TALOUSARVION 2010 MUUTOSESITYKSET, PERUSTELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION 2010 MUUTOSESITYKSET, PERUSTELUT"

Transkriptio

1 1 TALOUSARVION 2010 MUUTOSESITYKSET, PERUSTELUT VANHUSTEN PALVELUT Laitoshoito PTH Toimintatuotot ylittävät talousarvioluvut n euroa johtuen potilasmaksujen ennakoitua suuremmasta kertymästä. Toimintakulut ylittävät talousarvioluvut n euroa johtuen epärealistisen pienistä sijaismäärä-rahoista sekä erilliskorvauksista. Myös palvelujen ostoissa tapahtuu ylitystä hinnannousuista ja toimintojen muutoksista johtuen. Määrärahamuutos ei vaikuta toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloennuste riittää kattamaan määrärahaylityksen. Laitoshoito SOS Toimintatuotot ylittävät arvioidusti euroa johtuen potilasmaksutuottojen ennakoitua suuremmasta kertymästä. Toimintakulut ylittävät talousarvion n eurolla. Pihlajan vanhainkotiin liittyvät henkilöstö- ja kiinteistömenot eivät olleet kokonaisvaltaisesti arvioitu TA 2010:ssä. Henkilöstömitoitusta on lääninhallituksen tarkastuksen perusteella korjattu Kerimäellä ja kiinteistöhuoltomenoja vuodelta 2009 kohdentuu Kerimäen yksikköön euroa. Tuloarviota on korjattava n euroa. Loppuvuoden toiminta vanhainkodeissa jatkuu nykyisellä tasolla. Palveluasuminen (oma toiminta) Toimintakuluylitys pääsääntöisesti tapahtuu palkkojen ja palkkioiden ylittymisestä, jossa mm. Pihlajakodista vapautunutta henkilöstöä on siirretty oman palvelutaloasumisen tehtäviin sekä mm. Toivolan asumisyksikössä palkka- ja palkkiovaraus TA 2010 on huomattavasti alle TP 2009 toteuman. Kiinteistöjen vuokramenot kunnille tulevat ylittymään arvioidusta. Toimintakulujen osalta asukasmaksut tulevat ylittymään kaikissa omissa palveluasumisen yksiköissä. Omissa palveluasumisen yksiköissä toimintatuottojen ja toimintakulujen varaukset on saatettava toisiaan vastaaviksi kaikissa yksiköissä, joskin toimintakulut Punkaharjun Helminauhassa toteutunevat miltei talousarvion mukaisesti. Palveluasuminen (ostopalvelut) Toimintatuotot tulevat kokonaisuutena ylittymään sekä asiakkailta perittävien palvelumaksujen että vuokrien osalta. Toimintakulut jäävät arvion mukaan n euroa alle talousarvion. Koska palveluasumisen menot laskutetaan kunnilta kauttalaskutuksen tapaan, tulee toimintatuotot merkitä samansuuruiseksi kuin toimintakulut. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuen hoitopalkkiot ylittyvät kaikissa piirin sosiaalipalveluita käyttävissä kunnissa arviolta; Kerimäki euroa, Punkaharju euroa ja Savonlinna euroa. Toiminta on kotona hoitamisen tukemista painottuvan strategian mukaista. Keuhkosairaudet (vuodeosastohoito)

2 2 Toimintatuotoissa näkyy erityisesti palveluiden ostot mm. tammikuussa toteutunut keuhkonsiirto sekä siihen liittyvät hoitojaksot. Tulopuolella näkyy myös budjetoitua suurempi ulkokuntamyynti, erityisesti alkuvuoden Parikkalan potilaat. Toimintakuluissa palveluiden ostot ylittyvät selvästi em. ulkoisten ostopalvelujen vuoksi. Sen sijaan oman toiminnan henkilöstökulut sekä aineet ja tarvikkeet kulujen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Keuhkosairaudet (poliklinikkatoiminta) Toimintatuotot alittuvat suoritteiden jäädessä alle suunnitellun, johon vaikuttaa mm. keuhkopoliklinikan muutto ja remontti. Lääkäriresurssin täydentyminen lukien, joka paransi alkuvuoteen verrattuna suoritetuotannon edellytyksiä. Toimintakulujen ennustetaan alittuvan, erityisesti henkilöstökulut ja palveluiden ostot toteutumassa alle budjetoidun. Iho- ja sukupuolitaudit Toimintatuottojen osalta ennustetaan tulokertymän olevan n euroa talousarviota suurempi. Toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Päivystys ja tarkkailu Toimintatuotot syyskuun lopun arviossa näyttäisivät ylittyvän n euroa. Oman toiminnan tuottojen erittelyä vaikeuttaa se, että päivystyksessä kuntalaskutussuoritteita syntyy yhteispäivys-tyksen osalta vastaanoton ja erikoissairaanhoidon osalta mm. kirurgian ja sisätautien lääkäri-työstä. Vastaavasti toimintakuluihin liittyvät lääkärityön kustannukset eivät näy päivystyksen ja tarkkailun menoina, vaan kirjautuvat henkilöstömenoiksi em. tulosyksiköihin. Toimintakulut alittuvat arvion mukaan hieman talousarviosta. Neurologia (vuodeosastohoito) Neurologian tuloylitys aiheutuu suurimmalta osin kalliiden potilashoitopäivien tarpeista, erityisesti KYSin neurokirurgian ja neurologian osastoilla. Toimintakulut toteutuvat syyskuun ennusteen mukaisesti. Kuluissa näkyvät myös ostopalvelut muista sairaanhoitopiireistä, joskin kuluylitys on suurempi kuin toimintatuottoihin kirjaantuneet kauttalaskutuksen palveluostot. Neurologia (poliklinikkatoiminta) Toimintatuotot ylittää talousarvio 2010 arvioidun ja toteutunee syyskuun ennusteen mukaisesti n euroa suurempina. Toimintakulut toteutuu tasaisen taulukon mukaan arvioituna. Toimintakulujen ylitys on suurempi kuin toimintatuottojen lisäkertymä. Sisätaudit (vuodeosastohoito) Toimintatuotot ylittyvät syyskuun taloudellisen toteuman arvioidun mukaisesta, joka tosin on seurausta osaltaan 1.4. tehdystä osastomuutoksesta, jonka johdosta sydänpoliklinikan tuottoja kirjautuu osasto 5A:lle huhti-

3 3 kuun alusta lukien. Toimintakulut toteutuvat syyskuun ennusteen mukaisesti. Sisätautien poliklinikka ja infektioyksikkö Toimintatuottojen alenema on osaltaan seurausta edellä mainitusta poliklinikka- ja osastotuottojen kirjaamismuutoksesta 1.4. lukien. Samalla hematologisen poliklinikan tulot ovat siirtyneet osasto-muutoksen seurauksena 1.4. lukien osasto 4A:lle. Toimintakulut toteutuvat syyskuun ennusteen mukaisesti. Dialyysi Toimintatuotot toteutuvat syyskuun ennusteen mukaisesti. Toimintakulut toteutuvat syyskuun ennusteen mukaisesti. Neurofysiologia Toimintatuotot toteutuu TA 2010 arvioidun mukaisesti. Tulosyksikön menorakenne toimintamallin vaatimukseen nähden oli alaviritteisesti budjetoitu Kotihoito (kotisairaanhoito) Toimintatuotot on arvioitu euroon, kun tilinpäätöksessä 2009 toteuma oli euroa. Vastaavasti menot TA 2010 on euroa, kun menot tilinpäätöksessä 2009 olivat euroa. Suoritemäärä tulojen kerryttämisen pohjana on ylimitoitettu, eikä kotisairaan-hoidossa kokonaisuutena siihen kaikilta osin tulla pääsemään. Toimintakuluissa henkilöstömenojen osalta palkkavaraukset sekä aineiden ja tarvikkeiden hankintamenot tulevat ylittymään. Henkilöstömenojen osalta kyseessä on erityisesti sijais- ja erilliskorvausmäärärahoihin tehdyt alivaraukset. Aineiden ja tarvikkeiden osalta alivarautumiseen on vaikuttanut mm. vanhainkotien muuttamiset palveluasumisiksi, jolloin hoitotarvikekustannukset siirtyivät kotisairaanhoitoon. Palvelujen ostojen osalta mm. laboratoriokustannukset ovat kasvaneet useimpien kuntien osalta. Samalla on huomioitava, että suoritemääräarvio kotisairaanhoidossa ei kaikilta osin tule toteutumaan ennakoidun suuruisena. Kotihoito (kotipalvelu) Toimintatuottojen osalta kuntalaskutus jää kaikissa kunnissa alle arvioidun. Sen sijaan asiakasmaksujen osalta tulo ylittää talousarviossa 2010 arvioidut tulot kaikissa kunnissa. Toimintakulujen osalta henkilöstömenot ylittyvät Kerimäen ja Savonlinnan kotipalveluissa. Aineet ja tarvikkeet toteutuvat kaikissa kunnissa talousarvionmukaisina. Palvelujen ostot ylittyvät Punkaharjulla. Kotipalvelusuoritteiden määrä on saatava paremmin vastaamaan tuloarvioinnin pohjana olevia palvelumääriä. AIKUISTEN PALVELUT Patologia Toimintatuotoissa ulkokuntalaskutus tulee toteutumaan arvioitua suurempana, johon vaikuttaa mm. TA 2010 budjetista huomioimattomat Etelä-Savon rintasyöpäpotilaiden näyteresekaatit. Toimintakulujen ylitykseen vaikuttaa määrärahaylitykset aineissa ja tarvikkeissa, koneiden ja laitteiden huoltokuluissa, ostopalveluissa ja lääkäreiden palkkakuluissa.

4 4 Toiminnalliset tavoitteet säilytetään samansuuruisena sillä, mikäli loppuvuoden suoritemäärät pysyvät syyskuun loppuun kertyneiden suuruisena, ei suoritemäärämuutoksiin ole tarvetta. Työterveyshuolto Toimintatuotot arvioidaan ylittyvän talousarvioon nähden n eurolla. Yksikön omana arviona toimintakulut voidaan kattaa toimintatuotoilla. Tehohoito Toimintatuotot arvioidaan kertyvän ennakoitua suurempana suurelta osin keväällä toteutetun osastouudistuksen ja siihen liittyvien neurologisten valvontapotilaiden siirryttyä teholle virka-ajan jälkeisen seurannan osalta. Tulopuolen kertyminen on suoraan verrannollinen erikoissairaanhoidon kautta tulevien tehopotilaiden määrään nähden. Toimintakulut näyttävät toteutuvan ennakoidusti. Hammashuolto ESH TA 2010 arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Hammashuolto PTH TA 2010 toteutuu arvioidun mukaisena. Silmätaudit Toimintatuotot ylittyvät talousarvio 2010 luvuista n euroa. Tämä johtuu ulkokuntalaskutuksen ennakoitua suuremmasta kertymästä mm. Kiteen, Kesälahden ja Parikkalan asiakkaiden osalta. Toimintakulut palvelujen ostojen sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat kokonaisuuksien osalta on tulosyksikön toiminnassa odotettavissa euron säästö talousarviokauden loppuun mennessä. Toimintamalli-muutos 1.8. lukien on mahdollistanut menopuolen supistumisen ja sen sijaan 2010 vuodelle arvioitua suoritemäärää ei tarvitse pienentää. Vastaanottotoiminta Toimintatuotot: Käyntimäärät lääkäreillä ovat talousarviovuoden suunniteltuihin määriin verrattuna alakantissa. Varsinkin pienillä paikkakunnilla se näkyy lääkärihenkilöstön vajaukseen liittyen. Europalvelua suorittavat lääkärit eivät ole luonnollisesti suoritemäärissä vakituisen lääkärikunnan tasolla ja heidän ohjaus vie myös vakituisen lääkärikunnan työaikaa. Lääkärikäynnit ovat väestön ikääntymisen vuoksi muuttuneet luonteeltaan pidemmiksi, johon on pyritty vastaamaan lukien luomalla kuntalaskutukseen uusi tuote, ns. laaja lääkärikäynti. Sikainfluenssarokotuksia toteutettiin kpl, eikä tämän hoitajatyötä vaatineen tehtävän suorittamisesta laskutettu kuntia lainkaan. Lääkärien työajan kohdentuminen on arvioitu vuoden 2010 osalta väärin siten, että heidän toimistotyöaika, ruokatunnit sekä koulutuksiin ja kokouksiin käytetty aika on pääsääntöisesti kirjattu vastaanottotoiminnan puolelle. Mm. neuvoloille, kouluille ja vuodeosastoille on laskettu lääkärien tehokas työaika. Vanhuspalvelujen tulosalueeseen kuuluvan yhteispäivystyksen osalta on vastaanoton lääkäreiden suoritteet kuntalaskutettu päivystyksen ja tarkkailun tulosyksikön tuloiksi. Keskimääräinen vastaanoton lääkäreiden potilasmäärä viikossa on n. 175 potilasta, joka vuositarkasteluna 80 euron kuntalaskutushinnalla muodostaa n.

5 euron tulokertymän. Syyskuun lopun talousarviototeumasta poiketen arvioidaan, että 1.7. korjattu kuntalaskutus-hinnasto tuo suoritetuloja vastaanotolle euroa enemmän kuin tasaisen taulukon tulonmuodostuksella on arvioitu. Toimintakulut: Henkilöstökulujen osalta lääkärityön menoja on kasvattanut ostopalvelulääkäreiden käyttö ajanvarausjonojen purkamisessa. Avoimien vakanssien lääkärityövajetta on helpotettu osissa kuntia ostolääkärityövoimalla. Henkilöstökulut hoitotyön puolella ovat kasvaneet erityisesti sairauslomien ja niihin käytetyn sijaistyövoimatarpeen seurauksena. Vastaanottotoiminnan laboratoriokustannukset ovat alibudjetoitu ja ne tulevat ylittymään n euroa. Yhteispäivystykseen käytetty lääkärityövuosien määrä on vuoden 2010 aikana n. 2 vuotta (lääkärityön suoritteista saadut kuntalaskutustulot kuitenkin kirjautuneet päivystyksen ja tarkkailun tulosyksikköön). Toiminnalliset tavoitteet pyritään kattamaan mahdollisimman täysimääräisesti, jotta tulopuolen vajaus saadaan vähenemään, samalla on huomioitava kuntalaskutustuottojen huomioiminen päivystyksen ja tarkkailun yksiköstä vastaanoton tulosyksikköön. Kuntoutus ESH Toimintatuotot tulevat arvioidusti toteutumaan syyskuun lopun tilanteesta lasketun tasaisen toteuman mukaisesti. Kahdesta lääkäristä toinen on tehnyt 50 % työaikaa koko vuoden ja poliklinikkakäyntien määrä jää alle arvioidun. Käsikirurgiset toimenpiteet ovat toteutuneet ennakoitua vähäisimpinä. Toimintakulut tulevat toteutumaan TA 2010 määrärahavarauksen mukaisena. Palvelujen ostot KYSistä ja apuvälineiden tarve on ollut syyskauden osalta ennakoitua suurempaa. Kuntoutus PTH Toimintatuotot tulevat toteutumaan syyskuun lopun mukaisina tasaisen toteuman mukaisesti. Toimintakulut tulevat toteutumaan syyskuun lopun mukaisina tasaisen toteuman mukaisesti Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Toimintatuotot tulevat toteutumaan syyskuun lopun mukaisina tasaisen toteuman mukaisesti. Nimenomaan ulkokuntamyynti on ollut budjetoitua suurempaa, erityisesti Parikkalasta tullutta kysyntää ei talousarvion laadinnassa huomioitu nykyisen suuruisena. Toimintatuottojen ylitys arviolta n euroa ja toimintakulujen ylitys arviolta n euroa. Leikkaus-, anestesia- ja päiväkirurgian osasto Toimintatuotot tulevat toteutumaan syyskuun lopun mukaisina tasaisen toteuman mukaisesti. Tulot toteutuvat reilut euroa pienempänä kuin talousarviossa arvioitiin ja syynä on toimenpitei-den vähentyminen, joka ainakin osittain johtuu parikkalalaisten leikkausten hiipumisesta sekä käsikirurgin pitkäaikaisesta poissaolosta. Kirurgian vuodeosastohoito Toimintatuotot tulevat toteutumaan syyskuun lopun mukaisina tasaisen toteuman mukaisesti. Toimintatuottoja lisää ostopalvelujen käyttö, joista valtaosa on KYSin ostoja ja erityisesti neurokirurgiaa ja syöpähoitoja. Yksikön tuottojen kasvu on seurausta kauttalaskutuksesta, jolloin tulolisäys ei kohdistu oman toiminnan tuottoihin. Ostopalveluiden lisääntyminen näkyy yhtä lailla yksikön toimintakulujen kuin toimintatuottojen kasvuna.

6 6 Kirurgian poliklinikka ja sytostaattiyksikkö Toimintatuotot tulevat toteutumaan syyskuun lopun mukaisina tasaisen toteuman mukaisesti. Toimintatuotot alittuvat lääkärityövoiman vajauksen vuoksi. Toimintakulut ylittyvät syöpälääkehoitojen lääkekulujen osalta. Lääkekulujen ja laboratorio-kustannusten kulut lisääntyvät budjetoidusta n. 25 %. Kirurgian tulosyksikön oma toiminta muodostuu arvion mukaan n euroa ylijäämäiseksi. Psykiatrian vuodeosastohoito Toimintatuottojen aleneman ennustetaan olevan n euroa alle talousarvion. Tämä tarkoittaa vuositasolla n. kahden paikan verran vähennystä talousarvion mukaiseen käyttöön verrattuna. Toimintakulut arvioidaan toteutuvan 2 % pienempinä kuin TA 2010 esitetty. Aikuis-, nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian poliklinikka, päiväosasto ja kuntoutumiskoti Toimintakulut arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempinä. Päihdehuolto Toimintakulut arvioidaan kasvavan 9 % talousarvioon nähden, joka perustuu palvelujen ostoihin. Mielenterveystyö Toimintatuotot arvioidaan toteutuvan 10 % talousarviota suurempina. Toimintakulut arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempinä. Tulosyksikkötasolla psykiatrian toimintakulut jäävät kokonaisuutena n. 2 % alle talousarvio 2010 varauksen. Naistentaudit ja synnytykset (vuodeosasto) Naistentautien ja äitiyspoliklinikka Naistentautien vuodeosasto- ja äitiyspoliklinikkatoiminta on 1.8. lukien toteutettu uudella toimintamallilla, joten talousarviovuoden toteumaa siten, kuten se kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli, ei voi suoraan loppuvuoden tilanteeseen rinnastaa. Ravitsemusterapia Sairaankuljetus

7 Saku Linnamurto, tulosaluejohtaja/eh TUKIPALVELUT Talous- ja henkilöstöpalvelut Tulojen ylitys johtuu materiaalikeskuksen myyntituotoista (sopimuksiin perustuva myynti) sekä työterveyshuollon kelakorvauksista. Summa noin Toimintakulujen ylitykset ovat posti- ja telepalveluissa (potilastoimisto) ja henkilökunnan työterveyshuollon palveluissa. Summa on kaikkiaan noin Muutoksilla ei ole toiminnallisia vaikutuksia. Tietohallinto ja arkistotoimi Vuoden 2010 talousarvion ylitys tietohallinto ja arkistotoimen osalta johtuu seuraavista tekijöistä: 1. Joidenkin toimittajien ylläpitomaksut ovat kohonnet vuodelle 2010 enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Tiukan talousarviorajan johdosta nousuarvio oli 0 %. Loppuvuoden 2009 kuluessa kustannusten nostotiedotteet tulivat, eli talousarvion osalta myöhässä. Lisäksi Dynasty ohjelmiston kohdalla korjattiin lisenssivajaus, joka tuli esille talous- ja henkilöstöpalvelinten siirron yhteydessä. Effica potilastietojärjestelmän päivitys/muutoskustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat. Vaikutus talousarvioon n LEIPÄ hankkeen kustannukset selvisivät tietohallinnon osalta vasta loppuvuoden ja kevään 2010 aikana, joten niiden arviointi talousarvioon jäi alhaiseksi. Vaikutus leasinglyhennykseen n Hallitus päätti syksyllä 2009 siirtää talous- ja henkilöstötietojärjestelmät pois Savonlinnan kaupungin ylläpidosta sairaanhoitopiirin omaan ylläpitoon. Tästä aiheutui lisäkustannus, joka nosti leasing rahoituskustannuksia. Tätä kulua ei ehditty ottaa huomioon vuoden 2010 talousarviota tehtäessä. Kokonaiskustannus , josta vaikutus leasing rahoitukseen n /v. 4. Vuoden 2011 organisaatiomuutos aiheuttaa tietohallinnolle huomattavan lisäkustannuksen, jota ei ole huomioitu lainkaan vuoden 2010 talousarviossa. Kokonaiskustannus arvioidaan olevan n Johtuen vuodenvaihteen kirjanpidon tilien sulkemisesta tammikuun alussa, siirtyi esim. Patja laskutuksen Joulukuun 2009 lasku vuodelle Laskun suuruus on n Tätä ei ole huomioitu vuoden 2010 talousarviossa, mutta jos menetellään vastaavalla tavalla vuoden vuodenvaihteessa, jolloin vuoden 2010 joulukuun lasku siirtyy vuodelle 2011, kompensoi se ko. siirtymän vaikutuksen. Em. johtuen myös joitakin muita vuoden 2009 laskuja siirtyi vuoden 2010 puolelle, mutta niiden kustannusvaikutus on pieni Lääkehuolto Tulojen alitus johtuen asiakkaan lääkehuollon uusista järjestelyistä. Ravintohuolto Talousarvion laadintavaiheessa suunniteltu ateriatoimituksen palvelusopimus ei toteutunut. Tulojen alitus. Kiinteistö ja laitehuolto Tulojen ylitys pääosin vuokratuotoissa. Laitoshuolto Tulojen ylitys Islabille myydyistä palveluista

8 Hemmo Pirhonen tukipalvelujen tulosaluejohtaja 8

Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Tuotantolautakunta LIITTEET 14.5.2014 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.3.2014 TUOTANTOLAUTAKUNTA YHTEENSÄ SEKÄ MIKKELI Toimintatuottojen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015 2015 OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 2 3. Talouden yleinen toteutuminen... 4 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten

Lisätiedot

TASEKIRJA 2010. Kuntayhtymähallitus 22.3.2011 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx

TASEKIRJA 2010. Kuntayhtymähallitus 22.3.2011 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx TASEKIRJA 2010 Kuntayhtymähallitus 22.3.2011 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö f- / ^s \![T:N v UNTA -f- 5. ^J Ac"'=r~t'0 /2dZ? Snar'*""'Jt,^ V,20 /J,20 PHSOTEY osavuosikatsaus n^ Arvila, Erkki, Engman,.M3rja-.-, l Matti '5Vwy^^ 7-,720 ^'^ -jn'? "^TIT» Haajanen Irina vastaanottaja:

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kuntayhtymähallitus 16.3.2010 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx

TASEKIRJA 2009. Kuntayhtymähallitus 16.3.2010 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx TASEKIRJA 2009 Kuntayhtymähallitus 16.3.2010 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

sikatsaus tammi-elokuu 2011

sikatsaus tammi-elokuu 2011 O sa v u o sikatsaus tammi-elokuu 2011 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTAKATSAUS 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2011 6 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2011 11 MEDISIININEN TULOSALUE 18 OPERATIIVINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 26.08.2015 klo 16:30-18:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 Hallitus 11.5.2015, LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 3/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...

Lisätiedot

sikatsaus tammi-elokuu 2013

sikatsaus tammi-elokuu 2013 O sa v u o sikatsaus tammi-elokuu 2013 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2013 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2013 4 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2013 10 MEDISIININEN

Lisätiedot

Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi

Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi HUS Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi Sairaanhoitoalueet Hyks-sairaanhoitoalue HYKS-sairaanhoitoalueen johdolla on seurantakokoukset

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODEL-

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Siivouspalvelut järjesti alueellisen koulutuspäivän terveys- ja sosiaalihuollon laitoksissa työskentelevälle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2014... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 30.4.2014... 9 MEDISIININEN TULOSALUE...

Lisätiedot

Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta

Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1 (43) Sisäisen valvonnan raportti tammi-kesäkuu 2013 Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Johdanto... 2 Kainuun sote kuntayhtymä...

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004 Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunta 3.11.2004 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 1 Yleistä...

Lisätiedot

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä?

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Sitran selvityksiä 94 Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Ikäihmisten palveluiden muutosten kustannusvaikutukset Tampereella Jarkko Lumio Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 94 ISBN 978-951-563-916-5

Lisätiedot

Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa

Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa YLEIS- JA TALOUSHALLINTO YLEIS- JA TALOUSHALLINTO Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht. 1 495 721 243 865,19 1 251 855,81 16,30 232 650,67 4,80 Menot yht. -2 057 744-741 947,40-1

Lisätiedot