KINNULAN KUNTA KUNNANHALLITUS Khall , liite 1 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET HALLINTOKUNNILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KINNULAN KUNTA KUNNANHALLITUS Khall 13.01. 2014 4, liite 1 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET HALLINTOKUNNILLE"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA KUNNANHALLITUS Khall , liite 1 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET HALLINTOKUNNILLE YLEISTÄ Kuntalain 65 mukaan kunnan talouden hoidossa ja toiminnassa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma ohjaavat sitovasti toimielimiä ja henkilöstöä, sekä toimivat myös samalla sisäisen valvonnan työkaluina. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntalain mukaisesti valtuusto. Taloudenhoidossa on noudatettava myös kirjanpitolain, kirjanpitolautakunnan kuntajaoston, hallintosäännön ja kunnanhallituksen antamia taloudenhoitoa koskevia ohjeita. Talousarvion toteutumista tulee seurata jatkuvana prosessina ja mahdolliset muutokset tulee tuoda sitovuustason mukaisesti käsittelyyn välittömästi kun tarve on ilmentynyt. Mahdollisille lisämäärärahatarpeet katetaan ensisijaisesti hallintokunnan muista määrärahoista. Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kokouksessaan Vuoden 2014 toiminnassaan Kinnulan kunta noudattaa laadittuja ja tarkistettuja päämääriä, joilla pidetään kunnan talous tasapainoisena. Kuntatalouden pitäminen tasapainoisena ja toimintojen järkeistäminen sekä tehostaminen ovat tavoitteenasettelussa ja toiminnassa tärkeällä sijalla. Kunnan taloudenhoidossa tarkastelu- ja suunnittelujakso ei ole vain seuraava budjettivuosi, vaan kunnan tulostavoitteeseen pyritään määrätietoisesti tulevien vuosien aikana. Kinnulan kuntastrategian laadintaprosessi aloitetaan keväällä Kuntastrategia tuodaan valtuustokäsittelyyn viimeistään vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Talousarviovuoden aikana on noudatettava talousarviossa vahvistettuja talouden tasapainotusohjelman tavoitteita. Niin ikään tavoitteena on saavuttaa talousarviovuoden aikana uusia säästöjä talouden tasapainotusohjelman jatkovalmistelun kautta. Kuntarakenneuudistuksen, erityisesti kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistuksen kunnallistaloudelle tuomat haasteet asettavat varsin niukan liikkumavaran Kinnulan kunnan taloudenhoidolle niin käyttötalouden kuin investointienkin osalta myös tulevaisuudessa. Sivu 1 / 5

2 TALOUSARVION SITOVUUS JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT Talousarviossa esitetyt toimialakohtaiset tavoitteet ovat sitovia. Toimielinten tulee huomioida nämä vahvistaessaan omat käyttösuunnitelmansa. Lautakuntien on vahvistettava käyttösuunnitelmat mennessä. Hyväksyttyjen käyttösuunnitelmien pohjalta toimielinten tulee tarkistaa tavoitteet ja mittarit. Asetettuja tavoitteita ja niiden mukaisia mittareita on seurattava siten, että niiden toteutumista voidaan vertailukelpoisesti seurata talousarviovuoden aikana ja tilivuoden toimintakertomuksessa. Määrärahat sitovat vastuualueita ja toimielimiä, mikä tarkoittaa, että toimielimet ovat entistä enemmän vastuussa myös tulojen kertymisestä. Mikäli näyttää siltä, että tulot alittuvat, pitää menoja pienentää tai löytää kate sisäisti muista tuloista tai menosäästöistä. Kate ylitykselle etsitään ensisijaisesti sisäisesti 1) tulosyksikön kesken 2) lautakunnan päätöksellä vastuualueiden välillä 3) kunnanhallituksen päätöksellä hallintokuntien välillä 4) valtuuston päätöksellä esitetään rahoitettavaksi muulla keinoin. Talousarviomuutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuonna välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Lisämäärärahaesityksissä on annettava lisäksi ehdotus lisämäärärahan kattamistavasta. Kunnanhallitus ja hallintokunta päättävät muista hankinnoista määrärahan rajoissa. Valtionosuudet ja avustukset tulee olla myönnetyt ennen kuin investointi- ja hankintapäätöksiä tehdään ja työt käynnistetään. Oppisopimus- ja nuorten kesätyöllistämismäärärahan käytöstä kunnanhallitus antaa erillisen täytäntöönpano-ohjeen. INVESTOINNIT Investointiohjelma pyritään toteuttamaan suunnitelman mukaan. Rakentamiseen liittyvistä investointimenoista päätetään hallintosäännön mukaisesti. Mikäli investointihankkeen toteutuminen siirtyy talousarviossa arvioidusta aikataulusta, jaksotetaan investoinnin rahoitustarve uudelleen suunnitteluvuosille. Investointitoiminnan rahoitusosuuksina talousarviossa esitetään mm. arvioidut valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet. Investointiohjelman myyntituotot -kohdassa kirjattuihin tonttialueiden, kiinteistöjen ja osakkeiden myyntien toteutumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta kunnan nettoinvestoinnit pysyisivät määritellyllä kestävällä tasolla. Kiinteistöjen myynnillä pyritään keventämään osaltaan kunnan vuosipoistojen määrää. Sivu 2 / 5

3 Laajakaista kaikille- hankkeen yhteydessä laajennettavalle valokuituverkostolle valmistellaan teknisen toimen taholta toiminta-alue tai muu kriteeristö, jonka perusteella tulevia valokuituinvestointeja pystytään linjaamaan taloudellisella tavalla. HENKILÖSTÖASIAT Vapautuvia virkoja ja toimia saa täyttää vain kunnanhallituksen luvalla (täyttölupa). Täyttölupien saattaminen kunnanhallituksen päätettäväksi on tehtävä mahdollisimman hyvissä ajoin. Vapautuvien virkojen ja toimien tehtävienhoito tulee ensisijaisesti pyrkiä järjestämään sisäisin työjärjestelyin toimenkuvia tarkistaen ja tehtäviä uudelleen järjestäen. Vapautuvien virkojen ja toimien uudelleen järjestelyssä tulee ottaa huomioon myös seutu- ja naapurikuntayhteistyö. Matkakustannusten korvaukset on laskutettava KVTES:n mukaan viivytyksettä matkan päätyttyä. Matkakustannusten korvausten maksamisen edellytyksenä on, että matkalasku esitetään viimeistään kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. Mukaan liitetään tositteet syntyneistä kustannuksista ja osallistumisohjelmasta. Laskua vastaanotettaessa on siihen merkittävä sen saapumispäivä. LASKUT JA MUUT KIRJANPITOTOSITTEET Toimielinten tulee nimetä vuoden ensimmäisessä kokouksessaan henkilöt, jotka tekevät tulosyksiköissä hankintoja ja hyväksyvät ostolaskut sekä muut kirjanpitotositteet. Hyväksyjän on tarkistettava, että ostolasku/muu kirjanpitotosite on muodollisesti ja asiallisesti oikein, ja että tavara, työsuoritus tai muu palvelu on merkitty vastaanotetuksi ja toimintakulun suorittamiseen on käytettävissä määrärahaa. Sisäisen valvonnan suorittamiseksi vastaanottaja ja hyväksyjä eivät saa olla sama henkilö. Päätös vastaanottajista, hyväksyjistä ja heidän oikeuksistaan tulee toimittaa kirjanpitoon. Sähköinen laskutusjärjestelmä on otettu käyttöön ja hallintokuntien on tiedotettava mahdollisimman laajasti uudesta sähköisestä laskutusosoitteesta yhteistyökumppaneilleen hankintoja tehdessä. Arvonlisäveron asianmukainen merkintä tulee sisältyä myös ostolaskuun tai muuhun kirjanpitotositteeseen. SAATAVIEN PERINTÄ Hallintokuntia sitoo vastuu toimintatulojen kertymisen varmistamisesta. Hallintokuntien on huolehdittava alallaan syntyvien saatavien laskutuksesta oikea-aikaisesti, sekä tuotava mahdolliset Sivu 3 / 5

4 alaskirjattavat kunnan saatavat kunnanhallituksen tietoon vuosittain syksyllä. Saatavat on laskutettava oikeamääräisinä viivytyksittä laskutuskauden päättymisestä ja/tai tavaran/palvelun toimittamisesta. Erääntynyt saatava voidaan kuitata vastasaatavasta. Tällöin kuittauksesta on lähetettävä ilmoitus. Yhteispalvelupisteen käteiskassavarat tilitetään kuukausittain. Maksuvalvonta kuuluu hallintokuntien vastuulle. Tilivelvollisia maksuvalvonnan osalta ovat kussakin hallintokunnassa toimielin ja toimielimen esittelijä (johtava viranhaltija). Maksuvalvonta suoritetaan kunnassa hallintokuntien taholta yhteistyössä keskushallinnon (kirjanpito) kanssa. Maksuvalvonnan laatuun ja kehittämiseen on laitettava erityinen painoarvo. HANKINNAT Hankinnoissa noudatetaan voimassaolevaa hankintalakia. Lainsäädännön asettavaa normistoa täydentää kunnan oma hankintasääntö. Hankintojen valmistelu on aloitettava riittävän ajoissa, ja kilpailutusprosessi on tehtävä avoimuutta edistäen. TALOUSARVION SEURANTA, ENNUSTEET SEKÄ RAPORTOINTI Lautakuntien tulee seurata valtuuston kulloinkin kyseessä olevalle koko hankkeelle myöntämien kokonaiskustannusten ja tulojen samoin kuin nettokustannusten toteutumista koko hankkeen aloittamisesta lähtien. Eri vuosina toteutuneet kustannukset ja tulot lasketaan yhteen ja niitä verrataan koko hankkeen hyväksyttyihin kustannuksiin ja tuloihin. Talousarvion toteutumisen seuranta tulee hallintokunnittain järjestää siten, että esimiehet ja henkilöstö ovat jatkuvasti selvillä talousarvion toteutumistilanteesta. Hallintokunnat voivat itsenäisesti tulostaa toimintoja kuvaavia seurantaraportteja, kirjanpito avustaa tarvittaessa. Talousarvion toteutumisvertailu tulee toimittaa kuukausittain tiedoksi lautakunnille ja kunnanhallitukselle. Käyttötalouden ennusteita päivitetään kuukausiraportteihin, mikäli havaitaan muutoksia suunniteltuun. Raportointiaikataulu sovitetaan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokousaikatauluun. Kunnanvaltuustolle talousarvion toteutumisvertailu toimitetaan tiedoksi neljännesvuosittain. Näiden täytäntöönpano-ohjeiden lisäksi on noudatettava voimassa olevia hankinta- ja hallintosäännön määräyksiä. Sivu 4 / 5

5 SISÄINEN VALVONTA Kuntalaki edellyttää tilikaudelta 2013 lähtien kunnan toimintakertomukseen lisättäväksi tietoja kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä tietoa keskeisistä järjestelmän toimivuutta koskevista johtopäätöksistä. Esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan jatkuvasta toteutuksesta omissa toimintaprosesseissaan. Sisäisen valvonnan toteuttamisessa tulee noudattaa kevään 2014 aikana kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi tulevaa kunnan sisäisen valvonnan ohjesääntöä sekä kunnanhallituksen antamia täydentäviä ohjeita. KINNULAN KUNNANHALLITUS Manu Toikkanen kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Kiviniemi kunnansihteeri Sivu 5 / 5

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 1 KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Yleistä Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2014 84 hyväksynyt talousarvion vuodelle

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 (7) Lauta- ja johtokunnat sekä toimistot VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sisällys: 1. Yleistä 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 4. Raportointi

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 3

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelmat... 3 3. Henkilöstöasiat... 4 4.

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 1 TALOUDEN JA TOIMIINNAN PERIAATTEET 2 1.1 Kuntalaki 2 1.2 Hallintosääntö 2 1.3 Käyttösuunnitelman laatiminen 2 2 TALOUSARVION NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa.

Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. Rantasalmen kunta 12.1.2015 Toimialat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1.Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa.

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SIILINJÄRVEN KUNTA Kh 21.1.2008 24, liite 4 1 (5) Kunnanhallitus 21.1.2008 Hallintokunnille VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Yleistä Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA SEINÄJOEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje koskee

Lisätiedot

Ohje 29.11.2013. Jakelussa mainituille TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2014

Ohje 29.11.2013. Jakelussa mainituille TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2014 Jakelussa mainituille TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2014 Kunnanvaltuusto on 9.12.2013 hyväksynyt taloussuunnitelman vuosille 2014-2016. Talousarvion (taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi)

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

Sitovuustaso ja käyttösuunnitelman laatiminen

Sitovuustaso ja käyttösuunnitelman laatiminen 1 PERHON KUNTA Kunnanhallitus TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2014 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1 RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1) Talousarvion hyväksyminen ja tilivelvollisten tehtävä Kunnanvaltuusto on 11.12.2012 68 hyväksynyt kunnan vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Sisäisen valvonnan ohje (KV xx : xx xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA... 3 1.1 Hailuodon kunnan johtamisjärjestelmä... 3 1.2

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Kaupunginhallitus 26.1.2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 1 2. Maisema-malli 1 3. Talousarvion sitovuus ja talousarviomuutokset 2 4. Seuranta,

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Johtoryhmä 13.9.2013 Yt-toimikunta 4.11.2013 KH xx.xx.xxx Valtuusto xx.xx.xxxx Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu 1 KOKONAISTURVALLISUUS,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje

Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty: Kunnanhallitus 18.01.2010 / 16 Päivitetty: Kunnanvaltuusto 25.11.2013 / 85 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Velvoite sisäisen valvonnan järjestämisestä

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen... 2 3. Tilikartta... 3 4. Tilinkäyttöoikeudet... 3 4.1 Tilinkäyttöoikeuden määrääminen... 3 4.2 Menoon sitoutuminen,

Lisätiedot