Määräys sisäpiiri-ilmoituksista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräys sisäpiiri-ilmoituksista"

Transkriptio

1 lukien toistaiseksi 1 (13) Arvopaperimarkkinalain 5 luvun 2 :ssä sekä 4a luvun 8 :ssä tarkoitetuille ilmoitusvelvollisille Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain (AML) 5 luvun 6 :n nojalla määräyksen AML 5 luvun 2-4 a :ssä tarkoitetuista sisäpiiri-ilmoituksista. Määräystä laadittaessa on otettu huomioon Euroopan unionin neuvoston direktiivi sisäpiirikauppoja koskevien säännösten ja määräysten yhteensovittamisesta 89/592/ETY; EYVL N:o L 334, , sivu 30, ja direktiivi sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla 93/22/ETY; EYVL N:o L 141, , sivu Määritelmät 1.1 Tässä määräyksessä rekisterillä ja sisäpiirirekisterillä tarkoitetaan AML:n 5 luvun 5 :n mukaista sisäpiirin omistusta koskevaa rekisteriä sekä rekisterinpitäjällä tällaisen rekisterin pitämiseen velvollista yhteisöä. Rekisterinpitäjiä ovat arvopaperipörssit, muut julkisen kaupankäynnin järjestäjät, optioyhteisöt, arvopaperikeskukset, selvitysosapuolet, julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden ja osakkeeseen oikeuttavien arvopaperien liikkeeseenlaskijat, suomalaiset ja ulkomaiset sijoituspalveluyritykset sekä suomalaiset luottolaitokset ja ulkomaiset luotto- ja rahoituslaitokset, jotka tarjoavat sijoituspalveluja. 1.2 Tässä määräyksessä ilmoitusvelvollisella tarkoitetaan AML:n 5 luvun 2 :ssä sekä AML:n 4a luvun 8 :ssä tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia (ks. kohta 2.1). 1.3 Tässä määräyksessä vajaavaltaisella tarkoitetaan holhoustoimesta annetun lain 2 :ssä tarkoitettua vajaavaltaista. Edunvalvojalla tarkoitetaan holhoustoimesta annetun lain 4 :n 1 momentissa tarkoitettua edunvalvojaa sekä 4 :n 2 momentissa tarkoitettua edunvalvojaa, jonka päämies on holhoustoimesta annetun lain 18 :n 1 momentin mukaisesti julistettu vajaavaltaiseksi. 1.4 Tässä määräyksessä sisäpiiri-ilmoituksella ja ilmoituksella tarkoitetaan AML:n 5 luvun 3 ja 4 :ssä tarkoitettuja ilmoituksia.

2 lukien toistaiseksi 2 (13) 1.5 Tässä määräyksessä SIRE-järjestelmällä (sisäpiirirekisterijärjestelmä) tarkoitetaan AML:n 5 luvun 4 a :n mukaista, rekisterinpitäjän SIREjärjestelmän ylläpitäjän kanssa sopimaa menettelyä, jossa arvoosuusjärjestelmästä saadaan tiedot ilmoitusvelvollisen arvopaperiomistuksesta ja omistuksessa tapahtuvista muutoksista. 1.6 Tässä määräyksessä SIRE-järjestelmän ylläpitäjällä tarkoitetaan Suomen Arvopaperikeskus Oy:tä. 1.7 Tässä määräyksessä arvopaperilla tarkoitetaan - julkisen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita ja osakkeeseen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavia arvopapereita (vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet [optiotodistukset], optiolainat ja merkintäoikeudet) - julkisen kaupankäynnin kohteeksi osakkeita tai osakeyhtiölain mukaan osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita laskeneen yhtiön osakkeita ja osakkeeseen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavia arvopapereita, jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena - julkisen kaupankäynnin kohteeksi osakkeita tai osakeyhtiölain mukaan osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita laskeneen yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön osakkeita ja osakkeeseen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavia arvopapereita - warrantteja, joiden kohdearvopaperina on julkisen kaupankäynnin kohteena oleva osake tai osakkeeseen osakeyhtiölain mukaan oikeuttava arvopaperi. Mitä tässä määräyksessä on sanottu arvopaperista, koskee myös kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa tarkoitettuja vakioituja optioita ja termiinejä (AML 10 luku 1 ), niihin rinnastettavia johdannaissopimuksia (AML 10 luku 1 a ) sekä muita johdannaissopimuksia (AML 10 luku 1 b ), joiden kohde-etuus on julkisen kaupankäynnin kohteena oleva osake tai osakkeeseen osakeyhtiölain mukaan oikeuttava arvopaperi. Mitä tässä määräyksessä on sanottu arvopaperista, koskee myös arvopaperiin oikeuttavaa talletustodistusta.

3 lukien toistaiseksi 3 (13) 2 Ilmoitusvelvollisuuden sisältö 2.1 Ilmoitusvelvolliset Ilmoitusvelvollisen on käytettävä ilmoituksessaan ilmoitusvelvollisuutensa perusteena olevasta asemastaan tai tehtävästään seuraavia koodeja (koodit viittaavat lomakkeen 1 vastaaviin numeroihin): 101 Toimitusjohtaja 102 Hallituksen puheenjohtaja 103 Hallituksen jäsen 104 Hallintoneuvoston puheenjohtaja 105 Hallintoneuvoston jäsen 106 Varatoimitusjohtaja tai muu toimitusjohtajan varamies 107 Hallituksen varajäsen 108 Hallintoneuvoston varajäsen 109 Tilintarkastaja 110 Päävastuullinen tilintarkastaja 111 Varatilintarkastaja 112 Meklari 113 Toimeksiantoja käsittelevä toimihenkilö 114 Sijoitustutkija 115 Liikkeeseenlaskupalveluiden toimihenkilö 116 Arvopaperipörssin toimihenkilö 117 Muun markkinapaikan toimihenkilö 118 Arvopaperikeskuksen toimihenkilö 190 Muu peruste. Koodin 112 tulkintaohje: Meklarilla tarkoitetaan AML:n 1 luvun 4 :n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua luonnollista henkilöä, joka käy kauppaa määräyksen kohdassa 1.7 tarkoitetuilla arvopapereilla tai johdannaissopimuksilla. Myös muu lainkohdassa tarkoitettu henkilö on ilmoitusvelvollinen, jos hän tehtävänkuvauksensa mukaan tai muuten tosiasiallisesti säännöllisesti saa tietoa, jonka perusteella hän voi päätellä arvopaperin tai arvopaperimarkkinoiden kehityssuunnan. Koodin 113 tulkintaohje: Henkilö katsotaan koodin tarkoittamaksi toimihenkilöksi, jos hän tehtävänkuvauksensa mukaan tai muuten tosiasiallisesti säännöllisesti saa vastaanottamiensa tai käsittelemiensä toimeksiantojen kautta tietoa, jonka perusteella hän voi päätellä arvopaperin tai arvopaperimarkkinoiden kehityssuunnan.

4 lukien toistaiseksi 4 (13) Ilmoitusvelvollisuus koskee kuitenkin aina määräyksen kohdassa 1.7 tarkoitetuilla arvopapereilla ja johdannaissopimuksilla tehtyjen kauppojen selvitykseen osallistuvia nk. back-office-toimihenkilöitä. Koodin 190 tulkintaohje: Rahoitustarkastus suosittaa, että rekisterinpitäjä merkitsee rekisteriin myös ne muut kuin koodeissa mainitut henkilöt, jotka tehtävänkuvauksensa mukaan tai muuten tosiasiallisesti saavat säännöllisesti haltuunsa sisäpiirintietoa. Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi liikkeeseenlaskijan johtoryhmän jäsenet ja tärkeimpien toimialojen vastuuhenkilöt, liikkeeseenlaskijan taloudesta, rahoituksesta, lakiasioista, tutkimus- ja kehitystyöstä ja viestinnästä vastaavat henkilöt sekä johdon sihteerit. Koska tällainen menettely ei ole lain vaatima, se edellyttää asianomaisen henkilön suostumusta. 2.2 Perusilmoitus ja muutosilmoitus Perusilmoitus Perusilmoituksella ilmoitusvelvollinen ilmoittaa rekisterinpitäjälle tiedot itsestään sekä vajaavaltaisista, joiden edunvalvojana hän toimii ja määräysvalta- ja vaikutusvaltayhteisöistään. Tiedot on ilmoitettava Rahoitustarkastuksen vahvistamalla lomakkeella (lomake 1, liitteenä). Rekisterinpitäjä voi myös järjestää menettelyn, jossa tiedot vastaanotetaan samat tiedot sisältävällä muulla kirjallisella ilmoituksella tai esimerkiksi sähköpostilla. Lomakkeen 1 täyttöohjeita on tällöinkin noudatettava. Ilmoituksen tekemällä ilmoitusvelvollinen valtuuttaa rekisterinpitäjän pitämään ilmoitetut tiedot nähtävillä ei-julkista henkilötunnusta lukuun ottamatta. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin päättää, että ilmoitusvelvollisen osoitetiedot eivät ole julkisia Ilmoitusvelvollisen on ilmoitettava perusilmoituksessa seuraavat tiedot: a) tiedot ilmoitusvelvollisesta Nimi, osoite, kotivaltio, kansalaisuus, henkilötunnus/aoy-tunnus 1 sekä ilmoitusvelvollisuuden perusteena oleva koodi (ks. kohta 2.1). 1 Arvo-osuusyksilöintitunnus (aoy) on arvo-osuusrekisterin antama keinotekoinen yksilöintitunnus. Tunnus annetaan mm. ulkomaalaisille luonnollisille henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta sekä ulkomaisille yhtiöille, joilla ei ole suomalaista LY-tunnusta.

5 lukien toistaiseksi 5 (13) b) tiedot vajaavaltaisista, joiden edunvalvojana ilmoitusvelvollinen toimii Vajaavaltaisen nimi, henkilötunnus ja kansalaisuus Vajaavaltaiset on ilmoitettava jaoteltuina seuraavasti (koodit viittaavat lomakkeen 1 vastaaviin numeroihin): 201 Alaikäinen vajaavaltainen 202 Vajaavaltainen, jonka edunvalvojaksi ilmoitusvelvollinen on määrätty c) tiedot määräysvaltayhteisöistä Määräysvaltayhteisön nimi, LY-/aoy-tunnus 2 ja kotivaltio. Määräysvallan peruste on ilmoitettava jaoteltuna seuraavasti (koodit viittaavat lomakkeen 1 vastaaviin numeroihin): 301 Määräysvalta yksin 302 Määräysvalta perheenjäsenen kanssa 303 Määräysvalta yhdessä toisen ilmoitusvelvollisen tai tämän perheenjäsenen kanssa 390 Muu peruste. Määräysvaltayhteisön määritelmä on AML:n 1 luvun 5 :ssä. Ilmoitusvelvollisen määräysvaltayhteisöjä ovat ainakin 1) yhteisöt tai säätiöt, joiden ääntenenemmistö hänellä on, 2) yhteisöt tai säätiöt, joiden ääntenenemmistöä hänellä on sopimuksen perusteella oikeus yksin käyttää, 3) yhteisöt tai säätiöt, joiden hallintoneuvoston, hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenten enemmistön ilmoitusvelvollinen on muutoin oikeutettu nimittämään tai erottamaan, 4) yhteisöt tai säätiöt, joissa ilmoitusvelvollinen voi käyttää määräysvaltaa yhdessä perheenjäsentensä * tai toisten ilmoitusvelvollisten taikka heidän perheenjäsenten kanssa, 5) yhteisöt tai säätiöt, joissa ilmoitusvelvollinen voi käyttää määräysvaltaa vajaavaltaisen kautta, jonka edunvalvojana hän toimii 6) kuolinpesät, jossa ilmoitusvelvollinen on ainoa osakas. 2 Arvo-osuusyksilöintitunnus (aoy) on arvo-osuusrekisterin antama keinotekoinen yksilöintitunnus. Tunnus annetaan mm. ulkomaalaisille luonnollisille henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta sekä ulkomaisille yhtiöille, joilla ei ole suomalaista LY-tunnusta.

6 lukien toistaiseksi 6 (13) * Perheenjäsenellä tarkoitetaan henkilöitä, jotka perintökaaren (40/1965) 2 luvun mukaan voivat periä ilmoitusvelvollisen sekä näiden puolisoita (HE 157/1988, s. 48). Rahoitustarkastus katsoo, että myös aviopuolisoon rinnastettavaa henkilöä (avopuoliso) on pidettävä perheenjäsenenä. Tällöin perheenjäseniä ovat ilmoitusvelvollisen 1) avio- ja avopuoliso, 2) rintaperilliset ja heidän avio- tai avopuolisonsa, 3) vanhemmat ja heidän avio- tai avopuolisonsa, 4) sisarukset ja heidän avio- tai avopuolisonsa sekä sisaruksien jälkeläiset, 5) veli- ja sisarpuolet ja heidän avio- tai avopuolisonsa sekä veli- ja sisarpuolen jälkeläiset, ja 6) isovanhemmat ja heidän avio- tai avopuolisonsa sekä isovanhempien lapset. Rahoitustarkastus on esittänyt kantansa eräistä määräysvaltayhteisön käsitettä koskevista kysymyksistä antamassaan kannanotossa K/1/97/PMO, johon voi tutustua Rahoitustarkastuksen Internet-kotisivuilla ( d) tiedot vaikutusvaltayhteisöistä Vaikutusvaltayhteisön nimi, LY-/aoy-tunnus 3 ja kotivaltio. Vaikutusvallan peruste on ilmoitettava jaoteltuna seuraavasti (koodit viittaavat lomakkeen 1 vastaaviin numeroihin): 401 Toimitusjohtaja 402 Hallituksen puheenjohtaja 403 Hallituksen jäsen 404 Hallintoneuvoston puheenjohtaja 405 Hallintoneuvoston jäsen 406 Varatoimitusjohtaja tai muu toimitusjohtajan varamies 407 Hallituksen varajäsen 408 Hallintoneuvoston varajäsen 410 Avoin yhtiö, yhtiömies 411 Kommandiittiyhtiö, vastuullinen yhtiömies 412 Tilintarkastaja 413 Varatilintarkastaja 414 Päävastuullinen tilintarkastaja 490 Muu peruste. 3 Arvo-osuusyksilöintitunnus (aoy) on arvo-osuusrekisterin antama keinotekoinen yksilöintitunnus. Tunnus annetaan mm. ulkomaalaisille luonnollisille henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta sekä ulkomaisille yhtiöille, joilla ei ole suomalaista LY-tunnusta.

7 lukien toistaiseksi 7 (13) Koodin 490 tulkintaohje: Koodi viittaa asemaan, joka rinnastuu muuhun, koodeissa mainittuun vaikutusvallan muodostavaan tehtävään. Vaikutusvaltayhteisöjä ovat yhteisöt tai säätiöt, joissa ilmoitusvelvollinen on koodeissa mainitussa tai siihen rinnastuvassa asemassa, kuten toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä. Vaikutusvaltayhteisöjä ovat myös avoimet yhtiöt, joissa ilmoitusvelvollinen on yhtiömies, ja kommandiittiyhtiöt, joissa hän on vastuunalainen yhtiömies Perusilmoitukseen on merkittävä päivämäärä, jonka mukainen tilanne ilmoitetaan. Ilmoitus on allekirjoitettava ja päivättävä Perusilmoitus on tehtävä kahden viikon kuluessa ilmoitusvelvollisuuden alkamisesta. Ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun henkilö on aloittanut tehtävässä (esimerkiksi toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä). Pelkkä valinta tehtävään ei siten vielä luo ilmoitusvelvollisuutta. Alaikäisen vajaavaltaisen syntymästä tehtävän ilmoituksen määräaika lasketaan siitä, kun alaikäinen on merkitty väestörekisteriin. Uutta määräysvaltayhteisöä koskeva ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun yhteisö on merkitty kaupparekisteriin. Perusilmoitus on tehtävä aina huolimatta kohdan 3.1 poikkeuksesta alle euron arvopaperiomistuksien ilmoittamisesta Muutosilmoitus Perusilmoituksessa annettujen tietojen muuttuessa ilmoitusvelvollisen on tehtävä muutosilmoitus (lomake 1) Muutosilmoituksesta on käytävä ilmi, mitkä tiedot ovat muuttuneet, sekä päivämäärä, jonka mukainen tilanne ilmoitetaan. Ilmoitus on allekirjoitettava ja päivättävä Muutosilmoitus on tehtävä kahden viikon kuluessa tietojen muutoksesta.

8 lukien toistaiseksi 8 (13) 3 Arvopaperiomistusilmoitus ja omistusmuutosilmoitus 3.1 Arvopaperiomistusilmoitus Arvopaperiomistusilmoituksella ilmoitusvelvollinen ilmoittaa rekisterinpitäjälle arvopaperiomistuksensa sekä niiden vajaavaltaisten arvopaperiomistukset, joiden edunvalvojana hän toimii, ja määräysvaltayhteisöjensä arvopaperiomistukset. Ilmoitus on tehtävä, jos arvopaperiomistus on vähintään euroa / arvopaperilaji. Tiedot on ilmoitettava Rahoitustarkastuksen vahvistamalla lomakkeella (lomake 2, liitteenä). Rekisterinpitäjä voi myös järjestää menettelyn, jossa tiedot vastaanotetaan samat tiedot sisältävällä muulla kirjallisella ilmoituksella tai esimerkiksi sähköpostilla. Lomakkeen 2 täyttöohjeita on tällöinkin noudatettava. Ilmoituksen tekemällä ilmoitusvelvollinen valtuuttaa rekisterinpitäjän pitämään ilmoitetut tiedot nähtävillä ei-julkista henkilötunnusta lukuun ottamatta. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin päättää, että ilmoitusvelvollisen osoitetiedot eivät ole julkisia. Jos ilmoitusvelvollinen on AML:n 5 luvun 2 :n 1 momentin 1 kohdassa mainitussa suhteessa julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperin liikkeeseenlaskijaan eikä liikkeeseenlaskija ole samalla muu 1 kohdassa tarkoitettu yhteisö, hänen on ilmoitettava omat sekä niiden vajaavaltaisten, joiden edunvalvojana hän toimii ja määräysvaltayhteisöjensä arvopaperiomistukset ainoastaan kyseisen liikkeeseenlaskijan arvopapereissa. Omistusilmoitus on tehtävä, jos arvopaperien omistaja on ilmoitusvelvollinen tai vajaavaltainen, jonka edunvalvojana ilmoitusvelvollinen toimii taikka ilmoitusvelvollisen määräysvaltayhteisö. Vaikutusvaltayhteisöjen omistuksia ei näin tarvitse ilmoittaa. Jos ilmoitusvelvollinen on AML:n 5 luvun 2 :n 1 momentin 1 kohdassa mainitussa suhteessa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen jne.) julkisen kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen tai siihen oikeuttavan arvopaperin liikkeeseenlaskijaan eikä liikkeeseenlaskija ole samalla muu kohdassa 1 tarkoitettu yhteisö (esimerkiksi arvopaperinvälittäjä), hänen on ilmoitettava seuraavat omistukset 1) omat omistuksensa 2) niiden vajaavaltaisten omistukset, joiden edunvalvojana hän toimii ja 3) määräysvaltayhteisöjensä omistukset

9 lukien toistaiseksi 9 (13) Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan kyseisen liikkeeseenlaskijan ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön osakkeita ja niihin oikeuttavia arvopapereita sekä warrantteja, joiden kohdearvopaperina on yhtiöiden osake tai siihen osakeyhtiölain mukaan oikeuttava arvopaperi, ja johdannaissopimuksia, joissa näiden yhtiöiden osake tai siihen oikeuttava arvopaperi on kohde-etuutena. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa tarkoitettuja vakioituja optioita ja termiinejä (AML 10 luku 1 ), tällaisiin rinnastettavia johdannaissopimuksia (AML 10 luku 1 a ) sekä muita johdannaissopimuksia (AML 10 luku 1 b ), joiden kohde-etuutena on julkisen kaupankäynnin kohteena oleva osake tai osakkeeseen oikeuttava arvopaperi. Ilmoitusvelvollisuus ei siten koske korijohdannaisia, kuten indeksijohdannaisia. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös nk. johdon ja/tai henkilöstön optiolainoja ja optiooikeuksia. Jos rekisterinpitäjä on liittynyt SIRE-järjestelmään, ilmoitetaan lomakkeella 2 vain sellaiset arvopaperiomistukset, jotka eivät ole arvo-osuusjärjestelmässä. Arvoosuusjärjestelmään liitetyistä osakkeista ja arvo-osuusjärjestelmään liitetyistä, osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista ei tarvitse tehdä omistusilmoitusta. Sen sijaan muista osakkeista ja niihin oikeuttavista arvopapereista sekä johdannaissopimuksista on tehtävä tämä ilmoitus. Arvopaperiomistusilmoitus on tällöinkin tehtävä vain, jos omistus on yli euroa / arvopaperilaji. Johdannaissopimuksissa arvopaperiomistus lasketaan alla olevan kohde-etuuden arvon mukaan. Sen sijaan jos rekisterinpitäjä ei ole liittynyt SIRE-järjestelmään, on omistusilmoitus aina tehtävä, vaikka kyseinen arvopaperi olisikin liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Arvopaperiomistusilmoitus on tällöinkin tehtävä vain, jos omistus ylittää euroa/arvopaperilaji Omistusilmoituksessa ilmoitusvelvollisen on ilmoitettava itsestään nimi ja henkilötunnus. Lisäksi on ilmoitettava arvopaperiomistus ja se, kenen omistuksesta on kyse Omistusilmoitukseen on merkittävä päivämäärä, jonka mukainen tilanne ilmoitetaan. Ilmoitus on allekirjoitettava ja päivättävä Omistusilmoitus on tehtävä kahden viikon kuluessa ilmoitusvelvollisuuden alkamisesta. 3.2 Omistusmuutosilmoitus Jos arvopaperiomistusilmoituksessa annetut tiedot muuttuvat, ilmoitusvelvollisen on tehtävä rekisterinpitäjälle omistusmuutosilmoitus. Ilmoitus on tehtävä, kun omistus on luovutuksen, hankinnan tai muun saannon johdosta muuttunut vähintään euroa

10 lukien toistaiseksi 10 (13) / arvopaperilaji aiemmin ilmoitetusta ja muutos johtuu muusta kuin arvopaperin liikkeeseenlaskijasta. Ilmoitus on tehtävä siitä riippumatta, onko omistuksen muutos ollut vastikkeellinen tai vastikkeeton. Mikäli kyseessä on arvopaperin kappalemäärään vaikuttava, liikkeeseenlaskijasta johtunut arvopaperiin kohdistunut toimenpide, kuten rahastoanti tai osakkeiden pilkkominen, ei muutosilmoitusta tarvitse tehdä. Jos rekisterinpitäjä on liittynyt SIRE-järjestelmään, arvo-osuusjärjestelmään liitetyistä osakkeista ja arvo-osuusjärjestelmään liitetyistä, osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista ei tarvitse tehdä omistusmuutosilmoitusta. Sen sijaan muista osakkeista ja niihin oikeuttavista arvopapereista sekä johdannaissopimuksista on tehtävä tämä ilmoitus. Omistusmuutosilmoitus on tällöin tehtävä vain, jos omistuksen muutos on yli euroa / arvopaperilaji aiemmin ilmoitetusta. Johdannaissopimuksissa arvopaperiomistus lasketaan alla olevan kohde-etuuden arvon mukaan. Sen sijaan jos rekisterinpitäjä ei ole liittynyt SIRE-järjestelmään, on omistusmuutosilmoitus aina tehtävä, vaikka kyseinen arvopaperi olisikin liitetty arvoosuusjärjestelmään. Omistusmuutosilmoitus on tällöinkin tehtävä vain, jos muutos ylittää euroa / arvopaperilaji aiemmin ilmoitetusta. Arvopaperiomistusmuutoksien nettoarvon ollessa yli euroa, ilmoitusvelvollisen tulee tehdä omistusmuutosilmoitus. Omistusmuutosilmoituksessa ilmoitetaan omistusmuutoksien nettoarvo (lisäykset + vähennykset) aiempaan arvopaperiomistusilmoitukseen verrattuna. Jos rekisterinpitäjä on liittynyt SIREjärjestelmään, arvo-osuusjärjestelmään liitetyistä osakkeista ja arvoosuusjärjestelmään liitetyistä, osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista ei tarvitse tehdä omistusmuutosilmoitusta. Sen sijaan muista osakkeista ja niihin oikeuttavista arvopapereista sekä johdannaissopimuksista on tehtävä tämä ilmoitus. Muutosilmoitus on myös tehtävä optio-oikeuden ja optiolainan luovutuksesta, optiooikeuden perusteella tapahtuvasta merkinnästä sekä siitä, että optio-oikeus tai optiolaina on lakannut olemasta voimassa. Edellä mainittua sovelletaan soveltuvin osin myös warrantteihin. Johdannaissopimuksesta on tehtävä muutosilmoitus kun sopimus on tehty ja kun se on lakannut olemasta voimassa.

11 lukien toistaiseksi 11 (13) Muutosilmoituksesta on käytävä ilmi arvopaperiomistusmuutos sekä se, kenen omistuksesta on kyse Muutosilmoitukseen on merkittävä päivämäärä, jonka mukainen tilanne ilmoitetaan. Ilmoitus on allekirjoitettava ja päivättävä Muutosilmoitus on tehtävä kahden viikon kuluessa omistuksen muutoksesta. Arvopaperiomistusmuutoksien nettoarvoa ilmoitettaessa määräaika lasketaan siitä arvopaperiomistusmuutoksesta, joka aiheutti muutoksien nettoarvon euron rajan ylityksen. 4 Muut määräykset 4.1 Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät yhteisöt Ilmoitusvelvollisen ei tarvitse ilmoittaa määräysvalta- tai vaikutusvaltayhteisöinään seuraavia suomalaisia tai vastaavia ulkomaisia yhteisöjä: - asunto-osakeyhtiöt - kiinteistöosakeyhtiöt - aatteelliset yhdistykset, mm. urheilu- ja harrastusseurat, opiskelijajärjestöt ja ammattiliitot - puolueet ja niiden järjestöt - taloudelliset yhdistykset, kuten metsänhoitoyhdistykset, tienhoitokunnat ja kalastuskunnat. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä, jos yhteisö käy aktiivisesti kauppaa arvopapereilla. 4.2 Tilintarkastajat Tilintarkastajan, varatilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilön, jolla on päävastuu rekisterinpitäjän tilintarkastuksesta, ei tarvitse ilmoittaa vaikutusvaltayhteisöinään niitä yhteisöjä, jotka ovat hänen vaikutusvaltayhteisöjään tilintarkastustehtävän perusteella. Tilintarkastaja joutuu tekemään sisäpiiri-ilmoitukset rekisterinpitäjälle, mutta hänen ei tarvitse perusilmoituksessa tai sen muutosilmoituksessa ilmoittaa vaikutusvaltayhteisöinään muita rekisterinpitäjiä tai yhteisöjä, joissa hän on tilintarkastajana. Mikäli henkilö on esimerkiksi usean arvopaperivälittäjän tilintarkastaja, hänen on tehtävä kuhunkin perusilmoitus ja tarvittava

12 lukien toistaiseksi 12 (13) omistusilmoitus, mutta hän ei ole velvollinen ilmoittamaan vaikutusvaltayhteisönään muita arvopaperivälittäjiä. Tilintarkastajan on kuitenkin ilmoitettava vaikutusvaltayhteisöinään ne yhteisöt, joissa hänellä on vaikutusvalta muun kuin tilintarkastustehtävän perusteella. Rahoitustarkastus suosittaa, että tilintarkastusyhteisöstä ilmoitusvelvollisiksi nimetään myös päävastuullista tilintarkastajaa tilintarkastuksessa avustavat, asiantuntija-asemassa olevat henkilöt (ks. myös määräyksen kohta 2.1, koodin 190 tulkintaohje) Ilmoitusvelvollisuus koskee varatilintarkastajaa siitä lukien, kun hän on ottanut tilintarkastustehtävän vastaan rekisterinpitäjässä. Varatilintarkastaja on ilmoitusvelvollinen siihen asti, kunnes yhtiökokous on valinnut uuden varsinaisen tilintarkastajan ja tämä on ottanut tehtävän vastaan. 4.3 Luottolaitoksen hallintoneuvosto, hallituksen varajäsenet ja tilintarkastajat Luottolaitoksen hallintoneuvoston puheenjohtaja, jäsen, varajäsen, hallituksen varajäsen sekä tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja sellaisen tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, joka on päävastuussa luottolaitoksen tilintarkastuksesta, on ilmoitusvelvollinen vain, jos hän tehtävänkuvauksensa mukaan tai muuten tosiasiallisesti säännöllisesti saa tietoa, jonka perusteella hän voi päätellä arvopaperin tai arvopaperimarkkinoiden kehityssuunnan. Suppeimmillaan luottolaitoksen ilmoitusvelvollisten ryhmä koostuu siten toimitusjohtajasta, varatoimitusjohtajasta tai muusta toimitusjohtajan varamiehestä, hallituksen jäsenistä sekä koodeissa ja 190 tarkoitetuista henkilöistä. 4.4 Ulkomainen luottolaitos, rahoituslaitos tai sijoituspalveluyritys, jolla on sivukonttori Suomessa Ulkomaisen luottolaitoksen, rahoituslaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen AML:n 5 luvun 2 :n 1 momentin 1 kohdassa mainituista henkilöistä hallituksen jäsenet ja varajäsenet, hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja muu toimitusjohtajan varamies ja muut kuin sivukonttorin tarkastamisesta vastaavat tilintarkastajat eivät ole ilmoitusvelvollisia, jos sivukonttorille on asetettu käytännön päätöksistä vastaava johtoryhmä tai vastaava toimielin, jonka jäsenet ovat ilmoitusvelvollisia. Ilmoitusvelvollisuus koskee aina sivukonttorin palveluksessa olevia, AML 5 luvun 2 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä.

13 lukien toistaiseksi 13 (13) Sivukonttorin on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle kirjallisesti, mikäli se soveltaa kohdan ensimmäisessä kappaleessa tarkoitettua poikkeusta. Suppeimmillaan ilmoitusvelvollisten ryhmä koostuu siten sivukonttorin johtoryhmän tai vastaavan toimielimen jäsenistä, sivukonttorin tarkastamisesta vastaavista tilintarkastajista sekä sivukonttorin palveluksessa olevista, koodeissa ja 190 tarkoitetuista henkilöistä. 4.5 Kesäapulaiset ja muut vastaavat harjoittelijat Kesäapulaisten ja muiden vastaavien lyhytaikaisten harjoittelijoiden ei tarvitse pääsäännön mukaan tehdä sisäpiiri-ilmoituksia. Ilmoitusvelvollisuus koskee kuitenkin myös näitä henkilöitä, mikäli he rekisterinpitäjän näkemyksen mukaan saavat haltuunsa sisäpiirintietoa. 5 Hallintarekisteröinnin kielto Ilmoitusvelvollinen, vajaavaltainen, jonka edunvalvojana ilmoitusvelvollinen toimii, sekä ilmoitusvelvollisen määräysvaltayhteisöt eivät saa hallintarekisteröidä ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvia arvopapereita. Kohta koskee vain Suomessa hankittuja arvopapereita. Näin esimerkiksi ulkomaisessa pörssissä voidaan käydä kauppaa Suomessa julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin oikeuttavilla talletustodistuksilla. Tällaiset kaupat on kuitenkin ilmoitettava sisäpiirirekisteriin. LIITTEET Lomake 1: Sisäpiiri-ilmoitus / Perusilmoitus Lomake 2: Sisäpiiri-ilmoitus / Arvopaperiomistusilmoitus

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Muutokset alleviivattu 1 (10) Sijoitusrahastolain 99 :n 1 momentissa tarkoitetuille ilmoitusvelvollisille Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n nojalla

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Osoite ja postinumero, kotipaikka

Osoite ja postinumero, kotipaikka Dnro 4/120/2005 Sivu 1 (5) PERUSILMOITUS MUUTOSILMOITUS (Täytetään vain kohdat 1, 2, 6 sekä muuttuvat kohdat) Rahoitustarkastuksen sisäpiiristandardista 5.3 löytyvät taustaohjeet * -merkittyihin kohtiin.

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2 Standardiluonnos 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2 Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (29) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2 Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (27) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 5. 3 S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 (5) YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN 24.8.2006 VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 Arvopaperimarkkinalaki Tämä ohje korvaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 Muutospäivä: 1.6.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51

Lisätiedot

Standardi 5.3. Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit. Määräykset ja ohjeet

Standardi 5.3. Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit. Määräykset ja ohjeet Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 5. 3 S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT 17.4.2008 2(10) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 YLEISTÄ... 3 2 SISÄPIIRINTIETOA JA KAUPANKÄYNTIKIELTOA ARVOPAPERIMARKKINOILLA SÄÄNTELEVÄT MÄÄRÄYKSET... 3 3 SISÄPIIRINTIETO...

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 7.4.2004 Taltionumero 778 Diaarinumero 4044/2/02

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 7.4.2004 Taltionumero 778 Diaarinumero 4044/2/02 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 7.4.2004 Taltionumero 778 Diaarinumero 4044/2/02 Asia Valittaja Sisäpiirirekisteriin merkitsemistä koskeva valitus Agrologi Georg Ehrnrooth, Lapinjärvi

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 31.12.2005 ALKAEN

FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 31.12.2005 ALKAEN 1 FINNAIR OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 31.12.2005 ALKAEN 1. SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Finnair Oyj:n (jäljempänä "Finnair") hallitus on vahvistanut tämän sisäpiiriohjeen. Ohjetta noudatetaan kaikissa niissä Finnair

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2005 N:o Laki. N:o 297. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2005 N:o Laki. N:o 297. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2005 N:o 297 304 SISÄLLYS N:o Sivu 297 Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta... 999 298 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta...

Lisätiedot

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. MÄÄRITELMÄT 3 3. SISÄPIIRISÄÄNTELY 4 3.1 Miksi sisäpiirisäännöt ovat tärkeitä? 4 3.2 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto 5 3.3 Julkistamaton

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvopaperimarkkinalakia ja Rahoitustarkastuksesta

Lisätiedot

FIT & PROPER lomake R3. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskeva selvitys

FIT & PROPER lomake R3. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskeva selvitys Saapumispäivä FIT & PROPER lomake R3 DNRO Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskeva selvitys Tätä lomaketta käyttävät seuraavien valvottavien ilmoitusvelvolliset: rahastoyhtiöt ja niiden ulkomailla

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta /2014 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta /2014 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014 1046/2014 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Componentan sisäpiiriohjeet

Componentan sisäpiiriohjeet Voimassa 23.3.2012 alkaen 1 (10) Componentan sisäpiiriohjeet 1. PÄÄPERIAATTEET Listatun yhtiön johdolla ja muilla työntekijöillä saattaa olla hallussaan tietoa, joka vaikuttaa yhtiön liikkeeseen laskemien

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. JOHDANTO Tämä Caverion Oyj:n sisäpiiriohje koskee kaikkia Caverion Oyj:ssä tai jossakin sen konserniyhtiössä (yhdessä Yhtiö ) työ- tai toimisuhteessa olevia henkilöitä.

Lisätiedot

Tilintarkastusyhteisön valvontatietoilmoituksen täyttöohje

Tilintarkastusyhteisön valvontatietoilmoituksen täyttöohje valvontatietoilmoituksen täyttöohje Avaamme 1.9.2017 tilintarkastusyhteisöille sähköisen asiointipalvelun, jossa tilintarkastusyhteisö voi vuositn tarkistaa yhteisön tilintarkastajarekisteriin merkityt

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

1. SÄÄNTELYN TEKNINEN RATIONALISOINTI - LUNASTUSMENETTELY

1. SÄÄNTELYN TEKNINEN RATIONALISOINTI - LUNASTUSMENETTELY 123 Dimitrios Himonas Liite 8 OSAKEYHTIÖLAKI JA ARVOPAPERIMARKKINAT 64 Tämä muistio on laadittu oikeusministeriön osakeyhtiölain (734/1978, OYL ) uudistamishankkeen yhteydessä. Muistion tarkoituksena on

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/ 1 (10) SAADUISTA LAUSUNNOISTA LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEEN- OMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS JA SISÄPIIRI-ILMOITUKSET JA -REKISTERIT STANDARDILUONNOKSET Rahoitustarkastus järjestää hyvän hallintotavan

Lisätiedot

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA MUISTIO 1 (8) MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA 1 Taustaa Arvopaperimarkkinalakiin (AML), Rahoitustarkastuksesta annettuun lakiin (Ratalaki)

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista 1 (6) Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty standardin kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

lisätään 47 :ään, sellaisena kuin se on laeissa 685/1999 ja 1098/2014, uusi 3 momentti seuraavasti: 47

lisätään 47 :ään, sellaisena kuin se on laeissa 685/1999 ja 1098/2014, uusi 3 momentti seuraavasti: 47 Liite (Sisäministeriön vastineen täydennys 24.3.2017) Oikeusministeriö 20. Laki yhdistyslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yhdistyslain (503/1989) 47 :n 2 momentti, 48 :n 1 ja

Lisätiedot

OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN KUULUVIEN LUOTTOLAITOSTEN OMISTAMIEN LUOTTO- JA RAHOITUSLAITOSTEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ILMOITTAMISESTA

OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN KUULUVIEN LUOTTOLAITOSTEN OMISTAMIEN LUOTTO- JA RAHOITUSLAITOSTEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ILMOITTAMISESTA RAHOITUSTARKASTUS OHJE Nro 301.5 Dnro 3/220/97 Antopäivä: 26.3.1997 Voimassaoloaika: 23.5.1997 lukien toistaiseksi 1 (3) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto 1993 vp - Ta VM 15 - HE 309/1992 vp Talousvaliokunnan mietintö n:o 15 hallituksen esityksestä laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunta on lähettänyt 24

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pekka Loikkanen KHT Oy 22.2.2006 P C Säädöstausta Arvopaperimarkkinalaki Rikoslaki Valtiovarainministeriön asetukset ja päätökset

Lisätiedot

Laki. osuuskuntalain 5 luvun 5 :n muuttamisesta

Laki. osuuskuntalain 5 luvun 5 :n muuttamisesta Liite 1 Rinnakkaistekstit 2. osuuskuntalain 5 luvun 5 :n muuttamisesta muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun osuuskuntalain (1488/2001) 5 luvun 5 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 890/2002,

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2005 vp. hallituksen esityksen laeiksi arvopaperimarkkinalain. ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta JOHDANTO

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2005 vp. hallituksen esityksen laeiksi arvopaperimarkkinalain. ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta JOHDANTO TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 14 päivänä syyskuuta 2004 lähettänyt

Lisätiedot

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry 7.6.2016 DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN OSIO UUDISTUU Sääntelyuudistusten myötä

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm]

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm] SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN [pvm] SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄYTTÖ SISÄPIIRILÄISYYS KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS 2 MITÄ ON SISÄPIIRINTIETO? TÄSMÄLLISTÄ Huhut, spekulaatiot, epävarma

Lisätiedot

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOITUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄSENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOHJE

FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOITUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄSENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOHJE FINANSSIALAN KESKUSLIITON SIJOITUSPALVELUJA TARJOAVIEN JÄSENYHTEISÖJEN KAUPANKÄYNTIOHJE 1 JOHDANTO... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 FK:n sijoituspalveluja tarjoava jäsenyhteisö... 4 2.2 Vaikuttavassa asemassa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (7 ) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 :N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 :n mukaisesti ilmoitamme, että Suomen Helasto Oyj

Lisätiedot

INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1 (17) INCAP OYJ:N SISÄPIIRIOHJE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TARKOITUS 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT 4 KIELLETTY SISÄPIIRINTIEDON KÄYTTÖ 4.1 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto ja

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Ennen tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. mukaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. on aina velvollinen valitsemaan. yhden tilintarkastajan.

Ennen tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. mukaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. on aina velvollinen valitsemaan. yhden tilintarkastajan. HE 220/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 1 :n ja säätiölain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiöjärjestys päivältä 13.4.2010 Toiminimi: Tecnotree Oyj Yritys- ja yhteisötunnus 1651577-0 Kaupparekisterinumero 808.875 Voimassaoloaika 13.4.2010 TECNOTREE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA lukien toistaiseksi 1 (17) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain

Lisätiedot

Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen

Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen 1 (5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 102 29.11.2011 Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen kuntakonserniin 1 Lausuntopyyntö 1.1 Varsinainen lausuntopyyntö

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA 1 (8) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja osuuspankkilain

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSUUS, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET SEKÄ MUUTA JÄSENYYTEEN LIITTYVÄÄ ILMOITETTAVAA (täytä tarvittaessa) Osuus Osuuden nimellisarvo (jos on) Osakepääoma ja osakkeet

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA lukien toistaiseksi 1 (15) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta 1 (6) Osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä. LISTAYHTIÖN OMAT OSAKKEET 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

Lisätiedot

Markkinat-tiedote 1/2009

Markkinat-tiedote 1/2009 Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden ja tilinpäätösvalvonnan tulkintoihin, standardeihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja. Tiedotteen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 969. Laki. kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 969. Laki. kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1999 N:o 969 975 SISÄLLYS N:o Sivu 969 Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta... 2469

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012. 751/2012 Laki. arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012. 751/2012 Laki. arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012 751/2012 Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta

Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta 1 (6) Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta Ilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnalle ja kohdeyhtiölle A. Tiedot kohdeyhtiöstä ja ilmoituksen tekijästä 1. Kohdeyhtiön täydellinen nimi 2. Liputusvelvollisen

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI 1 (26)

NASDAQ OMX HELSINKI 1 (26) NASDAQ OMX HELSINKI 1 (26) SISÄPIIRIOHJE SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 TARKOITUS... 2 3 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT... 3 4 KIELLETTY SISÄPIIRINTIEDON KÄYTTÖ... 4 4.1 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Standardi RA2.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA2.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA2.1 Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2001 vp. hallituksen esityksen laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2001 vp. hallituksen esityksen laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Glaston Oyj Abp 28.02.2013 13:23:46 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 28.02.2013 Toiminimi: Glaston Oyj Abp Yritys- ja yhteisötunnus: 1651585-0

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Johtohenkilöiden liiketoimet (MAR 19 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot

Sisällysluettelo. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Johtohenkilöiden liiketoimet (MAR 19 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot 1 (15) Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Johtohenkilöiden liiketoimet (MAR 19 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa EU-lainsäädäntöä. Myös MARin

Lisätiedot