oppilas oppii kuuntelemaan keskittyen ja eläytyen. Oppilaan vuorovaikutustaidot kehittyvät. Hän osallistuu

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi 9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi Kaiken opetuksen perustana on oppilaiden sosiaalisten taitojen ja ryhmäkykyisyyden rakentaminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 1 VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 1 BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

harjoitellaan keskittyvää kuuntelemista opetellaan ulkoa runoja ja loruja luetaan ääneen harjoitellaan oikeinkirjoitusta

harjoitellaan keskittyvää kuuntelemista opetellaan ulkoa runoja ja loruja luetaan ääneen harjoitellaan oikeinkirjoitusta 1. luokka Tavoitteet Sisällöt Vuorovaikutustaid Oppilas osaa kertoa omista asioistaan ja kokemuksistaan toisille ja vastavuoroisesti kuunnella toisia. harjoitellaan suullista ilmaisua luontevissa puhetilanteissa

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KANTONIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KANTONIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KANTONIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 KANTONINKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Finnish ONL attainment descriptors

Finnish ONL attainment descriptors Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2016-09-D-19-fi-3 Orig.: EN Finnish ONL attainment descriptors APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE AT ITS MEETING

Lisätiedot

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2017-01-D-38-fi-3 Orig.: EN SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Language III attainment descriptors

Lisätiedot

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä parille tai ryhmälle. Oppilas osaa kuunnella toisia.

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä parille tai ryhmälle. Oppilas osaa kuunnella toisia. Tekstien tulkitseminen Tekstinymmärtämisen perus-strategioiden hallinta Toiminta vuorovaikutustilanteissa Vuorovaikutustaitojen kehittyminen Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Ilmaisukeinojen käyttö Puheviestintäti

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIRON KIELEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. Kielen kuvaus

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIRON KIELEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. Kielen kuvaus MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIRON KIELEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Kielen kuvaus Viron kieli, eestin kieli, viro, eesti on suomalais-ugrilaisten kielten itämerensuomalaisen ryhmän kieli, suomen lähin sukukieli,

Lisätiedot

Vuosiluokkien 1 2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet

Vuosiluokkien 1 2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet Vuosiluokkien 1 2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet Niina Sinkko/Suomalais-venäläinen koulu Suomi-Venäjä-Seura, pääsihteeri https://www.youtube.com/watch?v=f8rq_iugejc Yleisesti Paikalliset opsit

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIETNAMIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIETNAMIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIETNAMIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi

Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BOSNIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BOSNIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BOSNIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI Bosnian kielen opetuksen suunnitelma Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma YLEISTÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma koostuu 18 kurssista. Kurssien järjestys on vapaa, mutta koska oppiaineen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIRON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIRON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIRON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 VIRON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Romanikielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Uutta tietoa suomen kielen opetukseen

Uutta tietoa suomen kielen opetukseen Uutta tietoa suomen kielen opetukseen Suomen kielen ja kirjallisuuden alumnipäivä 26.9.2009 TERVETULOA! Muutama sana tekstitaidoista Lukemista ja kirjoittamista ei voi erottaa toisistaan Tekstitaidot =

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI SOMALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI SOMALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI SOMALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 SOMALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Laaja-alainen osaaminen 1 T1 Rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

ROMANIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA. Kopla 17.8.2006, 57

ROMANIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA. Kopla 17.8.2006, 57 ROMANIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 17.8.2006, 57 2 ROMANIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Romanikielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

LAUSEPANKKI luokkien lukuvuosiarviointiin

LAUSEPANKKI luokkien lukuvuosiarviointiin LAUSEPANKKI 1.-2. luokkien lukuvuosiarviointiin SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS Mekaaninen lukeminen -Harjoittelet äänteitä ja kirjaimia. -Olet oppinut uusia äänteitä ja kirjaimia. -Osaat äänteet ja kirjaimet.

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA. Lanula

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA. Lanula 1 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Lanula 14.6.2007 2 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Suomen kielen ja kirjallisuuden osuus Joensuun seudun opetussuunnitelmassa pohjautuu valtakunnalliseen Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Uusikaarlepyy Opetussuunnitelma Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2)

Uusikaarlepyy Opetussuunnitelma Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) Uusikaarlepyy Opetussuunnitelma 2016 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus on oppimäärä, joka on erityisesti tarkoitettu niille oppilaille, joilla on jokin muu

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

TYÖSKENTELYMENETELMÄT

TYÖSKENTELYMENETELMÄT Äidinkieli ÄIDINKIELI (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kaikilla äidinkielen kursseilla keskiössä ovat tekstit: tekstejä luetaan,

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Pitkä ja monivaiheinen prosessi Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

Englanti 3. luokka OPPISISÄLLÖT. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (S1)

Englanti 3. luokka OPPISISÄLLÖT. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (S1) Englanti 3. luokka oppilaan kielitietoisuus kehittyy (T1- T4) oppilas tutustuu kielenopiskelun apuneuvoihin ja opiskelumuotoihin (T6, T11) oppilas tutustuu oman työn arviointiin ja suunnitteluun osana

Lisätiedot

KYNSIEN SYÖMISTÄ VAI KIELEN VIERAAN KIELEN PURESKELUA? OPETUSMENETELMISTÄ APUA S2- OPETTAMISEEN. KT Tuija Niemi Turun normaalikoulu tuija.niemi@utu.

KYNSIEN SYÖMISTÄ VAI KIELEN VIERAAN KIELEN PURESKELUA? OPETUSMENETELMISTÄ APUA S2- OPETTAMISEEN. KT Tuija Niemi Turun normaalikoulu tuija.niemi@utu. KYNSIEN SYÖMISTÄ VAI KIELEN PURESKELUA? VIERAAN KIELEN OPETUSMENETELMISTÄ APUA S2- OPETTAMISEEN KT Tuija Niemi Turun normaalikoulu tuija.niemi@utu.fi KIELITAITOMALLEJA kämmenmalli: kielitaidon osa-alueet

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa KUN LUKEMINEN ON HANKALAA Helena Sorsa Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Lukivaikeus dysleksia fonologinen häiriö: henkilö ei kykene muuttamaan lukemaansa puheeksi näkee sanat, mutta ei löydä äänneasua

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 1 Italian kielen opetuksen suunnitelma Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja

Lisätiedot

Tavoitteet Sisällöt Arvioinnin kohteet oppiaineissa ja hyvän osaamisen kuvaus

Tavoitteet Sisällöt Arvioinnin kohteet oppiaineissa ja hyvän osaamisen kuvaus 13.4.2 Vieraat kielet Vuosiluokkakokonaisuus 1-2 Oppimäärä: A1 Kieli: englanti Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 Tutustutaan, mitä kieliä ja kulttuureita koulussa, lähiympäristössä

Lisätiedot

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2)

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 272 LUOKKA 5 Aihepiirit ja sanasto perhe ja sukulaiset koti, asuminen koulu, koulutavaroita kehon osat värit, adjektiiveja numerot 0-100 harrastuksia ruoka aikasanoja kysymyssanoja

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusteista käytäntöön

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusteista käytäntöön Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet Perusteista käytäntöön Opetushallitus 12.3.2012 Rauno Laine ja Sirpa Rönkkö Koulutuksen laajuus Laajuus 32 40

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA KOPLA 17.8.2006, 57

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA KOPLA 17.8.2006, 57 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA KOPLA 17.8.2006, 57 1 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella

Lisätiedot

Alkukartoitus Opiskeluvalmiudet

Alkukartoitus Opiskeluvalmiudet Alkukartoitus Opiskeluvalmiudet Päivämäärä.. Oppilaitos.. Nimi.. Tehtävä 1 Millainen kielenoppija sinä olet? Merkitse rastilla (x) lauseet, jotka kertovat sinun tyylistäsi oppia ja käyttää kieltä. 1. Muistan

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI JAPANIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI JAPANIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI JAPANIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 1 Maahanmuuttajien äidinkieli Japanin kielen opetuksen suunnitelma Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Työskentelyn arviointi eri oppiaineissa vuosiluokilla 1-9

Työskentelyn arviointi eri oppiaineissa vuosiluokilla 1-9 Työskentelyn arviointi eri oppiaineissa vuosiluokilla 1-9 Tämän yhteenvedon pohjana on Vasa övningsskolan opettajien laatima ruotsinkielinen aineisto työskentelyn arvioinnin perusteista; lähtökohtana opetussuunnitelman

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

ITALIAN KULTTUURI-INSTITUUTTI KURSSIT KESÄ 2017

ITALIAN KULTTUURI-INSTITUUTTI KURSSIT KESÄ 2017 ITALIAN KULTTUURI-INSTITUUTTI KURSSIT KESÄ 2017 ITALIAN KIELEN KURSSIT - IIC HELSINKI - Kesäkurssit 2017 (toukokuu - kesäkuu 2017) Lisätietoja kursseista ja ilmoittautumiset: corsi.iichelsinki[at]esteri.it

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Sisällys 1. Valmistavan

Lisätiedot

Suomen kielioppi: Harjoitukset - Harjoituslista. Aakkoset ja äänteet

Suomen kielioppi: Harjoitukset - Harjoituslista. Aakkoset ja äänteet Suomen kielioppi: Harjoitukset - Harjoituslista Sivu 1 / 13 Suomen kielioppi: Harjoitukset - Harjoituslista Kolmannen sarakkeen merkit ilmaisevat harjoituksen vaikeustasoa seuraavasti: A = alkeet, K =

Lisätiedot

Suomen kieli Opetussuunnitelma

Suomen kieli Opetussuunnitelma Suomen kieli Opetussuunnitelma 1. Kohderyhmä Maahanmuuttajat, joiden suomen kielen taito on alle Eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) taitotason A1 ja joilla on latinalaisten aakkosten luku- ja kirjoitustaito.

Lisätiedot

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa PIENTEN KIELIREPPU SUOMEN KIELEN OPPIMISEN SEURANTA VARHAISKASVATUKSESSA JA ALKUOPETUKSESSA (sovellus eurooppalaisesta viitekehyksestä) Lapsen nimi : Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: PUHUMINEN Harjoit-

Lisätiedot

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Pyrimme kirjaston ja koulun tiiviin yhteistyön avulla tukemaan kouluissa tehtävää monipuolista lukuinnon ja -ilon edistämistyötä. Lisäksi haluamme

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 1 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot