Componentan sisäpiiriohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Componentan sisäpiiriohjeet"

Transkriptio

1 Voimassa alkaen 1 (10) Componentan sisäpiiriohjeet 1. PÄÄPERIAATTEET Listatun yhtiön johdolla ja muilla työntekijöillä saattaa olla hallussaan tietoa, joka vaikuttaa yhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden hintaan. Tällainen tieto on luottamuksellista, kunnes se julkistetaan tai tuodaan muuten markkinoiden saataville. Työntekijä ei saa käyttää tällaista tietoa arvopaperikaupassa omaan tai toisen lukuun, eikä neuvoa toista arvopaperikaupassa. Tällaista tietoa ei myöskään saa ilmaista toiselle ellei ilmaiseminen tapahdu osana henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista. 1.1 Tarkoitus Sisäpiiriohjeiden ( Ohjeet ) tarkoituksena on tiedottaa sisäpiirirajoituksista työntekijöille sekä yhdenmukaistaa ja tehostaa sisäpiiriasioiden käsittelyä Componenta-konsernissa ( Componenta ) ja pitää huolta siitä, että sovellettavaa sisäpiirilainsäädäntöä ja -säädöksiä noudatetaan. Lisäksi tarkoituksena on tukea ja ylläpitää sijoittajien luottamusta arvopaperimarkkinoihin. Nämä Ohjeet antavat neuvoja sisäpiiriasioiden käsittelyyn ja ne sisältävät tietoa sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuudesta ja Componentan osakkeella tai muilla sen arvopapereilla tai niiden johdannaisilla käytävään kauppaan liittyvistä rajoituksista. Kukin sisäpiirintietoa saanut on kuitenkin henkilökohtaisesti vastuussa sovellettavien lakien ja säädösten noudattamisesta. Ohje sisältää toimintatavat a) sisäpiiriaseman tunnistamisesta ja määrittelemisestä; b) sisäpiirintiedon käsittelemisestä ja hallinnoimisesta; sekä c) sisäpiiriläisen kaupankäynnistä arvopapereilla. Tärkeimmät Suomen laissa, Finanssivalvonnan (Fiva) ohjeistuksessa ja Helsingin pörssin sisäpiiriohjeessa asetetut sisäpiiriasioita koskevat säännökset on esitetty näiden ohjeiden lopussa Liitteessä 1. Sisäpiirilainsäädännön ja -säädösten rikkominen voi täyttää rikoslaissa rangaistavaksi määrätyn rikoksen tunnusmerkit ja myös johtaa Fivan määräämiin hallinnollisiin seuraamuksiin sekä vaikuttaa negatiivisesti sijoittajien Componentaa kohtaan tuntemaan luottamukseen. Lakimääräisistä seuraamuksista tarkemmin alla kohdassa Soveltamisala ja vaikutus Nämä sisäpiiriohjeet on luotu erityisesti Componentaa varten ja ne koskevat kaikkia Componenta-konsernin työntekijöitä. Componentan hallitus on kokouksessaan hyväksynyt nämä Ohjeet ja ne astuvat voimaan Sisäpiiriohjeet perustuvat Arvopaperimarkkinalakiin ( /495 muutoksineen), erityisesti sen 5. luvun markkinoiden väärinkäyttöä koskeviin sääntöihin; Rikoslakiin ( /39 muutoksineen), erityisesti sen 51. luvun arvopaperimarkkinarikoksia koskeviin säännöksiin; Fivan standardiin 5.3; sekä Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki) antamaan sisäpiiriohjeistukseen. Jos Ohjeet ovat ristiriidassa sovellettavien lakien tai säädösten kanssa, noudatetaan voimassa olevia lakeja ja säädöksiä. Työntekijöiden tulee muistaa, että he ovat aina henkilökohtaisesti vastuussa sovellettavien lakien ja säädösten noudattamisesta. Nämä Ohjeet korvaavat Componentan voimaan tulleet Sisäpiiriohjeet.

2 Sisäpiiriohjeet, voimassa alkaen 2 (10) 2. SISÄPIIRINTIEDON KIELLETTY KÄYTTÖ Arvopaperimarkkinalaki kieltää sekä sisäpiirintiedon käyttämisen arvopaperien kaupassa tai toisen neuvomisessa arvopaperikaupassa, että sisäpiirintiedon asiattoman ilmaisemisen toiselle. Kiellon rikkomisesta voi seurata hallinnollisia seuraamuksia mm. julkinen huomautus ja varoitus taikka seuraamusmaksu. Lisäksi, rikoslaki kieltää sisäpiirintiedon väärinkäytön ja seuraamuksena rikoslain mukaisen kiellon rikkomisesta on sakkoa tai vankeutta enintään 4 vuotta. On myös mahdollista, että Componentan työntekijä, joka väärinkäyttää sisäpiirintietoa rikkoo näitä ohjeita ja työsopimustaan. Arvopaperimarkkinalain mukainen sisäpiirintiedon käytön kielto tarkoittaa sitä, että se jolla on sisäpiirintietoa ei saa käyttää tietoa hankkimalla tai luovuttamalla omaan tai toisen lukuun suoraan tai välillisesti arvopaperia, jota tieto koskee; neuvoa suoraan tai välillisesti toista tällaista arvopaperia koskevassa kaupassa; ilmaista tietoa toiselle ellei ilmaiseminen tapahdu osana tiedon ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista. Sisäpiirintiedon ilmaiseminen, vaikka se tapahtuisi osana tiedon ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista, on sallittua vain jos vastaanottaja on salassapitovelvollinen ja tiedostaa saamansa tiedon luottamuksellisuuden: tarvittaessa hänelle on ilmoitettava, että tieto on sisäpiirintietoa ja se tulee pitää salassa. Salassapitovelvollisuus voi perustua lakiin tai sopimukseen (esimerkiksi työ- tai toimeksiantosopimukseen). Tiedon vastaanottaja tulee myös merkitä asianmukaiseen sisäpiirirekisteriin. Yhtiö edellyttää, että sisäpiirintietoa omaava henkilö säilyttää sanottua tietoa sisältävät asiakirjat ja tiedostot huolellisesti ja ilmaisee sisäpiirintietoa toisille vain yllä kuvatuin edellytyksin. Arvopaperimarkkinalaki jakaa henkilöt kahteen ryhmään sisäpiirintiedon suhteen. Ns. ensisijaisia sisäpiiriläisiä ovat henkilöt, jotka osakkeen omistajana tai asemansa, toimensa tai tehtävänsä nojalla ovat saaneet sisäpiirintietoa. Tähän ryhmään lasketaan myös ne, jotka ovat saaneet tiedon rikollisen toiminnan kautta. Ensisijaisten sisäpiiriläisten osalta heidän tietoisuutensa tiedon sisäpiiriluonteesta presumoidaan eli heidän katsotaan aina asemansa kautta olevan tietoisia tiedon sisäpiiriluonteesta. Toiseen ryhmään ns. toissijaisiin sisäpiiriläisiin kuuluu kuka tahansa henkilö, joka on saanut sisäpiirintietoa. Toissijaisten sisäpiiriläisten osalta sisäpiirintiedon käytön ja ilmaisun kielto edellyttää, että henkilö tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää tiedon sisäpiiriluonteesta. Arvioitaessa sitä, oliko henkilö tiennyt tai olisiko henkilön pitänyt tietää hallussaan olleen tiedon olevan sisäpiirintietoa, on harkittava, mitä kyseisissä olosuhteissa tavallinen ja järkevä henkilö tietäisi tai mitä hänen olisi pitänyt tietää. 3. MÄÄRITELMÄT 3.1 Sisäpiirintieto Sisäpiirintietoa on sellainen Componentan arvopaperiin liittyvä luonteeltaan täsmällinen tieto, jota ei ole julkistettu tai joka muuten ei ole ollut markkinoilla saatavissa ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin hintaan tai arvoon. Tiedon täsmällisyys viittaa olosuhteisiin tai tapahtumaan, jotka ovat jo ilmenneet tai tapahtuneet taikka joiden voidaan kohtuudella olettaa ilmenevän tai toteutuvan. Olosuhteiden tai tapahtuman tosiasialliseen myöhempään ilmenemiseen tai toteutumiseen liittyvät epävarmuustekijät eivät siten vähennä tiedon täsmällisyyttä, jos olosuhteiden tai tapahtuman ilmenemiseen tai toteutumiseen on kuitenkin ollut tosiasiallinen mahdollisuus. Lisäksi edellytetään, että tieto on riittävän tarkka, jotta sen perusteella voidaan tehdä johtopäätös olosuhteiden tai tapahtuman mahdollisesta vaikutuksesta arvopaperin hintaan. Olennaisuusvaatimus edellyttää tiedon olevan sellaista, että olennaisen hintavaikutuksen mahdollisuus arvopaperiin on tosiasiallinen. Tiedon olennaisuutta ja sen mahdollista hintavaikutusta arvopaperiin on

3 Sisäpiiriohjeet, voimassa alkaen 3 (10) arvioitava objektiivisin kriteerein ja ottamalla huomioon se, olisiko järkevä sijoittaja todennäköisesti käyttänyt kyseistä tietoa yhtenä sijoituspäätöksensä perusteena. Tiedon merkittävyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä huomio tiedon oletettuun vaikutukseen suhteessa yhtiön toimintaan kokonaisuudessaan, tiedon lähteen luotettavuuteen sekä muihin mahdollisiin kyseisissä olosuhteissa vallitseviin markkinatekijöihin. Tiivistetysti voidaan sanoa, että tiedon olennaisuuden edellytyksenä on se, olisiko järkevästi toimiva sijoittaja tekohetkellä pitänyt olennaisen hintavaikutuksen mahdollisuutta arvopaperiin objektiivisesti arvioiden todellisena ja todennäköisesti ottanut kyseisen tiedon huomioon sijoituspäätöstä tehdessään. Tietoa pidetään julkisena vasta, kun siitä on ilmoitettu Helsingin pörssiin ja keskeisille tiedotusvälineille. Julkistettuun tietoon rinnastetaan tieto, joka muutoin on ollut yleisesti markkinoiden saatavilla lehdistössä tai sähköisissä tiedotusvälineissä. Sisäpiirintietoa on tai saattaa olla mm. osavuosikatsausten ja vuosikertomusten sisältö; tiedot merkittävistä yritysjärjestelyistä, sulautumisesta, jakautumisesta, yritysostoista tai muista huomattavista toimenpiteistä, joissa Componenta on mukana; uusien osakkeiden liikkeeseen laskemista koskeva tieto, tieto omien osakkeiden lunastamisesta tai ostosta, tai muu Componentan osakkeisiin liittyvä tieto, kuten osakkeiden jakaminen; Componentaa ja konsernin yrityksiä koskevat ennusteet; tiedot merkittävistä suunnitelluista investoinneista; sekä uusiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvää tutkimusta ja kehitystä koskeva tieto. Sisäpiirintieto saattaa joko nostaa tai laskea arvopapereiden arvoa. Sisäpiirintieto ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan muutoksen aikaan saavaan tietoon, vaan tietoa pidetään sisäpiirin tietona jo siinä vaiheessa, kun muutos on vasta mahdollinen. Sisäpiirintiedolla saattaa olla liittymiä muihin listattuihin yhtiöihin. Tiedon merkittävyyttä on arvioitava erikseen kaikissa näissä yhtiöissä. On mahdollista, että yritysten välisistä eroista (esim. yrityksen koko, toimiala ja liiketoiminta) johtuen tieto saattaa olla sisäpiirintietoa yhdessä yrityksessä, mutta ei toisessa. 3.2 Sisäpiiriläinen Sisäpiiriläisillä tarkoitetaan Componentassa seuraavia henkilöitä: 1) Ilmoitusvelvolliset sisäpiiriläiset Componentan emoyhtiön hallituksen jäsenet; Componentan emoyhtiön toimitusjohtaja; Componentan emoyhtiön tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja; Ilmoitusvelvolliset sisäpiiriläiset ovat velvollisia ilmoittamaan omistuksensa yhtiön julkiseen sisäpiirirekisteriin kuten kohdassa 4 on mainittu. 2) Pysyvät yrityskohtaiset sisäpiiriläiset Henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti haltuunsa sisäpiirintietoa sekä muut henkilöt, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja saavat sisäpiirintietoa. Componenta on määritellyt pysyviksi yrityskohtaisiksi sisäpiiriläisiksi seuraavissa asemissa toimivat henkilöt: Konsernin johtoryhmä; Konsernin laajennettu johtoryhmä; Konsernin talousosaston, rahoituksen, tietohallinnon ja viestinnän avainhenkilöt; Operatiivisten liiketoimintasegmenttien controllerit; Konsernin johdon sihteerit.

4 Sisäpiiriohjeet, voimassa alkaen 4 (10) Yllä mainitut yrityskohtaiset sisäpiiriläiset merkitään Componentan pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin, joka ei ole julkinen. 3) Hankekohtaiset sisäpiiriläiset Yllä mainittuun yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kirjataan myös kaikki ne henkilöt, jotka Componenta on väliaikaisesti määritellyt sisäpiiriläisiksi johtuen ko. henkilön osallistumisesta luottamuksellisten tehtävien hoitoon. Henkilöt kirjataan yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin osarekisteriin tai -rekistereihin, jotka ovat hankekohtaisia. Hankekohtaiset osarekisterit eivät ole pysyviä sisäpiirirekistereitä. 4) Kaikki muut henkilöt, joilla on hallussaan sisäpiirintietoa huolimatta siitä, missä, mistä ja miten tiedot on saatu. 3.3 Arvopaperi Arvopapereilla tarkoitetaan Componentan osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita (esimerkiksi vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet, optiolainat, optiotodistukset ja merkintäoikeudet) sekä muita Componentan liikkeeseen laskemia arvopaperilajeja, joihin viitataan arvopaperimarkkinalaissa. Sisäpiirisääntely koskee myös muita sellaisia arvopapereita, joiden hinta määräytyy Componentan liikkeeseen laskeman arvopaperin perusteella. Tällaisia arvopapereita ovat esimerkiksi warrantit ja muut Componentan liikkeeseen laskemiin arvopapereihin sidonnaiset johdannaiset. Sisäpiirisääntely ei koske sijoitusrahasto-osuuksia. 4. ILMOITUSVELVOLLISEN SISÄPIIRILÄISEN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA SISÄPIIRIREKISTERIEN YLLÄPITO SEKÄ YRITYSKOHTAISEN SISÄPIIRILÄISEN VELVOITTEET Ilmoitusvelvolliset sisäpiiriläiset ovat velvollisia ilmoittamaan tekemistään sijoituksista ja kaupoista, ja yritys ylläpitää julkista sisäpiirirekisteriä ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä. Tämän lisäksi Componenta ylläpitää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä pysyvistä sisäpiiriläisistä ja erikseen rekisteriä hankekohtaisista sisäpiiriläisistä (ks. kohta 6). Yrityskohtaisilla sisäpiiriläisillä ei ole edellä mainittua sijoituksia ja kauppoja koskevaa ilmoitusvelvollisuutta. 4.1 Julkisen sisäpiirirekisterin ylläpito Componenta ylläpitää julkista sisäpiirirekisteriä Componentan ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä. Componentan viestintäjohtaja on vastuussa sisäpiirirekisterin ylläpidosta. Jokaisella on oikeus tutustua julkisiin sisäpiirirekistereihin ja saada niistä otteita ja jäljennöksiä. Luonnollisen henkilön henkilötunnus ja osoite sekä muun luonnollisen henkilön kuin ilmoitusvelvollisen nimi eivät kuitenkaan ole julkisia. Componentan on lisäksi pidettävä julkisen sisäpiirirekisterin sisältämät julkiset tiedot yleisön saatavilla internetin välityksellä. Julkisen sisäpiirirekisterin omistuksissa tapahtuneet muutokset pidetään yleisön saatavilla internetissä 12 kuukauden ajan muutoksesta. Edellä mainittu koskee myös sisäpiiriläisen perhesuhteessa tai määräysvaltasuhteissa tapahtuneita muutoksia. Tiedot päivitetään ilman aiheetonta viivästystä, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluessa muutosilmoituksen saapumisesta. 4.2 Ilmoitusvelvollisuus julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien henkilöiden perustiedoista ja omistuksista Jokaisella Componentan ilmoitusvelvollisella sisäpiiriläisellä on velvollisuus 14 päivän kuluessa tehtävään tullessaan tehdä Componentan sisäpiirivastaavalle sisäpiirirekisteriä varten perusilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot: ilmoitusvelvollisen omat perustiedot, tiedot puolisosta ja vajaavaltaisista, joiden edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on,

5 Sisäpiiriohjeet, voimassa alkaen 5 (10) muut vähintään vuoden samassa taloudessa asuneen perheenjäsenen tiedot (perheenjäsenellä tarkoitetaan serkkua läheisempiä sukulaisia, esimerkiksi lapset, lastenlapset, sisarukset ja vanhemmat, ei kuitenkaan avopuolisoa), yllä mainittujen henkilöiden määräysvalta- ja vaikutusvaltayhteisöt; sekä yllä mainittujen henkilöiden ja määräysvaltayhteisöjen arvopaperiomistukset. Ilmoitusvelvollisten ei tarvitse ilmoittaa määräysvalta- ja vaikutusvaltayhteisöinään yhtiön tytäryhtiöitä. Ilmoitusvelvollisuus ei myöskään koske asunto-osakeyhtiöitä, keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä, aatteellisia yhdistyksiä tai taloudellisia yhdistyksiä edellyttäen, että ne eivät käy säännöllisesti kauppaa arvopapereilla (muussa tapauksessa tulee ilmoittaa myös niitä koskevat tiedot). Tarkentavan määritelmän yrityksistä, joissa sisäpiiriläisellä on määräys- tai vaikutusvaltaa, saa Componentan viestintäjohtajalta. Ilmoitukset tehdään Fivan lomakkeilla (Liitteet 2 ja 3). Finanssivalvonta voi määrätä ilmoituksen laiminlyönnistä rikemaksun (seuraamuksista tarkemmin kohdassa 8). Ilmoitusvelvollisuus päättyy ajankohtana, jolloin työvelvoite tai muun ilmoitusvelvollisuuden perusteena oleva seikka (esimerkiksi hallituksen jäsenyys) päättyy. Ilmoitusvelvollisuus voidaan sisäpiirivastaavalle osoitetun pyynnön perusteella keskeyttää väliaikaisesti esimerkiksi äitiysloman tai muun vastaavan syyn johdosta, jos kyseessä olevalla henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada sisäpiirintietoa vapaansa aikana. 4.3 Muutokset perustiedoissa ja omistusmuutokset Kun yllä mainituissa tiedoissa tapahtuu muutos tai kun arvopapereita hankitaan tai luovutetaan, tulee sisäpiiriläisen ilmoittaa muutoksesta 7 päivän kuluessa. Ilmoitusvelvollisella on vastuu ilmoitusvelvollisuudesta myös silloin kun hänen arvopapereidensa hoito on annettu toisen tehtäväksi. Alaikäisen lapsen osalta ilmoitusvelvollisuus alkaa siitä, kun hänet on merkitty väestörekisteriin ja uusien määräysvaltayhteisöjen osalta siitä, kun yhteisö on merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan rekisteriin. Jos muutos johtuu arvopaperin liikkeeseenlaskijasta (esim. osakkeen splittaus), muutosilmoitusta ei tarvitse tehdä Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvat arvopaperit Componenta on tehnyt sopimuksen Euroclear Finland Oy:n kanssa sisäpiirirekisterin liittämisestä ns. SIREjärjestelmään, minkä johdosta Componentan arvo-osuusmuotoisten arvopapereiden (eli osakkeiden, vaihdettavien pääomalainojen ja vaihtovelkakirjalainojen) omistus ja niillä Helsingin pörssissä käytävä kauppa rekisteröityy automaattisesti Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään rekisteriin. Sisäpiiriläisyyden alkaessa ei arvo-osuusmuotoisia omistuksia tarvitse erikseen ilmoittaa. Kun arvo-osuusmuotoisen arvopaperin kauppa on tehty Helsingin pörssissä, se rekisteröityy automaattisesti SIRE-järjestelmään. Kauppoja ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Kuitenkin, kun muutos koskee arvo-osuusjärjestelmään liitettyjä arvopapereita, mutta kauppa tai muu muutos (esimerkiksi vaihto, lahja tai perintö) on tapahtunut Helsingin pörssin ulkopuolella, ei muutos kirjaudu automaattisesti vaan sisäpiiriläisen on huolehdittava muutoksen ilmoittamisesta Componentan sisäpiirirekisterin hoitajalle sekä siitä, että muutokset kirjataan arvo-osuusrekisterissä arvo-osuustilille Muut kuin arvo-osuusmuotoiset arvopaperit Kun muutos koskee muita kuin arvo-osuusmuotoisia arvopapereita (esimerkiksi johdannaissopimukset), sisäpiiriläisen on huolehdittava muutoksen ilmoittamisesta.

6 Sisäpiiriohjeet, voimassa alkaen 6 (10) 4.4 Pysyvä yrityskohtainen sisäpiirirekisteri Yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin ylläpito Julkisen sisäpiirirekisterin lisäksi Componenta ylläpitää sisäpiirirekisteriä palveluksessaan olevista henkilöistä, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa sekä muista henkilöistä, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja saavat sisäpiirintietoa. Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri on jaettu osarekistereihin niin, että pysyvistä yrityskohtaisista sisäpiiriläisistä pidetään pysyvää sisäpiirirekisteriä ja hankekohtaiset sisäpiiriläiset merkitään erillisiin hankekohtaisiin osarekistereihin. Pysyvä yrityskohtainen sisäpiirirekisteri ja hankekohtaiset sisäpiirirekisterit yhdessä muodostavat arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin. Koska yhtiön toimielimiin kuuluva henkilö on jo merkitty julkiseen sisäpiirirekisteriin, ei häntä tarvitse merkitä pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin, mutta tällainen henkilö kuitenkin aina merkitään hankkeiden osalta yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin. Jokaisen sisäpiiriläisen vastuulla on arvioida, onko hänen hallussaan oleva tieto sisäpiirintietoa. Sisäpiiriläiset ovat myös vastuussa siitä, etteivät he riko rikoslain sisäpiirintiedon väärinkäyttökieltoa tai arvopaperimarkkinalain määräyksiä sisäpiirintiedon kielletystä käytöstä tai ilmaisemisesta. Sisäpiiriläinen on vastuussa edellä mainituista asioista siitä huolimatta, onko hänet liitetty pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin vai ei. Myös Componentan puolesta tai lukuun toimivilla tahoilla, kuten asianajotoimistoilla, emissionjärjestäjillä ja tilintarkastusyhteisöillä, on velvollisuus pitää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä, jos he toimeksiantoa hoitaessaan saavat toimeksiantajaansa koskevaa sisäpiirintietoa. Näiden tahojen osalta riittää, että yhtiö merkitsee rekisteriin asiantuntijayhteisön nimen sekä päävastuullisen asianajajan tai asiantuntijan nimen. Kyseisen yhteisön tulee itse pitää rekisteriä kaikista sen palveluksessa olevista henkilöistä, joilla on sisäpiirintietoa kyseisestä hankkeesta Pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien ilmoitusvelvollisuus Jokaisella Componentan pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvalla on velvollisuus 14 päivän kuluessa tehtävään tullessaan tehdä Componentan sisäpiirivastaavalle sisäpiirirekisteriä varten perusilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot: ilmoitusvelvollisen omat perustiedot, Ilmoitusvelvollisen määräysvalta- ja vaikutusvaltayhteisöt; sekä Ilmoitusvelvollisen ja hänen määräysvaltayhteisöjensä arvopaperiomistukset. Yrityskohtaisen sisäpiiriläisen ei tarvitse ilmoittaa määräysvalta- ja vaikutusvaltayhteisöinään yhtiön tytäryhtiöitä. Ilmoitusvelvollisuus ei myöskään koske asunto-osakeyhtiöitä, keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä, aatteellisia yhdistyksiä tai taloudellisia yhdistyksiä edellyttäen, että ne eivät käy säännöllisesti kauppaa arvopapereilla (muussa tapauksessa tulee ilmoittaa myös niitä koskevat tiedot). Tarkentavan määritelmän yrityksistä, joissa sisäpiiriläisellä on määräys- tai vaikutusvaltaa, saa Componentan viestintäjohtajalta. Ilmoitukset tehdään soveltuvin osin Fivan lomakkeilla (Liitteet 2 ja 3). Ilmoitusvelvollisuus päättyy ajankohtana, jolloin työvelvoite tai muun ilmoitusvelvollisuuden perusteena oleva seikka päättyy. Ilmoitusvelvollisuus voidaan sisäpiirivastaavalle osoitetun pyynnön perusteella keskeyttää väliaikaisesti esimerkiksi äitiysloman tai muun vastaavan syyn johdosta, jos kyseessä olevalla henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada sisäpiirintietoa haltuunsa vapaansa aikana. Kun yllä mainituissa tiedoissa tapahtuu muutos, tulee yrityskohtaisen sisäpiiriläisen ilmoittaa muutoksesta 7 päivän kuluessa. Ilmoitusvelvollisella on vastuu ilmoitusvelvollisuudesta myös silloin kun hänen arvopapereidensa hoito on annettu toisen tehtäväksi.

7 Sisäpiiriohjeet, voimassa alkaen 7 (10) Jos muutos johtuu arvopaperin liikkeeseenlaskijasta (esim. osakkeen splittaus), muutosilmoitusta ei tarvitse tehdä. Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien arvopapereiden osalta toimitaan kuten kohdassa on mainittu ja muiden arvopapereiden osalta siten kuin kohdassa on mainittu. 5. KAUPANKÄYNTIRAJOITUKSET Componentan ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten ja pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien henkilöiden on ajoitettava arvopaperikaupat Componentan liikkeeseen laskemilla arvopapereilla siten, ettei kaupankäynti heikennä arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta. Tästä syystä suositellaan, että kaupat ajoitetaan mahdollisimman pitkälle sellaiseen ajankohtaan, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellistä tietoa Componentan arvopapereiden arvoon vaikuttavista asioista (esim. vuosikertomusten ja osavuosikatsausten julkistamisen jälkeen). Suositeltavaa on myös, että Componentan lakimääräiset sisäpiiriläiset ja pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat henkilöt tekevät Componentan liikkeeseen laskemiin arvopapereihin vain pitkäaikaisia sijoituksia. Componentan lakimääräisten sisäpiiriläisten ja pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien henkilöiden ei tule käydä kauppaa Componentan arvopapereilla ja niihin liittyvillä johdannaisilla alle 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamista. Huolimatta edellä mainitusta, sisäpiirintiedon väärinkäyttökielto on voimassa aina, eivätkä Componentan ilmoitusvelvolliset sisäpiiriläiset ja pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat henkilöt saa käydä kauppaa Componentan arvopapereilla ja niihin liittyvillä johdannaisilla silloin, kun heillä on hallussaan sisäpiirintietoa. 5.1 Kaupankäyntirajoitusten kattavuus Kaupankäyntirajoitukset koskevat Componentan ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ja pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvia henkilöitä, heidän edunvalvonnassaan olevia vajaavaltaisia henkilöitä sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöjä. Edellä mainittujen sisäpiiriläisten on noudatettava kaupankäyntirajoituksia myös silloin, kun he ovat antaneet arvopapereidensa hoidon kolmannen osapuolen tehtäväksi ja sisäpiiriläisen on tällöin ilmoitettava kaupankäyntirajoituksista ko. kolmannelle osapuolelle. Yhtiö suosittelee, että sisäpiiriläiset tiedottavat lähipiirilleen yhtiön noudattamista suljettua ikkunaa koskevista kaupankäyntirajoituksista, sekä tarpeen mukaan muista sisäpiiriläistä itseään koskevista velvoitteista. Sisäpiiriläinen ei kuitenkaan saa ilmaista lähipiirilleen mitään sisäpiirintietoa (esimerkiksi hankkeen osalta). Kaupankäyntirajoituksia ei sovelleta, kun Componentan arvopaperit on hankittu merkitsemällä tai muutoin suoraan Componentalta tai Componenta-konserniin kuuluvalta yritykseltä; saatu lunastus-, sulautumis- tai jakautumisvastikkeena tai julkisen tarjouksen mukaisena vastikkeena taikka muulla niihin rinnastettavalla tavalla; saatu osinkona tai muuna yrityksen voittovarojen jakona; saatu korvauksena tehdystä työstä tai muusta vastaavasta palvelusta; tai saatu perintönä, testamentilla, lahjaksi tai omaisuuden jaossa avioeron yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla.

8 Sisäpiiriohjeet, voimassa alkaen 8 (10) 6. COMPONENTAN OHJEET HANKEKOHTAISTEN OSAREKISTERIEN SISÄPIIRILÄISILLE 6.1 Yleistä Componenta pitää yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin hankekohtaista osarekisteriä sellaisista hankkeista, joiden julkistaminen olisi omiaan olennaisesti vaikuttamaan Componentan arvopapereiden tai niihin liittyvien johdannaisten hintaan tai arvoon. Hankekohtaisen osarekisterin päätarkoituksena on selkeästi määrittää ajankohta, jolloin henkilöstä tulee sisäpiiriläinen. Rekisterin ylläpito on tärkeää myös sisäpiirintiedon käsittelyn hallitsemiseksi ja tehostamiseksi. Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvilla henkilöillä ei ole velvollisuutta ilmoittaa perustietoja samoin kuin ilmoitusvelvollisilla sisäpiiriläisillä kohdan 4.2 mukaisesti, eikä hankekohtaisilla sisäpiiriläisillä myöskään ole sijoituksia ja kauppoja koskevaa ilmoitusvelvollisuutta. Jokaisen työntekijän vastuulla on arvioida, onko hänen hallussaan oleva tieto sisäpiirintietoa. Sisäpiiriläiset ovat myös vastuussa siitä, etteivät he riko rikoslain sisäpiirintiedon väärinkäyttökieltoa tai arvopaperimarkkinalain määräyksiä sisäpiirintiedon kielletystä käytöstä tai ilmaisemisesta. Sisäpiiriläinen on vastuussa edellä mainituista asioista siitä huolimatta, onko hänet liitetty hankekohtaiseen osarekisteriin vai ei. 6.2 Hanke Termillä hanke tarkoitetaan järjestelyä tai muuta yksilöitävissä olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä, joka valmistellaan luottamuksellisesti, ja jonka julkistaminen olisi omiaan olennaisesti vaikuttamaan Componentan arvopapereiden tai niihin liittyvien johdannaisten arvoon tai hintaan. Hanke on yleensä järjestely tai muu toimenpide, joka selvästi eroaa yrityksen tavallisesta liiketoiminnasta laajuutensa tai luonteensa puolesta. Componentan toimitusjohtaja arvioi tapauskohtaisesti, pidetäänkö järjestelyä tai toimenpidettä hankkeena. Arvion on oltava kokonaisvaltainen ja siinä tulee ottaa huomioon kaikki toimenpiteitä koskevat tiedot. Nämä tiedot voivat olla joko sisäisiä (esimerkiksi valmisteltavan järjestelyn tai toimenpiteen toteutusta edellyttävä yrityksen sisäinen päätöksentekoprosessi sekä järjestelyn tai asian merkittävyys yhtiön kannalta) tai ulkoisia (kuten vakiintuneet käytännöt yhtiön toimialalla). Arvion on oltava johdonmukainen Componentan aikaisempien käytäntöjen kanssa, ja sen tulee perustua saatavilla olevaan tietoon. Jos tiedon merkittävyys muuttuu, on uudelleen arvioitava, pidetäänkö järjestelyä tai toimenpidettä hankkeena. 6.3 Hankkeen arviointikriteerit Hankekohtaisen osarekisterin pitämisestä päätettäessä on kiinnitettävä huomiota muun muassa seuraaviin asioihin: Onko hanke tai järjestely sellainen, että sen toteutuessa yrityksen on julkaistava hankkeen tulokset; Ovatko hankkeen toteuttamisen valmistelut edenneet sellaiseen vaiheeseen, mistä on olemassa toimivaltaisen elimen tekemä päätös; Jos hankkeen loppuun vieminen tai järjestelyt edellyttävät yhteistyötä toisen osapuolen kanssa, hankekohtaista osarekisteriä on alettava pitää vasta sen jälkeen, kun mainittu toinen osapuoli on omalta osaltaan käynnistänyt toimenpiteet, joiden tavoitteena on hankkeen toteuttaminen; ja Hankkeen tai järjestelyn toteutumista pidetään todennäköisenä. 6.4 Yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin hankekohtainen osarekisteri Henkilöstä tulee hankekohtainen sisäpiiriläinen hänen saadessaan haltuunsa sellaista julkistamatonta tietoa, joka liittyy kyseessä olevaan hankkeeseen tai järjestelyyn, ja hankekohtainen sisäpiiriläisyys raukeaa, kun kyseessä oleva hanke julkistetaan tai kun kyseessä oleva hanke tai järjestely raukeaa. Viestintäjohtaja on vastuussa hankekohtaisen osarekisterin ylläpidosta Liitteessä 4 olevan mallin mukaisesti.

9 Sisäpiiriohjeet, voimassa alkaen 9 (10) Viestintäjohtajan tehtävänä on varmistaa, että kaikki hankkeessa mukana olevat henkilöt saavat hankekohtaisen sisäpiiri-ilmoituksen (ks. Liite 4) ja vahvistavat ilmoituksen vastaanottamisen. Viestintäjohtaja ilmoittaa rekisteröidyille henkilöille heidän sisäpiiriasemansa alkamisesta ja päättymisestä. Yhtiön puolesta tai lukuun toimivilla asiantuntijatahoilla on itsenäinen velvollisuus ylläpitää sisäpiirirekisteriä. Tällaisia tahoja ovat esim. asianajajat, tilintarkastajat, investointipankkiirit ja konsultit. Asiamiehelle asetetusta itsenäisestä velvollisuudesta huolimatta yhtiöllä on kuitenkin oltava omassa rekisterissään merkintä sen puolesta tai lukuun toimivista tahoista. Yhtiön sisäpiirirekisterissä voidaan siten yksilöidä ainoastaan sen lukuun toimiva yhteisö (esimerkiksi asianajotoimisto) sekä päävastuullinen asiantuntija (ts. hankkeesta vastuullinen asianajaja) ja viitata edelleen ko. asianajotoimiston itsensä ylläpitämään rekisteriin. Fiva katsoo lisäksi, että pörssiin listattujen yhtiöiden on tarvittaessa tiedotettava lukuunsa toimiville asiantuntijatahoille niiden rekisterinpitovelvollisuudesta. Samoin pörssiyhtiö voi merkittävän transaktion (esimerkiksi yrityskaupan) yhteydessä harkintansa mukaan suositella hankekohtaisen sisäpiirirekisterin pitämistä myös vastapuolelleen. 6.5 Projekteihin liittyvät rajoitteet ja oikeusvaikutukset Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Componentan arvopapereilla tai niiden johdannaisilla niin kauan kuin he ovat hankekohtaisia sisäpiiriläisiä. Jos hanke liittyy toiseen listattuun yhtiöön (esim. merkittävä yrityskauppa, jossa on mukana toinen listattu yhtiö), on mahdollista, että Componentan hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä arvopaperikauppaa myöskään ko. toisen yrityksen arvopapereilla. Kaikkien sisäpiiriläisten tulee ottaa huomioon, että kaupankäyntirajoitteistakin huolimatta sisäpiiriläinen on aina henkilökohtaisesti vastuussa sovellettavien lakien, säädösten ja ohjeiden noudattamisesta. Hankekohtainen sisäpiiriläisyys lakkaa, kun hankkeesta ilmoitetaan pörssitiedotteella tai kun hanke raukeaa. 7. SISÄPIIRIASIOIDEN HALLINTA 7.1 Kirjalliset ohjeet Nämä Ohjeet jaetaan kaikille Componentan lakimääräisille sisäpiiriläisille ja pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluville henkilöille. Ohjeet ovat lisäksi saatavilla Componentan intranet-sivuilta. 7.2 Vastuuhenkilöt sisäpiiriasioissa Componenta on nimennyt Componentan sisäpiiriasioiden vastuuhenkilöksi konsernin talousjohtajan ja sisäpiirirekisterin vastuuhenkilöksi konsernin viestintäjohtajan. 8. SEURAAMUKSET 8.1 Hallinnolliset seuraamukset Seurauksena sisäpiirilainsäädännön rikkomisesta voi olla Finanssivalvonnasta annetun lain mukainen hallinnollinen sanktio, joita ovat rikemaksu, julkinen huomautus ja julkinen varoitus. Lisäksi voidaan määrätä seuraamusmaksu, mikäli varoitusta ei voida pitää riittävänä rangaistuksena. Seuraamusmaksun suuruus oikeushenkilölle on euroa (kuitenkin enintään 10 % oikeushenkilön seuraamusmaksun määräämistä edeltävän tilikauden liikevaihdosta). Luonnolliselle henkilölle määrättävä seuraamusmaksu on suuruudeltaan euroa. Seuraamusmaksun määrää Fiva. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata rikemaksu. Rikemaksun määrä on oikeushenkilölle euroa ja luonnolliselle henkilölle euroa. Rikemaksun määrää Fiva.

10 Sisäpiiriohjeet, voimassa alkaen 10 (10) 8.2 Rikosoikeudelliset seuraamukset Sisäpiirintiedon väärinkäyttö on rangaistavissa myös rikoslain nojalla (RL 51 luvun 1 ). Rangaistavuuden edellytyksenä on, että tarkoituksena on hankkia itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä, ja että teko on tehty tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta. Vakavammissa tapauksissa voidaan rangaista törkeästä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä (RL 51 luvun 2 ), jos tahallisessa sisäpiirintiedon väärinkäytössä tavoitellaan erityisen suurta hyötyä tai huomattavaa henkilökohtaista etua, rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemisessä hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa esimerkiksi arvopaperin liikkeeseenlaskijan (kuten yhtiö) tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa tai edustajana taikka niiden antamassa tehtävässä tai rikos tehdään suunnitelmallisesti ja sisäpiirintiedon väärinkäyttö on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Lainkohtien mukaan myös tahallisen sisäpiirintiedon väärinkäytön yritys on rangaistava. Seuraamuksena rikoslain mukaisen kiellon rikkomisesta on sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Törkeästä tekomuodosta rangaistus on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. 8.3 Muut seuraamukset Edellä mainittujen seuraamusten lisäksi tulee huomioida, että sisäpiirilainsäädännön ja näiden sisäpiirisääntöjen rikkominen voi muodostaa myös työsopimusrikkomuksen. 9. LISÄTIETOA Lisätietoa näiden Ohjeiden ja sisäpiirilainsäädännön noudattamisesta saa Componentan talousjohtajalta Mika Hassiselta (sähköposti: tai puhelin ). Käytännön asioihin liittyvät kysymykset esim. sisäpiirirekisterin ylläpidosta ja yksittäisten ilmoitusten jättämisestä tulee osoittaa Componentan viestintäjohtajalle Pirjo Aarniovuorelle (sähköposti: componenta.com tai puhelin ). LIITTEET Liite 1: Sisäpiiriä koskevat säännökset Liite 2: Lomake 1, perusilmoitus Liite 3: Lomake 2, arvopaperiomistukset Liite 4: Hankekohtainen sisäpiirirekisteri JAKELU Sisäpiiriin kuuluvat henkilöt Componenta-konsernin intranet

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. JOHDANTO Tämä Caverion Oyj:n sisäpiiriohje koskee kaikkia Caverion Oyj:ssä tai jossakin sen konserniyhtiössä (yhdessä Yhtiö ) työ- tai toimisuhteessa olevia henkilöitä.

Lisätiedot

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. MÄÄRITELMÄT 3 3. SISÄPIIRISÄÄNTELY 4 3.1 Miksi sisäpiirisäännöt ovat tärkeitä? 4 3.2 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto 5 3.3 Julkistamaton

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm]

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm] SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN [pvm] SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄYTTÖ SISÄPIIRILÄISYYS KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS 2 MITÄ ON SISÄPIIRINTIETO? TÄSMÄLLISTÄ Huhut, spekulaatiot, epävarma

Lisätiedot

SAMPO-KONSERNIN SISÄPIIRI- JA KAUPANKÄYNTIOHJE

SAMPO-KONSERNIN SISÄPIIRI- JA KAUPANKÄYNTIOHJE SAMPO-KONSERNIN SISÄPIIRI- JA KAUPANKÄYNTIOHJE Sisältö Sivu 3 A. Soveltamisala 1. Ohjeen soveltamisala ja perusteena olevat säädökset 1.1 Soveltamisala 1.2 Ohjeen perusteena olevat säädökset 4 B. Sisäpiirintieto

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) B 18 SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) Suomen Asianajajaliiton hallitus on 16.6.2014 antanut sisäpiirintiedon hallinnasta asianajotoimistoissa seuraavan suosituksen:

Lisätiedot

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT 17.4.2008 2(10) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 YLEISTÄ... 3 2 SISÄPIIRINTIETOA JA KAUPANKÄYNTIKIELTOA ARVOPAPERIMARKKINOILLA SÄÄNTELEVÄT MÄÄRÄYKSET... 3 3 SISÄPIIRINTIETO...

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pekka Loikkanen KHT Oy 22.2.2006 P C Säädöstausta Arvopaperimarkkinalaki Rikoslaki Valtiovarainministeriön asetukset ja päätökset

Lisätiedot

FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 31.12.2005 ALKAEN

FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 31.12.2005 ALKAEN 1 FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 31.12.2005 ALKAEN 1. SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Finnair Oyj:n (jäljempänä "Finnair") hallitus on vahvistanut tämän sisäpiiriohjeen. Ohjetta noudatetaan kaikissa niissä Finnair

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1 (17) INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT 4 KIELLETTY SISÄPIIRINTIEDON KÄYTTÖ 4.1 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto ja

Lisätiedot

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2 Standardiluonnos 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI 1 (26)

NASDAQ OMX HELSINKI 1 (26) NASDAQ OMX HELSINKI 1 (26) SISÄPIIRIOHJE SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 TARKOITUS... 2 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT... 3 4 KIELLETTY SISÄPIIRINTIEDON KÄYTTÖ... 4 4.1 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto

Lisätiedot

SISÄPIIRIOHJE PÖRSSIYHTIÖILLE

SISÄPIIRIOHJE PÖRSSIYHTIÖILLE NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (30) SISÄPIIRIOHJE PÖRSSIYHTIÖILLE SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 TARKOITUS...3 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...3 4 KIELLETTY SISÄPIIRINTIEDON KÄYTTÖ...5 4.1 Sisäpiirintiedon väärinkäytön

Lisätiedot

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista lukien toistaiseksi 1 (13) Arvopaperimarkkinalain 5 luvun 2 :ssä sekä 4a luvun 8 :ssä tarkoitetuille ilmoitusvelvollisille Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 TARKOITUS 3 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT 3

1 JOHDANTO 2 2 TARKOITUS 3 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT 3 ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ:N (ORAVA ASUNTORAHASTO) SISÄPIIRIOHJE Hyväksytty 4.10.2013 ja päivitetty viimeksi 19.3.2015 Orava Asuntorahaston hallituksen kokouksessa. SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 TARKOITUS

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Osoite ja postinumero, kotipaikka

Osoite ja postinumero, kotipaikka Dnro 4/120/2005 Sivu 1 (5) PERUSILMOITUS MUUTOSILMOITUS (Täytetään vain kohdat 1, 2, 6 sekä muuttuvat kohdat) Rahoitustarkastuksen sisäpiiristandardista 5.3 löytyvät taustaohjeet * -merkittyihin kohtiin.

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA

GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA 1. Yleistä Glastonin tiedonantopolitiikassa kuvataan periaatteet ja menettelyt, joiden mukaisesti yhtiö tiedottaa pääomamarkkinoille. Glaston pyrkii varmistamaan, että kaikilla

Lisätiedot

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY 1 Uusi arvopaperimarkkinalaki 1.1.2013 (40128) 1. ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä. OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä. LISTAYHTIÖN OMAT OSAKKEET 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2008 Nokian Renkaat Oyj noudattaa yhtiöjärjestyksensä, Suomen osakeyhtiölain sekä OMX Nasdaq Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

Lisätiedot

Markkinat-tiedote 1/2009

Markkinat-tiedote 1/2009 Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden ja tilinpäätösvalvonnan tulkintoihin, standardeihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja. Tiedotteen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA TIIVISTELMÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN VASTUSTAMISESTA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA TIIVISTELMÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN VASTUSTAMISESTA B 17.2 TIIVISTELMÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN VASTUSTAMISESTA YLEISTÄ Rahanpesun ilmoitusvelvollisuus koskee liike- tai ammattitoimintana oikeudellisissa asioissa avustavia. Asianajajilla

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka eq Oyj

Tiedonantopolitiikka eq Oyj Tiedonantopolitiikka eq Oyj SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 1.1 Tarkoitus... 1 1.2 Soveltamisala... 1 1.3 Viestinnän periaatteet ja tavoitteet... 1 1.4 Viestinnän vastuualueet... 2 1.5 Tulkinnat ja poikkeamat...

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Componentan hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance)

Componentan hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Päivitetty hallituksen kokouksessa 21.3.2013 1 (8) Componentan hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Componenta-konsernin emoyhtiö on Componenta Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen yhtiö, jonka

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Wärtsilän tiedonantopolitiikka

Wärtsilän tiedonantopolitiikka Wärtsilän tiedonantopolitiikka 1. Johdanto Tässä politiikassa kuvataan toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti Wärtsilä viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolien kanssa. Wärtsilä pyrkii

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 7.4.2004 Taltionumero 778 Diaarinumero 4044/2/02

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 7.4.2004 Taltionumero 778 Diaarinumero 4044/2/02 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 7.4.2004 Taltionumero 778 Diaarinumero 4044/2/02 Asia Valittaja Sisäpiirirekisteriin merkitsemistä koskeva valitus Agrologi Georg Ehrnrooth, Lapinjärvi

Lisätiedot

Periaate NOQD-92/FI 1 (8) Julkinen Versio 2 Viestintä / Kaisa Lipponen 15.12.2011

Periaate NOQD-92/FI 1 (8) Julkinen Versio 2 Viestintä / Kaisa Lipponen 15.12.2011 Periaate NOQD-92/FI 1 (8) Jakelu Tarkastaja, pvm NEB, 19.10.2011 Korvaa Neste Oil muutettu Nesteeksi yhtiön virallisen nimen muututtua 1.6.2015. Hyväksyjä, pvm BoD, 15.12.2011 NESTE OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

Exel Composites Oyj:n tiedonantopolitiikka. Taustaa

Exel Composites Oyj:n tiedonantopolitiikka. Taustaa Exel Composites Oyj:n tiedonantopolitiikka Taustaa Exel Composites Oyj:n hallintoelinten tehtävät perustuvat Suomen osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalainsäädäntöön ja muuhun asianomaiseen lainsäädäntöön.

Lisätiedot

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista 1 (1.4.1999/475) Markkinointirikos Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

BIOHITIN TIEDONANTOPERIAATTEET

BIOHITIN TIEDONANTOPERIAATTEET BIOHITIN TIEDONANTOPERIAATTEET Hyväksytty Biohit Oyj:n hallituksen toimesta 18.3.2010 Biohit noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, Finanssivalvonnan ja EU:n ohjeita ja määräyksiä, Suomen arvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 (8) Vastaanottaja Honkarakenne Oyj FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 Päätös 2 Kuuleminen 3 Honkarakenne Oyj:n menettely asiassa Finanssivalvonta antaa Finanssivalvonnasta

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

JAKAUTUMISEN PERUSTEET

JAKAUTUMISEN PERUSTEET JAKAUTUMISEN PERUSTEET Sievi Capital Oyj:n hallitus allekirjoitti 11.8.2011 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan sopimusvalmistusliiketoiminta siirtyy uudelle perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle Scanfil

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset:

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset: SOPIMUSTA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka. Projektinumero. Tietoturvaluokka: Julkinen 10.9.2012. puhelin: +358 10 272 9000 telefax: +358 10 272 9001

Tiedonantopolitiikka. Projektinumero. Tietoturvaluokka: Julkinen 10.9.2012. puhelin: +358 10 272 9000 telefax: +358 10 272 9001 Tiedonantopolitiikka 10.9.2012 Projektinumero Tietoturvaluokka: Julkinen contact@innofactor.com puhelin: +358 10 272 9000 tele Tiedonantopolitiikka 10.9.2012 Julkinen Sisältö 1 Viestinnän periaatteet ja

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOITUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄSENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOHJE

FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOITUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄSENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOHJE FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOITUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄSENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOHJE 1 JOHDANTO... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 FK:n sijoituspalveluja tarjoava jäsenyhteisö... 4 2.2 Vaikuttavassa asemassa

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009

TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009 1 (5) TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Tecnomen Oyj ( Yhtiö ) antaa yhteensä enintään 6.840.036 kappaletta optio-oikeuksia ( Optiooikeus ), jotka oikeuttavat

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet VALVOTTAVATIEDOTE 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Esiterekisterissä olevat esitteet Rahoitustarkastus (Rata) julkaisee esiterekisterissä ne arvopaperitarjouksista ja arvopaperien

Lisätiedot

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Politiikan hyväksyjä: Nixu Oyj:n hallitus Politiikan vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Politiikka on hyväksytty: 13.11.2014 1 Yleistä Nixu Oyj:n ( Nixu, yhtiö ) osakkeet noteerataan

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9.

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. 1 TAUSTA 2 Sääntelyn tausta Komission pitkäaikaisena tavoitteena ollut luoda tehokkaat eurooppalaiset

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän luottamuksellisen esityksen Yhtiöstä vain

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 13.2.2015 klo 9.50 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 9.30 alkaen Stella

Lisätiedot

Kurssimanipulaatiota, muita väärinkäytöksiä vai heiluntaa?

Kurssimanipulaatiota, muita väärinkäytöksiä vai heiluntaa? Kurssimanipulaatiota, muita väärinkäytöksiä vai heiluntaa? Sijoitus-Invest 16. 17.11.2011 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä,

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Sisältö Yhtiöiden listautumisvaihtoehdot Suomessa Miksi vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Teleste Oyj, englanniksi Teleste Corporation. Yhtiön kotipaikka on Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden tuotteiden,

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot