OHJAUKSEN PERUSHARJOITTELU 5 op

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2235230 OHJAUKSEN PERUSHARJOITTELU 5 op"

Transkriptio

1 Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ohjauksen koulutus PORTFOLIO-OHJEISTUS SYKSY OHJAUKSEN PERUSHARJOITTELU 5 op Portfoliolla tarkoitetaan opiskelijan oppimistehtävien kokoelmaa, joka edustaa monipuolisesti hänen osaamistaan. Portfoliotyöskentelyyn voidaan liittää viisi keskeistä näkökulmaa. 1. Ensiksikin se toimii oppimisprosessia edistävänä työskentelymenetelmänä, jolloin siihen sisältyvät oppimistehtävät ovat keskeisessä asemassa. 2. Toiseksi portfolio tarjoaa menetelmän teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon yhdistämiseen. 3. Kolmanneksi portfolio toimii pedagogisena päiväkirjana, jolloin sen merkitys omien kokemusten reflektoinnin ja henkilökohtaisen ammatillisen kasvun ja kehittymisen välineenä korostuu. 4. Pedagogiseen päiväkirjaan liittyy myös portfolion neljäs tehtävä, mahdollisuus purkaa ja kirjoittaa auki opintoihin liittyviä kokemuksia ja tunteita. 5. Viidenneksi sitä voidaan hyödyntää oppimisen, opetuksen ja koulutuksen arviointimenetelmänä. Portfoliotyöskentely kytketään henkilökohtaisiin tai pienryhmässä tapahtuviin ohjauskeskusteluihin. Osin harjoittelut painottuvat ohjauksen eri osa-alueisiin tai menetelmiin (esim. luokkaohjaus, yksilöohjaus), on kuitenkin tärkeää, että harjoittelija osallistuu kaikissa harjoitteluissa mahdollisuuksien mukaan kaikkeen ohjaukseen ja koulun arkeen liittyvään toimintaan. Näin varmistetaan, että jokainen saa riittävästi kokemusta kaikesta ohjaajan työhön kuuluvasta, vaikkei kaikissa harjoitteluissa kaikkea pääsekään näkemään ja kokemaan. Aloita portfolion kirjoittaminen jo ennen harjoittelua - tulevaan harjoittelupaikkaan tutustumisen yhteydessä - ja jatka kirjoitusprosessia koko harjoittelun ajan. Portfolio on tarkoitettu oman oppimisesi ja ammatillisen kasvusi tueksi. Portfolion tarkoituksena ei ole vain kuvata harjoittelun kulkua, vaan pohtia ja analysoida harjoittelukokemuksia ohjausteoreettisen kirjallisuuden perustalta. Käytä pohdinnoissasi apuna ohjausprosessi- ja keskustelu -opintojakson kirjallisuutta. Tämän lisäksi voit käyttää myös muuta ohjausalan kirjallisuutta pohdinnoissasi. Merkitse lähteet asianmukaisesti sekä tekstiin että sisällysluetteloon. Voit tutustua lähteiden merkitsemisestä ja raportin teosta annettuihin ohjeisiin alla olevasta linkistä: 5a5d2ee f32-8feb-7abcfeb8c528 Portfolion ohjeellinen pituus on sivua.

2 Opintojakson tavoitteet ja portfolio Opintojakson suoritettuaan opiskelija suunnitella, toteuttaa ja arvioida luokka- /ryhmämuotoista ohjausta ja ohjauskeskusteluita, hahmottaa, jäsentää ja arvioida oppimis- ja ohjaustapahtumaa pedagogisten ja ohjausteoreettisten käsitteiden avulla, hahmottaa ohjausprosessin osana toimijuuden, opintopolun ja elämänkulun rakentumista ja tunnistaa erilaiset ohjausympäristöt sekä osaa analysoida ja arvioida harjoittelu- ja ohjauskokemuksiaan oman pedagogisen ja ohjausosaamisensa rakentamisessa. Kirjoita portfoliosi edellä olevien osaamistavoitteiden näkökulmasta kuvaten niitä niin, että osoitat saavuttaneesi ne. Portfolion sisällysluettelo (ehdotus sisällysluetteloksi): Harjoittelusuunnitelmat perustuu harjoittelun yleisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin laaditaan yhdessä harjoittelun ohjaajan kanssa harjoittelulle asetetut tavoitteet ja käytännön toteutussuunnitelma toteutunut läsnäolo oppilaitoksessa (päivämäärät ja tunnit sekä loppusumma tunneista) Ohjaajan työnkuva ja ammatillinen rooli Harjoitteluympäristön kuvaus toimintaympäristön analyysi työhön liittyvät reunaehdot (esim. lainsäädäntö, virkaehtosopimukset, palkkaus) Opinto-/oppilaanohjaajan työ ja ammattikuva oppilaan-/opinto-ohjaajan työn ydinalueet tässä harjoittelupaikassa harjoitteluohjaajan käyttämät ohjausmenetelmät tietolähteet ja apuvälineet Opetussuunnitelma ohjaustyön tukena Koulun ohjauksen opetussuunnitelmaan tutustuminen; sen analyysi ja arvioiminen yksilön ohjaustarpeisiin vastaavana (esim. millaista ohjausta oppilas/opiskelija opintopolkunsa aikana tässä koulussa saa/voi saada); mitä koulukohtaista, omaa ja erityistä opetussuunnitelmassa on opsin perusteisiin verrattuna Yhden vuosiluokan opetussuunnitelman mukaiseen ohjauksen kokonaisvaltaiseen toteutukseen perehtyminen; sen analyysi ja arvioiminen Luokkaohjaus suunnitelmat toteutuneista luokkaohjauksista liitteeksi kuvaa, analysoi ja arvioi luokkaohjaustasi, miten sen toteutus onnistui ja mitä opit (kuvaa yksi luokkaohjaus tarkemmin ja muita luokkaohjauksiasi, mikäli haluat nostaa niistä jonkun näkökulman esille).

3 Yksilöohjaus Vähintään yhdestä ohjauskeskustelusta video, joka analysoidaan oppimistehtävässä ja katsotaan pienryhmässä Ohjausprosessi ja keskustelu -työpajassa. Opiskelija litteroi ja analysoi ohjauskeskustelun erillisen ohjeen mukaan (Liite 1 : Ohjeistus ohjausprosessin ja ohjauskeskustelun analyysiin) Vähintään yhden ohjausprosessin (2-3 ohjauskertaa, joista yksi voi olla muu kuin yksilöohjaus) kuvaus, analyysi ja arviointi Lyhyet tiivistelmät muista käydyistä ohjauskeskusteluista (mahdollisesti myös huomioita ohjaajan toteuttamista ohjauskeskusteluista) Opiskelijan tuki (siltä osin kuin harjoittelussa mahdollisuus havainnoida) Sidosryhmäyhteistyö, moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyö huoltajien kanssa havaintoja ja kokemuksia sidosryhmäyhteistyöstä, moniammatillisesta yhteistyötä sekä yhteistyöstä huoltajien kanssa. Oppilashuolto ja psykososiaalinen tuki havaintoja ja kokemuksia oppilashuollosta Monikulttuurinen ohjaus ja kansainvälinen yhteistyö miten monikulttuurisuus ja kansainvälisyys näkyivät koulun arjessa ja ohjaajan työssä Oma ammatillinen kasvu, ohjausasiantuntijuus ja ammattietiikka (ks. kompetenssit ja eettiset ohjeet) Oman oppimisprosessin ja ammatillisen kehittymisen reflektointi: Kokoava arviointi harjoittelusta, sen tavoitteiden toteutumisesta ja omasta kehittymisestä sekä ajatuksia kehittämistä vaativista ohjauksen osa-alueista ja kiinnostuksen kohteista. Perustana omat kokemukset sekä ohjaajan kanssa käydyt arviointikeskustelut. Huomiota kiinnitetään erityisesti vuorovaikutuksellisiin, pedagogisiin ja ohjausteoreettisiin näkökulmiin sekä eettisiin kysymyksiin suhteessa ohjaajan työhön ja omaan osaamiseen. Lähteet Portfoliossa yhdistetään teoreettista ja kokemuksellista tietoa. Hyödynnä oman osaamisesi ja kokemuksesi käsitteellistämisessä tarkoituksenmukaisia lähteitä (vähintään kaksi lähdettä), jotka mainitaan portfolion lähdeluettelossa. Lähteitä käytetään esim. oman asiantuntijuuden ja ammatti-identiteetin kehittymisen reflektointiprosessissa ja käsitteellistämisessä. Lähteiden kanssa työskennellään ei vain viitata avaamatta tarkemmin, mistä kyse tai mitä haluaa sanoa tai ottaa opiksi lähteestä. Harjoitteluun ja/tai siihen liittyviin opintojaksoihin liittyvät tehtävät PORTFOLION PALAUTUS: Opintojakson Ohjausprosessi ja keskustelu moodleen portfolion palautusalueelle viimeistään

