Kaikukuvausta on käytetty sikiön poikkeavuuksien

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikukuvausta on käytetty sikiön poikkeavuuksien"

Transkriptio

1 KATSAUS Sikiön niskaturvotus ja kromosomihäiriöt Pekka Taipale, Vilho Hiilesmaa, Riitta Salonen ja Pekka Ylöstalo Sikiön normaalia runsaamman niskaturvotuksen osoittaminen kaikukuvauksella emätinanturia käyttäen raskausviikoilla on hyvä menetelmä sikiön kromosomivikojen väestöseulontaan. Niskaturvotus on yhtä herkkä (50 60 %) kuin laajassa käytössä oleva seerumiseula Downin syndrooman diagnostiikassa, mutta seuloutuva riskiryhmä on huomattavasti pienempi, mikä vähentää invasiivisten lapsivesitutkimusten ja istukkabiopsioiden määrää. Varhainen kaikututkimus paljastaa myös hyvin muitakin kromosomivikoja, antaa arvokasta tietoa raskauden kestosta ja sikiön rakenteista sekä aikaistaa sikiödiagnostiikkaa. Se täydentäisi nykyään yleisesti käytettyä raskausviikkojen kaikukuvausseulontaa ja saattaa tulevaisuudessa jopa osittain korvata tämän. Kaikukuvausta on käytetty sikiön poikkeavuuksien seulontaan ja raskauden keston määrittämiseen lähes 30 vuoden ajan. Koska tutkimus on tehty vatsanpeitteiden läpi, sikiön rakenteiden tarkastelu on ollut mahdollista vasta raskausviikkojen aikana (Saari-Kemppainen 1990 ja 1996, Rosendahl 1993). Poikkeavuuksien diagnoosi on näin jäänyt myöhäiseen ajankohtaan, mikä tekee päätöksen mahdollisesta raskauden keskeyttämisestä aina vaikeammaksi. Erityisesti sikiön kromosomivikojen diagnostiikka kaikulöydöksen jälkeen on jäänyt myöhäiseksi. Näistä syistä on ollut tarpeen kehittää varhaisempia menetelmiä. Alkuraskauden seerumiseulonta raskausviikoilla on ollut käytössä Suomessa 1990-luvun alusta lähtien yhä useammassa kunnassa. Testin herkkyys Downin syndrooman diagnostiikassa on ollut kaikki ikäryhmät huomioiden keskimäärin %, yli 35-vuotiailla jopa %, mutta nuorilla äideillä parhaimmillaankin vain % (Phillips ym. 1992, Wald ym. 1994, Salonen ym. 1997). Seerumiseulan heikkouksia ovat myös myöhäisyys ja riskiryhmään virheellisesti joutuneiden suhteellisen suuri osuus (4 6 %) (Wald ym. 1994, Salonen ym. 1997). Myös kaikukuvausseulonnalla raskausviikoilla on pyritty löytämään sikiön rakenteiden poikkeavuuksia, jotka viittaisivat mahdolliseen kromosomivikaan. Tällaisia löydöksiä ovat olleet mm. yli 6 mm:n niskapoimu (Benacerraf ym. 1992), laajentuneet munuaisaltaat, napatyrä, kampurajalka ja sydänvika (Whittle 1997). Niiden käyttökelpoisuus valikoimattoman väestön seulontatutkimuksessa on kuitenkin osoittautunut huonoksi (Ewigman ym. 1993, Saari-Kemppainen 1996). Emätinantureiden yhä laajaneva käyttö sekä erotuskyvyn ja kuvan laadun jatkuva paraneminen niiden ansiosta ovat johtaneet alkuraskauden kaikukuvausdiagnostiikan kehittymiseen ja tutkimuksen tekijöiden kokemuksen karttumiseen. Niskaturvotus riskiraskauksissa Viime vuosina on kaikukuvaustutkimuksissa havaittu, että raskausviikoilla sikiön niskaalueen normaalia suuremmalla nestekertymällä 2540 Duodecim 113: , 1997 P. Taipale ym.

2 K u v a 1. Kuuden millimetrin vahvuinen (nuolet) niskaturvotus 14-viikkoisella 21-trisomiasikiöllä. K u v a 2. Kolmetoistaviikkoinen normaali sikiö pitkittäin. Niskaturvotusta ei ole havaittavissa (avoin nuoli). Sikiökalvo näkyy lähellä kohdun seinämää (musta nuoli). (kuva 1) on selvä yhteys kromosomivikaan. Tämä yhteys todettiin alun perin riskiryhmissä (esim. äidin ikä yli 35 vuotta tai poikkeava löydös seerumiseulonnassa), joille tehtiin sikiön kromosomitutkimus (Snijders ym. 1994, Pandya ym. 1995b). Myös täysin normaaleissa raskauksissa voi esiintyä nestekertymää sikiön niskassa (Pandya ym. 1995b). Normaalia runsaamman niskaturvotuksen rajana on pidetty useimmiten kolmea millimetriä, joskus myös arvoja 2.5 mm (Pandya ym. 1995b) tai 4 mm (Comas ym. 1995). Tällainen nestekertymä on esiintynyt 1 6 %:ssa raskauksista (Bewley ym. 1995, Hafner ym. 1995), ja herkkyys kromosomivioille on vaihdellut välillä % (Bronshtein ja Blumenfeld 1992, Shulman ym. 1992, Wilson ym. 1992). Mikäli sikiöllä on vähintään 3 mm:n paksuinen nestekertymä niskassa, on poikkeavan karyotyyppin riski ollut 30- kertainen (Nicolaides ym. 1992, Pandya ym. 1994). Valikoitumatonta väestöä ei vielä ole tutkittu tällä menetelmällä eikä sen käytöstä seulontatutkimuksena ole kokemuksia. Teoria niskaturvotuksen synnystä Tavallista suuremman nestemäärän kerääntyminen varhaisraskaudessa sikiön niskaan on kliinisesti merkittävä löydös. Turnerin syndroomalle tyypilliset laajat kaulaturvotuspussit syntyvät imusuoniverkoston puutteellisesta tai viivästyneestä kehittymisestä kaulan alueella (Bronshtein ym. 1992). Sikiön sydämen kehityksen arvellaan olevan 21-, 18- ja 13-trisomioissa viivästynyt, mikä aiheuttaa ohimenevän tai pahenevan turvotuksen (Moscoso 1995), joka voi ennakoida raskauden keskeytymistä. Aiemmin epäiltiin sikiön infektioiden aiheuttavan turvotusta ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana, mutta siitä teoriasta on luovuttu (Sebire ym. 1997). Oma tutkimus Omassa tutkimuksessamme, joka tehtiin Jorvin sairaalassa, olemme tarjonneet varhaisraskauden transvaginaalista kaikukuvausseulontaa kaikille alueen raskaana oleville naisille vuodesta 1993 lähtien. Seulonnan tarkoituksena oli määrittää raskauden kesto, diagnosoida vaikeimmat rakenneviat sekä havaita ne tapaukset, joissa sikiön niskaturvotus on normaalia runsaampi. Seulonta pyrittiin tekemään raskausviikoilla 13 14, jolloin sikiön rakenteiden tarkastelu on jo mahdollista. Tavoitteenamme oli myös selvittää, voidaanko niskaturvotusta käyttää kromosomivikojen väestöseulontaan (Taipale ym. 1997). Aineisto ja menetelmät Vuosina tutkittiin raskausviikoilla kaikukuvauksella emättimen kautta raskautta, joissa sikiö oli elossa. Tutkimusaineistosta poistettiin monisikiöraskaudet (n = 55) ja raskaudet, joiden kesto oli yli 15 viikkoa Sikiön niskaturvotus ja kromosomihäiriöt 2541

3 6 päivää (n = 294). Myös 40 vuotta täyttäneet (n = 91) suljettiin pois tutkimuksesta, koska valtaosalle heistä oli jo tehty istukkabiopsia sikiön kromosomimääritystä varten raskausviikoilla Raskauden kesto määritettiin pää-perämitan tai pään lakimitan avulla (Sabbagha 1994). Jorvin sairaalan alueella tarjottiin tutkimuksemme aikana seerumiseulatutkimusta neuvolan kautta vain yli 35-vuotiaille ja heillekin vain osan aikaa. Monet sitä nuoremmat äidit menivät seerumiseulatutkimukseen yksityisesti, mutta heidän tarkka lukumääränsä ei ole tiedossamme. N i s k a t u r v o t u k s e n m i t t a a m i n e n. Tutkimuksessa käytettiin 6.5 MHz:n emätinanturilla varustettua kaikukuvauslaitetta (Hitachi EUB-415). Sikiön niska-alue kuvattiin pitkittäistasossa eli samassa kuin pää-peräpituutta mitattaessa (kuva 2). Tutkimuksen suoritti transvaginaaliseen kaikukuvaukseen koulutuksen saanut kätilö, ja mikäli poikkeava löydös havaittiin, löydöksen varmisti jompikumpi kaikukuvauskoulutuksen antaneista lääkäreistä. Tärkeää on odottaa sikiön spontaania liikkumista, jonka aikana niskaalue on paremmin nähtävissä ja erotettavissa kohdun sisäseinämiä peittävistä sikiökalvoista. Jos niska-alue ei näkynyt kunnolla, kohtua liikuteltiin varovasti emätinanturilla tai tutkijan kädellä vatsan peitteiden päältä. Vain 138 sikiöllä (1.4 %) niska-alue näkyi huonosti. Niskaturvotus määritettiin mittaamalla ihon alareunan ja kaularangan päällä olevan pehmytkudoksen yläreunan välissä olevan läpikuultavan alueen suurin kohtisuora paksuus (kuva 1). Mikäli turvotusta oli 3 mm tai enemmän, tuloksen varmisti aina toinen tutkija (lääkäri) uudella mittauksella saman tien. Jos niskaturvotus oli edelleen vähintään 3 mm, vanhemmille kerrottiin sikiön kromosomipoikkeavuuden riskistä ja tarjottiin kromosomimääritystä HYKS:n naistenklinikan sikiötutkimusyksikössä. Myös laajat niskaturvotuspussit (kuva 3), joiden tiedetään liittyvän Turnerin syndroomaan (Shulman ym. 1992, Wilson ym. 1992, Nadel ym. 1993), katsottiin karyotyyppimäärityksen aiheeksi. Niskaturvotuksen mittausten toistettavuus on todettu hyväksi. Sekä mittausten että mittaajien välinen virhe on alle mm (Pandya ym. 1995a, Taipale ym. 1997). R a s k a u k s i e n l o p p u t u l o k s e t. Mikäli sikiön karyotyyppi oli todettu poikkeavaksi ja raskaus keskeytettiin tämän takia, sikiöille tehtiin obduktio. Tiedot raskauksista, synnytyksistä ja vastasyntyneistä kerättiin tietokantamuotoon Jorvin sairaalan ja HYKS:n naistenklinikan kertomuksista. Puuttuvat tiedot täydennettiin käyttämällä Stakesin syntymä-, epämuodostuma- ja poistoilmoitusrekistereitä. 50 potilaan raskauden lopputulosta (0.5 %) ei kyetty jäljittämään, mutta heillä transvaginaalisen seulonnan löydös oli ollut normaali. Tulokset Raskauksista valtaosa (72 %) tutkittiin raskausviikoilla Vähintään 3 mm:n niskaturvotus havaittiin 76 sikiöllä (0.8 %). Lisääntyneen niskaturvotuksen ( 3 mm) taajuus oli raskausviikoilla %, ja se pieneni 15 raskausviikon jälkeen 0.1 %:iin. K u v a 3. Kaksitoistaviikkoinen Turnerin syndroomaa sairastava sikiö; nuolet osoittavat laajan nestetäyteisen niskapussin (ns. kystisen hygrooman). Koko aineistossa esiintyi 13 Downin syndroomaa ja näistä tapauksista seitsemässä (54 %) oli todettu lisääntynyt niskaturvotus seulonnassa. Kaikkia trisomioita (21,18 ja 13) esiintyi 21 tapausta, ja näistä 13:ssa (62 %) todettiin vähintään 3 mm:n niskaturvotus (taulukko 1). Kaikista 26 kromosomiviasta löytyi 18 (69 %). Lisääntyneen niskaturvotuksen positiivinen ennustearvo Downin syndrooman suhteen oli 9 %, kaikkien trisomioiden suhteen 17 % ja minkä tahansa kromosomivian suhteen 24 %. Kahdessa tapauksessa Downin syndrooma löytyi seerumiseulatutkimuksen avulla sikiöltä, jolla ei ollut todettu niskaturvotusta kaikututkimuksessa. Transvaginaalinen kaikututkimus ei aiheuttanut komplikaatioita (esim. veristä vuotoa tai infektioita). Vain 11 potilasta kieltäytyi transvaginaalisesta tutkimuksesta, jolloin kaikukuvaus tehtiin vatsanpeitteiden läpi. Pohdinta Niskaturvotus sopii varhaisraskauden seulontatestiksi sikiön kromosomihäiriöiden löytämiseksi. Omassa tutkimuksessamme käytimme niskaturvotuksen raja-arvona kolmea millimetriä ja löysimme 54 % 21-trisomioista, 62 % kaikista trisomioista ja 69 % kaikista kromosomivioista valikoimattomassa väestössä (Taipale ym. 1997). Tulos on samanlainen kuin riskiryhmillä aiemmin tehdyissä tutkimuksissa (20 70 %) (Nadel ym P. Taipale ym.

4 T a u l u k k o 1. Poikkeavat karyotyypit raskauden joukossa ja niskaturvotuksen paksuus varhaisraskauden transvaginaalisessa kaikukuvausseulonnassa. Kromosomi- Niskaturvotus Karyotyypitys Raskauden Äidin ikä Lopputulos poikkeavuus (mm) raskauden aikana kesto (v) (viikkoa) Trisomia 21 <3 Ei Synnytys (n = 13) <3 Ei Synnytys <3 Ei Synnytys <3 Ei Synnytys <3 Kyllä Keskeytys <3 Kyllä Keskeytys 3.5 Kyllä Synnytys 4 Kyllä Keskeytys 4 Kyllä Keskeytys 6 Kyllä Keskeytys 7 Kyllä Keskeytys 7 Kyllä Keskeytys 8 Kyllä Keskeytys Trisomia 18 <3 Ei Synnytys (n = 6) 6 Kyllä Keskeytys 9 Kyllä Keskeytys 9 Kyllä Keskeytys 9 Kyllä Keskeytys 12 Kyllä Keskeytys Trisomia 13 <3 Ei Synnytys (n = 2) 5 Kyllä Keskeytys Turnerin oireyhtymä 10 Kyllä Keskeytys (n = 5) 10 Kyllä Keskeytys 15 Kyllä Keskeytys 15 Kyllä Keskenmeno 22 Kyllä Keskeytys 1 Positiivinen tulos seerumiseulassa. 1992, Nicolaides ym. 1992, Pandya ym. 1995b). Raskausviikoilla suoritetuissa kaikututkimuksissa seulontapositiivisten määrä on vaihdellut eri tutkimusaineistossa välillä 1 6 % (Bewley ym. 1995, Hafner ym. 1995). Oman tutkimuksemme tätä pienempi seulontapositiivisten määrä (0.8 %) saattaa johtua myöhemmästä tutkimusajankohdasta ja transvaginaalisen kaikukuvauksen käytöstä (Braithwaite ja Economides 1995). Aikaisemmat tutkimukset on tehty valtaosin vatsanpeitteiden läpi, jolloin sikiön ihon erottaminen sikiökalvoista voi olla vaikeampaa, mikä lisää väärien positiivisten löydösten määrää. Emättimen kautta suoritetusta kaikututkimuksesta ei ole todettu olevan mitään vaaraa raskauden missään vaiheessa (Timor-Tritsch ja Yunis 1993, Salvesen ja Eik-Nes 1995). Helsingissä tehdyssä seerumiseulontatutkimuksessa (Salonen ym. 1997) 4 % määritettiin riskiryhmään kuuluviksi, kun taas meidän kaikuseulonnassamme osuus oli vain 0.8 %. Seurauksena on huomattavasti pienempi tarve invasiivisiin tutkimuksiin (istukkabiopsiaan tai lapsivesipunktioon), joissa on %:n keskenmenoriski. Molemmat testit löysivät 21-trisomioita yhtä paljon, mutta niskaturvotustutkimuksessa myös suuri osa muista trisomioista ja kromosomivioista paljastuu. Lisäetuina varhaisella kaikututkimuksella on raskauden keston tarkka määritys sekä sikiön rakenteiden ja vaikeimpien rakennevikojen diagnostiikka jo raskausviikoilla Varhainen diagnoosi aikaistaa mahdollista raskauden keskeyttämistä tehden sen turvallisemmaksi ja todennäköisesti psyykkisesti helpommaksi ver- Sikiön niskaturvotus ja kromosomihäiriöt 2543

5 rattuna myöhempään keskeytykseen, erityisesti jos sikiön liikkeet ovat jo tuntuneet. Kuinka paljon seerumiseula paljastaa kromosomivikoja vielä varhaisen emättimen kautta suoritetun kaikututkimuksen jälkeen, ei ole tiedossa. Omassa tutkimuksessamme löydettiin kaksi Downin syndroomaa seerumitestin avulla raskausviikoilla 15 16, vaikka niskaturvotustutkimuksessa raskausviikoilla oli saatu normaali tulos (taulukko 1). Nämä kaksi seulontamenetelmää saattavat löytää eri trisomiatapauksia täydentäen siten toisiaan. Niiden yhdistetty käyttö saattaa parantaa seulonnan tehokkuutta, mutta vertailevat tutkimukset kustannus-hyötyanalyyseineen puuttuvat toistaiseksi. Selvyyttä ei myöskään ole vielä siitä, paljastaako varhainen kaikukuvausseulonta etupäässä sellaisia niskaturvotustapauksia, joissa raskaus päättyisi itsestäänkin keskenmenoon. Kuitenkin eräät tutkimukset puhuvat tätä vastaan (Pandya ym. 1996c). Niskaturvotuksen mittaaminen varhaisraskaudessa transvaginaalisella kaikukuvauksella on tehokas sikiöiden kromosomipoikkeavuuksien seulontamenetelmä. Sopivin tutkimusajankohta on mielestämme raskausviikoilla 13 14, jolloin myös sikiön rakenteiden tarkastelu on mahdollista. Eräät riskiryhmien tutkijat ovat ehdottaneet raskausviikkoja (Comas ym. 1995, Pandya ym. 1995b). Niskaturvotuksen mittaaminen ei ole pää-perämitan määrittämistä vaikeampaa, eikä siihen tarvita erityisosaamista tai huippukalliita kaikukuvauslaitteita (Nicolaides ym. 1994, Taipale ym. 1997). Jotta niskaturvotuksen mittaus olisi luotettava, sen tekijän pitäisi olla tehnyt Jorvin sairaalassa saatujen kokemusten mukaan noin kontrolloitua tutkimusta. Niskaturvotuksen mittaaminen on yhtä herkkä kuin seerumiseula 21-trisomian diagnostiikassa, mutta se voidaan tehdä aiemmin, lopulliseen diagnoosiin päästään varhaisemmin, ja istukka- tai lapsivesitutkimuksia tarvitaan huomattavasti vähemmän. * * * Tutkimusta on tukenut taloudellisesti Jorvin sairaalan tutkimustoimikunnan tukiryhmä. Kirjallisuutta Braithwaite J M, Economides D L: The measurement of nuchal translucency with transabdominal and transvaginal sonography success rates, repeatability and levels of agreement. Br J Radiol 68: , 1995 Benacerraf B R, Laboda L A, Frigoletto F D: Thickened nuchal fold in fetuses not a risk for aneuploidy. Radiology 184: , 1992 Bewley S, Roberts L J, Mackinson A M, Rodeck C H: First trimester fetal nuchal translucency: problems with screening the general population. 2. Br J Obstet Gynaecol 102: , 1995 Bronshtein M, Blumenfeld Z: Transvaginal sonography detection of findings suggestive of fetal chromosomal anomalies in the first and early second trimesters. Prenat Diagn 12: , 1992 Comas C, Martinez J M, Ojuel J, ym.: First-trimester nuchal edema as a marker of aneuploidy. Ultrasound Obstet Gynecol 5: 26 29, 1995 Haddow J E, Palomäki G E, Knight G J, ym.: Prenatal screening for Down s syndrome with use of maternal serum markers. N Engl J Med 327: , 1992 Ewigman B G, Crane J P, Frigoletto F D, ym.: Effect of prenatal ultrasound screening on perinatal outcome. N Engl J Med 329: , 1993 Hafner E, Schuchter K, Philipp K: Screening for chromosomal abnormalities in an unselected population by fetal nuchal translucency. Ultrasound Obstet Gynecol 6: , 1995 Moscoso G: Fetal nuchal translucency: a need to understand the physiological basis. Ultrasound Obstet Gynecol 5: 6 8, 1995 Nadel A, Bromley B, Benacerraf B R: Nuchal thickening or cystic hygromas in first and early second-trimester fetuses: prognosis and outcome. Am J Obstet Gynecol 82: 43 47, 1993 Nicolaides K H, Azar G, Byrne D, ym.: Fetal nuchal translucency: ultrasound screening for chromosomal defects in first trimester of pregnancy. BMJ 304: , 1992 Nicolaides K H, Brizot M L, Snijders R J M: Fetal nuchal translucency: ultrasound screening for fetal trisomy in the first trimester of pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 101: , 1994 Pandya P P, Brizot M L, Kuhn P, ym.: First-trimester fetal nuchal translucency thickness and risk for trisomies. Obstet Gynecol 84: , 1994 Pandya P P, Altman D G, Brizot M L, ym.: Repeatability of measurement of fetal nuchal translucency thickness. Ultrasound Obstet Gynecol 5: , 1995(a) Pandya P P, Johnson S, Brizot M L, Snijders R J M: Screening for fetal trisomies by maternal age and fetal nuchal translucency thickness at weeks gestation. Br J Obstet Gynaecol 102: , 1995(b) Pandya P P, Snijders R J, Johnson S, Nicolaides K H: Natural history of trisomy 21 fetuses with increased nuchal translucency. Ultrasound Obstet Gynecol 5: , 1995(c) Phillips O P, Elias S, Shulman L P, ym.: Maternal serum screening for fetal Down syndrome in women less than 35 years of age using alpha-fetoprotein, hcg, and unconjugated estriol: a prospective 2-year study. Obstet Gynecol 80: , 1992 Rosendahl H: Ultrasound screening in pregnancy. Väitöskirja, Tampereen yliopisto 1993 Saari-Kemppainen A, Karjalainen O, Ylöstalo P, Heinonen O P: Ultrasound screening and perinatal mortality: controlled trial of systematic one-stage screening in pregnancy. The Helsinki Ultrasound Trial. Lancet 336: , 1990 Saari-Kemppainen A: The Helsinki Ultrasound Trial. Väitöskirja, Helsingin yliopisto P. Taipale ym.

6 Sabbagha R E: Gestational age, s Kirjassa: Diagnostic ultrasound applied to obstetrics and gynecology. 3. painos, s J B Lippincott, Philadelphia 1994 Salonen R, Turpeinen U, Kurki L, ym.: Maternal serum screening for Down s syndrome on population basis. Acta Obstet Gynecol Scand 76: , 1997 Salvesen K A, Eik-Nes S H: Is ultrasound unsound? A review of epidemiological studies of human exposure. Ultrasound Obstet Gynecol 6: , 1995 Sebire N J, Bianco D, Snijders R J M, ym.: Increased fetal nuchal translucency thickness at weeks: is screening for maternal-fetal infection necessary?. Br J Obstet Gynaecol 104: , 1997 Shulman L P, Emerson D S, Felker R E, ym.: High frequency of cytogenetic abnormalities in fetuses with cystic hygroma diagnosed in the first trimester. Obstet Gynecol 80: 80 82, 1992 Snijders R J M, Holzgreve W, Cuckle H, Nicolaides K H: Maternal age-specific risk for trisomies at 9 14 weeks gestation. Prenat Diagn 14: , 1994 Taipale P, Hiilesmaa V, Salonen R, Ylöstalo P: Increased nuchal translucency as a marker for fetal chromosomal defects. N Engl J Med 337: , 1997 Timor-Tritsch I E, Yunis R A: Confirming the safety of transvaginal sonography in patients suspected of placenta previa. Obstet Gynecol 81: , 1993 Wald N J, Kennard A, Densem J W, ym.: Antenatal maternal serum screening for Down s syndrome: Results of a demonstration project. BMJ 305: , 1994 Whittle M: Ultrasonographic»soft markers» of fetal chromosomal defects. BMJ 314: 918, 1997 Wilson R D, Venir N, Farquharson D F: Fetal nuchal fluid physiological or pathological in pregnancies less than 17 menstrual weeks. Prenat Diagn 12: , 1992 PEKKA TAIPALE, LL, sairaalalääkäri VILHO HIILESMAA, LKT, erikoislääkäri RIITTA SALONEN, LKT, erikoislääkäri PEKKA YLÖSTALO, professori HYKS:n naistenklinikka Haartmaninkatu 2, Helsinki Aikakauskirjan pyytämä artikkeli Jätetty toimitukselle Sikiön niskaturvotus ja kromosomihäiriöt 2545

Sikiön 21-trisomian seulontakeinot. Mervi Päkkilä, Marko Niemimaa, Pertti Kirkinen ja Markku Ryynänen

Sikiön 21-trisomian seulontakeinot. Mervi Päkkilä, Marko Niemimaa, Pertti Kirkinen ja Markku Ryynänen Katsaus Sikiön 21-trisomian seulontakeinot Mervi Päkkilä, Marko Niemimaa, Pertti Kirkinen ja Markku Ryynänen Sikiödiagnostiikan seulontatutkimukset tulevat siirtymään ensimmäiselle raskauskolmannekselle,

Lisätiedot

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi Sikiöseulonnat Opas raskaana oleville www.eksote.fi Raskauden seuranta ja sikiötutkimukset ovat osa suomalaista äitiyshuoltoa. Niiden tarkoitus on todeta, onko raskaus edennyt normaalisti, sekä saada tietoja

Lisätiedot

Sikiön kehityshäiriöiden. Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi

Sikiön kehityshäiriöiden. Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi Sikiön kehityshäiriöiden seulonta Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi Raskauksien seuranta ja sikiötutkimukset ovat osa suomalaista äitiyshuoltoa. Äidit voivat osallistua vapaaehtoiseen sikiön

Lisätiedot

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 1 (8) S ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Mitä kehityshäiriöiden seulonta tarkoittaa? 3 Ultraääniseulontatutkimukset 4 Varhainen ultraääniseulonta Toisen

Lisätiedot

SIKIÖN KROMOSOMIPOIKKEAVUUKSIEN JA VAIKEIDEN RAKENNE-POIKKEAVUUK- SIEN SEULONTA TURUSSA TIETOA VANHEMMILLE

SIKIÖN KROMOSOMIPOIKKEAVUUKSIEN JA VAIKEIDEN RAKENNE-POIKKEAVUUK- SIEN SEULONTA TURUSSA TIETOA VANHEMMILLE 1 (5) SIKIÖN KROMOSOMIPOIKKEAVUUKSIEN JA VAIKEIDEN RAKENNE-POIKKEAVUUK- SIEN SEULONTA TURUSSA TIETOA VANHEMMILLE Kaikki raskausajan seulontatutkimukset ovat vapaaehtoisia. Tulevalla äidillä on mahdollisuus

Lisätiedot

Sikiön kehityshäiriöiden seulonta alkuraskaudessa

Sikiön kehityshäiriöiden seulonta alkuraskaudessa Sikiön kehityshäiriöiden seulonta alkuraskaudessa Sikiön 21-trisomian seulonta äidin verinäytteestä ensimmäisen raskauden kolmanneksen aikana (raskausviikot 11.-12.) (S -Tr1Seul no 4548) Yleistä Raskauksien

Lisätiedot

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista Tämä esite on tarkoitettu kaikille lasta odottaville vanhemmille. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OAS LASTA ODOTTAVILLE

Lisätiedot

Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista

Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista Tämä esite on tarkoitettu kaikille raskaana oleville. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE Tietoa

Lisätiedot

ALKUPERÄISTUTKIMUS. Alkuraskauden seerumiseulonta Helsingissä: tulokset ja äitien mielipiteet

ALKUPERÄISTUTKIMUS. Alkuraskauden seerumiseulonta Helsingissä: tulokset ja äitien mielipiteet ALKUPERÄISTUTKIMUS Alkuraskauden seerumiseulonta Helsingissä: tulokset ja äitien mielipiteet Riitta Salonen, Ursula Turpeinen, Laina Kurki, Mari Lappalainen, Pirkko Ämmälä, Vilho Hiilesmaa, Kari Teramo,

Lisätiedot

Seulontavaihtoehdot ja riskit

Seulontavaihtoehdot ja riskit Seulontavaihtoehdot ja riskit Hannele Laivuori HUSLAB Perinnöllisyyslääketieteen yksikkö Jaakko Ignatius TYKS, Perinnöllisyyslääketiede Finohta / Sikiöseulontojen yhtenäistäminen / Hannele Laivuori ja

Lisätiedot

Sikiöseulonnan jatkotutkimukset

Sikiöseulonnan jatkotutkimukset Tämä esite on tarkoitettu perheille, joissa raskausajan seulontojen perusteella epäillään sikiön poikkeavuutta. Kaikkiin jatkotutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnan jatkotutkimukset

Lisätiedot

I Milloin ja miten tutkimuksia tehdään. II Sikiötutkimusnäytteet. III Neuvonta. IV Eettisiä ja sosiaalisia kysymyksiä

I Milloin ja miten tutkimuksia tehdään. II Sikiötutkimusnäytteet. III Neuvonta. IV Eettisiä ja sosiaalisia kysymyksiä I Milloin ja miten tutkimuksia tehdään Sikiödiagnostiikkaa II Sikiötutkimusnäytteet Dos. Hannele Laivuori Biomedicum 21.8.2012 III Neuvonta Lääketieteellinen genetiikka L3, syksy 2012 IV Eettisiä ja sosiaalisia

Lisätiedot

SIKIÖN KROMOSOMIPOIKKEAVUUKSIEN JA VAIKEIDEN RAKENNE-POIKKEAVUUK- SIEN SEULONTA TURUSSA TIETOA VANHEMMILLE

SIKIÖN KROMOSOMIPOIKKEAVUUKSIEN JA VAIKEIDEN RAKENNE-POIKKEAVUUK- SIEN SEULONTA TURUSSA TIETOA VANHEMMILLE 1 (6) SIKIÖN KROMOSOMIPOIKKEAVUUKSIEN JA VAIKEIDEN RAKENNE-POIKKEAVUUK- SIEN SEULONTA TURUSSA TIETOA VANHEMMILLE Kaikki raskausajan seulontatutkimukset ovat vapaaehtoisia. Tulevana äitinä sinulla on mahdollisuus

Lisätiedot

NIPT NON-INVASIVE-PRENATAL TESTING

NIPT NON-INVASIVE-PRENATAL TESTING NIPT NON-INVASIVE-PRENATAL TESTING NIPT perustuu äidin veressä olevan sikiöperäisen soluvapaan DNA:n tutkimiseen ja seulonta kattaa sikiön 21-trisomian (Downin syndrooma), 18-trisomian, 13-trisomian

Lisätiedot

TRISOMIASEULONTA. Veli Isomaa / 5.2.2015

TRISOMIASEULONTA. Veli Isomaa / 5.2.2015 TRISOMIASEULONTA Veli Isomaa / 5.2.2015 TRISOMIASEULONTA Trisomia Kromosomipoikkeavuus, jossa yhdessä kromosomiparissa on ylimääräinen kromosomi. Kromosomiluku on tällöin 47 Seulonta Seulonnalla tarkoitetaan

Lisätiedot

Ensimmäiset raskaudenaikaiset seulonnat

Ensimmäiset raskaudenaikaiset seulonnat Anna-Kaisa Anttonen, Vedran Stefanovic ja Kristiina Aittomäki Sikiön diagnoosi äidin verestä kajoamaton kromosomipoikkeavuuksien seulonta Sikiön kromosomipoikkeavuuksien seulonta perustuu Suomessa nykyisin

Lisätiedot

NIPT. Non-invasiivinen prenataalitutkimus

NIPT. Non-invasiivinen prenataalitutkimus NIPT Non-invasiivinen prenataalitutkimus Non-invasiivinen prenataalitutkimus, NIPT B -NIPT-D ATK 8598 Non-invasiivinen prenataalitutkimus B -NIPTlaa ATK 8599 Non-invasiivinen prenataalitutkimus, laaja

Lisätiedot

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa SIKIÖSEULONNAT SUOMESSA Seulonta-asetus annettiin v 2007 (1339/2006 päivitys 339/2011), jolloin annettiin kolmen vuoden siirtymäaika. Seulonta Seulonta on osa ehkäisevää

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

Suomessa äitiyshuollon seulontaperiaatteet

Suomessa äitiyshuollon seulontaperiaatteet Seulonnat Äitiyshuollon seulonnan mahdollisuudet ja ongelmat Vilho Hiilesmaa ja Riitta Salonen Suuri osa äitiyshuollosta on oireettomiin raskaana oleviin naisiin kohdistuvaa seulontaa. Perinteisiä neuvolatarkastuksia

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA TURUN YLIOPISTO Synnytys- ja naistentautioppi TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA

Lisätiedot

Sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonta Suomessa

Sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonta Suomessa https://helda.helsinki.fi Sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonta Suomessa Kaijomaa, Marja 2018 Kaijomaa, M & Äyräs, O 2018, ' Sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonta Suomessa

Lisätiedot

Sikiön kromosomipoikkeavuuksien. seulonta. Riskien suuruutta kuvaavat kortit

Sikiön kromosomipoikkeavuuksien. seulonta. Riskien suuruutta kuvaavat kortit Sikiön kromosomipoikkeavuuksien seulonta Riskien suuruutta kuvaavat kortit Näiden korttien avulla voidaan raskaana oleville havainnollistaa kromosomipoikkeavuuksien seulontaa. Kaikki kortit esittävät tilannetta

Lisätiedot

KROMOSOMIHÄIRIÖIDEN SEULONTASUOSITUS. Päivi Laitinen Dosentti, sairaalakemisti

KROMOSOMIHÄIRIÖIDEN SEULONTASUOSITUS. Päivi Laitinen Dosentti, sairaalakemisti SIKIÖN KROMOSOMIHÄIRIÖIDEN SEULONTASUOSITUS Päivi Laitinen Dosentti, sairaalakemisti 1 SIKIÖN KROMOSOMIHÄIRIÖIDEN SEULONTA Downin oireyhtymä tunnetuin vaikean kehitysvammaisuuden syy Trisomia 18 - Edwardsin

Lisätiedot

SEULONNAN JATKOTUTKIMUSTEN LAATUVAATIMUKSET JA KESKITTÄMINEN

SEULONNAN JATKOTUTKIMUSTEN LAATUVAATIMUKSET JA KESKITTÄMINEN SEULONNAN JATKOTUTKIMUSTEN LAATUVAATIMUKSET JA KESKITTÄMINEN Dos. Jaana Leipälä Finohta 19.3.2009 19.3.2009 Sikiön poikkeavuuksien seulonta/ Jaana Leipälä 1 Seulonnassa on kaksi vaihetta Tarjotaan kaikille:

Lisätiedot

Raskausajan ultraääniseulonnat

Raskausajan ultraääniseulonnat Raskausajan ultraääniseulonnat Maija-Riitta Ordén LT, perinatologi Naistentautien ja synnytysklinikka KYS Finohta / Sikiöseulontojen yhtenäistäminen / Maija-Riitta Ordén 1 Luennon tavoitteena Mitä hyötyä

Lisätiedot

Sikiön poikkeavuuksien seulonta - asiantuntijaryhmän muistio

Sikiön poikkeavuuksien seulonta - asiantuntijaryhmän muistio Sikiön poikkeavuuksien seulonta - asiantuntijaryhmän muistio Terhi Hermanson lääkintöneuvos, LKT, VTM Valtioneuvoston asetus seulonnoista 21.12.2006, sikiöosuuden tavoite - Parantaa lisääntymisautonomiaa

Lisätiedot

Ennustaako varhaisraskauden yhdistelmäseulonnan poikkeava tulos ainoastan aneuploidian riskin?

Ennustaako varhaisraskauden yhdistelmäseulonnan poikkeava tulos ainoastan aneuploidian riskin? Ennustaako varhaisraskauden yhdistelmäseulonnan poikkeava tulos ainoastan aneuploidian riskin? Jarno Kettunen, LK jarno.kettunen@helsinki.fi, opiskelijanumero 013297622 Lääketieteellinen tiedekunta 21.9.2013

Lisätiedot

Sikiön lisääntynyt niskaturvotus ensimmäisessä seulontakaikututkimuksessa

Sikiön lisääntynyt niskaturvotus ensimmäisessä seulontakaikututkimuksessa Tieteessä katsaus Outi Äyräs LT, osastonlääkäri HUS aistensairaala Marianne Eronen dosentti, vastaava asiantuntija Kela, etuustoimintojen osaamiskeskus Vedran Stefanovic dosentti, kliininen opettaja HUS

Lisätiedot

Raskausajan kiintymyksen vahvistaminen ultraäänityöskentelyn avulla. Dosentti Eeva Ekholm Naistenklinikka, TYKS

Raskausajan kiintymyksen vahvistaminen ultraäänityöskentelyn avulla. Dosentti Eeva Ekholm Naistenklinikka, TYKS Raskausajan kiintymyksen vahvistaminen ultraäänityöskentelyn avulla Dosentti Eeva Ekholm Naistenklinikka, TYKS Meeting the baby before delivery Esityksen sisältö Raskaudenaikaisen kiintymyssuhteen kehittyminen

Lisätiedot

Sikiöseulonta ja eettiset arvot

Sikiöseulonta ja eettiset arvot Sikiöseulonta ja eettiset arvot Ilona Autti-Rämö, dos Finohta / Sikiöseulontojen yhtenäistäminen / Ilona Autti-Rämö 1 Sikiön poikkeavuuksien seulonnan erityisongelmat Seulontaohjelman päätavoitteena ei

Lisätiedot

TOTEAA LUOTETTAVASTI ENNENAIKAISEN LAPSIVEDENMENON

TOTEAA LUOTETTAVASTI ENNENAIKAISEN LAPSIVEDENMENON TOTEAA LUOTETTAVASTI ENNENAIKAISEN LAPSIVEDENMENON Actim PROM on alkuperäinen ja kotimainen pikatesti sikiökalvojen ennenaikaisen puhkeamisen ja lapsivedenmenon toteamiseen. Helppokäyttöinen Actim PROM

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: dosentti Jukka Uotila Valtakunnallinen koordinaattori: dosentti Jukka Uotila

Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: dosentti Jukka Uotila Valtakunnallinen koordinaattori: dosentti Jukka Uotila TAMPEREEN YLIOPISTO - LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET PERINATOLOGIA Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: dosentti Jukka Uotila Valtakunnallinen koordinaattori: dosentti Jukka

Lisätiedot

MATKALLA UUTEEN ELÄMÄÄN OPAS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAILLE

MATKALLA UUTEEN ELÄMÄÄN OPAS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAILLE MATKALLA UUTEEN ELÄMÄÄN OPAS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAILLE Opas on tarkoitettu äitiysneuvolan asiakkaille, raskaana oleville naisille sekä heidän puolisoilleen. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

KROMOSOMIPOIKKEAVUUKSIEN SEULONNAN LAATUVAATIMUKSET

KROMOSOMIPOIKKEAVUUKSIEN SEULONNAN LAATUVAATIMUKSET KROMOSOMIPOIKKEAVUUKSIEN SEULONNAN LAATUVAATIMUKSET Päivi Laitinen Dosentti, sairaalakemisti OYS, Laboratorio SEULONTA STM:n seulontatyöryhmän periaatteet 14 kriteeriä Loogisesti etenevä ja käsitteiltään

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

Raskaudenaikaiset veriryhmäimmunisaatiot: Raskaudenaikainen seuranta ja hoito:

Raskaudenaikaiset veriryhmäimmunisaatiot: Raskaudenaikainen seuranta ja hoito: Raskaudenaikaiset veriryhmäimmunisaatiot: Raskaudenaikainen seuranta ja hoito: SPR-VERIPALVELU 140416 Ansa Aitokallio-Tallberg, erikoislääkäri HYKS Naistenklinikka YHTEISTYÖ: NEUVOLA-VERIPALVELU- ERIKOISSAIRAANHOITO

Lisätiedot

21. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Sisältö. Downin oireyhtymän seulonta Ulf-Håkan Stenman... 47

21. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Sisältö. Downin oireyhtymän seulonta Ulf-Håkan Stenman... 47 21. vuosikerta 3 2004 KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti Journal of The Finnish Society of Clinical Chemistry Elektroninen osoite: www.kliinlablehti.fi ISSN

Lisätiedot

Seulontaan liittyvän perinnöllisyysneuvonnan järjestäminen

Seulontaan liittyvän perinnöllisyysneuvonnan järjestäminen Seulontaan liittyvän perinnöllisyysneuvonnan järjestäminen Helsinki, THL 19.3.2009 Riitta Salonen-Kajander dosentti, ylilääkäri Perinnöllisyysklinikka Neuvonta ennen seulontaa Tärkeä mitä paremmin tieto

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Keskenmenon hoito GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS Miten valitsen hoidon? Potilaan toiveet Logistiikka Keskenmenon tyyppi Alkuraskauden verenvuoto

Lisätiedot

INVASIIVISTEN SIKIÖTUTKIMUSTEN AIHEUTTAMIEN SIKIÖNMENETYSTEN ESIINTYVYYS TAMPEREEN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA VUOSINA 2000-2009

INVASIIVISTEN SIKIÖTUTKIMUSTEN AIHEUTTAMIEN SIKIÖNMENETYSTEN ESIINTYVYYS TAMPEREEN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA VUOSINA 2000-2009 INVASIIVISTEN SIKIÖTUTKIMUSTEN AIHEUTTAMIEN SIKIÖNMENETYSTEN ESIINTYVYYS TAMPEREEN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA VUOSINA 2000-2009 Minna Veijanen (Vainio) Syventävienopintojen kirjallinen työ Tampereen

Lisätiedot

Keskeytyneen raskauden ja kohtukuoleman puheeksi ottaminen neuvolassa. Marjo Flykt, PsT, psykoterapeutti

Keskeytyneen raskauden ja kohtukuoleman puheeksi ottaminen neuvolassa. Marjo Flykt, PsT, psykoterapeutti Keskeytyneen raskauden ja kohtukuoleman puheeksi ottaminen neuvolassa Marjo Flykt, PsT, psykoterapeutti Keskenmeno Raskauden keskeytyminen ennen 22. raskausviikon täyttymistä tai vauvan ollessa alle 500g

Lisätiedot

THL/294/5.09.00/2013 Tiedonkeruun tietosisältö 1(8) 21.2.2013

THL/294/5.09.00/2013 Tiedonkeruun tietosisältö 1(8) 21.2.2013 Tiedonkeruun tietosisältö 1(8) Hedelmöityshoitotilastoinnin tiedonkeruun tietosisältö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää valtakunnalliset tiedot annetuista hedelmöityshoidoista sähköisellä tiedonkeruulomakkeella,

Lisätiedot

Eklampsia eli pre-eklampsiaan liittyvä kouristus

Eklampsia eli pre-eklampsiaan liittyvä kouristus Alkuperäistutkimus Minna-Marja Salmi, Eeva Ekholm, Olli Polo ja Risto Erkkola Selvitimme eklampsian esiintymistä Suomessa vuosina 1990 94. Tapauksia löytyi 77, joten tilan esiintyvyys oli 2.4 kymmentätuhatta

Lisätiedot

Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy

Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy 14.4.2016 Susanna Sainio SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy anti-d-suojaus synnytyksen jälkeinen suojaus 1969 riskiperusteinen suojaus

Lisätiedot

NAISTEN KOKEMUKSIA SIKIÖSEULONNASTA SAADUSTA NEUVONNASTA ÄITIYSHUOLLOSSA

NAISTEN KOKEMUKSIA SIKIÖSEULONNASTA SAADUSTA NEUVONNASTA ÄITIYSHUOLLOSSA NAISTEN KOKEMUKSIA SIKIÖSEULONNASTA SAADUSTA NEUVONNASTA ÄITIYSHUOLLOSSA Milla Vilén Opinnäytetyö Joulukuu 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

RhD-negatiivisten äitien suojaus raskauden aikana

RhD-negatiivisten äitien suojaus raskauden aikana RhD-negatiivisten äitien suojaus raskauden aikana Valtakunnalliset Neuvolapäivät 9.10.2013 Susanna Sainio SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Raskausimmunisaation syntymekanismi fetomaternaalivuoto FMH: 1. trim.

Lisätiedot

Muutoksia sikiön kehityshäiriöiden seulontatutkimuksissa uutena seulontatuloksien vastaaminen sähköisesti sekä trisomia 18 -seulonta

Muutoksia sikiön kehityshäiriöiden seulontatutkimuksissa uutena seulontatuloksien vastaaminen sähköisesti sekä trisomia 18 -seulonta 6.6.2012 1(6) Muutoksia sikiön kehityshäiriöiden seulontatutkimuksissa uutena seulontatuloksien vastaaminen sähköisesti sekä trisomia 18 -seulonta Tutkimus S -Sikiön kehityshäiriöiden seulonnat, S -Tr1Seul,

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Raskauden ajan ultraäänitutkimukset ja seerumiseulonnat rakenne- ja kromosomipoikkeavuuksien tunnistamisessa

Raskauden ajan ultraäänitutkimukset ja seerumiseulonnat rakenne- ja kromosomipoikkeavuuksien tunnistamisessa Sikiön rakenne- ja kromosomipoikkeavuuksien seulontamenetelmät vaihtelevat Suomessa suuresti sekä eri kuntien välillä että saman sairaanhoitopiirin sisällä. Tämä on johtanut epätasa-arvoon ja tarpeeseen

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevä seulonta muuttuu MAIJA JAKOBSSON DOS, NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN ERIKOISLÄÄKÄRI YLILÄÄKÄRI, HYVINKÄÄN SAIRAALA

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevä seulonta muuttuu MAIJA JAKOBSSON DOS, NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN ERIKOISLÄÄKÄRI YLILÄÄKÄRI, HYVINKÄÄN SAIRAALA Kohdunkaulansyöpää ehkäisevä seulonta muuttuu MAIJA JAKOBSSON DOS, NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN ERIKOISLÄÄKÄRI YLILÄÄKÄRI, HYVINKÄÄN SAIRAALA Kohdunkaulan syöpä Ihmisen papillomavirus- eli HPV-infektio

Lisätiedot

Alkuraskauden häiriöt. EGO päivät Kuopio 27.5.2016 LT, erl Paula Kuivasaari-Pirinen

Alkuraskauden häiriöt. EGO päivät Kuopio 27.5.2016 LT, erl Paula Kuivasaari-Pirinen Alkuraskauden häiriöt EGO päivät Kuopio 27.5.2016 LT, erl Paula Kuivasaari-Pirinen Sisältö Milloin raskaudella on toivoa miten diagnosoin keskenmenon? Kohdun tyhjennyksen hoitovaihtoehdot Milloin residua

Lisätiedot

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta OPAS Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta Opas äitiyshuollon työntekijöille Jaana Leipälä, Kaija Hänninen, Ulla Saalasti-Koskinen, Marjukka Mäkelä 2 2 2009 Kirjoittajat ja THL Suomen kielen

Lisätiedot

Fetal surgery- reality or utopia?

Fetal surgery- reality or utopia? NIPT utility in clinical setting - critical overview and the first two years of implementation experience in Helsinki Fetal surgery- reality or utopia? Lab Quality Days 2017 Vedran Stefanovic Associate

Lisätiedot

5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE

5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE 5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE RO-GNE: RASKAUDEN ILMOITUSLOMAKE ILMOITTAJAN TIEDOT Ensimmäinen Seuranta Ilmoittajan nimi: Tyyppi: Lääkäri (erikoisala) Farmaseutti/proviisori Kuluttaja Muu (mikä) Yhteydenotto-osoite:

Lisätiedot

Tietoa hivistä Hiv tarttuu heikosti. Hiv ei leviä ilman tai kosketuksen välityksellä, eikä missään arkipäivän tilanteissa.

Tietoa hivistä Hiv tarttuu heikosti. Hiv ei leviä ilman tai kosketuksen välityksellä, eikä missään arkipäivän tilanteissa. Hiv ja raskaus 1. Lukijalle Esite on suunnattu hiv-tartunnan saaneille raskautta suunnitteleville tai raskaana oleville naisille ja perheille. Esitteessä käsitellään hiv-tartunnan huomioimista raskautta

Lisätiedot

Postpartum hysterektomia miksi, milloin, miten?

Postpartum hysterektomia miksi, milloin, miten? Postpartum hysterektomia miksi, milloin, miten? Jyrki Jalkanen GKS 10 v. 23.9.2010 Helsinki Mikä? Yleensä Joko alatiesynnytyksen tai kesirinleikkauksen yhteydessä tai puerperiumissa tehtävä kohdun poisto

Lisätiedot

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka HIV-potilaan raskauden seuranta Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka Naistenklinikan HIVpoliklinikka raskauden seuranta tapahtuu keskitetysti NKL:n äitiyspoliklinikalla erikoislääkäri Marja Kaijomaa

Lisätiedot

Voidaanko ennenaikaisuutta ehkäistä?

Voidaanko ennenaikaisuutta ehkäistä? Voidaanko ennenaikaisuutta ehkäistä? Ryhmä F: Kokkonen T, Luukkonen J, Mikkonen H, Mäentausta M, Mäkelä M, Nauha M, Niinimäki P, Peltokangas T, Poteri H. Määritelmiä WHO:n mukaan yli kolme viikkoa ennen

Lisätiedot

Sähköisen tiedonkeruulomakkeen käyttöohje löytyy lomakkeen yhteydestä erikseen.

Sähköisen tiedonkeruulomakkeen käyttöohje löytyy lomakkeen yhteydestä erikseen. Tiedonkeruuohjeistus 21.2.2013 1(5) HEDELMÖITYSHOITOJEN TILASTOINTI Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää valtakunnalliset tiedot annetuista hedelmöityshoidoista. Stakes keräsi vuosilta 1994 2005

Lisätiedot

SIKIÖTUTKIMUKSISTA PERINNÖLLISYYSNEUVONTAAN

SIKIÖTUTKIMUKSISTA PERINNÖLLISYYSNEUVONTAAN SIKIÖTUTKIMUKSISTA PERINNÖLLISYYSNEUVONTAAN Sikiöindikaatioin tehtävän raskaudenkeskeytyksen hoitopolusta ammattilaisille Laura Ijäs-Virtanen Saara Partanen Opinnäytetyö Joulukuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

SAV? Milloin CT riittää?

SAV? Milloin CT riittää? SAV? Milloin CT riittää? Evl Akuuttilääketiede To Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia 1 Potilastapaus 28- vuotias nainen vastaanotolla klo 12 Hypotyreoosi, hyvässä hoitotasapainossa Lääkityksenä Thyroxin

Lisätiedot

Seulontatutkimusten perusperiaatteet

Seulontatutkimusten perusperiaatteet Seulontatutkimusten perusperiaatteet Ilona Autti-Rämö, dos Finohta / Sikiöseulontojen yhtenäistäminen / Ilona Autti-Rämö 1 Seulontatutkimuksen yleiset periaatteet Tutkitaan sovittu ryhmä oireettomia henkilöitä,

Lisätiedot

Seulontatutkimukset väestön terveyspalveluna näkemyksiä raskaudenaikaiseen seerumiseulontaan

Seulontatutkimukset väestön terveyspalveluna näkemyksiä raskaudenaikaiseen seerumiseulontaan Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Seulontatutkimukset väestön terveyspalveluna näkemyksiä raskaudenaikaiseen seerumiseulontaan Pro gradu tutkielma Tuulikki Vehko Tampereen yliopisto Terveystieteen

Lisätiedot

Kohtukirurgia ja synnytys. Jukka Uotila TAYS naistenklinikka 26.9.2003

Kohtukirurgia ja synnytys. Jukka Uotila TAYS naistenklinikka 26.9.2003 Kohtukirurgia ja synnytys Jukka Uotila TAYS naistenklinikka 26.9.2003 Arpi kohdussa Istukan muodostuminen? verenkierto istukan toiminnanvajaus placenta accreta Kohdun repeämän riski? raskauden seuranta,

Lisätiedot

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ Yleislääkäripäivät 2017 Veikko Salomaa, LKT Tutkimusprofessori 23.11.2017 Yleislääkäripäivät 2017 / Veikko Salomaa 1 SIDONNAISUUDET Kongressimatka, Novo Nordisk

Lisätiedot

Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa. Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS

Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa. Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS Sidonnaisuudet Päätoimi: HUS Sivutoiminen yksityislääkäri (Diacor, Aava) koulutusmatka

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA TURUN YLIOPISTO Synnytys- ja naistentautioppi 2013 TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA

Lisätiedot

Yhdysvalloissa äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö

Yhdysvalloissa äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö Raskaus ja psyyke Erja Halmesmäki Alkoholin aiheuttamia raskaudenaikaisia lääketieteellisiä riskejä aliarvioidaan ilmeisesti osaksi siitä syystä, että alkoholiongelmaa pidetään edelleenkin virheellisesti

Lisätiedot

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon.

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. C-vitamiini 250 mg, 6 emätinpuikkoa. Apteekista ilman reseptiä. Emättimen bakteeritasapainon häiriö Emättimen bakteeritasapainon häiriö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDEN AIKAISTEN SIKIÖN KROMOSO- MI- JA RAKENNEPOIKKEAVUUKSIEN SEULONNASTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDEN AIKAISTEN SIKIÖN KROMOSO- MI- JA RAKENNEPOIKKEAVUUKSIEN SEULONNASTA Terveyskeskus 16.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDEN AIKAISTEN SIKIÖN KROMOSO- MI- JA RAKENNEPOIKKEAVUUKSIEN SEULONNASTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne raskauden aikaisten sikiön kromosomi-

Lisätiedot

SGA-lapsi, pienikokoisena

SGA-lapsi, pienikokoisena SGA-lapsi, pienikokoisena syntynyt Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 2SGA-lapsi, pienikokoisena syntynyt Keskoslapsen vanhemmille, Kevyt-yhdistys on teettänyt tämän tietopaketin

Lisätiedot

Synnynnäiset kromosomi- ja rakennepoikkeavuudet. 17.8.2012 Annukka Ritvanen, Perinnöllisyyslääket. erik. lääk., LL, Epämuodostumarekisteri, THL 1

Synnynnäiset kromosomi- ja rakennepoikkeavuudet. 17.8.2012 Annukka Ritvanen, Perinnöllisyyslääket. erik. lääk., LL, Epämuodostumarekisteri, THL 1 Synnynnäiset kromosomi- ja rakennepoikkeavuudet 17.8.2012 Annukka Ritvanen, Perinnöllisyyslääket. erik. lääk., LL, Epämuodostumarekisteri, THL 1 Esityksen sisältö Mikä on epämuodostuma? Epämuodostumien

Lisätiedot

Avoin eettinen foorumi Neonatologi Mari Juuti

Avoin eettinen foorumi Neonatologi Mari Juuti Avoin eettinen foorumi Neonatologi Mari Juuti 2.12.2013 Hoidon rajat Syntymä ja kuolema - elämän ääripäät Aletaanko hoitaa? Milloin hoito lopetetaan? Kuinka jaksaa vaikeiden päätösten äärellä Aletaanko

Lisätiedot

SYNNYTTÄJIEN SEULONTA: Vastasyntyneiden varhaisen GBS-taudin ehkäisy

SYNNYTTÄJIEN SEULONTA: Vastasyntyneiden varhaisen GBS-taudin ehkäisy INTO-Infektioiden torjuntapäivät 7.11.2018 SYNNYTTÄJIEN SEULONTA: Vastasyntyneiden varhaisen GBS-taudin ehkäisy Verna Björklund Lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, HYKS lasten ja

Lisätiedot

RASKAANA OLEVIEN JA KUMPPANEIDEN ODOTUKSET JA KOKEMUKSET VARHAISRASKAUDEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSESTA

RASKAANA OLEVIEN JA KUMPPANEIDEN ODOTUKSET JA KOKEMUKSET VARHAISRASKAUDEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSESTA RASKAANA OLEVIEN JA KUMPPANEIDEN ODOTUKSET JA KOKEMUKSET VARHAISRASKAUDEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSESTA Maarit Nykänen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Virtsatielöydökset raskauden ajan kaikuseulonnassa. Reijo Luoma ja Enaam Raboei

Virtsatielöydökset raskauden ajan kaikuseulonnassa. Reijo Luoma ja Enaam Raboei Alkuperäistutkimus Virtsatielöydökset raskauden ajan kaikuseulonnassa Reijo Luoma ja Enaam Raboei Epämuodostumien järjestelmällinen sikiöaikainen kaikuseulonta aloitettiin sairaalassamme (King Fahd Armed

Lisätiedot

Yli 40-vuotiaan naisen raskaus

Yli 40-vuotiaan naisen raskaus TIETEESSÄ SUSANNA SAINIO LT, naistentautien ja synnytysten sekä perinatologian erikoislääkäri HUS, naisten- ja lastentautien tulosyksikkö, naistentaudit ja synnytykset, Naistenklinikka REIJA KLEMETTI FT,

Lisätiedot

Gravidan elvytys. Arvi Yli-Hankala 29.8.2008

Gravidan elvytys. Arvi Yli-Hankala 29.8.2008 Gravidan elvytys Arvi Yli-Hankala 29.8.2008 Taustaa Kaikki tässä esitetty perustuu yksittäisiin tapausselostuksiin ja tieteelliseen järkeilyyn Kuolleisuus suurinta köyhissä maissa, raportit valtaosin kehittyneistä

Lisätiedot

23.9.2010 GKS 2010 Reita Nyberg

23.9.2010 GKS 2010 Reita Nyberg Laparoskopia raskauden aikana el Reita Nyberg Naistentautien ja synnytysten vastuualue, TAYS Taustaa 1 odottaja / 500-635 tarvitsee vatsan alueen kirurgiaa muusta kuin obstetrisesta syystä appendisiitti,

Lisätiedot

Vanhempien odotuksia ja kokemuksia sikiöseulonnoista Suomessa 2015

Vanhempien odotuksia ja kokemuksia sikiöseulonnoista Suomessa 2015 TYÖPAPERI Maarit Nykänen Siiri Nelimarkka Anna Turunen Reija Klemetti Tutkimuksen perusraportti 6 2018 TYÖPAPERI 6/2018 Maarit Nykänen, Siiri Nelimarkka, Anna Turunen, Reija Klemetti Tutkimuksen perusraportti

Lisätiedot

Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri

Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa Suomen Syöpärekisteri Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, dosentti Päätoimi Suomen Syöpärekisterin johtaja, Suomen Syöpäyhdistys ry Sivutoimet syöpäepidemiologian

Lisätiedot

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan ANNA-MARIA LAHESMAA-KORPINEN FT Projektipäällikkö, THL LÄÄKEHOITO JA RASKAUS -HANKE RASKAUDENAIKAINEN lääkkeiden käyttö Suomessa Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö on Suomessa yleistä. Vuosina Suomessa

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus DUODECIM 2009 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Perinatologinen Seura ry:n asettama työryhmä Kortikosteroidihoito ennenaikaisen synnytyksen uhatessa Käypä hoito -suositus

Lisätiedot

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne Eturauhassyövän seulonta Patrik Finne Ulf-Håkan Stenman-juhlasymposiumi, 21.4.2009 Seulonnan tavoite löytää syöpä aikaisemmin, ennen kuin se on levinnyt mahdollistaa radikaalinen hoito Vähentää kuolleisuutta

Lisätiedot

Synnytyksen käynnistäminen

Synnytyksen käynnistäminen Synnytyksen käynnistäminen Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi Synnytys on täysiaikainen, jos se käynnistyy raskausviikoilla 37 42. Vasta kun laskettu aika on ylittynyt 14 vrk eli raskausviikkoja

Lisätiedot

Sikiön vatsaontelon alueen anomaliat

Sikiön vatsaontelon alueen anomaliat Sikiön vatsaontelon alueen anomaliat Pertti Palo TYKS Naistenklinikka Ei sidonnaisuuksia Anomaliatyypit Gastroskisis (1:2200) Omfalosele (1:3500) Limb body wall complex (1:10 000) (Body stalk anomaly)

Lisätiedot

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaukset Virusoppi Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaus 1 Uusi uhkaava respiratorinen virusinfektio Tapaus

Lisätiedot

Abdominaalinen raskaus. Gynekologisen Kirurgian Seura, 27.9.2012 Päivi Vuolo-Merilä el

Abdominaalinen raskaus. Gynekologisen Kirurgian Seura, 27.9.2012 Päivi Vuolo-Merilä el Abdominaalinen raskaus Gynekologisen Kirurgian Seura, 27.9.2012 Päivi Vuolo-Merilä el LK s. 1967 v. 1993 Dg: cysta dermoidea ovari l. sin. (halk. 10 cm) Tmp: s-o-ectomia via l-scopiam v. 2000 G0 Dg: endometrioma

Lisätiedot

TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja

TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja v i i s a a t v a l i n n a t v i i s a s v a n h e m m u u s v i i s a a t v a i m o t v i r k e ä t v a u v a t Mitä ja miksi? Ahtiainen H. & Muola

Lisätiedot

Lapsivesitutkimus. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com

Lapsivesitutkimus. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com 12 Lapsivesitutkimus Muokattu allamainittujen instanssien julkaisemista vihkosista, heidän laatustandardiensa mukaan: Guy s and St Thomas Hospital, London, United Kingdom; the Royal College of Obstetricians

Lisätiedot

Vastasyntyneiden aineenvaihduntaseula. 24.9.2015 Risto.Lapatto@Hus.Fi HY ja HYKS Lastenklinikka

Vastasyntyneiden aineenvaihduntaseula. 24.9.2015 Risto.Lapatto@Hus.Fi HY ja HYKS Lastenklinikka Vastasyntyneiden aineenvaihduntaseula 24.9.2015 Risto.Lapatto@Hus.Fi HY ja HYKS Lastenklinikka Esityksen tavoitteet Ymmärrät mistä tässä on kyse Seulontoja on erilaisia Näyte otetaan vauvasta Ketään ei

Lisätiedot

Sikiö sydänpotilaana ENSITIETOA VANHEMMILLE. www.sydanlapset.fi SYDÄNLAPSET RY

Sikiö sydänpotilaana ENSITIETOA VANHEMMILLE. www.sydanlapset.fi SYDÄNLAPSET RY ENSITIETOA VANHEMMILLE Sikiö sydänpotilaana www.sydanlapset.fi SYDÄNLAPSET RY 2 Suomessa syntyy vuosittain noin 500 synnynnäisesti sydänvikaista lasta. Heistä noin puolet tarvitsee leikkaushoitoa joko

Lisätiedot

Paperisen Äitiyskortin sisältö THL Yhteystiedot (paperinen äitiyskortti) Kentän ohjeistus

Paperisen Äitiyskortin sisältö THL Yhteystiedot (paperinen äitiyskortti) Kentän ohjeistus Paperisen Äitiyskortin sisältö THL 18.12.2015 Yhteystiedot (paperinen äitiyskortti) Naisen nimi Naisen henkilötunnus Naisen kotiosoite Naisen kotikunta Äitiysneuvola Terveydenhoitaja Neuvolan ajanvaraus/puhelinnumero

Lisätiedot

SYNNYTYSPELKO TAUSTATIEDOT JA HOIDON TULOKSET

SYNNYTYSPELKO TAUSTATIEDOT JA HOIDON TULOKSET SYNNYTYSPELKO TAUSTATIEDOT JA HOIDON TULOKSET Veera Karvonen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen Yliopisto Lääketieteen yksikkö Elokuu 2015 Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö KARVONEN

Lisätiedot

Raskauden kolmi- ja neliulotteinen kaikututkimus

Raskauden kolmi- ja neliulotteinen kaikututkimus Katsaus Pertti Kirkinen Raskauden kolmi- ja neliulotteinen kaikututkimus Kallista leikkiä vai yhä tarkempaa diagnostiikkaa? Kolmi- ja neliulotteinen kaikututkimus täydentävät kaksiulotteisella ultraäänitutkimuksella

Lisätiedot

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE Tieto isäksi tulemisesta Isän ja vauvan välinen suhde saa alkunsa jo silloin kun pariskunta suunnittelee vauvaa ja viimeistään silloin kun isä saa tiedon

Lisätiedot