Työ 41B28. SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA YLEISMITTARILLA JA OSKILLOSKOOPILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työ 41B28. SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA YLEISMITTARILLA JA OSKILLOSKOOPILLA"

Transkriptio

1 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 1/13 Työ 41B28. SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA YLEISMITTARILLA JA OSKILLOSKOOPILLA TYÖN TAVOITE Varmistetaan yleismittareiden käytön osaaminen ja tutustutaan oskilloskoopin käyttöön. SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA. YLEISMITTARI. 1. Työn tavoite 2. Teoriaa Tutustutaan tärkeimpään sähköiseen perusmittavälineeseen, yleismittariin, suorittamalla laboratoriossa olevilla erityyppisillä yleismittareilla jännitteen ja virran mittauksia sekä tasa- että vaihtosähköpiireissä. DVM DVM U V Kuva 1. Tasa- ja vaihtojännitteen mittaus. Huomaa tasajännitettä mitattaessa mittarin napaisuus: Jännitteen mittaus. Mittaus suoritetaan käyttämällä yleismittaria jännitemittarina. Mittari kytketään niiden kahden pisteen välille, joiden välinen jännite halutaan mitata. Volttimittari kytketään siis mitattavan jännitteen rinnalle Kuvan 1 mukaisesti: Tasajännitelähde + V Kuva 2. Tasajännitteen mittauksen napaisuus. Virran mittaus. Mittaus suoritetaan käyttämällä yleismittaria virta- eli ampeerimittarina. Ampeerimittari kytketään aina sarjaan sen piirin kanssa, jonka läpi kulke-

2 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 2/13 vaa virtaa halutaan mitata. Virtapiiri ikäänkuin katkaistaan ja virtamittari asetetaan väliin (Kuva 3). HUOM! Aina kun mitataan virtaa, on varmistuttava parista seikasta: - Mitattavassa piirissä on aina oltava ampeerimittarin lisäksi jotain muuta kuormitusta (vastusta), kts. kuvaa. - Toiseksi ampeerimittarin mittausalueen on oltava lähes oikea. Ellei etukäteen tiedä edes likimain mitattavan virran suuruutta, on aloitettava käyttämällä suurinta mittausaluetta (3-10A) ja pienentämällä sitten tarpeen mukaan. V MITTAREISTA YLEENSÄ Kuva 3. Virtamittaus. Yleismittari on luonteeltaan joko viisarilla varustettu, osoittava analogiamittari tai numeerinen eli digitaalimittari. Analogiamittarissa muodostuu mitattavaan suureeseen verrannollinen osoittimen kiertymiskulma. Analogiamittari antaa mittaustuloksen suoraan desimaalilukuna. Eräät mittarit voidaan liittää suoraan tietokoneeseen ja tulos käsitellään binäärilukuna. Analogiamittarit. Oppilaitoksen analogiamittarit ovat toimintaperiaatteeltaan kiertokäämimittareita. Kiertokäämimittarin olennaiset osat ovat: kestomagneetti, sen aiheuttamassa magneettikentässä liikkumaan pääsevä johdinkäämi eli kiertokäämi ja vastajousi. Kestomagnetti on yleensä sijoitettu käämin ulkopuolelle, mutta myös käämin sisällä olevaa sydänmagneettia voidaan käyttää. Kuva 4. Kiertokäämimittarin periaatekuva. V Käämiin vaikuttavan vääntömomentin suunta on riippuvainen virran suunnasta ja mittari on tämän vuoksi luonteeltaan tasavirtamittari. Työssä käytettävät kiertokäämimittarit soveltuvat silti myös vaihtosähkömittauksiin, sillä niissä on sisäänrakennettu tasasuuntaustoiminta.

3 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 3/13 Mittarien rakenteesta johtuen magneettivuon tiheys on käämin koko liikkumaalueella itseisarvoltaan vakio ja kohtisuorassa käämin magneettimomenttia vastaan. Tämän seurauksena vääntömomentti on suoraan verrannollinen virtaan ja osoittimen kiertymiskulma on täten muotoa: Φ = k I, (1) missä I on sähkövirta ja k mittarille ominainen kerroin. Näin mittarin asteikko on tasajakoinen. Yleisohjeita analogiamittareille: varmista mittarin oikea käyttöasento (useimmat vaakasuorassa pöydällä) tarkista, että mittari on nollattu päätä, onko kyseessä tasa- vai vaihtosähkömittaus: merkinnät DC ja tarkoittavat tasasähköä sekä AC ja ~ vaihtosähköä tarkista erityisesti, onko tarkoitus mitata jännitettä vai virtaa sekä arvioi samalla suureen suuruusluokka. Mikäli sitä ei ole mahdollista arvioida, valitse aina riittävän suuri mittausalue (300V tai 10A). Lukemat tarkoittavat aina suurinta näyttämää varmista, mihin napoihin johtimet kytketään. Tasasähkökytkennöissä kannattaa käyttää erivärisiä johtimia katso lukema oikeasta suunnasta: viisarin ja sen peilikuvan on oltava samassa tasossa, muuten syntyy ns. parallaksivirhettä lue oikealta asteikolta ja havaitse oikea kertaluku Digitaalimittarit. Digitaalisen yleismittarin periaate lyhyesti: Tutkittavalla jännitteellä varataan ja puretaan muokkauksen jälkeen määrätty kondensaattori ja siihen kuluva aika mitataan tarkalla oskillaattoripiirillä. Kulunut aika on verrannollinen tutkittavaan jännitteeseen ja sen arvo ilmoitetaan näytöllä numeroina. C 3. Työn suoritus Kuva 5. Digitaalimittarin lohkokaavio. V Vaikka digitaalimittarilla mittaaminen on helpompaa laitteen itse osoittaessa napaisuuden ja joskus valitessa jopa sopivan mittausalueen, kannattaa silti suhtautua tietyllä vakavuudella ja kriittisyydellä sen antamiin tuloksiin.

4 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 4/13 4. Kirjallisuutta Tutustutaan valvojien antamiin kahteen erilaiseen analogiseen ja kahteen erilaiseen digitaalimittariin, ellei toisin ilmoiteta. Kaikilla neljällä mittarilla, joiden tyyppi- ym. tiedot on merkittävä muistiin, mitataan kaksi erisuurta tasajännitettä, yksi vaihtojännite ja yksi tasavirran arvo. Tulokset merkitään lopussa olevaan taulukkoon. Valmistajat ilmoittavat mittarien tarkkuudet eri tyyppisissä mittauksissa. Tiedot on taulukoitu, ja taulukko on saatavilla fysiikan laboratoriossa. Siten on mahdollista laskea virheen suuruuus eri tyyppisillä mittareilla. Erityisesti vertaa eri mittarien antamia tuloksia toisiinsa. Pohdi tulosten luotettavuutta ja eroavaisuuksien syitä. Muuta varsinaista matemaattista virhetarkastelua ei tehdä. Lisätietoja sähkömittaustekniikasta haluaville suositellaan esim. kirjoja Tapaninen, Sähkömittaustekniikka, WSOY Voipio, Sähkömittaustekniikka, Otakustantamo

5 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 5/13 Luokka: Ryhmän jäsenet Ryhmä no. Pvm: Valvojat: MITTAUSPÖYTÄKIRJA SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA. YLEISMITTARI Taulukko 1. Havaintotulokset. Mittari no Tasajännite 1 Tasajännite 2 Tarkkuus DCjänn.alueella Virheen max. arvo (tasaj.1) Vaihtojännite Tarkkuus ACjänn.alueella Virheen max. arvo Tasavirta (Muista kuormitusvastus) Tarkkuus DCvirta-alueella Virheen max. arvo Tiedot mittarista Omat päätelmät: (kääntöpuolelle)

6 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 6/13 SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA. OSKILLOSKOOPPI. 5. Teoriaa Oskilloskooppi on laite, joka muuttaa sähköisen signaalin näkyvään muotoon. Useimmiten sillä tarkastellaan toistuvaa ilmiötä kuten värähtelyaaltoa. Oskilloskoopilla voidaan myös tarkkailla staattista tai hitaasti muuttuvaa jännitettä. Oskilloskoopin kuvaruudulta voidaan mitata ainoastaan jännite- tai aikaeroja. Oskilloskoopin rakenne: y-levyt elektronisuihku fluoresoiva varjostin x-levyt Kuva 6. Katodisädeputki. V Elektronit kiihdytetään suurjännitteellä ja ne poikkeutetaan x- ja y-levyjen sähkökentän avulla. Fluorisoivalla varjostimella syntyy valaistu täplä siihen kohtaan, johon elektronisuihku osuu. X- ja y-levyille johdettu jännite on verrannollinen pisteen sijaintiin varjostimella. Sopivien, sisäänrakennettujen vahvistimien avulla oskilloskooppia voidaan siten käyttää x-y-jännitemittauksiin. Tavallisemmin oskilloskoopin valopistettä poikkeutetaan x-suunnassa oskillaattorin antamalla, tietyllä nopeudella tapahtuvalla, lineaarisella jännitemuutoksella. Tällöin y-suunnassa ajan funktiona muuttuva tutkittava jännite piirtyy oskilloskoopin kuvapinnalle oikeanmuotoisena. Koejärjestely: oskilloskooppi ja sen tärkeimmät säätimet funktiogeneraattori Kuva 7. Oskilloskoopin periaatekuva. V Ns. pyyhkäisyjännitteenä käytetään lineaarisesti nousevaa ramppijännitettä, joka x- levyille johdettuna poikkeuttaa kuvapisteen kuvaruudun vasemmasta reunasta oikeaan sillä nopeudella, joka on valittu pyyhkäisynopeusvalitsimella Time/div.

7 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 7/13 Oikeaan reunaan saavuttuaan piste palaa takaisin vasempaan reunaan, mutta sammutettuna, ts. sen intensiteetti on niin pieni, ettei paluujuovaa näy. Jotta kuva piirtyisi aina samaan kohtaan kuvapinnalla, pyyhkäisyjännite täytyy tahdistaa ulkoisen jännitteen kanssa. Tämä tapahtuu ns. liipaistun pyyhkäisyn avulla. Siinä periaatteena on, että pyyhkäisyjännitteen ramppi alkaa nousta hetkellä, jolloin ulkoinen jännite saavuttaa tietyn arvon (a). Tämä arvo pystytään oskilloskoopissa säätämään sitä varten olevalla potentiometrillä Trigger. Kuva 8. Liipaistun pyyhkäisyn periaate Kun vielä synkronoidaan pyyhkäisy ulkopuolisen taajuuden kanssa, puhutaan liipaistusta tai synkronoidusta pyyhkäisystä eli tahdistuksesta (=triggering). Tällä saavutetaan sellainen tilanne, että kuva piirtyy aina samaan kohtaan kuvaruudulla, ja voidaan tarkastella hyvinkin suurtaajuisia pulsseja niiden pysyessä täysin paikoillaan kuvassa. Kun tutkittava jännite saavuttaa liipaisujännitteen arvon (a), toiminta alkaa. Aikana t 0 -t 1 kuvapiste siirtyy kuvaruudun vasemmasta reunasta oikeaan ja piirtää pätkän a-b tutkittavasta käyrästä. Kuvan uudelleen piirtämiseksi elektronisuihku palaa takaisin vasempaan reunaan. Tämä tapahtuu aikana t 1 -t 2. Silloin suihkun intensiteetti on niin pieni, ettei paluujälkeä näy kuvaruudussa. Kun tutkittava jännite saavuttaa uudelleen liipaisujännitteen arvon (a ), käyrän nousevalla osalla, alkaa kuvan piirtäminen uudestaan samaan kohtaan. Näin toistuvasti menetellen kuvaruudussa nähdään häiriötön, paikallaan pysyvä kuva. Jos halutaan nähdä kuvaruudussa vähän suurempi osa tutkittavaa jännitettä, pyyhkäisynopeutta täytyy muuttaa hitaammaksi. Time/div -kytkimessä olevat aika-arvot

8 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 8/13 kertovat, kauanko kuvapisteen kestää kulkea yhden asteikonosan välinen matka, eli kytkintä on tässä tapauksessa kierrettävä vastapäivään. Kuvan korkeutta eli amplitudia säädetään kiertokytkimellä, jonka tekstinä on Volts/div. Lukemat siinä yhteydessä kertovat, montako ulkoisen jännitteen volttia yksi asteikonosa vastaa pystysuunnassa. Liipaisukohtaa tai -jännitettä säädetään potentiometrillä, jossa teksti Trigger. Kuvan kirkkautta ja tarkkuutta säädetään potentiometreillä Intensity ja Focus. Lisäksi oskilloskoopissa on tavallisesti kytkimet, joilla valitaan moodi eli kumpi kahdesta kanavasta on näkyvissä tai joku niiden kombinaatio. Liipaisu voidaan myös valita oskilloskoopin sisältä tai ulkopuolelta tapahtuvaksi. Siniaallon kuvan piirtyminen: Kuva 9. Siniaallon kuvan syntyminen kuvaruudulle. Oskilloskooppi on laite, jolla on hyvin suuri sisäänmenoimpedanssi ja niinpä sitä ei voi rikkoa sähköisesti (ylisuuria jännitteitä lukuunottamatta). Näinollen opiskelijat voivat huoletta kokeilla oskilloskoopin säätimien vaikutusta kuvan muotoon, paikkaan ja liikkeisiin. Elektronien liikkuessa sähkökentässä niihin kohdistuu kuvassa 10 vain y-suuntainen sähköinen voima F=eE, jossa e= elektronin varauksen itseisarvo ja E kentän voimakkuuden suuruus.

9 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 9/13 y poikkeutuslevyt V Kuva 10. Elektroni sähkökentässä. Voima vaikuttaa koko levyjen pituuden ajan ja elektronit kulkevat kentässä parabelirataa. Kentän jälkeen rata jatkuu suorana. Oskilloskoopin kuvaputkessa elektroneja poikkeutetaan sekä x- että y-suunnassa. Siihen, kuinka paljon elektronisuihku poikkeaa alkuperäisestä suunnastaan, vaikuttaa elektronien nopeus ja kentän voimakkuus. Elektronien nopeus taas riippuu kiihdytysjännitteestä ja kentän voimakkuus levyjen sijainnista ja jännitteestä. Oskilloskooppia voidaan käyttää staattisten tai hitaasti muuttuvien tasa- ja vaihtojännitteiden sekä suurtaajuisten vaihtosähköilmiöiden mittaamiseen ja tarkasteluun. 6. Työn suoritus 1. Tasajännitteen mittaus: Mitataan kahden tuntemattoman tasajännitteen suuruus ensin oskilloskoopilla joko x- tai y-suunnassa ja sitten tulos tarkistetaan digitaalimittarilla. Mittaus suoritetaan mahdollisimman tarkasti säätäen oskilloskoopin herkkyys (Volts/div) juuri sopivaksi. Koejärjestely ja työn toteutus: y OSKILLOSKOOPPI time/div trig x-y ch1/x mode ch2/y volts/div x volts/div tasavirtalähde DC V Kuva 11. Tasajännitteen mittaus oskilloskoopilla Kuvassa 11 olevalla kytkennällä voidaan mitata tuntemattoman tasajännitteen suuruus. Johdetaan jännite joko vaakasuunnassa tapahtuvaa mittausta varten X - sisäänmenoon tai vastaavasti pystysuunnassa Y -sisäänmenoon. Huomaa erityisesti, että Time/div -kytkimellä on valittu x-y-vahvistinmoodi eikä yleisempi aikapyyh-

10 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 10/13 käisy ja kummassakin kanavassa on sisäänmenokytkin asennossa DC (DC= direct current= tasavirta). Tutkittava jännitealue täytyy skaalata eli saattaa sopivan suuruiseksi, jotta piste poikkeaa riittävästi kuvaruudulla, menemättä kuitenkaan sen ulkopuolelle. Tämä tapahtuu säätämällä vaaka- tai pystypoikkeutusherkkyys sopivaksi kytkimellä Volts/div. Lisäksi origo kannattaa sijoittaa johonkin muualle kuin kuvaruudun keskelle. Näin saavutetaan mittauksessa maksimitarkkuus. Kuvaruudulta voidaan sen jälkeen mitata ruudukon avulla, monenko ruudun verran tuntematon jännite poikkeuttaa kuvapistettä. Kun tämä pituus kerrotaan poikkeutusherkkyydellä Volts/div, jännite saadaan laskettua. Tasajännitteet voivat olla paristoista tai mieluummin verkkokäyttöisistä tasavirtalähteistä valittuja. Sekä oskilloskoopilla että digitaalimittarilla jännitteet pyritään mittaamaan mahdollisimman tarkkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kummassakin on valittava riittävän herkkä mittausalue ( Volts/div ). 2. Vaihtojännitteen mittaus: Kytkentä: OSKILLOSKOOPPI time/div trig 2u p x-y ch1/x mode volts/div volts/div ch2/y vaihtovirtalähde AC V Kuva 12. Vaihtojännitteen mittaus oskilloskoopilla Valitse virtalähteeksi funktiogeneraattori, jonka taajuutta voidaan muuttaa ja käytä ensin noin 50 Hz taajuutta (sama kuin verkkojännite Suomessa). Aseta sisäänmenokytkin DC-asentoon. Oskilloskoopin kuvaruudulla nähdään jana, jonka pituus on huippujännite kaksinkertaisena eli 2 u p. Kuvan 2 jännite on siinä tavallaan lyöty vaakasuorassa suunnassa kasaan. Tehollinen jännite saadaan jakamalla huippujännite luvulla 2. Mitataan määrätyn vaihtojännitteen suuruus sekä oskilloskoopin että digitaalimittarin avulla, kummallakin mahdollisimman tarkkaan ja vertaa tuloksia. Vaihda xy-moodi aikapyyhkäisyksi ja asentoon 5 ms/div. Tarkasta myös kuvasta asettamasi noin 50 Hz taajuus mittaamalla signaalin jakson pituus. Oskilloskoopin voima on signaalin muodon ja esimerkiksi vaihe-eron ilmaisijana eikä niinkään tarkan jännitteen mittaajana, missä taas yleismittari on parempi.

11 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 11/13 Säädä ensin taajuus suunnilleen arvoon 10 Hz ja taajuuteen 1 Hz. Toista tämä vaihtamalla sisäänmenokytkin DC-asennosta AC-asentoon. Mitä huomaat ja päättelet sisäänmenokytkimen asennosta? 3. Taajuuden mittaus Tutustutaan oskilloskoopin pyyhkäisytoimintaan, jolloin vaaka-akseliksi saadaan aika. Määritetään kolmen funktiogeneraattorista saatavan jännitteen taajuudet. Mitataan kuvasignaalin jaksonajan jonkin monikerran nt pituus kuvapinnalta. Saatu cmlukema muutetaan ensin ajaksi time/div- (ms/div) säätimen avulla. Taajuus saadaan ajan käänteisarvona. Muista ottaa huomioon n! Valitse jaksojen määrä n siten, että käytät kuvaputken koko leveyttä hyväksesi! Kullekin taajuudelle suoritetaan havainnot kahden pyyhkäisynopeuden (ja samalla n:n) arvolla! Havainnot ja tulokset lopussa olevaan taulukkoon! Kytkentä: nt time/div trig funktiogeneraattori volts/div ch 1/x mode ch 2/y volts/div f Kuva 13. Taajuusmittauksen kytkentä V Tarpeelliset merkinnät sisältävä työselostus jätetään asianmukaisesti täytettynä työn päättyessä valvojalle. Lomakkeessa on tilaa omille huomioille ja johtopäätöksille. Erityisesti on pyrittävä esittämään oma käsitys oskilloskoopilla suoritettavien mittausten tarkkuudesta sekä oskilloskoopin yleisistä eduista ja rajoituksista mittavälineenä.

12 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 12/13 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖSELOSTUS BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA / 201 Sähköisiä perusmittauksia. Oskilloskooppi Työryhmä (n:o ja nimet) Luokka: Valvojan merkintöjä: 1. Tasajännitteen mittaus DCV 1 DCV 2 Poikkeama (cm) Tasavirtalähteet: Herkkyys (Volts/div) Oskilloskoopilla mitattu jännite (V) Digitaalimittarilla mitattu jännite (V) DCV 1: DCV 2: Omat huomiot ja johtopäätökset: 2. Vaihtojännitteen mittaus ACV 50 Hz ACV 50 khz Janan pituus (cm) Herkkyys (Volts/div) Huippujännite (V) Tehollinen jännite (V) Digitaalimittarilla mitattu jännite (V) Omat huomiot ja johtopäätökset:

13 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 13/13 3. Taajuuden mittaus Nimellistaajuus (Hz) n nt-pituus (cm) Time/div (ms/div) Laskettu taajuus (Hz) Lopputulokset (laskettujen taajuuksien keskiarvot): f 1 = Hz f 2 = Hz f 3 = Hz V Yleismittarilla mitatut taajuudet f 1 = Hz f 2 = Hz f 3 = Hz Omat huomiot ja johtopäätökset: V Yleisiä havaintoja ja mielipiteitä oskilloskoopista mittausvälineenä:

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite

Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite TYÖ 54. VAIHE-EO JA ESONANSSI Tehtävä Välineet Taustatietoja Tehtävänä on mitata ja tutkia jännitteiden vaihe-eroa vaihtovirtapiirissä, jossa on kaksi vastusta, vastus ja käämi sekä vastus ja kondensaattori.

Lisätiedot

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2 OHJE 1 (13) Ohje laboratoriotöiden tekemiseen Sisältö 1 Ennen laboratorioon tuloa 2 2 Mittausten suorittaminen 2 3 Mittauspöytäkirja 2 3.1 Mittauspöytäkirjan hyväksyminen................. 3 3.2 Tietokoneella

Lisätiedot

232 12. OPTINEN PAIKANMÄÄRITYS 12.1 YLEISTÄ Liikuttaessa rannikon tuntumassa tai saaristossa aluksen paikanmääritys tapahtuu havainnoimalla maissa olevia tunnistettuja kohteita. Menetelmästä käytetään

Lisätiedot

6. Kertaustehtävien ratkaisut

6. Kertaustehtävien ratkaisut Fotoni 7 6-6. Kertaustehtävien ratkaisut Luku. Oheisessa kuvassa on kompassineulan punainen pohjoisnapa osoittaa alaspäin. a) Mikä johtimen ympärille muodostuvan magneettikentän suunta? b) Mikä on johtimessa

Lisätiedot

Virtapiirien perusteet 5op, AUT2SN / Jaakko Kaski jaakko.kaski@oamk.fi, huone: 3354

Virtapiirien perusteet 5op, AUT2SN / Jaakko Kaski jaakko.kaski@oamk.fi, huone: 3354 1 Virtapiirien perusteet 5op, AUT2SN / Jaakko Kaski jaakko.kaski@oamk.fi, huone: 3354 https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/opintojen_rakenne/opas/koulutusohjelmat/?sivu=oj _kuvaus&koodi1=t170103&kieli=fi&opas=2013-2014&lk=s2013&vuosi=13s14k

Lisätiedot

1 Yleistä mikroaalloista

1 Yleistä mikroaalloista FYSA220/K3 (FYS222/K3) MIKROAALLOT Työssä tutustutaan mikroaaltojen käyttäytymiseen aaltoputkissa sekä mikroaaltokomponentteihin ja mikroaaltojen mittaamiseen. Työssä määritetään erilaisten kiinteiden

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Alkio-opisto Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Fysiikan aihekokonaisuudet Kurssikirja Johdanto ja merkinnöistä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on antaa riittävät perustiedot fysiikasta lääketieteellisen

Lisätiedot

TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TOIMINTAKYKYTUTKIMUS

TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TOIMINTAKYKYTUTKIMUS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TOIMINTAKYKYTUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 1. TOIMINTAKYKYPISTEEN KOKOAMINEN JA PURKAMINEN... 2 1.1. TILAVAATIMUKSET JA KALUSTEET...

Lisätiedot

HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN

HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Jussi Sirkiä HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkistettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Vesa kolhinen Riku Järvinen Juho Korhonen 2 Sisältö I Teoriaa 7 1 Aineen rakenne ja sähkönjohtavuus 9 1.1 Atomimallin historiaa......................

Lisätiedot

ScopeMeter 190 Series II

ScopeMeter 190 Series II ScopeMeter 190 Series II Fluke 190-062, -102, -104, -202, -204, -502, -504 Käyttöohje Tammikuu 2011, Rev. 2, 1/14 (Finnish) 2011-2014 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjetta voidaan

Lisätiedot

ScopeMeter 190 series II

ScopeMeter 190 series II ScopeMeter 190 series II Fluke 190-062, -102, -104, -202, -204, -502 Käyttöohje Tammikuu 2012 @2012 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjetta voidaan muuttaa ilmoittamatta. Kaikki tuotenimet

Lisätiedot

TAINA MAKKONEN PILVI SIHVONEN

TAINA MAKKONEN PILVI SIHVONEN TAINA MAKKONEN PILVI SIHVONEN OPETUSHALLITUS Opetushallitus ja tekijät Kansi: Elvi Turtiainen Kuvat: Ville Makkonen Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0329-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä

Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä Tommi Keikko, Jari Isokorpi, Leena Korpinen Tampereen teknillinen korkeakoulu Tutkimus on tehty Sähkövoimatekniikan kehityspoolin tuella.

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3. 2. TUTKIMUSASETTELU 4 2.1 Tutkimusongelma 4 2.2 Erityisryhmien määrittely 4 2.3 Tutkimusryhmä 5 2.3.1 Emu-ryhmä 5 2.3.

1. JOHDANTO 3. 2. TUTKIMUSASETTELU 4 2.1 Tutkimusongelma 4 2.2 Erityisryhmien määrittely 4 2.3 Tutkimusryhmä 5 2.3.1 Emu-ryhmä 5 2.3. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUSASETTELU 4 2.1 Tutkimusongelma 4 2.2 Erityisryhmien määrittely 4 2.3 Tutkimusryhmä 5 2.3.1 Emu-ryhmä 5 2.3.2 Esy-ryhmä 6 3. PUITTEET OPETUKSELLE 7 3.1 Yleinen OPS 7 3.2

Lisätiedot

Katja Kuitunen 6.9.2013 PIKAOP. lyhyt kuvaus.

Katja Kuitunen 6.9.2013 PIKAOP. lyhyt kuvaus. DIGITAALINENN OSKILLOSKOOPPI PIKAOP PAS FYSIIKAN OPETUSLABORATORIOKÄYTTÖÖN 1 Johdanto Fysiikan opetuslaboratoriossa oskilloskooppitöissä on käytössä Agilent InfiniVision DSO-X 2002A oskilloskooppeja. Tämän

Lisätiedot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot Osa 2 T1-moduli Monille radioamatööriksi opiskeleville radiotekniikka ja ylimalkaan tekniikka on täysin vieras asia. Siksi on mietittävä keinoja, joilla tekniikan opetus tuottaa tuloksia ilman, että tekniikkaa

Lisätiedot

TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11

TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11 TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11 Vesa Linja-aho Metropolia 7. syyskuuta 2011 Vesa Linja-aho (Metropolia) TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) 7. syyskuuta 2011 1 / 123 Sisällysluettelo

Lisätiedot

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Julkaisu J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Alkusanat Paineeseen

Lisätiedot

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ 25B INTERFEROMETRI 1 Johdanto 1.1 Michelsonin interferometri Kuva 1. Michelsonin interferometrin periaate. Michelsoninn interferometrin periaate on esitetty kuvassa 1. Laitteisto koostuu laserista, puoliläpäisevästää

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Taskuopas Agilent Technologies Ilmoitukset Tämän oppaan tekijänoikeus kuuluu Agilent Technologies GmbH:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen

Lisätiedot

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille. Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille. Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Tampere 2002 Tutkimus

Lisätiedot

Tämän ohjeen tavoitteena on laboratoriotyöskentelyn ohjaaminen siten, että tuloksena on laadukas oppiminen.

Tämän ohjeen tavoitteena on laboratoriotyöskentelyn ohjaaminen siten, että tuloksena on laadukas oppiminen. TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.3_4h 1(9) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE Tämän ohjeen tavoitteena on laboratoriotyöskentelyn ohjaaminen siten, että tuloksena on laadukas oppiminen. TOIMINNAN

Lisätiedot

FRANCKIN JA HERTZIN KOE

FRANCKIN JA HERTZIN KOE FYSP106/2 Franckin ja Hertzin koe 1 FYSP106/2 FRANCKIN JA HERTZIN KOE Työssä mitataan elohopea-atomin erään viritystilan energia käyttäen samantyyppistä koejärjestelyä, jolla Franck ja Hertz vuonna 1914

Lisätiedot

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola TKT-2540 Paikannuksen menetelmät Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola 2010 Esipuhe Tämä moniste on jatkoa kurssin MAT-45800 Paikannuksen matematiikka (http://math.tut. fi/courses/mat-45800/)

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ Alkuperäinen versio: Heidi Parviainen ja Outi Virtanen - 2002 Päivitys: Jussi Helaakoski ja Antti Vanhanen - 2005 Päivitys: Anna

Lisätiedot

JARI-PEKKA KOSKINEN KORKEAPAINEMAALIRUISKUN OHJAUSELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS. Diplomityö

JARI-PEKKA KOSKINEN KORKEAPAINEMAALIRUISKUN OHJAUSELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS. Diplomityö JARI-PEKKA KOSKINEN KORKEAPAINEMAALIRUISKUN OHJAUSELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Diplomityö Tarkastaja: Pekka Ruuskanen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot