OHJAUKSEN PERUSHARJOITTELU 5 op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2235230 OHJAUKSEN PERUSHARJOITTELU 5 op"

Transkriptio

1 Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ohjauksen koulutus PORTFOLIO-OHJEISTUS SYKSY OHJAUKSEN PERUSHARJOITTELU 5 op Portfoliolla tarkoitetaan opiskelijan oppimistehtävien kokoelmaa, joka edustaa monipuolisesti hänen osaamistaan. Portfoliotyöskentelyyn voidaan liittää viisi keskeistä näkökulmaa. 1. Ensiksikin se toimii oppimisprosessia edistävänä työskentelymenetelmänä, jolloin siihen sisältyvät oppimistehtävät ovat keskeisessä asemassa. 2. Toiseksi portfolio tarjoaa menetelmän teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon yhdistämiseen. 3. Kolmanneksi portfolio toimii pedagogisena päiväkirjana, jolloin sen merkitys omien kokemusten reflektoinnin ja henkilökohtaisen ammatillisen kasvun ja kehittymisen välineenä korostuu. 4. Pedagogiseen päiväkirjaan liittyy myös portfolion neljäs tehtävä, mahdollisuus purkaa ja kirjoittaa auki opintoihin liittyviä kokemuksia ja tunteita. 5. Viidenneksi sitä voidaan hyödyntää oppimisen, opetuksen ja koulutuksen arviointimenetelmänä. Portfoliotyöskentely kytketään henkilökohtaisiin tai pienryhmässä tapahtuviin ohjauskeskusteluihin. Osin harjoittelut painottuvat ohjauksen eri osa-alueisiin tai menetelmiin (esim. luokkaohjaus, yksilöohjaus), on kuitenkin tärkeää, että harjoittelija osallistuu kaikissa harjoitteluissa mahdollisuuksien mukaan kaikkeen ohjaukseen ja koulun arkeen liittyvään toimintaan. Näin varmistetaan, että jokainen saa riittävästi kokemusta kaikesta ohjaajan työhön kuuluvasta, vaikkei kaikissa harjoitteluissa kaikkea pääsekään näkemään ja kokemaan. Aloita portfolion kirjoittaminen jo ennen harjoittelua - tulevaan harjoittelupaikkaan tutustumisen yhteydessä - ja jatka kirjoitusprosessia koko harjoittelun ajan. Portfolio on tarkoitettu oman oppimisesi ja ammatillisen kasvusi tueksi. Portfolion tarkoituksena ei ole vain kuvata harjoittelun kulkua, vaan pohtia ja analysoida harjoittelukokemuksia ohjausteoreettisen kirjallisuuden perustalta. Käytä pohdinnoissasi apuna ohjausprosessi- ja keskustelu -opintojakson kirjallisuutta. Tämän lisäksi voit käyttää myös muuta ohjausalan kirjallisuutta pohdinnoissasi. Merkitse lähteet asianmukaisesti sekä tekstiin että sisällysluetteloon. Voit tutustua lähteiden merkitsemisestä ja raportin teosta annettuihin ohjeisiin alla olevasta linkistä: 5a5d2ee f32-8feb-7abcfeb8c528 Portfolion ohjeellinen pituus on sivua.

2 Opintojakson tavoitteet ja portfolio Opintojakson suoritettuaan opiskelija suunnitella, toteuttaa ja arvioida luokka- /ryhmämuotoista ohjausta ja ohjauskeskusteluita, hahmottaa, jäsentää ja arvioida oppimis- ja ohjaustapahtumaa pedagogisten ja ohjausteoreettisten käsitteiden avulla, hahmottaa ohjausprosessin osana toimijuuden, opintopolun ja elämänkulun rakentumista ja tunnistaa erilaiset ohjausympäristöt sekä osaa analysoida ja arvioida harjoittelu- ja ohjauskokemuksiaan oman pedagogisen ja ohjausosaamisensa rakentamisessa. Kirjoita portfoliosi edellä olevien osaamistavoitteiden näkökulmasta kuvaten niitä niin, että osoitat saavuttaneesi ne. Portfolion sisällysluettelo (ehdotus sisällysluetteloksi): Harjoittelusuunnitelmat perustuu harjoittelun yleisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin laaditaan yhdessä harjoittelun ohjaajan kanssa harjoittelulle asetetut tavoitteet ja käytännön toteutussuunnitelma toteutunut läsnäolo oppilaitoksessa (päivämäärät ja tunnit sekä loppusumma tunneista) Ohjaajan työnkuva ja ammatillinen rooli Harjoitteluympäristön kuvaus toimintaympäristön analyysi työhön liittyvät reunaehdot (esim. lainsäädäntö, virkaehtosopimukset, palkkaus) Opinto-/oppilaanohjaajan työ ja ammattikuva oppilaan-/opinto-ohjaajan työn ydinalueet tässä harjoittelupaikassa harjoitteluohjaajan käyttämät ohjausmenetelmät tietolähteet ja apuvälineet Opetussuunnitelma ohjaustyön tukena Koulun ohjauksen opetussuunnitelmaan tutustuminen; sen analyysi ja arvioiminen yksilön ohjaustarpeisiin vastaavana (esim. millaista ohjausta oppilas/opiskelija opintopolkunsa aikana tässä koulussa saa/voi saada); mitä koulukohtaista, omaa ja erityistä opetussuunnitelmassa on opsin perusteisiin verrattuna Yhden vuosiluokan opetussuunnitelman mukaiseen ohjauksen kokonaisvaltaiseen toteutukseen perehtyminen; sen analyysi ja arvioiminen Luokkaohjaus suunnitelmat toteutuneista luokkaohjauksista liitteeksi kuvaa, analysoi ja arvioi luokkaohjaustasi, miten sen toteutus onnistui ja mitä opit (kuvaa yksi luokkaohjaus tarkemmin ja muita luokkaohjauksiasi, mikäli haluat nostaa niistä jonkun näkökulman esille).

3 Yksilöohjaus Vähintään yhdestä ohjauskeskustelusta video, joka analysoidaan oppimistehtävässä ja katsotaan pienryhmässä Ohjausprosessi ja keskustelu -työpajassa. Opiskelija litteroi ja analysoi ohjauskeskustelun erillisen ohjeen mukaan (Liite 1 : Ohjeistus ohjausprosessin ja ohjauskeskustelun analyysiin) Vähintään yhden ohjausprosessin (2-3 ohjauskertaa, joista yksi voi olla muu kuin yksilöohjaus) kuvaus, analyysi ja arviointi Lyhyet tiivistelmät muista käydyistä ohjauskeskusteluista (mahdollisesti myös huomioita ohjaajan toteuttamista ohjauskeskusteluista) Opiskelijan tuki (siltä osin kuin harjoittelussa mahdollisuus havainnoida) Sidosryhmäyhteistyö, moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyö huoltajien kanssa havaintoja ja kokemuksia sidosryhmäyhteistyöstä, moniammatillisesta yhteistyötä sekä yhteistyöstä huoltajien kanssa. Oppilashuolto ja psykososiaalinen tuki havaintoja ja kokemuksia oppilashuollosta Monikulttuurinen ohjaus ja kansainvälinen yhteistyö miten monikulttuurisuus ja kansainvälisyys näkyivät koulun arjessa ja ohjaajan työssä Oma ammatillinen kasvu, ohjausasiantuntijuus ja ammattietiikka (ks. kompetenssit ja eettiset ohjeet) Oman oppimisprosessin ja ammatillisen kehittymisen reflektointi: Kokoava arviointi harjoittelusta, sen tavoitteiden toteutumisesta ja omasta kehittymisestä sekä ajatuksia kehittämistä vaativista ohjauksen osa-alueista ja kiinnostuksen kohteista. Perustana omat kokemukset sekä ohjaajan kanssa käydyt arviointikeskustelut. Huomiota kiinnitetään erityisesti vuorovaikutuksellisiin, pedagogisiin ja ohjausteoreettisiin näkökulmiin sekä eettisiin kysymyksiin suhteessa ohjaajan työhön ja omaan osaamiseen. Lähteet Portfoliossa yhdistetään teoreettista ja kokemuksellista tietoa. Hyödynnä oman osaamisesi ja kokemuksesi käsitteellistämisessä tarkoituksenmukaisia lähteitä (vähintään kaksi lähdettä), jotka mainitaan portfolion lähdeluettelossa. Lähteitä käytetään esim. oman asiantuntijuuden ja ammatti-identiteetin kehittymisen reflektointiprosessissa ja käsitteellistämisessä. Lähteiden kanssa työskennellään ei vain viitata avaamatta tarkemmin, mistä kyse tai mitä haluaa sanoa tai ottaa opiksi lähteestä. Harjoitteluun ja/tai siihen liittyviin opintojaksoihin liittyvät tehtävät PORTFOLION PALAUTUS: Opintojakson Ohjausprosessi ja keskustelu moodleen portfolion palautusalueelle viimeistään

4 Liite 1. Ohjeistus ohjausprosessin ja ohjauskeskustelun analyysiin Ohjausprosessin rakenne Erittele ohjausprosessin rakenteelliset vaiheet, esim. aloitus, käsiteltävän asian (ongelman) määrittäminen, perspektiivin laajentaminen, tavoitteiden asettaminen, vaihtoehtoisten polkujen pohtiminen, suunnitelman laatiminen, ohjausprosessin päättäminen, seuranta. Ohjausprosessin tavoite ja tavoitteen saavuttaminen. Ohjauskeskustelun analyysi Kirjoita kuvaus tapaamisen kulusta ulkomuistista ilman muistiinpanoja. Katso video tämän jälkeen ja tarkastele mitä Sinulta jäi tilanteessa huomaamatta. Kirjoita tapauskuvaus minkä asian asiakas tarjoaa ensimmäisenä keskusteluun miten kommentoit tätä, miten fokusoit kommenttisi miten asiakas ottaa vastaan ilmaisun ja mitä tekee sillä mikä piirtyy asiakkaan ongelmaksi/kysymykseksi millainen on asiakkaan suhde omaan asiaansa, itseensä, ohjaajaan, muihin ihmisiin miten asiakas tarkastelee asiaansa, missä määrin pystyy reflektoimaan oma toimintaansa mikä näyttää toistuvan muuttuuko keskustelun sävy, missä kohdin millaisia ilmaisuja asiakas käyttää, miten vastaat niihin (kieli, sanaton viestintä) millaisia metaforia asiakas käyttää miten keskustelu etenee muodostaako asiakkaan tarjoama ilmikysymys ohjauskeskustelun lähtökohdan tuleeko ilmikysymykseen uusia näkökulmia, joiden syventämiseen keskustelu suuntautuu Keskustelun litterointi (videoidusta ohjauksesta) litteroi ohjauskeskustelun aloitus ja lopetus sekä avainkohdat kirjoita litteroinnit tapauskuvauksen sisälle näytteinä kohdista, jotka haluat nostaa esiin Mitä ohjaajan taitoja käytit? analysoi käyttämäsi taidot mitä menetelmiä (esim. visualisointi, testit, aktivoivat harjoitukset) käytit? Yhteenveto kokooma tapaamisesta, ohjausprosessista miten jatkaisit/jatkoit tästä Oman kokemuksen reflektointi kirjoita auki vaikutelmasi, reflektoi omaa toimintaasi ja tuntemuksiasi mitä opit tästä kokemuksesta.

5 Liite 2. Ohjausasiantuntijuus, ohjaajan kompetenssit ja etiikka Ohjauksen koulutuksen opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien tavoitteet on pyritty muotoilemaan siten, että ne kuvaavat opiskelijan tavoiteltuja oppimistuloksia ja sitä, mitä opiskelijan tulee osata opintojakson hyväksytysti suoritettuaan. Osaamistavoitteet perustuvat ohjaustyössä tarvittaviin kompetensseihin, jotka on määritelty ohjausalan kansainvälisen kattojärjestön (IAEVG) toimesta. Seuraavassa ohjaustyössä tarvittavat kompetenssit on jaoteltu ohjausprosesseissa, ohjauksen toimintaympäristöissä ja tutkivassa kehittämisessä tarvittaviin kompetensseihin. OHJAUSPROSESSEIHIN LIITTYVÄT OSAAMISALUEET Eettinen osaaminen Ohjauksen arvoperustan tiedostaminen Vastuullisuus Luottamuksellisuus Huolenpito Subjektiuden ja moninaisuuden kunnioittaminen Rehellisyys, autenttisuus Kyky pohtia eettisiä ristiriitatilanteita moniperspektiivisesti Taito huomioivuuteen (mindfulness) Omien ammatillisten rajojen tunteminen Toimijuuden tukeminen Toimijuuden virittäminen ja esteiden purku Taito virittää yksilöiden suunnanottoa opiskelussa, elämäntilanteessa ja tulevaisuudensuunnittelussa Yksilöiden emansipaation ja voimavaraistumisen edistäminen Taito työskennellä toimijuuden esteiden lieventämiseksi/poistamiseksi Elämänkulkuun, kasvuun ja kehitykseen liittyvä osaaminen Ymmärrys yksilöiden ja yhteisöjen elämänkulusta ja kehityksestä Yksilön elämäntilanteen ja elämänhistorian huomioiminen taito tukea yksilöitä ja yhteisöjä erilaisssa elämäntilanteissa Oppilaan/opiskelijan asian ajaminen (advocacy) Herkkyys tunnistaa tilanteita, joissa toimijuuden ylläpitäminen tai edistäminen vaatii asianajamista Rohkeus tarttua asioihin Taito viedä asioita eteenpäin Erilaiset oppijat ja esteetön opiskelu Erilaisten oppimisen lähtökohtien ja oppimistapojen tunnistaminen Taito tukea erilaisia oppijoita oppimisessa ja opiskelussa Kulttuurisensitiivinen osaaminen Ymmärrys erilaisista kulttuureista (etninen tausta, ikä, sukupuoli, sosiaalinen asema, seksuaalisuus, terveydentila ) ja niiden merkityksestä ohjauksessa Moninaisuuden arvostaminen Ymmärrys yksilöllisen ja yhteisöllisen suhteesta ja merkityksestä ohjauksessa Ohjausteoreettinen ja sisältöosaaminen Omien ohjauskäsitysten tiedostaminen ja arviointi Keskeisten ohjausteorioiden ja lähestymistapojen tunteminen Opetus- ja ohjaussuunnitelmien tuntemus Vuorovaikutus- ja yhteistyöosaaminen Vuorovaikutusosaaminen Oman vuorovaikutuksen merkityksen tiedostaminen Taito kuunnella ja havainnoida

6 Taito toimia vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa Taito keskinäiseen palautteeseen ja sen hyödyntämiseen Ohjausmenetelmien osaaminen Ohjauskeskustelutaidot Ryhmänohjaustaidot Luokkaohjaustaidot Verkko-ohjaustaidot Tiedottaminen Konsultoivat taidot Taito priorisoida Yhteistyöosaaminen Taito tehdä monitoimijaista ja moniammatillista yhteistyötä Taito kehittää tarkoituksenmukaisia yhteistyösuhteita ja verkostoja Työn hallinta (kieli, työnjako, vastuu ym.) erilaisissa yhteistyösuhteissa OHJAUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖIHIN LIITTYVÄT OSAAMISALUEET Yhteiskuntaosaaminen Yhteiskunnallisten ja kulttuuristen rakenteiden ja prosessien tiedostaminen ja ymmärtäminen Yhteiskunnallisten instituutioiden toiminnan tuntemus Sosiaalisen eriarvoisuuden ja sen lähteiden tiedostaminen ja tunnistaminen Valmius ja taito toimia tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta edistävällä tavalla Tietoisuus ohjaustyön lainsäädännöllisestä perustasta Monikulttuurisuusosaaminen Monikulttuuristuvaan ja kansainvälistyvään yhteiskuntaan liittyvien prosessien tunteminen Ohjausympäristöjen tuntemus, suunnittelu ja arviointi Työ- ja elinkeinoelämän ja koulutusrakenteiden tuntemus ja arviointi Erilaisten oppimis- ja ohjausympäristöjen tuntemus, suunnittelu ja arviointi Ohjaustyötä ohjaavien asiakirjojen ja lähteiden tuntemus TUTKIVAAN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT OSAAMISALUEET Oman työn analysointi- ja arviointitaidot Kriittinen reflektio Oman toiminnan kriittinen reflektointi ja arviointi Työyhteisön toiminnan ja tavoitteiden reflektointi ja arviointi Ohjauksen palvelujärjestelmien toiminnan ja tavoitteiden arviointi Tiedonhallinta Keskeisten tiedonhankintamenetelmien tunteminen ja hallinta Kiinnostus ohjausalan tiedon ajan tasalla pitämiseen Kehittäminen Arviointiin pohjautuva toiminnan kehittäminen Tiedon käyttö toiminnan kehittämisessä Projektiosaaminen Tutkimus- ja kehittämisosaaminen Tutkivan asiantuntijuuden orientaatio Keskeisten ohjauksen tutkimustraditioiden tunteminen ja Keskeisten psykologisten ja kasvatustieteellisten tutkimusmenetelmien tunteminen ja käyttötaito Luovan tutkimusprosessin perustaidot Kirjallinen ja suullinen tutkimusviestintä Valmius ja taito osallistua tutkimuskeskusteluun ja kriittiseen yhteiskehittelyyn Taito jäsentää käsitteellisesti oman asiantuntijatyön perustaa Tutkivan työotteen kehittäminen

7 Opinto-ohjaajan työn eettiset periaatteet Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea ohjattavaa koulutukseen, opiskeluun, uravalintaan ja tulevaisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyssä. Opinto-ohjauksen tarkoituksena on auttaa ohjattavaa ymmärtämään omaa tilannettaan ja kohtaamaan elämänsä haasteita. Opinto-ohjauksen perusperiaatteina ovat ohjattavan kunnioittaminen sekä ohjattavan hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäminen. Opinto-ohjaajan keskeisiä työvälineitä ovat hänen oma persoonansa ja ohjauksellinen asiantuntijuutensa. ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS Opinto-ohjaaja kunnioittaa ohjattavan itsemääräämisoikeutta. Opinto-ohjaaja tuo vaihtoehtoja esille monipuolisesti ja kunnioittaa ohjattavan omia valintoja. TOTUUDELLISUUS Opinto-ohjaaja toimii rehellisesti ja hienotunteisesti. Opinto-ohjauksessa annettavan tiedon on oltava ajankohtaista, monipuolista ja tiedon kriittiseen arviointiin ohjaavaa. Ohjausmateriaalin tekijä on tuotava esiin. LUOTTAMUKSELLISUUS Opinto-ohjaus on luottamuksellista. Luottamuksellisuus on säilytettävä myös muuttuvissa ohjausympäristöissä. Tietoja voidaan luovuttaa, mikäli se on ohjattavan edun kannalta välttämätöntä. Tällöin pyritään ensin keskustelemaan ohjattavan kanssa. Tietojen luovutuksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja. RIIPPUMATTOMUUS Opinto-ohjaajan on tiedostettava omat arvonsa sekä yhteiskunnan ja muista kulttuureista tulevien arvoja, jotta hän voi antaa eettisesti kestävää ohjausta. Opinto-ohjaaja tiedostaa omien, työyhteisönsä ja muun yhteiskunnan odotusten vaikutukset työhönsä. AMMATTITAIDON KEHITTÄMINEN Opinto-ohjaaja arvioi ja kehittää omaa työtään. Hän huolehtii ammattitaitonsa päivittämisestä osallistumalla täydennyskoulutukseen ja hankkimalla ajantasaista tietoa. YHTEISTYÖ Opinto-ohjaajan työ edellyttää yhteistyötä koulun sisällä ja ulkopuolella eri toimijoiden kanssa. Opinto-ohjaaja kykenee moniammatilliseen yhteistyöhön ja arvostaa muiden ammattitaitoa ja osaamista. OMA HYVINVOINTI Opinto-ohjaaja huolehtii omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Opinto-ohjaaja tunnistaa oman rajallisuutensa ja on valmis hakemaan apua, kun sitä tarvitsee. Suomen opinto-ohjaajat ry, vuosikokous

8 Avuksi oman ohjausnäkemyksen/ohjausfilosofian pohtimiseen Ohjaajan henkilökohtaisella näkemyksellä ihmisestä, tiedosta, oppimisesta ja ohjauksesta on erityinen merkitys oman ohjaustyön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tämä ohjausfilosofia on aina olemassa tietoisesti ja tiedostamattomasti. Oman ohjausfilosofian rakentaminen ja kehittäminen aloitetaan oman ohjausteorian tiedostamisella. Sen avulla on mahdollista selkiyttää omaa ajatteluaan sekä ymmärtää omaa toimintaa. Pohdi seuraavia asioita ja kirjoita ne ulos. Mitä laadukas ohjaus tarkoittaa? Miten se ilmenee ohjauksen vuorovaikutustilanteissa? Miksi ohjausta järjestetään? Mitä hyvän ohjaajan ominaisuuksia minulla itselläni on? Mitä ominaisuuksia haluaisin kehittää? Mitkä ovat vahvuuteni? Miltä ohjaustyö minusta tuntuu? Miksi? Minkälainen ohjaaja olen asiakkaan näkökulmasta? Mitä vaadin työssä itseltäni, entä asiakkailta? Uskallanko olla oma itseni myös ohjaajana? Mikä minua uuvuttaa/ auttaa jaksamaan ohjaajana? Mistä saan voimia? Kuinka voin ylläpitää ja kehittää tietämystäni ja kiinnostustani ohjaustyössä? Mistä tiedän oppineeni? Mihin suuntaan minun pitäisi kehittää ohjaustyötäni? Miksi? Miten ajattelen asiakkaideni kehittyvän? Minkälaista kehitystä ohjaukseni edistää? Onko ohjaukseni sisällöllisesti oleellista asiakkaiden kannalta? Minkälaisia piilorakenteita ja koodeja oma ohjaukseni /työyhteisöni ohjauskulttuuri sisältää (Lähde mukaillen: Karjalainen, A. Akateeminen opetusportfolio)

9 Liite 3. Harjoittelusuunnitelman laatimista tukeva orientaatio-/ennakkotehtävä opiskelijalle Kun saat tietää harjoittelupaikkasi, tutustu siihen etukäteen, ota yhteyttä ohjaajan (parisi kanssa) aloituksen sopimisesta ja valmistaudu harjoitteluun seuraavien tehtävien kautta: 1. TUTUSTU OPPILAITOKSEN/HARJOITTELUPAIKAN KOTISIVUIHIN - oppilaitoksen/harjoittelupaikan esittely - opetussuunnitelma ja ohjauksen osuus siinä - mahdollinen ohjaussuunnitelma - ohjauksen omat sivut - harjoittelupaikan pedagogiset painotukset ja erityispiirteet 2. KIRJAA OMIA TAVOITTEITASI POHJAKSI HARJOITTELUSUUNNITELMAN LAADINNALLE - mitä omia tavoitteita sinulla on harjoittelulle, tarkenna harjoittelun yleisiä tavoitteita henkilökohtaisiksi - alustavaa suunnitelmaa täydennetään yhdessä harjoittelun ohjaajan kanssa - ota harjoittelupaikan mahdolliset erityispiirteet huomioon 3. KERTAA KOULUTUSALOJA JA TIETOA NIIHIN HAKEUTUMISESTA - Koulutusoppaat VARAUDU KOKONAISVALTAISEEN HARJOITTELUUN ELI TEKEMÄÄN KAIKKEA, MITÄ OHJAAJAKIN TYÖSSÄÄN TEKEE 5. OLE OMA-ALOITTEINEN JA AIKATAULULLISESTI KOULUN ARJESSA - Varaudu kiireeseen ja muuttuviin aikatauluihin - Sitoudu harjoitteluun ja noudata yhdessä sovittuja pelisääntöjä - Uskalla sanoa en tiedä ohjauksessa - KYSY, jos et tiedä tai olet epävarma asioista Ota alustava harjoittelusuunnitelma (kirjallinen) mukaasi, kun menet tapaamaan ohjaajaasi ensi kertaa. Varaudu myös kertomaan itsestäsi sekä aiemmista koulu- ja harjoittelukokemuksistasi. Harjoittelun ohjaajan kanssa tekemäsi harjoittelusuunnitelma liitetään osaksi portfoliota.

10 Liite 4. Kehityskeskustelut Opiskelijalle ja harjoittelunohjaajalle Harjoittelussa jatkuva, monisuuntainen ja avoin palaute toimii keskeisenä oppimiskokemuksena niin ohjaajalle kuin opiskelijalle. Päivittäisen palautteenannon lisäksi harjoittelun puolivälissä sekä harjoittelun päätteeksi on syytä ottaa aikaa monipuoliselle ja monitahoiselle palautteelle ja arvioinnille, josta voidaan käyttää nimitystä kehityskeskustelu. Kehityskeskustelu puolivälissä harjoittelua on myös aito mahdollisuus välittömiin muutoksiin teemoissa 1 ja 3. Kehityskeskustelun teemat ovat seuraavat: 1. Opiskelija antaa palautetta ohjaajan harjoittelunohjauksesta ja ohjaussuhteesta 2. Opiskelija arvioi harjoittelupaikan ohjaustoimintaa kokonaisuutena 3. Ohjaaja antaa palautetta opiskelijan kehittymisestä ja suoriutumisesta (Kytkeytyy myös loppuarvioinnin teemoihin) Arviointia annetaan seuraavien ulottuvuuksien kautta: Mikä menee hyvin Mikä tuntuu hankalalta Mikä mietityttää Mitä toivoisin Opiskelija dokumentoi palautteen sekä arvioinnit ja käsittelee niitä portfoliossaan.

OHJAUKSEN PERUSHARJOITTELU 5 op

OHJAUKSEN PERUSHARJOITTELU 5 op Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ohjauksen koulutus PORTFOLIO-OHJEISTUS SYKSY 2016 2235230 OHJAUKSEN PERUSHARJOITTELU 5 op Portfoliolla tarkoitetaan opiskelijan oppimistehtävien

Lisätiedot

Ajankohta Opinto-ohjaajan koulutus 4. opiskeluvuosi, Ohjausalan maisteriopinnot 2. opiskeluvuosi; kevätlukukausi; Syventävät opinnot

Ajankohta Opinto-ohjaajan koulutus 4. opiskeluvuosi, Ohjausalan maisteriopinnot 2. opiskeluvuosi; kevätlukukausi; Syventävät opinnot Harjoitteluohjeistus 2016-2017 2235304 Ohjauksen toimintaympäristöt 4 op Counselling in Different Contexts Vastuuyksikkö Opettaja: Merja Tamminen (merja.tamminen@uef.fi) Osaamistavoitteet Opintojakson

Lisätiedot

2235229 ORIENTOIVA HARJOITTELU, 3 OP

2235229 ORIENTOIVA HARJOITTELU, 3 OP 2235229 ORIENTOIVA HARJOITTELU, 3 OP Portfolio ja oppimistehtävät Pääasiallisesti ohjauksen harjoittelut (orientoiva, perus- ja syventävä harjoittelu) painottuvat ohjauksen eri osa alueisiin tai menetelmiin,

Lisätiedot

Hyvä «Harjoittelun_ohjaaja»

Hyvä «Harjoittelun_ohjaaja» «Harjoittelun_ohjaaja» «Harjoittelupaikka» «Harjoittelupaikan_katuosoite» «Harjoittelupaikan_postinumero_ja_postit» Hyvä «Harjoittelun_ohjaaja» Tervetuloa ohjaamaan «Harjoittelun_nimi» harjoittelua. Harjoittelupaikkana

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

Hyvä «Harjoittelun_ohjaaja»

Hyvä «Harjoittelun_ohjaaja» «Harjoittelun_ohjaaja» «Harjoittelupaikka» «Harjoittelupaikan_katuosoite» «Harjoittelupaikan_postinumero_ja_postit» Hyvä «Harjoittelun_ohjaaja» Tervetuloa ohjaamaan «Harjoittelun_nimi» harjoittelua. Harjoittelupaikkana

Lisätiedot

- tietoa harjoittelun tavoitteista, sisällöistä ja arvioinnista. Hyvä harjoittelun ohjaaja. Yhteistyöterveisin. Liitteet

- tietoa harjoittelun tavoitteista, sisällöistä ja arvioinnista. Hyvä harjoittelun ohjaaja. Yhteistyöterveisin. Liitteet Hyvä harjoittelun ohjaaja Tervetuloa ohjaamaan Soveltavaa harjoittelua. Harjoittelun tavoitteisiin, sisältöihin ja arviointiin liittyvät tiedot löydät oheisesta liitteestä. Yleisesti harjoittelunohjaajalta

Lisätiedot

Hyvä «Harjoittelunohjaaja»

Hyvä «Harjoittelunohjaaja» «Harjoittelunohjaaja» «Harjoittelupaikka» «Katuosoite» «Postiosoite_» Hyvä «Harjoittelunohjaaja» Tervetuloa ohjaamaan «Harjoittelun_nimi» harjoittelua. Harjoittelupaikkana on «Harjoittelupaikka» ja harjoittelu

Lisätiedot

HAAGA HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Opinto ohjaajakoulutus 2013 2014 60 op Opetussuunnitelma

HAAGA HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Opinto ohjaajakoulutus 2013 2014 60 op Opetussuunnitelma HAAGA HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opinto ohjaajakoulutus 2013 2014 60 op Opetussuunnitelma Tämä on HAAGA HELIA Ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto ohjaajankoulutuksen opetussuunnitelma.

Lisätiedot

OHJAUKSEN SYVENTÄVÄ HARJOITTELU 5 op

OHJAUKSEN SYVENTÄVÄ HARJOITTELU 5 op 2235320 OHJAUKSEN SYVENTÄVÄ HARJOITTELU 5 op OHJEISTUS HARJOITTELUUN LÄHTEVÄLLE OPISKELIJALLE Syventävän harjoittelun tavoitteet ja lähtökohdat Syventävä harjoittelu on ohjauksen koulutuksen päättöharjoittelu,

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

OHJAUKSEN SYVENTÄVÄ HARJOITTELU 5 op

OHJAUKSEN SYVENTÄVÄ HARJOITTELU 5 op 2235320 OHJAUKSEN SYVENTÄVÄ HARJOITTELU 5 op OHJEISTUS HARJOITTELUN OHJAAJALLE Syventävä harjoittelu on ohjauksen koulutuksen päättöharjoittelu, jossa harjoitellaan ohjaustoimintaa monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Syventävän harjoittelun info

Syventävän harjoittelun info Syventävän harjoittelun info 18.11.2014 2235320-5 op Vastuuopettajat: Jyrki Korkki ja Merja Tamminen Moodle: Ohjauksen syventävä harjoittelu 2014-2015 (avain SyvHa15); päivitys kesken - tiedotamme moodlen

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

suunnitella, toteuttaa ja arvioida luokka- ja ryhmämuotoista 1 ohjausta ja ohjauskeskusteluja

suunnitella, toteuttaa ja arvioida luokka- ja ryhmämuotoista 1 ohjausta ja ohjauskeskusteluja Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ohjauksen koulutus HARJOITTELUOHJEISTUS SYKSY 2016 2235230 OHJAUKSEN PERUSHARJOITTELU 5 op Perusharjoittelun tavoitteet ja lähtökohdat Ohjauksen

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin)

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin) Kuvaukset 1 (5) Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) Tavoite tunnistaa elintapojen vaikutukset omaan sä oman vastuunsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa omaan sä hyvinvoinnista huolehtimisen osana ammattitaitoa

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

suunnitella, toteuttaa ja arvioida luokka- ja ryhmämuotoista 1 ohjausta ja ohjauskeskusteluja

suunnitella, toteuttaa ja arvioida luokka- ja ryhmämuotoista 1 ohjausta ja ohjauskeskusteluja HARJOITTELUOHJEISTUS SYKSY 2015 2235230 OHJAUKSEN PERUSHARJOITTELU 5 op Perusharjoittelun tavoitteet ja lähtökohdat Ohjauksen perusharjoittelun jälkeen opiskelijalla on ohjauskeskusteluiden käymiseen tarvittava

Lisätiedot

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus 1.8.2016 2 Sisällysluettelo 1 Oppilaanohjaus... 3 2 Oppilaanohjauksen eettiset periaatteet... 3 Itsemääräämisoikeus... 3 Totuudellisuus... 3 Luottamuksellisuus...

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Vaihtoehto D. Harjoittelu omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa

Vaihtoehto D. Harjoittelu omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa Vaihtoehto D. Harjoittelu omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehto D:ssä opiskelija harjoittelee omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa. Opetusharjoittelun

Lisätiedot

Hyvä «Harjoittelun_ohjaaja»

Hyvä «Harjoittelun_ohjaaja» «Harjoittelun_ohjaaja» «Harjoittelupaikka» «Harjoittelupaikan_katuosoite» «Harjoittelupaikan_postinumero_ja_postit» Hyvä «Harjoittelun_ohjaaja» Tervetuloa ohjaamaan «Harjoittelun_nimi» harjoittelua. Harjoittelupaikkana

Lisätiedot

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Pienryhmäohjauksen mahdollisuuksia lukiossa - kokemuksia Itäkeskuksen lukiosta YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Lukion

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolion eli kehittymiskansion kokoaminen on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Tuutorointi-työrengas. Koulutuspoliittinen sihteeri Minna Nieminen ja opinto-ohjaaja Auli Pekkala

Tuutorointi-työrengas. Koulutuspoliittinen sihteeri Minna Nieminen ja opinto-ohjaaja Auli Pekkala Tuutorointi-työrengas Koulutuspoliittinen sihteeri Minna Nieminen ja opinto-ohjaaja Auli Pekkala TUR-ryhmä, tavoite 1 Opettajatuutorin osaamisen kehittäminen - Yhtenevä näkemys opettajatuutoroinnista;

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS Ammattitaitovaatimukset tuntee omat kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa sekä tunnistaa kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle hyväksyy itsensä ja toiset tasavertaisina

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti?

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? 9.6.2015 Merja Enkovaara-Pälvi Urapalvelut 9.6.2015 1 ESITYKSEN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ Mitä lisäarvoa harjoittelu

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Fysioterapian ammattikohtaiset

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

* * * * * *-merkistä tavoitteisiin ja sisältöön *-merkistä tehtäviin. Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h

* * * * * *-merkistä tavoitteisiin ja sisältöön *-merkistä tehtäviin. Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h Verkkostartti 2 x 1,5 h Verkkotyöskenteltyöskenteltyöskentely Verkko- Verkko- 1. 2. 3. Lähipäivä Lähipäivä Lähipäivä * 25 h * 21 h

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Portfolio kouluttajan pedagogisten taitojen kehittämisvälineenä. Tytti Tenhula ja Matti Lappalainen

Portfolio kouluttajan pedagogisten taitojen kehittämisvälineenä. Tytti Tenhula ja Matti Lappalainen Portfolio kouluttajan pedagogisten taitojen kehittämisvälineenä Tytti Tenhula ja Matti Lappalainen 7.5.2002 Arvioinnin kehityssuuntia (1) Arvioinnin tarkoitus ja tehtävä» arvostelusta ja kontrolloinnista

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää

Lisätiedot

PORTFOLIO LÄÄKÄRIKOULUTUTTAJIEN KESÄKOULU SAHANLAHTI 15.6. 16.6.2009 DUODECIM SIRPA SUNI. Lääkärikouluttajien kesäkoulu - Sirpa Suni 2009

PORTFOLIO LÄÄKÄRIKOULUTUTTAJIEN KESÄKOULU SAHANLAHTI 15.6. 16.6.2009 DUODECIM SIRPA SUNI. Lääkärikouluttajien kesäkoulu - Sirpa Suni 2009 PORTFOLIO LÄÄKÄRIKOULUTUTTAJIEN KESÄKOULU SAHANLAHTI 15.6. 16.6.2009 DUODECIM SIRPA SUNI PORTFOLIO 15.6.2009 SISÄLTÖ: MIKÄ PORTFOLIO ON? MITÄ PORTFOLIO AMMATILLISEN KASVUN JA OMAN TYÖN/ OPETTAJUUDEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 27. huhtikuuta 2017 / 1 TYÖPAIKKAOHJAUKSEN VALMENNUSOPAS

Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 27. huhtikuuta 2017 / 1 TYÖPAIKKAOHJAUKSEN VALMENNUSOPAS Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 27. huhtikuuta 2017 / 1 TYÖPAIKKAOHJAUKSEN VALMENNUSOPAS SISÄLLYS... 1. Perehdyttämisen tavoitteet... 3 2. Suomen koulutusjärjestelmä...

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä. Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0

Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä. Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0 Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0 Päivän ohjelma 9.45-10.45 Moduuli 1/teema 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä), PBL työskentelyn päätös

Lisätiedot

Erillisopintooikeuslomake. Täyttäkää ja antakaa kouluttajille Jos et muista opiskelijanumeroasi, niin henkilötunnus riittää

Erillisopintooikeuslomake. Täyttäkää ja antakaa kouluttajille Jos et muista opiskelijanumeroasi, niin henkilötunnus riittää Erillisopintooikeuslomake Täyttäkää ja antakaa kouluttajille Jos et muista opiskelijanumeroasi, niin henkilötunnus riittää A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Yliopistopedagoginen koulutus

Lisätiedot

OHJAUKSEN NYKYTUULET OHJAUKSEN TUTKIMUS

OHJAUKSEN NYKYTUULET OHJAUKSEN TUTKIMUS OHJAUKSEN NYKYTUULET OHJAUKSEN TUTKIMUS Hämeenlinna 4.9.2006 Helena Kasurinen helena.kasurinen@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla MIKSI TUTKIMUSTA Kehittämisen lähtökohta - kansallinen taso - organisaatiotaso

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA

JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA MITEN SELVITÄ HENGISSÄ? HYOL:n kesäkurssi 6.6.2017 Hanna Toikkanen ARVIOINTI YHTEYDESSÄ OPPIMISKÄSITYKSEEN (LOPS) Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen,

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI

KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI Nimi Opetuspiste OSAAMISPASSI Kansainvälisyystutor -opinnot kuuluvat etiikan opintoihin. Saamasi opintoviikkomäärän laajuus riippuu siitä, miten paljon syvennät osaamistasi

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Susanna Kosonen Projektipäällikkö Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso-hanke Keuda Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso OPPISOPIMUS Ennakkojaksolta valmiuksia

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Koordinaattoritapaaminen 26.5.2008 Paasitorni, Helsinki Päivi-Katriina Juutilainen Ohjauksen koulutus Koulutuksen laaja-alaisena tavoitteena kehittää toimintamalleja verkostoyhteistyön

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Anneli Kesola Tampereen seudun Osaavan osaamisen kehittämistiimi OSAAMISEN KEHITTÄMISTIIMI Anneli Kesola (Lempäälä) Pekka Jokela (Tampere) Teemu Keronen (Pirkkala) Jaana

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot