CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE"

Transkriptio

1 CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. JOHDANTO Tämä Caverion Oyj:n sisäpiiriohje koskee kaikkia Caverion Oyj:ssä tai jossakin sen konserniyhtiössä (yhdessä Yhtiö ) työ- tai toimisuhteessa olevia henkilöitä. Tämä sisäpiiriohje perustuu Suomen lainsäädäntöön (erityisesti arvopaperimarkkinalakiin), NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin pörssi ) sisäpiiriohjeeseen, Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin sekä relevantteihin Euroopan parlamentin ja unionin neuvoston hyväksymiin direktiiveihin ja Euroopan komission asetuksiin. Ohjeen tarkoituksena on ohjeistaa keskeisistä sisäpiirintietoa ja sen käyttöä ja käsittelyä koskevista ohjeista ja kielloista. Yhtiön jokaisen työntekijän tulee olla tietoinentästä ohjeesta. Nämä sisäpiiriohjeet soveltuvat kaikkiin työntekijöihin riippumatta heidän sijaintimaastaan. On kuitenkin tärkeätä huomata, että paikalliset sisäpiiritietoa koskevat säännökset ja periaatteet saattavat olla ankarampia kuin suomalaiset säännökset ja periaatteet. Muualla kuin Suomessa toimivien työntekijöiden pitää selvitettää, onko kyseisessä maassa voimassa tällaisia ankarampia säännöksiä ja periaatteita, sekä noudatettava niitä. Jokainen Yhtiöön työ- tai toimisuhteessa oleva henkilö on aina itse vastuussa siitä, että hän noudattaa sisäpiirintietoon liittyviä lakeja, määräyksiä ja ohjeita. Jokaisen on itse kulloinkin arvioitava onko hänellä oleva tieto sisäpiirintietoa. Tämä velvollisuus on voimassa aina riippumatta siitä, onko henkilö merkitty sisäpiirirekisteriin tai ei, samoin kuin siitä, keneltä tai miten hän on tiedon saanut ja onko hän saanut asiaan liittyen yleisiä tai tapauskohtaisia ohjeita. Tässä sisäpiiriohjeessa arvopaperilla tarkoitetaan arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) määriteltyä Caverion Oyj:n arvopaperia tai rahoitusvälinettä. Tällaisia ovat Caverion Oyj:n osakkeet, Caverion Oyj:n osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit (esimerkiksi vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet, optiolainat ja merkintäoikeudet), edellä mainittuihin arvopapereihin oikeuttavat arvopaperit (esimerkiksi warrantit ja sertifikaatit, joiden kohdeetuutena on Caverionin osake), muut arvopaperit ja johdannaissopimukset, joiden arvo määräytyy edellä tarkoitettujen arvopapereiden perusteella (esimerkiksi johdannaispörsseissä kaupankäynnin kohteena olevat johdannaissopimukset sekä ns. OTC-johdannaissopimukset, joissa Caverionin osake on kohde-etuutena) sekä muut yllä mainittuihin instrumentteihin liittyvät rahoitusvälineet tai rahoitusvälineet, joiden arvo määräytyy edellä mainittujen instrumenttien perusteella. Lisäksi tässä ohjeessa tarkoitettuja arvopapereita ovat julkisen kaupankäynnin kohteena olevat Caverion Oyj:n joukkovelkakirjalainat ja muut velkasitoumukset (jäljempänä kaikki edellä sanotut lajit kattavana terminä Arvopaperi tai Arvopaperit ). 2. SISÄPIIRINTIETO JA SEN KIELLETTY KÄYTTÖ 2.1 Mikä tieto on sisäpiirintietoa? Liiketoiminnan luonteeseen kuuluu, että Yhtiössä on samanaikaisesti salassa pidettävää tietoa sekä sisäpiirintietoa. Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan sellaista Arvopaperiin liittyvää luonteeltaan täsmällistä tietoa, jota ei ole julkistettu tai joka ei ole muutoin ollut markkinoilla saatavissa, ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan Arvopaperin arvoon. Sisäpiirintietoa ovat siten kaikki sellaiset valmisteilla olevat asiat, jotka julkisuuteen tullessaan olennaisesti muuttaisivat tai voisivat olennaisesti muuttaa sijoittajien käsityksiä Yhtiön (tai muiden yhtiöiden) Arvopapereiden arvosta. Tiedon sisäpiiriluonne on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Esimerkkeinä sisäpiirintiedosta voidaan mainita mm. julkistamattomat tiedot: Yhtiön taloudellisen aseman olennaisesta muuttumisesta; valmisteilla olevasta erittäin merkittävästä liiketoimintasopimuksesta tai investoinnista taikka yrityskaupasta; Yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai muusta merkittävästä yritysjärjestelystä; Hallitus hyväksynyt (5)

2 osakeannista, osto- tai lunastustarjouksesta tai muusta Yhtiön osakkeita koskevasta muutoksesta, kuten osakkeiden tai osakesarjojen yhdistämisestä taikka jakamisesta; sekä osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen sisällöstä. 2.2 Sisäpiirintiedon kielletty käyttö ja ilmaiseminen Henkilö, jolla on hallussaan sisäpiirintietoa, ei saa 1. käyttää sisäpiirintietoa suoraan tai välillisesti Arvopaperin hankkimisessa tai luovuttamisessa omaan tai toisen lukuun; 2. neuvoa toista henkilöä suoraan tai välillisesti Arvopaperin hankkimisessa tai luovuttamisessa; eikä 3. ilmaista sisäpiirintietoa toiselle, ellei se tapahdu osana tiedon ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista. Sisäpiirintiedon ilmaisu-, neuvonta- ja käyttökielto on voimassa aina, kun henkilöllä on hallussaan Yhtiöön tai sen Arvopaperiin liittyvää sisäpiirintietoa (riippumatta siitä, onko henkilö saanut sisäpiirintiedon haltuunsa tarkoituksella vai vahingossa ja onko henkilöä merkitty Yhtiön sisäpiirirekisteriin vai ei). Sisäpiiritiedon julkaiseminen voi olla sallittua tämän ohjeen kohdissa 3.1 ja 3.2 määritellyille henkilöille silloin kun se tapahtuu osana henkilön työtehtävien suorittamista. 3. SISÄPIIRIRYHMÄT 3.1 Pysyvät julkiset sisäpiiriläiset Yhtiössä julkiseen pysyvään sisäpiirirekisteriin kuuluvat: Yhtiön Hallituksen jäsenet Yhtiön hallituksen mahdolliset varajäsenet Toimitusjohtaja mahdollinen toimitusjohtajan sijainen Tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja Tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta Yhtiön johtoryhmän jäsenet Yhtiön pysyvään julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien henkilöiden (ilmoitusvelvolliset sisäpiiriläiset) ja heidän arvopaperimarkkinalaissa määritellyn lähipiirinsä Arvopaperiomistukset ovat julkisia. Yhtiö ylläpitää ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistään julkista sisäpiirirekisteriä Euroclear Finland Oy:n sisäpiirijärjestelmässä. Lisäksi Yhtiö pitää julkisen sisäpiirin sisältämät julkiset tiedot (perustiedot sekä arvopaperiomistusten muutoksia koskevat tiedot) nähtävillä viimeisen 12 kuukauden ajalta Yhtiön internetsivuilla osoitteessa 3.2 Pysyvät yrityskohtaiset sisäpiiriläiset Yhtiön pysyvään yrityskohtaiseen (ei julkiseen) sisäpiiriin kuuluvat sellaiset Yhtiön palveluksessa olevat tai muun sopimuksen perusteella Yhtiölle työskentelevät henkilöt, joilla on asemansa tai tehtäviensä vuoksi säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon. Yhtiön päätöksellä yrityskohtaiseen pysyvään sisäpiirirekisteriin kuuluvat: Yhtiön hallituksen erikseen nimeämät johto- ja avainhenkilöt Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan sekä johtoryhmän sihteeri Yhtiön toimitusjohtajan sijaisen ja talousjohtajan sihteeri Yrityskohtaiseen pysyvään sisäpiirirekisteriin merkityille henkilöille ilmoitetaan rekisteriin merkitsemisestä ja siitä heille aiheutuvista velvollisuuksista. Yhtiö ylläpitää yrityskohtaisista sisäpiiriläisistään ei-julkista Hallitus hyväksynyt (5)

3 sisäpiirirekisteriä Euroclear Finland Oy:n ei-julkisessa yrityskohtaisessa sisäpiirijärjestelmässä. Rekisteri on luottamuksellinen. 3.3 Hankekohtaiset sisäpiiriläiset Lisäksi Yhtiö pitää hankekohtaista sisäpiirirekisteriä henkilöistä, jotka saavat yksilöityä hanketta koskevaa sisäpiirintietoa, sekä muista henkilöistä, jotka saavat tällaista hanketta koskevaa sisäpiirintietoa. Hankkeena voidaan pitää luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa asiakokonaisuutta tai järjestelyä, joka on toteutumismahdollisuuksiltaan realistinen ja jonka julkistaminen olisi omiaan olennaisesti vaikuttamaan Yhtiön kaupankäynnin kohteena olevan Arvopaperin arvoon. Tällaisia ovat esimerkiksi: Merkittävät yritys- tai toimialajärjestelyt sekä yhteistyösopimukset Merkittävä liiketoiminnan uudelleen suuntaaminen Helsingin Pörssin sääntöjen mukaan julkistettavat yrityskaupat, osakeannit sekä mahdolliset osto- tai lunastustarjoukset. Päätöksen hankerekisterin perustamisesta voivat tehdä Yhtiön hallitus tai toimitusjohtaja. Hankkeeseen voidaan ottaa mukaan uusia henkilöitä ainoastaan hallituksen puheenjohtajan, toimitusjohtajan, yrityskaupoista vastaavan johtajan, lakiasiainjohtajan tai näiden valtuuttaman projektin vetäjän päätöksellä. Päätöksestä on aina informoitava Yhtiön sisäpiirivastaavaa. Muut kuin edellä mainitut henkilöt eivät saa tuoda uusia henkilöitä hankkeeseen esimerkiksi kertomalla heille hankkeesta tai siihen liittyvistä tiedoista tai ottamalla heitä mukaan hankkeeseen kuuluviin työtehtäviin. Hanke ja siihen liittyvä hankerekisteri voidaan päättää, kun hanke on julkistettu pörssitiedotteella tai se on rauennut. Päätöksen hankkeen päättymisestä voi tehdä vain sama taho, joka teki päätöksen sen perustamisesta. Hankkeen päättäminen ei päätä normaalia salassapitovelvollisuutta Yhtiön luottamuksellista asioista. Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkityille henkilöille ilmoitetaan rekisteriin merkitsemisestä ja siitä heille aiheutuvista velvollisuuksista sekä rekisteristä poistamisesta. Yhtiö ylläpitää hankekohtaista sisäpiirirekisteriä joko Yhtiössä manuallisesti tai Euroclear Finland Oy:n ei-jukisessa sisäpiirijärjestelmässä. Rekisteri on luottamuksellinen. 4. KAUPANKÄYNTIRAJOITUKSET 4.1 Yleinen kaupankäyntirajoitus Kaupankäynti Arvopapereilla on kiellettyä aina, kun henkilöllä on hallussaan sisäpiirintietoa (riippumatta siitä, onko henkilö saanut sisäpiirintiedon haltuunsa tarkoituksella vai vahingossa ja onko henkilöä merkitty Yhtiön sisäpiirirekisteriin vai ei). Lisäksi kaupankäynti on Yhtiön pysyvään (julkiseen tai yrityskohtaiseen) sisäpiirirekisteriin merkittyjen osalta kiellettyä alla tarkemmin kuvatun suljetun ikkunan aikana riippumatta siitä, onko henkilöllä tuolloin hallussaan sisäpiirintietoa. Sisäpiiriläisten arvopaperimarkkinalaissa määriteltyä lähipiiriä koskevat samat kaupankäyntirajoitukset kuin sisäpiiriläistä itseään. Sisäpiiriläisellä on vastuu kaupankäyntirajoitusten noudattamisesta myös silloin, kun hänen Arvopapereidensa hoito on annettu toisen, esimerkiksi salkunhoitajan tehtäväksi. 4.2 Suljettu ikkuna Yhtiössä on määritelty se ajanjakso ( Suljettu ikkuna ), jonka aikana pysyvät (ilmoitusvelvolliset ja yrityskohtaiset) sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Arvopapereilla ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten julkistamista. Pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Arvopapereilla tammikuun 1. päivän ja tilinpäätöstiedotteen julkistuksen välisenä aikana eikä osavuosikatsausten osalta katsauskauden viimeisen kuukauden päättymisen ja osavuosikatsauksen julkistamisen välisinä aikoina. Suljetun ikkunan kesto on kuitenkin aina vähintään 14 vuorokautta ennen julkistamista. Hallitus hyväksynyt (5)

4 Pysyviin sisäpiiriläisiin kohdistuvien kaupankäyntirajoitusten tarkoituksena on lisätä luottamusta Yhtiöön sekä arvopaperimarkkinoiden toimintaan. On suositeltavaa, että pysyvät sisäpiiriläiset tekevät Yhtiön Arvopapereihin pitkäaikaisia sijoituksia ja että lyhyttä kauppaa (alle kuukauden sisäiset hankinnat ja luovutukset) vältetään. Pysyvien sisäpiiriläisten on tiedotettava lähipiirilleen Yhtiön noudattamista kaupankäyntirajoituksista, sekä tarpeen mukaan muista itseään koskevista velvoitteista. Sisäpiiriläinen ei kuitenkaan saa ilmaista edes lähipiirilleen sisäpiirintietoa (esimerkiksi hankkeen osalta). 4.3 Kaupankäyntikielto hankkeen aikana Hankekohtaiselta sisäpiiriläiseltä on kielletty kaikki kaupankäynti Yhtiön Arvopapereilla kunnes henkilöille on ilmoitettu kaupankäyntikiellon päättymisestä tai Yhtiö on julkistanut hankkeen riittävän yksityiskohtaisella tavalla ja peruste hankerekisterin pitämiselle on päättynyt. Kaupankäyntirajoitus tulee voimaan siitä hetkestä, kun henkilö on saanut sisäpiirintietoa. Huomioitavaa on, että kaupankäynti voi olla kiellettyä myös hankkeeseen liittyvän toisen yhtiön Arvopapereilla. Vaikka hankerekisteriä ei ole perustettu, mutta toimenpidekokonaisuuden tai järjestelyn valmisteluun osallistuvilla henkilöillä on syytä olettaa, että toimenpidekokonaisuudesta ja järjestelystä perustetaan myöhemmin sisäpiirihanke, on henkilön syytä olla yhteydessä Yhtiön lakiasiainjohtajaan ennen kaupankäyntitoimeksiannon antamista tai hankinnan tai luovutuksen tekemistä Kaupankäyntirajoitusten ulkopuolelle jäävät arvopaperikaupat Edellä kuvatut kaupankäyntirajoitukset eivät ole voimassa seuraavissa tilanteissa: Kun hankitaan Arvopapereita merkitsemällä tai muutoin saamalla niitä suoraan Yhtiöltä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalta yhtiöltä (esim. merkintäetuoikeusannit); Kun saadaan Arvopapereita lunastus-, sulautumis- tai jakautumisvastikkeena tai julkisen tarjouksen mukaisena vastikkeena taikka muulla niihin rinnastettavalla tavalla; Kun saadaan Arvopapereita osinkona tai muuna Yhtiön voittovarojen jakona; Kun saadaan Arvopapereita palkkiona työ- tai muusta vastaavasta suorituksesta tai palveluksesta; tai Kun saadaan Arvopapereita perintönä, testamentilla, lahjana tai osituksessa tai muulla vastaavalla saannolla. 5. ILMOITUSVELVOLLISUUS Pysyvä julkinen sisäpiiri Pysyvän julkisen sisäpiiriläisen tulee ilmoittaa sisäpiirirekisterinhoitajalle Finanssivalvonnan lomakkeissa mainitut tiedot itsestään ja lähipiiristään. Perustiedoissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava sisäpiirirekisterinhoitajalle Finanssivalvonnan lomakkeella (ns. täydennysilmoitus). Omistustiedoissa tapahtuvat muutokset on ilmoitettava sisäpiirirekisterinhoitajalle täydennysilmoituksella, kun arvopaperikauppa (hankinta tai luovutus) on tehty arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolella (esimerkiksi pörssin ulkopuolella tehdyt kaupat ja OTCjohdannaiskaupat) tai jos päivän sisällä on tehty kauppoja sellaisilla arvopapereilla, joiden kaupat selvitetään keskusvastapuoliselvityksessä. Yhtiö saa tiedot arvo-osuusjärjestelmässä tehdyistä kaupoista suoraan Euroclear Finland Oy:n järjestelmästä (poislukien päivän sisällä tehdyt keskusvastapuoliselvityksessä selvitetyt kaupat). Mikäli pysyvällä julkisella sisäpiiriläisellä ei ole Suomessa arvo-osuustiliä (tili on esimerkiksi ulkomaisessa arvopaperikeskuksessa tai Suomessa on käytössä hallintarekisteröinti) tulee ilmoitusvelvollisen ilmoittaa kaikista ilmoitusvelvollisuuden alaisista arvopaperikaupoistaan Yhtiön lakiasiainjohtajalle täydennysilmoituksella. Finanssivalvonnan standardissa sekä Helsingin Pörssin sisäpiiriohjeessa on ohjeet tietojen ilmoittamiselle. Pysyvän julkisen sisäpiiriläisen on ilmoitettava perustiedot 14 päivän kuluessa siitä, kun hän aloitti tehtävässään. Rekisteröityihin tietoihin tulevat muutokset on ilmoitettava Yhtiölle 7 päivän kuluessa muutoksesta. Hallitus hyväksynyt (5)

5 Jokaisen pysyvän julkisen sisäpiiriläisen on itse huolehdittava siitä, että häntä koskevat tiedot ovat ajan tasalla. Ilmoitusvelvollisuus päättyy ajankohtana, jolloin henkilön pysyvän julkisen sisäpiiriläisen aseman aiheuttava tehtävä päättyy. 6. SISÄPIIRIASIOIDEN HALLINTO Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii Yhtiön lakiasiainjohtaja, joka vastaa tätä ohjeistusta koskeviin kysymyksiin. Yhtiön sisäpiirirekisterin hoitajana toimii Yhtiön lakiasiainjohtajan määräämä henkilö. Sisäpiiriläinen voi halutessaan pyytää arvion suunnittelemansa arvopaperikaupan lain- ja ohjeenmukaisuudesta Yhtiön lakiasiainjohtajalta. Mahdollisesti haluttu arviointi tapahtuu sisäpiiriläisen aloitteesta ennen tehtäväksi aiottua arvopaperikauppaa. Arviointi suoritetaan sisäpiiriläisen antamien tietojen ja muutoin arviointihetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Arviointi on vapaaehtoinen. Arviomenettelystä huolimatta sisäpiiriläinen vastaa aina itse siitä, että hän noudattaa sisäpiirintietoa koskevia lakeja, määräyksiä ja ohjeita. Yhtiö valvoo sisäpiiriohjeistuksen noudattamista mm. tarkastamalla kerran vuodessa ilmoitusvelvollisilla sisäpiiriläisillä ilmoitettavat tiedot sekä sisäpiiriläisten tekemät kaupat Euroclear Finland Oy:n sisäpiirirekisteristä. 7. RANGAISTUSSÄÄNNÖKSET JA MUUT SEURAAMUKSET Suomen rikoslaki sisältää säädökset sisäpiirintiedon väärinkäytön rangaistusseuraamuksista. Arvopaperimarkkinalain perusteella sisäpiirintiedon kielletystä käytöstä voi seurata Finanssivalvonnan määräämä hallinnollinen seuraamus kuten julkinen varoitus tai seuraamusmaksu. Lisäksi Finanssivalvonta voi määrätä rikemaksun sisäpiirirekisteriin tehtävien ilmoitusten laiminlyönnistä. Mikäli Yhtiöön työ- tai toimisuhteessa oleva rikkoo tässä ohjeessa annettuja ohjeita tai määräyksiä, Yhtiöllä voi myös olla rikkomuksen laadusta riippuen oikeus antaa henkilölle varoitus tai huomautus, irtisanoa hänet tai purkaa työsuhde välittömästi. Yhtiö voi myös ilmoittaa Finanssivalvonnalle havaitsemistaan sisäpiirintiedon väärinkäytöksistä. Hallitus hyväksynyt (5)

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1 (17) INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT 4 KIELLETTY SISÄPIIRINTIEDON KÄYTTÖ 4.1 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto ja

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOI- TUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄ- SENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOH- JE

FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOI- TUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄ- SENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOH- JE FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOI- TUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄ- SENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOH- JE 1 (16) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 MÄÄRITELMÄT... 3 2.1 FK:n sijoituspalveluja tarjoava jäsenyhteisö...

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) B 18 SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) Suomen Asianajajaliiton hallitus on 16.6.2014 antanut sisäpiirintiedon hallinnasta asianajotoimistoissa seuraavan suosituksen:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY 1 Uusi arvopaperimarkkinalaki 1.1.2013 (40128) 1. ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen

Lisätiedot

First North Nordic -Säännöt 1.7.2013

First North Nordic -Säännöt 1.7.2013 First North Nordic -Säännöt 1.7.2013 Käännös First North Nordic Rulebook -säännöistä. Mikäli tämä käännös on joiltain osin ristiriidassa First North Nordic Rulebook sääntöjen kanssa, noudatetaan First

Lisätiedot

Periaate NOQD-92/FI 1 (8) Julkinen Versio 2 Viestintä / Kaisa Lipponen 15.12.2011

Periaate NOQD-92/FI 1 (8) Julkinen Versio 2 Viestintä / Kaisa Lipponen 15.12.2011 Periaate NOQD-92/FI 1 (8) Jakelu Tarkastaja, pvm NEB, 19.10.2011 Korvaa Neste Oil muutettu Nesteeksi yhtiön virallisen nimen muututtua 1.6.2015. Hyväksyjä, pvm BoD, 15.12.2011 NESTE OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT

ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT Arvopaperipörssin säännöt 1(47) ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT LISTALLEOTTAMINEN JA PÖRSSIARVOPAPERIN LIIKKEESEEN- LASKIJAN TIEDONANTO- JA MUUT VELVOLLISUUDET 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 3 1.1 SOVELTAMISALA JA

Lisätiedot

Finnairin tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta.

Finnairin tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta. Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka Julkinen 27.04.2012 Tarkastaja, pvm Finnair Oyj:n johtoryhmä, 24.4.2012 Hyväksyjä, pvm Finnair Oyj:n hallitus, 26.04.2012 Taustaa Tässä Finnairin hallituksen hyväksymässä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2013 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja

Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja 1 (8) SELVITYS HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA 1 (9) SELVITYS HALLINTO- JA Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin

Lisätiedot

GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA

GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA 1. Yleistä Glastonin tiedonantopolitiikassa kuvataan periaatteet ja menettelyt, joiden mukaisesti yhtiö tiedottaa pääomamarkkinoille. Glaston pyrkii varmistamaan, että kaikilla

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä. LISTAYHTIÖN OMAT OSAKKEET 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (12) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8. NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.2012 Nordic Aluminium Oyj ( Yhtiö tai Nordic Aluminium ) on tänään 17.8.2012

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka eq Oyj

Tiedonantopolitiikka eq Oyj Tiedonantopolitiikka eq Oyj SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 1.1 Tarkoitus... 1 1.2 Soveltamisala... 1 1.3 Viestinnän periaatteet ja tavoitteet... 1 1.4 Viestinnän vastuualueet... 2 1.5 Tulkinnat ja poikkeamat...

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (12) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot