Yhdysvalloissa äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdysvalloissa äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö"

Transkriptio

1 Raskaus ja psyyke Erja Halmesmäki Alkoholin aiheuttamia raskaudenaikaisia lääketieteellisiä riskejä aliarvioidaan ilmeisesti osaksi siitä syystä, että alkoholiongelmaa pidetään edelleenkin virheellisesti pääosin sosiaalisena ongelmana, jonka hoitaminen kuuluu terveydenhuoltohenkilöstölle vain akuuteissa kriisitilanteissa. Sama koskee huumeita, mutta niiden käytön lisääntyessä tulemme yhä useammin kohtaamaan narkomaanin myös äitiysneuvolassa ja synnytyssairaalassa. Suomen työikäisistä naisista arviolta noin 2 % on alkoholin suurkuluttajia, ja raskaanakin olevista noin 1 3 %. Alkoholin suurkulutuksen esiintyvyys on selvästi suurempi kuin esimerkiksi tyypin 1 diabeteksen, jota pidetään merkittävänä raskauden riskitekijänä. Toisaalta alkoholin suurkuluttajien raskaudenaikaiseen seurantaan uhrataan paljon vähemmän voimavaroja. Runsas alkoholinkäyttö lisää keskenmenovaaraa ja raskaudenaikaisia verenvuotoja, hidastaa sikiön kasvua ja johtaa pahimmillaan vaikeaan kehitysvammaan, sikiön alkoholioireyhtymään. Yhdysvalloissa äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on suurin sikiöön kohdistuva uhka. Siellä arvioidaan, että 11 % laitoshoitoa tarvitsevista kehitysvammaisista lapsista on alkoholin vaurioittamia ja että 5 % vastasyntyneiden epämuodostumista johtuu äidin raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä. Alkoholin aiheuttaman vammaisuuden aste riippuu altistuksen määrästä. Ruotsissa on arvioitu, että 11 % kouluikäisten lievästä älyllisestä kehitysvammaisuudesta johtuu sikiökautisesta alkoholialtistuksesta. Äidin alkoholinkäyttö on kehitysvammaisuuden tärkein yksittäinen raskaudenaikainen syy ja ainoa, joka periaatteessa olisi täysin ennalta eliminoitavissa (Larsson 1983). Alkoholi läpäisee helposti istukan ja kulkeutuu sikiöön. Sikiön virtsan mukana alkoholi kulkeutuu lapsiveteen ja edelleen sikiöön ja istukan läpi takaisin äitiin, jonka elimistö lopuksi eliminoi alkoholin. Näin ollen sikiön ja lapsiveden alkoholipitoisuus voi olla ajoittain suurempi kuin äidin. Ensimmäisellä raskauskolmanneksella sikiön maksan kyky metaboloida alkoholia suhteutettuna aikuisen maksaan on vain 3 4 %, ja vastasyntyneelläkin se on vain 50 %. Humalatilassa synnyttäneen naisen vastasyntyneellä lapsella veren alkoholipitoisuus on yleensä suunnilleen sama kuin äidin, ja vastasyntyneen humalatila voi olla osoitettavissa pidempään kuin äidin (Spohr ja Steinhausen 1996). Alkoholinkäytön vaikutus hedelmöitymiseen ja ensimmäiseen raskauskolmannekseen Päivittäinen tai runsas satunnainen alkoholinkäyttö häiritsee munasolun kypsymistä ja irtoamista, aiheuttaa kuukautisten poisjääntiä ja vaikeuttaa hedelmöitymistä (Jensen ym. 1998). Alkuraskaudessa runsas alkoholinkäyttö lisää verenvuotoja ja voi aiheuttaa keskenmenon paitsi ensimmäisellä myös toisella raskauskolmanneksella. Yksi tai kaksi päivittäistä alkoholiannosta ensimmäisellä raskauskolmanneksella kaksinkertaistaa toisen trimesterin keskenmenoriskin. Riskit kasvavat suhteessa alkoholinkäyttöön, sillä kolme päivittäistä alkoholiannosta ensi kolmanneksella kolminkertaistaa toisen trimesterin keskenmenoriskin (Harlap ja Shiono 1980). Duodecim 2000; 116:

2 Alkoholi on teratogeeni. Koe-eläinten poikasille emon suuret alkoholiannokset aiheuttavat kromosomimuutoksia, ja on kuvattu myös tapauksia, joissa lapsella on ollut sekä kromosomipoikkeavuus että sikiön alkoholioireyhtymä (Brown ym. 1979, Kaufman 1983, Bingol ym. 1987). Eläinkokeiden perusteella oletetaan runsaan alkoholinkäytön ajankohdan määräävän hyvinkin tarkasti syntyvien epämuodostumien laadun. Muuttamalla hiiriemon alkoholialtistuksen ajankohtaa parilla päivällä saadaan syntymään esimerkiksi sydänanomalioiden sijasta raaja-anomalioita (Webster ym ja 1983). Vastaavia selvityksiä ihmissikiöiden kehityksestä ei luonnollisestikaan ole tehty. Ihmisellä ensimmäisen raskauskolmanneksen alkoholialtistukseen liitettyjä tyypillisiä poikkeavuuksia ovat mm. sydän- ja luustoanomaliat (taulukko 1). Alkoholinkäytön vaikutukset toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana Runsaana jatkuva alkoholinkäyttö voi aiheuttaa verenvuotoja, jotka saattavat haitata istukan toimintaa ja hidastaa sikiön kasvua. Kaikukuvauksen avulla mitattavissa oleva päänympärys (kuva 1), vatsanympärys ja reisiluun pituus jäävät alle odotuskasvun (Halmesmäki 1988). Tämän arvellaan johtuvan toisaalta alkoholin suorasta istukan toimintaa lamaavasta vaikutuksesta ja toisaalta hidastavasta vaikutuksesta sikiön kasvuun. Osasyynä voi olla myös äidin puutteellinen ravitsemus ja huono painonnousu, keskimäärin vain noin 8 kg (Halmesmäki 1988). Sikiön kasvun hidastuessa tilanne vaatii tarkkaa seurantaa äitiyspoliklinikassa tai antenataaliosastolla. Jos kasvu pysähtyy kokonaan, on tutkittava sikiön keuhkojen kypsyys lapsivesinäytteestä ja harkittava sikiön ennenaikaista synnyttämistä. Käytännössä alkoholille altistuneiden sikiöiden keuhkot näyttäisivät kypsyvän useissa tapauksissa jo hyvin varhain (esim. 32. raskausviikolla eli kaksi kuukautta ennen laskettua aikaa). Tämä mahdollistaa sikiön synnyttämisen tilanteissa, joissa sikiö raskauden jatkuessa altistuu suurille alkoholimäärille. Myös Taulukko 1. Alkoholin käyttöön liitettyjen epämuodostumatyyppien suhteellinen esiintyvyys (Halmesmäki 1987). Epämuodostumatyyppi Esiintyvyys (%) Poikkeavat kämmenpoimut Kapea luomirako Sydänviat Selkärangan nikamafuusio 43 Rajoittuneet nikamaliikkeet 1 41 Poikkeavat falangit Kitalakihalkio 7 Kampurajalka 7 Hemangiooma Tyrä 7 27 Lonkkaluksaatio 1 14 Hypoplastiset hampaat 31 Poikkeavat sukupuolielimet 4 39 Munuaisanomalia 8 26 Rintakehän poikkeavuus 4 27 Taulukko 2. Sikiön alkoholioireyhtymän kriteerit. Kasvun hidastuminen sikiöaikana ja syntymän jälkeen. Syntymäpaino, -pituus ja päänympärys alle 10. normaalipersentiilikäyrän arvon Keskushermoston toimintahäiriö: neurologisia oireita, kehityksen viivästymä tai psyykkinen kehitysvammaisuus. Tyypilliset kasvonpiirteet, ainakin kaksi seuraavista mikrokefalia (syntymänjälkeinen päänympärys alle kolme persentiiliä) mikroftalmia tai kapeat luomiraot huonosti kehittynyt ylähuulivako, ohut ylähuuli tai matala yläleuka sikiön liikkeet vähenevät humalatilan aikana, ja sydänäänikäyrä muuttuu poikkeavaksi (Halmesmäki ja Ylikorkala 1986). Infektiovaara kasvaa, ja se voi laukaista ennenaikaisen synnytyksen. Infektiovaaraa lisäävät myös tyypilliset runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyvät elämäntavat: huono yleiskunto ja -hygienia, vaihtuvat partnerit sekä yksipuolinen ravitsemus. Istukan ennenaikaisen, osittaisen tai pahimmassa tapauksessa täydellisen irtoamisen riski kasvaa kymmenkertaiseksi verrattuna raittiin naisen riskiin (Halmesmäki 1988). Hoitamattomana tilanne voi johtaa sikiön kuolemaan, ja jos vuoto on runsas, myös äidin henki on vaarassa. Sikiön keskushermoston aktiivinen erilaistuminen, kasvu ja kehitys käynnistyvät selvimmin toisella raskauskolmanneksella. Alkoholi lamaa 1514 E. Halmesmäki

3 Keskihajonta (SD) +0.5 Keskiarvo a b Kohtuukäyttäjät Alkoholistit Suurkuluttajat b c Raskausviikot Kuva 1. Alkoholistien, suurkuluttajien ja kohtuukäyttäjien sikiöiden biparietaalimittojen (keskiarvo ± keskihajonta) kehitys raskauden edetessä. Keskiarvo ja keskihajonnat on saatu määrittämällä yli normaalin sikiön biparietaalimitat samassa sairaalassa. Määritykset on tehty kaikukuvauksella. a= p< verrattaessa muihin ryhmiin, b= p<0.025 verrattaessa muihin ryhmiin ja c= p<0.05 verrattaessa alkoholistien lasten arvoon. keskushermoston solujen rakenteiden erilaistumista sekä solujen koon ja lukumäärän kasvua (Spohr ja Steinhausen 1984). Runsas alkoholinkäyttö johtaa aivojen alikehittyneisyyteen ja pieneen kokoon sekä pienipäisyyteen eli mikrokefaliaan, jota pidetään yhtenä vakavimmista sikiön alkoholioireyhtymän eli fetaalialkoholisyndrooman (FAS) oireista (taulukko 2) (Rosett 1980, Spohr ja Steinhausen 1984). Jos lapsi ei täytä kaikkia FAS:n kriteereitä, käytetään termiä fetal alcohol effects (FAE). Tällöin lapsella esiintyy oireita vain 1 2 alaryhmän alueella. FAE-oireyhtymällä ei ole selvää määritelmää, ja siksi termin käytöstä kiistellään. Oleellisia seikkoja ns. FAE-tapauksissa ovat tieto sikiökautisesta alkoholialtistuksesta ja lapsella todettu alkoholin aiheuttamaksi sopiva oire. Tutkimustulokset runsaan alkoholinkäytön vaikutuksesta synnytyksen spontaaniin käynnistymiseen ovat ristiriitaisia. Tiedetään, että alkoholi lisää infektioriskiä jopa viisinkertaiseksi ja sitä kautta ennenaikaisen synnytyksen vaaran kolminkertaiseksi. Toisaalta alkoholi relaksoi kohtua tehokkaasti, ja sitä käytettiin vielä luvun alussa menestyksellisesti ennenaikaisten supistusten rauhoittamiseen (Halmesmäki ja Ylikorkala 1988). Ei siis ole yllätys, että eräät tutkimukset ovat osoittaneet runsaan alkoholinkäytön lisäävän yliaikaisuutta. Omassa tutkimuksessani yliaikaisten raskauksien osuus alkoholin suurkuluttajien keskuudessa oli 12 % (Halmesmäki 1988). Ristiriitaisten tutkimustulosten pohjalta yleiseksi käsitykseksi on jäänyt, ettei alkoholi sinänsä vaikuta raskauden kestoon eikä synnytyksen käynnistymiseen. Sen sijaan alkoholin suurkuluttajan synnytyksessä päädytään selvästi normaalia useammin keisarileikkaukseen. Syynä ovat tavallisimmin sikiön huono 1515

4 stressinsietokyky alatiesynnytyksen aikana, uhkaava hapenpuute ja pitkittynyt alatiesynnytys. Omassa aineistossani 28 % alkoholin suurkuluttajista, eli lähes kaksinkertainen määrä normaaliin verrattuna, synnytti keisarileikkauksella (Halmesmäki 1988). Alkoholin suurkuluttajan raskaus on riskiraskaus, joka olisi havaittava sellaiseksi jo varhaisessa vaiheessa. Raskaaksi tulleen kroonisen alkoholistin diagnosointi on helppoa, mikäli hän vain ottaa yhteyttä esimerkiksi äitiysneuvolaan. Tätä hän ei välttämättä kuitenkaan tee kuin ehkä raskauden lopulla, ja näin ollen juomistapoihin vaikuttaminen jää jo senkin takia vähäiseksi. Ongelmallisempi ja lukumäärältään suurempi mutta parempi ennusteinen potilasryhmä ovat alkoholin suurkuluttajat, jotka eivät ehkä itse tiedosta juomisensa vaarantavan sikiön terveyttä. Juuri näiden potilaiden tilanne tulisi tunnistaa ja vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä. Valitettavasti totunnaisista alkoholinkäytön mittareista ei juuri ole apua raskauden aikana. Esimerkiksi gammaglutamyyliltransferaasin (GGT) pitoisuus on selkeästi suurentunut vasta, kun alkoholin suurkulutuksen ulkoiset merkit ovat näkyvissä. Toisaalta tiedetään, että jo paljon vähäisempikin alkoholinkäyttö on vaarallista sikiölle. Myöskään punasolujen keskimääräistä tilavuutta (MCV) tai niukkahiilihydraattisen transferriinin pitoisuutta ei voida pitää hyvänä raskaudenaikaisen alkoholin suurkulutuksen toteamisessa (Sarkola ym. 2000). GGT:tä ja MCV:tä voidaan kuitenkin käyttää raskaudenaikaisen alkoholinkäytön seurannassa motivoinnin tukena. Meta-analyyseissä alkoholin suurkuluttajien GGT- ja MCV-arvot on todettu suuremmiksi kuin kohtuukäyttäjillä (Ylikorkala ym. 1987). Veren ja virtsan alkoholimäärityksillä on keskeinen sija raskaudenaikaisessa seurannassa, jos alkoholinkäyttö jatkuu neuvonnasta ja motivoinnista huolimatta. Määrityksillä on merkitystä erityisesti silloin, kun esitiedot ja käytännön havainnot ovat ristiriidassa. Lisäksi ne kuvastavat luotettavasti sikiön alkoholialtistusta, ja niillä on yhä useammin myös juridista merkitystä lapsen huoltajuus- tai huostaanottokiistan yhteydessä. Kaikista tehtävistä tutkimuksista on syytä informoida potilasta etukäteen. Parasta olisi, että alkoholin suurkuluttaja saisi tarvitsemansa tiedot jo ennen suunnittelemaansa raskautta ja lopettaisi tai vähentäisi juomistaan merkittävästi ennen hedelmöittymistä. Koska näin ei käytännössä juuri koskaan tapahdu, on yleisellä etukäteisvalistuksella merkitystä. Valitettavasti yleinen valistus ei kovin hyvin pure alkoholin suurkuluttajiin, joten avainasemassa heitä informoitaessa ovat terveyskeskus- ja työterveyslääkärit sekä -hoitajat. Hasis, marihuana Hasiksen vaikuttava aine tetrahydrokannabinoli (THC) läpäisee istukan helposti ja sitä paremmin, mitä pidemmälle raskaus on edennyt. Sen ei ole todettu aiheuttavan sikiölle epämuodostumia eikä lisäävän keskenmenoriskiä. Poltettu THC sisältää kuitenkin hiilimonoksidia, joka vähentää napanuoran verenvirtausta ja heikentää sikiön ravinnonsaantia. Eräässä tutkimuksessa selvitettiin 331 synnyttäjällä marihuanankäytön vaikutus virtsasta tehtävien huumetestien tuloksiin ja sikiön kasvuun. Jos synnyttäjä oli polttanut marihuanaa useammin kuin kolmesti viikossa, oli virtsanäytteistä 42 % positiivisia. Jos käyttötaajuus oli ollut harvempi kuin kolmesti viikossa, vain 19 % virtsanäytteistä oli positiivisia. Positiivinen virtsanäyte korreloi negatiivisesti sikiön kasvuun. Sikiön kasvu hidastui ja syntymäpaino oli keskimäärin 79 g pienempi ja pituus 0.5 cm lyhyempi kuin niillä, joiden virtsanäytteet olivat negatiivisia (Zuckerman ym. 1989). Omassa aineistossamme THC:n polttajien raskaudet sujuivat yleensä hyvin, mutta pienipainoisia (<2 500 g) vastasyntyneistä oli 18 % (Kukko ja Halmesmäki 1999). THC:n haitalliset vaikutukset raskauteen ovat siis mitä ilmeisemmin samantyyppisiä kuin tupakan. Tosin sikiön kasvunhidastuman lisäksi runsas tupakointi lisää ennenaikaisen synnytyksen ja istukan irtoamisen riskiä, mutta THC:n osalta vastaavia selvityksiä ei ole tehty. THC erittyy myös äidinmaitoon, ja sen THCpitoisuudet riippuvat käyttömääristä ja -taajuudesta. Näin ollen satunnaista marihuanan polttoa ei pidetä imetyksen vasta-aiheena E. Halmesmäki

5 Amfetamiini Amfetamiini on teratogeeni, jonka on todettu aiheuttavan koe-eläimissä luuston ja nivelten kehityshäiriöitä, aivoanomalioita sekä kitalakihalkioita. Ihmisellä on kuvattu sikiökautisen amfetamiinialtistuksen aiheuttavan sydänvikoja, pienipäisyyttä ja psyykkistä kehitysvammaisuutta, jonka vaikeusaste riippuu äidin raskausaikana käyttämistä amfetamiinimääristä (Dixon 1989, Dixon ja Bejar 1989, Eriksson ym ja 1994, Gillogley ym. 1990). Amfetamiini poistaa nälän tunteen, mikä johtaa helposti niin synnyttäjän kuin sikiönkin aliravitsemukseen. Tällöin kohtu ei kasva normaalisti ja sikiön kasvu hidastuu. Myös huono verenvirtaus heikentää sikiön ravinnonsaantia, ja sikiön kasvun merkittävä hidastuminen on tavallista käytön jatkuessa läpi raskauden (Kukko ja Halmesmäki 1999). Amfetamiini nostaa sekä Neuvolan on osattava antaa perustiedot huumeiden vaikutuksista raskauteen ja sikiöön ja ohjattava synnyttäjä äitiyspoliklinikkaan. verenpainetta että kohdunsisäistä painetta ja lisää ennenaikaisen lapsivedenmenon riskiä. Tyypillistä on, ettei synnyttäjä huomaa lapsiveden tihkumista tai ei reagoi siihen, minkä seurauksena kohdun ja sikiön infektioriskit kasvavat moninkertaisiksi. Infektio onkin useimmiten laukaisevana tekijänä amfetamiinin käyttäjän synnyttäessä ennenaikaisesti. Helsingin naistenklinikassa saatujen kokemusten mukaan jo 2 3 peräkkäistä päivää kestänyt amfetamiinin käyttö saattaa laukaista vedenmenon ja synnytyksen käynnistymisen hyvin usein jo noin kaksi kuukautta ennen laskettua aikaa, mikä johtaa keskosen syntymään. Mikäli ennenaikaisella vastasyntyneellä on myös infektio, ovat lapsen elämän alkuvaikeudet huomattavia ja vieroitusoireet tavallisia (Levy ja Spino 1993). Opiaatit Opiaattien käyttö raskauden aikana on merkittävä riskitekijä, joka uhkaa paitsi sikiön normaalia kehitystä myös äidin ja sikiön henkeä. Opiaattien käyttäjillä esiintyy merkitsevästi enemmän raskaudenaikaisia verenvuotoja kuin muilla synnyttäjillä, ja istukan ennenaikaisen irtoamisen riski on kymmenenkertainen normaaliväestöön verrattuna. Opiaattien käyttöön liittyy myös suurentunut infektioiden, ennenaikaisen lapsivedenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen riski. Opiaattien käyttäjien sikiöiden kasvu on hidastunut ja sikiöt kärsivät normaalia useammin hapenpuutteesta, mikä ääritapauksissa johtaa sikiön kuolemaan (Gillogley ym. 1990, Ostrea ym. 1997). Oman kokemukseni mukaan sikiön hapenpuute johtaa usein suoraan keisarileikkaukseen tai alatiesynnytys joudutaan päättämään leikkaukseen, koska sikiö ei kestä alatiesynnytyksen aikaista normaalia stressiä. Helsingin naistenklinikan aineistossa vain 58 % opiaatteja käyttävistä naisista synnytti lapsensa spontaanisti alateitse (Kukko ja Halmesmäki 1999). Yhdysvaltalaisissa aineistoissa opiaattiaddiktien lapset ovat olleet selvästi yliedustettuina, myös myöhemmissä kätkytkuolematilastoissa (Chasnoff ym. 1989). Opiaateille sikiökautena altistuneilla lapsilla on todettu fyysistä ja psyykkistä kehitysvammaisuutta sekä oppimisvaikeuksia, joista kuitenkin osa johtunee ulkoisista syntymänjälkeisistä tekijöistä (Levy ja Spino 1993, Ostrea ym. 1997). Kokaiini ja crack Muualla maailmassa kokaiinin ja crackin raskaudenaikainen käyttö ovat merkittävä perinatologinen ongelma, ja esimerkiksi Kanadassa Toronton alueen vastasyntyneistä 12 % on altistunut kokaiinille viimeisen raskauskolmanneksen aikana. Kokaiinin ja crackin käyttö lisäävät sikiön pienipainoisuuden ja kasvunhidastuman riskiä. Joka kolmas kokaiinin käyttäjien lapsista on syntyessään paitsi pienipainoinen myös pieni raskauden kestoon nähden, ja joka syntyy 1517

6 ennenaikaisesti. Istukan ennenaikaisen irtoamisen riski on kolminkertainen (3.3 %) normaaliin verrattuna, ja myös muut ei välttämättä istukan irtoamiseen johtavat verenvuodot ovat yleisiä (Sprauve ym. 1997). Narkomaanin raskauden seuranta Narkomaanin raskaus on aina riskiraskaus. Siksi äitiyshuollon työntekijöiden on opittava havaitsemaan huumeiden käyttö, koska narkomaanit eivät yleensä kerro sitä oma-aloitteisesti neuvolassa. Jos työntekijä osaa ja ymmärtää kysyä huumeiden käytöstä, synnyttäjä saattaa olla helpottunutkin voidessaan puhua asiasta. Neuvolan on osattava antaa perustiedot huumeiden vaikutuksista raskauteen ja sikiöön ja ohjattava synnyttäjä äitiyspoliklinikkaan. Äitiyspoliklinikan tehtävä on antaa potilaalle yksityiskohtainen informaatio, sekä joko motivoida synnyttäjä vieroittumaan itse tai ohjattava hänet avo- tai laitoshoitoon. Obstetrinen seuranta tulee järjestää kliinisen tilanteen vaatimalla tavalla siten, että otetaan huomioon sikiön merkittävä kasvunhidastuma, piilevä hapenpuute ja ennenaikaisen syntymän riskit. Lopuksi Äitiyshuollon haasteet ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen yhteiskunnan sekä myönteisen että kielteisen kehityksen myötä. Työntekijöiden on pystyttävä vastaamaan näihin haasteisiin. Paras keino siihen on vanhojen työntekijöiden jatkuva kouluttautuminen hyvän ammattitaidon ylläpitämiseksi, päihdeongelman tunnistamisen ja hoidon korostaminen tulevien työntekijöiden koulutuksessa sekä saadun opin aktiivinen soveltaminen käytäntöön. Kirjallisuutta Bingol N, Fuchs M, Iosub S, Kumar S, Stone RK, Gromisch DS. Fetal alcohol syndrome associated with trisomy 21. Alcoholism Clin Exp Res 1987;11:42 4. Brown NA, Goulding EH, Fabro S. Ethanol embryotoxicity: direct effects on mammalian embryos in vitro. Science 1979;206: Chasnoff IJ, Hunt CE, Kletter R, Kaplan D. Prenatal cocaine exposure is associated with respiratory pattern abnormalities. AJDC 1989;143: Dixon SD. Effects of transplacental exposure to cocaine and methamphetamine on the neonate. Western J Med 1989;150: Dixon SD, Bejar R. Echocephalographic findings in neonates associated with maternal cocaine and methamphetamine use: incidence and clinical correlates. J Pediatrics 1989;115: Eriksson M, Larsson G, Zetterström R. Amphetamine addiction and pregnancy Acta Obstet Gynecol Scand 1981;60: Eriksson M, Zetterström R. Amphetamine addiction during pregnancy: a 10-year follow-up. Acta Pediatr Scand Suppl 1994;404: Gillogley KM, Evans AT, Hansen RL, Samuels SJ, Batra KK. The perinatal impact of cocaine, amphetamine, and opiate use detected by universal intrapartum screening. Am J Obstet Gynecol 1990;163: Halmesmäki E, Ylikorkala O. The effect of maternal ethanol intoxication on fetal cardiotocography: a report of four cases. Br J Obstet Gynaecol 1986;93: Halmesmäki E. Alcohol consumption in pregnancy. (Väitöskirja). Helsingin yliopisto, Halmesmäki E. Alcohol counselling of 85 pregnant problem drinkers: effect on drinking and fetal outcome. Br J Obstet Gynecol 1988;95: Halmesmäki E, Ylikorkala O. A retrospective study on the safety of prenatal ethanol treatment. Obstet Gynecol 1988;72: Harlap S, Shiono PH. Alcohol, smoking and incidence of spontaneous abortions in the first and second trimester. Lancet 1980;2: Jensen TK, Hjollund NHI, Henriksen TB, ym. Does moderate alcohol consumption affect fertility? Follow up study among couples planning first pregnancy. BMJ 1998;317: Kaufman MH. Ethanol-induced chromosomal abnormalities at conception. Nature 1983;302: Kukko H, Halmesmäki E. Prenatal care and counseling of female drugabusers: effects on drug abuse and perinatal outcome. Acta Obstet Gynecol Scand 1999;78:22 6. Larsson G. Prevention of fetal alcohol effects. An antenatal program for early detection of pregnancies at risk. Acta Obstet Gynecol Scand 1983;62: Levy M, Spino M. Neonatal withdrawal syndrome: associated drugs and pharmacologic management. Pharmacotherapy 1993; 13: Ostrea EM Jr, Ostrea AR, Simpson PM. Mortality within the first 2 years in infants exposed to cocaine, opiate, or cannabinoid during gestation. Pediatrics 1997;100: Rosett HL. A clinical perspective on the fetal alcohol syndrome. Alcoholism Clin Exp Res 1980;4: Sarkola T, Niemelä O, Sillanaukee P, Eriksson P, Halmesmäki E. Gammaglutamyltransferase and mean cell volume are superior to carbohydrate deficient transferrin in the follow-up of pregnant alcohol-abusers. Acta Obstet Gynecol Scand, 2000;79: Spohr H-L, Steinhausen H-C, (toim.). Alcohol, pregnancy and the developing child. Cambridge: Cambridge University Press, Sprauve ME, Lindsay MK, Herbert S, Graves W. Adverse perinatal outcome in parturients who use crack. Obstet Gynecol 1997;89: Webster WS, Walsh DA, Lipson AH, McEven SE. Teratogenesis after acute alcohol exposure in inbred and outbred mice. Neurobehav Toxicol Teratol 1980;2: Webster WS, Walsh DA, McEven SE, Lipson AH. Some teratogenic properties of ethanol and acetaldehyde. Teratology 1983;27: Ylikorkala O, Stenman UH, Halmesmäki E. Gammaglutamyltrasferase and mean cell volume reveal maternal alcohol abuse and fetal alcohol effects. Am J Obstet Gynecol 1987;157: Zuckerman B, Frank DA, Hingson R, ym. Effects of marijuana and cocaine use on fetal growth. N Engl J Med 1989;320: ERJA HALMESMÄKI, dosentti, apulaisylilääkäri HYKS:n naistensairaala PL Hki 1518 E. Halmesmäki

7 Mitä opin 1. Sikiöaikaisen ehkäistävissä olevan vammautumisen tärkein yksittäinen syy on a) kromosomaalinen häiriö b) lääkkeet ja huumeet c) alkoholi 2. Alkoholille altistuneen sikiön kasvu hidastuu a) symmetrisesti b) epäsymmetrisesti 3. Alkuraskauden aikana nautittu alkoholi aiheuttaa a) sydänvikoja b) virtsateiden ja sukupuolielinten epämuodostumia c) luuston ja nivelten kehityshäiriöitä Oikeat vastaukset sivulla

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 1 (8) S ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Mitä kehityshäiriöiden seulonta tarkoittaa? 3 Ultraääniseulontatutkimukset 4 Varhainen ultraääniseulonta Toisen

Lisätiedot

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa SIKIÖSEULONNAT SUOMESSA Seulonta-asetus annettiin v 2007 (1339/2006 päivitys 339/2011), jolloin annettiin kolmen vuoden siirtymäaika. Seulonta Seulonta on osa ehkäisevää

Lisätiedot

VAUVA ON PARASTA PÄIHDETTÄ

VAUVA ON PARASTA PÄIHDETTÄ VAUVA ON PARASTA PÄIHDETTÄ - Raskaudenaikainen päihteiden käyttö ja syntyvän lapsen tulevaisuus LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Opinnäytetyö Kevät 2007 Härmä Seija

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Keskenmenon hoito GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS Miten valitsen hoidon? Potilaan toiveet Logistiikka Keskenmenon tyyppi Alkuraskauden verenvuoto

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla

Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla Labqualityn Laaduntarkkailupäivät 12.2.2004 Annukka Mäki VITA Laboratorio CDT = Carbohydrate Deficient Transferrin alkoholin suurkulutuksen merkkiaine

Lisätiedot

PÄIHTEIDEN KÄYTÖN RISKIT RASKAUSAIKANA

PÄIHTEIDEN KÄYTÖN RISKIT RASKAUSAIKANA Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2013 Elina Mattila ja Suvi Tuominen PÄIHTEIDEN KÄYTÖN RISKIT RASKAUSAIKANA Terveysnetti OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyö Terveydenhoitotyö

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

25.05.2016 RASKAUDEN AIKAISEN LÄÄKKEIDEN/ PÄIHTEIDEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET LAPSEEN. 14.5.2016 Evl Minna Mecklin. Sisältö

25.05.2016 RASKAUDEN AIKAISEN LÄÄKKEIDEN/ PÄIHTEIDEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET LAPSEEN. 14.5.2016 Evl Minna Mecklin. Sisältö RASKAUDEN AIKAISEN LÄÄKKEIDEN/ PÄIHTEIDEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET LAPSEEN 14.5.2016 Evl Minna Mecklin Sisältö Tupakka Alkoholi Lääkkeet Huumeet 1 TUPAKOINTI RASKAUDEN AIKANA Tupakointi raskauden aikana 15 %

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus DUODECIM 2009 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Perinatologinen Seura ry:n asettama työryhmä Kortikosteroidihoito ennenaikaisen synnytyksen uhatessa Käypä hoito -suositus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355 Synnyttänyt Synnyttänyt Sairaalasta kotiutuessasi ota itse yhteyttä oman neuvolan terveydenhoitajaan/ kätilöön

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA Anne Poikolainen Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Sovatek 25.5.2016 Päihteiden käytön tunnistamisen vaikeudesta

Lisätiedot

Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy

Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy 14.4.2016 Susanna Sainio SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy anti-d-suojaus synnytyksen jälkeinen suojaus 1969 riskiperusteinen suojaus

Lisätiedot

Raskaudenaikaiset veriryhmäimmunisaatiot: Raskaudenaikainen seuranta ja hoito:

Raskaudenaikaiset veriryhmäimmunisaatiot: Raskaudenaikainen seuranta ja hoito: Raskaudenaikaiset veriryhmäimmunisaatiot: Raskaudenaikainen seuranta ja hoito: SPR-VERIPALVELU 140416 Ansa Aitokallio-Tallberg, erikoislääkäri HYKS Naistenklinikka YHTEISTYÖ: NEUVOLA-VERIPALVELU- ERIKOISSAIRAANHOITO

Lisätiedot

LL Tuija Hautakangas Tammikuun kihlaus 29.1.2016

LL Tuija Hautakangas Tammikuun kihlaus 29.1.2016 LL Tuija Hautakangas Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Perätila ja -tarjonta 3-4 % täysaikaisista sikiöistä KSKS v. 2015 17 perätilan ulosauttoa Perätarjonnan syyt Ei selkeää syytä Laskeutumista estävät syyt

Lisätiedot

FASD - diagnoosi ja seuranta. Ilona Autti-Rämö Lastenneurologian dosentti Tutkimusprofessori Terveystutkimuksen päällikkö Kela Tutkimusosasto

FASD - diagnoosi ja seuranta. Ilona Autti-Rämö Lastenneurologian dosentti Tutkimusprofessori Terveystutkimuksen päällikkö Kela Tutkimusosasto FASD - diagnoosi ja seuranta Ilona Autti-Rämö Lastenneurologian dosentti Tutkimusprofessori Terveystutkimuksen päällikkö Kela Tutkimusosasto Aiheet Mikä on FASD Mitä diagnoosin teko edellyttää Mitä tulee

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mitkä hoidon riskit ovat?... 3 Ketä riski koskee?...

Lisätiedot

SGA-lapsi, pienikokoisena

SGA-lapsi, pienikokoisena SGA-lapsi, pienikokoisena syntynyt Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 2SGA-lapsi, pienikokoisena syntynyt Keskoslapsen vanhemmille, Kevyt-yhdistys on teettänyt tämän tietopaketin

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Anneli Kivijärvi LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, vastaava lääkäri Turun Hyvinvointitoimiala 11.05.2016 Turku, Yleislääkäripäivät Mitkä asiat otetaan

Lisätiedot

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi Raskaana olevista naisista alkuraskaudessa

Lisätiedot

KESKENMENO JA RASKAUDEN KESKEYTYS - AVOTERVEYDENHUOLLON PSYKOLOGIPALVELUT

KESKENMENO JA RASKAUDEN KESKEYTYS - AVOTERVEYDENHUOLLON PSYKOLOGIPALVELUT 07.11.2016 KESKENMENO JA RASKAUDEN KESKEYTYS - AVOTERVEYDENHUOLLON PSYKOLOGIPALVELUT ERICA HELANDER, VANTAAN KAUPUNKI, PSYKOLOGIPALVELUT (NEUVOLAIKÄISET, SEKÄ ODOTTAVAT VANHEMMAT). VANTAAN KAUPUNKI - PSYKOLOGIPALVELUT

Lisätiedot

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku Päihdeilmiö-rastirata Tehtävien purku Rasti 1. Totta vai tarua päihteistä 1. Yli 90 % tupakoivista aikuisista on aloittanut tupakoinnin alaikäisenä. Totta. Lähes kaikki nykyisin tupakoivat aikuiset ovat

Lisätiedot

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Molat ja istukkasyöpä Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Trofoblastitautien luokittelu 1. Rypäleraskaus (mola hydatidosa) täydellinen (mola hydatidosa completa) osittainen (mola hydatidosa

Lisätiedot

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 Lapsuus, nuoruus ja keski-iän päihteidenkäyttö FT, vanhempi tutkija, Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö Tuuli.pitkanen@a-klinikka.fi (http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely)

Lisätiedot

Plasentaatiohäiriöt. 26.11.2015 SGY-päivät Minna Tikkanen

Plasentaatiohäiriöt. 26.11.2015 SGY-päivät Minna Tikkanen Plasentaatiohäiriöt 26.11.2015 SGY-päivät Minna Tikkanen Naistentautien, synnytysten ja perinatologian erikoislääkäri, LKT, Dosentti HYKS Naistenklinikka Esityksen sisältö q Yleistä q Ilmaantuvuus q Riskitekijät

Lisätiedot

Eklampsia eli pre-eklampsiaan liittyvä kouristus

Eklampsia eli pre-eklampsiaan liittyvä kouristus Alkuperäistutkimus Minna-Marja Salmi, Eeva Ekholm, Olli Polo ja Risto Erkkola Selvitimme eklampsian esiintymistä Suomessa vuosina 1990 94. Tapauksia löytyi 77, joten tilan esiintyvyys oli 2.4 kymmentätuhatta

Lisätiedot

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle Myoomien embolisaatiohoito Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle 1 Opas toteutettu kätilötyön opinnäytetyönä Nella Tiihonen & Tanja Toivari Savonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Matalan riskin synnytykset Haikaramalli Aulikki Saari-Kemppainen, ayl HYKS Jorvin sairaala

Matalan riskin synnytykset Haikaramalli Aulikki Saari-Kemppainen, ayl HYKS Jorvin sairaala Matalan riskin synnytykset Haikaramalli Aulikki Saari-Kemppainen, ayl HYKS Jorvin sairaala 9.11.2016 Esityksen kulku taustaa tavoitteet kriteerit riskiarvio synnytyksen eteneminen synnytyksen hoidosta

Lisätiedot

SÄTEILY JA RASKAUS. Wendla Paile

SÄTEILY JA RASKAUS. Wendla Paile 9 SÄTEILY JA RASKAUS Wendla Paile SISÄLLYSLUETTELO 9.1 Raskauden alkuviikot... 132 9.2 Organogeneesi... 134 9.3 Sikiökausi... 134 9.4 Sikiön syöpäriski... 137 9.5 Varotoimet raskauden aikana... 138 Raskaudenaikainen

Lisätiedot

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan ANNA-MARIA LAHESMAA-KORPINEN FT Projektipäällikkö, THL LÄÄKEHOITO JA RASKAUS -HANKE RASKAUDENAIKAINEN lääkkeiden käyttö Suomessa Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö on Suomessa yleistä. Vuosina Suomessa

Lisätiedot

Yhden alkion siirto vähentää raskausriskejä. Sirpa Vilska ja Hannu Martikainen

Yhden alkion siirto vähentää raskausriskejä. Sirpa Vilska ja Hannu Martikainen Lapsettomuus Sirpa Vilska ja Hannu Martikainen Suomessa vuosittain syntyvistä lapsista 2,5 % on saanut alkunsa hedelmöityshoitojen (koeputkihedelmöitys, mikrohedelmöitys ja pakastetun alkion siirto) ansiosta.

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Isotretinoin Potilaan opas Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää

Lisätiedot

Sähköinen synnytyspalaute

Sähköinen synnytyspalaute Sähköinen synnytyspalaute Päivi Heiskanen, kätilk tilö Kuopion yliopistollinen sairaala Miten tieto ennen neuvoloihin? Äitien mukana äitiyskortti täydennettynä v. 2002 alk. Haikarasta kooste, synnytyskertomus

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Lastesi syntymä lähestyy

Lastesi syntymä lähestyy Lastesi syntymä lähestyy Tämän esitteen tarkoituksena on valmistaa ja antaa tietoa teille tulevaan synnytykseen. Tuleva synnytys herättää varmasti monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Synnytys valmistaa

Lisätiedot

KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS. 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th

KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS. 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th TERVEYDENHOITAJA (AMK) KEHITTÄMISTEHTÄVÄ METROPOLIA AMK Petra Vallo, Annika Hoivassilta, Annika Lepistö, Reetta Kurjonen Ohjaavat opettajat:

Lisätiedot

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYKSEN VAIHEET 1. Avautumisvaihe Pisin vaihe Alkaa säännöllisistä ja kohdunsuuta avaavista supistuksista Voit olla kotona niin kauan kuin pärjäät supistuskivun

Lisätiedot

VUOTOKYSELYLOMAKE. (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7. POTILASTIEDOT Pvm. Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika*

VUOTOKYSELYLOMAKE. (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7. POTILASTIEDOT Pvm. Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika* (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7 POTILASTIEDOT Pvm Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika* Onko sinulla vuoto-oireita, jotka häiritsevät normaalielämää tai ovat vaatineet lääkärin arviota? Minkä

Lisätiedot

Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa?

Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Eli: Miksi kansanterveysnäkökulmassa

Lisätiedot

HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana. Paviljonki,29.01.2016

HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana. Paviljonki,29.01.2016 HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana Paviljonki, Tästä se usein alkaa Hal- polin kävijät 2010 110 kpl 2011 97 kpl 2012 72 kpl 2013 70 kpl 2014 77 kpl 2015 69 kpl Huumeet Joka viides suomalainen

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiapotilasta ohjaavalle OHJAUS JA VUOROVAIKUTUS Ohjaus on potilaan tilanteesta keskustelua kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa.

Lisätiedot

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE HELSINGIN YLIOPISTO KANSANTERVEYSTIETEEN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PSYKOLOGIAN LAITOS KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE TÄSTÄ ALKAVAT VARSINAISET KYSYMYKSET 1. Milloin ja missä synnyitte?

Lisätiedot

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Nuorten raskauden ehkäisy Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Tässä puheenvuorossa Ehkäisytarve nuoruusiässä UKMEC kriteeristö (kategoriat ja tulkinta) Ehkäisyn aloittamiskäytännöistä Nuoruusikä,

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

VERIRYHMÄIMMUNISAATIOT VASTASYNTYNEEN HOITO JA SEURANTA. Ilkka Ketola, LT Lastenlääkäri, neonatologi

VERIRYHMÄIMMUNISAATIOT VASTASYNTYNEEN HOITO JA SEURANTA. Ilkka Ketola, LT Lastenlääkäri, neonatologi VERIRYHMÄIMMUNISAATIOT VASTASYNTYNEEN HOITO JA SEURANTA Ilkka Ketola, LT Lastenlääkäri, neonatologi VERIRYHMÄIMMUNISAATIO Sikiön punasoluja siirtyy äidin verenkiertoon Jos punasolut ovat eri veriryhmää,

Lisätiedot

Emma Pohjoispää ja Tiina Pulkkinen. Alkoholiongelmaisen odottavan äidin ohjaamisen haasteet

Emma Pohjoispää ja Tiina Pulkkinen. Alkoholiongelmaisen odottavan äidin ohjaamisen haasteet 1 Emma Pohjoispää ja Tiina Pulkkinen Alkoholiongelmaisen odottavan äidin ohjaamisen haasteet Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Hoitotyö Sairaanhoitaja AMK 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJIEN KOKEMUKSIA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVIEN ODOTTAJIEN OHJAAMISESTA

TERVEYDENHOITAJIEN KOKEMUKSIA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVIEN ODOTTAJIEN OHJAAMISESTA TERVEYDENHOITAJIEN KOKEMUKSIA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVIEN ODOTTAJIEN OHJAAMISESTA Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Lahdensivu 19.4.2010 Hanna Niskanen Elisa Salomaa OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Femoston 1/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston 2/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 0,5/2,5 tabletti, kalvopäällysteinen 19.2.2014, versio

Lisätiedot

Elina Nissilä Heidi Raula RASKAUDENAIKAINEN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA PÄIHTEI- SIIN LIITTYVÄ OHJAUS

Elina Nissilä Heidi Raula RASKAUDENAIKAINEN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA PÄIHTEI- SIIN LIITTYVÄ OHJAUS Elina Nissilä Heidi Raula RASKAUDENAIKAINEN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA PÄIHTEI- SIIN LIITTYVÄ OHJAUS Sosiaali- ja terveysala Rauma Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 009 Satakunnan

Lisätiedot

VASTASYNTYNEIDEN HARVINAISTEN SYNNYNNÄISTEN AINEENVAIHDUNTA- SAIRAUKSIEN SEULONTA

VASTASYNTYNEIDEN HARVINAISTEN SYNNYNNÄISTEN AINEENVAIHDUNTA- SAIRAUKSIEN SEULONTA VASTASYNTYNEIDEN HARVINAISTEN SYNNYNNÄISTEN AINEENVAIHDUNTA- SAIRAUKSIEN SEULONTA Synnynnäiset aineenvaihduntasairaudet Harvinaisia, periytyviä sairauksia Esiintyvyys < 1:2000 Oireet ilmenevät yleensä

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Reumataudit ja raskaus

Reumataudit ja raskaus Reumataudit ja raskaus Perhesuunnitteluun liittyvät asiat ovat monelle reumasairautta potevalle naiselle tärkeitä, arkoja ja usein myös ongelmallisia. Reumalääkkeiden käytöstä ennen raskauden alkua ja

Lisätiedot

Nuorten humalahakuisen juomisen yhteys aivomuutoksiin

Nuorten humalahakuisen juomisen yhteys aivomuutoksiin Nuorten humalahakuisen juomisen yhteys aivomuutoksiin Noora Heikkinen, YTM, LK tohtorikoulutettava KYS Kliininen radiologia noora.heikkinen@uef.fi 6.11.2015 Sisältö Nuori ja alkoholi hanke & kuvantamistulokset

Lisätiedot

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Salme Ahlström tutkimusprofessori Päihteet ja riippuvuus 20.10.2009 1 Sisältö Lapsuuden inho Mitä lapset tietävät vanhempiensa

Lisätiedot

Lääkkeet ja raskaus. ACE estäjät Makrolidit. Heli Malm. Lääkkeet ja raskaus 3.6.2008 Lääkelaitos-Kela-Stakes HM

Lääkkeet ja raskaus. ACE estäjät Makrolidit. Heli Malm. Lääkkeet ja raskaus 3.6.2008 Lääkelaitos-Kela-Stakes HM Lääkkeet ja raskaus Heli Malm ACE estäjät Makrolidit ACE -estäjät Käytössä erityisesti diabeetikoilla Jatketaan usein siihen asti, kunnes raskaus todetaan (nefroprotektio) Sikiöhaitat 2. ja 3. raskauskolmanneksen

Lisätiedot

SILKKIHANSIKKAIN, MUTTA YMMÄRTÄVÄSTI. Päihdeäidit kätilötyön haasteena. Anne-Mari Palo Jutta Peura

SILKKIHANSIKKAIN, MUTTA YMMÄRTÄVÄSTI. Päihdeäidit kätilötyön haasteena. Anne-Mari Palo Jutta Peura SILKKIHANSIKKAIN, MUTTA YMMÄRTÄVÄSTI Päihdeäidit kätilötyön haasteena Anne-Mari Palo Jutta Peura Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPTIMAALINEN SYNNYTYSTAPA

OPTIMAALINEN SYNNYTYSTAPA OPTIMAALINEN SYNNYTYSTAPA Nanneli Pallasmaa Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi Kätilöpäivät 2015, Helsinki 5.-6.5.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Ajatuksia ja näkökulmia liittyen eri synnytystapoihin

Lisätiedot

LASTA ODOTTAVA PÄIHDEPERHE -HOITOKETJU VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA

LASTA ODOTTAVA PÄIHDEPERHE -HOITOKETJU VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ko. 2011 Ojanto Anne LASTA ODOTTAVA PÄIHDEPERHE -HOITOKETJU VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla

Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla 42. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 16.-17.3.2016 Vantaa Maire Matsinen Hygieniahoitaja Keski-Suomen keskussairaala

Lisätiedot

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala LASTEN VIITEARVOISTA Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala Meites et al. 1989 Soldin et al. 1999 Lapset eivät ole pieniä aikuisia Lapsuuden aikana maksan, munuaisten ja keuhkojen toiminta

Lisätiedot

DUODECIM. Pekka Mustonen

DUODECIM. Pekka Mustonen DUODECIM Duodecimin onnellisuustutkimuksen tuloksia Pekka Mustonen Lähdeaineistot: 1. 2100 :n keskivertosuomalaisen Internet-paneeli (04/2009) 2. Elämä Pelissä TV-ohjelman www-kyselyn täyttäneet n. 130

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JAYDESS 13,5 mg, kohdunsisäinen ehkäisin 5/2014 versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2. VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Jaydess-hormonkierukkaa

Lisätiedot

Odotan sinua. Opaslehtinen Länsi-Pohjan keskussairaalan äitiys poliklinikalle. Essi Haapalahti & Outi Tiihonen

Odotan sinua. Opaslehtinen Länsi-Pohjan keskussairaalan äitiys poliklinikalle. Essi Haapalahti & Outi Tiihonen Odotan sinua Ohjelehtinen raskaudenaikaisen päihteiden käytön haittavaikutuksista sikiöön. Opaslehtinen Länsi-Pohjan keskussairaalan äitiys poliklinikalle. Essi Haapalahti & Outi Tiihonen Projektityö Hoitotyön

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetes - ennen raskautta, sen aikana ja raskauden jälkeen

Tyypin 1 diabetes - ennen raskautta, sen aikana ja raskauden jälkeen Tyypin 1 diabetes - ennen raskautta, sen aikana ja raskauden jälkeen Diabetespäivä Helsinki 23.11.2016 Marja Vääräsmäki, perinatologi OYS Naistentaudit ja synnytykset, OYS Raskauden suunnittelu Raskauden

Lisätiedot

Turvapaikanhakija äitiysneuvolassa Rovaniemellä

Turvapaikanhakija äitiysneuvolassa Rovaniemellä Turvapaikanhakija äitiysneuvolassa Rovaniemellä 16.1.2017 Kristiina Salmela Sari-Anne Uusikartano Aloitimme syksyllä 2014. Alussa oli sekä raskaana olevat että alle kouluikäiset lapset. 2015 syksyllä jäi

Lisätiedot

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei?

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Turvallinen verensiirto 15.3.2016 Susanna Sainio, SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Ensisijaisesti potilaan ABO- ja RhD-veriryhmän mukaisia valmisteita 2 222 2 2 Entä

Lisätiedot

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI Hypoglykemia tarkoittaa tilaa, jossa verensokerin taso on alle 3,9 mmol/l tai 70 mg/dl 1, tosin tarkka lukema voi vaihdella yksilöllisesti. Hypoglykemia voi johtua useista syistä, ja sen yleisin aiheuttaja

Lisätiedot

SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK

SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK Laivapäivät 19-20.5.2014 SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK DNA-molekyyli säteilyvaurion kohteena e - 2 Suorat (deterministiset) vaikutukset, kudosvauriot - säteilysairaus, palovamma, sikiövaurio. Verisuonivauriot

Lisätiedot

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry PUHETTA PÄIHTEISTÄ Kouvola 21.9.2011 Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Nuoret ja päihteet Sisältö: Päihteidenkäytön funktiot Päihteistä puhumisen kulttuuri Päihteet näkyvät Työelämässä

Lisätiedot

Neuvolan käyttäjänopas

Neuvolan käyttäjänopas Neuvolan käyttäjänopas ipana Äitiys Mediware Oy Hermiankatu 8D 33720 Tampere passipaikka@mediware.fi puh. 010 525 1559 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen palveluun... 2 3. Asiakkaan valinta...

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Alkoholin vaikutukset lapsiperheessä tunnista ajoissa. Kirsimarja Raitasalo

Alkoholin vaikutukset lapsiperheessä tunnista ajoissa. Kirsimarja Raitasalo Alkoholin vaikutukset lapsiperheessä tunnista ajoissa Kirsimarja Raitasalo Esiteltävät tutkimukset 1. Juomatapatutkimus Väestökysely vuodesta 1968 alkaen kahdeksan vuoden välein 2. Lapsiperhekysely Väestökysely

Lisätiedot

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan Lihavuus ja raskaus Tammikuun kihlaus 27.01.2017 el Jenni Metsälä Taulukko 1. Lihavuuden luokitus painoindeksin (BMI, kg/m 2) perusteella. Normaalipaino Liikapaino (ylipaino) Lihavuus Vaikea lihavuus Sairaalloinen

Lisätiedot

Hoitokäytännöt muuttuneet. WHO Global Health Report. Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen

Hoitokäytännöt muuttuneet. WHO Global Health Report. Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen Hoitokäytännöt muuttuneet Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen Leikkauksen jälkeisen mobilisaation varhaistaminen Vammojen aktiivisempi hoito Harri Helajärvi, LL (väit.)

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

SYNNYTYSPELKO TAUSTATIEDOT JA HOIDON TULOKSET

SYNNYTYSPELKO TAUSTATIEDOT JA HOIDON TULOKSET SYNNYTYSPELKO TAUSTATIEDOT JA HOIDON TULOKSET Veera Karvonen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen Yliopisto Lääketieteen yksikkö Elokuu 2015 Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö KARVONEN

Lisätiedot

HIV- ja hepatiitti-äitien lapset mitä tutkimuksia tarvitaan ja milloin?

HIV- ja hepatiitti-äitien lapset mitä tutkimuksia tarvitaan ja milloin? HIV- ja hepatiitti-äitien lapset mitä tutkimuksia tarvitaan ja milloin? Maija Rummukainen Infektioylilääkäri 29.9.2016 Virus HAV HBV HCV HDV HEV Suku Pikorna Hepdna Flavi Deltaviridae Hepeviridae Tyyppi

Lisätiedot

SEKTIOLAPSEN ENSI-IHOKONTAKTI JA ENSI- IMETYS IMETYSKOORDINAATTORI JOHANNA KOIVISTO, HYKS

SEKTIOLAPSEN ENSI-IHOKONTAKTI JA ENSI- IMETYS IMETYSKOORDINAATTORI JOHANNA KOIVISTO, HYKS SEKTIOLAPSEN ENSI-IHOKONTAKTI JA ENSI- IMETYS IMETYSKOORDINAATTORI JOHANNA KOIVISTO, HYKS MITEN SEKTIO VAIKUTTAA IMETYKSEEN? Vaikutukset vauvaan, äitiin ja maidontuotantoon. 17.10.2016 2 IMETYKSEN HORMONAALINEN

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA Pekka Saarnio terapeuttivaikutus, asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde sekä asiakkaan hoitoa koskevat odotukset (N = 327/33) terapeutin motiivit hakeutua alalle (N =

Lisätiedot

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti:

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti: MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT Sukunimi: Etunimet: Henkilötunnus: Ikä: Osoite: Puhelin: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Ammatti: Elätkö vakituisessa parisuhteessa: Parisuhde vuodesta:

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Telmisartan/ ratiopharm 4.12.2014, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Telmisartan/ ratiopharm on angiotensiini

Lisätiedot

Koskevatko juomisen riskit vain pientä vähemmistöä?

Koskevatko juomisen riskit vain pientä vähemmistöä? Koskevatko juomisen riskit vain pientä vähemmistöä? Pia Mäkelä 18.9.2012 Vain pieni vähemmistö? 1 Esityksen kulku Tutkimustuloksia alkoholinkäytön aiheuttamien haittojen jakautumisesta yleensä. Koskevatko

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista Seuraava tarkistuslista on tarkoitettu auttamaan metyylifenidaattia sisältävän lääkkeen määräämisessä vähintään 6-vuotiaille lapsille

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

PÄIHDEASIAKAS ON KAIKKIEN ASIAKAS PÄIHDETYÖ ON KAIKKIEN ASIA ONKO NÄIN?

PÄIHDEASIAKAS ON KAIKKIEN ASIAKAS PÄIHDETYÖ ON KAIKKIEN ASIA ONKO NÄIN? PÄIHDEASIAKAS ON KAIKKIEN ASIAKAS PÄIHDETYÖ ON KAIKKIEN ASIA ONKO NÄIN? Anne Tapola hanketyöntekijä (psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalikasvattaja) Vantaalaisen hyvä mieli -hanke 23.1.2012 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Apteekkihenkilökunnan

Apteekkihenkilökunnan Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Apteekkihenkilökunnan opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Johdanto Neotigason sisältää vaikuttavana aineena asitretiinia, joka on

Lisätiedot

Rattijuopon sosiaalinen tausta ja kuolleisuus. Karoliina Karjalainen AHTS seminaari 25.10.2012

Rattijuopon sosiaalinen tausta ja kuolleisuus. Karoliina Karjalainen AHTS seminaari 25.10.2012 Rattijuopon sosiaalinen tausta ja kuolleisuus Karoliina Karjalainen AHTS seminaari 25.10.2012 Tausta Rattijuoppojen taustaa tutkittu verraten vähän Rattijuopon elämänkaari -tutkimus Suomen Akatemian rahoitus

Lisätiedot

SUOMEN KÄTILÖLIITTO FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND RY TIIVISTELMÄ

SUOMEN KÄTILÖLIITTO FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND RY TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ SYNNYTTÄJÄN HOITO PONNISTUSVAIHEESSA - hoitotyön suositus välilihan repeämien ehkäisemiseksi (14.3.2011) Peräaukon sulkijalihaksen repeämän riskitekijöiden huomiointi Kätilön tulisi tietää

Lisätiedot

Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen. Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011

Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen. Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Kloprostenolin vaikutus tamman follikkelin kehitykseen, ovulaatioon ja tiinehtymiseen Juan Cuervo-Arango

Lisätiedot