Exel Composites Oyj:n tiedonantopolitiikka. Taustaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Exel Composites Oyj:n tiedonantopolitiikka. Taustaa"

Transkriptio

1 Exel Composites Oyj:n tiedonantopolitiikka Taustaa Exel Composites Oyj:n hallintoelinten tehtävät perustuvat Suomen osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalainsäädäntöön ja muuhun asianomaiseen lainsäädäntöön. Tässä Exel Compositesin hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa on kuvattu ne keskeiset toimintaperiaatteet, joita Exel Composites noudattaa julkistaessaan tietoja sidosryhmilleen ja viestiessään pääomamarkkinoiden kanssa. Tämä tiedonantopolitiikka jaetaan konsernin kaikille yksiköille. Sen tavoitteena on varmistaa, että konsernissa vallitsee laaja ymmärrys yhtiön tiedonantovelvollisuuksista ja rajoituksista, joita määrittelevät Suomen arvopaperimarkkinalainsäädäntö, Suomen osakeyhtiölaki, Finanssivalvonnan ohjeet, NASDAQ Helsinki Oy:n säännöt sekä muut listattuja yhtiöitä koskevat määräykset. Tiedonantopolitiikan identifiointi Politiikan hyväksyjä: hallitus Politiikan omistaja: talous- ja hallintojohtaja Politiikan päivittäjä: viestintäpäällikkö Politiikan historia Hyväksytty:

2 Viestinnän periaatteet ja tavoitteet Exel Composites on sitoutunut aktiiviseen ja läpinäkyvään viestintään ja tarjoamaan sidosryhmilleen riittävää, oikeaa ja ajantasaista tietoa. Tavoitteena on auttaa pääomamarkkinoiden eri osapuolia muodostamaan oikea ja riittävä käsitys yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä sekä tukea yhtiön osakkeen oikeaa hinnanmuodostusta. Tiedot julkaistaan riippumatta siitä, ovatko ne yhtiölle positiivisia vai kielteisiä. Tietojen julkaisussa noudatetaan tasapuolisuutta sekä sisällön että aikataulun suhteen. Yhtiö julkaisee kaikki ne päätökset, asiat ja tapahtumat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon. Tieto julkaistaan tavalla joka tehokkaimmin varmistaa tiedon saatavilla olon kaikille pääomamarkkinoiden eri osapuolille samanaikaisesti. Kaikki julkaistut tiedot, jotka voivat vaikuttaa yhtiön osakkeen arvoon, julkaistaan välittömästi yhtiön verkkosivustolla osoitteessa Viralliset tiedotteet sisältävät kaiken sen tarvittavan tiedon, mitä tarvitaan, jotta voidaan arvioida kuinka jokin tapahtuma vaikuttaa yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja toimintaan. Exel Composites julkaisee tietoja taloudellisesta tilanteestaan ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä. Tiedot taloudellisesta tilanteesta, tulevaisuuden näkymistä, kannattavuuden kehittymisestä ja muista samankaltaisista asioista annetaan pääsääntöisesti osavuosikatsauksissa. Jos osavuosikatsausten välissä annetaan näitä asioita koskevaa olennaista uutta tietoa, se julkaistaan aina pörssitiedotteena. Yhtiö pyrkii julkaisemaan muut tiedot, jotka saattavat olennaisesti vaikuttaa yhtiön osakkeen arvoon ja investointipäätökseen, ilman aiheetonta viivytystä ja samanaikaisesti kaikille markkinaosapuolille. Taloudelliset raportit Exel Composites julkaisee tietoja strategiastaan, taloudellista tavoitteistaan ja tuloksen kehityksestä säännöllisesti tilinpäätösten ja osavuosikatsausten julkaisun yhteydessä. Kaikki raportit, tilinpäätökset ja taloudellisen raportoinnin aikataulut kullekin vuodelle julkaistaan yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa Sijoittajasuhteet-osiossa. Kaikki tiedotteet julkaistaan ja ne arkistoidaan viiden vuoden ajan. Exel Composites raportoi ainoastaan konsernitasolla. Tuotantoyksiköiden tai erillisten taloudellisten yksiköiden, muiden kuin Exel Composites Oyj:n lukuja tai laskelmia ei julkaista. Vuosikertomus julkaistaan viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta yhtiön verkkopalvelussa suomeksi ja englanniksi. Exel Composites julkaisee osavuosikatsaukset ajanjaksoilta jotka päättyvät 31.3., 30.6., ja (tilinpäätöstiedote).

3 Taloudelliset tavoitteet ja tulosohjeistus Exel Compositesin hallitus arvioi strategiaprosessin yhteydessä onko taloudellisia tavoitteita tarpeellista muuttaa. Taloudellisten tavoitteiden muutoksista tiedotetaan pörssitiedotteella. Exel Composites antaa osavuosikatsausten, tilinpäätöstiedotteiden ja hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä tulosohjeistuksen, joka sisältää tulevaisuuden näkymät. Tulosohjeistus annetaan vain ajanjaksolle, jolle on riittävä näkyvyys. Tulevaisuuden näkymät saattaa sisältää deskriptiivisen, ei-numeerisen arvion tuloksesta ja kannattavuudesta sekä muista seikoista. Muita tulevaisuutta koskevia arvioita tai vastauksia tulosta koskeviin kysymyksiin ei anneta muutoin kuin silloin, kun yhtiö päättää päivittää tulosohjeistustaan ja julkaisee siitä pörssitiedotteen. Tulosvaroitus Tulosvaroitus annetaan ilman aiheetonta viivytystä jos yhtiö arvio, että sen taloudellisen aseman kehityksessä, ennakoidussa tuloksessa tai yleisissä tulevaisuudennäkymissä on nähtävillä joko heikompi tai parempi kehitys kuin aiemmin annetussa ohjeistuksessa. Näin ollen tulosvaroituksella muutetaan aiemmin annettuja tulevaisuudennäkymiä tai tulosohjeistusta. Tulosvaroitus annetaan ilman aiheetonta viivytystä mikäli Exel Composites arvioi, että sen tulos poikkeaa olennaisesti yhtiön aiemmin antamasta ohjeistuksesta. Hiljainen aika Exel Composites noudattaa kahden viikon hiljaista aikaa (suljettu ikkuna) ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten julkistamista. Yhtiön ylin johto ei tapaa hiljaisen ajan aikana pääomamarkkinoiden tai talousmedioiden edustajia eikä ota kantaa yhtiön taloudellista tilannetta tai yleisiä näkymiä koskeviin asioihin. Muutokset osakeomistuksissa Listattujen yhtiöiden omistajien tulee ilmoittaa muutoksista osakkeenomistuksessaan sekä Finanssivalvonnalle että yhtiölle, jonka omistajia ne ovat. Lain mukaan yhtiön tulee ilmoittaa ja julkistaa ilman aiheetonta viivytystä muutokset osakeomistuksessa, jos omistusosuus saavuttaa, ylittää tai jää alle 5, 10, 15, 20, 25, 30 tai 50 prosenttia tai kaksi kolmasosaa (2/3) äänimäärästä tai yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Tietojen julkistaminen Pääasiallinen ajantasaisen tiedon kanava on yhtiön verkkosivusto (www.exelcomposites.com), joka on tasapuolisesti kaikkien sijoittajien saatavilla. Exelin tavoitteena on tarjota sivustollaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa, jonka avulla sijoittajat voivat muodostaa oikean kuvan yhtiöstä. Oleellinen tieto julkaistaan kuitenkin aina pörssitiedotteena.

4 Exel Composites käyttää NASDAQ OMX:n GlobeNewswire palvelua tiedotteiden jakeluun NASDAQ OMX Helsingille, pääomamarkkinoille ja tiedotusvälineille. Tiedot jotka julkistetaan pörssille ja tiedotusvälineille julkaistaan samanaikaisesti yhtiön verkkosivustolla. Verkkosivujen sisältämät tiedot yhtiön osakkeenomistajista perustuvat Euroclear Finland Oy:n tietokantaan. Osakkeen hintatiedot toimittaa Investis Oy. Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki sijoittajasuhdemateriaali tuotetaan sekä suomeksi että englanniksi. Yhtiötiedotteet Konserniviestintä koordinoi kaikki julkiset tiedotteet (pörssi- ja lehdistötiedotteet) tavoitteena varmistaa julkistamisen oikea ajoitus, koordinointi kansainvälisillä markkinoilla sekä tiedotteiden laaja ja nopea jakelu eri sidosryhmille. Pörssitiedotteet Exel Composites julkistaa ilman aiheetonta viivytystä arvopaperimarkkinoita koskevan lainsäädännön ja muun asianomaisen ohjeistuksen mukaisesti kaikki sellaiset päätökset, asiat ja tapahtumat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon, erityisesti - tilinpäätös; - osakeanti; - osakepohjaiset kannustinohjelmat; - osingonjako; - yhtiön toiminnan tai organisaation olennaiset muutokset; - keskeiset nimitykset, muutokset hallituksessa tai johdossa ja tilintarkastajan vaihtuminen; - yhtiön nostamat tai sitä vastaan nostetut merkittävät kanteet ja muut oikeudenkäynnit; ja - merkittävät liiketoimet kuten merkittävät liiketoimintasopimukset. Exel Composites julkistaa vuosittain verkkosivustollaan koosteen edellisenä kalenterivuonna julkistetuista pörssitiedotteista. Lehdistötiedotteet Exelin julkistamilla lehdistötiedotteilla kerrotaan sellaisista yhtiön liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa sidosryhmien keskuudessa. Yhtiön julkaisemat pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivustolla. Sidosryhmäyhteydet

5 Exel Composites pyrkii siihen, että yhtiön tiedot ovat helposti ja tasapuolisesti eri sidosryhmien käytettävissä. Osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja tiedotusvälineiden edustajien kyselyihin vastataan ilman aiheetonta viivytystä. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus antaa julkisia lausuntoja yhtiön liiketoimintaa koskevista asioista. Puheoikeuden omaavat ihmiset ovat aktiivisesti yhteydessä analyytikoihin jotka analysoivat yhtiötä sekä tapaavat osakkeenomistajia ja analyytikkoja road show tapahtumissa, sijoittajatapahtumissa ja pääomamarkkinapäivillä esitelläkseen yhtiötä, sen toimintamallia, strategiaa ja taloudellista tilannetta. Keskustelut pohjautuvat Exelin aiemmin julkaisemiin tietoihin tai markkinoilla yleisesti saatavilla olleisiin tietoihin eikä niissä tuoda esille julkistamatonta yhtiön osakkeen arvoon mahdollisesti vaikuttavaa tietoa. Sijoittajatapaamisissa, pääomamarkkinapäivillä, tulosjulkistamisissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa käytetyt esitykset ja muut yhtiötä koskeva aineisto on saatavilla yhtiön verkkosivustolla. Puheoikeus (spokespersons) Toimitusjohtajalla, talousjohtajalla ja viestintäpäälliköllä on oikeus puhua Exel Compositesin nimissä kaikista yhtiötä koskevista asioista mukaan lukien konsernin strategia, taloudellinen tilanne, markkinakehitys ja kysyntä, merkittävät strategiset projektit sekä yhtiön näkemykset. Huhut, markkinaspekulaatiot ja tietovuodot Exel Composites ei kommentoi markkinoilla esiintyviä huhupuheita tai spekulaatioita, osakkeen hintakehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden arvioita muuten kuin korjatakseen yhtiön toimintaa koskevat tai selvästi virheelliset tiedot, jotka voivat vaikuttaa yhtiön osakkeen arvoon oleellisesti. Analyytikoiden raportteja kommentoidaan vain virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Analyytikoiden mielipiteitä ja johtopäätöksiä, kuten suosituksia, ei kommentoida. Exel ei myöskään ota kantaa keskeneräisiin liiketoimiin. Mikäli osakkeen hintaan mahdollisesti vaikuttavia tietoja vuotaa yrityksen ulkopuolelle, yhtiö julkistaa asian samalla tavalla kuin oleelliset tiedot julkistetaan normaalisti. Kriisinhallinta Onnettomuus tai kriisi tapahtuu, kun jokin uhkaa henkilöitä, materiaa tai immateriaalisia arvoja. Kriisitilanteissa tehokkaalla, ajantasaisella ja oikeellisella viestinnällä on keskeinen rooli sidosryhmien pitämisessä ajan tasalla kriisin kehittymisestä ja seurauksista sekä niiden luottamuksen säilyttämisestä. Exelin tiedonantopolitiikkaa noudatetaan myös kriisitilanteissa. Yhtiö on sitoutunut viestimään nopeasti, avoimesti ja rehellisesti kaikissa tilanteissa. Exelin kriisiviestintäohjeistus määrittelee viestintävastuut, -tehtävät ja prosessit kriisitilanteissa.

6 Sisäinen viestintä ja sisäpiiri NASDAQ OMX Helsingin sisäpiiriohjesääntöjä ja Finanssivalvonnan laatimia standardeja noudatetaan myös viestinnässä omalle henkilökunnalle. Suomalaiset sisäpiiriohjeet ja säännökset ovat ensisijainen sovellettava lainsäädäntö Exel Compositesin ja sen henkilöstön sisäpiiriasioissa. Yhtiöllä on käytössä oma sisäpiiriohje, joka perustuu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjesääntöön ja noudattaa sen periaatteita.

Tiedonantopolitiikka eq Oyj

Tiedonantopolitiikka eq Oyj Tiedonantopolitiikka eq Oyj SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 1.1 Tarkoitus... 1 1.2 Soveltamisala... 1 1.3 Viestinnän periaatteet ja tavoitteet... 1 1.4 Viestinnän vastuualueet... 2 1.5 Tulkinnat ja poikkeamat...

Lisätiedot

Wärtsilän tiedonantopolitiikka

Wärtsilän tiedonantopolitiikka Wärtsilän tiedonantopolitiikka 1. Johdanto Tässä politiikassa kuvataan toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti Wärtsilä viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolien kanssa. Wärtsilä pyrkii

Lisätiedot

Finnairin tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta.

Finnairin tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta. Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka Julkinen 27.04.2012 Tarkastaja, pvm Finnair Oyj:n johtoryhmä, 24.4.2012 Hyväksyjä, pvm Finnair Oyj:n hallitus, 26.04.2012 Taustaa Tässä Finnairin hallituksen hyväksymässä

Lisätiedot

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Politiikan hyväksyjä: Nixu Oyj:n hallitus Politiikan vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Politiikka on hyväksytty: 13.11.2014 1 Yleistä Nixu Oyj:n ( Nixu, yhtiö ) osakkeet noteerataan

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka. Projektinumero. Tietoturvaluokka: Julkinen 10.9.2012. puhelin: +358 10 272 9000 telefax: +358 10 272 9001

Tiedonantopolitiikka. Projektinumero. Tietoturvaluokka: Julkinen 10.9.2012. puhelin: +358 10 272 9000 telefax: +358 10 272 9001 Tiedonantopolitiikka 10.9.2012 Projektinumero Tietoturvaluokka: Julkinen contact@innofactor.com puhelin: +358 10 272 9000 tele Tiedonantopolitiikka 10.9.2012 Julkinen Sisältö 1 Viestinnän periaatteet ja

Lisätiedot

GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA

GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA 1. Yleistä Glastonin tiedonantopolitiikassa kuvataan periaatteet ja menettelyt, joiden mukaisesti yhtiö tiedottaa pääomamarkkinoille. Glaston pyrkii varmistamaan, että kaikilla

Lisätiedot

Periaate NOQD-92/FI 1 (8) Julkinen Versio 2 Viestintä / Kaisa Lipponen 15.12.2011

Periaate NOQD-92/FI 1 (8) Julkinen Versio 2 Viestintä / Kaisa Lipponen 15.12.2011 Periaate NOQD-92/FI 1 (8) Jakelu Tarkastaja, pvm NEB, 19.10.2011 Korvaa Neste Oil muutettu Nesteeksi yhtiön virallisen nimen muututtua 1.6.2015. Hyväksyjä, pvm BoD, 15.12.2011 NESTE OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA

Lisätiedot

Finnair. Taustaa. saan EU:n. määräyksiää. ja Suomen. Tavoitteet. Keskeiset. kielteisistä. desta. johtoryhmä hallitus

Finnair. Taustaa. saan EU:n. määräyksiää. ja Suomen. Tavoitteet. Keskeiset. kielteisistä. desta. johtoryhmä hallitus Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka Alkuperäinen dokumentti: 27.4.20122 Tarkastaja: Finnair Oyj:n johtoryhmä Hyväksyjä: Finnair Oyj:n hallitus Hyväksymispäivä: 31.10.2014 Taustaa Tässä Finnairin hallituksen

Lisätiedot

CapMan Oyj Tiedonantopolitiikka 1 of 6

CapMan Oyj Tiedonantopolitiikka 1 of 6 CapMan Oyj Tiedonantopolitiikka 1 of 6 CapManin tiedonantopolitiikka Tiedonantopolitiikassa määritellään CapManin viestinnän ja sijoittajasuhteiden (IR) pääperiaatteet, tavoitteet, tehtävät ja vastuut.

Lisätiedot

BIOHITIN TIEDONANTOPERIAATTEET

BIOHITIN TIEDONANTOPERIAATTEET BIOHITIN TIEDONANTOPERIAATTEET Hyväksytty Biohit Oyj:n hallituksen toimesta 18.3.2010 Biohit noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, Finanssivalvonnan ja EU:n ohjeita ja määräyksiä, Suomen arvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA 1 (9) SELVITYS HALLINTO- JA Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA 1 (9) SELVITYS HALLINTO- JA Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. JOHDANTO Tämä Caverion Oyj:n sisäpiiriohje koskee kaikkia Caverion Oyj:ssä tai jossakin sen konserniyhtiössä (yhdessä Yhtiö ) työ- tai toimisuhteessa olevia henkilöitä.

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014. 1. Yleistä. 2. Yhtiökokous. 3. Hallitus

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014. 1. Yleistä. 2. Yhtiökokous. 3. Hallitus SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 1. Yleistä Siili Solutions Oyj:n (Siili) hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lakiin, Siili Solutions Oyj:n yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen

Lisätiedot

First North Nordic -Säännöt 1.7.2013

First North Nordic -Säännöt 1.7.2013 First North Nordic -Säännöt 1.7.2013 Käännös First North Nordic Rulebook -säännöistä. Mikäli tämä käännös on joiltain osin ristiriidassa First North Nordic Rulebook sääntöjen kanssa, noudatetaan First

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2013 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Neste Oil Vuosikertomus 2009 Neste Oil noudattaa hyvää hallinnointitapaa suomalaisia listayhtiöitä koskevan lainsäädännön, oman yhtiöjärjestyksensä ja listayhtiöiden

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 2.10.2013 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (9) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjaus-järjestelmästä

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (12) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja

Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja 1 (8) SELVITYS HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin

Lisätiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot PALKITSEMISTA KOSKEVA RAPORTOINTI Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Lisätiedot

Selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla investors.asiakastieto.fi.

Selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla investors.asiakastieto.fi. ASIAKASTIETO GROUP OYJ HALLINNOINTIPERIAATTEET 16.3.2015 Asiakastieto Group Oyj (jäljempänä "Yhtiö" tai "Asiakastieto") on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Yhtiön osakkeet on tänä päivämääränä haettu kaupankäynnin

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 13.2.2014. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 13.2.2014. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 13.2.2014 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin,

Lisätiedot

I 5-02- 2013 Kirjanpitolautakunta j-.^. / //,/ Oö bfint Työ-jaelinkeinoministeriö ^. (VM / / Ui. /^(Jf^J Nro 1900

I 5-02- 2013 Kirjanpitolautakunta j-.^. / //,/ Oö bfint Työ-jaelinkeinoministeriö ^. (VM / / Ui. /^(Jf^J Nro 1900 I 5-02- 2013 Kirjanpitolautakunta j-.^. / //,/ Oö bfint Työ-jaelinkeinoministeriö ^. (VM / / Ui. /^(Jf^J Nro 1900 ' Lausunto Finanssivalvonnan luonnoksista liikkeeseenlaskijan säännöllistä tiedonantovelvollisuutta

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmäs tä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmäs tä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmäs tä 2013 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 Konsernin emoyhtiö Ahlstrom Oyj ( Ahlstrom tai yhtiö ) on suomalainen NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin

Lisätiedot