Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2"

Transkriptio

1 Standardiluonnos 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2

2 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri Ilmoitusvelvolliset Liikkeeseenlaskijat Markkinaosapuolet Rahastoyhtiö tai säilytysyhteisö Ilmoitusvelvollisen lähipiiri Ilmoitusvelvollisuuden kohteena olevat arvopaperit Sisäpiirirekisteriin tehtävät ilmoitukset Perusilmoitukset Perusilmoitusten muutokset Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt arvopaperit Ilmoitusvelvollisuuden päättyminen Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät yhteisöt Tilintarkastajat 13

3 3 (28) Luottolaitoksen hallintoneuvosto, hallituksen varajäsenet ja tilintarkastajat Ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön sivukonttori/sivuliike Suomessa Säilutysyhteisönä toimiva ulkomainen luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, jolla on sivukonttori/sivuliike Suomessa Kesäapulaiset ja muut vastaavat harjoittelijat 15 5 Rekisterinpitäjän velvollisuudet Rekisterin luotettavuuden varmistaminen Rekisterimerkinnät Tietojen säilytysaika ja julkisuus Tietojen nähtävillä pitopaikka Tietojen nähtävillä pito internetissä Hallinnolliset seuraamukset 18 6 Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittävät henkilöt Osarekisterit Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittävät tiedot Rekisterin luotettavuuden varmistaminen Tietojen säilytysaika Hallinnolliset seuraamukset 22 7 Raportointi Rahoitustarkastukselle 23 8 Määritelmät 24 9 Lisätiedot Kumotut ohjeet ja määräykset 28

4 4 (28) 1 SOVELTAMINEN (1) Standardin julkista sisäpiirirekisteriä koskevia säännöksiä sovelletaan suomalaisen liikkeeseenlaskijan, arvopaperikeskuksen, arvopaperipörssin tai muun markkinapaikan, optioyhteisön, selvitysosapuolen, arvopaperinvälittäjän, rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön ilmoitusvelvollisiin, sekä yhteisöihin, jotka ovat velvollisia ylläpitämään julkisia sisäpiirirekisterejä. Ilmoitusvelvolliset on lueteltu standardin kohdassa ja rekisterinpitovelvolliset yhteisöt standardin kohdassa 9 (määritelmät). (2) Standardin julkista sisäpiirirekisteriä koskevia säännöksiä sovelletaan myös niihin suomalaisiin liikkeeseenlaskijoihin, joiden liikkeeseenlaskema arvopaperi on otettu julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteeksi muulla kuin suomalaisella markkinapaikalla Euroopan talousalueella. (3) Standardin yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä koskevia säännöksiä sovelletaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien liikkeeseenlaskijoihin. (4) AML 10:1b :ssä olevien siirtymäsäännösten mukaan julkisen sisäpiirirekisterin tiedot on saatettava lain mukaisiksi kuuden (6) kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskijan on yhden (1) vuoden kuluttua lain voimaan tulosta saatettava sisäpiirirekisterin sisältämät julkiset tiedot yleisön saataville yhtiön internet-sivuille. (5) AML 5:8:n mukainen yrityskohtainen sisäpiirirekisteri on perustettava ja saatettava lain mukaiseksi kuuden (6) kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

5 5 (28) 2 TAVOITTEET JA RAKENNE (1) Julkisen sisäpiirirekisterin pitämiseen liittyvän omistuksen julkisuutta koskevan sääntelyn tavoitteena on edistää yleistä luottamusta markkinoihin ja niillä toimiviin, parantaa sijoittajien tiedonsaantia, sekä ehkäistä väärinkäytöksiä markkinoilla. Tällä standardilla pyritään luomaan selkeät säännöt sisäpiiri-ilmoitusten tekoon, sisäpiirirekisterien ylläpitoon ja niiden sisältämien tietojen julkistamiseen. (2) Yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä koskevan sääntelyn tavoitteena on edistää asianmukaista sisäpiiritiedon hallintaa yhtiössä ja selkeyttää yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin pitämiseen liittyviä kysymyksiä. (3) Standardin luvut 4-5 koskevat julkista sisäpiirirekisteriä. Luvuissa käsitellään julkisen sisäpiirirekisterin pitämistä, sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä, ilmoitusvelvollisten piiriä ja ilmoitettavia tietoja. (4) Standardin luvussa 6 käsitellään ei-julkisen yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin pitämistä ja siihen merkittäviä tietoja.

6 6 (28) 3 NORMIPERUSTA (1) Kotimainen säännöstö perustuu liikkeeseenlaskijoiden osalta EUsääntelyyn. Sisäpiiri-ilmoituksista, sisäpiirirekisterin ja yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin pitämisestä säädetään seuraavissa EY:n direktiiveissä: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) (2003/6/EY). Komission direktiivi 2004/72/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta hyväksyttyjen markkinakäytäntöjen, hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemisen, sisäpiiriluettelojen laatimisen, johtohenkilöiden arvopaperikaupoista ilmoittamisen ja epäilyttävistä arvopaperikaupoista ilmoittamisen osalta. (2) Kansallisessa lainsäädännössä sisäpiiri-ilmoituksista, sisäpiirirekisterin ja yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin pitämisestä säännellään arvopaperimarkkinalain 4 a luvussa, 5 luvun 3-11 :ssä ja 10 luvussa sekä sijoitusrahastolain :ssä. (3) Rahoitustarkastuksen oikeus antaa asiaa koskevaa sitovaa sääntelyä perustuu AML 5 luvun 15 :ään, jonka nojalla Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia määräyksiä AML 5 luvun soveltamisesta sekä lisäksi sisäpiiriilmoituksen sisällöstä ja tekotavasta, arvo-osuusjärjestelmään liitettyjen arvopaperien ilmoitusmenettelystä ja yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin sisällöstä ja tietojen merkintätavasta. Rahastoyhtiöiden osalta Rahoitustarkastuksen oikeus antaa tarkempia määräyksiä sisäpiiriilmoituksen sisällöstä ja tekotavasta perustuu SRL 101 :ään.

7 7 (28) 4 JULKINEN SISÄPIIRIREKISTERI 4.1 Ilmoitusvelvolliset Liikkeeseenlaskijat (1) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan suomalaisen yhtiön osakkeiden ja eräiden muiden kohdassa lueteltujen arvopaperien omistus on julkista, jos arvopaperien omistaja on liikkeeseenlaskijan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen varajäsen hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallintoneuvoston jäsen hallintoneuvoston varajäsen konsernijohtaja/pääjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtajan varamies tilintarkastaja varatilintarkastaja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta muu ylimpään johtoon kuuluva henkilö, joka saa säännöllisesti sisäpiirintietoa ja hänellä on oikeus tehdä yhtiön tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä.

8 8 (28) (2) Muiden ylimpään ja toimivaan johtoon kuuluvien henkilöiden ilmoitusvelvollisuus edellyttää, että ko. henkilöillä on oikeus tehdä liikkeeseenlaskijaa koskevia merkittäviä päätöksiä. (3) Kunkin yhtiön tulee määritellä ne henkilöt, jotka ko. yhtiössä kuuluvat kohdan tarkoittamiin ylimpään johtoon kuuluviin henkilöihin. Tällaisia henkilöitä voivat olla esim. yhtiön toimivaan johtoon kuuluvat henkilöt kuten yhtiön johtoryhmän jäsenet ja keskeisten toimialojen vastuuhenkilöt. Myös liikkeeseenlaskijoiden tytäryhtiöiden johto voi kuulua tähän ryhmään Markkinaosapuolet (4) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden ja eräiden muiden kohdassa lueteltujen arvopaperien omistus on julkista, jos arvopaperien omistaja on: Arvopaperikeskuksen, arvopaperipörssin tai muun markkinapaikan hallituksen jäsen hallituksen varajäsen hallintoneuvoston jäsen hallintoneuvoston varajäsen toimitusjohtaja toimitusjohtajan varamies tilintarkastaja varatilintarkastaja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta muu toimihenkilö, joka saa asemansa tai tehtäviensä johdosta säännöllisesti sisäpiirintietoa (5) Arvopaperinvälittäjän hallituksen jäsen hallituksen varajäsen hallintoneuvoston jäsen hallintoneuvoston varajäsen toimitusjohtaja toimitusjohtajan varamies tilintarkastaja varatilintarkastaja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta meklari sijoitustutkija muu toimihenkilö, joka saa asemansa tai tehtäviensä johdosta säännöllisesti sisäpiirintietoa

9 9 (28) (6) Kunkin yhtiön tulee määritellä ne henkilöt, jotka ko. yhtiössä kuuluvat kohdan tarkoittamiin muihin toimihenkilöihin, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa. Tällaisina muina toimihenkilönä voidaan pitää esim. corporate finance -toiminnossa työskenteleviä asiantuntijoita. (suositus) Rahastoyhtiö tai säilytysyhteisö (7) Sijoitusrahaston rahasto-osuuksien, osakkeiden, joihin sijoitusrahaston varoja voidaan Euroopan talousalueella sijoittaa, sekä eräiden muiden kohdassa lueteltujen arvopaperien omistus on julkista, jos arvopaperien omistaja on: Rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön hallituksen jäsen hallituksen varajäsen toimitusjohtaja toimitusjohtajan varamies tilintarkastaja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla päävastuu rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön tilintarkastuksesta muu rahastoyhtiön palveluksessa oleva tai sen lukuun tai puolesta toimiva, jolla on mahdollisuus vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen muu säilytysyhteisön palveluksessa oleva, jolla tehtävässään on mahdollisuus saada tietoja sijoitusrahaston sijoitustoiminnasta rahastoyhtiön osakkeenomistaja tai tähän AML 2:9 mukaan rinnastettava henkilö Ilmoitusvelvollisen lähipiiri (8) Myös ilmoitusvelvollisen lähipiiriin kuuluvien henkilöiden arvopaperiomistus on julkista vaikutusvaltayhteisöjä lukuun ottamatta. (9) Lähipiirillä tarkoitetaan AML 5: kohdassa tarkoitettuja henkilöitä. Lähipiiriin kuuluvat ilmoitusvelvollisen puoliso (aviopuoliso ja rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa (950/2001) tarkoitettu rekisteröidyn parisuhteen osapuoli) vajaavaltainen, jonka edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on muu perheenjäsen, joka on asunut samassa taloudessa ilmoitusvelvollisen kanssa vähintään yhden vuoden yhteisö tai säätiö, jossa ilmoitusvelvollisella tai yllä todetulla henkilöllä on määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta.

10 10 (28) Ilmoitusvelvollisuuden kohteena olevat arvopaperit Liikkeeseenlaskijat ja muut markkinaosapuolet (10) Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia arvopapereita: Julkisen kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet osakkeet, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Suomessa tai sitä vastaavan kaupankäynnin kohteena muussa valtiossa (esim. osakkeeseen oikeuttavat talletustodistukset) Julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit esim. vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet ja merkintäoikeudet edellä tässä kohdassa mainittuihin arvopapereihin oikeuttavat arvopaperit, ja muut arvopaperit sekä johdannaissopimukset, joiden arvo määräytyy edellä tarkoitettujen arvopaperien perusteella esim. warrantit, johdannaissopimukset ja listaamattomat osakesarjat (alaviite johdannaisten osalta AML 10 lukuun) (11) Liikkeeseenlaskijan kohdalla ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan kyseisen liikkeeseenlaskijan ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön osakkeita ja niihin oikeuttavia arvopapereita sekä warrantteja tai sertifikaatteja, joiden kohdearvopaperina on yhtiöiden osake tai siihen osakeyhtiölain mukaan oikeuttava arvopaperi ja johdannaissopimuksia, joissa näiden yhtiöiden osake tai siihen oikeuttava arvopaperi on kohde-etuutena. (12) Muut markkinaosapuolet (arvopaperikeskus, arvopaperipörssi, muu markkinapaikka, arvopaperivälittäjät, rahastoyhtiöt ja säilytysyhteisöt) ilmoittavat kaikki kohdissa 1-3 mainitut arvopaperiomistuksensa. (13) Rahastoyhtiöiden ja säilytysyhteisöjen osalta ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia arvopapereita: Euroopan talousalueeseen kuuluvassa jäsenvaltiossa kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita ja osakkeeseen oikeuttavia arvopapereita, joihin rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston varoja voidaan sen sääntöjen mukaan sijoittaa sekä tällaisiin arvopapereihin oikeuttavia talletustodistuksia. Edellä mainittujen arvopaperien hankkimista tai luovuttamista koskevat sopimukset ja sitoumukset (esim. johdannaissopimukset ja warrantit). Sen rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitusrahasto-osuuksia, jossa henkilö on ilmoitusvelvollinen.

11 11 (28) (14) Rahastoyhtiön osakkeenomistajan tai tähän rinnastettava henkilö on velvollinen ilmoittamaan vain omistamansa rahasto-osuudet sen rahastoyhtiön hallinnoimissa sijoitusrahastoissa, jonka osakkeenomistaja hän on. Myöskään lähipiiriä ei tarvitse ilmoittaa. 4.2 Sisäpiirirekisteriin tehtävät ilmoitukset Perusilmoitukset (15) Perusilmoituksella ilmoitusvelvollisen tulee ilmoittaa rekisterinpitäjälle seuraavat tiedot neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun henkilö aloitti tehtävässään: tiedot itsestään tiedot puolisostaan (alaviitteeseen: aviopuoliso ja rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa (950/2001 tarkoitettu rekisteröidyn parisuhteen osapuoli) tiedot niistä vajaavaltaisista, joiden edunvalvojana ilmoitusvelvollinen toimii tiedot muista vähintään 1 vuoden samassa taloudessa ilmoitusvelvollisen kanssa asuneista perheenjäsenistä (alaviitteeseen PK 2 luvussa tarkoitetut sukulaiset, kuten esim. lapset, lapsenlapset ja vanhemmat, myös KHOn päätös 778/2004) yllä todettujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt ja vaikutusvaltayhteisöt sekä yllä todettujen henkilöiden ja määräysvaltayhteisöjen arvopaperiomistukset. (16) Tehtävän aloittamisella tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin henkilö ryhtyy tosiasiallisesti hoitamaan tehtävää (esimerkiksi toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä). Pelkkä valinta tehtävään ei siten vielä luo ilmoitusvelvollisuutta. (17) Tiedot on ilmoitettava Rahoitustarkastuksen antamilla lomakkeilla (perustiedot, arvopaperiomistukset, liitteenä) Perusilmoitusten muutokset (18) Perusilmoituksissa annettujen tietojen muuttuessa ilmoitusvelvollisen on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa tietojen muutoksesta muutosilmoitus rekisterinpitäjälle käyttämällä Rahoitustarkastuksen antamia lomakkeita (perustiedot, arvopaperiomistukset, liitteenä).

12 12 (28) Perustelu (19) Alaikäisen lapsen osalta ilmoitusvelvollisuus alkaa siitä, kun hänet on merkitty väestörekisteriin. Myös sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva 7 päivän määräaika alkaa kulua väestörekisteriin merkitsemisestä. (20) Uutta määräysvaltayhteisöä koskeva ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun yhteisö on merkitty kaupparekisteriin. (21) Arvopaperiomistuksissa tapahtuvat muutokset on ilmoitettava, kun ilmoitusvelvollisen ja/tai tämän lähipiirin omistuksen muutos on vähintään euroa. Summa lasketaan yhtiökohtaisesti eli esimerkiksi osakkeet ja niihin perustuvat johdannaissopimukset lasketaan yhteen. (22) Vaikka kalenterivuoden aikana tehtyjen kauppojen ja luovutusten yhteismäärä jäisikin alle euron, ilmoitusvelvollisen on kuitenkin tehtävä tästä huolimatta ns. vuosi-ilmoitus viimeistään seuraavan kalenterivuoden tammikuun 31 päivänä. (23) Rahoitustarkastus katsoo, että käytännössä ilmoitusvelvollisille voi olla selkeintä ilmoittaa kaikki arvopaperiomistusten muutokset sisäpiirirekisteriin. (24) Jos muutos johtuu arvopaperin liikkeeseenlaskijasta (esimerkiksi rahastoanti tai osakkeiden pilkkominen), ei muutosilmoitusta tarvitse tehdä. 4.3 Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt arvopaperit (25) Rekisterinpitäjä voi sopia SIRE-järjestelmän ylläpitäjän (Suomen Arvopaperikeskus Oy) kanssa, että sisäpiirirekisteriä ylläpidetään SIREjärjestelmässä. Tällöin ilmoituksia ei tarvitse tehdä niiden arvopaperien osalta, jotka on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Sen sijaan muista arvopapereista sekä johdannaissopimuksista on aina tehtävä erillinen ilmoitus. (26) Jos rekisterinpitäjä ei ole liittynyt SIRE-järjestelmään, on omistusilmoitus aina tehtävä, vaikka arvopaperi olisikin liitetty arvoosuusjärjestelmään. 4.4 Ilmoitusvelvollisuuden päättyminen (27) Ilmoitusvelvollisuus päättyy ajankohtana, jolloin työvelvoite tai muu ilmoitusvelvollisuuden perusteena oleva seikka (esim. hallituksen jäsenyys) päättyy.

13 13 (28) (28) Ilmoitusvelvollisuus päättyy, kun henkilön työsuhde on päättynyt ja irtisanomisaika on kulunut loppuun. Tilanteissa, joissa irtisanomisaikaa on jäljellä, mutta työvelvoite on päättynyt, ilmoitusvelvollisuus päättyy samanaikaisesti työvelvoitteen päättymisen kanssa. (29) Ilmoitusvelvollisuus voi päättyä väliaikaisesti esim. äitiysloman, vanhempainvapaan tai muun siihen rinnastettavan syyn johdosta, jos kyseessä olevalla henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada sisäpiirintietoa vapaansa aikana. 4.5 Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät yhteisöt (30) Ilmoitusvelvollisen ei tarvitse ilmoittaa määräysvalta- tai vaikutusvaltayhteisöinä seuraavia suomalaisia tai vastaavia ulkomaisia yhteisöjä: liikkeeseenlaskijan tytäryhtiöt asunto-osakeyhtiöt kiinteistöosakeyhtiöt aatteelliset yhdistykset, mm. urheilu- ja harrastusseurat, opiskelijajärjestöt ja ammattiliitot taloudelliset yhdistykset, kuten metsänhoitoyhdistykset, tienhoitokunnat ja kalastuskunnat. (31) Ilmoitus on kuitenkin tehtävä, jos yllä todettu yhteisö, liikkeeseenlaskijan tytäryhtiötä lukuun ottamatta, käy säännöllisesti kauppaa arvopapereilla Tilintarkastajat (32) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan suomalaisen yhtiön tilintarkastajan, varatilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilön, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta, ei tarvitse ilmoittaa vaikutusvaltayhteisöinään niitä yhteisöjä, joissa hänen huomattava vaikutusvaltansa perustuu tilintarkastustehtävään. (33) Tilintarkastaja joutuu tekemään sisäpiiri-ilmoitukset rekisterinpitäjälle, mutta hänen ei tarvitse perusilmoituksessa tai sen muutosilmoituksessa ilmoittaa vaikutusvaltayhteisöinään muita rekisterinpitäjiä tai yhteisöjä, joissa hän on tilintarkastajana. Mikäli henkilö on esimerkiksi usean arvopaperivälittäjän tilintarkastaja, hänen on tehtävä kuhunkin perusilmoitus

14 14 (28) ja tarvittava omistusilmoitus, mutta hän ei ole velvollinen ilmoittamaan vaikutusvaltayhteisönään muita arvopaperivälittäjiä. Tilintarkastajan on kuitenkin ilmoitettava vaikutusvaltayhteisöinään ne yhteisöt, joissa hänellä on vaikutusvalta muun kuin tilintarkastustehtävän perusteella. (34) Rahoitustarkastus suosittaa, että tilintarkastusyhteisöstä ilmoitusvelvollisiksi nimetään myös päävastuullista tilintarkastajaa tilintarkastuksessa avustavat, asiantuntija-asemassa olevat henkilöt. (35) Ilmoitusvelvollisuus koskee varatilintarkastajaa siitä lukien, kun hän on ottanut tilintarkastustehtävän vastaan rekisterinpitäjässä. Varatilintarkastaja on ilmoitusvelvollinen siihen asti, kunnes yhtiökokous on valinnut uuden varsinaisen tilintarkastajan ja tämä on ottanut tehtävän vastaan Luottolaitoksen hallintoneuvosto, hallituksen varajäsenet ja tilintarkastajat (36) Luottolaitoksen hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen, hallituksen varajäsen sekä tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja sellaisen tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, joka on päävastuussa luottolaitoksen tilintarkastuksesta, on ilmoitusvelvollinen vain, jos hän saa säännöllisesti tietoa, jonka perusteella hän voi päätellä arvopaperin tai arvopaperimarkkinoiden kehityssuunnan, eli sisäpiirintietoa. (37) Suppeimmillaan luottolaitoksen ilmoitusvelvollisten ryhmä koostuu siten toimitusjohtajasta, varatoimitusjohtajasta tai muusta toimitusjohtajan varamiehestä, hallituksen jäsenistä, meklareista, sijoitustutkijoista ja muista toimihenkilöistä, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa Ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön sivukonttori/sivuliike Suomessa (38) Ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön sivukonttorin/sivuliikkeen osalta ilmoitusvelvollisuus koskee käytännön päätöksistä vastaavaa johtoryhmää tai vastaavaa toimielintä. Jos sivukonttorille/sivuliikkeelle ei ole asetettu johtoryhmää tai vastaavaa toimielintä ilmoitusvelvollisuus syntyy kohdan mukaisesti. (39) Ilmoitusvelvollisuus koskee aina sivukonttorin/sivuliikkeen palveluksessa olevia meklareita ja sijoitustutkijoita sekä muita toimihenkilöitä, jotka asemansa ja tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa. (40) Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muita kuin sivukonttorin/sivuliikkeen palveluksessa olevia henkilöitä, mikäli nämä sivukonttorin/sivuliikkeen

15 15 (28) toimeksiantamia tehtäviä hoitaessaan tai muuten tosiasiallisesti säännöllisesti saavat tietoa, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin tai arvopapereiden arvoon tai hintaan Säilutysyhteisönä toimiva ulkomainen luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, jolla on sivukonttori/sivuliike Suomessa (41) Säilytysyhteisönä toimivan ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen sivukonttorin/sivuliikkeen osalta ilmoitusvelvollisuus koskee käytännön päätöksistä vastaavaa johtoryhmää tai vastaavaa toimielintä. Jos sivukonttorille/sivuliikkeelle ei ole asetettu johtoryhmää tai vastaavaa toimielintä ilmoitusvelvollisuus syntyy kohdan mukaisesti. (42) Ilmoitusvelvollisuus koskee aina sivukonttorin palveluksessa olevia meklareita ja sijoitustutkijoita sekä muita toimihenkilöitä, jotka asemansa ja tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa, rahastoyhtiön osakkeenomistajia tai näihin rinnastettavia henkilöitä, säilytysyhteisön palveluksessa olevia henkilöitä, joilla on tehtävissään mahdollisuus saada tietoja sijoitusrahaston sijoitustoiminnasta sekä sivukonttorin tarkastamisesta vastaavia tilintarkastajia Kesäapulaiset ja muut vastaavat harjoittelijat (43) Kesäapulaisten ja muiden vastaavien lyhytaikaisten harjoittelijoiden ei tarvitse pääsäännön mukaan tehdä sisäpiiri-ilmoituksia. Ilmoitusvelvollisuus koskee kuitenkin myös näitä henkilöitä, mikäli he rekisterinpitäjän näkemyksen mukaan saavat haltuunsa sisäpiirintietoa.

16 16 (28) 5 REKISTERINPITÄJÄN VELVOLLISUUDET 5.1 Rekisterin luotettavuuden varmistaminen (1) Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että sisäpiirirekisteriä pidetään luotettavasti. Rekisteriin on merkittävä ilmoitusvelvollisen Rahoitustarkastuksen vahvistamilla lomakkeilla antamat tiedot. (2) Rekisterinpitäjä voi järjestää menettelyn, jossa tiedot annetaan lomakkeiden sijasta esimerkiksi sähköpostilla. (3) Rekisterinpito on järjestettävä luotettavalla tavalla siten, että rekisterin tietoja ei voi jälkikäteen muuttaa tai poistaa, ja että ainoastaan rekisterin pitämiseen oikeutetut voivat tehdä merkintöjä rekisteriin. (4) Rekisterinpitäjän on nimettävä rekisteristä vastuullinen henkilö, joka huolehtii rekisterin ohjeistuksesta ja sen luotettavan ylläpidon ja julkisuuden järjestämisestä. (5) Ilmoitusvelvollisille on annettava riittävät ohjeet ilmoituksen tekemisestä sekä tarvittavat ilmoituslomakkeet. Rekisterinpitäjän on pyynnöstä annettava ilmoitusvelvolliselle jäljennös tämän omasta ilmoituksesta. (6) On suositeltavaa, että liikkeeseenlaskijoilla on sen henkilöstöä koskevat sisäiset kaupankäyntisäännöt ja riittävä ohjeistus asiasta. Kukin yhtiö arvioi itse, onko yhtiössä tarpeellista ottaa käyttöön henkilökunnan arvopaperikauppoja koskeva lupamenettely.

17 17 (28) 5.2 Rekisterimerkinnät (7) Ilmoitetut tiedot on merkittävä sisäpiirirekisteriin ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään ilmoituksen saapumista seuraavan kolmen (3) työpäivän aikana. (8) Rekisterinpitäjän on pyydettävä ilmoitusvelvollista täydentämään puutteellinen ilmoitus. Ilmoituksen vastaanottajan on merkittävä ilmoitukseen sen saapumispäivä. (9) SIRE-järjestelmän ylläpitäjän ja muun nähtävillä pitopaikan on merkittävä rekisterinpitäjältä saamiinsa ilmoituksiin niiden saapumispäivä. (10) Rahoitustarkastus suosittaa, että rekisterinpitäjä pitää luetteloa myöhästyneistä sisäpiiri-ilmoituksista. 5.3 Tietojen säilytysaika ja julkisuus (11) Ilmoitusvelvollisen perusilmoitukset ja niiden muutosilmoitukset tai niistä tehdyt tallenteet on säilytettävä vähintään viisi vuotta siitä, kun tieto on merkitty sisäpiirirekisteriin. (12) Sisäpiirirekisteriin merkityt tiedot ovat julkisia vähintään viisi (5) vuotta siitä, kun tieto on merkitty sisäpiirirekisteriin. (13) Luonnollisen henkilön henkilötunnus ja osoite sekä muun luonnollisen henkilön kuin ilmoitusvelvollisen nimi eivät kuitenkaan ole julkisia. (14) Ilmoitusvelvollisen arvopaperikauppojen kirjausperuste on myös julkinen ja pidettävä nähtävillä (kauppa, lahja, testamentti, rahastoanti jne). 5.4 Tietojen nähtävillä pitopaikka (15) Sisäpiirirekisterin on oltava kokonaisuudessaan nähtävillä yhdessä paikassa. (16) Rekisterinpitäjän, joka ei ole liittynyt SIRE-järjestelmään, on pidettävä rekisterissä olevat tiedot yleisön nähtävillä rekisterinpitäjän pääkonttorissa tai muussa Rahoitustarkastuksen hyväksymässä paikassa.

18 18 (28) (17) Rekisterinpitäjän, joka on liittynyt SIRE-järjestelmään, on pidettävä rekisterissä olevat tiedot yleisön nähtävillä SIRE-järjestelmän ylläpitäjän (Suomen Arvopaperikeskus Oy) luona tai muussa Rahoitustarkastuksen hyväksymässä paikassa. 5.5 Tietojen nähtävillä pito internetissä (18) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseen laskeneen yhtiön on lisäksi pidettävä sisäpiirirekisterin sisältämät julkiset tiedot yleisön saatavilla internetissä. (19) Arvopapereiden omistuksessa tapahtuneita muutoksia koskevat tiedot on pidettävä yleisön saatavilla internetissä 12 kuukauden ajan muutoksesta. (20) Sama koskee myös ilmoitusvelvollisen perhesuhteissa tai määräysvaltasuhteissa tapahtuneita muutoksia. (21) Internet-sivuilta tulee näkyä ajantasainen tilanne ilmoitusvelvollisesta ja hänen lähipiiristään, arvopaperiomistuksista ja lisäksi viimeisen 11 kuukauden aikana omistuksissa ja lähipiirisuhteissa tapahtuneet muutokset per tapahtuma. Vajaavaltaisten omistukset ja omistuksissa tapahtuneet muutokset voidaan ilmoittaa yhdessä. (22) Tiedot on päivitettävä internetiin ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään ilmoituksen saapumista seuraavan kolmen (3) työpäivän aikana siitä, kun ilmoitusvelvollinen on ilmoittanut muutoksesta tietoihin. 5.6 Hallinnolliset seuraamukset (23) Rahoitustarkastus voi RataL 24a :n nojalla määrätä rikemaksun sisäpiiri-ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä tai rikkomisesta sekä rekisterinpitovelvollisuuden laiminlyönnistä tai rikkomisesta. Rahoitustarkastus julkistaa erikseen rikemaksutaulukon, joka jatkossa löytyy Rahoitustarkastuksen internet -sivuilta.

19 19 (28) 6 YRITYSKOHTAINEN SISÄPIIRIREKISTERI Perustelu (1) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan on pidettävä yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä, johon tulee merkitä kohdassa 7.1 todetut henkilöt. (2) Kun liikkeeseenlaskija arvioi, onko henkilö merkittävä yrityskohtaiseen rekisteriin, olennaista ei ole henkilön muodollinen asema yhtiössä vaan se, saako henkilö sisäpiirintietoa. (3) Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri ei ole julkinen. 6.1 Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittävät henkilöt (4) Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin tulee merkitä seuraavat henkilöt: yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä perusteella saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa (tällaisia henkilöitä voivat yhtiön harkinnan mukaan olla esimerkiksi yhtiön johtoryhmän jäsenet, tärkeimpien toimialojen vastuuhenkilöt, hallituksen, toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon sihteerit sekä henkilöt, jotka vastaavat yhtiön taloudesta, rahoituksesta, lakiasioista, tutkimus- ja kehitystyöstä ja viestinnästä.) muut henkilöt, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja jotka saavat sisäpiirintietoa. Tällaisia ovat esimerkiksi ns. hankekohtaiset sisäpiiriläiset, jotka voivat olla myös

20 20 (28) yhtiön ulkopuolisia asiantuntijoita kuten asianajajat ja erilaiset konsultit. 1 yhtiön toimielimiin kuuluvat henkilöt, jotka saavat sisäpiirintietoa (esimerkiksi hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies sekä tilintarkastajat) (5) Mikäli yhtiön toimielimiin (kohta 3) kuuluva henkilö on jo merkitty julkiseen sisäpiirirekisteriin, häntä ei enää tarvitse merkitä ns. pysyvistä sisäpiiriläisistä pidettävään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin. (6) Tällainen henkilö on kuitenkin aina merkittävä nk. hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin. (7) Myös liikkeeseenlaskijan puolesta tai lukuun sopimuksen perusteella toimiville asiamiehille (esimerkiksi asianajotoimistot ja emissionjärjestäjät) syntyy velvollisuus pitää omaa sisäistä yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä, jos he toimeksiantoaan hoitaessaan saavat toimeksiantajaansa koskevaa sisäpiirintietoa. 6.2 Osarekisterit (8) Liikkeeseenlaskija voi jakaa yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin osarekistereihin. Jakamisen tulee tapahtua siten, että saman määräajan voimassa olevan perusteen omaavat henkilöt merkitään samaan osarekisteriin. (9) Rata suosittaa, että liikkeeseenlaskija järjestää yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin pitämisen siten, että pysyvistä sisäpiiriläisistä pidetään omaa osarekisteriä ja erillisistä hankkeista omia osarekistereitä. 1 Kyseessä olevassa tilanteessa riittää, että yhtiö merkitsee hanketta koskevaan rekisteriinsä esimerkiksi asianajotoimiston, emissionjärjestäjän tai muun asiantuntijapalveluja tarjoavan yhteisön nimen sekä paavastuullisen asianajajan tai asiantuntijan nimen. Kyseisen yhtiesön tulee itse pitää rekisteriä kaikista sen palveluksessa olevista henkilöistä, joilla on sisäpiirintietoa ko. hankkeesta.

21 21 (28) 6.3 Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittävät tiedot (10) AML 5:9:ssä säädetään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittävistä tiedoista. Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin tulee merkitä seuraavat tiedot: 1) rekisterin perustamispäivä 1) henkilön yksilöimiseksi tarvittavat tiedot; 3) peruste, miksi henkilö merkitään rekisteriin 4) ajankohta, jolloin henkilölle on annettu tai jona hän on saanut sisäpiirintietoa 5) ajankohta, jolloin peruste ylläpitää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä lakkasi (11) Yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä on päivitettävä aina, kun peruste henkilön merkitsemiseksi muuttuu, uusi henkilö merkitään rekisteriin ja henkilö, joka on merkitty rekisteriin, ei enää saa sisäpiirintietoa. (12) Oman valvontatehtävänsä hoitamiseksi Rahoitustarkastus voi pyytää käyttöönsä esimerkiksi tiettyä hanketta koskevan yhtiön yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin. Käytännössä Rahoitustarkastus pyytää tiedot sähköisesti excel -muodossa siten, että seuraavat rekisteriin liitettyä henkilöä tai yhteisöä koskevat tiedot ovat kukin omassa solussaan: sukunimi etunimi sosiaaliturvatunnus, syntymäaika tai muu yksilöintitunnus kansalaisuus asema tai peruste rekisteriin merkitsemiselle yhtiö, jota edustaa aika, jolloin sai tiedon hankkeesta (päivämäärä ja kellonaika) päättymisaika 6.4 Rekisterin luotettavuuden varmistaminen (13) Liikkeeseenlaskijan on huolehdittava siitä, että yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä pidetään luotettavalla tavalla. (14) Rekisterin tiedot on merkittävä siten, että niitä ei voi jälkikäteen muuttaa tai poistaa. Rekisterinpito on järjestettävä siten, että ainoastaan rekisterin pitämiseen oikeutetut henkilöt voivat tehdä merkintöjä rekisteriin.

22 22 (28) (15) Liikkeeseenlaskijan on nimettävä rekisteristä vastuullinen henkilö, joka huolehtii rekisterin ohjeistuksesta ja sen luotettavan ylläpidon järjestämisestä. (16) Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkityille henkilöille on ilmoitettava kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti rekisteriin merkitsemisestä ja siitä aiheutuvista velvollisuuksista. (17) Ilmoitus voi tapahtua esim. sähköpostitse, jolloin voi olla tarpeen pyytää henkilöltä kuittaus ilmoituksen vastaanottamisesta. 6.5 Tietojen säilytysaika (18) Yrityskohtaisen sisäpiirirekisteriin merkityt tiedot tulee säilyttää vähintään 5 vuotta siitä, kun peruste tietojen merkitsemiseen rekisteriin on päättynyt. 6.6 Hallinnolliset seuraamukset (19) Rahoitustarkastus voi RataL 24a :n nojalla määrätä rikemaksun yrityskohtaisen sisäpiirirekisterinpitovelvollisuuden laiminlyönnistä tai rikkomisesta. Rahoitustarkastus julkistaa erikseen rikemaksutaulukon, joka jatkossa löytyy Rahoitustarkastuksen internet -sivuilta.

23 23 (28) 7 RAPORTOINTI RAHOITUSTARKASTUKSELLE Tähän standardiin ei liity erillistä säännöllistä raportointivelvollisuutta Rahoitustarkastukselle.

24 24 (28) 8 MÄÄRITELMÄT Ilmoitusvelvollisilla tarkoitetaan AML 5: 3:ssa ja SRL 99 :ssä tarkoitettuja henkilöitä. Lähipiirillä tarkoitetaan AML 5: kohdassa tarkoitettuja henkilöitä. Lähipiiriin kuuluvat ilmoitusvelvollisen puoliso (aviopuoliso ja rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa (950/1001) tarkoitettu rekisteröidyn parisuhteen osapuoli) vajaavaltainen, jonka edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on muu perheenjäsen, joka on asunut samassa taloudessa ilmoitusvelvollisen kanssa vähintään yhden vuoden yhteisö tai säätiö, jossa ilmoitusvelvollisella tai yllä todetulla henkilöllä on määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan julkisen sisäpiirirekisterin pitämiseen velvollista yhteisöä. Rekisterinpitäjiä ovat arvopaperipörssit, muut julkisen kaupankäynnin järjestäjät, optioyhteisöt, arvopaperikeskukset, selvitysosapuolet, julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden ja osakkeeseen oikeuttavien arvopaperien liikkeeseenlaskijat, suomalaiset ja ulkomaiset sijoituspalveluyritykset sekä suomalaiset luottolaitokset ja ulkomaiset luotto- ja rahoituslaitokset, jotka sääntöjensä tai yhtiöjärjestyksensä mukaan tarjoavat sijoituspalveluja. Määräysvaltayhteisöllä tarkoitetaan AML 1:4:5 mukaan osakkeenomistajan määräysvallassa olevaa yhteisöä, jonka ääntenenemmistö hänellä on tai jonka ääntenenemmistöä hänellä on sopimuksen perusteella oikeus yksin käyttää tai jonka hallintoneuvoston, hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenten enemmistön hän on muutoin oikeutettu nimittämään tai erottamaan. Samanlainen määräysvaltasuhde muodostuu tilanteessa, jossa osakkeenomistajalla yhdessä hänen määräysvallassaan olevien yhteisöjen kanssa tai näillä keskenään on yhteisön ääntenenemmistö tai edellä mainittu nimitys- taikka erottamisoikeus. Määräysvaltasuhteen syntymiselle on riittävää määräysvallan käytön mahdollisuus.

25 25 (28) Vaikutusvaltayhteisöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilöllä on yhteisössä tai säätiössä huomattava vaikutusvalta, jos hän on siinä AML 5: kohdissa tarkoitetussa tai siihen rinnastuvassa asemassa tai jos hän on avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies. (alaviite AML 5:3.5) Ilmoitettavia yhteisöjä ovat myös Suomen lainsäädännössä tuntemattomat yhteisöt ja järjestelyt, kuten common law -oikeuteen kuuluvat trust -järjestelyt. Arvopaperinvälittäjällä tarkoitetaan SipaL 4 :ssä tarkoitettua sijoituspalveluyritystä sekä UlkSipaL 1 :ssä tarkoitettua ulkomaista sijoituspalveluyritystä, LLL 1 :ssä tarkoitettua luottolaitosta, joka yhtiöjärjestyksensä tai sääntöjensä mukaan tarjoaa sijoituspalveluita sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 1 :ssä tarkoitettua luotto- ja rahoituslaitosta, joka yhtiöjärjestyksensä tai sääntöjensä mukaan tarjoaa sijoituspalveluja ja rahastoyhtiötä, joka toimilupansa mukaan tarjoaa omaisuudenhoitoa siten kuin siitä säädetään sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 3 :n 1 momentin 5 kohdassa Meklarilla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka arvopaperinvälittäjän edustajana päätehtävänään tarjoaa sijoituspalvelua. Arvopaperilla tarkoitetaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita, julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita, edellä mainittuihin arvopapereihin oikeuttavia arvopapereita ja muita arvopapereita sekä johdannaissopimuksia, joiden arvo määräytyy edellä mainittujen arvopaperien perusteella. Rahastoyhtiöiden ja säilytysyhteisöjen ilmoitusvelvollisten osalta arvopapereilla tarkoitetaan Euroopan talousalueeseen kuuluvassa jäsenvaltiossa kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita ja osakkeeseen oikeuttavia arvopapereita, joihin rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston varoja voidaan sen sääntöjen mukaan sijoittaa sekä tällaisiin arvopapereihin oikeuttavia talletustodistuksia, edellä mainittujen arvopaperien hankkimista tai luovuttamista koskevat sopimukset ja sitoumukset ja sen rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitusrahastoosuuksia, jossa henkilö on ilmoitusvelvollinen. Julkinen sisäpiirirekisteri AML 5:7 mukaan sisäpiirirekisterillä tarkoitetaan julkista rekisteriä, josta ilmenevät kunkin ilmoitusvelvollisen kohdalla hänen puolisonsa, vajaavaltaisen, jonka edunvalvoja hän on, muun vakituisesti samassa taloudessa asuvan henkilön ja yhteisön tai säätiön, jossa ilmoitusvelvollisella yksin tai yhdessä perheenjäsentensä tai toisen ilmoitusvelvollisen tai tämän perheenjäsenten kanssa on suoraan tai välillisesti määräysvalta, omistamat arvopaperit sekä eriteltyinä kaupat ja muut luovutukset. Rekisterissä on vastaavasti oltava kunkin ilmoitusvelvollisen kohdalla tiedot hänen lähipiiristään ja määräys- ja vaikutusvaltayhteisöistään.

26 26 (28) Yrityskohtaisella sisäpiirirekisterillä tarkoitetaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan pitämää ei-julkista sisäpiirirekisteriä henkilöistä, jotka saavat liikkeeseenlaskijaa koskevaa sisäpiirintietoa.

27 27 (28) 9 LISÄTIEDOT Standardista vastaavan henkilön yhteystiedot löytyvät Rahoitustarkastuksen Internet-kotisivuilta Standardien vastuuhenkilöt -luettelosta. Lisätietoja antaa myös:

28 28 (28) 10 KUMOTUT OHJEET JA MÄÄRÄYKSET Tällä standardilla kumotaan seuraavat Rahoitustarkastuksen määräykset Määräys sisäpiiri-ilmoituksista (201.5) Määräys sisäpiirirekistereistä (201.6) Määräys sisäpiiri-ilmoituksista (205.3) Määräys sisäpiirirekistereistä (205.4)

Osoite ja postinumero, kotipaikka

Osoite ja postinumero, kotipaikka Dnro 4/120/2005 Sivu 1 (5) PERUSILMOITUS MUUTOSILMOITUS (Täytetään vain kohdat 1, 2, 6 sekä muuttuvat kohdat) Rahoitustarkastuksen sisäpiiristandardista 5.3 löytyvät taustaohjeet * -merkittyihin kohtiin.

Lisätiedot

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2 Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (27) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2 Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (29) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Muutokset alleviivattu 1 (10) Sijoitusrahastolain 99 :n 1 momentissa tarkoitetuille ilmoitusvelvollisille Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n nojalla

Lisätiedot

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista lukien toistaiseksi 1 (13) Arvopaperimarkkinalain 5 luvun 2 :ssä sekä 4a luvun 8 :ssä tarkoitetuille ilmoitusvelvollisille Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT 17.4.2008 2(10) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 YLEISTÄ... 3 2 SISÄPIIRINTIETOA JA KAUPANKÄYNTIKIELTOA ARVOPAPERIMARKKINOILLA SÄÄNTELEVÄT MÄÄRÄYKSET... 3 3 SISÄPIIRINTIETO...

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 5. 3 S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 (5) YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN 24.8.2006 VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 Arvopaperimarkkinalaki Tämä ohje korvaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Standardi 5.3. Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit. Määräykset ja ohjeet

Standardi 5.3. Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit. Määräykset ja ohjeet Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 Muutospäivä: 1.6.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51

Lisätiedot

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 5. 3 S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Markkinat-tiedote 1/2009

Markkinat-tiedote 1/2009 Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden ja tilinpäätösvalvonnan tulkintoihin, standardeihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja. Tiedotteen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 31.12.2005 ALKAEN

FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 31.12.2005 ALKAEN 1 FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 31.12.2005 ALKAEN 1. SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Finnair Oyj:n (jäljempänä "Finnair") hallitus on vahvistanut tämän sisäpiiriohjeen. Ohjetta noudatetaan kaikissa niissä Finnair

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2005 N:o Laki. N:o 297. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2005 N:o Laki. N:o 297. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2005 N:o 297 304 SISÄLLYS N:o Sivu 297 Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta... 999 298 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta...

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Standardi RA2.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA2.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA2.1 Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1

Lisätiedot

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. MÄÄRITELMÄT 3 3. SISÄPIIRISÄÄNTELY 4 3.1 Miksi sisäpiirisäännöt ovat tärkeitä? 4 3.2 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto 5 3.3 Julkistamaton

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. JOHDANTO Tämä Caverion Oyj:n sisäpiiriohje koskee kaikkia Caverion Oyj:ssä tai jossakin sen konserniyhtiössä (yhdessä Yhtiö ) työ- tai toimisuhteessa olevia henkilöitä.

Lisätiedot

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/ 1 (10) SAADUISTA LAUSUNNOISTA LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEEN- OMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS JA SISÄPIIRI-ILMOITUKSET JA -REKISTERIT STANDARDILUONNOKSET Rahoitustarkastus järjestää hyvän hallintotavan

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) B 18 SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) Suomen Asianajajaliiton hallitus on 16.6.2014 antanut sisäpiirintiedon hallinnasta asianajotoimistoissa seuraavan suosituksen:

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja SÄÄTIÖN NIMI PERUSTAMISKIRJAN PÄIVÄMÄÄRÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ILMOITUS JA VAKUUTUS Me allekirjoittaneet säätiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja ilmoitamme, että perustamiskirjassa

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA MUISTIO 1 (8) MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA 1 Taustaa Arvopaperimarkkinalakiin (AML), Rahoitustarkastuksesta annettuun lakiin (Ratalaki)

Lisätiedot

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvopaperimarkkinalakia ja Rahoitustarkastuksesta

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 2/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen Rahoitustarkastukselle_

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2001 vp. hallituksen esityksen laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2001 vp. hallituksen esityksen laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN 1 (5) SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN - Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen sekä markkinoiden väärinkäytösten estäminen, standardi 2.4 - Epäilyttävien

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki LAUSUNTO ncsz) 18-5.2005 fraholtustarkaslub F2ap. 19. 05. 2005 Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki DNO viite: Lausuntopyyntö Dnro 6/121/2005, 7/121/2005 RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET

Lisätiedot

Componentan sisäpiiriohjeet

Componentan sisäpiiriohjeet Voimassa 23.3.2012 alkaen 1 (10) Componentan sisäpiiriohjeet 1. PÄÄPERIAATTEET Listatun yhtiön johdolla ja muilla työntekijöillä saattaa olla hallussaan tietoa, joka vaikuttaa yhtiön liikkeeseen laskemien

Lisätiedot

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm]

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm] SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN [pvm] SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄYTTÖ SISÄPIIRILÄISYYS KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS 2 MITÄ ON SISÄPIIRINTIETO? TÄSMÄLLISTÄ Huhut, spekulaatiot, epävarma

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet VALVOTTAVATIEDOTE 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Esiterekisterissä olevat esitteet Rahoitustarkastus (Rata) julkaisee esiterekisterissä ne arvopaperitarjouksista ja arvopaperien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta /2014 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta /2014 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014 1046/2014 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012. 749/2012 Laki. arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012. 749/2012 Laki. arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012 749/2012 Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

FIT & PROPER lomake R3. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskeva selvitys

FIT & PROPER lomake R3. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskeva selvitys Saapumispäivä FIT & PROPER lomake R3 DNRO Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskeva selvitys Tätä lomaketta käyttävät seuraavien valvottavien ilmoitusvelvolliset: rahastoyhtiöt ja niiden ulkomailla

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Standardi RA2.1. Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA2.1. Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA2.1 Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE)

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) YLEISTÄ 1 ARVOPAPERINVÄLITTÄJÄN tiedonantovelvollisuus (ilmoittajarooli

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista 1 (6) Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty standardin kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 )

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 ) RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO 1.10.2003 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN TOIMENPIDEMAKSUT Laki sijoituspalveluyrityksistä (SIPAL) luokka Poikkeuslupapäätös konsernitilinpäätöksen tai konsolidointiryhmän

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Standardi RA4.3. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.3. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.3 Sijoitusrahastojen raportointi Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 5/120/2004 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 (8) Vastaanottaja Honkarakenne Oyj FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 Päätös 2 Kuuleminen 3 Honkarakenne Oyj:n menettely asiassa Finanssivalvonta antaa Finanssivalvonnasta

Lisätiedot

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto 1993 vp - Ta VM 15 - HE 309/1992 vp Talousvaliokunnan mietintö n:o 15 hallituksen esityksestä laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunta on lähettänyt 24

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Standardi 5.2b. Nimi ja nro 2

Standardi 5.2b. Nimi ja nro 2 Standardi 5.2b tiedonantovelvollisuus -standardi Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Kansainvälinen viitekehys 6 4 Normiperusta

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry 7.6.2016 DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN OSIO UUDISTUU Sääntelyuudistusten myötä

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 :N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 :n mukaisesti ilmoitamme, että Suomen Helasto Oyj

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 :n 2 momentin 7 kohta ja 32 b :n 5 momentin 4 kohta, sellaisina

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot