UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013"

Transkriptio

1 UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY 1 Uusi arvopaperimarkkinalaki (40128)

2 1. ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen piiriin kuuluvat lait on vahvistettu ja ne tulevat voimaan Lakeihin liittyvät valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön asetukset annetaan viikolla 51 ja niiden on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti lakien kanssa. Kokonaisuudistuksessa arvopaperimarkkinalainsäädännön rakennetta on päivitetty ja listayhtiöiden kannalta eräs keskeisimmistä säädöksistä eli uusi arvopaperimarkkinalaki (746/2012, jäljempänä AML) on uudistettu kokonaisuudessaan siten, että osa nykyisin voimassa olevan arvopaperimarkkinalain säännöksistä on siirretty omiin lakeihinsa ja uusi AML koostuu vuoden 2013 alusta lähtien pääasiassa tiedonantovelvollisuutta, julkisia ostotarjouksia, markkinoiden väärinkäyttöä ja sisäpiiriä koskevasta sääntelystä. Lisäksi rahoitusvälineiden kaupankäynnistä sekä arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta on säädetty uudet lait. Samalla myös muihin arvopaperimarkkinoita sääteleviin lakeihin on tehty muutoksia. Kokonaisuudistuksen voimaantulon myötä myös lainsäädäntöä täsmentäviä Finanssivalvonnan (Fiva) määräyksiä ja ohjeita ollaan uudistamassa. Mm. seuraavia aihealueita koskevat luonnokset uusiksi määräyksiksi ja ohjeiksi ovat jo valmistuneet ja ne ovat lausuntovaiheessa. liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuus julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus sisäpiiri-ilmoitukset ja rekisterit arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto Fivan uusien määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan

3 2. UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA AML:N YLEISET PERIAATTEET Kokonaisuudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat olleet mm. arvopaperimarkkinalainsäädännön selkeyden ja ymmärrettävyyden parantaminen listayhtiöiden hallinnollisen taakan keventäminen (koskien mm. tiedonantovelvollisuutta) arvopaperimarkkinoiden valvonnan ja hallinnollisen seuraamusjärjestelmän tehostaminen arvopaperimarkkinalainsäädännön kilpailukyvyn lisääminen arvopaperien säilytys- ja selvitystoiminnan tehostaminen ja kilpailun lisääminen Muutosten taustalla vaikuttavat olennaisesti myös arvopaperimarkkinoita koskevat EU-säädöshankkeet. Arvopaperimarkkinalaissa säädetään kolme keskeistä arvopaperimarkkinalainsäädännön yleissäännöstä, joita ovat: hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisen ja sopimattoman menettelyn kielto (AML 1:2 ) totuudenvastaisten ja harhaanjohtavien tietojen antamisen kielto (AML 1:3 ) riittävien tietojen tasapuolinen pitäminen saatavilla (AML 1:4 ) Seuraavissa luvuissa käydään läpi eräitä keskeisiä arvopaperimarkkinalainsäädännön ja erityisesti AML:n muutoksia listayhtiön kannalta. 3

4 3. SÄÄNNÖLLINEN JA JATKUVA TIEDONANTOVELVOLLISUUS Jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta koskevat säännökset sisältyvät AML 6-lukuun. Listayhtiöiden jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta koskevan perussäännöksen (6:4 ) asiasisältö olennaisilta osin ennallaan. Lähinnä teknisiä täsmennyksiä. Säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskevat säännökset AML 7-luvussa. Pykäliä selvennetty ja täsmennetty teknisesti. Valtiovarainministeriön asetuksen myötä Q1- ja Q3 -osavuosikatsausten laatimisvelvollisuuden alaraja noussee 75 M :stä 150 M :oon (markkina-arvolla mitattuna). Jollei yhtiö julkaise Q1- ja Q3-osavuosikatsauksia on tällöin julkistettava johdon osavuotinen selvitys (AML 7:14 ). 4

5 4. SÄÄNNÖLLINEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS TULEVAISUUDENNÄKYMIEN ESITTÄMINEN Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden osalta olennainen muutos on se, että AML:iin ei enää sisälly ehdotonta vaatimusta tulevaisuudennäkymien esittämisestä osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa. Tulevaisuudennäkymät tulee esittää kirjanpitolain vaatimuksen mukaisesti toimintakertomuksessa. Yhtiö voi kuitenkin halutessaan esittää näkymät tilinpäätöstiedotteessa sekä myös jatkaa niiden esittämistä tulevissa osavuosikatsauksissa kuten ennenkin Yhtiöllä ei ole lain nojalla velvollisuutta esittää tulevaisuudennäkymiä myöskään vuotta 2012 koskevassa tilinpäätöstiedotteessa, jos tilinpäätöstiedote julkistetaan vuoden 2013 puolella. Jos liikkeeseenlaskijan tilikausi tai katsauskausi on päättynyt ennen lain voimaantuloa ( tai sitä ennen), liikkeeseenlaskija voi halutessaan julkistaa tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen kuten ennenkin nyt vielä voimassa olevan lain mukaisesti. Osavuosikatsauksen sisältöä ja rakennetta koskevaa 7 luvun 11 :ää sovelletaan lain voimaantulon jälkeen julkistettaviin osavuosikatsauksiin. 5

6 5. TULEVAISUUDENNÄKYMIEN ESITTÄMISTAVAN MUUTTAMINEN FIVAN KANTA Fiva katsoo, että jos yhtiö muuttaa tulevaisuudennäkymien esittämistä koskevaa käytäntöään, olisi lain voimaantulon jälkeen julkistettavassa tilinpäätöstiedotteessa tai osavuosikatsauksessa suositeltavaa kertoa, miten näkymät jatkossa annetaan. Näkymien esittämiskäytännön muutosta koskeva tieto olisi myös hyvä nostaa pörssitiedotteelle, jos yhtiön käytäntönä on ollut julkistaa osavuosikatsaukset ja tilinpäätöstiedote niin, että katsaus kokonaisuudessaan on pörssitiedotteen liitteenä. Edelleen Fiva katsoo, että jos yhtiö päättää jatkaa tulevaisuudennäkymien esittämistä, se voi valita, esittääkö se näkymät yhdessä tai useammassa tilikauden aikana julkistettavassa osavuosikatsauksessa. Fiva suosittaa, että kerran valittavaa käytäntöä noudatettaisiin johdonmukaisesti tilikaudesta toiseen. Jos käytäntöä muutetaan, olisi hyvä etukäteen kertoa esimerkiksi seuraavan vuoden tapahtumakalenterin (säännölliset tulosjulkistukset ja yhtiökokous) julkistuksen yhteydessä, miten näkymät jatkossa annetaan. Käytännön muuttaminen tulisi myös perustella. 6

7 6. TULEVAISUUDENNÄKYMIEN JULKISTAMINEN TOIMINTAKERTOMUKSESSA FIVAN KANTA Voimassa olevan käytännön mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus julkistetaan siten, että pörssitiedotteella kerrotaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisesta ja mistä ne ovat sijoittajien saatavissa. Käytäntö on perustunut siihen, että tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ei ole katsottu sisältävän uutta olennaista tietoa; tilinpäätökseen sisältyvät olennaiset tiedot on jo julkistettu tilinpäätöstiedotteella. Jos yhtiö esittää kuluvan vuoden näkymät ensimmäistä kertaa toimintakertomuksessa, tulisi tämä Fivan mukaan huomioida tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisessa. Koska tulevaisuudennäkymät ovat lähtökohtaisesti AML 6:4 :n nojalla olennaista tietoa, tulisi ne nostaa pörssitiedotteelle, jolla kerrotaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisesta. Myös tiedotteen otsikosta tulisi käydä ilmi, että tiedote sisältää tulevaisuudennäkymiä koskevaa informaatiota. Jos yhtiö on jo julkistanut näkymät aikaisemmin erillisellä pörssitiedotteella tai tilinpäätöstiedotteella, eikä niissä ei ole tapahtunut olennaista muutosta, voi yhtiö julkistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen samalla tavalla kuin aiemmin. 7

8 7. TULEVAISUUDENNÄKYMIEN ESITTÄMISEN JA TULOSVAROITUKSEN ANTAMISEN SUHTEESTA FIVAN KANTA Vaikka yhtiö päättäisi luopua tulevaisuudennäkymien esittämisestä osavuosikatsauksissa/tilinpäätöstiedotteessa ja esittää näkymät ainoastaan toimintakertomuksessa, on sillä velvollisuus antaa tarvittaessa AML 6:4 :n nojalla tulosvaroitus. Jos näkymät annetaan harvemmin, yhtiön historiallinen kehitys ja muut siitä käytettävissä olevat tiedot korostuvat sijoittajan tehdessä arviota yhtiön tulevasta kehityksestä. Tulosvaroitus voi siis perustua myös siihen, mitä yhtiön historiallisesta kehityksestä tai muista sen julkistamista tiedoista voidaan perustellusti päätellä. Jos yhtiö on päättänyt esittää kuluvan vuoden näkymät vasta toimintakertomuksessa, tulisi sen arvioida, olisiko sillä edellä esitetyn perusteella tarvetta tiedottaa näkymistään jo aiemmin. 8

9 8. MUU TIEDONANTOVELVOLLISUUS - LISTAYHTIÖN OMILLA OSAKKEILLAAN TEKEMÄT KAUPAT, VUOSIKOOSTE Listayhtiön omilla osakkeillaan tekemät kaupat Listayhtiöiden omilla osakkeillaan tekemiä kauppoja koskevaa ilmoitusvelvollisuutta on kevennetty siten, että nykyinen seitsemän päivän julkistamisvelvollisuus ennen ostojen aloittamista on poistettu. Lisäksi omilla osakkeilla tehtyjen kauppojen ilmoittamisaikaa on laajennettu siten, että ilmoitukset on tehtävä vasta viimeistään ennen seuraavan kaupankäyntipäivän alkua (AML 8:2 ) Nykyisen lain mukaan ilmoitus on tehtävä viipymättä ja viimeistään ennen seuraavan kaupankäyntipäivän alkua Tältä osin huomioitava kuitenkin kulloinkin voimassa olevat pörssin säännöt Pörssin sääntöjen mukaan mm. vähintään 10 prosenttia hankintapäätöksen käsittämästä osakkeiden enimmäismäärästä on ilmoitettava pörssille heti ja pienemmät kaupat koottuina yhteen joko ennen kaupankäynnin jälkeisen jakson päättymistä tai ennen seuraavan kaupankäyntipäivän alkua (tapauksesta riippuen). Vuosikoosteen julkistamisvelvollisuus poistuu AML:iin ei enää sisälly vaatimusta vuosikoosteen julkistamisesta. Laki ei siten myöskään edellytä yhtiötä julkistamaan vuosikoostetta vuoden 2012 aikana julkistetuista tiedoista. Vanhan arvopaperimarkkinalain 2:10c :n mukaan yhtiön on tullut julkistaa asiakirja edellisen tilikauden aikana julkistamistaan tiedoista (vuosikooste) 20 työpäivän kuluessa tilikauden päättymisestä. 9

10 9. LIPUTUSVELVOLLISUUS AML:ssa uusi 90 %:n liputusraja, muutoin rajat entiset. AML 9:5 :n mukaan osakkeenomistajan on siten ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Fivalle (liputusilmoitus), kun osuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Samoin kuin aiemmassa arvopaperimarkkinalaissa, on liputusilmoitus tehtävä myös, kun osakkeenomistaja on osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa jonkin edellä mainitun rajan saavuttamiseen tai ylittymiseen taikka osuuden vähenemiseen liputusrajan alle. AML:ssa on sijoittajan yhtiölle tekemälle liputusilmoitukselle uusi aikaraja, jota ei sisältynyt aiempaan lakiin. Lisäksi säännökseen on lisätty uusi olettama-/tulkintasääntö siitä, milloin liputusvelvollisen osakkeenomistajan on katsottava saaneen tiedon liputusvelvollisuuden laukaisevasta liiketoimesta. AML 9:9 :n mukaan osakkeenomistajan on tehtävä liputusilmoitus yhtiölle ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää tapahtuneesta hankinnasta tai luovutuksesta, mahdollisuudestaan käyttää äänioikeutta tai tehdystä oikeustoimesta, jonka vuoksi hänen omistus- ja ääniosuutensa on muuttunut tai muuttuu oikeustoimen toteutuessa 5 :ssä säädetyllä tavalla. Osakkeenomistajan on katsottava saaneen tiedon kyseisestä oikeustoimesta viimeistään kahden päivän kuluttua oikeustoimesta. Sen sijaan kohdeyhtiön julkistamisvelvollisuuden osalta ei olennaisia sisällöllisiä muutoksia (säännöksen perusteluja kuitenkin täsmennetty tulkintatilanteita silmälläpitäen). Kun kohdeyhtiö saa liputusilmoituksen, sen on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava liputusilmoituksessa olevat tiedot. (AML 9:10 ) 10

11 10. SISÄPIIRISÄÄNTELY JULKINEN SISÄPIIRIREKISTERI MUUTOKSET EI VIELÄ VOIMAAN Alun perin arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksessa pyrittiin keskittämään listayhtiöiden julkiset sisäpiirirekisterit yhteen, Fivan ylläpitämään rekisteriin. Tarkoituksena oli, että sisäpiiriläiset olisivat ilmoittaneet perustiedot ja omistusta koskevat muutostiedot suoraan Fivalle. Ehdotuksen mukaan liikkeeseenlaskijalla ei enää olisi ollut velvollisuutta pitää julkista rekisteriä, mutta se olisi voinut halutessaan hyödyntää Finanssivalvonnan rekisteriä tietojen pitämisessä yleisön saatavilla. Keskitetyn rekisterin arvioitiin vähentävän erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten hallinnollista taakkaa sekä lisäävän järjestelmän luotettavuutta ja valvonnan tehokkuutta. Edellä kuvatun mukaiset julkista sisäpiirirekisteriä koskevat säännökset lisättiin uuteen AML 13-lukuun, mutta EU:n niin sanotun markkinoiden väärinkäyttöasetuksen säädösprosessin myötä AML:iin lisättiin siirtymäsäännös, jonka mukaan julkisen sisäpiirirekisterin pitämiseen ja sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuuteen sovelletaan vanhan arvopaperimarkkinalain (495/1989) säännöksiä siihen saakka, kunnes valtiovarainministeriö antaa asetuksen uusien säännösten noudattamisesta. Siirtymäsäännöksen mukaan valtiovarainministeriön asetus on annettava viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä. Käytännössä on oletettavaa, että EU:n väärinkäyttöasetus tulee voimaan tätä ennen ja että sen sisältö korvaa ainakin pääosin nyt säädetyn AML 13-luvun sisällön. Julkisen sisäpiirirekisterin osalta sovelletaan nykyisen arvopaperimarkkinalain säännöksiä siihen saakka, kunnes valmisteilla olevaa EU:n väärinkäyttöasetusta ryhdytään soveltamaan (mahdollisesti v. 2015). 11

12 11. SISÄPIIRISÄÄNTELY YRITYSKOHTAINEN SISÄPIIRIREKISTERI Yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä koskevat uuden AML:n säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri muodostuu a) pysyvästä yrityskohtaisesta sisäpiirirekisteristä ja b) hankekohtaisesta sisäpiirirekisteristä. a) AML 13:6.1 :n mukaan yhtiön on pidettävä rekisteriä toimielimiinsä kuuluvista ja palveluksessaan olevista, joilla on asemansa tai tehtäviensä nojalla säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon, sekä muista henkilöistä, jotka muun sopimuksen perusteella työskentelevät tälle ja joilla on säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon (pysyvä yrityskohtainen sisäpiirirekisteri). Säännöksen sanamuotoa on muutettu siten, että se koskee henkilöitä, joilla on asemansa tai tehtäviensä nojalla säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon. Tällaisia henkilöitä voivat olla muun muassa yhtiön johtoryhmän jäsenet, tärkeimpien toimialojen vastuuhenkilöt, toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon sihteerit sekä henkilöt, jotka vastaavat yhtiön taloudesta, rahoituksesta, lakiasioista, tutkimus- ja kehitystyöstä ja viestinnästä. Tällaisia henkilöitä eivät lähtökohtaisesti ole henkilöt, joiden tavanomaisiin työtehtäviin ei kuulu käsitellä sisäpiirintietoa, vaikka heillä saattaa olla niihin säännöllinen pääsy, kuten sisäpiirintietoa sisältäviä ohjelmistoja ylläpitävä tai huoltava IT-henkilöstö eikä yhtiön toimitilojen ylläpitoon osallistuvat henkilöt kuten vahtimestarit tai siistijät. Yhtiön on määriteltävä ne henkilöt, joilla on säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon. b) AML 13:6.2 :n mukaan yhtiön on lisäksi pidettävä rekisteriä henkilöistä, joille yhtiö antaa yksilöityä hanketta koskevaa sisäpiirintietoa (hankekohtainen sisäpiirirekisteri). Hankekohtainen sisäpiirirekisteri koskee kaikkia henkilöitä, joille yhtiö antaa hanketta koskevaa sisäpiirintietoa. Tässä tarkoitettuja muita sisäpiirintietoa saavia henkilöitä ovat esimerkiksi merkittävät osakkeenomistajat tai sellaiset viranomaiset, joille yhtiö antaa hanketta koskevia tietoja. 12

13 12. HALLINNOLLINEN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ Arvopaperimarkkinoiden hallinnollista seuraamusjärjestelmää on tehostettu sekä laajentamalla sanktioiden käyttöalaa että moninkertaistamalla niiden enimmäismääriä. Vähäisemmistä, laissa tarkasti yksilöidyistä rikkeistä määrättävän rikemaksun määrä ehdotetaan korotettavan kymmenkertaiseksi. Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on (aiemmin ). Luonnolliselle henkilölle määrättävä rikemaksu on euroa (aiemmin ). Rikemaksu määrätään mm. seuraavien AML:n säännösten rikkomisesta tai laiminlyönnistä: Omilla osakkeilla tehtyjen kauppojen ilmoittaminen (AML 8:2 ) Liputusvelvollisuutta koskevat eräät AML 9-luvun säännökset Säänneltyjen tietojen saatavilla pito internet-sivuilla ja tiedotevarastossa (AML 10:5-6 ) Sisäpiiriläisen ilmoitusvelvollisuutta koskevat säännökset (AML 13:2 ). Tätä säännöstä ei tosin vielä sovelleta siirtymäsäännösten johdosta. Kts. edellä kohta 10 Seuraamusmaksu säilyy edelleen ankarimpana hallinnollisena seuraamuksena, joka määrätään erittäin moitittavien tekojen seurauksena. Seuraamusmaksu määrätään mm. seuraavien AML:n säännösten rikkomisesta tai laiminlyönnistä: Totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisen kiellosta ja riittävien tietojen tasapuolisesta saatavilla pitämisestä annetut säännökset (AML 1:3-4 ); Eräät AML 4-luvussa tarkoitetut säännökset koskien esitteen julkaisemisvelvollisuutta; Eräät säännökset koskien tietojen julkistamista jatkuvan ja säännöllisen tiedonantovelvollisuuden puitteissa sekä säänneltyjen tietojen julkistamista ja saatavilla pitoa; 13

14 12. HALLINNOLLINEN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ Eräät säännökset koskien julkista ostotarjousta tai tarjousvelvollisuutta; Eräät AML lukujen säännökset koskien yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä ja markkinoiden väärinkäytöstä; Sekä yllä mainittuja koskevat tarkemmat säännökset ja määräykset. Myös seuraamusmaksun tasoa on korotettu huomattavasti siten, että seuraamusmaksun enimmäismäärä on Oikeushenkilöillä enintään 10 % tekoa edeltävän vuoden liikevaihdosta, kuitenkin enintään 10 miljoonaa euroa (aiemmin max. 10 % / ). Finanssimarkkinoilla palveluja tarjoavalle luonnolliselle henkilölle enintään 10 % tämän elinkeinotoiminnan verovuoden tulosta, kuitenkin enintään 2,5 miljoonaa euroa. Muille luonnollisille henkilöille enintään 10 % viimeksi toimitetun verovuoden tuloista, kuitenkin enintään euroa (aiemmin max ). Ankarimmat, yli miljoonan euron suuruiset hallinnolliset seuraamukset määrää jatkossa Fivan sijaan Markkinaoikeus. Seuraamusjärjestelmää koskevat säännökset ovat Finanssivalvonnasta annetussa laissa mutta teot, joiden vastaisesta toiminnasta seuraamuksia voidaan määrätä, on kuvattu kussakin erillislaissa. Oletettavasti viranomaisten linja tulee tiukentumaan aiempaan verrattuna (ja se on viimeaikoina jo tiukentunutkin), sillä hallinnollisten seuraamusten määrääminen on muuttunut lähtökohdiltaan viranomaisia velvoittavaksi. 14

15 12. HALLINNOLLINEN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ Rikemaksu voidaan kuitenkin tietyissä, Finanssivalvonnasta annetun lain 42 :ssä yksilöidyissä tapauksissa jättää määräämättä, jos: 1) virheen korjaamiseksi on oma-aloitteisesti ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin välittömästi virheen havaitsemisen jälkeen ja virheestä on ilmoitettu viivytyksettä Fivalle, eikä virhe tai laiminlyönti ole vakava tai toistuva; 2) virheellistä menettelyä on pidettävä vähäisenä; tai 3) rikemaksun määräämistä on muutoin pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Seuraamusmaksun määräämisen sijaan Fiva voi antaa julkisen varoituksen yllä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuilla perusteilla. 15

16 13. ARVOPAPERIEN MONIPORTAINEN HALLINTA JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OSAKKEENOMISTAJAT EI VOIMASSA VIELÄ Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistusta valmistellut työryhmä ehdotti myös arvopaperien moniportaisen hallintarakenteen käyttöönottoa sekä hallintarekisteröinnin sallimista myös suomalaisille yksityisille ja institutionaalisille sijoittajille. Poliittisen vastustuksen vuoksi tätä ehdotusta ei kuitenkaan sisällytetty arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistukseen ainakaan vielä tässä vaiheessa. Mikäli ehdotus toteutuu aikanaan, on sillä merkittäviä vaikutuksia myös suomalaisille listayhtiöille, minkä vuoksi asiaa on selostettu alla lyhyesti. Arvopaperien moniportaisessa hallinnassa säilyttäjät muodostavat arvopaperien säilyttäjien ketjun, jossa voi olla useita eri säilyttäjiä useista eri valtioista. Hallintarekisteröinnillä tarkoitetaan lyhykäisyydessään sitä, että arvoosuusjärjestelmässä ylläpidettäviin luetteloihin merkitään arvopaperien varsinaisen omistajan sijaan hallintarekisteröinnin hoitaja, kuten luottolaitos. Työryhmän ehdotuksen mukaan myös suomalaiset sijoittajat olisivat voineet jatkossa valita esimerkiksi osakkeiden säilytyksen välillisesti tai moniportaisesti arvopaperien säilyttäjän ylläpitämällä arvopaperitilillä arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolella. Toisaalta myös nykymuotoinen säilytys arvopaperikeskuksen suoran hallinnan järjestelmässä arvoosuustilillä olisi edelleen ollut mahdollista. Moniportaisuuteen ja hallintarekisteröinnin käyttöalan laajentamista ehdotettiin osittain siitä syystä, että nykymuodossaan järjestelmä on kallis; suomalaisen sijoittajan kotimaisilla osakkeilla käymä kauppa on jopa 10 kertaa kalliimpaa kuin ulkomaisen hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan kaupankäynti. Lisäksi suomalainen selvitystoiminta on nykyisellään yli neljä kertaa kalliimpaa kuin muissa Euroopan pörsseissä. Vaikka hallintarekisteröintiä ehdotettiinkin laajennettavaksi, asetettiin työryhmän ehdotuksessa uudistuksen erääksi edellytykseksi se, että liikkeellelaskijoille ja viranomaisille taataan oikeus saada tarvittaessa tieto arvopaperin lopullisesta omistajasta. 16

17 Helsinki Lönnrotinkatu 5, Helsinki Puh Tampere Keskustori 5, Tampere Puh

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Miten listayhtiön viestintää säännellään?

Miten listayhtiön viestintää säännellään? Miten listayhtiön viestintää säännellään? Markkinavalvoja Minna Toiviainen 26.5.2010 Minna Toiviainen Näkökulmia Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry 7.6.2016 DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN OSIO UUDISTUU Sääntelyuudistusten myötä

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe Johdanto Johdon vastuu sijoittajaviestinnässä Lait ja säännökset... 31

Sisällys. Esipuhe Johdanto Johdon vastuu sijoittajaviestinnässä Lait ja säännökset... 31 Sisällys Esipuhe........................................... 11 1 2 Johdanto......................................... 13 Johdon vastuu sijoittajaviestinnässä................... 19 1.1 IR:n historiasta.......................................

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 9, 14 :n edellä oleva väliotsikko ja 15 sekä 9 luvun 13, muutetaan 1 luvun 4,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista 1 (6) Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty standardin kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla)

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka eq Oyj

Tiedonantopolitiikka eq Oyj Tiedonantopolitiikka eq Oyj SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 1.1 Tarkoitus... 1 1.2 Soveltamisala... 1 1.3 Viestinnän periaatteet ja tavoitteet... 1 1.4 Viestinnän vastuualueet... 2 1.5 Tulkinnat ja poikkeamat...

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

TIEDONANTOPOLITIIKKA. Versio 1.2. Hyväksytty: Hallitus. Päivitetty: Päivitetty:

TIEDONANTOPOLITIIKKA. Versio 1.2. Hyväksytty: Hallitus. Päivitetty: Päivitetty: TIEDONANTOPOLITIIKKA Versio 1.2 Hyväksytty: 17.2.2011 Hallitus Päivitetty: 9.12.2013 Päivitetty: 11.12.2015 ASPOCOMP GROUP OYJ, Keilaranta 1, FI-02150 Espoo, Finland. Phone: +358 20 775 6860. Fax:+358

Lisätiedot

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat.

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat. 1(5) OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia :n (Pörssi) sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta EV 235/1998 vp - HE 209/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 (8) Vastaanottaja Honkarakenne Oyj FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 Päätös 2 Kuuleminen 3 Honkarakenne Oyj:n menettely asiassa Finanssivalvonta antaa Finanssivalvonnasta

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA MUISTIO 1 (8) MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA 1 Taustaa Arvopaperimarkkinalakiin (AML), Rahoitustarkastuksesta annettuun lakiin (Ratalaki)

Lisätiedot

Incapin sijoittajaviestintää hoitaa konsernin toimitusjohtaja, joka vastaa viime kädessä tiedonantovelvollisuudesta.

Incapin sijoittajaviestintää hoitaa konsernin toimitusjohtaja, joka vastaa viime kädessä tiedonantovelvollisuudesta. TIEDONANTOPOLITIIKKA 1 (5) INCAP OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA (DISCLOSURE POLICY) Incap-konsernin emoyhtiön Incap Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Incap noudattaa tiedonantopolitiikassaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT 17.4.2008 2(10) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 YLEISTÄ... 3 2 SISÄPIIRINTIETOA JA KAUPANKÄYNTIKIELTOA ARVOPAPERIMARKKINOILLA SÄÄNTELEVÄT MÄÄRÄYKSET... 3 3 SISÄPIIRINTIETO...

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Politiikan hyväksyjä: Nixu Oyj:n hallitus Politiikan vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Politiikka on hyväksytty: 21.6.2016 1. Yleistä Nixu Oyj:n ( Nixu, yhtiö ) osakkeet noteerataan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 11.1.2013 Markkinavalvonta

Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 11.1.2013 Markkinavalvonta Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 11.1.2013 Markkinavalvonta Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013 Finanssivalvonta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

Markkinat-tiedote 1/2009

Markkinat-tiedote 1/2009 Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden ja tilinpäätösvalvonnan tulkintoihin, standardeihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja. Tiedotteen

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Hannu Ylänen kirjaamo@finanssivalvonta.fi LAUSUNTO 1 (8) 4.3.2013 ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Yleistä Finanssivalvonta on pyytänyt Listayhtiöiden neuvottelukunnalta

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Lausunto 1 (8) Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Yleistä suosituksesta ja sen valmistelusta Arvopaperimarkkinayhdistys ry (AMY) on pyytänyt Finanssivalvonnan lausuntoa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Markkinat Helmikuu /2007

Markkinat Helmikuu /2007 Tervetuloa lukemaan Rahoitustarkastuksen markkinavalvonnan Markkinat-tiedotetta. Tässä tiedotteessa kerromme seuraavista aiheista: Arvopaperimarkkinalain muutokset tulevat voimaan 15.2.2007 1 Tietojen

Lisätiedot

Wärtsilän tiedonantopolitiikka

Wärtsilän tiedonantopolitiikka Otsikko: Tiedonantopolitiikka Laatinut: Natalia Valtasaari Päivitetty: 1.7.2016 Hyväksynyt: Johtokunta Tila: Julkinen Päivämäärä: 23.9.2010 Sivut: 5 Wärtsilän tiedonantopolitiikka 1. Johdanto Tässä politiikassa

Lisätiedot

Käsitelty ja hyväksytty Pohjola Pankki Oyj:n hallituksessa

Käsitelty ja hyväksytty Pohjola Pankki Oyj:n hallituksessa 1 (10) 16.12.2010 Pohjolan tiedonantopolitiikka (Pohjola Disclosure Policy) 1. Tausta (Johdanto)...2 2. Tavoitteet...2 3. Keskeiset tiedonantoperiaatteet...2 31. Sijoittajaviestintä...2 32. Raportoitavat

Lisätiedot

FINANSSIVALVONTA

FINANSSIVALVONTA 1 Seuraamus- ja rikemaksujen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä 1.1 Seuraamusmaksun mitoittaminen Finanssivalvonnasta annetun lain (FivaL) 41 :n 2 momentti 1 kuuluu: Seuraamusmaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin.

Lisätiedot

Wärtsilän tiedonantopolitiikka

Wärtsilän tiedonantopolitiikka Otsikko: Tiedonantopolitiikka Laatinut: Natalia Valtasaari Päivitetty: 16.1.2017 Hyväksynyt: Johtokunta Tila: Julkinen Päivämäärä: 23.9.2010 Sivut: 5 Wärtsilän tiedonantopolitiikka 1. Johdanto Tässä politiikassa

Lisätiedot

PALAUTE STANDARDIN 5.2B (LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEENOMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS) MUUTOKSIIN SAADUISTA LAUSUNNOISTA

PALAUTE STANDARDIN 5.2B (LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEENOMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS) MUUTOKSIIN SAADUISTA LAUSUNNOISTA Palaute 1 (6) PALAUTE STANDARDIN 5.2B (LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEENOMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS) MUUTOKSIIN SAADUISTA LAUSUNNOISTA Rahoitustarkastus pyysi syyskuussa 2007 lausuntoja uudesta standardista

Lisätiedot

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET Seuraavassa on pyritty esittämään kootusti uuden ostotarjouskoodin tuomat olennaiset muutokset Keskuskauppakamarin Yrityskauppalautakunnan vuonna 2006 antamaan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUUT- TAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (MAR/MAD)

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUUT- TAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (MAR/MAD) Valtiovarainministeriö Dnro 10/2016 9.3.2016 1 (5) valtiovarainministerio@vm.fi janne.hayrynen@vm.fi anu.pietarinen@vm.fi Lausuntopyyntönne: VM019:00/2016, 15.2.2016 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Asiakastilaisuudet liikkeeseenlaskijoille Maaliskuu 2016 1 Sisältö Velvollisuudet ja luettelot Liiketoimet Palvelun

Lisätiedot

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2 Standardiluonnos 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET Seuraavassa on pyritty esittämään kootusti uuden ostotarjouskoodin tuomat olennaiset muutokset Keskuskauppakamarin Yrityskauppalautakunnan vuonna 2006 antamaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

ALMA MEDIA OYJ:N SISÄPIIRIOHJE ALMA MEDIA OYJ:N SISÄPIIRIOHJE Alma Media Oyj:n hallitus on hyväksynyt sisäpiiriohjeen 28.10.2008 ja sitä koskevat seuraavat päivitykset: Päivitys 28.10.2009 Päivitys 14.02.2013 Päivitys 15.06.2016 SISÄLLYS

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 7/413/ Julkinen. Jan Michael Streng

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 7/413/ Julkinen. Jan Michael Streng Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä 1 (6) Jan Michael Streng Asia huomautus arvopaperimarkkinalain (495/1989) 5 luvun 12 :n 1 momentin sekä 2 momentin 1 ja 2 kohdan vastaisesta menettelystä

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Markkinat 5/2016. Joulukuu Markkinoiden tunnustelun vastaanottavia henkilöitä koskevat ohjeet voimaan

Markkinat 5/2016. Joulukuu Markkinoiden tunnustelun vastaanottavia henkilöitä koskevat ohjeet voimaan Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden, tilinpäätösvalvonnan, arvopaperikaupankäynnin sekä sisäpiiriasioiden tulkintoihin ja sääntelyyn liittyviä asioita

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Julkinen LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

Julkinen LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Lausunto 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM004:00/2009 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

OKMETIC OYJ SISÄPIIRIOHJE

OKMETIC OYJ SISÄPIIRIOHJE OKMETIC OYJ SISÄPIIRIOHJE SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tarkoitus, tausta ja soveltaminen... 1 1.2 Rahoitusvälineen määritelmä... 1 2 SISÄPIIRITIETO JA SIIHEN LIITTYVÄT KIELLOT... 2 2.1 Sisäpiiritiedon

Lisätiedot

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Työryhmä ja sen tehtävä Työryhmä asetettiin 15.10.2014 Mietintö valmistui 18.11.2015 Lausuntokierros

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan suomalaisten korkeakoulujen palveluksessa olevien

Lisätiedot

Caverion-konsernin tiedonantopolitiikka

Caverion-konsernin tiedonantopolitiikka 1 (5) Caverion-konsernin tiedonantopolitiikka Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Caverion-konsernin emoyhtiön, Caverion Oyj:n ( Yhtiö ) kotipaikka on Helsinki. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Lisätiedot

Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka

Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka MUUTOSHALLINTA Versio Muutosten laatu Tekijä Hyväksyjä Hyväksytty Huomautukset 1.0 - Mari Reponen Finnair Oyj:n hallitus 27.4.2012 Uusi asiakirja 2.0 Vähäisiä muutoksia

Lisätiedot

Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka

Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka MUUTOSHALLINTA Versio Muutosten laatu Tekijä Hyväksyjä Hyväksytty Huomautukset 1.0 - Mari Reponen Finnair Oyj:n hallitus 27.4.2012 Uusi asiakirja 2.0 Vähäisiä muutoksia

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Ostotarjouskoodia koskeva seminaari klo , EK auditorio

Ostotarjouskoodia koskeva seminaari klo , EK auditorio Ostotarjouskoodia koskeva seminaari 30.1. klo 9.00-12.00, EK auditorio 9:20 Tilaisuuden avaus Matti Vuoria, Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 9:30 Uuden ostotarjouskoodin valmistelu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/ 1 (10) SAADUISTA LAUSUNNOISTA LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEEN- OMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS JA SISÄPIIRI-ILMOITUKSET JA -REKISTERIT STANDARDILUONNOKSET Rahoitustarkastus järjestää hyvän hallintotavan

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

VEROTUSMENETTELY HE 29/2016

VEROTUSMENETTELY HE 29/2016 Eduskunnan verojaosto 13.4.2016 VEROTUSMENETTELY HE 29/2016 Johtava asiantuntija Markku Ojala, TAL Yleiset kommentit Tarpeet oma-aloitteisten verojen verotusmenettelymuutoksille lähtenet erityisesti Verohallinnon

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

Säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskeva standardi 5.1. Listayhtiötilaisuudet 2008 Minna Toiviainen

Säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskeva standardi 5.1. Listayhtiötilaisuudet 2008 Minna Toiviainen Säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskeva standardi 5.1 Listayhtiötilaisuudet 2008 Minna Toiviainen RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION 1 Esityksen sisältö Yleistä standardista

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Lainsäädäntöuudistukset REMITasetuksen

Lainsäädäntöuudistukset REMITasetuksen Lainsäädäntöuudistukset REMITasetuksen osalta Suomessa Energiaviraston REMIT-keskustelutilaisuus 3.6.2014 Hallitusneuvos Arto Rajala TEM Energiaosasto Energiamarkkinat Mihin REMIT-asetusta tarvitaan? Sisämarkkinoiden

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka. 3. heinäkuu 2016 Public

Tiedonantopolitiikka. 3. heinäkuu 2016 Public Tiedonantopolitiikka 3. heinäkuu 2016 Public Tämä dokumentti sisältää kokonaisuudessaan liike- ja ammattisalaisuuksia (oleellista tietoa :n liiketoiminnasta) ja on näin ollen kokonaisuudessaan salassa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

10.6.2013 FIVA 8/01.00/2013. Julkinen

10.6.2013 FIVA 8/01.00/2013. Julkinen 1 (48) 10.6.2013 FIVA 8/01.00/2013 Julkinen Markkinavalvonta Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Yhteenveto ja palaute lausunnoista Yhteenvedossa on käsitelty ensiksi

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 59/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 59/2004 1(7) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 59/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot