Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj SRV Yhtiöt Oyj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj"

Transkriptio

1 Sisäpiiriohje

2 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä Johdanto Määritelmät Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö Sisäpiirintieto Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto Sisäpiiritiedon kielletty käyttö ja asiaton ilmaiseminen Sisäpiiriläiset Julkinen sisäpiirirekisteri Rekisterin ylläpitäminen ja nähtävilläpito internetissä Ilmoitusvelvollisuuden alkaminen ja päättyminen Perusilmoitukset Muutosilmoitukset Tilintarkastajia koskevat erityismääräykset Pysyvän sisäpiiriläisen kaupankäyntirajoitus Pysyvien sisäpiiriläisten lähipiirin kaupankäyntiä koskeva suositus Sisäpiiriläisten kaupankäyntiä koskevat erilliset ohjelmat Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri Yleistä Pysyvä yrityskohtainen sisäpiirirekisteri Hankekohtaiset sisäpiirirekisterit Sisäpiirihanke Hankekohtaisten rekistereiden ylläpito Hankkeeseen liittyvän sisäpiirintiedon hallinnointi Hankekohtaisten sisäpiiriläisten kaupankäyntirajoitus Sisäpiiriasioiden hallinnointi SRV konsernissa... 16

3 3 (17) 1 Tiivistelmä Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan yhtiön arvopaperiin liittyvää luonteeltaan täsmällistä tietoa, jota ei ole julkistettu tai joka ei muuten ole markkinoilla saatavissa ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon. Sisäpiirintiedon käyttö on kielletty. Kiellettyä on 1) käyttää sisäpiirintietoa hankkimalla tai luovuttamalla omaan tai toisen lukuun suoraan tai välillisesti arvopaperia, jota tieto koskee, 2) neuvoa toista suoraan tai välillisesti tällaista arvopaperia koskevassa kaupassa tai 3) ilmaista sisäpiirintietoa toiselle, ellei ilmaiseminen tapahdu osana tiedon ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista. Jokaisen sisäpiiriläisen on itse arvioitava, onko hänellä oleva tieto sisäpiirintietoa. Sisäpiiriläinen on itse vastuussa siitä, ettei hän riko sisäpiirintiedon käyttöä koskevaa kieltoa eikä kieltoa sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Sisäpiirintietoa saaneen henkilön on pidettävä se salassa. Tiedon ilmaiseminen on sallittu vain osana tiedon ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista. Tällöinkin on huolehdittava siitä, että tiedon vastaanottajaa sitoo salassapitovelvollisuus. Sisäpiirintietoa on aina hallinnoitava huolellisesti. SRV:n pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa hankkia tai luovuttaa SRV:n arvopapereita 14 vuorokauden aikana ennen tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamista eivätkä tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamispäivänä (suljettu ikkuna). Tämä kaupankäyntirajoitus koskee myös pysyvän sisäpiiriläisen holhottavaa ja määräysvaltayhteisöä. Ilmoitusvelvollisella sisäpiiriläisellä on velvollisuus tehdä sisäpiiri-ilmoitukset SRV:n ylläpitämään julkiseen rekisteriin. Perusilmoitukset on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun henkilö otti vastaan sisäpiiritehtävän. Muutoksista on ilmoitettava 7 päivän kuluessa muutoksesta. Sisäpiiriläisellä on vastuu sisäpiiri-ilmoitusten teosta ja kaupankäyntirajoitusten noudattamisesta silloinkin, kun hänen arvopaperiensa hoito on annettu toisen tehtäväksi. SRV:ssä kaikista sisäpiirihankkeista pidetään hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. Sisäpiirihankkeena pidetään luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä, jonka julkistaminen olisi omiaan olennaisesti vaikuttamaan SRV:n arvopaperin tai siihen liittyvien arvopaperien arvoon. Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään jokainen sisäpiirihankkeesta tiedon saanut henkilö. SRV:n hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa hankkia tai luovuttaa SRV:n arvopapereita sisäpiirihankkeen vireilläoloaikana. Kaupankäyntirajoitus koskee myös

4 4 (17) 2 Johdanto 3 Määritelmät hankekohtaisen sisäpiiriläisen holhottavaa ja määräysvaltayhteisöä. Kaupankäyntirajoitus voi tapauskohtaisesti koskea myös toisen julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön arvopapereita. (jäljempänä SRV) on pörssiyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Pörssi ) päälistalla. Listatun yhtiön toiminnan luonteeseen kuuluu, että sen johdolla ja muilla yhtiön sisäpiiriläisillä voi olla yhtiön arvopaperin arvoon vaikuttavia luottamuksellisia tietoja, jotka on tarkoitettu yhtiön liiketoiminnan edistämiseen. Tiedot ovat luottamuksellisia, kunnes ne on julkistettu tai muutoin markkinoilla saatavissa. Tietoja ei saa käyttää arvopaperikaupoissa eikä tietoja saa ilmaista toiselle ilman hyväksyttävää syytä. Pörssiyhtiön johdon ja muiden pörssiyhtiön sisäpiiriläisten omistus yhtiössä on lähtökohtaisesti yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista. Sisäpiiriläisten omistuksen julkisuus antaa sijoittajille mahdollisuuden seurata sisäpiiriläisten omistuksia, ja samalla se tukee arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta. SRV:n ja sen hallintoon osallistuvien henkilöiden moitteeton toiminta arvopaperimarkkinoilla on ehdoton edellytys yhtiön osakkeiden arvon myönteiselle kehitykselle. Sisäpiiriläisten kaupankäyntitapojen on ylläpidettävä arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta. Tämä ohje sisältää määräykset sisäpiirintiedosta, kielletystä sisäpiiritiedon käytöstä ja sisäpiirirekistereistä sekä määrittää SRV:ssä sisäpiiriasioissa noudatettavat menettelytavat. Tämä sisäpiiriohje perustuu voimassa olevaan arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, uusi arvopaperimarkkinalaki ), jota sovelletaan sisäpiirintiedon määritelmään, yrityskohtaisiin sisäpiirirekistereihin ja sisäpiirintiedon käyttöön. Toistaiseksi voimassa olevana siirtymäaikana julkisiin sisäpiirirekistereihin sovelletaan kumottua arvopaperimarkkinalakia (495/1989, arvopaperimarkkinalaki tai AML ). Uuden lain termistö eroaa vanhan lain terminologiasta. Tästä syystä tässä sisäpiiriohjeessa käytetään osin toisistaan eriäviä käsitteitä julkisen sisäpiirirekisterin ja yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin osalta, vastaavasti kuin Pörssin sisäpiiriohjeessa ja Finanssivalvonnan standardissa 5.3. Tässä ohjeessa SRV:n arvopaperilla tarkoitetaan SRV:n liikkeeseenlaskemia julkisen kaupankäynnin kohteena Pörssissä olevia osakkeita ja osakkeeseen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavia arvopapereita sekä muita arvopapereita, jotka oikeuttavat tällaisiin osakkeisiin tai joiden arvo määräytyy tällaisten arvopapereiden perusteella (esimerkiksi vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet, optiolainat, optiotodistukset, merkintäoikeudet, talletustodistukset ja warrantit). SRV:n arvopaperia koskevia määräyksiä sovelletaan myös johdannaissopimuksiin, joiden arvo määräytyy SRV:n arvopaperin perusteella. Tässä ohjeessa rahoitusvälineellä tarkoitetaan arvopaperia ja muuta sijoituspalvelulain (747/2012) mukaista rahoitusvälinettä. Uuden arvopaperimarkkinalain sisäpiirin-

5 5 (17) tietoa koskevissa säännöksissä käytetään käsitettä rahoitusväline. Tässä sisäpiiriohjeessa noudatetaan samaa terminologiaa kuin Pörssin sisäpiiriohjeessa, ja käsitettä rahoitusväline käytetään vain siltä osin kuin viitataan suoraan uuden arvopaperimarkkinalain säännöksiin. Muutoin käytetään Pörssin säännöissä käytettyä käsitettä arvopaperi. 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö 4.1 Sisäpiirintieto Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan tässä ohjeessa SRV:n arvopaperiin liittyvää luonteeltaan täsmällistä tietoa, jota ei ole julkistettu tai joka ei ole muutoin ollut markkinoilla saatavissa ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin tai siihen liittyvien muiden arvopapereiden arvoon. Arvopaperin arvoon vaikuttava tieto on julkistettu, kun tietoa koskeva yhtiön tiedote (pörssitiedote) on annettu Pörssille ja keskeisille tiedotusvälineille. Julkistettuun tietoon rinnastetaan tieto, joka muutoin on ollut yleisesti markkinoiden saatavissa lehdistössä tai sähköisissä tiedotusvälineissä. Tieto on luonteeltaan täsmällistä, jos se viittaa olosuhteisiin tai tapahtumiin, jotka ovat ilmenneet tai toteutuneet, tai joiden voidaan kohtuudella olettaa ilmenevän tai toteutuvan; ja jos se on riittävän tarkkaa, jotta sen perusteella voidaan tehdä johtopäätös sen mahdollisesta vaikutuksesta SRV:n arvopaperin tai siihen liittyvien muiden arvopaperien arvoon. Sisäpiirintieto, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan SRV:n arvopaperin tai siihen liittyvien arvopaperien arvoon on tyypillisesti sellaista tietoa, jota järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksensä perusteena. Tiedon merkittävyyden arvioinnissa tulee ottaa huomioon tiedon oletettavissa olevat vaikutukset, kun sitä tarkastellaan suhteessa SRV:n koko toimintaan. Sisäpiirintietoa voi olla muun muassa tieto SRV:n taloudellisen aseman olennaisesta muuttumisesta; SRV:n sulautumisesta, jakautumisesta tai muusta merkittävästä yritysjärjestelystä; osakeannista, osto- tai lunastustarjouksesta tai muusta SRV:n osakkeita koskevasta muutoksesta, kuten osakkeiden yhdistämisestä taikka jakamisesta; SRV:n osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen sisällöstä. 4.2 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto koskee kaikkia henkilöitä, joilla on sisäpiirintietoa, riippumatta siitä, mistä tai miten tieto on saatu. Näin ollen kielto koskee muitakin kuin pörssiyhtiön sisäpiiriläisiä ja muun muassa myös henkilöitä, jotka ovat saaneet sisäpiirintietoa vahingossa. Rikoslain 51 luvun 1 ja 2 :ssä säädetään rangaistavaksi sisäpiirintiedon väärinkäyttö tavallisena ja törkeänä tekomuotona. Rikoslain mukainen syyksiluettavuus edellyttää hyötymistarkoitusta sekä tietoisuutta tai törkeää huolimattomuutta tiedon sisäpiiri-

6 6 (17) luonteesta. Sisäpiirintiedon väärinkäytön seurauksena voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta. 4.3 Sisäpiiritiedon kielletty käyttö ja asiaton ilmaiseminen 5 Sisäpiiriläiset Uuden arvopaperimarkkinalain 14 luvun 2 :n mukaan sisäpiirintietoa ei saa käyttää hankkimalla tai luovuttamalla omaan tai toisen lukuun suoraan tai välillisesti rahoitusvälinettä, jota sisäpiirintieto koskee; neuvoa suoraan tai välillisesti toista henkilöä tällaisen rahoitusvälineen hankinnassa tai luovutuksessa; tai ilmaista sisäpiirintietoa toiselle, ellei se tapahdu osana tiedon ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista. Mainittu kielto ei rajoita henkilön oikeutta käydä kauppaa rahoitusvälineillä, jos rahoitusvälineiden hankinta tai luovutus perustuu sopimukseen tai toimeksiantoon, joka on tehty ennen kuin henkilö sai kyseiseen rahoitusvälineeseen liittyvää sisäpiirintietoa. Tällaisia kaupankäyntiohjelmia käsitellään tarkemmin jäljempänä kohdassa 9. Yllä mainittu yleinen kielto koskee myös muutoin kuin tahallisena tai törkeästä huolimattomuudesta tehtyä sisäpiirintiedon käyttöä, ja myös ilman hyötymistarkoitusta tehtyä tekoa. Kiellon rikkomisesta voidaan seuraamuksena määrätä Finanssivalvonnan hallinnollisia sanktioita. Sisäpiirintietoa saaneen henkilön on pidettävä se salassa. Tiedon ilmaiseminen on sallittua vain osana tiedon ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista. Tällöinkin on huolehdittava siitä, että tiedon vastaanottajaa sitoo salassapitovelvollisuus. Jokaisen sisäpiiriläisen on arvioitava, onko hänellä kulloinkin oleva tieto sisäpiirintietoa. Sisäpiiriläinen vastaa aina itse siitä, että hän ei riko määräyksiä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä tai sisäpiirintiedon kielletystä ilmaisemisesta ja käytöstä. Nämä velvollisuudet sisäpiiriläisellä on riippumatta siitä, onko hänet merkitty sisäpiirirekisteriin. Sisäpiirintietoa saavat henkilöt, sisäpiiriläiset, voidaan ryhmitellä seuraavasti: 1) Julkiset sisäpiiriläiset (ilmoitusvelvolliset sisäpiiriläiset), joita ovat AML:n mukaan yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen jäsen ja varajäsen hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu liikkeeseenlaskijan tilintarkastuksesta muu ylimpään johtoon kuuluva henkilö, joka saa säännöllisesti sisäpiirintietoa ja jolla on oikeus tehdä liikkeeseenlaskijan tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä.

7 7 (17) SRV:ssä on määritetty, että edellä tarkoitettuja muuhun ylimpään johtoon kuuluvia henkilöitä ovat SRV:ssä konsernin johtoryhmän jäseneksi kulloinkin määritellyt henkilöt. 2) Yrityskohtaiset sisäpiiriläiset, joita ovat a) pysyvät yrityskohtaiset sisäpiiriläiset eli sellaiset yhtiön toimielimiin kuuluvat ja yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, joilla on asemansa tai tehtäviensä nojalla säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon, sekä muut henkilöt, jotka muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja joilla on säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon; ja b) hankekohtaiset sisäpiiriläiset eli henkilöt, joille yhtiö antaa yksilöityä hanketta koskevaa sisäpiirintietoa SRV:ssä on määritetty, että pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittäviä henkilöitä ovat :n kehitysjohtaja, sisäinen tarkastaja, ylimmän johdon assistentit, erikseen nimetyt lakimiehet sekä erikseen nimetyt taloushallinnon ja viestinnän henkilöt. Hankekohtaisia sisäpiiriläisiä ovat kaikki hankkeessa mukana olevat riippumatta siitä, ovatko he yllä alakohtien 1) tai 2) mukaisia sisäpiiriläisiä. Edellä kohdan 1) mukaisesta sisäpiiristä pidetään julkista sisäpiirirekisteriä. Edellä kohdassa 1) ja 2 a) mainitut sisäpiiriläiset ovat pysyviä sisäpiiriläisiä, ja nämä henkilöt muodostavat yhdessä pysyvän sisäpiirin. Kohdan 2 a) ja 2 b) mukaiset sisäpiiriläiset muodostavat yrityskohtaisen sisäpiirin. 6 Julkinen sisäpiirirekisteri 6.1 Rekisterin ylläpitäminen ja nähtävilläpito internetissä SRV pitää julkisen sisäpiirirekisterin sisältämät julkiset tiedot nähtävillä internetissä. SRV ylläpitää ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistään julkista sisäpiirirekisteriä Euroclear Finland Oy:n Sire - järjestelmässä, joka on linkitetty SRV:n internetsivuille. Perustietojen sekä arvopaperiomistusten muutoksia koskevat tiedot ovat yleisön saatavilla julkisessa sisäpiirirekisterissä sekä internetissä vähintään viimeisen 12 kuukauden ajalta. Rekisteriin merkityt tiedot säilytetään vähintään viisi vuotta tiedon merkitsemisestä. Julkiseen sisäpirirekisteriin merkityt tiedot ovat julkisia lukuun ottamatta henkilötunnusta, osoitetta sekä muun luonnollisen henkilön kuin sisäpiiriläisen nimeä. Tiedot ovat Finanssivalvonnan käytettävissä arvopaperimarkkinoiden valvonnassa. 6.2 Ilmoitusvelvollisuuden alkaminen ja päättyminen SRV ilmoittaa kirjallisesti julkiseen sisäpiiriin kuuluvalle henkilölle hänen sisäpiiriasemastaan yhtiössä sekä tiedot sisäpiiriläisen velvollisuuksista. Julkisen sisäpiiriläisen on tehtävä SRV:n sisäpiirirekisteriin jäljempänä kohdassa 6.3 mainittu perusilmoitus. Perusilmoitus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun henkilö aloittaa tehtävässään. Hallituksen (tai hallintoneuvoston) jäsenen,

8 8 (17) 6.3 Perusilmoitukset toimitusjohtajan sekä tilintarkastajan osalta määräaika alkaa kulua siitä, kun henkilö on valittu tähän tehtävään. Työsuhteessa olevan henkilön osalta määräaika alkaa kulua siitä, kun henkilö ryhtyy tosiasiallisesti hoitamaan tehtävää. Ilmoitusvelvollisuus päättyy ajankohtana, jolloin työvelvoite tai muu ilmoitusvelvollisuuden perusteena oleva seikka (esim. hallituksen jäsenyys) päättyy. Ilmoitusvelvollisuus voi päättyä väliaikaisesti esim. äitiysloman, vanhempainvapaan tai muun vastaavan syyn johdosta, jos kyseessä olevalla henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada sisäpiirintietoa vapaansa aikana. Jos ilmoitusvelvollinen siirtyy toiseen ilmoitusvelvollisuuden alaiseen tehtävään, on tästä muutoksesta ilmoitettava muiden muutosten tavoin. Julkisen sisäpiiriläisen on tehtävä SRV:n sisäpiirirekisterin hoitajalle perusilmoitus ja omistusilmoitus Finanssivalvonnan laatimalla lomakkeella. Sisäpiiriläinen vastaa ilmoitusten teosta. Sisäpiiriin kuuluvan henkilön tulee ilmoittaa: 1. tiedot itsestään, 2. tiedot puolisostaan (aviopuoliso ja rekisteröidyn parisuhteen osapuoli), 3. tiedot niistä vajaavaltaisista, joiden edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on, 4. tiedot muista vähintään yhden vuoden samassa taloudessa ilmoitusvelvollisen kanssa asuneista perheenjäsenistä (perintökaaren 2 luvussa tarkoitetut sukulaiset, kuten esim. lapset, lapsenlapset, vanhemmat, veljet ja sisaret), 5. tiedot yhteisöstä tai säätiöstä, joissa i. ilmoitusvelvollisella, hänen puolisollaan, hänen edunvalvonnassaan olevalla vajaavaltaisella tai hänen kanssaan samassa taloudessa vähintään yhden vuoden asuneella perheenjäsenellä on suoraan tai välillisesti yksin määräysvalta; ii. ilmoitusvelvollisella on suoraan tai välillisesti yhdessä puolisonsa, edunvalvonnassaan olevan vajaavaltaisen taikka hänen kanssaan samassa taloudessa vähintään yhden vuoden asuneen perheenjäsenen tai muun perheenjäsenen (perintökaaren 2 luvussa tarkoite- iii. tut sukulaiset) kanssa määräysvalta; ja ilmoitusvelvollisella on suoraan tai välillisesti yhdessä toisen SRV:n julkisen ilmoitusvelvollisen sisäpiiriläisen tai tämän perheenjäsenen (perintökaaren 2 luvussa tarkoitetut sukulaiset) kanssa määräysvalta. (ks. määräysvaltayhteisöistä tarkemmin alla) 6. tiedot yhteisöistä ja säätiöistä, joissa edellä kohdissa kohdassa mainituilla henkilöillä on huomattava vaikutusvalta (ks. vaikutusvaltayhteisöistä tarkemmin alla), ja 7. edellä kohdissa tarkoitettujen henkilöiden ja edellä kohdassa 5.i.-iii. tarkoitettujen määräysvaltayhteisöjen omistukset SRV:n arvopapereissa. Määräysvaltayhteisö määritellään uuden arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 :ssä. Henkilöllä on määräysvalta yhteisössä, kun hänellä on

9 9 (17) enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden tai vastaavien osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja ääntenenemmistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen; taikka oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on tämä oikeus, ja nimittämis- tai erottamisoikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin edellä tarkoitettu ääntenenemmistö. Vaikutusvaltayhteisöllä tarkoitetaan arvopaperimarkkinalain 5 luvun 4 :n 7 momentissa tarkoitettua yhteisöä ja säätiötä. Henkilöllä on yhteisössä tai säätiössä huomattava vaikutusvalta, jos hän on hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan varamies, tilintarkastaja, varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu ko. yhteisön tilintarkastuksesta, muu ylimpään johtoon kuuluva henkilö, joka saa säännöllisesti sisäpiirintietoa ja jolla on oikeus tehdä ko. yhteisön tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä taikka avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies. Ilmoitusvelvollisen ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa määräysvalta- tai vaikutusvaltayhteisöinä seuraavia suomalaisia tai vastaavia ulkomaisia yhteisöjä: SRV:n tytäryhtiöitä; ja, jos seuraavat eivät käy säännöllisesti kauppaa arvopapereilla asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöosakeyhtiöitä aatteellisia yhdistyksiä, mm. urheilu- ja harrastusseurat, opiskelijajärjestöt ja ammattiliitot, taloudellisia yhteisöjä, kuten metsänhoitoyhdistykset, tienhoitokunnat ja kalastuskunnat. Ilmoitusvelvollisen ei myöskään tarvitse ilmoittaa vaikutusvaltayhteisönään toisen liikkeeseenlaskijan tytäryhtiötä, jossa ilmoitusvelvollinen on hallituksen jäsen. Arvopaperien omistusilmoitus, mikäli tarpeen, tehdään ilmoitusta varten laaditulla Finanssivalvonnan lomakkeella. Koska SRV on liittynyt Sire - järjestelmään, erillistä omistusilmoitusta ei tarvitse tehdä niiden julkisen kaupankäynnin kohteena olevien SRV:n arvopaperien osalta, jotka on liitetty arvo-osuusjärjestelmään ja joiden osalta arvopaperiomistuksia ja niissä tapahtuvia muutoksia koskevat tiedot siirtyvät arvoosuusjärjestelmästä suoraan Sire järjestelmään. Tietyissä tilanteissa omistusilmoitus ja/tai muutos arvopapereiden omistuksessa on ilmoitettava erikseen. Tältä osin on lisätietoa alla kohdassa 6.4.

10 10 (17) 6.4 Muutosilmoitukset Jos perusilmoituksissa annetut tiedot muuttuvat, ilmoitusvelvollisen on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa tietojen muutoksesta muutosilmoitus SRV:n sisäpiirirekisterin hoitajalle Finanssivalvonnan lomakkeella. Sisäpiiriläinen vastaa ilmoitusten teosta. Alaikäisen lapsen osalta sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva seitsemän päivän määräaika alkaa kulua siitä, kun ilmoitusvelvollinen on saanut tiedon lapsen merkitsemisestä väestörekisteriin. Mikäli lapsen nimiin ennen tätä ajankohtaa hankitaan arvopapereita tai johdannaissopimuksia, lapsi tulee merkitä sisäpiirirekisteriin niiden hankintahetkellä. Uuden määräysvaltayhteisön ja vaikutusvaltayhteisön osalta sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva seitsemän päivän määräaika alkaa kulua siitä, ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun yhteisö on merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan rekisteriin. Muutokset arvopaperien omistustiedoissa ilmoitetaan Finanssivalvonnan lomakkeella. Samoin kuin perusilmoitusten osalta Sire järjestelmästä johtuu, ettei erillistä muutosilmoitusta kuitenkaan tarvitse tehdä niiden julkisen kaupankäynnin kohteena olevien SRV:n arvopaperien osalta, jotka on liitetty arvo-osuusjärjestelmään ja joiden osalta arvopaperiomistuksia ja niissä tapahtuvia muutoksia koskevat tiedot siirtyvät arvo-osuusjärjestelmästä suoraan Sire järjestelmään. Erillinen omistusilmoitus on kuitenkin tehtävä, jos ilmoitusvelvollinen ostaa ja myy SRV:n arvopaperia päivän sisällä. Tällöin ilmoitusvelvollisen tulee ilmoittaa erikseen Sire järjestelmään tiedot päivän sisällä tehdyistä arvopaperien ostoista ja myynneistä, joissa ilmoitusvelvollisen ja/tai tämän lähipiirin omistus on muuttunut oston tai myynnin johdosta yhteensä vähintään 5000 euroa. kauppa tai muu saanto (esim. vaihto, lahja tai perintö) on tapahtunut Pörssin ulkopuolella. Tällöin ilmoitusvelvollisen on huolehdittava muutoksen ilmoittamisesta sekä siitä, että muutokset kirjataan arvo-osuusrekisterissä arvo-osuustilille. muutos koskee ulkomaisen ilmoitusvelvollisen omistuksessa olevia arvoosuusmuotoisia hallintarekisteröityjä arvopapereita. Tällöin ilmoitusvelvollisen on huolehdittava muutoksen ilmoittamisesta. muutos koskee muita kuin arvo-osuusmuotoisia arvopapereita (esim. johdannaissopimukset, eräät työsuhdeoptiot). Tällöin ilmoitusvelvollisen on huolehdittava muutoksen ilmoittamisesta. Jos ilmoitusvelvollisen tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan antama yksittäinen osto- tai myyntitoimeksianto on saman päivän sisällä toteutettu useammassa erässä, ilmoitusvelvollisen ei tarvitse tältä osin täydentää sisäpiiri-ilmoitustaan. Sisäpiiriläisellä on vastuu ilmoitusvelvollisuuden täyttymisestä myös silloin, kun hänen arvopapereidensa hoito on annettu toisen henkilön, esimerkiksi salkunhoitajan, tehtäväksi.

11 11 (17) 6.5 Tilintarkastajia koskevat erityismääräykset Tilintarkastajan, varatilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilön, jolla on päävastuu yhteisön tilintarkastuksesta, ei tarvitse ilmoittaa SRV:n julkiseen sisäpiirirekisteriin vaikutusvaltayhteisöinään niitä yhteisöjä, joissa hänen huomattava vaikutusvaltansa perustuu tilintarkastustehtävään. Tilintarkastajan on kuitenkin ilmoitettava vaikutusvaltayhteisöinään ne yhteisöt, joissa hänellä on vaikutusvalta muun kuin tilintarkastustehtävän perusteella. 7 Pysyvän sisäpiiriläisen kaupankäyntirajoitus Pysyvien sisäpiiriläisten tulee ajoittaa kaupankäyntinsä SRV:n arvopapereilla siten, ettei kaupankäynti heikennä arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta. Suositeltavaa on, että pysyvien sisäpiiriläisten sijoitukset SRV:n arvopapereihin ovat pitkäaikaisia. Niin ikään on suositeltavaa ajoittaa kaupankäynti mahdollisimman pitkälle niihin hetkiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto osakkeen arvoon vaikuttavista seikoista (esimerkiksi tulostietojen julkistamisen jälkeen). Suositeltavaa ei ole ostaa ja myydä SRV:n arvopapereita saman päivän aikana. Avoin ikkuna: Suosituksena esitetään, että SRV:n arvopapereilla voi käydä kauppaa ja muita näihin arvopapereihin liittyviä toimenpiteitä voidaan suorittaa kahden (2) viikon aikana tilikauden tuloksen tai osavuosikatsauksen julkistamista tilinpäätöstiedotteella seuraavasta päivästä lukien (avoin ikkuna) edellyttäen, että henkilöllä ei ole hallussaan muuta julkaisematonta sisäpiirintietoa ja että ko. henkilö ei kuulu hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin. Avoimen ikkunan ulkopuolella tapahtuvista kaupankäyntitoimenpiteistä ja muista vastaavista toimenpiteistä suositellaan ilmoitettavan SRV:n sisäpiirivastaavalle etukäteen. Mahdollisesta etukäteisilmoituksesta huolimatta sisäpiiriläinen vastaa itse siitä, että hän noudattaa lakeja ja viranomaismääräyksiä. Suljettu ikkuna: Pysyvään sisäpiiriin kuuluvalla voidaan aina katsoa olevan sisäpiirintietoa ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista. SRV:n pysyvät sisäpiiriläiset eivät sen vuoksi saa käydä kauppaa SRV:n liikkeeseen laskemilla arvopapereilla neljäntoista (14) vuorokauden aikana ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista eivätkä tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamispäivänä (suljettu ikkuna). Osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamispäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssi-ilmoituksella. Kaupankäyntirajoituksen alkuajankohdasta tiedotetaan pysyville sisäpiiriläisille sähköpostitse. Suljettu ikkuna päättyy, kun osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamispäivä on kulunut umpeen. Kaupankäyntirajoitus (suljettu ikkuna) koskee myös pysyvän sisäpiiriläisen edunvalvonnassa olevaa vajaavaltaista henkilöä (holhottavaa), ja määräysvallassa olevaa yhteisöä tai säätiötä.

12 12 (17) Kaupankäyntirajoitusta ei kuitenkaan sovelleta hankittaessa arvopapereita merkitsemällä tai muutoin saamalla niitä suoraan SRV:ltä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalta yhtiöltä; saataessa arvopapereita lunastus-, sulautumis- tai jakautumisvastikkeena tai julkisen tarjouksen mukaisen vastikkeena tai muulla niihin rinnastettavalla tavalla; saataessa arvopapereita osinkona tai muuna voittovarojen jakona; saataessa arvopapereita palkkiona työ- tai muusta vastaavasta suorituksesta tai palveluksesta; tai saataessa arvopapereita perintönä, testamentilla, lahjana tai osituksessa tai muulla vastaavalla saannolla. Edellä mainittu poikkeus kaupankäyntirajoituksesta koskee ainoastaan yllä mainittuja saantoja ja että saannon jälkeen arvopaperit ovat normaalisti kaupankäyntirajoituksen piirissä. Lisäksi sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto on voimassa myös kaupankäyntirajoituksista poikettaessa. Sisäpiirihankkeisiin liittyy lisäksi hankekohtaisia rajoituksia, joita käsitellään jäljempänä kohdassa Pysyvällä sisäpiiriläisellä on vastuu kaupankäyntirajoituksen noudattamisesta myös silloin, kun hän on antanut arvopapereidensa hoidon toisen, kuten esimerkiksi salkunhoitajan, tehtäväksi. 8 Pysyvien sisäpiiriläisten lähipiirin kaupankäyntiä koskeva suositus SRV:n julkiseen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden puolisoiden ja samassa taloudessa vakituisesti asuvien perheenjäsenten omistus SRV:n arvopapereissa on suoraan lain nojalla julkista. Tästä syystä varsinkin SRV:n julkisten sisäpiiriläisten tulisi ottaa huomioon, että myös esimerkiksi heidän puolisonsa tai samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen taikka muun heidän lähipiirinsä aktiivinen kaupankäynti SRV:n arvopapereilla saattaa herättää epäilyksiä sisäpiirintiedon käytöstä. On suositeltavaa, että SRV:n pysyvät sisäpiiriläiset tiedottavat omalle lähipiirilleen sisäpiiriläistä koskevista suljetuista ikkunoista sekä tarpeen mukaan muista sisäpiiriläistä itseään koskevista velvoitteista. Sisäpiiriläinen ei kuitenkaan saa ilmaista lähipiirilleen sisäpiirintietoa esimerkiksi sisäpiirihankkeen osalta. 9 Sisäpiiriläisten kaupankäyntiä koskevat erilliset ohjelmat SRV:n sisäpiiriläiset voivat sopia erillisestä SRV:n arvopapereita koskevasta kaupankäyntiohjelmasta. Kaupankäyntiohjelmien käyttämisen tarkoituksena on pyrkiä välttämään sisäpiirintiedon käyttämiseen liittyviä epäilyjä. Sisäpiirintiedon käytön kielto ei rajoita henkilön oikeutta käydä kauppaa arvopapereilla, jos arvopaperien hankinta tai luovutus perustuu sopimukseen tai toimeksiantoon, joka on tehty enne kuin henkilö sai kyseiseen arvopaperiin liittyvää sisäpiirintietoa. Kaupankäyntiohjelma erottaa ajallisesti toisistaan osakekaupasta päättämisen ja kaupan toteuttamisen. Tällöin sisäpiirintiedon olemassaolon arviointi lähtökohtaises-

13 13 (17) ti kytketään hetkeen, jolloin kaupasta on päätetty eikä varsinaiseen kaupan toteutushetkeen. Sisäpiiriläinen voi antaa kirjallisen ja ehdoiltaan yksilöidyn toimeksiannon kaupankäynnistä SRV:n osakkeilla. Toimeksianto annetaan taholle, joka toteuttaa toimeksiannon itsenäisesti, kuten esimerkiksi sisäpiiriläisen omaisuudenhoitajalle tai välittäjälle. Toimeksianto on annettava ajankohtana, jolloin sisäpiiriläisellä ei ole sisäpiirintietoa. Kaupankäyntiohjelman muuttamista tai lisäohjeiden antamista pidetään uutena päätöksenä tai toimeksiantona, joka sekin on tehtävä aikana, jolloin sisäpiiriläisellä ei ole sisäpiirintietoa. Kaupankäyntiohjelmaa laadittaessa sisäpiiriläisen tulee huomioida seuraavat seikat: toimeksiantoa ei tule antaa ajankohtana, jolloin SRV:n sisäpiiriohjeen mukaan kaupankäynti on kiellettyä; toimeksianto sisältää hankinnan ajankohtaa sekä hankittavien osakkeiden määrää ja hintaa taikka niiden määräytymisperusteita koskevat ehdot, jotka on määritetty siten, että toimeksisaaja voi ehtojen mukaan itsenäisesti toteuttaa toimeksiannon; toimeksianto laaditaan kirjallisesti, päivätään ja annetaan toimeksiannon toteuttajalle sekä säilytetään asianmukaisesti; mikäli toimeksiannossa määritetään täsmällisesti toimeksiannon toteuttamisen ajankohta, tällaisen ajankohdan ei tulisi ajoittua etukäteen tiedossa olevan suljetun ikkunan ajalle. Toimeksiannon kokonaan lopettaminen on poikkeuksellinen toimenpide, ja lopettamiselle tulee olla hyväksyttävä syy. 10 Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri 10.1 Yleistä SRV pitää julkisen sisäpiirirekisterin ohella ei-julkista yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä. Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri muodostuu jäljempänä kohdassa 10.2 tarkoitetusta pysyvästä sisäpiiristä ja kohdassa 10.3 tarkoitetusta hankekohtaisesta sisäpiiristä. SRV merkitsee yrityskohtaiseen rekisteriin uuden arvopaperimarkkinalain 13 luvun 7 :ssä tarkoitetut tiedot sekä pitää rekisteriä Finanssivalvonnan ohjeistamalla tavalla. Yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä päivitetään aina, kun peruste henkilön merkitsemiseksi muuttuu, kun uusi henkilö merkitään rekisteriin ja kun henkilö, joka on merkitty listaan, ei enää saa sisäpiirintietoa. SRV ilmoittaa yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitylle henkilölle kirjallisesti rekisteriin merkitsemisestä ja siitä hänelle aiheutuvista velvollisuuksista. Rekisteriin merkittävät tiedot säilytetään vähintään viisi vuotta siitä, kun peruste tietojen rekisteriin merkitsemiselle on päättynyt Pysyvä yrityskohtainen sisäpiirirekisteri SRV ylläpitää pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä henkilöistä, joilla on asemansa tai tehtäviensä nojalla säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon sekä muista henkilöistä,

14 14 (17) jotka muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja joilla on säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon. Koska ilmoitusvelvolliset sisäpiiriläiset on jo merkitty julkiseen sisäpiirirekisteriin, näitä henkilöitä ei enää merkitä pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin. Kunkin yksikön esimies on velvollinen ilmoittamaan SRV:n sisäpiirivastaavalle pysyvään sisäpiiriin kuuluvat työ- ja toimisuhteen aloittavat ja lopettavat henkilöt. Ilmoitukset rekisteriin on tehtävä viivytyksettä. Pysyvän yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin tiedot eivät ole julkisia. Finanssivalvonnalla on kuitenkin Finanssivalvonnasta annetun lain nojalla oikeus saada tietoa pysyvän yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin sisällöstä. Pysyvät yrityskohtaiset sisäpiiriläiset eivät ole velvollisia ilmoittamaan etuyhteystahojaan (lähipiiriään) tai arvopaperiomistuksiaan sisäpiirirekisteriin. Pysyvään sisäpiirirekisteriin merkittyjä henkilöitä koskevat edellä kohdassa 7 mainitut pysyvän sisäpiiriläisen kaupankäyntirajoitukset sekä edellä kohdassa 8 mainittu pysyvän sisäpiiriläisen lähipiirin kaupankäyntiä koskeva suositus Hankekohtaiset sisäpiirirekisterit Sisäpiirihanke Sisäpiirihanke on yhtiössä luottamuksellisesti valmisteltava, yksilöitävissä oleva toimenpidekokonaisuus tai järjestely, jonka julkistaminen olisi omiaan olennaisesti vaikuttamaan SRV:n julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperin tai siihen liittyvien arvopaperien arvoon. Tapauskohtaisesti arviointihetkellä käytössä olevien tietojen perusteella määritetään, onko valmisteltava toimenpidekokonaisuus tai järjestely sellainen, että sitä on pidettävä sisäpiirihankkeena. Arvio tehdään asiaa koskevan kokonaisarvioinnin perusteella. Asiaa harkittaessa arvioidaan objektiivisesti, voidaanko kohtuudella olettaa, että kulloinkin valmisteltavana oleva toimenpidekokonaisuus tai järjestely toteutuu ja onko toimenpidekokonaisuus tai järjestely niin täsmällinen, että sen perusteella voidaan tehdä johtopäätös sen vaikutuksesta arvopaperin arvoon. Jos arvioinnin perusteena olevat seikat myöhemmin muuttuvat, määritellään uudelleen, pidetäänkö toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä sisäpiirihankkeena. Mikäli järjestelyn vaikutuksen SRV arvopaperin arvoon voidaan perustellusti olettaa olevan erityisen merkittävä, järjestelyä voi olla syytä pitää hankkeena jo tavanomaista varhaisemmassa vaiheessa. Hanke on usein sellainen toimenpidekokonaisuus tai järjestely, joka luonteensa tai kokonsa vuoksi poikkeaa yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai yhtiön julkistamasta strategiasta. Mikäli valmisteilla on sellainen hanke, jota voitaisiin pitää sisäpiirihankkeena, tulee asian valmistelusta vastaavan johtajan ottaa yhteyttä SRV:n sisäpiirivastaavaan tilanteen arvioimiseksi ja tarvittaessa hankekohtaisen sisäpiirirekisterin perustamiseksi. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa päätöksen siitä, onko valmisteltavaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä pidettävä sisäpiirihankkeena, tekee SRV:n lakiasiainjohtaja.

15 15 (17) Hanke päättyy sen julkistamiseen tai raukeamiseen. Hanke on rauennut, kun hankkeen kumpikin osapuoli on päättänyt lopettaa neuvottelut ja on syytä olettaa, ettei kumpikaan osapuoli lähitulevaisuudessa tule jatkamaan asian valmistelua. Hankkeen raukeaminen ja sen perusteet dokumentoidaan, ja hankkeen raukeamisesta ilmoitetaan myös hankkeen muille osapuolille Hankekohtaisten rekistereiden ylläpito Kaikista sisäpiirihankkeista pidetään SRV:ssä hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. Hankekohtaista sisäpiirirekisteriä hallinnoi SRV:n sisäpiirirekisterin hoitaja. Hankekohtainen sisäpiirirekisteri perustetaan välittömästi sen jälkeen, kun valmisteltava toimenpidekokonaisuus tai järjestely on luokiteltu sisäpiirihankkeeksi. Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään kaikki henkilöt, joille annetaan hanketta koskevaa tietoa. Merkintä rekisteriin tehdään viivytyksettä sen jälkeen, kun henkilö on saanut tiedon hankkeesta tai siihen liittyvää sisäpiirintietoa. Hankekohtaiseen rekisteriin merkitään myös pysyvät sisäpiiriläiset, mikäli nämä ovat mukana hankkeessa. Hankekohtaiseen sisäpiiriin merkitylle henkilölle ilmoitetaan kirjallisesti rekisterimerkinnän tekemisestä, tietojen salassapitovelvollisuudesta ja hankekohtaisista velvollisuuksista, kuten kaupankäyntirajoituksesta. Hankekohtainen sisäpiirirekisteri on luottamuksellinen. Hankerekisterin päättämisestä ilmoitetaan kirjallisesti tai kaikille hankerekisteriin merkityille. Hankekohtaisen sisäpiirirekisterin tiedot säilytetään vähintään viisi vuotta siitä, kun peruste tietojen rekisteriin merkitsemiselle on päättynyt Hankkeeseen liittyvän sisäpiirintiedon hallinnointi Kaikkien hankkeessa mukana olevien henkilöiden tulee hallinnoida hankkeeseen liittyvää sisäpiirintietoa huolellisesti. Hankkeesta tietoisten henkilöiden piiri on pidettävä suppeana yhtiössä ja sen ulkopuolella. Hankkeeseen liittyviä tiedostoja ja asiakirjoja tulee säilyttää huolellisesti siten, ettei hankkeeseen liittymättömillä henkilöillä ole pääsyä niihin. Hankkeessa mukana olevat henkilöt eivät voi keskustella hankekohtaisesta sisäpiirintiedosta toisen henkilön kanssa varmistamatta etukäteen, että kyseinen henkilö kuuluu samaan hankekohtaiseen sisäpiiriin Hankekohtaisten sisäpiiriläisten kaupankäyntirajoitus SRV:n hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa hankkia tai luovuttaa SRV:n liikkeeseen laskemia arvopapereita sisäpiirihankkeen vireilläoloaikana. Kaikki kaupankäynti SRV:n arvopapereilla on kielletty hankkeen julkistamiseen tai raukeamiseen saakka. Kaupankäyntirajoitus koskee kaikkia SRV:n arvopapereita. Jos hanke kohdistuu toiseen julkisesti noteerattuun yhtiöön, kauppaa ei saa käydä myöskään tällaisen toisen yhtiön osakkeilla sekä muilla arvopapereilla ja johdannaisilla, joiden arvo määräytyy tämän pörssiyhtiön arvopaperin perusteella. Kaupankäyntirajoitus koskee myös hankekohtaisen sisäpiiriläisen edunvalvonnassa olevaa vajaavaltaista henkilöä (holhottavaa), ja määräysvallassa olevaa yhteisöä tai säätiötä.

16 16 (17) Hankerekisteriin perustuva kaupankäyntirajoitus tulee voimaan heti, kun hankekohtaiselle sisäpiiriläiselle on ilmoitettu kaupankäyntirajoituksesta. Kaupankäyntirajoituksen alkamisesta riippumatta sisäpiiriläinen on itse vastuussa siitä, että hän noudattaa lakeja, määräyksiä ja ohjeita. Hankekohtainen kaupankäyntirajoitus lakkaa sisäpiirihankkeen päättyessä raukeamiseen tai julkistamiseen. Kaupankäyntirajoituksen lakkaamisesta ilmoitetaan hankkeen päättyessä hankekohtaiseen rekisteriin merkityille. Vastuu kaupankäyntirajoituksen noudattamisesta on hankekohtaisella sisäpiiriläisellä myös silloin, kun hän on antanut arvopapereidensa hoidon toisen, kuten omaisuudenhoitajan, tehtäväksi. 11 Sisäpiiriasioiden hallinnointi SRV konsernissa Tämä sisäpiiriohje on asetettu kaikkien SRV:n pysyvien sisäpiiriläisten saataville. Ohje on luettavissa yhtiön internet- ja intranet-sivuilla. SRV huolehtii siitä, että pysyvät sisäpiiriläiset tunnistavat asemansa ja sen vaikutukset. Sisäpiiriläisten koulutus ja ohjeistus pyritään ajoittamaan työsuhteen alkamiseen, uuden sisäpiiriaseman vastaanottamiseen sekä lain tai viranomaistasoisen sääntelyn taikka Pörssin tai yhtiön oman ohjeen muuttumiseen. Kunkin yksikön esimies on velvollinen ilmoittamaan SRV:n sisäpiirivastaavalle pysyvään sisäpiiriin ja/tai kaupankäyntirajoitusten piiriin kuuluvat työ- ja toimisuhteen aloittavat ja lopettavat henkilöt. SRV:n ulkopuoliset neuvonantajat (kuten esimerkiksi asianajotoimistot) vastaavat omien rekistereidensä ylläpitämisestä. SRV antaa sisäpiiriläisille lisätietoa heistä sisäpiirirekisteriin merkittävistä tiedoista. SRV toimittaa ilmoitusvelvollisille sisäpiiriläisille tarvittavat ilmoituslomakkeet tietojen ilmoittamiseksi sisäpiirirekisteriin sekä ohjeistaa tarvittaessa ilmoitusten tekemisessä ja lomakkeiden täyttämisessä. SRV tarkistuttaa ilmoitusvelvollisilla sisäpiiriläisillä julkiseen sisäpiirirekisteriin ilmoitettavat tiedot vuosittain. Lisäksi SRV tarkistaa vähintään kerran vuodessa ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten kaupankäynnin rekisteritietojen perusteella. Kaupankäyntirajoitukseen liittyviä ohjeita antavat tarvittaessa SRV:n lakiasiainjohtaja ja sisäpiirivastaava, jotka voivat antaa sisäpiiriläiselle arvion tämän suunnitteleman arvopaperikaupan lain- tai ohjeenmukaisuudesta. Arviomenettelystä huolimatta sisäpiiriläinen vastaa itse siitä, että hän noudattaa lakeja, määräyksiä ja ohjeita. Finanssivalvonta valvoo kiellettyä sisäpiirintiedon käyttöä, sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuutta ja sisäpiirirekisterien ylläpitämistä. Yhteystiedot sisäpiirirekistereihin liittyvissä asioissa:, Konsernin lakiasiat/sisäpiirirekisteri, PL 555, Espoo puh SRV Yhtiöiden sisäpiirihallinnon organisaatio: lakiasianjohtaja Katri Innanen sisäpiirivastaava lakimies Juulia Kurunsaari

17 17 (17) sisäpiirirekisterin hoitaja johdon assistentti Satu Valkama, varahenkilö johdon assistentti Leena Kilkkinen

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 (5) YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN 24.8.2006 VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 Arvopaperimarkkinalaki Tämä ohje korvaa

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. JOHDANTO Tämä Caverion Oyj:n sisäpiiriohje koskee kaikkia Caverion Oyj:ssä tai jossakin sen konserniyhtiössä (yhdessä Yhtiö ) työ- tai toimisuhteessa olevia henkilöitä.

Lisätiedot

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. MÄÄRITELMÄT 3 3. SISÄPIIRISÄÄNTELY 4 3.1 Miksi sisäpiirisäännöt ovat tärkeitä? 4 3.2 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto 5 3.3 Julkistamaton

Lisätiedot

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm]

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm] SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN [pvm] SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄYTTÖ SISÄPIIRILÄISYYS KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS 2 MITÄ ON SISÄPIIRINTIETO? TÄSMÄLLISTÄ Huhut, spekulaatiot, epävarma

Lisätiedot

FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 31.12.2005 ALKAEN

FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 31.12.2005 ALKAEN 1 FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 31.12.2005 ALKAEN 1. SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Finnair Oyj:n (jäljempänä "Finnair") hallitus on vahvistanut tämän sisäpiiriohjeen. Ohjetta noudatetaan kaikissa niissä Finnair

Lisätiedot

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Muutokset alleviivattu 1 (10) Sijoitusrahastolain 99 :n 1 momentissa tarkoitetuille ilmoitusvelvollisille Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n nojalla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1 (17) INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT 4 KIELLETTY SISÄPIIRINTIEDON KÄYTTÖ 4.1 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto ja

Lisätiedot

Componentan sisäpiiriohjeet

Componentan sisäpiiriohjeet Voimassa 23.3.2012 alkaen 1 (10) Componentan sisäpiiriohjeet 1. PÄÄPERIAATTEET Listatun yhtiön johdolla ja muilla työntekijöillä saattaa olla hallussaan tietoa, joka vaikuttaa yhtiön liikkeeseen laskemien

Lisätiedot

SISÄPIIRIOHJE PÖRSSIYHTIÖILLE

SISÄPIIRIOHJE PÖRSSIYHTIÖILLE NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (30) SISÄPIIRIOHJE PÖRSSIYHTIÖILLE SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 TARKOITUS...3 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...3 4 KIELLETTY SISÄPIIRINTIEDON KÄYTTÖ...5 4.1 Sisäpiirintiedon väärinkäytön

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 TARKOITUS 3 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT 3

1 JOHDANTO 2 2 TARKOITUS 3 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT 3 ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ:N (ORAVA ASUNTORAHASTO) SISÄPIIRIOHJE Hyväksytty 4.10.2013 ja päivitetty viimeksi 19.3.2015 Orava Asuntorahaston hallituksen kokouksessa. SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 TARKOITUS

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI 1 (26)

NASDAQ OMX HELSINKI 1 (26) NASDAQ OMX HELSINKI 1 (26) SISÄPIIRIOHJE SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 TARKOITUS... 2 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT... 3 4 KIELLETTY SISÄPIIRINTIEDON KÄYTTÖ... 4 4.1 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto

Lisätiedot

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista lukien toistaiseksi 1 (13) Arvopaperimarkkinalain 5 luvun 2 :ssä sekä 4a luvun 8 :ssä tarkoitetuille ilmoitusvelvollisille Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 Muutospäivä: 1.6.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51

Lisätiedot

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 5. 3 S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) B 18 SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) Suomen Asianajajaliiton hallitus on 16.6.2014 antanut sisäpiirintiedon hallinnasta asianajotoimistoissa seuraavan suosituksen:

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

ALMA MEDIA OYJ:N SISÄPIIRIOHJE ALMA MEDIA OYJ:N SISÄPIIRIOHJE Alma Media Oyj:n hallitus on hyväksynyt sisäpiiriohjeen 28.10.2008 ja sitä koskevat seuraavat päivitykset: Päivitys 28.10.2009 Päivitys 14.02.2013 Päivitys 15.06.2016 SISÄLLYS

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2 Standardiluonnos 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2 Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (29) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pekka Loikkanen KHT Oy 22.2.2006 P C Säädöstausta Arvopaperimarkkinalaki Rikoslaki Valtiovarainministeriön asetukset ja päätökset

Lisätiedot

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT 17.4.2008 2(10) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 YLEISTÄ... 3 2 SISÄPIIRINTIETOA JA KAUPANKÄYNTIKIELTOA ARVOPAPERIMARKKINOILLA SÄÄNTELEVÄT MÄÄRÄYKSET... 3 3 SISÄPIIRINTIETO...

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2 Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (27) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Tämä Incap Oyj:n sisäpiiriohje astuu voimaan Incapin hallituksen päätöksellä ja korvaa hyväksytyn sisäpiiriohjeen.

Tämä Incap Oyj:n sisäpiiriohje astuu voimaan Incapin hallituksen päätöksellä ja korvaa hyväksytyn sisäpiiriohjeen. INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1 (2) 17.2.2016 INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE Incap Oyj noudattaa Helsingin Pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) sisäpiiriohjetta, joka astui voimaan 1.12.2015. Incapin sisäpiiriohje sisältää

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

Osoite ja postinumero, kotipaikka

Osoite ja postinumero, kotipaikka Dnro 4/120/2005 Sivu 1 (5) PERUSILMOITUS MUUTOSILMOITUS (Täytetään vain kohdat 1, 2, 6 sekä muuttuvat kohdat) Rahoitustarkastuksen sisäpiiristandardista 5.3 löytyvät taustaohjeet * -merkittyihin kohtiin.

Lisätiedot

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 5. 3 S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry 7.6.2016 DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN OSIO UUDISTUU Sääntelyuudistusten myötä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista 1 (6) Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty standardin kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa

Lisätiedot

Standardi 5.3. Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit. Määräykset ja ohjeet

Standardi 5.3. Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit. Määräykset ja ohjeet Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA MUISTIO 1 (8) MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA 1 Taustaa Arvopaperimarkkinalakiin (AML), Rahoitustarkastuksesta annettuun lakiin (Ratalaki)

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 7.4.2004 Taltionumero 778 Diaarinumero 4044/2/02

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 7.4.2004 Taltionumero 778 Diaarinumero 4044/2/02 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 7.4.2004 Taltionumero 778 Diaarinumero 4044/2/02 Asia Valittaja Sisäpiirirekisteriin merkitsemistä koskeva valitus Agrologi Georg Ehrnrooth, Lapinjärvi

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä. OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta /2014 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta /2014 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014 1046/2014 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ

PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ Yhtiön X SISÄPIIRIOHJE, LIITE 3 1 (5) PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ FINANSSIVALVONNALLE TOIMITETTAVAT TIEDOT HUOM.: Finanssivalvonnalle toimitetaan alla olevat tiedot ainoastaan sellaisesta

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä. LISTAYHTIÖN OMAT OSAKKEET 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

Lisätiedot

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat.

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat. 1(5) OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia :n (Pörssi) sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 3.7.2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SISÄPIIRISÄÄNTELY 3 2.1 Miksi sisäpiirisäännöt ovat tärkeitä? 3 2.2 Sisäpiirintieto 4 2.3 Rahoitusväline 4 2.4 Sisäpiirintiedon väärinkäytön

Lisätiedot

Epävirallinen käännös. Sisäpiiriohje

Epävirallinen käännös. Sisäpiiriohje Epävirallinen käännös Sisäpiiriohje SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät 3 1 Yleistä 5 2 Sisäpiirintieto, sisäpiirintiedon käyttö ja sisäpiiriläiset 6 2.1 Sisäpiirintieto 6 2.2 Sisäpiirintiedon kielletty käyttö

Lisätiedot

Sisäpiiriohje Caverion Corporation Panuntie 11, P.O. Box 59, FI Helsinki Business ID , domicile Helsinki

Sisäpiiriohje Caverion Corporation Panuntie 11, P.O. Box 59, FI Helsinki Business ID , domicile Helsinki Sisäpiiriohje 2016 Caverion Corporation Panuntie 11, P.O. Box 59, FI-00621 Helsinki Business ID 2534127-4, domicile Helsinki www.caverion.com Sisältö 1 ALKUSANAT... 2 2 SOVELTAMISALA... 2 2.1 YLEINEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

Sisäpiiriohje Caverion Corporation Panuntie 11, P.O. Box 59, FI Helsinki Business ID , domicile Helsinki

Sisäpiiriohje Caverion Corporation Panuntie 11, P.O. Box 59, FI Helsinki Business ID , domicile Helsinki Sisäpiiriohje 2016 Caverion Corporation Panuntie 11, P.O. Box 59, FI-00621 Helsinki Business ID 2534127-4, domicile Helsinki www.caverion.com Sisältö 1 ALKUSANAT... 2 2 SOVELTAMISALA... 2 2.1 Yleinen soveltamisala...

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2005 N:o Laki. N:o 297. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2005 N:o Laki. N:o 297. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2005 N:o 297 304 SISÄLLYS N:o Sivu 297 Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta... 999 298 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta...

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOITUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄSENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOHJE

FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOITUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄSENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOHJE FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOITUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄSENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOHJE 1 JOHDANTO... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 FK:n sijoituspalveluja tarjoava jäsenyhteisö... 4 2.2 Vaikuttavassa asemassa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla)

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijan johtohenkilön lähipiiriyhteisöt ja ESMAn Q&A-tulkinta

Liikkeeseenlaskijan johtohenkilön lähipiiriyhteisöt ja ESMAn Q&A-tulkinta Liikkeeseenlaskijan johtohenkilön lähipiiriyhteisöt ja ESMAn Q&A-tulkinta Finanssivalvonnan webinaari 3.10.2017 Keskeisiä käsitteitä Liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimiva henkilö (MAR 3(1)(25) art.)

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 1 luvun :n 1 momentin 8 kohta, 13 ja 14 luku, 15 luvun :n 2 momentti ja 16 luvun 3,

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOI- TUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄ- SENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOH- JE

FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOI- TUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄ- SENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOH- JE FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOI- TUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄ- SENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOH- JE 1 (16) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 MÄÄRITELMÄT... 3 2.1 FK:n sijoituspalveluja tarjoava jäsenyhteisö...

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Asiakastilaisuudet liikkeeseenlaskijoille Maaliskuu 2016 1 Sisältö Velvollisuudet ja luettelot Liiketoimet Palvelun

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 :N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 :n mukaisesti ilmoitamme, että Suomen Helasto Oyj

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

MAR voimaan 3.7. Mistä on kysymys? Työeläkevakuuttajien hallinnon ajankohtaisseminaari

MAR voimaan 3.7. Mistä on kysymys? Työeläkevakuuttajien hallinnon ajankohtaisseminaari MAR voimaan 3.7. Mistä on kysymys? Työeläkevakuuttajien hallinnon ajankohtaisseminaari 23.8.2016 Sisältö Yleistä markkinoiden väärinkäyttöasetuksesta (MAR) Sisäpiiritiedon väärinkäyttö ja ilmaisukielto

Lisätiedot

Markkinat-tiedote 1/2009

Markkinat-tiedote 1/2009 Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden ja tilinpäätösvalvonnan tulkintoihin, standardeihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja. Tiedotteen

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/ 1 (10) SAADUISTA LAUSUNNOISTA LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEEN- OMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS JA SISÄPIIRI-ILMOITUKSET JA -REKISTERIT STANDARDILUONNOKSET Rahoitustarkastus järjestää hyvän hallintotavan

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

Otsikko: Sopranon tiedonantopolitiikka päivämäärä: Laatinut: Panu Kauppinen päivitetty:

Otsikko: Sopranon tiedonantopolitiikka päivämäärä: Laatinut: Panu Kauppinen päivitetty: 1 Otsikko: Sopranon tiedonantopolitiikka päivämäärä: 22.11.2017 Laatinut: Panu Kauppinen päivitetty: 22.11.2017 Hyväksyntä: hallitus tila: hyväksytty SOPRANON TIEDONANTOPOLITIIKKA 1. Yleistä Tiedonantopolitiikassa

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Sisältö Yhtiöiden listautumisvaihtoehdot Suomessa Miksi vaihtoehtoinen

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

OKMETIC OYJ SISÄPIIRIOHJE

OKMETIC OYJ SISÄPIIRIOHJE OKMETIC OYJ SISÄPIIRIOHJE SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tarkoitus, tausta ja soveltaminen... 1 1.2 Rahoitusvälineen määritelmä... 1 2 SISÄPIIRITIETO JA SIIHEN LIITTYVÄT KIELLOT... 2 2.1 Sisäpiiritiedon

Lisätiedot

PÖRSSIN SISÄPIIRIOHJE

PÖRSSIN SISÄPIIRIOHJE NASDAQ HELSINKI OY 1 (44) PÖRSSIN SISÄPIIRIOHJE JOHDANTO JA TIIVISTELMÄ... 3 VOIMAANTULO... 7 OSA 1: SISÄPIIRIOHJE... 8 1.1 TARKOITUS JA SÄÄNTELYKEHYS... 8 1.2 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT... 9 1.2.1 Yleinen

Lisätiedot

GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA

GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA 1. Yleistä Glastonin tiedonantopolitiikassa kuvataan periaatteet ja menettelyt, joiden mukaisesti yhtiö tiedottaa pääomamarkkinoille. Glaston pyrkii varmistamaan, että kaikilla

Lisätiedot

PÖRSSIN SISÄPIIRIOHJE 2016

PÖRSSIN SISÄPIIRIOHJE 2016 NASDAQ HELSINKI OY 1 (41) PÖRSSIN SISÄPIIRIOHJE 2016 JOHDANTO JA TIIVISTELMÄ... 3 VOIMAANTULO... 7 OSA 1: SISÄPIIRIOHJE... 8 1 TARKOITUS JA SÄÄNTELYKEHYS... 8 2 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT... 9 2.1 Yleinen

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

Lomakkeen ensimmäisellä sivulla annetaan ilmoitusvelvollista, liikkeeseenlaskijaa sekä ilmoituksen luonnetta koskevat tiedot.

Lomakkeen ensimmäisellä sivulla annetaan ilmoitusvelvollista, liikkeeseenlaskijaa sekä ilmoituksen luonnetta koskevat tiedot. 1 (42) Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoitusesimerkkejä Tässä dokumentissa on esimerkkejä johdon kauppojen ilmoittamisesta erilaisissa liiketoimissa. Esimerkit koskevat yleisimmin kysyttyjä liiketoimi-ilmoituksia.

Lisätiedot

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY 1 Uusi arvopaperimarkkinalaki 1.1.2013 (40128) 1. ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun

Lisätiedot

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta.

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta. 1 (12) Liputusesimerkkejä Liputusvelvollisuus voi syntyä kolmessa eri korissa. Koriin 1 sisältyy olemassa oleva omistus- ja ääniosuus. Koriin 2 sisältyvät rahoitusvälineet, jotka oikeuttavat hankkimaan

Lisätiedot

Tilintarkastusyhteisön valvontatietoilmoituksen täyttöohje

Tilintarkastusyhteisön valvontatietoilmoituksen täyttöohje valvontatietoilmoituksen täyttöohje Avaamme 1.9.2017 tilintarkastusyhteisöille sähköisen asiointipalvelun, jossa tilintarkastusyhteisö voi vuositn tarkistaa yhteisön tilintarkastajarekisteriin merkityt

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2008 Nokian Renkaat Oyj noudattaa yhtiöjärjestyksensä, Suomen osakeyhtiölain sekä OMX Nasdaq Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvopaperimarkkinalakia ja Rahoitustarkastuksesta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot