Yhdysvalloissa äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdysvalloissa äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö"

Transkriptio

1 Raskaus ja psyyke Erja Halmesmäki Alkoholin aiheuttamia raskaudenaikaisia lääketieteellisiä riskejä aliarvioidaan ilmeisesti osaksi siitä syystä, että alkoholiongelmaa pidetään edelleenkin virheellisesti pääosin sosiaalisena ongelmana, jonka hoitaminen kuuluu terveydenhuoltohenkilöstölle vain akuuteissa kriisitilanteissa. Sama koskee huumeita, mutta niiden käytön lisääntyessä tulemme yhä useammin kohtaamaan narkomaanin myös äitiysneuvolassa ja synnytyssairaalassa. Suomen työikäisistä naisista arviolta noin 2 % on alkoholin suurkuluttajia, ja raskaanakin olevista noin 1 3 %. Alkoholin suurkulutuksen esiintyvyys on selvästi suurempi kuin esimerkiksi tyypin 1 diabeteksen, jota pidetään merkittävänä raskauden riskitekijänä. Toisaalta alkoholin suurkuluttajien raskaudenaikaiseen seurantaan uhrataan paljon vähemmän voimavaroja. Runsas alkoholinkäyttö lisää keskenmenovaaraa ja raskaudenaikaisia verenvuotoja, hidastaa sikiön kasvua ja johtaa pahimmillaan vaikeaan kehitysvammaan, sikiön alkoholioireyhtymään. Yhdysvalloissa äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on suurin sikiöön kohdistuva uhka. Siellä arvioidaan, että 11 % laitoshoitoa tarvitsevista kehitysvammaisista lapsista on alkoholin vaurioittamia ja että 5 % vastasyntyneiden epämuodostumista johtuu äidin raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä. Alkoholin aiheuttaman vammaisuuden aste riippuu altistuksen määrästä. Ruotsissa on arvioitu, että 11 % kouluikäisten lievästä älyllisestä kehitysvammaisuudesta johtuu sikiökautisesta alkoholialtistuksesta. Äidin alkoholinkäyttö on kehitysvammaisuuden tärkein yksittäinen raskaudenaikainen syy ja ainoa, joka periaatteessa olisi täysin ennalta eliminoitavissa (Larsson 1983). Alkoholi läpäisee helposti istukan ja kulkeutuu sikiöön. Sikiön virtsan mukana alkoholi kulkeutuu lapsiveteen ja edelleen sikiöön ja istukan läpi takaisin äitiin, jonka elimistö lopuksi eliminoi alkoholin. Näin ollen sikiön ja lapsiveden alkoholipitoisuus voi olla ajoittain suurempi kuin äidin. Ensimmäisellä raskauskolmanneksella sikiön maksan kyky metaboloida alkoholia suhteutettuna aikuisen maksaan on vain 3 4 %, ja vastasyntyneelläkin se on vain 50 %. Humalatilassa synnyttäneen naisen vastasyntyneellä lapsella veren alkoholipitoisuus on yleensä suunnilleen sama kuin äidin, ja vastasyntyneen humalatila voi olla osoitettavissa pidempään kuin äidin (Spohr ja Steinhausen 1996). Alkoholinkäytön vaikutus hedelmöitymiseen ja ensimmäiseen raskauskolmannekseen Päivittäinen tai runsas satunnainen alkoholinkäyttö häiritsee munasolun kypsymistä ja irtoamista, aiheuttaa kuukautisten poisjääntiä ja vaikeuttaa hedelmöitymistä (Jensen ym. 1998). Alkuraskaudessa runsas alkoholinkäyttö lisää verenvuotoja ja voi aiheuttaa keskenmenon paitsi ensimmäisellä myös toisella raskauskolmanneksella. Yksi tai kaksi päivittäistä alkoholiannosta ensimmäisellä raskauskolmanneksella kaksinkertaistaa toisen trimesterin keskenmenoriskin. Riskit kasvavat suhteessa alkoholinkäyttöön, sillä kolme päivittäistä alkoholiannosta ensi kolmanneksella kolminkertaistaa toisen trimesterin keskenmenoriskin (Harlap ja Shiono 1980). Duodecim 2000; 116:

2 Alkoholi on teratogeeni. Koe-eläinten poikasille emon suuret alkoholiannokset aiheuttavat kromosomimuutoksia, ja on kuvattu myös tapauksia, joissa lapsella on ollut sekä kromosomipoikkeavuus että sikiön alkoholioireyhtymä (Brown ym. 1979, Kaufman 1983, Bingol ym. 1987). Eläinkokeiden perusteella oletetaan runsaan alkoholinkäytön ajankohdan määräävän hyvinkin tarkasti syntyvien epämuodostumien laadun. Muuttamalla hiiriemon alkoholialtistuksen ajankohtaa parilla päivällä saadaan syntymään esimerkiksi sydänanomalioiden sijasta raaja-anomalioita (Webster ym ja 1983). Vastaavia selvityksiä ihmissikiöiden kehityksestä ei luonnollisestikaan ole tehty. Ihmisellä ensimmäisen raskauskolmanneksen alkoholialtistukseen liitettyjä tyypillisiä poikkeavuuksia ovat mm. sydän- ja luustoanomaliat (taulukko 1). Alkoholinkäytön vaikutukset toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana Runsaana jatkuva alkoholinkäyttö voi aiheuttaa verenvuotoja, jotka saattavat haitata istukan toimintaa ja hidastaa sikiön kasvua. Kaikukuvauksen avulla mitattavissa oleva päänympärys (kuva 1), vatsanympärys ja reisiluun pituus jäävät alle odotuskasvun (Halmesmäki 1988). Tämän arvellaan johtuvan toisaalta alkoholin suorasta istukan toimintaa lamaavasta vaikutuksesta ja toisaalta hidastavasta vaikutuksesta sikiön kasvuun. Osasyynä voi olla myös äidin puutteellinen ravitsemus ja huono painonnousu, keskimäärin vain noin 8 kg (Halmesmäki 1988). Sikiön kasvun hidastuessa tilanne vaatii tarkkaa seurantaa äitiyspoliklinikassa tai antenataaliosastolla. Jos kasvu pysähtyy kokonaan, on tutkittava sikiön keuhkojen kypsyys lapsivesinäytteestä ja harkittava sikiön ennenaikaista synnyttämistä. Käytännössä alkoholille altistuneiden sikiöiden keuhkot näyttäisivät kypsyvän useissa tapauksissa jo hyvin varhain (esim. 32. raskausviikolla eli kaksi kuukautta ennen laskettua aikaa). Tämä mahdollistaa sikiön synnyttämisen tilanteissa, joissa sikiö raskauden jatkuessa altistuu suurille alkoholimäärille. Myös Taulukko 1. Alkoholin käyttöön liitettyjen epämuodostumatyyppien suhteellinen esiintyvyys (Halmesmäki 1987). Epämuodostumatyyppi Esiintyvyys (%) Poikkeavat kämmenpoimut Kapea luomirako Sydänviat Selkärangan nikamafuusio 43 Rajoittuneet nikamaliikkeet 1 41 Poikkeavat falangit Kitalakihalkio 7 Kampurajalka 7 Hemangiooma Tyrä 7 27 Lonkkaluksaatio 1 14 Hypoplastiset hampaat 31 Poikkeavat sukupuolielimet 4 39 Munuaisanomalia 8 26 Rintakehän poikkeavuus 4 27 Taulukko 2. Sikiön alkoholioireyhtymän kriteerit. Kasvun hidastuminen sikiöaikana ja syntymän jälkeen. Syntymäpaino, -pituus ja päänympärys alle 10. normaalipersentiilikäyrän arvon Keskushermoston toimintahäiriö: neurologisia oireita, kehityksen viivästymä tai psyykkinen kehitysvammaisuus. Tyypilliset kasvonpiirteet, ainakin kaksi seuraavista mikrokefalia (syntymänjälkeinen päänympärys alle kolme persentiiliä) mikroftalmia tai kapeat luomiraot huonosti kehittynyt ylähuulivako, ohut ylähuuli tai matala yläleuka sikiön liikkeet vähenevät humalatilan aikana, ja sydänäänikäyrä muuttuu poikkeavaksi (Halmesmäki ja Ylikorkala 1986). Infektiovaara kasvaa, ja se voi laukaista ennenaikaisen synnytyksen. Infektiovaaraa lisäävät myös tyypilliset runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyvät elämäntavat: huono yleiskunto ja -hygienia, vaihtuvat partnerit sekä yksipuolinen ravitsemus. Istukan ennenaikaisen, osittaisen tai pahimmassa tapauksessa täydellisen irtoamisen riski kasvaa kymmenkertaiseksi verrattuna raittiin naisen riskiin (Halmesmäki 1988). Hoitamattomana tilanne voi johtaa sikiön kuolemaan, ja jos vuoto on runsas, myös äidin henki on vaarassa. Sikiön keskushermoston aktiivinen erilaistuminen, kasvu ja kehitys käynnistyvät selvimmin toisella raskauskolmanneksella. Alkoholi lamaa 1514 E. Halmesmäki

3 Keskihajonta (SD) +0.5 Keskiarvo a b Kohtuukäyttäjät Alkoholistit Suurkuluttajat b c Raskausviikot Kuva 1. Alkoholistien, suurkuluttajien ja kohtuukäyttäjien sikiöiden biparietaalimittojen (keskiarvo ± keskihajonta) kehitys raskauden edetessä. Keskiarvo ja keskihajonnat on saatu määrittämällä yli normaalin sikiön biparietaalimitat samassa sairaalassa. Määritykset on tehty kaikukuvauksella. a= p< verrattaessa muihin ryhmiin, b= p<0.025 verrattaessa muihin ryhmiin ja c= p<0.05 verrattaessa alkoholistien lasten arvoon. keskushermoston solujen rakenteiden erilaistumista sekä solujen koon ja lukumäärän kasvua (Spohr ja Steinhausen 1984). Runsas alkoholinkäyttö johtaa aivojen alikehittyneisyyteen ja pieneen kokoon sekä pienipäisyyteen eli mikrokefaliaan, jota pidetään yhtenä vakavimmista sikiön alkoholioireyhtymän eli fetaalialkoholisyndrooman (FAS) oireista (taulukko 2) (Rosett 1980, Spohr ja Steinhausen 1984). Jos lapsi ei täytä kaikkia FAS:n kriteereitä, käytetään termiä fetal alcohol effects (FAE). Tällöin lapsella esiintyy oireita vain 1 2 alaryhmän alueella. FAE-oireyhtymällä ei ole selvää määritelmää, ja siksi termin käytöstä kiistellään. Oleellisia seikkoja ns. FAE-tapauksissa ovat tieto sikiökautisesta alkoholialtistuksesta ja lapsella todettu alkoholin aiheuttamaksi sopiva oire. Tutkimustulokset runsaan alkoholinkäytön vaikutuksesta synnytyksen spontaaniin käynnistymiseen ovat ristiriitaisia. Tiedetään, että alkoholi lisää infektioriskiä jopa viisinkertaiseksi ja sitä kautta ennenaikaisen synnytyksen vaaran kolminkertaiseksi. Toisaalta alkoholi relaksoi kohtua tehokkaasti, ja sitä käytettiin vielä luvun alussa menestyksellisesti ennenaikaisten supistusten rauhoittamiseen (Halmesmäki ja Ylikorkala 1988). Ei siis ole yllätys, että eräät tutkimukset ovat osoittaneet runsaan alkoholinkäytön lisäävän yliaikaisuutta. Omassa tutkimuksessani yliaikaisten raskauksien osuus alkoholin suurkuluttajien keskuudessa oli 12 % (Halmesmäki 1988). Ristiriitaisten tutkimustulosten pohjalta yleiseksi käsitykseksi on jäänyt, ettei alkoholi sinänsä vaikuta raskauden kestoon eikä synnytyksen käynnistymiseen. Sen sijaan alkoholin suurkuluttajan synnytyksessä päädytään selvästi normaalia useammin keisarileikkaukseen. Syynä ovat tavallisimmin sikiön huono 1515

4 stressinsietokyky alatiesynnytyksen aikana, uhkaava hapenpuute ja pitkittynyt alatiesynnytys. Omassa aineistossani 28 % alkoholin suurkuluttajista, eli lähes kaksinkertainen määrä normaaliin verrattuna, synnytti keisarileikkauksella (Halmesmäki 1988). Alkoholin suurkuluttajan raskaus on riskiraskaus, joka olisi havaittava sellaiseksi jo varhaisessa vaiheessa. Raskaaksi tulleen kroonisen alkoholistin diagnosointi on helppoa, mikäli hän vain ottaa yhteyttä esimerkiksi äitiysneuvolaan. Tätä hän ei välttämättä kuitenkaan tee kuin ehkä raskauden lopulla, ja näin ollen juomistapoihin vaikuttaminen jää jo senkin takia vähäiseksi. Ongelmallisempi ja lukumäärältään suurempi mutta parempi ennusteinen potilasryhmä ovat alkoholin suurkuluttajat, jotka eivät ehkä itse tiedosta juomisensa vaarantavan sikiön terveyttä. Juuri näiden potilaiden tilanne tulisi tunnistaa ja vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä. Valitettavasti totunnaisista alkoholinkäytön mittareista ei juuri ole apua raskauden aikana. Esimerkiksi gammaglutamyyliltransferaasin (GGT) pitoisuus on selkeästi suurentunut vasta, kun alkoholin suurkulutuksen ulkoiset merkit ovat näkyvissä. Toisaalta tiedetään, että jo paljon vähäisempikin alkoholinkäyttö on vaarallista sikiölle. Myöskään punasolujen keskimääräistä tilavuutta (MCV) tai niukkahiilihydraattisen transferriinin pitoisuutta ei voida pitää hyvänä raskaudenaikaisen alkoholin suurkulutuksen toteamisessa (Sarkola ym. 2000). GGT:tä ja MCV:tä voidaan kuitenkin käyttää raskaudenaikaisen alkoholinkäytön seurannassa motivoinnin tukena. Meta-analyyseissä alkoholin suurkuluttajien GGT- ja MCV-arvot on todettu suuremmiksi kuin kohtuukäyttäjillä (Ylikorkala ym. 1987). Veren ja virtsan alkoholimäärityksillä on keskeinen sija raskaudenaikaisessa seurannassa, jos alkoholinkäyttö jatkuu neuvonnasta ja motivoinnista huolimatta. Määrityksillä on merkitystä erityisesti silloin, kun esitiedot ja käytännön havainnot ovat ristiriidassa. Lisäksi ne kuvastavat luotettavasti sikiön alkoholialtistusta, ja niillä on yhä useammin myös juridista merkitystä lapsen huoltajuus- tai huostaanottokiistan yhteydessä. Kaikista tehtävistä tutkimuksista on syytä informoida potilasta etukäteen. Parasta olisi, että alkoholin suurkuluttaja saisi tarvitsemansa tiedot jo ennen suunnittelemaansa raskautta ja lopettaisi tai vähentäisi juomistaan merkittävästi ennen hedelmöittymistä. Koska näin ei käytännössä juuri koskaan tapahdu, on yleisellä etukäteisvalistuksella merkitystä. Valitettavasti yleinen valistus ei kovin hyvin pure alkoholin suurkuluttajiin, joten avainasemassa heitä informoitaessa ovat terveyskeskus- ja työterveyslääkärit sekä -hoitajat. Hasis, marihuana Hasiksen vaikuttava aine tetrahydrokannabinoli (THC) läpäisee istukan helposti ja sitä paremmin, mitä pidemmälle raskaus on edennyt. Sen ei ole todettu aiheuttavan sikiölle epämuodostumia eikä lisäävän keskenmenoriskiä. Poltettu THC sisältää kuitenkin hiilimonoksidia, joka vähentää napanuoran verenvirtausta ja heikentää sikiön ravinnonsaantia. Eräässä tutkimuksessa selvitettiin 331 synnyttäjällä marihuanankäytön vaikutus virtsasta tehtävien huumetestien tuloksiin ja sikiön kasvuun. Jos synnyttäjä oli polttanut marihuanaa useammin kuin kolmesti viikossa, oli virtsanäytteistä 42 % positiivisia. Jos käyttötaajuus oli ollut harvempi kuin kolmesti viikossa, vain 19 % virtsanäytteistä oli positiivisia. Positiivinen virtsanäyte korreloi negatiivisesti sikiön kasvuun. Sikiön kasvu hidastui ja syntymäpaino oli keskimäärin 79 g pienempi ja pituus 0.5 cm lyhyempi kuin niillä, joiden virtsanäytteet olivat negatiivisia (Zuckerman ym. 1989). Omassa aineistossamme THC:n polttajien raskaudet sujuivat yleensä hyvin, mutta pienipainoisia (<2 500 g) vastasyntyneistä oli 18 % (Kukko ja Halmesmäki 1999). THC:n haitalliset vaikutukset raskauteen ovat siis mitä ilmeisemmin samantyyppisiä kuin tupakan. Tosin sikiön kasvunhidastuman lisäksi runsas tupakointi lisää ennenaikaisen synnytyksen ja istukan irtoamisen riskiä, mutta THC:n osalta vastaavia selvityksiä ei ole tehty. THC erittyy myös äidinmaitoon, ja sen THCpitoisuudet riippuvat käyttömääristä ja -taajuudesta. Näin ollen satunnaista marihuanan polttoa ei pidetä imetyksen vasta-aiheena E. Halmesmäki

5 Amfetamiini Amfetamiini on teratogeeni, jonka on todettu aiheuttavan koe-eläimissä luuston ja nivelten kehityshäiriöitä, aivoanomalioita sekä kitalakihalkioita. Ihmisellä on kuvattu sikiökautisen amfetamiinialtistuksen aiheuttavan sydänvikoja, pienipäisyyttä ja psyykkistä kehitysvammaisuutta, jonka vaikeusaste riippuu äidin raskausaikana käyttämistä amfetamiinimääristä (Dixon 1989, Dixon ja Bejar 1989, Eriksson ym ja 1994, Gillogley ym. 1990). Amfetamiini poistaa nälän tunteen, mikä johtaa helposti niin synnyttäjän kuin sikiönkin aliravitsemukseen. Tällöin kohtu ei kasva normaalisti ja sikiön kasvu hidastuu. Myös huono verenvirtaus heikentää sikiön ravinnonsaantia, ja sikiön kasvun merkittävä hidastuminen on tavallista käytön jatkuessa läpi raskauden (Kukko ja Halmesmäki 1999). Amfetamiini nostaa sekä Neuvolan on osattava antaa perustiedot huumeiden vaikutuksista raskauteen ja sikiöön ja ohjattava synnyttäjä äitiyspoliklinikkaan. verenpainetta että kohdunsisäistä painetta ja lisää ennenaikaisen lapsivedenmenon riskiä. Tyypillistä on, ettei synnyttäjä huomaa lapsiveden tihkumista tai ei reagoi siihen, minkä seurauksena kohdun ja sikiön infektioriskit kasvavat moninkertaisiksi. Infektio onkin useimmiten laukaisevana tekijänä amfetamiinin käyttäjän synnyttäessä ennenaikaisesti. Helsingin naistenklinikassa saatujen kokemusten mukaan jo 2 3 peräkkäistä päivää kestänyt amfetamiinin käyttö saattaa laukaista vedenmenon ja synnytyksen käynnistymisen hyvin usein jo noin kaksi kuukautta ennen laskettua aikaa, mikä johtaa keskosen syntymään. Mikäli ennenaikaisella vastasyntyneellä on myös infektio, ovat lapsen elämän alkuvaikeudet huomattavia ja vieroitusoireet tavallisia (Levy ja Spino 1993). Opiaatit Opiaattien käyttö raskauden aikana on merkittävä riskitekijä, joka uhkaa paitsi sikiön normaalia kehitystä myös äidin ja sikiön henkeä. Opiaattien käyttäjillä esiintyy merkitsevästi enemmän raskaudenaikaisia verenvuotoja kuin muilla synnyttäjillä, ja istukan ennenaikaisen irtoamisen riski on kymmenenkertainen normaaliväestöön verrattuna. Opiaattien käyttöön liittyy myös suurentunut infektioiden, ennenaikaisen lapsivedenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen riski. Opiaattien käyttäjien sikiöiden kasvu on hidastunut ja sikiöt kärsivät normaalia useammin hapenpuutteesta, mikä ääritapauksissa johtaa sikiön kuolemaan (Gillogley ym. 1990, Ostrea ym. 1997). Oman kokemukseni mukaan sikiön hapenpuute johtaa usein suoraan keisarileikkaukseen tai alatiesynnytys joudutaan päättämään leikkaukseen, koska sikiö ei kestä alatiesynnytyksen aikaista normaalia stressiä. Helsingin naistenklinikan aineistossa vain 58 % opiaatteja käyttävistä naisista synnytti lapsensa spontaanisti alateitse (Kukko ja Halmesmäki 1999). Yhdysvaltalaisissa aineistoissa opiaattiaddiktien lapset ovat olleet selvästi yliedustettuina, myös myöhemmissä kätkytkuolematilastoissa (Chasnoff ym. 1989). Opiaateille sikiökautena altistuneilla lapsilla on todettu fyysistä ja psyykkistä kehitysvammaisuutta sekä oppimisvaikeuksia, joista kuitenkin osa johtunee ulkoisista syntymänjälkeisistä tekijöistä (Levy ja Spino 1993, Ostrea ym. 1997). Kokaiini ja crack Muualla maailmassa kokaiinin ja crackin raskaudenaikainen käyttö ovat merkittävä perinatologinen ongelma, ja esimerkiksi Kanadassa Toronton alueen vastasyntyneistä 12 % on altistunut kokaiinille viimeisen raskauskolmanneksen aikana. Kokaiinin ja crackin käyttö lisäävät sikiön pienipainoisuuden ja kasvunhidastuman riskiä. Joka kolmas kokaiinin käyttäjien lapsista on syntyessään paitsi pienipainoinen myös pieni raskauden kestoon nähden, ja joka syntyy 1517

6 ennenaikaisesti. Istukan ennenaikaisen irtoamisen riski on kolminkertainen (3.3 %) normaaliin verrattuna, ja myös muut ei välttämättä istukan irtoamiseen johtavat verenvuodot ovat yleisiä (Sprauve ym. 1997). Narkomaanin raskauden seuranta Narkomaanin raskaus on aina riskiraskaus. Siksi äitiyshuollon työntekijöiden on opittava havaitsemaan huumeiden käyttö, koska narkomaanit eivät yleensä kerro sitä oma-aloitteisesti neuvolassa. Jos työntekijä osaa ja ymmärtää kysyä huumeiden käytöstä, synnyttäjä saattaa olla helpottunutkin voidessaan puhua asiasta. Neuvolan on osattava antaa perustiedot huumeiden vaikutuksista raskauteen ja sikiöön ja ohjattava synnyttäjä äitiyspoliklinikkaan. Äitiyspoliklinikan tehtävä on antaa potilaalle yksityiskohtainen informaatio, sekä joko motivoida synnyttäjä vieroittumaan itse tai ohjattava hänet avo- tai laitoshoitoon. Obstetrinen seuranta tulee järjestää kliinisen tilanteen vaatimalla tavalla siten, että otetaan huomioon sikiön merkittävä kasvunhidastuma, piilevä hapenpuute ja ennenaikaisen syntymän riskit. Lopuksi Äitiyshuollon haasteet ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen yhteiskunnan sekä myönteisen että kielteisen kehityksen myötä. Työntekijöiden on pystyttävä vastaamaan näihin haasteisiin. Paras keino siihen on vanhojen työntekijöiden jatkuva kouluttautuminen hyvän ammattitaidon ylläpitämiseksi, päihdeongelman tunnistamisen ja hoidon korostaminen tulevien työntekijöiden koulutuksessa sekä saadun opin aktiivinen soveltaminen käytäntöön. Kirjallisuutta Bingol N, Fuchs M, Iosub S, Kumar S, Stone RK, Gromisch DS. Fetal alcohol syndrome associated with trisomy 21. Alcoholism Clin Exp Res 1987;11:42 4. Brown NA, Goulding EH, Fabro S. Ethanol embryotoxicity: direct effects on mammalian embryos in vitro. Science 1979;206: Chasnoff IJ, Hunt CE, Kletter R, Kaplan D. Prenatal cocaine exposure is associated with respiratory pattern abnormalities. AJDC 1989;143: Dixon SD. Effects of transplacental exposure to cocaine and methamphetamine on the neonate. Western J Med 1989;150: Dixon SD, Bejar R. Echocephalographic findings in neonates associated with maternal cocaine and methamphetamine use: incidence and clinical correlates. J Pediatrics 1989;115: Eriksson M, Larsson G, Zetterström R. Amphetamine addiction and pregnancy Acta Obstet Gynecol Scand 1981;60: Eriksson M, Zetterström R. Amphetamine addiction during pregnancy: a 10-year follow-up. Acta Pediatr Scand Suppl 1994;404: Gillogley KM, Evans AT, Hansen RL, Samuels SJ, Batra KK. The perinatal impact of cocaine, amphetamine, and opiate use detected by universal intrapartum screening. Am J Obstet Gynecol 1990;163: Halmesmäki E, Ylikorkala O. The effect of maternal ethanol intoxication on fetal cardiotocography: a report of four cases. Br J Obstet Gynaecol 1986;93: Halmesmäki E. Alcohol consumption in pregnancy. (Väitöskirja). Helsingin yliopisto, Halmesmäki E. Alcohol counselling of 85 pregnant problem drinkers: effect on drinking and fetal outcome. Br J Obstet Gynecol 1988;95: Halmesmäki E, Ylikorkala O. A retrospective study on the safety of prenatal ethanol treatment. Obstet Gynecol 1988;72: Harlap S, Shiono PH. Alcohol, smoking and incidence of spontaneous abortions in the first and second trimester. Lancet 1980;2: Jensen TK, Hjollund NHI, Henriksen TB, ym. Does moderate alcohol consumption affect fertility? Follow up study among couples planning first pregnancy. BMJ 1998;317: Kaufman MH. Ethanol-induced chromosomal abnormalities at conception. Nature 1983;302: Kukko H, Halmesmäki E. Prenatal care and counseling of female drugabusers: effects on drug abuse and perinatal outcome. Acta Obstet Gynecol Scand 1999;78:22 6. Larsson G. Prevention of fetal alcohol effects. An antenatal program for early detection of pregnancies at risk. Acta Obstet Gynecol Scand 1983;62: Levy M, Spino M. Neonatal withdrawal syndrome: associated drugs and pharmacologic management. Pharmacotherapy 1993; 13: Ostrea EM Jr, Ostrea AR, Simpson PM. Mortality within the first 2 years in infants exposed to cocaine, opiate, or cannabinoid during gestation. Pediatrics 1997;100: Rosett HL. A clinical perspective on the fetal alcohol syndrome. Alcoholism Clin Exp Res 1980;4: Sarkola T, Niemelä O, Sillanaukee P, Eriksson P, Halmesmäki E. Gammaglutamyltransferase and mean cell volume are superior to carbohydrate deficient transferrin in the follow-up of pregnant alcohol-abusers. Acta Obstet Gynecol Scand, 2000;79: Spohr H-L, Steinhausen H-C, (toim.). Alcohol, pregnancy and the developing child. Cambridge: Cambridge University Press, Sprauve ME, Lindsay MK, Herbert S, Graves W. Adverse perinatal outcome in parturients who use crack. Obstet Gynecol 1997;89: Webster WS, Walsh DA, Lipson AH, McEven SE. Teratogenesis after acute alcohol exposure in inbred and outbred mice. Neurobehav Toxicol Teratol 1980;2: Webster WS, Walsh DA, McEven SE, Lipson AH. Some teratogenic properties of ethanol and acetaldehyde. Teratology 1983;27: Ylikorkala O, Stenman UH, Halmesmäki E. Gammaglutamyltrasferase and mean cell volume reveal maternal alcohol abuse and fetal alcohol effects. Am J Obstet Gynecol 1987;157: Zuckerman B, Frank DA, Hingson R, ym. Effects of marijuana and cocaine use on fetal growth. N Engl J Med 1989;320: ERJA HALMESMÄKI, dosentti, apulaisylilääkäri HYKS:n naistensairaala PL Hki 1518 E. Halmesmäki

7 Mitä opin 1. Sikiöaikaisen ehkäistävissä olevan vammautumisen tärkein yksittäinen syy on a) kromosomaalinen häiriö b) lääkkeet ja huumeet c) alkoholi 2. Alkoholille altistuneen sikiön kasvu hidastuu a) symmetrisesti b) epäsymmetrisesti 3. Alkuraskauden aikana nautittu alkoholi aiheuttaa a) sydänvikoja b) virtsateiden ja sukupuolielinten epämuodostumia c) luuston ja nivelten kehityshäiriöitä Oikeat vastaukset sivulla

Alkoholi_Raskaus_FIN.fh11 4.8.2005 13:22 Page 1 Alkoholi ja raskaus

Alkoholi_Raskaus_FIN.fh11 4.8.2005 13:22 Page 1 Alkoholi ja raskaus Alkoholi ja raskaus Sisällysluettelo Johdanto 3 Kohtuullinen alkoholinkäyttö ja kuukautiskierto 4 Kohtuullinen alkoholinkäyttö ja raskaus 5 Alkoholin suurkulutus 5 Oman alkoholinkäytön arviointi 6 Laboratoriotutkimukset

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto. Sinua. Päihteiden haitat odotusaikana

Ensi- ja turvakotien liitto. Sinua. Päihteiden haitat odotusaikana Ensi- ja turvakotien liitto Sinua Päihteiden haitat odotusaikana Hyvä vauvan odottaja! Raskaus on suuri muutos elämässä. Kahdesta on tulossa kolme, ja se kolmas on aluksi niin avuton, että tarvitsee aikuisen

Lisätiedot

Voidaanko ennenaikaisuutta ehkäistä?

Voidaanko ennenaikaisuutta ehkäistä? Voidaanko ennenaikaisuutta ehkäistä? Ryhmä F: Kokkonen T, Luukkonen J, Mikkonen H, Mäentausta M, Mäkelä M, Nauha M, Niinimäki P, Peltokangas T, Poteri H. Määritelmiä WHO:n mukaan yli kolme viikkoa ennen

Lisätiedot

Päihdeäiti ja vastasyntynyt. Riitta Marttila Pohjanmaa-hanke koulutuspäivä 3.11.2009

Päihdeäiti ja vastasyntynyt. Riitta Marttila Pohjanmaa-hanke koulutuspäivä 3.11.2009 Päihdeäiti ja vastasyntynyt Riitta Marttila Pohjanmaa-hanke koulutuspäivä 3.11.2009 Huumeiden vaikutukset sikiöön Hasis, marihuana: IUGR, aivojen kehityshäiriöt, gastroskiisi (?) Amfetamiini: IUGR, ennenaikaisuus,

Lisätiedot

Raskauden aikaisen alkoholinkäytön ja sikiön

Raskauden aikaisen alkoholinkäytön ja sikiön KATSAUS Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen kognitiiviset vaikutukset Ilona Autti-Rämö Raskaudenaikainen alkoholialtistus voi aiheuttaa keskushermostoon pysyvän toimintahäiriön, jonka vaikeusaste riippuu

Lisätiedot

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi Sikiöseulonnat Opas raskaana oleville www.eksote.fi Raskauden seuranta ja sikiötutkimukset ovat osa suomalaista äitiyshuoltoa. Niiden tarkoitus on todeta, onko raskaus edennyt normaalisti, sekä saada tietoja

Lisätiedot

Synnytyksen käynnistäminen

Synnytyksen käynnistäminen Synnytyksen käynnistäminen Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi Synnytys on täysiaikainen, jos se käynnistyy raskausviikoilla 37 42. Vasta kun laskettu aika on ylittynyt 14 vrk eli raskausviikkoja

Lisätiedot

Alkaako syrjäytyminen jo kohdussa?

Alkaako syrjäytyminen jo kohdussa? Alkaako syrjäytyminen jo kohdussa? Eero Kajantie, Petteri Hovi, Johan Eriksson, Hannele Laivuori, Sture Andersson, Katri Räikkönen 1 Helsinki Study of Very Low Birth Weight Adults Eero Kajantie Skidi-kids

Lisätiedot

Seulontavaihtoehdot ja riskit

Seulontavaihtoehdot ja riskit Seulontavaihtoehdot ja riskit Hannele Laivuori HUSLAB Perinnöllisyyslääketieteen yksikkö Jaakko Ignatius TYKS, Perinnöllisyyslääketiede Finohta / Sikiöseulontojen yhtenäistäminen / Hannele Laivuori ja

Lisätiedot

KORKKI KIINNI, PILLERIT PURKKIIN? Tietoa alkoholin ja huumeiden käytön vaikutuksista vauvaan raskausaikana

KORKKI KIINNI, PILLERIT PURKKIIN? Tietoa alkoholin ja huumeiden käytön vaikutuksista vauvaan raskausaikana KORKKI KIINNI, PILLERIT PURKKIIN? Tietoa alkoholin ja huumeiden käytön vaikutuksista vauvaan raskausaikana Heini Elonheimo Riikka Järvinen Nina Kettunen Opinnäytetyö Huhtikuu 2007 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista

Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista Tämä esite on tarkoitettu kaikille raskaana oleville. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE Tietoa

Lisätiedot

Sikiön kehityshäiriöiden. Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi

Sikiön kehityshäiriöiden. Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi Sikiön kehityshäiriöiden seulonta Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi Raskauksien seuranta ja sikiötutkimukset ovat osa suomalaista äitiyshuoltoa. Äidit voivat osallistua vapaaehtoiseen sikiön

Lisätiedot

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 1 (8) S ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Mitä kehityshäiriöiden seulonta tarkoittaa? 3 Ultraääniseulontatutkimukset 4 Varhainen ultraääniseulonta Toisen

Lisätiedot

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka HIV-potilaan raskauden seuranta Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka Naistenklinikan HIVpoliklinikka raskauden seuranta tapahtuu keskitetysti NKL:n äitiyspoliklinikalla erikoislääkäri Marja Kaijomaa

Lisätiedot

Päihdeäitien ja heidän lastensa hoito

Päihdeäitien ja heidän lastensa hoito Päihdeäitien ja heidän lastensa hoito Sairaalapäivät 2010 Erja Halmesmäki dos., os.ylilääkäri HYKS/NKL Psyyke ja päihdeongelma»esiintyvyys Liit. päihdeong. psyyke ok 78 % 13% skitsofr. 1.4 % 47 % depressio

Lisätiedot

LISÄTIETOLOMAKE 3 Keskenmeno (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52

LISÄTIETOLOMAKE 3 Keskenmeno (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52 Keskenmeno (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52 Raskauden kesto (viikkoa) keskenmenohetkellä Sikiöiden lukumäärä Keskenmenoon mahdollisesti vaikuttaneet tekijät

Lisätiedot

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista Tämä esite on tarkoitettu kaikille lasta odottaville vanhemmille. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OAS LASTA ODOTTAVILLE

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiaan sairastuneelle MITÄ PRE-EKLAMPSIA ON? Pre-eklampsiasta on käytetty vanhastaan nimityksiä raskausmyrkytys ja toksemia.

Lisätiedot

VAUVA ON PARASTA PÄIHDETTÄ

VAUVA ON PARASTA PÄIHDETTÄ VAUVA ON PARASTA PÄIHDETTÄ - Raskaudenaikainen päihteiden käyttö ja syntyvän lapsen tulevaisuus LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Opinnäytetyö Kevät 2007 Härmä Seija

Lisätiedot

Päihdeäitien tunnistaminen ja hoitopolku. Ulla Ekblad Dosentti, erikoislääkäri Tyks, Naistenklinikka Ei sitoumuksia

Päihdeäitien tunnistaminen ja hoitopolku. Ulla Ekblad Dosentti, erikoislääkäri Tyks, Naistenklinikka Ei sitoumuksia Päihdeäitien tunnistaminen ja hoitopolku Ulla Ekblad Dosentti, erikoislääkäri Tyks, Naistenklinikka Ei sitoumuksia 90 % PÄIHTEIDENKÄYTTÄJISTÄ HEDELMÄLLISESSÄ IÄSSÄ KUINKA SUURI OSA LÖYDETÄÄN??? Alkoholin

Lisätiedot

PÄIHTEIDEN KÄYTÖN RISKIT RASKAUSAIKANA

PÄIHTEIDEN KÄYTÖN RISKIT RASKAUSAIKANA Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2013 Elina Mattila ja Suvi Tuominen PÄIHTEIDEN KÄYTÖN RISKIT RASKAUSAIKANA Terveysnetti OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyö Terveydenhoitotyö

Lisätiedot

25.05.2016 RASKAUDEN AIKAISEN LÄÄKKEIDEN/ PÄIHTEIDEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET LAPSEEN. 14.5.2016 Evl Minna Mecklin. Sisältö

25.05.2016 RASKAUDEN AIKAISEN LÄÄKKEIDEN/ PÄIHTEIDEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET LAPSEEN. 14.5.2016 Evl Minna Mecklin. Sisältö RASKAUDEN AIKAISEN LÄÄKKEIDEN/ PÄIHTEIDEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET LAPSEEN 14.5.2016 Evl Minna Mecklin Sisältö Tupakka Alkoholi Lääkkeet Huumeet 1 TUPAKOINTI RASKAUDEN AIKANA Tupakointi raskauden aikana 15 %

Lisätiedot

Sikiön kehityshäiriöiden seulonta alkuraskaudessa

Sikiön kehityshäiriöiden seulonta alkuraskaudessa Sikiön kehityshäiriöiden seulonta alkuraskaudessa Sikiön 21-trisomian seulonta äidin verinäytteestä ensimmäisen raskauden kolmanneksen aikana (raskausviikot 11.-12.) (S -Tr1Seul no 4548) Yleistä Raskauksien

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja Jarna Kytö & Marjo Lalu RASKAANA OLEVIEN PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVIEN ÄITIEN JA HEIDÄN LAS- TENSA TURVALLISUUS SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Keskenmenon hoito GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS Miten valitsen hoidon? Potilaan toiveet Logistiikka Keskenmenon tyyppi Alkuraskauden verenvuoto

Lisätiedot

Vanhempien päihteidenkäytöstä lapselle aiheutuvat vauriot

Vanhempien päihteidenkäytöstä lapselle aiheutuvat vauriot Vanhempien päihteidenkäytöstä lapselle aiheutuvat vauriot Koulutuspäivä 18.11.2009 Mikkeli Marketta Kolari Kuopion Ensikotiyhdistys ry Ensikoti Pihla ja avopalveluyksikkö Amalia 17.11.2009 M K Pihla ja

Lisätiedot

TRISOMIASEULONTA. Veli Isomaa / 5.2.2015

TRISOMIASEULONTA. Veli Isomaa / 5.2.2015 TRISOMIASEULONTA Veli Isomaa / 5.2.2015 TRISOMIASEULONTA Trisomia Kromosomipoikkeavuus, jossa yhdessä kromosomiparissa on ylimääräinen kromosomi. Kromosomiluku on tällöin 47 Seulonta Seulonnalla tarkoitetaan

Lisätiedot

Sikiöseulonnan jatkotutkimukset

Sikiöseulonnan jatkotutkimukset Tämä esite on tarkoitettu perheille, joissa raskausajan seulontojen perusteella epäillään sikiön poikkeavuutta. Kaikkiin jatkotutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnan jatkotutkimukset

Lisätiedot

5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE

5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE 5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE RO-GNE: RASKAUDEN ILMOITUSLOMAKE ILMOITTAJAN TIEDOT Ensimmäinen Seuranta Ilmoittajan nimi: Tyyppi: Lääkäri (erikoisala) Farmaseutti/proviisori Kuluttaja Muu (mikä) Yhteydenotto-osoite:

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus DUODECIM 2009 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Perinatologinen Seura ry:n asettama työryhmä Kortikosteroidihoito ennenaikaisen synnytyksen uhatessa Käypä hoito -suositus

Lisätiedot

LISÄTIETOLOMAKE 2 Neonataalikuolema (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52

LISÄTIETOLOMAKE 2 Neonataalikuolema (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52 Neonataalikuolema (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52 Raskauden kesto (viikkoa) Syntyneiden lapsien lukumäärä Synnytystapa Alatie Keisarileikkaus LAPSI VASTASYNTYNEEN

Lisätiedot

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat?

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat? Raskauden alussa mielen täyttävät raskauden fyysiset muutokset ja ajatukset itse raskaudesta tunteellisuus huoli lapsen menettämisestä stressaantuminen väsymys Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa SIKIÖSEULONNAT SUOMESSA Seulonta-asetus annettiin v 2007 (1339/2006 päivitys 339/2011), jolloin annettiin kolmen vuoden siirtymäaika. Seulonta Seulonta on osa ehkäisevää

Lisätiedot

Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla

Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla Labqualityn Laaduntarkkailupäivät 12.2.2004 Annukka Mäki VITA Laboratorio CDT = Carbohydrate Deficient Transferrin alkoholin suurkulutuksen merkkiaine

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA Kaikki tietävät, että tupakointi on epäterveellistä. Mutta tiesitkö, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa, vaikka olisit tupakoinut jo pitkään ja että lopettaminen

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAISEN. Mikael Ekblad TUPAKOINNIN HAITAT LAPSEN TERVEYDELLE

RASKAUDENAIKAISEN. Mikael Ekblad TUPAKOINNIN HAITAT LAPSEN TERVEYDELLE RASKAUDENAIKAISEN TUPAKOINNIN HAITAT LAPSEN TERVEYDELLE Mikael Ekblad Lääketieteen tohtori Tk-lääkäri, Harjavallan terveyskeskus Tutkija, Lasten ja nuorten klinikka, Tyks Valtakunnalliset Tupakka ja terveys

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Kohtukirurgia ja synnytys. Jukka Uotila TAYS naistenklinikka 26.9.2003

Kohtukirurgia ja synnytys. Jukka Uotila TAYS naistenklinikka 26.9.2003 Kohtukirurgia ja synnytys Jukka Uotila TAYS naistenklinikka 26.9.2003 Arpi kohdussa Istukan muodostuminen? verenkierto istukan toiminnanvajaus placenta accreta Kohdun repeämän riski? raskauden seuranta,

Lisätiedot

LISÄTIETOLOMAKE 1 Synnynnäinen epämuodostuma (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52

LISÄTIETOLOMAKE 1 Synnynnäinen epämuodostuma (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52 Synnynnäinen epämuodostuma (sivu /4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 4 77 0 5 Raskauden kesto (viikkoa) Syntyneiden lapsien lukumäärä Synnytystapa Alatie Keisarileikkaus LUETTELO SYNNYNNÄISISTÄ

Lisätiedot

Kilpirauhasvasta-aineet: milloin määritys on tarpeen? Dosentti, oyl Anna-Maija Haapala 7.2.2014

Kilpirauhasvasta-aineet: milloin määritys on tarpeen? Dosentti, oyl Anna-Maija Haapala 7.2.2014 Kilpirauhasvasta-aineet: milloin määritys on tarpeen? Dosentti, oyl Anna-Maija Haapala 7.2.2014 Kilpirauhasvasta-aineet - Tyreoideaperoksidaasi (TPO), vasta-aineet - Tyreoglobuliini (Tygl), vasta-aineet

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

Raskaudenaikaiset veriryhmäimmunisaatiot: Raskaudenaikainen seuranta ja hoito:

Raskaudenaikaiset veriryhmäimmunisaatiot: Raskaudenaikainen seuranta ja hoito: Raskaudenaikaiset veriryhmäimmunisaatiot: Raskaudenaikainen seuranta ja hoito: SPR-VERIPALVELU 140416 Ansa Aitokallio-Tallberg, erikoislääkäri HYKS Naistenklinikka YHTEISTYÖ: NEUVOLA-VERIPALVELU- ERIKOISSAIRAANHOITO

Lisätiedot

NAISTEN TAUDIT EPIDEMIOLOGIA

NAISTEN TAUDIT EPIDEMIOLOGIA NAISTEN TAUDIT Naisten tupakointi on lisääntynyt viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Naisten altistuminen ympäristön tupakansavulle on vähentynyt Suomessa, mutta edelleen useat naiset toimivat ammateissa,

Lisätiedot

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan?

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mauri Aalto Dosentti, ylilääkäri Kansanterveyslaitos Miksi kysymys esitetään? On olemassa alkoholin käyttöä, johon ei liity riskiä tai riski on vähäinen Mini-intervention

Lisätiedot

NIPT NON-INVASIVE-PRENATAL TESTING

NIPT NON-INVASIVE-PRENATAL TESTING NIPT NON-INVASIVE-PRENATAL TESTING NIPT perustuu äidin veressä olevan sikiöperäisen soluvapaan DNA:n tutkimiseen ja seulonta kattaa sikiön 21-trisomian (Downin syndrooma), 18-trisomian, 13-trisomian

Lisätiedot

Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy

Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy 14.4.2016 Susanna Sainio SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy anti-d-suojaus synnytyksen jälkeinen suojaus 1969 riskiperusteinen suojaus

Lisätiedot

FASD - diagnoosi ja seuranta. Ilona Autti-Rämö Lastenneurologian dosentti Tutkimusprofessori Terveystutkimuksen päällikkö Kela Tutkimusosasto

FASD - diagnoosi ja seuranta. Ilona Autti-Rämö Lastenneurologian dosentti Tutkimusprofessori Terveystutkimuksen päällikkö Kela Tutkimusosasto FASD - diagnoosi ja seuranta Ilona Autti-Rämö Lastenneurologian dosentti Tutkimusprofessori Terveystutkimuksen päällikkö Kela Tutkimusosasto Aiheet Mikä on FASD Mitä diagnoosin teko edellyttää Mitä tulee

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mitkä hoidon riskit ovat?... 3 Ketä riski koskee?...

Lisätiedot

I Milloin ja miten tutkimuksia tehdään. II Sikiötutkimusnäytteet. III Neuvonta. IV Eettisiä ja sosiaalisia kysymyksiä

I Milloin ja miten tutkimuksia tehdään. II Sikiötutkimusnäytteet. III Neuvonta. IV Eettisiä ja sosiaalisia kysymyksiä I Milloin ja miten tutkimuksia tehdään Sikiödiagnostiikkaa II Sikiötutkimusnäytteet Dos. Hannele Laivuori Biomedicum 21.8.2012 III Neuvonta Lääketieteellinen genetiikka L3, syksy 2012 IV Eettisiä ja sosiaalisia

Lisätiedot

Päihdeperheiden lapset lastenlääkärin näkökulmasta

Päihdeperheiden lapset lastenlääkärin näkökulmasta Päihdeperheiden lapset lastenlääkärin näkökulmasta Sarimari Tupola LT, lastentautien erikoislääkäri HUS Lasten ja nuorten sairaala, sosiaalipediatrian vastaanotto 02.04.2009 Päihdeongelmaisten naisten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355 Synnyttänyt Synnyttänyt Sairaalasta kotiutuessasi ota itse yhteyttä oman neuvolan terveydenhoitajaan/ kätilöön

Lisätiedot

LL Tuija Hautakangas Tammikuun kihlaus 29.1.2016

LL Tuija Hautakangas Tammikuun kihlaus 29.1.2016 LL Tuija Hautakangas Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Perätila ja -tarjonta 3-4 % täysaikaisista sikiöistä KSKS v. 2015 17 perätilan ulosauttoa Perätarjonnan syyt Ei selkeää syytä Laskeutumista estävät syyt

Lisätiedot

Sähköisen tiedonkeruulomakkeen käyttöohje löytyy lomakkeen yhteydestä erikseen.

Sähköisen tiedonkeruulomakkeen käyttöohje löytyy lomakkeen yhteydestä erikseen. Tiedonkeruuohjeistus 21.2.2013 1(5) HEDELMÖITYSHOITOJEN TILASTOINTI Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää valtakunnalliset tiedot annetuista hedelmöityshoidoista. Stakes keräsi vuosilta 1994 2005

Lisätiedot

23.9.2010 GKS 2010 Reita Nyberg

23.9.2010 GKS 2010 Reita Nyberg Laparoskopia raskauden aikana el Reita Nyberg Naistentautien ja synnytysten vastuualue, TAYS Taustaa 1 odottaja / 500-635 tarvitsee vatsan alueen kirurgiaa muusta kuin obstetrisesta syystä appendisiitti,

Lisätiedot

Matalan riskin synnytykset Haikaramalli Aulikki Saari-Kemppainen, ayl HYKS Jorvin sairaala

Matalan riskin synnytykset Haikaramalli Aulikki Saari-Kemppainen, ayl HYKS Jorvin sairaala Matalan riskin synnytykset Haikaramalli Aulikki Saari-Kemppainen, ayl HYKS Jorvin sairaala 9.11.2016 Esityksen kulku taustaa tavoitteet kriteerit riskiarvio synnytyksen eteneminen synnytyksen hoidosta

Lisätiedot

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon.

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. C-vitamiini 250 mg, 6 emätinpuikkoa. Apteekista ilman reseptiä. Emättimen bakteeritasapainon häiriö Emättimen bakteeritasapainon häiriö

Lisätiedot

Alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen laboratoriodiagnostiikalla. Onni Niemelä

Alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen laboratoriodiagnostiikalla. Onni Niemelä Alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen laboratoriodiagnostiikalla Onni Niemelä EPSHP Seinäjoki 7.9.2009 Tausta Jo 12 % aikuisväestöstä kuluttaa alkoholia niin paljon, että terveyshaittoja aiheuttavat rajat

Lisätiedot

SGA-lapsi, pienikokoisena

SGA-lapsi, pienikokoisena SGA-lapsi, pienikokoisena syntynyt Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 2SGA-lapsi, pienikokoisena syntynyt Keskoslapsen vanhemmille, Kevyt-yhdistys on teettänyt tämän tietopaketin

Lisätiedot

Ylipaino ja obesiteetti Lisääntynyt ongelma raskaana olevilla

Ylipaino ja obesiteetti Lisääntynyt ongelma raskaana olevilla Ylipaino ja obesiteetti Lisääntynyt ongelma raskaana olevilla Kari Teramo HYKS:n Naistenklinikka Suomen Kätilöliitto, Tampere 3.4.2014 Alipainon, normaalipainon, ylipainon ja lihavuuden rajat --------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

RASKAANA OLEVIEN NAISTEN ALKOHOLINKÄYTÖN TUNNISTAMINEN JA HOITOON OHJAAMINEN ÄITIYSNEUVOLOISSA

RASKAANA OLEVIEN NAISTEN ALKOHOLINKÄYTÖN TUNNISTAMINEN JA HOITOON OHJAAMINEN ÄITIYSNEUVOLOISSA Taru Patinen ja Anniina Riiki RASKAANA OLEVIEN NAISTEN ALKOHOLINKÄYTÖN TUNNISTAMINEN JA HOITOON OHJAAMINEN ÄITIYSNEUVOLOISSA Sosiaali- ja terveysala 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma,

Lisätiedot

Veriryhmäimmunisaatiot ja raskaus

Veriryhmäimmunisaatiot ja raskaus Veriryhmäimmunisaatiot ja raskaus Kaarin Mäkikallio Lennart Nilsson Veriryhmät Veriryhmät Phenotype A B AB O Phenotype Rh+ Rh- Genotype AA or AO BB or BO AB OO Genotype Rh+Rh+, Rh+Rh- Rh-Rh- Karl Landsteiner

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA TURUN YLIOPISTO Synnytys- ja naistentautioppi TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA

Lisätiedot

Eklampsia eli pre-eklampsiaan liittyvä kouristus

Eklampsia eli pre-eklampsiaan liittyvä kouristus Alkuperäistutkimus Minna-Marja Salmi, Eeva Ekholm, Olli Polo ja Risto Erkkola Selvitimme eklampsian esiintymistä Suomessa vuosina 1990 94. Tapauksia löytyi 77, joten tilan esiintyvyys oli 2.4 kymmentätuhatta

Lisätiedot

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi Raskaana olevista naisista alkuraskaudessa

Lisätiedot

Plasentaatiohäiriöt. 26.11.2015 SGY-päivät Minna Tikkanen

Plasentaatiohäiriöt. 26.11.2015 SGY-päivät Minna Tikkanen Plasentaatiohäiriöt 26.11.2015 SGY-päivät Minna Tikkanen Naistentautien, synnytysten ja perinatologian erikoislääkäri, LKT, Dosentti HYKS Naistenklinikka Esityksen sisältö q Yleistä q Ilmaantuvuus q Riskitekijät

Lisätiedot

ÄIDIN NIMI HENKILÖTUNNUS ISÄN NIMI HENKILÖTUNNUS POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA

ÄIDIN NIMI HENKILÖTUNNUS ISÄN NIMI HENKILÖTUNNUS POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ESITIETOLOMAKE ÄITIYSNEUVOLAAN TULEVALLE PERHEELLE Pvm. ÄIDIN NIMI HENKILÖTUNNUS ISÄN NIMI HENKILÖTUNNUS NIMENMUUTOKSET NIMENMUUTOKSET OSOITE OSOITE POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA

Lisätiedot

SYNNYTYSPELKO. Luento Lapin Lääkäriseuran syyskokouksessa 9.10.2009 Tuula Tervonen Kätilö LKS

SYNNYTYSPELKO. Luento Lapin Lääkäriseuran syyskokouksessa 9.10.2009 Tuula Tervonen Kätilö LKS SYNNYTYSPELKO Luento Lapin Lääkäriseuran syyskokouksessa 9.10.2009 Tuula Tervonen Kätilö LKS Pelko on eräs ihmisen perustunteista, liittyy ihmisen puolustusmekanismeihin Synnytyspelosta kärsii Suomessa

Lisätiedot

Yhden alkion siirto vähentää raskausriskejä. Sirpa Vilska ja Hannu Martikainen

Yhden alkion siirto vähentää raskausriskejä. Sirpa Vilska ja Hannu Martikainen Lapsettomuus Sirpa Vilska ja Hannu Martikainen Suomessa vuosittain syntyvistä lapsista 2,5 % on saanut alkunsa hedelmöityshoitojen (koeputkihedelmöitys, mikrohedelmöitys ja pakastetun alkion siirto) ansiosta.

Lisätiedot

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan ANNA-MARIA LAHESMAA-KORPINEN FT Projektipäällikkö, THL LÄÄKEHOITO JA RASKAUS -HANKE RASKAUDENAIKAINEN lääkkeiden käyttö Suomessa Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö on Suomessa yleistä. Vuosina Suomessa

Lisätiedot

Hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Päihteitä Käyttävän n Odottavan Äidin Hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä LT, Osastonylilää ääkäri Tiina-Liisa Erkinheimo, synnytys- ja naistentaudit - Päihteitä käyttävän n odottavan äidin

Lisätiedot

Maksakokeiden viiterajat

Maksakokeiden viiterajat Maksakokeiden viiterajat - ovatko ne kohdallaan? Päivikki Kangastupa erikoistuva kemisti, tutkija Mistä tulen? Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kliinisen kemian laboratorio Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA Anne Poikolainen Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Sovatek 25.5.2016 Päihteiden käytön tunnistamisen vaikeudesta

Lisätiedot

Gravidan elvytys. Arvi Yli-Hankala 29.8.2008

Gravidan elvytys. Arvi Yli-Hankala 29.8.2008 Gravidan elvytys Arvi Yli-Hankala 29.8.2008 Taustaa Kaikki tässä esitetty perustuu yksittäisiin tapausselostuksiin ja tieteelliseen järkeilyyn Kuolleisuus suurinta köyhissä maissa, raportit valtaosin kehittyneistä

Lisätiedot

Sikiön kromosomipoikkeavuuksien. seulonta. Riskien suuruutta kuvaavat kortit

Sikiön kromosomipoikkeavuuksien. seulonta. Riskien suuruutta kuvaavat kortit Sikiön kromosomipoikkeavuuksien seulonta Riskien suuruutta kuvaavat kortit Näiden korttien avulla voidaan raskaana oleville havainnollistaa kromosomipoikkeavuuksien seulontaa. Kaikki kortit esittävät tilannetta

Lisätiedot

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Molat ja istukkasyöpä Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Trofoblastitautien luokittelu 1. Rypäleraskaus (mola hydatidosa) täydellinen (mola hydatidosa completa) osittainen (mola hydatidosa

Lisätiedot

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA Pilottitutkimuksen tuloksia Anne Kantanen, Klö, TtM, TtT-opisk., Itä-Suomen yo Tarja Kvist, TtT, Itä-Suomen yo Seppo Heinonen, LT, HUS Hannele

Lisätiedot

Lapsen astma ja tupakka. 22.1.2015 Astma- ja allergiapäivät Satu Kalliola, LL (väit.), lastentautien erikoislääkäri

Lapsen astma ja tupakka. 22.1.2015 Astma- ja allergiapäivät Satu Kalliola, LL (väit.), lastentautien erikoislääkäri Lapsen astma ja tupakka 22.1.2015 Astma- ja allergiapäivät Satu Kalliola, LL (väit.), lastentautien erikoislääkäri Tupakointi Suomessa THL:n tilastot 2012 Tupakointi raskauden 1. kolmanneksen aikana THL:n

Lisätiedot

Lukijalle. HUS:in Naistenklinikan ja Hiv-säätiön yhteistyönä.

Lukijalle. HUS:in Naistenklinikan ja Hiv-säätiön yhteistyönä. HIV ja raskaus Lukijalle Esite on suunnattu hiv-positiivisille raskautta suunnitteleville tai raskaana oleville naisille ja perheille. Esitteessä käsitellään hiv-tartunnan huomioimista raskautta suunniteltaessa

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottaminen. Kehittämispäällikkö Minna Piispa

Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottaminen. Kehittämispäällikkö Minna Piispa Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottaminen Kehittämispäällikkö Minna Piispa 11.10.2013 Neuvolapäivät/ Minna Piispa 2 Väkivallan yleisyydestä raskauden aikana Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehdyn

Lisätiedot

Vastasyntyneiden aineenvaihduntaseula. 24.9.2015 Risto.Lapatto@Hus.Fi HY ja HYKS Lastenklinikka

Vastasyntyneiden aineenvaihduntaseula. 24.9.2015 Risto.Lapatto@Hus.Fi HY ja HYKS Lastenklinikka Vastasyntyneiden aineenvaihduntaseula 24.9.2015 Risto.Lapatto@Hus.Fi HY ja HYKS Lastenklinikka Esityksen tavoitteet Ymmärrät mistä tässä on kyse Seulontoja on erilaisia Näyte otetaan vauvasta Ketään ei

Lisätiedot

Päihdeäiti synnytysosastolla Tutkimus hoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä Mikkelin keskussairaalassa

Päihdeäiti synnytysosastolla Tutkimus hoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä Mikkelin keskussairaalassa Heinonen Satu, Jäppinen Reeta, Tervo Suvi Päihdeäiti synnytysosastolla Tutkimus hoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä Mikkelin keskussairaalassa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Helmikuu 2008

Lisätiedot

Kaikukuvausta on käytetty sikiön poikkeavuuksien

Kaikukuvausta on käytetty sikiön poikkeavuuksien KATSAUS Sikiön niskaturvotus ja kromosomihäiriöt Pekka Taipale, Vilho Hiilesmaa, Riitta Salonen ja Pekka Ylöstalo Sikiön normaalia runsaamman niskaturvotuksen osoittaminen kaikukuvauksella emätinanturia

Lisätiedot

SÄTEILY JA RASKAUS. Wendla Paile

SÄTEILY JA RASKAUS. Wendla Paile 9 SÄTEILY JA RASKAUS Wendla Paile SISÄLLYSLUETTELO 9.1 Raskauden alkuviikot... 132 9.2 Organogeneesi... 134 9.3 Sikiökausi... 134 9.4 Sikiön syöpäriski... 137 9.5 Varotoimet raskauden aikana... 138 Raskaudenaikainen

Lisätiedot

Lastesi syntymä lähestyy

Lastesi syntymä lähestyy Lastesi syntymä lähestyy Tämän esitteen tarkoituksena on valmistaa ja antaa tietoa teille tulevaan synnytykseen. Tuleva synnytys herättää varmasti monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Synnytys valmistaa

Lisätiedot

THL/294/5.09.00/2013 Tiedonkeruun tietosisältö 1(8) 21.2.2013

THL/294/5.09.00/2013 Tiedonkeruun tietosisältö 1(8) 21.2.2013 Tiedonkeruun tietosisältö 1(8) Hedelmöityshoitotilastoinnin tiedonkeruun tietosisältö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää valtakunnalliset tiedot annetuista hedelmöityshoidoista sähköisellä tiedonkeruulomakkeella,

Lisätiedot

ERITYISVASTUURYHMIÄ: LAPSET (ML. FAS-ONGELMA), NUORET JA VANHUKSET

ERITYISVASTUURYHMIÄ: LAPSET (ML. FAS-ONGELMA), NUORET JA VANHUKSET Tiedosta hyvinvointia 1 ERITYISVASTUURYHMIÄ: LAPSET (ML. FAS-ONGELMA), NUORET JA VANHUKSET Salme Ahlström Tutkimusprofessori Alkoholi- ja huumetutkimus STAKES 22. Päihdetiedotusseminaari: Juo, pelaa ja

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJIEN KOKEMUKSIA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVIEN ODOTTAJIEN OHJAAMISESTA

TERVEYDENHOITAJIEN KOKEMUKSIA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVIEN ODOTTAJIEN OHJAAMISESTA TERVEYDENHOITAJIEN KOKEMUKSIA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVIEN ODOTTAJIEN OHJAAMISESTA Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Lahdensivu 19.4.2010 Hanna Niskanen Elisa Salomaa OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Raskauden aikainen tupakointi on pysynyt maassamme. Keskosten äidit tupakoivat raskausaikana muita yleisemmin. lääketiede. Alkuperäistutkimus

Raskauden aikainen tupakointi on pysynyt maassamme. Keskosten äidit tupakoivat raskausaikana muita yleisemmin. lääketiede. Alkuperäistutkimus lääketiede Alkuperäistutkimus Mikael Ekblad, Jonna Maunu, Petriina Munck, Satu Ekblad, Jaakko Matomäki, Helena Lapinleimu, Leena Haataja, Liisa Lehtonen ja PIPARI-tutkimusryhmä Keskosten äidit tupakoivat

Lisätiedot

KESKENMENO JA RASKAUDEN KESKEYTYS - AVOTERVEYDENHUOLLON PSYKOLOGIPALVELUT

KESKENMENO JA RASKAUDEN KESKEYTYS - AVOTERVEYDENHUOLLON PSYKOLOGIPALVELUT 07.11.2016 KESKENMENO JA RASKAUDEN KESKEYTYS - AVOTERVEYDENHUOLLON PSYKOLOGIPALVELUT ERICA HELANDER, VANTAAN KAUPUNKI, PSYKOLOGIPALVELUT (NEUVOLAIKÄISET, SEKÄ ODOTTAVAT VANHEMMAT). VANTAAN KAUPUNKI - PSYKOLOGIPALVELUT

Lisätiedot

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala 22.1.2015 Mikä on lapseni astman ennuste? Mikä on lapsen astman ennuste

Lisätiedot

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 Lapsuus, nuoruus ja keski-iän päihteidenkäyttö FT, vanhempi tutkija, Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö Tuuli.pitkanen@a-klinikka.fi (http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely)

Lisätiedot

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy TÄMÄN ESITTEEN TARKOITUS Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

ALKOHOLI JA RASKAUS. Tuula Kauppinen & Hellevi Myllykoski Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

ALKOHOLI JA RASKAUS. Tuula Kauppinen & Hellevi Myllykoski Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö ALKOHOLI JA RASKAUS Tuula Kauppinen & Hellevi Myllykoski Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, PORIN YKSIKKÖ TUULA KAUPPINEN

Lisätiedot

Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa. Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS

Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa. Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS Sidonnaisuudet Päätoimi: HUS Sivutoiminen yksityislääkäri (Diacor, Aava) koulutusmatka

Lisätiedot

HUUMEET JA RASKAUS PUNAINEN VAATE ÄITIYSHUOLLOSSA?

HUUMEET JA RASKAUS PUNAINEN VAATE ÄITIYSHUOLLOSSA? HUUMEET JA RASKAUS PUNAINEN VAATE ÄITIYSHUOLLOSSA? Johanna Hukkanen Kirsi Sariola Lea Vänttinen Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia - ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet LUUSTO 17.11.2015 SISÄLTÖ Luuston viholliset: Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet Luuston haurastuminen 2 LUUSTON VIHOLLISET Nau+ntoaineista erityises+ alkoholilla,

Lisätiedot