4 Liite 1. Ohjeistus ohjausprosessin ja ohjauskeskustelun analyysiin Ohjausprosessin rakenne Erittele ohjausprosessin rakenteelliset vaiheet, esim. aloitus, käsiteltävän asian (ongelman) määrittäminen, perspektiivin laajentaminen, tavoitteiden asettaminen, vaihtoehtoisten polkujen pohtiminen, suunnitelman laatiminen, ohjausprosessin päättäminen, seuranta. Ohjausprosessin tavoite ja tavoitteen saavuttaminen. Ohjauskeskustelun analyysi Kirjoita kuvaus tapaamisen kulusta ulkomuistista ilman muistiinpanoja. Katso video tämän jälkeen ja tarkastele mitä Sinulta jäi tilanteessa huomaamatta. Kirjoita tapauskuvaus minkä asian asiakas tarjoaa ensimmäisenä keskusteluun miten kommentoit tätä, miten fokusoit kommenttisi miten asiakas ottaa vastaan ilmaisun ja mitä tekee sillä mikä piirtyy asiakkaan ongelmaksi/kysymykseksi millainen on asiakkaan suhde omaan asiaansa, itseensä, ohjaajaan, muihin ihmisiin miten asiakas tarkastelee asiaansa, missä määrin pystyy reflektoimaan oma toimintaansa mikä näyttää toistuvan muuttuuko keskustelun sävy, missä kohdin millaisia ilmaisuja asiakas käyttää, miten vastaat niihin (kieli, sanaton viestintä) millaisia metaforia asiakas käyttää miten keskustelu etenee muodostaako asiakkaan tarjoama ilmikysymys ohjauskeskustelun lähtökohdan tuleeko ilmikysymykseen uusia näkökulmia, joiden syventämiseen keskustelu suuntautuu Keskustelun litterointi (videoidusta ohjauksesta) litteroi ohjauskeskustelun aloitus ja lopetus sekä avainkohdat kirjoita litteroinnit tapauskuvauksen sisälle näytteinä kohdista, jotka haluat nostaa esiin Mitä ohjaajan taitoja käytit? analysoi käyttämäsi taidot mitä menetelmiä (esim. visualisointi, testit, aktivoivat harjoitukset) käytit? Yhteenveto kokooma tapaamisesta, ohjausprosessista miten jatkaisit/jatkoit tästä Oman kokemuksen reflektointi kirjoita auki vaikutelmasi, reflektoi omaa toimintaasi ja tuntemuksiasi mitä opit tästä kokemuksesta.

5 Liite 2. Ohjausasiantuntijuus, ohjaajan kompetenssit ja etiikka Ohjauksen koulutuksen opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien tavoitteet on pyritty muotoilemaan siten, että ne kuvaavat opiskelijan tavoiteltuja oppimistuloksia ja sitä, mitä opiskelijan tulee osata opintojakson hyväksytysti suoritettuaan. Osaamistavoitteet perustuvat ohjaustyössä tarvittaviin kompetensseihin, jotka on määritelty ohjausalan kansainvälisen kattojärjestön (IAEVG) toimesta. Seuraavassa ohjaustyössä tarvittavat kompetenssit on jaoteltu ohjausprosesseissa, ohjauksen toimintaympäristöissä ja tutkivassa kehittämisessä tarvittaviin kompetensseihin. OHJAUSPROSESSEIHIN LIITTYVÄT OSAAMISALUEET Eettinen osaaminen Ohjauksen arvoperustan tiedostaminen Vastuullisuus Luottamuksellisuus Huolenpito Subjektiuden ja moninaisuuden kunnioittaminen Rehellisyys, autenttisuus Kyky pohtia eettisiä ristiriitatilanteita moniperspektiivisesti Taito huomioivuuteen (mindfulness) Omien ammatillisten rajojen tunteminen Toimijuuden tukeminen Toimijuuden virittäminen ja esteiden purku Taito virittää yksilöiden suunnanottoa opiskelussa, elämäntilanteessa ja tulevaisuudensuunnittelussa Yksilöiden emansipaation ja voimavaraistumisen edistäminen Taito työskennellä toimijuuden esteiden lieventämiseksi/poistamiseksi Elämänkulkuun, kasvuun ja kehitykseen liittyvä osaaminen Ymmärrys yksilöiden ja yhteisöjen elämänkulusta ja kehityksestä Yksilön elämäntilanteen ja elämänhistorian huomioiminen taito tukea yksilöitä ja yhteisöjä erilaisssa elämäntilanteissa Oppilaan/opiskelijan asian ajaminen (advocacy) Herkkyys tunnistaa tilanteita, joissa toimijuuden ylläpitäminen tai edistäminen vaatii asianajamista Rohkeus tarttua asioihin Taito viedä asioita eteenpäin Erilaiset oppijat ja esteetön opiskelu Erilaisten oppimisen lähtökohtien ja oppimistapojen tunnistaminen Taito tukea erilaisia oppijoita oppimisessa ja opiskelussa Kulttuurisensitiivinen osaaminen Ymmärrys erilaisista kulttuureista (etninen tausta, ikä, sukupuoli, sosiaalinen asema, seksuaalisuus, terveydentila ) ja niiden merkityksestä ohjauksessa Moninaisuuden arvostaminen Ymmärrys yksilöllisen ja yhteisöllisen suhteesta ja merkityksestä ohjauksessa Ohjausteoreettinen ja sisältöosaaminen Omien ohjauskäsitysten tiedostaminen ja arviointi Keskeisten ohjausteorioiden ja lähestymistapojen tunteminen Opetus- ja ohjaussuunnitelmien tuntemus Vuorovaikutus- ja yhteistyöosaaminen Vuorovaikutusosaaminen Oman vuorovaikutuksen merkityksen tiedostaminen Taito kuunnella ja havainnoida

6 Taito toimia vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa Taito keskinäiseen palautteeseen ja sen hyödyntämiseen Ohjausmenetelmien osaaminen Ohjauskeskustelutaidot Ryhmänohjaustaidot Luokkaohjaustaidot Verkko-ohjaustaidot Tiedottaminen Konsultoivat taidot Taito priorisoida Yhteistyöosaaminen Taito tehdä monitoimijaista ja moniammatillista yhteistyötä Taito kehittää tarkoituksenmukaisia yhteistyösuhteita ja verkostoja Työn hallinta (kieli, työnjako, vastuu ym.) erilaisissa yhteistyösuhteissa OHJAUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖIHIN LIITTYVÄT OSAAMISALUEET Yhteiskuntaosaaminen Yhteiskunnallisten ja kulttuuristen rakenteiden ja prosessien tiedostaminen ja ymmärtäminen Yhteiskunnallisten instituutioiden toiminnan tuntemus Sosiaalisen eriarvoisuuden ja sen lähteiden tiedostaminen ja tunnistaminen Valmius ja taito toimia tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta edistävällä tavalla Tietoisuus ohjaustyön lainsäädännöllisestä perustasta Monikulttuurisuusosaaminen Monikulttuuristuvaan ja kansainvälistyvään yhteiskuntaan liittyvien prosessien tunteminen Ohjausympäristöjen tuntemus, suunnittelu ja arviointi Työ- ja elinkeinoelämän ja koulutusrakenteiden tuntemus ja arviointi Erilaisten oppimis- ja ohjausympäristöjen tuntemus, suunnittelu ja arviointi Ohjaustyötä ohjaavien asiakirjojen ja lähteiden tuntemus TUTKIVAAN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT OSAAMISALUEET Oman työn analysointi- ja arviointitaidot Kriittinen reflektio Oman toiminnan kriittinen reflektointi ja arviointi Työyhteisön toiminnan ja tavoitteiden reflektointi ja arviointi Ohjauksen palvelujärjestelmien toiminnan ja tavoitteiden arviointi Tiedonhallinta Keskeisten tiedonhankintamenetelmien tunteminen ja hallinta Kiinnostus ohjausalan tiedon ajan tasalla pitämiseen Kehittäminen Arviointiin pohjautuva toiminnan kehittäminen Tiedon käyttö toiminnan kehittämisessä Projektiosaaminen Tutkimus- ja kehittämisosaaminen Tutkivan asiantuntijuuden orientaatio Keskeisten ohjauksen tutkimustraditioiden tunteminen ja Keskeisten psykologisten ja kasvatustieteellisten tutkimusmenetelmien tunteminen ja käyttötaito Luovan tutkimusprosessin perustaidot Kirjallinen ja suullinen tutkimusviestintä Valmius ja taito osallistua tutkimuskeskusteluun ja kriittiseen yhteiskehittelyyn Taito jäsentää käsitteellisesti oman asiantuntijatyön perustaa Tutkivan työotteen kehittäminen

7 Opinto-ohjaajan työn eettiset periaatteet Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea ohjattavaa koulutukseen, opiskeluun, uravalintaan ja tulevaisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyssä. Opinto-ohjauksen tarkoituksena on auttaa ohjattavaa ymmärtämään omaa tilannettaan ja kohtaamaan elämänsä haasteita. Opinto-ohjauksen perusperiaatteina ovat ohjattavan kunnioittaminen sekä ohjattavan hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäminen. Opinto-ohjaajan keskeisiä työvälineitä ovat hänen oma persoonansa ja ohjauksellinen asiantuntijuutensa. ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS Opinto-ohjaaja kunnioittaa ohjattavan itsemääräämisoikeutta. Opinto-ohjaaja tuo vaihtoehtoja esille monipuolisesti ja kunnioittaa ohjattavan omia valintoja. TOTUUDELLISUUS Opinto-ohjaaja toimii rehellisesti ja hienotunteisesti. Opinto-ohjauksessa annettavan tiedon on oltava ajankohtaista, monipuolista ja tiedon kriittiseen arviointiin ohjaavaa. Ohjausmateriaalin tekijä on tuotava esiin. LUOTTAMUKSELLISUUS Opinto-ohjaus on luottamuksellista. Luottamuksellisuus on säilytettävä myös muuttuvissa ohjausympäristöissä. Tietoja voidaan luovuttaa, mikäli se on ohjattavan edun kannalta välttämätöntä. Tällöin pyritään ensin keskustelemaan ohjattavan kanssa. Tietojen luovutuksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja. RIIPPUMATTOMUUS Opinto-ohjaajan on tiedostettava omat arvonsa sekä yhteiskunnan ja muista kulttuureista tulevien arvoja, jotta hän voi antaa eettisesti kestävää ohjausta. Opinto-ohjaaja tiedostaa omien, työyhteisönsä ja muun yhteiskunnan odotusten vaikutukset työhönsä. AMMATTITAIDON KEHITTÄMINEN Opinto-ohjaaja arvioi ja kehittää omaa työtään. Hän huolehtii ammattitaitonsa päivittämisestä osallistumalla täydennyskoulutukseen ja hankkimalla ajantasaista tietoa. YHTEISTYÖ Opinto-ohjaajan työ edellyttää yhteistyötä koulun sisällä ja ulkopuolella eri toimijoiden kanssa. Opinto-ohjaaja kykenee moniammatilliseen yhteistyöhön ja arvostaa muiden ammattitaitoa ja osaamista. OMA HYVINVOINTI Opinto-ohjaaja huolehtii omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Opinto-ohjaaja tunnistaa oman rajallisuutensa ja on valmis hakemaan apua, kun sitä tarvitsee. Suomen opinto-ohjaajat ry, vuosikokous

8 Avuksi oman ohjausnäkemyksen/ohjausfilosofian pohtimiseen Ohjaajan henkilökohtaisella näkemyksellä ihmisestä, tiedosta, oppimisesta ja ohjauksesta on erityinen merkitys oman ohjaustyön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tämä ohjausfilosofia on aina olemassa tietoisesti ja tiedostamattomasti. Oman ohjausfilosofian rakentaminen ja kehittäminen aloitetaan oman ohjausteorian tiedostamisella. Sen avulla on mahdollista selkiyttää omaa ajatteluaan sekä ymmärtää omaa toimintaa. Pohdi seuraavia asioita ja kirjoita ne ulos. Mitä laadukas ohjaus tarkoittaa? Miten se ilmenee ohjauksen vuorovaikutustilanteissa? Miksi ohjausta järjestetään? Mitä hyvän ohjaajan ominaisuuksia minulla itselläni on? Mitä ominaisuuksia haluaisin kehittää? Mitkä ovat vahvuuteni? Miltä ohjaustyö minusta tuntuu? Miksi? Minkälainen ohjaaja olen asiakkaan näkökulmasta? Mitä vaadin työssä itseltäni, entä asiakkailta? Uskallanko olla oma itseni myös ohjaajana? Mikä minua uuvuttaa/ auttaa jaksamaan ohjaajana? Mistä saan voimia? Kuinka voin ylläpitää ja kehittää tietämystäni ja kiinnostustani ohjaustyössä? Mistä tiedän oppineeni? Mihin suuntaan minun pitäisi kehittää ohjaustyötäni? Miksi? Miten ajattelen asiakkaideni kehittyvän? Minkälaista kehitystä ohjaukseni edistää? Onko ohjaukseni sisällöllisesti oleellista asiakkaiden kannalta? Minkälaisia piilorakenteita ja koodeja oma ohjaukseni /työyhteisöni ohjauskulttuuri sisältää (Lähde mukaillen: Karjalainen, A. Akateeminen opetusportfolio)

9 Liite 3. Harjoittelusuunnitelman laatimista tukeva orientaatio-/ennakkotehtävä opiskelijalle Kun saat tietää harjoittelupaikkasi, tutustu siihen etukäteen, ota yhteyttä ohjaajan (parisi kanssa) aloituksen sopimisesta ja valmistaudu harjoitteluun seuraavien tehtävien kautta: 1. TUTUSTU OPPILAITOKSEN/HARJOITTELUPAIKAN KOTISIVUIHIN - oppilaitoksen/harjoittelupaikan esittely - opetussuunnitelma ja ohjauksen osuus siinä - mahdollinen ohjaussuunnitelma - ohjauksen omat sivut - harjoittelupaikan pedagogiset painotukset ja erityispiirteet 2. KIRJAA OMIA TAVOITTEITASI POHJAKSI HARJOITTELUSUUNNITELMAN LAADINNALLE - mitä omia tavoitteita sinulla on harjoittelulle, tarkenna harjoittelun yleisiä tavoitteita henkilökohtaisiksi - alustavaa suunnitelmaa täydennetään yhdessä harjoittelun ohjaajan kanssa - ota harjoittelupaikan mahdolliset erityispiirteet huomioon 3. KERTAA KOULUTUSALOJA JA TIETOA NIIHIN HAKEUTUMISESTA - Koulutusoppaat VARAUDU KOKONAISVALTAISEEN HARJOITTELUUN ELI TEKEMÄÄN KAIKKEA, MITÄ OHJAAJAKIN TYÖSSÄÄN TEKEE 5. OLE OMA-ALOITTEINEN JA AIKATAULULLISESTI KOULUN ARJESSA - Varaudu kiireeseen ja muuttuviin aikatauluihin - Sitoudu harjoitteluun ja noudata yhdessä sovittuja pelisääntöjä - Uskalla sanoa en tiedä ohjauksessa - KYSY, jos et tiedä tai olet epävarma asioista Ota alustava harjoittelusuunnitelma (kirjallinen) mukaasi, kun menet tapaamaan ohjaajaasi ensi kertaa. Varaudu myös kertomaan itsestäsi sekä aiemmista koulu- ja harjoittelukokemuksistasi. Harjoittelun ohjaajan kanssa tekemäsi harjoittelusuunnitelma liitetään osaksi portfoliota.

10 Liite 4. Kehityskeskustelut Opiskelijalle ja harjoittelunohjaajalle Harjoittelussa jatkuva, monisuuntainen ja avoin palaute toimii keskeisenä oppimiskokemuksena niin ohjaajalle kuin opiskelijalle. Päivittäisen palautteenannon lisäksi harjoittelun puolivälissä sekä harjoittelun päätteeksi on syytä ottaa aikaa monipuoliselle ja monitahoiselle palautteelle ja arvioinnille, josta voidaan käyttää nimitystä kehityskeskustelu. Kehityskeskustelu puolivälissä harjoittelua on myös aito mahdollisuus välittömiin muutoksiin teemoissa 1 ja 3. Kehityskeskustelun teemat ovat seuraavat: 1. Opiskelija antaa palautetta ohjaajan harjoittelunohjauksesta ja ohjaussuhteesta 2. Opiskelija arvioi harjoittelupaikan ohjaustoimintaa kokonaisuutena 3. Ohjaaja antaa palautetta opiskelijan kehittymisestä ja suoriutumisesta (Kytkeytyy myös loppuarvioinnin teemoihin) Arviointia annetaan seuraavien ulottuvuuksien kautta: Mikä menee hyvin Mikä tuntuu hankalalta Mikä mietityttää Mitä toivoisin Opiskelija dokumentoi palautteen sekä arvioinnit ja käsittelee niitä portfoliossaan.

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot