Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015"

Transkriptio

1 Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 7 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu ja rakentaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen (yhdistelmämalli) A-Insinöörit Suunnittelu Oy/Minna Salonsaari, Jarkko Savolainen, Liikennevirasto/Heikki Myllymäki

2 2 (14) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Heikki Myllymäki, Minna Salonsaari, Ohje Jarkko Savolainen

3 SISÄLLYSLUETTELO 3 (14) 1. Yleistä... 4 Ohjeen käyttö... 4 Suunnitteluprosessi... 4 Lähtötietomalli... 5 Lähtötiedon toimittaminen rakennusteknisten rakennusosien mallintamiseen... 6 Suunnitelmamallin laatiminen... 6 Mallintamisen tarkkuustasot... 6 Yhdistelmämallin laatiminen... 6 Tietomalliselostukset Tietomallintaminen eri suunnitteluvaiheissa... 7 Esisuunnittelu... 7 Yleissuunnittelu... 7 Väyläsuunnittelu... 7 Rakennussuunnittelu... 8 Muita yksityiskohtia Osien numerointi ja nimeäminen Koordinaatisto Formaatit Suunnittelun aikaiset työmallit Tietomallin sisällön tarkkuus eri suunnitteluvaiheissa ERITTELEMÄTTÖMÄT RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT Sillat Laiturit Perustus- ja tukirakenteet Ympäristörakenteet Rakennelmat ja kalusteet Vesiliikenteen rakenteet ja padot Maanalaisten tilojen betonirakenteet... 14

4 4 (14) 1. YLEISTÄ Ohjeessa käsitellään Infra 2015 rakennusosanimikkeistön rakennusteknisiä rakennusosia (RO 4000). Ohje painottuu väylähankkeisiin ja ohjeen käyttöalue on taitorakenteissa muut kuin siltarakenteet. YIV 2015 osan 7 aihetta käsitteleviä ohjeita ovat Liikenneviraston Siltojen tietomalliohje (Liikenneviraston ohjeita 6/2014), jossa käsitellään yksityiskohtaisesti siltojen tietomallinnus sekä Helsingin kaupungin rakennusviraston taitorakenteiden tietomalliohje ( ), joka käsittelee HKR:n katu- ja puisto-osaston taitorakenteiden tietomallipohjaista suunnittelua sen sisällön ja laajuuden sekä rakenteen määrittelyssä. Saatavien kokemusten pohjalta YIV :n osaa 7 tullaan päivittämään ja täydentämään. OHJEEN KÄYTTÖ Tämä ohje määrittää infrahankkeissa käytettävien rakennusteknisten rakenneosien tietomallien tietosisällön tarkkuuden projektin eri vaiheissa. Ohjetta voidaan soveltaa kaikissa urakkamuodoissa ja suunnitteluvaiheissa. Hankekohtaisesti voidaan kuitenkin sopia tietomallintamisen koskevan esimerkiksi vain uudisrakenteita hankkeen sisällä. Samoin näistä ohjeista voidaan poiketa yhteisymmärryksessä hankkeen sisällä. Tilaajan tulee huolehtia tehtäviä määritettäessä, että hankkeen tietomallivaatimukset ovat yksiselitteisiä. Mikäli toimija katsoo, ettei voi esimerkiksi teknisen esteen vuoksi täyttää annettuja vaatimuksia, on siitä erikseen sovittava tilaajan asiantuntijan kanssa. SUUNNITTELUPROSESSI Infrahankkeen tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa mallinnusta käytetään suunnittelun eri vaiheissa. Tämän dokumentin tarkoitus on ohjeistaa rakennusteknisten rakennusosien mallintamista siten, että mallintamisen laajuus ja tarkkuustaso on kaikissa hankkeissa samanlainen. Mallintamisen taso hankkeen sisällä voi vaihdella eri suunnittelualojen kesken. Tyypillisessä infrahankkeessa väyläsuunnittelijan tuottama väylämalli toimii pohjana kaikille muille tekniikkalajimalleille ja on keskeinen osa myös monia suunnitteluun liittyviä analyyseja ja simulointeja. Siksi on tärkeää, että väylämalli tehdään teknisesti oikein kaikissa projektin vaiheissa. Väylämalli on yksi tärkein osa rakennusteknisille rakennusosille laadittavaa lähtötietomallia. Mallinnettaessa tulee käyttää kyseisen rakennusosan mallintamiseen tarkoitettuja työkaluja; rakenneosat tulee mallintaa käyttäen asianmukaisia ohjelmistokohtaisia objekteja niin, että kaikista mallinnetuista rakenneosista ja järjestelmistä voidaan tunnistaa niiden merkitys. Rakenneosat tulee mallintaa siten, että tietoa siirrettäessä osan sijainti, nimi / tyyppi ja geometria siirtyvät myös muiden osapuolten ohjelmistoihin. Jos edellä mainitut seikat ei syystä tai toisesta ole mahdollisia, on poikkeavat mallinnustavat dokumentoitava. Yleisissä vaatimuksissa ei määritetä käytettäviä ohjelmistoja tai ohjelmistokohtaisia teknisiä toimintatapoja. Rakennusteknisten rakenneosien siirto tapahtuu IFC formaatissa. Tilaajakohtaisesti näihin vaatimuksiin voidaan asettaa lisävaatimuksia.

5 5 (14) Yleiset, kaikille suunnittelualoille yhteiset vaatimukset, on esitetty YIV 2015 mallinnusohjeiden osassa 2 Yleiset vaatimukset. Kunkin suunnittelualan suunnittelija on vastuussa oman työnsä vaatimustenmukaisuuden tarkastamisesta. Yhtenäisillä menettelytavoilla on tavoitteena laatia yhdenmukaisia tietomalleja ja varmistaa tiedon siirtyminen vaiheesta toiseen. LÄHTÖTIETOMALLI Lähtötietomallin sisältö jakaantuu kolmeen erilliseen kokonaisuuteen; Muilta tekniikkalajien suunnittelijoilta saatu suunnitteluvaiheen suunniteltu aineisto, nykytilamalli ja edellisen suunnitteluvaiheen viiteaineisto. Jokainen osa-alue muodostaa oman kokonaisuuden, joista voidaan laatia yhtenäinen lähtötietomalli. Muilta tekniikkalajien suunnittelijoilta tarvitaan mallipohjaisen suunnittelun lähtötiedoksi suunnitteluvaiheen mahdollisten väylien ja liittyvien tekniikkalajien suunniteltua aineistoa. Kunkin tekniikkalajin suunnittelija vastaa omien aineistojen toimittamisesta. Aineisto koostuu mm. seuraavista suunnitelmista: - Rakenteeseen liittyvät väylät - Rakenteeseen liittyvät muut rakenteet - Valaistus ja sähköistys - Telematiikka - Varaukset (Läpiviennit) - Kuivatusjärjestelmät - Vesihuoltojärjestelmät - Energian siirtojärjestelmät - Ympäristösuunnitelma - Mahdollinen muu aineisto Suunnitellun aineiston tarkkuus vastaa kyseisen suunnitteluvaiheen tarkkuutta. Siltojen suunnitteluun liittyvistä aineistoista on kerrottu tarkemmin julkaisussa Siltojen tietomalliohje (Liikenneviraston ohjeita 6/2014). Lähtötietomalliin liitettävässä nykytilamallissa kuvataan olemassa oleva tilanne rakennuspaikalta maaston, rakenteiden ja geoteknisten olosuhteiden osalta sekä rakennuspaikan läheiset suunnitteluun vaikuttavat asiat (rakennukset, suojeltavat kohteen yms.) Nykytilamalli ei sisällä suunniteltua aineistoa ja se voidaan laatia erillisenä tehtävänä tai osana suunnitteluvaiheen toimeksiantoa. Nykytilamalli päivittyy suunnittelun edetessä lähtötietojen lisääntyessä ja tarkentuessa. Tarkennettu malli siirtyy sellaisenaan seuraavaan suunnitteluvaiheeseen. Nykytilamallin aineisto koostuu mm. seuraavista: - Maastomalli - Maaperämalli - Väylät ja väylärakenteet - Kunnallistekniikka - Kaavoitustiedot - Ympäristötiedot - Rakenteet ja rakennukset - Mahdollinen muu aineisto Nykytilamallin mukaan liitetään tietomalliselostus johon kirjataan mallin käyttöön, formaatteihin ja koontiin liittyvät keskeisimmät tiedot. Nykytilamalli laaditaan YIV 2014 inframallivaatimukset- ja ohjeet osan 3. Lähtötietojen vaatimukset mukaisesti. Edellisen suunnitteluvaiheen viiteaineistona pidetään edellisen suunnitelmavaiheen suunnitelmia kyseisestä rakenteesta sekä siihen liittyvien väylien ja tekniikkalajien suunnitelmia. Viiteaineisto luovutetaan suunnittelijalle koostetusti yhtenä mallina.

6 6 (14) Suunnittelun lähtötietomallin sisällön laajuus ja tarkkuus vaihtelee suunnitteluvaiheen mukaan. Tärkeintä on saada suunnitteluvaiheen kannalta oleellisin ja suunnitteluvaiheen ratkaisuihin vaikuttava tieto rakenteen suunnittelijalle. Taitorakenteiden lähtötietoja tarkemmin käsittelevä julkaisu Taitorakenteiden lähtötietoohje (Liikenneviraston julkaisu xx/2014) julkaistaan vuoden 2014 aikana. LÄHTÖTIEDON TOIMITTAMINEN RAKENNUSTEKNISTEN RAKENNUSOSIEN MALLINTAMISEEN Suunnittelun alussa laaditaan lähtötietomalli jonka avulla väyläsuunnittelija pääsee nopeasti käsiksi suunnitteluasioihin. Näin varmistetaan suunniteltavan väylän suunnitteluvaiheen tietojen nopea toimittaminen liittyvien suunnittelualojen suunnittelijoille. Laajoissa hankkeissa kohteeseen tulee usein paljon erilaisia rakenteita. Tämä lisää yhteensovitustyötä, jota voidaan ratkaisevasti helpottaa tietomalleilla. Rajapinnat eri tekniikkalajien välisten mallien suhteen tulee pitää selvinä, jotta ristiriidoilta ja ylimääräiseltä työltä vältytään. Myös määrä- ja kustannusarvioiden tekeminen mallipohjaisesti onnistuu, kun osamallit eivät sisällä samoja asioita. SUUNNITELMAMALLIN LAATIMINEN Suunnitelmamalli laaditaan tämän ohjeen vaatimusten mukaan. Teknisiä ohjeita suunnitteluvaiheisiin on esitetty mm. julkaisussa Siltojen tietomalliohje (Liikenneviraston ohjeita 6/2014). MALLINTAMISEN TARKKUUSTASOT Tietomallintamisen tarkkuustaso riippuu käsiteltävän hankkeen suunnitteluvaiheesta, suunnittelualan tekniikkalajimallista ja tietomallien hyödyntämistarpeista. Tarkkuustaso määräytyy pääsääntöisesti hankkeen suunnitteluvaiheen mukaan. Tässä ohjeessa annetaan perusvaatimus mallinnusvaatimuksille suunnitteluvaiheisiin. YHDISTELMÄMALLIN LAATIMINEN Kaikissa suunnitteluvaiheissa laaditaan rakennuspaikan yhdistelmämalli, jolla osoitetaan tekniikkalajien yhteensovittaminen rakennuspaikalla. Yhdistelmämalli on rakenteen kokonaisuuden kannalta kaikkein oleellisin malli. Yhdistelemällä eri tekniikkalajien mallit sovituin määräajoin, voidaan havaita suunnitelmien ristiriitaisuudet mahdollisimman aikaisin. Yhdistelmämalli on selkeä parannus 2D suunnitteluun verrattuna jolloin on verrattain hankala huomata suunnitelmien ristiriitaisuutta ennen toteutusta. Yhdistelmämallin rooli korostuu tiheään rakennetun infrastruktuurin alueilla. Yhdistelmämalli sisältää lähtötietomallin, rakennusteknisen rakennusosan tuotemallin, liittyvien tekniikkalajien mallit sekä rakenteeseen kuuluvien maarakenteiden mallit (esim. luiskat ja keilat). Rakennuspaikan yhdistelmämalli on pala inframallia. Yhdistelmämallia laatiessa tulee käytettävä mittayksikkö sopia huomioiden eri ohjelmistojen erilaiset mittakaavat ja tiedostojen siirto-ominaisuudet. Mallista tulee myös tarkkaan ilmetä, mitkä osat kuuluvat mihinkin tekniikkalajiin. Yhdistelmämallin laajuus määräytyy toimeksiannon mukaisesti suunnitteluvaiheittain. TIETOMALLISELOSTUKSET Malliselostuksen tarkoituksena on kertoa lyhyesti, mitä tietoa malliaineisto sisältää ja miltä osin aineisto poikkeaa oletetusta kyseisen suunnitteluvaiheen malliaineiston sisällöstä. Malliselostuksen tarkoituksena on

7 7 (14) auttaa mallia hyödyntäviä tahoja saamaan käsitys mallin tietosisällöstä ja sen jaottelusta. Malliselostus laaditaan aina tietomallin laatimisen yhteydessä. Malliselostus tehdään erikseen lähtötietomallin aineistolle ja suunnittelumalliaineistolle. Lähtötietomallin malliselostus on käyty läpi mallinnusohjeiden osassa 3 Lähtötietojen vaatimukset. Yleinen sisältöohje malliselostukselle on esitetty mallinnusohjeiden osassa 2 Yleiset vaatimukset. Esimerkki sillan tietomalliselostuksesta on esitetty julkaisussa Siltojen tietomalliohje (Liikenneviraston ohjeita 6/2014). 2. TIETOMALLINTAMINEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA ESISUUNNITTELU Esisuunnittelua tehdään hyvin erityyppisistä ja -kokoisista hankkeista. Hankkeiden erilaisuuden vuoksi tarkkojen, kaikissa kohteissa pätevien mallinnusohjeiden antaminen on vaikeaa. Kaiken kaikkiaan esisuunnitteluvaiheessa mallinnuksen rooli ei ole kovin merkittävä. Mallintamisen tarkkuus on kuitenkin luonnostelun tarkkuudella. Tärkeää on toimia sovitussa koordinaatistossa, jotta esimerkiksi vaihtoehtovertailut on mahdollista viedä paikkatietopohjaisiin tietovarastoihin. Näin suunnitelmia voidaan hyödyntää esimerkiksi paikkatietoon sidottujen palautteiden keräämiseen. Esisuunnitteluvaiheessa mallinnusta tehdään esimerkiksi siltakohteissa siltapaikkaluokissa I-II. Siltojen tarkkuus esisuunnitteluvaiheessa on määritelty tarkemmin julkaisussa Siltojen tietomalliohje (Liikenneviraston ohjeita 6/2014). YLEISSUUNNITTELU Yleissuunnitteluvaiheessa tietomalli on vielä varsin pelkistetty ja yksinkertaistettu. Sen avulla voidaan tutkia geometriaa, tilavarauksia ja suunnitelman sovittamista ympäristöön. Yleissuunnitteluvaiheessa tietomalli laaditaan siten, että sillä pystytään esittämään havainnollisesti ja riittävällä tarkkuudella rakenteiden sijainti ja mahdolliset yksittäiset sillat sekä muut merkittävät rakenteet joilla on merkitystä kustannusten ja havaittavuuden kannalta. Yleissuunnitteluvaiheessa tehdään rakennetulla alueella mallipohjainen tarkastelu olemassa oleviin rakenteisiin. Yleissuunnitteluvaiheessa mallinnettavasta rakenteesta mallinnetaan näkyvissä olevat rakenteet sekä merkittävät varusteet ja laitteet. Rakenteisiin liittyvät maastorakenteet kuten päätyluiskat mallinnetaan niissä kohteissa missä sitä vaaditaan. Siltojen tarkkuus yleissuunnitteluvaiheessa on määritelty tarkemmin julkaisussa Siltojen tietomalliohje (Liikenneviraston ohjeita 6/2014). VÄYLÄSUUNNITTELU Väyläsuunnitelmavaiheen mallinnus esittää hankkeen perusratkaisun riittävän yksityiskohtaisesti suunnitteluratkaisujen ja tilantarpeiden osalta. Tietomallin avulla tehdään sopivuusvertailu kohteen kaavoituksessa varattuun tilaan. Määrälaskennan tekeminen malliaineistoon pohjautuen tulee olla mahdollista, joten mallinnettavalla rakenteella tulee olla tilavuusominaisuudet. Väyläsuunnitteluvaiheessa rakennusteknisistä rakenneosista mallinnetaan näkyvissä olevien rakenteiden lisäksi alusrakenteet kokonaisuudessaan sekä niihin liittyvät maastorakenteet, kuten päätyluiskat. Varusteet ja laitteet mallinnetaan tarkoituksenmukaisilta osiltaan. Raudoituksia tai pieniä detaljeja ei tässä vaiheessa mallinneta. Rakenteiden ulkonäön ja arkkitehtuurin havainnollistamiseen kannattaa panostaa. Malliaineiston perusteella voidaan esimerkiksi luoda erilaisia havainnekuvia ja animaatioita, joilla rakenteita visualisoidaan

8 8 (14) erilaisissa valaistusolosuhteissa. Siltojen tarkkuus väyläsuunnitteluvaiheessa on määritelty tarkemmin julkaisussa Siltojen tietomalliohje (Liikenneviraston ohjeita 6/2014). RAKENNUSSUUNNITTELU Rakennussuunnitteluvaiheen malli tehdään kohteesta siinä tarkkuudessa, että rakenne voidaan toteuttaa mallin perusteella. Suunnitelman valmistuttua ratkaisuista voidaan olla varmoja ja lopputuloksena syntyy rakenteen tuotemalli. Rakennussuunnitteluvaiheessa rakenne mallinnetaan kokonaisuudessaan varusteineen, laitteineen, raudoituksineen ja maaperätietoineen. Rakennussuunnitteluvaiheessa mallin tulee olla mittatarkka. Tilaajalle laaditaan tuotemalli ja mahdolliset erilliset rakennussuunnitelmaa tarkentavat mallit (konepaja, yms). Rakenteesta tehty tietomalli sisältää vain yhden rakenteen, ellei toisin sovita. Siltojen tarkkuus rakennussuunnitteluvaiheessa on määritelty tarkemmin julkaisussa Siltojen tietomalliohje (Liikenneviraston ohjeita 6/2014). MUITA YKSITYISKOHTIA Osien numerointi ja nimeäminen Numeroinnin ja nimeämisen osalta tulee noudattaa yhdenmukaisuutta, saman hankkeen sisällä olevat taitorakenteet tulee nimetä ja numeroida yhdenmukaisesti. Tietomalliselostuksessa täytyy olla esitettynä hankkeen sisällä olevien kohteiden numerointi ja nimeäminen koostetusti. Siltojen osalta numeroinnin päätasona käytetään ohjeen Sillan määrälaskenta TIEH v-07 mukaista sijaintikoodia. Siltojen numerointi ja nimeäminen on määritelty tarkemmin julkaisussa Siltojen tietomalliohje (Liikenneviraston ohjeita 6/2014) Koordinaatisto Rakennepaikan mallin tulee sijaita hankkeen virallisessa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmässä. Käytettävä SI-järjestelmän mukainen mittayksikkö on metri. Mallinnusteknillisistä syistä rakennepaikan mallille voidaan määritellä paikalliskoordinaatisto. Paikalliskoordinaatiston tulee olla kuitenkin kauttaaltaan koordinaatiston positiivisella neljänneksellä. Paikalliskoordinaatiston sijainti täytyy ilmaista yksiselitteisesti tietomalliselostuksessa. Koordinaatiston kääntämistä ei sallita Formaatit Hyödynnettävät ja tuetut formaatit tiedonsiirrossa ovat IFC (Industry Foundation Classes) ja IM (Inframodel), joka perustuu kansainväliseen LandXML-standardiin. Rakennusteknisten rakennusosien tiedonsiirtomuotona pyritään pitämään IFC formaatti, mutta joissakin tapauksissa täytynee tietoa vielä siirtää mm. dwg muodossa Suunnittelun aikaiset työmallit Suunnitteluprosessin aikana on tarkoituksenmukaista jakaa suunnitteluosapuolien ja työmaan välillä tietoa sovitun tasoisessa tietomallimuodossa. Tällaisia informatiivisia, keskeneräisiä suunnittelumalleja kutsutaan työmalleiksi. Työmallien ei tarvitse aina kulkea hankkeessa hyväksytyn tarkastusprosessin mukaisesti, kunhan toimintatapa ja siitä mahdollisesti aiheutuvat rajoitukset ovat kaikkien tietoa hyödyntävien osapuolten tiedossa. Työmallit ovat osa joustavaa ja nopeaa tiedonvaihtoa ja ne kuvaavat aiottua suunnitteluratkaisua,

9 9 (14) tilavarauksia, tietyn yksityiskohdan havainnollistamista jne. Työmalleja ei kuitenkaan saa käyttää rakentamiseen, vaan rakentaminen täytyy toteuttaa tarkastetuilla ja hyväksytyillä suunnitelmilla. Varsinaiseen julkaisu- ja laadunvarmistusprosessin mukaiseen tarkastukseen tietomallit toimitetaan aina hankkeessa hyväksytyn tarkastusprosessin vaatimusten mukaisesti. Ohje Työmalleja voidaan lähettää osapuolille aina tilanteen mukaan niin sovittaessa, mutta hyvin organisoidussa tietomallihankkeessa työmallit tallennetaan säännöllisesti yhteiseen tietovarastoon esimerkiksi projektipankkiin. Päivitysten sykli määräytyy hankkeen ja suunnitteluvaiheen mukaan, tyypillisesti vaihteluväli on yhdestä neljään viikkoon. Näiden mallien ei tarvitse olla kaikilta osin tarkastettuja, eivätkä ne siksi sovellu käytettäviksi kaikkiin tehtäviin vaan ainoastaan sovittuun tarkoitukseen. Mallin ylläpitäjän tulee tehdä selväksi kaikille osapuolille, että kyseessä on työmalli. Myös työmallien jakamiseen kuuluu oleellisena osana käyttötarkoitukseen sopiva tietomalliselostus, jossa on kuvattu mallin sisältö ja käyttötarkoitus. Työmalli voi olla joko avoimessa formaatissa tai natiivimuodossa, hankkeessa sovitun mukaisesti. Tarvittaessa voidaan laatia tietomallin luovutussopimus. 3. TIETOMALLIN SISÄLLÖN TARKKUUS ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA Mallinnustaso Mallinnustarkkuus 0 Ei mallinneta Mallinnetaan näkyviin jäävät pinnat vain merkittävissä kohteissa*. Ei vaadita tilavuusominaisuuksia, pintamalli riittää. (vrt. esi- ja yleissuunnittelu) Mallinnetaan näkyviin jäävät osat kaikissa kohteissa. Ei vaadita tilavuusominaisuuksia, pintamalli riittää. (vrt. esi- ja yleissuunnittelu) Mallinnetaan osat kokonaisuudessaan kaikissa kohteissa. Tilavuusominaisuudet vaaditaan, nk. tilavuusmalli. (vrt. siltasuunnittelu) Mallinnetaan osat kokonaisuudessaan kaikissa kohteissa. Täydellinen kuvaus rakenteesta. (vrt. rakennussuunnittelu) *Vertaa siltapaikkaluokitusohjeen mukaiset siltapaikkaluokat I ja II. On huomioitava, että merkittävä hanke ei tarkoita automaattisesti sitä, että yksittäinen hankkeen kohde olisi merkittävä ERITTELEMÄTTÖMÄT RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT 4110 Betonirakenteet 4120 Teräsrakenteet 4130 Puurakenteet Kaikkien erittelemättömien rakennusteknisten rakennusosien kohdalla on sovittava mallintamisen tasosta erikseen, riippuen rakenteen merkityksestä kokonaisuudessa.

10 4200 SILLAT 10 (14) 4211 Päätytuet 4212 Välituet 4213 Sillan tukirakenteiden * eristykset 4214 Sillan tukirakenteiden * verhoukset 4219 Muut sillan tukirakenteet * Mallinnetaan ominaispaksuuden mukaisesti 4221 Betonirakenteet päällysrakenteessa 4222 Betonielementtirakenteet päällysrakenteessa 4223 Teräsrakenteet päällysrakenteessa 4224 Puurakenteet päällysrakenteessa 4225 Kivirakenteet päällysrakenteessa 4226 Päällysrakenteen pintojen verhoukset * 4229 Muut sillan päällysrakenteet * Mallinnetaan ominaispaksuuden mukaisesti 4231 Eristys * 4232 Eristyksen suojaus * 4233 Sillan päällyste 1** 3** 3** 4* 4239 Muut sillan kannen * pintarakenteet * Mallinnetaan ominaispaksuuden mukaisesti ** Mallinnetaan sillan päällysteen yläpinta

11 11 (14) 4241 Liikuntasaumat Laakerit ja nivelet 0 0 3* Koneistot ja ohjaamot Siirtymälaatat Suojalaitteet 3** 3** 3** Sillan maadoitus Tukikerroksen katkaisulaite 4248 Kuivatuslaitteet Muut sillan varusteet ja laitteet *Vain laakerit mallinnetaan ** Vain kaiteet mallinnetaan Rakennussuunnitteluvaiheessa kaikkien varusteiden ja laitteiden sijainti, geometria ja tyyppi täytyy käydä ilmi mallista LAITURIT 4310 Laiturien tukirakenteet Laiturien päällys- ja 1* 1* 3* 4** pintarakenteet * Koskee laiturien päällysrakenteita ** Pintarakenteet mallinnetaan ominaispaksuuden mukaisesti 4331 Tihtaalit ja paalut 4332 Nosturiradat Logistiset järjestelmät Muut laiturien varusteet ja laitteet Rakennussuunnitteluvaiheessa kaikkien varusteiden ja laitteiden sijainti, geometria ja tyyppi täytyy käydä ilmi mallista.

12 12 (14) 4390 Muut laiturirakenteet 4400 PERUSTUS- JA TUKIRAKENTEET 4411 Kasuuniperustukset Siirtymälaatat Muut perustusrakenteet Tukimuurit (>700mm) * 4422 Tukiseinät * 4423 Kivikorit Portaat Muut tukirakenteet * Verhoukset mallinnetaan ominaispaksuuden mukaisesti 4490 Muut perustus- ja tukirakenteet YMPÄRISTÖRAKENTEET 4511 Meluseinät * 4512 Melukaiteet * 4513 Tärinänvaimennusrakenteet ** 4519 Muut vaimentavat ** rakenteet * Verhoukset mallinnetaan ominaispaksuuden mukaisesti * Rakennussuunnitteluvaiheessa rakenteiden sijainti, geometria ja tyyppi täytyy käydä ilmi mallista Ympäristötaide 0 2* 2* 3** * Mallinnetaan tilavarauksena ** Ympäristötaiteen mahdollisesti vaatimat paikalla valettavat perustukset mallinnetaan tilamallina, maanpinnan yläpuolelle jäävä osuus voidaan mallintaa tilavarauksena, pintamallina.

13 4600 RAKENNELMAT JA KALUSTEET 13 (14) 4611 Katokset 0 2* 2* 3** 4612 Varastot 0 2* 2* 3** 4613 Suojien varusteet ja ** kalusteet 4619 Muut suojat 0 0 2* 3** * Mallinnetaan tilavarauksena ** Suojien mahdollisesti vaatimat paikalla valettavat perustukset mallinnetaan tilamallina, maanpinnan yläpuolelle jäävä osuus voidaan mallintaa tilavarauksena, pintamallina, kun kyseessä on tilattava valmistuote. Tuotteen sijainti, geometria ja tyyppi täytyy käydä ilmi mallista Leikki- ja oleskelualueiden kalusteet ja varusteet 4622 Liikunta- ja virkistyspaikkojen kalusteet ja varusteet 4623 Liikennealueiden kalusteet ja varusteet 0 2* 2* 3** 0 2* 2* 3** 0 2* 2* 3** 4624 Taideteokset 0 2* 2* 3** 4629 Muut kalusteet ja varusteet ** * Mallinnetaan tilavarauksena ** Kalusteiden ja varusteiden mahdollisesti vaatimat paikalla valettavat perustukset mallinnetaan tilamallina, maanpinnan yläpuolelle jäävä osuus voidaan mallintaa tilavarauksena, pintamallina, kun kyseessä on tilattava valmistuote tai taideteos. Tuotteen sijainti, geometria ja tyyppi täytyy käydä ilmi mallista.

14 4700 VESILIIKENTEEN RAKENTEET JA PADOT 14 (14) 4711 Säännöstelypadot Tulvapumppaamot Muut padot ja patorakenteet Sulkuportit Sulkukammiot Muut sulkurakenteet MAANALAISTEN TILOJEN BETONIRAKENTEET Kaikkien maanalaisten tilojen betonirakenteiden kohdalla on sovittava mallinnustasosta erikseen.

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014 Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014 Osa 7 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT A- Insinöörit Suunnittelu Oy/Minna Salonsaari, Jarkko Savolainen, Liikennevirasto/Heikki Myllymäki 27.6.2014 2 (16) Dokumentin

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 6 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT A-Insinöörit Suunnittelu Oy/Minna Salonsaari, Jarkko Savolainen, Liikennevirasto/Heikki Myllymäki 12.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sillat ja taitorakenteet

Sillat ja taitorakenteet Sillat ja taitorakenteet YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset käytännössä Minna Salonsaari WWW.AINS.FI Osa 7 Rakennustekniset rakennusosat Ohjeen käyttö Voidaan soveltaa kaikissa urakkamuodoissa ja suunnitteluvaiheissa

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: rakennussuunnitelmavaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa

YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa 5.5.2015 Niko Janhunen Ohjeen rajaukset Ohje käsittelee: Teiden, katujen, puistojen ja ratojen mallinnusta Suunnitteluvaiheet ennen

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje

Siltojen tietomalliohje 6 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 6/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: Vt7, Kotka. S155 Uittoväylän risteyssilta (Siltanylund Oy) Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Kokemuksia tietomallipohjaisen

Kokemuksia tietomallipohjaisen Kokemuksia tietomallipohjaisen Vt 3-18 parantaminen Laihian kohdalla Projektipäällikkö / Projektinjohtaja Liikennevirasto projektien suunnittelu ja toteutus Aikaisempi työura; Lemminkäinen Infra 1983-1997

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet Osa 4 MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA ENNEN RA- KENNUS 28.4.2014 Versiointi Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 7.2.2013 Markku Pienimäki Sisältörunko-ehdotus 0.2 7.2.2013

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet Osa 3 29.11.2013 Versiointi Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 7.2.2013 Markku Pienimäki Sisältörunko-ehdotus 0.2 7.2.2013 Niko Janhunen Eri suunnitteluvaiheiden lyhyet kuvaukset

Lisätiedot

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA 1 YLEISTÄ INFRAHANKKEEN MALLINNUKSESTA Väylämalli ohjaa suunnittelua Infrahankkeessa väylämalli toimii pohjana kaikille muille tekniikkalajimalleille

Lisätiedot

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet Tietomallintaminen Suunnittelun kipupisteet 25.10.2016 Tietomallinnus yhteiset pelisäännöt (YIV) edellytys eri järjestelmissä tuotetun tiedon yhdistämiseen (IInfraBIM-nimikkeistö) standardi tiedonsiirtoformaatit

Lisätiedot

Inframallintamisen mahdollisuudet

Inframallintamisen mahdollisuudet Inframallintamisen mahdollisuudet Tiina Perttula 25.4.2016 Inframalli Rakenteen ja rakentamisprosessin elinkaarenaikainen tieto digitaalisessa muodossa - Tuotemalli joka (voi) sisältää - Geometriatiedon

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 4 INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAI- HEISSA Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu

Lisätiedot

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa -työpaja 12.3.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Sisältö Inframodel3 Inframodel4..5

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan Harri Mäkelä ja Kalle Serén InfraFINBIM, AP2 työpaja, 27.1.2011 2011 DocId: 2494429CF4EB Tavoite Työn tavoitteena

Lisätiedot

Digitalisaatio työmaan arjessa nyt ja tulevaisuudessa Tietomallinnus avuksi oton suunnitteluun

Digitalisaatio työmaan arjessa nyt ja tulevaisuudessa Tietomallinnus avuksi oton suunnitteluun Digitalisaatio työmaan arjessa nyt ja tulevaisuudessa Tietomallinnus avuksi oton suunnitteluun Kiviaines- ja murskauspäivä 19.1.2018 Juha Liukas Johtava asiantuntija, InfraBIM Dokumenttien hallinnasta

Lisätiedot

YIV 2015 ohjeiden yleisesittely

YIV 2015 ohjeiden yleisesittely YIV 2015 ohjeiden yleisesittely Harri Mäkelä, bsfinfra ohjetyöryhmä, Innogeo Oy Esityksen sisältö - Ohjeiden taustasta, InfraTM, PRE-InfraFINBIM, bsf ohjeet - Ohjekokonaisuudesta ja lyhyet esittely ohjeiden

Lisätiedot

Laadunhallinta Infratyömaalla

Laadunhallinta Infratyömaalla Laadunhallinta Infratyömaalla Mittaamaalla, mallintamalla, yhteensovittamalla 6.11.2018 BIM KEHITYS 2 TERMIT JA FORMAATIT Mallipohjaiset formaatit tukevat geometrian lisäksi laajan ominaisuustiedon välitystä.

Lisätiedot

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015 Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy TIETOMALLIPOHJAISEN HANKKEEN SUUNNITTELU Hankkeen käynnistysvaiheessa tulee suunnitella

Lisätiedot

Infra FINBIM Pilottipäivä 9. Pisararata

Infra FINBIM Pilottipäivä 9. Pisararata Infra FINBIM Pilottipäivä 9 Pisararata 6.2.2014 Pisararata: - Helsingin keskustan alle suunniteltava lähijunien kaupunkiratalenkki - Kolme asemaa: Töölö, Keskusta, Hakaniemi - Rata- ja rakentamissuunnittelu

Lisätiedot

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Tuottavuuden parantamista Virheiden vähenemistä Laatua Kustannustenhallintaa Määrätietoutta Kommunikoinnin ja

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä 3.6.2015, RAKLI Perttu Valtonen, Sweco PM Oy 1 Mitä tietoa suunnitelma sisältää?

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet Yleinen osa Versio 1.1 18.02.2009 1. YLEISTÄ Projektien mallinnuksen tavoitteena on, että tietomallien sisältämä tieto on hyödynnettävissä rakennushankkeen kaikissa

Lisätiedot

Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014

Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014 Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Liikenneviraston näkökulmasta Omaisuuden hallintaa Kunto Mittaukset Analyysit Tuottavuuden parantamista Tehdyn työn hyödynnettävyyttä

Lisätiedot

Suunnitteluohje. Taitorakenteiden tietomallinnusohje

Suunnitteluohje. Taitorakenteiden tietomallinnusohje Suunnitteluohje Taitorakenteiden tietomallinnusohje Helsingin kaupungin rakennusvirasto 1.8.2014 Taitorakenteiden tietomallinnusohje 2/25 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttö... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Tietomallinnusohjelmistot...

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 1 TIETOMALLIPOHJAINEN HANKE Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu ja rakentaminen Tekniikkalajien

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 Osa 1 TIETOMALLIPOHJAINEN HANKE 4.12.2014 1 (17) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 4.12.2014 Jari Niskanen Ohjeluonnos 2 (17) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Infrahankkeen

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM Pilottipäivä nro 5, 3.10.2012 Tietomalliohjeiden kokonaistilanne Tarja Mäkeläinen VTT, Harri Mäkelä

Lisätiedot

Kommentointiversio xx Siltojen tietomalliohje

Kommentointiversio xx Siltojen tietomalliohje xx 2013 LIIKEnnEVIRASTON ohjeita Heikki Myllymäki Kommentointiversio 4.11.2013 Liikenneviraston ohjeita x/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: xx Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ,

ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ, ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ, 2.10.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Yleistä Nämä tietomallivaatimukset, -bonukset ja -sanktiot koskevat Isoisänsiltaa

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Prosessimuutos kohti laajamittaista tietomallintamisen hyödyntämistä Tiina Perttula Built Environment Process

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet PRE/inframallinvaatimuksetja-ohjeet Osa1 TIETOMALLIPOHJAISENHANKKEENJOHTAMINEN 28.1.2014 1 (12) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 8.3.2013 Jari Niskanen Ohjeen runko

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Built Environment Process Innovations Reengineering Page 1 Page 2 Tietomallivaatimukset,

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimalli? Mallintamisen eri skaalat Kaavoitus ja aluerakentaminen Infra ja kunnallistekniikka Talonrakennus

Lisätiedot

Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa. Tiina Perttula

Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa. Tiina Perttula Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa Tiina Perttula Kehittämisen tasot Globaali Virasto ja ELY Oman toiminnan systemaattista kehittämistä Ohjeet (tekniset ja hankintatekniset) Viestintä

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Kohti kulttuurimuutosta Tiina Perttula Built Environment Process Innovations Reengineering Tuottavuus Infra-ala

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 9 19.9.2013 1 (23) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 16.4.2013 Sami Luoma Mallinnusohjeen perusohjeet 0.2 22.8.2013 0.3 19.9.2013 Luonnosversio 0.1 19.9.2013

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 9 Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu ja rakentaminen Määrälaskenta ja kustannusarviot, 17.8.2015

Lisätiedot

Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje. Liikenneviraston ohjeita 12/2017

Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje. Liikenneviraston ohjeita 12/2017 Liikenneviraston ohjeita 12/2017 Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje Liikenneviraston ohjeita 12/2017 Liikennevirasto Helsinki 2017 Kannen kuvat: Sito Oy Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus KSE 2013, keskeiset muutokset liittyen konsulttityön luovutukseen Asiakirjat -> Aineisto

Lisätiedot

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 22.1.2014 Tiina Perttula 2 Toiminnanohjaus Ongelmia nykyisessä tavassa Sama informaatio on useissa kuvissa Pituusleikkaus Paalukohtaiset poikkileikkaukset Geotekniset

Lisätiedot

4 Liikenneviraston ohjeita X/2013 Siltojen tietomalliohje

4 Liikenneviraston ohjeita X/2013 Siltojen tietomalliohje 4 Liikenneviraston ohjeita X/2013 Esipuhe Ohjeen tarkoitus on määritellä Liikenneviraston hankkeissa käytettävien siltojen tietomallien sisältöä, rakennetta ja tiedon jäsentelyä. Ohjeen tavoitteena on

Lisätiedot

YTV. Osa 5. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Rakennesuunnittelu. versio 1.0

YTV. Osa 5. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Rakennesuunnittelu. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 5. Rakennesuunnittelu Alkusanat Julkaisusarja Tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve vaatimuksille juontaa

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 9 16.4.2013 1 (12) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 16.4.2013 Sami Luoma Mallinnusohjeen perusohjeet Luonnosversio 0.1 16.4.2013 2 (12) SISÄLLYS 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 11.0 Tietomallin hyödyntäminen eri suunnitteluvaiheissa, infran rakentamisessa sekä infran käytössä ja ylläpidossa Tieverkon ylläpidon mallivaatimukset 5.4.2014

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 1.0 Yleiset mallivaatimukset 28.10.2013 PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet 1 (22) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9

INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Tietomallinnus Infra FINBIM pilottipäivä 6.2.2014 Niklas von Schantz Juha Liukas 2 1. Hankkeen yleisesittely

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Koekäytössä. 20k 2014 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden mallipohjaisen suunnittelun hankinta 22.5.2014 KOEKÄYTÖSSÄ OLEVA OHJE

Koekäytössä. 20k 2014 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden mallipohjaisen suunnittelun hankinta 22.5.2014 KOEKÄYTÖSSÄ OLEVA OHJE 20k 2014 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tiehankkeiden mallipohjaisen suunnittelun hankinta 22.5.2014 KOEKÄYTÖSSÄ OLEVA OHJE Tiehankkeiden mallipohjaisen suunnittelun hankinta Koekäytössä oleva ohje 22.5.2014

Lisätiedot

Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2

Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2 Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2 Osa 3 Liite 2 LÄHTÖTIEDOT 5.5.2015 Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2 2 (8) SISÄLLYS 1 Yleistä... 4 1.1 Tausta ja tavoitteet... 4 1.2 Työn sisältö ja ohjaus...

Lisätiedot

Suunnitteluohje. HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje

Suunnitteluohje. HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje Suunnitteluohje HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje Helsingin kaupungin rakennusvirasto 1.9.2014 Kadunsuunnittelun inframalliohje 2/20 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Liittyvät ohjeet... 4 3 Ohjeen

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ 4, 8.5.2012 Tietomalliohjeet ja pilotit Keskustelun alustus: Tarja Mäkeläinen, VTT Built Environment

Lisätiedot

Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen

Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen PRE/Inframallin vaatimukset ja ohjeet, osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen 1 Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen SISÄLLYSLUETTELO Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LISÄKIRJE NRO 1 1 RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen HEL

HELSINGIN KAUPUNKI LISÄKIRJE NRO 1 1 RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen HEL HELSINGIN KAUPUNKI LISÄKIRJE NRO 1 1 VUOSAAREN SILTA JA RAITTISILTA VARTIOKYLÄNLAHDEN YLI, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne

Lisätiedot

Kruunusillat joukkoliikenneyhteys

Kruunusillat joukkoliikenneyhteys Kruunusillat joukkoliikenneyhteys Tiedonhallinta Ville Alajoki Kruunusillat, joukkoliikenneyhteys Keskustan raitiotien päätepysäkki Katu-, raitiotieyhteydet Nihdissä Katu-, raitiotieyhteydet keskustasta

Lisätiedot

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde Tietomalliseloste Havainnollistuskuva kohteesta KOIRANKOPPI ARK Aloituspvm Mallintaja Kohde Mallinnustarkoitus Käytettävät ohjelmistot, tiedonsiirto Lisätietoja, huomioita yms. 15.5.2009 Nimi Heidi Sumkin

Lisätiedot

Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje

Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje LUONNOS 2.11.2016 Liikenneviraston ohjeita xx/2016 Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje Liikenneviraston ohjeita xx/2016 Liikennevirasto Helsinki 2016 Kannen kuva: Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä seminaari 6.3.2013 Kimmo Laatunen Aloitimme runsaat 150 vuotta sitten

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 Osa 4. INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAI- HEISSA 2.12.2014 Versiointi Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 2.12.2014 Niko Janhunen 7.11. työpajan kommentit huomioitu.

Lisätiedot

Lyhyt sanasto. Kalle Serén, Eurostep Oy

Lyhyt sanasto. Kalle Serén, Eurostep Oy InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen V. 0.4 Työpajan 7, 26.8.2013, päivitykset Kalle Serén, Eurostep Oy Taustaa Yhteisen määritellyn sanaston tarpeet: Yhtenäinen

Lisätiedot

Yleiset Inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset Inframallivaatimukset YIV 2015 1 (26) Yleiset Inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 10 Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen (yhdistelmämalli) Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Firstname Lastname RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Vt 25 parantaminen

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet PRE/inframallinvaatimuksetja-ohjeet Osa MÄÄRÄLASKENTAJAKUSTANNUSARVIOT 20.9.2013 1 (31) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.2 18.04.2013 Pekka Ruuti Lähetetty 1. kommenttikierrokselle

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet PRE/inframallinvaatimuksetja-ohjeet Osa MÄÄRÄLASKENTAJAKUSTANNUSARVIOT 20.2.2014 1 (34) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.2 18.04.2013 Pekka Ruuti Lähetetty 1. kommenttikierrokselle

Lisätiedot

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit Built Environment Process Re-engineering PRE PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit 18.03.2014 Osa 12: Tietomallin hyödyntäminen infran rakentamisessa

Lisätiedot

Mallipohjaisen hankkeen hyödyt

Mallipohjaisen hankkeen hyödyt Mallipohjaisen hankkeen hyödyt Tilaajan mietteitä 1.12.2015 Mitä mallintamisella tavoitellaan Tuottavuuden parantamista Virheiden vähenemistä Laatua Kustannustenhallintaa Määrätietoutta Kommunikoinnin

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Juha Hyvärinen RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Pilotointi ja INBIM mallinnusvaatimukset Built Environment

Lisätiedot

A-INSINÖÖRIT. Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie

A-INSINÖÖRIT. Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie A-INSINÖÖRIT Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie WWW.AINS.FI A-Insinöörit Esittely lyhyesti A-Insinöörit Asiakkaan Ainutlaatuinen Asiantuntijakumppani 60 Parempi rakennettu

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet Osa 4 RAKENNEMALLIT; MAA-, POHJA- JA KALLIO, PÄÄLLYS- JA PINTA Destia Oy / Sami Snellman 3.9.2013 RAKENNEMALLIT; MAA-, POHJA- JA KALLIO, PÄÄLLYS- JA PINTA 1 (30) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen

InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen V. 0.6 Työpajojen 2013 2014 mukaiset päivitykset Kalle Serén, Eurostep Oy, 1.8.2014 Taustaa Yhteisen määritellyn sanaston

Lisätiedot

VT8 Sepänkylän ohitustie - väliraportointia (VT8-BIM)!

VT8 Sepänkylän ohitustie - väliraportointia (VT8-BIM)! RYM PRE InfraFINBIM, Pilottipäivä nro 6, 5.2.2013 VTT, Vuorimiehentie 3, Espoo VT8 Sepänkylän ohitustie - väliraportointia (VT8-BIM)! Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto! Tausta! Tutkimus- ja pilottikohteena

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Siltojen tietomalliohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Siltojen tietomalliohje 08 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Siltojen tietomalliohje 4.4.2011 Siltojen tietomalliohje 4.4.2011 Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Jarkko Savolainen ja Jyrki

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 8 15.4.2015 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 1 (18) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA TILAAJA AVAINASEMASSA TIETOMALLIEN KÄYTÖLLE!

LIIKENNEVIRASTO SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA TILAAJA AVAINASEMASSA TIETOMALLIEN KÄYTÖLLE! LIIKENNEVIRASTO SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA TILAAJA AVAINASEMASSA TIETOMALLIEN KÄYTÖLLE! RIL 13.10.2011 Juha Noeskoski LIIKENNEVIRASTON SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA

Lisätiedot

Kansalliset tietomallivaatimukset - COBIM. 13.10.2011 Kari Ristolainen - alkup. Juha Valjus / Finnmap / 06.10.2011

Kansalliset tietomallivaatimukset - COBIM. 13.10.2011 Kari Ristolainen - alkup. Juha Valjus / Finnmap / 06.10.2011 Kansalliset tietomallivaatimukset - COBIM 13.10.2011 Kari Ristolainen - alkup. Juha Valjus / Finnmap / 06.10.2011 AIEMPIA OHJEITA JA VAATIMUKSIA 2004-2005 2007 Jne 2 COBIM 2011, VERTAILUKOHTIA JA LÄHTÖTIETOJA

Lisätiedot

Koneohjaus ja 3D-mallit maarakennustyömaalla. Teppo Rauhala, WSP Finland Oy

Koneohjaus ja 3D-mallit maarakennustyömaalla. Teppo Rauhala, WSP Finland Oy Koneohjaus ja 3D-mallit maarakennustyömaalla Teppo Rauhala, WSP Finland Oy 1.4.2016 Miksi BIM? Kustannuksien aleneminen Teknisen laadun paraneminen Rakentamisaikataulun lyheneminen Älykästä tiedonhallintaa

Lisätiedot

Mallipohjaisuus Liikennevirastossa 13.3.2014

Mallipohjaisuus Liikennevirastossa 13.3.2014 Mallipohjaisuus Liikennevirastossa 13.3.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Tuottavuuden parantamista Virheiden vähenemistä Laatua Kustannustenhallintaa Määrätietoutta Kommunikoinnin ja yhteistyön paranemista

Lisätiedot

LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN

LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN PSK-BIM seminaari 9.5.2014 Jukka Mäkelä, Oy 1 SMARTGEO OY Palvelujen johtoajatuksena on tarkkojen, kattavien ja luotettavien

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Juha Liukas RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-tiedonsiirtoformaatin käyttöönottoprojekti - työpaja 14.12.2012 Tavoite aikataulu -

Lisätiedot

InfraTM / SKOL. InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö)

InfraTM / SKOL. InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) InfraTM / SKOL InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) Versio 1.2 Muutoshistoria Versio Päivämäärä Selitys Tekijä(t) 1.1 25.1.2010 Loppuraportti JLi, SLa 1.2 2.2.2010 InfraBIM-nimikkeistö

Lisätiedot

Rakentamisen tietomallit käyttöön Etelä-Karjalassa

Rakentamisen tietomallit käyttöön Etelä-Karjalassa Rakentamisen tietomallit käyttöön Etelä-Karjalassa Peruskysymykset Mitä tarkoittaa käytännössä rakennuksen tietomalli BIM? Miten tietomalleja on käytetty ja miltä tulevaisuus näyttää? Tietomallintamisen

Lisätiedot

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista Harri Mäkelä, Innogeo Oy / InfraTM koordinaattori InfraFINBIM pilottipäivä 10.5.2011 Messukeskus 1 InfraTM hanke 2009-2011(-2013) TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 7 28.4.2014 1 (17) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus 0.5 03.04.2013 Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty

Lisätiedot

Tietomallien yhteensovittaminen siltahankkeessa

Tietomallien yhteensovittaminen siltahankkeessa Teemu Järveläinen Tietomallien yhteensovittaminen siltahankkeessa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö 9.4.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Teemu Järveläinen

Lisätiedot

Digitaalinen luovutusaineisto

Digitaalinen luovutusaineisto Digitaalinen luovutusaineisto BuildingSMART Finland Inframallintamisen päivä 2017 Kari Partiainen Projektipäällikkö Liikennevirasto 6.2.2017 Ville Suntio Projekti- ja kehityspäällikkö Destia Oy Pilottihanke

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Taitorakenteiden suunnittelun lähtötieto-ohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Taitorakenteiden suunnittelun lähtötieto-ohje 7 21 2014 Taitorakenteiden suunnittelun LIIKENNEVIRASTON OHJEITA lähtötieto- ohje LUONNOS versio 8.0, 30.5..2014 Taitorakenteiden suunnittelun lähtötieto-ohje Liikenneviraston ohjeita x/ /2014 Liikennevirasto

Lisätiedot

Toteutusmalleihin liittyvät haasteet Äänekosken ratahankkeella Pauli Ruokanen VR Track Oy, Suunnittelu

Toteutusmalleihin liittyvät haasteet Äänekosken ratahankkeella Pauli Ruokanen VR Track Oy, Suunnittelu Toteutusmalleihin liittyvät haasteet Äänekosken ratahankkeella 1.2.2017 Pauli Ruokanen VR Track Oy, Suunnittelu Yleistä hankkeesta Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet, ratahanke Tampere-Jyväskylä,

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

MALLIPOHJAISEN HANKKEEN LÄHTÖAINEISTO

MALLIPOHJAISEN HANKKEEN LÄHTÖAINEISTO Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Infratekniikka 2015 Anna Partiainen MALLIPOHJAISEN HANKKEEN LÄHTÖAINEISTO OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN TIETOMALLINNUKSESSA?

MISSÄ MENNÄÄN TIETOMALLINNUKSESSA? MISSÄ MENNÄÄN TIETOMALLINNUKSESSA? 12.01.2016 Juha Liukas Sito Oy, johtava asiantuntija Infran tiedonhallinta ja tietomallinnus buildingsmart Finland Infra-toimialaryhmän pj Sisältö - tietomallinnus infra-alalla

Lisätiedot

TOKA -projekti. Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille. Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012

TOKA -projekti. Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille. Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012 TOKA -projekti Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012 Mikä on tietomalli? BIM = Building Information Model Rakennuksen tietomalli, (myös rakennuksen

Lisätiedot

Katsaus Liikenneviraston digiratkaisuihin ja toimintamallien kehityshankkeisiin

Katsaus Liikenneviraston digiratkaisuihin ja toimintamallien kehityshankkeisiin Katsaus Liikenneviraston digiratkaisuihin ja toimintamallien kehityshankkeisiin Tarmo Savolainen, Kehittämispäälliikkö InfraBIM, Liikennevirasto 26.4.2018 Liikenneviraston Digitalisaatiohanke Tietomallipohjainen

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 12: Inframallin hyödyntäminen suunnittelun eri vaiheissa ja rakentamisessa MAANRAKENTAMISEN MALLIPOHJAINEN LAADUNVARMISTUSMENETELMÄ GEOMETRISTEN MITTOJEN LAADUNVALVONTA

Lisätiedot

Tietomallityöskentelyn hyödyntäminen Liikennevirastossa

Tietomallityöskentelyn hyödyntäminen Liikennevirastossa Tietomallityöskentelyn hyödyntäminen Liikennevirastossa Kehto foorumi 10.11.2016 10.11.2016 Heikki Myllymäki / Tiina Perttula 10.11.2016 Heikki Myllymäki 2 Heikki Myllymäki 3 10.11.2016 Heikki Myllymäki

Lisätiedot