Kunnanhallitus PL Eura. Hallintokunnat Toimielinten puheenjohtajat VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 3.1.2014 PL 22 27511 Eura. Hallintokunnat Toimielinten puheenjohtajat VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus PL Eura Hallintokunnat Toimielinten puheenjohtajat VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Valtuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion kokouksessaan Kunnanhallitus päätti panna valtuuston talousarviopäätöksen täytäntöön samana päivänä pitämässään kokouksessa. Yleisen täytäntöönpanopäätöksen lisäksi kunnanhallitus antaa hallintokunnille alla olevat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Euroalueen edelleen jatkuva velkakriisi on vaikuttanut jo oleellisesti myös reaalitalouteen ja sitä kautta niin valtion kuin kuntienkin talouteen. Vaikka kuntien verotulot vuonna 2013 kasvoivatkin arvioitua enemmän, niin merkittävä osa kasvusta johtui verotilitysjärjestelmään tehdyistä muutoksista. Vuonna 2013 tilitettiin veroja, jotka aikaisemmin olisi tilitetty vasta alkaneena vuotena. Tästä johtuen verotulokertymä tuleen olemaan vuonna 2014 pienempi kuin vuonna Talousarviossa verotuloja arvioidaan kertyvän noin euroa vähemmän kuin vuonna Myös valtionosuuskertymä tulee jäämään pienemmäksi kuin vuonna Alustavan laskelman mukaan kunnan valtionosuudet jäävät noin euroa pienemmiksi kuin vuoden 2013 valtionosuudet ja noin euroa pienemmiksi kuin vuoden 2014 talousarvion määräraha. Vuosi 2014 tulee siten olemaan Euran kuntataloudessa huomattavasti edellistä vuotta tiukempi. Vuoden 2013 tilinpäätös tulee olemaan positiviivinen arviolta 0,5 0,8 milj. euroa. Taseen ylijäämät on käytetty investointien rahoittamiseen, joten vuylijäämästä ei siten ole käytännön apua vuoden 2014 menojen katteena. Maksuvalmiuden varmistamiseksi joudutaan turvautumaan myös lyhytaikaiseen rahoitukseen. Talousarvio tehtiin tietoisesti alijäämäiseksi, kun tiedettiin että vuodelta 2013 tulee ylijäämäinen tilinpäätös. Kunnan talouden tilan huonontuminen oli nähtävissä jo vuonna 2010, joskin tilannetta parannettiin vuoden 2012 tuloveron korotuksella. Nyt vuoden

2 2012 veronkorotuksen vaikutus ei enää vaikuta ja kunta on tilanteessa, jolloin on tehtävä sellaisia ratkaisuja, joiden tuloksena käyttötalouden menokasvu saadaan keskimääräistä pienemmäksi ja investointeja vähennetään vuodesta 2016 alkaen merkittävästi. Lisäksi veroja joudutaan tilapäisesti korottamaan, jotta tasapainotila saavutetaan. Vuoden 2014 talousarviossa menokasvu näyttäisi tilinpäätösennusteen mukaan olevan 2,4 %. Tavoitteen toteutuminen edellyttää sitä, että kaikki tulosalueet pysyvät talousarviossaan ja tekevät tulosalueen sisällä sellaisia muutoksia, että mahdolliset menoylitykset voidaan kattaa muita menoja vähentämällä. Talousarvion suunnitelmavuosien eli vv menokasvuksi on arvioitu 3,4 4,1 %. Menokasvussa on otettu huomioon väestön ikääntyminen ja ikärakenteesta aiheutuva menopaine perusturvapalveluiden menoihin. Vuosien menojen kasvua pitäisi pystyä toimintatapoja parantamalla vähentämään niin että pysyttäisiin vuoden 2014 tasolla eli enimmillään noin 2 %:ssa. Näilläkään ratkaisuilla ei päästä vielä ylijäämäisiin tilinpäätöksiin. Lisäksi vuonna 2015 voimaan tuleva valtionosuusjärjestelmä pienentää kunnan saamia valtionosuuksia portaittain yhteensä 1,5 milj. euroa. Vaikutus on vuonna ,6 milj. euroa, vuonna ,2 milj. euroa ja vuonna ,5 milj. euroa. Vuoden 2014 syksyllä arvioitava tulo ja kiinteistöveron korotusten vaikutus talouden tasapainottamisen yhtenä osatekijänä vuoden 2015 talousarvion valmistelussa. 2 Käyttösuunnitelmat Lautakunnat vahvistavat käyttösuunnitelmansa viimeistään vuoden 2014 helmikuun 28 päivään mennessä. Käyttösuunnitelmat on laadittava valtuuston vahvistamien tavoitteiden ja myönnettyjen määrärahojen pohjalta. Talousarvio on vahvistettu menojen ja tulojen osalta kirjanpidon tilikartan tulosaluetasolle ja tavoitteiden osalta vastuualuetasolle, joten käyttösuunnitelmassa on asetettava vastuualuetasoa alempien toimintayksiköiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttösuunnitelmissa vahvistetaan myös toimielinten alaisten viranhaltijoiden oikeudet ja taloudellinen vastuu myös hankinnoista, mikäli niitä ei ole jo voimaan tulleen hallintosääntöön perustuvissa delegointisäännöksissä määritelty.

3 Toimielin vahvistaa käyttösuunnitelmassaan vastuualueiden talousarvion brutto- ja nettomenot eli sitovuustason. Nettobudjetoitujen kustannuspaikkojen osalta vahvistetaan nettomeno. Käyttösuunnitelmia laadittaessa on otettava huomioon myös talousarvion ao. suunnitelmia koskevat määräykset. 3 Henkilöstö Talousarvion palkkasuunnitteluosaan on kirjattu vakinaisen henkilöstön määrä (nykyiset virat/toimet sekä uudet virat/toimet) sekä niitä vastaavat palkkamäärärahat. Uudet virat ja toimet perustetaan normaalissa järjestyksessä esittämällä ne ensin kunnanhallitukselle. Jokaisesta uudesta virasta/toimesta on esitettävä sekä toiminnallinen että taloudellinen perustelu ja tehtävän vaikutus toimintaan. Kunnan johtamisjärjestelmän osana kehityskeskustelujen käyttö jatkuu vuonna 2013 henkilöstöjaoston ohjeiden mukaan. Henkilöstöpolitiikkaa kehitetään henkilöstöohjelman mukaisesti. Tehtäväkuvaukset valmistellaan ja pidetään ajan tasalla hallintosäännön mukaisesti. Hankinnat Hankinnoissa on noudatettava hankintalakia sekä kunnanhallituksen (tammikuussa 2011) hyväksyttyjä hankintaohjeita. Pienten hankintojen eli kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen (tavara- ja palveluhankinnat euroa, terveydenhuolto- sosiaalipalvelut euroa ja rakennusurakat euroa) tarjouspyynnöt on julkaistava muun tarjouspyyntömenettelyn lisäksi kunnan kotisivuilla. Parhaillaan on selvitettävänä voidaanko kotisivuja muuttaa siten, että paikalliset yritykset voivat rekisteröityä kunnan kotisivuilla rekisteriin, minkä perusteella uusista tarjouspyynnöistä lähtisi sähköpostiviesti automaattisesti yritykselle. Myös kunnan hankkimissa kuljetuksissa on noudatettava hankintaohjeita ja kilpailuttamista koskevia säännöksiä. Hankintayhteistyötä tehdään seutukunnan muiden kuntien kanssa sellaisten hankintojen osalta, joissa esim. määrällä on saavutettavissa halvempi yksikköhintataso. Myös Kuntahankinnat Oy:tä voidaan käyttää yhtenä hankintakanava kun se havaitaan tarkoituksenmukaiseksi. Yhtiön www sivut löytyvät osoitteesta

4 4 Investointien suunnittelussa käytetään vuonna 2008 hyväksyttyä investointihankkeiden ohjetta Rakennushankkeiden tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät uudet investoinnit, jotka vähentävät käyttökustannuksia, on valmisteltava vuoden aikana siten, että ne voidaan aloittaa suunnitellussa aikataulussa. Mikäli hankkeeseen on saatavissa ARAN tms. korkotukilainaa tai avustusta, on asianomaisen hallintokunnan hyvissä ajoin selvitettävä rahoituksen saamismahdollisuudet ja hakemiseen liittyvät menettelytavat, jotta hankkeiden käynnistäminen ei siirry rahoituspäätöksen odottelun takia seuraavalle vuodelle. Vuodelta 2013 kesken jääneet investoinnit tehdään loppuun. Tarvittavat lisämäärärahat on esitettävä valtuustolle viimeistään kevään osavuosikatsauksen yhteydessä. Valtion vesihuoltotyönä tehtävät hankkeet voidaan käynnistää valtion ja niihin osallistuvien kuntien sopimalla tavalla ja ajoituksella. Niitä koskevat määrärahaesitykset on tehtävä valtuustolle tarvittaessa yksittäisinä esityksinä. Talouden seuranta, raportointi ja sisäinen valvonta Kunnanhallitukselle raportoidaan talouskatsauksen muodossa kuukausittain. Talouskatsauksessa esitetään tarpeellisessa laajuudessa myös konserniyhteisöjä koskevat tiedot. Talousarvio siirretään kirjanpito-ohjelmaan helmikuun alussa, minkä jälkeen se näkyy myös talouden seurantaraporteilla. Lautakunnille on kuukausittain raportoitava lautakunnan talouden toteutumisesta. Asiaa koskevassa valmistelutekstissä on esitettävä esittelijän lyhyt kommentti lautakunnan talouden ja henkilöstömenojen kehityksestä ja siitä mitä johtopäätöksiä taloustilanteen johdosta on tehtävä. Valtuustolle raportoidaan toiminnasta ja taloudesta 31.5 annettavalla osavuosikatsauksella, johon liitetään hallintokuntien toimialaraportit. Osavuosikatsaus käsitellään valtuuston kesäkuun kokouksessa. Vuoden 2014 talousarvion palkkamäärärahat ovat sitovia kustannuspaikkatasolle asti, joten niitä ei saa ylittää. Tulosalueet voivat siirtää menomäärärahoja tulosalueen sisällä lautakunnan päätöksellä. Käyttömenojen mahdolliset ylitykset on katettava sisäisin siirroin ja tarvittaessa valtuusto päättää tulosalueiden välisistä menosiirroista. Talousarvion toteutumista voidaan seurata jokaisesta kunnan hallintoverkossa olevasta työasemasta talousarvion toteutumaraporttiohjelman TANE:n kautta.

5 5 Talousarvion sitovuustaso Sen lisäksi käytettävissä on tietovarastoraportointiohjelma UDP, joka on TANEA monipuolisempi raportointiohjelma. Liittymän tähän ohjelmaan saa tietohallinnon kautta sitä pyytämällä. Esimiesten käytössä on myös AGS eli henkilöstöhallinnon raportointiohjelma, johon käyttäjätunnuksen ja salasanan saa myös tietohallinnon kautta. Johtoryhmän käytettävissä on UDP:n lisäosa eli Qlikview raportointiväline, joka näyttää talousarvion toteutumat graafeina ja laskee lisäksi koko vuotta koskevan menojen ja tulojen toteutumaennusteen. Kaikkien esimiesten velvollisuutena on seurata talousarvion toteutumista varmistaakseen sen avulla määrärahojen kulumisen ja riittävyyden. Investointeihin varatut määrärahat ovat projektikohtaisia eikä yhden projektin kustannusten alituksella voi kattaa toisen projektin menojen ylityksiä. Hallintokuntia pyydetään kiinnittämään huomiota kunnanhallituksen vahvistaman sisäisen valvonnan ja taloudenhoidon yleisohjeen noudattamiseen ja valmistautumaan siihen, että vuoden 2014 tilinpäätöksessä on raportoitava tulosalueittain sekä riskienhallinnasta että sisäiseen valvontaan liittyvistä toimenpiteistä. Talousarvion sitovuustasona on käyttötalouden osalta tulosaluetaso ja investointiosassa projektitaso. Kunnanhallitusta sitovat tuloslaskelman vuosikate 1,5 milj. euroa sekä rahoituslaskelmassa lainojen osalta talousarviolainojen kokonaissumma 25,0 milj. euroa. Palkkamenojen osalta sitovuustasona on kustannuspaikka. Tulosalueen sitoviin määrärahoihin ja tulosarvioihin sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot ilman poistoja. Talousarviokirjassa sitovat toiminnalliset tavoitteet on eritelty ja erityisesti niiden toteutumista tullaan seuraamaan em. raporteissa. Talousarviokirjan perustelutekstit on tarkoitettu toimintaa ja taloutta ohjaaviksi. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeita tulee noudattaa soveltuvin osin myös kunnan konserniyhteisöissä, joita varten kunnanhallitus antaa erilliset konserniohjeet. Matti Lahtinen kunnanjohtaja Kari Rupponen talousjohtaja

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat talousarviovuodelle 2015 ----------------------------------------------------- 2 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 26.08.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 65 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE. I Laatimisaikataulu... 2. II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne...

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE. I Laatimisaikataulu... 2. II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne... 1 KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus LIITE 70 Kunnanhallitus 11/23.06.2009 283 LIITE 70 Kunnanhallitus 12/25.08.2009 307 HALLINTOKUNNILLE 16.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 1 TALOUDEN JA TOIMIINNAN PERIAATTEET 2 1.1 Kuntalaki 2 1.2 Hallintosääntö 2 1.3 Käyttösuunnitelman laatiminen 2 2 TALOUSARVION NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE 1 Kankaanpään kaupunki Kaupunginhallitus 25.08.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE Sisällysluettelo 1. Aikataulu ja prosessin vaiheet 2. Tilinpäätös 2013

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 1 KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Yleistä Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2014 84 hyväksynyt talousarvion vuodelle

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SIILINJÄRVEN KUNTA Kh 21.1.2008 24, liite 4 1 (5) Kunnanhallitus 21.1.2008 Hallintokunnille VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Yleistä Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1 RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1) Talousarvion hyväksyminen ja tilivelvollisten tehtävä Kunnanvaltuusto on 11.12.2012 68 hyväksynyt kunnan vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talousarvion laadintaohje Sivu 1 / 32 PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET (Toiminta-alueen talousarvioehdotuksen perusteluteksti rakenteen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 23 Yleishallinto

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 2016 laatimisohjeet

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 2016 laatimisohjeet HELSINGIN KAUPUNGIN Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 2016 laatimisohjeet Khs HELSINGIN HELSINKI 2013 Julkaisija Helsingin kaupungin talous-

Lisätiedot

Liite 10/Valtuuston 8.12.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 TALOUSARVIO 2011

Liite 10/Valtuuston 8.12.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 TALOUSARVIO 2011 Liite 10/Valtuuston 8.12.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2014 TALOUSARVIO Valtuusto 8.12.2010 Hallintokunnat Kh 13.12.2010 Vuoden talousarvion ja vuosien 2014 taloussuunnitelman

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 3

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 (7) Lauta- ja johtokunnat sekä toimistot VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 22

Lisätiedot

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen... 2 3. Tilikartta... 3 4. Tilinkäyttöoikeudet... 3 4.1 Tilinkäyttöoikeuden määrääminen... 3 4.2 Menoon sitoutuminen,

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE n:ro 1

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE n:ro 1 Kh 19.1.2009 Liite nro 9 VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE n:ro 1 Kouvolan kaupunki Kaupunginhallitus 19.1.2009 1 Sisällys 1. Talouden seuranta... 2 2. Tasapainoinen talous... 2 3. Vuoden 2008

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Kaupunginhallitus 26.1.2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 1 2. Maisema-malli 1 3. Talousarvion sitovuus ja talousarviomuutokset 2 4. Seuranta,

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN Kvalt 15.12.2014 92 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 3 1.1. TAVOITE JA TARKOITUS 3 1.2. TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen Kvalt 17.12.2008 55 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON 3 2. SISÄISEN VALVONNAN OSA-ALUEET 3 3. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISVASTUU

Lisätiedot

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

Ohje 29.11.2013. Jakelussa mainituille TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2014

Ohje 29.11.2013. Jakelussa mainituille TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2014 Jakelussa mainituille TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2014 Kunnanvaltuusto on 9.12.2013 hyväksynyt taloussuunnitelman vuosille 2014-2016. Talousarvion (taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi)

Lisätiedot