FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE ALKAEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 31.12.2005 ALKAEN"

Transkriptio

1 1 FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE ALKAEN 1. SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Finnair Oyj:n (jäljempänä "Finnair") hallitus on vahvistanut tämän sisäpiiriohjeen. Ohjetta noudatetaan kaikissa niissä Finnair konserniin kuuluvissa yhtiöissä, jotka on rekisteröity Suomessa. Tämän ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää ja tehostaa sisäpiiriasioiden käsittelyä Finnairissa. Ohje selkeyttää ja täydentää yhtiön ja sisäpiiriläisten toimintatapoja, ja toimii käytännön apuvälineenä sisäpiiriasioiden hoitamisessa. Ohje sitoo kaikkia Finnair konsernin palveluksessa olevia henkilöitä, jotka on merkitty tässä ohjeessa mainittuihin sisäpiirirekistereihin tai jotka muutoin saavat sisäpiirintietoa. Jokaisen sisäpiirintietoa saavan henkilön tulee pitää saamansa tieto luottamuksellisena ja olla käyttämättä sisäpiirintietoa. 2. ARVOPAPERIN MÄÄRITELMÄ Tässä sisäpiiriohjeessa arvopaperilla tarkoitetaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevia Finnairin osakkeita; julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin Finnairin osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita (esimerkiksi vaihtovelkakirjalainat, optio oikeudet, optiolainat ja merkintäoikeudet); edellä mainittuihin arvopapereihin oikeuttavia arvopapereita ja muita arvopapereita sekä johdannaissopimuksia, joiden arvo määräytyy edellä tarkoitettujen arvopapereiden perusteella 3. SISÄPIIRINTIEDON KÄYTÖN JA VÄÄRINKÄYTÖN KIELTO 3.1 Sisäpiirintiedon määritelmä Sisäpiirintieto on määritelty arvopaperimarkkinalain ("AML") 5 luvun 1 :ssä. Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan julkisen kaupankäynnin tai AML 3 luvun 16 :ssä tarkoitetun kaupankäynti menettelyn kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää luonteeltaan täsmällistä tietoa, jota ei ole julkistettu tai joka muuten ei ole ollut markkinoilla saatavissa ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon. Sisäpiirintietoa on yleensä muun muassa tieto: yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai muusta merkittävästä yritysjärjestelystä; osakeannista, osto tai lunastustarjouksesta tai muusta yhtiön osakkeita koskevasta muutoksesta, kuten osakkeiden nimellisarvon alentamisesta tai osakesarjojen yhdistämisestä taikka jakamisesta; osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen sisällöstä.

2 2 Arvopaperin arvoon vaikuttava tieto on julkistettu, kun tietoa koskeva yhtiön tiedote on annettu Helsingin Pörssille ja keskeisille tiedotusvälineille. Julkistettuun tietoon rinnastetaan tieto, joka muutoin on ollut markkinoiden saatavissa lehdistössä tai sähköisissä tiedotusvälineissä. Sisäpiirintiedolla voi olla liittymiä useaan yhtiöön esimerkiksi silloin, kun yhtiö A tekee hankintasopimuksen yhtiö B:n ja yhtiö C:n kanssa. Tiedon merkittävyyttä on arvioitava erikseen kaikissa näissä yhtiöissä. Mahdollista on, että yhtiöiden erojen (kokoerot, eri toimialat) vuoksi tieto sopimuksesta on sisäpiirintietoa B:n arvopapereita koskevana, mutta ei A:ssa ja C:ssä. Sisäpiirintiedon käyttöä koskevat säännökset jakautuvat kahteen ryhmään. AML 5 luku sisältää sisäpiirintiedon käyttö ja ilmaisukiellot ja rikoslain 51 luvussa on säädetty rangaistavaksi sisäpiirintiedon väärinkäyttö. 3.2 Sisäpiiriläisen määritelmä Sisäpiiriläisellä tarkoitetaan ketä tahansa, jonka hallussa on sisäpiirintietoa. AML:ssa sisäpiiriläiset on jaettu ensisijaisiin ja toissijaisiin sisäpiiriläisiin. Ensisijaisia sisäpiiriläisiä ovat henkilöt, jotka ovat saaneet sisäpiirintietoa (i) arvopaperin liikkeeseenlaskijan osakkeenomistajana, (ii) asemansa, toimensa tai tehtävänsä nojalla tai (iii) rikollisen toiminnan kautta. Toissijaisia sisäpiiriläisiä ovat ketkä tahansa muut henkilöt, joiden hallussa on sisäpiirintietoa ja jotka tietävät tai joiden pitäisi tietää, että tieto on sisäpiirintietoa. SISÄPIIRILÄINEN VOI SITEN OLLA KUKA TAHANSA, ESIMERKIKSI SIVULLINEN, JOKA SAA VAHINGOSSA TIETOONSA SISÄPIIRINTIETOA. 3.3 Arvopaperimarkkinalain kiellot AML:n mukaan sisäpiiriläinen ei saa käyttää sisäpiirintietoa hankkimalla tai luovuttamalla omaan tai toisen lukuun suoraan tai välillisesti arvopaperia, jota tieto koskee; neuvoa suoraan tai välillisesti toista tällaista arvopaperia koskevassa kaupassa; eikä ilmaista sisäpiirintietoa toiselle, ellei se tapahdu osana tiedon ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista. Tiedon ilmaisemiselle on tällaisessa tapauksessa lisäksi oltava ko. yhtiön kannalta hyväksyttävä syy ja tiedon vastaanottajan on tiedostettava saamansa tiedon luottamuksellisuus. Huom. sisäpiirin tietoa ei saa ilmaista edes sisäpiiriläisen puolisolle tai muullekaan lähipiiriin kuuluvalle (ks. jäljempänä kohta 4.2.2). Rahoitustarkastus voi määrätä henkilölle, joka rikkoo AML 5 luvun säännöksiä julkisen huomautuksen tai varoituksen. Lisäksi Markkinaoikeus voi Rahoitustarkastuksen esityksestä määrätä seuraamusmaksun, mikäli julkista varoitusta ei voida pitää riittävänä.

3 3 3.4 Rikoslain kiellot Rikoslain 51 luvun 1 :n mukaan sisäpiirintiedon väärinkäyttö on rangaistavaa. Se, joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää sisäpiirintietoa hyväksi luovuttamalla tai hankkimalla sellaisen arvopaperin omaan tai toisen lukuun; tai neuvomalla suoraan tai välillisesti toista sellaista arvopaperia koskevassa kaupassa on tuomittava sisäpiiritiedon väärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Rikoksen yritys on rangaistavaa. 4. FINNAIRIN SISÄPIIRIIN KUULUVAT HENKILÖT 4.1 Yleistä Finnairin sisäpiiriläiset jaetaan pysyvästi sisäpiiriin kuuluviin ja tilapäisesti sisäpiiriin kuuluviin. Pysyvästi sisäpiiriin kuuluvat jaetaan edelleen julkiseen sisäpiirirekisteriin merkittyihin sekä ei julkiseen yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittyihin. Tilapäisesti sisäpiiriin kuuluvia ovat henkilöt, jotka saavat jonkin tehtävän (hankkeen) toteuttamisen aikana sisäpiirintietoa. Heidät merkitään ei julkiseen yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin, sen hankekohtaiseen osarekisteriin. 4.2 Julkinen sisäpiirirekisteri Varsinaiset ilmoitusvelvolliset Ilmoitusvelvollisia ovat Finnairin hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimitusjohtaja toimitusjohtajan sijainen tilintarkastaja varatilintarkastaja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu Finnairin tilintarkastuksesta sekä päävastuullista tilintarkastajaa tilintarkastuksessa avustavat, asiantuntija asemassa olevat henkilöt muut ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt, jotka saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa ja joilla on oikeus tehdä Finnairin tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä. Finnairin hallitus on edellä olevan luettelon viimeisen kohdan perusteella määritellyt ilmoitusvelvollisiksi Finnairin toimitusjohtajan suorat alaiset. VARSINAISET ILMOITUSVELVOLLISET KUULUVAT FINNAIRIN JULKISEEN SISÄPIIRIREKISTERIIN JA HEIDÄN ARVOPAPERIOMISTUKSENSA FINNAIRISSA ON JULKISTA. HEITÄ KOSKEVAT SISÄPIIRINTIEDON KÄYTÖN,

4 4 ILMAISEMISEN JA VÄÄRINKÄYTÖN KIELLOT SEKÄ JÄLJEMPÄNÄ KOHDASSA 5. TARKOITETTU KAUPANKÄYNTIRAJOITUS Ilmoitusvelvollisen lähipiiri Kohdassa mainittujen varsinaisten ilmoitusvelvollisten lisäksi ilmoitusvelvollisia ovat ilmoitusvelvollisten lähipiiriin kuuluvat henkilöt ja yhteisöt. Varsinaisten ilmoitusvelvollisten lähipiiriin kuuluvat: ilmoitusvelvollisen aviopuoliso ja rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa tarkoitettu rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, ei kuitenkaan avopuoliso vajaavaltainen, jonka edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on muu perheenjäsen, joka on asunut samassa taloudessa ilmoitusvelvollisen kanssa vähintään yhden vuoden (perintökaaren 2 luvussa tarkoitetut sukulaiset, kuten lapset, lapsenlapset ja vanhemmat) yhteisö tai säätiö, jossa edellä tarkoitetulla henkilöllä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä tai toisen edellä tässä kohdassa tarkoitetun henkilön tai tämän perheenjäsenten kanssa on suoraan tai välillisesti määräysvalta (jäljempänä "määräysvaltayhteisö")* Sisäpiirirekisteriin tehtävät ilmoitukset Perusilmoitus Perusilmoituksella ilmoitusvelvollisen tulee ilmoittaa seuraavat tiedot neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun henkilö aloitti tehtävässään: tiedot itsestään tiedot puolisostaan (aviopuoliso ja rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa tarkoitettu rekisteröidyn parisuhteen osapuoli) tiedot niistä vajaavaltaisista, joiden edunvalvojana ilmoitusvelvollinen toimii tiedot muista vähintään 1 vuoden samassa taloudessa ilmoitusvelvollisen kanssa asuneista perheenjäsenistä (perintökaaren 2 luvussa tarkoitetut sukulaiset, kuten lapset, lapsenlapset ja vanhemmat) tiedot edellä kohdassa kuvatuista määräysvaltayhteisöistä tiedot yhteisöistä ja säätiöistä, joissa ilmoitusvelvollisella, hänen puolisollaan tai muulla vähintään yhden vuoden samassa taloudessa asuneella perheenjäsenellä on huomattava vaikutusvalta** (jäljempänä "vaikutusvaltayhteisö"); sekä sikäli kuin yllä todetut henkilöt ja määräysvaltayhteisöt omistavat Finnairin tai sen konserniin kuuluvan yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita, jotka eivät ole arvoosuuksina, mainittujen arvopapereiden omistukset (Perusilmoitus, lomake 2). Tiedot on ilmoitettava Rahoitustarkastuksen antamilla lomakkeilla, jotka ovat saatavilla osoitteessa: [HREF=( Ilmoitus toimitetaan Finnairin sisäpiirirekisterien hoitajalle osoitteeseen Finnair Oyj, HEL AAC/6, Finnair. Ilmoitusvelvollisella on vastuu ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä myös silloin, kun hänen arvopapereidensa hoito on annettu toisen tehtäväksi.

5 5 Tehtävän aloittamisella tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin henkilö ryhtyy tosiasiallisesti hoitamaan tehtävää (esimerkiksi toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä). Pelkkä valinta tehtävään ei siten vielä luo ilmoitusvelvollisuutta. Ilmoitusvelvollisuus koskee varatilintarkastajaa siitä lukien, kun hän on ottanut tilintarkastustehtävän vastaan. Varatilintarkastaja on ilmoitusvelvollinen siihen asti, kunnes yhtiökokous on valinnut uuden varsinaisen tilintarkastajan ja tämä on ottanut tehtävän vastaan. Mikäli varsinainen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö ja tämän varatilintarkastaja on kyseisen yhteisön palveluksessa, varatilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus alkaa samalla kuin varsinaisen tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus. Ilmoitusvelvollisen ei tarvitse ilmoittaa määräysvalta tai vaikutusvaltayhteisöinä seuraavia suomalaisia tai vastaavia ulkomaisia yhteisöjä: Finnair Oyj:n tytäryhtiöt asunto osakeyhtiöt kiinteistöosakeyhtiöt aatteelliset yhdistykset, mm. urheilu ja harrastusseurat, opiskelijajärjestöt ja ammattiliitot taloudelliset yhdistykset, kuten metsänhoitoyhdistykset, tienhoitokunnat ja kalastuskunnat. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä, jos yllä todettu yhteisö, Finnairin tytäryhtiötä lukuun ottamatta, käy säännöllisesti kauppaa arvopapereilla. Tilintarkastajan, varatilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilön, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta, ei tarvitse ilmoittaa vaikutusvaltayhteisöinään niitä yhteisöjä, joissa hänen vaikutusvaltansa perustuu tilintarkastustehtävään Muutosilmoitus Perusilmoituksessa annettujen tietojen muuttuessa ilmoitusvelvollisen on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa tietojen muutoksesta muutosilmoitus käyttämällä Rahoitustarkastuksen antamia lomakkeita. Ilmoitus toimitetaan Finnairin sisäpiirirekisterien hoitajalle. Ilmoitusvelvollisen uuden lapsen osalta muutosilmoituksen tekemistä koskeva 7 päivän määräaika alkaa kulua siitä kun lapsi on merkitty väestörekisteriin. Uutta määräysvaltayhteisöä koskeva ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun yhteisö on merkitty kaupparekisteriin. Omistukset ja niissä tapahtuvat muutokset rekisteröityvät eri tilanteissa eri tavoin ja tästä syystä ne edellyttävät ilmoitusvelvolliselta erilaisia toimenpiteitä: Arvo osuusjärjestelmään liitettyjä arvopapereita koskevat muutokset kirjautuvat automaattisesti Suomen Arvopaperikeskus Oy:n SIRE järjestelmään silloin, kun kauppa on

6 6 tehty Helsingin Pörssissä. Tällaisista omistusmuutoksista ei tarvitse tehdä erillistä muutosilmoitusta. Kun muutos koskee arvo osuusjärjestelmään liitettyjä arvopapereita, mutta kauppa tai muu muutos (esimerkiksi vaihto, lahja tai perintö) on tapahtunut Helsingin Pörssin ulkopuolella, ilmoitusvelvollisen on tehtävä muutosilmoitus*** sekä huolehdittava siitä, että muutokset kirjataan arvo osuusrekisterissä arvo osuustilille. Kun muutos koskee muita kuin arvo osuusmuotoisia arvopapereita (esimerkiksi johdannaissopimukset) ilmoitusvelvollisen on tehtävä muutosilmoitus (ks. alaviite 3). Johdannaissopimuksesta on tehtävä muutosilmoitus kun sopimus on tehty ja kun se on lakannut olemasta voimassa Ilmoitusvelvollisuuden päättyminen Ilmoitusvelvollisuus päättyy ajankohtana, jolloin työvelvoite tai muu ilmoitusvelvollisuuden perusteena oleva seikka (esim. hallituksen jäsenyys) päättyy Julkisen sisäpiirirekisterin pitäminen Finnairin julkinen sisäpiirirekisteri on yleisön nähtävissä Euroclear Finland Oy:n NetSire palvelussa internetissä osoitteessa [HREF=( Palveluun pääsee myös Finnairin kotisivujen [HREF=( i] kautta. Luonnollisen henkilön henkilötunnus ja osoite sekä muun luonnollisen henkilön kuin ilmoitusvelvollisen nimi eivät kuitenkaan ole julkisia. Yhtiö on nimennyt julkisesta sisäpiirirekisteristä vastuullisen henkilön, joka huolehtii rekisterin ohjeistuksesta ja sen luotettavan ylläpidon ja julkisuuden järjestämisestä. 4.3 Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri Yleistä Finnair pitää arvopaperimarkkinalain mukaisesti yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä, joka jakautuu pysyvistä sisäpiiriläisistä pidettävään osarekisteriin ja erillisiin hankekohtaisiin osarekistereihin. Hankekohtaista sisäpiirirekisteriä koskevat säännökset ovat tämän ohjeen kohdassa Pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittävät henkilöt Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin tulee arvopaperimarkkinalain mukaisesti merkitä seuraavat henkilöt: yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa muut henkilöt, jotka työ tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja saavat sisäpiirintietoa yhtiön toimielimiin kuuluvat henkilöt, jotka saavat sisäpiirintietoa

7 7 Mikäli yhtiön toimielimiin kuuluva henkilö on jo merkitty julkiseen sisäpiirirekisteriin, häntä ei enää tarvitse merkitä pysyvistä sisäpiiriläisistä pidettävään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin. Tällainen henkilö on kuitenkin aina vireillä olevien hankkeiden osalta merkittävä hankekohtaisiin sisäpiirirekistereihin. Pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat seuraavat yhtiön palveluksessa olevat henkilöt: Finnairin johtokunnan työskentelyyn osallistuvat henkilöstön edustajat Amadeus Finland Oy:n, Matkatoimisto Oy Arean, Oy Aurinkomatkat Suntours Ltd Ab:n, Finnair Travel Services Oy:n, Finnair Facilities Management Oy:n ja Finnair Aircraft Finance Oy:n toimitusjohtajat Finnairin toimitusjohtajan ja talousjohtajan sihteerit Finnairin lakimiehet ja sisäiset tarkastajat Finnairin taloustiedottajat sekä talous ja rahoitusosaston johtajat ja apulaisjohtajat, rahoituspäälliköt, talouspäälliköt ja talousohjauksen ja valvonnan suunnittelupäällikkö Finnairin kaupallisen ryhmän johtajat Työsuhdeasioiden ja HR palvelujen osastonjohtajat Muut Finnairin toimitusjohtajan erikseen rekisteriin merkittäväksi määräämät henkilöt YRITYSKOHTAISEEN SISÄPIIRIREKISTERIIN MERKITTYJÄ KOSKEVAT SISÄPIIRINTIEDON KÄYTÖN, ILMAISEMISEN JA VÄÄRINKÄYTÖN KIELLOT SEKÄ JÄLJEMPÄNÄ KOHDASSA 5. TARKOITETTU KAUPANKÄYNTIRAJOITUS. HE EIVÄT OLE VELVOLLISIA ILMOITTAMAAN ARVOPAPERIOMISTUKSIAAN EIVÄTKÄ LÄHIPIIRITIETOJAAN SISÄPIIRIREKISTERIIN. YRITYSKOHTAINEN SISÄPIIRIREKISTERI EI OLE JULKINEN Pysyvän yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin ylläpitäminen Finnair ylläpitää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n SIRE järjestelmässä. Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri ei ole yleisön nähtävillä. Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään arvopaperimarkkinalaissa luetellut tiedot pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvista henkilöistä. Sisäpiirirekisteriä päivitetään aina, kun peruste henkilön merkitsemiseksi muuttuu, uusi henkilö merkitään rekisteriin ja henkilö, joka on merkitty rekisteriin, ei enää saa sisäpiirintietoa. Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkityille henkilöille ilmoitetaan kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti rekisteriin merkitsemisestä ja siitä aiheutuvista velvollisuuksista. Finnairin sisäpiirirekisterien hoitaja ylläpitää pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä ja huolehtii rekisterin ohjeistuksesta ja sen luotettavan ylläpidon järjestämisestä. 5. KAUPANKÄYNTIRAJOITUS 5.1 Suljettu ikkuna Pysyvien sisäpiiriläisten (julkiseen sisäpiirirekisteriin ja pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkityt henkilöt) tulee ajoittaa kaupankäyntinsä Finnairin liikkeeseen laskemilla arvopapereilla siten, ettei kaupankäynti heikennä arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta.

8 8 Finnairin pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla 30 vuorokautta ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista (suljettu ikkuna). Kaupankäyntikielto päättyy, kun osavuosikatsaus tai tilinpäätöstiedote on julkistettu. Sisäpiiriläisen tulee ennen kaupankäynnin aloittamista varmistaa, että osavuosikatsaus tai tilinpäätöstiedote on julkistettu. Kaupankäyntirajoitus koskee myös vakioituja ja niihin rinnastettavia johdannaissopimuksia sekä muita johdannaissopimuksia, joiden kohde etuutena on Finnairin osake tai osakkeeseen osakeyhtiölain mukaan oikeuttava arvopaperi. Yhtiö voi tarvittaessa määritellä myös muita kaupankäyntiä koskevia rajoituksia. 5.2 Kaupankäyntirajoituksen soveltamisala Kaupankäyntirajoitusta sovelletaan Finnairin pysyviin sisäpiiriläisiin (julkiseen sisäpiirirekisteriin ja pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkityt henkilöt) sekä näiden holhottaviin ja määräysvaltayhteisöihin. Pysyvällä sisäpiiriläisellä on vastuu kaupankäyntirajoituksen noudattamisesta myös silloin, kun hänen arvopapereidensa hoito on annettu toisen tehtäväksi. Kaupankäyntirajoitusta ei sovelleta hankittaessa arvopapereita merkitsemällä tai muutoin saamalla niitä suoraan yhtiöltä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalta yhtiöltä saataessa arvopapereita lunastus, sulautumis tai jakautumisvastikkeena tai julkisen tarjouksen mukaisena vastikkeena taikka muulla niihin rinnastettavalla tavalla saataessa arvopapereita osinkona tai muuna yhtiön voittovarojen jakona saataessa arvopapereita palkkiona työ tai muusta vastaavasta suorituksesta tai palveluksesta saataessa arvopapereita perintönä, testamentilla, lahjana tai osituksessa tai muulla vastaavalla saannolla. 5.3 Kaupankäynti työsuhteen tai hallintoelimen jäsenyyden perusteella saaduilla arvopapereilla Työsuhteen tai hallintoelimen jäsenyyden perusteella yhtiön hyväksymän kirjallisen ohjelman mukaisesti saatujen tai merkittyjen arvopapereiden myynti voidaan ohjeistaa yhtiössä siten, että arvopapereiden myynti ensimmäisen kerran on mahdollista poiketen tämän luvun rajoituksista. Sisäpiirintiedon käytön, ilmaisemisen ja väärinkäytön kielto on voimassa myös kaupankäyntirajoituksesta poikettaessa. 6. HANKEKOHTAINEN SISÄPIIRIREKISTERI 6.1 Hanke Hankkeena pidetään luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa asiakokonaisuutta tai järjestelyä, joka toteutuessaan on omiaan olennaisesti vaikuttamaan Finnairin julkisen kaupankäynnin kohteeksi liikkeeseen laskeman arvopaperin arvoon, ja johon liittyy sisäpiirintietoa.

9 9 Hanke on tyypillisesti sellainen asiakokonaisuus tai järjestely, joka luonteensa tai kokonsa vuoksi poikkeaa yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta. Toisen tahon omasta aloitteestaan yhtiöön kohdistama toimenpide, jossa yhtiö ei ole mukana, ei ole yhtiön kannalta hanke. Yhtiö arvioi tapauskohtaisesti, onko valmisteltavaa asiakokonaisuutta tai järjestelyä pidettävä hankkeena. Arviointi tehdään tapauskohtaisena kokonaisarviointina ottaen huomioon kaikki asiaan vaikuttavat merkitykselliset seikat. Nämä seikat voivat olla sekä yhtiön sisäisiä (esimerkiksi valmisteltavan asiakokonaisuuden tai järjestelyn toteutumista edellyttävä päätöksentekoprosessi yhtiössä sekä järjestelyn merkittävyys yhtiön kannalta) että yhtiön ulkopuolisia (esimerkiksi yhtiön toimialalla tavanomaiset käytännöt). Arvioinnissa tulee ottaa johdonmukaisesti huomioon yhtiössä aikaisemmin noudatettu käytäntö. Arviointi tehdään kulloinkin käytettävissä olevien tietojen perusteella. Jos arvioinnin pohjana olleiden tietojen merkitys muuttuu myöhemmin, yhtiö määrittelee uudelleen, pidetäänkö asiakokonaisuutta tai järjestelyä hankkeena. 6.2 Hankkeen arviointikriteerit Arvioitaessa, onko asiakokonaisuus tai järjestely syytä luokitella hankkeeksi, voidaan käyttää muun muassa seuraavia kriteereitä: a) Asiakokonaisuus tai järjestely on sellainen, joka toteutuessaan tulee julkistaa jatkuvan tiedonantovelvollisuuden perusteella. Hankkeena voidaan tapauskohtaisesti pitää merkittäviä yritys tai toimialajärjestelyitä sekä merkittävää liiketoiminnan uudelleensuuntaamista ja Helsingin Pörssin sääntöjen mukaan julkistettavia yrityskauppoja. Hankkeena voidaan tapauskohtaisesti pitää myös osakeantia sekä ostotai lunastustarjousta, joita yhtiö valmistelee. Myös merkittävää yhteistyösopimusta voidaan tapauskohtaisesti pitää hankkeena. Julkistamisvelvollisuus ei yksin johda siihen, että julkistamisvelvollisuuden kohteena olevaa päätöstä tai seikkaa tulee pitää hankkeena. Esimerkiksi jatkuvan tiedonantovelvollisuuden perusteella julkistettavaa osingonjakoehdotusta, tilintarkastuskertomusta, tulevaisuuden kehitysnäkymiä tai muutoksia tuloskehityksessä sekä tase tai rahoitusasemassa ei pidetä hankkeena. Hankkeena ei pidetä säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvia asioita, esimerkiksi osavuosikatsausta tai tilinpäätöstä. Jos yhtiö julkistaa valmistelevansa tiettyä asiakokonaisuutta tai järjestelyä, sitä ei yleensä julkistamisen jälkeen pidetä hankkeena. b) Asiakokonaisuuden tai järjestelyn valmistelu on edennyt sellaiseen vaiheeseen, että yhtiön johdossa on tehty päätös valmistelun jatkamisesta toteutumiseen saakka. Tällaisella päätöksellä tarkoitetaan päätöstä, jossa valmistelu siirtyy vaihtoehtoja kartoittavasta valmistelusta määritellyn vaihtoehdon toteuttamista tavoittelevaksi valmisteluksi. Päätös tehdään useimmiten yhtiön hallituksessa tai yhtiön hallituksen nimenomaisella valtuutuksella taikka yhtiön operatiivisessa johdossa. Tavallisesti päätös johtaa siihen, että valmisteluun osallistuvien henkilöiden lukumäärä kasvaa olennaisesti.

10 10 c) Kun kysymyksessä on asiakokonaisuus tai järjestely, jonka toteutuminen edellyttää toisen tahon myötävaikutusta, tällaisen tilanteen luokittelu hankkeeksi on yleensä tarkoituksen mukaista vasta silloin, kun tämä toinen taho on ryhtynyt asiakokonaisuuden tai järjestelyn toteuttamiseen tähtääviin valmistelutoimiin. Tällainen hanke voi olla esimerkiksi yrityskauppa taikka merkittävä tarjous tai tilaus. Alustavan positiivisen suhtautumisen osoittamista tai alustaviin neuvotteluihin osallistumista ei pidetä toteuttamiseen tähtäävinä valmistelutoimina. d) Asiakokonaisuuden tai järjestelyn toteutuminen on todennäköistä. Mitä epätodennäköisempää valmisteltavan asiakokonaisuuden tai järjestelyn toteutuminen on, sitä vähemmän sitä on tarvetta pitää hankkeena. Valmisteltavan asiakokonaisuuden tai järjestelyn toteutumisen todennäköisyyttä arvioitaessa otetaan huomioon myös muut kuin yhtiön vaikutusvallassa olevat seikat. e) Valmisteltavan asiakokonaisuuden tai järjestelyn arvioitu toteutumisajankohta on lähitulevaisuudessa. Mitä kauempana valmisteltavan asiakokonaisuuden tai järjestelyn julkistamisajankohta on, sitä vähemmän sitä on tarvetta pitää hankkeena. Silloin kun valmisteltavan asiakokonaisuuden tai järjestelyn arvioitu julkistamisajankohta on 3 kuukautta kauempana, sitä on yleensä tarpeen pitää hankkeena vain silloin, kun se on riittävästi yksilöity. Edellä sanottujen kriteerien lisäksi yhtiö arvioi hankemäärittelyssään asiakokonaisuuden tai järjestelyn kokonaisuutena. Kokonaisharkinnan perusteella yhtiö voi luokitella asiakokonaisuuden tai järjestelyn hankkeeksi, vaikka kaikki edellä mainitut kriteerit eivät täyttyisikään. 6.3 Hankkeisiin liittyvän sisäpiirintiedon hallinta Sisäpiirintietoa sisältävän asian valmistelusta vastaavan henkilön on otettava yhteys Finnairin lakiasiainosastoon hankekohtaisen sisäpiirirekisterin perustamiseksi. Päätöksen hankekohtaisen sisäpiirirekisterin perustamisesta tekevät asian valmistelusta vastaava henkilö ja Finnairin päälakimies yhdessä. Kun yhtiö määrittelee valmisteltavan asiakokonaisuuden tai järjestelyn hankkeeksi, siitä laaditaan hankekohtainen sisäpiirirekisteri Suomen Arvopaperikeskus Oy:n SIRE järjestelmään. Samalla määrätään hankekohtainen rekisterinhoitaja. Mikäli mahdollista, Finnairin hallitus tekee päätöksen hankekohtaisen sisäpiirirekisterin perustamisesta. Hallituksen jäsenet merkitään tällöin hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin. Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään ainakin seuraavat tiedot: rekisterin perustamispäivä ja rekisterin hoitaja hanke (esimerkiksi koodinimi), johon rekisteri liittyy nimi, sosiaaliturvatunnus ja kansalaisuus henkilöistä, joille on annettu tietoa hankkeesta (Finnairin ulkopuolisesta henkilöstä merkitään lisäksi yhtiö tai viranomainen, jota hän edustaa) peruste, miksi henkilö merkitään rekisteriin

11 11 päivä ja kellonaika, jolloin hankekohtainen sisäpiiriläinen on saanut tiedon hankkeesta hankkeen päättyminen joko julkistamisen tai raukeamisen seurauksena sekä päättymispäivä mahdolliset muut hankkeeseen liittyvät tiedot. Sisäpiirirekisteriä päivitetään hankkeen aikana esimerkiksi silloin, kun peruste henkilön merkitsemiseksi muuttuu, uusi henkilö merkitään rekisteriin tai henkilö, joka on merkitty rekisteriin, ei enää saa sisäpiirintietoa. Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkityille henkilöille ilmoitetaan kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti rekisteriin merkitsemisestä ja siitä aiheutuvista velvollisuuksista. Hankekohtaisen sisäpiiriläisen tulee pitää hanketta koskevat tiedot luottamuksellisina. Hankekohtainen sisäpiiriläinen on kohdassa 3.2 tarkoitettu ensisijainen sisäpiiriläinen, jota koskee sisäpiirintiedon ilmaisukielto. Ainoastaan hankkeen vastuuhenkilöllä on oikeus päättää sisäpiirintiedon ilmaisemisesta kohdassa 3.2 mainituilla edellytyksillä. Hankkeen vastuuhenkilö ja sisäpiirintiedon ilmaissut henkilö ovat vastuussa siitä, että se, jolle tieto on ilmaistu, merkitään välittömästi hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin. Hankekohtainen sisäpiirirekisteri on määräaikainen. Hanke päättyy pääsääntöisesti hankkeen julkistamiseen, mutta se voi päättyä muutenkin. Hankkeesta vastaavan tulee aina antaa tieto hankkeen päättymisestä Finnairin lakiasiainosastolle. Hankkeen päättymisestä annetaan aina tieto myös hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitylle. 6.4 Hankkeisiin liittyvät rajoitukset ja oikeusvaikutukset Finnair ohjaa hankekohtaisten sisäpiiriläisten kaupankäyntitapoja ja ajoitusta siten, että sisäpiirintiedon väärinkäytöltä vältytään. Kun yhtiö on määritellyt valmisteltavan asiakokonaisuuden tai järjestelyn hankkeeksi ja laatinut siitä hankekohtaisen sisäpiirirekisterin, rekisteriin merkityiltä henkilöiltä on yleensä tarpeen kieltää kaikki kaupankäynti Finnairin arvopapereilla hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka. Hankekohtaisten sisäpiiriläisten kaupankäyntitapojen ja aikojen ohjeistus voi koskea myös toisen yrityksen arvopapereilla käytävää kauppaa sekä yleistä salassapitovelvollisuutta. Hankkeeseen osallistuvilta edellytetään tavallisesti myös erillistä kirjallista salassapitositoumusta. Jos hanke kohdistuu toiseen julkisesti noteerattuun yritykseen (esimerkiksi merkittävä yrityskauppa, jonka kohteena on julkisesti noteerattu yhtiö), yhtiön on yleensä perusteltua kieltää hankekohtaista sisäpiiriläistä käymästä kauppaa toisen yhtiön arvopapereilla. Hankekohtaiseen rekisteriin perustuva kaupankäyntirajoitus tulee voimaan siitä hetkestä, kun hankekohtaiselle sisäpiiriläiselle on ilmoitettu rajoituksesta. Kaupankäyntirajoituksen alkamisesta riippumatta sisäpiiriläinen on itse vastuussa siitä, että hän noudattaa lakeja, määräyksiä ja ohjeita. HANKEKOHTAISEEN SISÄPIIRIREKISTERIIN MERKITTYJÄ KOSKEVAT SISÄPIIRINTIEDON KÄYTÖN, ILMAISEMISEN JA VÄÄRINKÄYTÖN KIELLOT. KIELLOT OVAT VOIMASSA KUNNES HANKE ON TIEDOTETTU TAI SE ON MUUTOIN LAKANNUT OLEMASTA SISÄPIIRINTIETOA. HANKEKOHTAISEEN SISÄPIIRIREKISTERIIN MERKITYT EIVÄT OLE VELVOLLISIA ILMOITTAMAAN ARVOPAPERIOMISTUKSIAAN EIVÄTKÄ LÄHIPIIRITIETOJAAN SISÄPIIRIREKISTERIIN. HANKEKOHTAINEN SISÄPIIRIREKISTERI EI OLE JULKINEN.

12 12 7. SISÄPIIRIASIOIDEN HALLINTO 7.1 Tiedottaminen Finnair asettaa tämän ohjeen yhtiön pysyvien sisäpiiriläisten saataville yhtiön intranet ja internet sivuille. Jokainen Finnair konsernin palveluksessa oleva on henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että on tarvittaessa ilmoittautunut sisäpiiriin ja tehnyt asianmukaiset sisäpiiri ilmoitukset. Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittävien henkilöiden esimies on velvollinen ilmoittamaan sisäpiirirekisterien hoitajalle näiden työsuhteen alkamisesta ja lakkaamisesta. 7.2 Sisäpiirihallinnon tehtävät Finnairin sisäpiirihallintoon kuuluvat seuraavat tehtävät: yhtiön sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista sisäpiiriasioiden koulutus yhtiössä julkisen sisäpiirirekisterin ylläpitäminen pysyvän yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin ylläpitäminen hankekohtaisten rekistereiden laatiminen ja ylläpitäminen sisäpiiriasioiden valvonta Finnairin sisäpiirirekisterien hoitajana toimii Mervi Mäkelä puh ). Hankekohtaisen sisäpiirirekisterin hoitaja määrätään kullekin hankkeelle erikseen. Finnair on osana sisäpiirihallintoa järjestänyt menettelyn, jossa sisäpiiriläinen voi pyytää arvion siitä, onko hänen suunnittelemansa arvopaperikauppa tämän ohjeen ja lain mukainen. Arvion antaa Finnairin lakiasiainosasto sisäpiiriläisen antamien tietojen ja muutoin arviointihetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Arviomenettelystä huolimatta sisäpiiriläinen vastaa itse siitä, että hän noudattaa lakeja, määräyksiä ja ohjeita. 8. VALVONTA Julkisen sisäpiirirekisterin ja pysyvän yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin tiedot tarkistetaan vuosittain. Finnairin sisäpiirirekisterien hoitaja huolehtii tarkistuksen toimittamisesta. Yhtiö tarkastaa vähintään kerran vuodessa pysyvän sisäpiiriläisen kaupankäynnin Suomen Arvopaperikeskus Oy:n rekisteritietojen perusteella. Finnairin sisäpiirirekisterien hoitaja huolehtii tarkastuksen toimittamisesta. Yhtiön valvoo tarvittaessa tapauskohtaisesti tarkemmin pysyvien sisäpiiriläisten arvopaperikauppaa esimerkiksi silloin, kun pysyvä sisäpiiriläinen käy kauppaa suurilla arvopaperimäärillä tai käy jatkuvasti arvopaperikauppaa. Tässä ohjeessa mainittujen velvoitteiden noudattamista valvoo valvontaviranomaisena Rahoitustarkastus. Mikäli Finnair konserniin työ tai toimisuhteessa oleva rikkoo tässä ohjeessa mainittuja määräyksiä, on Finnairin sisäpiiriasioiden hoitajalla oikeus antaa henkilölle kirjallinen huomautus rikkomuksen johdosta. Lisäksi työnantajalla voi olla rikkomuksen laadusta riippuen oikeus antaa varoitus, irtisanoa tai purkaa työtai toimisopimus.

13 13 Rahoitustarkastus voi määrätä henkilölle, joka rikkoo AML 5 luvun säännöksiä sisäpiirintiedon käyttämisestä ja ilmaisemisesta julkisen huomautuksen tai varoituksen. Lisäksi Markkinaoikeus voi Rahoitustarkastuksen esityksestä määrätä seuraamusmaksun, mikäli julkista varoitusta ei voida pitää riittävänä. Mikäli kyseessä on rikoslaissa kuvattu sisäpiirintiedon väärinkäyttö, on seurauksena sakkoa tai vankeutta. Rahoitustarkastus voi määrätä sille, joka laiminlyö sisäpiiri ilmoituksen tekemisen tai sisäpiirirekisterin pitämisen, rikemaksun. 9. OHJEEN PERUSTEENA OLEVAT SÄÄNNÖKSET Tämä ohje perustuu seuraaviin Suomessa voimassa oleviin säädöksiin, standardeihin ja ohjeisiin: Arvopaperimarkkinalaki Kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annettu laki Rahoitustarkastuksesta annettu laki Rikoslaki Rahoitustarkastuksen standardi sisäpiiri ilmoituksista ja rekistereistä Helsingin Pörssin sisäpiiriohje 10. VOIMAANTULO Tämä ohje tulee voimaan * Osakkeenomistajalla, osakkaalla tai jäsenellä on arvopaperimarkkinalain mukaan määräysvalta yhteisössä, kun hänellä on: 1) enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja ääntenenemmistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen; taikka 2) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on tämä oikeus, ja nimittämis tai erottamisoikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin 1 kohdassa tarkoitettu ääntenenemmistö. Jos osakkeenomistajalla, osakkaalla tai jäsenellä yhdessä hänen määräysvallassaan olevien yhteisöjen kanssa taikka näillä yhteisöillä yhdessä on edellä tarkoitettu määräysvalta jossakin yhteisössä, myös viimeksi mainittu yhteisö on hänen määräysvallassaan oleva yhteisö. Mitä edellä on todettu määräysvallassa olevasta yhteisöstä, koskee soveltuvin osin määräysvallassa olevaa säätiötä. Myös kuolinpesä, jossa sisäpiiriläinen on ainoa osakas, on määräysvaltayhteisö. ** Yhteisö tai säätiö on henkilön vaikutusvaltayhteisö, jos henkilö on (i) sen hallintoneuvoston jäsen tai varajäsen, hallituksen jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan varamies, tilintarkastaja, varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yhteisön tai säätiön tilintarkastuksesta, (ii) muu yhteisön tai säätiön ylimpään johtoon kuuluva henkilö, joka saa säännöllisesti sisäpiirintietoa ja jolla on oikeus tehdä yhteisön tai säätiön tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä, (iii) edellä kohdissa (i) tai (ii) todettuihin rinnastettavassa asemassa tai (iv) avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies. Ilmoitettavia yhteisöjä ovat myös Suomen lainsäädännössä tuntemattomat yhteisöt ja järjestelyt, kuten common law oikeuteen kuuluvat trust järjestelyt.

14 *** Arvopaperiomistuksissa tapahtuvat muutokset on ilmoitettava, kun ilmoitusvelvollisen ja/tai tämän lähipiirin omistuksen muutos on vähintään 5000 euroa. Summa lasketaan yhtiökohtaisesti eli esimerkiksi osakkeet ja niihin perustuvat johdannaissopimukset lasketaan yhteen. Vaikka kalenterivuoden aikana tehtyjen kauppojen ja luovutusten yhteismäärä jäisikin alle euron, ilmoitusvelvollisen on kuitenkin tehtävä tästä huolimatta ns. vuosi ilmoitus viimeistään seuraavan kalenterivuoden tammikuun 31 päivänä. 14

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 (5) YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN 24.8.2006 VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 Arvopaperimarkkinalaki Tämä ohje korvaa

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. JOHDANTO Tämä Caverion Oyj:n sisäpiiriohje koskee kaikkia Caverion Oyj:ssä tai jossakin sen konserniyhtiössä (yhdessä Yhtiö ) työ- tai toimisuhteessa olevia henkilöitä.

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Muutokset alleviivattu 1 (10) Sijoitusrahastolain 99 :n 1 momentissa tarkoitetuille ilmoitusvelvollisille Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n nojalla

Lisätiedot

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. MÄÄRITELMÄT 3 3. SISÄPIIRISÄÄNTELY 4 3.1 Miksi sisäpiirisäännöt ovat tärkeitä? 4 3.2 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto 5 3.3 Julkistamaton

Lisätiedot

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT 17.4.2008 2(10) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 YLEISTÄ... 3 2 SISÄPIIRINTIETOA JA KAUPANKÄYNTIKIELTOA ARVOPAPERIMARKKINOILLA SÄÄNTELEVÄT MÄÄRÄYKSET... 3 3 SISÄPIIRINTIETO...

Lisätiedot

Osoite ja postinumero, kotipaikka

Osoite ja postinumero, kotipaikka Dnro 4/120/2005 Sivu 1 (5) PERUSILMOITUS MUUTOSILMOITUS (Täytetään vain kohdat 1, 2, 6 sekä muuttuvat kohdat) Rahoitustarkastuksen sisäpiiristandardista 5.3 löytyvät taustaohjeet * -merkittyihin kohtiin.

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista lukien toistaiseksi 1 (13) Arvopaperimarkkinalain 5 luvun 2 :ssä sekä 4a luvun 8 :ssä tarkoitetuille ilmoitusvelvollisille Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Componentan sisäpiiriohjeet

Componentan sisäpiiriohjeet Voimassa 23.3.2012 alkaen 1 (10) Componentan sisäpiiriohjeet 1. PÄÄPERIAATTEET Listatun yhtiön johdolla ja muilla työntekijöillä saattaa olla hallussaan tietoa, joka vaikuttaa yhtiön liikkeeseen laskemien

Lisätiedot

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm]

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm] SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN [pvm] SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄYTTÖ SISÄPIIRILÄISYYS KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS 2 MITÄ ON SISÄPIIRINTIETO? TÄSMÄLLISTÄ Huhut, spekulaatiot, epävarma

Lisätiedot

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2 Standardiluonnos 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 5. 3 S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2 Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (27) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2 Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (29) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pekka Loikkanen KHT Oy 22.2.2006 P C Säädöstausta Arvopaperimarkkinalaki Rikoslaki Valtiovarainministeriön asetukset ja päätökset

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 Muutospäivä: 1.6.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1 (17) INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT 4 KIELLETTY SISÄPIIRINTIEDON KÄYTTÖ 4.1 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto ja

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

ALMA MEDIA OYJ:N SISÄPIIRIOHJE ALMA MEDIA OYJ:N SISÄPIIRIOHJE Alma Media Oyj:n hallitus on hyväksynyt sisäpiiriohjeen 28.10.2008 ja sitä koskevat seuraavat päivitykset: Päivitys 28.10.2009 Päivitys 14.02.2013 Päivitys 15.06.2016 SISÄLLYS

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) B 18 SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) Suomen Asianajajaliiton hallitus on 16.6.2014 antanut sisäpiirintiedon hallinnasta asianajotoimistoissa seuraavan suosituksen:

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI 1 (26)

NASDAQ OMX HELSINKI 1 (26) NASDAQ OMX HELSINKI 1 (26) SISÄPIIRIOHJE SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 TARKOITUS... 2 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT... 3 4 KIELLETTY SISÄPIIRINTIEDON KÄYTTÖ... 4 4.1 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA MUISTIO 1 (8) MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA 1 Taustaa Arvopaperimarkkinalakiin (AML), Rahoitustarkastuksesta annettuun lakiin (Ratalaki)

Lisätiedot

SISÄPIIRIOHJE PÖRSSIYHTIÖILLE

SISÄPIIRIOHJE PÖRSSIYHTIÖILLE NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (30) SISÄPIIRIOHJE PÖRSSIYHTIÖILLE SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 TARKOITUS...3 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...3 4 KIELLETTY SISÄPIIRINTIEDON KÄYTTÖ...5 4.1 Sisäpiirintiedon väärinkäytön

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta /2014 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta /2014 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014 1046/2014 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 TARKOITUS 3 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT 3

1 JOHDANTO 2 2 TARKOITUS 3 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT 3 ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ:N (ORAVA ASUNTORAHASTO) SISÄPIIRIOHJE Hyväksytty 4.10.2013 ja päivitetty viimeksi 19.3.2015 Orava Asuntorahaston hallituksen kokouksessa. SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 TARKOITUS

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2005 N:o Laki. N:o 297. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2005 N:o Laki. N:o 297. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2005 N:o 297 304 SISÄLLYS N:o Sivu 297 Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta... 999 298 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta...

Lisätiedot

Tämä Incap Oyj:n sisäpiiriohje astuu voimaan Incapin hallituksen päätöksellä ja korvaa hyväksytyn sisäpiiriohjeen.

Tämä Incap Oyj:n sisäpiiriohje astuu voimaan Incapin hallituksen päätöksellä ja korvaa hyväksytyn sisäpiiriohjeen. INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1 (2) 17.2.2016 INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE Incap Oyj noudattaa Helsingin Pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) sisäpiiriohjetta, joka astui voimaan 1.12.2015. Incapin sisäpiiriohje sisältää

Lisätiedot

Standardi 5.3. Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit. Määräykset ja ohjeet

Standardi 5.3. Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit. Määräykset ja ohjeet Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 7.4.2004 Taltionumero 778 Diaarinumero 4044/2/02

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 7.4.2004 Taltionumero 778 Diaarinumero 4044/2/02 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 7.4.2004 Taltionumero 778 Diaarinumero 4044/2/02 Asia Valittaja Sisäpiirirekisteriin merkitsemistä koskeva valitus Agrologi Georg Ehrnrooth, Lapinjärvi

Lisätiedot

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 5. 3 S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry 7.6.2016 DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN OSIO UUDISTUU Sääntelyuudistusten myötä

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista 1 (6) Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty standardin kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvopaperimarkkinalakia ja Rahoitustarkastuksesta

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi osakeyhtiölain,

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2008 Nokian Renkaat Oyj noudattaa yhtiöjärjestyksensä, Suomen osakeyhtiölain sekä OMX Nasdaq Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/ 1 (10) SAADUISTA LAUSUNNOISTA LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEEN- OMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS JA SISÄPIIRI-ILMOITUKSET JA -REKISTERIT STANDARDILUONNOKSET Rahoitustarkastus järjestää hyvän hallintotavan

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä. OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

Lisätiedot

Tilintarkastusyhteisön valvontatietoilmoituksen täyttöohje

Tilintarkastusyhteisön valvontatietoilmoituksen täyttöohje valvontatietoilmoituksen täyttöohje Avaamme 1.9.2017 tilintarkastusyhteisöille sähköisen asiointipalvelun, jossa tilintarkastusyhteisö voi vuositn tarkistaa yhteisön tilintarkastajarekisteriin merkityt

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi C 1 (7) 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta yhtiökokouksen päätöksellä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 29.3.2017 pidettävälle varsinaiselle

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä. LISTAYHTIÖN OMAT OSAKKEET 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

FIT & PROPER lomake R3. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskeva selvitys

FIT & PROPER lomake R3. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskeva selvitys Saapumispäivä FIT & PROPER lomake R3 DNRO Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskeva selvitys Tätä lomaketta käyttävät seuraavien valvottavien ilmoitusvelvolliset: rahastoyhtiöt ja niiden ulkomailla

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Teleste Oyj, englanniksi Teleste Corporation. Yhtiön kotipaikka on Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden tuotteiden,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ

PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ Yhtiön X SISÄPIIRIOHJE, LIITE 3 1 (5) PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ FINANSSIVALVONNALLE TOIMITETTAVAT TIEDOT HUOM.: Finanssivalvonnalle toimitetaan alla olevat tiedot ainoastaan sellaisesta

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI # 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat.

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat. 1(5) OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia :n (Pörssi) sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 3.7.2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SISÄPIIRISÄÄNTELY 3 2.1 Miksi sisäpiirisäännöt ovat tärkeitä? 3 2.2 Sisäpiirintieto 4 2.3 Rahoitusväline 4 2.4 Sisäpiirintiedon väärinkäytön

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot