Tiedonantopolitiikka eq Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedonantopolitiikka eq Oyj"

Transkriptio

1 Tiedonantopolitiikka eq Oyj

2 SISÄLTÖ 1. Johdanto Tarkoitus Soveltamisala Viestinnän periaatteet ja tavoitteet Viestinnän vastuualueet Tulkinnat ja poikkeamat Tiedonantovelvollisuus Tiedotteet ja taloudellinen raportointi Tilinpäätös, toimintakertomus ja vuosikertomus Corporate Governance Statement Osavuosikatsaukset Tulevaisuudennäkymät Osakeomistusten muutokset Taloudellisen tiedottamisen aikataulu Vuosikooste Pörssitiedotteet Lehdistötiedotteet Toimintatavat ja viestintä Tiedotteiden jakaminen ja raportointikieli Suljettu ikkuna Sisäinen viestintä ja sisäpiiriohjeistus Internetsivusto Yhtiökokous Sijoittaja-, analyytikko- ja mediatapaamiset Huhut ja tietovuodot Viestintä poikkeustilanteissa... 8

3 1. Johdanto 1.1 Tarkoitus Tässä tiedonantopolitiikassa kuvataan eq -konsernin emoyhtiön eq Oyj:n (eq tai yhtiö) sijoittajaviestinnän ja -suhteiden toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti yhtiö viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolien kanssa. Yhtiö pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinoilla toimivilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennainen ja riittävä tieto eq:n osakkeiden arvon määrittämiseksi ja totuudenmukaisen kuvan saamiseksi yhtiöstä. Tämä tiedonantopolitiikka on hyväksytty eq:n hallituksessa. Politiikka tarkastetaan määräajoin ja sitä muutetaan tarvittaessa. 1.2 Soveltamisala Tätä periaatetta sovelletaan koko eq -konsernissa. 1.3 Viestinnän periaatteet ja tavoitteet eq Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. eq noudattaa tiedonantopolitiikassa Suomen lainsäädäntöä, NASDAQ OMX Helsingin sääntöjä, Finanssivalvonnan ohjeita ja määräyksiä, sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. eq:n viestinnän keskeiset periaatteet ovat avoimuus, johdonmukaisuus, tasapuolisuus ja luotettavuus. Yhtiö pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinoilla toimivilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennainen ja riittävä tieto eq:n osakkeiden arvon määrittämiseksi. eq:n viestinnän tavoitteena on antaa totuudenmukainen kuva yhtiöstä, sen toiminnasta, tavoitteista, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta. Tiedot, jotka ovat omiaan vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon, julkistetaan pääomamarkkinoille ja muille keskeisille sidosryhmille samanaikaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Yhtiö viestii johdonmukaisesti sekä myönteisistä että kielteisistä asioista. 1

4 1.4 Viestinnän vastuualueet eq:n toimitusjohtaja vastaa yhtiön sijoittajaviestinnästä. Viestinnän ja sijoittajasuhteiden hoitaminen on keskitetty yhtiön konsernihallintoon. eq:n hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset sekä muut merkittävät pörssitiedotteet, kuten ylimmän johdon nimitysuutiset ja merkittävät yritysostot. Muut pörssitiedotteet hyväksyy toimitusjohtaja. Operatiivinen vastuu sijoittajaviestinnän toteuttamisesta ja laatimisesta on yhtiön konsernihallinnolla. Yhtiön toimintaa ja kehitystä koskevia lausuntoja antaa toimitusjohtaja tai siihen erikseen valtuutetut muut henkilöt. eq ilmoittaa yhtiö- ja lehdistötiedotteissa ne henkilöt, jotka antavat asianomaista tiedotetta koskevia lisätietoja. 1.5 Tulkinnat ja poikkeamat Tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta vastaa toimitusjohtaja, joka antaa tarvittaessa lisäohjeita tiedonantopolitiikan käytännön toimeenpanosta. 1.6 Tiedonantovelvollisuus Tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta. Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan yhtiön velvollisuutta julkaista säännöllisesti tietoa tuloksensa kehityksestä. Yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus sekä osavuosikatsaukset kuuluvat säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin. Näiden raporttien julkistuspäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä. Jatkuva tiedonantovelvollisuus tarkoittaa tarpeen vaatiessa tapahtuvaa tiedottamista seikoista, jotka voivat yhtiön arvion mukaan olla omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön arvopapereiden arvoon. Tämän lisäksi eq antaa eri tavoilla edellä mainittua täydentävää sijoittajia kiinnostavaa tietoa tässä tiedonantopolitiikassa esitetyllä tavalla. 2

5 2. Tiedotteet ja taloudellinen raportointi 2.1 Tilinpäätös, toimintakertomus ja vuosikertomus eq laatii ja julkistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhtiötä koskevan lainsäädännön ja muiden säännösten mukaisesti. eq laatii ja julkistaa IFRS - konsernitilinpäätöksen lisäksi emoyhtiön FAS -tilinpäätöksen. Yhtiö julkaisee vuosittain viimeistään kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä edellisen tilikauden tilinpäätöstä koskevan tilinpäätöstiedotteen. Tilinpäätöstiedotteessa julkaistaan konsernin ja sen liiketoimintasegmenttien tulokset ja taloudellista asemaa koskevat tiedot. Tilinpäätöksessä julkaistaan edellä mainittujen lisäksi emoyhtiö eq Oyj:n tulosta ja taloudellista asemaa koskevat tiedot. Tilinpäätöstiedote vastaa sisällöltään neljättä osavuosikatsausta, jolloin siihen sovelletaan samoja sisältövaatimuksia kuin kolmelta, kuudelta ja yhdeksältä kuukaudelta laadittaviin osavuosikatsauksiin. Tilinpäätöstiedotteen raportointijakso kattaa neljännen kvartaalin ohella koko tilikauden. Tilinpäätöstiedote sisältää tiedon myös ehdotetusta osakekohtaisesta osingosta, mikäli ehdotus on tehty. Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus julkistetaan osana yhtiön vuosikertomusta. eq:n vuosikertomus julkaistaan vuosittain yhtiön internetsivustolla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Vuosikertomus julkaistaan suomen ja englannin kielillä. Tilinpäätöksen julkaisun ja vahvistamisen jälkeen konserniin kuuluvien erillisyhtiöiden tilinpäätökset toimitetaan voimassa olevien säädösten mukaisesti viranomaisille, esim. Finanssivalvontaan ja kaupparekisteriin. 2.2 Corporate Governance Statement eq julkistaa osana yhtiön vuosikertomusta selvityksen edellisen vuoden hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). Tämä selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen ja arvopaperimarkkinalain säännösten mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan myös yhtiön internetsivuilla. 3

6 2.3 Osavuosikatsaukset eq julkaisee neljännesvuosittain osavuosikatsauksen, jossa tarkastellaan yhtiön liiketoiminnan ja tuloksen kehitystä. Osavuosikatsauksissa julkaistaan konsernin ja sen liiketoimintasegmenttien tulokset ja taloudellista asemaa koskevat tiedot. Osavuosikatsaus sisältää selostusosan ja taulukko-osan. Katsaukset sisältävät viimeisimmän neljänneksen ja siihenastisen tilikauden luvut sekä tätä vastaavat vertailuluvut edelliseltä vuodelta. 2.4 Tulevaisuudennäkymät eq antaa tulevaisuudennäkymien osalta toimintakertomuksessa sekä osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen selostusosassa yleisluonteisen sanallisen arvion konsernin näkymistä. Jos konsernin ennakoiduissa tulevaisuudennäkymissä tapahtuu sellainen muutos, joka olennaisesti poikkeaa aikaisemmin annetusta tiedosta, yhtiö korjaa annettua näkymää. eq:n liiketoiminnan luonteesta johtuen konsernin tulokseen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä on vaikea ennustaa tarkasti, ja tästä syystä yhtiö ei anna tulosohjausta. 2.5 Osakeomistusten muutokset Yhtiö julkistaa osakkeenomistajien liputusilmoitukset laissa määrättyjen omistusrajojen saavuttamisesta tai alittamisesta. Lain mukaan osakeomistusten muutokset tulee ilmoittaa ja julkistaa, jos omistusosuus saavuttaa, ylittää tai jää alle 5, 10, 15, 20, 25, 30 tai 50 prosenttia tai kaksi kolmasosaa (2/3) äänimäärästä tai yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Muutoksista ilmoitetaan pörssitiedotteella. 2.6 Taloudellisen tiedottamisen aikataulu eq julkaisee vuosittain ennen kuluvan tilikauden päättymistä seuraavaa vuotta koskevan taloudellisen tiedottamisen aikataulun, joka sisältää yhtiön tilinpäätöstiedotteen, vuosikertomuksen ja osavuosikatsausten julkistamisajankohdat. Samalla julkaistaan tieto varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä. 4

7 2.7 Vuosikooste eq julkistaa vuosittain vuosikoosteen edellisenä kalenterivuotena julkistetuista pörssitiedotteista. Vuosikooste julkistetaan viimeistään 20 työpäivän kuluessa tilinpäätöksen julkistamisesta. Vuosikoosteessa mainitaan tarvittaessa, että jotkin tiedotteiden sisältämät tiedot saattavat olla vanhentuneita. 2.8 Pörssitiedotteet eq julkistaa ilman aiheetonta viivytystä arvopaperimarkkinoita koskevan lainsäädännön ja muun asiaa koskevan ohjeistuksen mukaisesti kaikki sellaiset päätökset, asiat ja tapahtumat, jotka yhtiön oman arvion mukaan ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon. Pörssitiedotteita annetaan esimerkiksi seuraavista asioista: hallituksen tai osakkeenomistajien esitykset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouksen päätökset, toimitusjohtajan ja tämän sijaisen, hallituksen ja johtoryhmän jäsenten nimitykset sekä tilintarkastajan valinnat, yritysostot, strategisesti tai muutoin tärkeät investoinnit, liiketoiminnan suuntaamiset ja vastaavat, merkittävät toimintojen tai toiminnan uudelleenjärjestelyt, tehostamiset tai lopettamiset, osakeannit, merkittävät rahoitusjärjestelyt, yhtiön nostamat tai sitä vastaan nostetut merkittävät kanteet ja muut oikeudenkäynnit tai viranomaisten toimenpiteet. 2.9 Lehdistötiedotteet eq:n julkistamilla lehdistötiedotteilla kerrotaan sellaisista konsernin liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa eri sidosryhmien keskuudessa. 5

8 3. Toimintatavat ja viestintä 3.1 Tiedotteiden jakaminen ja raportointikieli eq:n konsernihallinto huolehtii pörssitiedotteiden jakamisesta NASDAQ OMX Helsingille ja tiedotusvälineille sekä lehdistötiedotteiden jakamisesta tiedotusvälineille. Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Lähtökohtaisesti kaikki virallinen materiaali julkaistaan lisäksi englanninkielisenä. 3.2 Suljettu ikkuna eq noudattaa niin sanottua suljetun ikkunan -periaatetta ennen tulosjulkistuksia. Tänä aikana yhtiö ei anna yhtiön taloudelliseen tilaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja tai tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. Suljettu ikkuna alkaa 14 vuorokautta ennen tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamista ja päätyy tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamiseen. Jos jokin suljetun ikkunan aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, eq julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja tarpeen mukaan kommentoi kyseistä tapahtumaa. Suljetun ikkunan aikana kaupankäynti eq:n osakkeilla on kielletty sisäpiiriin kuuluvilta henkilöiltä. 3.3 Sisäinen viestintä ja sisäpiiriohjeistus Konsernin tuloksesta kerrotaan koko henkilöstölle neljännesvuosittain tulosjulkistuksen jälkeen. Julkistamatonta yhtiön osakkeen arvoon mahdollisesti vaikuttavaa tietoa säännöllisesti saavien henkilöiden tulee kuulua julkiseen tai pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin. Yhtiön hallitus on vahvistanut sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeen, jossa on otettu huomioon lakiin, Finanssivalvonnan standardiin ja NASDAQ OMX Helsingin ohjeeseen perustuvat säännökset julkistamattoman sisäpiirintiedon käytöstä. Ohjeet ovat käytössä konsernin koko henkilökunnalle. Sisäpiirisääntöjen mukaan pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla 6

9 niin sanotun suljetun ikkunan aikana. Sisäpiirikäytäntöjä on kuvattu tarkemmin yhtiön hallinnointiperiaatteissa, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla. 3.4 Internetsivusto eq:n internetsivut ovat yhtiön pääviestintäväline. Internetsivut ovat tasapuolisesti kaikkien sijoittajien saatavilla. Yhtiön tavoitteena on tarjota sivuilla luotettavaa ja ajantasaista tietoa, jonka avulla sijoittajat voivat muodostaa oikean kuvan yhtiöstä ja sen konsernista sekä yhtiön arvopaperien arvoon vaikuttavista seikoista ja tapahtumista. Internetsivuille sisältyy yhtiön sijoittajaviestintään tarkoitettu osio, jossa annetaan tietoa muun muassa yhtiön avainluvuista, osakkeesta ja osakkeenomistajista sekä hallinnointiin liittyvistä asioista. Yhtiön julkistamat pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit ovat sijoittajien saatavilla yhtiön internetsivuilla. Kaikki yhtiön julkaisemat tiedotteet ovat saatavilla internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkistamisesta. 3.5 Yhtiökokous Yhtiökokous on ylin päätöksentekoelin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Tilikauden aikana järjestetään yhtiön varsinainen yhtiökokous maalis-toukokuussa, sekä ylimääräisiä yhtiökokouksia tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että yhtiön osakkeenomistajat voivat mahdollisimman laajasti osallistua päätöksentekoon yhtiökokouksessa. Yhtiö julkistaa pörssitiedotteena ilmoituksen varsinaisen yhtiökokouksen suunnitellusta päivämäärästä taloudellisen tiedottamisen aikataulua koskevan tiedotteen yhteydessä. Yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat sekä hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksessa tehdyistä päätöksistä annetaan yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedote. Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta. eq:n konsernihallinto huolehtii kokoukseen liittyvien pörssitiedotteiden laatimisesta ja jakelusta sekä tietojen ylläpidosta internetsivuilla. 7

10 3.6 Sijoittaja-, analyytikko- ja mediatapaamiset Yhtiö pyrkii vastaamaan ilman aiheetonta viivytystä mahdollisiin sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin puhelimitse tai sähköpostitse. Yhtiö tapaa tarvittaessa pääomamarkkinoiden ja median edustajia. Toimitusjohtaja hoitaa keskitetysti yhteydenpidon sijoittajien ja analyytikoiden kanssa. Keskustelut perustuvat jo julkistettuihin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin eikä niissä tuoda esille uutta, yhtiön osakkeen arvoon mahdollisesti vaikuttavaa tietoa. 3.7 Huhut ja tietovuodot Yhtiö ei lähtökohtaisesti kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakekurssin kehitystä tai kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia, ellei se ole välttämätöntä olennaisten tai selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. eq ei myöskään kommentoi yhtiön toiminnan kannalta luottamuksellisia tai keskeneräisiä liiketoimia. Mikäli yhtiötä koskevaa julkistamatonta tietoa on tahattomasti annettu rajatulle yhtiön sisäpiiriin kuulumattomalle piirille, yhtiö tiedottaa asiasta noudattaen käytäntöä, jota tavanomaisesti sovelletaan olennaisen tiedon julkistamiseen. Toimitusjohtaja tekee tällöin lopullisen päätöksen tiedon julkaisemisesta. 3.8 Viestintä poikkeustilanteissa Poikkeus- tai kriisitilanteen sattuessa yhtiön hallitus tai toimitusjohtaja nimeää, tilanteen laajuudesta ja luonteesta riippuen, kriisinhallintaryhmän hoitamaan tilannetta ja tiedotusta. Yhtiö pyrkii varmistamaan, että oikeat henkilöt ovat median ja muiden sidosryhmien tavoitettavissa myös poikkeus- ja kriisitilanteissa. 8

Finnairin tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta.

Finnairin tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta. Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka Julkinen 27.04.2012 Tarkastaja, pvm Finnair Oyj:n johtoryhmä, 24.4.2012 Hyväksyjä, pvm Finnair Oyj:n hallitus, 26.04.2012 Taustaa Tässä Finnairin hallituksen hyväksymässä

Lisätiedot

Finnair. Taustaa. saan EU:n. määräyksiää. ja Suomen. Tavoitteet. Keskeiset. kielteisistä. desta. johtoryhmä hallitus

Finnair. Taustaa. saan EU:n. määräyksiää. ja Suomen. Tavoitteet. Keskeiset. kielteisistä. desta. johtoryhmä hallitus Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka Alkuperäinen dokumentti: 27.4.20122 Tarkastaja: Finnair Oyj:n johtoryhmä Hyväksyjä: Finnair Oyj:n hallitus Hyväksymispäivä: 31.10.2014 Taustaa Tässä Finnairin hallituksen

Lisätiedot

Periaate NOQD-92/FI 1 (8) Julkinen Versio 2 Viestintä / Kaisa Lipponen 15.12.2011

Periaate NOQD-92/FI 1 (8) Julkinen Versio 2 Viestintä / Kaisa Lipponen 15.12.2011 Periaate NOQD-92/FI 1 (8) Jakelu Tarkastaja, pvm NEB, 19.10.2011 Korvaa Neste Oil muutettu Nesteeksi yhtiön virallisen nimen muututtua 1.6.2015. Hyväksyjä, pvm BoD, 15.12.2011 NESTE OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA

Lisätiedot

Wärtsilän tiedonantopolitiikka

Wärtsilän tiedonantopolitiikka Wärtsilän tiedonantopolitiikka 1. Johdanto Tässä politiikassa kuvataan toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti Wärtsilä viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolien kanssa. Wärtsilä pyrkii

Lisätiedot

CapMan Oyj Tiedonantopolitiikka 1 of 6

CapMan Oyj Tiedonantopolitiikka 1 of 6 CapMan Oyj Tiedonantopolitiikka 1 of 6 CapManin tiedonantopolitiikka Tiedonantopolitiikassa määritellään CapManin viestinnän ja sijoittajasuhteiden (IR) pääperiaatteet, tavoitteet, tehtävät ja vastuut.

Lisätiedot

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Politiikan hyväksyjä: Nixu Oyj:n hallitus Politiikan vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Politiikka on hyväksytty: 13.11.2014 1 Yleistä Nixu Oyj:n ( Nixu, yhtiö ) osakkeet noteerataan

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (12) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (9) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjaus-järjestelmästä

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (12) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä www.ruukki.fi 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä RAUTARUUKKI OYJ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2013 Hallinto 1. Sääntely-ympäristö 2. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet 3. Liiketoiminnan

Lisätiedot

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY 1 Uusi arvopaperimarkkinalaki 1.1.2013 (40128) 1. ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 12.2.2015. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 12.2.2015. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 12.2.2015 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin,

Lisätiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot PALKITSEMISTA KOSKEVA RAPORTOINTI Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Seuraava selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä koskee vuonna 2009 vallinnutta tilannetta, mutta siinä on myös otettu huomioon tilikauden päättymisen

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014. 1. Yleistä. 2. Yhtiökokous. 3. Hallitus

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014. 1. Yleistä. 2. Yhtiökokous. 3. Hallitus SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 1. Yleistä Siili Solutions Oyj:n (Siili) hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lakiin, Siili Solutions Oyj:n yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Konsernin emoyhtiö Ahlstrom Oyj ( Ahlstrom tai yhtiö ) on suomalainen NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin pörssissä) noteerattu osakeyhtiö. Ahlstrom noudattaa

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj Sisältö YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on yli

Lisätiedot

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu pääosin Suomen osakeyhtiölakiin. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä

Lisätiedot

Corporate Governance. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2009

Corporate Governance. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2009 Corporate Governance Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden hallinnointikoodin Suositus 51:n ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2013 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

I 5-02- 2013 Kirjanpitolautakunta j-.^. / //,/ Oö bfint Työ-jaelinkeinoministeriö ^. (VM / / Ui. /^(Jf^J Nro 1900

I 5-02- 2013 Kirjanpitolautakunta j-.^. / //,/ Oö bfint Työ-jaelinkeinoministeriö ^. (VM / / Ui. /^(Jf^J Nro 1900 I 5-02- 2013 Kirjanpitolautakunta j-.^. / //,/ Oö bfint Työ-jaelinkeinoministeriö ^. (VM / / Ui. /^(Jf^J Nro 1900 ' Lausunto Finanssivalvonnan luonnoksista liikkeeseenlaskijan säännöllistä tiedonantovelvollisuutta

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

Lounea Oy Corporate Governance

Lounea Oy Corporate Governance Lounea Oy Corporate Governance 2 Sisällysluettelo 1 HALLINTOKOODI... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Osakkeen omistajien asiat... 5 1.2.1 Yleiset periaatteet... 5 1.2.2 Osake... 5 1.3 Yhtiöjärjestys... 5 1.4 Yhtiökokous...

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj

Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj SISÄLLYS Hallinnointiperiaatteet Palkka- ja palkkioselvitys SISÄLLYSLUETTELO Hallinnointiperiaatteet 1. Hallinnointiperiaatteet... 3 1.1 Yhtiöjärjestys...

Lisätiedot