LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE"

Transkriptio

1 LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun 7 :n mukaisesti erityisen tarkastajan suorittamaan Osuuskunta PPO:ssa erityisen tarkastuksen koskien Osuuskunta PPO:n hallintoa ja kirjanpitoa siltä osin kuin kyse on siitä, mikä taho on vastuussa siitä, että PPO-Yhtiöt Oy:n omistamat Datame Oy:n osakkeet ja saamiset ostettiin ja takaukset siirrettiin Osuuskunta PPO:lle ja millä liiketaloudellisilla perusteilla kauppa perusteltiin päättäjätaholle ja mikä taho vastasi kyseisestä varojen jaosta. 2. Aluehallintoviraston päätöksestä käy ilmi seuraavat seikat: a) erityisen tarkastuksen kohteena on vain Osuuskunta PPO:n hallinto ja kirjanpito, ei muiden yhteisöjen hallinto ja kirjanpito, b) erityinen tarkastus kohdentuu Osuuskunta PPO:n hallinnossa ja kirjanpidossa vain Datame Oy:öön liittyviin kyseessä olevassa aluehallintoviraston päätöksessä yksilöityihin kysymyksiin ja c) erityinen tarkastus on rajattu siten, että erityisen tarkastuksen kohteena on Osuuskunta PPO:n hallinto ja kirjanpito vuoden 2011 alusta vuoden 2013 elokuuhun. 3. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä tarkoitettu kysymys, mikä taho vastasi kyseisestä varojen jaosta, on tarkoittanut sen selvittämistä, mikä taho vastasi siitä, että Osuuskunta PPO on maksanut kauppahintaa Datame Oy:n osakkeista ja saamisista sekä ottanut vastatakseen Datame Oy:n puolesta annetuista takauksista ja muista vastuista. 4. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä on viitattu sovellettuina lainkohtina osuuskuntalain (1488/2001) 7, 8, 9 ja 10 :iin. 5. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt erityiseksi tarkastajaksi Oulusta olevan asianajaja Harri Ojalan.

2 2 6. Osuuskuntalain (1488/2001) 9 :n nojalla erityisestä tarkastuksesta on annettava lausunto osuuskunnan kokoukselle. Lausunto on vähintään viikon ajan ennen osuuskunnan kokousta pidettävä jäsenten nähtävänä osuuskunnan pääkonttorissa tai internet-verkkosivuilla, viivytyksettä lähetettävä jäsenelle, joka pyytää sitä, sekä asetettava nähtäväksi osuuskunnan kokouksessa. 7. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti Osuuskunta PPO vastaa erityisen tarkastuksen kustannuksista, joita ovat erityisen tarkastuksen palkkio ja erityisestä tarkastuksesta aiheutuvat muut kulut. Erityisessä tarkastuksessa huomioon otettu sääntely 8. Osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun 8 :ssä viitatuista tilintarkastuslain säännöksistä keskeisiä erityisen tarkastuksen kannalta ovat yhteisön tai säätiön toimielimen velvollisuutta avustaa tilintarkastajaa koskeva 18, tilintarkastajan läsnäolo-oikeutta yhteisön tai säätiön kokouksessa koskeva 19, tilintarkastajan riippumattomuutta ja esteellisyyttä koskevat :t sekä tilintarkastajan salassapitovelvollisuutta koskeva Tilintarkastuslain 26 :n nojalla tilintarkastaja tai hänen apulaisensa ei saa ilmaista ulkopuoliselle tässä laissa tarkoitettua tehtävää suorittaessaan tietoonsa saamaa seikkaa, ellei 2 momentissa toisin säädetä. 10. Erityisessä tarkastuksessa on otettu huomioon tilintarkastuslain 26 :ssä säädetty ja osuuskuntalain 7 luvun 8 :n nojalla noudatettavaksi tuleva erityistarkastuksen aikana tietoon saatujen seikkojen salassapito. 11. Edellä mainittujen tilintarkastuslain säännösten mukaisten edellytysten toteutumisesta tässä erityisessä tarkastuksessa totean seuraavaa: a) Osuuskunta PPO on avustanut tässä erityisessä tarkastuksessa erityistä tarkastajaa tilintarkastuslain 18 :ssä edellytetyllä tavalla. b) Erityinen tarkastaja ei ole ollut läsnä erityisen tarkastuksen kohteena olleen Osuuskunta PPO:n toimielimien kokouksissa. c) Erityinen tarkastaja on ollut riippumaton toimeksiantoa suorittaessaan ja erityinen tarkastus on toimitettu riippumattomuuden turvaavalla tavalla. Riippumattomuutta turvaaviin toimenpiteisiin ei ole ollut tarvetta (tilintarkastuslain 24 :n 3 momentissa tarkoitetut seikat). d) Erityinen tarkastaja on ollut esteetön toimeksiantoa vastaanottaessaan ja sitä hoitaessaan tilintarkastuslain 25 :ssä säädettyjen edellytysten mukaisella tavalla. e) Erityinen tarkastaja on salassapitovelvollinen erityisen tarkastuksen aikana saamistaan tiedoista tilintarkastuslain 26 :n nojalla.

3 3 12. Tilintarkastuslain 26 :ssä säädetty salassapitovelvollisuus ei ko. lainsäännöksen nojalla kuitenkaan koske seikkaa: 1) josta tilintarkastajan on ilmoitettava tai lausuttava lain nojalla; 2) jonka ilmaisemiseen se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa suostumuksensa; 3) jonka viranomainen, tuomioistuin, tässä laissa tarkoitettu valvontaelin tai muu henkilö on lain nojalla perusteella oikeutettu saamaan tietoonsa; tai 4) joka on tullut yleiseen tietoon. Erityinen tarkastus ja sen keskeiset havainnot 13. Osuuskunta PPO:n hallinnon ja kirjanpidon erityinen tarkastus on painottunut Osuuskunta PPO:n hallinnon päätöksenteon ja sen perustana olleiden tietojen tarkastukseen. 14. Erityisessä tarkastuksessa on tarkastettu Osuuskunta PPO:n hallintoneuvoston ja hallituksen kokouspöytäkirjat liiteaineistoineen aluehallintoviraston rajaamalta ajanjaksolta ja haastateltu mm. vuoden 2012 hallintoneuvoston puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja useita hallintoneuvoston jäseniä sekä vuoden 2012 hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa. 15. Osuuskunta PPO:n hallintoneuvosto on päättänyt Osuuskunta PPO:n saakka omistamien PPO-Yhtiöt Oy:n K- osakkeen ja Telekarelia Oy:n osakkeen myymisestä Elisa Oyj:lle noin 101 miljoonan euron kauppahinnalla. PPO-Yhtiöt Oy:n omistamat Kymen Puhelin Oy:n osakkeet ovat kuuluneet kauppaan. 16. Kilpailuvirasto on hyväksynyt edellä mainitun kaupan. 17. Osuuskunta PPO:n ja Elisa Oyj:n välinen kauppa on pantu täytäntöön kilpailuviraston hyväksymisen jälkeen Huomioon ottaen aluehallintoviraston määräyksessä selvitettäviksi määrätyt seikat erityisessä tarkastuksessa on pitänyt selvittää, onko PPO- Yhtiöt Oy:n ja Osuuskunta PPO:n välillä tehdyn kaupan perusteet olleet liiketaloudellisia, eli Osuuskunta PPO:n tai Datame Oy:n harjoittamaan liiketoimintaan liittyviä, ja sen jälkeen selvittää, millä mahdollisilla Osuuskunta PPO:n ja/tai Datame Oy:n liiketoimintaan liittyvillä liiketaloudellisilla perusteilla PPO-Yhtiöt Oy:n ja Osuuskunta PPO:n välinen kauppa on perusteltu kaupan päättäjätaholle. 19. Osuuskunta PPO:n hallintoneuvoston hyväksymän PPO- Yhtiöt Oy:n koko osakekannan ja Telekarelia Oy:n eräiden osakkeiden Elisa Oyj:lle myyntiä koskeneen kaupan täytäntöönpanon ennakkoehtona on ollut, että Osuuskunta PPO ostaa ko. kaupan täytäntöönpanopäivänä PPO-Yhtiöt Oy:ltä Datame Oy:n osakkeet, PPO-Yhtiöt Oy:n vaihtovelkakirjalainasaamiset ja muut saamiset Datame Oy:ltä sekä vapaut-

4 4 taa PPO-Yhtiöt Oy:n kaikista sen Datame Oy:n puolesta antamista takaus- ja muista vastuista. 20. Osuuskunta PPO:n ja Elisa Oyj:n välisellä tehdyllä kaupalla Osuuskunta PPO on luopunut osuuskunnan kokonaan saakka omistaman PPO-Yhtiöt Oy:n harjoittamasta liiketoiminnasta. 21. PPO-Yhtiöt Oy ja Osuuskunta PPO ovat tehneet kaupan, jolla Osuuskunta PPO on ostanut PPO-Yhtiöt Oy:ltä tämän omistamat Datame Oy:n osakkeet, vaihtovelkakirjalainasaamiset ja muut saamiset sekä ottanut vastatakseen PPO-Yhtiöt Oy:n Datame Oy:n puolesta antamista takaus- ja muista vastuista. 22. Erityisessä tarkastuksessa saadun selvityksen mukaan Datame Oy:n liiketoiminta on ollut edellä mainittuun tehtyyn kauppaan saakka osa PPO-Yhtiöt Oy:n liiketoimintaa. Osuuskunta PPO:n luovuttua ko. PPO-Yhtiöt Oy:n harjoittamasta liiketoiminnasta Elisa Oyj:n kanssa jo tehdyllä kaupalla, PPO-Yhtiöt Oy:n ja Osuuskunta PPO:n välisen kaupan perusteiden ei voida katsoa olleen Osuuskunta PPO:n jälkeen harjoittamaan liiketoimintaan liittyviä. 23. PPO-Yhtiöt Oy:n ja Osuuskunta PPO:n välillä tehdyn kaupan perusteet eivät erityisessä tarkastuksessa saadun selvityksen perusteella ole olleet myöskään Datame Oy:n liiketoiminnasta johtuvia edellä sanotusta syystä Osuuskunta PPO:n luovuttua Elisa Oyj:n kanssa tekemällään kaupalla sellaisen liiketoiminnan harjoittamisesta. 24. Osuuskunta PPO:n ja PPO-Yhtiöt Oy:n välinen kauppa Datame Oy:n osakkeista, PPO-Yhtiöt Oy:n Datame Oy:ltä olleista vaihtovelkakirjalainasaamisista, muista saamisista sekä PPO-Yhtiöt Oy:n Datame Oy:n puolesta antamista takauksista ja muista vastuista on ollut edellä kerrotusti Osuuskunta PPO:n ja Elisa Oyj:n välillä sovitun kaupan täytäntöönpanon ennakkoehto. Osuuskunta PPO on sitoutunut tekemään kyseisen kaupan PPO-Yhtiöt Oy:n kanssa Datame Oy:n osakkeista, vaihtovelkakirjalainasaamista, muista saamisista sekä ottamaan vastatakseen PPO-Yhtiöt Oy:n Datame Oy:n puolesta antamista takauksista ja muista vastuista, kun Osuuskunta PPO:n ja Elisa Oyj:n välinen PPO- Yhtiöt Oy:n osakkeiden ja Telekarelia Oy:n osakkeiden kauppa on tehty. 25. Osuuskunta PPO:n ja PPO-Yhtiöt Oy:n välisen kaupan perusteet ovat erityisessä tarkastuksessa saadun selvityksen perusteella olleet osa Osuuskunta PPO:n ja Elisa Oyj:n välisen kaupan perusteita. Lausunto Osuuskunta PPO:n kokoukselle 26. Lausuntonani Osuuskunta PPO:n osuuskuntakokoukselle totean Pohjois- Suomen aluehallintoviraston päätöksessä erityisessä tarkastuksessa selvitettäviksi määrätyistä seikoista seuraavaa: 1) Osuuskunta PPO:n ja PPO-Yhtiöt Oy:n välillä on tehty kauppa, jolla Osuuskunta PPO on ostanut PPO-Yhtiöt Oy:ltä Datame Oy:n osakkeet, PPO-Yhtiöt Oy:n Datame Oy:ltä olleet vaihtovelka-

5 5 kirjalainasaamiset ja muut saamiset ja jolla Osuuskunta PPO on ottanut vastatakseen PPO-Yhtiöt Oy:n Datame Oy:n puolesta antamista takausvastuista ja muista vastuista. Tämä kauppa on ollut Osuuskunta PPO:n ja Elisa Oyj:n välillä tehdyn ja Osuuskunta PPO:n hallintoneuvoston osuuskunnan puolesta päättämän kaupan täytäntöönpanon ennakkoehto. Osuuskunta PPO:n ja PPO-Yhtiöt Oy:n välisestä kaupasta on aluehallintoviraston päätöksessä tarkoitetulla tavalla vastuussa Osuuskunta PPO:n ja Elisa Oyj:n välisestä kaupasta Osuuskunta PPO:n puolesta päättänyt Osuuskunta PPO:n hallintoneuvosto. 2) Erityisessä tarkastuksessa saadun selvityksen perusteella PPO-Yhtiöt Oy:n ja Osuuskunta PPO:n välinen kauppa on ollut Osuuskunta PPO:n hallintoneuvoston päättämän Osuuskunta PPO:n ja Elisa Oyj:n välisen PPO-Yhtiöt Oy:n ja Telekarelia Oy:n osakkeiden luovutusta koskeneen kaupan täytäntöönpanon ennakkoehto. Erityisessä tarkastuksessa saadun selvityksen perusteella Datame Oy:n omistuksen siirtämisestä PPO-Yhtiöt Oy:ltä Osuuskunta PPO:lle osuuskunnan ja Elisa Oyj:n välisen kaupan täytäntöönpanoon liittyen on annettu tieto kokoontuneelle Osuuskunta PPO:n hallintoneuvostolle. Erityisessä tarkastuksessa ei ole tullut esille, että PPO-Yhtiöt Oy:n ja Osuuskunta PPO:n välillä tehtyä kauppaa olisi perusteltu Osuuskunta PPO:n hallintoneuvostolle Osuuskunta PPO:n tai Datame Oy:n toimintaan liittyvillä liiketaloudellisilla perusteilla. 3) Osuuskunta PPO:n ja PPO-Yhtiöt Oy:n välisellä Datame Oy:n osakkeiden, vaihtovelkakirjalainasaamisten, muiden saamisten luovutuksen sekä takaus- ja muiden vastuiden siirron käsittäneellä kaupalla tapahtuneesta Osuuskunta PPO:n varojen siirrosta on vastannut Osuuskunta PPO:n ja Elisa Oyj:n välisestä PPO-Yhtiöt Oy:n ja Telekarelia Oy:n osakkeiden kaupasta päättänyt Osuuskunta PPO:n hallintoneuvosto. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä tarkoitetusta Osuuskunta PPO:n varojen jaosta on PPO-Yhtiöt Oy:n ja Osuuskunta PPO:n välillä solmitussa kaupassa vastannut Osuuskunta PPO:n em. hallintoneuvosto. 27. Tämä lausunto toimitetaan Osuuskunta PPO:n hallitukselle esitettäväksi hallintoneuvostolle ja Osuuskunta PPO:n seuraavalle kokoukselle. Oulussa, helmikuun 6. päivänä 2015 Harri Ojala asianajaja, Oulu

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Pankkisalaisuusohjeet 2009

Pankkisalaisuusohjeet 2009 Pankkisalaisuusohjeet 2009 i Sisältö Sivu 1 PANKKISALAISUUDEN PERIAATE JA SEN KEHITTYMINEN 1 2 PANKKISALAISUUDEN JA PANKIN LIIKESALAISUUDEN ERO 1 3 SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT 2

Lisätiedot

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nokia Oyj, sen ruotsinkielinen toiminimi on Nokia Abp ja englanninkielinen toiminimi Nokia Corporation. Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta

Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta ANONYMISOITU PÄÄTÖS 24.10.2013 Dnro OKV/561/1/2012 1/9 ASIA Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta 1 KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. METSÄYLIOPPILAIDEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös

Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 3.3.20 Hyväksytty: 29.4.2015 Voimaantulo:

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 4.6.2013. 1 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5.

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 4.6.2013. 1 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5. KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) PESÄNHOITAJAN VELVOLLISUUS TEHDÄ RIKOSILMOITUS 1 YLEISTÄ 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5.4 :n mukaan: Jos on syytä epäillä, että velallinen

Lisätiedot