Määräykset ja ohjeet x/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräykset ja ohjeet x/2013"

Transkriptio

1 Määräykset ja ohjeet x/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh faksi Lisätietoja Markkinavalvonta/Markkinat

2 2 (26) Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja määritelmät Soveltamisala Määritelmät 4 2 Säädöstausta Lainsäädäntö Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet 5 3 Tavoitteet 6 4 Markkinaosapuolten julkinen sisäpiirirekisteri Omistuksen julkisuus Sisäpiiriläiset ja lähipiiri Ilmoitettavat osakkeet ja rahoitusvälineet Sisäpiirirekisteriin tehtävät ilmoitukset Sisäpiiri-ilmoitus Sisäpiiri-ilmoituksen muutokset Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt arvopaperit Sisäpiiriläisyyden päättyminen Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta 12 5 Rahastoyhtiön julkinen sisäpiirirekisteri Omistuksen julkisuus Sisäpiiriläiset ja lähipiiri Ilmoitettavat rahasto-osuudet, osakkeet ja rahoitusvälineet Sisäpiirirekisteriin tehtävät ilmoitukset Sisäpiiri-ilmoitus Sisäpiiri-ilmoituksen muutokset Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt rahasto-osuudet ja arvopaperit Sisäpiiriläisyyden päättyminen Poikkeukset 18

3 3 (26) 6 Rekisterinpitäjän velvollisuudet Rekisterinpitäjät Rekisterin luotettavuuden varmistaminen Rekisterimerkinnät Tietojen säilytysaika ja julkisuus Tietojen antaminen sisäpiirirekisteristä 21 7 Raportointi Finanssivalvonnalle Finanssivalvonnalle annettava selvitys Selvityksen toimittaminen 24 8 Liitteet 26

4 4 (26) 1 Soveltamisala ja määritelmät 1.1 Soveltamisala (1) Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa tarkoitettuihin valvottaviin: sijoituspalveluyritykset sijoituspalveluja tarjoavat luottolaitokset arvopaperipörssi arvopaperikeskus selvitysyhteisö rahastoyhtiöt (2) Julkista sisäpiirirekisteriä koskevia säännöksiä ei sovelleta ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen, luottolaitoksen tai rahastoyhtiön Suomessa sijaitsevaan sivuliikkeeseen. 1 (3) Liikkeeseenlaskijoiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet löytyvät standardista 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit. Myös yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin ylläpitämistä käsitellään standardin 5.3 luvussa Määritelmät Näissä määräyksissä ja ohjeissa käytetään jäljempänä seuraavia määritelmiä: (4) Sisäpiiriläisellä tarkoitetaan sijoituspalvelulain 7 luvun 17 :ssä, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 41 :ssä, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 26 :ssä ja sijoitusrahastolain 99 :ssä tarkoitettuja henkilöitä (5) Määräysvaltayhteisöllä tarkoitetaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 :ssä tarkoitettua yhteisöä. (6) Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan edellä kohdassa (1) mainittuja valvottavia. 1 Sijoituspalvelulaki 1luku 3 ja 5.

5 5 (26) 2 Säädöstausta 2.1 Lainsäädäntö (1) Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat säädökset: sijoituspalvelulaki (xx/2012) kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki (xx/2012) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki (xx/2012) sijoitusrahastolaki(xx/2012). 2.2 Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet Finanssivalvonnan oikeus antaa velvoittavia määräyksiä perustuu seuraaviin lain säännöksiin: sijoituspalvelulain 1 luvun 4 :n 1 ja 2 momentti sekä 7 luvun 23 :n 2 momentti kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 44 :n 1 momentin 4-6 kohdat arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 30 :n 2 momentti ja 3 luvun 1 :n 2 momentti sijoitusrahastolain 101 b

6 6 (26) 3 Tavoitteet (1) Julkisen sisäpiirirekisterin pitämiseen liittyvän omistuksen julkisuutta koskevan sääntelyn tavoitteena on edistää yleistä luottamusta markkinoihin ja niillä toimiviin, parantaa sijoittajien tiedonsaantia sekä ehkäistä väärinkäytöksiä markkinoilla. Näillä määräyksillä ja ohjeilla pyritään luomaan selkeät säännöt sisäpiiri-ilmoitusten tekoon ja julkisten sisäpiirirekisterien ylläpitoon.

7 7 (26)

8 8 (26) 4 Markkinaosapuolten julkinen sisäpiirirekisteri 4.1 Omistuksen julkisuus (1) Tätä lukua sovelletaan kohdassa (2) tarkoitettuihin markkinaosapuoliin. (2) Markkinaosapuolella tarkoitetaan sijoituspalvelulain 1 luvun 9 :n 1 kohdassa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä ja lain 1 luvun 4 :ssä tarkoitettua sijoituspalvelua tarjoavaa luottolaitosta ja rahastoyhtiötä, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 :ssä kohdassa tarkoitettua pörssiä sekä arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 1 luvun 3 :ssä tarkoitettua arvopaperikeskusta ja selvitysyhteisöä. (3) Sijoituspalvelulain 1 luvun 4 :ssä ja 7 luvun :ssä säädetään sijoituspalveluyrityksen ja sijoituspalvelua tarjoavan luottolaitoksen ja rahastoyhtiön sisäpiiriläisen velvollisuudesta tehdä sisäpiiri-ilmoitus. (4) Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 41 ja 42 :ssä säädetään pörssin sisäpiiriläisen velvollisuudesta tehdä sisäpiiri-ilmoitus. (5) Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun :ssä ja 3 luvun 1 :ssä säädetään arvopaperikeskuksen ja selvitysyhteisön sisäpiiriläisen velvollisuudesta tehdä sisäpiiri-ilmoitus. 4.2 Sisäpiiriläiset ja lähipiiri (6) Sijoituspalveluyrityksen ja sijoituspalvelua tarjoavan luottolaitoksen ja rahastoyhtiön sisäpiiriläisiä ovat 2 hallituksen jäsen ja varajäsen hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen toimitusjohtaja ja hänen varamiehensä tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa oleva henkilö, jonka tehtävänä on osakkeita ja rahoitusvälineitä koskeva sijoitustutkimus sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa oleva henkilö, joka päätehtävänään osallistuu sijoituspalvelun tarjoamiseen 2 Sijoituspalvelulaki 1 luku momentti ja 7 luku 17 2 momentti 1-2 kohdat

9 9 (26) sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa oleva henkilö, joka saa säännöllisesti haltuunsa osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa (7) Pörssin, arvopaperikeskuksen ja selvitysyhteisön sisäpiiriläisiä ovat 3 hallituksen jäsen ja varajäsen hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen toimitusjohtaja ja hänen varamiehensä tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta pörssin, arvopaperikeskuksen tai selvitysyhteisön palveluksessa oleva muu henkilö, joka asemansa tai tehtäviensä johdosta saa säännöllisesti haltuunsa osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa. (8) Sisäpiiriläisen lähipiiriin kuuluvat 4 vajaavaltainen, jonka edunvalvoja sisäpiiriläinen on yhteisö tai säätiö, jossa sisäpiiriläisellä on suoraan tai välillisesti määräysvalta yhteisö tai säätiö, jossa vajaavaltaisella, jonka edunvalvoja sisäpiiriläinen on, on suoraan tai välillisesti määräysvalta O H J E (ko h d a t 9-10) (9) Finanssivalvonta katsoo, että sijoituspalveluyrityksen sekä sijoituspalvelua tarjoavan luottolaitoksen tulee määritellä ne kohdassa (6) tarkoitetut palveluksessaan olevat ilmoitusvelvolliset henkilöt, jotka päätehtävänään osallistuvat sijoituspalvelun tarjoamiseen tai, jotka saavat säännöllisesti haltuunsa osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa. (10) Finanssivalvonta katsoo, että pörssin, arvopaperikeskuksen ja selvitysyhteisön tulee määritellä ne kohdassa (7) tarkoitetut palveluksessaan olevat muut henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti haltuunsa osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa. 4.3 Ilmoitettavat osakkeet ja rahoitusvälineet (11) Ilmoitusvelvollisuus koskee säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa olevia osakkeita ja sellaisia rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella. 5 3 Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luku 41 2 momentti 1-2 kohdat, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luku 26 2 momentti 1-2 kohdat 4 Sijoituspalvelulaki 7 luku 18 2 momentti 1-2 kohdat, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luku 42 2 momentti 1-2 kohdat, arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luku 27 2 momentti 1-2 kohdat. 5 Sijoituspalvelulaki 7 luku 17 1 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luku 42 2 momentti 3 kohta, arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luku 27 2 momentti 3 kohta.

10 10 (26) O H J E ( k o h d a t ) (12) Finanssivalvonta katsoo, että kohdassa 11 tarkoitettuja ilmoitettavia osakkeita ovat osakkeet, jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa tai niihin oikeuttavat, muussa valtiossa säänneltyä markkinaa tai monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää vastaavan kaupankäynnin kohteena olevat talletustodistukset (13) Finanssivalvonta katsoo, että kohdassa 11 tarkoitettuja ilmoitettavia rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy edellä mainittujen osakkeiden perusteella, ovat esimerkiksi vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet, merkintäoikeudet, warrantit, sertifikaatit termiinit, futuurit ja muut johdannaissopimukset, joiden kohde-etuutena on säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa oleva osake 4.4 Sisäpiirirekisteriin tehtävät ilmoitukset Sisäpiiri-ilmoitus (14) Sisäpiiriläisen tulee ilmoittaa rekisterinpitäjälle seuraavat tiedot neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun sisäpiiriläinen on nimitetty tehtäväänsä 6 tiedot itsestään tiedot niistä vajaavaltaisista, joiden edunvalvoja sisäpiiriläinen on tiedot omista ja vajaavaltaisten määräysvaltayhteisöistä yllä todettujen henkilöiden ja määräysvaltayhteisöjen omistamat kohdassa 4.3 tarkoitetut rahoitusvälineet (15) Sijoituspalvelulain 1 luvun 4 :n 1-2 momentin ja 7 luvun 23 :n 2momentin, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 44 :n 1 momentin 4 kohdan ja arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 30 :n 2 momentin ja 3 luvun 1 :n 2 momentin mukaan Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä sisäpiiriilmoituksen sisällöstä ja tekotavasta. O H J E (ko h d a t ) (16) Finanssivalvonta katsoo edellä mainittujen säännösten perusteella, että sisäpiiriläisen tulee tehtävään tullessaan tehdä perusilmoitus siitä riippumatta, omistaako sisäpiiriläinen ilmoitettavia osakkeita tai rahoitusvälineitä vai ei ja ilmoittaa omat ja lähipiirinsä omistamat kohdassa 4.3 tarkoitetut osakkeet ja muut rahoitusvälineet euron rajan soveltumatta. 7 6 Sijoituspalveluyrityslaki 7 luku 18, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luku 42, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luku Hallituksen esitys 32/2012.

11 11 (26) (17) Työsuhteessa olevan henkilön osalta Finanssivalvonta katsoo, että sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva 14 päivän määräaika alkaa kulua siitä, kun henkilö ryhtyy tosiasiallisesti hoitamaan tehtävää. M Ä Ä R Ä Y S (ko h t a 18) (18) Tiedot on toimitettava rekisterinpitäjälle käyttämällä Finanssivalvonnan laatimia lomakkeita perustiedot (lomake 1), arvopaperiomistukset (lomake 2) ja täydennysilmoitus (lomake 3) tai muita vastaavat tiedot sisältäviä lomakkeita Sisäpiiri-ilmoituksen muutokset (19) Jos perusilmoituksessa annetut tiedot muuttuvat, sisäpiiriläisen on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa tietojen muutoksesta muutosilmoitus rekisterinpitäjälle. 8 (20) Arvopaperiomistuksissa tapahtuvat muutokset (hankinnat ja luovutukset) on ilmoitettava, kun sisäpiiriläisen ja/tai tämän lähipiirin omistuksen muutos on vähintään euroa. 9 O H J E (ko h d a t ) (21) Finanssivalvonta katsoo, että: Alaikäisen lapsen osalta sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva seitsemän (7) päivän määräaika alkaa kulua väestörekisteriin merkitsemisestä. Uutta määräysvaltayhteisöä koskeva ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun yhteisö on merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan rekisteriin. Arvopaperiomistusten summa lasketaan yhtiökohtaisesti (eli esimerkiksi osakkeet ja niihin perustuvat johdannaissopimukset lasketaan yhteen), minkä lisäksi sisäpiiriläisen ja hänen lähipiirinsä omistukset lasketaan yhteen. (22) Jos muutos johtuu arvopaperin liikkeeseenlaskijasta (esimerkiksi maksuton osakeanti tai osakkeiden pilkkominen), muutosilmoitusta ei tarvitse tehdä. (23) Finanssivalvonta suosittaa, että sisäpiiriläiset selkeyden vuoksi ilmoittaisivat kaikki arvopaperiomistustensa muutokset sisäpiirirekisteriin. M Ä Ä R Ä Y S (ko h t a 2 4 ) (24) Muuttuneet tiedot on ilmoitettava rekisterinpitäjälle käyttämällä Finanssivalvonnan laatimia lomakkeita perustiedot (lomake 1), arvopaperiomistukset(lomake 2), täydennysilmoitus (lomake 3) tai muita vastaavat tiedot sisältäviä lomakkeita. 8 Sijoituspalvelulaki 7 luku 18 2 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 42 :n 3 momentin 2) kohta, arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 27 :n 3 momentin 2 kohta. 9 Sijoituspalvelulaki 7 luku 18 2 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 2 luku 42 3 momentti 1 kohta, arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun laki 2 luku 27 3 momentti 1 kohta.

12 12 (26) Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt arvopaperit (25) Rekisterinpitäjä voi sopia Sisäpiirirekisteri -järjestelmän (Sire - järjestelmä) ylläpitäjän (Euroclear Finland Oy) kanssa, että sisäpiirirekisteriä ylläpidetään Sire - järjestelmässä. 10 O H J E (ko h d a t ) (26) Edellä kohdassa (25) mainitussa tilanteessa sisäpiiriläisen ei tarvitse tehdä ilmoituksia niiden säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa olevien osakkeiden tai rahoitusvälineiden osalta, jotka on liitetty arvo-osuusjärjestelmään ja joiden osalta arvopaperiomistuksia ja niissä tapahtuvia muutoksia koskevat tiedot siirtyvät arvo-osuusjärjestelmästä suoraan Sire - järjestelmään. Sen sijaan muista arvopapereista sekä johdannaissopimuksista tulee tehdä erillinen ilmoitus. (27) Jos sisäpiiriläisen arvopaperikaupat selvitetään keskusvastapuoliselvitystä käyttäen, Finanssivalvonta katsoo sijoituspalvelulain, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain säännösten edellyttävän, että sisäpiiriläinen täydentää sisäpiiri-ilmoitustaan (lomake 3) tilanteessa, jossa sisäpiiriläinen ostaa ja myy rahoitusvälinettä saman päivän sisällä, seuraavasti: Sisäpiiriläisen tulee ilmoittaa erikseen toimeksiantokohtaisesti Sire - järjestelmään tiedot päivän sisällä tehdyistä rahoitusvälineiden ostoista ja myynneistä, joissa sisäpiiriläisen ja/tai tämän lähipiirin omistuksen muutos on yhteensä vähintään 5000 euroa. Jos sisäpiiriläisen tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan antama yksittäinen osto- tai myyntitoimeksianto on saman päivän sisällä toteutettu useammassa erässä, sisäpiiriläisen ei tarvitse tältä osin täydentää sisäpiiri-ilmoitustaan. (28) Jos rekisterinpitäjä ei ole liittynyt Sire - järjestelmään, sisäpiiriläisen tulee aina tehdä omistusilmoitus, vaikka rahoitusväline olisikin liitetty arvo-osuusjärjestelmään Sisäpiiriläisyyden päättyminen O H J E (ko h d a t 29-30) (29) Finanssivalvonta katsoo, että sisäpiiriläisyys päättyy ajankohtana, jolloin työvelvoite tai muu ilmoitusvelvollisuuden perusteena oleva seikka (esim. hallituksen jäsenyys) päättyy. (30) Sisäpiiriläisyys voi päättyä väliaikaisesti esim. äitiysloman, vanhempainvapaan tai muun vastaavan kaltaisen syyn johdosta, jos kyseessä olevalla henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada sisäpiirintietoa vapaansa aikana Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta (31) Sijoituspalvelulain 7 luvun 18 :n 4 momentin, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 42 :n 4 momentin ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 27 :n 4 momentin mukaan sisäpiiriläisen ei tarvitse ilmoittaa määräysvaltayhteisönä seuraavia suomalaisia tai vastaavia ulkomaisia yhteisöjä: 10 Sijoituspalvelulaki 7 luku18 6 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 2 luku 42 6 momentti, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki 2 luku 27 6 momentti.

13 13 (26) asunto-osakeyhtiöt keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt aatteelliset yhdistykset taloudelliset yhdistykset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (32) Ilmoitus on kuitenkin tehtävä, jos edellä kohdassa (31) mainittu yhteisö käy säännöllisesti kauppaa rahoitusvälineellä. 11 (33) Sijoituspalvelua tarjoavan luottolaitoksen hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen, hallituksen varajäsen sekä tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja sellaisen tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, joka on päävastuussa luottolaitoksen tilintarkastuksesta, on tehtävä sisäpiiriilmoitus vain, jos hän saa säännöllisesti haltuunsa edellä luvussa 4.3 tarkoitettuja osakkeita ja rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa. 12 O H J E ( k o h d a t ) (34) Aatteellisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi urheilu- ja harrastusseurat, opiskelijajärjestöt ja ammattiliitot. (35) Taloudellisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset, tienhoitokunnat ja kalastuskunnat. 11 Sijoituspalvelulain 7 luvun 18 :n 4 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 2 luku 42 4 momentti, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki 2 luku 27 4 momentti 12 Sijoituspalvelulaki 7 luku 17 3 momentti

14 14 (26) 5 Rahastoyhtiön julkinen sisäpiirireki s- teri 5.1 Omistuksen julkisuus (1) Tätä lukua sovelletaan kohdassa (2) tarkoitettuihin rahastoyhtiöihin. (2) Rahastoyhtiöllä tarkoitetaan sijoitusrahastolain 2 :ssä tarkoitettuja rahastoyhtiöitä. (3) Jos rahastoyhtiö tarjoaa sijoituspalvelulain 1 luvun 11 :n 4-5 ja 9 kohdissa tarkoitettua sijoituspalvelua, rahastoyhtiöön sovelletaan myös lukua 4. (4) Sijoitusrahastolain 99 :ssä säädetään rahastoyhtiön sisäpiiriläisen velvollisuudesta tehdä sisäpiiri-ilmoitus. 5.2 Sisäpiiriläiset ja lähipiiri (5) Sijoitusrahastolain 99 :n 2 momentin mukaan rahastoyhtiön sisäpiiriläisiä ovat rahastoyhtiön yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen ja varajäsen toimitusjohtaja ja hänen varamiehensä tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta muu rahastoyhtiön palveluksessa oleva taikka rahastoyhtiön puolesta tai lukuun toimiva henkilö, jolla on mahdollisuus vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen rahastoyhtiön osakkeenomistaja (6) Sijoitusrahastolain 100 :n 2 momentin mukaan sisäpiiriläisen lähipiiriin kuuluvat vajaavaltainen, jonka edunvalvoja sisäpiiriläinen on yhteisö tai säätiö, jossa sisäpiiriläisellä on suoraan tai välillisesti määräysvalta yhteisö tai säätiö, jossa vajaavaltaisella, jonka edunvalvoja sisäpiiriläinen on, on suoraan tai välillisesti määräysvalta O H J E (ko h d a t 7-8 ) (7) Finanssivalvonta katsoo, että rahastoyhtiön tulee määritellä ne kohdassa (5) tarkoitetut palveluksessaan olevat tai rahastoyhtiön puolesta ja lukuun toimivat henkilöt, joilla on

15 15 (26) mahdollisuus vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamista koskevien päätösten tekemiseen. (8) Edellä kappaleessa (5) mainitulla muulla rahastoyhtiön puolesta tai lukuun toimivalla henkilöllä, jolla on mahdollisuus vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen, tarkoitetaan Suomessa asuvaa henkilöä. 5.3 Ilmoitettavat rahasto-osuudet, osakkeet ja rahoitusvälineet (9) Sijoitusrahastolain 99 :n 1 momentin mukaan ilmoitusvelvollisuus koskee rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksia, säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa olevia osakkeita ja sellaisia rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella. (10) Sijoitusrahastolain 101 :n 1 momentin mukaan rahastoyhtiön osakkeenomistaja ilmoittaa omistamansa rahasto-osuudet ja niiden muutokset vain siinä rahastoyhtiössä, jossa hän on sisäpiiriläinen. O H J E (ko h t a 11) (11) Finanssivalvonta katsoo, että kohdassa (9) tarkoitettuja ilmoitettavia rahasto-osuuksia ovat sen rahastoyhtiön, jossa henkilö on sisäpiiriläinen, hallinnoimien sijoitusrahastojen rahasto-osuudet Ilmoitettavia osakkeita ovat osakkeet, jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa tai niihin oikeuttavat, muussa valtiossa säänneltyä markkinaa tai monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää vastaavan kaupankäynnin kohteena olevat talletustodistukset Ilmoitettavia rahoitusvälineitä ovat esimerkiksi vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet, merkintäoikeudet, warrantit, sertifikaatit, termiinit, futuurit ja muut johdannaissopimukset, joiden kohde-etuutena on säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa oleva osake 5.4 Sisäpiirirekisteriin tehtävät ilmoitukset Sisäpiiri-ilmoitus (12) Sijoitusrahastolain 100 :n mukaan sisäpiiriläisen tulee ilmoittaa rekisterinpitäjälle seuraavat tiedot neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun sisäpiiriläinen on nimitetty tehtäväänsä: tiedot itsestään tiedot niistä vajaavaltaisista, joiden edunvalvoja sisäpiiriläinen on tiedot omista ja vajaavaltaisten määräysvaltayhteisöistä

16 16 (26) yllä todettujen henkilöiden ja määräysvaltayhteisöjen omistamat kohdassa 5.3 tarkoitetut rahasto-osuudet, osakkeet ja rahoitusvälineet (13) Sijoitusrahastolain 101b :n mukaan Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä sisäpiiri-ilmoituksen sisällöstä ja tekotavasta. O H J E (ko h d a t ) (14) Finanssivalvonta katsoo edellä mainittujen säännösten perusteella, että sisäpiiriläisen tulee tehdä tehtävään tullessaan perusilmoitus siitä riippumatta, omistaako sisäpiiriläinen ilmoitettavia rahasto-osuuksia, osakkeita tai rahoitusvälineitä vai ei ja ilmoittaa omat ja lähipiirinsä omistamat kohdassa 5.3 tarkoitetut rahasto-osuudet, osakkeet ja muut rahoitusvälineet euron rajan soveltumatta. 13 (15) Työsuhteessa olevan osalta Finanssivalvonta katsoo, että sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva 14 päivän määräaika alkaa kulua siitä, kun henkilö ryhtyy tosiasiallisesti hoitamaan tehtävää. M Ä Ä R Ä Y S ( k o h t a 1 6 ) (16) Tiedot on toimitettava rekisterinpitäjälle käyttämällä Finanssivalvonnan laatimia lomakkeita perustiedot (lomake 1), arvopaperiomistukset (lomake 2) ja täydennysilmoitus (lomake 3) tai muita vastaavat tiedot sisältäviä lomakkeita Sisäpiiri-ilmoituksen muutokset (17) Sijoitusrahastolain 100 :n 1 momentin mukaan, jos perusilmoituksessa annetut tiedot muuttuvat, sisäpiiriläisen on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa tietojen muutoksesta muutosilmoitus rekisterinpitäjälle. (18) Arvopaperiomistuksissa tapahtuvat muutokset (hankinnat ja luovutukset) on ilmoitettava, kun sisäpiiriläisen ja/tai tämän lähipiirin omistuksen muutos on vähintään euroa. 14 O H J E (ko h d a t ) (19) Finanssivalvonta katsoo, että: Alaikäisen lapsen sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva seitsemän (7) päivän määräaika alkaa kulua väestörekisteriin merkitsemisestä. Uutta määräysvaltayhteisöä koskeva ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun yhteisö on merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan rekisteriin. Arvopaperiomistusten summa lasketaan yhtiökohtaisesti (eli esimerkiksi osakkeet ja niihin perustuvat johdannaissopimukset lasketaan yhteen), minkä lisäksi sisäpiiriläisen ja hänen lähipiirinsä omistukset lasketaan yhteen. (20) Jos muutos johtuu arvopaperin liikkeeseenlaskijasta (esimerkiksi maksuton osakeanti tai osakkeiden pilkkominen), muutosilmoitusta ei tarvitse tehdä. 13 Hallituksen esitys () s Sijoitusrahastolaki momentti 1 kohta.

17 17 (26) (21) Finanssivalvonta suosittaa, että sisäpiiriläiset selkeyden vuoksi ilmoittaisivat kaikki rahasto-osuus- ja arvopaperiomistustensa muutokset sisäpiirirekisteriin. M Ä Ä R Ä Y S (ko h t a 2 2 ) (22) Muuttuneet tiedot on ilmoitettava rekisterinpitäjälle käyttämällä Finanssivalvonnan laatimia lomakkeita perustiedot (lomake 1), arvopaperiomistukset (lomake 2) ja täydennysilmoitus (lomake 3) tai muita vastaavat tiedot sisältävää lomakkeita Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt rahasto-osuudet ja arvopaperit (23) Sijoitusrahastolain 101 :n 3 momentin mukaan rekisterinpitäjä voi sopia sisäpiirirekisteri - järjestelmän (Sire-järjestelmä) ylläpitäjän (Euroclear Finland Oy) kanssa, että sisäpiirirekisteriä ylläpidetään Sire-järjestelmässä. O H J E ( k o h d a t ) (24) Edellä kohdassa (23) mainitussa tilanteessa sisäpiiriläisen ei tarvitse tehdä ilmoituksia niiden säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden ja rahoitusvälineiden osalta, jotka on liitetty arvo-osuusjärjestelmään ja joiden osalta omistuksia ja niissä tapahtuvia muutoksia koskevat tiedot siirtyvät arvo-osuusjärjestelmästä suoraan Sire-järjestelmään. Sen sijaan muista arvopapereista sekä johdannaissopimuksista tehdään erillinen ilmoitus. (25) Käytännössä yleensä myös rahasto-osuuksista tehdään erillinen ilmoitus, koska vain harvat rahasto-osuudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Finanssivalvonta ei kuitenkaan näe estettä sille, että sisäpiirirekisterin rahasto-osuuksia koskevat tiedot otetaan suoraan rahasto-osuusrekisteristä, jolloin erillisiä ilmoituksia ei tarvitse tehdä. Rekisterinpitäjän tulee kuitenkin tällöinkin huolehtia siitä, että kaikki sijoitusrahastolain ja näiden määräysten ja ohjeiden sisäpiirirekisterin ylläpitämiselle asettamat edellytykset täyttyvät. (26) Jos sisäpiiriläisen arvopaperikaupat selvitetään keskusvastapuoliselvitystä käyttäen, Finanssivalvonta katsoo sijoitusrahastolain säännösten edellyttävän, että sisäpiiriläinen täydentää sisäpiiri-ilmoitustaan (lomake 3) tilanteessa, jossa sisäpiiriläinen ostaa ja myy rahoitusvälinettä saman päivän sisällä, seuraavasti: Sisäpiiriläisen tulee ilmoittaa erikseen toimeksiantokohtaisesti Sire-järjestelmään tiedot päivän sisällä tehdyistä rahoitusvälineiden ostoista ja myynneistä, joissa sisäpiiriläisen ja/tai tämän lähipiirin omistuksen muutos yhteensä vähintään 5000 euroa. Jos sisäpiiriläisen tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan antama yksittäinen osto- tai myyntitoimeksianto on saman päivän sisällä toteutettu useammassa erässä, sisäpiiriläisen ei tarvitse tältä osin täydentää sisäpiiri-ilmoitustaan. (27) Jos rekisterinpitäjä ei ole liittynyt Sire-järjestelmään, sisäpiiriläisen tulee tehdä omistusilmoitus, vaikka rahoitusväline olisikin liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

18 18 (26) Sisäpiiriläisyyden päättyminen O H J E ( k o h d a t 28-29) (28) Finanssivalvonta katsoo, että sisäpiiriläisyys päättyy ajankohtana, jolloin työvelvoite tai muu ilmoitusvelvollisuuden perusteena oleva seikka (esimerkiksi hallituksen jäsenyys) päättyy. (29) Sisäpiiriläisyys voi päättyä väliaikaisesti esimerkiksi äitiysloman, vanhempainvapaan tai muun vastaavan kaltaisen syyn johdosta, jos kyseessä olevalla henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada sisäpiirintietoa vapaansa aikana Poikkeukset (30) Sijoitusrahastolain 100 :n 4 momentin mukaan sisäpiiriläisen ei tarvitse ilmoittaa määräysvaltayhteisönä seuraavia suomalaisia tai vastaavia ulkomaisia yhteisöjä: asunto-osakeyhtiöt keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt aatteelliset yhdistykset, mm. urheilu- ja harrastusseurat, opiskelijajärjestöt ja ammattiliitot taloudelliset yhdistykset, kuten metsänhoitoyhdistykset, tienhoitokunnat ja kalastuskunnat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (31) Sijoitusrahastolain 100 :n 4 momentin mukaan ilmoitus on kuitenkin tehtävä, jos edellä kohdassa (30) mainittu yhteisö käy säännöllisesti kauppaa rahoitusvälineellä. O H J E ( k o h d a t ) (32) Aatteellisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi urheilu- ja harrastusseurat, opiskelijajärjestöt ja ammattiliitot. (33) Taloudellisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset, tienhoitokunnat ja kalastuskunnat.

19 19 (26) 6 Rekisterinpitäjän velvollisuudet 6.1 Rekisterinpitäjät (1) Tätä lukua sovelletaan kohdassa (2) tarkoitettuihin rekisterinpitäjiin. (2) Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sijoituspalvelulain 1 luvun 4 :n ja 7 luvun 19 :n, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 43 :n, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 28 :n ja 3 luvun 1 :n sekä sijoitusrahastolain 101a :n mukaan julkisen sisäpiirirekisterin pitämiseen velvollista yhteisöä. (3) Sijoituspalvelulain 1 luvun 4 :ssä ja 7 luvun 19 :ssä säädetään sijoituspalveluyrityksen ja sijoituspalvelua tarjoavan luottolaitoksen ja rahastoyhtiön velvollisuudesta ylläpitää julkista sisäpiirirekisteriä. (4) Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 43 :ssä säädetään pörssin velvollisuudesta ylläpitää sisäpiirirekisteriä. (5) Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 28 :ssä ja 3 luvun 1 :ssä säädetään arvopaperikeskuksen ja selvitysyhteisön velvollisuudesta ylläpitää sisäpiirirekisteriä. (6) Sijoitusrahastolain 101a :ssä säädetään rahastoyhtiön velvollisuudesta ylläpitää sisäpiirirekisteriä. 6.2 Rekisterin luotettavuuden varmistaminen (7) Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että sisäpiirirekisteriä ylläpidetään luotettavalla tavalla. 15 (8) Finanssivalvonnalla on sijoituspalvelulain 1 luvun 4 :n 1 momentin ja 7 luvun 23 :n 2 momentin, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 44 :n 1 momentin 4-6 kohtien, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 30 :n 2 momentin ja 3 luvun 1 :n 2 momentin sekä sijoitusrahastolain 101 b :n mukaan oikeus antaa tarkempia määräyksiä sisäpiirirekisterin sisällöstä ja tietojen merkintätavasta. 15 Sijoituspalvelulaki 1 luku 4 ja 7 luku19 3 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 2 luku 3 momentti, arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki 2 luku 28 3 momentti, sijoitusrahastolain 101a 3 momentti

20 20 (26) O H J E ( k o h d a t 9-10) (9) Finanssivalvonta katsoo, että luotettavasti pidetty sisäpiirirekisteri mahdollistaa sisäpiirintiedon käyttöä koskevan valvonnan sekä varmistaa rekisteriin merkittyjen sisäpiiriläisten oikeusturvan. (10) Finanssivalvonta katsoo, että sijoituspalvelulain 7 luvun 19 :n 1 momentin, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 43 :n 1 momentin, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 28.n 1 momentin ja sijoitusrahastolain 101a :n perusteella rekisterinpitäjän tulee ylläpitää sisäpiirirekisteriä siten, että kunkin rekisteriin merkityn sisäpiiriläisen kohdalla käy ilmi sisäpiiriläisen perus- ja lähipiiritietojen lisäksi sisäpiiriläisen ja hänen lähipiirinsä omistamat rahoitusvälineet sekä eriteltyinä rahoitusvälineiden hankinnat ja luovutukset. M Ä Ä R Ä Y S (ko h t a 1 1 ) (11) Rekisterinpito tulee järjestää siten, että rekisterin tietoja ei voi jälkikäteen muuttaa tai poistaa ja, että ainoastaan rekisterin pitämiseen oikeutetut voivat tehdä merkintöjä rekisteriin. O H J E ( k o h d a t ) (12) Finanssivalvonta katsoo, että rekisterinpitäjän tulisi nimetä rekisteristä vastuullinen henkilö, joka huolehtii rekisterin ohjeistuksesta ja sen ylläpidon ja julkisuuden järjestämisestä. (13) Mikäli rekisterinpitäjä päättää sijoituspalvelulain, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain ja sijoitusrahastolain säännöksiä laajemmasta sisäpiiri-ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä, rekisterinpitäjän tulisi varmistua rekisterin luotettavuudesta myös tältä osin. M Ä Ä R Ä Y S ( k o h t a 1 4 ) (14) Rekisteriin merkitään sisäpiiriläisen Finanssivalvonnan vahvistamilla lomakkeilla, perustiedot (lomake 1), arvopaperiomistukset (lomake 2) ja täydennysilmoitus (lomake 3) tai muilla vastaavat tiedot sisältävillä lomakkeilla antamat tiedot. O H J E ( k o h d a t ) (15) Rekisterinpitäjä voi järjestää menettelyn, jossa ilmoitus tehdään lomakkeiden sijasta esimerkiksi sähköpostilla. (16) Sisäpiiriläisille tulisi antaa riittävät ohjeet ilmoituksen tekemisestä sekä tarvittavat ilmoituslomakkeet. Rekisterinpitäjän tulisi pyynnöstä antaa sisäpiiriläiselle jäljennös tämän omasta ilmoituksesta. 6.3 Rekisterimerkinnät M Ä Ä R Ä Y S (ko h t a 1 7 ) (17) Ilmoitetut tiedot merkitään sisäpiirirekisteriin ilman aiheetonta viivytystä.

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) B 18 SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) Suomen Asianajajaliiton hallitus on 16.6.2014 antanut sisäpiirintiedon hallinnasta asianajotoimistoissa seuraavan suosituksen:

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOI- TUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄ- SENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOH- JE

FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOI- TUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄ- SENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOH- JE FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOI- TUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄ- SENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOH- JE 1 (16) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 MÄÄRITELMÄT... 3 2.1 FK:n sijoituspalveluja tarjoava jäsenyhteisö...

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2012

Määräykset ja ohjeet 1/2012 Määräykset ja ohjeet 1/2012 Ulkoistaminen Dnro FIVA 7/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 1.4.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi www.finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2013

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen Dnro FIVA 9/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

Euroclear Finlandin säännöt. Vahvistettu valtiovarainministeriössä 19.6.2013 Voimaantulo 1.7.2013

Euroclear Finlandin säännöt. Vahvistettu valtiovarainministeriössä 19.6.2013 Voimaantulo 1.7.2013 Euroclear Finlandin säännöt Vahvistettu valtiovarainministeriössä 19.6.2013 Voimaantulo 1.7.2013 Aikaisemmin voimassa olleet säännöt: Voimaantulopäivämäärä Vahvistuspäivämäärä 16.1.2013 1.9.2012 10.10.2011

Lisätiedot

Euroclear Finlandin säännöt. Vahvistettu valtiovarainministeriössä Voimaantulo 6.10.2014

Euroclear Finlandin säännöt. Vahvistettu valtiovarainministeriössä Voimaantulo 6.10.2014 Euroclear Finlandin säännöt Vahvistettu valtiovarainministeriössä Voimaantulo 6.10.2014 Aikaisemmin voimassa olleet säännöt: Voimaantulopäivämäärä 1.7.2013 16.1.2013 1.9.2012 10.10.2011 Vahvistuspäivämäärä

Lisätiedot

Rahankeräyksestä säädetään rahankeräyslaissa (255/2006).

Rahankeräyksestä säädetään rahankeräyslaissa (255/2006). 1(14) LAKIEHDOTUKSET säädetään: 1. Joukkorahoituslaki 1 luku. Yleiset säännökset 1 Soveltamisala 2 Määritelmät Tämä laki koskee vastikkeellisen laina- tai sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen hankkimista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO -KONSERNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa 1.3.2015

ELITE VARAINHOITO -KONSERNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa 1.3.2015 Voimassa 1.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN 7 1 ASIAKASSOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA 7 2 MÄÄRITELMÄT 7 Ammattimainen Asiakas 7 Arvopaperi 7 Arvopaperinvälittäjä 7 Asiakas

Lisätiedot

Taaleritehtaan yleiset ehdot

Taaleritehtaan yleiset ehdot Taaleritehtaan yleiset ehdot SISÄLLYSLUETTELO 1. Määritelmät 1.1 Yleiset määritelmät 1.2 Omaisuusluokkien ja -lajien määritelmät 2. Taaleritehtaan yleiset sopimusehdot 2.1 Yleisten ehtojen soveltaminen

Lisätiedot

ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT

ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT Arvopaperipörssin säännöt 1(47) ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT LISTALLEOTTAMINEN JA PÖRSSIARVOPAPERIN LIIKKEESEEN- LASKIJAN TIEDONANTO- JA MUUT VELVOLLISUUDET 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 3 1.1 SOVELTAMISALA JA

Lisätiedot

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY 1 Uusi arvopaperimarkkinalaki 1.1.2013 (40128) 1. ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen

Lisätiedot

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi.

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄ- RITELMÄT 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sijoituspalvelun yleisiä

Lisätiedot

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA Luonnos 30.4.2013 1/52 Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista Sisältö I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET... 2 1 luku Yleiset säännökset... 2 2 luku Määritelmät... 4 II OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA...

Lisätiedot

Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi!

Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! = = = = = = = = = SEB GYLLENBERGIN ASIAKASSOPIMUS Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! Ohessa Teille SEB Gyllenbergin asiakassopimus allekirjoitettavaksi.

Lisätiedot

Rahasto voi käyttää käteisvarojen hallintaan ja varallisuuden väliaikaiseen sijoittamiseen myös korkosijoituksia.

Rahasto voi käyttää käteisvarojen hallintaan ja varallisuuden väliaikaiseen sijoittamiseen myös korkosijoituksia. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 25.02.2014. Säännöt ovat voimassa 30.05.2014 alkaen. OP-VUOKRATUOTTO -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahaston nimi on OP-Vuokratuotto

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944. Henkilöstörahastolaki. N:o 934

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944. Henkilöstörahastolaki. N:o 934 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944 SISÄLLYS N:o Sivu 934 Henkilöstörahastolaki... 2985 935 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT

1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT 1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT Näitä sijoituspalveluiden yleisiä ehtoja sovelletaan Suomen Asuntohypopankki Oy:n Asiakkaalle tarjoamiin sijoituspalveluihin. Näitä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle

Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle Ohje 1 (15) Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle Taustaksi Ohjeen tarkoitus on auttaa sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuksen laatimista. Ohjeessa on kuvattu, mihin seikkoihin Fiva kiinnittää huomiota

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. OP-METSÄNOMISTAJA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot