Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj SRV Yhtiöt Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj"

Transkriptio

1 Sisäpiiriohje

2 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä Johdanto Määritelmät Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö Sisäpiirintieto Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto Sisäpiiritiedon kielletty käyttö ja asiaton ilmaiseminen Sisäpiiriläiset Julkinen sisäpiirirekisteri Rekisterin ylläpitäminen ja nähtävilläpito internetissä Ilmoitusvelvollisuuden alkaminen ja päättyminen Perusilmoitukset Muutosilmoitukset Tilintarkastajia koskevat erityismääräykset Pysyvän sisäpiiriläisen kaupankäyntirajoitus Pysyvien sisäpiiriläisten lähipiirin kaupankäyntiä koskeva suositus Sisäpiiriläisten kaupankäyntiä koskevat erilliset ohjelmat Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri Yleistä Pysyvä yrityskohtainen sisäpiirirekisteri Hankekohtaiset sisäpiirirekisterit Sisäpiirihanke Hankekohtaisten rekistereiden ylläpito Hankkeeseen liittyvän sisäpiirintiedon hallinnointi Hankekohtaisten sisäpiiriläisten kaupankäyntirajoitus Sisäpiiriasioiden hallinnointi SRV konsernissa... 16

3 3 (17) 1 Tiivistelmä Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan yhtiön arvopaperiin liittyvää luonteeltaan täsmällistä tietoa, jota ei ole julkistettu tai joka ei muuten ole markkinoilla saatavissa ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon. Sisäpiirintiedon käyttö on kielletty. Kiellettyä on 1) käyttää sisäpiirintietoa hankkimalla tai luovuttamalla omaan tai toisen lukuun suoraan tai välillisesti arvopaperia, jota tieto koskee, 2) neuvoa toista suoraan tai välillisesti tällaista arvopaperia koskevassa kaupassa tai 3) ilmaista sisäpiirintietoa toiselle, ellei ilmaiseminen tapahdu osana tiedon ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista. Jokaisen sisäpiiriläisen on itse arvioitava, onko hänellä oleva tieto sisäpiirintietoa. Sisäpiiriläinen on itse vastuussa siitä, ettei hän riko sisäpiirintiedon käyttöä koskevaa kieltoa eikä kieltoa sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Sisäpiirintietoa saaneen henkilön on pidettävä se salassa. Tiedon ilmaiseminen on sallittu vain osana tiedon ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista. Tällöinkin on huolehdittava siitä, että tiedon vastaanottajaa sitoo salassapitovelvollisuus. Sisäpiirintietoa on aina hallinnoitava huolellisesti. SRV:n pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa hankkia tai luovuttaa SRV:n arvopapereita 14 vuorokauden aikana ennen tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamista eivätkä tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamispäivänä (suljettu ikkuna). Tämä kaupankäyntirajoitus koskee myös pysyvän sisäpiiriläisen holhottavaa ja määräysvaltayhteisöä. Ilmoitusvelvollisella sisäpiiriläisellä on velvollisuus tehdä sisäpiiri-ilmoitukset SRV:n ylläpitämään julkiseen rekisteriin. Perusilmoitukset on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun henkilö otti vastaan sisäpiiritehtävän. Muutoksista on ilmoitettava 7 päivän kuluessa muutoksesta. Sisäpiiriläisellä on vastuu sisäpiiri-ilmoitusten teosta ja kaupankäyntirajoitusten noudattamisesta silloinkin, kun hänen arvopaperiensa hoito on annettu toisen tehtäväksi. SRV:ssä kaikista sisäpiirihankkeista pidetään hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. Sisäpiirihankkeena pidetään luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä, jonka julkistaminen olisi omiaan olennaisesti vaikuttamaan SRV:n arvopaperin tai siihen liittyvien arvopaperien arvoon. Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään jokainen sisäpiirihankkeesta tiedon saanut henkilö. SRV:n hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa hankkia tai luovuttaa SRV:n arvopapereita sisäpiirihankkeen vireilläoloaikana. Kaupankäyntirajoitus koskee myös

4 4 (17) 2 Johdanto 3 Määritelmät hankekohtaisen sisäpiiriläisen holhottavaa ja määräysvaltayhteisöä. Kaupankäyntirajoitus voi tapauskohtaisesti koskea myös toisen julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön arvopapereita. (jäljempänä SRV) on pörssiyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Pörssi ) päälistalla. Listatun yhtiön toiminnan luonteeseen kuuluu, että sen johdolla ja muilla yhtiön sisäpiiriläisillä voi olla yhtiön arvopaperin arvoon vaikuttavia luottamuksellisia tietoja, jotka on tarkoitettu yhtiön liiketoiminnan edistämiseen. Tiedot ovat luottamuksellisia, kunnes ne on julkistettu tai muutoin markkinoilla saatavissa. Tietoja ei saa käyttää arvopaperikaupoissa eikä tietoja saa ilmaista toiselle ilman hyväksyttävää syytä. Pörssiyhtiön johdon ja muiden pörssiyhtiön sisäpiiriläisten omistus yhtiössä on lähtökohtaisesti yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista. Sisäpiiriläisten omistuksen julkisuus antaa sijoittajille mahdollisuuden seurata sisäpiiriläisten omistuksia, ja samalla se tukee arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta. SRV:n ja sen hallintoon osallistuvien henkilöiden moitteeton toiminta arvopaperimarkkinoilla on ehdoton edellytys yhtiön osakkeiden arvon myönteiselle kehitykselle. Sisäpiiriläisten kaupankäyntitapojen on ylläpidettävä arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta. Tämä ohje sisältää määräykset sisäpiirintiedosta, kielletystä sisäpiiritiedon käytöstä ja sisäpiirirekistereistä sekä määrittää SRV:ssä sisäpiiriasioissa noudatettavat menettelytavat. Tämä sisäpiiriohje perustuu voimassa olevaan arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, uusi arvopaperimarkkinalaki ), jota sovelletaan sisäpiirintiedon määritelmään, yrityskohtaisiin sisäpiirirekistereihin ja sisäpiirintiedon käyttöön. Toistaiseksi voimassa olevana siirtymäaikana julkisiin sisäpiirirekistereihin sovelletaan kumottua arvopaperimarkkinalakia (495/1989, arvopaperimarkkinalaki tai AML ). Uuden lain termistö eroaa vanhan lain terminologiasta. Tästä syystä tässä sisäpiiriohjeessa käytetään osin toisistaan eriäviä käsitteitä julkisen sisäpiirirekisterin ja yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin osalta, vastaavasti kuin Pörssin sisäpiiriohjeessa ja Finanssivalvonnan standardissa 5.3. Tässä ohjeessa SRV:n arvopaperilla tarkoitetaan SRV:n liikkeeseenlaskemia julkisen kaupankäynnin kohteena Pörssissä olevia osakkeita ja osakkeeseen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavia arvopapereita sekä muita arvopapereita, jotka oikeuttavat tällaisiin osakkeisiin tai joiden arvo määräytyy tällaisten arvopapereiden perusteella (esimerkiksi vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet, optiolainat, optiotodistukset, merkintäoikeudet, talletustodistukset ja warrantit). SRV:n arvopaperia koskevia määräyksiä sovelletaan myös johdannaissopimuksiin, joiden arvo määräytyy SRV:n arvopaperin perusteella. Tässä ohjeessa rahoitusvälineellä tarkoitetaan arvopaperia ja muuta sijoituspalvelulain (747/2012) mukaista rahoitusvälinettä. Uuden arvopaperimarkkinalain sisäpiirin-

5 5 (17) tietoa koskevissa säännöksissä käytetään käsitettä rahoitusväline. Tässä sisäpiiriohjeessa noudatetaan samaa terminologiaa kuin Pörssin sisäpiiriohjeessa, ja käsitettä rahoitusväline käytetään vain siltä osin kuin viitataan suoraan uuden arvopaperimarkkinalain säännöksiin. Muutoin käytetään Pörssin säännöissä käytettyä käsitettä arvopaperi. 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö 4.1 Sisäpiirintieto Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan tässä ohjeessa SRV:n arvopaperiin liittyvää luonteeltaan täsmällistä tietoa, jota ei ole julkistettu tai joka ei ole muutoin ollut markkinoilla saatavissa ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin tai siihen liittyvien muiden arvopapereiden arvoon. Arvopaperin arvoon vaikuttava tieto on julkistettu, kun tietoa koskeva yhtiön tiedote (pörssitiedote) on annettu Pörssille ja keskeisille tiedotusvälineille. Julkistettuun tietoon rinnastetaan tieto, joka muutoin on ollut yleisesti markkinoiden saatavissa lehdistössä tai sähköisissä tiedotusvälineissä. Tieto on luonteeltaan täsmällistä, jos se viittaa olosuhteisiin tai tapahtumiin, jotka ovat ilmenneet tai toteutuneet, tai joiden voidaan kohtuudella olettaa ilmenevän tai toteutuvan; ja jos se on riittävän tarkkaa, jotta sen perusteella voidaan tehdä johtopäätös sen mahdollisesta vaikutuksesta SRV:n arvopaperin tai siihen liittyvien muiden arvopaperien arvoon. Sisäpiirintieto, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan SRV:n arvopaperin tai siihen liittyvien arvopaperien arvoon on tyypillisesti sellaista tietoa, jota järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksensä perusteena. Tiedon merkittävyyden arvioinnissa tulee ottaa huomioon tiedon oletettavissa olevat vaikutukset, kun sitä tarkastellaan suhteessa SRV:n koko toimintaan. Sisäpiirintietoa voi olla muun muassa tieto SRV:n taloudellisen aseman olennaisesta muuttumisesta; SRV:n sulautumisesta, jakautumisesta tai muusta merkittävästä yritysjärjestelystä; osakeannista, osto- tai lunastustarjouksesta tai muusta SRV:n osakkeita koskevasta muutoksesta, kuten osakkeiden yhdistämisestä taikka jakamisesta; SRV:n osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen sisällöstä. 4.2 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto koskee kaikkia henkilöitä, joilla on sisäpiirintietoa, riippumatta siitä, mistä tai miten tieto on saatu. Näin ollen kielto koskee muitakin kuin pörssiyhtiön sisäpiiriläisiä ja muun muassa myös henkilöitä, jotka ovat saaneet sisäpiirintietoa vahingossa. Rikoslain 51 luvun 1 ja 2 :ssä säädetään rangaistavaksi sisäpiirintiedon väärinkäyttö tavallisena ja törkeänä tekomuotona. Rikoslain mukainen syyksiluettavuus edellyttää hyötymistarkoitusta sekä tietoisuutta tai törkeää huolimattomuutta tiedon sisäpiiri-

6 6 (17) luonteesta. Sisäpiirintiedon väärinkäytön seurauksena voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta. 4.3 Sisäpiiritiedon kielletty käyttö ja asiaton ilmaiseminen 5 Sisäpiiriläiset Uuden arvopaperimarkkinalain 14 luvun 2 :n mukaan sisäpiirintietoa ei saa käyttää hankkimalla tai luovuttamalla omaan tai toisen lukuun suoraan tai välillisesti rahoitusvälinettä, jota sisäpiirintieto koskee; neuvoa suoraan tai välillisesti toista henkilöä tällaisen rahoitusvälineen hankinnassa tai luovutuksessa; tai ilmaista sisäpiirintietoa toiselle, ellei se tapahdu osana tiedon ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista. Mainittu kielto ei rajoita henkilön oikeutta käydä kauppaa rahoitusvälineillä, jos rahoitusvälineiden hankinta tai luovutus perustuu sopimukseen tai toimeksiantoon, joka on tehty ennen kuin henkilö sai kyseiseen rahoitusvälineeseen liittyvää sisäpiirintietoa. Tällaisia kaupankäyntiohjelmia käsitellään tarkemmin jäljempänä kohdassa 9. Yllä mainittu yleinen kielto koskee myös muutoin kuin tahallisena tai törkeästä huolimattomuudesta tehtyä sisäpiirintiedon käyttöä, ja myös ilman hyötymistarkoitusta tehtyä tekoa. Kiellon rikkomisesta voidaan seuraamuksena määrätä Finanssivalvonnan hallinnollisia sanktioita. Sisäpiirintietoa saaneen henkilön on pidettävä se salassa. Tiedon ilmaiseminen on sallittua vain osana tiedon ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista. Tällöinkin on huolehdittava siitä, että tiedon vastaanottajaa sitoo salassapitovelvollisuus. Jokaisen sisäpiiriläisen on arvioitava, onko hänellä kulloinkin oleva tieto sisäpiirintietoa. Sisäpiiriläinen vastaa aina itse siitä, että hän ei riko määräyksiä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä tai sisäpiirintiedon kielletystä ilmaisemisesta ja käytöstä. Nämä velvollisuudet sisäpiiriläisellä on riippumatta siitä, onko hänet merkitty sisäpiirirekisteriin. Sisäpiirintietoa saavat henkilöt, sisäpiiriläiset, voidaan ryhmitellä seuraavasti: 1) Julkiset sisäpiiriläiset (ilmoitusvelvolliset sisäpiiriläiset), joita ovat AML:n mukaan yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen jäsen ja varajäsen hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu liikkeeseenlaskijan tilintarkastuksesta muu ylimpään johtoon kuuluva henkilö, joka saa säännöllisesti sisäpiirintietoa ja jolla on oikeus tehdä liikkeeseenlaskijan tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä.

7 7 (17) SRV:ssä on määritetty, että edellä tarkoitettuja muuhun ylimpään johtoon kuuluvia henkilöitä ovat SRV:ssä konsernin johtoryhmän jäseneksi kulloinkin määritellyt henkilöt. 2) Yrityskohtaiset sisäpiiriläiset, joita ovat a) pysyvät yrityskohtaiset sisäpiiriläiset eli sellaiset yhtiön toimielimiin kuuluvat ja yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, joilla on asemansa tai tehtäviensä nojalla säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon, sekä muut henkilöt, jotka muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja joilla on säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon; ja b) hankekohtaiset sisäpiiriläiset eli henkilöt, joille yhtiö antaa yksilöityä hanketta koskevaa sisäpiirintietoa SRV:ssä on määritetty, että pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittäviä henkilöitä ovat :n kehitysjohtaja, sisäinen tarkastaja, ylimmän johdon assistentit, erikseen nimetyt lakimiehet sekä erikseen nimetyt taloushallinnon ja viestinnän henkilöt. Hankekohtaisia sisäpiiriläisiä ovat kaikki hankkeessa mukana olevat riippumatta siitä, ovatko he yllä alakohtien 1) tai 2) mukaisia sisäpiiriläisiä. Edellä kohdan 1) mukaisesta sisäpiiristä pidetään julkista sisäpiirirekisteriä. Edellä kohdassa 1) ja 2 a) mainitut sisäpiiriläiset ovat pysyviä sisäpiiriläisiä, ja nämä henkilöt muodostavat yhdessä pysyvän sisäpiirin. Kohdan 2 a) ja 2 b) mukaiset sisäpiiriläiset muodostavat yrityskohtaisen sisäpiirin. 6 Julkinen sisäpiirirekisteri 6.1 Rekisterin ylläpitäminen ja nähtävilläpito internetissä SRV pitää julkisen sisäpiirirekisterin sisältämät julkiset tiedot nähtävillä internetissä. SRV ylläpitää ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistään julkista sisäpiirirekisteriä Euroclear Finland Oy:n Sire - järjestelmässä, joka on linkitetty SRV:n internetsivuille. Perustietojen sekä arvopaperiomistusten muutoksia koskevat tiedot ovat yleisön saatavilla julkisessa sisäpiirirekisterissä sekä internetissä vähintään viimeisen 12 kuukauden ajalta. Rekisteriin merkityt tiedot säilytetään vähintään viisi vuotta tiedon merkitsemisestä. Julkiseen sisäpirirekisteriin merkityt tiedot ovat julkisia lukuun ottamatta henkilötunnusta, osoitetta sekä muun luonnollisen henkilön kuin sisäpiiriläisen nimeä. Tiedot ovat Finanssivalvonnan käytettävissä arvopaperimarkkinoiden valvonnassa. 6.2 Ilmoitusvelvollisuuden alkaminen ja päättyminen SRV ilmoittaa kirjallisesti julkiseen sisäpiiriin kuuluvalle henkilölle hänen sisäpiiriasemastaan yhtiössä sekä tiedot sisäpiiriläisen velvollisuuksista. Julkisen sisäpiiriläisen on tehtävä SRV:n sisäpiirirekisteriin jäljempänä kohdassa 6.3 mainittu perusilmoitus. Perusilmoitus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun henkilö aloittaa tehtävässään. Hallituksen (tai hallintoneuvoston) jäsenen,

8 8 (17) 6.3 Perusilmoitukset toimitusjohtajan sekä tilintarkastajan osalta määräaika alkaa kulua siitä, kun henkilö on valittu tähän tehtävään. Työsuhteessa olevan henkilön osalta määräaika alkaa kulua siitä, kun henkilö ryhtyy tosiasiallisesti hoitamaan tehtävää. Ilmoitusvelvollisuus päättyy ajankohtana, jolloin työvelvoite tai muu ilmoitusvelvollisuuden perusteena oleva seikka (esim. hallituksen jäsenyys) päättyy. Ilmoitusvelvollisuus voi päättyä väliaikaisesti esim. äitiysloman, vanhempainvapaan tai muun vastaavan syyn johdosta, jos kyseessä olevalla henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada sisäpiirintietoa vapaansa aikana. Jos ilmoitusvelvollinen siirtyy toiseen ilmoitusvelvollisuuden alaiseen tehtävään, on tästä muutoksesta ilmoitettava muiden muutosten tavoin. Julkisen sisäpiiriläisen on tehtävä SRV:n sisäpiirirekisterin hoitajalle perusilmoitus ja omistusilmoitus Finanssivalvonnan laatimalla lomakkeella. Sisäpiiriläinen vastaa ilmoitusten teosta. Sisäpiiriin kuuluvan henkilön tulee ilmoittaa: 1. tiedot itsestään, 2. tiedot puolisostaan (aviopuoliso ja rekisteröidyn parisuhteen osapuoli), 3. tiedot niistä vajaavaltaisista, joiden edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on, 4. tiedot muista vähintään yhden vuoden samassa taloudessa ilmoitusvelvollisen kanssa asuneista perheenjäsenistä (perintökaaren 2 luvussa tarkoitetut sukulaiset, kuten esim. lapset, lapsenlapset, vanhemmat, veljet ja sisaret), 5. tiedot yhteisöstä tai säätiöstä, joissa i. ilmoitusvelvollisella, hänen puolisollaan, hänen edunvalvonnassaan olevalla vajaavaltaisella tai hänen kanssaan samassa taloudessa vähintään yhden vuoden asuneella perheenjäsenellä on suoraan tai välillisesti yksin määräysvalta; ii. ilmoitusvelvollisella on suoraan tai välillisesti yhdessä puolisonsa, edunvalvonnassaan olevan vajaavaltaisen taikka hänen kanssaan samassa taloudessa vähintään yhden vuoden asuneen perheenjäsenen tai muun perheenjäsenen (perintökaaren 2 luvussa tarkoite- iii. tut sukulaiset) kanssa määräysvalta; ja ilmoitusvelvollisella on suoraan tai välillisesti yhdessä toisen SRV:n julkisen ilmoitusvelvollisen sisäpiiriläisen tai tämän perheenjäsenen (perintökaaren 2 luvussa tarkoitetut sukulaiset) kanssa määräysvalta. (ks. määräysvaltayhteisöistä tarkemmin alla) 6. tiedot yhteisöistä ja säätiöistä, joissa edellä kohdissa kohdassa mainituilla henkilöillä on huomattava vaikutusvalta (ks. vaikutusvaltayhteisöistä tarkemmin alla), ja 7. edellä kohdissa tarkoitettujen henkilöiden ja edellä kohdassa 5.i.-iii. tarkoitettujen määräysvaltayhteisöjen omistukset SRV:n arvopapereissa. Määräysvaltayhteisö määritellään uuden arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 :ssä. Henkilöllä on määräysvalta yhteisössä, kun hänellä on

9 9 (17) enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden tai vastaavien osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja ääntenenemmistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen; taikka oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on tämä oikeus, ja nimittämis- tai erottamisoikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin edellä tarkoitettu ääntenenemmistö. Vaikutusvaltayhteisöllä tarkoitetaan arvopaperimarkkinalain 5 luvun 4 :n 7 momentissa tarkoitettua yhteisöä ja säätiötä. Henkilöllä on yhteisössä tai säätiössä huomattava vaikutusvalta, jos hän on hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan varamies, tilintarkastaja, varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu ko. yhteisön tilintarkastuksesta, muu ylimpään johtoon kuuluva henkilö, joka saa säännöllisesti sisäpiirintietoa ja jolla on oikeus tehdä ko. yhteisön tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä taikka avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies. Ilmoitusvelvollisen ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa määräysvalta- tai vaikutusvaltayhteisöinä seuraavia suomalaisia tai vastaavia ulkomaisia yhteisöjä: SRV:n tytäryhtiöitä; ja, jos seuraavat eivät käy säännöllisesti kauppaa arvopapereilla asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöosakeyhtiöitä aatteellisia yhdistyksiä, mm. urheilu- ja harrastusseurat, opiskelijajärjestöt ja ammattiliitot, taloudellisia yhteisöjä, kuten metsänhoitoyhdistykset, tienhoitokunnat ja kalastuskunnat. Ilmoitusvelvollisen ei myöskään tarvitse ilmoittaa vaikutusvaltayhteisönään toisen liikkeeseenlaskijan tytäryhtiötä, jossa ilmoitusvelvollinen on hallituksen jäsen. Arvopaperien omistusilmoitus, mikäli tarpeen, tehdään ilmoitusta varten laaditulla Finanssivalvonnan lomakkeella. Koska SRV on liittynyt Sire - järjestelmään, erillistä omistusilmoitusta ei tarvitse tehdä niiden julkisen kaupankäynnin kohteena olevien SRV:n arvopaperien osalta, jotka on liitetty arvo-osuusjärjestelmään ja joiden osalta arvopaperiomistuksia ja niissä tapahtuvia muutoksia koskevat tiedot siirtyvät arvoosuusjärjestelmästä suoraan Sire järjestelmään. Tietyissä tilanteissa omistusilmoitus ja/tai muutos arvopapereiden omistuksessa on ilmoitettava erikseen. Tältä osin on lisätietoa alla kohdassa 6.4.

10 10 (17) 6.4 Muutosilmoitukset Jos perusilmoituksissa annetut tiedot muuttuvat, ilmoitusvelvollisen on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa tietojen muutoksesta muutosilmoitus SRV:n sisäpiirirekisterin hoitajalle Finanssivalvonnan lomakkeella. Sisäpiiriläinen vastaa ilmoitusten teosta. Alaikäisen lapsen osalta sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva seitsemän päivän määräaika alkaa kulua siitä, kun ilmoitusvelvollinen on saanut tiedon lapsen merkitsemisestä väestörekisteriin. Mikäli lapsen nimiin ennen tätä ajankohtaa hankitaan arvopapereita tai johdannaissopimuksia, lapsi tulee merkitä sisäpiirirekisteriin niiden hankintahetkellä. Uuden määräysvaltayhteisön ja vaikutusvaltayhteisön osalta sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva seitsemän päivän määräaika alkaa kulua siitä, ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun yhteisö on merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan rekisteriin. Muutokset arvopaperien omistustiedoissa ilmoitetaan Finanssivalvonnan lomakkeella. Samoin kuin perusilmoitusten osalta Sire järjestelmästä johtuu, ettei erillistä muutosilmoitusta kuitenkaan tarvitse tehdä niiden julkisen kaupankäynnin kohteena olevien SRV:n arvopaperien osalta, jotka on liitetty arvo-osuusjärjestelmään ja joiden osalta arvopaperiomistuksia ja niissä tapahtuvia muutoksia koskevat tiedot siirtyvät arvo-osuusjärjestelmästä suoraan Sire järjestelmään. Erillinen omistusilmoitus on kuitenkin tehtävä, jos ilmoitusvelvollinen ostaa ja myy SRV:n arvopaperia päivän sisällä. Tällöin ilmoitusvelvollisen tulee ilmoittaa erikseen Sire järjestelmään tiedot päivän sisällä tehdyistä arvopaperien ostoista ja myynneistä, joissa ilmoitusvelvollisen ja/tai tämän lähipiirin omistus on muuttunut oston tai myynnin johdosta yhteensä vähintään 5000 euroa. kauppa tai muu saanto (esim. vaihto, lahja tai perintö) on tapahtunut Pörssin ulkopuolella. Tällöin ilmoitusvelvollisen on huolehdittava muutoksen ilmoittamisesta sekä siitä, että muutokset kirjataan arvo-osuusrekisterissä arvo-osuustilille. muutos koskee ulkomaisen ilmoitusvelvollisen omistuksessa olevia arvoosuusmuotoisia hallintarekisteröityjä arvopapereita. Tällöin ilmoitusvelvollisen on huolehdittava muutoksen ilmoittamisesta. muutos koskee muita kuin arvo-osuusmuotoisia arvopapereita (esim. johdannaissopimukset, eräät työsuhdeoptiot). Tällöin ilmoitusvelvollisen on huolehdittava muutoksen ilmoittamisesta. Jos ilmoitusvelvollisen tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan antama yksittäinen osto- tai myyntitoimeksianto on saman päivän sisällä toteutettu useammassa erässä, ilmoitusvelvollisen ei tarvitse tältä osin täydentää sisäpiiri-ilmoitustaan. Sisäpiiriläisellä on vastuu ilmoitusvelvollisuuden täyttymisestä myös silloin, kun hänen arvopapereidensa hoito on annettu toisen henkilön, esimerkiksi salkunhoitajan, tehtäväksi.

11 11 (17) 6.5 Tilintarkastajia koskevat erityismääräykset Tilintarkastajan, varatilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilön, jolla on päävastuu yhteisön tilintarkastuksesta, ei tarvitse ilmoittaa SRV:n julkiseen sisäpiirirekisteriin vaikutusvaltayhteisöinään niitä yhteisöjä, joissa hänen huomattava vaikutusvaltansa perustuu tilintarkastustehtävään. Tilintarkastajan on kuitenkin ilmoitettava vaikutusvaltayhteisöinään ne yhteisöt, joissa hänellä on vaikutusvalta muun kuin tilintarkastustehtävän perusteella. 7 Pysyvän sisäpiiriläisen kaupankäyntirajoitus Pysyvien sisäpiiriläisten tulee ajoittaa kaupankäyntinsä SRV:n arvopapereilla siten, ettei kaupankäynti heikennä arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta. Suositeltavaa on, että pysyvien sisäpiiriläisten sijoitukset SRV:n arvopapereihin ovat pitkäaikaisia. Niin ikään on suositeltavaa ajoittaa kaupankäynti mahdollisimman pitkälle niihin hetkiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto osakkeen arvoon vaikuttavista seikoista (esimerkiksi tulostietojen julkistamisen jälkeen). Suositeltavaa ei ole ostaa ja myydä SRV:n arvopapereita saman päivän aikana. Avoin ikkuna: Suosituksena esitetään, että SRV:n arvopapereilla voi käydä kauppaa ja muita näihin arvopapereihin liittyviä toimenpiteitä voidaan suorittaa kahden (2) viikon aikana tilikauden tuloksen tai osavuosikatsauksen julkistamista tilinpäätöstiedotteella seuraavasta päivästä lukien (avoin ikkuna) edellyttäen, että henkilöllä ei ole hallussaan muuta julkaisematonta sisäpiirintietoa ja että ko. henkilö ei kuulu hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin. Avoimen ikkunan ulkopuolella tapahtuvista kaupankäyntitoimenpiteistä ja muista vastaavista toimenpiteistä suositellaan ilmoitettavan SRV:n sisäpiirivastaavalle etukäteen. Mahdollisesta etukäteisilmoituksesta huolimatta sisäpiiriläinen vastaa itse siitä, että hän noudattaa lakeja ja viranomaismääräyksiä. Suljettu ikkuna: Pysyvään sisäpiiriin kuuluvalla voidaan aina katsoa olevan sisäpiirintietoa ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista. SRV:n pysyvät sisäpiiriläiset eivät sen vuoksi saa käydä kauppaa SRV:n liikkeeseen laskemilla arvopapereilla neljäntoista (14) vuorokauden aikana ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista eivätkä tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamispäivänä (suljettu ikkuna). Osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamispäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssi-ilmoituksella. Kaupankäyntirajoituksen alkuajankohdasta tiedotetaan pysyville sisäpiiriläisille sähköpostitse. Suljettu ikkuna päättyy, kun osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamispäivä on kulunut umpeen. Kaupankäyntirajoitus (suljettu ikkuna) koskee myös pysyvän sisäpiiriläisen edunvalvonnassa olevaa vajaavaltaista henkilöä (holhottavaa), ja määräysvallassa olevaa yhteisöä tai säätiötä.

12 12 (17) Kaupankäyntirajoitusta ei kuitenkaan sovelleta hankittaessa arvopapereita merkitsemällä tai muutoin saamalla niitä suoraan SRV:ltä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalta yhtiöltä; saataessa arvopapereita lunastus-, sulautumis- tai jakautumisvastikkeena tai julkisen tarjouksen mukaisen vastikkeena tai muulla niihin rinnastettavalla tavalla; saataessa arvopapereita osinkona tai muuna voittovarojen jakona; saataessa arvopapereita palkkiona työ- tai muusta vastaavasta suorituksesta tai palveluksesta; tai saataessa arvopapereita perintönä, testamentilla, lahjana tai osituksessa tai muulla vastaavalla saannolla. Edellä mainittu poikkeus kaupankäyntirajoituksesta koskee ainoastaan yllä mainittuja saantoja ja että saannon jälkeen arvopaperit ovat normaalisti kaupankäyntirajoituksen piirissä. Lisäksi sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto on voimassa myös kaupankäyntirajoituksista poikettaessa. Sisäpiirihankkeisiin liittyy lisäksi hankekohtaisia rajoituksia, joita käsitellään jäljempänä kohdassa Pysyvällä sisäpiiriläisellä on vastuu kaupankäyntirajoituksen noudattamisesta myös silloin, kun hän on antanut arvopapereidensa hoidon toisen, kuten esimerkiksi salkunhoitajan, tehtäväksi. 8 Pysyvien sisäpiiriläisten lähipiirin kaupankäyntiä koskeva suositus SRV:n julkiseen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden puolisoiden ja samassa taloudessa vakituisesti asuvien perheenjäsenten omistus SRV:n arvopapereissa on suoraan lain nojalla julkista. Tästä syystä varsinkin SRV:n julkisten sisäpiiriläisten tulisi ottaa huomioon, että myös esimerkiksi heidän puolisonsa tai samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen taikka muun heidän lähipiirinsä aktiivinen kaupankäynti SRV:n arvopapereilla saattaa herättää epäilyksiä sisäpiirintiedon käytöstä. On suositeltavaa, että SRV:n pysyvät sisäpiiriläiset tiedottavat omalle lähipiirilleen sisäpiiriläistä koskevista suljetuista ikkunoista sekä tarpeen mukaan muista sisäpiiriläistä itseään koskevista velvoitteista. Sisäpiiriläinen ei kuitenkaan saa ilmaista lähipiirilleen sisäpiirintietoa esimerkiksi sisäpiirihankkeen osalta. 9 Sisäpiiriläisten kaupankäyntiä koskevat erilliset ohjelmat SRV:n sisäpiiriläiset voivat sopia erillisestä SRV:n arvopapereita koskevasta kaupankäyntiohjelmasta. Kaupankäyntiohjelmien käyttämisen tarkoituksena on pyrkiä välttämään sisäpiirintiedon käyttämiseen liittyviä epäilyjä. Sisäpiirintiedon käytön kielto ei rajoita henkilön oikeutta käydä kauppaa arvopapereilla, jos arvopaperien hankinta tai luovutus perustuu sopimukseen tai toimeksiantoon, joka on tehty enne kuin henkilö sai kyseiseen arvopaperiin liittyvää sisäpiirintietoa. Kaupankäyntiohjelma erottaa ajallisesti toisistaan osakekaupasta päättämisen ja kaupan toteuttamisen. Tällöin sisäpiirintiedon olemassaolon arviointi lähtökohtaises-

13 13 (17) ti kytketään hetkeen, jolloin kaupasta on päätetty eikä varsinaiseen kaupan toteutushetkeen. Sisäpiiriläinen voi antaa kirjallisen ja ehdoiltaan yksilöidyn toimeksiannon kaupankäynnistä SRV:n osakkeilla. Toimeksianto annetaan taholle, joka toteuttaa toimeksiannon itsenäisesti, kuten esimerkiksi sisäpiiriläisen omaisuudenhoitajalle tai välittäjälle. Toimeksianto on annettava ajankohtana, jolloin sisäpiiriläisellä ei ole sisäpiirintietoa. Kaupankäyntiohjelman muuttamista tai lisäohjeiden antamista pidetään uutena päätöksenä tai toimeksiantona, joka sekin on tehtävä aikana, jolloin sisäpiiriläisellä ei ole sisäpiirintietoa. Kaupankäyntiohjelmaa laadittaessa sisäpiiriläisen tulee huomioida seuraavat seikat: toimeksiantoa ei tule antaa ajankohtana, jolloin SRV:n sisäpiiriohjeen mukaan kaupankäynti on kiellettyä; toimeksianto sisältää hankinnan ajankohtaa sekä hankittavien osakkeiden määrää ja hintaa taikka niiden määräytymisperusteita koskevat ehdot, jotka on määritetty siten, että toimeksisaaja voi ehtojen mukaan itsenäisesti toteuttaa toimeksiannon; toimeksianto laaditaan kirjallisesti, päivätään ja annetaan toimeksiannon toteuttajalle sekä säilytetään asianmukaisesti; mikäli toimeksiannossa määritetään täsmällisesti toimeksiannon toteuttamisen ajankohta, tällaisen ajankohdan ei tulisi ajoittua etukäteen tiedossa olevan suljetun ikkunan ajalle. Toimeksiannon kokonaan lopettaminen on poikkeuksellinen toimenpide, ja lopettamiselle tulee olla hyväksyttävä syy. 10 Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri 10.1 Yleistä SRV pitää julkisen sisäpiirirekisterin ohella ei-julkista yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä. Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri muodostuu jäljempänä kohdassa 10.2 tarkoitetusta pysyvästä sisäpiiristä ja kohdassa 10.3 tarkoitetusta hankekohtaisesta sisäpiiristä. SRV merkitsee yrityskohtaiseen rekisteriin uuden arvopaperimarkkinalain 13 luvun 7 :ssä tarkoitetut tiedot sekä pitää rekisteriä Finanssivalvonnan ohjeistamalla tavalla. Yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä päivitetään aina, kun peruste henkilön merkitsemiseksi muuttuu, kun uusi henkilö merkitään rekisteriin ja kun henkilö, joka on merkitty listaan, ei enää saa sisäpiirintietoa. SRV ilmoittaa yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitylle henkilölle kirjallisesti rekisteriin merkitsemisestä ja siitä hänelle aiheutuvista velvollisuuksista. Rekisteriin merkittävät tiedot säilytetään vähintään viisi vuotta siitä, kun peruste tietojen rekisteriin merkitsemiselle on päättynyt Pysyvä yrityskohtainen sisäpiirirekisteri SRV ylläpitää pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä henkilöistä, joilla on asemansa tai tehtäviensä nojalla säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon sekä muista henkilöistä,

14 14 (17) jotka muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja joilla on säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon. Koska ilmoitusvelvolliset sisäpiiriläiset on jo merkitty julkiseen sisäpiirirekisteriin, näitä henkilöitä ei enää merkitä pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin. Kunkin yksikön esimies on velvollinen ilmoittamaan SRV:n sisäpiirivastaavalle pysyvään sisäpiiriin kuuluvat työ- ja toimisuhteen aloittavat ja lopettavat henkilöt. Ilmoitukset rekisteriin on tehtävä viivytyksettä. Pysyvän yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin tiedot eivät ole julkisia. Finanssivalvonnalla on kuitenkin Finanssivalvonnasta annetun lain nojalla oikeus saada tietoa pysyvän yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin sisällöstä. Pysyvät yrityskohtaiset sisäpiiriläiset eivät ole velvollisia ilmoittamaan etuyhteystahojaan (lähipiiriään) tai arvopaperiomistuksiaan sisäpiirirekisteriin. Pysyvään sisäpiirirekisteriin merkittyjä henkilöitä koskevat edellä kohdassa 7 mainitut pysyvän sisäpiiriläisen kaupankäyntirajoitukset sekä edellä kohdassa 8 mainittu pysyvän sisäpiiriläisen lähipiirin kaupankäyntiä koskeva suositus Hankekohtaiset sisäpiirirekisterit Sisäpiirihanke Sisäpiirihanke on yhtiössä luottamuksellisesti valmisteltava, yksilöitävissä oleva toimenpidekokonaisuus tai järjestely, jonka julkistaminen olisi omiaan olennaisesti vaikuttamaan SRV:n julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperin tai siihen liittyvien arvopaperien arvoon. Tapauskohtaisesti arviointihetkellä käytössä olevien tietojen perusteella määritetään, onko valmisteltava toimenpidekokonaisuus tai järjestely sellainen, että sitä on pidettävä sisäpiirihankkeena. Arvio tehdään asiaa koskevan kokonaisarvioinnin perusteella. Asiaa harkittaessa arvioidaan objektiivisesti, voidaanko kohtuudella olettaa, että kulloinkin valmisteltavana oleva toimenpidekokonaisuus tai järjestely toteutuu ja onko toimenpidekokonaisuus tai järjestely niin täsmällinen, että sen perusteella voidaan tehdä johtopäätös sen vaikutuksesta arvopaperin arvoon. Jos arvioinnin perusteena olevat seikat myöhemmin muuttuvat, määritellään uudelleen, pidetäänkö toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä sisäpiirihankkeena. Mikäli järjestelyn vaikutuksen SRV arvopaperin arvoon voidaan perustellusti olettaa olevan erityisen merkittävä, järjestelyä voi olla syytä pitää hankkeena jo tavanomaista varhaisemmassa vaiheessa. Hanke on usein sellainen toimenpidekokonaisuus tai järjestely, joka luonteensa tai kokonsa vuoksi poikkeaa yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai yhtiön julkistamasta strategiasta. Mikäli valmisteilla on sellainen hanke, jota voitaisiin pitää sisäpiirihankkeena, tulee asian valmistelusta vastaavan johtajan ottaa yhteyttä SRV:n sisäpiirivastaavaan tilanteen arvioimiseksi ja tarvittaessa hankekohtaisen sisäpiirirekisterin perustamiseksi. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa päätöksen siitä, onko valmisteltavaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä pidettävä sisäpiirihankkeena, tekee SRV:n lakiasiainjohtaja.

15 15 (17) Hanke päättyy sen julkistamiseen tai raukeamiseen. Hanke on rauennut, kun hankkeen kumpikin osapuoli on päättänyt lopettaa neuvottelut ja on syytä olettaa, ettei kumpikaan osapuoli lähitulevaisuudessa tule jatkamaan asian valmistelua. Hankkeen raukeaminen ja sen perusteet dokumentoidaan, ja hankkeen raukeamisesta ilmoitetaan myös hankkeen muille osapuolille Hankekohtaisten rekistereiden ylläpito Kaikista sisäpiirihankkeista pidetään SRV:ssä hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. Hankekohtaista sisäpiirirekisteriä hallinnoi SRV:n sisäpiirirekisterin hoitaja. Hankekohtainen sisäpiirirekisteri perustetaan välittömästi sen jälkeen, kun valmisteltava toimenpidekokonaisuus tai järjestely on luokiteltu sisäpiirihankkeeksi. Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään kaikki henkilöt, joille annetaan hanketta koskevaa tietoa. Merkintä rekisteriin tehdään viivytyksettä sen jälkeen, kun henkilö on saanut tiedon hankkeesta tai siihen liittyvää sisäpiirintietoa. Hankekohtaiseen rekisteriin merkitään myös pysyvät sisäpiiriläiset, mikäli nämä ovat mukana hankkeessa. Hankekohtaiseen sisäpiiriin merkitylle henkilölle ilmoitetaan kirjallisesti rekisterimerkinnän tekemisestä, tietojen salassapitovelvollisuudesta ja hankekohtaisista velvollisuuksista, kuten kaupankäyntirajoituksesta. Hankekohtainen sisäpiirirekisteri on luottamuksellinen. Hankerekisterin päättämisestä ilmoitetaan kirjallisesti tai kaikille hankerekisteriin merkityille. Hankekohtaisen sisäpiirirekisterin tiedot säilytetään vähintään viisi vuotta siitä, kun peruste tietojen rekisteriin merkitsemiselle on päättynyt Hankkeeseen liittyvän sisäpiirintiedon hallinnointi Kaikkien hankkeessa mukana olevien henkilöiden tulee hallinnoida hankkeeseen liittyvää sisäpiirintietoa huolellisesti. Hankkeesta tietoisten henkilöiden piiri on pidettävä suppeana yhtiössä ja sen ulkopuolella. Hankkeeseen liittyviä tiedostoja ja asiakirjoja tulee säilyttää huolellisesti siten, ettei hankkeeseen liittymättömillä henkilöillä ole pääsyä niihin. Hankkeessa mukana olevat henkilöt eivät voi keskustella hankekohtaisesta sisäpiirintiedosta toisen henkilön kanssa varmistamatta etukäteen, että kyseinen henkilö kuuluu samaan hankekohtaiseen sisäpiiriin Hankekohtaisten sisäpiiriläisten kaupankäyntirajoitus SRV:n hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa hankkia tai luovuttaa SRV:n liikkeeseen laskemia arvopapereita sisäpiirihankkeen vireilläoloaikana. Kaikki kaupankäynti SRV:n arvopapereilla on kielletty hankkeen julkistamiseen tai raukeamiseen saakka. Kaupankäyntirajoitus koskee kaikkia SRV:n arvopapereita. Jos hanke kohdistuu toiseen julkisesti noteerattuun yhtiöön, kauppaa ei saa käydä myöskään tällaisen toisen yhtiön osakkeilla sekä muilla arvopapereilla ja johdannaisilla, joiden arvo määräytyy tämän pörssiyhtiön arvopaperin perusteella. Kaupankäyntirajoitus koskee myös hankekohtaisen sisäpiiriläisen edunvalvonnassa olevaa vajaavaltaista henkilöä (holhottavaa), ja määräysvallassa olevaa yhteisöä tai säätiötä.

16 16 (17) Hankerekisteriin perustuva kaupankäyntirajoitus tulee voimaan heti, kun hankekohtaiselle sisäpiiriläiselle on ilmoitettu kaupankäyntirajoituksesta. Kaupankäyntirajoituksen alkamisesta riippumatta sisäpiiriläinen on itse vastuussa siitä, että hän noudattaa lakeja, määräyksiä ja ohjeita. Hankekohtainen kaupankäyntirajoitus lakkaa sisäpiirihankkeen päättyessä raukeamiseen tai julkistamiseen. Kaupankäyntirajoituksen lakkaamisesta ilmoitetaan hankkeen päättyessä hankekohtaiseen rekisteriin merkityille. Vastuu kaupankäyntirajoituksen noudattamisesta on hankekohtaisella sisäpiiriläisellä myös silloin, kun hän on antanut arvopapereidensa hoidon toisen, kuten omaisuudenhoitajan, tehtäväksi. 11 Sisäpiiriasioiden hallinnointi SRV konsernissa Tämä sisäpiiriohje on asetettu kaikkien SRV:n pysyvien sisäpiiriläisten saataville. Ohje on luettavissa yhtiön internet- ja intranet-sivuilla. SRV huolehtii siitä, että pysyvät sisäpiiriläiset tunnistavat asemansa ja sen vaikutukset. Sisäpiiriläisten koulutus ja ohjeistus pyritään ajoittamaan työsuhteen alkamiseen, uuden sisäpiiriaseman vastaanottamiseen sekä lain tai viranomaistasoisen sääntelyn taikka Pörssin tai yhtiön oman ohjeen muuttumiseen. Kunkin yksikön esimies on velvollinen ilmoittamaan SRV:n sisäpiirivastaavalle pysyvään sisäpiiriin ja/tai kaupankäyntirajoitusten piiriin kuuluvat työ- ja toimisuhteen aloittavat ja lopettavat henkilöt. SRV:n ulkopuoliset neuvonantajat (kuten esimerkiksi asianajotoimistot) vastaavat omien rekistereidensä ylläpitämisestä. SRV antaa sisäpiiriläisille lisätietoa heistä sisäpiirirekisteriin merkittävistä tiedoista. SRV toimittaa ilmoitusvelvollisille sisäpiiriläisille tarvittavat ilmoituslomakkeet tietojen ilmoittamiseksi sisäpiirirekisteriin sekä ohjeistaa tarvittaessa ilmoitusten tekemisessä ja lomakkeiden täyttämisessä. SRV tarkistuttaa ilmoitusvelvollisilla sisäpiiriläisillä julkiseen sisäpiirirekisteriin ilmoitettavat tiedot vuosittain. Lisäksi SRV tarkistaa vähintään kerran vuodessa ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten kaupankäynnin rekisteritietojen perusteella. Kaupankäyntirajoitukseen liittyviä ohjeita antavat tarvittaessa SRV:n lakiasiainjohtaja ja sisäpiirivastaava, jotka voivat antaa sisäpiiriläiselle arvion tämän suunnitteleman arvopaperikaupan lain- tai ohjeenmukaisuudesta. Arviomenettelystä huolimatta sisäpiiriläinen vastaa itse siitä, että hän noudattaa lakeja, määräyksiä ja ohjeita. Finanssivalvonta valvoo kiellettyä sisäpiirintiedon käyttöä, sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuutta ja sisäpiirirekisterien ylläpitämistä. Yhteystiedot sisäpiirirekistereihin liittyvissä asioissa:, Konsernin lakiasiat/sisäpiirirekisteri, PL 555, Espoo puh SRV Yhtiöiden sisäpiirihallinnon organisaatio: lakiasianjohtaja Katri Innanen sisäpiirivastaava lakimies Juulia Kurunsaari

17 17 (17) sisäpiirirekisterin hoitaja johdon assistentti Satu Valkama, varahenkilö johdon assistentti Leena Kilkkinen

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Muutokset alleviivattu 1 (10) Sijoitusrahastolain 99 :n 1 momentissa tarkoitetuille ilmoitusvelvollisille Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n nojalla

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 5. 3 S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT 17.4.2008 2(10) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 YLEISTÄ... 3 2 SISÄPIIRINTIETOA JA KAUPANKÄYNTIKIELTOA ARVOPAPERIMARKKINOILLA SÄÄNTELEVÄT MÄÄRÄYKSET... 3 3 SISÄPIIRINTIETO...

Lisätiedot

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2 Standardiluonnos 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2 Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (27) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

ALMA MEDIA OYJ:N SISÄPIIRIOHJE ALMA MEDIA OYJ:N SISÄPIIRIOHJE Alma Media Oyj:n hallitus on hyväksynyt sisäpiiriohjeen 28.10.2008 ja sitä koskevat seuraavat päivitykset: Päivitys 28.10.2009 Päivitys 14.02.2013 Päivitys 15.06.2016 SISÄLLYS

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

Osoite ja postinumero, kotipaikka

Osoite ja postinumero, kotipaikka Dnro 4/120/2005 Sivu 1 (5) PERUSILMOITUS MUUTOSILMOITUS (Täytetään vain kohdat 1, 2, 6 sekä muuttuvat kohdat) Rahoitustarkastuksen sisäpiiristandardista 5.3 löytyvät taustaohjeet * -merkittyihin kohtiin.

Lisätiedot

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2 Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (29) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Tämä Incap Oyj:n sisäpiiriohje astuu voimaan Incapin hallituksen päätöksellä ja korvaa hyväksytyn sisäpiiriohjeen.

Tämä Incap Oyj:n sisäpiiriohje astuu voimaan Incapin hallituksen päätöksellä ja korvaa hyväksytyn sisäpiiriohjeen. INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1 (2) 17.2.2016 INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE Incap Oyj noudattaa Helsingin Pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) sisäpiiriohjetta, joka astui voimaan 1.12.2015. Incapin sisäpiiriohje sisältää

Lisätiedot

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 5. 3 S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry 7.6.2016 DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN OSIO UUDISTUU Sääntelyuudistusten myötä

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Standardi 5.3. Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit. Määräykset ja ohjeet

Standardi 5.3. Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit. Määräykset ja ohjeet Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista 1 (6) Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty standardin kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA MUISTIO 1 (8) MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA 1 Taustaa Arvopaperimarkkinalakiin (AML), Rahoitustarkastuksesta annettuun lakiin (Ratalaki)

Lisätiedot

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat.

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat. 1(5) OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia :n (Pörssi) sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla)

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 3.7.2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SISÄPIIRISÄÄNTELY 3 2.1 Miksi sisäpiirisäännöt ovat tärkeitä? 3 2.2 Sisäpiirintieto 4 2.3 Rahoitusväline 4 2.4 Sisäpiirintiedon väärinkäytön

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Asiakastilaisuudet liikkeeseenlaskijoille Maaliskuu 2016 1 Sisältö Velvollisuudet ja luettelot Liiketoimet Palvelun

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Sisäpiiriohje Caverion Corporation Panuntie 11, P.O. Box 59, FI Helsinki Business ID , domicile Helsinki

Sisäpiiriohje Caverion Corporation Panuntie 11, P.O. Box 59, FI Helsinki Business ID , domicile Helsinki Sisäpiiriohje 2016 Caverion Corporation Panuntie 11, P.O. Box 59, FI-00621 Helsinki Business ID 2534127-4, domicile Helsinki www.caverion.com Sisältö 1 ALKUSANAT... 2 2 SOVELTAMISALA... 2 2.1 Yleinen soveltamisala...

Lisätiedot

Epävirallinen käännös. Sisäpiiriohje

Epävirallinen käännös. Sisäpiiriohje Epävirallinen käännös Sisäpiiriohje SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät 3 1 Yleistä 5 2 Sisäpiirintieto, sisäpiirintiedon käyttö ja sisäpiiriläiset 6 2.1 Sisäpiirintieto 6 2.2 Sisäpiirintiedon kielletty käyttö

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

Markkinat-tiedote 1/2009

Markkinat-tiedote 1/2009 Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden ja tilinpäätösvalvonnan tulkintoihin, standardeihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja. Tiedotteen

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

MAR voimaan 3.7. Mistä on kysymys? Työeläkevakuuttajien hallinnon ajankohtaisseminaari

MAR voimaan 3.7. Mistä on kysymys? Työeläkevakuuttajien hallinnon ajankohtaisseminaari MAR voimaan 3.7. Mistä on kysymys? Työeläkevakuuttajien hallinnon ajankohtaisseminaari 23.8.2016 Sisältö Yleistä markkinoiden väärinkäyttöasetuksesta (MAR) Sisäpiiritiedon väärinkäyttö ja ilmaisukielto

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016

SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016 SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016 SÄÄNNÖT JA JOHTAJASOPIMUS Tarkistakaa, tuleeko sääntöjä muuttaa Ainakin Toimintamuodot Tukisäätiötä koskevat määräykset

Lisätiedot

OKMETIC OYJ SISÄPIIRIOHJE

OKMETIC OYJ SISÄPIIRIOHJE OKMETIC OYJ SISÄPIIRIOHJE SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tarkoitus, tausta ja soveltaminen... 1 1.2 Rahoitusvälineen määritelmä... 1 2 SISÄPIIRITIETO JA SIIHEN LIITTYVÄT KIELLOT... 2 2.1 Sisäpiiritiedon

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 (8) Vastaanottaja Honkarakenne Oyj FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 Päätös 2 Kuuleminen 3 Honkarakenne Oyj:n menettely asiassa Finanssivalvonta antaa Finanssivalvonnasta

Lisätiedot

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016 Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

PÖRSSIN SISÄPIIRIOHJE 2016

PÖRSSIN SISÄPIIRIOHJE 2016 NASDAQ HELSINKI OY 1 (41) PÖRSSIN SISÄPIIRIOHJE 2016 JOHDANTO JA TIIVISTELMÄ... 3 VOIMAANTULO... 7 OSA 1: SISÄPIIRIOHJE... 8 1 TARKOITUS JA SÄÄNTELYKEHYS... 8 2 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT... 9 2.1 Yleinen

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Johtohenkilöiden liiketoimet (MAR 19 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot

Sisällysluettelo. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Johtohenkilöiden liiketoimet (MAR 19 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot 1 (15) Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Johtohenkilöiden liiketoimet (MAR 19 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa EU-lainsäädäntöä. Myös MARin

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Nixu Oyj Yhtiötiedote 11.3.2016 kello 9.00 KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 5. päivänä

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/ 1 (10) SAADUISTA LAUSUNNOISTA LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEEN- OMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS JA SISÄPIIRI-ILMOITUKSET JA -REKISTERIT STANDARDILUONNOKSET Rahoitustarkastus järjestää hyvän hallintotavan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvopaperimarkkinalakia ja Rahoitustarkastuksesta

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 11.1.2013 klo 9.00 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7.2.2013 klo 18.00 alkaen Radisson

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä maaliskuuta 2016 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 17.12.2010 Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 1. Johdanto Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut yhtiökokouskutsuja koskevan käytännön

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2016 KLO 9.30 KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.4.2016

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot