Määräykset ja ohjeet x/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräykset ja ohjeet x/2013"

Transkriptio

1 Määräykset ja ohjeet x/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh faksi Lisätietoja Markkinavalvonta/Markkinat

2 2 (26) Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja määritelmät Soveltamisala Määritelmät 4 2 Säädöstausta Lainsäädäntö Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet 5 3 Tavoitteet 6 4 Markkinaosapuolten julkinen sisäpiirirekisteri Omistuksen julkisuus Sisäpiiriläiset ja lähipiiri Ilmoitettavat osakkeet ja rahoitusvälineet Sisäpiirirekisteriin tehtävät ilmoitukset Sisäpiiri-ilmoitus Sisäpiiri-ilmoituksen muutokset Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt arvopaperit Sisäpiiriläisyyden päättyminen Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta 12 5 Rahastoyhtiön julkinen sisäpiirirekisteri Omistuksen julkisuus Sisäpiiriläiset ja lähipiiri Ilmoitettavat rahasto-osuudet, osakkeet ja rahoitusvälineet Sisäpiirirekisteriin tehtävät ilmoitukset Sisäpiiri-ilmoitus Sisäpiiri-ilmoituksen muutokset Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt rahasto-osuudet ja arvopaperit Sisäpiiriläisyyden päättyminen Poikkeukset 18

3 3 (26) 6 Rekisterinpitäjän velvollisuudet Rekisterinpitäjät Rekisterin luotettavuuden varmistaminen Rekisterimerkinnät Tietojen säilytysaika ja julkisuus Tietojen antaminen sisäpiirirekisteristä 21 7 Raportointi Finanssivalvonnalle Finanssivalvonnalle annettava selvitys Selvityksen toimittaminen 24 8 Liitteet 26

4 4 (26) 1 Soveltamisala ja määritelmät 1.1 Soveltamisala (1) Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa tarkoitettuihin valvottaviin: sijoituspalveluyritykset sijoituspalveluja tarjoavat luottolaitokset arvopaperipörssi arvopaperikeskus selvitysyhteisö rahastoyhtiöt (2) Julkista sisäpiirirekisteriä koskevia säännöksiä ei sovelleta ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen, luottolaitoksen tai rahastoyhtiön Suomessa sijaitsevaan sivuliikkeeseen. 1 (3) Liikkeeseenlaskijoiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet löytyvät standardista 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit. Myös yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin ylläpitämistä käsitellään standardin 5.3 luvussa Määritelmät Näissä määräyksissä ja ohjeissa käytetään jäljempänä seuraavia määritelmiä: (4) Sisäpiiriläisellä tarkoitetaan sijoituspalvelulain 7 luvun 17 :ssä, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 41 :ssä, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 26 :ssä ja sijoitusrahastolain 99 :ssä tarkoitettuja henkilöitä (5) Määräysvaltayhteisöllä tarkoitetaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 :ssä tarkoitettua yhteisöä. (6) Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan edellä kohdassa (1) mainittuja valvottavia. 1 Sijoituspalvelulaki 1luku 3 ja 5.

5 5 (26) 2 Säädöstausta 2.1 Lainsäädäntö (1) Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat säädökset: sijoituspalvelulaki (xx/2012) kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki (xx/2012) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki (xx/2012) sijoitusrahastolaki(xx/2012). 2.2 Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet Finanssivalvonnan oikeus antaa velvoittavia määräyksiä perustuu seuraaviin lain säännöksiin: sijoituspalvelulain 1 luvun 4 :n 1 ja 2 momentti sekä 7 luvun 23 :n 2 momentti kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 44 :n 1 momentin 4-6 kohdat arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 30 :n 2 momentti ja 3 luvun 1 :n 2 momentti sijoitusrahastolain 101 b

6 6 (26) 3 Tavoitteet (1) Julkisen sisäpiirirekisterin pitämiseen liittyvän omistuksen julkisuutta koskevan sääntelyn tavoitteena on edistää yleistä luottamusta markkinoihin ja niillä toimiviin, parantaa sijoittajien tiedonsaantia sekä ehkäistä väärinkäytöksiä markkinoilla. Näillä määräyksillä ja ohjeilla pyritään luomaan selkeät säännöt sisäpiiri-ilmoitusten tekoon ja julkisten sisäpiirirekisterien ylläpitoon.

7 7 (26)

8 8 (26) 4 Markkinaosapuolten julkinen sisäpiirirekisteri 4.1 Omistuksen julkisuus (1) Tätä lukua sovelletaan kohdassa (2) tarkoitettuihin markkinaosapuoliin. (2) Markkinaosapuolella tarkoitetaan sijoituspalvelulain 1 luvun 9 :n 1 kohdassa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä ja lain 1 luvun 4 :ssä tarkoitettua sijoituspalvelua tarjoavaa luottolaitosta ja rahastoyhtiötä, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 :ssä kohdassa tarkoitettua pörssiä sekä arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 1 luvun 3 :ssä tarkoitettua arvopaperikeskusta ja selvitysyhteisöä. (3) Sijoituspalvelulain 1 luvun 4 :ssä ja 7 luvun :ssä säädetään sijoituspalveluyrityksen ja sijoituspalvelua tarjoavan luottolaitoksen ja rahastoyhtiön sisäpiiriläisen velvollisuudesta tehdä sisäpiiri-ilmoitus. (4) Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 41 ja 42 :ssä säädetään pörssin sisäpiiriläisen velvollisuudesta tehdä sisäpiiri-ilmoitus. (5) Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun :ssä ja 3 luvun 1 :ssä säädetään arvopaperikeskuksen ja selvitysyhteisön sisäpiiriläisen velvollisuudesta tehdä sisäpiiri-ilmoitus. 4.2 Sisäpiiriläiset ja lähipiiri (6) Sijoituspalveluyrityksen ja sijoituspalvelua tarjoavan luottolaitoksen ja rahastoyhtiön sisäpiiriläisiä ovat 2 hallituksen jäsen ja varajäsen hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen toimitusjohtaja ja hänen varamiehensä tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa oleva henkilö, jonka tehtävänä on osakkeita ja rahoitusvälineitä koskeva sijoitustutkimus sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa oleva henkilö, joka päätehtävänään osallistuu sijoituspalvelun tarjoamiseen 2 Sijoituspalvelulaki 1 luku momentti ja 7 luku 17 2 momentti 1-2 kohdat

9 9 (26) sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa oleva henkilö, joka saa säännöllisesti haltuunsa osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa (7) Pörssin, arvopaperikeskuksen ja selvitysyhteisön sisäpiiriläisiä ovat 3 hallituksen jäsen ja varajäsen hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen toimitusjohtaja ja hänen varamiehensä tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta pörssin, arvopaperikeskuksen tai selvitysyhteisön palveluksessa oleva muu henkilö, joka asemansa tai tehtäviensä johdosta saa säännöllisesti haltuunsa osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa. (8) Sisäpiiriläisen lähipiiriin kuuluvat 4 vajaavaltainen, jonka edunvalvoja sisäpiiriläinen on yhteisö tai säätiö, jossa sisäpiiriläisellä on suoraan tai välillisesti määräysvalta yhteisö tai säätiö, jossa vajaavaltaisella, jonka edunvalvoja sisäpiiriläinen on, on suoraan tai välillisesti määräysvalta O H J E (ko h d a t 9-10) (9) Finanssivalvonta katsoo, että sijoituspalveluyrityksen sekä sijoituspalvelua tarjoavan luottolaitoksen tulee määritellä ne kohdassa (6) tarkoitetut palveluksessaan olevat ilmoitusvelvolliset henkilöt, jotka päätehtävänään osallistuvat sijoituspalvelun tarjoamiseen tai, jotka saavat säännöllisesti haltuunsa osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa. (10) Finanssivalvonta katsoo, että pörssin, arvopaperikeskuksen ja selvitysyhteisön tulee määritellä ne kohdassa (7) tarkoitetut palveluksessaan olevat muut henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti haltuunsa osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa. 4.3 Ilmoitettavat osakkeet ja rahoitusvälineet (11) Ilmoitusvelvollisuus koskee säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa olevia osakkeita ja sellaisia rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella. 5 3 Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luku 41 2 momentti 1-2 kohdat, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luku 26 2 momentti 1-2 kohdat 4 Sijoituspalvelulaki 7 luku 18 2 momentti 1-2 kohdat, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luku 42 2 momentti 1-2 kohdat, arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luku 27 2 momentti 1-2 kohdat. 5 Sijoituspalvelulaki 7 luku 17 1 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luku 42 2 momentti 3 kohta, arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luku 27 2 momentti 3 kohta.

10 10 (26) O H J E ( k o h d a t ) (12) Finanssivalvonta katsoo, että kohdassa 11 tarkoitettuja ilmoitettavia osakkeita ovat osakkeet, jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa tai niihin oikeuttavat, muussa valtiossa säänneltyä markkinaa tai monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää vastaavan kaupankäynnin kohteena olevat talletustodistukset (13) Finanssivalvonta katsoo, että kohdassa 11 tarkoitettuja ilmoitettavia rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy edellä mainittujen osakkeiden perusteella, ovat esimerkiksi vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet, merkintäoikeudet, warrantit, sertifikaatit termiinit, futuurit ja muut johdannaissopimukset, joiden kohde-etuutena on säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa oleva osake 4.4 Sisäpiirirekisteriin tehtävät ilmoitukset Sisäpiiri-ilmoitus (14) Sisäpiiriläisen tulee ilmoittaa rekisterinpitäjälle seuraavat tiedot neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun sisäpiiriläinen on nimitetty tehtäväänsä 6 tiedot itsestään tiedot niistä vajaavaltaisista, joiden edunvalvoja sisäpiiriläinen on tiedot omista ja vajaavaltaisten määräysvaltayhteisöistä yllä todettujen henkilöiden ja määräysvaltayhteisöjen omistamat kohdassa 4.3 tarkoitetut rahoitusvälineet (15) Sijoituspalvelulain 1 luvun 4 :n 1-2 momentin ja 7 luvun 23 :n 2momentin, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 44 :n 1 momentin 4 kohdan ja arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 30 :n 2 momentin ja 3 luvun 1 :n 2 momentin mukaan Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä sisäpiiriilmoituksen sisällöstä ja tekotavasta. O H J E (ko h d a t ) (16) Finanssivalvonta katsoo edellä mainittujen säännösten perusteella, että sisäpiiriläisen tulee tehtävään tullessaan tehdä perusilmoitus siitä riippumatta, omistaako sisäpiiriläinen ilmoitettavia osakkeita tai rahoitusvälineitä vai ei ja ilmoittaa omat ja lähipiirinsä omistamat kohdassa 4.3 tarkoitetut osakkeet ja muut rahoitusvälineet euron rajan soveltumatta. 7 6 Sijoituspalveluyrityslaki 7 luku 18, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luku 42, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luku Hallituksen esitys 32/2012.

11 11 (26) (17) Työsuhteessa olevan henkilön osalta Finanssivalvonta katsoo, että sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva 14 päivän määräaika alkaa kulua siitä, kun henkilö ryhtyy tosiasiallisesti hoitamaan tehtävää. M Ä Ä R Ä Y S (ko h t a 18) (18) Tiedot on toimitettava rekisterinpitäjälle käyttämällä Finanssivalvonnan laatimia lomakkeita perustiedot (lomake 1), arvopaperiomistukset (lomake 2) ja täydennysilmoitus (lomake 3) tai muita vastaavat tiedot sisältäviä lomakkeita Sisäpiiri-ilmoituksen muutokset (19) Jos perusilmoituksessa annetut tiedot muuttuvat, sisäpiiriläisen on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa tietojen muutoksesta muutosilmoitus rekisterinpitäjälle. 8 (20) Arvopaperiomistuksissa tapahtuvat muutokset (hankinnat ja luovutukset) on ilmoitettava, kun sisäpiiriläisen ja/tai tämän lähipiirin omistuksen muutos on vähintään euroa. 9 O H J E (ko h d a t ) (21) Finanssivalvonta katsoo, että: Alaikäisen lapsen osalta sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva seitsemän (7) päivän määräaika alkaa kulua väestörekisteriin merkitsemisestä. Uutta määräysvaltayhteisöä koskeva ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun yhteisö on merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan rekisteriin. Arvopaperiomistusten summa lasketaan yhtiökohtaisesti (eli esimerkiksi osakkeet ja niihin perustuvat johdannaissopimukset lasketaan yhteen), minkä lisäksi sisäpiiriläisen ja hänen lähipiirinsä omistukset lasketaan yhteen. (22) Jos muutos johtuu arvopaperin liikkeeseenlaskijasta (esimerkiksi maksuton osakeanti tai osakkeiden pilkkominen), muutosilmoitusta ei tarvitse tehdä. (23) Finanssivalvonta suosittaa, että sisäpiiriläiset selkeyden vuoksi ilmoittaisivat kaikki arvopaperiomistustensa muutokset sisäpiirirekisteriin. M Ä Ä R Ä Y S (ko h t a 2 4 ) (24) Muuttuneet tiedot on ilmoitettava rekisterinpitäjälle käyttämällä Finanssivalvonnan laatimia lomakkeita perustiedot (lomake 1), arvopaperiomistukset(lomake 2), täydennysilmoitus (lomake 3) tai muita vastaavat tiedot sisältäviä lomakkeita. 8 Sijoituspalvelulaki 7 luku 18 2 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 42 :n 3 momentin 2) kohta, arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 27 :n 3 momentin 2 kohta. 9 Sijoituspalvelulaki 7 luku 18 2 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 2 luku 42 3 momentti 1 kohta, arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun laki 2 luku 27 3 momentti 1 kohta.

12 12 (26) Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt arvopaperit (25) Rekisterinpitäjä voi sopia Sisäpiirirekisteri -järjestelmän (Sire - järjestelmä) ylläpitäjän (Euroclear Finland Oy) kanssa, että sisäpiirirekisteriä ylläpidetään Sire - järjestelmässä. 10 O H J E (ko h d a t ) (26) Edellä kohdassa (25) mainitussa tilanteessa sisäpiiriläisen ei tarvitse tehdä ilmoituksia niiden säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa olevien osakkeiden tai rahoitusvälineiden osalta, jotka on liitetty arvo-osuusjärjestelmään ja joiden osalta arvopaperiomistuksia ja niissä tapahtuvia muutoksia koskevat tiedot siirtyvät arvo-osuusjärjestelmästä suoraan Sire - järjestelmään. Sen sijaan muista arvopapereista sekä johdannaissopimuksista tulee tehdä erillinen ilmoitus. (27) Jos sisäpiiriläisen arvopaperikaupat selvitetään keskusvastapuoliselvitystä käyttäen, Finanssivalvonta katsoo sijoituspalvelulain, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain säännösten edellyttävän, että sisäpiiriläinen täydentää sisäpiiri-ilmoitustaan (lomake 3) tilanteessa, jossa sisäpiiriläinen ostaa ja myy rahoitusvälinettä saman päivän sisällä, seuraavasti: Sisäpiiriläisen tulee ilmoittaa erikseen toimeksiantokohtaisesti Sire - järjestelmään tiedot päivän sisällä tehdyistä rahoitusvälineiden ostoista ja myynneistä, joissa sisäpiiriläisen ja/tai tämän lähipiirin omistuksen muutos on yhteensä vähintään 5000 euroa. Jos sisäpiiriläisen tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan antama yksittäinen osto- tai myyntitoimeksianto on saman päivän sisällä toteutettu useammassa erässä, sisäpiiriläisen ei tarvitse tältä osin täydentää sisäpiiri-ilmoitustaan. (28) Jos rekisterinpitäjä ei ole liittynyt Sire - järjestelmään, sisäpiiriläisen tulee aina tehdä omistusilmoitus, vaikka rahoitusväline olisikin liitetty arvo-osuusjärjestelmään Sisäpiiriläisyyden päättyminen O H J E (ko h d a t 29-30) (29) Finanssivalvonta katsoo, että sisäpiiriläisyys päättyy ajankohtana, jolloin työvelvoite tai muu ilmoitusvelvollisuuden perusteena oleva seikka (esim. hallituksen jäsenyys) päättyy. (30) Sisäpiiriläisyys voi päättyä väliaikaisesti esim. äitiysloman, vanhempainvapaan tai muun vastaavan kaltaisen syyn johdosta, jos kyseessä olevalla henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada sisäpiirintietoa vapaansa aikana Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta (31) Sijoituspalvelulain 7 luvun 18 :n 4 momentin, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 42 :n 4 momentin ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 27 :n 4 momentin mukaan sisäpiiriläisen ei tarvitse ilmoittaa määräysvaltayhteisönä seuraavia suomalaisia tai vastaavia ulkomaisia yhteisöjä: 10 Sijoituspalvelulaki 7 luku18 6 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 2 luku 42 6 momentti, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki 2 luku 27 6 momentti.

13 13 (26) asunto-osakeyhtiöt keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt aatteelliset yhdistykset taloudelliset yhdistykset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (32) Ilmoitus on kuitenkin tehtävä, jos edellä kohdassa (31) mainittu yhteisö käy säännöllisesti kauppaa rahoitusvälineellä. 11 (33) Sijoituspalvelua tarjoavan luottolaitoksen hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen, hallituksen varajäsen sekä tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja sellaisen tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, joka on päävastuussa luottolaitoksen tilintarkastuksesta, on tehtävä sisäpiiriilmoitus vain, jos hän saa säännöllisesti haltuunsa edellä luvussa 4.3 tarkoitettuja osakkeita ja rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa. 12 O H J E ( k o h d a t ) (34) Aatteellisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi urheilu- ja harrastusseurat, opiskelijajärjestöt ja ammattiliitot. (35) Taloudellisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset, tienhoitokunnat ja kalastuskunnat. 11 Sijoituspalvelulain 7 luvun 18 :n 4 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 2 luku 42 4 momentti, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki 2 luku 27 4 momentti 12 Sijoituspalvelulaki 7 luku 17 3 momentti

14 14 (26) 5 Rahastoyhtiön julkinen sisäpiirireki s- teri 5.1 Omistuksen julkisuus (1) Tätä lukua sovelletaan kohdassa (2) tarkoitettuihin rahastoyhtiöihin. (2) Rahastoyhtiöllä tarkoitetaan sijoitusrahastolain 2 :ssä tarkoitettuja rahastoyhtiöitä. (3) Jos rahastoyhtiö tarjoaa sijoituspalvelulain 1 luvun 11 :n 4-5 ja 9 kohdissa tarkoitettua sijoituspalvelua, rahastoyhtiöön sovelletaan myös lukua 4. (4) Sijoitusrahastolain 99 :ssä säädetään rahastoyhtiön sisäpiiriläisen velvollisuudesta tehdä sisäpiiri-ilmoitus. 5.2 Sisäpiiriläiset ja lähipiiri (5) Sijoitusrahastolain 99 :n 2 momentin mukaan rahastoyhtiön sisäpiiriläisiä ovat rahastoyhtiön yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen ja varajäsen toimitusjohtaja ja hänen varamiehensä tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta muu rahastoyhtiön palveluksessa oleva taikka rahastoyhtiön puolesta tai lukuun toimiva henkilö, jolla on mahdollisuus vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen rahastoyhtiön osakkeenomistaja (6) Sijoitusrahastolain 100 :n 2 momentin mukaan sisäpiiriläisen lähipiiriin kuuluvat vajaavaltainen, jonka edunvalvoja sisäpiiriläinen on yhteisö tai säätiö, jossa sisäpiiriläisellä on suoraan tai välillisesti määräysvalta yhteisö tai säätiö, jossa vajaavaltaisella, jonka edunvalvoja sisäpiiriläinen on, on suoraan tai välillisesti määräysvalta O H J E (ko h d a t 7-8 ) (7) Finanssivalvonta katsoo, että rahastoyhtiön tulee määritellä ne kohdassa (5) tarkoitetut palveluksessaan olevat tai rahastoyhtiön puolesta ja lukuun toimivat henkilöt, joilla on

15 15 (26) mahdollisuus vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamista koskevien päätösten tekemiseen. (8) Edellä kappaleessa (5) mainitulla muulla rahastoyhtiön puolesta tai lukuun toimivalla henkilöllä, jolla on mahdollisuus vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen, tarkoitetaan Suomessa asuvaa henkilöä. 5.3 Ilmoitettavat rahasto-osuudet, osakkeet ja rahoitusvälineet (9) Sijoitusrahastolain 99 :n 1 momentin mukaan ilmoitusvelvollisuus koskee rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksia, säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa olevia osakkeita ja sellaisia rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella. (10) Sijoitusrahastolain 101 :n 1 momentin mukaan rahastoyhtiön osakkeenomistaja ilmoittaa omistamansa rahasto-osuudet ja niiden muutokset vain siinä rahastoyhtiössä, jossa hän on sisäpiiriläinen. O H J E (ko h t a 11) (11) Finanssivalvonta katsoo, että kohdassa (9) tarkoitettuja ilmoitettavia rahasto-osuuksia ovat sen rahastoyhtiön, jossa henkilö on sisäpiiriläinen, hallinnoimien sijoitusrahastojen rahasto-osuudet Ilmoitettavia osakkeita ovat osakkeet, jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa tai niihin oikeuttavat, muussa valtiossa säänneltyä markkinaa tai monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää vastaavan kaupankäynnin kohteena olevat talletustodistukset Ilmoitettavia rahoitusvälineitä ovat esimerkiksi vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet, merkintäoikeudet, warrantit, sertifikaatit, termiinit, futuurit ja muut johdannaissopimukset, joiden kohde-etuutena on säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa oleva osake 5.4 Sisäpiirirekisteriin tehtävät ilmoitukset Sisäpiiri-ilmoitus (12) Sijoitusrahastolain 100 :n mukaan sisäpiiriläisen tulee ilmoittaa rekisterinpitäjälle seuraavat tiedot neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun sisäpiiriläinen on nimitetty tehtäväänsä: tiedot itsestään tiedot niistä vajaavaltaisista, joiden edunvalvoja sisäpiiriläinen on tiedot omista ja vajaavaltaisten määräysvaltayhteisöistä

16 16 (26) yllä todettujen henkilöiden ja määräysvaltayhteisöjen omistamat kohdassa 5.3 tarkoitetut rahasto-osuudet, osakkeet ja rahoitusvälineet (13) Sijoitusrahastolain 101b :n mukaan Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä sisäpiiri-ilmoituksen sisällöstä ja tekotavasta. O H J E (ko h d a t ) (14) Finanssivalvonta katsoo edellä mainittujen säännösten perusteella, että sisäpiiriläisen tulee tehdä tehtävään tullessaan perusilmoitus siitä riippumatta, omistaako sisäpiiriläinen ilmoitettavia rahasto-osuuksia, osakkeita tai rahoitusvälineitä vai ei ja ilmoittaa omat ja lähipiirinsä omistamat kohdassa 5.3 tarkoitetut rahasto-osuudet, osakkeet ja muut rahoitusvälineet euron rajan soveltumatta. 13 (15) Työsuhteessa olevan osalta Finanssivalvonta katsoo, että sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva 14 päivän määräaika alkaa kulua siitä, kun henkilö ryhtyy tosiasiallisesti hoitamaan tehtävää. M Ä Ä R Ä Y S ( k o h t a 1 6 ) (16) Tiedot on toimitettava rekisterinpitäjälle käyttämällä Finanssivalvonnan laatimia lomakkeita perustiedot (lomake 1), arvopaperiomistukset (lomake 2) ja täydennysilmoitus (lomake 3) tai muita vastaavat tiedot sisältäviä lomakkeita Sisäpiiri-ilmoituksen muutokset (17) Sijoitusrahastolain 100 :n 1 momentin mukaan, jos perusilmoituksessa annetut tiedot muuttuvat, sisäpiiriläisen on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa tietojen muutoksesta muutosilmoitus rekisterinpitäjälle. (18) Arvopaperiomistuksissa tapahtuvat muutokset (hankinnat ja luovutukset) on ilmoitettava, kun sisäpiiriläisen ja/tai tämän lähipiirin omistuksen muutos on vähintään euroa. 14 O H J E (ko h d a t ) (19) Finanssivalvonta katsoo, että: Alaikäisen lapsen sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva seitsemän (7) päivän määräaika alkaa kulua väestörekisteriin merkitsemisestä. Uutta määräysvaltayhteisöä koskeva ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun yhteisö on merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan rekisteriin. Arvopaperiomistusten summa lasketaan yhtiökohtaisesti (eli esimerkiksi osakkeet ja niihin perustuvat johdannaissopimukset lasketaan yhteen), minkä lisäksi sisäpiiriläisen ja hänen lähipiirinsä omistukset lasketaan yhteen. (20) Jos muutos johtuu arvopaperin liikkeeseenlaskijasta (esimerkiksi maksuton osakeanti tai osakkeiden pilkkominen), muutosilmoitusta ei tarvitse tehdä. 13 Hallituksen esitys () s Sijoitusrahastolaki momentti 1 kohta.

17 17 (26) (21) Finanssivalvonta suosittaa, että sisäpiiriläiset selkeyden vuoksi ilmoittaisivat kaikki rahasto-osuus- ja arvopaperiomistustensa muutokset sisäpiirirekisteriin. M Ä Ä R Ä Y S (ko h t a 2 2 ) (22) Muuttuneet tiedot on ilmoitettava rekisterinpitäjälle käyttämällä Finanssivalvonnan laatimia lomakkeita perustiedot (lomake 1), arvopaperiomistukset (lomake 2) ja täydennysilmoitus (lomake 3) tai muita vastaavat tiedot sisältävää lomakkeita Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt rahasto-osuudet ja arvopaperit (23) Sijoitusrahastolain 101 :n 3 momentin mukaan rekisterinpitäjä voi sopia sisäpiirirekisteri - järjestelmän (Sire-järjestelmä) ylläpitäjän (Euroclear Finland Oy) kanssa, että sisäpiirirekisteriä ylläpidetään Sire-järjestelmässä. O H J E ( k o h d a t ) (24) Edellä kohdassa (23) mainitussa tilanteessa sisäpiiriläisen ei tarvitse tehdä ilmoituksia niiden säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden ja rahoitusvälineiden osalta, jotka on liitetty arvo-osuusjärjestelmään ja joiden osalta omistuksia ja niissä tapahtuvia muutoksia koskevat tiedot siirtyvät arvo-osuusjärjestelmästä suoraan Sire-järjestelmään. Sen sijaan muista arvopapereista sekä johdannaissopimuksista tehdään erillinen ilmoitus. (25) Käytännössä yleensä myös rahasto-osuuksista tehdään erillinen ilmoitus, koska vain harvat rahasto-osuudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Finanssivalvonta ei kuitenkaan näe estettä sille, että sisäpiirirekisterin rahasto-osuuksia koskevat tiedot otetaan suoraan rahasto-osuusrekisteristä, jolloin erillisiä ilmoituksia ei tarvitse tehdä. Rekisterinpitäjän tulee kuitenkin tällöinkin huolehtia siitä, että kaikki sijoitusrahastolain ja näiden määräysten ja ohjeiden sisäpiirirekisterin ylläpitämiselle asettamat edellytykset täyttyvät. (26) Jos sisäpiiriläisen arvopaperikaupat selvitetään keskusvastapuoliselvitystä käyttäen, Finanssivalvonta katsoo sijoitusrahastolain säännösten edellyttävän, että sisäpiiriläinen täydentää sisäpiiri-ilmoitustaan (lomake 3) tilanteessa, jossa sisäpiiriläinen ostaa ja myy rahoitusvälinettä saman päivän sisällä, seuraavasti: Sisäpiiriläisen tulee ilmoittaa erikseen toimeksiantokohtaisesti Sire-järjestelmään tiedot päivän sisällä tehdyistä rahoitusvälineiden ostoista ja myynneistä, joissa sisäpiiriläisen ja/tai tämän lähipiirin omistuksen muutos yhteensä vähintään 5000 euroa. Jos sisäpiiriläisen tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan antama yksittäinen osto- tai myyntitoimeksianto on saman päivän sisällä toteutettu useammassa erässä, sisäpiiriläisen ei tarvitse tältä osin täydentää sisäpiiri-ilmoitustaan. (27) Jos rekisterinpitäjä ei ole liittynyt Sire-järjestelmään, sisäpiiriläisen tulee tehdä omistusilmoitus, vaikka rahoitusväline olisikin liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

18 18 (26) Sisäpiiriläisyyden päättyminen O H J E ( k o h d a t 28-29) (28) Finanssivalvonta katsoo, että sisäpiiriläisyys päättyy ajankohtana, jolloin työvelvoite tai muu ilmoitusvelvollisuuden perusteena oleva seikka (esimerkiksi hallituksen jäsenyys) päättyy. (29) Sisäpiiriläisyys voi päättyä väliaikaisesti esimerkiksi äitiysloman, vanhempainvapaan tai muun vastaavan kaltaisen syyn johdosta, jos kyseessä olevalla henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada sisäpiirintietoa vapaansa aikana Poikkeukset (30) Sijoitusrahastolain 100 :n 4 momentin mukaan sisäpiiriläisen ei tarvitse ilmoittaa määräysvaltayhteisönä seuraavia suomalaisia tai vastaavia ulkomaisia yhteisöjä: asunto-osakeyhtiöt keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt aatteelliset yhdistykset, mm. urheilu- ja harrastusseurat, opiskelijajärjestöt ja ammattiliitot taloudelliset yhdistykset, kuten metsänhoitoyhdistykset, tienhoitokunnat ja kalastuskunnat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (31) Sijoitusrahastolain 100 :n 4 momentin mukaan ilmoitus on kuitenkin tehtävä, jos edellä kohdassa (30) mainittu yhteisö käy säännöllisesti kauppaa rahoitusvälineellä. O H J E ( k o h d a t ) (32) Aatteellisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi urheilu- ja harrastusseurat, opiskelijajärjestöt ja ammattiliitot. (33) Taloudellisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset, tienhoitokunnat ja kalastuskunnat.

19 19 (26) 6 Rekisterinpitäjän velvollisuudet 6.1 Rekisterinpitäjät (1) Tätä lukua sovelletaan kohdassa (2) tarkoitettuihin rekisterinpitäjiin. (2) Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sijoituspalvelulain 1 luvun 4 :n ja 7 luvun 19 :n, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 43 :n, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 28 :n ja 3 luvun 1 :n sekä sijoitusrahastolain 101a :n mukaan julkisen sisäpiirirekisterin pitämiseen velvollista yhteisöä. (3) Sijoituspalvelulain 1 luvun 4 :ssä ja 7 luvun 19 :ssä säädetään sijoituspalveluyrityksen ja sijoituspalvelua tarjoavan luottolaitoksen ja rahastoyhtiön velvollisuudesta ylläpitää julkista sisäpiirirekisteriä. (4) Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 43 :ssä säädetään pörssin velvollisuudesta ylläpitää sisäpiirirekisteriä. (5) Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 28 :ssä ja 3 luvun 1 :ssä säädetään arvopaperikeskuksen ja selvitysyhteisön velvollisuudesta ylläpitää sisäpiirirekisteriä. (6) Sijoitusrahastolain 101a :ssä säädetään rahastoyhtiön velvollisuudesta ylläpitää sisäpiirirekisteriä. 6.2 Rekisterin luotettavuuden varmistaminen (7) Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että sisäpiirirekisteriä ylläpidetään luotettavalla tavalla. 15 (8) Finanssivalvonnalla on sijoituspalvelulain 1 luvun 4 :n 1 momentin ja 7 luvun 23 :n 2 momentin, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 44 :n 1 momentin 4-6 kohtien, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 30 :n 2 momentin ja 3 luvun 1 :n 2 momentin sekä sijoitusrahastolain 101 b :n mukaan oikeus antaa tarkempia määräyksiä sisäpiirirekisterin sisällöstä ja tietojen merkintätavasta. 15 Sijoituspalvelulaki 1 luku 4 ja 7 luku19 3 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 2 luku 3 momentti, arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki 2 luku 28 3 momentti, sijoitusrahastolain 101a 3 momentti

20 20 (26) O H J E ( k o h d a t 9-10) (9) Finanssivalvonta katsoo, että luotettavasti pidetty sisäpiirirekisteri mahdollistaa sisäpiirintiedon käyttöä koskevan valvonnan sekä varmistaa rekisteriin merkittyjen sisäpiiriläisten oikeusturvan. (10) Finanssivalvonta katsoo, että sijoituspalvelulain 7 luvun 19 :n 1 momentin, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 43 :n 1 momentin, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 28.n 1 momentin ja sijoitusrahastolain 101a :n perusteella rekisterinpitäjän tulee ylläpitää sisäpiirirekisteriä siten, että kunkin rekisteriin merkityn sisäpiiriläisen kohdalla käy ilmi sisäpiiriläisen perus- ja lähipiiritietojen lisäksi sisäpiiriläisen ja hänen lähipiirinsä omistamat rahoitusvälineet sekä eriteltyinä rahoitusvälineiden hankinnat ja luovutukset. M Ä Ä R Ä Y S (ko h t a 1 1 ) (11) Rekisterinpito tulee järjestää siten, että rekisterin tietoja ei voi jälkikäteen muuttaa tai poistaa ja, että ainoastaan rekisterin pitämiseen oikeutetut voivat tehdä merkintöjä rekisteriin. O H J E ( k o h d a t ) (12) Finanssivalvonta katsoo, että rekisterinpitäjän tulisi nimetä rekisteristä vastuullinen henkilö, joka huolehtii rekisterin ohjeistuksesta ja sen ylläpidon ja julkisuuden järjestämisestä. (13) Mikäli rekisterinpitäjä päättää sijoituspalvelulain, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain ja sijoitusrahastolain säännöksiä laajemmasta sisäpiiri-ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä, rekisterinpitäjän tulisi varmistua rekisterin luotettavuudesta myös tältä osin. M Ä Ä R Ä Y S ( k o h t a 1 4 ) (14) Rekisteriin merkitään sisäpiiriläisen Finanssivalvonnan vahvistamilla lomakkeilla, perustiedot (lomake 1), arvopaperiomistukset (lomake 2) ja täydennysilmoitus (lomake 3) tai muilla vastaavat tiedot sisältävillä lomakkeilla antamat tiedot. O H J E ( k o h d a t ) (15) Rekisterinpitäjä voi järjestää menettelyn, jossa ilmoitus tehdään lomakkeiden sijasta esimerkiksi sähköpostilla. (16) Sisäpiiriläisille tulisi antaa riittävät ohjeet ilmoituksen tekemisestä sekä tarvittavat ilmoituslomakkeet. Rekisterinpitäjän tulisi pyynnöstä antaa sisäpiiriläiselle jäljennös tämän omasta ilmoituksesta. 6.3 Rekisterimerkinnät M Ä Ä R Ä Y S (ko h t a 1 7 ) (17) Ilmoitetut tiedot merkitään sisäpiirirekisteriin ilman aiheetonta viivytystä.

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 Muutospäivä: 1.6.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 5. 3 S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Muutokset alleviivattu 1 (10) Sijoitusrahastolain 99 :n 1 momentissa tarkoitetuille ilmoitusvelvollisille Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n nojalla

Lisätiedot

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2 Standardiluonnos 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista lukien toistaiseksi 1 (13) Arvopaperimarkkinalain 5 luvun 2 :ssä sekä 4a luvun 8 :ssä tarkoitetuille ilmoitusvelvollisille Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2 Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (29) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2 Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (27) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Osoite ja postinumero, kotipaikka

Osoite ja postinumero, kotipaikka Dnro 4/120/2005 Sivu 1 (5) PERUSILMOITUS MUUTOSILMOITUS (Täytetään vain kohdat 1, 2, 6 sekä muuttuvat kohdat) Rahoitustarkastuksen sisäpiiristandardista 5.3 löytyvät taustaohjeet * -merkittyihin kohtiin.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi 5.3. Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit. Määräykset ja ohjeet

Standardi 5.3. Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit. Määräykset ja ohjeet Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta /2014 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta /2014 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014 1046/2014 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 5. 3 S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. JOHDANTO Tämä Caverion Oyj:n sisäpiiriohje koskee kaikkia Caverion Oyj:ssä tai jossakin sen konserniyhtiössä (yhdessä Yhtiö ) työ- tai toimisuhteessa olevia henkilöitä.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 (5) YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN 24.8.2006 VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 Arvopaperimarkkinalaki Tämä ohje korvaa

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) B 18 SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) Suomen Asianajajaliiton hallitus on 16.6.2014 antanut sisäpiirintiedon hallinnasta asianajotoimistoissa seuraavan suosituksen:

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm]

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm] SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN [pvm] SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄYTTÖ SISÄPIIRILÄISYYS KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS 2 MITÄ ON SISÄPIIRINTIETO? TÄSMÄLLISTÄ Huhut, spekulaatiot, epävarma

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2005 N:o Laki. N:o 297. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2005 N:o Laki. N:o 297. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2005 N:o 297 304 SISÄLLYS N:o Sivu 297 Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta... 999 298 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. MÄÄRITELMÄT 3 3. SISÄPIIRISÄÄNTELY 4 3.1 Miksi sisäpiirisäännöt ovat tärkeitä? 4 3.2 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto 5 3.3 Julkistamaton

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista 1 (6) Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty standardin kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa

Lisätiedot

Componentan sisäpiiriohjeet

Componentan sisäpiiriohjeet Voimassa 23.3.2012 alkaen 1 (10) Componentan sisäpiiriohjeet 1. PÄÄPERIAATTEET Listatun yhtiön johdolla ja muilla työntekijöillä saattaa olla hallussaan tietoa, joka vaikuttaa yhtiön liikkeeseen laskemien

Lisätiedot

FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 31.12.2005 ALKAEN

FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 31.12.2005 ALKAEN 1 FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 31.12.2005 ALKAEN 1. SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Finnair Oyj:n (jäljempänä "Finnair") hallitus on vahvistanut tämän sisäpiiriohjeen. Ohjetta noudatetaan kaikissa niissä Finnair

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 :n 2 momentin 7 kohta ja 32 b :n 5 momentin 4 kohta, sellaisina

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2018

Määräykset ja ohjeet 2/2018 Määräykset ja ohjeet 2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n Dnro FIVA 20/01.00/2017 Antopäivä 12.12.2017 Voimaantulopäivä 3.1.2018 FINANSSIVALVONTA puh. 09 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 1 luvun :n 1 momentin 8 kohta, 13 ja 14 luku, 15 luvun :n 2 momentti ja 16 luvun 3,

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain ja 6 :n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) :n momentin 20 kohta ja 6

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto

Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto 13.3.2017 Annina Tanhuanpää Rahoitusmarkkinaosasto Lakien valmistelu Suomen perustuslain mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta. Lait valmistellaan siinä ministeriössä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvopaperimarkkinalakia ja Rahoitustarkastuksesta

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 21 kohta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 12/2013

Määräykset ja ohjeet 12/2013 Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi Dnro FIVA 13/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pekka Loikkanen KHT Oy 22.2.2006 P C Säädöstausta Arvopaperimarkkinalaki Rikoslaki Valtiovarainministeriön asetukset ja päätökset

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kaupparaportointi Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi www.finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9.

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. 1 TAUSTA 2 Sääntelyn tausta Komission pitkäaikaisena tavoitteena ollut luoda tehokkaat eurooppalaiset

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2013

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus Dnro FIVA 11/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 11/2013

Määräykset ja ohjeet 11/2013 Määräykset ja ohjeet 11/2013 Sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen Dnro FIVA 12/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry 7.6.2016 DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN OSIO UUDISTUU Sääntelyuudistusten myötä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Epäilyttävien liiketoimien ilmoittaminen Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT 17.4.2008 2(10) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 YLEISTÄ... 3 2 SISÄPIIRINTIETOA JA KAUPANKÄYNTIKIELTOA ARVOPAPERIMARKKINOILLA SÄÄNTELEVÄT MÄÄRÄYKSET... 3 3 SISÄPIIRINTIETO...

Lisätiedot

FIT & PROPER lomake R3. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskeva selvitys

FIT & PROPER lomake R3. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskeva selvitys Saapumispäivä FIT & PROPER lomake R3 DNRO Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskeva selvitys Tätä lomaketta käyttävät seuraavien valvottavien ilmoitusvelvolliset: rahastoyhtiöt ja niiden ulkomailla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

ALMA MEDIA OYJ:N SISÄPIIRIOHJE ALMA MEDIA OYJ:N SISÄPIIRIOHJE Alma Media Oyj:n hallitus on hyväksynyt sisäpiiriohjeen 28.10.2008 ja sitä koskevat seuraavat päivitykset: Päivitys 28.10.2009 Päivitys 14.02.2013 Päivitys 15.06.2016 SISÄLLYS

Lisätiedot

INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1 (17) INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT 4 KIELLETTY SISÄPIIRINTIEDON KÄYTTÖ 4.1 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 6 kohta, 4 :n 1 momentti,

Lisätiedot

EU:n arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

EU:n arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano EU:n arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Eduskunnan talousvaliokunta 5.4.2016 Rahoitusmarkkinaosasto Pörssikaupan toimeksiannosta osakkeenomistajaksi Sijoituspalvelu Palveluntarjoajina

Lisätiedot

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA MUISTIO 1 (8) MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA 1 Taustaa Arvopaperimarkkinalakiin (AML), Rahoitustarkastuksesta annettuun lakiin (Ratalaki)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014. 171/2014 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014. 171/2014 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 171/2014 Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2016

Määräykset ja ohjeet X/2016 Määräykset ja ohjeet X/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä x.x.2016 Voimaantulopäivä x.x.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE)

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) YLEISTÄ 1 ARVOPAPERINVÄLITTÄJÄN tiedonantovelvollisuus (ilmoittajarooli

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/ 1 (10) SAADUISTA LAUSUNNOISTA LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEEN- OMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS JA SISÄPIIRI-ILMOITUKSET JA -REKISTERIT STANDARDILUONNOKSET Rahoitustarkastus järjestää hyvän hallintotavan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012. 751/2012 Laki. arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012. 751/2012 Laki. arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012 751/2012 Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.2.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot