Yhdysvalloissa äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdysvalloissa äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö"

Transkriptio

1 Raskaus ja psyyke Erja Halmesmäki Alkoholin aiheuttamia raskaudenaikaisia lääketieteellisiä riskejä aliarvioidaan ilmeisesti osaksi siitä syystä, että alkoholiongelmaa pidetään edelleenkin virheellisesti pääosin sosiaalisena ongelmana, jonka hoitaminen kuuluu terveydenhuoltohenkilöstölle vain akuuteissa kriisitilanteissa. Sama koskee huumeita, mutta niiden käytön lisääntyessä tulemme yhä useammin kohtaamaan narkomaanin myös äitiysneuvolassa ja synnytyssairaalassa. Suomen työikäisistä naisista arviolta noin 2 % on alkoholin suurkuluttajia, ja raskaanakin olevista noin 1 3 %. Alkoholin suurkulutuksen esiintyvyys on selvästi suurempi kuin esimerkiksi tyypin 1 diabeteksen, jota pidetään merkittävänä raskauden riskitekijänä. Toisaalta alkoholin suurkuluttajien raskaudenaikaiseen seurantaan uhrataan paljon vähemmän voimavaroja. Runsas alkoholinkäyttö lisää keskenmenovaaraa ja raskaudenaikaisia verenvuotoja, hidastaa sikiön kasvua ja johtaa pahimmillaan vaikeaan kehitysvammaan, sikiön alkoholioireyhtymään. Yhdysvalloissa äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on suurin sikiöön kohdistuva uhka. Siellä arvioidaan, että 11 % laitoshoitoa tarvitsevista kehitysvammaisista lapsista on alkoholin vaurioittamia ja että 5 % vastasyntyneiden epämuodostumista johtuu äidin raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä. Alkoholin aiheuttaman vammaisuuden aste riippuu altistuksen määrästä. Ruotsissa on arvioitu, että 11 % kouluikäisten lievästä älyllisestä kehitysvammaisuudesta johtuu sikiökautisesta alkoholialtistuksesta. Äidin alkoholinkäyttö on kehitysvammaisuuden tärkein yksittäinen raskaudenaikainen syy ja ainoa, joka periaatteessa olisi täysin ennalta eliminoitavissa (Larsson 1983). Alkoholi läpäisee helposti istukan ja kulkeutuu sikiöön. Sikiön virtsan mukana alkoholi kulkeutuu lapsiveteen ja edelleen sikiöön ja istukan läpi takaisin äitiin, jonka elimistö lopuksi eliminoi alkoholin. Näin ollen sikiön ja lapsiveden alkoholipitoisuus voi olla ajoittain suurempi kuin äidin. Ensimmäisellä raskauskolmanneksella sikiön maksan kyky metaboloida alkoholia suhteutettuna aikuisen maksaan on vain 3 4 %, ja vastasyntyneelläkin se on vain 50 %. Humalatilassa synnyttäneen naisen vastasyntyneellä lapsella veren alkoholipitoisuus on yleensä suunnilleen sama kuin äidin, ja vastasyntyneen humalatila voi olla osoitettavissa pidempään kuin äidin (Spohr ja Steinhausen 1996). Alkoholinkäytön vaikutus hedelmöitymiseen ja ensimmäiseen raskauskolmannekseen Päivittäinen tai runsas satunnainen alkoholinkäyttö häiritsee munasolun kypsymistä ja irtoamista, aiheuttaa kuukautisten poisjääntiä ja vaikeuttaa hedelmöitymistä (Jensen ym. 1998). Alkuraskaudessa runsas alkoholinkäyttö lisää verenvuotoja ja voi aiheuttaa keskenmenon paitsi ensimmäisellä myös toisella raskauskolmanneksella. Yksi tai kaksi päivittäistä alkoholiannosta ensimmäisellä raskauskolmanneksella kaksinkertaistaa toisen trimesterin keskenmenoriskin. Riskit kasvavat suhteessa alkoholinkäyttöön, sillä kolme päivittäistä alkoholiannosta ensi kolmanneksella kolminkertaistaa toisen trimesterin keskenmenoriskin (Harlap ja Shiono 1980). Duodecim 2000; 116:

2 Alkoholi on teratogeeni. Koe-eläinten poikasille emon suuret alkoholiannokset aiheuttavat kromosomimuutoksia, ja on kuvattu myös tapauksia, joissa lapsella on ollut sekä kromosomipoikkeavuus että sikiön alkoholioireyhtymä (Brown ym. 1979, Kaufman 1983, Bingol ym. 1987). Eläinkokeiden perusteella oletetaan runsaan alkoholinkäytön ajankohdan määräävän hyvinkin tarkasti syntyvien epämuodostumien laadun. Muuttamalla hiiriemon alkoholialtistuksen ajankohtaa parilla päivällä saadaan syntymään esimerkiksi sydänanomalioiden sijasta raaja-anomalioita (Webster ym ja 1983). Vastaavia selvityksiä ihmissikiöiden kehityksestä ei luonnollisestikaan ole tehty. Ihmisellä ensimmäisen raskauskolmanneksen alkoholialtistukseen liitettyjä tyypillisiä poikkeavuuksia ovat mm. sydän- ja luustoanomaliat (taulukko 1). Alkoholinkäytön vaikutukset toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana Runsaana jatkuva alkoholinkäyttö voi aiheuttaa verenvuotoja, jotka saattavat haitata istukan toimintaa ja hidastaa sikiön kasvua. Kaikukuvauksen avulla mitattavissa oleva päänympärys (kuva 1), vatsanympärys ja reisiluun pituus jäävät alle odotuskasvun (Halmesmäki 1988). Tämän arvellaan johtuvan toisaalta alkoholin suorasta istukan toimintaa lamaavasta vaikutuksesta ja toisaalta hidastavasta vaikutuksesta sikiön kasvuun. Osasyynä voi olla myös äidin puutteellinen ravitsemus ja huono painonnousu, keskimäärin vain noin 8 kg (Halmesmäki 1988). Sikiön kasvun hidastuessa tilanne vaatii tarkkaa seurantaa äitiyspoliklinikassa tai antenataaliosastolla. Jos kasvu pysähtyy kokonaan, on tutkittava sikiön keuhkojen kypsyys lapsivesinäytteestä ja harkittava sikiön ennenaikaista synnyttämistä. Käytännössä alkoholille altistuneiden sikiöiden keuhkot näyttäisivät kypsyvän useissa tapauksissa jo hyvin varhain (esim. 32. raskausviikolla eli kaksi kuukautta ennen laskettua aikaa). Tämä mahdollistaa sikiön synnyttämisen tilanteissa, joissa sikiö raskauden jatkuessa altistuu suurille alkoholimäärille. Myös Taulukko 1. Alkoholin käyttöön liitettyjen epämuodostumatyyppien suhteellinen esiintyvyys (Halmesmäki 1987). Epämuodostumatyyppi Esiintyvyys (%) Poikkeavat kämmenpoimut Kapea luomirako Sydänviat Selkärangan nikamafuusio 43 Rajoittuneet nikamaliikkeet 1 41 Poikkeavat falangit Kitalakihalkio 7 Kampurajalka 7 Hemangiooma Tyrä 7 27 Lonkkaluksaatio 1 14 Hypoplastiset hampaat 31 Poikkeavat sukupuolielimet 4 39 Munuaisanomalia 8 26 Rintakehän poikkeavuus 4 27 Taulukko 2. Sikiön alkoholioireyhtymän kriteerit. Kasvun hidastuminen sikiöaikana ja syntymän jälkeen. Syntymäpaino, -pituus ja päänympärys alle 10. normaalipersentiilikäyrän arvon Keskushermoston toimintahäiriö: neurologisia oireita, kehityksen viivästymä tai psyykkinen kehitysvammaisuus. Tyypilliset kasvonpiirteet, ainakin kaksi seuraavista mikrokefalia (syntymänjälkeinen päänympärys alle kolme persentiiliä) mikroftalmia tai kapeat luomiraot huonosti kehittynyt ylähuulivako, ohut ylähuuli tai matala yläleuka sikiön liikkeet vähenevät humalatilan aikana, ja sydänäänikäyrä muuttuu poikkeavaksi (Halmesmäki ja Ylikorkala 1986). Infektiovaara kasvaa, ja se voi laukaista ennenaikaisen synnytyksen. Infektiovaaraa lisäävät myös tyypilliset runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyvät elämäntavat: huono yleiskunto ja -hygienia, vaihtuvat partnerit sekä yksipuolinen ravitsemus. Istukan ennenaikaisen, osittaisen tai pahimmassa tapauksessa täydellisen irtoamisen riski kasvaa kymmenkertaiseksi verrattuna raittiin naisen riskiin (Halmesmäki 1988). Hoitamattomana tilanne voi johtaa sikiön kuolemaan, ja jos vuoto on runsas, myös äidin henki on vaarassa. Sikiön keskushermoston aktiivinen erilaistuminen, kasvu ja kehitys käynnistyvät selvimmin toisella raskauskolmanneksella. Alkoholi lamaa 1514 E. Halmesmäki

3 Keskihajonta (SD) +0.5 Keskiarvo a b Kohtuukäyttäjät Alkoholistit Suurkuluttajat b c Raskausviikot Kuva 1. Alkoholistien, suurkuluttajien ja kohtuukäyttäjien sikiöiden biparietaalimittojen (keskiarvo ± keskihajonta) kehitys raskauden edetessä. Keskiarvo ja keskihajonnat on saatu määrittämällä yli normaalin sikiön biparietaalimitat samassa sairaalassa. Määritykset on tehty kaikukuvauksella. a= p< verrattaessa muihin ryhmiin, b= p<0.025 verrattaessa muihin ryhmiin ja c= p<0.05 verrattaessa alkoholistien lasten arvoon. keskushermoston solujen rakenteiden erilaistumista sekä solujen koon ja lukumäärän kasvua (Spohr ja Steinhausen 1984). Runsas alkoholinkäyttö johtaa aivojen alikehittyneisyyteen ja pieneen kokoon sekä pienipäisyyteen eli mikrokefaliaan, jota pidetään yhtenä vakavimmista sikiön alkoholioireyhtymän eli fetaalialkoholisyndrooman (FAS) oireista (taulukko 2) (Rosett 1980, Spohr ja Steinhausen 1984). Jos lapsi ei täytä kaikkia FAS:n kriteereitä, käytetään termiä fetal alcohol effects (FAE). Tällöin lapsella esiintyy oireita vain 1 2 alaryhmän alueella. FAE-oireyhtymällä ei ole selvää määritelmää, ja siksi termin käytöstä kiistellään. Oleellisia seikkoja ns. FAE-tapauksissa ovat tieto sikiökautisesta alkoholialtistuksesta ja lapsella todettu alkoholin aiheuttamaksi sopiva oire. Tutkimustulokset runsaan alkoholinkäytön vaikutuksesta synnytyksen spontaaniin käynnistymiseen ovat ristiriitaisia. Tiedetään, että alkoholi lisää infektioriskiä jopa viisinkertaiseksi ja sitä kautta ennenaikaisen synnytyksen vaaran kolminkertaiseksi. Toisaalta alkoholi relaksoi kohtua tehokkaasti, ja sitä käytettiin vielä luvun alussa menestyksellisesti ennenaikaisten supistusten rauhoittamiseen (Halmesmäki ja Ylikorkala 1988). Ei siis ole yllätys, että eräät tutkimukset ovat osoittaneet runsaan alkoholinkäytön lisäävän yliaikaisuutta. Omassa tutkimuksessani yliaikaisten raskauksien osuus alkoholin suurkuluttajien keskuudessa oli 12 % (Halmesmäki 1988). Ristiriitaisten tutkimustulosten pohjalta yleiseksi käsitykseksi on jäänyt, ettei alkoholi sinänsä vaikuta raskauden kestoon eikä synnytyksen käynnistymiseen. Sen sijaan alkoholin suurkuluttajan synnytyksessä päädytään selvästi normaalia useammin keisarileikkaukseen. Syynä ovat tavallisimmin sikiön huono 1515

4 stressinsietokyky alatiesynnytyksen aikana, uhkaava hapenpuute ja pitkittynyt alatiesynnytys. Omassa aineistossani 28 % alkoholin suurkuluttajista, eli lähes kaksinkertainen määrä normaaliin verrattuna, synnytti keisarileikkauksella (Halmesmäki 1988). Alkoholin suurkuluttajan raskaus on riskiraskaus, joka olisi havaittava sellaiseksi jo varhaisessa vaiheessa. Raskaaksi tulleen kroonisen alkoholistin diagnosointi on helppoa, mikäli hän vain ottaa yhteyttä esimerkiksi äitiysneuvolaan. Tätä hän ei välttämättä kuitenkaan tee kuin ehkä raskauden lopulla, ja näin ollen juomistapoihin vaikuttaminen jää jo senkin takia vähäiseksi. Ongelmallisempi ja lukumäärältään suurempi mutta parempi ennusteinen potilasryhmä ovat alkoholin suurkuluttajat, jotka eivät ehkä itse tiedosta juomisensa vaarantavan sikiön terveyttä. Juuri näiden potilaiden tilanne tulisi tunnistaa ja vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä. Valitettavasti totunnaisista alkoholinkäytön mittareista ei juuri ole apua raskauden aikana. Esimerkiksi gammaglutamyyliltransferaasin (GGT) pitoisuus on selkeästi suurentunut vasta, kun alkoholin suurkulutuksen ulkoiset merkit ovat näkyvissä. Toisaalta tiedetään, että jo paljon vähäisempikin alkoholinkäyttö on vaarallista sikiölle. Myöskään punasolujen keskimääräistä tilavuutta (MCV) tai niukkahiilihydraattisen transferriinin pitoisuutta ei voida pitää hyvänä raskaudenaikaisen alkoholin suurkulutuksen toteamisessa (Sarkola ym. 2000). GGT:tä ja MCV:tä voidaan kuitenkin käyttää raskaudenaikaisen alkoholinkäytön seurannassa motivoinnin tukena. Meta-analyyseissä alkoholin suurkuluttajien GGT- ja MCV-arvot on todettu suuremmiksi kuin kohtuukäyttäjillä (Ylikorkala ym. 1987). Veren ja virtsan alkoholimäärityksillä on keskeinen sija raskaudenaikaisessa seurannassa, jos alkoholinkäyttö jatkuu neuvonnasta ja motivoinnista huolimatta. Määrityksillä on merkitystä erityisesti silloin, kun esitiedot ja käytännön havainnot ovat ristiriidassa. Lisäksi ne kuvastavat luotettavasti sikiön alkoholialtistusta, ja niillä on yhä useammin myös juridista merkitystä lapsen huoltajuus- tai huostaanottokiistan yhteydessä. Kaikista tehtävistä tutkimuksista on syytä informoida potilasta etukäteen. Parasta olisi, että alkoholin suurkuluttaja saisi tarvitsemansa tiedot jo ennen suunnittelemaansa raskautta ja lopettaisi tai vähentäisi juomistaan merkittävästi ennen hedelmöittymistä. Koska näin ei käytännössä juuri koskaan tapahdu, on yleisellä etukäteisvalistuksella merkitystä. Valitettavasti yleinen valistus ei kovin hyvin pure alkoholin suurkuluttajiin, joten avainasemassa heitä informoitaessa ovat terveyskeskus- ja työterveyslääkärit sekä -hoitajat. Hasis, marihuana Hasiksen vaikuttava aine tetrahydrokannabinoli (THC) läpäisee istukan helposti ja sitä paremmin, mitä pidemmälle raskaus on edennyt. Sen ei ole todettu aiheuttavan sikiölle epämuodostumia eikä lisäävän keskenmenoriskiä. Poltettu THC sisältää kuitenkin hiilimonoksidia, joka vähentää napanuoran verenvirtausta ja heikentää sikiön ravinnonsaantia. Eräässä tutkimuksessa selvitettiin 331 synnyttäjällä marihuanankäytön vaikutus virtsasta tehtävien huumetestien tuloksiin ja sikiön kasvuun. Jos synnyttäjä oli polttanut marihuanaa useammin kuin kolmesti viikossa, oli virtsanäytteistä 42 % positiivisia. Jos käyttötaajuus oli ollut harvempi kuin kolmesti viikossa, vain 19 % virtsanäytteistä oli positiivisia. Positiivinen virtsanäyte korreloi negatiivisesti sikiön kasvuun. Sikiön kasvu hidastui ja syntymäpaino oli keskimäärin 79 g pienempi ja pituus 0.5 cm lyhyempi kuin niillä, joiden virtsanäytteet olivat negatiivisia (Zuckerman ym. 1989). Omassa aineistossamme THC:n polttajien raskaudet sujuivat yleensä hyvin, mutta pienipainoisia (<2 500 g) vastasyntyneistä oli 18 % (Kukko ja Halmesmäki 1999). THC:n haitalliset vaikutukset raskauteen ovat siis mitä ilmeisemmin samantyyppisiä kuin tupakan. Tosin sikiön kasvunhidastuman lisäksi runsas tupakointi lisää ennenaikaisen synnytyksen ja istukan irtoamisen riskiä, mutta THC:n osalta vastaavia selvityksiä ei ole tehty. THC erittyy myös äidinmaitoon, ja sen THCpitoisuudet riippuvat käyttömääristä ja -taajuudesta. Näin ollen satunnaista marihuanan polttoa ei pidetä imetyksen vasta-aiheena E. Halmesmäki

5 Amfetamiini Amfetamiini on teratogeeni, jonka on todettu aiheuttavan koe-eläimissä luuston ja nivelten kehityshäiriöitä, aivoanomalioita sekä kitalakihalkioita. Ihmisellä on kuvattu sikiökautisen amfetamiinialtistuksen aiheuttavan sydänvikoja, pienipäisyyttä ja psyykkistä kehitysvammaisuutta, jonka vaikeusaste riippuu äidin raskausaikana käyttämistä amfetamiinimääristä (Dixon 1989, Dixon ja Bejar 1989, Eriksson ym ja 1994, Gillogley ym. 1990). Amfetamiini poistaa nälän tunteen, mikä johtaa helposti niin synnyttäjän kuin sikiönkin aliravitsemukseen. Tällöin kohtu ei kasva normaalisti ja sikiön kasvu hidastuu. Myös huono verenvirtaus heikentää sikiön ravinnonsaantia, ja sikiön kasvun merkittävä hidastuminen on tavallista käytön jatkuessa läpi raskauden (Kukko ja Halmesmäki 1999). Amfetamiini nostaa sekä Neuvolan on osattava antaa perustiedot huumeiden vaikutuksista raskauteen ja sikiöön ja ohjattava synnyttäjä äitiyspoliklinikkaan. verenpainetta että kohdunsisäistä painetta ja lisää ennenaikaisen lapsivedenmenon riskiä. Tyypillistä on, ettei synnyttäjä huomaa lapsiveden tihkumista tai ei reagoi siihen, minkä seurauksena kohdun ja sikiön infektioriskit kasvavat moninkertaisiksi. Infektio onkin useimmiten laukaisevana tekijänä amfetamiinin käyttäjän synnyttäessä ennenaikaisesti. Helsingin naistenklinikassa saatujen kokemusten mukaan jo 2 3 peräkkäistä päivää kestänyt amfetamiinin käyttö saattaa laukaista vedenmenon ja synnytyksen käynnistymisen hyvin usein jo noin kaksi kuukautta ennen laskettua aikaa, mikä johtaa keskosen syntymään. Mikäli ennenaikaisella vastasyntyneellä on myös infektio, ovat lapsen elämän alkuvaikeudet huomattavia ja vieroitusoireet tavallisia (Levy ja Spino 1993). Opiaatit Opiaattien käyttö raskauden aikana on merkittävä riskitekijä, joka uhkaa paitsi sikiön normaalia kehitystä myös äidin ja sikiön henkeä. Opiaattien käyttäjillä esiintyy merkitsevästi enemmän raskaudenaikaisia verenvuotoja kuin muilla synnyttäjillä, ja istukan ennenaikaisen irtoamisen riski on kymmenenkertainen normaaliväestöön verrattuna. Opiaattien käyttöön liittyy myös suurentunut infektioiden, ennenaikaisen lapsivedenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen riski. Opiaattien käyttäjien sikiöiden kasvu on hidastunut ja sikiöt kärsivät normaalia useammin hapenpuutteesta, mikä ääritapauksissa johtaa sikiön kuolemaan (Gillogley ym. 1990, Ostrea ym. 1997). Oman kokemukseni mukaan sikiön hapenpuute johtaa usein suoraan keisarileikkaukseen tai alatiesynnytys joudutaan päättämään leikkaukseen, koska sikiö ei kestä alatiesynnytyksen aikaista normaalia stressiä. Helsingin naistenklinikan aineistossa vain 58 % opiaatteja käyttävistä naisista synnytti lapsensa spontaanisti alateitse (Kukko ja Halmesmäki 1999). Yhdysvaltalaisissa aineistoissa opiaattiaddiktien lapset ovat olleet selvästi yliedustettuina, myös myöhemmissä kätkytkuolematilastoissa (Chasnoff ym. 1989). Opiaateille sikiökautena altistuneilla lapsilla on todettu fyysistä ja psyykkistä kehitysvammaisuutta sekä oppimisvaikeuksia, joista kuitenkin osa johtunee ulkoisista syntymänjälkeisistä tekijöistä (Levy ja Spino 1993, Ostrea ym. 1997). Kokaiini ja crack Muualla maailmassa kokaiinin ja crackin raskaudenaikainen käyttö ovat merkittävä perinatologinen ongelma, ja esimerkiksi Kanadassa Toronton alueen vastasyntyneistä 12 % on altistunut kokaiinille viimeisen raskauskolmanneksen aikana. Kokaiinin ja crackin käyttö lisäävät sikiön pienipainoisuuden ja kasvunhidastuman riskiä. Joka kolmas kokaiinin käyttäjien lapsista on syntyessään paitsi pienipainoinen myös pieni raskauden kestoon nähden, ja joka syntyy 1517

6 ennenaikaisesti. Istukan ennenaikaisen irtoamisen riski on kolminkertainen (3.3 %) normaaliin verrattuna, ja myös muut ei välttämättä istukan irtoamiseen johtavat verenvuodot ovat yleisiä (Sprauve ym. 1997). Narkomaanin raskauden seuranta Narkomaanin raskaus on aina riskiraskaus. Siksi äitiyshuollon työntekijöiden on opittava havaitsemaan huumeiden käyttö, koska narkomaanit eivät yleensä kerro sitä oma-aloitteisesti neuvolassa. Jos työntekijä osaa ja ymmärtää kysyä huumeiden käytöstä, synnyttäjä saattaa olla helpottunutkin voidessaan puhua asiasta. Neuvolan on osattava antaa perustiedot huumeiden vaikutuksista raskauteen ja sikiöön ja ohjattava synnyttäjä äitiyspoliklinikkaan. Äitiyspoliklinikan tehtävä on antaa potilaalle yksityiskohtainen informaatio, sekä joko motivoida synnyttäjä vieroittumaan itse tai ohjattava hänet avo- tai laitoshoitoon. Obstetrinen seuranta tulee järjestää kliinisen tilanteen vaatimalla tavalla siten, että otetaan huomioon sikiön merkittävä kasvunhidastuma, piilevä hapenpuute ja ennenaikaisen syntymän riskit. Lopuksi Äitiyshuollon haasteet ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen yhteiskunnan sekä myönteisen että kielteisen kehityksen myötä. Työntekijöiden on pystyttävä vastaamaan näihin haasteisiin. Paras keino siihen on vanhojen työntekijöiden jatkuva kouluttautuminen hyvän ammattitaidon ylläpitämiseksi, päihdeongelman tunnistamisen ja hoidon korostaminen tulevien työntekijöiden koulutuksessa sekä saadun opin aktiivinen soveltaminen käytäntöön. Kirjallisuutta Bingol N, Fuchs M, Iosub S, Kumar S, Stone RK, Gromisch DS. Fetal alcohol syndrome associated with trisomy 21. Alcoholism Clin Exp Res 1987;11:42 4. Brown NA, Goulding EH, Fabro S. Ethanol embryotoxicity: direct effects on mammalian embryos in vitro. Science 1979;206: Chasnoff IJ, Hunt CE, Kletter R, Kaplan D. Prenatal cocaine exposure is associated with respiratory pattern abnormalities. AJDC 1989;143: Dixon SD. Effects of transplacental exposure to cocaine and methamphetamine on the neonate. Western J Med 1989;150: Dixon SD, Bejar R. Echocephalographic findings in neonates associated with maternal cocaine and methamphetamine use: incidence and clinical correlates. J Pediatrics 1989;115: Eriksson M, Larsson G, Zetterström R. Amphetamine addiction and pregnancy Acta Obstet Gynecol Scand 1981;60: Eriksson M, Zetterström R. Amphetamine addiction during pregnancy: a 10-year follow-up. Acta Pediatr Scand Suppl 1994;404: Gillogley KM, Evans AT, Hansen RL, Samuels SJ, Batra KK. The perinatal impact of cocaine, amphetamine, and opiate use detected by universal intrapartum screening. Am J Obstet Gynecol 1990;163: Halmesmäki E, Ylikorkala O. The effect of maternal ethanol intoxication on fetal cardiotocography: a report of four cases. Br J Obstet Gynaecol 1986;93: Halmesmäki E. Alcohol consumption in pregnancy. (Väitöskirja). Helsingin yliopisto, Halmesmäki E. Alcohol counselling of 85 pregnant problem drinkers: effect on drinking and fetal outcome. Br J Obstet Gynecol 1988;95: Halmesmäki E, Ylikorkala O. A retrospective study on the safety of prenatal ethanol treatment. Obstet Gynecol 1988;72: Harlap S, Shiono PH. Alcohol, smoking and incidence of spontaneous abortions in the first and second trimester. Lancet 1980;2: Jensen TK, Hjollund NHI, Henriksen TB, ym. Does moderate alcohol consumption affect fertility? Follow up study among couples planning first pregnancy. BMJ 1998;317: Kaufman MH. Ethanol-induced chromosomal abnormalities at conception. Nature 1983;302: Kukko H, Halmesmäki E. Prenatal care and counseling of female drugabusers: effects on drug abuse and perinatal outcome. Acta Obstet Gynecol Scand 1999;78:22 6. Larsson G. Prevention of fetal alcohol effects. An antenatal program for early detection of pregnancies at risk. Acta Obstet Gynecol Scand 1983;62: Levy M, Spino M. Neonatal withdrawal syndrome: associated drugs and pharmacologic management. Pharmacotherapy 1993; 13: Ostrea EM Jr, Ostrea AR, Simpson PM. Mortality within the first 2 years in infants exposed to cocaine, opiate, or cannabinoid during gestation. Pediatrics 1997;100: Rosett HL. A clinical perspective on the fetal alcohol syndrome. Alcoholism Clin Exp Res 1980;4: Sarkola T, Niemelä O, Sillanaukee P, Eriksson P, Halmesmäki E. Gammaglutamyltransferase and mean cell volume are superior to carbohydrate deficient transferrin in the follow-up of pregnant alcohol-abusers. Acta Obstet Gynecol Scand, 2000;79: Spohr H-L, Steinhausen H-C, (toim.). Alcohol, pregnancy and the developing child. Cambridge: Cambridge University Press, Sprauve ME, Lindsay MK, Herbert S, Graves W. Adverse perinatal outcome in parturients who use crack. Obstet Gynecol 1997;89: Webster WS, Walsh DA, Lipson AH, McEven SE. Teratogenesis after acute alcohol exposure in inbred and outbred mice. Neurobehav Toxicol Teratol 1980;2: Webster WS, Walsh DA, McEven SE, Lipson AH. Some teratogenic properties of ethanol and acetaldehyde. Teratology 1983;27: Ylikorkala O, Stenman UH, Halmesmäki E. Gammaglutamyltrasferase and mean cell volume reveal maternal alcohol abuse and fetal alcohol effects. Am J Obstet Gynecol 1987;157: Zuckerman B, Frank DA, Hingson R, ym. Effects of marijuana and cocaine use on fetal growth. N Engl J Med 1989;320: ERJA HALMESMÄKI, dosentti, apulaisylilääkäri HYKS:n naistensairaala PL Hki 1518 E. Halmesmäki

7 Mitä opin 1. Sikiöaikaisen ehkäistävissä olevan vammautumisen tärkein yksittäinen syy on a) kromosomaalinen häiriö b) lääkkeet ja huumeet c) alkoholi 2. Alkoholille altistuneen sikiön kasvu hidastuu a) symmetrisesti b) epäsymmetrisesti 3. Alkuraskauden aikana nautittu alkoholi aiheuttaa a) sydänvikoja b) virtsateiden ja sukupuolielinten epämuodostumia c) luuston ja nivelten kehityshäiriöitä Oikeat vastaukset sivulla

Alkoholi_Raskaus_FIN.fh11 4.8.2005 13:22 Page 1 Alkoholi ja raskaus

Alkoholi_Raskaus_FIN.fh11 4.8.2005 13:22 Page 1 Alkoholi ja raskaus Alkoholi ja raskaus Sisällysluettelo Johdanto 3 Kohtuullinen alkoholinkäyttö ja kuukautiskierto 4 Kohtuullinen alkoholinkäyttö ja raskaus 5 Alkoholin suurkulutus 5 Oman alkoholinkäytön arviointi 6 Laboratoriotutkimukset

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja Jarna Kytö & Marjo Lalu RASKAANA OLEVIEN PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVIEN ÄITIEN JA HEIDÄN LAS- TENSA TURVALLISUUS SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS

Lisätiedot

KORKKI KIINNI, PILLERIT PURKKIIN? Tietoa alkoholin ja huumeiden käytön vaikutuksista vauvaan raskausaikana

KORKKI KIINNI, PILLERIT PURKKIIN? Tietoa alkoholin ja huumeiden käytön vaikutuksista vauvaan raskausaikana KORKKI KIINNI, PILLERIT PURKKIIN? Tietoa alkoholin ja huumeiden käytön vaikutuksista vauvaan raskausaikana Heini Elonheimo Riikka Järvinen Nina Kettunen Opinnäytetyö Huhtikuu 2007 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Päihdeäiti synnytysosastolla Tutkimus hoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä Mikkelin keskussairaalassa

Päihdeäiti synnytysosastolla Tutkimus hoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä Mikkelin keskussairaalassa Heinonen Satu, Jäppinen Reeta, Tervo Suvi Päihdeäiti synnytysosastolla Tutkimus hoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä Mikkelin keskussairaalassa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Helmikuu 2008

Lisätiedot

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki

Lisätiedot

HUUMEET JA RASKAUS PUNAINEN VAATE ÄITIYSHUOLLOSSA?

HUUMEET JA RASKAUS PUNAINEN VAATE ÄITIYSHUOLLOSSA? HUUMEET JA RASKAUS PUNAINEN VAATE ÄITIYSHUOLLOSSA? Johanna Hukkanen Kirsi Sariola Lea Vänttinen Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia - ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄ ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAANA

RASKAANA OLEVA HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄ ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAANA RASKAANA OLEVA HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄ ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAANA Tunnistaminen, elämäntilanteessa tukeminen ja hoitomahdollisuuksien kartoittaminen terveydenhoitajan kokemana Ahonen Tiia Lehtinen Hanna Naumanen

Lisätiedot

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat..

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. Vaasan kaupungin päihdetyön palveluopas Sisällys Saatesanat. 1 Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5 Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. 6 Mielenterveysongelmien

Lisätiedot

VIEROITUSOIREISTA KÄRSIVÄN VASTASYN- TYNEEN HOITOTYÖ

VIEROITUSOIREISTA KÄRSIVÄN VASTASYN- TYNEEN HOITOTYÖ VIEROITUSOIREISTA KÄRSIVÄN VASTASYN- TYNEEN HOITOTYÖ Verkko-oppimateriaalia Tampereen ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoille Elina Rauhala Johanna Tammisto Opinnäytetyö Maaliskuu 2012 Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Raskauden aikainen tupakointi on pysynyt maassamme. Keskosten äidit tupakoivat raskausaikana muita yleisemmin. lääketiede. Alkuperäistutkimus

Raskauden aikainen tupakointi on pysynyt maassamme. Keskosten äidit tupakoivat raskausaikana muita yleisemmin. lääketiede. Alkuperäistutkimus lääketiede Alkuperäistutkimus Mikael Ekblad, Jonna Maunu, Petriina Munck, Satu Ekblad, Jaakko Matomäki, Helena Lapinleimu, Leena Haataja, Liisa Lehtonen ja PIPARI-tutkimusryhmä Keskosten äidit tupakoivat

Lisätiedot

KATSAUS. Miksi raskaus keskeytyy ja joillakin naisilla jopa toistuvasti? Maija Tulppala ja Olavi Ylikorkala

KATSAUS. Miksi raskaus keskeytyy ja joillakin naisilla jopa toistuvasti? Maija Tulppala ja Olavi Ylikorkala KATSAUS Miksi raskaus keskeytyy ja joillakin naisilla jopa toistuvasti? Maija Tulppala ja Olavi Ylikorkala Kliinisesti todetuista raskauksista 10 15 % keskeytyy ja näistä valtaosa ennen 13:ta raskausviikkoa.

Lisätiedot

Tupakointi ja raskaus

Tupakointi ja raskaus Katsaus Minna Tikkanen Tupakointi ja raskaus Raskausajan tupakointi altistaa raskaushäiriöille ja vaarantaa lapsen myöhemmän terveyden Tupakansavu sisältää tuhansia kemiallisia aineita, joista monet läpäisevät

Lisätiedot

Laura Annukka Laitinen & Anu Laura Maria Rautakangas KIRJALLISUUSKATSAUS: RASKAUS, SYNNYTYS, RASKAUDEN- KESKEYTYS JA ADOPTIO

Laura Annukka Laitinen & Anu Laura Maria Rautakangas KIRJALLISUUSKATSAUS: RASKAUS, SYNNYTYS, RASKAUDEN- KESKEYTYS JA ADOPTIO Laura Annukka Laitinen & Anu Laura Maria Rautakangas KIRJALLISUUSKATSAUS: RASKAUS, SYNNYTYS, RASKAUDEN- KESKEYTYS JA ADOPTIO Sosiaali- ja terveysala 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon TIINA OKSANEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu

Lisätiedot

Masennuslääkkeiden käyttö raskauden aikana. -tutkimus Kuopion yliopistollisen sairaalan raskaus- ja synnytysrekisteristä

Masennuslääkkeiden käyttö raskauden aikana. -tutkimus Kuopion yliopistollisen sairaalan raskaus- ja synnytysrekisteristä Masennuslääkkeiden käyttö raskauden aikana -tutkimus Kuopion yliopistollisen sairaalan raskaus- ja synnytysrekisteristä Katja Halonen Progradu- tutkielma Proviisorin koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Diabeetikon hoito raskauden aikana

Diabeetikon hoito raskauden aikana Diabeetikon hoito raskauden aikana Diabetesliiton lääkärineuvoston suositus Työryhmä: Marja Vääräsmäki, LT, perinatologi, OYS, työryhmän puheenjohtaja Risto Kaaja, LKT, professori, sisätautilääkäri, Satakunnan

Lisätiedot

Kilpirauhasen toiminnan häiriöt ja raskaus. Pekka Leinonen

Kilpirauhasen toiminnan häiriöt ja raskaus. Pekka Leinonen Näin hoidan Kilpirauhasen toiminnan häiriöt ja raskaus Pekka Leinonen Kilpirauhasen toiminnan häiriöitä esiintyy joka kymmenennessä raskaudessa. Istukkagonadotropiini kykenee stimuloimaan äidin kilpirauhasen

Lisätiedot

NAISTEN TAUDIT EPIDEMIOLOGIA

NAISTEN TAUDIT EPIDEMIOLOGIA NAISTEN TAUDIT Naisten tupakointi on lisääntynyt viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Naisten altistuminen ympäristön tupakansavulle on vähentynyt Suomessa, mutta edelleen useat naiset toimivat ammateissa,

Lisätiedot

KIPUviesti KIPU. Kivun hoito raskauden ja synnytyksen aikana. No 2 Lokakuu 2013

KIPUviesti KIPU. Kivun hoito raskauden ja synnytyksen aikana. No 2 Lokakuu 2013 KIPUviesti No 2 Lokakuu 2013 KIPU S U O M E N K I V U N T U T K I M U S Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N L E H T I Kivun hoito raskauden ja synnytyksen aikana KIPUviesti 2 2013 1 SKTYn HALLITUKSEN JÄSENELTÄ

Lisätiedot

Sikiön tupakka-altistuksen vaikutukset lapsen terveyteen

Sikiön tupakka-altistuksen vaikutukset lapsen terveyteen tieteessä Mikael Ekblad LT, terveyskeskuslääkäri, tutkija TYKS, lasten ja nuorten klinikka ja Turun yliopisto Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä moekbl@utu.fi Mika Gissler FT, tutkimusprofessori

Lisätiedot

ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN

ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN Gender related Behavior in children: effect of antenatal steroids and prematurity Tiia Ruuti Opinnäytetyö

Lisätiedot

Keisarileikkauksen riskit. Terhi Saisto ja Erja Halmesmäki

Keisarileikkauksen riskit. Terhi Saisto ja Erja Halmesmäki Katsaus Keisarileikkauksen riskit Terhi Saisto ja Erja Halmesmäki Synnytyspelon tai synnyttäjän toiveen vuoksi tehtävät keisarileikkaukset ovat yleistymässä. Vaikeita komplikaatioita esiintyy vain prosentissa

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Ennenaikainen synnytys

Käypä hoito -suositus. Ennenaikainen synnytys Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä Ennenaikainen synnytys 10.1.2011 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

äidin Kaikki savuttoman vauvat tahtovat

äidin Kaikki savuttoman vauvat tahtovat Kaikki vauvat tahtovat savuttoman äidin Tämä on opaskirja sinulle, joka taistelet päästäksesi irti tupakasta, koska suunnittelet raskautta tai olet jo raskaana. 2 Jokainen äiti haluaa lapselleen luonnollisesti

Lisätiedot

Raskaus, synnytys ja niitä seuraavat kuukaudet

Raskaus, synnytys ja niitä seuraavat kuukaudet Raskaus ja psyyke Tove Hertzberg Synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastuu noin 10 % äideistä. Vaikeusaste vaihtelee lievistä oireista psykoottiseen masennustilaan. Myös taudinkuva vaihtelee: ahdistusoireita,

Lisätiedot

Naisen ravitsemus ennen raskautta, raskauden aikana ja raskauden jälkeen kyselytutkimus Kourulan neuvolassa

Naisen ravitsemus ennen raskautta, raskauden aikana ja raskauden jälkeen kyselytutkimus Kourulan neuvolassa Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Melanie Blez, Säde Jaatinen, Katja Paronen Naisen ravitsemus ennen raskautta, raskauden aikana

Lisätiedot

Alkoholin suurkulutus postoperatiivisena riskitekijänä

Alkoholin suurkulutus postoperatiivisena riskitekijänä Alkoholin suurkulutus postoperatiivisena riskitekijänä Matti Suistomaa Alkoholia säännöllisesti liikaa käyttävät potilaat ovat merkittävä ryhmä sekä elektiivisessä että päivystyskirurgiassa. Alkoholin

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille Kettunen Tiina Pulliainen Laura Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Kaikki vauvat tahtovat savuttoman äidin

Kaikki vauvat tahtovat savuttoman äidin Kaikki vauvat tahtovat savuttoman äidin 2 KAIKKI VAUVAT TAHTOVAT SAVUTTOMAN ÄIDIN KAIKKI VAUVAT TAHTOVAT SAVUTTOMAN ÄIDIN 3 Jokainen äiti haluaa lapselleen luonnollisesti kaikkein parasta. Siksi hän yrittää

Lisätiedot

Sikiön kehityshäiriöiden seulonta alkuraskaudessa

Sikiön kehityshäiriöiden seulonta alkuraskaudessa Sikiön kehityshäiriöiden seulonta alkuraskaudessa Sikiön 21-trisomian seulonta äidin verinäytteestä ensimmäisen raskauden kolmanneksen aikana (raskausviikot 11.-12.) (S -Tr1Seul no 4548) Yleistä Raskauksien

Lisätiedot