Componentan sisäpiiriohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Componentan sisäpiiriohjeet"

Transkriptio

1 Voimassa alkaen 1 (10) Componentan sisäpiiriohjeet 1. PÄÄPERIAATTEET Listatun yhtiön johdolla ja muilla työntekijöillä saattaa olla hallussaan tietoa, joka vaikuttaa yhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden hintaan. Tällainen tieto on luottamuksellista, kunnes se julkistetaan tai tuodaan muuten markkinoiden saataville. Työntekijä ei saa käyttää tällaista tietoa arvopaperikaupassa omaan tai toisen lukuun, eikä neuvoa toista arvopaperikaupassa. Tällaista tietoa ei myöskään saa ilmaista toiselle ellei ilmaiseminen tapahdu osana henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista. 1.1 Tarkoitus Sisäpiiriohjeiden ( Ohjeet ) tarkoituksena on tiedottaa sisäpiirirajoituksista työntekijöille sekä yhdenmukaistaa ja tehostaa sisäpiiriasioiden käsittelyä Componenta-konsernissa ( Componenta ) ja pitää huolta siitä, että sovellettavaa sisäpiirilainsäädäntöä ja -säädöksiä noudatetaan. Lisäksi tarkoituksena on tukea ja ylläpitää sijoittajien luottamusta arvopaperimarkkinoihin. Nämä Ohjeet antavat neuvoja sisäpiiriasioiden käsittelyyn ja ne sisältävät tietoa sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuudesta ja Componentan osakkeella tai muilla sen arvopapereilla tai niiden johdannaisilla käytävään kauppaan liittyvistä rajoituksista. Kukin sisäpiirintietoa saanut on kuitenkin henkilökohtaisesti vastuussa sovellettavien lakien ja säädösten noudattamisesta. Ohje sisältää toimintatavat a) sisäpiiriaseman tunnistamisesta ja määrittelemisestä; b) sisäpiirintiedon käsittelemisestä ja hallinnoimisesta; sekä c) sisäpiiriläisen kaupankäynnistä arvopapereilla. Tärkeimmät Suomen laissa, Finanssivalvonnan (Fiva) ohjeistuksessa ja Helsingin pörssin sisäpiiriohjeessa asetetut sisäpiiriasioita koskevat säännökset on esitetty näiden ohjeiden lopussa Liitteessä 1. Sisäpiirilainsäädännön ja -säädösten rikkominen voi täyttää rikoslaissa rangaistavaksi määrätyn rikoksen tunnusmerkit ja myös johtaa Fivan määräämiin hallinnollisiin seuraamuksiin sekä vaikuttaa negatiivisesti sijoittajien Componentaa kohtaan tuntemaan luottamukseen. Lakimääräisistä seuraamuksista tarkemmin alla kohdassa Soveltamisala ja vaikutus Nämä sisäpiiriohjeet on luotu erityisesti Componentaa varten ja ne koskevat kaikkia Componenta-konsernin työntekijöitä. Componentan hallitus on kokouksessaan hyväksynyt nämä Ohjeet ja ne astuvat voimaan Sisäpiiriohjeet perustuvat Arvopaperimarkkinalakiin ( /495 muutoksineen), erityisesti sen 5. luvun markkinoiden väärinkäyttöä koskeviin sääntöihin; Rikoslakiin ( /39 muutoksineen), erityisesti sen 51. luvun arvopaperimarkkinarikoksia koskeviin säännöksiin; Fivan standardiin 5.3; sekä Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki) antamaan sisäpiiriohjeistukseen. Jos Ohjeet ovat ristiriidassa sovellettavien lakien tai säädösten kanssa, noudatetaan voimassa olevia lakeja ja säädöksiä. Työntekijöiden tulee muistaa, että he ovat aina henkilökohtaisesti vastuussa sovellettavien lakien ja säädösten noudattamisesta. Nämä Ohjeet korvaavat Componentan voimaan tulleet Sisäpiiriohjeet.

2 Sisäpiiriohjeet, voimassa alkaen 2 (10) 2. SISÄPIIRINTIEDON KIELLETTY KÄYTTÖ Arvopaperimarkkinalaki kieltää sekä sisäpiirintiedon käyttämisen arvopaperien kaupassa tai toisen neuvomisessa arvopaperikaupassa, että sisäpiirintiedon asiattoman ilmaisemisen toiselle. Kiellon rikkomisesta voi seurata hallinnollisia seuraamuksia mm. julkinen huomautus ja varoitus taikka seuraamusmaksu. Lisäksi, rikoslaki kieltää sisäpiirintiedon väärinkäytön ja seuraamuksena rikoslain mukaisen kiellon rikkomisesta on sakkoa tai vankeutta enintään 4 vuotta. On myös mahdollista, että Componentan työntekijä, joka väärinkäyttää sisäpiirintietoa rikkoo näitä ohjeita ja työsopimustaan. Arvopaperimarkkinalain mukainen sisäpiirintiedon käytön kielto tarkoittaa sitä, että se jolla on sisäpiirintietoa ei saa käyttää tietoa hankkimalla tai luovuttamalla omaan tai toisen lukuun suoraan tai välillisesti arvopaperia, jota tieto koskee; neuvoa suoraan tai välillisesti toista tällaista arvopaperia koskevassa kaupassa; ilmaista tietoa toiselle ellei ilmaiseminen tapahdu osana tiedon ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista. Sisäpiirintiedon ilmaiseminen, vaikka se tapahtuisi osana tiedon ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista, on sallittua vain jos vastaanottaja on salassapitovelvollinen ja tiedostaa saamansa tiedon luottamuksellisuuden: tarvittaessa hänelle on ilmoitettava, että tieto on sisäpiirintietoa ja se tulee pitää salassa. Salassapitovelvollisuus voi perustua lakiin tai sopimukseen (esimerkiksi työ- tai toimeksiantosopimukseen). Tiedon vastaanottaja tulee myös merkitä asianmukaiseen sisäpiirirekisteriin. Yhtiö edellyttää, että sisäpiirintietoa omaava henkilö säilyttää sanottua tietoa sisältävät asiakirjat ja tiedostot huolellisesti ja ilmaisee sisäpiirintietoa toisille vain yllä kuvatuin edellytyksin. Arvopaperimarkkinalaki jakaa henkilöt kahteen ryhmään sisäpiirintiedon suhteen. Ns. ensisijaisia sisäpiiriläisiä ovat henkilöt, jotka osakkeen omistajana tai asemansa, toimensa tai tehtävänsä nojalla ovat saaneet sisäpiirintietoa. Tähän ryhmään lasketaan myös ne, jotka ovat saaneet tiedon rikollisen toiminnan kautta. Ensisijaisten sisäpiiriläisten osalta heidän tietoisuutensa tiedon sisäpiiriluonteesta presumoidaan eli heidän katsotaan aina asemansa kautta olevan tietoisia tiedon sisäpiiriluonteesta. Toiseen ryhmään ns. toissijaisiin sisäpiiriläisiin kuuluu kuka tahansa henkilö, joka on saanut sisäpiirintietoa. Toissijaisten sisäpiiriläisten osalta sisäpiirintiedon käytön ja ilmaisun kielto edellyttää, että henkilö tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää tiedon sisäpiiriluonteesta. Arvioitaessa sitä, oliko henkilö tiennyt tai olisiko henkilön pitänyt tietää hallussaan olleen tiedon olevan sisäpiirintietoa, on harkittava, mitä kyseisissä olosuhteissa tavallinen ja järkevä henkilö tietäisi tai mitä hänen olisi pitänyt tietää. 3. MÄÄRITELMÄT 3.1 Sisäpiirintieto Sisäpiirintietoa on sellainen Componentan arvopaperiin liittyvä luonteeltaan täsmällinen tieto, jota ei ole julkistettu tai joka muuten ei ole ollut markkinoilla saatavissa ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin hintaan tai arvoon. Tiedon täsmällisyys viittaa olosuhteisiin tai tapahtumaan, jotka ovat jo ilmenneet tai tapahtuneet taikka joiden voidaan kohtuudella olettaa ilmenevän tai toteutuvan. Olosuhteiden tai tapahtuman tosiasialliseen myöhempään ilmenemiseen tai toteutumiseen liittyvät epävarmuustekijät eivät siten vähennä tiedon täsmällisyyttä, jos olosuhteiden tai tapahtuman ilmenemiseen tai toteutumiseen on kuitenkin ollut tosiasiallinen mahdollisuus. Lisäksi edellytetään, että tieto on riittävän tarkka, jotta sen perusteella voidaan tehdä johtopäätös olosuhteiden tai tapahtuman mahdollisesta vaikutuksesta arvopaperin hintaan. Olennaisuusvaatimus edellyttää tiedon olevan sellaista, että olennaisen hintavaikutuksen mahdollisuus arvopaperiin on tosiasiallinen. Tiedon olennaisuutta ja sen mahdollista hintavaikutusta arvopaperiin on

3 Sisäpiiriohjeet, voimassa alkaen 3 (10) arvioitava objektiivisin kriteerein ja ottamalla huomioon se, olisiko järkevä sijoittaja todennäköisesti käyttänyt kyseistä tietoa yhtenä sijoituspäätöksensä perusteena. Tiedon merkittävyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä huomio tiedon oletettuun vaikutukseen suhteessa yhtiön toimintaan kokonaisuudessaan, tiedon lähteen luotettavuuteen sekä muihin mahdollisiin kyseisissä olosuhteissa vallitseviin markkinatekijöihin. Tiivistetysti voidaan sanoa, että tiedon olennaisuuden edellytyksenä on se, olisiko järkevästi toimiva sijoittaja tekohetkellä pitänyt olennaisen hintavaikutuksen mahdollisuutta arvopaperiin objektiivisesti arvioiden todellisena ja todennäköisesti ottanut kyseisen tiedon huomioon sijoituspäätöstä tehdessään. Tietoa pidetään julkisena vasta, kun siitä on ilmoitettu Helsingin pörssiin ja keskeisille tiedotusvälineille. Julkistettuun tietoon rinnastetaan tieto, joka muutoin on ollut yleisesti markkinoiden saatavilla lehdistössä tai sähköisissä tiedotusvälineissä. Sisäpiirintietoa on tai saattaa olla mm. osavuosikatsausten ja vuosikertomusten sisältö; tiedot merkittävistä yritysjärjestelyistä, sulautumisesta, jakautumisesta, yritysostoista tai muista huomattavista toimenpiteistä, joissa Componenta on mukana; uusien osakkeiden liikkeeseen laskemista koskeva tieto, tieto omien osakkeiden lunastamisesta tai ostosta, tai muu Componentan osakkeisiin liittyvä tieto, kuten osakkeiden jakaminen; Componentaa ja konsernin yrityksiä koskevat ennusteet; tiedot merkittävistä suunnitelluista investoinneista; sekä uusiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvää tutkimusta ja kehitystä koskeva tieto. Sisäpiirintieto saattaa joko nostaa tai laskea arvopapereiden arvoa. Sisäpiirintieto ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan muutoksen aikaan saavaan tietoon, vaan tietoa pidetään sisäpiirin tietona jo siinä vaiheessa, kun muutos on vasta mahdollinen. Sisäpiirintiedolla saattaa olla liittymiä muihin listattuihin yhtiöihin. Tiedon merkittävyyttä on arvioitava erikseen kaikissa näissä yhtiöissä. On mahdollista, että yritysten välisistä eroista (esim. yrityksen koko, toimiala ja liiketoiminta) johtuen tieto saattaa olla sisäpiirintietoa yhdessä yrityksessä, mutta ei toisessa. 3.2 Sisäpiiriläinen Sisäpiiriläisillä tarkoitetaan Componentassa seuraavia henkilöitä: 1) Ilmoitusvelvolliset sisäpiiriläiset Componentan emoyhtiön hallituksen jäsenet; Componentan emoyhtiön toimitusjohtaja; Componentan emoyhtiön tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja; Ilmoitusvelvolliset sisäpiiriläiset ovat velvollisia ilmoittamaan omistuksensa yhtiön julkiseen sisäpiirirekisteriin kuten kohdassa 4 on mainittu. 2) Pysyvät yrityskohtaiset sisäpiiriläiset Henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti haltuunsa sisäpiirintietoa sekä muut henkilöt, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja saavat sisäpiirintietoa. Componenta on määritellyt pysyviksi yrityskohtaisiksi sisäpiiriläisiksi seuraavissa asemissa toimivat henkilöt: Konsernin johtoryhmä; Konsernin laajennettu johtoryhmä; Konsernin talousosaston, rahoituksen, tietohallinnon ja viestinnän avainhenkilöt; Operatiivisten liiketoimintasegmenttien controllerit; Konsernin johdon sihteerit.

4 Sisäpiiriohjeet, voimassa alkaen 4 (10) Yllä mainitut yrityskohtaiset sisäpiiriläiset merkitään Componentan pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin, joka ei ole julkinen. 3) Hankekohtaiset sisäpiiriläiset Yllä mainittuun yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kirjataan myös kaikki ne henkilöt, jotka Componenta on väliaikaisesti määritellyt sisäpiiriläisiksi johtuen ko. henkilön osallistumisesta luottamuksellisten tehtävien hoitoon. Henkilöt kirjataan yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin osarekisteriin tai -rekistereihin, jotka ovat hankekohtaisia. Hankekohtaiset osarekisterit eivät ole pysyviä sisäpiirirekistereitä. 4) Kaikki muut henkilöt, joilla on hallussaan sisäpiirintietoa huolimatta siitä, missä, mistä ja miten tiedot on saatu. 3.3 Arvopaperi Arvopapereilla tarkoitetaan Componentan osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita (esimerkiksi vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet, optiolainat, optiotodistukset ja merkintäoikeudet) sekä muita Componentan liikkeeseen laskemia arvopaperilajeja, joihin viitataan arvopaperimarkkinalaissa. Sisäpiirisääntely koskee myös muita sellaisia arvopapereita, joiden hinta määräytyy Componentan liikkeeseen laskeman arvopaperin perusteella. Tällaisia arvopapereita ovat esimerkiksi warrantit ja muut Componentan liikkeeseen laskemiin arvopapereihin sidonnaiset johdannaiset. Sisäpiirisääntely ei koske sijoitusrahasto-osuuksia. 4. ILMOITUSVELVOLLISEN SISÄPIIRILÄISEN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA SISÄPIIRIREKISTERIEN YLLÄPITO SEKÄ YRITYSKOHTAISEN SISÄPIIRILÄISEN VELVOITTEET Ilmoitusvelvolliset sisäpiiriläiset ovat velvollisia ilmoittamaan tekemistään sijoituksista ja kaupoista, ja yritys ylläpitää julkista sisäpiirirekisteriä ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä. Tämän lisäksi Componenta ylläpitää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä pysyvistä sisäpiiriläisistä ja erikseen rekisteriä hankekohtaisista sisäpiiriläisistä (ks. kohta 6). Yrityskohtaisilla sisäpiiriläisillä ei ole edellä mainittua sijoituksia ja kauppoja koskevaa ilmoitusvelvollisuutta. 4.1 Julkisen sisäpiirirekisterin ylläpito Componenta ylläpitää julkista sisäpiirirekisteriä Componentan ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä. Componentan viestintäjohtaja on vastuussa sisäpiirirekisterin ylläpidosta. Jokaisella on oikeus tutustua julkisiin sisäpiirirekistereihin ja saada niistä otteita ja jäljennöksiä. Luonnollisen henkilön henkilötunnus ja osoite sekä muun luonnollisen henkilön kuin ilmoitusvelvollisen nimi eivät kuitenkaan ole julkisia. Componentan on lisäksi pidettävä julkisen sisäpiirirekisterin sisältämät julkiset tiedot yleisön saatavilla internetin välityksellä. Julkisen sisäpiirirekisterin omistuksissa tapahtuneet muutokset pidetään yleisön saatavilla internetissä 12 kuukauden ajan muutoksesta. Edellä mainittu koskee myös sisäpiiriläisen perhesuhteessa tai määräysvaltasuhteissa tapahtuneita muutoksia. Tiedot päivitetään ilman aiheetonta viivästystä, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluessa muutosilmoituksen saapumisesta. 4.2 Ilmoitusvelvollisuus julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien henkilöiden perustiedoista ja omistuksista Jokaisella Componentan ilmoitusvelvollisella sisäpiiriläisellä on velvollisuus 14 päivän kuluessa tehtävään tullessaan tehdä Componentan sisäpiirivastaavalle sisäpiirirekisteriä varten perusilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot: ilmoitusvelvollisen omat perustiedot, tiedot puolisosta ja vajaavaltaisista, joiden edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on,

5 Sisäpiiriohjeet, voimassa alkaen 5 (10) muut vähintään vuoden samassa taloudessa asuneen perheenjäsenen tiedot (perheenjäsenellä tarkoitetaan serkkua läheisempiä sukulaisia, esimerkiksi lapset, lastenlapset, sisarukset ja vanhemmat, ei kuitenkaan avopuolisoa), yllä mainittujen henkilöiden määräysvalta- ja vaikutusvaltayhteisöt; sekä yllä mainittujen henkilöiden ja määräysvaltayhteisöjen arvopaperiomistukset. Ilmoitusvelvollisten ei tarvitse ilmoittaa määräysvalta- ja vaikutusvaltayhteisöinään yhtiön tytäryhtiöitä. Ilmoitusvelvollisuus ei myöskään koske asunto-osakeyhtiöitä, keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä, aatteellisia yhdistyksiä tai taloudellisia yhdistyksiä edellyttäen, että ne eivät käy säännöllisesti kauppaa arvopapereilla (muussa tapauksessa tulee ilmoittaa myös niitä koskevat tiedot). Tarkentavan määritelmän yrityksistä, joissa sisäpiiriläisellä on määräys- tai vaikutusvaltaa, saa Componentan viestintäjohtajalta. Ilmoitukset tehdään Fivan lomakkeilla (Liitteet 2 ja 3). Finanssivalvonta voi määrätä ilmoituksen laiminlyönnistä rikemaksun (seuraamuksista tarkemmin kohdassa 8). Ilmoitusvelvollisuus päättyy ajankohtana, jolloin työvelvoite tai muun ilmoitusvelvollisuuden perusteena oleva seikka (esimerkiksi hallituksen jäsenyys) päättyy. Ilmoitusvelvollisuus voidaan sisäpiirivastaavalle osoitetun pyynnön perusteella keskeyttää väliaikaisesti esimerkiksi äitiysloman tai muun vastaavan syyn johdosta, jos kyseessä olevalla henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada sisäpiirintietoa vapaansa aikana. 4.3 Muutokset perustiedoissa ja omistusmuutokset Kun yllä mainituissa tiedoissa tapahtuu muutos tai kun arvopapereita hankitaan tai luovutetaan, tulee sisäpiiriläisen ilmoittaa muutoksesta 7 päivän kuluessa. Ilmoitusvelvollisella on vastuu ilmoitusvelvollisuudesta myös silloin kun hänen arvopapereidensa hoito on annettu toisen tehtäväksi. Alaikäisen lapsen osalta ilmoitusvelvollisuus alkaa siitä, kun hänet on merkitty väestörekisteriin ja uusien määräysvaltayhteisöjen osalta siitä, kun yhteisö on merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan rekisteriin. Jos muutos johtuu arvopaperin liikkeeseenlaskijasta (esim. osakkeen splittaus), muutosilmoitusta ei tarvitse tehdä Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvat arvopaperit Componenta on tehnyt sopimuksen Euroclear Finland Oy:n kanssa sisäpiirirekisterin liittämisestä ns. SIREjärjestelmään, minkä johdosta Componentan arvo-osuusmuotoisten arvopapereiden (eli osakkeiden, vaihdettavien pääomalainojen ja vaihtovelkakirjalainojen) omistus ja niillä Helsingin pörssissä käytävä kauppa rekisteröityy automaattisesti Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään rekisteriin. Sisäpiiriläisyyden alkaessa ei arvo-osuusmuotoisia omistuksia tarvitse erikseen ilmoittaa. Kun arvo-osuusmuotoisen arvopaperin kauppa on tehty Helsingin pörssissä, se rekisteröityy automaattisesti SIRE-järjestelmään. Kauppoja ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Kuitenkin, kun muutos koskee arvo-osuusjärjestelmään liitettyjä arvopapereita, mutta kauppa tai muu muutos (esimerkiksi vaihto, lahja tai perintö) on tapahtunut Helsingin pörssin ulkopuolella, ei muutos kirjaudu automaattisesti vaan sisäpiiriläisen on huolehdittava muutoksen ilmoittamisesta Componentan sisäpiirirekisterin hoitajalle sekä siitä, että muutokset kirjataan arvo-osuusrekisterissä arvo-osuustilille Muut kuin arvo-osuusmuotoiset arvopaperit Kun muutos koskee muita kuin arvo-osuusmuotoisia arvopapereita (esimerkiksi johdannaissopimukset), sisäpiiriläisen on huolehdittava muutoksen ilmoittamisesta.

6 Sisäpiiriohjeet, voimassa alkaen 6 (10) 4.4 Pysyvä yrityskohtainen sisäpiirirekisteri Yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin ylläpito Julkisen sisäpiirirekisterin lisäksi Componenta ylläpitää sisäpiirirekisteriä palveluksessaan olevista henkilöistä, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa sekä muista henkilöistä, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja saavat sisäpiirintietoa. Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri on jaettu osarekistereihin niin, että pysyvistä yrityskohtaisista sisäpiiriläisistä pidetään pysyvää sisäpiirirekisteriä ja hankekohtaiset sisäpiiriläiset merkitään erillisiin hankekohtaisiin osarekistereihin. Pysyvä yrityskohtainen sisäpiirirekisteri ja hankekohtaiset sisäpiirirekisterit yhdessä muodostavat arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin. Koska yhtiön toimielimiin kuuluva henkilö on jo merkitty julkiseen sisäpiirirekisteriin, ei häntä tarvitse merkitä pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin, mutta tällainen henkilö kuitenkin aina merkitään hankkeiden osalta yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin. Jokaisen sisäpiiriläisen vastuulla on arvioida, onko hänen hallussaan oleva tieto sisäpiirintietoa. Sisäpiiriläiset ovat myös vastuussa siitä, etteivät he riko rikoslain sisäpiirintiedon väärinkäyttökieltoa tai arvopaperimarkkinalain määräyksiä sisäpiirintiedon kielletystä käytöstä tai ilmaisemisesta. Sisäpiiriläinen on vastuussa edellä mainituista asioista siitä huolimatta, onko hänet liitetty pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin vai ei. Myös Componentan puolesta tai lukuun toimivilla tahoilla, kuten asianajotoimistoilla, emissionjärjestäjillä ja tilintarkastusyhteisöillä, on velvollisuus pitää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä, jos he toimeksiantoa hoitaessaan saavat toimeksiantajaansa koskevaa sisäpiirintietoa. Näiden tahojen osalta riittää, että yhtiö merkitsee rekisteriin asiantuntijayhteisön nimen sekä päävastuullisen asianajajan tai asiantuntijan nimen. Kyseisen yhteisön tulee itse pitää rekisteriä kaikista sen palveluksessa olevista henkilöistä, joilla on sisäpiirintietoa kyseisestä hankkeesta Pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien ilmoitusvelvollisuus Jokaisella Componentan pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvalla on velvollisuus 14 päivän kuluessa tehtävään tullessaan tehdä Componentan sisäpiirivastaavalle sisäpiirirekisteriä varten perusilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot: ilmoitusvelvollisen omat perustiedot, Ilmoitusvelvollisen määräysvalta- ja vaikutusvaltayhteisöt; sekä Ilmoitusvelvollisen ja hänen määräysvaltayhteisöjensä arvopaperiomistukset. Yrityskohtaisen sisäpiiriläisen ei tarvitse ilmoittaa määräysvalta- ja vaikutusvaltayhteisöinään yhtiön tytäryhtiöitä. Ilmoitusvelvollisuus ei myöskään koske asunto-osakeyhtiöitä, keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä, aatteellisia yhdistyksiä tai taloudellisia yhdistyksiä edellyttäen, että ne eivät käy säännöllisesti kauppaa arvopapereilla (muussa tapauksessa tulee ilmoittaa myös niitä koskevat tiedot). Tarkentavan määritelmän yrityksistä, joissa sisäpiiriläisellä on määräys- tai vaikutusvaltaa, saa Componentan viestintäjohtajalta. Ilmoitukset tehdään soveltuvin osin Fivan lomakkeilla (Liitteet 2 ja 3). Ilmoitusvelvollisuus päättyy ajankohtana, jolloin työvelvoite tai muun ilmoitusvelvollisuuden perusteena oleva seikka päättyy. Ilmoitusvelvollisuus voidaan sisäpiirivastaavalle osoitetun pyynnön perusteella keskeyttää väliaikaisesti esimerkiksi äitiysloman tai muun vastaavan syyn johdosta, jos kyseessä olevalla henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada sisäpiirintietoa haltuunsa vapaansa aikana. Kun yllä mainituissa tiedoissa tapahtuu muutos, tulee yrityskohtaisen sisäpiiriläisen ilmoittaa muutoksesta 7 päivän kuluessa. Ilmoitusvelvollisella on vastuu ilmoitusvelvollisuudesta myös silloin kun hänen arvopapereidensa hoito on annettu toisen tehtäväksi.

7 Sisäpiiriohjeet, voimassa alkaen 7 (10) Jos muutos johtuu arvopaperin liikkeeseenlaskijasta (esim. osakkeen splittaus), muutosilmoitusta ei tarvitse tehdä. Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien arvopapereiden osalta toimitaan kuten kohdassa on mainittu ja muiden arvopapereiden osalta siten kuin kohdassa on mainittu. 5. KAUPANKÄYNTIRAJOITUKSET Componentan ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten ja pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien henkilöiden on ajoitettava arvopaperikaupat Componentan liikkeeseen laskemilla arvopapereilla siten, ettei kaupankäynti heikennä arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta. Tästä syystä suositellaan, että kaupat ajoitetaan mahdollisimman pitkälle sellaiseen ajankohtaan, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellistä tietoa Componentan arvopapereiden arvoon vaikuttavista asioista (esim. vuosikertomusten ja osavuosikatsausten julkistamisen jälkeen). Suositeltavaa on myös, että Componentan lakimääräiset sisäpiiriläiset ja pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat henkilöt tekevät Componentan liikkeeseen laskemiin arvopapereihin vain pitkäaikaisia sijoituksia. Componentan lakimääräisten sisäpiiriläisten ja pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien henkilöiden ei tule käydä kauppaa Componentan arvopapereilla ja niihin liittyvillä johdannaisilla alle 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamista. Huolimatta edellä mainitusta, sisäpiirintiedon väärinkäyttökielto on voimassa aina, eivätkä Componentan ilmoitusvelvolliset sisäpiiriläiset ja pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat henkilöt saa käydä kauppaa Componentan arvopapereilla ja niihin liittyvillä johdannaisilla silloin, kun heillä on hallussaan sisäpiirintietoa. 5.1 Kaupankäyntirajoitusten kattavuus Kaupankäyntirajoitukset koskevat Componentan ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ja pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvia henkilöitä, heidän edunvalvonnassaan olevia vajaavaltaisia henkilöitä sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöjä. Edellä mainittujen sisäpiiriläisten on noudatettava kaupankäyntirajoituksia myös silloin, kun he ovat antaneet arvopapereidensa hoidon kolmannen osapuolen tehtäväksi ja sisäpiiriläisen on tällöin ilmoitettava kaupankäyntirajoituksista ko. kolmannelle osapuolelle. Yhtiö suosittelee, että sisäpiiriläiset tiedottavat lähipiirilleen yhtiön noudattamista suljettua ikkunaa koskevista kaupankäyntirajoituksista, sekä tarpeen mukaan muista sisäpiiriläistä itseään koskevista velvoitteista. Sisäpiiriläinen ei kuitenkaan saa ilmaista lähipiirilleen mitään sisäpiirintietoa (esimerkiksi hankkeen osalta). Kaupankäyntirajoituksia ei sovelleta, kun Componentan arvopaperit on hankittu merkitsemällä tai muutoin suoraan Componentalta tai Componenta-konserniin kuuluvalta yritykseltä; saatu lunastus-, sulautumis- tai jakautumisvastikkeena tai julkisen tarjouksen mukaisena vastikkeena taikka muulla niihin rinnastettavalla tavalla; saatu osinkona tai muuna yrityksen voittovarojen jakona; saatu korvauksena tehdystä työstä tai muusta vastaavasta palvelusta; tai saatu perintönä, testamentilla, lahjaksi tai omaisuuden jaossa avioeron yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla.

8 Sisäpiiriohjeet, voimassa alkaen 8 (10) 6. COMPONENTAN OHJEET HANKEKOHTAISTEN OSAREKISTERIEN SISÄPIIRILÄISILLE 6.1 Yleistä Componenta pitää yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin hankekohtaista osarekisteriä sellaisista hankkeista, joiden julkistaminen olisi omiaan olennaisesti vaikuttamaan Componentan arvopapereiden tai niihin liittyvien johdannaisten hintaan tai arvoon. Hankekohtaisen osarekisterin päätarkoituksena on selkeästi määrittää ajankohta, jolloin henkilöstä tulee sisäpiiriläinen. Rekisterin ylläpito on tärkeää myös sisäpiirintiedon käsittelyn hallitsemiseksi ja tehostamiseksi. Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvilla henkilöillä ei ole velvollisuutta ilmoittaa perustietoja samoin kuin ilmoitusvelvollisilla sisäpiiriläisillä kohdan 4.2 mukaisesti, eikä hankekohtaisilla sisäpiiriläisillä myöskään ole sijoituksia ja kauppoja koskevaa ilmoitusvelvollisuutta. Jokaisen työntekijän vastuulla on arvioida, onko hänen hallussaan oleva tieto sisäpiirintietoa. Sisäpiiriläiset ovat myös vastuussa siitä, etteivät he riko rikoslain sisäpiirintiedon väärinkäyttökieltoa tai arvopaperimarkkinalain määräyksiä sisäpiirintiedon kielletystä käytöstä tai ilmaisemisesta. Sisäpiiriläinen on vastuussa edellä mainituista asioista siitä huolimatta, onko hänet liitetty hankekohtaiseen osarekisteriin vai ei. 6.2 Hanke Termillä hanke tarkoitetaan järjestelyä tai muuta yksilöitävissä olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä, joka valmistellaan luottamuksellisesti, ja jonka julkistaminen olisi omiaan olennaisesti vaikuttamaan Componentan arvopapereiden tai niihin liittyvien johdannaisten arvoon tai hintaan. Hanke on yleensä järjestely tai muu toimenpide, joka selvästi eroaa yrityksen tavallisesta liiketoiminnasta laajuutensa tai luonteensa puolesta. Componentan toimitusjohtaja arvioi tapauskohtaisesti, pidetäänkö järjestelyä tai toimenpidettä hankkeena. Arvion on oltava kokonaisvaltainen ja siinä tulee ottaa huomioon kaikki toimenpiteitä koskevat tiedot. Nämä tiedot voivat olla joko sisäisiä (esimerkiksi valmisteltavan järjestelyn tai toimenpiteen toteutusta edellyttävä yrityksen sisäinen päätöksentekoprosessi sekä järjestelyn tai asian merkittävyys yhtiön kannalta) tai ulkoisia (kuten vakiintuneet käytännöt yhtiön toimialalla). Arvion on oltava johdonmukainen Componentan aikaisempien käytäntöjen kanssa, ja sen tulee perustua saatavilla olevaan tietoon. Jos tiedon merkittävyys muuttuu, on uudelleen arvioitava, pidetäänkö järjestelyä tai toimenpidettä hankkeena. 6.3 Hankkeen arviointikriteerit Hankekohtaisen osarekisterin pitämisestä päätettäessä on kiinnitettävä huomiota muun muassa seuraaviin asioihin: Onko hanke tai järjestely sellainen, että sen toteutuessa yrityksen on julkaistava hankkeen tulokset; Ovatko hankkeen toteuttamisen valmistelut edenneet sellaiseen vaiheeseen, mistä on olemassa toimivaltaisen elimen tekemä päätös; Jos hankkeen loppuun vieminen tai järjestelyt edellyttävät yhteistyötä toisen osapuolen kanssa, hankekohtaista osarekisteriä on alettava pitää vasta sen jälkeen, kun mainittu toinen osapuoli on omalta osaltaan käynnistänyt toimenpiteet, joiden tavoitteena on hankkeen toteuttaminen; ja Hankkeen tai järjestelyn toteutumista pidetään todennäköisenä. 6.4 Yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin hankekohtainen osarekisteri Henkilöstä tulee hankekohtainen sisäpiiriläinen hänen saadessaan haltuunsa sellaista julkistamatonta tietoa, joka liittyy kyseessä olevaan hankkeeseen tai järjestelyyn, ja hankekohtainen sisäpiiriläisyys raukeaa, kun kyseessä oleva hanke julkistetaan tai kun kyseessä oleva hanke tai järjestely raukeaa. Viestintäjohtaja on vastuussa hankekohtaisen osarekisterin ylläpidosta Liitteessä 4 olevan mallin mukaisesti.

9 Sisäpiiriohjeet, voimassa alkaen 9 (10) Viestintäjohtajan tehtävänä on varmistaa, että kaikki hankkeessa mukana olevat henkilöt saavat hankekohtaisen sisäpiiri-ilmoituksen (ks. Liite 4) ja vahvistavat ilmoituksen vastaanottamisen. Viestintäjohtaja ilmoittaa rekisteröidyille henkilöille heidän sisäpiiriasemansa alkamisesta ja päättymisestä. Yhtiön puolesta tai lukuun toimivilla asiantuntijatahoilla on itsenäinen velvollisuus ylläpitää sisäpiirirekisteriä. Tällaisia tahoja ovat esim. asianajajat, tilintarkastajat, investointipankkiirit ja konsultit. Asiamiehelle asetetusta itsenäisestä velvollisuudesta huolimatta yhtiöllä on kuitenkin oltava omassa rekisterissään merkintä sen puolesta tai lukuun toimivista tahoista. Yhtiön sisäpiirirekisterissä voidaan siten yksilöidä ainoastaan sen lukuun toimiva yhteisö (esimerkiksi asianajotoimisto) sekä päävastuullinen asiantuntija (ts. hankkeesta vastuullinen asianajaja) ja viitata edelleen ko. asianajotoimiston itsensä ylläpitämään rekisteriin. Fiva katsoo lisäksi, että pörssiin listattujen yhtiöiden on tarvittaessa tiedotettava lukuunsa toimiville asiantuntijatahoille niiden rekisterinpitovelvollisuudesta. Samoin pörssiyhtiö voi merkittävän transaktion (esimerkiksi yrityskaupan) yhteydessä harkintansa mukaan suositella hankekohtaisen sisäpiirirekisterin pitämistä myös vastapuolelleen. 6.5 Projekteihin liittyvät rajoitteet ja oikeusvaikutukset Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Componentan arvopapereilla tai niiden johdannaisilla niin kauan kuin he ovat hankekohtaisia sisäpiiriläisiä. Jos hanke liittyy toiseen listattuun yhtiöön (esim. merkittävä yrityskauppa, jossa on mukana toinen listattu yhtiö), on mahdollista, että Componentan hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä arvopaperikauppaa myöskään ko. toisen yrityksen arvopapereilla. Kaikkien sisäpiiriläisten tulee ottaa huomioon, että kaupankäyntirajoitteistakin huolimatta sisäpiiriläinen on aina henkilökohtaisesti vastuussa sovellettavien lakien, säädösten ja ohjeiden noudattamisesta. Hankekohtainen sisäpiiriläisyys lakkaa, kun hankkeesta ilmoitetaan pörssitiedotteella tai kun hanke raukeaa. 7. SISÄPIIRIASIOIDEN HALLINTA 7.1 Kirjalliset ohjeet Nämä Ohjeet jaetaan kaikille Componentan lakimääräisille sisäpiiriläisille ja pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluville henkilöille. Ohjeet ovat lisäksi saatavilla Componentan intranet-sivuilta. 7.2 Vastuuhenkilöt sisäpiiriasioissa Componenta on nimennyt Componentan sisäpiiriasioiden vastuuhenkilöksi konsernin talousjohtajan ja sisäpiirirekisterin vastuuhenkilöksi konsernin viestintäjohtajan. 8. SEURAAMUKSET 8.1 Hallinnolliset seuraamukset Seurauksena sisäpiirilainsäädännön rikkomisesta voi olla Finanssivalvonnasta annetun lain mukainen hallinnollinen sanktio, joita ovat rikemaksu, julkinen huomautus ja julkinen varoitus. Lisäksi voidaan määrätä seuraamusmaksu, mikäli varoitusta ei voida pitää riittävänä rangaistuksena. Seuraamusmaksun suuruus oikeushenkilölle on euroa (kuitenkin enintään 10 % oikeushenkilön seuraamusmaksun määräämistä edeltävän tilikauden liikevaihdosta). Luonnolliselle henkilölle määrättävä seuraamusmaksu on suuruudeltaan euroa. Seuraamusmaksun määrää Fiva. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata rikemaksu. Rikemaksun määrä on oikeushenkilölle euroa ja luonnolliselle henkilölle euroa. Rikemaksun määrää Fiva.

10 Sisäpiiriohjeet, voimassa alkaen 10 (10) 8.2 Rikosoikeudelliset seuraamukset Sisäpiirintiedon väärinkäyttö on rangaistavissa myös rikoslain nojalla (RL 51 luvun 1 ). Rangaistavuuden edellytyksenä on, että tarkoituksena on hankkia itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä, ja että teko on tehty tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta. Vakavammissa tapauksissa voidaan rangaista törkeästä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä (RL 51 luvun 2 ), jos tahallisessa sisäpiirintiedon väärinkäytössä tavoitellaan erityisen suurta hyötyä tai huomattavaa henkilökohtaista etua, rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemisessä hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa esimerkiksi arvopaperin liikkeeseenlaskijan (kuten yhtiö) tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa tai edustajana taikka niiden antamassa tehtävässä tai rikos tehdään suunnitelmallisesti ja sisäpiirintiedon väärinkäyttö on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Lainkohtien mukaan myös tahallisen sisäpiirintiedon väärinkäytön yritys on rangaistava. Seuraamuksena rikoslain mukaisen kiellon rikkomisesta on sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Törkeästä tekomuodosta rangaistus on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. 8.3 Muut seuraamukset Edellä mainittujen seuraamusten lisäksi tulee huomioida, että sisäpiirilainsäädännön ja näiden sisäpiirisääntöjen rikkominen voi muodostaa myös työsopimusrikkomuksen. 9. LISÄTIETOA Lisätietoa näiden Ohjeiden ja sisäpiirilainsäädännön noudattamisesta saa Componentan talousjohtajalta Mika Hassiselta (sähköposti: tai puhelin ). Käytännön asioihin liittyvät kysymykset esim. sisäpiirirekisterin ylläpidosta ja yksittäisten ilmoitusten jättämisestä tulee osoittaa Componentan viestintäjohtajalle Pirjo Aarniovuorelle (sähköposti: componenta.com tai puhelin ). LIITTEET Liite 1: Sisäpiiriä koskevat säännökset Liite 2: Lomake 1, perusilmoitus Liite 3: Lomake 2, arvopaperiomistukset Liite 4: Hankekohtainen sisäpiirirekisteri JAKELU Sisäpiiriin kuuluvat henkilöt Componenta-konsernin intranet

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1 (17) INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT 4 KIELLETTY SISÄPIIRINTIEDON KÄYTTÖ 4.1 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto ja

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI 1 (26)

NASDAQ OMX HELSINKI 1 (26) NASDAQ OMX HELSINKI 1 (26) SISÄPIIRIOHJE SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 TARKOITUS... 2 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT... 3 4 KIELLETTY SISÄPIIRINTIEDON KÄYTTÖ... 4 4.1 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto

Lisätiedot

FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 31.12.2005 ALKAEN

FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 31.12.2005 ALKAEN 1 FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 31.12.2005 ALKAEN 1. SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Finnair Oyj:n (jäljempänä "Finnair") hallitus on vahvistanut tämän sisäpiiriohjeen. Ohjetta noudatetaan kaikissa niissä Finnair

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. JOHDANTO Tämä Caverion Oyj:n sisäpiiriohje koskee kaikkia Caverion Oyj:ssä tai jossakin sen konserniyhtiössä (yhdessä Yhtiö ) työ- tai toimisuhteessa olevia henkilöitä.

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) B 18 SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) Suomen Asianajajaliiton hallitus on 16.6.2014 antanut sisäpiirintiedon hallinnasta asianajotoimistoissa seuraavan suosituksen:

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOI- TUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄ- SENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOH- JE

FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOI- TUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄ- SENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOH- JE FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOI- TUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄ- SENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOH- JE 1 (16) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 MÄÄRITELMÄT... 3 2.1 FK:n sijoituspalveluja tarjoava jäsenyhteisö...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY 1 Uusi arvopaperimarkkinalaki 1.1.2013 (40128) 1. ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA OPAS RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ (27.2.2009)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA OPAS RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ (27.2.2009) B 17.1 OPAS RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ (27.2.2009) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAHANPESULAIN ASIANAJAJILLE ASETTAMIEN VELVOLLISUUKSIEN PÄÄKOHDAT... 3 1.1 Missä tehtävissä asianajaja ja

Lisätiedot

ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT

ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT Arvopaperipörssin säännöt 1(47) ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT LISTALLEOTTAMINEN JA PÖRSSIARVOPAPERIN LIIKKEESEEN- LASKIJAN TIEDONANTO- JA MUUT VELVOLLISUUDET 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 3 1.1 SOVELTAMISALA JA

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2013 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS KEHOTTAA VAROVAISUUTEEN TUNTEMATTOMIEN ARVOPAPEREIDEN TARJO- AJIEN SUHTEEN

RAHOITUSTARKASTUS KEHOTTAA VAROVAISUUTEEN TUNTEMATTOMIEN ARVOPAPEREIDEN TARJO- AJIEN SUHTEEN 1 (17) RATA TIEDOTTAA -TIEDOTE 3/2004 SISÄLLYSLUETTELO SISÄPIIRILÄISTEN OMAISUUDENHOITO Sisäpiiriläisten salkunhoito voi olla annettu ulkopuolisen omaisuudenhoitajan tehtäväksi. Sisäpiiriläisten lukuun

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 2.10.2013 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

First North Nordic -Säännöt 1.7.2013

First North Nordic -Säännöt 1.7.2013 First North Nordic -Säännöt 1.7.2013 Käännös First North Nordic Rulebook -säännöistä. Mikäli tämä käännös on joiltain osin ristiriidassa First North Nordic Rulebook sääntöjen kanssa, noudatetaan First

Lisätiedot

Periaate NOQD-92/FI 1 (8) Julkinen Versio 2 Viestintä / Kaisa Lipponen 15.12.2011

Periaate NOQD-92/FI 1 (8) Julkinen Versio 2 Viestintä / Kaisa Lipponen 15.12.2011 Periaate NOQD-92/FI 1 (8) Jakelu Tarkastaja, pvm NEB, 19.10.2011 Korvaa Neste Oil muutettu Nesteeksi yhtiön virallisen nimen muututtua 1.6.2015. Hyväksyjä, pvm BoD, 15.12.2011 NESTE OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA

Lisätiedot

Osakkeen kurssimuutokset ja sisäpiirintiedon väärinkäyttö oikeuskäytännössä

Osakkeen kurssimuutokset ja sisäpiirintiedon väärinkäyttö oikeuskäytännössä Ville Parkkari Osakkeen kurssimuutokset ja sisäpiirintiedon väärinkäyttö oikeuskäytännössä 1. Kehittyvät rahoitusmarkkinat ja sisäpiirintiedon väärinkäytön sääntely 1.1. Lähtökohdat Taloudellisen noususuhdanteen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2013

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen Dnro FIVA 9/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri 129 SISÄPIIRINTIEDON Peltolan osuus tuksen jäsenyyden päätyttyä Peltolalla ei ole ollut Jippiissä muodollista eikä tosiasiallista asemaa. PSS-Trade Oy tuli Jippii Group Oyj:n osakkeenomistajaksi 4.7.2000

Lisätiedot

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014

TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014 TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014 MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA Maakunnan Asunnot Oy ( Tarjouksentekijä

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Voimassa

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI SEKÄ PAKOTTEIDEN NOUDATTAMISEKSI

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI SEKÄ PAKOTTEIDEN NOUDATTAMISEKSI 1 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry, laki- ja lausuntovaliokunta 6.5.2015 KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI SEKÄ PAKOTTEIDEN NOUDATTAMISEKSI 1.

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET SISÄLLYS 1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN... 3 1.1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN RANGAISTAVINA TEKOINA... 3 1.1.1 Rahanpesu...3 1.1.2 Terrorismin

Lisätiedot