ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA TIIVISTELMÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN VASTUSTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA TIIVISTELMÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN VASTUSTAMISESTA"

Transkriptio

1 B 17.2 TIIVISTELMÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN VASTUSTAMISESTA YLEISTÄ Rahanpesun ilmoitusvelvollisuus koskee liike- tai ammattitoimintana oikeudellisissa asioissa avustavia. Asianajajilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa ja näiden liiketoiminta sekä ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista tai terrorismin rahoittamisen epäilystä Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle. Soveltamisalasta Toimeksiantojen luonteen osalta on syytä havaita, että ilmoitusvelvollisuus ja sitä kautta tunnistamisvelvollisuus on lain mukaan rajoitettu koskemaan osallistumista: Asiakkaan puolesta kiinteistöjen tai liiketoimintayksikköjen ostamisen ja myynnin, Asiakkaan rahavarojen, arvopapereiden tai muiden varojen hoitamisen, Pankki-, säästö- tai arvo-osuustilien avaamiseen tai hoitamisen, Yhtiöiden perustamiseen, johtamiseen tai yritysten hallinnoimiseksi tarvittavien varojen järjestelyn tai Säätiöiden, yhtiöiden tai vastaavien yhteisöjen perustamiseen, johtamiseen tai niiden toiminnasta vastaamisen suunnitteluun tai toteuttamiseen ja; toimimista asiakkaan puolesta ja lukuun liiketoimissa tai kiinteistön kaupassa. Ilmoitusvelvollisuus ei koske oikeudenkäyntiavustajaa tai oikeudenkäyntiasiamiestehtävien hoitamista. Asiakkaan tunteminen Rahanpesun vastustamisen lähtökohtana on asiakkaan tunteminen. Jos asianajajan hoitama toimeksianto on sellainen, että asianajaja sitä hoitaessaan on ilmoitusvelvollinen eli kyseessä on ilmoitusvelvollisuuden soveltamisalaan kuuluva toimeksianto, asiakas on tunnistettava ja asianajajan on tunnettava asiakkaansa ja asiakkaan liiketoiminta rahanpesulain 2 luvun mukaisesti. Asiakkaan tunteminen on seuraavista toimista koostuva kokonaisuus (a) Asiakkaan tunnistaminen ja tämän henkilöllisyyden todentaminen henkilöllisyyden selvittäminen asiakkaan toimittamien tietojen perusteella; ja SAL / Tammikuu 2013 B 17 / (5)

2 (b) (c) (d) asiakkaan henkilöllisyyden varmistaminen luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä peräisin olevien asiakirjojen tai tietojen perusteella, mikäli asiakkaaseen tai toimeksiantoon liittyy riskejä Tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen asiakkaana olevan oikeushenkilön konserni-, omistus- ja määräysrakenteiden selvittäminen o ei tarvitse tehdä, mikäli asiakas on yhtiö tai yhteisö, jonka arvopaperi on julkisen kaupankäynnin kohteena ja täyttää tietyt edellytykset Selonottovelvollisuus tietojen hankkiminen asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteiden selvittäminen asianajopalvelun käyttämiselle asianajajan tekemän riskiperusteisen arvioinnin perusteella määräytyvässä laajuudessa sekä Asiakassuhteen jatkuva seuranta. Tunnistamisen ja henkilöllisyyden todentamisen on tapahduttava ilmoitusvelvollisuuden soveltamisalaan kuuluvien toimeksiantojen osalta (e) (f) (g) (h) aina silloin, jos ilmoitusvelvollisen on syytä epäillä liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden laillista alkuperää taikka niitä käytettävän terrorismin rahoittamiseen tai sen rangaistavan yrityksen tekemiseen, aina vakituista asiakassuhdetta perustettaessa, muiden kuin vakituisten asiakkaiden osalta silloin, kun suoritettava liiketoimen suuruus tai toisiinsa kytkeytyvien toimenpiteiden suuruus yhteensä on vähintään euroa, sekä jos asianajaja epäilee aiemmin todennetun asiakkaan henkilöllisyyden todentamistietojen luotettavuutta tai riittävyyttä. Mikäli toimeksianto on sellainen, että se kuuluu ilmoitusvelvollisuuden soveltamisalaan, on tunnistamisvelvoite täytettävä siis silloinkin, kun ei ole mitään erityistä syytä epäillä rahanpesua. Asiakkaan tuntemiseen ja tunnistamiseen liittyvät velvollisuudet koskevat yksinomaan asianajajan asiakasta eivätkä miltään osin ulotu asiakkaan vastapuoleen, myötäpuoleen tai muihin toimeksiantoon liittyviin osapuoliin. Selonottovelvollisuuden laajuus määräytyy asianajajan tekemän riskiperusteisen arvion perusteella. Mikäli rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski on asianajajan arvion perusteella alhainen, on hankittavien tietojen määrä vähäinen, ja mikäli asianajaja arvioi riskin suureksi, on selvityksiä tehtävä laajemmin Selonottovelvollisuuden osalta huomiota on kiinnitettävä erityisesti liiketoimiin jotka rakenteeltaan tai suuruudeltaan tai asianajotoimiston koon tai toimipaikan osalta poikkeavat tavanomaisesta tai joilla ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta tai SAL / Tammikuu 2013 B 17 / (5)

3 jotka eivät sovi yhteen sen kokemuksen tai niiden tietojen kanssa, jotka asianajajalla on asiakkaasta. Asianajajan on selonottovelvollisuuden täytettyään viipymättä ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle epäilyttävästä liiketoimesta tai terrorismin rahoittamisen epäilystä (23 ). Yksinkertaistettu ja tehostettu tunteminen Asianajaja voi tiettyjen rahanpesulaissa (13-14 ) määriteltyjen asiakkaiden kohdalla toteuttaa asiakkaan tuntemista koskevat toimet yksinkertaistetusti. Tällöin asianajajan ei tarvitse toteuttaa asiakkaan tunnistamisesta ja henkilöllisyyden todentamisesta, tosiasiallisen edunsaajan tunnistamisesta, yleisestä velvollisuudesta tuntea asiakkaan liiketoimien luonne ja tarkoitus sekä asiakkaan tuntemistiedoista ja niiden säilyttämisestä säädettyjä toimia. Asiakassuhdetta on kuitenkin seurattava. Asianajaja voi noudattaa yksinkertaistettua asiakkaan tuntemismenettelyä, kun asiakkaana on Suomen viranomainen, luottolaitos, rahoituslaitos, sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö tai vakuutusyhtiö tai kun asiakkaana on yhtiö, jonka arvopaperi on julkisen kaupankäynnin kohteena. Jos asiakkaaseen, palveluun, tuotteeseen tai liiketoimeen liittyy tavanomaista suurempi rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski, asianajajan tulee noudattaa asiakkaan tuntemista koskevia toimia tehostetusti (17 ). Tehostettua asiakkaan tuntemisvelvollisuutta on noudatettava myös, jos asiakkaalla tai liiketoimella on liittymäkohta valtioon, jonka rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmä ei täytä kansainvälisiä velvoitteita. Tehostettua asiakkaan tuntemista koskevat keinot voivat tarkoittaa muun muassa erityisen huomion kiinnittämistä asiakkaan henkilöllisyyden todentamiseen ja luotettavaan dokumentaatioon, liiketoimien taustan ja tarkoituksen laajempaa selvittämistä tai asiakassuhteen seuraamista tehostetusti. Tuntemistiedot ja niiden säilyttäminen Asiakkaan tuntemistiedot on säilytettävä luotettavalla tavalla viiden vuoden ajan vakituisen asiakassuhteen päättymisestä tai yli euron arvoisen satunnaisen liiketoimen suorittamisesta. Säilytettäviin asiakkaan tuntemistietoihin kuuluvat (i) (j) (k) (l) nimi, syntymäaika ja henkilötunnus, edustajana toimivan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus, oikeushenkilön täydellinen nimi, rekisterinumero, rekisteröimispäivä ja rekisteriviranomainen, oikeushenkilön hallituksen tai vastaavan päättävän elimen jäsenten täydelliset nimet, syntymäajat ja kansalaisuudet, SAL / Tammikuu 2013 B 17 / (5)

4 (m) (n) (o) (p) (q) (r) oikeushenkilön toimiala, tosiasiallisen edunsaajan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus, henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä tai kopio asiakirjasta, jos asiakas on etätunnistettu, tiedot todentamisessa käytetystä menettelystä tai lähteistä, asiakkaan tuntemiseksi hankitut tarpeelliset tiedot kuten tiedot asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemasta, perusteet liiketoimen, palvelun tai tuotteen käytölle ja tiedot varojen alkuperästä, ja selonottovelvollisuuden täyttämiseksi hankitut välttämättömät tiedot. Ulkomaalaisen asiakkaan, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, osalta on lisäksi säilytettävä tieto tämän kansalaisuudesta ja matkustusasiakirjan tiedot. Liiketoimesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen Jos liiketoimi on epäilyttävä tai asianajaja epäilee liiketoimeen sisältyviä varoja käytettävän terrorismin rahoittamiseen tai sen rangaistavaan yritykseen, asianajajan on keskeytettävä liiketoimi lisäselvityksiä varten tai kieltäydyttävä liiketoimesta (26.1 ). Liiketoimi voidaan kuitenkin suorittaa, jos sitä ei voida jättää toteuttamatta taikka jos liiketoimen keskeyttäminen tai siitä kieltäytyminen todennäköisesti vaikeuttaisi liiketoimen tosiasiallisen edunsaajan selvillesaamista. Liiketoimen suorittamisen jälkeen asiasta on välittömästi tehtävä rahanpesulaissa tarkoitettu ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle (26.2 ). Omat toimintaohjeet; koulutusvelvollisuus Rahanpesulaki edellyttää, että asianajajalla on omaan toimintaansa soveltuvat toimintaohjeet asiakkaiden tuntemista koskevista menettelyistä sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvästä selonteko- ja ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta (34.3 ). Asianajajan on myös huolehdittava, että asianajotoimiston työntekijät saavat asianmukaisen koulutuksen rahanpesulain noudattamisen varmistamiseksi. Huomautus: Tämä tiivistelmä ei ole kattava eikä korvaa, täydennä tai muuta miltään osin Asianajajaliiton antamaa opasta ( B 17.1 Opas rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä SAL/ ). SAL / Tammikuu 2013 B 17 / (5)

5 JOS HAVAITSET TOIMEKSIANTOON LIITTYEN JOTAIN EPÄILYTTÄVÄÄ, JOHON TÄMÄ TIIVISTELMÄ EI MIELESTÄSI VASTAA, NIIN ON SUOSITELTAVAA ENSI TILASSA PEREHTYÄ HUOLELLISESTI EDELLÄ MAINITTUUN OPPAASEEN B17.1. Lähteet: B17.1 Opas rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (SAL/ ) SAL / Tammikuu 2013 B 17 / (5)

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISEKSI KIINTEISTÖN- JA VUOKRAHUONEISTON VÄLITYKSESSÄ

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISEKSI KIINTEISTÖN- JA VUOKRAHUONEISTON VÄLITYKSESSÄ OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISEKSI KIINTEISTÖN- JA VUOKRAHUONEISTON VÄLITYKSESSÄ Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen Laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry, laki- ja lausuntovaliokunta KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1. Mitä rahanpesulla ja terrorismin rahoittamisella

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET SISÄLLYS 1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN... 3 1.1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN RANGAISTAVINA TEKOINA... 3 1.1.1 Rahanpesu...3 1.1.2 Terrorismin

Lisätiedot

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. 1.6.2009 Finanssivalvonta Tuija Nevalainen Maarit Pihkala

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. 1.6.2009 Finanssivalvonta Tuija Nevalainen Maarit Pihkala Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen 1.6.2009 Finanssivalvonta Tuija Nevalainen Maarit Pihkala Voimassaoleva sääntely Suomessa laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Lisätiedot

Miksi asiakkailta kysellään kummallisia?

Miksi asiakkailta kysellään kummallisia? Miksi asiakkailta kysellään kummallisia? Sijoitus-Invest 2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13.11.2013 Maarit Pihkala Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

8.6.2010 OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISESTA JA SEL- VITTÄMISESTÄ

8.6.2010 OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISESTA JA SEL- VITTÄMISESTÄ 8.6.2010 Työeläkevakuuttajat TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunta Finanssialan Keskusliiton työeläkevakuutuksen johtokunta OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISESTA JA SEL- VITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

LKV-koe 4.5.2013 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (10)

LKV-koe 4.5.2013 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (10) LKV-koe 4.5.2013 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (10) Kysymys 1 Kohta A max 5 p - Myös pelkän maapohjan myyntiin sovelletaan oman asunnon myyntivoiton verovapaussääntelyä, kun verovelvollinen on käyttänyt tulipalossa

Lisätiedot

Asiakasvaratilit, rahanpesu ja tilintarkastajan rooli

Asiakasvaratilit, rahanpesu ja tilintarkastajan rooli Asiakasvaratilit, rahanpesu ja tilintarkastajan rooli Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Timo Tauriala 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu ASIAKASVARATILIT, RAHANPESU

Lisätiedot

1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT

1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT 1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT Näitä sijoituspalveluiden yleisiä ehtoja sovelletaan Suomen Asuntohypopankki Oy:n Asiakkaalle tarjoamiin sijoituspalveluihin. Näitä

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Voimassa

Lisätiedot

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi.

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄ- RITELMÄT 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sijoituspalvelun yleisiä

Lisätiedot

Confido Capital Oy Asiakassopimusehdot

Confido Capital Oy Asiakassopimusehdot Confido Capital Oy Asiakassopimusehdot 1. Sopimuksen tarkoitus Tätä sopimusta sovelletaan Confido Capital Oy:n ja sen Asiakkaan välisen sopimussuhteeseen ja nämä ehdot liittyvät asiakkaan ja Confido Capital

Lisätiedot

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T 1 (7) S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T Liite asiakassopimukseen 1 SOPIJAPUOLET 1.1 1.2 Wallstreet Asset Management Oy Y-tunnus 2538288-5 on määritelty liitteessä

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

Syrjintä, etninen tausta, syrjintäolettama, välitön syrjintä, välillinen syrjintä, pankkipalvelu, tunnistautuminen, asiakirjan kääntäminen

Syrjintä, etninen tausta, syrjintäolettama, välitön syrjintä, välillinen syrjintä, pankkipalvelu, tunnistautuminen, asiakirjan kääntäminen Syrjintä, etninen tausta, syrjintäolettama, välitön syrjintä, välillinen syrjintä, pankkipalvelu, tunnistautuminen, asiakirjan kääntäminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 2013/1315 Antopäivä: 18.11.2013

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO -KONSERNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa 1.3.2015

ELITE VARAINHOITO -KONSERNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa 1.3.2015 Voimassa 1.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN 7 1 ASIAKASSOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA 7 2 MÄÄRITELMÄT 7 Ammattimainen Asiakas 7 Arvopaperi 7 Arvopaperinvälittäjä 7 Asiakas

Lisätiedot

TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT

TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT Johdanto 1. Suomen terrorismin rahoitusta koskeva lainsäädäntö 2. Yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt 3. Yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden varainhankinnan

Lisätiedot

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA Luonnos 30.4.2013 1/52 Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista Sisältö I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET... 2 1 luku Yleiset säännökset... 2 2 luku Määritelmät... 4 II OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA...

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle

Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle Ohje 1 (15) Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle Taustaksi Ohjeen tarkoitus on auttaa sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuksen laatimista. Ohjeessa on kuvattu, mihin seikkoihin Fiva kiinnittää huomiota

Lisätiedot

SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA...

SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 5 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA... 5 1.3 ASIAKASVARAT... 5 1.4 RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMINEN...

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1. VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMINEN... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 4 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA...

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUSEHTOJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. Palvelun yleiset ehdot... 5 3.1. Asiakassuhde... 5 3.2. Tarjottavat

Lisätiedot

Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt

Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt 1. Johdanto Kiinteistönvälittäjä palvelee yhteiskuntaa ja sen jäseniä kaikille tärkeissä asumiseen ja oman kodinhankkimiseen liittyvissä kysymyksissä. Kiinteistönvälittäjä

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS 1 RAHANPESUN TORJUNTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Yleistä ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO 20.12.1999 VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 2 1. JOHDANTO...4 2. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT...5 2.1 MILLOIN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot