UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013"

Transkriptio

1 UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY 1 Uusi arvopaperimarkkinalaki (40128)

2 1. ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen piiriin kuuluvat lait on vahvistettu ja ne tulevat voimaan Lakeihin liittyvät valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön asetukset annetaan viikolla 51 ja niiden on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti lakien kanssa. Kokonaisuudistuksessa arvopaperimarkkinalainsäädännön rakennetta on päivitetty ja listayhtiöiden kannalta eräs keskeisimmistä säädöksistä eli uusi arvopaperimarkkinalaki (746/2012, jäljempänä AML) on uudistettu kokonaisuudessaan siten, että osa nykyisin voimassa olevan arvopaperimarkkinalain säännöksistä on siirretty omiin lakeihinsa ja uusi AML koostuu vuoden 2013 alusta lähtien pääasiassa tiedonantovelvollisuutta, julkisia ostotarjouksia, markkinoiden väärinkäyttöä ja sisäpiiriä koskevasta sääntelystä. Lisäksi rahoitusvälineiden kaupankäynnistä sekä arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta on säädetty uudet lait. Samalla myös muihin arvopaperimarkkinoita sääteleviin lakeihin on tehty muutoksia. Kokonaisuudistuksen voimaantulon myötä myös lainsäädäntöä täsmentäviä Finanssivalvonnan (Fiva) määräyksiä ja ohjeita ollaan uudistamassa. Mm. seuraavia aihealueita koskevat luonnokset uusiksi määräyksiksi ja ohjeiksi ovat jo valmistuneet ja ne ovat lausuntovaiheessa. liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuus julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus sisäpiiri-ilmoitukset ja rekisterit arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto Fivan uusien määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan

3 2. UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA AML:N YLEISET PERIAATTEET Kokonaisuudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat olleet mm. arvopaperimarkkinalainsäädännön selkeyden ja ymmärrettävyyden parantaminen listayhtiöiden hallinnollisen taakan keventäminen (koskien mm. tiedonantovelvollisuutta) arvopaperimarkkinoiden valvonnan ja hallinnollisen seuraamusjärjestelmän tehostaminen arvopaperimarkkinalainsäädännön kilpailukyvyn lisääminen arvopaperien säilytys- ja selvitystoiminnan tehostaminen ja kilpailun lisääminen Muutosten taustalla vaikuttavat olennaisesti myös arvopaperimarkkinoita koskevat EU-säädöshankkeet. Arvopaperimarkkinalaissa säädetään kolme keskeistä arvopaperimarkkinalainsäädännön yleissäännöstä, joita ovat: hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisen ja sopimattoman menettelyn kielto (AML 1:2 ) totuudenvastaisten ja harhaanjohtavien tietojen antamisen kielto (AML 1:3 ) riittävien tietojen tasapuolinen pitäminen saatavilla (AML 1:4 ) Seuraavissa luvuissa käydään läpi eräitä keskeisiä arvopaperimarkkinalainsäädännön ja erityisesti AML:n muutoksia listayhtiön kannalta. 3

4 3. SÄÄNNÖLLINEN JA JATKUVA TIEDONANTOVELVOLLISUUS Jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta koskevat säännökset sisältyvät AML 6-lukuun. Listayhtiöiden jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta koskevan perussäännöksen (6:4 ) asiasisältö olennaisilta osin ennallaan. Lähinnä teknisiä täsmennyksiä. Säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskevat säännökset AML 7-luvussa. Pykäliä selvennetty ja täsmennetty teknisesti. Valtiovarainministeriön asetuksen myötä Q1- ja Q3 -osavuosikatsausten laatimisvelvollisuuden alaraja noussee 75 M :stä 150 M :oon (markkina-arvolla mitattuna). Jollei yhtiö julkaise Q1- ja Q3-osavuosikatsauksia on tällöin julkistettava johdon osavuotinen selvitys (AML 7:14 ). 4

5 4. SÄÄNNÖLLINEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS TULEVAISUUDENNÄKYMIEN ESITTÄMINEN Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden osalta olennainen muutos on se, että AML:iin ei enää sisälly ehdotonta vaatimusta tulevaisuudennäkymien esittämisestä osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa. Tulevaisuudennäkymät tulee esittää kirjanpitolain vaatimuksen mukaisesti toimintakertomuksessa. Yhtiö voi kuitenkin halutessaan esittää näkymät tilinpäätöstiedotteessa sekä myös jatkaa niiden esittämistä tulevissa osavuosikatsauksissa kuten ennenkin Yhtiöllä ei ole lain nojalla velvollisuutta esittää tulevaisuudennäkymiä myöskään vuotta 2012 koskevassa tilinpäätöstiedotteessa, jos tilinpäätöstiedote julkistetaan vuoden 2013 puolella. Jos liikkeeseenlaskijan tilikausi tai katsauskausi on päättynyt ennen lain voimaantuloa ( tai sitä ennen), liikkeeseenlaskija voi halutessaan julkistaa tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen kuten ennenkin nyt vielä voimassa olevan lain mukaisesti. Osavuosikatsauksen sisältöä ja rakennetta koskevaa 7 luvun 11 :ää sovelletaan lain voimaantulon jälkeen julkistettaviin osavuosikatsauksiin. 5

6 5. TULEVAISUUDENNÄKYMIEN ESITTÄMISTAVAN MUUTTAMINEN FIVAN KANTA Fiva katsoo, että jos yhtiö muuttaa tulevaisuudennäkymien esittämistä koskevaa käytäntöään, olisi lain voimaantulon jälkeen julkistettavassa tilinpäätöstiedotteessa tai osavuosikatsauksessa suositeltavaa kertoa, miten näkymät jatkossa annetaan. Näkymien esittämiskäytännön muutosta koskeva tieto olisi myös hyvä nostaa pörssitiedotteelle, jos yhtiön käytäntönä on ollut julkistaa osavuosikatsaukset ja tilinpäätöstiedote niin, että katsaus kokonaisuudessaan on pörssitiedotteen liitteenä. Edelleen Fiva katsoo, että jos yhtiö päättää jatkaa tulevaisuudennäkymien esittämistä, se voi valita, esittääkö se näkymät yhdessä tai useammassa tilikauden aikana julkistettavassa osavuosikatsauksessa. Fiva suosittaa, että kerran valittavaa käytäntöä noudatettaisiin johdonmukaisesti tilikaudesta toiseen. Jos käytäntöä muutetaan, olisi hyvä etukäteen kertoa esimerkiksi seuraavan vuoden tapahtumakalenterin (säännölliset tulosjulkistukset ja yhtiökokous) julkistuksen yhteydessä, miten näkymät jatkossa annetaan. Käytännön muuttaminen tulisi myös perustella. 6

7 6. TULEVAISUUDENNÄKYMIEN JULKISTAMINEN TOIMINTAKERTOMUKSESSA FIVAN KANTA Voimassa olevan käytännön mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus julkistetaan siten, että pörssitiedotteella kerrotaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisesta ja mistä ne ovat sijoittajien saatavissa. Käytäntö on perustunut siihen, että tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ei ole katsottu sisältävän uutta olennaista tietoa; tilinpäätökseen sisältyvät olennaiset tiedot on jo julkistettu tilinpäätöstiedotteella. Jos yhtiö esittää kuluvan vuoden näkymät ensimmäistä kertaa toimintakertomuksessa, tulisi tämä Fivan mukaan huomioida tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisessa. Koska tulevaisuudennäkymät ovat lähtökohtaisesti AML 6:4 :n nojalla olennaista tietoa, tulisi ne nostaa pörssitiedotteelle, jolla kerrotaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisesta. Myös tiedotteen otsikosta tulisi käydä ilmi, että tiedote sisältää tulevaisuudennäkymiä koskevaa informaatiota. Jos yhtiö on jo julkistanut näkymät aikaisemmin erillisellä pörssitiedotteella tai tilinpäätöstiedotteella, eikä niissä ei ole tapahtunut olennaista muutosta, voi yhtiö julkistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen samalla tavalla kuin aiemmin. 7

8 7. TULEVAISUUDENNÄKYMIEN ESITTÄMISEN JA TULOSVAROITUKSEN ANTAMISEN SUHTEESTA FIVAN KANTA Vaikka yhtiö päättäisi luopua tulevaisuudennäkymien esittämisestä osavuosikatsauksissa/tilinpäätöstiedotteessa ja esittää näkymät ainoastaan toimintakertomuksessa, on sillä velvollisuus antaa tarvittaessa AML 6:4 :n nojalla tulosvaroitus. Jos näkymät annetaan harvemmin, yhtiön historiallinen kehitys ja muut siitä käytettävissä olevat tiedot korostuvat sijoittajan tehdessä arviota yhtiön tulevasta kehityksestä. Tulosvaroitus voi siis perustua myös siihen, mitä yhtiön historiallisesta kehityksestä tai muista sen julkistamista tiedoista voidaan perustellusti päätellä. Jos yhtiö on päättänyt esittää kuluvan vuoden näkymät vasta toimintakertomuksessa, tulisi sen arvioida, olisiko sillä edellä esitetyn perusteella tarvetta tiedottaa näkymistään jo aiemmin. 8

9 8. MUU TIEDONANTOVELVOLLISUUS - LISTAYHTIÖN OMILLA OSAKKEILLAAN TEKEMÄT KAUPAT, VUOSIKOOSTE Listayhtiön omilla osakkeillaan tekemät kaupat Listayhtiöiden omilla osakkeillaan tekemiä kauppoja koskevaa ilmoitusvelvollisuutta on kevennetty siten, että nykyinen seitsemän päivän julkistamisvelvollisuus ennen ostojen aloittamista on poistettu. Lisäksi omilla osakkeilla tehtyjen kauppojen ilmoittamisaikaa on laajennettu siten, että ilmoitukset on tehtävä vasta viimeistään ennen seuraavan kaupankäyntipäivän alkua (AML 8:2 ) Nykyisen lain mukaan ilmoitus on tehtävä viipymättä ja viimeistään ennen seuraavan kaupankäyntipäivän alkua Tältä osin huomioitava kuitenkin kulloinkin voimassa olevat pörssin säännöt Pörssin sääntöjen mukaan mm. vähintään 10 prosenttia hankintapäätöksen käsittämästä osakkeiden enimmäismäärästä on ilmoitettava pörssille heti ja pienemmät kaupat koottuina yhteen joko ennen kaupankäynnin jälkeisen jakson päättymistä tai ennen seuraavan kaupankäyntipäivän alkua (tapauksesta riippuen). Vuosikoosteen julkistamisvelvollisuus poistuu AML:iin ei enää sisälly vaatimusta vuosikoosteen julkistamisesta. Laki ei siten myöskään edellytä yhtiötä julkistamaan vuosikoostetta vuoden 2012 aikana julkistetuista tiedoista. Vanhan arvopaperimarkkinalain 2:10c :n mukaan yhtiön on tullut julkistaa asiakirja edellisen tilikauden aikana julkistamistaan tiedoista (vuosikooste) 20 työpäivän kuluessa tilikauden päättymisestä. 9

10 9. LIPUTUSVELVOLLISUUS AML:ssa uusi 90 %:n liputusraja, muutoin rajat entiset. AML 9:5 :n mukaan osakkeenomistajan on siten ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Fivalle (liputusilmoitus), kun osuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Samoin kuin aiemmassa arvopaperimarkkinalaissa, on liputusilmoitus tehtävä myös, kun osakkeenomistaja on osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa jonkin edellä mainitun rajan saavuttamiseen tai ylittymiseen taikka osuuden vähenemiseen liputusrajan alle. AML:ssa on sijoittajan yhtiölle tekemälle liputusilmoitukselle uusi aikaraja, jota ei sisältynyt aiempaan lakiin. Lisäksi säännökseen on lisätty uusi olettama-/tulkintasääntö siitä, milloin liputusvelvollisen osakkeenomistajan on katsottava saaneen tiedon liputusvelvollisuuden laukaisevasta liiketoimesta. AML 9:9 :n mukaan osakkeenomistajan on tehtävä liputusilmoitus yhtiölle ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää tapahtuneesta hankinnasta tai luovutuksesta, mahdollisuudestaan käyttää äänioikeutta tai tehdystä oikeustoimesta, jonka vuoksi hänen omistus- ja ääniosuutensa on muuttunut tai muuttuu oikeustoimen toteutuessa 5 :ssä säädetyllä tavalla. Osakkeenomistajan on katsottava saaneen tiedon kyseisestä oikeustoimesta viimeistään kahden päivän kuluttua oikeustoimesta. Sen sijaan kohdeyhtiön julkistamisvelvollisuuden osalta ei olennaisia sisällöllisiä muutoksia (säännöksen perusteluja kuitenkin täsmennetty tulkintatilanteita silmälläpitäen). Kun kohdeyhtiö saa liputusilmoituksen, sen on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava liputusilmoituksessa olevat tiedot. (AML 9:10 ) 10

11 10. SISÄPIIRISÄÄNTELY JULKINEN SISÄPIIRIREKISTERI MUUTOKSET EI VIELÄ VOIMAAN Alun perin arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksessa pyrittiin keskittämään listayhtiöiden julkiset sisäpiirirekisterit yhteen, Fivan ylläpitämään rekisteriin. Tarkoituksena oli, että sisäpiiriläiset olisivat ilmoittaneet perustiedot ja omistusta koskevat muutostiedot suoraan Fivalle. Ehdotuksen mukaan liikkeeseenlaskijalla ei enää olisi ollut velvollisuutta pitää julkista rekisteriä, mutta se olisi voinut halutessaan hyödyntää Finanssivalvonnan rekisteriä tietojen pitämisessä yleisön saatavilla. Keskitetyn rekisterin arvioitiin vähentävän erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten hallinnollista taakkaa sekä lisäävän järjestelmän luotettavuutta ja valvonnan tehokkuutta. Edellä kuvatun mukaiset julkista sisäpiirirekisteriä koskevat säännökset lisättiin uuteen AML 13-lukuun, mutta EU:n niin sanotun markkinoiden väärinkäyttöasetuksen säädösprosessin myötä AML:iin lisättiin siirtymäsäännös, jonka mukaan julkisen sisäpiirirekisterin pitämiseen ja sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuuteen sovelletaan vanhan arvopaperimarkkinalain (495/1989) säännöksiä siihen saakka, kunnes valtiovarainministeriö antaa asetuksen uusien säännösten noudattamisesta. Siirtymäsäännöksen mukaan valtiovarainministeriön asetus on annettava viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä. Käytännössä on oletettavaa, että EU:n väärinkäyttöasetus tulee voimaan tätä ennen ja että sen sisältö korvaa ainakin pääosin nyt säädetyn AML 13-luvun sisällön. Julkisen sisäpiirirekisterin osalta sovelletaan nykyisen arvopaperimarkkinalain säännöksiä siihen saakka, kunnes valmisteilla olevaa EU:n väärinkäyttöasetusta ryhdytään soveltamaan (mahdollisesti v. 2015). 11

12 11. SISÄPIIRISÄÄNTELY YRITYSKOHTAINEN SISÄPIIRIREKISTERI Yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä koskevat uuden AML:n säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri muodostuu a) pysyvästä yrityskohtaisesta sisäpiirirekisteristä ja b) hankekohtaisesta sisäpiirirekisteristä. a) AML 13:6.1 :n mukaan yhtiön on pidettävä rekisteriä toimielimiinsä kuuluvista ja palveluksessaan olevista, joilla on asemansa tai tehtäviensä nojalla säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon, sekä muista henkilöistä, jotka muun sopimuksen perusteella työskentelevät tälle ja joilla on säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon (pysyvä yrityskohtainen sisäpiirirekisteri). Säännöksen sanamuotoa on muutettu siten, että se koskee henkilöitä, joilla on asemansa tai tehtäviensä nojalla säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon. Tällaisia henkilöitä voivat olla muun muassa yhtiön johtoryhmän jäsenet, tärkeimpien toimialojen vastuuhenkilöt, toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon sihteerit sekä henkilöt, jotka vastaavat yhtiön taloudesta, rahoituksesta, lakiasioista, tutkimus- ja kehitystyöstä ja viestinnästä. Tällaisia henkilöitä eivät lähtökohtaisesti ole henkilöt, joiden tavanomaisiin työtehtäviin ei kuulu käsitellä sisäpiirintietoa, vaikka heillä saattaa olla niihin säännöllinen pääsy, kuten sisäpiirintietoa sisältäviä ohjelmistoja ylläpitävä tai huoltava IT-henkilöstö eikä yhtiön toimitilojen ylläpitoon osallistuvat henkilöt kuten vahtimestarit tai siistijät. Yhtiön on määriteltävä ne henkilöt, joilla on säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon. b) AML 13:6.2 :n mukaan yhtiön on lisäksi pidettävä rekisteriä henkilöistä, joille yhtiö antaa yksilöityä hanketta koskevaa sisäpiirintietoa (hankekohtainen sisäpiirirekisteri). Hankekohtainen sisäpiirirekisteri koskee kaikkia henkilöitä, joille yhtiö antaa hanketta koskevaa sisäpiirintietoa. Tässä tarkoitettuja muita sisäpiirintietoa saavia henkilöitä ovat esimerkiksi merkittävät osakkeenomistajat tai sellaiset viranomaiset, joille yhtiö antaa hanketta koskevia tietoja. 12

13 12. HALLINNOLLINEN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ Arvopaperimarkkinoiden hallinnollista seuraamusjärjestelmää on tehostettu sekä laajentamalla sanktioiden käyttöalaa että moninkertaistamalla niiden enimmäismääriä. Vähäisemmistä, laissa tarkasti yksilöidyistä rikkeistä määrättävän rikemaksun määrä ehdotetaan korotettavan kymmenkertaiseksi. Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on (aiemmin ). Luonnolliselle henkilölle määrättävä rikemaksu on euroa (aiemmin ). Rikemaksu määrätään mm. seuraavien AML:n säännösten rikkomisesta tai laiminlyönnistä: Omilla osakkeilla tehtyjen kauppojen ilmoittaminen (AML 8:2 ) Liputusvelvollisuutta koskevat eräät AML 9-luvun säännökset Säänneltyjen tietojen saatavilla pito internet-sivuilla ja tiedotevarastossa (AML 10:5-6 ) Sisäpiiriläisen ilmoitusvelvollisuutta koskevat säännökset (AML 13:2 ). Tätä säännöstä ei tosin vielä sovelleta siirtymäsäännösten johdosta. Kts. edellä kohta 10 Seuraamusmaksu säilyy edelleen ankarimpana hallinnollisena seuraamuksena, joka määrätään erittäin moitittavien tekojen seurauksena. Seuraamusmaksu määrätään mm. seuraavien AML:n säännösten rikkomisesta tai laiminlyönnistä: Totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisen kiellosta ja riittävien tietojen tasapuolisesta saatavilla pitämisestä annetut säännökset (AML 1:3-4 ); Eräät AML 4-luvussa tarkoitetut säännökset koskien esitteen julkaisemisvelvollisuutta; Eräät säännökset koskien tietojen julkistamista jatkuvan ja säännöllisen tiedonantovelvollisuuden puitteissa sekä säänneltyjen tietojen julkistamista ja saatavilla pitoa; 13

14 12. HALLINNOLLINEN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ Eräät säännökset koskien julkista ostotarjousta tai tarjousvelvollisuutta; Eräät AML lukujen säännökset koskien yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä ja markkinoiden väärinkäytöstä; Sekä yllä mainittuja koskevat tarkemmat säännökset ja määräykset. Myös seuraamusmaksun tasoa on korotettu huomattavasti siten, että seuraamusmaksun enimmäismäärä on Oikeushenkilöillä enintään 10 % tekoa edeltävän vuoden liikevaihdosta, kuitenkin enintään 10 miljoonaa euroa (aiemmin max. 10 % / ). Finanssimarkkinoilla palveluja tarjoavalle luonnolliselle henkilölle enintään 10 % tämän elinkeinotoiminnan verovuoden tulosta, kuitenkin enintään 2,5 miljoonaa euroa. Muille luonnollisille henkilöille enintään 10 % viimeksi toimitetun verovuoden tuloista, kuitenkin enintään euroa (aiemmin max ). Ankarimmat, yli miljoonan euron suuruiset hallinnolliset seuraamukset määrää jatkossa Fivan sijaan Markkinaoikeus. Seuraamusjärjestelmää koskevat säännökset ovat Finanssivalvonnasta annetussa laissa mutta teot, joiden vastaisesta toiminnasta seuraamuksia voidaan määrätä, on kuvattu kussakin erillislaissa. Oletettavasti viranomaisten linja tulee tiukentumaan aiempaan verrattuna (ja se on viimeaikoina jo tiukentunutkin), sillä hallinnollisten seuraamusten määrääminen on muuttunut lähtökohdiltaan viranomaisia velvoittavaksi. 14

15 12. HALLINNOLLINEN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ Rikemaksu voidaan kuitenkin tietyissä, Finanssivalvonnasta annetun lain 42 :ssä yksilöidyissä tapauksissa jättää määräämättä, jos: 1) virheen korjaamiseksi on oma-aloitteisesti ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin välittömästi virheen havaitsemisen jälkeen ja virheestä on ilmoitettu viivytyksettä Fivalle, eikä virhe tai laiminlyönti ole vakava tai toistuva; 2) virheellistä menettelyä on pidettävä vähäisenä; tai 3) rikemaksun määräämistä on muutoin pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Seuraamusmaksun määräämisen sijaan Fiva voi antaa julkisen varoituksen yllä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuilla perusteilla. 15

16 13. ARVOPAPERIEN MONIPORTAINEN HALLINTA JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OSAKKEENOMISTAJAT EI VOIMASSA VIELÄ Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistusta valmistellut työryhmä ehdotti myös arvopaperien moniportaisen hallintarakenteen käyttöönottoa sekä hallintarekisteröinnin sallimista myös suomalaisille yksityisille ja institutionaalisille sijoittajille. Poliittisen vastustuksen vuoksi tätä ehdotusta ei kuitenkaan sisällytetty arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistukseen ainakaan vielä tässä vaiheessa. Mikäli ehdotus toteutuu aikanaan, on sillä merkittäviä vaikutuksia myös suomalaisille listayhtiöille, minkä vuoksi asiaa on selostettu alla lyhyesti. Arvopaperien moniportaisessa hallinnassa säilyttäjät muodostavat arvopaperien säilyttäjien ketjun, jossa voi olla useita eri säilyttäjiä useista eri valtioista. Hallintarekisteröinnillä tarkoitetaan lyhykäisyydessään sitä, että arvoosuusjärjestelmässä ylläpidettäviin luetteloihin merkitään arvopaperien varsinaisen omistajan sijaan hallintarekisteröinnin hoitaja, kuten luottolaitos. Työryhmän ehdotuksen mukaan myös suomalaiset sijoittajat olisivat voineet jatkossa valita esimerkiksi osakkeiden säilytyksen välillisesti tai moniportaisesti arvopaperien säilyttäjän ylläpitämällä arvopaperitilillä arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolella. Toisaalta myös nykymuotoinen säilytys arvopaperikeskuksen suoran hallinnan järjestelmässä arvoosuustilillä olisi edelleen ollut mahdollista. Moniportaisuuteen ja hallintarekisteröinnin käyttöalan laajentamista ehdotettiin osittain siitä syystä, että nykymuodossaan järjestelmä on kallis; suomalaisen sijoittajan kotimaisilla osakkeilla käymä kauppa on jopa 10 kertaa kalliimpaa kuin ulkomaisen hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan kaupankäynti. Lisäksi suomalainen selvitystoiminta on nykyisellään yli neljä kertaa kalliimpaa kuin muissa Euroopan pörsseissä. Vaikka hallintarekisteröintiä ehdotettiinkin laajennettavaksi, asetettiin työryhmän ehdotuksessa uudistuksen erääksi edellytykseksi se, että liikkeellelaskijoille ja viranomaisille taataan oikeus saada tarvittaessa tieto arvopaperin lopullisesta omistajasta. 16

17 Helsinki Lönnrotinkatu 5, Helsinki Puh Tampere Keskustori 5, Tampere Puh

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm]

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm] SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN [pvm] SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄYTTÖ SISÄPIIRILÄISYYS KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS 2 MITÄ ON SISÄPIIRINTIETO? TÄSMÄLLISTÄ Huhut, spekulaatiot, epävarma

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Miten listayhtiön viestintää säännellään?

Miten listayhtiön viestintää säännellään? Miten listayhtiön viestintää säännellään? Markkinavalvoja Minna Toiviainen 26.5.2010 Minna Toiviainen Näkökulmia Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 1 luvun :n 1 momentin 8 kohta, 13 ja 14 luku, 15 luvun :n 2 momentti ja 16 luvun 3,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 270/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 270/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 270/2006 vp Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (HE 174/2006

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. JOHDANTO Tämä Caverion Oyj:n sisäpiiriohje koskee kaikkia Caverion Oyj:ssä tai jossakin sen konserniyhtiössä (yhdessä Yhtiö ) työ- tai toimisuhteessa olevia henkilöitä.

Lisätiedot

Suomen IR-yhdistys ry

Suomen IR-yhdistys ry Suomen IR-yhdistys ry Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 9.1.2013 1 Sisällys Uusi arvopaperimarkkinalaki ja tiedonantovelvollisuus Seuraamukset ja käytäntö Lyhyeksimyynnin uusi sääntely 2 Arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA

GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA 1. Yleistä Glastonin tiedonantopolitiikassa kuvataan periaatteet ja menettelyt, joiden mukaisesti yhtiö tiedottaa pääomamarkkinoille. Glaston pyrkii varmistamaan, että kaikilla

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pekka Loikkanen KHT Oy 22.2.2006 P C Säädöstausta Arvopaperimarkkinalaki Rikoslaki Valtiovarainministeriön asetukset ja päätökset

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta

Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta 1 (6) Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta Ilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnalle ja kohdeyhtiölle A. Tiedot kohdeyhtiöstä ja ilmoituksen tekijästä 1. Kohdeyhtiön täydellinen nimi 2. Liputusvelvollisen

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe Johdanto Johdon vastuu sijoittajaviestinnässä Lait ja säännökset... 31

Sisällys. Esipuhe Johdanto Johdon vastuu sijoittajaviestinnässä Lait ja säännökset... 31 Sisällys Esipuhe........................................... 11 1 2 Johdanto......................................... 13 Johdon vastuu sijoittajaviestinnässä................... 19 1.1 IR:n historiasta.......................................

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi osakeyhtiölain,

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka eq Oyj

Tiedonantopolitiikka eq Oyj Tiedonantopolitiikka eq Oyj SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 1.1 Tarkoitus... 1 1.2 Soveltamisala... 1 1.3 Viestinnän periaatteet ja tavoitteet... 1 1.4 Viestinnän vastuualueet... 2 1.5 Tulkinnat ja poikkeamat...

Lisätiedot

Listayhtiön tiedonantovelvollisuuden sääntely

Listayhtiön tiedonantovelvollisuuden sääntely Listayhtiön tiedonantovelvollisuuden sääntely IR-yhdistyksen peruskurssi 5.6.2015 Markkinavalvoja Sääntelyn tavoite Tiedonantovelvollisuuden sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että sijoittajalla on käytössään

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9. HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.2015 Avoimuusdirektiivin muutosten täytäntöönpano - keskeisimmät

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä. LISTAYHTIÖN OMAT OSAKKEET 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 9, 14 :n edellä oleva väliotsikko ja 15 sekä 9 luvun 13, muutetaan 1 luvun 4,

Lisätiedot

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry 7.6.2016 DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN OSIO UUDISTUU Sääntelyuudistusten myötä

Lisätiedot

TIEDONANTOPOLITIIKKA. Versio 1.1. Hyväksytty: 17.2.2011 Hallitus. Päivitetty: 9.12.2013

TIEDONANTOPOLITIIKKA. Versio 1.1. Hyväksytty: 17.2.2011 Hallitus. Päivitetty: 9.12.2013 TIEDONANTOPOLITIIKKA Versio 1.1 Hyväksytty: 17.2.2011 Hallitus Päivitetty: 9.12.2013 ASPOCOMP GROUP OYJ, Keilaranta 1, FI-02150 Espoo, Finland. Phone: +358 20 775 6860. Fax:+358 20 775 6868. www.aspocomp.com

Lisätiedot

Ajankohtaista tiedonantovelvollisuudesta 6.10.2011

Ajankohtaista tiedonantovelvollisuudesta 6.10.2011 Ajankohtaista tiedonantovelvollisuudesta 6.10.2011 markkinavalvoja Anu Lassila-Lonka ja markkinavalvoja Minna Toiviainen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 3.10.2011 Anu

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista 1 (6) Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty standardin kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä. OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalaki muuttui mikä muuttui listayhtiöiden tiedottamisessa?

Arvopaperimarkkinalaki muuttui mikä muuttui listayhtiöiden tiedottamisessa? Arvopaperimarkkinalaki muuttui mikä muuttui listayhtiöiden tiedottamisessa? Sijoitus-Invest 2013 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä,

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 (5) YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN 24.8.2006 VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 Arvopaperimarkkinalaki Tämä ohje korvaa

Lisätiedot

Standardin 5.2b muutokset. Listayhtiötilaisuudet 2008 Marjatta Virtanen

Standardin 5.2b muutokset. Listayhtiötilaisuudet 2008 Marjatta Virtanen Standardin 5.2b muutokset Listayhtiötilaisuudet 2008 Marjatta Virtanen RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION 2 Standardi 5.2b Liikkeeseenlaskijan ja osakkeenomistajan tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Ilmoitus huomattavasta omistus- tai ääniosuudesta

Ilmoitus huomattavasta omistus- tai ääniosuudesta Liite 1 1 (6) Ilmoitus huomattavasta omistus- tai ääniosuudesta Ilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnalle ja kohdeyhtiölle A. Tiedot kohdeyhtiöstä ja ilmoituksen tekijästä 1. Kohdeyhtiön täydellinen nimi

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka eq Oyj

Tiedonantopolitiikka eq Oyj Tiedonantopolitiikka eq Oyj SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 1.1 Tarkoitus... 1 1.2 Soveltamisala... 1 1.3 Viestinnän periaatteet ja tavoitteet... 1 1.4 Viestinnän vastuualueet... 2 1.5 Tulkinnat ja poikkeamat...

Lisätiedot

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla)

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) B 18 SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) Suomen Asianajajaliiton hallitus on 16.6.2014 antanut sisäpiirintiedon hallinnasta asianajotoimistoissa seuraavan suosituksen:

Lisätiedot

TIEDONANTOPOLITIIKKA. Versio 1.2. Hyväksytty: Hallitus. Päivitetty: Päivitetty:

TIEDONANTOPOLITIIKKA. Versio 1.2. Hyväksytty: Hallitus. Päivitetty: Päivitetty: TIEDONANTOPOLITIIKKA Versio 1.2 Hyväksytty: 17.2.2011 Hallitus Päivitetty: 9.12.2013 Päivitetty: 11.12.2015 ASPOCOMP GROUP OYJ, Keilaranta 1, FI-02150 Espoo, Finland. Phone: +358 20 775 6860. Fax:+358

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka Tiedonantopolitiikka 2 ( 6) 1 Johdanto Technopoliksen tiedonantopolitiikan tarkoituksena on turvata kaikille markkinaosapuolille riittävä ja oikea tieto yhtiöstä, ja varmistaa, että julkistettava tieto

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9.

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. 1 TAUSTA 2 Sääntelyn tausta Komission pitkäaikaisena tavoitteena ollut luoda tehokkaat eurooppalaiset

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA MUISTIO 1 (8) MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA 1 Taustaa Arvopaperimarkkinalakiin (AML), Rahoitustarkastuksesta annettuun lakiin (Ratalaki)

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös 1 (7) Ahti Vilppula Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n nojalla Ahti Vilppulalle

Lisätiedot

Otsikko: Sopranon tiedonantopolitiikka päivämäärä: Laatinut: Panu Kauppinen päivitetty:

Otsikko: Sopranon tiedonantopolitiikka päivämäärä: Laatinut: Panu Kauppinen päivitetty: 1 Otsikko: Sopranon tiedonantopolitiikka päivämäärä: 22.11.2017 Laatinut: Panu Kauppinen päivitetty: 22.11.2017 Hyväksyntä: hallitus tila: hyväksytty SOPRANON TIEDONANTOPOLITIIKKA 1. Yleistä Tiedonantopolitiikassa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen: Yhteenveto ja palaute lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen: Yhteenveto ja palaute lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi vastaa

Lisätiedot

Incapin sijoittajaviestintää hoitaa konsernin toimitusjohtaja, joka vastaa viime kädessä tiedonantovelvollisuudesta.

Incapin sijoittajaviestintää hoitaa konsernin toimitusjohtaja, joka vastaa viime kädessä tiedonantovelvollisuudesta. TIEDONANTOPOLITIIKKA 1 (5) INCAP OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA (DISCLOSURE POLICY) Incap-konsernin emoyhtiön Incap Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Incap noudattaa tiedonantopolitiikassaan

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Sisältö Yhtiöiden listautumisvaihtoehdot Suomessa Miksi vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta EV 235/1998 vp - HE 209/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2013

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen Dnro FIVA 9/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch.

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch. 1 (6) Danske Bank A/S, Helsinki Branch Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n

Lisätiedot

a 1 (56) Arviomuistio Rahoitusmarkkinaosasto 17.2.2015 1173/03.01.00/2013

a 1 (56) Arviomuistio Rahoitusmarkkinaosasto 17.2.2015 1173/03.01.00/2013 a 1 (56) Arviomuistio Rahoitusmarkkinaosasto 17.2.2015 1173/03.01.00/2013 ARVIOMUISTIO AVOIMUUSDIREKTIIVIN MUUTOKSEN (2013/50/EU) TÄYTÄNTÖÖN PANEMISESTA JA MUISTA ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUUTOSTARPEISTA...

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 (8) Vastaanottaja Honkarakenne Oyj FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 Päätös 2 Kuuleminen 3 Honkarakenne Oyj:n menettely asiassa Finanssivalvonta antaa Finanssivalvonnasta

Lisätiedot

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat.

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat. 1(5) OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia :n (Pörssi) sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset UUSI OSTOTARJOUSKOODI keskeiset muutokset Lähtökohdat Uudistamisen lähtökohtana lainmuutos, joka edellyttää sitoutumista suosituksiin noudata tai selitä periaatteen mukaisesti (AML 11:28 sekä AML 11:9.3

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 11.1.2013 Markkinavalvonta

Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 11.1.2013 Markkinavalvonta Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 11.1.2013 Markkinavalvonta Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013 Finanssivalvonta

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Markkinat Lokakuu 2006 3/2006

Markkinat Lokakuu 2006 3/2006 Tervetuloa lukemaan Rahoitustarkastuksen markkinavalvonnan Markkinat-tiedotetta. Tässä tiedotteessa kerromme seuraavista aiheista: Alkuvuoden tulosvaroitustiedotteet pääosin selkeitä 1 Tulosennusteet osin

Lisätiedot

EU:n arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

EU:n arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano EU:n arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Eduskunnan talousvaliokunta 5.4.2016 Rahoitusmarkkinaosasto Pörssikaupan toimeksiannosta osakkeenomistajaksi Sijoituspalvelu Palveluntarjoajina

Lisätiedot

TERVEYSTALO OYJ TIEDONANTOPOLITIIKKA

TERVEYSTALO OYJ TIEDONANTOPOLITIIKKA TERVEYSTALO OYJ TIEDONANTOPOLITIIKKA Versio 1.0 Terveystalo Oyj:n hallituksen hyväksymä 16.8.2017 1. Johdanto Terveystalo Oyj:n ( Terveystalo tai Yhtiö ) tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeisimmät toimintaperiaatteet

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Hannu Ylänen kirjaamo@finanssivalvonta.fi LAUSUNTO 1 (8) 4.3.2013 ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Yleistä Finanssivalvonta on pyytänyt Listayhtiöiden neuvottelukunnalta

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 :n 2 momentin 7 kohta ja 32 b :n 5 momentin 4 kohta, sellaisina

Lisätiedot

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 :N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 :n mukaisesti ilmoitamme, että Suomen Helasto Oyj

Lisätiedot

Componentan sisäpiiriohjeet

Componentan sisäpiiriohjeet Voimassa 23.3.2012 alkaen 1 (10) Componentan sisäpiiriohjeet 1. PÄÄPERIAATTEET Listatun yhtiön johdolla ja muilla työntekijöillä saattaa olla hallussaan tietoa, joka vaikuttaa yhtiön liikkeeseen laskemien

Lisätiedot

Markkinat-tiedote 1/2009

Markkinat-tiedote 1/2009 Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden ja tilinpäätösvalvonnan tulkintoihin, standardeihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja. Tiedotteen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT 17.4.2008 2(10) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 YLEISTÄ... 3 2 SISÄPIIRINTIETOA JA KAUPANKÄYNTIKIELTOA ARVOPAPERIMARKKINOILLA SÄÄNTELEVÄT MÄÄRÄYKSET... 3 3 SISÄPIIRINTIETO...

Lisätiedot

Exel Composites Oyj:n tiedonantopolitiikka. Taustaa

Exel Composites Oyj:n tiedonantopolitiikka. Taustaa Exel Composites Oyj:n tiedonantopolitiikka Taustaa Exel Composites Oyj:n hallintoelinten tehtävät perustuvat Suomen osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalainsäädäntöön ja muuhun asianomaiseen lainsäädäntöön.

Lisätiedot

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Politiikan hyväksyjä: Nixu Oyj:n hallitus Politiikan vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Politiikka on hyväksytty: 13.11.2014 1 Yleistä Nixu Oyj:n ( Nixu, yhtiö ) osakkeet noteerataan

Lisätiedot

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta.

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta. 1 (12) Liputusesimerkkejä Liputusvelvollisuus voi syntyä kolmessa eri korissa. Koriin 1 sisältyy olemassa oleva omistus- ja ääniosuus. Koriin 2 sisältyvät rahoitusvälineet, jotka oikeuttavat hankkimaan

Lisätiedot

Markkinat Helmikuu /2007

Markkinat Helmikuu /2007 Tervetuloa lukemaan Rahoitustarkastuksen markkinavalvonnan Markkinat-tiedotetta. Tässä tiedotteessa kerromme seuraavista aiheista: Arvopaperimarkkinalain muutokset tulevat voimaan 15.2.2007 1 Tietojen

Lisätiedot

PALAUTE STANDARDIN 5.2B (LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEENOMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS) MUUTOKSIIN SAADUISTA LAUSUNNOISTA

PALAUTE STANDARDIN 5.2B (LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEENOMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS) MUUTOKSIIN SAADUISTA LAUSUNNOISTA Palaute 1 (6) PALAUTE STANDARDIN 5.2B (LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEENOMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS) MUUTOKSIIN SAADUISTA LAUSUNNOISTA Rahoitustarkastus pyysi syyskuussa 2007 lausuntoja uudesta standardista

Lisätiedot

Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa

Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa Sijoittajaviestinnän aamiaisseminaari 6.3.2014 Anu Lassila-Lonka Tiedottamisen taso pääsääntöisesti hyvä Laajuudessa eroja

Lisätiedot

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. MÄÄRITELMÄT 3 3. SISÄPIIRISÄÄNTELY 4 3.1 Miksi sisäpiirisäännöt ovat tärkeitä? 4 3.2 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto 5 3.3 Julkistamaton

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Politiikan hyväksyjä: Nixu Oyj:n hallitus Politiikan vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Politiikka on hyväksytty: 21.6.2016 1. Yleistä Nixu Oyj:n ( Nixu, yhtiö ) osakkeet noteerataan

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistus

Arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistus Arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistus SISÄLLYS YLEISPERUSTELUT... 1 1 JOHDANTO... 1 2 NYKYTILA... 2 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö, käytäntö ja oikeuskäytäntö sekä lautakuntien ratkaisukäytäntö... 2

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 152. Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 152. Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2007 N:o 152 158 SISÄLLYS N:o Sivu 152 Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta... 531 153 Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin

Lisätiedot

Finnairin tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta.

Finnairin tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta. Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka Julkinen 27.04.2012 Tarkastaja, pvm Finnair Oyj:n johtoryhmä, 24.4.2012 Hyväksyjä, pvm Finnair Oyj:n hallitus, 26.04.2012 Taustaa Tässä Finnairin hallituksen hyväksymässä

Lisätiedot

Wärtsilän tiedonantopolitiikka

Wärtsilän tiedonantopolitiikka Wärtsilän tiedonantopolitiikka 1. Johdanto Tässä politiikassa kuvataan toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti Wärtsilä viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolien kanssa. Wärtsilä pyrkii

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 27.4.2017 Versio: 2.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän periaatteet

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

I 5-02- 2013 Kirjanpitolautakunta j-.^. / //,/ Oö bfint Työ-jaelinkeinoministeriö ^. (VM / / Ui. /^(Jf^J Nro 1900

I 5-02- 2013 Kirjanpitolautakunta j-.^. / //,/ Oö bfint Työ-jaelinkeinoministeriö ^. (VM / / Ui. /^(Jf^J Nro 1900 I 5-02- 2013 Kirjanpitolautakunta j-.^. / //,/ Oö bfint Työ-jaelinkeinoministeriö ^. (VM / / Ui. /^(Jf^J Nro 1900 ' Lausunto Finanssivalvonnan luonnoksista liikkeeseenlaskijan säännöllistä tiedonantovelvollisuutta

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

15.4.2014 FORTUMIN TIEDONANTOPOLITIIKKA

15.4.2014 FORTUMIN TIEDONANTOPOLITIIKKA Konserniohje 1 (7) Jakelu Tarkastettu Fortum-konserni Fortum Executive Management, 15.4. 2014 Voimassa: alkaen Hyväksytty Tapio Kuula, FORTUMIN TIEDONANTOPOLITIIKKA Konserniohje 2 (7) Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Käsitelty ja hyväksytty Pohjola Pankki Oyj:n hallituksessa

Käsitelty ja hyväksytty Pohjola Pankki Oyj:n hallituksessa 1 (10) 16.12.2010 Pohjolan tiedonantopolitiikka (Pohjola Disclosure Policy) 1. Tausta (Johdanto)...2 2. Tavoitteet...2 3. Keskeiset tiedonantoperiaatteet...2 31. Sijoittajaviestintä...2 32. Raportoitavat

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Lausunto Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus -työryhmän muistiosta

Lausunto Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus -työryhmän muistiosta Valtiovarainministeriölle Lausunto Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus -työryhmän muistiosta Valtiovarainministeriö on pyytänyt Perheyritysten liitto ry Familjeföretagens förbund rf:ltä lausuntoa

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Wärtsilän tiedonantopolitiikka

Wärtsilän tiedonantopolitiikka Otsikko: Tiedonantopolitiikka Laatinut: Natalia Valtasaari Päivitetty: 1.7.2016 Hyväksynyt: Johtokunta Tila: Julkinen Päivämäärä: 23.9.2010 Sivut: 5 Wärtsilän tiedonantopolitiikka 1. Johdanto Tässä politiikassa

Lisätiedot

FINANSSIVALVONTA

FINANSSIVALVONTA 1 Seuraamus- ja rikemaksujen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä 1.1 Seuraamusmaksun mitoittaminen Finanssivalvonnasta annetun lain (FivaL) 41 :n 2 momentti 1 kuuluu: Seuraamusmaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin.

Lisätiedot

Wärtsilän tiedonantopolitiikka

Wärtsilän tiedonantopolitiikka Otsikko: Tiedonantopolitiikka Laatinut: Natalia Valtasaari Päivitetty: 16.1.2017 Hyväksynyt: Johtokunta Tila: Julkinen Päivämäärä: 23.9.2010 Sivut: 5 Wärtsilän tiedonantopolitiikka 1. Johdanto Tässä politiikassa

Lisätiedot

LAUSUNTO ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUSTA KOSKEVASTA EHDOTUKSESTA (VM 12/2011)

LAUSUNTO ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUSTA KOSKEVASTA EHDOTUKSESTA (VM 12/2011) 1 (6) 6.5.2011 valtiovarainministeriö@vm.fi anu.pietarinen@vm.fi Valtiovarainministeriölle LAUSUNTO ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUSTA KOSKEVASTA EHDOTUKSESTA (VM 12/2011) Valtiovarainministeriö

Lisätiedot