RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE"

Transkriptio

1 1 RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1) Talousarvion hyväksyminen ja tilivelvollisten tehtävä Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2014 talousarvio on sitova, kun taas vuosien taloussuunnitelma on ohjeellinen. Talousarvio 2014 on hyväksytty x,x alijäämäisenä kunnanvaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman, jota ei täysin pystytty toteuttamaan talousarviossa. Tasapainottamisohjelman mukaan menosäästöjen ja tulonlisäysten yhteisvaikutus olisi pitänyt olla euroa (- n. 46 %) vuoden 2013 vuosikatteeseen verrattuna. Talousarviossa vuosikate on -27,9 % edellisen vuoden vuosikatteesta. Talousarviovuoden alijäämä on noin 1,1 milj. euroa. Epävarmuustekijöitä hyväksytyssä talousarviossa ovat verotulojen toteutuminen (oletuksena ) ja omaisuuden myynnillä saatava tuotto (oletuksena euroa). Yleisten käyttömenojen tulee vähentyä euroa ja henkilöstömenojen euroa. Mikäli muiden tasapainottamisohjelmassa esitettyjen erien määrä ei toteudu, kasvavat paineet suurempaan säästöön henkilöstömenoissa. Tasapainottamista ovat vaikeuttaneet valtionosuudet aleneminen noin 3 % ja Kainuun sote ky:n maksuosuuden kasvu vuoden 2012 jälkeen. Peruspalvelujen valtionosuus on ennakkolaskelmien mukaan noin /kk ja verotulot toteutuessaan arvioidun suuruisina n /kk. Myynti- ja maksutuottojen sekä vuokratulojen osuus on vähäisempi, n /kk. Melan korvaus lomituksen ja hallinnon kustannuksiin kohdentuu lomitushallinnon ja lomituksen kuluihin. Lainan lyhennyksiin tarvitaan rahaa vuoden aikana nykyisten lainojen perusteella euroa + korkokulut. Investointien nettomäärä on euroa. Suuri ongelma tulee kuluvan vuoden aikana olemaan maksuvalmiuden ylläpito. Uutta lainaa on budjetoitu 2 milj. euroa, mikä todennäköisesti tulee osittain nostettavaksi. Kuntatodistusohjelmasta on sidottu 1,6 milj. euroa. Toimielimien jäsenet, esittelijät ja johtavat viranhaltijat ovat tilivelvollisia valtuustolle toimistaan ja heidän tehtävänään on huolehtia, että valtuuston ja kunnanhallituksen päätökset toteutuvat. Päävastuualueen johtava viranhaltija vastaa aina oman vastuualueensa taloudesta, vaikka taloudellista ja toiminnallista toimivaltaa on delegoitu muille vastuualueen tilivelvollisille. Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan päävastuuasema tilivelvollisena on muiden asemaa suurempi kunnan taloudenhoidossa. 2) 2) Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden on määritelty talousarviokirjan sivulla 8 ja 9. Talousarvion sitovuus sekä Talousarvion muutokset ja toimivalta muutoksiin.

2 2 Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on Päävastuualueen toimintakate. Investointien määräraha sitovuus määräytyy hankeryhmäkohtaisesti. Rakentamislautakunta voi siirtää määrärahaa talousarvioinvestointeihin sisältyvältä hankkeelta toiselle talousarviohankkeelle perustellusta syystä. Muutokset tulee saattaa tiedoksi kunnanhallitukselle. Päävastuualueiden on sopeutettava käyttösuunnitelmat siten, että vuoden aikana esille tulevat uudet tarpeet voidaan toteuttaa annetuilla määrärahoilla. Toimielinten, viranhaltijoiden sekä työntekijöiden tulee noudattaa talousarvion määrärahoja käytettäessä säästäväisyyttä ja taloudellisuutta. KuntaL:n 65 :n mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintosäännön talousluvun mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Talousarvion määrärahoja voidaan käyttää vain vuoden 2014 menoihin oleellisuusperiaatetta noudattaen. 3) 3) Käyttösuunnitelmat Päävastuualueet laativat talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat mennessä ja toimittavat ne kunnanhallitukselle tiedoksi. Käyttösuunnitelmissa talousarvion määrärahat jaetaan vastuualueille ja toimintayksiköille sekä tarvittaessa jaetaan tavoitteet osatavoitteisiin. Päävastuualueen johtava viranhaltija on velvollinen seuraamaan, miten esim. vastuualueen alaisille tulosyksiköille jaettua määrärahaa on käytetty. 4) Tulojen kertyminen ja laskutus Kukin vastuualue on osaltaan vastuussa kunnan maksuvalmiuden hoidosta. Maksuvalmiuden ylläpito edellyttää tulojen laskuttamista ja perimistä ajallaan, välittömästi tulon synnyttä, ja täysimääräisenä. Päävastuualueet tarkastavat laskutusrytmin ja tekevät siihen tarvittaessa maksuvalmiutta palvelevia muutoksia. Muutoksista tiedotetaan asiakkaille. Palveluiden laskutuksessa on noudatettava kunnanhallituksen hyväksymiä maksuja ja tehtyjä sopimuksia. Vapautuksen maksusta myöntää kunnanhallitus. Erääntyneet saatavat Päävastuualueen esimies seuraa säännöllisesti alaistensa vastuualueiden maksujen kertymistä. ja ryhtyy toimenpiteisiin heti, kun viivästymistä on tapahtunut. Kahden maksumuistutuksen jälkeen saatava siirtyy perintään, ellei velallisen kanssa ole tehty maksuohjelmaa. Maksuohjelman laiminlyönti aiheuttaa saatavan siirtymisen perintään. Maksut tulee tarkastaa vuosittain vastaamaan todellisia kustannuksia. Päävastuualueen esimies vastaa siitä, että vastuualueen maksut peritään päätösten mukaisina.

3 5) Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen antamien ohjeiden noudattaminen Talousarvion täytäntöönpanossa ja taloudenhoidossa noudatetaan hallintosääntöä, taloussääntöä, taloudenhoidon toimintaohjetta ja sisäisen valvonnan ohjetta sekä hankintaohjetta. Lisäksi noudatetaan hyväksyttyä tasapainottamisohjelmaa, valtuuston ja hallituksen mahdollisesti antamia erityismääräyksiä. 3 6) Talousarvion seuranta ja raportointi Päävastuualueiden tulee seurata käyttösuunnitelmiensa toteutumista jatkuvasti. Kunnanhallitukselle ja valtuustolle toteutumasta raportoidaan kolme kertaa talousarviovuoden aikana. (30.4., ). Viimeiseen raporttiin sisältyy tilinpäätösennuste. Samassa yhteydessä raportoidaan sitovien tavoitteiden toteutumisesta ja tarkistustarpeesta. Hallintopäällikkö seuraa maksuvalmiuden kehittymistä ja tiedottaa tarvittavista toimenpiteistä maksuvalmiuden vahvistamiseksi kunnanjohtajalle. 6) Laskujen hyväksyjät ja tehtävät Kunnanhallitus päättää vuosittain laskujen hyväksyjät ja määrittää, mitä laskuja henkilö voi hyväksyä. Laskut ja menotositteet on käsiteltävä viivytyksettä niin, että viivästyskorkoja ei synny ja kunta voi hyödyntää mahdolliset alennukset. Asiatarkastajat ja hyväksyjät laittavat vähintään viisi päivää kestävän poissaolon ajalle Rondoon poissaolomerkinnän ja laskujen siirron varahenkilölle. 7) Hankinnat ja hankintarajat Käyttötalouden hankinnat toteutetaan Kainuun hankintarenkaan kilpailuttamilta toimittajilta niiden hankintojen osalta, joissa Ristijärven kunta on mukana. Hankinta-asiamieheksi nimetty tiedottaa hankintapaikoista vastuualueille ja hankintoja suorittaville välittömästi kilpailutuksen ratkettua. Muiden hankintojen osalta noudatetaan kunnanhallituksen hyväksymää pienhankintaohjetta. Kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen toimivaltuuksien euromääräisestä hankintarajasta päättää kunnanhallitus talousarvion täytäntöönpano-ohjeen hyväksymisen yhteydessä. Käyttökaluston ja työvälineiden hankinnassa tulee noudattaa tasapainottamisohjelman toteuttamista auttavaa hintatasoa. 9) Investoinnit Rakennus- ja ympäristötoimi esittää kunnanhallitukselle mennessä investointiohjelman, jossa määritetään vuoden 2014 investointien toteutusaikataulu. Hankkeen hankesuunnitelmaan perustuvan toteutuspäätöksen tekee kunnanhallitus, ellei hankkeen laajuus, rahoitus tai muu syy edellytä valtuuston hyväksyntää. Yli euroa maksavista hankkeista on esitettävä maksuvalmiudesta huolehtivalle viranhaltijalle maksupostitaulukko.

4 4 Ennen hankkeen käynnistymistä on tarvittaessa selvitettävä hankkeen alv-kohtelu. Hankkeen valmistuttua kunnanhallitukselle ja tarvittaessa valtuustolle esitetään toteutumaraportti ja rakennustarkastajan todistus käyttöönottoajankohdasta poistojen laskemisen aloittamista varten. 10) Henkilöstökulut Vuoden aikana vapautuvien virkojen ja toimien vakinaiselle täyttämiselle on haettava kunnanhallituksen lupa ennen hakuilmoituksen julkaisemista lukuun ottamatta niitä virkoja ja toimia, jotka sisältyvät talousarvioon. Sijaisia saa käyttää vain, jos toiminta ei ilman niitä ole lain mukaista ja että sijaisiin on varattu määräraha ja/tai toimintaa ei voida pitää käynnissä ilman sijaisia. Määräaikaisia työsopimuksia tehtäessä on huolehdittava siitä, että määräaikaisuudelle on työsopimuslain mukainen peruste. Ennen kuin sijainen palkataan yli kuukauden kestävään sijaisuuteen, tulee selvittää mahdollisuus palkkatukeen. Palkkauksesta päätettäessä tulee kuulla palkka-asiamiestä, noudattaa kunta-alan sopimuksia, kunnassa käytössä olevaa palkkaustasoa ja tehtäväkohtaisen palkan määrittelyä. Harkinnanvaraisesta palkkauksesta (muu kuin ao. sopimuksessa määritelty tehtäväkohtainen vähimmäispalkka) päättää kunnanhallitus, ellei hallintosäännössä ole muuta määrätty. Matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan voimassa olevaa KVTES:in matkustusliitettä. Matkustamisessa käytetään ensisijaisesti halvinta julkista kulkuneuvoa, mikäli se ei kohtuuttomasti lisää matkustamiseen käytettävää aikaa. Lisä- ja ylityöt sekä työaikakorvaukset annetaan pääsääntöisesti vastaavana vapaa-aikana, ellei vapaana antaminen kohtuuttomasti vaikeuta vastuualueen toimintaa tai lisää kustannuksia. Yt-neuvottelut Yt-neuvottelut aloitetaan Neuvottelujen tuloksena toteutettavat toimenpiteet saattavat vaikuttaa sijaisten palkkaamiseen, mikä tulee ottaa huomioon toiminnoissa. 11) Sisäiset erät, keskinäiset laskutukset ja vyörytyserät Sisäisiä laskutettavia eriä ovat vuokrat, ateriapalvelut ja hankkeiden käyttämät hallinnon tukipalvelut. Sisäiset erät viedään kirjanpitoon kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä lukuun ottamatta hankkeiden kuluja, jotka laskutetaan hankkeilta maksatuskausittain. Vyörytyseriä ovat hallinnon tukipalvelut (talous, palkanlaskenta, kopiointi) ja atk-palvelut. Vyörytyserille ei ole määrärahaa talousarviossa. 13) Ohjeista tiedottaminen Kunnanhallituksen antamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet on annettava tiedoksi kunnanhallituksen alaisille toimielimille ja henkilöstölle. 14) Lisätiedot Lisätietoja talousarvion täytäntöönpanosta antaa hallintopäällikkö.

5 5

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 1 TALOUDEN JA TOIMIINNAN PERIAATTEET 2 1.1 Kuntalaki 2 1.2 Hallintosääntö 2 1.3 Käyttösuunnitelman laatiminen 2 2 TALOUSARVION NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 1 KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Yleistä Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2014 84 hyväksynyt talousarvion vuodelle

Lisätiedot

Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa.

Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. Rantasalmen kunta 12.1.2015 Toimialat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1.Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa.

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Hallintokuntien tulee huolehtia siitä, että talousarvion määrärahoja ei ylitetä.

Hallintokuntien tulee huolehtia siitä, että talousarvion määrärahoja ei ylitetä. TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVIO 2015 Valtuusto on kokouksessaan 8.12.2014 hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja valtuuttanut kunnanhallituksen antamaan täytäntöönpano-ohjeet hallintokunnille. Talousarvion

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelmat... 3 3. Henkilöstöasiat... 4 4.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET 1 ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET Kunnanhallituksen 16. päivänä joulukuuta 2002 hyväksymä - Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2003 alkaen Kunnanhallitus muuttanut 26.2.2007, 86 - Tulee voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus.

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. 1 VANTAAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston tammikuun 27. päivänä 2014 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Taloushallinnossa noudatettavat määräykset Kaupungin taloushallinnossa

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Voimaantulo: 1.5.2014 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS... 2 2. TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI... 3 2.1. Talousarvio... 3 2.2. Raportointi...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

1. TALOUSSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN. 1 Taloussäännön tarkoitus

1. TALOUSSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN. 1 Taloussäännön tarkoitus Johtosääntöjen työvaliokunta 23.10.2008 Johtosääntöjen työryhmä 30.10.2008 Johtosääntöjen työvaliokunta 3.11.2008 Johtosääntöjen työryhmä 19.11.2008 Järjestelytoimikunta 24.11.2008 Työyhteisön kehittämisryhmä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KÄSITTEINÄ 3 2. SISÄINEN

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET 1 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET Johtokunnan 28. päivänä toukokuuta 2010 hyväksymä - Ohjeet tulevat voimaan 1.6.2010 alkaen 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 2. SISÄINEN

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki. Vuoden 2015 talousarvion. täytäntöönpano-ohjeet

Kajaanin kaupunki. Vuoden 2015 talousarvion. täytäntöönpano-ohjeet Kajaanin kaupunki Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. Talousarvion sitovuus Kajaanin kaupunginvaltuuston on hyväksynyt kokouksessaan 8.12.2014 224 vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 1 (18) 20.1.2014 Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 Vuoden 2014 talousarvion Sisällys 1. TALOUDEN JA TOIMINNAN PERIAATTEET... 2 1.1 Tulosalueiden, toimialojen sekä niiden tulosyksiköiden

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä Keminmaan seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä syyskuuta 2004 I Yleisiä säännöksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Seurakunnan talousarvion laatimisessa ja täytäntöönpanossa,

Lisätiedot

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET Khall 1.8.2011 164, hyväksytty LAPINLAHDEN KUNTA TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET 1. Talousarvio 1.1. Talousarvion valmisteluohje Talousarvion valmistelua varten hallintokunnille

Lisätiedot