Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiset inframallivaatimukset YIV2015"

Transkriptio

1 Osa

2 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 1 (18) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty kommenttikierrokselle Erkki Mäkinen Erkki Mäkinen Erkki Mäkinen Ilkka Tieaho, Juha Parkkari Rakenteellista muutosta, tekstin tarkistamista, lähetetty kommenttikierrokselle Vianovan kommenttien pohjalta tehty muutoksia, tekstin tarkistamista. Lausuntopyynnöistä saatujen kommenttien pohjalta tehtyjä muutoksia ja pientä tekstin tarkistamista. Luonnos lausunnolle

3 2 (18) SISÄLLYS Johdanto Yleistä Laadunvarmistusprosessista Roolit ja vastuut Prosessin vaatimuksia Dokumentit Yleistä Inframallisuunnitelma Inframalliohje... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Inframalliselostus Inframalliluettelo Sisäinen tarkastusdokumentti Laadunvarmistuksen vaiheet Lähtötietomallit Suunnittelumallit Yleistä Suunnittelijan tehtävät Tietomallikoordinaattorin tehtävät Tilaajan tehtävät Tarkastusmenetelmiä ja mallisisältö... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.3 Mallit suunnittelu- ja työmaakokouksissa Toteutusmallien tarkastaminen Toteumamallien tarkastaminen Ylläpitomallien tarkastaminen Vastuut ja raportointi... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4.1 Tarkastuksen raportointi... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Lähdeluettelo Liitteet... 15

4 3 (18) JOHDANTO Inframalleja tuotetaan hankkeen eri vaiheissa eri tarkoituksiin. Suunnittelun lähtötiedoiksi tuotetaan lähtötietomalli, suunnittelun lopputuloksena tuotetaan suunnittelumalli. Rakentamista ja toteutusta varten työmaalle tuotetaan toteutusmalli. Lisäksi toteutuksen jälkeen rakennuskohteesta koostetaan mittaustietojen perusteella toteumamalli. Edelleen jo toteutuneet mallit toimivat ylläpidon apuvälineenä (ylläpitomallit) ja seuraavien hankkeiden lähtötietoina. YIV:n osa 8. Laadunvarmistus ottaa kantaa ainoastaan inframallin laadunvarmistukseen. Ohjeessa esitetyt laadunvarmistustoimenpiteet liittyvät pääosin mallin teknisen sisällön tarkastukseen, ei suunnitelman oikeellisuuden arviointiin. Taitorakenteiden, kuten siltojen ja betonisten rakenteiden osalta, mallipohjaisessa laadunvarmistuksessa noudatetaan erillisiä taitorakenteita koskevia ohjeita. Näitä ovat muun muassa Liikenneviraston Siltojen tietomalliohje, HKR:n Taitorakenteiden tietomallinnusohje ja YIV:n osa 7.1 Rakennustekniset rakennusosat. Tämän ohjeen pääpaino on suunnittelu- ja toteutusmalli vaiheissa. Ohjeessa pyritään antamaan konkreettisia, ja tähän mennessä hankkeissa hyväksi havaittuja, esimerkkejä laadunvarmistukseen liittyvistä toimenpiteistä. Toisin sanoen ohjeessa esitetään tämän hetken tietoon perustuvia laadunvarmistuksen parhaita käytäntöjä. Parhaista käytännöistä ja toteutustavoista tulee tiedottaa buildingsmart Finlandia. Tehokkaimpien toimintamenetelmien jalkautuminen ja yleistyminen on kaikkien alan toimijoiden kannalta edullinen suuntaus. Tietoja ja toimintamenetelmiä ei tule pimittää - yhdessä kehittämällä saavutetaan parhaat tulokset. Esisuunnittelu Yleissuunnittelu Väyläsuunnittelu Rakennussuunnittelu Rakentamin en Ylläpito Lähtötietomalli Suunnittelumalli Toteutusmalli Toteumamalli Ylläpitomalli Ensimmäisenä inframallien laadunvarmistuksen tavoitteena on, että sovitut kokonaisuudet ja tieto tuotetaan hankekohtaisten ja alan yleisten ohjeiden ja vaatimuksien mukaisesti seuraavaan vaiheeseen. Toisena keskeisenä tavoitteena on synnyttää rakennetun ympäristön mallien katkeamaton ketju, jossa edellisten hankkeiden toteutumamallit toimivat tulevien hankkeiden lähtötietoina ja tiedonsiirto on jatkuvaa. Rakennettu ympäristö elää - tämän mukana myös rakennetun ympäristön mallit päivittyvät tietokantoihin. Näillä toimenpiteillä voidaan varmistaa tehokas suunnittelu-, rakentamis-, ja ylläpitotoiminta. Mallien avulla voidaan välittää enemmän ja havainnollisempaa tietoa osapuolien välillä kuin perinteisillä dokumenteilla. Näin voidaan olettaa, että hankeosapuolien välinen kommunikaatio helpottuu ja selkiytyy. Lisäksi tietomallipohjainen suunnitteluprosessi on läpinäkyvä. Kaikki mallinnettavat kokonaisuudet ja alueet on tehtävä täysimittaisesti. Poiketen perinteisistä suunnittelumenetelmistä malleihin ei jää suunnittelematonta aluetta. Näin suunnitelmien virheet ja ristiriidat voidaan havaita tietokannoista varhaisemmassa vaiheessa.

5 4 (18) Yleisesti voidaan todeta, että inframallien asianmukaisilla laadunvarmistustoimenpiteillä voidaan lyhentää hankkeen läpimenoaikaa, vähentää kustannuksia ja parantaa suunnitelmien laatua.

6 5 (18) 1 YLEISTÄ Tähän ohjeeseen kirjattuja vaatimuksia ja yleisiä ohjeita käytetään tietomallipohjaisessa laadunvarmistustoiminnassa. Hankekohtaisella sopimisella voidaan kuitenkin poiketa tässä ohjeessa mainitusta. Vaatimus Tarkastusta varten mallit tulee laatia voimassaolevien ohjeiden ja hankekohtaisten vaatimusten mukaisesti. Inframallin sisältöön ja muotoon on otettu kantaa muissa YIV-ohjeissa. Erityisesti ohjeet 2 ja 5-7 tarkentavat mallin nimikkeistöön, koodaukseen ja formaattiin liittyviä vaatimuksia. Mallien laadunvarmistuksen tavoitteena on varmistaa, että mallit on tuotettu kaikkien esitettyjen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti ja siten ovat sopivia käyttötarkoitukseensa. Ohje Laadunvarmistuksella pyritään arvioimaan vaaditun standardin mukaisessa muodossa olevan digitaalisen aineiston (inframalli) oikeellisuutta. Tässä ohjeessa voidaan viitata muihinkin tarkastustehtäviin tai -vaiheisiin, joiden suorittaminen edistää tietomalliprosessien sujuvuutta. Inframalleja ja niiden sisältöä voidaan tarkastella kolmesta lähtökohdasta: Tekninen mallisisältö: onko inframalli tuotettu suunnitteluohjelmasta vaaditun standardin ja nimikkeistön mukaisesti? Inframallin tietosisältö: onko kaikki vaadittava suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitovaiheeseen kuuluva tieto malleissa? Inframallin laadun arviointi: onko kokonaisratkaisu toimiva ja toteutuskelpoinen? Havaitaanko tekniikka- ja osamallien yhteensovituksessa virheitä ja ristiriitoja? Inframallien laadunvarmistuksessa ei puututa tapaan tuottaa standardin mukaisia inframalleja, vaan tuotetun aineiston sisältöön ja laatuun. Mikäli käytetyissä standardia tukevissa ohjelmistoissa esiintyy ongelmia tuottaa tarkoituksenmukaista aineistoa, on syytä ottaa yhteys ohjelmistotoimittajaan. Edelleen tulee selvittää mahdollisia vaihtoehtoisia tapoja asian käsittelyyn. Samalla tiedotetaan projektissa tietomallien laadunvarmistuksesta vastaavia tahoja ja tiedon hyödyntäjiä sekä kirjataan tarvittavat toimenpiteet asian ratkaisemiseksi.

7 6 (18) 2 LAADUNVARMISTUSPROSESSISTA 2.1 Roolit ja vastuut Tilaaja Vaatimus Työn tilaaja on velvollinen huolehtimaan, että projektin aikana ja lopputuloksena hankkeesta tuotetut inframallit ovat tilattuun tarkoitukseensa sopivia ja alan yleisten ja hankekohtaisten vaatimusten mukaisia. Ohje Tietomallipohjaisessa toimintaprosessissa laadunvarmistuksen keskeisin tavoite on havaita mallien virheet, puutteet ja ristiriidat mahdollisimman aikaisin. Tilaaja voi tarkastaa inframallit itse tai valtuuttaa ulkopuolisen ammattilaisen tarkastamaan tuotetut mallit. Puutteiden, virheiden ja ristiriitojen ajoissa havaitseminen on merkittävän tärkeää hankkeen taloudellisen toteutuksen näkökulmasta. Tuottaja Vaatimus Tuottaja on vastuussa tuottamansa aineiston laadusta ja siten myös käytännössä tietomallien tietosisällöstä. Tuottaja on velvollinen tuottamaan hankkeen aikana ja lopputuloksena sovitut inframallit standardin mukaisessa muodossa alan yleisten ohjeiden ja hankekohtaisten vaatimusten mukaisesti sovitussa aikataulussa. Ohje Lähtökohtaisesti mallien tuottajan tulee toimia vaaditun standardin tukemalla suunnitteluohjelmistolla. Tuottajaosapuoli varmistaa, että mallien koodaukset, nimikkeistöt ja formaatit ovat ohjeiden ja vaatimusten mukaisia. Tuottajan tulee myötävaikuttaa paremman laadun saavuttamiseen raportoimalla kaikki havaitsemansa puutteet ja virheet. Myös ne, jotka esimerkiksi havaitaan mallien tarkastuksen jälkeen. Tämän jälkeen projektikohtaisesti valitaan, kuinka asian kanssa edetään. Erityistä huomiota mallien tuottamisessa tulee kiinnittää sisäisessä tarkastusdokumentissa esitettyihin asioihin, mallien nimeämiseen, yleiseen tiedonhallintaan ja huolellisuuteen. 2.2 Prosessin vaatimuksia Vaatimus Inframallit toimitetaan alalle hyväksyttyjen standardien mukaisessa muodossa. Tämä on laadunvarmistuksen kannalta keskeistä. Tällöin mallit voidaan tarkastaa ja analysoida ohjelmistoriippumattomasti, ja edelleen

8 7 (18) standardinmukaista aineistoa voidaan hyödyntää useissa eri käyttötarkoituksissa. Laadunvarmistustoiminnan tulee olla jatkuvaa ja työtä ohjaavaa, jotta systemaattisiin virheisiin voidaan puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mahdollisia tulevia ongelmia tulee ennakoida ja kartoittaa. Ohje Teknisen inframallisisällön laadunvarmistusta ohjaa infra-alalle hyväksytyt YIV-ohjeet. YIV-ohjeiden muissa osissa on kuvattu vaadittava mallien tarkkuustaso ja tietosisältö tarkemmin. Lisäksi tulee huomioida, että tiedonkeruuseen, suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja niiden laatuun on asetettu erityisiä alakohtaisia ohjeita, määräyksiä ja lakeja, joihin ei näissä vaatimuksissa oteta kantaa. Laadunvarmistuksen tulee olla luonnollinen osa hanketta heti alusta pitäen. Malleja voidaan tarkastaa esimerkiksi projektikohtaisesti sovittavissa tarkastuspisteissä. Tarkastus tehdään kuitenkin aina, kun lopputuloksia ollaan luovuttamassa jatkokäyttöä varten, esimerkiksi rakentamissuunnitelman valmistuessa. Tarkastuspisteet sovitetaan hankkeen aikatauluun ja niihin varataan riittävästi aikaa huomioiden myös mahdolliset korjauskierrokset. Aktiivisen tiedottamisen ja yhteydenpidon on havaittu olevan hankkeen onnistuneen ja taloudellisen toteutuksen kannalta erittäin merkittävässä roolissa. On suositeltavaa, että korjauskierrosten yhteydenpito ei rajoitu ainoastaan tarkastusraporttien ja vastineiden lähettämiseen. 2.3 Dokumentit Yleistä Hankkeen alussa laaditaan tietomallinnusta ohjaava inframallisuunnitelma ja -ohje. Työnaikana luovutettavista inframalleista ja niiden sisällöstä laaditaan inframalliselostus ja -luettelo. Kukin toimija tekee laadunvarmistusta säännöllisesti oman toimintansa osalta laatujärjestelmänsä ja alan yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Sisäinen tarkastus dokumentoidaan ja raportti luovutetaan tilaajalle inframallien mukana Inframallisuunnitelma Inframallisuunnitelmassa kuvataan, missä laajuudessa hankkeessa hyödynnetään inframalleja. Lisäksi inframallisuunnitelmassa kuvataan hankekohtaiset poikkeukset ja tarkennukset alan ohjeisiin sekä hankeosapuolien roolit ja vastuut. Suunnitelma tehdään yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. Osin inframallisuunnitelma tai -vaatimukset voivat olla kuvattuna jo tarjousvaiheessa, mutta niitä tarkennetaan hankkeen aloituksen yhteydessä. Laadunvarmistuksen tavoitteena on varmistaa inframallisuunnitelman mukainen toiminta. Suunnitelman tietoja muutetaan ja päivitetään joustavasti tarpeiden mukaan. Hyvänä periaatteena voidaan pitää sitä, että inframallisuunnitelmaa päivitetään hankkeen aikana tilaajan ja tuottajan välisen sopimisen pohjalta. Toimintatapojen muutokselle ja kehitykselle pitää olla mahdollisuus. Inframallisuunnitelman sisältää muun muassa: Tiedonhallintaan liittyvä toimintasuunnitelma

9 8 (18) Työnaikana noudatettavat ohjeet ja vaatimukset esim. YIV-ohjeet (Yleiset inframallivaatimukset), Inframodel3-ohje (tiedonsiirtoformaatin käyttöönotto-ohje), infrabim nimikkeistö v1.5 (viiva- ja pintakoodaukset). Inframallien sisältö ja laajuus Inframallien nimeäminen ja revisiointi Tilaajan tarkastukseen toimitettavat mallit (kokonaisuudet) ja niihin liittyvät dokumentit: inframalliluettelo, -selostus ja sisäinen tarkastusdokumentti. Mallien sisäisen tarkastuksen ohjeet ja tarkastusdokumentti Mallien tuottamiseen ja laadunvarmistukseen käytettävät ohjelmistot sovitaan ennen hankkeen aloitusta ja nämä kirjataan ylös inframallisuunnitelmaan Yhdistelmämallin kokoaminen ja koontivälit Inframalliselostus Selostuksen yleisessä osassa kuvataan mallien tarkoitus ja hankkeen osapuolet. Selostuksessa kerrotaan mallien tarkkuustaso, aineistolle suoritetut toimenpiteet ja malleja koskevat erityishavainnot, mahdolliset puutteet ja tehdyt oletukset. Selostuksen tulee käytännössä sisältää kaikki mallien käyttöön ja luotettavuuteen liittyvät seikat. Inframalliselostuksen sisältö on esitetty yksityiskohtaisemmin YIV:n osassa Inframalliluettelo Inframalliluettelon tarkoituksena on selkeyttää hankkeesta laadittujen mallien rakennetta sekä dokumentoida mallien muutoshistoria. Inframalliluettelo toimii sekä mallien lokitiedostona että ajankohtaisten mallien luettelona. Tietomallipohjaisten hankkeiden toteutuksen yhteydessä on havaittu, että tiedonhallinta on todella merkittävässä asemassa hankkeen kokonaistaloudellisen toteutuksen kannalta. Tietomäärät ovat suuria ja toimintatavat uusia. Tästä syystä huolelliseen toimintaa tulee kiinnittää huomiota. Esimerkki inframalliluettelosta on liitteenä Sisäinen tarkastusdokumentti Esimerkki sisäisentarkastusdokumentin sisällöstä ja muodosta on esitetty liitteessä 1.

10 9 (18) 3 LAADUNVARMISTUKSEN VAIHEET 3.1 Lähtötietomallit Vastuu lähtötietomallista ja sen luotettavuudesta on lähtötietomallin laatijalla. Tilaajan tehtävä prosessissa on laadunvarmistusdokumenttien ja lähtötietomalliaineiston läpikäyminen. Näiden perusteella tilaaja joko hyväksyy lähtötietomallin tai palauttaa sen laatijalle täydennettäväksi. Lähtötietoaineistoon ja -malliin liittyvät asiat on tarkemmin määritelty ja käsitelty YIV:n osassa 3. Lähtötiedot. 3.2 Suunnittelumallit Yleistä Suunnittelumallilla tarkoitetaan infrarakenteen tai -järjestelmän mallia, joka kattaa suunnittelijoiden suunnitteluratkaisut. Suunnittelumalli voidaan tarvittaessa vaiheistaa tarkemmin esim. esi-, yleis-, väylä- (tie/katu/rata) ja rakennus- tai rakentamissuunnittelumalleihin. Lisäksi malli voidaan jakaa kussakin suunnitteluvaiheessa esim. eri tekniikkalajien mukaan. Vaiheistuksen vaikutukset suunnitelma-aineiston tuottamiseen tulee ottaa huomioon hankkeen aikataulujen määrityksen yhteydessä. Tietomallinnus ei ole infra-alalla vielä täysin arkipäiväistynyt. Nykytilanteessa mallien tuottaminen vaatimusten ja ohjeiden mukaan voi olla työlästä ja hidasta Suunnittelijan tehtävät Vaatimus Suunnittelija on vastuussa tuottamansa aineiston laadusta. Suunnittelija on velvollinen tuottamaan hankkeen aikana ja lopputuloksena sovitut inframallit standardin mukaisessa muodossa alan yleisten ohjeiden ja hankekohtaisten vaatimusten mukaisesti sovitussa aikataulussa. Hankekohtaiset inframalleihin liittyvät vaatimukset ja ohjeet esitetään kootusti inframallisuunnitelmassa. Suunnittelijan tehtäviä: Suunnittelija tuottaa inframallit YIV-ohjeiden ja hankekohtaisten vaatimusten mukaisesti. Mallien laadunvarmistuksen aikana havaitut virheet ja puutteet kirjataan ylös sisäiseen tarkastusdokumenttiin. Sisäiseen tarkastusdokumenttiin kirjataan ylös korjaustoimenpiteet tai niiden puuttuminen perusteluineen. Sisäinen tarkastusdokumentti lähetetään inframalliluettelon ja -selostuksen lisäksi helpottamaan tilaajan suunnittelumallien tarkastusprosessia. Ohje

11 10 (18) Toimimalla hankkeen inframallisuunnitelman mukaisesti ja tarkastamalla inframallit sisäisen tarkastusdokumentin esittämällä tavalla voidaan malleihin liittyvät merkittävimmät puutteet ja virheet välttää. Ohjeita suunnittelumallien tuottamiseen: Suunnittelija tarkistaa mallinsa alkuperäisohjelmistolla ja sen työkaluilla sisäisen tarkastusdokumentin mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan inframallit ristiin tarkastetaan muilla standardia tukevilla ohjelmistoilla. Lisäksi on suositeltavaa, että ristiin tarkastuksen suorittaa toinen suunnittelija tai laadunvarmistuksen erikoisasiantuntija. Yllämainittujen tehtävien lisäksi tulee huomioida suunnittelualakohtaiset tehtäväluettelot, määräykset ja lait Tietomallikoordinaattorin tehtävät Vaatimus Tietomallikoordinaattorin tehtäviin kuuluu eri tekniikkalajien yhteensovituksen koordinointi ja varmistaminen. Tietomallikoordinaattorina voi toimia esim. hankkeen pääsuunnittelija tai hankkeeseen valittu erillinen erikoisasiantuntija. Tietomallikoordinaattorin hankekohtainen tehtävälista voidaan koota esim. ao. ohjeistusta hyödyntäen. Ohje Tyypillisiä tietomallikoordinaattorin tehtäviä hankkeissa, joihin osallistuu tekijöitä eri organisaatioista, ovat muun muassa: Tietomallikoordinaattori kokoaa eri suunnittelijoiden ja tekniikkalajien standardin mukaiset tietomallit yhteen tai useampaan yhdistettyyn tietomalliin eli yhdistelmämalliin. Yhdistelmämallin kokoaminen tehdään sovituin aikavälein. Koordinaattori varmistaa, että mallit täyttävät niille hankkeessa asetetut vaatimukset ovat muutenkin ohjeistuksen mukaisia, ja siten keskenään vertailu- ja yhdistelykelpoisia. Mallien tarkastuksen yhteydessä koordinaattori käy läpi inframalliselostuksen, -luettelon ja sisäisen tarkastusdokumentin. Mallien tarkastuksessa koordinaattorin tulee kiinnittää erityistä huomiota mallien formaatteihin, koordinaatistoihin ja mittayksiköihin. Koordinaattori tarkastaa suunnitelmadokumenttien ja mallien yhteensopivuuden. Mikäli puutteita ja virheitä ilmenee, tietomallikoordinaattori koordinoi suunnittelijoiden tekemiä korjauksia alkuperäismalleihin. Tietomallipohjaisissa hankkeissa pyritään välttämään yliprosessointia ja turhia kustannuksia. Tästä syystä, yhdistelmämalleja voidaan esittää, mikäli on mahdollista, suoraan suunnitteluohjelmistosta tai tietokannasta. Asiasta on sovittava tilaajan kanssa hyvissä ajoin.

12 11 (18) Tilaajan tehtävät Suunnittelijan tulee luovuttaa tilaajalle hyvälaatuiset mallit, jotka vastaavat tuotettuja suunnitelmia ja ovat hankekohtaisten vaatimusten ja alan yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Tästä syystä laadunvarmistusprosessin jokainen vaihe on syytä suorittaa huolellisesti ohjeessa esitettyjen tämän hetken parhaiden laadunvarmistus käytäntöjen mukaisesti. Vaatimus Ohje Tilaaja voi tehdä inframallien laadunvarmistuksen itse tai vaihtoehtoisesti laadunvarmistustehtävä voidaan tilata tietomallinnuksen erikoisasiantuntijalta. Laadunvarmistusprosessin tilaajan tehtäviä suorittavalla taholla tulee olla asianmukainen tietotaito ja ymmärrys sekä välineet ja ohjelmistot tehtävään. Tilaajan tekemässä tietomallien tarkastuksessa ei korjata löydettyjä ongelmia, vaan ne raportoidaan suoraan tuottajalle. Puutteet ja virheet esitetään tuottajille toimitettavassa inframallien tarkastusraportissa. Lähtökohtaisesti tuottajan tulee korjata tarkastusraportissa esitetyt huomiot täysimittaisesti. Mikäli tästä poiketaan, tulee mallien tuottajan kirjata perustelut korjaustoimenpiteiden poisjättämiselle. Korjaustoimenpiteitä ja niiden laajuutta määrittävät ja ohjaavat hankkeen sopimusasiakirjat ja hankekohtaiset vaatimukset sekä alan yleiset ohjeistukset. Tilaajan tai hänen edustajansa hyväksynnän jälkeen inframallit julkaistaan sovitussa laajuudessa. 3.3 Mallit suunnittelu- ja työmaakokouksissa Mallien hyödyntäminen eri kokouksissa ja tilaisuuksissa vaihtelee hankkeesta riippuen. Käytännöistä sovitaan aina hankekohtaisesti. Tietomallintamisen tarkoituksena ei ole lisätä tai aiheuttaa ylimääräisiä henkilökustannuksia projekteille. Lähtökohtana ja tavoitteena on, että tulevaisuudessa tietomallipohjainen työskentely on luonnollinen osa infra-alan ammattilaisten, kuten suunnittelijoiden, rakentajien, ylläpitäjien ja tilaajien, toimintaa. Ohje Kokouksia varten hankkeen osapuolet toimittavat tietomallit vaaditun standardin mukaisessa muodossa sovitulla aikataululla. Mallit esitetään siinä tilassa, kuin ne sillä hetkellä ovat hankkeesta vastaavalle tai tämän osoittamalle henkilölle. Hankkeessa sovittu taho yhdistää inframallit ja tekee malleihin liittyen alustavat huomiot niiden tilasta kokousta varten. Suunnittelu- ja työmaakokousten valmistelutyö on erittäin oleellinen osa onnistunutta suunnitteluprosessia. Kokousten valmistelu tehdään aina huolella, jotta malleja voidaan hyödyntää täysipainoisesti suunnittelun ohessa. Kaikki malliaineistoa toimittavat tahot tarkistavat aineistonsa oikeellisuuden etukäteen ja liittävät tietomallitoimituksen yhteyteen lyhyen selvityksen inframallien tilasta ja valmiusasteesta.

13 12 (18) Vaihtoehtoisesti suunnitelmia ja malleja voidaan esittää suoraan suunnitteluohjelmistoista. Tämä toimintatapa on kevyempi, taloudellisempi ja tarjoaa mahdollisuuden alkuperäismallien ja suunnitelmien tarkasteluun. On suositeltavaa, että malleja ja suunnitelmia esitellään suoraan suunnitteluohjelmistoista, jos tähän on mahdollisuus. Mikäli tekniikkalajimalleja esitellään suoraan suunnitteluohjelmistosta vastaa hankkeen tietomallikoordinaattori tai pääsuunnittelija aineiston esittelyyn liittyvästä valmistelusta. Tällöin eri tekniikkalajit toimittavat mallinsa vastuuhenkilölle vietäväksi suunnitteluohjelmistoon. Parhaissa tapauksissa tämä vaihe voidaan ohittaa, mikäli suunnittelu tehdään pääsääntöisesti yhdessä tietokannassa tai suunnitteluohjelmistossa. Näin toimien suunnitelmien yhteensovitus tehostuu ja suunnittelun laadunvarmistus muodostuu osaksi suunnitteluprosessia samalla suunnittelutyön kustannukset vähenevät. 3.4 Toteutusmallien tarkastaminen Vaatimus Toteutusmallin tuottamisessa noudatetaan hankkeessa sovittuja vaatimuksia ja alan yleisiä ohjeita. Kokemuksen perusteella toteutusmallien tuottaminen ottaen huomioon inframallisuunnitelmassa ja sisäisessä tarkastusdokumentissa esitetyt asiat johtavat laadultaan tarkoituksenmukaiseen lopputulokseen. Toteutusmalliin sisällytetään sovitut kokonaisuudet ja kohteet, ja nämä toimitetaan työn tilaajalle standardin mukaisessa muodossa. Toteutusmallitiedostot ja -kansiot nimetään hankkeessa sovitun mukaisesti. Mallien nimeämiseen on otettu kantaa YIV:n osassa 5.2 Väylärakenteen toteutusmallin vaatimukset ja ohjeet. Mallien nimeämiseen liittyvät asiat sovitaan ja tuoda esille jo inframallisuunnitelmassa. Ohje Toteutusmallien tarkastaminen sisältyy rakentamissuunnitteluvaiheen suunnittelumallin tarkastukseen. Näin ollen toteutusmallin tarkastukseen voidaan käyttää inframallien sisäistä tarkastusdokumenttia. Mikäli suunnittelumamallista muokataan työmaalla erikseen toteutusmalli, tulee varmistaa, että toteutusmallin geometria vastaa kaikilta osin suunniteltua rakennetta. Mikäli toteutusmalliin kuitenkin jää poikkeamia, on ne hyväksytettävä tilaajalla ja kirjattava sisäiseen tarkastusdokumenttiin perusteluineen. 3.5 Toteumamallien tarkastaminen Hankkeessa toteutusmallista tuotetaan rakentamisen jälkeen toteumamalli. Toteumamallin tuottaminen on erityisen tärkeää, koska se sisältää toteutuneen rakenteen tai järjestelmän tarkimman kuvauksen. Lähtökohtaisesti mallien tuottajan ja tilaajan tulee vaatia toteumamalli rakentajalta, jotta malleja ja niihin liittyvää tietoa voidaan edelleen hyödyntää mahdollisimman laaja-alaisesti tulevissa hankkeissa.

14 13 (18) Toteumamallilla tarkoitetaan infrarakenteesta tai järjestelmästä tuotettua inframallia, jossa on täydennetty ja päivitetty toteutusmallia rakenteen lopullisen toteuman mukaisesti. Tavoitetilanteessa: Toteumamalli olisi sama kuin suunnitelmamalli/toteutusmalli päivitettynä/korjattuna niiltä osin, joissa kohdetta ei rakennettu suunnitellun/rakentamistoleranssien mukaisesti. Mikäli on tarve tuottaa mallista tarkempaa tietoa: Toteumamallin tulisi olla mitattuun tietoon pohjautuva, jolloin se vastaisi tarkalleen toteutunutta tilannetta (esim.kuivatusojat). + Laadunvalvontadokumentit? Toteumamallin tuottamiseen liittyvät käytännöt sovitaan hankekohtaisesti hyvissä ajoin. Toteumamallin tuottamisprosessi on vielä keskeneräinen, eikä siihen oteta kantaa tässä ohjeessa. Tästä syystä toteumamallin tuottamiseen liittyen tarvitaan vahvaa yhteistyötä ja sopimista hankkeen eri osapuolien välillä. 3.6 Ylläpitomallien tarkastaminen Ylläpitomallilla tarkoitetaan infrarakenteen tai -järjestelmän ylläpidon tarpeisiin tuotettua mallia. Ylläpitomallien hallintaa ja tuottamista ei ole sisällytetty tähän ohjeistukseen tässä vaiheessa. Ylläpitomalliin liittyy samoja keskeneräisyyksiä kuin toteumamalliin.

15 14 (18) LÄHDELUETTELO 1. Kommentit soveltuvin osin ryhmältä Jaakko Kautto, Pasi Toppi ja Jonne Tiilikainen Kommentit soveltuvin osin ohjausryhmältä Juha Liukas, Harri Mäkelä ja Teppo Rauhala

16 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 15 (18) LIITE 1 Lähtötietomalli liite-esimerkkinä LIITTEET Liite 1. Esimerkki sisäisestä tarkastusdokumentista. SISÄINEN SUUNNITELMIEN TARKASTUS Kmv inframallien pinnat ja taiteviivat Aineiston laatija Aineiston tarkastaja Aineisto kmv Aineiston sisältö Pintamallit ja taiteviivat radan ja huoltoteiden rakenteista sekä rumpujen kaivannot ja arinat. Maaperän rajapinnat. Varusteet. Pohjatutkimukset. Maanpinta. Pohjanvahvistukset. Noudatettavat ohjeet InfraFINBIM ohjeet Tarkistettava asia Kyllä Ei Huomiot Tuotettu aineisto on infrafinbim-ohjeiden ja -vaatimusten mukainen Aineisto on kirjoitettu IM3-formaattiin. Pohjatutkimukset ovat kirjoitettu Infra-formaattiin (tek-muoto). Tarkemmat tiedot ohjeista poikkeavista ja sovituista käytännöistä jäljessä esitetystä luettelosta. Kaikki pyydetyt rakenneosat ja varus- teet on mallinnettu Aineiston sisällöstä on poistettu kaikki ylimääräinen (mm. päällekkäiset taiteviivat, ylimääräiset viivat tai pisteet) Alapinnan malleissa taiteviivat eivät ole täysin jatkuvia, johtuen kumpuilevasta maastomallista, kohdilla joissa mallin pinta vaihtelee leikkauksesta pengerrakenteeseen. Osassa tarkastukseen toimitetuista geomalleista on päällekkäisiä ja ylimääräisiä viivoja. Kolmioverkko on säännönmukainen Joitakin puutteita; tiheää kolmiointia. Pinnoissa ei ole epäjatkuvuuskohtia Inframallit vastaavat suunnitelmissa esitettyä tietoa ja ovat ajan tasalla Aineisto on oikeassa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmässä Aineisto on oikeassa formaatissa Tiedostot on nimetty inframallivaatimusten ja ohjeiden mukaisesti Inframalliselostus on laadittu ohjeiden mukaisesti Nimeämiskäytännöistä on sovittu hankkeen osapuolten kanssa.

17 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 16 (18) LIITE 2 Toinen liite-esimerkki Inframalliluettelo vastaa tuotettua aineistoa Tarkastuksessa esiin tulleet puutteet ja virheet / kuinka korjataan: Maastomallin osittainen epätarkkuus ja puutteellisuus loivat ajoittaisia hankaluuksia pintamallien muodostuksen yhteydessä. Lisäksi maaston tiheät havaintopisteet aiheuttivat ongelmia mallien kolmioinnissa. Tämän perusteella voidaan arvioida, että tuotetut mallit eivät täysin vastaa todellista tilannetta maastossa. Tämä seikka tulee huomioida työmaalla. Siirtymärakenteita ei ole mallinnettu raiteiden välisen tukitäytön päätyihin. Huoltoteiden ja ojien mallien tarkkuus ei vastannut inframallin vaatimuksia pienisäteisissä kaarteissa, mallien taiteviivojen väliset etäisyydet korjattiin inframalliohjeen mukaisesti ja tarkkuutta parannettiin. Pohjarakenteiden malleissa on lyhyitä ja pitkiä (alle 0,5 m ja yli 10 m) viivaosioita. Lyhyet viivat ovat syntyneet leikattaessa pintaa toiseen pintaan mallien nimeämisestä on hankeosapuolten kesken sovittu seuraavasti: paalulaattojen arinoiden yläpinnat on nimetty periaatteella Ela_Yv_raide_Arina_plaatta_km+m_km+m esimerkiksi Ela_Yv_IR_Arina_plaatta_614070_ paalulaattojen valualustojen esikuormituspenkereet on nimetty periaatteella Ela_Yv_raide_Epe_valusta_km+m_km+m esimerkiksi Ela_Yv_IR_Epe_valusta_614070_ kuivatukseen liittyvä raiteiden välialueen täyttö on nimetty periaatteella Ela_Yv_raide_raide_Tukit_km+m_km+m esimerkiksi Ela_Yv_LR_IR_Tukit_614070_ kallionpinta on nimetty periaatteella Ela_Yv_Kallio_km+m_km+m esimerkiksi Ela_Yv_Kallio_615170_ paalujen arvioitu tunkeutumataso on nimetty periaatteella Ela_Yv_Paalu_tunkeutuma_km+m_km+m esimerkiksi Ela_Yv_Paalu_tunkeutuma_614025_ _ mallien pintakoodeihin liittyen on hankeosapuolten kesken sovittu seuraavasti: kallionpinnalle on käytetty numerokoodia 2 paalujen arvioidulle tunkeutumatasolle on käytetty numerokoodia Espoossa Ratasuunnittelija

18 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 17 (18) LIITE 1 Lähtötietomalli liite-esimerkkinä Liite 2. Esimerkki inframalliluettelosta. Viimeisin Tekniikkalaji TIETOMALLIAINEISTOT Tiedoston nimi Kansio SokoPro Status / Tila Rev. Päivämäärä Huom. malli? on Inframalliluettelo_kmv_ Ela_Yv_inframalliluettelo_606000_ xls 25/Inframallit K RATA ei Rata Radan geometrialinjat kmv Ela_Yv_LR_IR_raidegeometriat.xml 25/Inframallit H on Rata Radan geometrialinjat kmv Ela_Yv_LR_IR_raidegeometriat.xml 25/Inframallit H A Rev A: vaakageometrian muutos Yhteinen ei Inframalliselostus kmv Ela_Yv_inframalliselostus_606000_ doc 25/Inframallit H on Yhteinen Inframalliselostus kmv Ela_Yv_inframalliselostus_606000_ doc 25/Inframallit H A Rev A: poistettu poikkeamakohtia KMV ei Rata Alin yhdistelmäpinta Ela_Yv_IR_Ayp_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Alin yhdistelmäpinta Ela_Yv_IR_Ayp_606000_609010_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A: murskerakenne on Rata Alin yhdistelmäpinta Ela_Yv_IR_Ayp_606000_609010_B.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H B Rev B: pengerlevitys kaapelikaivojen kohdalla ei Rata Ela_Yv_LR_Ayp_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Ayp_606000_ _Axml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A: murskerakenne ei Rata Eristyskerros ratarakenteissa, yläpinta Ela_Yv_IR_Eris_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Eristyskerros ratarakenteissa, yläpinta Ela_Yv_IR_Eris_606000_609010_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivojen kohdalla on Rata Ela_Yv_LR_Eris_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Välikerros ratarakenteissa, yläpinta Ela_Yv_IR_Val_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Välikerros ratarakenteissa, yläpinta Ela_Yv_IR_Val_606000_609010_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivojen kohdalla on Rata Ela_Yv_LR_Val_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Tukikerros ratarakenteissa, yläpinta Ela_Yv_IR_Tuk_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Tuk_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Routalevy, yläpinta Ela_Yv_LR_Routa_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Routa_606301_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Routa_606915_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Routa_607236_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Routa_608161_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Routa_608635_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H Geomallit on Geo Esikuormituspenger Ela_Yv_IR_Epe_607080_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Massanvaihtoon kuuluvat kaivanto Ela_Yv_IR_LR_Mv_606679_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Ela_Yv_IR_Mv_607069_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Ela_Yv_IR_Mv_607639_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Ela_Yv_IR_Mv_607909_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Ela_Yv_IR_Mv_608509_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Ela_Yv_IR_Mv_608949_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Geo Vastapenger Ela_Yv_LR_Vpe_607920_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Vastapenger Ela_Yv_LR_Vpe_607920_608140_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A: Lisätty luiska alkuun Huoltoteiden mallit ei Rata Geometrialinjat Ela_Yv_HT_ml_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Geometrialinjat Ela_Yv_HT_ml_606000_609200_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivojen kohdalla on Rata Alin yhdistelmäpinta Ela_Yv_HT_Ayp_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Ayp_606700_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Ela_Yv_HT_Ayp_607000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Ayp_607000_607600_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivon kohdalla on Rata Ela_Yv_HT_Ayp_607600_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Ela_Yv_HT_Ayp_608250_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Ayp_608250_609200_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivon kohdalla on Rata Sitomaton kantava kerros, yläpinta Ela_Yv_HT_Sitk_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Sitk_606700_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Ela_Yv_HT_Sitk_607000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Sitk_607000_607600_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A: pinta korjattu ratapenkereen kohdalla, pengerlevitys kaapelikaivon kohdalla on Rata Ela_Yv_HT_Sitk_607600_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Ela_Yv_HT_Sitk_608250_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Sitk_608250_609200_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivon kohdalla on Rata Sitomattomat pintarakenteet, sorapäällyste Ela_Yv_HT_Kant1_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Kant1_606700_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Ela_Yv_HT_Kant1_607000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Kant1_607000_607600_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivon kohdalla on Rata Ela_Yv_HT_Kant1_607600_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Ela_Yv_HT_Kant1_608250_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Kant1_608250_609200_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivon kohdalla

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Erkki Vuopala Vuorelma Arkkitehdit Oy 7.5.2015 Tiivistelmä Tietomallipohjainen suunnittelu yleistyy rakennusalalla, niin

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 Osa 5.3 Väylärakenteen toteumamallin vaatimukset ja -ohjeet 3.12.2014 Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 1 (25) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 3.12.2014

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 5.3 Koekäyttöön ja pilotointiin 5.5.2015 1 (23) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.9 21.4.2015 Petteri Palviainen pilotointia varten 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0 YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 versio 1.0 Osa 4. Talotekninen suunnittelu Alkusanat Julkaisusarja Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve vaatimuksille

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA

VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA 8.4.2014 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUN KOHDE... 2 2.1 Suunnittelualue... 2 2.2 Suunniteltavat kadut, katuaukiot ja torit...

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje 18 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Mittausohje Mittausohje Liikenneviraston ohjeita 18/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Vt 14 Savonlinna, Laitaatsalmen maastomalliote Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2 5.11.2014 1 / 34 SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO Ohje Versio 1.2 5.11.2014 2 / 34 ESIPUHE Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä 19 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Liikenneviraston ohjeita 19/2010

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

12.Pääsuunnitelijakoulutus

12.Pääsuunnitelijakoulutus AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 12.Pääsuunnitelijakoulutuksen tutkielmat 12.Pääsuunnitelijakoulutus HaromaR.,Högström P.,Jääskeläinen O., KalioT.,Karvinen S.,KoivistoP.,KurthM., MahlbergN.,Räisänen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot