VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies 29.3.2011"

Transkriptio

1 Teknisen lautakunnan valvontajaosto VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2011 talousarvion. Vuoden 2007 alussa voimaan tulleen hallintosäännön 33 :n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tu loarviot. Kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmalla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma. Toimielin päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota, millä turvataan valtuuston valta ohjata kunnan ta-loutta ja asettaa tavoitteita ja rajoja alempien toimielinten ja henkilöstön toiminnalle. Talousarvion sitovuus Käyttötalous Talousarviossa vastuualueille myönnettyjen määrärahojen ja tulojen erotus = nettomenot. Mikäli määrärahat ovat pienentyneet ehdotetusta, lautakunnan ja muun käyttösuunnitelmista päättävän viranomaisen tulee tarvittaessa tarkistaa esittämänsä taloudellisuustavoitteet ja muuttaa ne vastaamaan määrärahoja ja suoritetavoitteita. Investoinnit Talonrakennus * hankekohtainen poikkeuksena kohta pienet korjauskohteet, jossa sitovuustaso on hankeryhmittäinen Julkinen käyttöomaisuus * hankeryhmittäinen Kaukolämpölaitos * hankeryhmittäinen Vesi- ja viemärilaitos

2 * hankeryhmittäinen Irtain omaisuus * talousarvion numero-osassa ja perusteluissa mainitulla tasolla Rahoitusosa Rahoitusosassa, joka on esitetty rahoituslaskelman muodossa, sitovuustaso on rivikohtainen. Tuloslaskelma Sitovuustaso on rivikohtainen. Toimielimellä on valtuutus käyttää sille osoitettu määräraha. Talousarviolla ei kuitenkaan perusteta kunnan viranomaiselle oikeutta päättää sen käyttöön osoitetun määrärahan käyttämisestä, vaan tähän on oltava lakiin tai sääntöön perustuva toimivalta. Vaikka viranomaisella on asianmukainen toimivalta, se ei voi sitoa kaupunkia menoon, jollei talousarviossa ole varattu tarkoitusta varten määrärahaa. Talousarvioon tehtävät muutokset (sekä määrärahoja että tavoitteita koskevat muutokset) on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Samoin toiminnallisia tavoitteita ja tuloarviota koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Mikäli lautakunnalle hyväksytty kokonaisnettomeno on riittävä, on tulosalueiden määrärahalisäykset esitettävä sisäisinä määrärahamuutoksina. Myös tällaisia talousarviomuutoksia esitettäessä on suoritettava toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden uudelleen tarkastelu. Samalla kaupunginhallitus toteaa ohjeenaan, että sisäisiltä menokohdilta ei voida suorittaa määrärahasiirtoja ulkoisten, kassasta maksettavien menojen suorittamiseen. Kaupunginhallitus korostaa, että kaupungin toimielimillä ja henkilöstöllä on velvollisuus noudattaa talousarviota toiminnassaan ja taloudenhoidossaan. Talousarviomäärärahoja voidaan käyttää ainoastaan talousarviossa suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Tämän vuoksi talousarviovuoden toiminta on suunniteltava siten, että myönnetyt määrärahat riittävät koko vuodeksi ja tulot toteutuvat suunnitellulla tavalla. Määrärahojen lisääminen tai tuloarvion pienentäminen kesken vuoden ei ole ongelmatonta, koska lisääntyvä rahoitustarve joudutaan kattamaan talousarviovuoden aikana. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että kaikessa toiminnassa tehdään toimialojen kesken tiivistä yhteistyötä ja ennen tavaran tai palvelun hankintaa selvitetään, onko vastaava tavara tai palvelu ostettavissa kaupunkiorganisaatiosta. Mikäli on, lähtökohtana on, ettei vastaavaa han-

3 kintaa makseta uudelleen suorittamalla osto organisaation ulkopuolelta. Talousarvion toteutumisen seurannan tulee olla jatkuvaa ja mahdollisiin talousarviomuutoksiin tulee reagoida välittömästi talousarviovuoden aikana. Raporttien tulostamisessa pääperiaatteena on, että itse kukin tulostaa talouden seurannassa tarvittavat raportit. Käyttösuunnitelma Alustavat talousarvioon sisältyvät käyttösuunnitelmat tulee tarkistaa. Hyväksytyt käyttösuunnitelmat ja niihin liittyvä lautakunnan pöytäkirjanote on toimitettava talousjohtajalle mennessä. Kaupunginhallituksella on oikeus ottaa ratkaistavakseen lautakunnan tekemä käyttösuunnitelmapäätös. Kaupunginhallitus muistuttaa, että myös muulloin talousarviovuoden aikana on käyttösuunnitelmaa tarvittaessa tarkistettava, jotta talousarvion toteutuma vastaa menojen ja tulojen osalta mahdollisimman hyvin talousarviota. Toimeksiantojen valmistelu Toimintaympäristön muutokset ja toiminnan jatkuva parantaminen aiheuttavat vääjäämättä muutoksia kaupunkiorganisaation toiminnassa. Kaupunki parantaa muutosjohtamista siten, että kaikista organisaation toimintaan ja henkilöstön asemaan liittyvistä muutoksista laaditaan yksinkertainen, aikataulutettu ja vastuutettu kirjallinen muutossuunnitelma. Lautakunnan ja muun viranomaisen on valmisteltava talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyvät toimeksiannot siten, että tarvittavat päätökset uusista organisaatio- ja toimintamalleista voidaan tehdä hyvissä ajoin ennen uuden yksikön suunniteltua aloittamisajankohtaa tai uuden toimintamallin käyttöönottoa. Vuotta 2012 koskevat muutokset tulee käynnistää jo kevään 2011 aikana. Toimeksiantojen valmistelu on suoritettava talousarviossa mainittuun päivämäärään mennessä niin, että mahdolliset toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin sekä tavoitteisiin voidaan ottaa huomioon vuoden 2012 talousarvioraameja ja laadintaohjeita hyväksyttäessä. Henkilöstö Avoimiksi joko luontaisen poistuman tai muutoin tulevat virat/toimet jätetään pääsääntöisesti täyttämättä. Mikäli talousarviossa on kuitenkin varattu määräraha ko. viranhaltijan palkkaukseen, voi viran täyttää ilman lupamenettelyä enintään talousarviovuodeksi. Tätä pidemmäksi ajaksi viran voi täyttää ainoastaan kaupunginhallituksen päätöksellä. Lupakäytäntö ei koske kuitenkaan perusopetuksen opettajanvirkoja. Ilman lupamenettelyä kaupungin viranomaisilla on lisäksi oikeus täyttää sijaisuudet ja ottaa määräaikaiseen työsuhteeseen, mikäli talousar-

4 viossa palkkaukseen varatut määrärahat ovat riittävät. Pääperiaatteena kuitenkin on, että vapautuvat tehtävät hoidetaan sisäisin siirroin tai tehtäviä muutoin uudelleen järjestelemällä. Viranhaltijoiden ratkaisuvallasta henkilöstöasioissa määrätään kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön :ssä 28. Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa on ensin selvitettävä mahdollisuus hoitaa tehtävät sisäisin järjestelyin joko tehtäviä uudelleen järjestelemällä tai sisäisin siirroin. Määräaikaisten työsuhteiden ketjutuksia tulee välttää ja määräaikaiselle työsuhteelle on aina oltava peruste. Kaupunginhallitus pyytää, että silloinkin, kun määräaikaiseen tehtävään otetaan jo kaupungin vakinaisessa tai määräaikaisessa palveluksessa oleva henkilö, on asia ennen toimenpiteisiin ryhtymistä saatettava tiedoksi hallintojohtajalle. Niissä tapauksissa, joissa tehtäviä ei voida hoitaa sisäisin järjestelyin, määräaikaisen henkilön palkkaamiseen on saatava hallintojohtajan lupa. Edellä mainitut lupamenettelyt eivät koske koulutoimen henkilöstöä. Investoinnit Talousarvion toteuttamisen ehtona on, että ennen jokaisen hankkeen aloittamista selvitetään käytettävissä olevan määrärahan riittävyys. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on ennen töiden aloittamista tehtävä asianomaiset viranomaispäätökset. Hankkeet saa toteuttaa ainoastaan päätösten mukaisessa laajuudessa. Hankkeita, joiden toteuttamisen ehtona on valtionavun saaminen, ei saa aloittaa ennen kuin päätös valtionosuudesta on tullut. Mikäli kaupunginhallituksen/kaupunginvaltuuston edellyttämiä valtionosuuksia ei saada tai päätöksenmukainen valtionosuus on odotettua pienempi taikka muut talousarviossa päätetyt ehdot eivät täyty, on asia saatettava ennen toimenpiteisiin ryhtymistä uudelleen kaupunginvaltuuston harkittavaksi. Hankinnat Samaa tai samaksi katsottavaa investointimenoa ei voida muuttaa käyttötalousmenoksi jakamalla lasku euron suuruisiin laskuihin tai hajauttamalla hankinta useaksi hankinnaksi. Myöskään investoinnin menojen kirjaaminen sekä investointi- että käyttötalousosaan ei ole mahdollista. Hankinnan suorittamisen on määrärahavarauksesta huolimatta aina perustuttava tarpeeseen, joka on pystyttävä pyydettäessä perustelemaan. Maksujen perintä Saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja viipymät-

5 tä. Laskutus on suoritettava välittömästi sen jälkeen, kun sen toimittamisen edellytykset ovat olemassa. Tulojen ajantasaisen perinnän lähtökohtana on, että vuodelle 2011 kohdistuvat tulot saadaan pääsääntöisesti kaupungin kassaan jo talousarviovuoden aikana. Talouden tasapainottaminen Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan :ssä 45 hyväksynyt talouden tasapainottaminen toimenpideohjelman Kaupunginhallitus korostaa, että talouden tasapainottamisohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää koko palvelutuotannon ja toimintatapojen uudelleen tarkastelua. Talousarviossa todetaan, että talouden tasapainottamisohjelma vuosille sisältää velvoitteen toteuttaa siinä hyväksytyt toimenpiteet osana kaupungin talouden tasapainottamista. Ostolaskut Rondoon Ostolaskujen käsittelyssä lähtökohtana on, että laskut maksetaan eräpäivänä ja että mahdolliset alennukset hyödynnetään. Asiatarkastaja ja viime kädessä hyväksyjä vastaa tositteen tai laskun oikeellisuudesta. Hyväksytyn laskun erillistä tiliöintitarkastusta ei enää ole ostoreskontrassa. Tavaran, työsuorituksen tai muun palvelun vastaanottajan on varmistettava, että laskun tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelu on saatu. Laskun hyväksyjä puolestaan vastaa siitä, että laskun maksamiseen on käytettävissä riittävä määräraha. Laskujen maksaminen ajallaan edellyttää, että vuosilomien ja muiden poissaolojen ajaksi tehdään asianmukaiset poissaolo- ja sijaisuusmerkinnät Rondoon. Ohjeiden täydentäminen Kaupunginhallitus antaa tarvittaessa tätä ohjetta täydentäviä ohjeita ja määräyksiä. Lisätietoja asiasta toimialan vt. esimieheltä Jari Juntuselta, puh Toimialan vt. esimiehen päätösehdotus: Valvontajaosto merkitsee tietoonsa saatetuiksi ja noudatettaviksi kaupun gin hal li tuk sen antamat vuoden 2011 talousarvion täytäntöön pano-ohjeet ja hy väksyy käyttösuunnitelmansa vuoden 2011 talousar vion mukaisiksi. Päätös: Valvontajaosto yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen.

6 Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin ylimääräisenä asiana.

Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus Lautakunnat ja muut kaupungin viranomaiset VUODEN 2012 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginvaltuusto on 20.12.2011 :ssä 69 hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion. Vuoden 2007 alussa voimaan tulleen

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 13.1.2014 Hallintokunnille VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä 17.12.2013 vuoden 2014 talousarvion kaupunginhallitus antaa

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 1 KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Yleistä Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2014 84 hyväksynyt talousarvion vuodelle

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN Kvalt 15.12.2014 92 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 3 1.1. TAVOITE JA TARKOITUS 3 1.2. TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 3

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen... 2 3. Tilikartta... 3 4. Tilinkäyttöoikeudet... 3 4.1 Tilinkäyttöoikeuden määrääminen... 3 4.2 Menoon sitoutuminen,

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sisällys: 1. Yleistä 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 4. Raportointi

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA SEINÄJOEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje koskee

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje Rautjärven kunta Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje Annaleena Rita ja Paula Hinkkanen Khall 12.1.2015 Oheismateriaali asia 6 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Käyttösuunnitelmat...

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen Kvalt 17.12.2008 55 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON 3 2. SISÄISEN VALVONNAN OSA-ALUEET 3 3. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISVASTUU

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Kaupunginhallitus 26.1.2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 1 2. Maisema-malli 1 3. Talousarvion sitovuus ja talousarviomuutokset 2 4. Seuranta,

Lisätiedot

Iitin kunnan taloussääntö Kunnanvaltuusto on hyväksynyt xx.xx. 2015 ja tämä sääntö tulee voimaan 1.4.2015

Iitin kunnan taloussääntö Kunnanvaltuusto on hyväksynyt xx.xx. 2015 ja tämä sääntö tulee voimaan 1.4.2015 Iitin kunnan taloussääntö Kunnanvaltuusto on hyväksynyt xx.xx. 2015 ja tämä sääntö tulee voimaan 1.4.2015 527 / 00.01.01 / 2015 Kunnanhallitus 9.3.2015 Sisällys 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KUNNANHALLITUS Khall 13.01. 2014 4, liite 1 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET HALLINTOKUNNILLE

KINNULAN KUNTA KUNNANHALLITUS Khall 13.01. 2014 4, liite 1 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET HALLINTOKUNNILLE KINNULAN KUNTA KUNNANHALLITUS Khall 13.01. 2014 4, liite 1 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET HALLINTOKUNNILLE YLEISTÄ Kuntalain 65 mukaan kunnan talouden hoidossa ja toiminnassa on noudatettava

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

Nykyiset säännökset ( ja vanha sisäisen valvonnan ohje

Nykyiset säännökset ( ja vanha sisäisen valvonnan ohje Taloutta koskevien pykälien muutokset Ehdotus 527 / 00.01.01 /2015 Kunnanhallitus 9.3.2015 Nykyiset säännökset ( ja vanha sisäisen valvonnan ohje 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan Iitin kunnan taloussuunnittelua,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 9.4.1997, voimaantulo 1.5.1997 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 23.4.2003 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 22.6.2005 I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Ulvilan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2014 vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 2018 taloussuunnitelman. Talousarviossa valtuusto on hyväksynyt toiminnalliset

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 (7) Lauta- ja johtokunnat sekä toimistot VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on

Lisätiedot