Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiset inframallivaatimukset YIV2015"

Transkriptio

1 Osa

2 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 1 (18) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty kommenttikierrokselle Erkki Mäkinen Erkki Mäkinen Erkki Mäkinen Ilkka Tieaho, Juha Parkkari Rakenteellista muutosta, tekstin tarkistamista, lähetetty kommenttikierrokselle Vianovan kommenttien pohjalta tehty muutoksia, tekstin tarkistamista. Lausuntopyynnöistä saatujen kommenttien pohjalta tehtyjä muutoksia ja pientä tekstin tarkistamista. Luonnos lausunnolle

3 2 (18) SISÄLLYS Johdanto Yleistä Laadunvarmistusprosessista Roolit ja vastuut Prosessin vaatimuksia Dokumentit Yleistä Inframallisuunnitelma Inframalliohje... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Inframalliselostus Inframalliluettelo Sisäinen tarkastusdokumentti Laadunvarmistuksen vaiheet Lähtötietomallit Suunnittelumallit Yleistä Suunnittelijan tehtävät Tietomallikoordinaattorin tehtävät Tilaajan tehtävät Tarkastusmenetelmiä ja mallisisältö... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.3 Mallit suunnittelu- ja työmaakokouksissa Toteutusmallien tarkastaminen Toteumamallien tarkastaminen Ylläpitomallien tarkastaminen Vastuut ja raportointi... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4.1 Tarkastuksen raportointi... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Lähdeluettelo Liitteet... 15

4 3 (18) JOHDANTO Inframalleja tuotetaan hankkeen eri vaiheissa eri tarkoituksiin. Suunnittelun lähtötiedoiksi tuotetaan lähtötietomalli, suunnittelun lopputuloksena tuotetaan suunnittelumalli. Rakentamista ja toteutusta varten työmaalle tuotetaan toteutusmalli. Lisäksi toteutuksen jälkeen rakennuskohteesta koostetaan mittaustietojen perusteella toteumamalli. Edelleen jo toteutuneet mallit toimivat ylläpidon apuvälineenä (ylläpitomallit) ja seuraavien hankkeiden lähtötietoina. YIV:n osa 8. Laadunvarmistus ottaa kantaa ainoastaan inframallin laadunvarmistukseen. Ohjeessa esitetyt laadunvarmistustoimenpiteet liittyvät pääosin mallin teknisen sisällön tarkastukseen, ei suunnitelman oikeellisuuden arviointiin. Taitorakenteiden, kuten siltojen ja betonisten rakenteiden osalta, mallipohjaisessa laadunvarmistuksessa noudatetaan erillisiä taitorakenteita koskevia ohjeita. Näitä ovat muun muassa Liikenneviraston Siltojen tietomalliohje, HKR:n Taitorakenteiden tietomallinnusohje ja YIV:n osa 7.1 Rakennustekniset rakennusosat. Tämän ohjeen pääpaino on suunnittelu- ja toteutusmalli vaiheissa. Ohjeessa pyritään antamaan konkreettisia, ja tähän mennessä hankkeissa hyväksi havaittuja, esimerkkejä laadunvarmistukseen liittyvistä toimenpiteistä. Toisin sanoen ohjeessa esitetään tämän hetken tietoon perustuvia laadunvarmistuksen parhaita käytäntöjä. Parhaista käytännöistä ja toteutustavoista tulee tiedottaa buildingsmart Finlandia. Tehokkaimpien toimintamenetelmien jalkautuminen ja yleistyminen on kaikkien alan toimijoiden kannalta edullinen suuntaus. Tietoja ja toimintamenetelmiä ei tule pimittää - yhdessä kehittämällä saavutetaan parhaat tulokset. Esisuunnittelu Yleissuunnittelu Väyläsuunnittelu Rakennussuunnittelu Rakentamin en Ylläpito Lähtötietomalli Suunnittelumalli Toteutusmalli Toteumamalli Ylläpitomalli Ensimmäisenä inframallien laadunvarmistuksen tavoitteena on, että sovitut kokonaisuudet ja tieto tuotetaan hankekohtaisten ja alan yleisten ohjeiden ja vaatimuksien mukaisesti seuraavaan vaiheeseen. Toisena keskeisenä tavoitteena on synnyttää rakennetun ympäristön mallien katkeamaton ketju, jossa edellisten hankkeiden toteutumamallit toimivat tulevien hankkeiden lähtötietoina ja tiedonsiirto on jatkuvaa. Rakennettu ympäristö elää - tämän mukana myös rakennetun ympäristön mallit päivittyvät tietokantoihin. Näillä toimenpiteillä voidaan varmistaa tehokas suunnittelu-, rakentamis-, ja ylläpitotoiminta. Mallien avulla voidaan välittää enemmän ja havainnollisempaa tietoa osapuolien välillä kuin perinteisillä dokumenteilla. Näin voidaan olettaa, että hankeosapuolien välinen kommunikaatio helpottuu ja selkiytyy. Lisäksi tietomallipohjainen suunnitteluprosessi on läpinäkyvä. Kaikki mallinnettavat kokonaisuudet ja alueet on tehtävä täysimittaisesti. Poiketen perinteisistä suunnittelumenetelmistä malleihin ei jää suunnittelematonta aluetta. Näin suunnitelmien virheet ja ristiriidat voidaan havaita tietokannoista varhaisemmassa vaiheessa.

5 4 (18) Yleisesti voidaan todeta, että inframallien asianmukaisilla laadunvarmistustoimenpiteillä voidaan lyhentää hankkeen läpimenoaikaa, vähentää kustannuksia ja parantaa suunnitelmien laatua.

6 5 (18) 1 YLEISTÄ Tähän ohjeeseen kirjattuja vaatimuksia ja yleisiä ohjeita käytetään tietomallipohjaisessa laadunvarmistustoiminnassa. Hankekohtaisella sopimisella voidaan kuitenkin poiketa tässä ohjeessa mainitusta. Vaatimus Tarkastusta varten mallit tulee laatia voimassaolevien ohjeiden ja hankekohtaisten vaatimusten mukaisesti. Inframallin sisältöön ja muotoon on otettu kantaa muissa YIV-ohjeissa. Erityisesti ohjeet 2 ja 5-7 tarkentavat mallin nimikkeistöön, koodaukseen ja formaattiin liittyviä vaatimuksia. Mallien laadunvarmistuksen tavoitteena on varmistaa, että mallit on tuotettu kaikkien esitettyjen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti ja siten ovat sopivia käyttötarkoitukseensa. Ohje Laadunvarmistuksella pyritään arvioimaan vaaditun standardin mukaisessa muodossa olevan digitaalisen aineiston (inframalli) oikeellisuutta. Tässä ohjeessa voidaan viitata muihinkin tarkastustehtäviin tai -vaiheisiin, joiden suorittaminen edistää tietomalliprosessien sujuvuutta. Inframalleja ja niiden sisältöä voidaan tarkastella kolmesta lähtökohdasta: Tekninen mallisisältö: onko inframalli tuotettu suunnitteluohjelmasta vaaditun standardin ja nimikkeistön mukaisesti? Inframallin tietosisältö: onko kaikki vaadittava suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitovaiheeseen kuuluva tieto malleissa? Inframallin laadun arviointi: onko kokonaisratkaisu toimiva ja toteutuskelpoinen? Havaitaanko tekniikka- ja osamallien yhteensovituksessa virheitä ja ristiriitoja? Inframallien laadunvarmistuksessa ei puututa tapaan tuottaa standardin mukaisia inframalleja, vaan tuotetun aineiston sisältöön ja laatuun. Mikäli käytetyissä standardia tukevissa ohjelmistoissa esiintyy ongelmia tuottaa tarkoituksenmukaista aineistoa, on syytä ottaa yhteys ohjelmistotoimittajaan. Edelleen tulee selvittää mahdollisia vaihtoehtoisia tapoja asian käsittelyyn. Samalla tiedotetaan projektissa tietomallien laadunvarmistuksesta vastaavia tahoja ja tiedon hyödyntäjiä sekä kirjataan tarvittavat toimenpiteet asian ratkaisemiseksi.

7 6 (18) 2 LAADUNVARMISTUSPROSESSISTA 2.1 Roolit ja vastuut Tilaaja Vaatimus Työn tilaaja on velvollinen huolehtimaan, että projektin aikana ja lopputuloksena hankkeesta tuotetut inframallit ovat tilattuun tarkoitukseensa sopivia ja alan yleisten ja hankekohtaisten vaatimusten mukaisia. Ohje Tietomallipohjaisessa toimintaprosessissa laadunvarmistuksen keskeisin tavoite on havaita mallien virheet, puutteet ja ristiriidat mahdollisimman aikaisin. Tilaaja voi tarkastaa inframallit itse tai valtuuttaa ulkopuolisen ammattilaisen tarkastamaan tuotetut mallit. Puutteiden, virheiden ja ristiriitojen ajoissa havaitseminen on merkittävän tärkeää hankkeen taloudellisen toteutuksen näkökulmasta. Tuottaja Vaatimus Tuottaja on vastuussa tuottamansa aineiston laadusta ja siten myös käytännössä tietomallien tietosisällöstä. Tuottaja on velvollinen tuottamaan hankkeen aikana ja lopputuloksena sovitut inframallit standardin mukaisessa muodossa alan yleisten ohjeiden ja hankekohtaisten vaatimusten mukaisesti sovitussa aikataulussa. Ohje Lähtökohtaisesti mallien tuottajan tulee toimia vaaditun standardin tukemalla suunnitteluohjelmistolla. Tuottajaosapuoli varmistaa, että mallien koodaukset, nimikkeistöt ja formaatit ovat ohjeiden ja vaatimusten mukaisia. Tuottajan tulee myötävaikuttaa paremman laadun saavuttamiseen raportoimalla kaikki havaitsemansa puutteet ja virheet. Myös ne, jotka esimerkiksi havaitaan mallien tarkastuksen jälkeen. Tämän jälkeen projektikohtaisesti valitaan, kuinka asian kanssa edetään. Erityistä huomiota mallien tuottamisessa tulee kiinnittää sisäisessä tarkastusdokumentissa esitettyihin asioihin, mallien nimeämiseen, yleiseen tiedonhallintaan ja huolellisuuteen. 2.2 Prosessin vaatimuksia Vaatimus Inframallit toimitetaan alalle hyväksyttyjen standardien mukaisessa muodossa. Tämä on laadunvarmistuksen kannalta keskeistä. Tällöin mallit voidaan tarkastaa ja analysoida ohjelmistoriippumattomasti, ja edelleen

8 7 (18) standardinmukaista aineistoa voidaan hyödyntää useissa eri käyttötarkoituksissa. Laadunvarmistustoiminnan tulee olla jatkuvaa ja työtä ohjaavaa, jotta systemaattisiin virheisiin voidaan puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mahdollisia tulevia ongelmia tulee ennakoida ja kartoittaa. Ohje Teknisen inframallisisällön laadunvarmistusta ohjaa infra-alalle hyväksytyt YIV-ohjeet. YIV-ohjeiden muissa osissa on kuvattu vaadittava mallien tarkkuustaso ja tietosisältö tarkemmin. Lisäksi tulee huomioida, että tiedonkeruuseen, suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja niiden laatuun on asetettu erityisiä alakohtaisia ohjeita, määräyksiä ja lakeja, joihin ei näissä vaatimuksissa oteta kantaa. Laadunvarmistuksen tulee olla luonnollinen osa hanketta heti alusta pitäen. Malleja voidaan tarkastaa esimerkiksi projektikohtaisesti sovittavissa tarkastuspisteissä. Tarkastus tehdään kuitenkin aina, kun lopputuloksia ollaan luovuttamassa jatkokäyttöä varten, esimerkiksi rakentamissuunnitelman valmistuessa. Tarkastuspisteet sovitetaan hankkeen aikatauluun ja niihin varataan riittävästi aikaa huomioiden myös mahdolliset korjauskierrokset. Aktiivisen tiedottamisen ja yhteydenpidon on havaittu olevan hankkeen onnistuneen ja taloudellisen toteutuksen kannalta erittäin merkittävässä roolissa. On suositeltavaa, että korjauskierrosten yhteydenpito ei rajoitu ainoastaan tarkastusraporttien ja vastineiden lähettämiseen. 2.3 Dokumentit Yleistä Hankkeen alussa laaditaan tietomallinnusta ohjaava inframallisuunnitelma ja -ohje. Työnaikana luovutettavista inframalleista ja niiden sisällöstä laaditaan inframalliselostus ja -luettelo. Kukin toimija tekee laadunvarmistusta säännöllisesti oman toimintansa osalta laatujärjestelmänsä ja alan yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Sisäinen tarkastus dokumentoidaan ja raportti luovutetaan tilaajalle inframallien mukana Inframallisuunnitelma Inframallisuunnitelmassa kuvataan, missä laajuudessa hankkeessa hyödynnetään inframalleja. Lisäksi inframallisuunnitelmassa kuvataan hankekohtaiset poikkeukset ja tarkennukset alan ohjeisiin sekä hankeosapuolien roolit ja vastuut. Suunnitelma tehdään yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. Osin inframallisuunnitelma tai -vaatimukset voivat olla kuvattuna jo tarjousvaiheessa, mutta niitä tarkennetaan hankkeen aloituksen yhteydessä. Laadunvarmistuksen tavoitteena on varmistaa inframallisuunnitelman mukainen toiminta. Suunnitelman tietoja muutetaan ja päivitetään joustavasti tarpeiden mukaan. Hyvänä periaatteena voidaan pitää sitä, että inframallisuunnitelmaa päivitetään hankkeen aikana tilaajan ja tuottajan välisen sopimisen pohjalta. Toimintatapojen muutokselle ja kehitykselle pitää olla mahdollisuus. Inframallisuunnitelman sisältää muun muassa: Tiedonhallintaan liittyvä toimintasuunnitelma

9 8 (18) Työnaikana noudatettavat ohjeet ja vaatimukset esim. YIV-ohjeet (Yleiset inframallivaatimukset), Inframodel3-ohje (tiedonsiirtoformaatin käyttöönotto-ohje), infrabim nimikkeistö v1.5 (viiva- ja pintakoodaukset). Inframallien sisältö ja laajuus Inframallien nimeäminen ja revisiointi Tilaajan tarkastukseen toimitettavat mallit (kokonaisuudet) ja niihin liittyvät dokumentit: inframalliluettelo, -selostus ja sisäinen tarkastusdokumentti. Mallien sisäisen tarkastuksen ohjeet ja tarkastusdokumentti Mallien tuottamiseen ja laadunvarmistukseen käytettävät ohjelmistot sovitaan ennen hankkeen aloitusta ja nämä kirjataan ylös inframallisuunnitelmaan Yhdistelmämallin kokoaminen ja koontivälit Inframalliselostus Selostuksen yleisessä osassa kuvataan mallien tarkoitus ja hankkeen osapuolet. Selostuksessa kerrotaan mallien tarkkuustaso, aineistolle suoritetut toimenpiteet ja malleja koskevat erityishavainnot, mahdolliset puutteet ja tehdyt oletukset. Selostuksen tulee käytännössä sisältää kaikki mallien käyttöön ja luotettavuuteen liittyvät seikat. Inframalliselostuksen sisältö on esitetty yksityiskohtaisemmin YIV:n osassa Inframalliluettelo Inframalliluettelon tarkoituksena on selkeyttää hankkeesta laadittujen mallien rakennetta sekä dokumentoida mallien muutoshistoria. Inframalliluettelo toimii sekä mallien lokitiedostona että ajankohtaisten mallien luettelona. Tietomallipohjaisten hankkeiden toteutuksen yhteydessä on havaittu, että tiedonhallinta on todella merkittävässä asemassa hankkeen kokonaistaloudellisen toteutuksen kannalta. Tietomäärät ovat suuria ja toimintatavat uusia. Tästä syystä huolelliseen toimintaa tulee kiinnittää huomiota. Esimerkki inframalliluettelosta on liitteenä Sisäinen tarkastusdokumentti Esimerkki sisäisentarkastusdokumentin sisällöstä ja muodosta on esitetty liitteessä 1.

10 9 (18) 3 LAADUNVARMISTUKSEN VAIHEET 3.1 Lähtötietomallit Vastuu lähtötietomallista ja sen luotettavuudesta on lähtötietomallin laatijalla. Tilaajan tehtävä prosessissa on laadunvarmistusdokumenttien ja lähtötietomalliaineiston läpikäyminen. Näiden perusteella tilaaja joko hyväksyy lähtötietomallin tai palauttaa sen laatijalle täydennettäväksi. Lähtötietoaineistoon ja -malliin liittyvät asiat on tarkemmin määritelty ja käsitelty YIV:n osassa 3. Lähtötiedot. 3.2 Suunnittelumallit Yleistä Suunnittelumallilla tarkoitetaan infrarakenteen tai -järjestelmän mallia, joka kattaa suunnittelijoiden suunnitteluratkaisut. Suunnittelumalli voidaan tarvittaessa vaiheistaa tarkemmin esim. esi-, yleis-, väylä- (tie/katu/rata) ja rakennus- tai rakentamissuunnittelumalleihin. Lisäksi malli voidaan jakaa kussakin suunnitteluvaiheessa esim. eri tekniikkalajien mukaan. Vaiheistuksen vaikutukset suunnitelma-aineiston tuottamiseen tulee ottaa huomioon hankkeen aikataulujen määrityksen yhteydessä. Tietomallinnus ei ole infra-alalla vielä täysin arkipäiväistynyt. Nykytilanteessa mallien tuottaminen vaatimusten ja ohjeiden mukaan voi olla työlästä ja hidasta Suunnittelijan tehtävät Vaatimus Suunnittelija on vastuussa tuottamansa aineiston laadusta. Suunnittelija on velvollinen tuottamaan hankkeen aikana ja lopputuloksena sovitut inframallit standardin mukaisessa muodossa alan yleisten ohjeiden ja hankekohtaisten vaatimusten mukaisesti sovitussa aikataulussa. Hankekohtaiset inframalleihin liittyvät vaatimukset ja ohjeet esitetään kootusti inframallisuunnitelmassa. Suunnittelijan tehtäviä: Suunnittelija tuottaa inframallit YIV-ohjeiden ja hankekohtaisten vaatimusten mukaisesti. Mallien laadunvarmistuksen aikana havaitut virheet ja puutteet kirjataan ylös sisäiseen tarkastusdokumenttiin. Sisäiseen tarkastusdokumenttiin kirjataan ylös korjaustoimenpiteet tai niiden puuttuminen perusteluineen. Sisäinen tarkastusdokumentti lähetetään inframalliluettelon ja -selostuksen lisäksi helpottamaan tilaajan suunnittelumallien tarkastusprosessia. Ohje

11 10 (18) Toimimalla hankkeen inframallisuunnitelman mukaisesti ja tarkastamalla inframallit sisäisen tarkastusdokumentin esittämällä tavalla voidaan malleihin liittyvät merkittävimmät puutteet ja virheet välttää. Ohjeita suunnittelumallien tuottamiseen: Suunnittelija tarkistaa mallinsa alkuperäisohjelmistolla ja sen työkaluilla sisäisen tarkastusdokumentin mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan inframallit ristiin tarkastetaan muilla standardia tukevilla ohjelmistoilla. Lisäksi on suositeltavaa, että ristiin tarkastuksen suorittaa toinen suunnittelija tai laadunvarmistuksen erikoisasiantuntija. Yllämainittujen tehtävien lisäksi tulee huomioida suunnittelualakohtaiset tehtäväluettelot, määräykset ja lait Tietomallikoordinaattorin tehtävät Vaatimus Tietomallikoordinaattorin tehtäviin kuuluu eri tekniikkalajien yhteensovituksen koordinointi ja varmistaminen. Tietomallikoordinaattorina voi toimia esim. hankkeen pääsuunnittelija tai hankkeeseen valittu erillinen erikoisasiantuntija. Tietomallikoordinaattorin hankekohtainen tehtävälista voidaan koota esim. ao. ohjeistusta hyödyntäen. Ohje Tyypillisiä tietomallikoordinaattorin tehtäviä hankkeissa, joihin osallistuu tekijöitä eri organisaatioista, ovat muun muassa: Tietomallikoordinaattori kokoaa eri suunnittelijoiden ja tekniikkalajien standardin mukaiset tietomallit yhteen tai useampaan yhdistettyyn tietomalliin eli yhdistelmämalliin. Yhdistelmämallin kokoaminen tehdään sovituin aikavälein. Koordinaattori varmistaa, että mallit täyttävät niille hankkeessa asetetut vaatimukset ovat muutenkin ohjeistuksen mukaisia, ja siten keskenään vertailu- ja yhdistelykelpoisia. Mallien tarkastuksen yhteydessä koordinaattori käy läpi inframalliselostuksen, -luettelon ja sisäisen tarkastusdokumentin. Mallien tarkastuksessa koordinaattorin tulee kiinnittää erityistä huomiota mallien formaatteihin, koordinaatistoihin ja mittayksiköihin. Koordinaattori tarkastaa suunnitelmadokumenttien ja mallien yhteensopivuuden. Mikäli puutteita ja virheitä ilmenee, tietomallikoordinaattori koordinoi suunnittelijoiden tekemiä korjauksia alkuperäismalleihin. Tietomallipohjaisissa hankkeissa pyritään välttämään yliprosessointia ja turhia kustannuksia. Tästä syystä, yhdistelmämalleja voidaan esittää, mikäli on mahdollista, suoraan suunnitteluohjelmistosta tai tietokannasta. Asiasta on sovittava tilaajan kanssa hyvissä ajoin.

12 11 (18) Tilaajan tehtävät Suunnittelijan tulee luovuttaa tilaajalle hyvälaatuiset mallit, jotka vastaavat tuotettuja suunnitelmia ja ovat hankekohtaisten vaatimusten ja alan yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Tästä syystä laadunvarmistusprosessin jokainen vaihe on syytä suorittaa huolellisesti ohjeessa esitettyjen tämän hetken parhaiden laadunvarmistus käytäntöjen mukaisesti. Vaatimus Ohje Tilaaja voi tehdä inframallien laadunvarmistuksen itse tai vaihtoehtoisesti laadunvarmistustehtävä voidaan tilata tietomallinnuksen erikoisasiantuntijalta. Laadunvarmistusprosessin tilaajan tehtäviä suorittavalla taholla tulee olla asianmukainen tietotaito ja ymmärrys sekä välineet ja ohjelmistot tehtävään. Tilaajan tekemässä tietomallien tarkastuksessa ei korjata löydettyjä ongelmia, vaan ne raportoidaan suoraan tuottajalle. Puutteet ja virheet esitetään tuottajille toimitettavassa inframallien tarkastusraportissa. Lähtökohtaisesti tuottajan tulee korjata tarkastusraportissa esitetyt huomiot täysimittaisesti. Mikäli tästä poiketaan, tulee mallien tuottajan kirjata perustelut korjaustoimenpiteiden poisjättämiselle. Korjaustoimenpiteitä ja niiden laajuutta määrittävät ja ohjaavat hankkeen sopimusasiakirjat ja hankekohtaiset vaatimukset sekä alan yleiset ohjeistukset. Tilaajan tai hänen edustajansa hyväksynnän jälkeen inframallit julkaistaan sovitussa laajuudessa. 3.3 Mallit suunnittelu- ja työmaakokouksissa Mallien hyödyntäminen eri kokouksissa ja tilaisuuksissa vaihtelee hankkeesta riippuen. Käytännöistä sovitaan aina hankekohtaisesti. Tietomallintamisen tarkoituksena ei ole lisätä tai aiheuttaa ylimääräisiä henkilökustannuksia projekteille. Lähtökohtana ja tavoitteena on, että tulevaisuudessa tietomallipohjainen työskentely on luonnollinen osa infra-alan ammattilaisten, kuten suunnittelijoiden, rakentajien, ylläpitäjien ja tilaajien, toimintaa. Ohje Kokouksia varten hankkeen osapuolet toimittavat tietomallit vaaditun standardin mukaisessa muodossa sovitulla aikataululla. Mallit esitetään siinä tilassa, kuin ne sillä hetkellä ovat hankkeesta vastaavalle tai tämän osoittamalle henkilölle. Hankkeessa sovittu taho yhdistää inframallit ja tekee malleihin liittyen alustavat huomiot niiden tilasta kokousta varten. Suunnittelu- ja työmaakokousten valmistelutyö on erittäin oleellinen osa onnistunutta suunnitteluprosessia. Kokousten valmistelu tehdään aina huolella, jotta malleja voidaan hyödyntää täysipainoisesti suunnittelun ohessa. Kaikki malliaineistoa toimittavat tahot tarkistavat aineistonsa oikeellisuuden etukäteen ja liittävät tietomallitoimituksen yhteyteen lyhyen selvityksen inframallien tilasta ja valmiusasteesta.

13 12 (18) Vaihtoehtoisesti suunnitelmia ja malleja voidaan esittää suoraan suunnitteluohjelmistoista. Tämä toimintatapa on kevyempi, taloudellisempi ja tarjoaa mahdollisuuden alkuperäismallien ja suunnitelmien tarkasteluun. On suositeltavaa, että malleja ja suunnitelmia esitellään suoraan suunnitteluohjelmistoista, jos tähän on mahdollisuus. Mikäli tekniikkalajimalleja esitellään suoraan suunnitteluohjelmistosta vastaa hankkeen tietomallikoordinaattori tai pääsuunnittelija aineiston esittelyyn liittyvästä valmistelusta. Tällöin eri tekniikkalajit toimittavat mallinsa vastuuhenkilölle vietäväksi suunnitteluohjelmistoon. Parhaissa tapauksissa tämä vaihe voidaan ohittaa, mikäli suunnittelu tehdään pääsääntöisesti yhdessä tietokannassa tai suunnitteluohjelmistossa. Näin toimien suunnitelmien yhteensovitus tehostuu ja suunnittelun laadunvarmistus muodostuu osaksi suunnitteluprosessia samalla suunnittelutyön kustannukset vähenevät. 3.4 Toteutusmallien tarkastaminen Vaatimus Toteutusmallin tuottamisessa noudatetaan hankkeessa sovittuja vaatimuksia ja alan yleisiä ohjeita. Kokemuksen perusteella toteutusmallien tuottaminen ottaen huomioon inframallisuunnitelmassa ja sisäisessä tarkastusdokumentissa esitetyt asiat johtavat laadultaan tarkoituksenmukaiseen lopputulokseen. Toteutusmalliin sisällytetään sovitut kokonaisuudet ja kohteet, ja nämä toimitetaan työn tilaajalle standardin mukaisessa muodossa. Toteutusmallitiedostot ja -kansiot nimetään hankkeessa sovitun mukaisesti. Mallien nimeämiseen on otettu kantaa YIV:n osassa 5.2 Väylärakenteen toteutusmallin vaatimukset ja ohjeet. Mallien nimeämiseen liittyvät asiat sovitaan ja tuoda esille jo inframallisuunnitelmassa. Ohje Toteutusmallien tarkastaminen sisältyy rakentamissuunnitteluvaiheen suunnittelumallin tarkastukseen. Näin ollen toteutusmallin tarkastukseen voidaan käyttää inframallien sisäistä tarkastusdokumenttia. Mikäli suunnittelumamallista muokataan työmaalla erikseen toteutusmalli, tulee varmistaa, että toteutusmallin geometria vastaa kaikilta osin suunniteltua rakennetta. Mikäli toteutusmalliin kuitenkin jää poikkeamia, on ne hyväksytettävä tilaajalla ja kirjattava sisäiseen tarkastusdokumenttiin perusteluineen. 3.5 Toteumamallien tarkastaminen Hankkeessa toteutusmallista tuotetaan rakentamisen jälkeen toteumamalli. Toteumamallin tuottaminen on erityisen tärkeää, koska se sisältää toteutuneen rakenteen tai järjestelmän tarkimman kuvauksen. Lähtökohtaisesti mallien tuottajan ja tilaajan tulee vaatia toteumamalli rakentajalta, jotta malleja ja niihin liittyvää tietoa voidaan edelleen hyödyntää mahdollisimman laaja-alaisesti tulevissa hankkeissa.

14 13 (18) Toteumamallilla tarkoitetaan infrarakenteesta tai järjestelmästä tuotettua inframallia, jossa on täydennetty ja päivitetty toteutusmallia rakenteen lopullisen toteuman mukaisesti. Tavoitetilanteessa: Toteumamalli olisi sama kuin suunnitelmamalli/toteutusmalli päivitettynä/korjattuna niiltä osin, joissa kohdetta ei rakennettu suunnitellun/rakentamistoleranssien mukaisesti. Mikäli on tarve tuottaa mallista tarkempaa tietoa: Toteumamallin tulisi olla mitattuun tietoon pohjautuva, jolloin se vastaisi tarkalleen toteutunutta tilannetta (esim.kuivatusojat). + Laadunvalvontadokumentit? Toteumamallin tuottamiseen liittyvät käytännöt sovitaan hankekohtaisesti hyvissä ajoin. Toteumamallin tuottamisprosessi on vielä keskeneräinen, eikä siihen oteta kantaa tässä ohjeessa. Tästä syystä toteumamallin tuottamiseen liittyen tarvitaan vahvaa yhteistyötä ja sopimista hankkeen eri osapuolien välillä. 3.6 Ylläpitomallien tarkastaminen Ylläpitomallilla tarkoitetaan infrarakenteen tai -järjestelmän ylläpidon tarpeisiin tuotettua mallia. Ylläpitomallien hallintaa ja tuottamista ei ole sisällytetty tähän ohjeistukseen tässä vaiheessa. Ylläpitomalliin liittyy samoja keskeneräisyyksiä kuin toteumamalliin.

15 14 (18) LÄHDELUETTELO 1. Kommentit soveltuvin osin ryhmältä Jaakko Kautto, Pasi Toppi ja Jonne Tiilikainen Kommentit soveltuvin osin ohjausryhmältä Juha Liukas, Harri Mäkelä ja Teppo Rauhala

16 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 15 (18) LIITE 1 Lähtötietomalli liite-esimerkkinä LIITTEET Liite 1. Esimerkki sisäisestä tarkastusdokumentista. SISÄINEN SUUNNITELMIEN TARKASTUS Kmv inframallien pinnat ja taiteviivat Aineiston laatija Aineiston tarkastaja Aineisto kmv Aineiston sisältö Pintamallit ja taiteviivat radan ja huoltoteiden rakenteista sekä rumpujen kaivannot ja arinat. Maaperän rajapinnat. Varusteet. Pohjatutkimukset. Maanpinta. Pohjanvahvistukset. Noudatettavat ohjeet InfraFINBIM ohjeet Tarkistettava asia Kyllä Ei Huomiot Tuotettu aineisto on infrafinbim-ohjeiden ja -vaatimusten mukainen Aineisto on kirjoitettu IM3-formaattiin. Pohjatutkimukset ovat kirjoitettu Infra-formaattiin (tek-muoto). Tarkemmat tiedot ohjeista poikkeavista ja sovituista käytännöistä jäljessä esitetystä luettelosta. Kaikki pyydetyt rakenneosat ja varus- teet on mallinnettu Aineiston sisällöstä on poistettu kaikki ylimääräinen (mm. päällekkäiset taiteviivat, ylimääräiset viivat tai pisteet) Alapinnan malleissa taiteviivat eivät ole täysin jatkuvia, johtuen kumpuilevasta maastomallista, kohdilla joissa mallin pinta vaihtelee leikkauksesta pengerrakenteeseen. Osassa tarkastukseen toimitetuista geomalleista on päällekkäisiä ja ylimääräisiä viivoja. Kolmioverkko on säännönmukainen Joitakin puutteita; tiheää kolmiointia. Pinnoissa ei ole epäjatkuvuuskohtia Inframallit vastaavat suunnitelmissa esitettyä tietoa ja ovat ajan tasalla Aineisto on oikeassa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmässä Aineisto on oikeassa formaatissa Tiedostot on nimetty inframallivaatimusten ja ohjeiden mukaisesti Inframalliselostus on laadittu ohjeiden mukaisesti Nimeämiskäytännöistä on sovittu hankkeen osapuolten kanssa.

17 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 16 (18) LIITE 2 Toinen liite-esimerkki Inframalliluettelo vastaa tuotettua aineistoa Tarkastuksessa esiin tulleet puutteet ja virheet / kuinka korjataan: Maastomallin osittainen epätarkkuus ja puutteellisuus loivat ajoittaisia hankaluuksia pintamallien muodostuksen yhteydessä. Lisäksi maaston tiheät havaintopisteet aiheuttivat ongelmia mallien kolmioinnissa. Tämän perusteella voidaan arvioida, että tuotetut mallit eivät täysin vastaa todellista tilannetta maastossa. Tämä seikka tulee huomioida työmaalla. Siirtymärakenteita ei ole mallinnettu raiteiden välisen tukitäytön päätyihin. Huoltoteiden ja ojien mallien tarkkuus ei vastannut inframallin vaatimuksia pienisäteisissä kaarteissa, mallien taiteviivojen väliset etäisyydet korjattiin inframalliohjeen mukaisesti ja tarkkuutta parannettiin. Pohjarakenteiden malleissa on lyhyitä ja pitkiä (alle 0,5 m ja yli 10 m) viivaosioita. Lyhyet viivat ovat syntyneet leikattaessa pintaa toiseen pintaan mallien nimeämisestä on hankeosapuolten kesken sovittu seuraavasti: paalulaattojen arinoiden yläpinnat on nimetty periaatteella Ela_Yv_raide_Arina_plaatta_km+m_km+m esimerkiksi Ela_Yv_IR_Arina_plaatta_614070_ paalulaattojen valualustojen esikuormituspenkereet on nimetty periaatteella Ela_Yv_raide_Epe_valusta_km+m_km+m esimerkiksi Ela_Yv_IR_Epe_valusta_614070_ kuivatukseen liittyvä raiteiden välialueen täyttö on nimetty periaatteella Ela_Yv_raide_raide_Tukit_km+m_km+m esimerkiksi Ela_Yv_LR_IR_Tukit_614070_ kallionpinta on nimetty periaatteella Ela_Yv_Kallio_km+m_km+m esimerkiksi Ela_Yv_Kallio_615170_ paalujen arvioitu tunkeutumataso on nimetty periaatteella Ela_Yv_Paalu_tunkeutuma_km+m_km+m esimerkiksi Ela_Yv_Paalu_tunkeutuma_614025_ _ mallien pintakoodeihin liittyen on hankeosapuolten kesken sovittu seuraavasti: kallionpinnalle on käytetty numerokoodia 2 paalujen arvioidulle tunkeutumatasolle on käytetty numerokoodia Espoossa Ratasuunnittelija

18 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 17 (18) LIITE 1 Lähtötietomalli liite-esimerkkinä Liite 2. Esimerkki inframalliluettelosta. Viimeisin Tekniikkalaji TIETOMALLIAINEISTOT Tiedoston nimi Kansio SokoPro Status / Tila Rev. Päivämäärä Huom. malli? on Inframalliluettelo_kmv_ Ela_Yv_inframalliluettelo_606000_ xls 25/Inframallit K RATA ei Rata Radan geometrialinjat kmv Ela_Yv_LR_IR_raidegeometriat.xml 25/Inframallit H on Rata Radan geometrialinjat kmv Ela_Yv_LR_IR_raidegeometriat.xml 25/Inframallit H A Rev A: vaakageometrian muutos Yhteinen ei Inframalliselostus kmv Ela_Yv_inframalliselostus_606000_ doc 25/Inframallit H on Yhteinen Inframalliselostus kmv Ela_Yv_inframalliselostus_606000_ doc 25/Inframallit H A Rev A: poistettu poikkeamakohtia KMV ei Rata Alin yhdistelmäpinta Ela_Yv_IR_Ayp_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Alin yhdistelmäpinta Ela_Yv_IR_Ayp_606000_609010_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A: murskerakenne on Rata Alin yhdistelmäpinta Ela_Yv_IR_Ayp_606000_609010_B.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H B Rev B: pengerlevitys kaapelikaivojen kohdalla ei Rata Ela_Yv_LR_Ayp_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Ayp_606000_ _Axml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A: murskerakenne ei Rata Eristyskerros ratarakenteissa, yläpinta Ela_Yv_IR_Eris_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Eristyskerros ratarakenteissa, yläpinta Ela_Yv_IR_Eris_606000_609010_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivojen kohdalla on Rata Ela_Yv_LR_Eris_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Välikerros ratarakenteissa, yläpinta Ela_Yv_IR_Val_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Välikerros ratarakenteissa, yläpinta Ela_Yv_IR_Val_606000_609010_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivojen kohdalla on Rata Ela_Yv_LR_Val_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Tukikerros ratarakenteissa, yläpinta Ela_Yv_IR_Tuk_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Tuk_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Routalevy, yläpinta Ela_Yv_LR_Routa_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Routa_606301_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Routa_606915_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Routa_607236_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Routa_608161_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_LR_Routa_608635_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H Geomallit on Geo Esikuormituspenger Ela_Yv_IR_Epe_607080_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Massanvaihtoon kuuluvat kaivanto Ela_Yv_IR_LR_Mv_606679_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Ela_Yv_IR_Mv_607069_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Ela_Yv_IR_Mv_607639_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Ela_Yv_IR_Mv_607909_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Ela_Yv_IR_Mv_608509_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Ela_Yv_IR_Mv_608949_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Geo Vastapenger Ela_Yv_LR_Vpe_607920_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Geo Vastapenger Ela_Yv_LR_Vpe_607920_608140_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A: Lisätty luiska alkuun Huoltoteiden mallit ei Rata Geometrialinjat Ela_Yv_HT_ml_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Geometrialinjat Ela_Yv_HT_ml_606000_609200_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivojen kohdalla on Rata Alin yhdistelmäpinta Ela_Yv_HT_Ayp_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Ayp_606700_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Ela_Yv_HT_Ayp_607000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Ayp_607000_607600_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivon kohdalla on Rata Ela_Yv_HT_Ayp_607600_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Ela_Yv_HT_Ayp_608250_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Ayp_608250_609200_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivon kohdalla on Rata Sitomaton kantava kerros, yläpinta Ela_Yv_HT_Sitk_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Sitk_606700_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Ela_Yv_HT_Sitk_607000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Sitk_607000_607600_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A: pinta korjattu ratapenkereen kohdalla, pengerlevitys kaapelikaivon kohdalla on Rata Ela_Yv_HT_Sitk_607600_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Ela_Yv_HT_Sitk_608250_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Sitk_608250_609200_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivon kohdalla on Rata Sitomattomat pintarakenteet, sorapäällyste Ela_Yv_HT_Kant1_606000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Kant1_606700_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Ela_Yv_HT_Kant1_607000_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Kant1_607000_607600_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivon kohdalla on Rata Ela_Yv_HT_Kant1_607600_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H ei Rata Ela_Yv_HT_Kant1_608250_ xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H on Rata Ela_Yv_HT_Kant1_608250_609200_A.xml 25/Inframallit/Kmv_606000_ H A Rev A : pengerlevitys kaapelikaivon kohdalla

19 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 18 (18) LIITE 1 Lähtötietomalli liite-esimerkkinä LIITE 3. Esimerkki tarkastusraportista. Asiakirja tai tiedosto Ela_Yv_HT_Kant1_ _ xml Ela_Yv_Rummut_613000_ x ml Ela_Yv_HT_Rummut_613000_ x ml Ela_Yv_Putk_rumpu_ xml Ela_Yv_Putk_rumpu_ xml Ela_Yv_Putk_rumpu_ xml Ela_Yv_Arina_rumpu_ xml Ela_Yv_Arina_rumpu_ xml Ela_Yv_Arina_rumpu_ xml Ela_Yv_Kaide_613000_ xml Ela_Yv_Puomi_613000_ xml Ela_Yv_Maanp_615600_ xml Ela_Yv_Ptutk_615600_ tek Ela_Yv_LR_IR_Ayp_ _ xml Ela_Yv_LR_Eris_ _ xml Tarkastuskommentti pvm / laatija ok ok ok Suunnittelijan vastine pvm / laatija Tarkastajan kommentit pvm / laatija Status-ehdotus *) / JPa: ok ok / JPa: Arinan paksuus n mm (kuvassa 800mm), Arinan ja leikkauspohjan kaltevuus poikkeaa 0,02% Arinan paksuus n. 680 (kuvassa 800mm) puuttuu (P122 suunnittelu kesken) puuttuu (P122 suunnittelu kesken) ok ok -Kolmio väärinpäin LR ulkoluiskassa n ojanpohjan muoto vääristyy -kolmioita väärinpäin ulkoluiskan yläreunassa ja (ei muotovirhettä) -kolmioita ulommaisen taiteviivan ulkopuolella IR , , , , , , ja ok /OHi: Kaivannon pohja alennettu oikeaan korkoon. Myös arina mallinnettu uudestaan /OHi: Arinan yläpinta mallinnettu uudestaan oikeaan korkeustasoon / MTa Mallia tarkennettu. Keskialue siistitty, ulkoluiska sovitettu huoltotien mallien kanssa, lisätty kytkinkaapin levitys. / JPa: Nurkissa kolmioita väärinpäin ja muotovirheitä / JPa: Nurkissa kolmioita väärinpäin ja lieviä muotovirheitä / JPa: / JPa: / JPa: / JPa: / JPa: E20 E21 Status LiVi *) Asiakirjojen ja kommenttien statukset: tarkastajan status on luonteeltaan ehdotus/esitys, virallisen statuksen antaa LiVi (Liikennevirasto). = asiakirja on HYVÄKSYTTY, kun Liikenneviraston antama status on = AVOIN = asiakirjaa EI OLE HYVÄKSYTTY, edellyttää asiakirjan korjaamista/täydentämistä/tarkistamista ja uudelleen tarkastamista. EHTO = EHDOLLISESTI HYVÄKSYTTY = hyväksytty, kun ehdon vaatimukset on otettu päivitetyissä suunnitelmissa hyväksytysti huomioon.

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 1 (17) Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 8 INFRAMALLIN LAADUNVARMISTUS Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 7 28.4.2014 1 (17) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus 0.5 03.04.2013 Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 7 20.9.2013 1 (22) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus 0.5 03.04.2013 Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

Inframallintamisen mahdollisuudet

Inframallintamisen mahdollisuudet Inframallintamisen mahdollisuudet Tiina Perttula 25.4.2016 Inframalli Rakenteen ja rakentamisprosessin elinkaarenaikainen tieto digitaalisessa muodossa - Tuotemalli joka (voi) sisältää - Geometriatiedon

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet PRE/inframallinvaatimuksetja-ohjeet Osa INFRAMALLINLAADUNVARMISTUS 3.4.2013 1 (21) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Prosessimuutos kohti laajamittaista tietomallintamisen hyödyntämistä Tiina Perttula Built Environment Process

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: rakennussuunnitelmavaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Digitalisaatio työmaan arjessa nyt ja tulevaisuudessa Tietomallinnus avuksi oton suunnitteluun

Digitalisaatio työmaan arjessa nyt ja tulevaisuudessa Tietomallinnus avuksi oton suunnitteluun Digitalisaatio työmaan arjessa nyt ja tulevaisuudessa Tietomallinnus avuksi oton suunnitteluun Kiviaines- ja murskauspäivä 19.1.2018 Juha Liukas Johtava asiantuntija, InfraBIM Dokumenttien hallinnasta

Lisätiedot

Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen

Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen PRE/Inframallin vaatimukset ja ohjeet, osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen 1 Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen SISÄLLYSLUETTELO Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen...

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet Yleinen osa Versio 1.1 18.02.2009 1. YLEISTÄ Projektien mallinnuksen tavoitteena on, että tietomallien sisältämä tieto on hyödynnettävissä rakennushankkeen kaikissa

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio

Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Infra FINBIM Pilottipäivät 24.10.2013 Jussi Heikkilä Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Pilotin kesto: huhtikuu/2012 lokakuu/2012 Diplomityö Tietomallipohjaisen

Lisätiedot

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet Tietomallintaminen Suunnittelun kipupisteet 25.10.2016 Tietomallinnus yhteiset pelisäännöt (YIV) edellytys eri järjestelmissä tuotetun tiedon yhdistämiseen (IInfraBIM-nimikkeistö) standardi tiedonsiirtoformaatit

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. Pilottisuunnitelma LIITE A 1 (9) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus

Lisätiedot

YIV 2015 ohjeiden yleisesittely

YIV 2015 ohjeiden yleisesittely YIV 2015 ohjeiden yleisesittely Harri Mäkelä, bsfinfra ohjetyöryhmä, Innogeo Oy Esityksen sisältö - Ohjeiden taustasta, InfraTM, PRE-InfraFINBIM, bsf ohjeet - Ohjekokonaisuudesta ja lyhyet esittely ohjeiden

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Juha Liukas RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-tiedonsiirtoformaatin käyttöönottoprojekti - työpaja 14.12.2012 Tavoite aikataulu -

Lisätiedot

Sillat ja taitorakenteet

Sillat ja taitorakenteet Sillat ja taitorakenteet YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset käytännössä Minna Salonsaari WWW.AINS.FI Osa 7 Rakennustekniset rakennusosat Ohjeen käyttö Voidaan soveltaa kaikissa urakkamuodoissa ja suunnitteluvaiheissa

Lisätiedot

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015 Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy TIETOMALLIPOHJAISEN HANKKEEN SUUNNITTELU Hankkeen käynnistysvaiheessa tulee suunnitella

Lisätiedot

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä 3.6.2015, RAKLI Perttu Valtonen, Sweco PM Oy 1 Mitä tietoa suunnitelma sisältää?

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Kohti kulttuurimuutosta Tiina Perttula Built Environment Process Innovations Reengineering Tuottavuus Infra-ala

Lisätiedot

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa -työpaja 12.3.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Sisältö Inframodel3 Inframodel4..5

Lisätiedot

Infra FINBIM Pilottipäivä 9. Pisararata

Infra FINBIM Pilottipäivä 9. Pisararata Infra FINBIM Pilottipäivä 9 Pisararata 6.2.2014 Pisararata: - Helsingin keskustan alle suunniteltava lähijunien kaupunkiratalenkki - Kolme asemaa: Töölö, Keskusta, Hakaniemi - Rata- ja rakentamissuunnittelu

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Built Environment Process Innovations Reengineering Page 1 Page 2 Tietomallivaatimukset,

Lisätiedot

Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014

Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014 Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Liikenneviraston näkökulmasta Omaisuuden hallintaa Kunto Mittaukset Analyysit Tuottavuuden parantamista Tehdyn työn hyödynnettävyyttä

Lisätiedot

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit Built Environment Process Re-engineering PRE PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit 18.03.2014 Osa 12: Tietomallin hyödyntäminen infran rakentamisessa

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke KEHTO-FOORUMI Tampereella 8.-9.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Infra TM hanke Taustaa, Infra TM-hanke Vuonna 2009 käynnistyi Infra

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 5.3 Koekäyttöön ja pilotointiin 5.5.2015 1 (23) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.9 21.4.2015 Petteri Palviainen pilotointia varten 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 7 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu

Lisätiedot

Suunnitteluohje. HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje

Suunnitteluohje. HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje Suunnitteluohje HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje Helsingin kaupungin rakennusvirasto 1.9.2014 Kadunsuunnittelun inframalliohje 2/20 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Liittyvät ohjeet... 4 3 Ohjeen

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet PRE/inframallinvaatimuksetja-ohjeet Osa1 TIETOMALLIPOHJAISENHANKKEENJOHTAMINEN 28.1.2014 1 (12) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 8.3.2013 Jari Niskanen Ohjeen runko

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014 Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014 Osa 7 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT A- Insinöörit Suunnittelu Oy/Minna Salonsaari, Jarkko Savolainen, Liikennevirasto/Heikki Myllymäki 27.6.2014 2 (16) Dokumentin

Lisätiedot

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista Harri Mäkelä, Innogeo Oy / InfraTM koordinaattori InfraFINBIM pilottipäivä 10.5.2011 Messukeskus 1 InfraTM hanke 2009-2011(-2013) TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Road Pro, W&S, VM6.0. KONEOHJAUS Vianova Systems Finland Oy Versio 18.00 20.04.2010 ver1.0

Road Pro, W&S, VM6.0. KONEOHJAUS Vianova Systems Finland Oy Versio 18.00 20.04.2010 ver1.0 Road Pro, W&S, VM6.0 KONEOHJAUS Vianova Systems Finland Oy Versio 18.00 20.04.2010 ver1.0 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VAATIMUKSET SUUNNITTELUSSA... 4 2.1. Geometrian suunnittelu... 4 2.2.

Lisätiedot

Toteutusmalleihin liittyvät haasteet Äänekosken ratahankkeella Pauli Ruokanen VR Track Oy, Suunnittelu

Toteutusmalleihin liittyvät haasteet Äänekosken ratahankkeella Pauli Ruokanen VR Track Oy, Suunnittelu Toteutusmalleihin liittyvät haasteet Äänekosken ratahankkeella 1.2.2017 Pauli Ruokanen VR Track Oy, Suunnittelu Yleistä hankkeesta Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet, ratahanke Tampere-Jyväskylä,

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 Osa 5.3 Väylärakenteen toteumamallin vaatimukset ja -ohjeet 3.12.2014 Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 1 (25) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 3.12.2014

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Tuottavuuden parantamista Virheiden vähenemistä Laatua Kustannustenhallintaa Määrätietoutta Kommunikoinnin ja

Lisätiedot

Uudet väylät: tuotannon vaatimat toteutusmallit ja mallipohjainen laadunvarmistus

Uudet väylät: tuotannon vaatimat toteutusmallit ja mallipohjainen laadunvarmistus Firstname Lastname RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Uudet väylät: tuotannon vaatimat toteutusmallit ja mallipohjainen laadunvarmistus Pasi Nurminen, Destia Oy Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel 2 tiedonsiirto, yleistä Inframodel 2 -projekti valmistui maaliskuun 2006 lopussa. Projektissa määritettiin ja toteutettiin uusi menetelmä väylätietojen siirtoon

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM Pilottipäivä nro 5, 3.10.2012 Tietomalliohjeiden kokonaistilanne Tarja Mäkeläinen VTT, Harri Mäkelä

Lisätiedot

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi Infra 2010 kehittämisohjelman loppuseminaari 5.11.2008, Erkki Mäkinen Sisältö Taustatietoa InfraModel2 - Tiedonsiirron pilotointi InfraModel-formaatin jatkokehittäminen

Lisätiedot

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma 1 (8) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lumitöiden estekartoitus Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) Huomautukset

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 12: Inframallin hyödyntäminen suunnittelun eri vaiheissa ja rakentamisessa MAANRAKENTAMISEN MALLIPOHJAINEN LAADUNVARMISTUSMENETELMÄ GEOMETRISTEN MITTOJEN LAADUNVALVONTA

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Juha Hyvärinen RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Pilotointi ja INBIM mallinnusvaatimukset Built Environment

Lisätiedot

Built Environment Process Re-engineering PRE

Built Environment Process Re-engineering PRE Built Environment Process Re-engineering PRE AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit Sami Snellman 17.10.2012 Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohje SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 1.1. Yleistä

Lisätiedot

INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9

INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Tietomallinnus Infra FINBIM pilottipäivä 6.2.2014 Niklas von Schantz Juha Liukas 2 1. Hankkeen yleisesittely

Lisätiedot

Digitaalinen luovutusaineisto

Digitaalinen luovutusaineisto Digitaalinen luovutusaineisto BuildingSMART Finland Inframallintamisen päivä 2017 Kari Partiainen Projektipäällikkö Liikennevirasto 6.2.2017 Ville Suntio Projekti- ja kehityspäällikkö Destia Oy Pilottihanke

Lisätiedot

Kokemuksia tietomallipohjaisen

Kokemuksia tietomallipohjaisen Kokemuksia tietomallipohjaisen Vt 3-18 parantaminen Laihian kohdalla Projektipäällikkö / Projektinjohtaja Liikennevirasto projektien suunnittelu ja toteutus Aikaisempi työura; Lemminkäinen Infra 1983-1997

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 6 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT A-Insinöörit Suunnittelu Oy/Minna Salonsaari, Jarkko Savolainen, Liikennevirasto/Heikki Myllymäki 12.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa. Tiina Perttula

Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa. Tiina Perttula Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa Tiina Perttula Kehittämisen tasot Globaali Virasto ja ELY Oman toiminnan systemaattista kehittämistä Ohjeet (tekniset ja hankintatekniset) Viestintä

Lisätiedot

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 1.3.2013 Sisältö Taustaa Infra TM ja Infra FINBIM Inframalli - mallinnusvaatimukset Nimikkeistö: InfraBIM -sanasto InfraModel3 Viestintä Kuvat: SITO Oy Kuva:

Lisätiedot

Laadunhallinta Infratyömaalla

Laadunhallinta Infratyömaalla Laadunhallinta Infratyömaalla Mittaamaalla, mallintamalla, yhteensovittamalla 6.11.2018 BIM KEHITYS 2 TERMIT JA FORMAATIT Mallipohjaiset formaatit tukevat geometrian lisäksi laajan ominaisuustiedon välitystä.

Lisätiedot

Koneohjaus ja 3D-mallit maarakennustyömaalla. Teppo Rauhala, WSP Finland Oy

Koneohjaus ja 3D-mallit maarakennustyömaalla. Teppo Rauhala, WSP Finland Oy Koneohjaus ja 3D-mallit maarakennustyömaalla Teppo Rauhala, WSP Finland Oy 1.4.2016 Miksi BIM? Kustannuksien aleneminen Teknisen laadun paraneminen Rakentamisaikataulun lyheneminen Älykästä tiedonhallintaa

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ,

ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ, ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ, 2.10.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Yleistä Nämä tietomallivaatimukset, -bonukset ja -sanktiot koskevat Isoisänsiltaa

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (9) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito 2. Koulutus- ja konsultointipalvelut

Lisätiedot

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto RIL infrabim seminaari 14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio RIL Tietomallitoimikunnan puheenjohtaja rakennusteollisuuden aloilla, Erkki Mäkinen, Segmenttijohtaja, Infrarakentaminen

Lisätiedot

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä Maria Vinter 2 Taustaa Diplomityö: Tietomallinnuksen hyödyntäminen siltojen ylläpidossa, valmis 09/2017 https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/opin_2017-03_tietomallinnuksen_hyodyntaminen_web.pdf

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Laadunvarmistus Tekniikkalajien yhteensovittaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Ohjaus ja koordinointi Inframallintaminen Lähtötietojen hankinta ja harmonisointi Suunnittelu, rakentaminen, infran hallinta

Lisätiedot

YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa

YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa 5.5.2015 Niko Janhunen Ohjeen rajaukset Ohje käsittelee: Teiden, katujen, puistojen ja ratojen mallinnusta Suunnitteluvaiheet ennen

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ 4, 8.5.2012 Tietomalliohjeet ja pilotit Keskustelun alustus: Tarja Mäkeläinen, VTT Built Environment

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 22.1.2014 Tiina Perttula 2 Toiminnanohjaus Ongelmia nykyisessä tavassa Sama informaatio on useissa kuvissa Pituusleikkaus Paalukohtaiset poikkileikkaukset Geotekniset

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 1 TIETOMALLIPOHJAINEN HANKE Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu ja rakentaminen Tekniikkalajien

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA TILAAJA AVAINASEMASSA TIETOMALLIEN KÄYTÖLLE!

LIIKENNEVIRASTO SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA TILAAJA AVAINASEMASSA TIETOMALLIEN KÄYTÖLLE! LIIKENNEVIRASTO SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA TILAAJA AVAINASEMASSA TIETOMALLIEN KÄYTÖLLE! RIL 13.10.2011 Juha Noeskoski LIIKENNEVIRASTON SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA

Lisätiedot

Built Environment Process Re-engineering PRE

Built Environment Process Re-engineering PRE Built Environment Process Re-engineering PRE AP2 Standardit ja rajapinnat 5.3.2012 InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) 2 Built Environment Process Re-engineering PRE

Lisätiedot

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA 1 YLEISTÄ INFRAHANKKEEN MALLINNUKSESTA Väylämalli ohjaa suunnittelua Infrahankkeessa väylämalli toimii pohjana kaikille muille tekniikkalajimalleille

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 11.0 Tietomallin hyödyntäminen eri suunnitteluvaiheissa, infran rakentamisessa sekä infran käytössä ja ylläpidossa Tieverkon ylläpidon mallivaatimukset 5.4.2014

Lisätiedot

ITÄINEN OHIKULKUTIE [1] Suunnittelusopimusluonnos

ITÄINEN OHIKULKUTIE [1] Suunnittelusopimusluonnos ITÄINEN OHIKULKUTIE [1] 1. Sopijapuolet Tilaaja Hyvinkään kaupunki, Tekninen keskus PL 21 05801 Hyvinkää Y-tunnus 012 5866-0 Toimittaja 2. Tehtävä Tämä konsulttisopimus sisältää tiesuunnitelman laatimisen

Lisätiedot

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart Tietomallinnuksen viime aikojen kuulumisia Anssi Savisalo johtava konsultti, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 10.2.2014 Page 1 RAKENNUS INFRASTRUKTUURI (kadut, kunnallistekniikka)

Lisätiedot

Tietomallityöskentelyn hyödyntäminen Liikennevirastossa

Tietomallityöskentelyn hyödyntäminen Liikennevirastossa Tietomallityöskentelyn hyödyntäminen Liikennevirastossa Kehto foorumi 10.11.2016 10.11.2016 Heikki Myllymäki / Tiina Perttula 10.11.2016 Heikki Myllymäki 2 Heikki Myllymäki 3 10.11.2016 Heikki Myllymäki

Lisätiedot

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan Harri Mäkelä ja Kalle Serén InfraFINBIM, AP2 työpaja, 27.1.2011 2011 DocId: 2494429CF4EB Tavoite Työn tavoitteena

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (23) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

Kruunusillat joukkoliikenneyhteys

Kruunusillat joukkoliikenneyhteys Kruunusillat joukkoliikenneyhteys Tiedonhallinta Ville Alajoki Kruunusillat, joukkoliikenneyhteys Keskustan raitiotien päätepysäkki Katu-, raitiotieyhteydet Nihdissä Katu-, raitiotieyhteydet keskustasta

Lisätiedot

Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje. Liikenneviraston ohjeita 12/2017

Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje. Liikenneviraston ohjeita 12/2017 Liikenneviraston ohjeita 12/2017 Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje Liikenneviraston ohjeita 12/2017 Liikennevirasto Helsinki 2017 Kannen kuvat: Sito Oy Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Inframallivaatimukset

Inframallivaatimukset Inframallivaatimukset Kuva: KP24.fi / Clas Olav Slotte BIM:n perusteet 4 Proxion Jatkuvaa 3D-mallipohjaista suunnittelua Eri suunnitteluvaiheissa hyödynnetään (kehitetään) mallia Malli pitää tehdä suunnitteluvaiheessa,

Lisätiedot

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus KSE 2013, keskeiset muutokset liittyen konsulttityön luovutukseen Asiakirjat -> Aineisto

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

TIETOMALLIPOHJAISEN PROJEKTIN KULKU KATUSUUNNITTELUSSA

TIETOMALLIPOHJAISEN PROJEKTIN KULKU KATUSUUNNITTELUSSA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TIETOMALLIPOHJAISEN PROJEKTIN KULKU KATUSUUNNITTELUSSA T E K I J Ä : Arttu Santala SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 11.1 Infran hallinta Tieverkon kunnossapidon mallivaatimukset 23.4.2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 1 (9) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LISÄKIRJE NRO 1 1 RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen HEL

HELSINGIN KAUPUNKI LISÄKIRJE NRO 1 1 RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen HEL HELSINGIN KAUPUNKI LISÄKIRJE NRO 1 1 VUOSAAREN SILTA JA RAITTISILTA VARTIOKYLÄNLAHDEN YLI, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne

Lisätiedot

Katsaus Liikenneviraston digiratkaisuihin ja toimintamallien kehityshankkeisiin

Katsaus Liikenneviraston digiratkaisuihin ja toimintamallien kehityshankkeisiin Katsaus Liikenneviraston digiratkaisuihin ja toimintamallien kehityshankkeisiin Tarmo Savolainen, Kehittämispäälliikkö InfraBIM, Liikennevirasto 26.4.2018 Liikenneviraston Digitalisaatiohanke Tietomallipohjainen

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja ohjeet PRE/inframallin vaatimukset ja ohjeet Osa 2.0 LÄHTÖTIEDOT 8.10.2013 PRE/inframallin vaatimukset ja ohjeet 1 (19) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 24.8.2012

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN TIETOMALLINNUKSESSA?

MISSÄ MENNÄÄN TIETOMALLINNUKSESSA? MISSÄ MENNÄÄN TIETOMALLINNUKSESSA? 12.01.2016 Juha Liukas Sito Oy, johtava asiantuntija Infran tiedonhallinta ja tietomallinnus buildingsmart Finland Infra-toimialaryhmän pj Sisältö - tietomallinnus infra-alalla

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. Pilottisuunnitelma 1 (7) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 4 INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAI- HEISSA Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet Osa 4 RAKENNEMALLIT; MAA-, POHJA- JA KALLIO, PÄÄLLYS- JA PINTA Destia Oy / Sami Snellman 3.9.2013 RAKENNEMALLIT; MAA-, POHJA- JA KALLIO, PÄÄLLYS- JA PINTA 1 (30) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet Osa 4 MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA ENNEN RA- KENNUS 28.4.2014 Versiointi Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 7.2.2013 Markku Pienimäki Sisältörunko-ehdotus 0.2 7.2.2013

Lisätiedot

Novapoint VDC Tuotteet Tietomallit ja yhteistyö haltuun. Jarkko Sireeni Toimialapäällikkö VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy

Novapoint VDC Tuotteet Tietomallit ja yhteistyö haltuun. Jarkko Sireeni Toimialapäällikkö VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy Novapoint VDC Tuotteet Tietomallit ja yhteistyö haltuun Jarkko Sireeni Toimialapäällikkö VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy Infra ala on siirtymässä tietomallintamiseen Liikennevirasto

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinnan kehitysseminaari, Varkaus 18.3.2015 Toni Teittinen ja Jenni Kaukonen, Capisso Oy MENU Rakentamisen

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje

Siltojen tietomalliohje 6 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 6/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: Vt7, Kotka. S155 Uittoväylän risteyssilta (Siltanylund Oy) Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

NSS PROJEKTIPÄÄLLIKKÖKOULUTUS / SUUNNITTELUN TILANNERAPORTTI DI Kari Sirén

NSS PROJEKTIPÄÄLLIKKÖKOULUTUS / SUUNNITTELUN TILANNERAPORTTI DI Kari Sirén NSS PROJEKTIPÄÄLLIKKÖKOULUTUS / 2015 SUUNNITTELUN TILANNERAPORTTI DI Kari Sirén SUUNNITTELUN TILANNERAPORTTI Johdanto NSS-kehitysryhmä on laatinut oheisen suunnittelutilanneraporttikaavakkeen kaikkien

Lisätiedot