ORIENTOIVA HARJOITTELU, 3 OP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2235229 ORIENTOIVA HARJOITTELU, 3 OP"

Transkriptio

1 ORIENTOIVA HARJOITTELU, 3 OP Portfolio ja oppimistehtävät Pääasiallisesti ohjauksen harjoittelut (orientoiva, perus- ja syventävä harjoittelu) painottuvat ohjauksen eri osa alueisiin tai menetelmiin, mutta on tärkeää, että harjoittelijana osallistut kaikissa harjoitteluissa, mahdollisuuksien mukaan, kaikkeen ohjaukseen ja koulun arkeen liittyvään toimintaan. Näin varmistat, että saat riittävästi kokemusta kaikesta ohjaajan työhön kuuluvasta, vaikkei kaikissa harjoitteluissa kaikkea pääsisikään näkemään ja kokemaan. ORIENTOIVAN HARJOITTELUN OSAAMISTAVOITTEET (weboodi) Opinto-ohjaajan työhön perehtyminen Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa kuvata ohjaajan työtehtäviä ja harjoittelupaikkaa ohjaus- ja oppimisympäristönä tunnistaa erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten oppimisen ja toimijuuden tunnuspiirteitä osaa pohtia reflektiivisesti oppimista, opettamista ja ohjausta koskevia asenteitaan, ennakkokäsityksiään osaa liittää pohdintansa teoreettisiin näkökulmiin ja oman pedagogisen ja ohjausosaamisensa kehittämiseen. PORTFOLIO Portfoliolla tarkoitetaan opiskelijan oppimistehtävien kokoelmaa, joka edustaa monipuolisesti hänen osaamistaan. Portfoliotyöskentelyyn voidaan liittää viisi keskeistä näkökulmaa. 1. portfolio toimii oppimisprosessia edistävänä työskentelymenetelmänä, jolloin siihen sisältyvät oppimistehtävät ja koonnit ovat keskeisessä asemassa 2. se tarjoaa menetelmän teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon yhdistämiseen ja pohtimiseen 3. se toimii pedagogisena päiväkirjana, jolloin sen merkitys omien kokemusten reflektoinnin ja henkilökohtaisen ammatillisen kasvun ja kehittymisen välineenä korostuu 4. Pedagogiseen päiväkirjaan liittyy myös portfolion neljäs tehtävä, mahdollisuus purkaa ja kirjoittaa auki opintoihin liittyviä kokemuksia ja tunteita 5. Viidenneksi sitä voidaan hyödyntää oppimisen, opetuksen ja koulutuksen arviointimenetelmänä. Aloita portfolion kirjoittaminen jo ennen harjoittelua tulevaan harjoittelupaikkaan tutustumisen yhteydessä ja jatka kirjoitusprosessia koko harjoittelun ajan. Rakenna portfoliosi opintojakson osaamistavoitteiden näkökulmasta niin, että osoitat saavuttaneesi ne. Muistathan että portfolio on tarkoitettu oman oppimisesi ja ammatillisen kasvusi tueksi. Sen tarkoitus ei ole vain kuvata harjoittelusi kulkua, vaan että pohdit ja analysoit harjoittelukokemuksiasi. 1

2 Käytä pohdinnoissasi tukena edeltävien opintojaksojen ohjauskirjallisuutta. Portfolion ohjeellinen pituus on sivua. Portfolio palautetaan Moodlen palautusalueelle. PORTFOLION SISÄLTÖ 1. Harjoittelusuunnitelmat laaditaan yhdessä harjoittelun ohjaajan kanssa toteutunut läsnäolo oppilaitoksessa (päivämäärät ja kellonajat) oppimistehtävä 1. Ennakko-/orientaatiotehtävä (ennen harjoittelun aloitusta) 2. Harjoitteluympäristön kuvaus harjoittelupaikka ohjaajan työympäristönä harjoittelupaikkaa ohjaavat periaatteet 3. Ohjaajan työnkuva ja ammatillinen rooli työhön liittyvät reunaehdot (lainsäädäntö ja virkaehtosopimukset) harjoitteluohjaajan käyttämät ohjausmenetelmät tietolähteet, apuvälineet ja tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö/hyödyntäminen ohjauksessa oppimistehtävä 2. Opinto-ohjaajan haastattelu 4. Opetussuunnitelma ohjaustyön tukena opetussuunnitelmaan, opetusvälineisiin, ohjausmateriaaleihin sekä opetus- ja ohjaustiloihin tutustuminen ohjauksen ajallinen kehikko/vuosikello (vuosittain toistuvat tehtävät) oppimistehtävä 3. Ohjausta ohjaava opetussuunnitelma ja ohjaussuunnitelma 5. Yksilö-, luokka- ja ryhmäohjaus oppimistehtävä 4. Luokkaohjaus- ja pienryhmätuntien arkea ja havainnointia 6. Opiskelijan tuki havaintoja ja kokemuksia sidosryhmäyhteistyöstä, moniammatillisesta yhteistyöstä sekä yhteistyöstä huoltajien kanssa havaintoja ja kokemuksia oppilashuollosta kirjaa miten monikulttuurisuus ja kansainvälisyys näkyivät koulun arjessa ja ohjaajan työssä 7. Oma ammatillinen kasvu, ohjausasiantuntijuus ja ammattietiikka (kompetenssit) oma arviointi harjoittelusta ja sen tavoitteiden toteutuminen kokoava oman ammatillisen kehittymisen kuvaus ja arviointi suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin (huomio erityisesti pedagogiset, ohjausteoreettiset, vuorovaikutukselliset ja eettiset kysymykset suhteessa ohjaajan työhön ja omaan osaamiseen) ajatuksia omista kehittymiskohteista, ohjauksen eri osa-alueilla ja tavoitteita tuleville harjoitteluille oppimistehtävä 5. Kehityskeskustelut ohjaajan kanssa (harjoittelun aikana) 2

3 PORTFOLION OPPIMISTEHTÄVÄT 1-5 OPPIMISTEHTÄVÄ 1. ENNAKKO-/ ORIENTAATIOTEHTÄVÄ Tutustu harjoittelupaikkaasi etukäteen seuraavien tehtävien kautta 1. TUTUSTU OPPILAITOKSEN/HARJOITTELUPAIKAN KOTISIVUIHIN oppilaitoksen/harjoittelupaikan esittely opetussuunnitelma ja ohjauksen osuus siinä mahdollinen ohjaussuunnitelma ohjauksen omat sivut harjoittelupaikan pedagogiset painotukset ja erityispiirteet 2. KIRJAA OMIA TAVOITTEITASI POHJAKSI HARJOITTELUSUUNNITELMAN LAADINNALLE mitä omia tavoitteita sinulla on harjoittelulle, tarkenna harjoittelun yleisiä tavoitteita henkilökohtaisiksi alustavaa suunnitelmaa täydennetään yhdessä harjoittelun ohjaajan kanssa ota harjoittelupaikan mahdolliset erityispiirteet huomioon 3. KERTAA KOULUTUS- JA AMMATTIALOJA JA TIETOA NIIHIN HAKEUTUMISESTA Koulutusoppaat opintopolku.fi ammattinetti.fi jne. 4. VARAUDU KOKONAISVALTAISEEN HARJOITTELUUN ELI TEKEMÄÄN KAIKKEA, MITÄ OH- JAAJAKIN TYÖSSÄÄN TEKEE 5. OLE OMA ALOITTEINEN JA AIKATAULULLISESTI KOULUN ARJESSA Varaudu kiireeseen ja muuttuviin aikatauluihin Sitoudu harjoitteluun ja noudata yhdessä sovittuja pelisääntöjä Uskalla sanoa en tiedä ohjauksessa Kysy rohkeasti, jos et tiedä tai olet epävarma asioista 3

4 Ole yhteydessä harjoittelunohjaajaan etukäteen ja sovi tapaaminen (harjoitteluun liittyvät asiat). Ota tapaamiseen mukaan alustava harjoittelusuunnitelmasi ja valmistaudu kertomaan aiemmista koulu-, työ- ja harjoittelukokemuksistasi. OPPIMISTEHTÄVÄ 2. OPINTO-OHJAAJAN HAASTATTELU Tutustuminen oppilaan-/opinto-ohjaajan/ohjaajan työn ydinalueisiin sekä luokka- ja ryhmäohjauksen toteutukseen ja haasteisiin opinto-ohjaajan näkökulmasta (tässä harjoittelupaikassa). Alla kysymyksiä joista voit rakentaa itsellesi sopivan kysymyspatteriston haastatteluun. Voit myös lisätä ja täydentää kysymyksiä. Huomaa että kaikkea ei tarvitse kysyä, mutta poimi kuitenkin jokaisesta ryhmästä haastatteluusi soveltuvia kysymyksiä! I Opinto-ohjaajan työnkuva tässä harjoittelupaikassa 1. Miten pitkään olet toiminut (tässä oppilaitoksessa) opinto-ohjaajana? 2. Miten opon työ on muuttunut näiden vuosien aikana? 3. Mikä on mielestäsi opon työssä tärkeintä? 4. Mitkä ovat työn hyvät puolet? Entä mitkä ovat huonot puolet? II Luokka- ja pienryhmäohjaus käytännössä 5. Miten kuvaisit ulkopuoliselle (asiaa tuntemattomalle) luokkaohjausta? entä pienryhmäohjausta? Mistä niissä on kysymys? 6. Mitä luokkaohjaustunneilla tehdään? Millaisia asioita käsitellään? 7. Miten yleensä työskentelette? 8. Mikä on sinun roolisi ohjaajana? Millainen on oppilaiden rooli? 9. Mikä on osoittautunut haasteellisimmaksi asiaksi luokkaohjauksessa yhtäältä ohjaajan kannalta ja toisaalta oppilaiden kannalta? Entä mikä on osoittautunut haasteellisimmaksi pienryhmäohjauksessa? 10. Millaisia asioita pitää mielestäsi osata ottaa huomioon luokkaohjauksessa? 11. Miten motivoit oppilaita? 12. Miten pyrit luomaan vastavuoroisuutta? 13. Miten ohjaajan auktoriteettius mielestäsi luokkaohjauksessa rakentuu? Mihin se perustuu? 14. Kerro yksi ikimuistoinen ja mieleenpainuvin episodi luokkaohjaustunneilta tai pienryhmäohjauksesta III Luokka- ja pienryhmäohjauksen kehittäminen 15. Tarvitaanko luokkaohjausta ja pienryhmäohjausta oppilaitoksissa? Jos tarvitaan, niin miksi ja jos ei, niin miksi ei? 16. Miten luokkaohjaus on yhteydessä muihin ohjauksen muotoihin, kuten yksilöohjaukseen tai pienryhmäohjaukseen? 17. Jos voisit, miten muuttaisit ja/tai kehittäisit luokkaohjausta? entä pienryhmäohjausta? 18. Millaisia ohjeita antaisit vastavalmistuneelle opolle luokkaohjauksen ja pienryhmäohjauksen toteuttamista ajatellen? 4

5 OPPIMISTEHTÄVÄ 3. OHJAUSTA OHJAAVA OPETUSSUUNNITELMA JA OHJAUSSUUNNI- TELMA Tutustu, analysoi ja arvioi opetusta ja ohjausta ohjaavaan opetussuunnitelmaan millainen on opetussuunnitelman kokonaisrakenne? mitä ovat oppilaanohjaus /ryhmäohjaustuntien teemat eri luokka asteilla/eri ryhmissä? miten opetussuunnitelma tavoitteineen ja sisältöineen vastaa holistisen ohjauksen ideaa? miten konstruktivistisen ohjauksen ideat näkyvät opetussuunnitelmatekstissä? millainen ohjaussuunnitelma oppilaitoksessa on, ja miten se näkyy arjessa? OPPIMISTEHTÄVÄ 4. LUOKKAOHJAUS- JA PIENRYHMÄTUNTIEN ARKEA JA HAVAINNOINTIA Laadi kenttämuistiinpanojesi perusteella kokoava arviointi luokkaohjaustuntien arjesta ja luokkahuonevuorovaikutuksesta sekä pienryhmäohjauksen arjesta - Mitä luokkaohjaustunneilla ja pienryhmissä tapahtuu? (Nimikkoluokan tai ryhmän luokkaohjaustilanteiden havainnointia) Tee systemaattinen havainnointi kenttämuistiinpanoineen kahdesta luokkaohjaustunnista ja yhdestä pienryhmäohjauksesta, jossa keskityt erityisesti oppilaiden ja ohjaajan toiminnan havainnointiin. Havainnoinnin kohteena ryhmän vuorovaikutus, luokan/ryhmän ilmasto sekä ohjaajan ja oppilaiden toiminta luokkaohjaustunneilla. Muista anonymiteetti! Havainnoinnin apuna voit käyttää oheisia kysymyksiä millainen ilmapiiri? tavoitteellinen, tehtäväorientoitunut, rento, järjestynyt jne. miten ohjaaja toimii? millaisia ohjaustekoja hän tekee? millainen on ohjaaja oppilas suhde? miten ohjaaja antaa palautetta? miten oppilaat toimivat? mitä he tekevät luokkaohjauksen tunneilla? millaisia rooleja oppilailla on? millaista on oppilaiden välinen keskinäinen kommunikointi? millaista palautetta oppilaat antavat ohjaajalle ja toisilleen? 5

6 OPPIMISTEHTÄVÄ 5. KEHITYSKESKUSTELUT OHJAAJAN KANSSA Harjoittelussa jatkuva, monisuuntainen ja avoin palaute toimii keskeisenä oppimiskokemuksena niin ohjaajalle kuin opiskelijalle. Päivittäisen palautteenannon lisäksi harjoittelun puolivälissä sekä harjoittelun päätteeksi on syytä ottaa aikaa monipuoliselle ja monitahoiselle palautteelle ja arvioinnille, josta voidaan käyttää nimitystä kehityskeskustelu. Kehityskeskustelu puolivälissä harjoittelua on myös aito mahdollisuus välittömiin muutoksiin! Kehityskeskustelun teemat ovat seuraavat: 1. Opiskelija antaa palautetta ohjaajan harjoittelunohjauksesta ja ohjaussuhteesta 2. Opiskelija kuvaa harjoittelupaikan ohjaustoimintaa kokonaisuutena 3. Ohjaaja antaa palautetta opiskelijan kehittymisestä ja suoriutumisesta (kytkeytyy myös loppuarvioinnin teemoihin) Arviointia/palautetta annetaan seuraavien ulottuvuuksien kautta: Mikä menee hyvin? Mikä tuntuu hankalalta? Mikä mietityttää? Mitä toivoisin? 6

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

Callidustutorin käsikirja 2013

Callidustutorin käsikirja 2013 Callidustutorin käsikirja 2013 1 METKAn callidustutor-yhteyshenkilöt 2012 Callidustutor-vastaava tutor@metkaweb.fi Tutor-sihteeri Matleena Ikola tutorsihteeri@metkaweb.fi 050 3555 752 Metropolia Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 SISÄLLYS Lukijalle... 3 Opettajan osaaminen opintojen tavoitteena...

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Lukuvuosi 2014 2015 1 SOSIAALITYÖN KOULUTUS ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

TOPO Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen

TOPO Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen TOPO Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen 1 Sisältö Esipuhe... 3 1. Työssäoppimisen oppimisprosessin suunnittelu... 5 1.1 ToPo Työpaikalla tapahtuvan (työ)oppimisprosessin

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KÄSIKIRJAN KÄYTTÄJÄLLE... 2 2. OPETTAJAN OSAAMINEN OPINTOJEN TAVOITTEENA... 3

Lisätiedot

TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia!

TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia! TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia! Niitä vastaanottaa AHOT korkeakouluissa -hankkeen projektipäällikkö Tiina Anttila, s-posti tiina.anttila@utu.fi.

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja amk OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA Voimassa 1.9.2011 alkaen Sisällys 1 Ohjattu harjoittelu

Lisätiedot

368 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN

368 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN 368 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Valmennuksen osa-alueet Asia Avainasiat tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet Avainasiat omassa toiminnassasi Vahvuutesi

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Aspa-säätiön Työpaikkavalmentajakoulutuksen kouluttajamateriaali 15.10.2014

Aspa-säätiön Työpaikkavalmentajakoulutuksen kouluttajamateriaali 15.10.2014 Aspa-säätiön Työpaikkavalmentajakoulutuksen kouluttajamateriaali 15.10.2014 Sisällys Johdanto... 1 Mitä työpaikkavalmentajalla tarkoitetaan?... 2 Koulutuksen järjestäminen... 3 1 Työpaikkavalmentajana

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa

Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa T yö pa i k k a - kouluttajan rooli Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa koulutusta koskevissa asioissa. Työsi painottuu erityisesti työssä oppimisen ohjaukseen. Parhaimmat

Lisätiedot

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa 1 Kestävän kehityksen opetus auto ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa Kuva: HSY/JenniJustiina Niemi 11/2010 Anne Virtanen Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Johdanto 2 Sisällysluettelo Johdanto...3

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN 1 KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN Pilottikoulutuksen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen

Lisätiedot

HOPS-OHJAUS. osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia

HOPS-OHJAUS. osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia HOPS-OHJAUS osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia Leena Penttinen Terhi Skaniakos Maarit Ansela Elina Plihtari (toim.) 83 HOPS-OHJAUS osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia Leena Penttinen Terhi Skaniakos

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS LATU - LAADUKAS TUTKINTOTILAISUUS Graafinen suunnittelu Eila Kivilompolo ISBN 978-952-99304-4-9 Painopaikka Nykypaino

Lisätiedot