Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiset inframallivaatimukset YIV2015"

Transkriptio

1 Osa

2 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 1 (18) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty kommenttikierrokselle Erkki Mäkinen Erkki Mäkinen Erkki Mäkinen Ilkka Tieaho, Juha Parkkari Rakenteellista muutosta, tekstin tarkistamista, lähetetty kommenttikierrokselle Vianovan kommenttien pohjalta tehty muutoksia, tekstin tarkistamista. Lausuntopyynnöistä saatujen kommenttien pohjalta tehtyjä muutoksia ja pientä tekstin tarkistamista. Luonnos lausunnolle

3 2 (18) SISÄLLYS Johdanto Yleistä Laadunvarmistusprosessista Roolit ja vastuut Prosessin vaatimuksia Dokumentit Yleistä Inframallisuunnitelma Inframalliohje... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Inframalliselostus Inframalliluettelo Sisäinen tarkastusdokumentti Laadunvarmistuksen vaiheet Lähtötietomallit Suunnittelumallit Yleistä Suunnittelijan tehtävät Tietomallikoordinaattorin tehtävät Tilaajan tehtävät Tarkastusmenetelmiä ja mallisisältö... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.3 Mallit suunnittelu- ja työmaakokouksissa Toteutusmallien tarkastaminen Toteumamallien tarkastaminen Ylläpitomallien tarkastaminen Vastuut ja raportointi... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4.1 Tarkastuksen raportointi... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Lähdeluettelo Liitteet... 15

4 3 (18) JOHDANTO Inframalleja tuotetaan hankkeen eri vaiheissa eri tarkoituksiin. Suunnittelun lähtötiedoiksi tuotetaan lähtötietomalli, suunnittelun lopputuloksena tuotetaan suunnittelumalli. Rakentamista ja toteutusta varten työmaalle tuotetaan toteutusmalli. Lisäksi toteutuksen jälkeen rakennuskohteesta koostetaan mittaustietojen perusteella toteumamalli. Edelleen jo toteutuneet mallit toimivat ylläpidon apuvälineenä (ylläpitomallit) ja seuraavien hankkeiden lähtötietoina. YIV:n osa 8. Laadunvarmistus ottaa kantaa ainoastaan inframallin laadunvarmistukseen. Ohjeessa esitetyt laadunvarmistustoimenpiteet liittyvät pääosin mallin teknisen sisällön tarkastukseen, ei suunnitelman oikeellisuuden arviointiin. Taitorakenteiden, kuten siltojen ja betonisten rakenteiden osalta, mallipohjaisessa laadunvarmistuksessa noudatetaan erillisiä taitorakenteita koskevia ohjeita. Näitä ovat muun muassa Liikenneviraston Siltojen tietomalliohje, HKR:n Taitorakenteiden tietomallinnusohje ja YIV:n osa 7.1 Rakennustekniset rakennusosat. Tämän ohjeen pääpaino on suunnittelu- ja toteutusmalli vaiheissa. Ohjeessa pyritään antamaan konkreettisia, ja tähän mennessä hankkeissa hyväksi havaittuja, esimerkkejä laadunvarmistukseen liittyvistä toimenpiteistä. Toisin sanoen ohjeessa esitetään tämän hetken tietoon perustuvia laadunvarmistuksen parhaita käytäntöjä. Parhaista käytännöistä ja toteutustavoista tulee tiedottaa buildingsmart Finlandia. Tehokkaimpien toimintamenetelmien jalkautuminen ja yleistyminen on kaikkien alan toimijoiden kannalta edullinen suuntaus. Tietoja ja toimintamenetelmiä ei tule pimittää - yhdessä kehittämällä saavutetaan parhaat tulokset. Esisuunnittelu Yleissuunnittelu Väyläsuunnittelu Rakennussuunnittelu Rakentamin en Ylläpito Lähtötietomalli Suunnittelumalli Toteutusmalli Toteumamalli Ylläpitomalli Ensimmäisenä inframallien laadunvarmistuksen tavoitteena on, että sovitut kokonaisuudet ja tieto tuotetaan hankekohtaisten ja alan yleisten ohjeiden ja vaatimuksien mukaisesti seuraavaan vaiheeseen. Toisena keskeisenä tavoitteena on synnyttää rakennetun ympäristön mallien katkeamaton ketju, jossa edellisten hankkeiden toteutumamallit toimivat tulevien hankkeiden lähtötietoina ja tiedonsiirto on jatkuvaa. Rakennettu ympäristö elää - tämän mukana myös rakennetun ympäristön mallit päivittyvät tietokantoihin. Näillä toimenpiteillä voidaan varmistaa tehokas suunnittelu-, rakentamis-, ja ylläpitotoiminta. Mallien avulla voidaan välittää enemmän ja havainnollisempaa tietoa osapuolien välillä kuin perinteisillä dokumenteilla. Näin voidaan olettaa, että hankeosapuolien välinen kommunikaatio helpottuu ja selkiytyy. Lisäksi tietomallipohjainen suunnitteluprosessi on läpinäkyvä. Kaikki mallinnettavat kokonaisuudet ja alueet on tehtävä täysimittaisesti. Poiketen perinteisistä suunnittelumenetelmistä malleihin ei jää suunnittelematonta aluetta. Näin suunnitelmien virheet ja ristiriidat voidaan havaita tietokannoista varhaisemmassa vaiheessa.

5 4 (18) Yleisesti voidaan todeta, että inframallien asianmukaisilla laadunvarmistustoimenpiteillä voidaan lyhentää hankkeen läpimenoaikaa, vähentää kustannuksia ja parantaa suunnitelmien laatua.

6 5 (18) 1 YLEISTÄ Tähän ohjeeseen kirjattuja vaatimuksia ja yleisiä ohjeita käytetään tietomallipohjaisessa laadunvarmistustoiminnassa. Hankekohtaisella sopimisella voidaan kuitenkin poiketa tässä ohjeessa mainitusta. Vaatimus Tarkastusta varten mallit tulee laatia voimassaolevien ohjeiden ja hankekohtaisten vaatimusten mukaisesti. Inframallin sisältöön ja muotoon on otettu kantaa muissa YIV-ohjeissa. Erityisesti ohjeet 2 ja 5-7 tarkentavat mallin nimikkeistöön, koodaukseen ja formaattiin liittyviä vaatimuksia. Mallien laadunvarmistuksen tavoitteena on varmistaa, että mallit on tuotettu kaikkien esitettyjen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti ja siten ovat sopivia käyttötarkoitukseensa. Ohje Laadunvarmistuksella pyritään arvioimaan vaaditun standardin mukaisessa muodossa olevan digitaalisen aineiston (inframalli) oikeellisuutta. Tässä ohjeessa voidaan viitata muihinkin tarkastustehtäviin tai -vaiheisiin, joiden suorittaminen edistää tietomalliprosessien sujuvuutta. Inframalleja ja niiden sisältöä voidaan tarkastella kolmesta lähtökohdasta: Tekninen mallisisältö: onko inframalli tuotettu suunnitteluohjelmasta vaaditun standardin ja nimikkeistön mukaisesti? Inframallin tietosisältö: onko kaikki vaadittava suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitovaiheeseen kuuluva tieto malleissa? Inframallin laadun arviointi: onko kokonaisratkaisu toimiva ja toteutuskelpoinen? Havaitaanko tekniikka- ja osamallien yhteensovituksessa virheitä ja ristiriitoja? Inframallien laadunvarmistuksessa ei puututa tapaan tuottaa standardin mukaisia inframalleja, vaan tuotetun aineiston sisältöön ja laatuun. Mikäli käytetyissä standardia tukevissa ohjelmistoissa esiintyy ongelmia tuottaa tarkoituksenmukaista aineistoa, on syytä ottaa yhteys ohjelmistotoimittajaan. Edelleen tulee selvittää mahdollisia vaihtoehtoisia tapoja asian käsittelyyn. Samalla tiedotetaan projektissa tietomallien laadunvarmistuksesta vastaavia tahoja ja tiedon hyödyntäjiä sekä kirjataan tarvittavat toimenpiteet asian ratkaisemiseksi.

7 6 (18) 2 LAADUNVARMISTUSPROSESSISTA 2.1 Roolit ja vastuut Tilaaja Vaatimus Työn tilaaja on velvollinen huolehtimaan, että projektin aikana ja lopputuloksena hankkeesta tuotetut inframallit ovat tilattuun tarkoitukseensa sopivia ja alan yleisten ja hankekohtaisten vaatimusten mukaisia. Ohje Tietomallipohjaisessa toimintaprosessissa laadunvarmistuksen keskeisin tavoite on havaita mallien virheet, puutteet ja ristiriidat mahdollisimman aikaisin. Tilaaja voi tarkastaa inframallit itse tai valtuuttaa ulkopuolisen ammattilaisen tarkastamaan tuotetut mallit. Puutteiden, virheiden ja ristiriitojen ajoissa havaitseminen on merkittävän tärkeää hankkeen taloudellisen toteutuksen näkökulmasta. Tuottaja Vaatimus Tuottaja on vastuussa tuottamansa aineiston laadusta ja siten myös käytännössä tietomallien tietosisällöstä. Tuottaja on velvollinen tuottamaan hankkeen aikana ja lopputuloksena sovitut inframallit standardin mukaisessa muodossa alan yleisten ohjeiden ja hankekohtaisten vaatimusten mukaisesti sovitussa aikataulussa. Ohje Lähtökohtaisesti mallien tuottajan tulee toimia vaaditun standardin tukemalla suunnitteluohjelmistolla. Tuottajaosapuoli varmistaa, että mallien koodaukset, nimikkeistöt ja formaatit ovat ohjeiden ja vaatimusten mukaisia. Tuottajan tulee myötävaikuttaa paremman laadun saavuttamiseen raportoimalla kaikki havaitsemansa puutteet ja virheet. Myös ne, jotka esimerkiksi havaitaan mallien tarkastuksen jälkeen. Tämän jälkeen projektikohtaisesti valitaan, kuinka asian kanssa edetään. Erityistä huomiota mallien tuottamisessa tulee kiinnittää sisäisessä tarkastusdokumentissa esitettyihin asioihin, mallien nimeämiseen, yleiseen tiedonhallintaan ja huolellisuuteen. 2.2 Prosessin vaatimuksia Vaatimus Inframallit toimitetaan alalle hyväksyttyjen standardien mukaisessa muodossa. Tämä on laadunvarmistuksen kannalta keskeistä. Tällöin mallit voidaan tarkastaa ja analysoida ohjelmistoriippumattomasti, ja edelleen

8 7 (18) standardinmukaista aineistoa voidaan hyödyntää useissa eri käyttötarkoituksissa. Laadunvarmistustoiminnan tulee olla jatkuvaa ja työtä ohjaavaa, jotta systemaattisiin virheisiin voidaan puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mahdollisia tulevia ongelmia tulee ennakoida ja kartoittaa. Ohje Teknisen inframallisisällön laadunvarmistusta ohjaa infra-alalle hyväksytyt YIV-ohjeet. YIV-ohjeiden muissa osissa on kuvattu vaadittava mallien tarkkuustaso ja tietosisältö tarkemmin. Lisäksi tulee huomioida, että tiedonkeruuseen, suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja niiden laatuun on asetettu erityisiä alakohtaisia ohjeita, määräyksiä ja lakeja, joihin ei näissä vaatimuksissa oteta kantaa. Laadunvarmistuksen tulee olla luonnollinen osa hanketta heti alusta pitäen. Malleja voidaan tarkastaa esimerkiksi projektikohtaisesti sovittavissa tarkastuspisteissä. Tarkastus tehdään kuitenkin aina, kun lopputuloksia ollaan luovuttamassa jatkokäyttöä varten, esimerkiksi rakentamissuunnitelman valmistuessa. Tarkastuspisteet sovitetaan hankkeen aikatauluun ja niihin varataan riittävästi aikaa huomioiden myös mahdolliset korjauskierrokset. Aktiivisen tiedottamisen ja yhteydenpidon on havaittu olevan hankkeen onnistuneen ja taloudellisen toteutuksen kannalta erittäin merkittävässä roolissa. On suositeltavaa, että korjauskierrosten yhteydenpito ei rajoitu ainoastaan tarkastusraporttien ja vastineiden lähettämiseen. 2.3 Dokumentit Yleistä Hankkeen alussa laaditaan tietomallinnusta ohjaava inframallisuunnitelma ja -ohje. Työnaikana luovutettavista inframalleista ja niiden sisällöstä laaditaan inframalliselostus ja -luettelo. Kukin toimija tekee laadunvarmistusta säännöllisesti oman toimintansa osalta laatujärjestelmänsä ja alan yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Sisäinen tarkastus dokumentoidaan ja raportti luovutetaan tilaajalle inframallien mukana Inframallisuunnitelma Inframallisuunnitelmassa kuvataan, missä laajuudessa hankkeessa hyödynnetään inframalleja. Lisäksi inframallisuunnitelmassa kuvataan hankekohtaiset poikkeukset ja tarkennukset alan ohjeisiin sekä hankeosapuolien roolit ja vastuut. Suunnitelma tehdään yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. Osin inframallisuunnitelma tai -vaatimukset voivat olla kuvattuna jo tarjousvaiheessa, mutta niitä tarkennetaan hankkeen aloituksen yhteydessä. Laadunvarmistuksen tavoitteena on varmistaa inframallisuunnitelman mukainen toiminta. Suunnitelman tietoja muutetaan ja päivitetään joustavasti tarpeiden mukaan. Hyvänä periaatteena voidaan pitää sitä, että inframallisuunnitelmaa päivitetään hankkeen aikana tilaajan ja tuottajan välisen sopimisen pohjalta. Toimintatapojen muutokselle ja kehitykselle pitää olla mahdollisuus. Inframallisuunnitelman sisältää muun muassa: Tiedonhallintaan liittyvä toimintasuunnitelma

9 8 (18) Työnaikana noudatettavat ohjeet ja vaatimukset esim. YIV-ohjeet (Yleiset inframallivaatimukset), Inframodel3-ohje (tiedonsiirtoformaatin käyttöönotto-ohje), infrabim nimikkeistö v1.5 (viiva- ja pintakoodaukset). Inframallien sisältö ja laajuus Inframallien nimeäminen ja revisiointi Tilaajan tarkastukseen toimitettavat mallit (kokonaisuudet) ja niihin liittyvät dokumentit: inframalliluettelo, -selostus ja sisäinen tarkastusdokumentti. Mallien sisäisen tarkastuksen ohjeet ja tarkastusdokumentti Mallien tuottamiseen ja laadunvarmistukseen käytettävät ohjelmistot sovitaan ennen hankkeen aloitusta ja nämä kirjataan ylös inframallisuunnitelmaan Yhdistelmämallin kokoaminen ja koontivälit Inframalliselostus Selostuksen yleisessä osassa kuvataan mallien tarkoitus ja hankkeen osapuolet. Selostuksessa kerrotaan mallien tarkkuustaso, aineistolle suoritetut toimenpiteet ja malleja koskevat erityishavainnot, mahdolliset puutteet ja tehdyt oletukset. Selostuksen tulee käytännössä sisältää kaikki mallien käyttöön ja luotettavuuteen liittyvät seikat. Inframalliselostuksen sisältö on esitetty yksityiskohtaisemmin YIV:n osassa Inframalliluettelo Inframalliluettelon tarkoituksena on selkeyttää hankkeesta laadittujen mallien rakennetta sekä dokumentoida mallien muutoshistoria. Inframalliluettelo toimii sekä mallien lokitiedostona että ajankohtaisten mallien luettelona. Tietomallipohjaisten hankkeiden toteutuksen yhteydessä on havaittu, että tiedonhallinta on todella merkittävässä asemassa hankkeen kokonaistaloudellisen toteutuksen kannalta. Tietomäärät ovat suuria ja toimintatavat uusia. Tästä syystä huolelliseen toimintaa tulee kiinnittää huomiota. Esimerkki inframalliluettelosta on liitteenä Sisäinen tarkastusdokumentti Esimerkki sisäisentarkastusdokumentin sisällöstä ja muodosta on esitetty liitteessä 1.

10 9 (18) 3 LAADUNVARMISTUKSEN VAIHEET 3.1 Lähtötietomallit Vastuu lähtötietomallista ja sen luotettavuudesta on lähtötietomallin laatijalla. Tilaajan tehtävä prosessissa on laadunvarmistusdokumenttien ja lähtötietomalliaineiston läpikäyminen. Näiden perusteella tilaaja joko hyväksyy lähtötietomallin tai palauttaa sen laatijalle täydennettäväksi. Lähtötietoaineistoon ja -malliin liittyvät asiat on tarkemmin määritelty ja käsitelty YIV:n osassa 3. Lähtötiedot. 3.2 Suunnittelumallit Yleistä Suunnittelumallilla tarkoitetaan infrarakenteen tai -järjestelmän mallia, joka kattaa suunnittelijoiden suunnitteluratkaisut. Suunnittelumalli voidaan tarvittaessa vaiheistaa tarkemmin esim. esi-, yleis-, väylä- (tie/katu/rata) ja rakennus- tai rakentamissuunnittelumalleihin. Lisäksi malli voidaan jakaa kussakin suunnitteluvaiheessa esim. eri tekniikkalajien mukaan. Vaiheistuksen vaikutukset suunnitelma-aineiston tuottamiseen tulee ottaa huomioon hankkeen aikataulujen määrityksen yhteydessä. Tietomallinnus ei ole infra-alalla vielä täysin arkipäiväistynyt. Nykytilanteessa mallien tuottaminen vaatimusten ja ohjeiden mukaan voi olla työlästä ja hidasta Suunnittelijan tehtävät Vaatimus Suunnittelija on vastuussa tuottamansa aineiston laadusta. Suunnittelija on velvollinen tuottamaan hankkeen aikana ja lopputuloksena sovitut inframallit standardin mukaisessa muodossa alan yleisten ohjeiden ja hankekohtaisten vaatimusten mukaisesti sovitussa aikataulussa. Hankekohtaiset inframalleihin liittyvät vaatimukset ja ohjeet esitetään kootusti inframallisuunnitelmassa. Suunnittelijan tehtäviä: Suunnittelija tuottaa inframallit YIV-ohjeiden ja hankekohtaisten vaatimusten mukaisesti. Mallien laadunvarmistuksen aikana havaitut virheet ja puutteet kirjataan ylös sisäiseen tarkastusdokumenttiin. Sisäiseen tarkastusdokumenttiin kirjataan ylös korjaustoimenpiteet tai niiden puuttuminen perusteluineen. Sisäinen tarkastusdokumentti lähetetään inframalliluettelon ja -selostuksen lisäksi helpottamaan tilaajan suunnittelumallien tarkastusprosessia. Ohje

11 10 (18) Toimimalla hankkeen inframallisuunnitelman mukaisesti ja tarkastamalla inframallit sisäisen tarkastusdokumentin esittämällä tavalla voidaan malleihin liittyvät merkittävimmät puutteet ja virheet välttää. Ohjeita suunnittelumallien tuottamiseen: Suunnittelija tarkistaa mallinsa alkuperäisohjelmistolla ja sen työkaluilla sisäisen tarkastusdokumentin mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan inframallit ristiin tarkastetaan muilla standardia tukevilla ohjelmistoilla. Lisäksi on suositeltavaa, että ristiin tarkastuksen suorittaa toinen suunnittelija tai laadunvarmistuksen erikoisasiantuntija. Yllämainittujen tehtävien lisäksi tulee huomioida suunnittelualakohtaiset tehtäväluettelot, määräykset ja lait Tietomallikoordinaattorin tehtävät Vaatimus Tietomallikoordinaattorin tehtäviin kuuluu eri tekniikkalajien yhteensovituksen koordinointi ja varmistaminen. Tietomallikoordinaattorina voi toimia esim. hankkeen pääsuunnittelija tai hankkeeseen valittu erillinen erikoisasiantuntija. Tietomallikoordinaattorin hankekohtainen tehtävälista voidaan koota esim. ao. ohjeistusta hyödyntäen. Ohje Tyypillisiä tietomallikoordinaattorin tehtäviä hankkeissa, joihin osallistuu tekijöitä eri organisaatioista, ovat muun muassa: Tietomallikoordinaattori kokoaa eri suunnittelijoiden ja tekniikkalajien standardin mukaiset tietomallit yhteen tai useampaan yhdistettyyn tietomalliin eli yhdistelmämalliin. Yhdistelmämallin kokoaminen tehdään sovituin aikavälein. Koordinaattori varmistaa, että mallit täyttävät niille hankkeessa asetetut vaatimukset ovat muutenkin ohjeistuksen mukaisia, ja siten keskenään vertailu- ja yhdistelykelpoisia. Mallien tarkastuksen yhteydessä koordinaattori käy läpi inframalliselostuksen, -luettelon ja sisäisen tarkastusdokumentin. Mallien tarkastuksessa koordinaattorin tulee kiinnittää erityistä huomiota mallien formaatteihin, koordinaatistoihin ja mittayksiköihin. Koordinaattori tarkastaa suunnitelmadokumenttien ja mallien yhteensopivuuden. Mikäli puutteita ja virheitä ilmenee, tietomallikoordinaattori koordinoi suunnittelijoiden tekemiä korjauksia alkuperäismalleihin. Tietomallipohjaisissa hankkeissa pyritään välttämään yliprosessointia ja turhia kustannuksia. Tästä syystä, yhdistelmämalleja voidaan esittää, mikäli on mahdollista, suoraan suunnitteluohjelmistosta tai tietokannasta. Asiasta on sovittava tilaajan kanssa hyvissä ajoin.

12 11 (18) Tilaajan tehtävät Suunnittelijan tulee luovuttaa tilaajalle hyvälaatuiset mallit, jotka vastaavat tuotettuja suunnitelmia ja ovat hankekohtaisten vaatimusten ja alan yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Tästä syystä laadunvarmistusprosessin jokainen vaihe on syytä suorittaa huolellisesti ohjeessa esitettyjen tämän hetken parhaiden laadunvarmistus käytäntöjen mukaisesti. Vaatimus Ohje Tilaaja voi tehdä inframallien laadunvarmistuksen itse tai vaihtoehtoisesti laadunvarmistustehtävä voidaan tilata tietomallinnuksen erikoisasiantuntijalta. Laadunvarmistusprosessin tilaajan tehtäviä suorittavalla taholla tulee olla asianmukainen tietotaito ja ymmärrys sekä välineet ja ohjelmistot tehtävään. Tilaajan tekemässä tietomallien tarkastuksessa ei korjata löydettyjä ongelmia, vaan ne raportoidaan suoraan tuottajalle. Puutteet ja virheet esitetään tuottajille toimitettavassa inframallien tarkastusraportissa. Lähtökohtaisesti tuottajan tulee korjata tarkastusraportissa esitetyt huomiot täysimittaisesti. Mikäli tästä poiketaan, tulee mallien tuottajan kirjata perustelut korjaustoimenpiteiden poisjättämiselle. Korjaustoimenpiteitä ja niiden laajuutta määrittävät ja ohjaavat hankkeen sopimusasiakirjat ja hankekohtaiset vaatimukset sekä alan yleiset ohjeistukset. Tilaajan tai hänen edustajansa hyväksynnän jälkeen inframallit julkaistaan sovitussa laajuudessa. 3.3 Mallit suunnittelu- ja työmaakokouksissa Mallien hyödyntäminen eri kokouksissa ja tilaisuuksissa vaihtelee hankkeesta riippuen. Käytännöistä sovitaan aina hankekohtaisesti. Tietomallintamisen tarkoituksena ei ole lisätä tai aiheuttaa ylimääräisiä henkilökustannuksia projekteille. Lähtökohtana ja tavoitteena on, että tulevaisuudessa tietomallipohjainen työskentely on luonnollinen osa infra-alan ammattilaisten, kuten suunnittelijoiden, rakentajien, ylläpitäjien ja tilaajien, toimintaa. Ohje Kokouksia varten hankkeen osapuolet toimittavat tietomallit vaaditun standardin mukaisessa muodossa sovitulla aikataululla. Mallit esitetään siinä tilassa, kuin ne sillä hetkellä ovat hankkeesta vastaavalle tai tämän osoittamalle henkilölle. Hankkeessa sovittu taho yhdistää inframallit ja tekee malleihin liittyen alustavat huomiot niiden tilasta kokousta varten. Suunnittelu- ja työmaakokousten valmistelutyö on erittäin oleellinen osa onnistunutta suunnitteluprosessia. Kokousten valmistelu tehdään aina huolella, jotta malleja voidaan hyödyntää täysipainoisesti suunnittelun ohessa. Kaikki malliaineistoa toimittavat tahot tarkistavat aineistonsa oikeellisuuden etukäteen ja liittävät tietomallitoimituksen yhteyteen lyhyen selvityksen inframallien tilasta ja valmiusasteesta.

13 12 (18) Vaihtoehtoisesti suunnitelmia ja malleja voidaan esittää suoraan suunnitteluohjelmistoista. Tämä toimintatapa on kevyempi, taloudellisempi ja tarjoaa mahdollisuuden alkuperäismallien ja suunnitelmien tarkasteluun. On suositeltavaa, että malleja ja suunnitelmia esitellään suoraan suunnitteluohjelmistoista, jos tähän on mahdollisuus. Mikäli tekniikkalajimalleja esitellään suoraan suunnitteluohjelmistosta vastaa hankkeen tietomallikoordinaattori tai pääsuunnittelija aineiston esittelyyn liittyvästä valmistelusta. Tällöin eri tekniikkalajit toimittavat mallinsa vastuuhenkilölle vietäväksi suunnitteluohjelmistoon. Parhaissa tapauksissa tämä vaihe voidaan ohittaa, mikäli suunnittelu tehdään pääsääntöisesti yhdessä tietokannassa tai suunnitteluohjelmistossa. Näin toimien suunnitelmien yhteensovitus tehostuu ja suunnittelun laadunvarmistus muodostuu osaksi suunnitteluprosessia samalla suunnittelutyön kustannukset vähenevät. 3.4 Toteutusmallien tarkastaminen Vaatimus Toteutusmallin tuottamisessa noudatetaan hankkeessa sovittuja vaatimuksia ja alan yleisiä ohjeita. Kokemuksen perusteella toteutusmallien tuottaminen ottaen huomioon inframallisuunnitelmassa ja sisäisessä tarkastusdokumentissa esitetyt asiat johtavat laadultaan tarkoituksenmukaiseen lopputulokseen. Toteutusmalliin sisällytetään sovitut kokonaisuudet ja kohteet, ja nämä toimitetaan työn tilaajalle standardin mukaisessa muodossa. Toteutusmallitiedostot ja -kansiot nimetään hankkeessa sovitun mukaisesti. Mallien nimeämiseen on otettu kantaa YIV:n osassa 5.2 Väylärakenteen toteutusmallin vaatimukset ja ohjeet. Mallien nimeämiseen liittyvät asiat sovitaan ja tuoda esille jo inframallisuunnitelmassa. Ohje Toteutusmallien tarkastaminen sisältyy rakentamissuunnitteluvaiheen suunnittelumallin tarkastukseen. Näin ollen toteutusmallin tarkastukseen voidaan käyttää inframallien sisäistä tarkastusdokumenttia. Mikäli suunnittelumamallista muokataan työmaalla erikseen toteutusmalli, tulee varmistaa, että toteutusmallin geometria vastaa kaikilta osin suunniteltua rakennetta. Mikäli toteutusmalliin kuitenkin jää poikkeamia, on ne hyväksytettävä tilaajalla ja kirjattava sisäiseen tarkastusdokumenttiin perusteluineen. 3.5 Toteumamallien tarkastaminen Hankkeessa toteutusmallista tuotetaan rakentamisen jälkeen toteumamalli. Toteumamallin tuottaminen on erityisen tärkeää, koska se sisältää toteutuneen rakenteen tai järjestelmän tarkimman kuvauksen. Lähtökohtaisesti mallien tuottajan ja tilaajan tulee vaatia toteumamalli rakentajalta, jotta malleja ja niihin liittyvää tietoa voidaan edelleen hyödyntää mahdollisimman laaja-alaisesti tulevissa hankkeissa.

14 13 (18) Toteumamallilla tarkoitetaan infrarakenteesta tai järjestelmästä tuotettua inframallia, jossa on täydennetty ja päivitetty toteutusmallia rakenteen lopullisen toteuman mukaisesti. Tavoitetilanteessa: Toteumamalli olisi sama kuin suunnitelmamalli/toteutusmalli päivitettynä/korjattuna niiltä osin, joissa kohdetta ei rakennettu suunnitellun/rakentamistoleranssien mukaisesti. Mikäli on tarve tuottaa mallista tarkempaa tietoa: Toteumamallin tulisi olla mitattuun tietoon pohjautuva, jolloin se vastaisi tarkalleen toteutunutta tilannetta (esim.kuivatusojat). + Laadunvalvontadokumentit? Toteumamallin tuottamiseen liittyvät käytännöt sovitaan hankekohtaisesti hyvissä ajoin. Toteumamallin tuottamisprosessi on vielä keskeneräinen, eikä siihen oteta kantaa tässä ohjeessa. Tästä syystä toteumamallin tuottamiseen liittyen tarvitaan vahvaa yhteistyötä ja sopimista hankkeen eri osapuolien välillä. 3.6 Ylläpitomallien tarkastaminen Ylläpitomallilla tarkoitetaan infrarakenteen tai -järjestelmän ylläpidon tarpeisiin tuotettua mallia. Ylläpitomallien hallintaa ja tuottamista ei ole sisällytetty tähän ohjeistukseen tässä vaiheessa. Ylläpitomalliin liittyy samoja keskeneräisyyksiä kuin toteumamalliin.

15 14 (18) LÄHDELUETTELO 1. Kommentit soveltuvin osin ryhmältä Jaakko Kautto, Pasi Toppi ja Jonne Tiilikainen Kommentit soveltuvin osin ohjausryhmältä Juha Liukas, Harri Mäkelä ja Teppo Rauhala

16 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 15 (18) LIITE 1 Lähtötietomalli liite-esimerkkinä LIITTEET Liite 1. Esimerkki sisäisestä tarkastusdokumentista. SISÄINEN SUUNNITELMIEN TARKASTUS Kmv inframallien pinnat ja taiteviivat Aineiston laatija Aineiston tarkastaja Aineisto kmv Aineiston sisältö Pintamallit ja taiteviivat radan ja huoltoteiden rakenteista sekä rumpujen kaivannot ja arinat. Maaperän rajapinnat. Varusteet. Pohjatutkimukset. Maanpinta. Pohjanvahvistukset. Noudatettavat ohjeet InfraFINBIM ohjeet Tarkistettava asia Kyllä Ei Huomiot Tuotettu aineisto on infrafinbim-ohjeiden ja -vaatimusten mukainen Aineisto on kirjoitettu IM3-formaattiin. Pohjatutkimukset ovat kirjoitettu Infra-formaattiin (tek-muoto). Tarkemmat tiedot ohjeista poikkeavista ja sovituista käytännöistä jäljessä esitetystä luettelosta. Kaikki pyydetyt rakenneosat ja varus- teet on mallinnettu Aineiston sisällöstä on poistettu kaikki ylimääräinen (mm. päällekkäiset taiteviivat, ylimääräiset viivat tai pisteet) Alapinnan malleissa taiteviivat eivät ole täysin jatkuvia, johtuen kumpuilevasta maastomallista, kohdilla joissa mallin pinta vaihtelee leikkauksesta pengerrakenteeseen. Osassa tarkastukseen toimitetuista geomalleista on päällekkäisiä ja ylimääräisiä viivoja. Kolmioverkko on säännönmukainen Joitakin puutteita; tiheää kolmiointia. Pinnoissa ei ole epäjatkuvuuskohtia Inframallit vastaavat suunnitelmissa esitettyä tietoa ja ovat ajan tasalla Aineisto on oikeassa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmässä Aineisto on oikeassa formaatissa Tiedostot on nimetty inframallivaatimusten ja ohjeiden mukaisesti Inframalliselostus on laadittu ohjeiden mukaisesti Nimeämiskäytännöistä on sovittu hankkeen osapuolten kanssa.

17 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 16 (18) LIITE 2 Toinen liite-esimerkki Inframalliluettelo vastaa tuotettua aineistoa Tarkastuksessa esiin tulleet puutteet ja virheet / kuinka korjataan: Maastomallin osittainen epätarkkuus ja puutteellisuus loivat ajoittaisia hankaluuksia pintamallien muodostuksen yhteydessä. Lisäksi maaston tiheät havaintopisteet aiheuttivat ongelmia mallien kolmioinnissa. Tämän perusteella voidaan arvioida, että tuotetut mallit eivät täysin vastaa todellista tilannetta maastossa. Tämä seikka tulee huomioida työmaalla. Siirtymärakenteita ei ole mallinnettu raiteiden välisen tukitäytön päätyihin. Huoltoteiden ja ojien mallien tarkkuus ei vastannut inframallin vaatimuksia pienisäteisissä kaarteissa, mallien taiteviivojen väliset etäisyydet korjattiin inframalliohjeen mukaisesti ja tarkkuutta parannettiin. Pohjarakenteiden malleissa on lyhyitä ja pitkiä (alle 0,5 m ja yli 10 m) viivaosioita. Lyhyet viivat ovat syntyneet leikattaessa pintaa toiseen pintaan mallien nimeämisestä on hankeosapuolten kesken sovittu seuraavasti: paalulaattojen arinoiden yläpinnat on nimetty periaatteella Ela_Yv_raide_Arina_plaatta_km+m_km+m esimerkiksi Ela_Yv_IR_Arina_plaatta_614070_ paalulaattojen valualustojen esikuormituspenkereet on nimetty periaatteella Ela_Yv_raide_Epe_valusta_km+m_km+m esimerkiksi Ela_Yv_IR_Epe_valusta_614070_ kuivatukseen liittyvä raiteiden välialueen täyttö on nimetty periaatteella Ela_Yv_raide_raide_Tukit_km+m_km+m esimerkiksi Ela_Yv_LR_IR_Tukit_614070_ kallionpinta on nimetty periaatteella Ela_Yv_Kallio_km+m_km+m esimerkiksi Ela_Yv_Kallio_615170_ paalujen arvioitu tunkeutumataso on nimetty periaatteella Ela_Yv_Paalu_tunkeutuma_km+m_km+m esimerkiksi Ela_Yv_Paalu_tunkeutuma_614025_ _ mallien pintakoodeihin liittyen on hankeosapuolten kesken sovittu seuraavasti: kallionpinnalle on käytetty numerokoodia 2 paalujen arvioidulle tunkeutumatasolle on käytetty numerokoodia Espoossa Ratasuunnittelija

18 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 17 (18) LIITE 1 Lähtötietomalli liite-esimerkkinä Liite 2. Esimerkki inframalliluettelosta. Viimeisin Tekniikkalaji TIETOMALLIAINEISTOT Tiedoston nimi Kansio SokoPro Status / Tila Rev. Päivämäärä Huom. malli? on Inframalliluettelo_kmv_ Ela_Yv_inframalliluettelo_606000_ xls 25/Inframallit K RATA ei Rata Radan geometrialinjat kmv Ela_Yv_LR_IR_raidegeometriat.xml 25/Inframallit H on Rata Radan geometrialinjat kmv Ela_Yv_LR_IR_raidegeometriat.xml 25/Inframallit H A Rev A: vaakageometrian muutos Yhteinen ei Inframalliselostus kmv Ela_Yv_inframalliselostus_606000_ doc 25/Inframallit H on Yhteinen Inframalliselostus kmv Ela_Yv_inframalliselostus_606000_ doc 25/Inframallit H A Rev A: poistettu poikkeamakohtia KMV ei Rata Alin yhdistelmäpinta Ela_Yv_IR_Ayp_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Alin yhdistelmäpinta Ela_Yv_IR_Ayp_606000_609010_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A: murskerakenne on Rata Alin yhdistelmäpinta Ela_Yv_IR_Ayp_606000_609010_B.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H B Rev B: pengerlevitys kaapelikaivojen kohdalla ei Rata Ela_Yv_LR_Ayp_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Ayp_606000_ _Axml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A: murskerakenne ei Rata Eristyskerros ratarakenteissa, yläpinta Ela_Yv_IR_Eris_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Eristyskerros ratarakenteissa, yläpinta Ela_Yv_IR_Eris_606000_609010_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivojen kohdalla on Rata Ela_Yv_LR_Eris_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Välikerros ratarakenteissa, yläpinta Ela_Yv_IR_Val_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Välikerros ratarakenteissa, yläpinta Ela_Yv_IR_Val_606000_609010_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivojen kohdalla on Rata Ela_Yv_LR_Val_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Tukikerros ratarakenteissa, yläpinta Ela_Yv_IR_Tuk_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Tuk_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Routalevy, yläpinta Ela_Yv_LR_Routa_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Routa_606301_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Routa_606915_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Routa_607236_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Routa_608161_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Routa_608635_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H Geomallit on Geo Esikuormituspenger Ela_Yv_IR_Epe_607080_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Massanvaihtoon kuuluvat kaivanto Ela_Yv_IR_LR_Mv_606679_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Ela_Yv_IR_Mv_607069_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Ela_Yv_IR_Mv_607639_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Ela_Yv_IR_Mv_607909_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Ela_Yv_IR_Mv_608509_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Ela_Yv_IR_Mv_608949_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Geo Vastapenger Ela_Yv_LR_Vpe_607920_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Vastapenger Ela_Yv_LR_Vpe_607920_608140_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A: Lisätty luiska alkuun Huoltoteiden mallit ei Rata Geometrialinjat Ela_Yv_HT_ml_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Geometrialinjat Ela_Yv_HT_ml_606000_609200_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivojen kohdalla on Rata Alin yhdistelmäpinta Ela_Yv_HT_Ayp_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Ayp_606700_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Ela_Yv_HT_Ayp_607000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Ayp_607000_607600_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivon kohdalla on Rata Ela_Yv_HT_Ayp_607600_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Ela_Yv_HT_Ayp_608250_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Ayp_608250_609200_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivon kohdalla on Rata Sitomaton kantava kerros, yläpinta Ela_Yv_HT_Sitk_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Sitk_606700_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Ela_Yv_HT_Sitk_607000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Sitk_607000_607600_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A: pinta korjattu ratapenkereen kohdalla, pengerlevitys kaapelikaivon kohdalla on Rata Ela_Yv_HT_Sitk_607600_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Ela_Yv_HT_Sitk_608250_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Sitk_608250_609200_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivon kohdalla on Rata Sitomattomat pintarakenteet, sorapäällyste Ela_Yv_HT_Kant1_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Kant1_606700_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Ela_Yv_HT_Kant1_607000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Kant1_607000_607600_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivon kohdalla on Rata Ela_Yv_HT_Kant1_607600_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Ela_Yv_HT_Kant1_608250_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Kant1_608250_609200_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivon kohdalla

19 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 18 (18) LIITE 1 Lähtötietomalli liite-esimerkkinä LIITE 3. Esimerkki tarkastusraportista. Asiakirja tai tiedosto Ela_Yv_HT_Kant1_ _ xml Ela_Yv_Rummut_613000_ x ml Ela_Yv_HT_Rummut_613000_ x ml Ela_Yv_Putk_rumpu_ xml Ela_Yv_Putk_rumpu_ xml Ela_Yv_Putk_rumpu_ xml Ela_Yv_Arina_rumpu_ xml Ela_Yv_Arina_rumpu_ xml Ela_Yv_Arina_rumpu_ xml Ela_Yv_Kaide_613000_ xml Ela_Yv_Puomi_613000_ xml Ela_Yv_Maanp_615600_ xml Ela_Yv_Ptutk_615600_ tek Ela_Yv_LR_IR_Ayp_ _ xml Ela_Yv_LR_Eris_ _ xml Tarkastuskommentti pvm / laatija ok ok ok Suunnittelijan vastine pvm / laatija Tarkastajan kommentit pvm / laatija Status-ehdotus *) / JPa: ok ok / JPa: Arinan paksuus n mm (kuvassa 800mm), Arinan ja leikkauspohjan kaltevuus poikkeaa 0,02% Arinan paksuus n. 680 (kuvassa 800mm) puuttuu (P122 suunnittelu kesken) puuttuu (P122 suunnittelu kesken) ok ok -Kolmio väärinpäin LR ulkoluiskassa n ojanpohjan muoto vääristyy -kolmioita väärinpäin ulkoluiskan yläreunassa ja (ei muotovirhettä) -kolmioita ulommaisen taiteviivan ulkopuolella IR , , , , , , ja ok /OHi: Kaivannon pohja alennettu oikeaan korkoon. Myös arina mallinnettu uudestaan /OHi: Arinan yläpinta mallinnettu uudestaan oikeaan korkeustasoon / MTa Mallia tarkennettu. Keskialue siistitty, ulkoluiska sovitettu huoltotien mallien kanssa, lisätty kytkinkaapin levitys. / JPa: Nurkissa kolmioita väärinpäin ja muotovirheitä / JPa: Nurkissa kolmioita väärinpäin ja lieviä muotovirheitä / JPa: / JPa: / JPa: / JPa: / JPa: E20 E21 Status LiVi *) Asiakirjojen ja kommenttien statukset: tarkastajan status on luonteeltaan ehdotus/esitys, virallisen statuksen antaa LiVi (Liikennevirasto). = asiakirja on HYVÄKSYTTY, kun Liikenneviraston antama status on = AVOIN = asiakirjaa EI OLE HYVÄKSYTTY, edellyttää asiakirjan korjaamista/täydentämistä/tarkistamista ja uudelleen tarkastamista. EHTO = EHDOLLISESTI HYVÄKSYTTY = hyväksytty, kun ehdon vaatimukset on otettu päivitetyissä suunnitelmissa hyväksytysti huomioon.

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 1 (17) Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 8 INFRAMALLIN LAADUNVARMISTUS Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Inframallintamisen mahdollisuudet

Inframallintamisen mahdollisuudet Inframallintamisen mahdollisuudet Tiina Perttula 25.4.2016 Inframalli Rakenteen ja rakentamisprosessin elinkaarenaikainen tieto digitaalisessa muodossa - Tuotemalli joka (voi) sisältää - Geometriatiedon

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet PRE/inframallinvaatimuksetja-ohjeet Osa INFRAMALLINLAADUNVARMISTUS 3.4.2013 1 (21) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet Tietomallintaminen Suunnittelun kipupisteet 25.10.2016 Tietomallinnus yhteiset pelisäännöt (YIV) edellytys eri järjestelmissä tuotetun tiedon yhdistämiseen (IInfraBIM-nimikkeistö) standardi tiedonsiirtoformaatit

Lisätiedot

Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen

Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen PRE/Inframallin vaatimukset ja ohjeet, osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen 1 Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen SISÄLLYSLUETTELO Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen...

Lisätiedot

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015 Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy TIETOMALLIPOHJAISEN HANKKEEN SUUNNITTELU Hankkeen käynnistysvaiheessa tulee suunnitella

Lisätiedot

Infra FINBIM Pilottipäivä 9. Pisararata

Infra FINBIM Pilottipäivä 9. Pisararata Infra FINBIM Pilottipäivä 9 Pisararata 6.2.2014 Pisararata: - Helsingin keskustan alle suunniteltava lähijunien kaupunkiratalenkki - Kolme asemaa: Töölö, Keskusta, Hakaniemi - Rata- ja rakentamissuunnittelu

Lisätiedot

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit Built Environment Process Re-engineering PRE PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit 18.03.2014 Osa 12: Tietomallin hyödyntäminen infran rakentamisessa

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (9) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito 2. Koulutus- ja konsultointipalvelut

Lisätiedot

Digitaalinen luovutusaineisto

Digitaalinen luovutusaineisto Digitaalinen luovutusaineisto BuildingSMART Finland Inframallintamisen päivä 2017 Kari Partiainen Projektipäällikkö Liikennevirasto 6.2.2017 Ville Suntio Projekti- ja kehityspäällikkö Destia Oy Pilottihanke

Lisätiedot

Koneohjaus ja 3D-mallit maarakennustyömaalla. Teppo Rauhala, WSP Finland Oy

Koneohjaus ja 3D-mallit maarakennustyömaalla. Teppo Rauhala, WSP Finland Oy Koneohjaus ja 3D-mallit maarakennustyömaalla Teppo Rauhala, WSP Finland Oy 1.4.2016 Miksi BIM? Kustannuksien aleneminen Teknisen laadun paraneminen Rakentamisaikataulun lyheneminen Älykästä tiedonhallintaa

Lisätiedot

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto RIL infrabim seminaari 14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio RIL Tietomallitoimikunnan puheenjohtaja rakennusteollisuuden aloilla, Erkki Mäkinen, Segmenttijohtaja, Infrarakentaminen

Lisätiedot

Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa. Tiina Perttula

Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa. Tiina Perttula Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa Tiina Perttula Kehittämisen tasot Globaali Virasto ja ELY Oman toiminnan systemaattista kehittämistä Ohjeet (tekniset ja hankintatekniset) Viestintä

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan Harri Mäkelä ja Kalle Serén InfraFINBIM, AP2 työpaja, 27.1.2011 2011 DocId: 2494429CF4EB Tavoite Työn tavoitteena

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Tietomallityöskentelyn hyödyntäminen Liikennevirastossa

Tietomallityöskentelyn hyödyntäminen Liikennevirastossa Tietomallityöskentelyn hyödyntäminen Liikennevirastossa Kehto foorumi 10.11.2016 10.11.2016 Heikki Myllymäki / Tiina Perttula 10.11.2016 Heikki Myllymäki 2 Heikki Myllymäki 3 10.11.2016 Heikki Myllymäki

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA 1 YLEISTÄ INFRAHANKKEEN MALLINNUKSESTA Väylämalli ohjaa suunnittelua Infrahankkeessa väylämalli toimii pohjana kaikille muille tekniikkalajimalleille

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (23) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt 1 24.5.2010 Tietomallintamisen kehityspolku Senaatti-kiinteistöissä BIM - kehityshankkeet

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Koordinointimallin lokitiedosto

Koordinointimallin lokitiedosto 1 PÄIVITYKSET Pvm. Viite / huomautus 2.12.2011 Mallin (esittely2) läpikäynti sisäisesti. 7.12.2011 Mallin (esittely2) läpikäynti suunnittelukokouksessa Vaasassa. 15.12.2011 Malliin saa viedä E2R1 ja E2R4

Lisätiedot

Inframodel 2 kehityshanke

Inframodel 2 kehityshanke Inframodel 2 kehityshanke 30.9.2005 Inframodel2 esittely Yleistä Hankkeen tavoitteet Hankkeen osapuolet ja organisointi Budjetti ja rahoitus Aikataulu ja osatehtävät Työskentely ja dokumentointi LandXML

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN TIETOMALLINNUKSESSA?

MISSÄ MENNÄÄN TIETOMALLINNUKSESSA? MISSÄ MENNÄÄN TIETOMALLINNUKSESSA? 12.01.2016 Juha Liukas Sito Oy, johtava asiantuntija Infran tiedonhallinta ja tietomallinnus buildingsmart Finland Infra-toimialaryhmän pj Sisältö - tietomallinnus infra-alalla

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Digitalisaatio infra-alalla

Digitalisaatio infra-alalla Digitalisaatio infra-alalla Pasi Nurminen Destia palveluita suunnittelusta kunnossapitoon Mallipohjainen rakentaminen Tietomalli Tuotteen/rakennelman esittäminen digitaalisessa muodossa, kolmiulotteisesti,

Lisätiedot

VJV2013 vaatimustenmukaisuuden todentamisvastuu ja velvoitteet tuottajan ja verkonhaltijan näkökulmasta Antti Kuusela

VJV2013 vaatimustenmukaisuuden todentamisvastuu ja velvoitteet tuottajan ja verkonhaltijan näkökulmasta Antti Kuusela VJV2013 vaatimustenmukaisuuden todentamisvastuu ja velvoitteet tuottajan ja verkonhaltijan näkökulmasta 31.10.2012 Antti Kuusela VJV2013 vaatimustenmukaisuuden todentamisvastuu ja velvoitteet tuottajan

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA Tieto kulkee vieläkin pääosin paperien välityksellä koneesta toiseen, jolloin aikaa ja työtä haaskaantuu Arto Kiviniemi - 1 TAVOITE TULEVAISUUDESSA Tieto kulkee sellaisenaan

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Työkoneohjauksen perusteet

Työkoneohjauksen perusteet Työkoneohjauksen perusteet TIETOMALLIRAKENTAMINEN NOVATRON - TUOTTEILLA Petteri Palviainen Petteri 19.4.2016 13.6.2016 Palviainen Infrarakentamisen työkoneautomaatio Työkoneet varustetaan koneohjausjärjestelmillä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSERTIFIOINTIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄLUETTELO

YMPÄRISTÖSERTIFIOINTIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄLUETTELO YMPÄRISÖSERIFIOINIKOORDINAAORIN EHÄVÄLUEELO EHÄVÄLUEELON ARKOIUS, KÄYÖ JA SISÄLÖ ämä tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan ympäristösertifioinnin tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn.

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen

Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Menetelmän kuvaus...4 2.1. Tarkastusprosessi...4 2.1.1. Suunnittelu...4 2.1.2. Esittely...5 2.1.3. Valmistautuminen...5

Lisätiedot

A-INSINÖÖRIT. Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie

A-INSINÖÖRIT. Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie A-INSINÖÖRIT Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie WWW.AINS.FI A-Insinöörit Esittely lyhyesti A-Insinöörit Asiakkaan Ainutlaatuinen Asiantuntijakumppani 60 Parempi rakennettu

Lisätiedot

YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA

YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA Tomi Henttinen Arkkitehti SAFA buildingsmart Finland, puheenjohtaja buildingsmart - toiminnan tarkoitus Visio buildingsmartin tavoitteena

Lisätiedot

Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje

Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje LUONNOS 2.11.2016 Liikenneviraston ohjeita xx/2016 Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje Liikenneviraston ohjeita xx/2016 Liikennevirasto Helsinki 2016 Kannen kuva: Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (11) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria:

Lisätiedot

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä Liite 2. Alustava projektisuunnitelma JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä 16.10.2013 Versio: 0.4 Laatija: Kirsi Pispa 1 Sisältö

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista

Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista Versio 1.0.1, 26.4.2016 Sisältö Yleistä... 3 Visio: Kaupunkien palvelukehitys rajapinnat edellä... 5 Yhteiset tavoitteet... 6 Avoimuus käytössä ja kehityksessä...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk ROTI 2015-arvosanat Rakennukset : 7 Liikenneverkot : 7 Yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMA

LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMA Laadunvarmistussuunnitelma 1.0 1 (8) LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMA Versio 1.0 Tekijät: Petra Brunnila, Eero Virtanen, Harri Järvinen Laadunvarmistussuunnitelma 1.0 2 (8) Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Laadunvarmistusta

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Verkottumistapaaminen, Helsinki Sonja Heikkinen Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Lohjelman verkostoituminen Hankekortti Lohjelman ohjausryhmä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Käyttöönoton Roll-Out Planning suunnittelu- & Preparation ja valmistelu Design Tiedon- Data Conversion muunnos- prosessien Processes suunnittelu Toimipisteiden

Lisätiedot

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016, Ari Huomo Kustannusohjauksen tavoitteet Tavoitteellinen, kuhunkin hankkeen vaiheeseen sopiva kustannusarvio

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Työkohteen riitakysymykset ja niiden selvittely

Työkohteen riitakysymykset ja niiden selvittely Työkohteen riitakysymykset ja niiden selvittely Reijo Eskola tekniikan lisensiaatti Reijo Eskola 1 Riitoja aiheuttaa Sopimus puutteellinen Suunnitelmissa epäkohtia/ovat puutteellisia Lisä ja muutostöitä

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Jutta Peura RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Pilottipäivä PILOTTIEN ANALYSOINTIA Jutta Peura ja Tarja Mäkeläinen Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Talotekniikan tietomallikysely 2015 Materiaalitiedon toimittaminen urakkalaskentaan 27.11.2015 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa 1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

Mikä on digitaalinen suunnitelma. Petri Niemi Finnmap Infra Oy

Mikä on digitaalinen suunnitelma. Petri Niemi Finnmap Infra Oy Mikä on digitaalinen suunnitelma Petri Niemi Finnmap Infra Oy Taustaa Julkaistu 25.2.2016 23.8.2016 DIGITAALISTEN PÄÄLLYSTEURAKOIDEN TYÖPAJA 2 Digitaalinen päällystyssuunnitelma 23.8.2016 DIGITAALISTEN

Lisätiedot

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS-työryhmän kokous 1 (6) JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Aika: 20.8.2013, klo 9:30 11:30 Paikka: Liikennevirasto, Pasila, nh Terminaali Läsnä:

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 5 5.3.2014 Pöyry Finland Oy / Aki Leislahti, Ilkka Puustinen, Harri Sivonen, Markus Lakanen, 1 (16) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI 15.3.2012 LIITTYY ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPIDON SOPIMUKSEEN ESPOON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 1 1 Ylläpitosopimukseen osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö,

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Mallipohjaisen hankkeen hyödyt

Mallipohjaisen hankkeen hyödyt Mallipohjaisen hankkeen hyödyt Tilaajan mietteitä 1.12.2015 Mitä mallintamisella tavoitellaan Tuottavuuden parantamista Virheiden vähenemistä Laatua Kustannustenhallintaa Määrätietoutta Kommunikoinnin

Lisätiedot